15.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 87/56


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2022/430 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Μαρτίου 2022

για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 31 Ιουλίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Η Ένωση εξακολουθεί να υποστηρίζει ακλόνητα την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

(3)

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανήγγειλε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά της Ουκρανίας. Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

(4)

Στα συμπεράσματά του της 24ης Φεβρουαρίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας. Με τις παράνομες στρατιωτικές της ενέργειες, η Ρωσία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και υπονομεύει την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την επείγουσα προετοιμασία και θέσπιση περαιτέρω δέσμης κυρώσεων, ατομικών και οικονομικών.

(5)

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης και ως απάντηση στη στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας, ενδείκνυται να θεσπιστούν περαιτέρω περιοριστικά μέτρα. Ειδικότερα, ενδείκνυται να απαγορευθούν όλες οι συναλλαγές με ορισμένες κρατικές επιχειρήσεις. Επίσης ενδείκνυται να απαγορευθεί η παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και η παροχή πρόσβασης σε οποιεσδήποτε συνδρομητικές υπηρεσίες σε σχέση με δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε οποιονδήποτε Ρώσο ή σε οποιαδήποτε ρωσική οντότητα. Επιπλέον, ενδείκνυται να καταστούν αυστηρότεροι οι εξαγωγικοί περιορισμοί όσον αφορά τα αγαθά και την τεχνολογία διπλής χρήσης και τα αγαθά και την τεχνολογία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην τεχνολογική βελτίωση του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας από τη Ρωσία, καθώς και να διευρυνθεί ο κατάλογος των προσώπων που συνδέονται με την αμυντική και βιομηχανική βάση της Ρωσίας, τα οποία υπόκεινται στους εν λόγω περιορισμούς. Πέραν τούτου, ενδείκνυται να απαγορευθούν οι νέες επενδύσεις στον ρωσικό ενεργειακό τομέα, καθώς και να θεσπιστεί συνολικός περιορισμός των εξαγωγών εξοπλισμού, τεχνολογίας και υπηρεσιών για την ενεργειακή βιομηχανία στη Ρωσία, με εξαίρεση την πυρηνική βιομηχανία και τον κατάντη τομέα των μεταφορών ενέργειας. Τέλος, ενδείκνυται να θεσπιστούν περαιτέρω εμπορικοί περιορισμοί όσον αφορά τον χυτοσίδηρο, τον σίδηρο και τον χάλυβα, καθώς και τα είδη πολυτελείας.

(6)

Για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων, είναι αναγκαία περαιτέρω δράση της Ένωσης.

(7)

Η απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 1αα

1.   Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής με:

α)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία, που ελέγχεται από το δημόσιο ή είναι κατά ποσοστό άνω του 50 % κρατικής ιδιοκτησίας, ή μέσω του οποίου η Ρωσία, η κυβέρνησή της ή η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ή με το οποίο η Ρωσία, η κυβέρνησή της ή η Κεντρική της Τράπεζα έχουν άλλη ουσιαστική οικονομική σχέση, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα X·

β)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του εκτός της Ένωσης και του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα που απαριθμείται στο παράρτημα X· ή

γ)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου.

2.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στην εκτέλεση, έως τη 15η Μαΐου 2022, συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από τη 16 Μαρτίου 2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.

3   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται σε:

α)

συναλλαγές που είναι αυστηρά απαραίτητες για την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά ορυκτών καυσίμων, ιδίως άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τιτανίου, αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, παλλαδίου και σιδηρομεταλλεύματος από ή μέσω της Ρωσίας στην Ένωση·

β)

συναλλαγές που συνδέονται με έργα ενέργειας εκτός της Ρωσίας στα οποία νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που απαριθμείται στο παράρτημα Χ είναι μειοψηφών μέτοχος.»·

2)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 1ζ

1.   Απαγορεύεται, από τη 15η Απριλίου 2022, η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε οποιονδήποτε Ρώσο υπήκοο ή φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη Ρωσία ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα με έδρα στη Ρωσία.

2.   Απαγορεύεται, από τη 15η Απριλίου 2022, η παροχή πρόσβασης σε οποιεσδήποτε συνδρομητικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε οποιονδήποτε Ρώσο υπήκοο ή φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη Ρωσία ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα με έδρα στη Ρωσία.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν για υπηκόους κρατών μελών ή για φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν προσωρινή ή μόνιμη άδεια διαμονής σε κράτος μέλος.»·

3)

στο άρθρο 3, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις άδειας σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια εάν έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι:

i)

ο τελικός χρήστης θα μπορούσε να είναι στρατιωτικός τελικός χρήστης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που απαριθμείται στο παράρτημα IV ή ότι τα αγαθά θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτική τελική χρήση·

ii)

η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή η παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας προορίζεται για τους κλάδους της αεροπορίας ή της διαστημικής βιομηχανίας· ή

iii)

η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή η παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας προορίζεται για τον ενεργειακό κλάδο, εκτός εάν η εν λόγω πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή ή η συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική βοήθεια επιτρέπεται βάσει των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 έως 6.»·

4)

στο άρθρο 3α, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις άδειας σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια εάν έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι:

i)

ο τελικός χρήστης θα μπορούσε να είναι στρατιωτικός τελικός χρήστης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που απαριθμείται στο παράρτημα IV ή ότι τα αγαθά θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτική τελική χρήση·

ii)

η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή η παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας προορίζεται για τους κλάδους της αεροπορίας ή της διαστημικής βιομηχανίας· ή

iii)

η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή η παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας προορίζεται για τον ενεργειακό κλάδο, εκτός εάν η εν λόγω πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή ή η συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική βοήθεια επιτρέπεται βάσει των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 έως 6.»·

5)

στο άρθρο 3β, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Όσον αφορά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3 και 3α της παρούσας απόφασης, και με την επιφύλαξη των απαιτήσεων άδειας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/821, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης και των αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στο άρθρο 3α της παρούσας απόφασης, ή την παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας, μόνον αφού διαπιστώσουν ότι:

α)

τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες ή η συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική βοήθεια απαιτούνται για την επείγουσα πρόληψη ή τον επείγοντα μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον· ή

β)

τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες ή η συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική βοήθεια οφείλονται βάσει συμβάσεων που συνήφθησαν πριν τις 26 Φεβρουαρίου 2022 ή βάσει συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η άδεια ζητείται πριν την 1η Μαΐου 2022.»·

6)

το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

1.   Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, ορισμένων αγαθών και τεχνολογιών που είναι κατάλληλα για ορισμένες κατηγορίες έργων έρευνας και παραγωγής, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της, ή προς χρήση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της.

Η Ένωση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα σχετικά είδη που καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο.

2.   Απαγορεύεται:

α)

η παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και με την άμεση ή έμμεση παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία·

β)

η παροχή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας σε σχέση με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών ή για την παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία.

3.   Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή αγαθών ή τεχνολογίας, ή στην παροχή τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας που είναι αναγκαίες για:

α)

τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων, ιδίως άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, από ή μέσω της Ρωσίας στην Ένωση· ή

β)

την επείγουσα πρόληψη ή τον επείγοντα μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον.

4.   Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην εκτέλεση, έως τη 17η Σεπτεμβρίου 2022, υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η οποία έχει συναφθεί πριν από τη 16η Μαρτίου 2022 ή συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση τέτοιου είδους σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

5.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται στην παροχή ασφάλισης ή αντασφάλισης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους όσον αφορά τις δραστηριότητές του εκτός του ενεργειακού τομέα στη Ρωσία.

6.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή και την παροχή τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας , αφού διαπιστώσουν ότι:

α)

είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του κρίσιμου ενεργειακού εφοδιασμού εντός της Ένωσης· ή

β)

προορίζεται για την αποκλειστική χρήση οντοτήτων που ανήκουν, ή ελέγχονται αποκλειστικά ή από κοινού από νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους·

7.   Το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν βάσει της παραγράφου 6, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.»·

7)

το άρθρο 4α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4α

1.   Απαγορεύεται:

α)

η απόκτηση νέας ή η επέκταση οποιασδήποτε υφιστάμενης συμμετοχής σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου της Ρωσίας ή οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας και δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα στη Ρωσία·

β)

η σύναψη συμφωνίας ή η συμμετοχή σε συμφωνία για τη χορήγηση νέου δανείου ή πίστωσης, ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παροχή χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών κεφαλαίων, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου της Ρωσίας ή οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας και δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα στη Ρωσία ή με αποδεδειγμένο σκοπό τη χρηματοδότηση τέτοιου νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα·

γ)

η δημιουργία οποιασδήποτε νέας κοινοπραξίας με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου της Ρωσίας ή οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας και δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα στη Ρωσία·

δ)

η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες που παρατίθενται στα στοιχεία α), β) και γ).

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, οποιαδήποτε δραστηριότητα αναφέρεται στην παράγραφο 1, αφού διαπιστώσουν ότι:

α)

είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του κρίσιμου ενεργειακού εφοδιασμού εντός της Ένωσης, καθώς και τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων, ιδίως άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, από ή μέσω της Ρωσίας στην Ένωση· ή

β)

αφορά αποκλειστικά νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα στη Ρωσία και ανήκει σε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους.

3.   Το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν δυνάμει της παραγράφου 2, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.»·

8)

στο άρθρο 4στ, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο διαχειριστής δικτύου για τις λειτουργίες του δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού στηρίζει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της εφαρμογής του άρθρου 4ε και της συμμόρφωσης με αυτό. Ειδικότερα, ο διαχειριστής δικτύου απορρίπτει όλα τα σχέδια πτήσης που υποβάλλονται από φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, στα οποία αναφέρεται πρόθεση πραγματοποίησης δραστηριοτήτων πάνω από το έδαφος της που συνιστούν παραβίαση της παρούσας απόφασης, ούτως ώστε να μην επιτρέπεται στον χειριστή να εκτελέσει πτήση.»·

9)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 4θ

1.   Απαγορεύεται:

α)

η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων χυτοσιδήρου, σιδήρου και χάλυβα εάν:

i)

είναι καταγωγής Ρωσίας· ή

ii)

έχουν εξαχθεί από τη Ρωσία·

β)

η άμεση ή έμμεση αγορά προϊόντων χυτοσιδήρου, σιδήρου και χάλυβα που βρίσκονται στη Ρωσία ή είναι καταγωγής Ρωσίας·

γ)

η μεταφορά προϊόντων χυτοσιδήρου, σιδήρου και χάλυβα αν είναι καταγωγής Ρωσίας ή αν εξάγονται από τη Ρωσία σε οποιαδήποτε άλλη χώρα·

δ)

η άμεση ή έμμεση παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών μεσιτείας, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών παραγώγων, καθώς και ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, η οποία συνδέεται με τις απαγορεύσεις των στοιχείων α), β) και γ).

Η Ένωση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα σχετικά είδη που καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο.

2.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στην εκτέλεση, έως τη 17η Ιουνίου 2022, συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από τη 16η Μαρτίου 2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.

Άρθρο 4ι

1.   Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία.

2.   Η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται σε είδη πολυτελείας, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 300 EUR ανά τεμάχιο.

3.   Η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται σε είδη που είναι αναγκαία για τους επίσημους σκοπούς των διπλωματικών ή προξενικών αποστολών των κρατών μελών ή χωρών εταίρων στη Ρωσία ή διεθνών οργανισμών που χαίρουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ή στα προσωπικά αντικείμενα των υπαλλήλων τους.

4.   Η Ένωση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα σχετικά είδη που καλύπτονται από το παρόν άρθρο.»·

10)

στο άρθρο 7, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX ή X ή που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β) ή γ), στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία β) ή γ), στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία γ) ή δ), στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχεία β) ή γ), στο άρθρο 1α στοιχεία α), β) ή γ), στο άρθρο 1αα στοιχεία β) ή γ), στο άρθρο 1ε ή στο άρθρο 1ζ.»·

11)

τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 229 της 31.7.2014, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   

Στο παράρτημα IV της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

 

«Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center;

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov);

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N. A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “SC «Zvyozdochka”

 

United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

 

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

 

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring»·

2.   

προστίθεται το ακόλουθο κείμενο ως παράρτημα X στην απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1αα

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

»