7.12.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 436/26


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/2156 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Σεπτεμβρίου 2021

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον ορισμό εργαστηρίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πυρετό της κοιλάδας του Rift

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (1), και ιδίως το άρθρο 92 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο πυρετός της κοιλάδας του Rift (RVF) είναι νεοεμφανιζόμενη ζωοανθρωπονόσος που μεταδίδεται με διαβιβαστές σε άγρια και οικόσιτα μηρυκαστικά, η οποία είναι ιογενής και συνιστά δυνητική διασυνοριακή απειλή. Ο RVF χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά αποβολής και νεογνικής θνησιμότητας στα οικόσιτα μηρυκαστικά. Στον άνθρωπο, η νόσος αναπτύσσεται κυρίως ως γριπώδης συνδρομή, ενώ μια μειονότητα ασθενών μπορεί να εμφανίσει εγκεφαλίτιδα ή ακόμη και σοβαρή ηπατική νόσο με αιμορραγικές εκδηλώσεις. Ο RVF περιλαμβάνεται στον κατάλογο των νόσων των ζώων που πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά (2), του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE).

(2)

Τον Μάρτιο του 2019 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσε ταχεία εκτίμηση κινδύνου στην οποία εξεταζόταν ο κίνδυνος εισόδου του ιού RVF και περαιτέρω εξάπλωσης του ιού εντός της Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε σχέση με την αύξηση των κρουσμάτων που αναφέρθηκαν στη Μαγιότ (3). Η εκτίμηση κατέδειξε ότι, μολονότι ο κίνδυνος από αυτές τις εστίες ήταν πολύ χαμηλός για την Ένωση και τον ΕΟΧ, όσον αφορά την εισαγωγή του ιού RVF μέσω του νόμιμου εμπορίου ζώων και ζωικών προϊόντων, η παράνομη μεταφορά νωπού κρέατος, μη παστεριωμένου γάλακτος και μη επεξεργασμένων προϊόντων από μολυσμένα μηρυκαστικά μέσα σε προσωπικές αποσκευές συνιστά ενδεχόμενο κίνδυνο. Το ECDC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν ο ιός εισαχθεί στο ηπειρωτικό τμήμα της Ένωσης και του ΕΟΧ, δεν θα μπορεί να αποκλειστεί η περαιτέρω μετάδοση με διαβιβαστές στα ζώα.

(3)

Επιπλέον, στις 23 Ιανουαρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε επιστημονική γνώμη σχετικά με τον RVF (4), στην οποία αναφέρεται ότι δεν θα πρέπει να αγνοηθούν ο κίνδυνος εξάπλωσης του RVF σε χώρες που γειτνιάζουν με την Ένωση και ο κίνδυνος πιθανής εισόδου μολυσμένων διαβιβαστών στην Ένωση.

(4)

Ο κίνδυνος εισόδου του RVF στην Ένωση σημαίνει ότι η Ένωση θα πρέπει να θεσπίσει επαρκή μέτρα επιτήρησης και ελέγχου για την καταπολέμηση της νόσου αυτής, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), με τον οποίο θεσπίζεται το νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση καταγεγραμμένων νόσων. Σύμφωνα με το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής (6), ο RVF θεωρείται νόσος κατηγορίας Α, Δ και Ε, για την οποία πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα εκρίζωσης μόλις εντοπιστεί.

(5)

Η Ένωση έχει θεσπίσει επαρκή μέτρα επιτήρησης και ελέγχου νόσων για την καταπολέμηση του RVF, ώστε να διασφαλίσει την άμεση εκρίζωσή του σε περίπτωση εισόδου της νόσου στην Ένωση. Προκειμένου τα μέτρα αυτά να εξακολουθήσουν να είναι αποτελεσματικά, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν την κατάλληλη ετοιμότητα και διαθέσιμους πόρους για την καταπολέμηση της νόσου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το ζωονοσογόνο δυναμικό της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η εξασφάλιση επαρκούς ικανότητας εργαστηριακών δοκιμών, δεδομένου ότι η ικανότητα διεξαγωγής δοκιμών καλής ποιότητας είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης και καταπολέμησης νόσων και, επομένως, για την αποφυγή της εισόδου της νόσου στην Ένωση.

(6)

Μέχρι στιγμής, η Ένωση δεν έχει ορίσει εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον RVF. Ο ορισμός εργαστηρίου αναφοράς είναι απαραίτητος για την εφαρμογή μέτρων επιτήρησης και ελέγχου νόσων σε επιστημονική βάση και με ομοιογενή τρόπο σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης.

(7)

Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον RVF, το οποίο θα συμβάλει στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων και στον συντονισμό της βοήθειας προς τα επίσημα εργαστήρια,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορίζεται το εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πυρετό της κοιλάδας του Rift.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(2)  Κατάλογος του OIE με τις νόσους χερσαίων και υδρόβιων ζώων που πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά (https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-diseases).

(3)  Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Ταχεία εκτίμηση κινδύνου: Εστία πυρετού της κοιλάδας Rift στη Μαγιότ της Γαλλίας — 7 Μαρτίου 2019. Στοκχόλμη: ECDC· 2019.

(4)  EFSA Journal 2020·18(3):6041.

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2018, για την εφαρμογή ορισμένων κανόνων πρόληψης και ελέγχου νόσων σε κατηγορίες καταγεγραμμένων νόσων και για την κατάρτιση καταλόγου ειδών και ομάδων ειδών οργανισμών που συνιστούν σημαντικό κίνδυνο εξάπλωσης των εν λόγω καταγεγραμμένων νόσων (ΕΕ L 308 της 4.12.2018, σ. 21).