31.1.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 20/197


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/129 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2021

για τον καθορισμό κανόνων για τα είδη παρέμβασης που αφορούν τους ελαιούχους σπόρους, το βαμβάκι και τα υποπροϊόντα της οινοποίησης δυνάμει του κανονισμού (EE) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για τις απαιτήσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και προβολής σχετικά με τη στήριξη της Ένωσης και τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 37 παράγραφος 6, το άρθρο 59 παράγραφος 8 και το άρθρο 123 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 θεσπίζει νέο νομικό πλαίσιο για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) προκειμένου να βελτιώσει τη συμβολή της στους στόχους της Ένωσης που ορίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εν λόγω κανονισμός προσδιορίζει περαιτέρω τους στόχους της Ένωσης που πρέπει να επιτευχθούν από την ΚΓΠ και ορίζει τα είδη παρέμβασης, καθώς και τις κοινές ενωσιακές απαιτήσεις που ισχύουν για τα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα αφήνει στα κράτη μέλη ευελιξία στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων που προβλέπονται στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν τα εν λόγω στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ και να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τα εν λόγω σχέδια στην Επιτροπή. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες εφαρμογής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, όταν τα κράτη μέλη προβλέπουν παρεμβάσεις με βάση την έκταση, εκτός εκείνων που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παραρτήματος 2 της συμφωνίας της ΠΟΕ για τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης βάσει του εν λόγω κανονισμού, και εφόσον οι εν λόγω παρεμβάσεις αφορούν ορισμένους ή όλους τους ελαιούχους σπόρους που αναφέρονται στο παράρτημα της κοινής δήλωσης προθέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους ελαιούχους σπόρους στο πλαίσιο της GATT (2), το σύνολο της έκτασης που αφορά η στήριξη, βάσει των προβλεπόμενων εκροών που περιλαμβάνονται στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη έκταση που αφορά η στήριξη σε όλη την Ένωση με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διεθνείς δεσμεύσεις της. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει ενδεικτική έκταση αναφοράς που αφορά η στήριξη για κάθε κράτος μέλος ως μερίδιο της μέγιστης έκτασης που αφορά η στήριξη για ολόκληρη την Ένωση, η οποία αντιστοιχεί σε 7 854 446 εκτάρια, υπολογιζόμενη με βάση τη μέση καλλιεργούμενη έκταση στην Ένωση κατά τα έτη 2016 έως 2020.

(3)

Ο τίτλος III κεφάλαιο II τμήμα 3 υποτμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 προβλέπει ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, για την οποία τέσσερα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν τις σχετικές εκτάσεις και ποικιλίες. Θα πρέπει να εναπόκειται στα εν λόγω κράτη μέλη να θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες ως προς το θέμα αυτό. Ωστόσο, η διαδικασία για τις εν λόγω εγκρίσεις θα πρέπει να οργανωθεί κατά τρόπο ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους γεωργούς να λαμβάνουν εγκαίρως κοινοποιήσεις σχετικά με την έγκριση πριν από την επόμενη περίοδο σποράς. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι ελάχιστες πληροφορίες που θα πρέπει να περιέχουν οι εν λόγω κοινοποιήσεις.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, ορισμένα κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα ή περισσότερα είδη παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της απόσταξης υποπροϊόντων της οινοποίησης. Η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή για την εν λόγω παρέμβαση.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει μέσω κατάλληλων δράσεων προβολής ότι οι δικαιούχοι στήριξης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με εξαίρεση τη στήριξη στο πλαίσιο παρεμβάσεων που συνδέονται με την έκταση και τα ζώα, αναγνωρίζουν την εν λόγω στήριξη, μεταξύ άλλων με την κατάλληλη χρήση του εμβλήματος της Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 στοιχείο ια) του εν λόγω κανονισμού, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι δίδεται δημοσιότητα στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ με την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής για το ευρύ κοινό, τους δυνητικούς δικαιούχους και τις σχετικές ομάδες-στόχους. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, η διαχειριστική αρχή θέτει στη διάθεση της επιτροπής παρακολούθησης τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξέταση της υλοποίησης των δράσεων επικοινωνίας και προβολής. Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή των απαιτήσεων ενημέρωσης, δημοσιότητας και προβολής που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις.

(6)

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό κατά την ανάπτυξη των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής κοινής γεωργικής πολιτικής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, με σκοπό την κατάρτιση και την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών για την ΚΓΠ σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, όσον αφορά:

α)

την ενδεικτική έκταση αναφοράς που αφορά η στήριξη για κάθε κράτος μέλος για τους σκοπούς των παρεμβάσεων με βάση την έκταση όσον αφορά τους ελαιούχους σπόρους·

β)

την έγκριση εκτάσεων και ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι και τη σχετική κοινοποίηση·

γ)

το ποσό της στήριξης για την απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης·

δ)

τη χρήση του εμβλήματος της Ένωσης στο πλαίσιο ορισμένων παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και τις απαιτήσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και προβολής όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ και την ενωσιακή στήριξη που λαμβάνεται βάσει αυτών.

Άρθρο 2

Ενδεικτική έκταση αναφοράς που αφορά η στήριξη

Η ενδεικτική έκταση αναφοράς που αφορά η στήριξη για κάθε κράτος μέλος για τους σκοπούς παρεμβάσεων με βάση την έκταση όσον αφορά τους ελαιούχους σπόρους που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 καθορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Διαδικασία για την έγκριση εκτάσεων και ποικιλιών για την ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι και σχετικές κοινοποιήσεις

1.   Η διαδικασία για την έγκριση εκτάσεων και ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σύμφωνα με τον τίτλο III κεφάλαιο II τμήμα 3 υποτμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 οργανώνεται κατά τρόπο ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους γεωργούς να λαμβάνουν εγκαίρως κοινοποιήσεις σχετικά με την έγκριση πριν από την περίοδο σποράς.

Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις εγκεκριμένες ποικιλίες σποράς·

β)

τα κριτήρια για την έγκριση εκτάσεων για παραγωγή βαμβακιού, όπως καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπής (3)·

γ)

την ελάχιστη πυκνότητα βαμβακοφυτεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 8 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/126.

2.   Όταν ένα κράτος μέλος ανακαλεί υφιστάμενη έγκριση για μια ποικιλία, οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί ενημερώνονται εγκαίρως πριν από την περίοδο σποράς του επόμενου έτους.

Άρθρο 4

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης

1.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης που προβλέπει το άρθρο 58 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 η οποία καταβάλλεται στους οινοπνευματοποιούς, συμπεριλαμβανομένου κατ’ αποκοπή ποσού για την αποζημίωση των εξόδων συλλογής που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, δεν υπερβαίνει:

α)

για ακατέργαστη αλκοόλη που προκύπτει από στέμφυλα: 1,1 EUR/% vol/hl·

β)

για ακατέργαστη αλκοόλη που προκύπτει από οίνο και οινολάσπες: 0,5 EUR/% vol/hl.

2.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα πραγματικά ποσά που πρέπει να καταβληθούν ως χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν ενέχουν διακρίσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές τυπολογίες παραγωγής.

Άρθρο 5

Έμβλημα της Ένωσης

Το κράτος μέλος και η διαχειριστική αρχή χρησιμοποιούν το έμβλημα της Ένωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας που προβλέπει το άρθρο 123 παράγραφος 2 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει επίσης ότι οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν το έμβλημα αναλόγως.

Άρθρο 6

Απαιτήσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και προβολής

Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των απαιτήσεων ενημέρωσης, δημοσιότητας και προβολής που αναφέρονται στο άρθρο 123 παράγραφος 2 στοιχεία ι) και ια) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 καθορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 435 της 6.12.2021, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 147 της 18.6.1993, σ. 25.

(3)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με πρόσθετες απαιτήσεις για ορισμένους τύπους παρέμβασης που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για την περίοδο 2023 έως 2027 δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, καθώς και με κανόνες σχετικά με την αναλογία για το πρότυπο 1 της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων (ΚΓΠΚ) (Βλέπε σελίδα 197 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενδεικτική έκταση αναφοράς που αφορά η στήριξη όπως αναφέρεται στο άρθρο 2

ha

Βέλγιο

7 295

Βουλγαρία

711 954

Τσεχική Δημοκρατία

300 498

Δανία

114 000

Γερμανία

846 779

Εσθονία

51 620

Ιρλανδία

7 197

Ελλάδα

69 709

Ισπανία

559 382

Γαλλία

1 525 286

Κροατία

117 366

Ιταλία

302 843

Κύπρος

-

Λετονία

89 153

Λιθουανία

154 217

Λουξεμβούργο

2 270

Ουγγαρία

707 720

Μάλτα

-

Κάτω Χώρες

1 952

Αυστρία

88 129

Πολωνία

644 818

Πορτογαλία

7 865

Ρουμανία

1 250 509

Σλοβενία

4 059

Σλοβακία

184 603

Φινλανδία

32 342

Σουηδία

72 880


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Χρήση και τεχνικά χαρακτηριστικά του εμβλήματος της Ένωσης (στο εξής: έμβλημα)

1.   

Το έμβλημα τοποθετείται σε εμφανές σημείο σε κάθε είδους επικοινωνιακό υλικό (όπως έντυπα ή ψηφιακά προϊόντα, ιστότοποι και οι εκδόσεις τους για κινητές συσκευές) που σχετίζεται με την υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο χρησιμοποιείται για το κοινό ή τους συμμετέχοντες.

2.   

Η φράση «Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ή «Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» γράφεται ολογράφως και τοποθετείται δίπλα στο έμβλημα.

3.   

Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το έμβλημα μπορεί να είναι κάποια από τις ακόλουθες: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana ή Ubuntu. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πλάγια ή υπογραμμισμένη γραφή ή ειδικά εφέ γραμματοσειράς.

4.   

Η θέση του κειμένου σε σχέση με το έμβλημα δεν πρέπει να παρεμποδίζει το έμβλημα με κανέναν τρόπο.

5.   

Το χρησιμοποιούμενο μέγεθος γραμματοσειράς πρέπει να είναι ανάλογο προς το μέγεθος του εμβλήματος.

6.   

Το χρώμα της γραμματοσειράς πρέπει να είναι ανακλαστικό κυανό (Reflex Blue), μαύρο ή λευκό, ανάλογα με το φόντο.

7.   

Το έμβλημα δεν πρέπει να τροποποιείται ή να συγχωνεύεται με άλλα γραφικά στοιχεία ή κείμενα. Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα, το έμβλημα έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων. Εκτός από το έμβλημα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καμία άλλη οπτική ταυτότητα ή λογότυπος για να τονιστεί η στήριξη από την Ένωση.

8.   

Όταν στην ίδια τοποθεσία πραγματοποιούνται πολλές πράξεις, οι οποίες υποστηρίζονται από τα ίδια ή διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα, ή όταν παρέχεται περαιτέρω χρηματοδότηση για την ίδια πράξη σε μεταγενέστερη ημερομηνία, τοποθετείται τουλάχιστον μία πινακίδα ή επιγραφή.

9.   

Γραφικά πρότυπα για το έμβλημα και τον ορισμό των τυποποιημένων χρωμάτων:

Α)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ

Με φόντο τον γαλανό ουρανό σχηματίζεται ένας κύκλος από δώδεκα χρυσά αστέρια που συμβολίζουν την ένωση των λαών της Ευρώπης. Τα αστέρια είναι πάντα δώδεκα, αριθμός που αποτελεί το σύμβολο της τελειότητας και της ενότητας.

Β)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΥ

Σε γαλάζιο φόντο, ένας κύκλος από δώδεκα χρυσά πεντάκτινα αστέρια με μη εφαπτόμενες κορυφές.

Γ)

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Image 1

Το έμβλημα έχει τη μορφή μπλε ορθογώνιας σημαίας με βάση μιάμιση φορά μεγαλύτερη από το ύψος της. Δώδεκα χρυσά αστέρια, διατεταγμένα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζουν ένα νοητό κύκλο, το κέντρο του οποίου συμπίπτει με το σημείο τομής των διαγωνίων του ορθογωνίου. Η ακτίνα του κύκλου είναι ίση προς το ένα τρίτο του ύψους. Κάθε αστέρι έχει πέντε κορυφές, οι οποίες διατάσσονται στην περιφέρεια ενός νοητού κύκλου, του οποίου η ακτίνα είναι ίση προς το ένα δέκατο όγδοο του ύψους του ορθογωνίου. Όλα τα αστέρια έχουν κατακόρυφη διάταξη, δηλαδή με μία κορυφή προς τα πάνω και δύο κορυφές στηριζόμενες σε νοητή γραμμή κάθετη προς τον ιστό της σημαίας. Ο κύκλος είναι διατεταγμένος έτσι ώστε τα αστέρια να καταλαμβάνουν τη θέση των ακέραιων ωρών στην όψη ρολογιού. Ο αριθμός των αστέρων δεν μεταβάλλεται.

Δ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Το έμβλημα έχει τα εξής χρώματα: PANTONE REFLEX BLUE για την επιφάνεια του ορθογωνίου· PANTONE YELLOW για τα αστέρια.

Ε)

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ

Αν χρησιμοποιείται η μέθοδος της εκτύπωσης σε τετραχρωμία, αναπαράγονται τα δύο τυποποιημένα χρώματα με τη χρήση των τεσσάρων χρωμάτων της συγκεκριμένης μεθόδου.

Το PANTONE YELLOW αποκτάται με τη χρήση 100 % «Process Yellow».

Το PANTONE REFLEX BLUE επιτυγχάνεται με την ανάμειξη 100 % «Process Cyan» και 80 % «Process Magenta».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το PANTONE REFLEX BLUE αντιστοιχεί στον χρωματισμό παλέτας του δικτύου RGB: 0/51/153 (δεκαεξαδικό: 003399) και το PANTONE YELLOW αντιστοιχεί στον χρωματισμό παλέτας του δικτύου RGB: 255/204/0 (δεκαεξαδικό: FFCC00).

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ

Αν διατίθεται μόνο μαύρο χρώμα, πρέπει να πλαισιώνεται το ορθογώνιο με μαύρη διαχωριστική γραμμή και να τοποθετούνται τα αστέρια μέσα στο πλαίσιο αυτό με μαύρο πάνω σε λευκό φόντο.

Image 2

Σε περίπτωση που το μόνο διαθέσιμο χρώμα είναι το μπλε (Reflex Blue), πρέπει να χρησιμοποιείται σε αναλογία 100 %, τα δε αστέρια αναπαράγονται σε αρνητικό λευκό.

Image 3

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΟΝΤΟ

Αν είναι αναπόφευκτο να χρησιμοποιηθεί έγχρωμο φόντο, το ορθογώνιο πρέπει να πλαισιώνεται με λευκό περίγραμμα πάχους ίσου με το ένα εικοστό πέμπτο του ύψους του ορθογωνίου.

Image 4

Οι αρχές χρήσης του εμβλήματος από τρίτους καθορίζονται στη διοικητική συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με τη χρήση του ευρωπαϊκού εμβλήματος από τρίτους (1).


(1)  ΕΕ C 271 της 8.9.2012, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Απαιτήσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και προβολής

1.   Δράσεις επικοινωνίας και προβολής της διαχειριστικής αρχής

1.1.

Για τους σκοπούς του άρθρου 123 παράγραφος 2 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι δίδεται δημοσιότητα στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών δράσεων επικοινωνίας και προβολής καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ με σκοπό την ενημέρωση των ομάδων-στόχων που αναφέρονται στο εν λόγω στοιχείο.

1.2.

Για τους σκοπούς του άρθρο 124 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, η διαχειριστική αρχή θέτει στη διάθεση της επιτροπής παρακολούθησης τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου η επιτροπή παρακολούθησης να φέρει εις πέρας το έργο της εξέτασης της υλοποίησης των δράσεων επικοινωνίας και προβολής.

1.3.

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι, εντός 6 μηνών από την απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, υπάρχει ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται πληροφορίες σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ υπό την ευθύνη της, που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς και τα αναμενόμενα και, μόλις καταστούν διαθέσιμα, τα πραγματικά επιτεύγματα του σχεδίου. Ο ιστότοπος απευθύνεται στο ευρύ κοινό καθώς και στους δυνητικούς δικαιούχους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 123 παράγραφος 2 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.

1.4.

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει τη δημοσίευση στον ιστότοπο που αναφέρεται στο σημείο 1.3 χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, με τα ακόλουθα ενδεικτικά δεδομένα:

α)

καλυπτόμενη γεωγραφική περιοχή·

β)

παρέμβαση και σχετικός/-οί ειδικός/-οί στόχος/-οι·

γ)

είδος των επιλέξιμων αιτούντων·

δ)

συνολικό ποσό στήριξης·

ε)

ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

1.5.

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 στοιχείο ια) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των όρων επιλεξιμότητας, των κριτηρίων επιλογής και όλων των απαιτήσεων για τους δικαιούχους που επιλέγονται για χρηματοδότηση, καθώς και των αρμοδιοτήτων τους.

1.6.

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι που επιλέγονται για χρηματοδότηση ενημερώνονται ότι η στήριξη συγχρηματοδοτείται από την Ένωση.

1.7.

Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι το υλικό επικοινωνίας και προβολής, μεταξύ άλλων στο επίπεδο των δικαιούχων, διατίθεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης και ότι παρέχεται στην Ένωση ατελώς μη αποκλειστική και αμετάκλητη άδεια χρήσης αυτού του υλικού, καθώς και όλα τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα που συνδέονται με αυτό, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο. Αυτό δεν συνεπάγεται σημαντικές πρόσθετες δαπάνες ή σημαντικό διοικητικό φόρτο ούτε για τους δικαιούχους ούτε για τη διαχειριστική αρχή.

Η άδεια για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο παρέχει στην Ένωση τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιώματα:

α)

εσωτερική χρήση, δηλαδή δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής και διάθεσης του υλικού επικοινωνίας και προβολής στα θεσμικά όργανα και στις υπηρεσίες της Ένωσης, στις αρχές των κρατών μελών, καθώς και στους υπαλλήλους τους·

β)

αναπαραγωγή του υλικού επικοινωνίας και προβολής με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει·

γ)

γνωστοποίηση του υλικού επικοινωνίας και προβολής στο κοινό με τη χρήση οποιουδήποτε ή και όλων των τρόπων επικοινωνίας·

δ)

διανομή του υλικού επικοινωνίας και προβολής (ή αντιγράφων του) στο κοινό σε οποιαδήποτε ή και σε όλες τις μορφές·

ε)

αποθήκευση και αρχειοθέτηση του υλικού επικοινωνίας και προβολής·

στ)

περαιτέρω αδειοδότηση των δικαιωμάτων σχετικά με το υλικό επικοινωνίας και προβολής σε τρίτους.

2.   Προβολή ορισμένων πράξεων που υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ

Για τους σκοπούς του άρθρου 123 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει, μέσω των ακόλουθων μέτρων, ότι οι δικαιούχοι στο πλαίσιο παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, εκτός από τις παρεμβάσεις που συνδέονται με την έκταση και τα ζώα, αναγνωρίζουν τη στήριξη από το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ ως εξής:

α)

παρέχοντας στον επίσημο ιστότοπο του δικαιούχου, εάν υπάρχει, και στους επίσημους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης του δικαιούχου σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση·

β)

παρέχοντας δήλωση όπου επισημαίνεται η στήριξη από την Ένωση κατά τρόπο εμφανή επί εγγράφων και υλικού επικοινωνίας σχετικά με την υλοποίηση της πράξης, που προορίζονται για το κοινό ή για τους συμμετέχοντες, παρουσιάζοντας επίσης το έμβλημα της Ένωσης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο παράρτημα II·

γ)

για πράξεις που συνίστανται στη χρηματοδότηση υποδομών ή κατασκευαστικών έργων, των οποίων η συνολική δημόσια δαπάνη, ή το συνολικό κόστος στην περίπτωση στήριξης υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης, υπερβαίνει τα 500 000 EUR, αναρτώντας ανθεκτικές πλάκες ή πινακίδες ευδιάκριτες στο κοινό, οι οποίες παρουσιάζουν το έμβλημα της Ένωσης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο παράρτημα II, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση των πράξεων ή μόλις εγκατασταθεί εξοπλισμός που έχει αγοραστεί·

δ)

για πράξεις που συνίστανται σε επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ), των οποίων η συνολική δημόσια στήριξη υπερβαίνει τα 50 000 EUR, ή, στην περίπτωση στήριξης υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης, το συνολικό κόστος των οποίων υπερβαίνει τα 500 000 EUR, αναρτώντας επεξηγηματική πινακίδα ή ισοδύναμη ηλεκτρονική εικόνα με πληροφορίες σχετικά με το έργο, όπου επισημαίνεται η χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση και παρουσιάζεται επίσης το έμβλημα της Ένωσης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο παράρτημα II·

ε)

για πράξεις που συνίστανται στην υποστήριξη πράξεων στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER, βασικών υπηρεσιών και υποδομών που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία γ) και δ), των οποίων η συνολική δημόσια στήριξη υπερβαίνει τα 10 000 EUR, ή, στην περίπτωση στήριξης υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης, το συνολικό κόστος των οποίων υπερβαίνει τα 100 000 EUR, παρουσιάζοντας σε τοποθεσία που είναι σαφώς ορατή στο κοινό τουλάχιστον μία αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3 ή ισοδύναμη ηλεκτρονική εικόνα, με πληροφορίες σχετικά με την πράξη όπου επισημαίνεται η στήριξη από την Ένωση. Επεξηγηματική πινακίδα τοποθετείται επίσης στην έδρα των ομάδων τοπικής δράσης που χρηματοδοτούνται από το LEADER.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει, στο μέτρο του δυνατού, ότι, σε περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, διατίθενται κατάλληλες πληροφορίες, με έμφαση στη στήριξη από τα ταμεία, σε τοποθεσία ορατή στο κοινό ή μέσω ηλεκτρονικής εικόνας.

Το πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στους φορείς υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ.

Το πρώτο εδάφιο στοιχεία γ), δ) και ε) εφαρμόζεται στους τελικούς αποδέκτες των χρηματοδοτικών μέσων μέσω των συμβατικών όρων που προβλέπονται στη συμφωνία χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 159).