8.6.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202/32


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/888 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Μαΐου 2021

για τη θέσπιση του του Προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1475 και (ΕΕ) αριθ. 375/2014

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 165 παράγραφος 4, το άρθρο 166 παράγραφος 4 και το άρθρο 214 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη, τόσο μεταξύ των πολιτών της όσο και μεταξύ των κρατών μελών της. Η εν λόγω οικουμενική και κοινή αξία, καθοδηγεί τις δράσεις της Ένωσης και παρέχει την αναγκαία ενότητα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, στην οποία οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν να συμβάλουν εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) υπογραμμίζει ότι η αλληλεγγύη αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της Ένωσης. Η αρχή της αλληλεγγύης αναφέρεται επίσης στο άρθρο 21 παράγραφος 1 ΣΕΕ ως ένα από τα θεμέλια της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

(2)

Δεδομένης της σημαντικής αύξησης των ανθρωπιστικών αναγκών ανά τον κόσμο και έχοντας ως στόχο τη μεγαλύτερη προώθηση της αλληλεγγύης και την ενισχυμένη προβολή της ανθρωπιστικής βοήθειας μεταξύ των πολιτών της Ένωσης, είναι ανάγκη να αναπτυχθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες χώρες που πλήττονται από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές.

(3)

Οι δράσεις εθελοντισμού στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες και να καθοδηγούνται από την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια που προσδιορίζεται στην κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια» (4). Θα πρέπει να προάγεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(4)

Κατά περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κεντρικός και γενικός συντονιστικός ρόλος που διαδραματίζει το γραφείο συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών στην προώθηση συνεκτικής διεθνούς ανταπόκρισης σε ανθρωπιστικές κρίσεις.

(5)

Οι δράσεις εθελοντισμού στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να συμβάλλουν σε κατάλληλη ανθρωπιστική ανταπόκριση η οποία ενισχύει τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για την ανθρωπιστική βοήθεια και προωθεί τη δέουσα ανταπόκριση στις συγκεκριμένες ανθρωπιστικές ανάγκες γυναικών και ανδρών όλων των ηλικιών. Οι δράσεις εθελοντισμού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις ικανότητες των ανθρώπων που είναι σε πιο ευάλωτη κατάσταση, μεταξύ άλλων των γυναικών και των παιδιών, και των ανθρώπων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

(6)

Οι δράσεις εθελοντισμού στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της ενωσιακής ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής ανθρωπιστικής χορηγίας.

(7)

Στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, τονίστηκε η ανάγκη επένδυσης στους νέους και ανακοινώθηκε η σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με σκοπό να δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στους νέους σε όλη την Ένωση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία, να επιδείξουν αλληλεγγύη, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα, όχι μόνο να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία ως άνθρωποι.

(8)

Στην ανακοίνωσή της, της 7ης Δεκεμβρίου 2016, με τίτλο «Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν τα θεμέλια των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρώπη, να παρασχεθούν στους νέους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ευρύ φάσμα τομέων, και να στηριχθούν οι προσπάθειες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών συντελεστών, όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων και κρίσεων. Με την εν λόγω ανακοίνωση δρομολογήθηκε μια πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν πόροι από διάφορα ενωσιακά προγράμματα με σκοπό την παροχή ευκαιριών εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης σε νέους σε όλη την Ένωση.

(9)

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η «αλληλεγγύη» νοείται ως ατομικό και συλλογικό αίσθημα ευθύνης για το κοινό καλό, που εκφράζεται μέσω συγκεκριμένων δράσεων.

(10)

Η παροχή βοήθειας σε ανθρώπους και κοινότητες εκτός της Ένωσης που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της ουδετερότητας, του ανθρωπισμού, της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας, αποτελεί σημαντική έκφραση αλληλεγγύης.

(11)

Χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη της αλληλεγγύης προς τα θύματα κρίσεων και καταστροφών σε τρίτες χώρες και αύξηση τόσο της ευαισθητοποίησης όσο και της προβολής της ανθρωπιστικής βοήθειας και του εθελοντισμού γενικά, ως διά βίου δραστηριότητας, μεταξύ των πολιτών της Ένωσης.

(12)

Η Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν την ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο εντός της Ένωσης όσο και μέσω εξωτερικών δράσεων.

(13)

Στα συμπεράσματά του της 19ης Μαΐου 2017 σχετικά με την έμπρακτη αξιοποίηση της σχέσης μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης, το Συμβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη για ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω καλύτερης διασύνδεσης μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και για περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δεσμών μεταξύ των συμπληρωματικών προσεγγίσεων της ανθρωπιστικής βοήθειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της πρόληψης των συγκρούσεων.

(14)

Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους εύκολα προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν να εκφράσουν τη δέσμευσή τους υπέρ του κοινωνικού συνόλου, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμες εμπειρίες, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και τον διαπολιτισμικό διάλογο.

(15)

Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την απτή και επωφελή συνεισφορά των νέων. Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει να ικανοποιούν πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων και στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Θα πρέπει επίσης να προσφέρουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτές στους νέους και να γίνονται με ασφάλεια και υγιεινή

(16)

Το πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (το «πρόγραμμα») παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση και εκτός αυτής. Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της Ένωσης και ο αντίκτυπος του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ όλων των σχετικών προγραμμάτων κατά τρόπο συνεκτικό, χωρίς όμως οι συνέργειες αυτές να έχουν ως αποτέλεσμα τη χρησιμοποίηση κονδυλίων για την επίτευξη στόχων διαφορετικών από τους οριζόμενους στον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να διασφαλίζονται η συνοχή και η συμπληρωματικότητα με άλλες σχετικές πολιτικές της Ένωσης, όπως η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία 2019-2027 (5), και άλλα σχετικά ενωσιακά προγράμματα, ιδίως το πρόγραμμα Erasmus+ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Το πρόγραμμα βασίζεται στα ισχυρά σημεία και τις συνέργειες προγενέστερων και υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), και της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8). Θα πρέπει να διασφαλίζεται επίσης η συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του προγράμματος, όπως το δίκτυο Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών προγραμμάτων αλληλεγγύης όπως εκείνων του εθελοντισμού, των υπηρεσιών δραστηριοποίησης των πολιτών και των προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους, και του προγράμματος, προκειμένου να ενισχυθούν και να εμπλουτισθούν εκατέρωθεν η επίδραση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτών και, κατά περίπτωση, να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι ορθές πρακτικές. Το πρόγραμμα δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τα παρεμφερή εθνικά προγράμματα. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους τους νέους ισότιμη πρόσβαση στις εθνικές δραστηριότητες αλληλεγγύης.

(17)

Το πρόγραμμα θα πρέπει να θεσπιστεί για περίοδο επτά ετών ώστε η διάρκειά του να αντιστοιχεί στη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 1.1.2021-31.12.2027 (ΠΔΠ 2021-2027) που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου (9).

(18)

Όσον αφορά την ερμηνεία των σχετικών νομικών πράξεων σε επίπεδο Ένωσης, ενδείκνυται τόσο ο διασυνοριακός εθελοντισμός όσο και ο εθελοντισμός που συνεχίζει να υποστηρίζεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 να θεωρούνται ισοδύναμοι με τον εθελοντισμό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.

(19)

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν έργα αλληλεγγύης με δική τους πρωτοβουλία. Οι εν λόγω ευκαιρίες συμβάλλουν στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των νέων και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης για τα συμμετέχοντα άτομα και τους συμμετέχοντες οργανισμούς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα έχει ως στόχο επίσης να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή συνεργασία που αφορά τους νέους και αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον θετικό της αντίκτυπο. Ενδείκνυται οι προσφερόμενες δραστηριότητες αλληλεγγύης να ακολουθούν σαφή και λεπτομερή διαδικασία η οποία προσαρμόζεται στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν, προσδιορίζοντας τα στάδια όλων των φάσεων των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης.

(20)

Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει να έχουν δυνητική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα πρέπει να ωφελούν τις κοινότητες και να προωθούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει να αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως: η εκπαίδευση και κατάρτιση, οι κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα και, ιδίως, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και διάλογος, η κοινωνική ένταξη, η ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, ο πολιτισμός συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, η δημιουργικότητα, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η υποδοχή και ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών, λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν άτομα προερχόμενα από οικογένειες μεταναστών, η εδαφική συνεργασία και συνοχή και η διασυνοριακή συνεργασία. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ισχυρή διάσταση μάθησης και κατάρτισης μέσα από τις επιμέρους δράσεις που προσφέρονται στους συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας αλληλεγγύης.

(21)

Ο εθελοντισμός, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, συνιστά πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης και ενισχύει την προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη των νέων, την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά, την ενεργοποίησή τους ως πολιτών και την απασχολησιμότητά τους. Ο εθελοντισμός δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές συνέπειες σε δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία και δεν θα πρέπει να θεωρείται ως υποκατάστατο αυτής. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν όσον αφορά τις πολιτικές εθελοντισμού στον τομέα της νεολαίας, μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού.

(22)

Το πνεύμα καινοτομίας των νέων αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην προώθηση του εν λόγω πνεύματος καινοτομίας, παρέχοντας στους νέους την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα αλληλεγγύης, με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων τους. Τα έργα αλληλεγγύης αποτελούν ευκαιρία για την έμπρακτη δοκιμή ιδεών και καινοτόμων λύσεων σε κοινές προκλήσεις μέσω μιας προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή, καθώς και παρέχουν υποστήριξη στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. Τα έργα αλληλεγγύης χρησιμεύουν επίσης ως εφαλτήρια για την περαιτέρω συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και αποτελούν το έναυσμα ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες να αυτοαπασχολούνται και να συνεχίσουν να είναι ενεργοί πολίτες, ως εθελοντές, ασκούμενοι ή εργαζόμενοι σε ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης, των δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της νεολαίας.

(23)

Οι συμμετέχοντες στον εθελοντισμό («εθελοντές») μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης να παρέχει θεμελιωμένη σε ανάγκες και πιστή σε αρχές ανθρωπιστική βοήθεια και μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιλεγεί, εκπαιδευτεί και προετοιμαστεί κατάλληλα για την αποστολή τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες για να βοηθήσουν εκείνους που έχουν ανάγκη με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούν να υπολογίζουν σε επαρκή επιτόπια στήριξη και επίβλεψη. Τούτο σημαίνει ότι εκπαιδευτές, καθοδηγητές και εμπειρογνώμονες με εξαιρετική ειδίκευση, κατάρτιση και πείρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο με τη συμβολή τους στην αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής δράσης επιτόπου, όσο και με την υποστήριξη των εθελοντών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εθελοντισμού. Οι εν λόγω εκπαιδευτές, καθοδηγητές και εμπειρογνώμονες μπορούν να συμμετέχουν στον εθελοντισμό προκειμένου να καθοδηγούν και να συνοδεύουν τους εθελοντές και να υποστηρίζουν τις συνιστώσες ανάπτυξης και δημιουργίας ικανοτήτων του εθελοντισμού, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν τα τοπικά δίκτυα και κοινότητες. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ικανότητα των φορέων υποδοχής σε τρίτες χώρες και στην ανάγκη να ενσωματωθεί ο εθελοντισμός εντός του τοπικού πλαισίου και να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση των εθελοντών με τους τοπικούς ανθρωπιστικούς φορείς, την κοινότητα υποδοχής και την κοινωνία των πολιτών.

(24)

Οι νέοι και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, θα πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα ατόμων και οντοτήτων που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρώπη.. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες οργανισμοί χρειάζονται υποστήριξη, προκειμένου να ενισχύσουν την ικανότητά τους να παρέχουν δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας σε αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της σύμπραξης των συμμετεχόντων ατόμων και οργανισμών στην εν λόγω κοινότητα, στην προαγωγή του πνεύματος του προγράμματος και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής χρήσιμων πρακτικών και εμπειρίας. Οι δραστηριότητες δικτύωσης θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην ευαισθητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών συντελεστών σχετικά με το πρόγραμμα και στη διευκόλυνση της συλλογής ανατροφοδότησης από τα συμμετέχοντα άτομα και οργανισμούς σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος.

(25)

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης και των ευκαιριών που προσφέρει το πρόγραμμα, ειδικότερα μέσω της παροχής κατάρτισης εντός και εκτός διαδικτύου, γλωσσικής και διοικητικής υποστήριξης στους συμμετέχοντες πριν από τη δραστηριότητα αλληλεγγύης, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εν λόγω δραστηριότητας, καθώς και της παροχής ασφαλιστικής κάλυψης, συμπεριλαμβανομένης κάλυψης για ατύχημα, ασθένεια και αστική ευθύνη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η επικύρωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες μέσω της εμπειρίας τους στο πλαίσιο του προγράμματος. Η ασφάλεια και προστασία των συμμετεχόντων ατόμων και οργανισμών και των προβλεπόμενων δικαιούχων εξακολουθεί να έχει ύψιστη σημασία. Η εν λόγω ασφάλεια και προστασία θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες απαιτήσεις ελέγχου ασφαλείας για συμμετέχοντες που εργάζονται με ευάλωτες ομάδες σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο. Όλες οι δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή του «μη βλάπτειν» και θα πρέπει να υλοποιούνται λαμβανομένου δεόντως υπόψη του αντικτύπου απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως περιβαλλοντικές κρίσεις, συγκρούσεις ή πανδημίες. Οι εθελοντές δεν θα πρέπει να αποστέλλονται σε επιχειρήσεις που διεξάγονται σε περιοχές διεθνών ή μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων ή σε εγκαταστάσεις όπου παραβιάζονται τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(26)

Το πρόγραμμα θα πρέπει να τηρεί τις αρχές που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού (2017) και στο άρθρο 9 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

(27)

Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του προγράμματος στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτισμική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της εν λόγω δραστηριότητας να προσδιορίζονται και να τεκμηριώνονται δεόντως. Για τον σκοπό αυτό, η χρήση αποτελεσματικών μέσων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, όπως το Youthpass και το Europass, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, όπως αρμόζει ανάλογα με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 (10).

(28)

Η Επιτροπή και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει επίσης να προτρέπουν τους πρώην συμμετέχοντες να μοιράζονται τις εμπειρίες τους μέσω δικτύων νεολαίας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εργαστηρίων και να αναλαμβάνουν δράση ως πρεσβευτές ή ως μέλη δικτύου. Οι πρώην συμμετέχοντες θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην κατάρτιση συμμετεχόντων.

(29)

Η συμμόρφωση των συμμετεχόντων οργανισμών προς τις αρχές και τις απαιτήσεις προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίζεται με σήμα ποιότητας, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της εμπειρίας αλληλεγγύης.

(30)

Οποιαδήποτε οντότητα επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει σήμα ποιότητας ότι πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος θα πρέπει να διεξάγουν σε μόνιμη βάση τη διαδικασία που οδηγεί στην απονομή σήματος ποιότητας. Οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος θα πρέπει να επαναξιολογούν τακτικά εάν οι οντότητες εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απονομή των σημάτων ποιότητας σε αυτές. Το σήμα ποιότητας θα πρέπει να ανακαλείται όταν, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, διαπιστωθεί ότι η εν λόγω οντότητα δεν πληροί πλέον τις εν λόγω προϋποθέσεις. Η διοικητική διαδικασία για την απονομή σήματος ποιότητας θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο ώστε να μην αποθαρρύνονται οι μικρότερες οργανώσεις.

(31)

Οντότητα που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με σκοπό την παροχή δραστηριοτήτων αλληλεγγύης στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει πρώτα να λάβει σήμα ποιότητας. Η εν λόγω προϋπόθεση δεν θα πρέπει να ισχύει για φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τη χρηματοδοτική στήριξη έργων αλληλεγγύης για λογαριασμό άτυπης ομάδας συμμετεχόντων. Η απόκτηση σήματος ποιότητας, ωστόσο, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος.

(32)

Κατά γενικό κανόνα, οι αιτήσεις επιχορήγησης θα πρέπει να υποβάλλονται στον εθνικό οργανισμό της χώρας στην οποία εδρεύει ο συμμετέχων οργανισμός. Οι αιτήσεις επιχορήγησης για δραστηριότητες με πανενωσιακή ή διεθνή διάσταση, μεταξύ άλλων δραστηριότητες αλληλεγγύης ομάδων εθελοντισμού σε τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο και δραστηριότητες αλληλεγγύης για τη στήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες, μπορούν να υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

(33)

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί μπορούν να επιτελούν διάφορες λειτουργίες στο πλαίσιο του προγράμματος. Λειτουργώντας ως οργανωτές, οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα πρέπει να εκτελούν δραστηριότητες που αφορούν την υποδοχή των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης δραστηριοτήτων και της παροχής καθοδήγησης και στήριξης στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αλληλεγγύης, ανάλογα με την περίπτωση. Λειτουργώντας υποστηρικτικά, θα πρέπει να διεξάγουν δραστηριότητες σε σχέση με την αποστολή συμμετεχόντων, καθώς και με την προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν, και την καθοδήγησή τους κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και καθοδήγησης των συμμετεχόντων σε τοπικές οργανώσεις μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας αλληλεγγύης, προκειμένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες για περαιτέρω εμπειρίες αλληλεγγύης. Το σήμα ποιότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις διαφέρουν αναλόγως του είδους της παρεχόμενης δραστηριότητας αλληλεγγύης, και να πιστοποιεί ότι ο οργανισμός είναι σε θέση να διασφαλίσει την ποιότητα των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης, σε όλα τα στάδια της εμπειρίας αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του προγράμματος. Κάθε οντότητα που τροποποιεί ουσιαστικά τις δραστηριότητές της θα πρέπει να ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, ο οποίος δύναται να επαναξιολογήσει εάν η εν λόγω οντότητα εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απονομή του σήματος ποιότητας.

(34)

Προκειμένου να υποστηριχθούν δραστηριότητες αλληλεγγύης μεταξύ των νέων, οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα πρέπει να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες ή διεθνείς οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές ή κερδοσκοπικές, και μπορούν να περιλαμβάνουν οργανώσεις νέων, θρησκευτικά ιδρύματα, φιλανθρωπικές ενώσεις, ανθρωπιστικές οργανώσεις κοσμικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλους συντελεστές της κοινωνίας των πολιτών.

(35)

Θα πρέπει να διευκολυνθεί η κλιμάκωση των έργων του προγράμματος. Θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθούνται οι υπεύθυνοι υλοποίησης έργων του προγράμματος να υποβάλλουν αιτήσεις επιχορήγησης ή να αναπτύσσουν συνέργειες, με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των ενωσιακών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την ιδιότητα του πολίτη, την υγεία και τον πολιτισμό.

(36)

Τα κέντρα πόρων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να επικουρούν τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος, τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τους συμμετέχοντες, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του προγράμματος και την ενίσχυση του προσδιορισμού και της επικύρωσης των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω των εν λόγω δραστηριοτήτων και μέσω του Youthpass.

(37)

Η διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να αναπτύσσεται διαρκώς, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα πρότυπα που θεσπίζονται με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) και να παρέχεται ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για τα ενδιαφερόμενα άτομα και τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, τον εντοπισμό και την αντιστοίχιση των προφίλ και των ευκαιριών, τη δικτύωση και τις εικονικές ανταλλαγές, την επιγραμμική κατάρτιση, τη γλωσσική υποστήριξη και την υποστήριξη μετά τη δραστηριότητα και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον.

(38)

Η διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, που προσδιορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Μαρτίου 2017, με τίτλο «Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής» και το οποίο παρέχει ειδικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύστασης διαλειτουργικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και υλοποιείται στα κράτη μέλη και στα άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω εθνικών πλαισίων διαλειτουργικότητας. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας παρέχει στις δημόσιες διοικήσεις 47 συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων τους διαλειτουργικότητας που αναλαμβάνουν, τη σύναψη σχέσεων μεταξύ οργανισμών, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που υποστηρίζουν διατερματικές ψηφιακές υπηρεσίες και τη διασφάλιση ότι είτε με τις ισχύουσες είτε με τις νέες νομοθετικές πράξεις δεν εμποδίζεται η διαλειτουργικότητα.

(39)

Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός») εφαρμόζεται στο πρόγραμμα. Ο δημοσιονομικός κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις δημόσιες συμβάσεις, την έμμεση διαχείριση, τα χρηματοδοτικά μέσα, τις δημοσιονομικές εγγυήσεις, τη χρηματοδοτική συνδρομή και την εξόφληση των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

(40)

Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13), και τους κανονισμούς (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 (14), (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 (15) και (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου (16), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών, περιλαμβανομένων περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 και (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανατίθεται η αρμοδιότητα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και, όσον αφορά τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να διασφαλίζει ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(41)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών. Προκειμένου να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που παρέχει το πρόγραμμα, θα πρέπει απαιτείται από τους εν λόγω νέους προηγούμενη εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(42)

Δεδομένων των ιδιαίτερων προκλήσεων που χαρακτηρίζουν το πεδίο της ανθρωπιστικής δράσης, οι συμμετέχοντες στον εθελοντισμό για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών και το πολύ 35 ετών.

(43)

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των νέων στις δραστηριότητες αλληλεγγύης, και ιδίως των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και, ειδικότερα, της συμμετοχής νέων με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης εύλογων προσαρμογών που θα επιτρέπουν την ουσιαστική συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης ατόμων με αναπηρίες σε ισότιμη βάση με τους άλλους, σύμφωνα με το άρθρο 27 της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και σύμφωνα με την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου (18). Τα εν λόγω ειδικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς που οφείλονται στον απομακρυσμένο χαρακτήρα ορισμένων αγροτικών περιοχών, των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών, καθώς και στη φτώχεια που υπάρχει σε ορισμένες περιαστικές περιοχές. Παρομοίως, τα κράτη μέλη, οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη και οι τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώξουν να θεσπίσουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να άρουν τα νομικά και διοικητικά εμπόδια για την ορθή λειτουργία του προγράμματος. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να επιλύσουν, όπου αυτό είναι δυνατό και με την επιφύλαξη του κεκτημένου του Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, διοικητικά θέματα που δημιουργούν δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής και, στην περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων εντός της Ένωσης, ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας.

(44)

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, που θεσπίστηκε βάσει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, και να εκπληρωθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα προορίζεται να συμβάλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη του συνολικού στόχου διάθεσης του 30 % των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού υπέρ στόχων που σχετίζονται με το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να σέβονται την αρχή του «μη βλάπτειν», χωρίς να μεταβάλλεται ο θεμελιώδης χαρακτήρας του προγράμματος, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως σχέδιο στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, οι σχετικές δράσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται να εκτελούνται και να επανεξετάζονται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης. Είναι επίσης σκόπιμο να μετρηθούν οι σχετικές δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου του προγράμματος.

(45)

Ο παρών κανονισμός προβλέπει χρηματοδοτικό κονδύλιο το πρόγραμμα το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 18 της διοργανικής συμφωνίας, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και για τους νέους ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων (19), για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(46)

Οι μορφές χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να παράγουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Κατά την επιλογή, όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, θα πρέπει να συνεκτιμάται η χρήση εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και κλιμάκων μοναδιαίων δαπανών.

(47)

Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (20), η οποία προβλέπει την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων με βάση απόφαση που εγκρίνεται δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν βάσει άλλων νομικών μέσων. Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εισαχθεί ειδική διάταξη που θα υποχρεώνει τις τρίτες χώρες να παρέχουν στον αρμόδιο διατάκτη, στην OLAF και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση, ώστε να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Η πλήρης συμμετοχή τρίτων χωρών στο πρόγραμμα θα πρέπει να υπόκειται στους όρους που καθορίζονται στις ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη συμμετοχή της εκάστοτε τρίτης χώρας στο πρόγραμμα. Η πλήρης συμμετοχή συνεπάγεται, επίσης, την υποχρέωση να συστήσουν εθνικό οργανισμό και να διαχειρίζονται ορισμένες από τις δράσεις του προγράμματος υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης. Νομικές οντότητες από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα θα πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν σε ορισμένες δράσεις του προγράμματος, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα εργασιών και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται από την Επιτροπή. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τη συμμετοχή νομικών οντοτήτων από την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο και την Αγία Έδρα.

(48)

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και με άλλα ενωσιακά προγράμματα να παρέχουν πρόσθετη χρηματοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος.

(49)

Σύμφωνα με την απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου (21), πρόσωπα και οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(50)

Λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης», το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως απόκεντρων περιοχών σε όλες τις δράσεις, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικής στήριξης, όπου αρμόζει, για δράσεις κινητικότητας. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι ανταλλαγές κινητικότητας και η συνεργασία μεταξύ ατόμων και οργανώσεων από αυτές τις περιοχές και τρίτες χώρες, ιδίως γειτονικές χώρες. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά.

(51)

Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει προγράμματα εργασίας και να ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να καθορίζουν τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής για την παροχή επιχορηγήσεων, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα στοιχεία. Τα προγράμματα εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις τους θα πρέπει να θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης.

(52)

Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (22), το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να αξιολογείται βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη, και την υπερβολική ρύθμιση. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους και ρεαλιστικούς δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος στην πράξη, μεταξύ άλλων των επιπτώσεων στα κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα.

(53)

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντάς τις να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του προγράμματος. Στις δραστηριότητες προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, με τη στήριξη και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται με ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων οργανισμών, σε τακτική βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προγράμματος, ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και αποτελεσμάτων των έργων και να συγκεντρώνει ανατροφοδότηση σχετικά με το πρόγραμμα. Οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να κληθούν να συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία.

(54)

Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του προγράμματος, η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει, κατά προτίμηση, να συνεργάζονται στενά και, κατά περίπτωση, σε σύμπραξη με μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανώσεις νεολαίας, οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες και τοπικούς παράγοντες που διαθέτουν εμπειρογνωσία στον τομέα των δράσεων αλληλεγγύης.

(55)

Για να εξασφαλιστεί περισσότερο αποδοτική επικοινωνία προς το ευρύ κοινό και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των δράσεων επικοινωνίας που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που οι εν λόγω προτεραιότητες συνδέονται με τον γενικό στόχο του προγράμματος.

(56)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του παρόντος κανονισμού, το πρόγραμμα θα πρέπει να αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό τις υφιστάμενες ρυθμίσεις διαχείρισης. Ως εκ τούτου, η συνολική υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να ανατίθεται σε υφιστάμενες δομές, δηλαδή στην Επιτροπή και στους εθνικούς οργανισμούς που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο για τη νεολαία του κανονισμού (ΕΕ) 2021/817. Ωστόσο, οι δράσεις του άξονα «Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας» θα πρέπει να τελούν κυρίως υπό άμεση διαχείριση. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται τακτικά με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων φορέων, σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος.

(57)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η ασφάλεια δικαίου στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, κάθε εθνική αρχή θα πρέπει να ορίσει ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Όπου είναι δυνατό, και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, τα ανεξάρτητα ελεγκτικά σώματα θα πρέπει να είναι τα ίδια με εκείνα που ορίζονται για τις δράσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο για τη νεολαία του κανονισμού (ΕΕ) 2021/817.

(58)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων στην ορθή λειτουργία του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, των θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής.

(59)

Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η υλοποίηση και η αξιολόγηση του προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό, έγκαιρο και με τον κατάλληλο βαθμό λεπτομέρειας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή κατά τρόπο που συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων.

(60)

Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (23).

(61)

Προκειμένου να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, απλουστευμένων επιχορηγήσεων με τη μορφή κατ’ αποκοπήν ποσών, χρηματοδότησης με ενιαίο συντελεστή και μοναδιαίων δαπανών. Οι απλουστευμένες επιχορηγήσεις για τη στήριξη των δράσεων κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος, όπως ορίζονται από την Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος διαβίωσης στη χώρα υποδοχής. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να παροτρύνονται να εξαιρούν τις εν λόγω επιχορηγήσεις από τη φορολόγηση και τις κοινωνικές επιβαρύνσεις, Ομοίως θα πρέπει να απαλλάσσονται και οι επιχορηγήσεις προς ιδιώτες τις οποίες παρέχουν δημόσιες ή ιδιωτικές νομικές οντότητες

(62)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, για την τροποποίηση του παραρτήματος όσον αφορά τους δείκτες επιδόσεων του προγράμματος. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα μάλιστα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(63)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης»). Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού ή κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου και να προωθήσει την εφαρμογή των άρθρων 21 και 23 του Χάρτη.

(64)

Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ έχουν εφαρμογή στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κανόνες θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, προμηθειών, βραβείων και έμμεσης εκτέλεσης, προβλέπουν δε ελέγχους της ευθύνης των οικονομικών φορέων. Οι κανόνες που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ περιλαμβάνουν επίσης γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του ενωσιακού προϋπολογισμού.

(65)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, εξαιτίας της κλίμακας και των επιπτώσεών του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(66)

Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, η επιχορήγηση ενεργειών που έχουν ήδη ξεκινήσει, είναι δυνατή μόνον στις περιπτώσεις που ο αιτών μπορεί να αποδείξει την ανάγκη έναρξης της ενέργειας πριν από την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης. Ωστόσο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης δεν είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαταραχή στη στήριξη της Ένωσης, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει εις βάρος των συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να είναι δυνατόν η απόφαση χρηματοδότησης να προβλέπει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα στην αρχή του ΠΔΠ 2021-2027 και μόνον σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, την επιλεξιμότητα δραστηριοτήτων και δαπανών από 1ης Ιανουαρίου 2021, ακόμη και αν οι εν λόγω δραστηριότητες είχαν, υλοποιηθεί και οι εν λόγω δαπάνες πραγματοποιηθεί πριν υποβληθεί η αίτηση επιχορήγησης.

(67)

Οι δράσεις ή πρωτοβουλίες που δεν υποστηρίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα προγράμματα εργασίας.

(68)

Για να βελτιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία από επενδύσεις που χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης, θα πρέπει να αναζητηθούν συνέργειες, ιδίως μεταξύ του προγράμματος και άλλων ενωσιακών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων πόρων που υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση. Για να μεγιστοποιηθούν αυτές οι συνέργειες, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για βασικούς μηχανισμούς διευκόλυνσης, όπως, μεταξύ άλλων, η σωρευτική χρηματοδότηση μιας δράσης από το πρόγραμμα και άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης. Για τον σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κατάλληλους κανόνες, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα δήλωσης του ίδιου κόστους ή δαπάνης, σε κατ’ αναλογία βάση, στο πρόγραμμα και σε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα.

(69)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1475 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (24) θα πρέπει να καταργηθεί με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2021.

(70)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια στην παροχή στήριξης στον σχετικό τομέα πολιτικής και να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του προγράμματος από την αρχή του ΠΔΠ 2021-2027, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως και να εφαρμοστεί αναδρομικώς από 1ης Ιανουαρίου 2021,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (το «πρόγραμμα») για την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027.

2.   Το πρόγραμμα καθορίζει τους ακόλουθους δύο άξονες δράσης:

α)

τον άξονα «συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης»· και

β)

τον άξονα «συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια» (το «Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας»).

3.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2027, τις μορφές χρηματοδότησης από την Ένωση και τους κανόνες για την παροχή της χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«δραστηριότητα αλληλεγγύης»: υψηλής ποιότητας πολυδεκτική δραστηριότητα η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος, έχει τη μορφή εθελοντισμού, έργου αλληλεγγύης ή δραστηριότητας δικτύωσης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα ανθρωπιστικής βοήθειας, και η οποία εξασφαλίζει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τηρεί τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία και τους συναφείς κανόνες προστασίας·

2)

«εγγεγραμμένος υποψήφιος»: άτομο ηλικίας μεταξύ 17 και 30 ετών, ή μεταξύ 17 και 35 ετών όταν πρόκειται για εθελοντές από το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, το οποίο διαμένει νόμιμα σε κράτος μέλος, σε τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, ή σε άλλη συμμετέχουσα χώρα βάσει του παρόντος κανονισμού, και το οποίο έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προκειμένου να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής σε δραστηριότητα αλληλεγγύης, αλλά δεν συμμετέχει ακόμη σε τέτοια δραστηριότητα·

3)

«συμμετέχων»: άτομο ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών, ή μεταξύ 18 και 35 ετών όταν πρόκειται για εθελοντές από το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, το οποίο διαμένει νόμιμα σε κράτος μέλος, σε τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε άλλη συμμετέχουσα χώρα βάσει του παρόντος κανονισμού, και το οποίο έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και συμμετέχει σε δραστηριότητα αλληλεγγύης·

4)

«νέοι με λιγότερες ευκαιρίες»: οι νέοι που, για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς, γεωγραφικούς λόγους ή λόγους υγείας, λόγω προέλευσης από οικογένειες μεταναστών ή για λόγους όπως αναπηρία ή εκπαιδευτικές δυσχέρειες ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, συμπεριλαμβανομένου λόγου που στοιχειοθετεί δυσμενή διάκριση βάσει του άρθρου 21 του Χάρτη, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να έχουν ουσιαστικά πρόσβαση στις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα·

5)

«συμμετέχων φορέας»: κάθε τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διεθνή, δημόσια ή ιδιωτική οντότητα κερδοσκοπική ή μη, στην οποία έχει χορηγηθεί σήμα ποιότητας·

6)

«εθελοντισμός»: δραστηριότητα αλληλεγγύης που λαμβάνει χώρα, για περίοδο έως 12 μηνών, ως εθελοντική μη αμειβόμενη δραστηριότητα που συμβάλλει στο κοινό καλό·

7)

«έργο αλληλεγγύης»: μη αμειβόμενη δραστηριότητα αλληλεγγύης που λαμβάνει χώρα για περίοδο έως 12 μηνών, και που υλοποιείται από ομάδες τουλάχιστον πέντε συμμετεχόντων, με σκοπό να αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις εντός των κοινοτήτων τους και παράλληλα να παρασχεθεί σαφής ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

8)

«σήμα ποιότητας»: η πιστοποίηση που χορηγείται, με βάση τις διάφορες συγκεκριμένες απαιτήσεις αναλόγως του είδους της παρεχόμενης δραστηριότητας αλληλεγγύης, σε συμμετέχοντα φορέα που επιθυμεί να προσφέρει δραστηριότητες αλληλεγγύης στο πλαίσιο του προγράμματος σε ρόλο οργανωτή, σε ρόλο υποστήριξης ή σε αμφότερους τους ρόλους·

9)

«Κέντρα πόρων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»: τα πρόσθετα καθήκοντα που εκτελούν οι ορισθέντες εθνικοί οργανισμοί με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης, της υλοποίησης και της ποιότητας των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και τον προσδιορισμό των ικανοτήτων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες μέσω των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης στις οποίες συμμετέχουν·

10)

«Διαδικτυακή πύλη Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»: διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, την ευθύνη της διαχείρισης του οποίου έχει η Επιτροπή, και με το οποίο παρέχονται χρήσιμες επιγραμμικές υπηρεσίες για τη στήριξη της ποιοτικής υλοποίησης του προγράμματος, συμπληρώνονται οι δραστηριότητες συμμετεχόντων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, εγγράφονται συμμετέχοντες, αναζητούνται συμμετέχοντες, διαφημίζονται και αναζητούνται δραστηριότητες αλληλεγγύης, αναζητούνται πιθανοί εταίροι έργου, υποστηρίζονται επαφές και προσφορές για δραστηριότητες αλληλεγγύης, κατάρτισης, επικοινωνίας και δικτύωσης, παρέχεται ενημέρωση και ειδοποιήσεις σχετικά με ευκαιρίες, παρέχεται μηχανισμός ανατροφοδότησης όσον αφορά την ποιότητα των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης και δίνεται η δυνατότητα προσθήκης άλλων λειτουργιών αν υπάρξουν εξελίξεις στο πρόγραμμα·

11)

«μέσο της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση»: μέσο που βοηθά τους ενδιαφερομένους να κατανοήσουν, να εκτιμήσουν και, κατά περίπτωση, να αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης σε ολόκληρη την Ένωση. Όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν, μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων τους, πιστοποιητικό των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους, όπως το Youthpass ή το Europass·

12)

«δραστηριότητα ανθρωπιστικής βοήθειας»: δραστηριότητα που στηρίζει επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας μετά από κρίσεις και με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα σε τρίτες χώρες η οποία προορίζεται να παρέχει βοήθεια με βάση τις ανάγκες που αποβλέπουν στη διάσωση της ζωής, στην πρόληψη και ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απέναντι σε ανθρωπογενείς κρίσεις ή φυσικές καταστροφές, και οι οποία περιλαμβάνει επιχειρήσεις παροχής βοήθειας, ανακούφισης και προστασίας σε ανθρωπιστικές κρίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή μετά από αυτές, μέτρα στήριξης για να διασφαλίζεται η πρόσβαση στους πληθυσμούς που έχουν ανάγκη και για να διευκολύνεται η απρόσκοπτη ροή της βοήθειας και δράσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των καταστροφών και στη μείωση των κινδύνων καταστροφών, τη διασύνδεση μεταξύ αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης, καθώς και τη συμβολή στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας αντιμετώπισης κρίσεων και ανάκαμψης από αυτές για ευπαθείς κοινότητες ή κοινότητες που έχουν πληγεί από καταστροφές·

13)

«τρίτη χώρα»: χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ένωσης.

Άρθρο 3

Στόχοι του προγράμματος

1.   Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής νέων και φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, πρωτίστως εθελοντισμού, ως μέσο που ενισχύει τη συνοχή, τηνς αλληλεγγύη, τη δημοκρατία, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την ενεργοποίηση των πολιτών στην Ένωση και πέραν αυτής, αντιμετωπίζοντας στην πράξη κοινωνικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών.

2.   Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους νέους, συμπεριλαμβανομένων των νέων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης που επιφέρουν θετικές κοινωνικές αλλαγές στην Ένωση και πέραν αυτής, και παράλληλα να βελτιώνει και να επικυρώνει δεόντως τις ικανότητές τους και να τους διευκολύνει να συμμετέχουν διαρκώς στα κοινά ως ενεργοί πολίτες.

3.   Οι στόχοι του προγράμματος υλοποιούνται μέσα από τους άξονες δράσης που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Πρόγραμμα δράσεων

Άρθρο 4

Πρόγραμμα δράσεων

1.   Οι δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

α)

εθελοντισμός, όπως ορίζεται στα άρθρα 7 και 10·

β)

έργα αλληλεγγύης, όπως ορίζονται στο άρθρο 8·

γ)

δραστηριότητες δικτύωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1· και

δ)

μέτρα ποιότητας και υποστήριξης, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

2.   Το πρόγραμμα στηρίζει δραστηριότητες αλληλεγγύης που έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για παράδειγμα μέσω:

α)

του διακρατικού χαρακτήρα τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μαθησιακή κινητικότητα και συνεργασία·

β)

της ικανότητάς τους να είναι συμπληρωματικές άλλων προγραμμάτων και πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο·

γ)

της ευρωπαϊκής τους διάστασης σχετικά με τα θέματα, καθώς και τους στόχους, τις προσεγγίσεις, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και άλλες πτυχές των εν λόγω δραστηριοτήτων αλληλεγγύης·

δ)

της προσέγγισής τους με σκοπό τη συμμετοχή νέων με διαφορετικά υπόβαθρα·

ε)

της συμβολής τους στην αποτελεσματική χρήση των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.

3.   Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης υλοποιούνται σύμφωνα με ειδικές απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται για κάθε είδους δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος, όπως αναφέρεται στα άρθρα 5, 7, 8 και 10, καθώς και σύμφωνα με τα ισχύοντα κανονιστικά πλαίσια στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

4.   Οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στις νομικές πράξεις της Ένωσης θεωρείται ότι περιλαμβάνουν αναφορές στον εθελοντισμό στο πλαίσιο τόσο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 όσο και του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Δράσεις κοινές και για τους δύο άξονες

1.   Οι δραστηριότητες δικτύωσης, διεξάγονται εγχώρια ή διασυνοριακά και αποσκοπούν στα ακόλουθα:

α)

την ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων φορέων να προσφέρουν καλής ποιότητας και εύκολης πρόσβασης έργα σε όλο και περισσότερους συμμετέχοντες·

β)

την προσέλκυση νέων συμμετεχόντων, ατόμων και οργανισμών·

γ)

την παροχή δυνατότητας στα συμμετέχοντα άτομα και οργανισμούς να σχολιάσουν τις δραστηριότητες αλληλεγγύης και να προαγάγουν το πρόγραμμα· και

δ)

τη συμβολή στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ισχυροποίηση της αίσθησης του ανήκειν μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ατόμων και οργανισμών και, ως εκ τούτου, στην ενίσχυση του ευρύτερου θετικού αντικτύπου του προγράμματος, μεταξύ άλλων μέσω δραστηριοτήτων όπως η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η δημιουργία δικτύων.

2.   Τα μέτρα ποιότητας και υποστήριξης περιλαμβάνουν:

α)

κατάλληλα μέτρα για την παροχή απαιτήσεων ελέγχου ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία·

β)

μέτρα που λαμβάνονται πριν ή μετά τις δραστηριότητες αλληλεγγύης ή και κατά τη διάρκειά τους και αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ποιότητας και της προσβασιμότητας του εθελοντισμού, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης εντός και εκτός διαδικτύου, προσαρμοσμένα δε κατά περίπτωση στην οικεία δραστηριότητα αλληλεγγύης και στο πλαίσιό της· γλωσσική υποστήριξη· ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης έναντι ατυχήματος και ασθενείας· την περαιτέρω χρήση του Youthpass που προσδιορίζει και τεκμηριώνει τις ικανότητες που απέκτησαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης· ανάπτυξη ικανοτήτων· και διοικητική υποστήριξη για τους συμμετέχοντες φορείς·

γ)

την ανάπτυξη και διατήρηση σήματος ποιότητας·

δ)

τις δραστηριότητες των κέντρων πόρων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό την υποστήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος και την ενίσχυση της επικύρωσης των αποτελεσμάτων τους· και

ε)

τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση προσβάσιμης διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και άλλων συναφών επιγραμμικών υπηρεσιών, καθώς και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών εργαλείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης

Άρθρο 6

Σκοπός και είδη των δράσεων

1.   Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του άξονα «συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης» συμβάλλουν, ιδίως, στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της δημοκρατίας εντός και εκτός της Ένωσης, απαντώντας ταυτόχρονα σε κοινωνικές προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών.

2.   Ο άξονας «συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης» υποστηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:

α)

εθελοντισμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 7·

β)

έργα αλληλεγγύης, όπως ορίζονται στο άρθρο 8·

γ)

δραστηριότητες δικτύωσης για άτομα και φορείς που συμμετέχουν στον άξονα αυτόν, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1·

δ)

μέτρα ποιότητας και υποστήριξης, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Εθελοντισμός στο πλαίσιο του άξονα «συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης»

1.   Ο εθελοντισμός:

α)

περιλαμβάνει μια μαθησιακή συνιστώσα και μια συνιστώσα κατάρτισης·

β)

δεν υποκαθιστά την πρακτική άσκηση ή την εργασία·

γ)

δεν εξομοιώνεται με την απασχόληση· και

δ)

βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού.

Η συμφωνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών της εν λόγω συμφωνίας, τη διάρκεια και τον τόπο της αποστολής και περιγραφή των σχετικών καθηκόντων. Η εν λόγω συμφωνία παραπέμπει στους όρους της ασφαλιστικής κάλυψης των συμμετεχόντων και, κατά περίπτωση, στις σχετικές απαιτήσεις ελέγχου ασφαλείας, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο.

2.   Ο εθελοντισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος («διασυνοριακός εθελοντισμός») ή στη χώρα διαμονής του συμμετέχοντος («εγχώριος εθελοντισμός»). Στις εγχώριες δραστηριότητες εθελοντισμού μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι νέοι, ιδίως οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες.

Άρθρο 8

Έργα αλληλεγγύης

Τα έργα αλληλεγγύης, δεν υποκαθιστούν την πρακτική άσκηση ή την εργασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Άρθρο 9

Σκοπός, αρχές και είδη των δράσεων

1.   Οι δράσεις στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας συμβάλλουν, ιδίως, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει των αναγκών με σκοπό τη διαφύλαξη της ζωής, την πρόληψη και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και την ενίσχυση του δυναμικού και της ανθεκτικότητας ευάλωτων κοινοτήτων ή κοινοτήτων που πλήττονται από καταστροφές.

2.   Οι δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας:

α)

διεξάγονται σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, καθώς και με την αρχή του «μη βλάπτειν»·

β)

ανταποκρίνονται στις ανθρωπιστικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων που προσδιορίζονται σε συνεργασία με ανθρωπιστικούς και άλλους σχετικούς εταίρους εντός της χώρας ή της περιοχής υποδοχής·

γ)

σχεδιάζονται βάσει εκτιμήσεων κινδύνου και πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των εθελοντών·

δ)

κατά περίπτωση, διευκολύνουν τη μετάβαση από την ανθρωπιστική ανταπόκριση στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

ε)

διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή του τοπικού προσωπικού και των εθελοντών των χωρών και κοινοτήτων στις οποίες υλοποιούνται·

στ)

κατά περίπτωση, λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των γυναικών και επιδιώκουν τη συμμετοχή γυναικών και ομάδων και δικτύων γυναικών· και

ζ)

συμβάλλουν στις προσπάθειες για ενίσχυση της τοπικής ετοιμότητας ή της ανταπόκρισης σε ανθρωπιστικές κρίσεις.

3.   Το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας υποστηρίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)

εθελοντισμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 10·

β)

δραστηριότητες δικτύωσης για άτομα και φορείς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1·

γ)

μέτρα ποιότητας και υποστήριξης, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των συμμετεχόντων.

Άρθρο 10

Εθελοντισμός στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας

1.   Ο εθελοντισμός στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας:

α)

περιλαμβάνει μαθησιακή συνιστώσα και συνιστώσα κατάρτισης, μεταξύ άλλων με βάση τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνει συνιστώσες ανάπτυξης και ανάπτυξης ικανοτήτων, με τη συμμετοχή εκπαιδευτών, καθοδηγητών και εμπειρογνωμόνων με εξαιρετική ειδίκευση, κατάρτιση και πείρα·

β)

δεν υποκαθιστά την πρακτική άσκηση ή την εργασία·

γ)

δεν εξομοιώνεται με την απασχόληση· και

δ)

βασίζεται σε γραπτή συμφωνία εθελοντισμού.

Η συμφωνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών της συμφωνίας, τη διάρκεια και τον τόπο της αποστολής και την περιγραφή των σχετικών καθηκόντων. Η συμφωνία παραπέμπει στους όρους της ασφαλιστικής κάλυψης των συμμετεχόντων και, κατά περίπτωση, στις σχετικές απαιτήσεις ελέγχου ασφαλείας, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο.

2.   Ο εθελοντισμός στο πλαίσιο του στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας μπορεί να πραγματοποιείται μόνο σε εκείνες τις περιφέρειες τρίτων χωρών στις οποίες:

α)

πραγματοποιούνται δραστηριότητες και επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας· και

β)

δεν διεξάγονται διεθνείς ή μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Δημοσιονομικές διατάξεις

Άρθρο 11

Προϋπολογισμός

1.   Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για το διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 1 009 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

2.   Με μέγιστο ποσοστό 20 % για τις εγχώριες δραστηριότητες, η ενδεικτική κατανομή του ποσού που καθορίζεται στην παράγραφο 1 για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) είναι:

α)

94 % για τον εθελοντισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 7 και τα έργα αλληλεγγύης·

β)

6 % για τον εθελοντισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 10.

3.   Το ποσό που καθορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών.

4.   Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος του οικείου κράτους μέλους, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα, υπό τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 26 που αφορά τη μεταφορά πόρων μελλοντικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του Ταμείου Συνοχής, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργείας καθώς και χρηματοδοτικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (ο «κανονισμός περί κοινών διατάξεων 2021-2027»). Η Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, σύμφωνα με το στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου της εν λόγω παραγράφου. Οι εν λόγω πόροι χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 12

Μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και μέθοδοι υλοποίησης

1.   Το πρόγραμμα υλοποιείται με συνέπεια, στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού ή στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης με τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

2.   Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και, ειδικότερα, με επιχορηγήσεις, βραβεία και προμήθειες.

3.   Οι συνεισφορές σε μηχανισμό αμοιβαίας ασφάλισης μπορούν να καλύπτουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την ανάκτηση χρηματικών ποσών που οφείλονται από αποδέκτες και θεωρούνται επαρκής εγγύηση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Ισχύει το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/695 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (25).

4.   Για τις επιλογές στο πλαίσιο τόσο της άμεσης όσο και της έμμεσης διαχείρισης, η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κατά το άρθρο 150 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του δημοσιονομικού κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Άρθρο 13

Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

1.   Το πρόγραμμα είναι ανοικτό ώστε μπορούν να συμμετάσχουν οι ακόλουθες τρίτες χώρες:

α)

μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

β)

υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

γ)

χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

δ)

άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία:

i)

διασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης·

ii)

καθορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, περιλαμβάνοντας τον υπολογισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών σε μεμονωμένα προγράμματα και το διοικητικό κόστος τους·

iii)

δεν παρέχει στην τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το ενωσιακό πρόγραμμα· και

iv)

εγγυάται τα δικαιώματα της Ένωσης για τη διασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την προστασία των οικονομικών της συμφερόντων.

Οι συνεισφορές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) σημείο ii) αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.   Οι χώρες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνο στο σύνολό του και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο παρών κανονισμός στα κράτη μέλη.

Άρθρο 14

Άλλες συμμετέχουσες χώρες

1.   Το πρόγραμμα είναι επίσης ανοικτό στη συμμετοχή υπερπόντιων χωρών και εδαφών.

2.   Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις προς το συμφέρον της Ένωσης, οι δράσεις που αναφέρονται στο άρθρα 5 και ο εθελοντισμός που αναφέρεται στο άρθρο 7 μπορούν να είναι επίσης ανοικτά στη συμμετοχή νομικών οντοτήτων τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Άρθρο 15

Συμμετοχή ατόμων

1.   Οι νέοι ηλικίας μεταξύ 17 και 30 ετών, ή μεταξύ 17 και 35 ετών, στην περίπτωση εθελοντών του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας όπως ορίζεται στο άρθρο 10, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ωστόσο, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης του εθελοντισμού ή του έργου αλληλεγγύης, ο συμμετέχων πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών και έως 30 ετών.

2.   Όταν αρχίζει ένα σχέδιο εθελοντισμού ή αλληλεγγύης στο πλαίσιο της συμμετοχής νέων ανθρώπων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, ο συμμετέχων θα πρέπει να έχει ηλικία 18-35 ετών κατά την έναρξη του εθελοντισμού. Όταν αρχίζει ένα σχέδιο εθελοντισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας του άρθρου 10, ο συμμετέχων θα πρέπει να έχει ηλικία 18-35 ετών.

Άρθρο 16

Ένταξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες.

1.   Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται ειδικά και αποτελεσματικά μέτρα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και συνθηκών ισότιμης πρόσβασης, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες.

2.   Η Επιτροπή ετοιμάζει, έως τις 9 Δεκεμβρίου 2021, ένα πλαίσιο μέτρων ένταξης για την αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των ατόμων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίησή των εν λόγω μέτρων. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές επικαιροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Βάσει του εν λόγω πλαισίου και με ιδιαίτερη προσοχή στα ειδικά προβλήματα πρόσβασης στο πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο, αναπτύσσονται σχέδια δράσεων ένταξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των προγραμμάτων εργασίας των εθνικών οργανισμών. Η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων δράσεων ένταξης σε τακτική βάση.

3.   Η Επιτροπή μεριμνά, κατά περίπτωση, και διασφαλίζοντας χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ώστε να θεσπιστούν μέτρα χρηματοδοτικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης προχρηματοδότησης, προς διευκόλυνση της συμμετοχής νέων με λιγότερες ευκαιρίες στο πρόγραμμα. Το επίπεδο στήριξης βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια.

Άρθρο 17

Συμμετέχοντες οργανισμοί

1.   Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή ιδιωτικών οντοτήτων, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, και διεθνών οργανισμών υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σήμα ποιότητας.

2.   Ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης του προγράμματος αξιολογεί την αίτηση που υποβάλλει μία οντότητα για να καταστεί συμμετέχων οργανισμός με βάση τις αρχές:

α)

της ίσης μεταχείρισης·

β)

της ισότητας των ευκαιριών και της μη διακριτικής μεταχείρισης·

γ)

της αποφυγής υποκατάστασης θέσεων εργασίας·

δ)

της αποφυγής επιβλαβών δραστηριοτήτων·

ε)

της παροχής δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας, εύκολης πρόσβασης και χωρίς αποκλεισμούς που ενσωματώνουν τη διάσταση της μάθησης και εστιάζουν στην προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη·

στ)

της καταλληλότητας των ρυθμίσεων κατάρτισης, εργασίας και εθελοντισμού·

ζ)

του ασφαλούς και αξιοπρεπούς περιβάλλοντος και συνθηκών, με εσωτερικούς μηχανισμούς επίλυσης συγκρούσεων για την προστασία του συμμετέχοντος· και

η)

της «μη αποκόμισης κέρδους» σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης του προγράμματος χρησιμοποιεί τις αρχές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για να εξακριβώσει εάν οι δραστηριότητές της οντότητας που αιτείται να καταστεί συμμετέχων οργανισμός ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις επιδιώξεις του προγράμματος.

3.   Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, μπορεί να χορηγηθεί σήμα ποιότητας στην οντότητα. Ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης του προγράμματος επαναξιολογεί κατά περιόδους εάν η οντότητα εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απονομή του σήματος ποιότητας. Σε περίπτωση που η οντότητα δεν πληροί πλέον τις εν λόγω προϋποθέσεις, ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης του προγράμματος λαμβάνει διορθωτικά μέτρα έως ότου πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις ποιότητας. Στην περίπτωση συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω προϋποθέσεις και απαιτήσεις ποιότητας, το σήμα ποιότητας ανακαλείται.

4.   Κάθε οντότητα στην οποία έχει χορηγηθεί σήμα ποιότητας αποκτά πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με ιδιότητα οργανωτή, με ιδιότητα υποστήριξης, ή με αμφότερες τις ιδιότητες, και προσφέρει δραστηριότητες αλληλεγγύης σε εγγεγραμμένους υποψηφίους.

5.   Η χορήγηση του σήματος ποιότητας δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος.

6.   Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης και τα σχετικά μέτρα ποιότητας και υποστήριξης που παρέχει συμμετέχων φορέας μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος ή βάσει άλλων χρηματοδοτικών πόρων που δεν εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

7.   Για τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, η προστασία και η ασφάλεια των εθελοντών, βάσει εκτιμήσεων κινδύνου, αποτελούν προτεραιότητα.

8.   Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας αλληλεγγύης και κατόπιν αιτήσεως του συμμετέχοντα, χορηγείται από τον συμμετέχοντα οργανισμό στον συμμετέχοντα ένα πιστοποιητικό των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των δεξιοτήτων που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αλληλεγγύης, όπως το Youthpass ή το Europass.

Άρθρο 18

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος

Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα με έδρα σε κράτη μέλη, υπερπόντιες χώρες και εδάφη ή τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, καθώς και κάθε διεθνής οργανισμός. Στην περίπτωση εθελοντισμού όπως ορίζεται στα άρθρα 7 και 10, ο συμμετέχων οργανισμός έχει αποκτήσει σήμα ποιότητας, ως απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος. Στην περίπτωση των έργων αλληλεγγύης που αναφέρονται στο άρθρο 8, αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν και φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό άτυπων ομάδων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Κατά γενικό κανόνα, η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται στον εθνικό οργανισμό της χώρας στην οποία εδρεύει η οντότητα, ο οργανισμός ή το φυσικό πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Άρθρο 19

Πρόγραμμα εργασίας

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω προγραμμάτων εργασιών όπως αναφέρεται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα προγράμματα εργασίας περιέχουν ένδειξη του ποσού που διατίθεται για κάθε δράση, καθώς και την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για τις δράσεις των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω του εθνικού οργανισμού. Η Επιτροπή εγκρίνει τα προγράμματα εργασίας μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 31.

Άρθρο 20

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.   Στο παράρτημα ορίζονται δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος, ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του άρθρου 3.

2.   Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 30, για την τροποποίηση του παραρτήματος όσον αφορά τους δείκτες, όπου κρίνεται αναγκαίο, καθώς και για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

3.   Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο και με κατάλληλο βαθμό λεπτομέρειας από τους δικαιούχους των ενωσιακών πόρων.

Για αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των ενωσιακών πόρων και, κατά περίπτωση, στα κράτη μέλη.

Άρθρο 21

Αξιολόγηση

1.   Η Επιτροπή διεξάγει εγκαίρως αξιολογήσεις, ώστε να τροφοδοτείται με στοιχεία η διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.   Όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος. Η εν λόγω ενδιάμεση αξιολόγηση συνοδεύεται από τελική αξιολόγηση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2018-2020, η οποία τροφοδοτεί με στοιχεία την ενδιάμεση αξιολόγηση. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος αξιολογεί τη συνολική αποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις του προγράμματος, καθώς και την υλοποίηση των μέτρων ένταξης.

3.   Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κεφαλαίου IX και των υποχρεώσεων των εθνικών οργανισμών που καθορίζονται στο άρθρο 24, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαΐου 2024, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του προγράμματος στα αντίστοιχα εδάφη τους.

4.   Όπου αρμόζει, και βάσει της ενδιάμεσης αξιολόγησης, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

5.   Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2027, αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2031, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου του προγράμματος.

6.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τυχόν αξιολογήσεις που διεξήχθησαν βάσει του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης αξιολόγησης, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Πληροφόρηση, επικοινωνία και διάδοση

Άρθρο 22

Πληροφόρηση, επικοινωνία και διάδοση

1.   Οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση των εν λόγω πόρων και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

2.   Η Επιτροπή οργανώνει δράσεις πληροφόρησης και προβολής σχετικά με το πρόγραμμα, τις δράσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα, συμβάλλουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που οι εν λόγω προτεραιότητες είναι συναφείς με τους στόχους του άρθρου 3.

3.   Σε συνεργασία με την Επιτροπή, οι εθνικοί οργανισμοί χαράσσουν συνεκτική στρατηγική όσον αφορά την αποτελεσματική προβολή, καθώς και τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι εθνικοί οργανισμοί παρέχουν υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάχυσης των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων που τελούν υπό διαχείριση σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, καθώς και των αποτελεσμάτων αυτών. Οι εθνικοί οργανισμοί παρέχουν πληροφορίες στις σχετικές ομάδες-στόχους όσον αφορά τις δράσεις και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στις αντίστοιχες χώρες τους.

4.   Οι συμμετέχοντες φορείς χρησιμοποιούν την ονομασία «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Σύστημα διαχείρισης και λογιστικού ελέγχου

Άρθρο 23

Εθνική αρχή

Σε κάθε κράτος μέλος και τρίτη χώρα που συνδέεται με το πρόγραμμα, οι εθνικές αρχές που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2021/817 ενεργούν επίσης ως εθνικές αρχές στο πλαίσιο του προγράμματος. Το άρθρο 26 παράγραφοι 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/817 ισχύει κατ’ αναλογία για τις εθνικές αρχές στο πλαίσιο του προγράμματος.

Άρθρο 24

Εθνικός οργανισμός

1.   Σε κάθε κράτος μέλος και τρίτη χώρα που συνδέεται με το πρόγραμμα, οι εθνικοί οργανισμοί που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2021/817, στις αντίστοιχες χώρες τους, ενεργούν επίσης ως εθνικοί οργανισμοί στο πλαίσιο του προγράμματος. Το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 και 4 έως 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/817 ισχύει κατ’ αναλογία για τις εθνικές αρχές στο πλαίσιο του προγράμματος.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/817, ο εθνικός οργανισμός είναι επίσης αρμόδιος για τη διαχείριση όλων των σταδίων του κύκλου ζωής των έργων των δράσεων του προγράμματος που απαριθμούνται στις εκτελεστικές πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.   Αν δεν έχει οριστεί εθνικός οργανισμός για τρίτη χώρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, ο εν λόγω οργανισμός συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/817.

Άρθρο 25

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1.   Οι κανόνες που διέπουν τη σχέση μεταξύ της Επιτροπής και ενός εθνικού οργανισμού καθορίζονται γραπτώς, σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/817, σε έγγραφο το οποίο:

α)

ορίζει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου για τον οικείο εθνικό οργανισμό και τους κανόνες για τη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης για στήριξη με επιχορηγήσεις από τους εθνικούς οργανισμούς·

β)

περιλαμβάνει το πρόγραμμα εργασίας του εθνικού οργανισμού το οποίο περιέχει τα διαχειριστικά καθήκοντα του εθνικού οργανισμού στον οποίο παρέχεται ενωσιακή υποστήριξη· και

γ)

καθορίζει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τον εθνικό οργανισμό.

2.   Η Επιτροπή καθιστά κάθε χρόνο διαθέσιμους τους ακόλουθους πόρους στον εθνικό οργανισμό:

α)

πόρους για στήριξη με επιχορηγήσεις στα οικεία κράτη μέλη ή τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα για τις δράσεις του προγράμματος των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στον εθνικό οργανισμό·

β)

χρηματοδοτική συνεισφορά για τη στήριξη των καθηκόντων διαχείρισης του εθνικού οργανισμού που συστήνεται κατά το άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/817.

3.   Η Επιτροπή ορίζει τις απαιτήσεις για το πρόγραμμα εργασίας του εθνικού οργανισμού. Η Επιτροπή δεν καθιστά διαθέσιμους πόρους του προγράμματος στον εθνικό οργανισμό προτού εγκρίνει επίσημα το πρόγραμμα εργασίας του.

4.   Με βάση τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που ισχύουν για τους εθνικούς οργανισμούς και αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/817, η Επιτροπή επανεξετάζει τα εθνικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, την ετήσια διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού και τη σχετική γνωμοδότηση του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται από την εθνική αρχή σχετικά με τις δραστηριότητές της παρακολούθησης και εποπτείας όσον αφορά το πρόγραμμα.

5.   Μετά την αξιολόγηση της ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης και της σχετικής γνωμοδότησης του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, η Επιτροπή απευθύνει τη γνωμοδότηση και τις παρατηρήσεις της στον εθνικό οργανισμό και στην εθνική αρχή.

6.   Εάν η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχτεί την ετήσια διαχειριστική δήλωση ή τη σχετική γνωμοδότηση του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, ή σε περίπτωση μη ικανοποιητικής εφαρμογής των παρατηρήσεων της Επιτροπής από τον εθνικό οργανισμό, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει ενδεχόμενα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 26

Ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός

1.   Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σχετικά με την ετήσια διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 155 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού. Αποτελεί τη βάση της συνολικής διαβεβαίωσης βάσει του άρθρου 127 του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.   Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός:

α)

έχει την αναγκαία επαγγελματική ικανότητα για την πραγματοποίηση λογιστικών ελέγχων στον δημόσιο τομέα·

β)

εξασφαλίζει ότι οι λογιστικοί έλεγχοί του λαμβάνουν υπόψη τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου· και

γ)

δεν έχει αντικρουόμενα συμφέροντα σε σχέση με τη νομική οντότητα μέρος της οποίας αποτελεί ο εθνικός οργανισμός και είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από τη νομική οντότητα μέρος της οποίας αποτελεί ο εθνικός οργανισμός.

3.   Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός παρέχει στην Επιτροπή και στους αντιπροσώπους της, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, πλήρη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τις εκθέσεις για την υποστήριξη της γνωμοδότησης λογιστικού ελέγχου που εκδίδει σχετικά με την ετήσια διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

Σύστημα ελέγχου

Άρθρο 27

Αρχές του συστήματος ελέγχου

1.   Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τους εποπτικούς ελέγχους όσον αφορά τις δράσεις του προγράμματος που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί. Η Επιτροπή ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους ελέγχους από τον εθνικό οργανισμό και τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό.

2.   Οι εθνικοί οργανισμοί είναι αρμόδιοι για τους πρωταρχικούς ελέγχους των δικαιούχων επιχορηγήσεων για τις δράσεις του προγράμματος που τους ανατίθενται. Οι εν λόγω έλεγχοι παρέχουν εύλογη εξασφάλιση ότι οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες της Ένωσης.

3.   Όσον αφορά τους πόρους του προγράμματος που μεταφέρονται στους εθνικούς οργανισμούς, η Επιτροπή εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό των ελέγχων της με τις εθνικές αρχές και τους εθνικούς οργανισμούς με βάση την αρχή του ενιαίου λογιστικού ελέγχου και ύστερα από ανάλυση με βάση την επικινδυνότητα. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις έρευνες που διενεργεί η OLAF.

Άρθρο 28

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Εφόσον τρίτη χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα βάσει απόφασης που έχει εκδοθεί δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή βάσει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα χορηγεί στον αρμόδιο διατάκτη, στην OLAF και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση της OLAF, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

Συμπληρωματικότητα

Άρθρο 29

Συμπληρωματικότητα της δράσης της Ένωσης

1.   Οι δράσεις του προγράμματος παρουσιάζουν συνέπεια και συμπληρωματικότητα με τις συναφείς πολιτικές, τα μέσα και τα προγράμματα σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως με το πρόγραμμα Erasmus+, καθώς και με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του προγράμματος.

2.   Οι δράσεις του προγράμματος παρουσιάζουν, επίσης, συνέπεια και συμπληρωματικότητα με τις συναφείς πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέσα σε εθνικό επίπεδο, στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και οι εθνικοί οργανισμοί ανταλλάσσουν πληροφορίες ως προς τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα και τις προτεραιότητες που αφορούν την αλληλεγγύη και τη νεολαία, αφενός, και τις δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος, αφετέρου, προκειμένου να βασιστούν στις συναφείς ορθές πρακτικές και να επιτύχουν αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

3.   Οι δράσεις του προγράμματος σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 10, είναι ιδιαίτερα συνεπείς και συμπληρωματικές προς άλλους τομείς της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, ιδίως την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας, την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας, την πολιτική διεύρυνσης, την πολιτική γειτονίας και τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης.

4.   Δράση που έχει λάβει συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει συνεισφορά και από άλλο πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι διαφορετικές συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες του σχετικού προγράμματος της Ένωσης εφαρμόζονται στην αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης. Η στήριξη από διαφορετικά προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται σε κατ’ αναλογία βάση, σύμφωνα με τα έγγραφα στα οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη στήριξη.

5.   Μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις του κανονισμού περί κοινών διατάξεων 2021-2027 δράσεις στις οποίες έχει απονεμηθεί πιστοποίηση σφραγίδας αριστείας στο πλαίσιο του προγράμματος επειδή πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος·

β)

πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων· και

γ)

δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 30

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 20 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για τη διάρκεια του προγράμματος.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 20 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 20 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 31

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή συνιστά επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 32

Κατάργηση

Οι κανονισμοί (ΕΕ) 2018/1475 και (ΕΕ) αριθ. 375/2014 καταργούνται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 33

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των δράσεων που ανελήφθησαν δυνάμει των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1475 ή (ΕΕ) αριθ. 375/2014, οι οποίοι εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις εν λόγω δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

2.   Τα χρηματοδοτικά κονδύλια για το πρόγραμμα μπορούν επίσης να καλύπτουν τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η μετάβαση μεταξύ του προγράμματος και των μέτρων που είχαν θεσπιστεί δυνάμει των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1475 ή (ΕΕ) αριθ. 375/2014.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 193 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 193 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που ορίζονται στην απόφαση χρηματοδότησης, δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και οι συναφείς δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2021 μπορούν να κριθούν ως επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2021, ακόμη και αν οι εν λόγω δραστηριότητες είχαν υλοποιηθεί και οι εν λόγω δαπάνες πραγματοποιηθεί πριν υποβληθεί η αίτηση επιχορήγησης.

4.   Αν είναι απαραίτητο, μπορούν να εγγραφούν στον ενωσιακό προϋπολογισμό πιστώσεις πέραν του 2027, με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3, ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων και δραστηριοτήτων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

5.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σε εθνικό επίπεδο, την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2018-2020 και των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Άρθρο 34

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2021.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D.M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

A.P. ZACARIAS


(1)  ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 201.

(2)  ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 282.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 (ΕΕ C 23 της 21.1.2021, σ. 218) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 20ής Απριλίου 2021 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2021 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4)  ΕΕ C 25 της 30.1.2008, σ. 1.

(5)  ΕΕ C 456 της 18.12.2018, σ. 1.

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 (ΕΕ L 189 της 28.5.2021, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ») (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027 (ΕΕ L 433Ι της 22.12.2020, σ. 11).

(10)  Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1).

(11)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1).

(12)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(13)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

(15)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

(16)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

(17)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

(18)  Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).

(19)  ΕΕ L 433Ι της 22.12.2020, σ. 28.

(20)  ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 3.

(21)  Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).

(22)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(23)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(24)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1475 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ (ΕΕ L 250 της 4.10.2018, σ. 1).

(25)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/695 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28 Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη», τον καθορισμό των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 (ΕΕ L 170 της 12.5.2021, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι μετρήσεις των ποσοτικών δεικτών αναλύονται, κατά περίπτωση, ανά χώρα, επαγγελματικό υπόβαθρο, μορφωτικό επίπεδο, φύλο και είδος δράσης και δραστηριότητας.

Τομείς υπό παρακολούθηση:

α)

ο αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης·

β)

το ποσοστό συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες·

γ)

ο αριθμός φορέων που διαθέτουν σήμα ποιότητας·

δ)

ο αριθμός συμμετεχόντων που είναι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες·

ε)

το ποσοστό συμμετεχόντων που αναφέρουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα·

στ)

το ποσοστό συμμετεχόντων των οποίων τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν τεκμηριωθεί με ενωσιακό μέσο για τη διαφάνεια και την αναγνώριση, όπως το Youthpass, το Europass ή εθνικό μέσο·

ζ)

το ποσοστό συνολικής ικανοποίησης των συμμετεχόντων όσον αφορά την ποιότητα των δραστηριοτήτων·

η)

το ποσοστό των δραστηριοτήτων που αφορούν τους στόχους για το κλίμα·

θ)

ο βαθμός ικανοποίησης των εθελοντών που αναπτύσσονται στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και των συμμετεχόντων φορέων όσον αφορά την αποτελεσματική ανθρωπιστική συμβολή των επιτόπου δραστηριοτήτων·

ι)

ο αριθμός των δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των τοπικών φορέων και των τοπικών κοινοτήτων και συμπληρώνουν τις δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας.