21.2.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/4


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/229 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Ιανουαρίου 2022

για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη της Μπουρκίνα Φάσο, των Νήσων Κέιμαν, της Αϊτής, της Ιορδανίας, του Μαλί, του Μαρόκου, των Φιλιππινών, της Σενεγάλης και του Νοτίου Σουδάν στον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος και τη διαγραφή των Μπαχαμών, της Μποτσουάνας, της Γκάνας, του Ιράκ και του Μαυρικίου από τον εν λόγω πίνακα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ένωση οφείλει να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία της ακεραιότητας και της ορθής λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και της εσωτερικής αγοράς έναντι της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επομένως, η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 προβλέπει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επισημαίνει τις τρίτες χώρες που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα εθνικά τους συστήματα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας («ΚΞΧ/ΧΤ»), ανεπάρκειες οι οποίες συνεπάγονται σημαντικές απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης.

(2)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής (2) επισημαίνει τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες. Ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να επανεξετάζεται σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα υπό το πρίσμα της προόδου που έχει σημειωθεί από τις εν λόγω τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου όσον αφορά την εξάλειψη των στρατηγικών ανεπαρκειών των συστημάτων τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη στις αξιολογήσεις της τα νέα στοιχεία από διεθνείς οργανισμούς και φορείς καθορισμού προτύπων, όπως τα στοιχεία που εκδίδει η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

(3)

Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, τη στενή διασύνδεση των φορέων της αγοράς, τον μεγάλο όγκο των διασυνοριακών συναλλαγών προς και από την Ένωση, καθώς και τον βαθμό ανοίγματος της αγοράς, θεωρείται ότι οποιαδήποτε απειλή ΚΞΧ/ΧΤ για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί απειλή και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης.

(4)

Σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, ιδίως τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις της FATF, τον κατάλογο της FATF με τις δικαιοδοσίες υπό αυξημένη παρακολούθηση («Jurisdictions under Increased Monitoring»), καθώς και τις εκθέσεις της ομάδας για την εξέταση χωρών στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας (International Cooperation Review Group) της FATF, σχετικά με τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

(5)

Τον Φεβρουάριο του 2021, η Μπουρκίνα Φάσο ανέλαβε σε υψηλό επίπεδο την πολιτική δέσμευση να συνεργαστεί με τη FATF και τη Διακυβερνητική Ομάδα Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Δυτική Αφρική (GIABA) προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του οικείου συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της οικείας έκθεσης αμοιβαίας αξιολόγησης, το 2019, η Μπουρκίνα Φάσο σημείωσε πρόοδο σε σειρά δράσεων που προτείνονταν στην εν λόγω έκθεση και βελτίωσε την τεχνική συμμόρφωση και αποτελεσματικότητα, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης εθνικής στρατηγικής ΚΞΧ/ΧΤ τον Δεκέμβριο του 2020. Η Μπουρκίνα Φάσο θα εργαστεί για να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης της, μεταξύ άλλων: 1) θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας μηχανισμούς επακολούθησης για την παρακολούθηση δράσεων στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής· 2) επιδιώκοντας αμοιβαία δικαστική συνδρομή (ΑΔΣ) και άλλες μορφές διεθνούς συνεργασίας σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου της· 3) ενισχύοντας τις ικανότητες πόρων όλων των εποπτικών αρχών ΚΞΧ/ΧΤ και εφαρμόζοντας εποπτεία βάσει του κινδύνου επί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των καθορισμένων μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων (DNFBP)· 4) διατηρώντας λεπτομερείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς και τους πραγματικούς δικαιούχους και ενισχύοντας το σύστημα κυρώσεων για παραβιάσεις των υποχρεώσεων διαφάνειας· 5) αυξάνοντας την πολυμορφία όσον αφορά την υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών (STR)· 6) ενισχύοντας τους ανθρώπινους πόρους της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) μέσω επιπλέον προσλήψεων, κατάρτισης και προϋπολογισμού· 7) παρέχοντας κατάρτιση για τις αρχές επιβολής του νόμου, τους εισαγγελείς και άλλες αρμόδιες αρχές· 8) καταδεικνύοντας ότι οι αρχές προβαίνουν σε δημεύσεις ως στόχο πολιτικής· 9) ενισχύοντας την ικανότητα και τη στήριξη των αρχών επιβολής του νόμου και των εισαγγελικών αρχών που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την εθνική στρατηγική στον εν λόγω τομέα· και 10) εφαρμόζοντας αποτελεσματικό, στοχευμένο καθεστώς οικονομικών κυρώσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση της διάδοσης, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση και την εποπτεία μη κερδοσκοπικών οργανισμών βάσει κινδύνου. Σε αυτή τη βάση, η Μπουρκίνα Φάσο θα πρέπει να θεωρείται χώρα της οποίας το εθνικό σύστημα ΚΞΧ/ΧΤ χαρακτηρίζεται από στρατηγικές ανεπάρκειες σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

(6)

Τον Φεβρουάριο του 2021, οι Νήσοι Κέιμαν ανέλαβαν σε υψηλό επίπεδο την πολιτική δέσμευση να συνεργαστούν με τη FATF και την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης της Καραϊβικής (CFATF) προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του οικείου συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ. Οι Νήσοι Κέιμαν θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης τους για την αντιμετώπιση των στρατηγικών ανεπαρκειών τους, μεταξύ άλλων: 1) επιβάλλοντας κατάλληλες και αποτελεσματικές κυρώσεις σε περιπτώσεις στις οποίες τα ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων) δεν υποβάλλουν ακριβείς, επαρκείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις· και 2) καταδεικνύοντας ότι διώκουν κάθε είδους υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου της δικαιοδοσίας και ότι οι εν λόγω διώξεις έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή αποτρεπτικών, αποτελεσματικών και αναλογικών κυρώσεων. Σε αυτή τη βάση, οι Νήσοι Κέιμαν θα πρέπει να θεωρούνται χώρα της οποίας το εθνικό σύστημα ΚΞΧ/ΧΤ χαρακτηρίζεται από στρατηγικές ανεπάρκειες σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

(7)

Τον Ιούνιο του 2021, η Αϊτή ανέλαβε σε υψηλό επίπεδο την πολιτική δέσμευση να συνεργαστεί με τη FATF και τη CFATF προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του οικείου συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ. Η Αϊτή θα εργαστεί για να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης της, μεταξύ άλλων: 1) αναπτύσσοντας την οικεία διαδικασία εκτίμησης κινδύνου ΞΧ/ΧΤ και διαδίδοντας τα πορίσματα· 2) διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών με σχετικούς ομολόγους στο εξωτερικό· 3) αντιμετωπίζοντας τις τεχνικές ανεπάρκειες του νομικού και κανονιστικού της πλαισίου που εμποδίζουν την εφαρμογή προληπτικών μέτρων ΚΞΧ/ΧΤ και την εφαρμογή εποπτείας βάσει του κινδύνου για την ΚΞΧ/ΧΤ για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις καθορισμένες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα που θεωρείται ότι ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ· 4) διασφαλίζοντας τη διατήρηση πληροφοριών σχετικά με τους βασικούς και τους πραγματικούς δικαιούχους, καθώς και τη δυνατότητα έγκαιρης πρόσβασης σε αυτές· 5) διασφαλίζοντας καλύτερη χρήση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και άλλων σχετικών πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές για την καταπολέμηση του ΞΧ και της ΧΤ· 6) αντιμετωπίζοντας τις τεχνικές ανεπάρκειες του οικείου πλαισίου για τα αδικήματα ΞΧ και καταδεικνύοντας ότι οι αρχές εντοπίζουν, διερευνούν και διώκουν υποθέσεις ΞΧ κατά τρόπο που συνάδει με το προφίλ κινδύνου της Αϊτής· 7) καταδεικνύοντας αύξηση όσον αφορά τον εντοπισμό, την ιχνηλάτηση και την ανάκτηση των προϊόντων του εγκλήματος· 8) αντιμετωπίζοντας τις τεχνικές ανεπάρκειες του οικείου συστήματος για τα αδικήματα ΧΤ και τις στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις· 9) διεξάγοντας κατάλληλη παρακολούθηση βάσει του κινδύνου για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ευάλωτες σε κατάχρηση ΧΤ χωρίς να διαταράσσουν ή να αποθαρρύνουν νόμιμες δραστηριότητες των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Σε αυτή τη βάση, η Αϊτή θα πρέπει να θεωρείται χώρα της οποίας το εθνικό σύστημα ΚΞΧ/ΧΤ χαρακτηρίζεται από στρατηγικές ανεπάρκειες σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

(8)

Τον Οκτώβριο του 2021, η Ιορδανία ανέλαβε σε υψηλό επίπεδο την πολιτική δέσμευση να συνεργαστεί με τη FATF και την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENAFATF) προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του οικείου συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ. Μετά την έγκριση της οικείας έκθεσης αμοιβαίας αξιολόγησης τον Νοέμβριο του 2019, η Ιορδανία σημείωσε πρόοδο σε σειρά δράσεων που προτάθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης και βελτίωσε το σύστημά της, μεταξύ άλλων οριστικοποιώντας την εθνική εκτίμηση επικινδυνότητας. Η Ιορδανία θα εργαστεί για την εφαρμογή του οικείου σχεδίου δράσης FATF με τους ακόλουθους τρόπους: 1) ολοκληρώνοντας και διαδίδοντας τις εκτιμήσεις κινδύνου ΞΧ/ΧΤ για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, νομικά πρόσωπα και εικονικά περιουσιακά στοιχεία· 2) βελτιώνοντας την εποπτεία βάσει του κινδύνου και την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· 3) αναλαμβάνοντας προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για τις καθορισμένες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα σχετικά με τις οικείες υποχρεώσεις ΚΞΧ/ΧΤ, ιδίως όσον αφορά την υποβολή και διαβίβαση αναφορών ύποπτων συναλλαγών· 4) διατηρώντας λεπτομερείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς και τους πραγματικούς δικαιούχους για νομικά πρόσωπα και νομικά μορφώματα· 5) διεξάγοντας έρευνες και διώξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων μέσω παράλληλων χρηματοοικονομικών ερευνών, για βασικά αδικήματα σύμφωνα με τον κίνδυνο που προσδιορίζεται στην εθνική εκτίμηση επικινδυνότητας· 6) θεσπίζοντας νομική υποχρέωση για τη δήμευση οργάνων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εγκλήματα ΞΧ· 7) καταρτίζοντας και εφαρμόζοντας νομικό και θεσμικό πλαίσιο για στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις· και 8) καταρτίζοντας και εφαρμόζοντας προσέγγιση βάσει του κινδύνου για την εποπτεία του τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων με σκοπό την πρόληψη των καταχρήσεων για σκοπούς ΧΤ. Σε αυτή τη βάση, η Ιορδανία θα πρέπει να θεωρείται χώρα της οποίας το εθνικό σύστημα ΚΞΧ/ΧΤ χαρακτηρίζεται από στρατηγικές ανεπάρκειες σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

(9)

Τον Οκτώβριο του 2021, το Μαλί ανέλαβε σε υψηλό επίπεδο την πολιτική δέσμευση να συνεργαστεί με τη FATF και τη GIABA προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του οικείου συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ. Μετά την έγκριση της οικείας έκθεσης αμοιβαίας αξιολόγησης τον Νοέμβριο του 2019, το Μαλί σημείωσε πρόοδο σε σειρά δράσεων που προτάθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης και βελτίωσε το σύστημά της, μεταξύ άλλων εγκρίνοντας την εθνική εκτίμηση επικινδυνότητας. Το Μαλί θα εργαστεί για την εφαρμογή του οικείου σχεδίου δράσης FATF με τους ακόλουθους τρόπους: 1) διαδίδοντας τα αποτελέσματα της εθνικής εκτίμησης επικινδυνότητας σε όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης με τους τομείς υψηλότατου κινδύνου· 2) καταρτίζοντας και ξεκινώντας να εφαρμόζει προσέγγιση βάσει του κινδύνου για την εποπτεία ΚΞΧ/ΧΤ όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των καθορισμένων μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων υψηλότερου κινδύνου, καθώς και καταδεικνύοντας αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· 3) διενεργώντας ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ που συνδέονται με όλα τα είδη νομικών προσώπων· 4) αυξάνοντας την ικανότητα των ΜΧΠ και των αρχών επιβολής του νόμου και ενισχύοντας τη συνεργασία τους όσον αφορά τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών· 5) διασφαλίζοντας τη συμμετοχή σχετικών αρμόδιων αρχών στην έρευνα και τη δίωξη του ΞΧ· 6) ενισχύοντας τις ικανότητες των σχετικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη υποθέσεων ΧΤ· 7) θεσπίζοντας νομικό πλαίσιο και διαδικασίες για την εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων· και 8) εφαρμόζοντας προσέγγιση βάσει του κινδύνου για την εποπτεία του τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων με σκοπό την πρόληψη των καταχρήσεων για σκοπούς ΧΤ. Σε αυτή τη βάση, το Μαλί θα πρέπει να θεωρείται χώρα της οποίας το εθνικό σύστημα ΚΞΧ/ΧΤ χαρακτηρίζεται από στρατηγικές ανεπάρκειες σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

(10)

Τον Φεβρουάριο του 2021, το Μαρόκο ανέλαβε σε υψηλό επίπεδο την πολιτική δέσμευση να συνεργαστεί με τη FATF και τη MENAFATF προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του οικείου συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ. Το Μαρόκο έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση του εθνικού του συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ, μεταξύ άλλων διαθέτοντας στη ΜΧΠ οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την ενίσχυση των ικανοτήτων ανάλυσης ώστε να εκπληρώσει την κύρια εντολή της που αφορά την επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση. Το Μαρόκο θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του για την αντιμετώπιση των στρατηγικών ανεπαρκειών του, μεταξύ άλλων: 1) βελτιώνοντας την εποπτεία βάσει του κινδύνου, λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα και επιβάλλοντας αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· 2) διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους είναι επαρκείς, ακριβείς και επαληθευμένες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα νομικά πρόσωπα και τα αλλοδαπά νομικά μορφώματα· 3) αυξάνοντας την πολυμορφία όσον αφορά την υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών· 4) δίνοντας προτεραιότητα στον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη όλων των ειδών ΞΧ σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου της χώρας· και 5) παρακολουθώντας και εποπτεύοντας αποτελεσματικά τη συμμόρφωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των καθορισμένων μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων προς τις υποχρεώσεις για στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις. Σε αυτή τη βάση, το Μαρόκο θα πρέπει να θεωρείται χώρα της οποίας το εθνικό σύστημα ΚΞΧ/ΧΤ χαρακτηρίζεται από στρατηγικές ανεπάρκειες σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

(11)

Τον Ιούνιο του 2021, οι Φιλιππίνες ανέλαβαν σε υψηλό επίπεδο την πολιτική δέσμευση να συνεργαστούν με τη FATF και την Ομάδα Ασίας-Ειρηνικού για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (APG) προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του οικείου συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ. Έκτοτε, οι Φιλιππίνες έχουν λάβει μέτρα για τη βελτίωση του εθνικού τους συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ, εκπονώντας και εφαρμόζοντας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαγραφές από τον κατάλογο και την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων για στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Οι Φιλιππίνες θα πρέπει να εργαστούν για να εφαρμόσουν το σχέδιο δράσης τους, μεταξύ άλλων: 1) καταδεικνύοντας ότι πραγματοποιείται αποτελεσματική εποπτεία των καθορισμένων μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων με βάση τον κίνδυνο· 2) καταδεικνύοντας ότι οι εποπτικές αρχές χρησιμοποιούν ελέγχους ΚΞΧ/ΧΤ για τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με τους ενδιάμεσους των καζίνο· 3) εφαρμόζοντας τις νέες απαιτήσεις καταχώρισης για τις MVTS και την επιβολή κυρώσεων σε μη καταχωρισμένους και παράνομους φορείς αποστολής εμβασμάτων· 4) ενισχύοντας και εξορθολογίζοντας την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους και λαμβάνοντας μέτρα για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της επικαιροποίησης των εν λόγω πληροφοριών· 5) καταδεικνύοντας αύξηση της χρήσης χρηματοοικονομικών πληροφοριών και αύξηση των ερευνών και διώξεων ΞΧ ανάλογα με τον κίνδυνο· 6) καταδεικνύοντας αύξηση του εντοπισμού, της διερεύνησης και της δίωξης υποθέσεων ΧΤ· 7) καταδεικνύοντας ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τον τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (συμπεριλαμβανομένων των μη καταχωρισμένων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων) χωρίς να διαταράσσονται οι νόμιμες δραστηριότητες των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων· και 8) ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του πλαισίου στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων τόσο για τη ΧΤ όσο και για την τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Σε αυτή τη βάση, οι Φιλιππίνες θα πρέπει να θεωρούνται χώρα της οποίας το εθνικό σύστημα ΚΞΧ/ΧΤ χαρακτηρίζεται από στρατηγικές ανεπάρκειες σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

(12)

Τον Φεβρουάριο του 2021, η Σενεγάλη ανέλαβε σε υψηλό επίπεδο την πολιτική δέσμευση να συνεργαστεί με τη FATF και τη Διακυβερνητική Ομάδα Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Δυτική Αφρική (GIABA) προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του οικείου συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ. Η Σενεγάλη θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του για την αντιμετώπιση των στρατηγικών ανεπαρκειών του, μεταξύ άλλων: 1) διασφαλίζοντας ότι υπάρχει συνεκτική κατανόηση από όλες τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ (ιδίως στον τομέα των καθορισμένων μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων) μέσω κατάρτισης και δράσεων ευαισθητοποίησης· 2) επιδιώκοντας ΑΔΣ και άλλες μορφές διεθνούς συνεργασίας σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου της· 3) διασφαλίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι καθορισμένες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα υπόκεινται σε επαρκή και αποτελεσματική εποπτεία· 4) επικαιροποιώντας και τη διατηρώντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους και ενισχύοντας το σύστημα κυρώσεων για παραβιάσεις των υποχρεώσεων διαφάνειας· 5) συνεχίζοντας να ενισχύει τους ανθρώπινους πόρους της ΜΧΠ ώστε να εξασφαλίζεται ότι εξακολουθεί να διαθέτει αποτελεσματικές ικανότητες επιχειρησιακής ανάλυσης· 6) καταδεικνύοντας ότι καταβάλλονται σταθερά προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των μηχανισμών ανίχνευσης και στην ενίσχυση της ικανότητας διενέργειας δραστηριοτήτων ερευνών και διώξεων για αδικήματα ΞΧ/βασικά αδικήματα, σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου της Σενεγάλης· 7) θεσπίζοντας ολοκληρωμένες και τυποποιημένες πολιτικές και διαδικασίες για τον εντοπισμό, την ιχνηλάτηση, την κατάσχεση και τη δήμευση προϊόντων και οργάνων εγκλήματος σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου της· 8) ενδυναμώνοντας την κατανόηση από τις αρχές όσον αφορά τους κινδύνους ΧΤ και ενισχύοντας την ικανότητα και τη στήριξη των αρχών επιβολής του νόμου και των εισαγγελικών αρχών που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της ΧΤ σύμφωνα με την εθνική στρατηγική ΧΤ του 2019· και 9) εφαρμόζοντας αποτελεσματικό και στοχευμένο σύστημα οικονομικών κυρώσεων σε σχέση με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, καθώς και την παρακολούθηση και την εποπτεία των μη κερδοσκοπικών οργανισμών βάσει του κινδύνου. Σε αυτή τη βάση, η Σενεγάλη θα πρέπει να θεωρείται χώρα της οποίας το εθνικό σύστημα ΚΞΧ/ΧΤ χαρακτηρίζεται από στρατηγικές ανεπάρκειες σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

(13)

Τον Ιούνιο του 2021, το Νότιο Σουδάν ανέλαβε σε υψηλό επίπεδο την πολιτική δέσμευση να συνεργαστεί με τη FATF προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του οικείου συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ. Το Νότιο Σουδάν θα εργαστεί για να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης του, μεταξύ άλλων: 1) υποβάλλοντας αίτηση για ένταξη στην Ομάδα ανατολικής και μεσημβρινής Αφρικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ESAAMLG), συνεργαζόμενο με αυτή και δεσμευόμενο να υποβληθεί σε αμοιβαία αξιολόγηση από την ESAAMLG ή άλλον φορέα αξιολόγησης· 2) διεξάγοντας συνολική επανεξέταση της νομοθετικής πράξης ΚΞΧ/ΧΤ (2012), με την υποστήριξη διεθνών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας, ώστε να συμμορφωθεί με τα πρότυπα της FATF· 3) ορίζοντας αρχής/αρχές επιφορτισμένη/επιφορτισμένες με τον συντονισμό των εθνικών εκτιμήσεων κινδύνου ΞΧ/ΧΤ· 4) προσχωρώντας στη σύμβαση της Βιέννης του 1988, στη σύμβαση του Παλέρμο του 2000 και στη σύμβαση του 1999 για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και εφαρμόζοντάς τες· 5) παρέχοντας στις αρμόδιες αρχές την κατάλληλη διάρθρωση και τις ικανότητες για να εφαρμόζουν μια προσέγγιση βάσει του κινδύνου όσον αφορά την εποπτεία ΚΞΧ/ΧΤ για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· 6) αναπτύσσοντας ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη συλλογή και την επαλήθευση της ακρίβειας των πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους για νομικά πρόσωπα· 7) θέτοντας σε επιχειρησιακή λειτουργία μια πλήρως λειτουργική και ανεξάρτητη ΜΧΠ· 8) θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής· και 9) αρχίζοντας την εφαρμογή στοχευμένης εποπτείας/παρακολούθησης βάσει του κινδύνου για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που διατρέχουν κίνδυνο κατάχρησης ΧΤ. Σε αυτή τη βάση, το Νότιο Σουδάν θα πρέπει να θεωρείται χώρα της οποίας το εθνικό σύστημα ΚΞΧ/ΧΤ χαρακτηρίζεται από στρατηγικές ανεπάρκειες σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

(14)

Σύμφωνα με τις τελευταίες σχετικές πληροφορίες, η αξιολόγηση της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Μπουρκίνα Φάσο, οι Νήσοι Κέιμαν, η Αϊτή, η Ιορδανία, το Μαλί, το Μαρόκο, οι Φιλιππίνες, η Σενεγάλη και το Νότιο Σουδάν θα πρέπει να θεωρούνται δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα οικεία συστήματα ΚΞΧ/ΧΤ, οι οποίες συνεπάγονται σημαντικές απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω χώρες έχουν αναλάβει γραπτώς πολιτικές δεσμεύσεις υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν και έχουν καταρτίσει σχέδια δράσης σε συνεργασία με τη FATF.

(15)

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή διαρκή παρακολούθηση των τρίτων χωρών και να αξιολογεί τις εξελίξεις στο νομικό και θεσμικό τους πλαίσιο, τις εξουσίες και τις διαδικασίες των αρμόδιων αρχών, καθώς και την αποτελεσματικότητα των εθνικών τους συστημάτων ΚΞΧ/ΧΤ, με σκοπό την επικαιροποίηση του παραρτήματος του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675.

(16)

Η Επιτροπή δεσμεύεται να παρέχει τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, στις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 ώστε να τις βοηθήσει να διορθώσουν τις στρατηγικές ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν.

(17)

Η Επιτροπή εξέτασε την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την αντιμετώπιση των στρατηγικών ανεπαρκειών των χωρών που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 και οι οποίες έχουν διαγραφεί τον Ιούνιο ή τον Οκτώβριο του 2021 από τη FATF ή επανεξετάστηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με την αναθεωρημένη μεθοδολογία της για την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου με βάση τις νέες απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (3). Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την εξέταση της προόδου που σημείωσαν οι Μπαχάμες, η Μποτσουάνα, η Γκάνα, το Ιράκ και ο Μαυρίκιος.

(18)

Από την αξιολόγηση της Επιτροπής προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι Μπαχάμες έχουν αντιμετωπίσει τις στρατηγικές ανεπάρκειες του οικείου συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ τις οποίες είχε εντοπίσει η Επιτροπή σύμφωνα με τη μεθοδολογία της για την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου. Οι Μπαχάμες έχουν λάβει πρόσφατα σειρά μέτρων προκειμένου να ενισχύσουν το οικείο πλαίσιο ΚΞΧ/ΧΤ και ιδίως τις πτυχές διαφάνειας του καθεστώτος για τους πραγματικούς δικαιούχους. Τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται στους πρόσθετους δείκτες αναφοράς που καθόρισε η Επιτροπή. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη FATF και τη CFATF για την παρακολούθηση της εξέλιξης του συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ των Μπαχαμών.

(19)

Από την αξιολόγηση της Επιτροπής προέκυψε το συμπέρασμα ότι το Ιράκ σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των στρατηγικών ανεπαρκειών του οικείου συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ τις οποίες είχε εντοπίσει η Επιτροπή σύμφωνα με τη μεθοδολογία της για την επισήμανση τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου. Το Ιράκ έχει λάβει, πρόσφατα, σειρά μέτρων για να ενισχύσει το οικείο πλαίσιο ΚΞΧ/ΧΤ. Τα εν λόγω μέτρα αντιμετωπίζουν τα θέματα που είχε επισημάνει η Επιτροπή στην προκαταρκτική της αξιολόγηση. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τη FATF και τη MENAFATF για την παρακολούθηση της εξέλιξης του συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ του Ιράκ.

(20)

Η FATF εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε από την Μποτσουάνα, την Γκάνα και τον Μαυρίκιο ως προς τη βελτίωση των οικείων συστημάτων ΚΞΧ/ΧΤ και σημείωσε ότι η Μποτσουάνα, η Γκάνα και ο Μαυρίκιος έχουν θεσπίσει το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που απαιτείται για την τήρηση των δεσμεύσεων τις οποίες έχουν αναλάβει στα σχέδια δράσης τους όσον αφορά τις στρατηγικές ανεπάρκειες που είχε εντοπίσει η FATF. Ως εκ τούτου, η Μποτσουάνα, η Γκάνα και ο Μαυρίκιος δεν υπόκεινται πλέον στη διαδικασία παρακολούθησης της FATF στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας συμμόρφωσης στον τομέα της ΚΞΧ/ΧΤ σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Μποτσουάνα, η Γκάνα και ο Μαυρίκιος θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους παρόμοιους με τη FATF περιφερειακούς οργανισμούς με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των οικείων συστημάτων ΚΞΧ/ΧΤ.

(21)

Η ανάλυση της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, οι Μπαχάμες, η Μποτσουάνα, η Γκάνα, το Ιράκ και ο Μαυρίκιος δεν χαρακτηρίζονται πλέον από στρατηγικές ανεπάρκειες στα οικεία συστήματα ΚΞΧ/ΧΤ. Οι Μπαχάμες, η Μποτσουάνα, η Γκάνα, το Ιράκ και ο Μαυρίκιος έχουν ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των οικείων συστημάτων ΚΞΧ/ΧΤ και έχουν αντιμετωπίσει τις σχετικές τεχνικές ανεπάρκειες ώστε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο σχέδιο δράσης τους όσον αφορά τις στρατηγικές ανεπάρκειες που είχε εντοπίσει η FATF και τα πρόσθετα κριτήρια αναφοράς που καθόρισε ή τις αρχικές ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή.

(22)

Συνεπώς, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ακόλουθες γραμμές προστίθενται στο παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 στον πίνακα υπό το σημείο «I. Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που έχουν αναλάβει γραπτώς πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν και έχουν καταρτίσει σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τη FATF»:

«Μπουρκίνα Φάσο

Νήσοι Κέιμαν

Αϊτή

Ιορδανία

Μαλί

Μαρόκο

Φιλιππίνες

Σενεγάλη

Νότιο Σουδάν»

Άρθρο 2

Οι ακόλουθες γραμμές διαγράφονται από το παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 στον πίνακα υπό το σημείο «I. Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που έχουν αναλάβει γραπτώς πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν και έχουν καταρτίσει σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τη FATF»:

«Μπαχάμες

Μποτσουάνα

Γκάνα

Ιράκ

Μαυρίκιος»

Άρθρο 3

Στο παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675, ο πίνακας υπό το σημείο «I. Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που έχουν αναλάβει γραπτώς πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν και έχουν καταρτίσει σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τη FATF» αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Αριθ.

Τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου

1

Αφγανιστάν

2

Μπαρμπέιντος

3

Μπουρκίνα Φάσο

4

Καμπότζη

5

Νήσοι Κέιμαν

6

Αϊτή

7

Τζαμάικα

8

Ιορδανία

9

Μαλί

10

Μαρόκο

11

Μιανμάρ

12

Νικαράγουα

13

Πακιστάν

14

Παναμάς

15

Φιλιππίνες

16

Σενεγάλη

17

Νότιο Σουδάν

18

Συρία

19

Τρίνινταντ και Τομπέιγκο

20

Ουγκάντα

21

Βανουάτου

22

Υεμένη

23

Ζιμπάμπουε»

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Mairead MCGUINNESS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 1).

(3)  Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 43).