13.7.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 186/14


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/1204 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Ιουνίου 2022

για τη σύσταση της Ερευνητικής Υποδομής Μικροβιακών Πόρων — Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (ΚΕΕΥ MIRRI)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 3894]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Τα κείμενα στη γαλλική, ισπανική, λετονική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 723/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, σχετικά με κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ) (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Λετονία και η Πορτογαλία υπέβαλαν στην Επιτροπή αίτηση για τη σύσταση της Ερευνητικής Υποδομής Μικροβιακών Πόρων — Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (ΚΕΕΥ MIRRI) (στο εξής: η αίτηση).

(2)

Οι αιτούντες συμφώνησαν ότι το κράτος μέλος υποδοχής της ΚΕΕΥ MIRRI θα είναι η Πορτογαλία.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 723/2009 ενσωματώθηκε στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) με την απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 72/2015 (2).

(4)

Η Επιτροπή αξιολόγησε την αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληροί τις απαιτήσεις που ορίζει ο εν λόγω κανονισμός. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η Επιτροπή ζήτησε την άποψη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ερευνητικών υποδομών μικροβιακών πόρων.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Συστήνεται η Ερευνητική Υποδομή Μικροβιακών Πόρων — Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (στο εξής: ΚΕΕΥ MIRRI)

2.   Τα ουσιώδη στοιχεία του καταστατικού της ΚΕΕΥ MIRRI παρατίθενται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Λετονίας και στην Πορτογαλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2022.

Για την Επιτροπή

Mariya GABRIEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 206 της 8.8.2009, σ. 1.

(2)  Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 72/2015, της 20ής Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών (ΕΕ L 129 της 19.5.2016, σ. 85).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΕΥ MIRRI

Τα άρθρα και οι παράγραφοι των άρθρων του καταστατικού της ΚΕΕΥ MIRRI που παρατίθενται κατωτέρω περιέχουν τα ουσιώδη στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009 του Συμβουλίου.

1.   Ονομασία της ΚΕΕΥ

(άρθρο 1 του καταστατικού της ΚΕΕΥ MIRRI)

Η ονομασία της ερευνητικής υποδομής είναι Ερευνητική Υποδομή Μικροβιακών Πόρων — Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (στο εξής: ΚΕΕΥ MIRRI).

2.   Καταστατική έδρα

(άρθρο 2 του καταστατικού της ΚΕΕΥ MIRRI)

Η καταστατική έδρα της ΚΕΕΥ MIRRI βρίσκεται στην πόλη Braga στην επικράτεια της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (στο εξής: μέλος που φιλοξενεί την καταστατική έδρα).

3.   Καθήκοντα και δραστηριότητες της ΚΕΕΥ MIRRI

(άρθρο 3 του καταστατικού της ΚΕΕΥ MIRRI)

1.

Αποστολή της ΚΕΕΥ MIRRI είναι να εξυπηρετεί τους χρήστες της βιοεπιστήμης και της βιολογικής βιομηχανίας διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ευρύ φάσμα βιολογικών πόρων και δεδομένων υψηλής ποιότητας με σύννομο τρόπο. Προσφέροντας πρόσβαση σε ανθρώπινη εμπειρογνωσία και παρέχοντας μια συνεργατική πλατφόρμα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της μικροβιακής βιοποικιλότητας, η ΚΕΕΥ MIRRI θα αυξήσει τις γνώσεις και θα προωθήσει την επαγγελματική ανάπτυξη.

2.

Κύριο καθήκον της ΚΕΕΥ MIRRI είναι η δημιουργία, η λειτουργία και η ανάπτυξη πανευρωπαϊκής κατανεμημένης ερευνητικής υποδομής κέντρων βιολογικών πόρων του μικροβιακού τομέα (στο εξής: mBRC), προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε πόρους και συναφείς υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, καθώς και σε προηγμένες εγκαταστάσεις.

3.

Η ΚΕΕΥ MIRRI έχει νομική προσωπικότητα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη σύστασή της ως ΚΕΕΥ. Η ΚΕΕΥ έχει, σε κάθε μέλος, την ευρύτερη δικαιοπρακτική ικανότητα που αναγνωρίζεται από το δίκαιο της ΕΕ και του εκάστοτε μέλους. Δύναται ιδίως να αποκτά, να κατέχει και να διαθέτει κινητή, ακίνητη και διανοητική περιουσία, να συνάπτει συμβάσεις και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

4.

Η ΚΕΕΥ MIRRI εκτελεί το κύριο καθήκον της σε μη κερδοσκοπική βάση. Η ΚΕΕΥ MIRRI μπορεί να ασκεί περιορισμένες οικονομικές δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές συνδέονται στενά με το κύριο καθήκον της και δεν θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος. Τυχόν έσοδα που παράγονται από τις εν λόγω περιορισμένες οικονομικές δραστηριότητες χρησιμοποιούνται από την ΚΕΕΥ MIRRI για τη στήριξη της αποστολής της.

5.

Η ΚΕΕΥ MIRRI ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α.

προώθηση της νομικά προστατευόμενης και σύννομης πρόσβασης σε αυθεντικούς μικροβιακούς πόρους και συναφή δεδομένα σε mBRC, ώστε να διατηρείται πλήρης εφοδιασμός της ερευνητικής κοινότητας με βιολογικό υλικό·

β.

δημιουργία του συνεργατικού περιβάλλοντος εργασίας (στο εξής: CWE) και του συστήματος πληροφοριών MIRRI (στο εξής: MIRRI-IS) τα οποία παρέχουν ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης σε μικροβιακούς πόρους και συναφή δεδομένα, σε προηγμένες μικροβιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και σε πλατφόρμες εμπειρογνωμόνων και τεχνικές πλατφόρμες·

γ.

διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των mBRC και της διαλειτουργικότητας των προσφερόμενων δεδομένων τους για τη λειτουργία του MIRRI-IS·

δ.

σύσταση και εφαρμογή διαχείρισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων τυποποιημένων διαδικασιών, βέλτιστων πρακτικών και ενδεδειγμένων εργαλείων για αύξηση της ποιότητας των πόρων, των συναφών δεδομένων και των επιτελούμενων υπηρεσιών·

ε.

σύναψη σχέσεων με άλλες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές και σχετικούς οργανισμούς, με σκοπό την αύξηση του χαρακτηρισμού των γενετικών πόρων που διατηρούνται στην ΚΕΕΥ-MIRRI και την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των πληροφοριών που συνδέονται με την ερευνητική υποδομή·

στ.

παροχή υπηρεσιών αντιστοίχισης και συγκέντρωσης της έρευνας για δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα και δρομολόγηση κοινών δραστηριοτήτων·

ζ.

παροχή πρόσβασης για εξωτερικούς χρήστες στο υλικό, την εμπειρογνωσία και τις επιστημονικές εγκαταστάσεις των εταίρων της ΚΕΕΥ MIRRI που θα συντονίζονται, ώστε οι ερευνητές να μπορούν να διεξάγουν εσωτερική έρευνα σχετικά με τους μικροβιακούς γενετικούς πόρους·

η.

παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στο προσωπικό των mBRC, σε φοιτητές και χρήστες του τομέα της μικροβιολογίας, όπως η ταξινομία, οι τεχνικές ταυτοποίησης και διατήρησης, και του τομέα της βιοτεχνολογίας, όπως η βιοδιερεύνηση, η εκμετάλλευση, η βελτιστοποίηση και ζύμωση στελεχών·

θ.

κάθε άλλη σχετική ενέργεια που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της αποστολής της.

6.

Οι δραστηριότητες της ΚΕΕΥ MIRRI είναι πανευρωπαϊκής εμβέλειας, προάγουν την αριστεία στην επιστημονική έρευνα και τη βιολογική βιομηχανία στον μικροβιακό τομέα στην Ευρώπη και συμβαδίζουν συνεχώς με τις απαιτήσεις της ακαδημαϊκής και της βιομηχανικής κοινότητας. Επομένως, η ΚΕΕΥ MIRRI συνεισφέρει ώστε, σε ολόκληρη την Ευρώπη και παγκοσμίως, να είναι εντατικότερη η χρήση και η διάδοση της γνώσης, καθώς και η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων που βασίζονται σε mBRC·

7.

Οι δραστηριότητες της ΚΕΕΥ MIRRI καθοδηγούνται από τη διαφάνεια, την ικανότητα ανταπόκρισης, τη δεοντολογία, τη συμμόρφωση προς τις κείμενες διατάξεις, τον ανοικτό χαρακτήρα, την ίση μεταχείριση και τη μη διάκριση.

4.   Διάρκεια λειτουργίας

(άρθρο 4 του καταστατικού της ΚΕΕΥ MIRRI)

Η ΚΕΕΥ MIRRI ιδρύεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Μπορεί να λυθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού.

5.   Διάλυση

(άρθρο 5 του καταστατικού της ΚΕΕΥ MIRRI)

1.

Η ΚΕΕΥ-MIRRI διαλύεται κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των Μελών σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 8 στοιχείο γ) του καταστατικού και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του καταστατικού.

2.

Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός δέκα ημερών από τη λήψη της απόφασης διάλυσης της ΚΕΕΥ MIRRI, η ΚΕΕΥ MIRRI ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόφαση.

3.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του καταστατικού, τυχόν περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που απομένουν μετά την εξόφληση των χρεών της ΚΕΕΥ MIRRI κατανέμονται μεταξύ των μελών αναλογικά προς την πραγματική τους συνεισφορά προς την ΚΕΕΥ MIRRI κατά τον χρόνο της διάλυσης.

4.

Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός δέκα ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάλυσης, η ΚΕΕΥ MIRRI ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

5.

Η ΚΕΕΥ MIRRI παύει να υφίσταται από την ημερομηνία κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τη σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.   Ευθύνη των μελών και των παρατηρητών

(άρθρο 6 του καταστατικού της ΚΕΕΥ MIRRI)

1.

Η ΚΕΕΥ MIRRI ευθύνεται για τα χρέη της.

2.

Τα μέλη και οι παρατηρητές δεν είναι από κοινού υπεύθυνα/-οι για τα χρέη της ΚΕΕΥ MIRRI. Η οικονομική ευθύνη των μελών και των παρατηρητών για τα χρέη της ΚΕΕΥ MIRRI περιορίζεται στην αντίστοιχη συνεισφορά που παρέχουν στην ΚΕΕΥ MIRRI όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του καταστατικού.

3.

Η ΚΕΕΥ MIRRI συνάπτει τις απαραίτητες ασφαλιστήριες συμβάσεις για να καλύψει τους σύμφυτους με την κατασκευή και τη λειτουργία της ΚΕΕΥ MIRRI κινδύνους.

7.   Πολιτική παροχής πρόσβασης

(άρθρο 7 του καταστατικού της ΚΕΕΥ MIRRI)

1.

Η ΚΕΕΥ MIRRI καθιστά διαθέσιμο μικροβιακό βιολογικό υλικό, συναφή δεδομένα σε βάσεις δεδομένων, γνώσεις και υπηρεσίες που συνδέονται με ή αναπτύσσονται από εταίρους της ΚΕΕΥ MIRRI σε ερευνητές, ιδρύματα βιολογικής βιομηχανίας και αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Η ΚΕΕΥ MIRRI διασφαλίζει ότι τηρούνται οι όροι χρήσης του μικροβιακού βιολογικού υλικού που καθορίζονται από τους παρόχους υλικού και τους παρόχους δεδομένων που συνδέουν τις βάσεις δεδομένων τους με την ΚΕΕΥ MIRRI.

2.

Καμία διάταξη του παρόντος καταστατικού δεν θα πρέπει να νοείται ως απόπειρα περιορισμού του δικαιώματος των εταίρων της ΚΕΕΥ MIRRI να αποφασίζουν σχετικά με την παροχή πρόσβασης σε οποιαδήποτε δείγματα και δεδομένα.

3.

Το μικροβιακό υλικό διανέμεται μόνο σε άτομα που λειτουργούν καλόπιστα σε επαγγελματικό περιβάλλον κατάλληλο για τον χειρισμό ζωντανού υλικού της εκάστοτε ομάδας βιολογικού κινδύνου. Κατά περίπτωση, θα προωθούνται ενισχυμένα μέτρα βιοπροστασίας.

4.

Αιτήματα ατόμων και/ή έργων για πρόσβαση στις επιστημονικές εγκαταστάσεις των εταίρων της ΚΕΕΥ MIRRI υποβάλλονται σε αξιολόγηση. Η διαδικασία αξιολόγησης και τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται από τη Συνέλευση των Μελών σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 στοιχεία γ) και ε) του καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη την επιστημονική αξία και είναι διαφανής, δίκαιη και αμερόληπτη.

5.

Η πρόσβαση θα παρακολουθείται και η ικανοποίηση του χρήστη θα μετράται με τη χρήση μηχανισμού υποβολής σχολίων ως μέρος της διασφάλισης της ποιότητας με στόχο τη συνεχή βελτίωση της πρόσβασης.

6.

Η πολιτική παροχής πρόσβασης καθορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται από τη Συνέλευση των Μελών σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 στοιχεία γ) και ε) του καταστατικού.

8.   Πολιτική σε θέματα επιστημονικής αξιολόγησης

(άρθρο 8 του καταστατικού της ΚΕΕΥ MIRRI)

1.

Ανά πενταετία, πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών και των πλατφορμών της ΚΕΕΥ MIRRI. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από επιτροπή ανεξάρτητων διεθνών εξωτερικών αξιολογητών ύψιστης ποιότητας. Η επιτροπή αυτή εκπονεί και υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης στη Συνέλευση των Μελών.

2.

Η πολιτική σε θέματα επιστημονικής αξιολόγησης καθορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται από τη Συνέλευση των Μελών σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 στοιχεία γ) και ε) του καταστατικού.

9.   Πολιτική σε θέματα διάδοσης

(άρθρο 9 του καταστατικού της ΚΕΕΥ MIRRI)

1.

Η ΚΕΕΥ MIRRI προωθεί τις δραστηριότητές της και τη χρήση της στην έρευνα, σε καινοτόμα έργα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2.

Η πολιτική σε θέματα διάδοσης περιγράφει τις διάφορες ομάδες-στόχους και η ΚΕΕΥ MIRRI χρησιμοποιεί διάφορους διαύλους για την προσέγγιση των ομάδων-στόχων, όπως ο ιστότοπος, η πύλη του συνεργατικού περιβάλλοντος εργασίας, εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης, παρουσία σε συνέδρια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

3.

Η πολιτική σε θέματα διάδοσης καθορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται από τη Συνέλευση των Μελών σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 στοιχεία γ) και ε) του καταστατικού.

10.   Πολιτική σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας

(άρθρο 10 του καταστατικού της ΚΕΕΥ MIRRI)

1.

Το παρόν καταστατικό ουδόλως επηρεάζει την έκταση και το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των συμφωνιών καταμερισμού των οφελών κατά τα οριζόμενα από τη σχετική νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις διεθνείς συμφωνίες των μελών.

2.

Η ανταλλαγή και η ενσωμάτωση της διανοητικής ιδιοκτησίας μεταξύ των μελών, των εκπροσωπουσών οντοτήτων τους και των εταίρων τους μέσω σχετικών συμβατικών διατάξεων διέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται από τη Συνέλευση των Μελών σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 στοιχεία γ) και ε) του καταστατικού.

3.

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των δεδομένων, των αποτελεσμάτων και άλλων γνώσεων που παράγονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΚΕΕΥ MIRRI ανήκουν στην/στις οντότητα/-ες που τα δημιούργησε/-σαν.

4.

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγονται από τους χρήστες ως αποτέλεσμα της πρόσβασης σε πόρους ή επιστημονικές εγκαταστάσεις της ΚΕΕΥ MIRRI αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, με στόχο τη δίκαιη χρήση τόσο από τον χρήστη ως ΚΕΕΥ MIRRI όσο και από τον ενδιαφερόμενο εταίρο, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη εισροή.

5.

Η ΚΕΕΥ MIRRI παρέχει καθοδήγηση σε ερευνητές προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η έρευνα που πραγματοποιείται με τη χρήση υλικού και δεδομένων προσβάσιμων μέσω της ΚΕΕΥ MIRRI διεξάγεται εντός πλαισίου στο οποίο αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των κατόχων δεδομένων και η ιδιωτική ζωή των ατόμων.

11.   Πολιτική σε θέματα απασχόλησης

(άρθρο 11 του καταστατικού της ΚΕΕΥ MIRRI)

1.

Η ΚΕΕΥ MIRRI προασπίζει την ισότητα των ευκαιριών και δεν προβαίνει σε διακρίσεις κατά οποιουδήποτε προσώπου για λόγους φυλής, εθνοτικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

2.

Οι διαδικασίες επιλογής των αιτούντων για θέσεις προσωπικού της ΚΕΕΥ MIRRI είναι διαφανείς, δεν εισάγουν διακρίσεις και σέβονται την αρχή της ισότητας των ευκαιριών.

3.

Οι συμβάσεις εργασίας τηρούν το εθνικό δίκαιο και τους κανονισμούς της χώρας στην οποία το προσωπικό απασχολείται και συνήθως διεξάγει τις δραστηριότητές του.

4.

Η πολιτική σε θέματα απασχόλησης καθορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται από τη Συνέλευση των Μελών σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 στοιχεία γ) και ε) του καταστατικού.

12.   Πολιτική προμηθειών

(άρθρο 12 του καταστατικού της ΚΕΕΥ MIRRI)

1.

Η ΚΕΕΥ MIRRI αντιμετωπίζει τους υποψήφιους προμηθευτές και τους προσφέροντες με τρόπο ισότιμο και χωρίς διακρίσεις. Η πολιτική προμηθειών της ΚΕΕΥ MIRRI τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της μη διάκρισης και του ανταγωνισμού.

2.

Η πολιτική προμηθειών της ΚΕΕΥ MIRRI καθορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται από τη Συνέλευση των Μελών σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 στοιχεία γ) και ε) του καταστατικού.