24.2.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 43/68


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/288 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Φεβρουαρίου 2022

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/570 όσον αφορά την ικανότητα παροχής καταφυγίου στο πλαίσιο του rescEU και την τροποποίηση των απαιτήσεων ποιότητας για τις ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης τύπου 3

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 963]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο ζ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ θεσπίζεται το νομικό πλαίσιο του rescEU. Το rescEU είναι ένα απόθεμα ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης που αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας σε εξαιρετικά κρίσιμες καταστάσεις όταν οι συνολικές υφιστάμενες ικανότητες σε εθνικό επίπεδο και εκείνες για τις οποίες έχουν δεσμευθεί τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας αδυνατούν να διασφαλίσουν αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, οι ικανότητες rescEU πρέπει να καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισμένους και αναδυόμενους κινδύνους και τις συνολικές ικανότητες και ελλείψεις σε επίπεδο Ένωσης. Τέσσερις είναι οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρώνεται ιδιαίτερα το rescEU, οι οποίοι είναι συγκεκριμένα η εναέρια δασοπυρόσβεση, τα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά (στο εξής: ΧΒΡΠ) συμβάντα, η επείγουσα ιατρική αντιμετώπιση, καθώς και οι μεταφορές και οι υλικοτεχνικοί πόροι.

(3)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/570 της Επιτροπής (2) καθορίζει την αρχική σύνθεση του rescEU όσον αφορά τις ικανότητες και τις απαιτήσεις ποιότητας. Το απόθεμα rescEU περιλαμβάνει, μέχρι στιγμής, ικανότητα εναέριας δασοπυρόσβεσης, ικανότητα ιατρικής εναέριας απομάκρυνσης/εκκένωσης, ικανότητα ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης, ικανότητα δημιουργίας αποθέματος ιατρικού εξοπλισμού ή μέσων ατομικής προστασίας («ικανότητα ιατροφαρμακευτικού αποθέματος»), ή και τα δύο, ικανότητα απολύμανσης ΧΒΡΠ καθώς και απόθεμα ικανοτήτων για ΧΒΡΠ συμβάντα.

(4)

Από την ανάλυση των εντοπισθέντων και αναδυόμενων κινδύνων, καθώς και των ικανοτήτων και των ελλείψεων σε επίπεδο Ένωσης, προκύπτει ότι υφίσταται ανάγκη για ικανότητα παροχής προσωρινού καταφυγίου.

(5)

Η ανάγκη αντιμετώπισης των ποιοτικών και ποσοτικών κενών στις ικανότητες παροχής καταφυγίου εντοπίστηκε σε διάφορες επιχειρήσεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης («μηχανισμός της Ένωσης») κατά τα τελευταία έτη, και αντικατοπτρίστηκε στη «Μελέτη αξιολόγησης των ορισμών, των ελλείψεων και του κόστους των ικανοτήτων αντίδρασης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης» (3) του 2019. Επιπλέον, η επιχειρησιακή εμπειρία από τους σεισμούς που έπληξαν την Κροατία τον Μάρτιο του 2020 και τον Δεκέμβριο του 2020 επιβεβαίωσε το κενό όσον αφορά τις ικανότητες παροχής καταφυγίου παρά τις επιχειρήσεις άμεσης αντίδρασης στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης στις οποίες συμμετείχαν αρκετά κράτη μέλη.

(6)

Κύριος σκοπός της ικανότητας του rescEU για παροχή προσωρινού καταφυγίου, όταν αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια επιχείρησης αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, είναι η παροχή προσωρινού καταλύματος στον πληγέντα πληθυσμό, το οποίο περιλαμβάνει χώρο στέγασης, υποδομές υγιεινής και αποχέτευσης, βασικές ιατρικές υπηρεσίες και κοινωνική συνάθροιση.

(7)

Η ικανότητα παροχής προσωρινού καταφυγίου στο πλαίσιο του rescEU θα πρέπει να αποτελείται από ένα φυσικό απόθεμα πόρων υψηλής ποιότητας για ταχεία αντίδραση ή από ένα εικονικό απόθεμα εξατομικευμένων πόρων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε μεταγενέστερη φάση όταν αυτό απαιτείται για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, ή και τα δύο.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, οι απαιτήσεις ποιότητας για τις ικανότητες αντιμετώπισης που ανήκουν στο rescEU καθορίζονται κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη. Τα ελάχιστα πρότυπα για την ικανότητα παροχής προσωρινού καταφυγίου θα πρέπει να βασίζονται στα πρότυπα καταφυγίων σύμφωνα με το κεφάλαιο «Καταφύγια και καταυλισμοί» του εγχειριδίου Sphere (4).

(9)

Σύμφωνα με τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 3δ της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/570 και κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να δημιουργηθεί απόθεμα ικανοτήτων για προσωρινό καταφύγιο για την αντιμετώπιση κινδύνων χαμηλής πιθανότητας με μεγάλο αντίκτυπο.

(10)

Για να παρασχεθεί ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή για την ανάπτυξη του εν λόγω αποθέματος ικανοτήτων για παροχή προσωρινού καταφυγίου, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, οι επιλέξιμες δαπάνες του θα πρέπει να καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα Iα της εν λόγω απόφασης.

(11)

Η πρωτοβουλία της παγκόσμιας ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αναθεώρησε πρόσφατα τα πρότυπα (5) για τις ικανότητες της ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης τύπου 3 (ενδονοσοκομειακή περίθαλψη με παραπεμπτικό). Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις ποιότητας για αυτόν τον τύπο ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του rescEU θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(12)

Οι προβληματισμοί σχετικά με τα διδάγματα από την κρίση COVID-19 κατέδειξαν περαιτέρω την ανάγκη για πρόσθετη ευελιξία και σπονδυλωτή δομή των ικανοτήτων των ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης rescEU. Ως εκ τούτου, το rescEU θα πρέπει να περιλαμβάνει ικανότητες ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης τύπου 2 (ενδονοσοκομειακή επείγουσα χειρουργική περίθαλψη) που θα συμπληρώνονται από εξειδικευμένες υπηρεσίες περίθαλψης, σύμφωνα με τα πρότυπα της πρωτοβουλίας της παγκόσμιας ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ.

(13)

Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/570 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/570 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1α τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2)   “Ιατρική ομάδα έκτακτης ανάγκης τύπου 3 (ενδονοσοκομειακή περίθαλψη με παραπεμπτικό)”: ομάδα έκτακτης ανάγκης που μπορεί να αναπτυχθεί από ιατρικό και άλλο βασικό προσωπικό, εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο για τη θεραπεία ασθενών που έχουν πληγεί από καταστροφή και η οποία παρέχει σύνθετη χειρουργική περίθαλψη με παραπεμπτικό, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας εντατικής θεραπείας.»·

β)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3)   “Απόθεμα εικονικού καταφυγίου”: μία ή περισσότερες συμφωνίες με επιλεγμένους προμηθευτές για ενεργοποίηση μετά από αίτημα για την παράδοση ορισμένων ποσοτήτων συγκεκριμένων πόρων εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου.»·

2)

το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

η πέμπτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«-

ικανότητα στον τομέα των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών συμβάντων.»·

ii)

προστίθεται η ακόλουθη έκτη περίπτωση:

«-

ικανότητα στον τομέα καταφυγίων.»·

β)

η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

ικανότητες ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης τύπου 2 (ενδονοσοκομειακή επείγουσα χειρουργική περίθαλψη) ή ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης τύπου 3 (ενδονοσοκομειακή περίθαλψη με παραπεμπτικό) ή και των δύο»·

ii)

το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«η)

ικανότητα αποθέματος για χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά (ΧΒΡΠ) συμβάντα»·

iii)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο θ):

«θ)

ικανότητα στον τομέα καταφυγίων.»

3)

Το άρθρο 3α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3a

Επιλέξιμες δαπάνες για ικανότητες rescEU ιατρικής εναέριας απομάκρυνσης/εκκένωσης, ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης τύπου 2 και τύπου 3, ιατροφαρμακευτικού αποθέματος, ΧΒΡΠ απολύμανσης, αποθέματος ικανοτήτων για ΧΒΡΠ συμβάντα και ικανότητας παροχής προσωρινού καταφυγίου

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης των ικανοτήτων rescEU λαμβάνονται υπόψη όλες οι κατηγορίες δαπανών που αναφέρονται στο παράρτημα Iα της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.»

4)

στο άρθρο 3ε, οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Οι ικανότητες rescEU που αναφέρονται στα στοιχεία γ) έως θ) του άρθρου 2 παράγραφος 2 δημιουργούνται με σκοπό τη διαχείριση κινδύνων χαμηλής πιθανότητας με μεγάλο αντίκτυπο.

4.   Όταν οι ικανότητες rescEU που αναφέρονται στα στοιχεία γ) έως θ) του άρθρου 2 παράγραφος 2 αναπτύσσονται δυνάμει του Μηχανισμού της Ένωσης, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης καλύπτει το 100 % των επιχειρησιακών δαπανών, δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 4β της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.».

5)

Το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Janez LENARČIČ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924.

(2)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/570 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της απόφασης 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ικανότητες rescEU και για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/762/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 99 της 10.4.2019, σ. 41).

(3)  https://ec.europa.eu/echo/system/files/2020-01/capacities_study_final_report_public.pdf.

(4)  Βλέπε «Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response», fourth edition, Geneva, Switzerland, (Εγχειρίδιο Sphere: Ανθρωπιστικός χάρτης και ελάχιστα πρότυπα ανθρωπιστικής αντίδρασης, τέταρτη έκδοση, Γενεύη, Ελβετία) 2018.

(5)  Βλέπε Classification and minimum standards for emergency medical teams, World Health Organization (Ταξινόμηση και ελάχιστα πρότυπα για τις ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας). 2021.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/570 τροποποιείται ως εξής:

1.

το τμήμα 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.

Ικανότητες ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης τύπου 2 (ενδονοσοκομειακή επείγουσα χειρουργική περίθαλψη) ή ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης τύπου 3 (ενδονοσοκομειακή περίθαλψη με παραπεμπτικό) ή και των δύο

Καθήκοντα

Παροχή περίθαλψης τύπου 2 (ενδονοσοκομειακή επείγουσα χειρουργική περίθαλψη) ή τύπου 3 (ενδονοσοκομειακή περίθαλψη με παραπεμπτικό), ή και των δύο, όπως περιγράφεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία της ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ.

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών περίθαλψης ή στήριξης, μεταξύ άλλων, εάν χρειάζεται, μέσω εξειδικευμένων ομάδων περίθαλψης, όπως περιγράφονται στην παγκόσμια πρωτοβουλία της ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ.

Ικανότητες

Ελάχιστη ικανότητα περίθαλψης σύμφωνα με τα πρότυπα της παγκόσμιας πρωτοβουλίας της ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ, όταν είναι διαθέσιμα.

Ημερήσιες και νυκτερινές υπηρεσίες (εικοσιτετράωρη και επταήμερη κάλυψη, εάν είναι αναγκαίο).

Βασικές συνιστώσες

Σύμφωνα με τα πρότυπα της παγκόσμιας πρωτοβουλίας της ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ, όταν είναι διαθέσιμα.

Αυτάρκεια

Η ομάδα θα πρέπει να είναι αυτάρκης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ανάπτυξης, σύμφωνα με τα πρότυπα της παγκόσμιας πρωτοβουλίας της ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ. Εφαρμόζεται το άρθρο 12 της εκτελεστικής απόφασης 2014/762/ΕΕ.

Ανάπτυξη

Ετοιμότητα αναχώρησης εντός 48-72 ωρών κατά μέγιστο από την αποδοχή της προσφοράς και ικανότητα ανάληψης δράσης επιτόπου σύμφωνα με την παγκόσμια πρωτοβουλία της ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ.

Ικανότητα ανάληψης δράσης σύμφωνα με τα πρότυπα της παγκόσμιας πρωτοβουλίας της ιατρικής ομάδας έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ.»

2.

Προστίθεται το ακόλουθο τμήμα 9:

«9.

Ικανότητα παροχής προσωρινού καταφυγίου

Καθήκοντα

Παροχή προσωρινού καταφυγίου σε πληγέντα πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων χώρων στέγασης, υποδομών υγιεινής και αποχέτευσης, βασικών ιατρικών υπηρεσιών και κοινωνικής συνάθροισης.

Παροχή προσωπικού για τον χειρισμό, την κινητοποίηση, τη συναρμολόγηση, την τοποθέτηση και τη διατήρηση μονάδων για καταφύγιο όταν αυτό απαιτείται. Όταν πραγματοποιείται παράδοση, εκπαιδεύεται το σχετικό προσωπικό (τοπικό και/ή διεθνές) πριν παραχωρηθεί η ικανότητα καταφυγίου.

Ικανότητες

Ικανότητα παροχής καταφυγίου (1) που συνίσταται σε μέσα ικανά να στεγάσουν — όταν αναπτύσσονται ταυτόχρονα — τουλάχιστον 5 000 άτομα.

Η ικανότητα πρέπει να συνίσταται σε φυσικά αποθέματα ή σε εικονικό απόθεμα μονάδων καταφυγίου, ή και τα δύο.

Βασικές συνιστώσες

Μονάδες καταφυγίων με θέρμανση (για τις χειμερινές συνθήκες), κατάλληλα συστήματα αερισμού (για θερινές συνθήκες) και βασικό υλικό, όπως κλίνες με υπνόσακο και/ή κουβέρτες.

Υποδομές αποχέτευσης και υγιεινής.

Ιατρείο για παροχή βασικών ιατρικών υπηρεσιών.

Εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων για την παρασκευή και κατανάλωση τροφίμων, διανομή πόσιμου νερού, κοινωνική συνάθροιση.

Γεννήτριες ρεύματος και εξοπλισμός φωτισμού.

Βασικά είδη ατομικής υγιεινής.

Κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης εντός της Ένωσης (2), εφοδιαστική και κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης των αποθεμάτων.

Κατάλληλες συμφωνίες που εξασφαλίζουν την κατάλληλη μεταφορά και παράδοση των μονάδων.

Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και πόροι για το χειρισμό, την κινητοποίηση, τη συναρμολόγηση, την τοποθέτηση και τη διατήρηση των φυσικών πόρων στην πληγείσα περιοχή.

Αυτάρκεια

Ικανότητα διασφάλισης αυτάρκειας κατά τις πρώτες 96 ώρες ανάπτυξης.

Εφαρμόζεται το άρθρο 12 της εκτελεστικής απόφασης 2014/762/ΕΕ.

Ανάπτυξη

Ετοιμότητα αναχώρησης φυσικών αποθεμάτων εντός 24 ωρών κατά μέγιστο από την αποδοχή της προσφοράς.

Η διάρκεια της αποστολής και, ανάλογα με την περίπτωση, η αρχή της διαδικασίας παράδοσης καθορίζονται σε συμφωνία με την πληγείσα χώρα.


(1)  Η ικανότητα παροχής καταφυγίου πρέπει να συμμορφώνεται με τις ελάχιστες προδιαγραφές καταφυγίου του κεφαλαίου “Καταφύγια και Καταυλισμοί” του εγχειριδίου “Sphere”, “Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response (Ανθρωπιστικός χάρτης και ελάχιστα πρότυπα ανθρωπιστικής αντίδρασης)”. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ευάλωτων ατόμων.

(2)  Για τους σκοπούς της εφοδιαστικής των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, η φράση “εντός Ένωσης” περιλαμβάνει τις επικράτειες των κρατών μελών και των συμμετεχόντων κρατών του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης.»