26.3.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 106/55


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/532 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Μαρτίου 2021

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2), είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ’ εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή

Gerassimos THOMAS

Γενικός Διευθυντής

Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης


(1)  ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Συσκευή (καλούμενη «σταθμός βάσης για βιντεοκάμερα» ή «συσκευή εγγραφής “όλα σε ένα”») η οποία παρουσιάζεται σε ενιαίο περίβλημα με διαστάσεις περίπου 33 × 23 × 8 cm και περιλαμβάνει τα ακόλουθα κατασκευαστικά στοιχεία:

παθητικά και ενεργητικά στοιχεία,

επεξεργαστή,

κάρτα γραφικών,

εσωτερική μνήμη (σκληρό δίσκο).

Η συσκευή δεν διαθέτει δέκτη τηλεόρασης.

Η συσκευή φέρει τις ακόλουθες διεπαφές: RJ45, USB, VGA, SPF και HDMI και ενσωματωμένο οκτάθυρο μεταγωγέα με δυνατότητα PoE (Power over Ethernet).

Είναι εξοπλισμένη με λειτουργικό σύστημα «τυποποιημένης αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών». Είναι επίσης προδιαμορφωμένη, διαθέτει προεγκατεστημένο ειδικό «λογισμικό διαχείρισης κάμερας» και περιλαμβάνει άδειες για οκτώ κανάλια.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για τη λήψη δεδομένων ήχου και βίντεο μέσω τηλεπικοινωνιακής διεπαφής [και πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP)] από έως οκτώ κάμερες παρακολούθησης (κάμερες IP). Τα δεδομένα μπορούν να καταγράφονται στον εσωτερικό σκληρό δίσκο, σε εξωτερική μνήμη (μέσω της διεπαφής USB) ή η συσκευή μπορεί να αποστέλλει τα δεδομένα μέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε άλλη διεύθυνση IP (για παράδειγμα, σε εξυπηρετητή, μεταγωγέα, κινητό τηλέφωνο ή αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών).

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με οθόνη ή διάταξη απεικόνισης, καθώς και με πληκτρολόγιο. Παρουσιάζεται προς χρήση εντός ενός συστήματος ασφάλειας και παρακολούθησης.

8521 90 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του τμήματος XVI, τη σημείωση 5 Ε) του κεφαλαίου 84 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8521 και 8521 90 00 .

Λαμβανομένων υπόψη των αντικειμενικών χαρακτηριστικών της, η συσκευή προορίζεται να λειτουργεί μαζί με έως οκτώ κάμερες για σκοπούς παρακολούθησης με βίντεο. Συσκευή η οποία, για τους σκοπούς αυτούς, καταγράφει σήματα εκπεμπόμενα από κάμερες και μπορεί είτε να τα στέλνει σε άλλη διεύθυνση IP είτε να τα αναπαράγει σε διάταξη απεικόνισης ή οθόνη, προορίζεται για ειδική λειτουργία διαφορετική από εκείνη της επεξεργασίας πληροφοριών κατά την έννοια της σημείωσης 5 Ε) του κεφαλαίου 84. (Βλ. επίσης απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Μαρτίου 2005, Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182). Κατά συνέπεια, αποκλείεται η κατάταξη στην κλάση 8471 ως αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να εξασφαλίζει δύο ή περισσότερες συμπληρωματικές λειτουργίες κατά την έννοια της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, δηλαδή μετάδοση και λήψη δεδομένων της κλάσης 8517 και βιντεοφωνική εγγραφή και αναπαραγωγή της κλάσης 8521 .

Βάσει των αντικειμενικών χαρακτηριστικών της συσκευής, η κύρια λειτουργία είναι η εγγραφή βίντεο εντός ενός συστήματος ασφάλειας και παρακολούθησης. Η μετάδοση και η λήψη δεδομένων αποτελούν απλώς βοηθητικές λειτουργίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος εντός του οποίου είναι ενσωματωμένη η συσκευή. Επομένως, η κατάταξη στην κλάση 8517 αποκλείεται. (Βλ. επίσης απόφαση του Δικαστηρίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016, G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, σκέψεις 55 έως 57).

Ως εκ τούτου, η συσκευή πρέπει να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 8521 90 00 ως άλλη συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνική, έστω και με ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων.