17.5.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 172/79


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/784 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Απριλίου 2021

σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, αντιμετωπίζοντας την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας για τρομοκρατικούς σκοπούς και συμβάλλοντας στη δημόσια ασφάλεια σε ολόκληρη την Ένωση. Η λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών στο επιγραμμικό περιβάλλον, καθώς και την ενίσχυση των διασφαλίσεων όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία, και την ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

(2)

Τα κανονιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο θα πρέπει να συμπληρώνονται με στρατηγικές του κράτους μέλους για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και της κριτικής σκέψης, την ανάπτυξη εναλλακτικής και ανασκευασμένης επιχειρηματολογίας και άλλες πρωτοβουλίες για να μειωθούν οι επιπτώσεις του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και η τρωτότητα σε αυτό, καθώς και επενδύσεις στο κοινωνικό έργο, πρωτοβουλίες αποριζοσπαστικοποίησης και συνεργασία με τις πληγείσες κοινότητες με στόχο τη βιώσιμη πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στην κοινωνία.

(3)

Η αντιμετώπιση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, που αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο απαιτεί ένα συνδυασμό νομοθετικών, μη νομοθετικών και εθελοντικών μέτρων τα οποία να βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ αρχών και παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, με τρόπο που να σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα.

(4)

Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και διευκολύνοντας τον δημόσιο διάλογο και τη διανομή και λήψη πληροφοριών, απόψεων και ιδεών, και συμβάλλουν σημαντικά στην καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από τρίτους με σκοπό την εκτέλεση παράνομων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παράνομη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών από τρομοκρατικές ομάδες και τους υποστηρικτές τους για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, προκειμένου να διαδίδουν το μήνυμά τους, να ριζοσπαστικοποιούν και να στρατολογούν οπαδούς, καθώς και να διευκολύνουν και να κατευθύνουν την τρομοκρατική δραστηριότητα.

(5)

Παρότι δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα, η παρουσία τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει αποδειχθεί καταλύτης στη ριζοσπαστικοποίηση ατόμων που μπορεί να οδηγήσει σε τρομοκρατικές ενέργειες, και άρα έχει εξαιρετικά σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, τους πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, καθώς και για τους παρόχους υπηρεσιών στο διαδίκτυο που φιλοξενούν τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού τους ρόλου και των τεχνολογικών μέσων και των ικανοτήτων που συνδέονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας έχουν ειδικές κοινωνικές ευθύνες να προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από κατάχρηση από τους τρομοκράτες και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών τους στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία.

(6)

Οι προσπάθειες σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός πλαισίου εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας. Οι εν λόγω προσπάθειες πρέπει να συμπληρωθούν με ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την περαιτέρω μείωση της προσβασιμότητας σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και την κατάλληλη αντιμετώπιση ενός ταχέως εξελισσόμενου προβλήματος. Το νομοθετικό πλαίσιο επιδιώκει να αξιοποιήσει τις εθελοντικές προσπάθειες, οι οποίες ενισχύθηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής (3), και ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου σύμφωνα με το οριζόντιο πλαίσιο που θεσπίστηκε με την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για βελτίωση του εντοπισμού και της αφαίρεσης περιεχομένου στο διαδίκτυο που υποκινεί τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων.

(7)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Ιδίως, τυχόν μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας προς συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μέτρων, δεν θα πρέπει καθαυτά να επιφέρουν στον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας απώλεια του ευεργετήματος της απαλλαγής από την ευθύνη που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εξουσίες των εθνικών αρχών και δικαστηρίων να καθορίζουν την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία για την απαλλαγή από την ευθύνη.

(8)

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, θα πρέπει να υπερισχύει η οδηγία 2010/13/ΕΕ. Αυτό θα πρέπει να αφήσει ανεπηρέαστες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, ιδίως σε σχέση με τους παρόχους υπηρεσιών πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο.

(9)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει κανόνες με σκοπό την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης των υπηρεσιών φιλοξενίας για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα που προστατεύονται στην Ένωση και ιδίως εκείνα που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης»).

(10)

Ο παρών κανονισμός επιδιώκει να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και αξιόπιστες διασφαλίσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, η επιχειρηματική ελευθερία και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Περαιτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση. Οι αρμόδιες αρχές και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να υιοθετούν μόνο μέτρα που είναι αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά σε μια δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, και την ελευθερία της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες συνιστούν τα βασικά θεμέλια μιας πλουραλιστικής και δημοκρατικής κοινωνίας και αποτελούν τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης. Τα μέτρα που θίγουν την ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης θα πρέπει να είναι αυστηρά στοχευμένα για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα θα σέβονται το δικαίωμα νόμιμης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, λαμβανομένου υπόψη του κεντρικού ρόλου των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας όσον αφορά τη διευκόλυνση του δημόσιου διαλόγου και τη διανομή και λήψη πραγματικών περιστατικών, απόψεων και ιδεών σύμφωνα με τον νόμο. Η ύπαρξη αποτελεσματικών επιγραμμικών μέτρων για την καταπολέμηση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και η προστασία της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης δεν αποτελούν αντικρουόμενους αλλά συμπληρωματικούς και αλληλοενισχυόμενους στόχους.

(11)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει έναν ορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου για προληπτικούς σκοπούς που θα είναι συνεπής με τους ορισμούς των οικείων εγκλημάτων της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Δεδομένης της ανάγκης αντιμετώπισης της πλέον επιβλαβούς τρομοκρατικής προπαγάνδας στο διαδίκτυο, ο ορισμός θα πρέπει να καλύπτει το υλικό που υποκινεί ή καλεί στην τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, ή που καλεί στη συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας ή εξυμνεί τρομοκρατικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης υλικού που απεικονίζει τρομοκρατική επίθεση. Ο ορισμός θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το περιεχόμενο που παρέχει οδηγίες για την κατασκευή ή χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων ή άλλων όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών, καθώς και χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών ουσιών (ΧΒΡΠ), ή σχετικά με άλλες ειδικές μεθόδους ή τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής στόχων, με σκοπό την τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται κείμενα, εικόνες, ηχητικές καταγραφές και βίντεο, καθώς και ζωντανές αναμεταδόσεις τρομοκρατικών εγκλημάτων που προκαλούν κίνδυνο για τη διάπραξη περισσότερων τέτοιων εγκλημάτων. Όταν αξιολογούν κατά πόσον ένα συγκεκριμένο υλικό συνιστά τρομοκρατικό περιεχόμενο κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η φύση και η διατύπωση των δηλώσεων, το πλαίσιο στο οποίο διατυπώνονται οι δηλώσεις και η δυνατότητά τους να έχουν επιβλαβείς συνέπειες, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προστασία και την ασφάλεια προσώπων. Το γεγονός ότι το υλικό παρήχθη από πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο προσώπων, ομάδων ή οντοτήτων που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες και υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση.

(12)

Υλικό που διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς, καλλιτεχνικούς ή ερευνητικούς σκοπούς ή για σκοπούς αύξησης της ευαισθητοποίησης κατά της τρομοκρατικής δραστηριότητας δεν θα πρέπει να θεωρείται ως τρομοκρατικό περιεχόμενο. Όταν κρίνεται κατά πόσον το υλικό που παρέχεται από πάροχο περιεχομένου συνιστά «τρομοκρατικό περιεχόμενο» κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδίως η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας και πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, και η ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης. Ειδικότερα στις περιπτώσεις που ο πάροχος περιεχομένου φέρει συντακτική ευθύνη, οποιαδήποτε απόφαση αφαίρεσης του διαδοθέντος υλικού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δημοσιογραφικά πρότυπα που έχουν καθιερωθεί σχετικά με τον Τύπο ή τα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη. Επιπλέον, η έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά τρομοκρατικό περιεχόμενο.

(13)

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αποθηκεύουν και διαδίδουν στο κοινό πληροφορίες που παρέχονται από χρήστη της υπηρεσίας κατόπιν αιτήματός του, ανεξάρτητα από το αν η αποθήκευση και η διάδοση τέτοιων πληροφοριών και υλικού στο κοινό έχει απλώς τεχνικό, αυτόματο και παθητικό χαρακτήρα. Ως «αποθήκευση» θα πρέπει να νοείται η διατήρηση δεδομένων στη μνήμη φυσικού ή εικονικού διακομιστή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού οι πάροχοι υπηρεσιών «απλής διάδοσης» ή «αποθήκευσης σε κρυφή μνήμη (caching)», καθώς και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται σε άλλα επίπεδα της διαδικτυακής υποδομής που δεν εμπεριέχουν αποθήκευση, όπως μητρώα και καταχωρητές, καθώς και πάροχοι συστημάτων ονομάτων χώρου (DNS), υπηρεσιών πληρωμών ή προστασίας κατανεμημένων αρνήσεων εξυπηρέτησης (Distributed Denial of Service — DDoS).

(14)

Η έννοια της «διάδοσης στο κοινό» θα πρέπει να συνεπάγεται τη διάθεση πληροφοριών σε δυνητικά απεριόριστο αριθμό ατόμων, ήτοι να καθιστά τις πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε χρήστες εν γένει, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από τον πάροχο περιεχομένου, ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά αποκτούν πράγματι πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Με βάση τα παραπάνω, εφόσον για την πρόσβαση σε πληροφορίες απαιτείται εγγραφή ή αποδοχή ως μέλος σε ομάδα χρηστών, θα πρέπει να νοείται ως διάδοση πληροφοριών στο κοινό μόνο η αυτόματη εγγραφή ή αποδοχή ως μέλη χρηστών που επιζητούν πρόσβαση σε πληροφορίες, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση για τη λήψη απόφασης ή την επιλογή των ατόμων στα οποία χορηγείται πρόσβαση. Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιδιωτικές υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, θα πρέπει να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να θεωρείται ότι πραγματοποιείται αποθήκευση και διάδοση πληροφοριών στο κοινό κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού μόνον εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες διεξάγονται κατόπιν άμεσου αιτήματος από τον πάροχο του περιεχομένου. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να καλύπτει τους παρόχους υπηρεσιών όπως οι υποδομές υπολογιστικού νέφους, που παρέχονται κατόπιν αιτήματος άλλων μερών πλην των παρόχων περιεχομένου και ωφελούν μόνον έμμεσα τους τελευταίους. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνονται για παράδειγμα οι πάροχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσιών ανταλλαγής αρχείων βίντεο, εικόνας και ήχου, καθώς και υπηρεσιών ανταλλαγής αρχείων και άλλων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, εφόσον οι εν λόγω υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για να τεθούν οι αποθηκευμένες πληροφορίες στη διάθεση του κοινού κατόπιν άμεσου αιτήματος του παρόχου περιεχομένου. Σε περίπτωση που πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.

(15)

Συχνά η διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο κοινό πραγματοποιείται μέσω υπηρεσιών που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες. Προκειμένου να προστατεύονται οι χρήστες της Ένωσης και να διασφαλίζεται ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που δραστηριοποιούνται εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για όλους τους παρόχους σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ένωση, ανεξαρτήτως της χώρας όπου βρίσκεται η κύρια εγκατάστασή τους. Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να θεωρείται ότι προσφέρει υπηρεσίες στην Ένωση εάν επιτρέπει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του και έχει ουσιαστική σύνδεση με το εν λόγω κράτος μέλος ή τα εν λόγω κράτη μέλη.

(16)

Ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση θα πρέπει να υφίσταται όταν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση οι υπηρεσίες του χρησιμοποιούνται από σημαντικό αριθμό χρηστών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή οι δραστηριότητές του στοχεύουν προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιοριστεί με βάση όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η χρήση γλώσσας ή νομίσματος που χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος μέλος ή η δυνατότητα παραγγελίας αγαθών ή υπηρεσιών από αυτό το κράτος μέλος. Τέτοια στόχευση θα μπορούσε επίσης να συναχθεί από τη διαθεσιμότητα μιας εφαρμογής στο σχετικό εθνικό κατάστημα εφαρμογών, από την παροχή τοπικών διαφημίσεων ή διαφημίσεων σε γλώσσα που χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος μέλος ή από τον χειρισμό των σχέσεων με τους πελάτες, όπως η εξυπηρέτηση πελατών σε γλώσσα που χρησιμοποιείται γενικά το οικείο κράτος μέλος. Δεκτή θα πρέπει επίσης να γίνεται η ύπαρξη ουσιώδους σύνδεσης όταν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας κατευθύνει τη δραστηριότητά του προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8). Η απλή προσβασιμότητα του δικτυακού τόπου παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εξεταζόμενη μεμονωμένα, δεν θα πρέπει να είναι επαρκής για να αποτελέσει ουσιαστική σύνδεση. Επιπλέον, η παροχή υπηρεσίας με βάση την απλή συμμόρφωση με την απαγόρευση διακρίσεων η οποία προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), δεν θα πρέπει, για τον λόγο αυτό και μόνο, να θεωρηθεί ότι αποτελεί ουσιαστική σύνδεση στην Ένωση.

(17)

Η διαδικασία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εντολές αφαίρεσης με τις οποίες ζητείται από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσουν τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό, μετά από αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να εναρμονιστούν. Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία διαδίδεται το τρομοκρατικό περιεχόμενο σε επιγραμμικές υπηρεσίες, θα πρέπει να επιβληθεί στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας περιεχομένου η υποχρέωση να διασφαλίζουν την αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου που προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό σε όλα τα κράτη μέλη εντός μίας ώρας από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης. Εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να παρέχει στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις ισχύουσες προθεσμίες τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την έκδοση για πρώτη φορά της εντολής αφαίρεσης προς τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. Δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης προκύπτουν όταν η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης μετά το πέρας μίας ώρας από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη, όπως σε συγκυρίες επικείμενης απειλής για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα ενός ατόμου ή δημοσιεύσεων που απεικονίζουν συνεχή πρόκληση βλάβης για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να καθορίζει πότε συντρέχουν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και να παρέχει την αναγκαία αιτιολόγηση στην εντολή αφαίρεσης. Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης εντός μίας ώρας από τη λήψη της, λόγω ανωτέρας βίας ή εκ των πραγμάτων αδυναμίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται αντικειμενικά αιτιολογημένοι τεχνικοί ή επιχειρησιακοί λόγοι, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές το συντομότερο δυνατόν και συμμορφούται με την εντολή αφαίρεσης μόλις επιλυθεί η κατάσταση.

(18)

Η εντολή αφαίρεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει αιτιολογία του χαρακτηρισμού του υλικού που πρέπει να αφαιρεθεί ή της πρόσβασης που πρέπει να απενεργοποιηθεί ως τρομοκρατικών, καθώς και να παρέχει επαρκείς πληροφορίες για τον εντοπισμό του περιεχομένου, υποδεικνύοντας την ακριβή ηλεκτρονική διεύθυνση και, όπου απαιτείται, κάθε άλλη πρόσθετη πληροφορία, όπως στιγμιότυπο οθόνης του εν λόγω περιεχομένου. Η εν λόγω αιτιολογία θα πρέπει να επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσίας φιλοξενίας και, εντέλει, στον πάροχο περιεχομένου να ασκούν αποτελεσματικά το δικαίωμά τους για δικαστική προσφυγή. Οι προβαλλόμενοι λόγοι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν ευαίσθητες πληροφορίες ικανές να θέσουν σε κίνδυνο τις έρευνες που διεξάγονται.

(19)

Η αρμόδια αρχή πρέπει να υποβάλει την εντολή αφαίρεσης απευθείας στο σημείο επαφής που υποδεικνύεται ή ορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο τεκμήριο, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να εξακριβώσει τη γνησιότητα της εντολής, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής, όπως μέσω προστατευμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προστατευμένων πλατφορμών ή άλλων ασφαλών διαύλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να μπορεί να ικανοποιείται, μεταξύ άλλων με τη χρήση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης όπως προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10). Όταν η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή η κατοικία ή η κύρια εγκατάσταση του νόμιμου εκπροσώπου του βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος από αυτό της εκδούσας αρμόδιας αρχής, αντίγραφο της εντολής αφαίρεσης θα πρέπει να διαβιβάζεται ταυτοχρόνως στην αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους.

(20)

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει την κύρια εγκατάστασή του ή στο οποίο ο νόμιμος εκπρόσωπός του κατοικεί ή έχει την έδρα του, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την εντολή αφαίρεσης που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, προκειμένου να διαπιστώσει αν παραβιάζει σοβαρά ή κατάφωρα τον παρόντα κανονισμό ή τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη. Τόσο ο πάροχος περιεχομένου όσο και ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο αυτό από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει την κύρια εγκατάστασή του ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει την κατοικία του ή την κύρια εγκατάστασή του. Όταν γίνεται τέτοιο αίτημα, η εν λόγω αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκδίδει απόφαση σχετικά με το αν η εντολή αφαίρεσης περιέχει τέτοια παραβίαση. Εάν η απόφαση αυτή διαπιστώσει τέτοια παραβίαση, η εντολή αφαίρεσης θα πρέπει να παύσει να παράγει έννομα αποτελέσματα. Ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται γρήγορα, ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν συντομότερη επαναφορά του περιεχομένου που έχει αφαιρεθεί εσφαλμένα ή έχει απενεργοποιηθεί.

(21)

Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας οι οποίοι εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο θα πρέπει, εφόσον έχουν όρους και προϋποθέσεις, να συμπεριλάβουν διατάξεις για την αντιμετώπιση της κατάχρησης των υπηρεσιών τους για τη διάδοση στο κοινό τρομοκρατικού περιεχομένου. Θα πρέπει να εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις με συνετό, διαφανή, αναλογικό και αμερόληπτο τρόπο.

(22)

Δεδομένης της κλίμακας του προβλήματος και της ταχύτητας που απαιτείται για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου, η λήψη αποτελεσματικών και αναλογικών ειδικών μέτρων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Προκειμένου να μειώσουν την προσβασιμότητα του τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο θα πρέπει να λαμβάνουν ειδικά μέτρα, έχοντας υπόψη τους κινδύνους και το επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, καθώς και τις επιπτώσεις επί των δικαιωμάτων τρίτων μερών και επί του δημοσίου συμφέροντος ενημέρωσης. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να καθορίζουν ποια είναι τα κατάλληλα, αποτελεσματικά και αναλογικά ειδικά μέτρα που θα πρέπει να θεσπιστούν με στόχο τον προσδιορισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου. Τα ειδικά μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά ή επιχειρησιακά μέτρα ή ικανότητες, όπως στελέχωση ή τεχνικά μέσα για τον προσδιορισμό και την άμεση αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, μηχανισμούς για τους χρήστες προκειμένου να αναφέρουν ή να επισημαίνουν εικαζόμενο τρομοκρατικό περιεχόμενο ή άλλα μέτρα που ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θεωρεί κατάλληλα και αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες του.

(23)

Κατά την εφαρμογή ειδικών μέτρων, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα των χρηστών στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης καθώς και στην ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων δυνάμει του Χάρτη. Επιπλέον οποιασδήποτε απαίτησης που προβλέπεται στη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα επιμέλεια και να εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων της ανθρώπινης επίβλεψης και των επαληθεύσεων, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ανεπιθύμητες ή εσφαλμένες αποφάσεις που συνεπάγονται τη διαγραφή περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό.

(24)

Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αναφέρει στην αρμόδια αρχή τα ειδικά μέτρα που εφαρμόζει προκειμένου να δίνει στην εν λόγω αρχή τη δυνατότητα να καθορίσει εάν τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και αναλογικά και κατά πόσον, στην περίπτωση χρήσης αυτοματοποιημένων μέσων, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας διαθέτει την απαραίτητη ικανότητα ανθρώπινης επίβλεψης και ελέγχου. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητας των μέτρων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου του πλήθους των εντολών αφαίρεσης που απευθύνονται στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας, του μεγέθους και της οικονομικής ικανότητας του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και του αντικτύπου των υπηρεσιών του στη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου, για παράδειγμα, με βάση τον αριθμό των χρηστών στην Ένωση, καθώς και τις διασφαλίσεις που θεσπίζονται για την αντιμετώπιση της κατάχρησης των υπηρεσιών του με σκοπό τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

(25)

Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι τα ειδικά μέτρα που λαμβάνονται είναι ανεπαρκή για την αντιμετώπιση των κινδύνων, θα πρέπει να μπορεί να απαιτεί τη λήψη πρόσθετων, κατάλληλων, αποτελεσματικών και αναλογικών ειδικών μέτρων. Η απαίτηση εφαρμογής τέτοιων πρόσθετων ειδικών μέτρων δεν θα πρέπει να οδηγεί σε μια γενική υποχρέωση ελέγχου ή δραστήριας αναζήτησης των γεγονότων κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, ούτε σε υποχρέωση χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιήσουν αυτοματοποιημένα εργαλεία εάν το κρίνουν σκόπιμο και απαραίτητο για να αντιμετωπιστεί η κατάχρηση των υπηρεσιών τους για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

(26)

Η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να διατηρούν το αφαιρεθέν περιεχόμενο και τα σχετικά δεδομένα θα πρέπει να ισχύει για ειδικούς σκοπούς και για περιορισμένο και αναγκαίο διάστημα. Είναι απαραίτητο να επεκταθεί η απαίτηση διατήρησης στα συναφή δεδομένα, στον βαθμό που τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν διαφορετικά να χαθούν ως συνέπεια της αφαίρεσης του εν λόγω τρομοκρατικού περιεχομένου. Στα συναφή δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνονται δεδομένα όπως «δεδομένα συνδρομητή», ιδίως στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα του παρόχου του περιεχομένου, καθώς και «δεδομένα πρόσβασης», όπως δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία και τον χρόνο της χρήσης από τον πάροχο του περιεχομένου και της σύνδεσης και της αποσύνδεσης από την υπηρεσία, μαζί με τη διεύθυνση IP που αποδίδεται στον πάροχο του περιεχομένου από τον φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

(27)

Η υποχρέωση διατήρησης του περιεχομένου για τις διαδικασίες διοικητικής ή δικαστικού ελέγχου είναι αναγκαία και δικαιολογημένη ενόψει της ανάγκης να διασφαλίζεται η λήψη αποτελεσματικών μέτρων αποκατάστασης για τον πάροχο περιεχομένου στο διαδίκτυο που αφαιρέθηκε ή στο οποίο απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση, καθώς και για να διασφαλιστεί η επαναφορά του περιεχομένου αυτού ανάλογα με το αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών. Η υποχρέωση διατήρησης υλικού για σκοπούς διερεύνησης ή δίωξης είναι δικαιολογημένη και αναγκαία δεδομένης της αξίας του εν λόγω υλικού για την παρεμπόδιση ή την πρόληψη τρομοκρατικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, η διατήρηση του τρομοκρατικού περιεχομένου που αφαιρέθηκε για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων θα πρέπει να είναι επίσης δικαιολογημένη. Το τρομοκρατικό περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο για το διάστημα που είναι αναγκαίο για να επιτρέπει στις αρχές επιβολής του νόμου να ελέγχουν το εν λόγω τρομοκρατικό περιεχόμενο και να αποφασίζουν κατά πόσον θα ήταν αναγκαία για τους σκοπούς αυτούς. Για τους σκοπούς της πρόληψης, του εντοπισμού, της έρευνας και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, η απαιτούμενη διατήρηση των δεδομένων θα πρέπει να περιορίζεται στα δεδομένα που είναι πιθανόν να έχουν σχέση με τρομοκρατικά εγκλήματα και τα οποία θα μπορούσαν, επομένως, να συμβάλουν στη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων ή στην πρόληψη σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια. Στις περιπτώσεις που πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρούν υλικό ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό, ιδίως με δικά τους ειδικά μέτρα, θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές αμελλητί σχετικά με περιεχόμενο που περιέχει πληροφορίες που περιλαμβάνουν επικείμενη απειλή για τη ζωή ή εικαζόμενο τρομοκρατικό έγκλημα.

(28)

Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα πρέπει να περιορίζεται σε έξι μήνες, ώστε οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να κινήσουν τις διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες έρευνας και οι αρχές επιβολής του νόμου να έχουν τη δυνατότητα προσπέλασης των συναφών δεδομένων για την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων. Ωστόσο, κατόπιν αίτησης της αρμόδιας αρχής ή του δικαστηρίου, η περίοδος αυτή θα πρέπει να μπορεί να παραταθεί για το χρονικό διάστημα που απαιτείται σε περίπτωση που η διαδικασία της έρευνας ή της προσφυγής έχει δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί εντός περιόδου έξι μηνών. Η διάρκεια της περιόδου διατήρησης θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε οι αρχές επιβολής του νόμου να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν το αναγκαίο υλικό που έχει σχέση με τις έρευνες και τις διώξεις, με παράλληλη διασφάλιση της ισορροπίας με τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα.

(29)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις διαδικαστικές εγγυήσεις ή τα διαδικαστικά μέτρα έρευνας που συνδέονται με την πρόσβαση σε περιεχόμενο και σε συναφή δεδομένα που διατηρούνται για σκοπούς έρευνας και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως ρυθμίζεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο.

(30)

Η διαφάνεια των πολιτικών των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους και την της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν λάβει μέτρα ή από τους οποίους απαιτήθηκε να λάβουν μέτρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια δεδομένου ημερολογιακού έτους θα πρέπει να διαθέτουν στο κοινό ετήσια έκθεση διαφάνειας με πληροφορίες σχετικά με δράσεις που πραγματοποιούνται για τον προσδιορισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου.

(31)

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό εντολών αφαίρεσης, τον αριθμό των περιπτώσεων όπου μία εντολή δεν εκτελέστηκε, τον αριθμό αποφάσεων σχετικά με ειδικά μέτρα, τον αριθμό περιπτώσεων που υπόκεινται σε διοικητικό ή δικαστικό έλεγχο και τον αριθμό αποφάσεων επιβολής κυρώσεων.

(32)

Το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 47 του Χάρτη. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου κατά οποιουδήποτε μέτρου που λαμβάνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα του εν λόγω προσώπου. Το εν λόγω δικαίωμα θα πρέπει να περιλαμβάνει, ιδίως, τη δυνατότητα για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και τους παρόχους περιεχομένου να αμφισβητούν λυσιτελώς τις εντολές αφαίρεσης ή τυχόν αποφάσεις που προκύπτουν από τον έλεγχο των εντολών αφαίρεσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενώπιον δικαστηρίου του κράτους μέλους του οποίου η αρμόδια αρχή εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης ή έλαβε την απόφαση, καθώς και για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να προσβάλουν λυσιτελώς απόφαση σχετικά με ειδικά μέτρα ή κυρώσεις ενώπιον δικαστηρίου του κράτους μέλους η αρμόδια αρχή του οποίου έλαβε την εν λόγω απόφαση.

(33)

Οι διαδικασίες καταγγελίας αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης ή απενεργοποίησης της πρόσβασης σε περιεχόμενο στο διαδίκτυο όταν το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται δυνάμει της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων φιλικούς προς τους χρήστες και να εξασφαλίσουν την άμεση και πλήρως διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου. Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε ή η πρόσβαση στο οποίο απενεργοποιήθηκε λανθασμένα δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να επιβάλλουν δικούς τους όρους και προϋποθέσεις.

(34)

Για την αποτελεσματική δικαστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη, απαιτείται οι πάροχοι περιεχομένου είναι σε θέση να πληροφορούνται τους λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο που παρέχουν αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση σε αυτό. Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση του παρόχου του περιεχομένου πληροφορίες που επιτρέπουν στον πάροχο του περιεχομένου να προσβάλει την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση Ανάλογα με τις περιστάσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δύνανται να αντικαταστήσουν το περιεχόμενο το οποίο αφαιρέθηκε ή στο οποίο η πρόσβαση απενεργοποιήθηκε με μήνυμα ότι έχει αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους αφαίρεσης ή απενεργοποίησης καθώς και τις δυνατότητες του παρόχου του περιεχομένου να αμφισβητήσει την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση θα πρέπει να παρέχονται κατόπιν αίτησης του παρόχου περιεχομένου. Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι για λόγους δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο έρευνας, είναι ακατάλληλη ή αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση στον πάροχο του περιεχομένου της αφαίρεσης ή της απενεργοποίησης, θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

(35)

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν αρμόδιες αρχές. Αυτό δεν συνεπάγεται αναγκαστικά τη σύσταση νέας αρχής και θα πρέπει να είναι δυνατόν να ανατίθενται αρμοδιότητες σε υφιστάμενο φορέα τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό απαιτείται ο ορισμός αρχών αρμόδιων για την έκδοση εντολών αφαίρεσης, για τον έλεγχο των εντολών αφαίρεσης, για την εποπτεία ειδικών μέτρων και την επιβολή ποινών, ενώ θα πρέπει να εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει τον αριθμό των αρμοδίων αρχών που θα ορισθούν και το αν θα είναι διοικητικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστικές αρχές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο και δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν άλλο φορέα σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει την εποπτεία σύμφωνα με το εθνικό συνταγματικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τις αρμόδιες αρχές που ορίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού στην Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να δημοσιεύσει στο διαδίκτυο ηλεκτρονικό μητρώο των αρμόδιων αρχών. Το ηλεκτρονικό μητρώο θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε να διευκολύνει τον ταχύ έλεγχο της γνησιότητας των εντολών αφαίρεσης από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας.

(36)

Για να αποφεύγονται οι επικαλύψεις προσπαθειών και οι πιθανές παρεμβολές στις έρευνες και να ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες του θιγόμενου παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αλληλοενημερώνονται, να συντονίζονται και να συνεργάζονται μεταξύ τους και, όπου ενδείκνυται, με την Ευρωπόλ προτού εκδώσουν εντολές αφαίρεσης. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την έκδοση εντολής αφαίρεσης, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη της τυχόν γνωστοποίηση για παρεμβολή με ερευνητικά συμφέροντα («αποκλιμάκωση»). Όταν αρμόδια αρχή ενημερώνεται από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για ήδη υπάρχουσα εντολή αφαίρεσης, δεν θα πρέπει να εκδίδει εντολή αφαίρεσης με το ίδιο αντικείμενο. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα μπορούσε να παράσχει στήριξη σύμφωνα με την τρέχουσα εντολή της και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

(37)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και επαρκώς συνεκτική εφαρμογή ειδικών μέτρων από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συντονίζονται και να συνεργάζονται μεταξύ τους όσον αφορά τις ανταλλαγές με τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας για τις εντολές αφαίρεσης και για τον προσδιορισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ειδικών μέτρων. Ο εν λόγω συντονισμός και η συνεργασία αυτή είναι επίσης αναγκαίοι σχετικά με άλλα μέτρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις και την επιβολή των κυρώσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τον συντονισμό και τη συνεργασία.

(38)

Έχει ιδιαίτερη σημασία η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων να είναι πλήρως ενήμερη σχετικά με την έκδοση διαταγών αφαίρεσης και με μεταγενέστερες ανταλλαγές ανάμεσα στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας καιτις αρμόδιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν κατάλληλους και ασφαλείς διαύλους και μηχανισμούς επικοινωνίας που θα καθιστούν δυνατή την έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

(39)

Για να διευκολυνθούν οι ταχείες ανταλλαγές μεταξύ των αρμόδιων αρχών, καθώς και με τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, και για να αποφευχθεί η επικάλυψη των προσπαθειών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρύνονται να χρησιμοποιούν τα ειδικά προς τούτο εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από την Ευρωπόλ, όπως η υφιστάμενη εφαρμογή διαχείρισης αναφορών διαδικτυακού περιεχομένου (διαδίκτυο Referral Management Application - IRMa) ή διάδοχός της.

(40)

Οι αναφορές από τα κράτη μέλη και την Ευρωπόλ έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικό και ταχύ μέσο για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με συγκεκριμένο περιεχόμενο που διατίθεται μέσω των υπηρεσιών τους και για την ταχεία ανάληψη δράσης. Οι αναφορές αυτές που συνιστούν μηχανισμό ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο πάροχος να εξετάσει σε εθελοντική βάση τη συμβατότητα του εν λόγω περιεχομένου με τους όρους και τις προϋποθέσεις του, θα πρέπει να παραμένει διαθέσιμος επιπλέον των εντολών αφαίρεσης. Η τελική απόφαση για το αν πρέπει να αφαιρεθεί το περιεχόμενο διότι είναι ασύμβατο με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εναπόκειται στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει την αρμοδιότητα της Ευρωπόλ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11). Ως εκ τούτου, καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι εμποδίζει τα κράτη μέλη και την Ευρωπόλ να χρησιμοποιούν αναφορές ως μέσο αντιμετώπισης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

(41)

Δεδομένων των ιδιαίτερα σοβαρών συνεπειών κάποιων περιπτώσεων τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ενημερώνουν αμελλητί τις σχετικές αρχές του οικείου κράτους μέλους ή τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι ή έχουν νόμιμο εκπρόσωπο όσον αφορά τρομοκρατικό περιεχόμενο που περιέχει επικείμενη απειλή κατά της ζωής ή εικαζόμενο τρομοκρατικό έγκλημα. Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται στα τρομοκρατικά εγκλήματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541. Η εν λόγω υποχρέωση ενημέρωσης δεν θα πρέπει να συνεπάγεται υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να αναζητούν ενεργά αποδεικτικά στοιχεία για επικείμενη απειλή κατά της ζωής ή εικαζόμενο τρομοκρατικό έγκλημα. Το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η διερεύνηση και η δίωξη των εν λόγω τρομοκρατικών εγκλημάτων με βάση την ιθαγένεια του δράστη ή του δυνητικού θύματος της αξιόποινης πράξης ή την τοποθεσία του στόχου της τρομοκρατικής πράξης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να υποβάλουν τις πληροφορίες στην Ευρωπόλ, η οποία θα πρέπει να δίνει την οικεία συνέχεια σύμφωνα με την εντολή της, μεταξύ άλλων διαβιβάζοντας τα εν λόγω στοιχεία στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες για να λάβουν μέτρα έρευνας που είναι διαθέσιμα στο ενωσιακό ή στο εθνικό δίκαιο.

(42)

Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να υποδείξουν ή να ορίσουν σημεία επαφής προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης. Το σημείο επαφής θα πρέπει να εξυπηρετεί μόνο επιχειρησιακούς σκοπούς. Τα σημεία επαφής του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελούνται από ειδικά μέσα, εσωτερικά ή εξωτερικά, που επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης και τεχνικών ή προσωπικών μέσων που επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία τους. Δεν είναι υποχρεωτικό το σημείο επαφής για τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να βρίσκεται εντός της Ένωσης. Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να έχει τη διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιήσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης, θα πρέπει τα σημεία επαφής των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται στο τρομοκρατικό περιεχόμενο να είναι προσβάσιμα οποτεδήποτε. Οι πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη γλώσσα στην οποία μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με αυτό. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία σε μία από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι όροι και οι προϋποθέσεις τους.

(43)

Ελλείψει γενικής απαίτησης να διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας φυσική παρουσία εντός του εδάφους της Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται με σαφήνεια το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του ή στο οποίο ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει την κατοικία του ή την κύρια εγκατάστασή του.. Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τους κανόνες περί αρμοδιότητας που θεσπίζονται για τον σκοπό των εντολών αφαίρεσης και των αποφάσεων που προκύπτουν από τον έλεγχο των εντολών αφαίρεσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, όσον αφορά παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση και δεν ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει, ωστόσο, να μπορεί να έχει δικαιοδοσία και ως εκ τούτου να επιβάλλει ποινές, εφόσον τηρείται η αρχή ne bis in idem.

(44)

Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση θα πρέπει να ορίζουν εγγράφως νόμιμο εκπρόσωπο προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και η επιβολή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν. Θα πρέπει να είναι δυνατό για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να ορίζουν, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νόμιμο εκπρόσωπο που έχει ήδη οριστεί για άλλους σκοπούς, εφόσον ο εν λόγω νόμιμος εκπρόσωπος είναι ικανός να επιτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εκ μέρους του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας.

(45)

Είναι αναγκαίες οι ποινές για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, οι οποίες μπορούν να είναι διοικητικής ή ποινικής φύσεως, καθώς και, κατά περίπτωση, κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. Θα ήταν δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη συμμόρφωση σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis in idem και της αρχής της αναλογικότητας, ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η συστηματική παράλειψη. Οι κυρώσεις θα μπορούσαν να λάβουν διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων προειδοποιήσεων σε περιπτώσεις ήσσονος σημασίας παραβάσεων ή οικονομικών κυρώσεων σε σχέση με σοβαρότερες ή συστηματικότερες παραβάσεις. Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά ή επιμόνως να αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό εντός μίας ώρας από την παραλαβή εντολής αφαίρεσης θα πρέπει να επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει ποιες παραβάσεις υπόκεινται σε ποινές και ποιες περιστάσεις είναι κρίσιμες για την εκτίμηση του είδους και του βαθμού των κυρώσεων αυτών. Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι οικονομικοί πόροι του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας. Επιπλέον, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά πόσον ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας είναι νεοφυής ή πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (12). Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πρόσθετες περιστάσεις, όπως το κατά πόσον η συμπεριφορά του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ήταν αντικειμενικά μη συνετή ή επιλήψιμη ή αν η παράβαση έχει διαπραχθεί εξ αμελείας ή εκ προθέσεως. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ποινές που επιβάλλονται για την παραβίαση του παρόντος κανονισμού δεν ενθαρρύνουν την αφαίρεση υλικού μη τρομοκρατικού περιεχομένου.

(46)

Η χρήση τυποποιημένων υποδειγμάτων διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, προκειμένου να μπορούν να επικοινωνούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίζεται η άμεση ανάληψη δράσης μετά την παραλαβή εντολής αφαίρεσης. Τα υποδείγματα μειώνουν το κόστος της μετάφρασης και συμβάλλουν σε υψηλότερο πρότυπο διαδικασίας. Ομοίως, τα απαντητικά υποδείγματα καθιστούν δυνατή την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών και είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε περιπτώσεις που οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τις εντολές αφαίρεσης. Με πιστοποιημένους διαύλους υποβολής είναι δυνατή η διασφάλιση της γνησιότητας της εντολής αφαίρεσης, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής.

(47)

Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ταχεία τροποποίηση, όπου κρίνεται αναγκαίο, του περιεχομένου των υποδειγμάτων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να μπορεί να λάβει υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας και του σχετικού νομικού πλαισίου, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τεχνικές απαιτήσεις για τα ηλεκτρονικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για τη διαβίβαση των εντολών αφαίρεσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (13). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(48)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να είναι δυνατό για τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των εκθέσεων διαφάνειας των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και να τις συμπληρώνουν, όπου είναι αναγκαίο, με περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες, όπως οι δικές τους εκθέσεις διαφάνειας δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να καταρτιστεί λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(49)

Με βάση τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της έκθεσης εφαρμογής και το αποτέλεσμα της παρακολούθησης, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του. Η αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στα κριτήρια της αποτελεσματικότητας, της αναγκαιότητας, της αποδοτικότητας, της αναλογικότητας, της συνάφειας, της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας της Ένωσης. Θα πρέπει να αξιολογείται η λειτουργικότητα των διαφόρων επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων που προβλέπονται σύμφωνα με τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη βελτίωση του εντοπισμού, του προσδιορισμού και της αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών διασφάλισης, καθώς και τις επιπτώσεις σε ενδεχομένως θιγόμενα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως την ελευθερία έκφρασης και πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, της επιχειρηματικής ελευθερίας, του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει τον αντίκτυπο σε δυνητικά θιγόμενα συμφέροντα τρίτων μερών.

(50)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της αντιμετώπισης της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, λόγω του εύρους και των αποτελεσμάτων του περιορισμού, είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΜΗΜΑ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης υπηρεσιών φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση προς το κοινό τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, ειδικότερα σχετικά με:

α)

εύλογα και αναλογικά καθήκοντα μέριμνας, τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης προς το κοινό τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών τους και, όπου κρίνεται αναγκαίο, την ταχεία αφαίρεση ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε τέτοιου είδους περιεχόμενο·

β)

μέτρα που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και με την επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, έτσι ώστε:

i)

να εντοπίζουν και να καθιστούν δυνατή την ταχεία αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, και

ii)

να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών κρατών μελών, των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και, κατά περίπτωση, την Ευρωπόλ.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχουν υπηρεσίες στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο κύριας εγκατάστασής τους, στο βαθμό που διαδίδουν πληροφορίες στο κοινό.

3.   Υλικό που διαδίδεται στο κοινό για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς, καλλιτεχνικούς ή ερευνητικούς σκοπούς ή για την πρόληψη ή την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του υλικού που αντιπροσωπεύει έκφραση επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης, δεν θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο. Η αξιολόγηση προσδιορίζει τον πραγματικό σκοπό τηςεν λόγω διάδοσης και κατά πόσον το υλικό διαδίδεται στο κοινό για τους εν λόγω σκοπούς.

4.   Ο παρών κανονισμός δεν έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της υποχρέωσης σεβασμού των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των αρχών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 ΣΕΕ, και εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των θεμελιωδών αρχών σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας και πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης.

5.   Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των οδηγιών 2000/31/ΕΚ και 2010/13/ΕΕ. Για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, υπερισχύει η οδηγία 2010/13/ΕΕ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: πάροχος υπηρεσιών όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14) οι οποίες συνίστανται στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων από πάροχο περιεχομένου και κατόπιν αιτήματός του·

2)

«πάροχος περιεχομένου»: χρήστης που έχει παράσχει πληροφορίες, οι οποίες αποθηκεύονται ή έχουν αποθηκευθεί και διαδίδονται στο κοινό από πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας·

3)

«διάδοση στο κοινό» η διάθεση πληροφοριών, κατόπιν αιτήματος παρόχου περιεχομένου, σε δυνητικά απεριόριστο αριθμό ατόμων,

4)

«παροχή υπηρεσιών στην Ένωση»: παροχή, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενός ή περισσότερων κρατών μελών, της δυνατότητας να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας που έχει ουσιώδη σύνδεση με το εν λόγω κράτος μέλος ή τα εν λόγω κράτη μέλη·

5)

«ουσιώδης σύνδεση»: η σύνδεση ενός πάροχου υπηρεσιών φιλοξενίας με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη που προκύπτει είτε από την εγκατάστασή του στην Ένωση είτε από συγκεκριμένα πραγματικά κριτήρια όπως:

α)

η ύπαρξη σημαντικού αριθμού χρηστών των υπηρεσιών του σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη· ή

β)

η στόχευση των δραστηριοτήτων του σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

6)

«τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

7)

«τρομοκρατικό περιεχόμενο»: μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες υλικού, ήτοι υλικού που:

α)

ωθεί σε τέλεση ενός από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, όταν τέτοιο περιεχόμενο τάσσεται, άμεσα ή έμμεσα, υπέρ της τέλεσης τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως με την εξύμνηση τρομοκρατικών πράξεων, με αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος τέλεσης ενός ή περισσότερων τέτοιων εγκλημάτων·

β)

υποκινεί ένα άτομο ή ομάδα ατόμων στην τέλεση ή συμβολή στη διάπραξη ενός εκ των εγκλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

γ)

υποκινεί ένα άτομο ή ομάδα ατόμων να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες μιας τρομοκρατικής ομάδας, κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

δ)

παρέχει οδηγίες σχετικά με την κατασκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων, λοιπών όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών, ή σχετικά με άλλες ειδικές μεθόδους ή τεχνικές με σκοπό την τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση ενός από τα τρομοκρατικά εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

ε)

που αποτελεί απειλή για τη διάπραξη ενός εκ των εγκλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541.

8)

«όροι και προϋποθέσεις»: το σύνολο των όρων, προϋποθέσεων και ρητρών, ανεξάρτητα από την ονομασία ή τη μορφή τους, που διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ ενός παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και των χρηστών του·

9)

«κύρια εγκατάσταση»: η εταιρική ή καταστατική έδρα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας εντός της οποίας ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος.

ΤΜΗΜΑ II

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 3

Εντολές αφαίρεσης

1.   Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους έχει την εξουσία να εκδίδει εντολή αφαίρεσης απαιτώντας οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσουν τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε τρομοκρατικό περιεχόμενο σε όλα τα κράτη μέλη.

2.   Εάν η σχετική αρμόδια αρχή δεν έχει προηγουμένως εκδώσει εντολή αφαίρεσης σε πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας, παρέχει στον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμοστέες διαδικασίες και προθεσμίες, τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την έκδοση της εντολής αφαίρεσης περιεχομένου.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιπτώσεις.

3.   Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρούν τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε τρομοκρατικό περιεχόμενο σε όλα τα κράτη μέλη το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός μίας ώρας από την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης.

4.   Οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν εντολές αφαίρεσης χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I. Οι εντολές αφαίρεσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

αναγνωριστικά στοιχεία της αρμόδιας αρχής που εκδίδει την εντολή αφαίρεσης και επαλήθευση της γνησιότητας της εντολής αφαίρεσης από την εν λόγω αρμόδια αρχή·

β)

επαρκώς λεπτομερές σκεπτικό στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το περιεχόμενο θεωρείται τρομοκρατικό και αναφορά στον σχετικό τύπο υλικού που αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 7·

γ)

ακριβή ενιαίο εντοπιστή πόρου (URL) και, όπου κρίνεται αναγκαίο, πρόσθετες πληροφορίες για τον προσδιορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου·

δ)

παραπομπή στον παρόντα κανονισμό ως νομική βάση της εντολής αφαίρεσης·

ε)

σήμανση ημερομηνίας, ώρας και ηλεκτρονικής υπογραφής της αρμόδιας αρχής που εκδίδει την εντολή αφαίρεσης·

στ)

κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής που διαθέτουν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και ο πάροχος περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για προσφυγή στην αρμόδια αρχή, την προσφυγή σε δικαστήριο, καθώς και τις προθεσμίες για την προσφυγή·

ζ)

όταν κρίνεται αναγκαίο και αναλογικό, την απόφαση μη γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση πρόσβασης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3.

5.   Η αρμόδια αρχή απευθύνει την εντολή αφαίρεσης στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 17.

Η εν λόγω αρμόδια αρχή διαβιβάζει την εντολή αφαίρεσης στο σημείο επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 με ηλεκτρονικό μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο τεκμήριο, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του αποστολέα, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής.

6.   Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ενημερώνει, την αρμόδια αρχή, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II, για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο σε όλα τα κράτη μέλη, αναφέροντας, ειδικότερα, τον χρόνο της εν λόγω αφαίρεσης ή απενεργοποίησης.

7.   Αν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης λόγω ανωτέρας βίας ή πραγματικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, μεταξύ άλλων για αντικειμενικούς τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης για τους λόγους χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III.

Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 3 εκκινεί μόλις οι λόγοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου έπαυσαν να υφίστανται.

8.   Αν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης επειδή περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεσή της, ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης, ζητώντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III.

Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 3 εκκινεί μόλις ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας λάβει την απαραίτητη διευκρίνηση.

9.   Η εντολή αφαίρεσης καθίσταται οριστική κατά τη λήξη της προθεσμίας προσφυγής όταν δεν έχει ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή όταν έχει επιβεβαιωθεί μετά από προσφυγή.

Όταν η εντολή αφαίρεσης καταστεί οριστική, η αρμόδια αρχή που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης ενημερώνει για το γεγονός αυτό την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κράτους μέλους όπου ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει την κύρια εγκατάστασή του ή όπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις για τις διασυνοριακές εντολές αφαίρεσης

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, όταν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν έχει την κύρια εγκατάστασή του ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του στο κράτος μέλος της αρμόδιας αρχής που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης, η εν λόγω αρχή υποβάλλει ταυτόχρονα αντίγραφο της εντολής αφαίρεσης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει την κύρια εγκατάστασή του ή όπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει την κατοικία του ή την κύρια εγκατάστασή του.

2.   Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας λαμβάνει εντολή αφαίρεσης όπως αυτή αναφέρεται στο παρόν άρθρο, λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 3 και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι σε θέση να αποκαταστήσει το περιεχόμενο ή να επιτρέψει την πρόσβαση σε αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 το παρόντος άρθρου.

3.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει την κύρια εγκατάστασή του ή όπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος, μπορεί, με δική του πρωτοβουλία, εντός 72 ωρών από την παραλαβή του αντιγράφου της εντολής αφαίρεσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, να ελέγξει την εντολή αφαίρεσης, προκειμένου να διαπιστώσει αν παραβιάζει σοβαρά ή κατάφωρα τον παρόντα κανονισμό ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που διασφαλίζονται από τον Χάρτη.

Εφόσον διαπιστώσει ότι υφίσταται παραβίαση, εκδίδει, μέσα στο ίδιο διάστημα, αιτιολογημένη απόφαση προς τον σκοπό αυτό.

4.   Πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και πάροχοι περιεχομένου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν, εντός 48 ωρών από την παραλαβή είτε εντολής αφαίρεσης είτε των πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2, αιτιολογημένο αίτημα στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει την κύρια εγκατάστασή του ή όπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος να ελέγξει την εντολή αφαίρεσης όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Η αρμόδια αρχή, εντός 72 ωρών από την παραλαβή του αιτήματος εκδίδει, μετά από έλεγχο της εντολής αφαίρεσης, αιτιολογημένη απόφαση στην οποία εκτίθενται τα πορίσματά της ως προς το αν υφίσταται παραβίαση.

5.   Η αρμόδια αρχή, πριν εκδώσει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο ή απόφαση που διαπιστώνει παράβαση σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, ενημερώνει την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης σχετικά με την πρόθεσή της να εκδώσει την απόφαση και τους σχετικούς λόγους για να το πράξει.

6.   Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει την κύρια εγκατάστασή του ή όπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή 4 του παρόντος άρθρου, κοινοποιεί, αμελλητί, την εν λόγω απόφαση στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης, στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας, στον πάροχο περιεχομένου, ο οποίος ζήτησε τον έλεγχο δυνάμει της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και, σύμφωνα με το άρθρο 14, στην Ευρωπόλ. Εάν η απόφαση διαπιστώσει παραβίαση δυνάμει της παραγράφου 3 ή 4 του παρόντος άρθρου, η εντολή αφαίρεσης παύει να παράγει έννομα αποτελέσματα.

7.   Με τη λήψη μιας απόφασης που διαπιστώνει παράβαση που κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 6, ο ενδιαφερόμενος πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αποκαθιστά αμέσως το περιεχόμενο ή την πρόσβαση σε αυτό, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής των όρων και προϋποθέσεών του σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 5

Ειδικά μέτρα

1.   Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθεται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4, περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, στους όρους και τις προϋποθέσεις του και εφαρμόζει διατάξεις για την αντιμετώπιση της κατάχρησης των υπηρεσιών του για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο κοινό.

Θα πρέπει να το πράττει με τρόπο συνετό και αναλογικό, που δεν εισάγει διακρίσεις, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη, σε όλες τις περιπτώσεις, τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και ιδίως τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, με στόχο την αποφυγή της αφαίρεσης περιεχομένου μη τρομοκρατικής φύσης.

2.   Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθεται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4, λαμβάνει ειδικά μέτρα για την προστασία των υπηρεσιών του από τη διάδοση στο κοινό τρομοκρατικού περιεχομένου.

Η απόφαση σχετικά με την επιλογή ειδικών μέτρων εναπόκειται στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

α)

κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα ή ικανότητες, όπως κατάλληλη στελέχωση ή τεχνικά μέσα για τον εντοπισμό και την άμεση αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο·

β)

εύκολα προσβάσιμους και φιλικούς προς τον χρήστη μηχανισμούς αναφοράς ή επισήμανσης στον πάροχο υπηρεσιών ότι φιλοξενεί εικαζόμενο τρομοκρατικό περιεχόμενο·

γ)

οποιουσδήποτε άλλους μηχανισμούς για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τρομοκρατικό περιεχόμενο στις υπηρεσίες του, όπως μηχανισμούς για εποπτεία του περιεχομένου των χρηστών·

δ)

κάθε άλλο μέτρο που ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θεωρεί κατάλληλο για την αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες του.

3.   Τα ειδικά μέτρα οφείλουν να πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

να είναι αποτελεσματικά για τον μετριασμό του επιπέδου έκθεσης των υπηρεσιών του πάροχου υπηρεσιών φιλοξενίας σε τρομοκρατικό περιεχόμενο·

β)

να είναι στοχευμένα και αναλογικά, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη σοβαρότητα του επιπέδου έκθεσης των υπηρεσιών του πάροχου υπηρεσιών φιλοξενίας σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, καθώς και τις τεχνικές και επιχειρησιακές ικανότητες, την οικονομική ισχύ, τον αριθμό των χρηστών των υπηρεσιών του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και το μέγεθος του περιεχομένου που παρέχουν·

γ)

να εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα δικαιώματα και το έννομο συμφέρον των χρηστών, ιδίως τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών που αφορούν στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

δ)

να εφαρμόζονται με επιμέλεια και χωρίς διακρίσεις.

Όταν τα ειδικά μέτρα συνεπάγονται τη χρήση τεχνικών μέτρων, να παρέχονται οι δέουσες και αποτελεσματικές εγγυήσεις, ιδίως μέσω ανθρώπινης επίβλεψης και επαλήθευσης, για τη διασφάλιση της ακρίβειας και την αποφυγή της αφαίρεσης υλικού που δεν αποτελεί τρομοκρατικό περιεχόμενο.

4.   Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει εκτεθεί σε τρομοκρατικό περιεχόμενο όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της κύριας εγκατάστασής του ή όπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει την κατοικία του ή την κύρια εγκατάστασή του:

α)

έχει λάβει απόφαση βασιζόμενη σε αντικειμενικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα με δύο ή περισσότερες οριστικές εντολές αφαίρεσης τους προηγούμενους 12 μήνες, ότι ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει εκτεθεί σε τρομοκρατικό περιεχόμενο και

β)

έχει κοινοποιήσει την απόφαση που αναφέρεται στο σημείο α), στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

5.   Αφού λάβει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 ή, κατά περίπτωση, στην παράγραφο 6, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια αρχή σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που έχει λάβει ή που προτίθεται να λάβει προκειμένου να συμμορφωθεί με τις παραγράφους 2 και 3. Θα το πράξει εντός τριών μηνών από την παραλαβή της απόφασης και στη συνέχεια σε ετήσια βάση. Η εν λόγω υποχρέωση αίρεται μόλις η αρμόδια αρχή αποφασίσει, κατόπιν αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 7, ότι ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν είναι πλέον εκτεθειμένος σε τρομοκρατικό περιεχόμενο.

6.   Στην περίπτωση που, βάσει των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και, κατά περίπτωση, άλλων αντικειμενικών παραγόντων, η αρμόδια αρχή κρίνει ότι τα ληφθέντα ειδικά μέτρα δεν συμμορφώνονται με τις παραγράφους 2 και 3, η εν λόγω αρμόδια αρχή απευθύνει στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας απόφαση με την οποία τον καλεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι παράγραφοι 2 και 3.

Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δύναται να επιλέξει τον τύπο των ειδικών μέτρων που θα ληφθούν.

7.   Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να επανεξετάσει και, κατά περίπτωση, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει μία απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 ή 6.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, η αρμόδια αρχή λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με το αίτημα βάσει αντικειμενικών παραγόντων και ενημερώνει τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας για την εν λόγω απόφαση.

8.   Οποιαδήποτε απαίτηση λήψης ειδικών μέτρων δεν θίγει το άρθρο 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ και δεν συνεπάγεται ούτε γενική υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να παρακολουθούν τις πληροφορίες που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση ενεργού αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.

Οποιαδήποτε απαίτηση λήψης ειδικών μέτρων δεν περιλαμβάνει υποχρέωση χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

Άρθρο 6

Διατήρηση περιεχομένου και συναφών δεδομένων

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας διατηρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο που έχει αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση ως αποτέλεσμα εντολής αφαίρεσης ή ειδικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 3 ή 5 καθώς και κάθε συναφή δεδομένα χρήστη που έχουν αφαιρεθεί ως συνέπεια της αφαίρεσης τέτοιου τρομοκρατικού περιεχομένου, και τα οποία είναι αναγκαία για:

α)

διαδικασίες διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής ή χειρισμό των καταγγελιών βάσει του άρθρου 10 κατά απόφασης αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου ή απενεργοποίησης της πρόσβασης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο και συναφή δεδομένα· ή

β)

την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων.

2.   Το τρομοκρατικό περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1, διατηρούνται για έξι μήνες από την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση. Κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή ή το αρμόδιο δικαστήριο, το τρομοκρατικό περιεχόμενο διατηρείται για περαιτέρω συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μόνον εάν και για όσο είναι αναγκαίο σε περίπτωση εν εξελίξει διαδικασιών διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).

3.   Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας διασφαλίζουν ότι το τρομοκρατικό περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα που διατηρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 υπόκεινται στις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις.

Οι εν λόγω τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις κατοχυρώνουν την πρόσβαση στο διατηρούμενο τρομοκρατικό περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα, καθώς και την επεξεργασία τους, μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ενώ κατοχυρώνουν επίσης υψηλό επίπεδο ασφάλειας των εκάστοτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας επανεξετάζουν και επικαιροποιούν αυτές τις διασφαλίσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο.

ΤΜΗΜΑ III

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις διαφάνειας των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας καθορίζουν σαφώς στους όρους και τις προϋποθέσεις τους την πολιτική τους για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου και συμπεριλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εύληπτη εξήγηση της λειτουργίας των ειδικών μέτρων, καθώς και της χρήσης, όπου ενδείκνυται, αυτοματοποιημένων εργαλείων.

2.   Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που έχει αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου ή έχει υποχρεωθεί να αναλάβει δράση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε συγκεκριμένο έτος, διαθέτει στο κοινό έκθεση διαφάνειας σχετικά με τις εν λόγω δράσεις για το εν λόγω έτος. Δημοσιεύει την εν λόγω έκθεση πριν την 1η Μαρτίου του επομένου έτους.

3.   Οι εκθέσεις διαφάνειας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας όσον αφορά τον προσδιορισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό·

β)

πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας για την αντιμετώπιση της εκ νέου εμφάνισης στο διαδίκτυο υλικού που έχει προηγουμένως αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση επειδή θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, κυρίως εάν έχει χρησιμοποιηθεί τεχνολογία αυτοματοποιημένων εργαλείων·

γ)

τον αριθμό των αναρτήσεων τρομοκρατικού περιεχομένου που αφαιρέθηκαν ή στις οποίες έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση, κατόπιν εντολών αφαίρεσης, ή ειδικών μέτρων αντίστοιχα, και τον αριθμό των εντολών αφαίρεσης όταν δεν έχει αφαιρεθεί το περιεχόμενο ή δεν έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 7 και με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 8, από κοινού με τους σχετικούς λόγους άρνησης·

δ)

τον αριθμό και την έκβαση των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών που διεκπεραιώθηκαν από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 10·

ε)

τον αριθμό και την έκβαση των ενεργειών διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής που κίνησε ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας·

στ)

τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υποχρεώθηκε να επαναφέρει το περιεχόμενο ή την πρόσβαση σε αυτό ως αποτέλεσμα διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής·

ζ)

τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας επανέφερε το περιεχόμενο ή την πρόσβαση σε αυτό κατόπιν καταγγελίας από τον πάροχο περιεχομένου.

Άρθρο 8

Εκθέσεις διαφάνειας των αρμόδιων αρχών

1.   Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τις δραστηριότητές τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με το δεδομένο ημερολογιακό έτος:

α)

τον αριθμό των εντολών αφαίρεσης που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 3 προσδιορίζοντας τον αριθμό των εντολών αφαίρεσης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1, τον αριθμό των εντολών αφαίρεσης που ελέγχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4, και πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω εντολών αφαίρεσης από τους οικείους πάροχους υπηρεσιών φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένου, σε κάθε περίπτωση, του αριθμού των υποθέσεων στις οποίες το τρομοκρατικό περιεχόμενο αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση σε αυτό και τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες το τρομοκρατικό περιεχόμενο δεν αφαιρέθηκε ή δεν απενεργοποιήθηκε·

β)

τον αριθμό των αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 4, 6 ή 7 και πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω αποφάσεων από τους πάροχους υπηρεσιών φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των ειδικών μέτρων·

γ)

τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες εντολές αφαίρεσης και αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 και 6 αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής και πληροφορίες σχετικά με την έκβαση των σχετικών διαδικασιών·

δ)

τον αριθμό των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων δυνάμει του άρθρου 18 και περιγραφή του είδους της επιβληθείσας κύρωσης.

2.   Οι ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που ενδέχεται να βλάψουν τις εν εξελίξει δραστηριότητες για την πρόληψη, την έρευνα εντοπισμού ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή συμφερόντων εθνικής ασφάλειας.

Άρθρο 9

Μέσα έννομης προστασίας

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν λάβει εντολή αφαίρεσης που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1, ή απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4, ή με το άρθρο 5 παράγραφοι 4, 6 ή 7, έχουν δικαίωμα αποτελεσματικής έννομης προστασίας. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει το δικαίωμα προσβολής αυτής της απόφασης αφαίρεσης ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής που εξέδωσε την απόφαση αφαίρεσης και το δικαίωμα προσβολής της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 ή το άρθρο 5 παράγραφοι 4, 6 ή 7ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής που εξέδωσε την απόφαση.

2.   Οι πάροχοι περιεχομένου των οποίων το περιεχόμενο αφαιρέθηκε ή η πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε κατόπιν εντολής αφαίρεσης έχουν το δικαίωμα πραγματικής έννομης προστασίας. Το εν λόγω δικαίωμα περιλαμβάνει το δικαίωμα προσβολής της εντολής αφαίρεσης που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής που εξέδωσε την εν λόγω εντολή αφαίρεσης και το δικαίωμα προσβολής της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής που εξέδωσε την εν λόγω απόφαση.

3.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή αποτελεσματικές διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στον παρόν άρθρο.

Άρθρο 10

Μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών

1.   Κάθε πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας καθιερώνει έναν αποτελεσματικό και προσβάσιμο μηχανισμό που επιτρέπει στους παρόχους περιεχομένου όταν το περιεχόμενό τους αφαιρέθηκε ή η πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε, ως αποτέλεσμα ειδικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 5, να υποβάλει καταγγελία σχετικά με την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση ζητώντας την επαναφορά του περιεχομένου ή την πρόσβαση σε αυτό.

2.   Κάθε πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας εξετάζει αμέσως όλες τις καταγγελίες τις οποίες λαμβάνει μέσω του μηχανισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και επαναφέρει το περιεχόμενο ή την πρόσβαση σε αυτό, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε περίπτωση που η αφαίρεση του περιεχομένου του ή η απενεργοποίηση της σχετικής πρόσβασης ήταν αδικαιολόγητη. Ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για το αποτέλεσμα της καταγγελίας, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της.

Σε περίπτωση απόρριψης της καταγγελίας ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αναφέρει στον καταγγέλλοντα τους λόγους της απόφασής του.

Η επαναφορά του περιεχομένου ή της πρόσβασης σε αυτό δεν αποκλείει διοικητικές ή δικαστικές προσφυγές κατά της απόφασης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή της αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 11

Πληροφορίες προς τους παρόχους περιεχομένου

1.   Όταν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρεί τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιεί την πρόσβαση σε αυτό, καθιστά διαθέσιμες στον πάροχο περιεχομένου πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση. σε αυτό.

2.   Κατόπιν αιτήματος του παρόχου περιεχομένου, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας είτε ενημερώνει τον πάροχο περιεχομένου για τους λόγους αφαίρεσης ή απενεργοποίησης και τα δικαιώματά του να προσβάλει την εντολή αφαίρεσης είτε παρέχει στον πάροχο περιεχομένου αντίγραφο της εντολής αφαίρεσης.

3.   Η υποχρέωση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν ισχύει όταν η αρμόδια αρχή που εκδίδει την εντολή αφαίρεσης αποφασίσει ότι είναι αναλογικό και αναγκαίο να μη γίνει γνωστοποίηση για λόγους δημόσιας ασφάλειας, όπως η πρόληψη, η διερεύνηση, ο εντοπισμός και η δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων, για όσο διάστημα είναι αναγκαίο, αλλά όχι πέραν των έξι εβδομάδων από την εν λόγω απόφαση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό.

Η εν λόγω αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή για ακόμα έξι περαιτέρω εβδομάδες, όταν αυτή η μη γνωστοποίηση εξακολουθεί να είναι δικαιολογημένη.

ΤΜΗΜΑ IV

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 12

Ορισμός των αρμόδιων αρχών

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές για:

α)

την έκδοση εντολών αφαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 3·

β)

τον έλεγχο εντολών αφαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 4·

γ)

την εποπτεία της εφαρμογής των ειδικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 5·

δ)

την επιβολή ποινών σύμφωνα με το άρθρο 18.

2.   Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι έχει υποδειχθεί ή οριστεί σημείο επαφής στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων και παρατηρήσεων σχετικά με τις εντολές αφαίρεσης που εκδίδονται από την εν λόγω αρμόδια αρχή.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής δημοσιοποιούνται.

3.   Έως τις 7 Ιουνίου 2022, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ή τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και κάθε σχετική τροποποίηση. Η Επιτροπή δημοσιεύει την κοινοποίηση και τυχόν τροποποίησή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.   Έως τις 7 Ιουνίου 2022, η Επιτροπή δημιουργεί επιγραμμικό μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένες οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και το σημείο επαφής που έχει υποδειχθεί ή οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 για κάθε αρμόδια αρχή. Η Επιτροπή δημοσιεύει οιαδήποτε σχετική τροποποίηση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 13

Αρμόδιες αρχές

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσίες και επαρκείς πόρους για την επίτευξη των στόχων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους ασκούν τα καθήκοντά τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό κατά τρόπο αντικειμενικό, αμερόληπτο και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι αρμόδιες αρχές δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από άλλο φορέα σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1.

Το πρώτο εδάφιο δεν εμποδίζει την εποπτεία σύμφωνα με το εθνικό συνταγματικό δίκαιο.

Άρθρο 14

Συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, των αρμόδιων αρχών και της Ευρωπόλ

1.   Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες, συντονίζονται και συνεργάζονται μεταξύ τους και, κατά περίπτωση, με την Ευρωπόλ, όσον αφορά τις εντολές αφαίρεσης, ιδίως με σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων των προσπαθειών, την ενίσχυση του συντονισμού και την αποφυγή παρεμβολών στις έρευνες σε διαφορετικά κράτη μέλη.

2.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες, συντονίζουν και συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) όσον αφορά τα ειδικά μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 5 και τις κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 18. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) κατέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη προβλέπουν τους κατάλληλους και ασφαλείς διαύλους ή μηχανισμούς επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλίσουν την έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

4.   Για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και προκειμένου να αποφεύγονται επικαλύψεις των προσπαθειών, τα κράτη μέλη και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπόλ, προκειμένου να διευκολύνουν ιδίως:

α)

την επεξεργασία και την υποβολή παρατηρήσεων αναφορικά με τις εντολές αφαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 3· και

β)

τη συνεργασία με σκοπό τον προσδιορισμό και την εφαρμογή ειδικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 5.

5.   Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας λάβουν γνώση για τρομοκρατικό περιεχόμενο που συνεπάγεται επικείμενη απειλή κατά της ζωής, ενημερώνουν αμελλητί τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων στο οικείο ή στα οικεία κράτη μέλη. Όταν είναι αδύνατον να προσδιοριστούν το ή τα οικεία κράτη μέλη, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας κοινοποιούν, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2, το σημείο επαφής στο κράτος μέλος στο οποίο έχουν την κύρια εγκατάστασή τους ή όπου ο νόμιμος εκπρόσωπός τους κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος, και διαβιβάζουν τις πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω τρομοκρατικό περιεχόμενο στην Ευρωπόλ για να δοθεί η κατάλληλη συνέχεια.

6.   Οι αρμόδιες αρχές ενθαρρύνονται να αποστέλλουν αντίγραφα των εντολών αφαίρεσης στην Ευρωπόλ ώστε αυτή να μπορεί να υποβάλλει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση των τύπων τρομοκρατικού περιεχομένου που υπόκεινται σε εντολή αφαίρεσης ή απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 15

Σημεία επαφής των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας

1.   Κάθε πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υποδεικνύει ή ορίζει σημείο επαφής για την παραλαβή των εντολών αφαίρεσης με ηλεκτρονικά μέσα και την επείγουσα επεξεργασία τους σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4. Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες για το σημείο επαφής δημοσιοποιούνται.

2.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθορίζουν τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης που παρατίθενται στον κανονισμό 1/58 (15), για την επικοινωνία με το σημείο επαφής και τις περαιτέρω ανταλλαγές σχετικά με τις εντολές αφαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 3. Οι εν λόγω γλώσσες περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

ΤΜΗΜΑ V

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ

Άρθρο 16

Δικαιοδοσία

1.   Το κράτος μέλος της κύριας εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας έχει δικαιοδοσία για τους σκοπούς των άρθρων 5, 18 και 21. Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν έχει την κύρια εγκατάστασή του στην Ένωση θεωρείται ότι υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους που διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

2.   Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν έχει την κύρια εγκατάστασή του στην Ένωση δεν έχει ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο, όλα τα κράτη μέλη έχουν δικαιοδοσία.

3.   Σε περίπτωση που μια αρμόδια αρχή κράτους μέλους ασκεί τη δικαιοδοσία της δυνάμει της παραγράφου 2, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές όλων των υπόλοιπων κρατών μελών.

Άρθρο 17

Νόμιμος εκπρόσωπος

1.   Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν διαθέτει την κύρια εγκατάστασή του στην Ένωση ορίζει, εγγράφως, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην Ένωση για τον σκοπό της παραλαβής, της συμμόρφωσης και της εκτέλεσης των εντολών αφαίρεσης και των αποφάσεων που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές.

2.   Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας παρέχει στον νόμιμο εκπρόσωπό του τις απαραίτητες εξουσίες και πόρους για να συμμορφωθεί με τις εν λόγω εντολές αφαίρεσης και αποφάσεις και για να συνεργασθεί με τις αρμόδιες αρχές.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος σε ένα από τα κράτη μέλη όπου ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας προσφέρει τις υπηρεσίες του.

3.   Ο νόμιμος εκπρόσωπος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για παραβιάσεις του παρόντα κανονισμού, με την επιφύλαξη της ευθύνης και των νομικών ενεργειών κατά του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας.

4.   Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας ενημερώνει σχετικά με τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.

Οι πληροφορίες σχετικά με τον νόμιμο εκπρόσωπο δημοσιοποιούνται από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

ΤΜΗΜΑ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβιάσεων του παρόντος κανονισμού από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές περιορίζονται στην αντιμετώπιση παραβιάσεων του άρθρου 3 παράγραφοι 3 και 6, του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 7 του άρθρου 5, παράγραφοι 1, 2, 3, 5 και 6, του άρθρου 6, του άρθρου 7, του άρθρου 10, του άρθρου 11, του άρθρου 14 παράγραφος 5, του άρθρου 15 παράγραφος 1 και του άρθρου 17.

Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο οφείλουν να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Έως τις 7 Ιουνίου 2022, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και τα εν λόγω μέτρα και την ενημερώνουν, χωρίς καθυστέρηση, για οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίησή τους.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές, όταν αποφασίζουν αν θα επιβάλουν ποινή και κατά τον προσδιορισμό του είδους και του επιπέδου της ποινής, λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται:

α)

η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης·

β)

αν η παράβαση έγινε εκ προθέσεως ή εξ αμελείας·

γ)

προηγούμενες παραβάσεις του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας·

δ)

η οικονομική ισχύς του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας·

ε)

το επίπεδο συνεργασίας του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας με τις αρμόδιες αρχές·

στ)

η φύση και το μέγεθος του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, ιδίως αν είναι πολύ μικρή, μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση·

ζ)

ο βαθμός υπαιτιότητας του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που έχει λάβει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας για να συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η συστηματική ή συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 3 παράγραφος 3 υπόκειται σε χρηματικές ποινές ύψους έως και 4 % του συνολικού κύκλου εργασιών του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Άρθρο 19

Τεχνικές απαιτήσεις και τροποποιήσεις στα παραρτήματα

1.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τις απαραίτητες τεχνικές απαιτήσεις για τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για τη διαβίβαση των εντολών αφαίρεσης.

2.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 για την τροποποίηση των παραρτημάτων, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ενδεχόμενη ανάγκη βελτιώσεων όσον αφορά το περιεχόμενο των υποδειγμάτων των εντολών αφαίρεσης και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αδυναμία εκτέλεσης των εντολών αφαίρεσης.

Άρθρο 20

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 19 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από τις 7 Ιουνίου 2022.

3.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 19 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Παρακολούθηση

1.   Τα κράτη μέλη συλλέγουν από τις αρμόδιες αρχές τους και τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και αποστέλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται:

α)

ο αριθμός των εντολών αφαίρεσης που έχουν εκδοθεί και ο αριθμός αναρτήσεων τρομοκρατικού περιεχομένου που έχουν αφαιρεθεί ή στις οποίες έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση και η ταχύτητα αφαίρεσης ή απενεργοποίησης·

β)

τα ειδικά μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 5, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αναρτήσεων του τρομοκρατικού περιεχομένου που έχει αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση, καθώς και η ταχύτητα αφαίρεσης ή απενεργοποίησης·

γ)

ο αριθμός των αιτημάτων πρόσβασης που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά περιεχόμενο που διατηρείται από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 6·

δ)

ο αριθμός των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών που έχουν κινηθεί και των μέτρων που έχουν ληφθεί από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 10·

ε)

ο αριθμός των διαδικασιών διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής που έχουν κινηθεί και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

2.   Έως τις 7 Ιουνίου 2023, η Επιτροπή καταρτίζει λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού. Το πρόγραμμα παρακολούθησης ορίζει τους δείκτες, τα μέσα και τα διαστήματα συλλογής των δεδομένων και των λοιπών αναγκαίων στοιχείων. Προσδιορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατά τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων και των λοιπών στοιχείων για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 23.

Άρθρο 22

Έκθεση εφαρμογής

Έως τις 7 Ιουνίου 2023, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση σύμφωνα με το άρθρο 21 και πληροφορίες που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις διαφάνειας σύμφωνα με το άρθρο 8. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για τη σύνταξη της έκθεσης.

Άρθρο 23

Αξιολόγηση

Έως τις 7 Ιουνίου 2024, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του, συμπεριλαμβανομένων:

α)

της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών διασφάλισης, ιδίως εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στα άρθρα 7 έως 11·

β)

των επιπτώσεων από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα θεμελιώδη δικαιώματα, ειδικότερα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· και

γ)

της συμβολής του παρόντος κανονισμού στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Κατά περίπτωση, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις.

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη σύνταξη της έκθεσης.

Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της δημιουργίας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 7 Ιουνίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2021.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D.M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A.P. ZACARIAS


(1)  ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 67.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 16ης Μαρτίου 2021 (ΕΕ C 135 της 16.4.2021, σ. 1). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

(4)  Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).

(5)  Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

(6)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

(7)  Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2018, για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 60 Ι της 2.3.2018, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

(12)  Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

(13)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(14)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

(15)  Κανονισμός αριθ. 1 περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΝΤΟΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

[άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου]

Δυνάμει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 («κανονισμός»), ο αποδέκτης της παρούσας εντολής αφαίρεσης αφαιρεί το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιεί την πρόσβαση στο τρομοκρατικό περιεχόμενο σε όλα τα κράτη μέλη το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός μίας ώρας από την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης.

Δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού, ο αποδέκτης διατηρεί το περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα, τα οποία έχουν αφαιρεθεί ή στα οποία έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση, επί έξι μήνες ή περισσότερο κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού, η εντολή αφαίρεσης αποστέλλεται σε μία από τις γλώσσες που έχει ορίσει ο αποδέκτης.

ΤΜΗΜΑ A:

Κράτος μέλος της αρμόδιας αρχής έκδοσης:

……

ΣΗΜ.: τα στοιχεία της αρμόδιας αρχής έκδοσης παρέχονται στο τέλος (τμήματα Ε και ΣΤ)

Αποδέκτης και, κατά περίπτωση νόμιμος εκπρόσωπος:

……

Σημείο επαφής:

……

Κράτος μέλος στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει την κύρια εγκατάστασή του ή όπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του διαμένει ή είναι εγκατεστημένος:

……

Ώρα και ημερομηνία έκδοσης της εντολής αφαίρεσης:

……

Αριθμός αναφοράς της εντολής αφαίρεσης:

……

ΤΜΗΜΑ B: Τρομοκρατικό περιεχόμενο που πρέπει να αφαιρεθεί ή πρέπει να απενεργοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός μίας ώρας από την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης:

Διεύθυνση URL και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό και την εύρεση της ακριβούς τοποθεσίας του τρομοκρατικού περιεχομένου:

……

Λόγοι για τους οποίους το υλικό θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 7 του κανονισμού.

Το υλικό (παρακαλώ σημειώστε το/τα κατάλληλο/-α τετραγωνίδιο/α):

Image 1

υποκινεί άλλους να τελέσουν τρομοκρατικά εγκλήματα, όπως με την εξύμνηση τρομοκρατικών πράξεων υποστηρίζοντας την τέλεση τέτοιων εγκλημάτων[άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του κανονισμού]

Image 2

υποκινεί άλλους να διαπράξουν ή να συμμετάσχουν στην τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων [άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του κανονισμού]

Image 3

υποκινεί άλλους στη συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας, [άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του κανονισμού]

Image 4

παρέχει οδηγία για την κατασκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων ή άλλων όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών, ή για άλλες ειδικές μεθόδους ή τεχνικές με σκοπό τη διάπραξη ή τη συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων [άρθρο 2 σημείο 7 στοιχείο δ) του κανονισμού]

Image 5

συνιστά απειλή για τη διάπραξη ενός από τα τρομοκρατικά εγκλήματα [άρθρο 2 σημείο 7 στοιχείο ε) του κανονισμού].

Πρόσθετες πληροφορίες για τη θεώρηση του υλικού ως τρομοκρατικού περιεχομένου:

……

……

……

ΤΜΗΜΑ Γ: Πληροφορίες προς τον πάροχο περιεχομένου

Επισημαίνεται ότι (παρακαλώ σημειώστε το τετραγωνίδιο, αν απαιτείται):

Image 6 για λόγους δημόσιας ασφάλειας, ο παραλήπτης πρέπει να απέχει από την ενημέρωση του παρόχου περιεχομένου για την κατάργηση ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης στο τρομοκρατικό περιεχόμενο.

Εάν το τετραγωνίδιο δεν αφορά στην περίπτωση, βλέπε το τμήμα Ζ για στοιχεία σχετικά με τις δυνατότητες αμφισβήτησης της εντολής αφαίρεσης στο κράτος μέλος της αρμόδιας αρχής της έκδοσης βάσει του εθνικού δικαίου (αντίγραφο της εντολής αφαίρεσης μπορεί να σταλεί στον πάροχο περιεχομένου, αν ζητηθεί)

ΤΜΗΜΑ Δ: Ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους όπου ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει την κύρια εγκατάστασή του ή όπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει την κατοικία του ή την κύρια εγκατάστασή του.

Παρακαλείσθε να σημειώσετε το κατάλληλο ή τα κατάλληλα τετραγωνίδια:

Image 7

Το κράτος μέλος όπου ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει την κύρια εγκατάστασή του ή όπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει την κατοικία του ή την κύρια εγκατάστασή του είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος της αρμόδιας αρχής έκδοσης:

Image 8

Αντίγραφο της εντολής αφαίρεσης αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει την κύρια εγκατάστασή του ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει την κατοικία του ή την κύρια εγκατάστασή του.

ΤΜΗΜΑ Ε: Στοιχεία της αρμόδιας αρχής έκδοσης

Τύπος (παρακαλείσθε να σημειώσετε το κατάλληλο τετραγωνίδιο):

Image 9

δικαστής, δικαστήριο ή ανακριτής

Image 10

αρχή επιβολής του νόμου

Image 11

άλλη αρμόδια αρχή Image 12 συμπληρώστε επίσης το τμήμα ΣΤ

Στοιχεία της αρμόδιας αρχής έκδοσης ή του εκπροσώπου της που βεβαιώνει την ακρίβεια και την ορθότητα της εντολής αφαίρεσης:

Ονομασία της αρμόδιας αρχής έκδοσης και θέση που κατέχει (τίτλος και βαθμός):

……

Όνομα του εκπροσώπου της:

……

Αριθ. φακέλου:

……

Διεύθυνση:

……

Αριθ. τηλεφώνου: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης):

……

Αριθ. φαξ (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης):

……

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου…

Ημερομηνία…

Επίσημη σφραγίδα (αν υπάρχει) και υπογραφή (1):

……

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Στοιχεία επικοινωνίας για την παρακολούθηση

Στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής έκδοσης για την παραλαβή παρατηρήσεων σχετικά με τον χρόνο αφαίρεσης ή απενεργοποίησης της πρόσβασης ή για την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων:

……

Στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους όπου ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει την κύρια εγκατάστασή του ή όπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος:

……

ΤΜΗΜΑ Ζ: Πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής

Πληροφορίες σχετικά με τον αρμόδιο φορέα ή το αρμόδιο δικαστήριο, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες για την αμφισβήτηση της εντολής αφαίρεσης:

Αρμόδιος φορέας ή δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορεί να αμφισβητηθεί η εντολή αφαίρεσης:

……

Προθεσμία για την αμφισβήτηση της εντολής αφαίρεσης (μέρες/μήνες με έναρξη από):

……

Σύνδεσμος προς τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας:

……


(1)  Η υπογραφή δεν είναι απαραίτητη αν η εντολή αφαίρεσης αποσταλεί μέσω πιστοποιημένων διαύλων υποβολής που εγγυώνται τη γνησιότητα της εντολής αφαίρεσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Η ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

[άρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου]

ΤΜΗΜΑ A:

Αποδέκτης της εντολής αφαίρεσης:

……

Αρμόδια αρχή που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης:

……

Στοιχεία φακέλου της αρμόδιας αρχής που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης:

……

Στοιχεία φακέλου του αποδέκτη:

……

Ώρα και ημερομηνία παραλαβής της εντολής αφαίρεσης:

……

ΤΜΗΜΑ B: Μέτρα που ελήφθησαν σε συμμόρφωση με την εντολή αφαίρεσης

(παρακαλείσθε να σημειώσετε το κατάλληλο τετραγωνίδιο):

Image 13

το τρομοκρατικό περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί

Image 14

η πρόσβαση στο τρομοκρατικό περιεχόμενο έχει απενεργοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη

Ώρα και ημερομηνία του ληφθέντος μέτρου:

……

ΤΜΗΜΑ Γ: Στοιχεία του αποδέκτη

Όνομα παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας:

……

Η

Όνομα του νόμιμου εκπροσώπου του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας:

……

Κράτος μέλος της κύριας εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας:

……

Η

Κράτος μέλος της κατοικίας ή της εγκατάστασης του νόμιμου εκπροσώπου του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας:

……

Όνομα εξουσιοδοτημένου προσώπου:

……

Ηλεκτρονική διεύθυνση (Email) του σημείου επαφής:

……

Ημερομηνία:

……


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

[άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου]

ΤΜΗΜΑ A:

Αποδέκτης της εντολής αφαίρεσης:

……

Αρμόδια αρχή που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης:

……

Στοιχεία φακέλου της αρμόδιας αρχής που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης:

……

Στοιχεία φακέλου του αποδέκτη:

……

Ώρα και ημερομηνία παραλαβής της εντολής αφαίρεσης:

……

ΤΜΗΜΑ B: Μη εκτέλεση

1)

Η εντολή αφαίρεσης δεν μπορεί να εκτελεστεί εντός της προθεσμίας για τους ακόλουθους λόγους (παρακαλείσθε να σημειώσετε το κατάλληλο ή τα κατάλληλα τετραγωνίδια):

Image 15

ανωτέρα βία ή πραγματική αδυναμία που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, περιλαμβανομένων αντικειμενικών τεχνικών ή επιχειρησιακών λόγων

Image 16

η εντολή αφαίρεσης περιέχει πρόδηλα σφάλματα

Image 17

η εντολή αφαίρεσης δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες

2)

Να παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους μη εκτέλεσης:

……

3)

Αν η εντολή αφαίρεσης περιέχει πρόδηλα σφάλματα και/ή δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες, να αναφερθούν τα σφάλματα και οι περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις που απαιτούνται:

……

ΤΜΗΜΑ Γ: Στοιχεία παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή νόμιμου εκπροσώπου του

Όνομα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας:

……

Η

Όνομα του νόμιμου εκπροσώπου του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας:

……

Όνομα εξουσιοδοτημένου προσώπου:

……

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):

……

Υπογραφή:

……

Ώρα και ημερομηνία:

……