18.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 57/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/241 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 12ης Φεβρουαρίου 2021

για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τα άρθρα 120 και 121 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα κράτη μέλη καλούνται να ασκούν την οικονομική τους πολιτική με σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης και στο πλαίσιο των γενικών προσανατολισμών που συντάσσει το Συμβούλιο. Το άρθρο 148 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν πολιτικές για απασχόληση που λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Επομένως, ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών αποτελεί θέμα κοινού ενδιαφέροντος.

(2)

Το άρθρο 175 ΣΛΕΕ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συντονίζουν τις οικονομικές τους πολιτικές κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ.

(3)

Το άρθρο 174 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, πρέπει να αναπτύσσει και να εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής. Προβλέπει επίσης ότι η Ένωση αποσκοπεί ιδιαίτερα στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών. Οι προσπάθειες για τη μείωση των ανισοτήτων θα πρέπει να ωφελούν ιδίως τα νησιά και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Η διαφορετική θέση εκκίνησης και οι ιδιαιτερότητες των περιφερειών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης.

(4)

Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών («Ευρωπαϊκό Εξάμηνο»), συμπεριλαμβανομένων των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί το πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εθνικών μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Επιπλέον των μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, θα πρέπει επίσης να εισαχθούν μεταρρυθμίσεις που βασίζονται στην αλληλεγγύη, την ένταξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, με σκοπό τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και βιώσιμης ανάπτυξης, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ισότιμης κοινωνικής προστασίας, καθώς και της πρόσβασης σε ευκαιρίες και κοινωνική προστασία, την προστασία των ευάλωτων ομάδων και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής όλων των πολιτών της Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν τις δικές τους εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές για τη στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού που εγκρίθηκε δυνάμει της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή («συμφωνία του Παρισιού») (4), τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα όπως θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), τα σχέδια δίκαιης μετάβασης και τα σχέδια υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, καθώς και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να παρουσιάζονται, όταν είναι σκόπιμο, μαζί με τα ετήσια εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον καθορισμό και τον συντονισμό των επενδυτικών έργων προτεραιότητας που πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

(5)

Η Επιτροπή αναφέρει στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020 και στην εαρινή και τη θερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2020, ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

(6)

Η επιδημική έκρηξη της COVID-19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις οικονομικές, κοινωνικές και δημοσιονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη αντίδραση τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και τα ασύμμετρα αποτελέσματα για τα κράτη μέλη. Η κρίση της COVID-19 καθώς και η προηγούμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών, βιώσιμων και ανθεκτικών οικονομιών όπως επίσης χρηματοπιστωτικών συστημάτων και συστημάτων πρόνοιας βασισμένων σε ισχυρές βιώσιμες οικονομικές και κοινωνικές δομές βοηθά τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται με τρόπο ουσιαστικότερο και πιο δίκαιο και περιεκτικό στους κλυδωνισμούς και να ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτούς. Η έλλειψη ανθεκτικότητας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες που προκαλούνται από κλυδωνισμούς μεταξύ των κρατών μελών ή εντός της Ένωσης συνολικά, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προκλήσεις για τη σύγκλιση και τη συνοχή της Ένωσης. Η μείωση των δαπανών σε τομείς, όπως είναι ο τομέας της εκπαίδευσης, ο τομέας του πολιτισμού και ο τομέας της δημιουργίας, όπως επίσης και στην υγειονομική περίθαλψη, μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική για την ταχεία ανάκαμψη. Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης της COVID-19 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα ανακάμψουν οι οικονομίες και οι κοινωνίες των κρατών μελών από την κρίση, γεγονός που με τη σειρά του εξαρτάται από τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, και από την ανθεκτικότητα των οικονομιών και των κοινωνικών δομών τους. Συνεπώς, οι βιώσιμες και ευνοϊκές για την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αντιμετωπίζουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες των οικονομιών και οι οποίες ενισχύουν την ανθεκτικότητα, αυξάνουν την παραγωγικότητα και οδηγούν σε υψηλότερη ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών θα είναι απαραίτητες για να επανέλθουν οι εν λόγω οικονομίες σε ομαλή πορεία και για τη μείωση των ανισοτήτων και των αποκλίσεων στην Ένωση.

(7)

Η προηγούμενη πείρα δείχνει ότι συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν οι επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό. Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και οι επενδύσεις σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, στην καινοτομία και την έρευνα, μεταξύ άλλων σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση, στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης στη στέγαση και σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας είναι σημαντικές για την επίτευξη δίκαιης, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης, τη συμβολή στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050.

(8)

Στο πλαίσιο της κρίσης της COVID-19, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη και να τους παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική στήριξη μέσω ενός καινοτόμου εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας («μηχανισμός»), ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και σημαντική οικονομική στήριξη για την ενίσχυση της υλοποίησης βιώσιμων μεταρρυθμίσεων και σχετικών δημόσιων επενδύσεων στα κράτη μέλη. Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι ένα ειδικό μέσο που να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων και συνεπειών της κρίσης της COVID-19 στην Ένωση. Θα πρέπει να είναι πλήρης και να επωφελείται από την πείρα που έχουν αποκτήσει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη από τη χρήση άλλων μέσων και προγραμμάτων. Θα μπορούσαν επίσης να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις μέσω δημόσιων επενδυτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών μέσων, επιδοτήσεων και άλλων μηχανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

(9)

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού θα πρέπει να βοηθήσουν να καταστεί η Ένωση πιο ανθεκτική και λιγότερο εξαρτημένη, μέσω της διαφοροποίησης των βασικών αλυσίδων εφοδιασμού και, συνακόλουθα, της ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης παράλληλα με μια ανοικτή οικονομία. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού θα πρέπει να δημιουργήσουν επίσης ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(10)

Η ανάκαμψη και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης και των κρατών μελών της θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω της στήριξης μέτρων που αφορούν τομείς πολιτικής ευρωπαϊκής σημασίας, διαρθρωμένους σε έξι πυλώνες («οι έξι πυλώνες»), και συγκεκριμένα: πράσινη μετάβαση· ψηφιακός μετασχηματισμός· έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με οικονομική συνοχή, απασχόληση, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, και μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά με ισχυρές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· κοινωνική και εδαφική συνοχή· υγεία και οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα, μεταξύ άλλων με σκοπό την αύξηση της ικανότητας της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων και της αντίδρασης σε κρίσεις· και πολιτικές για την επόμενη γενιά, τα παιδιά και τους νέους, όπως η εκπαίδευση και οι δεξιότητες.

(11)

Η πράσινη μετάβαση θα πρέπει να υποστηρίζεται από μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες και ικανότητες, μεταξύ άλλων στη βιοποικιλότητα, στην ενεργειακή απόδοση, στην ανακαίνιση κτιρίων και στην κυκλική οικονομία, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης, στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη διαφύλαξη της ενεργειακής ασφάλειας.

(12)

Η πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες, υποδομές και διαδικασίες θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας της Ένωσης και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω της διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων εφοδιασμού. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις θα πρέπει να προωθούν ιδίως την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υποδομών δεδομένων, συνεργατικών σχηματισμών και κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και ανοικτών ψηφιακών λύσεων. Η ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει επίσης να παρέχει κίνητρα για την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ. Οι επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες θα πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαλειτουργικότητας, της ενεργειακής απόδοσης και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να καθίσταται δυνατή η συμμετοχή ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων και να προωθείται η χρήση λύσεων ανοικτού κώδικα.

(13)

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής συνοχής, της απασχόλησης, της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, και η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με ισχυρές ΜΜΕ θα πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού και να καθιστούν δυνατή τη βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας της Ένωσης. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις θα πρέπει επίσης να προωθούν την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική οικονομία, την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών και μεταφορών, καθώς και την εκβιομηχάνιση και την επαναβιομηχάνιση, και να μετριάζουν τις επιπτώσεις της κρίσης της COVID-19 στην οικονομία.

(14)

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στην κοινωνική και εδαφική συνοχή θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην αντιμετώπιση της ανεργίας για την ανάκαμψη των οικονομιών των κρατών μελών, χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις θα πρέπει να οδηγούν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σταθερών θέσεων εργασίας και στην ένταξη και την ενσωμάτωση των μειονεκτουσών ομάδων και να καθιστούν δυνατή την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, των υποδομών και των υπηρεσιών, όπως επίσης και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας.

(15)

Η κρίση της COVID-19 έχει επίσης τονίσει τη σημασία των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στον τομέα της υγείας, καθώς και στην οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα, οι οποίες έχουν σκοπό, μεταξύ άλλων, την αύξηση της ικανότητας ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων και αντίδρασης σε κρίσεις, ιδίως μέσω της βελτίωσης της επιχειρησιακής συνέχειας και της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, της προσβασιμότητας και της ικανότητας των συστημάτων υγείας και περίθαλψης, της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και των εθνικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης του διοικητικού φόρτου, και της αποτελεσματικότητας των δικαστικών συστημάτων, όπως επίσης της πρόληψης της απάτης και της εποπτείας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

(16)

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στην επόμενη γενιά, τα παιδιά και τους νέους είναι ουσιαστικής σημασίας για την προώθηση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, της επανειδίκευσης και της αναβάθμισης του ενεργού εργατικού δυναμικού, των προγραμμάτων ένταξης για τους ανέργους, των πολιτικών επένδυσης στην πρόσβαση και τις ευκαιρίες για τα παιδιά και τους νέους σε σχέση με την εκπαίδευση, την υγεία, τη διατροφή, την απασχόληση και τη στέγαση, καθώς και των πολιτικών που γεφυρώνουν το χάσμα των γενεών σύμφωνα με τους στόχους της Εγγύησης για τα Παιδιά και της Εγγύησης για τη Νεολαία. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επόμενη γενιά Ευρωπαίων δεν θα πληγεί μόνιμα από τον αντίκτυπο της κρίσης της COVID-19 και ότι το χάσμα των γενεών δεν θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο.

(17)

Επί του παρόντος, κανένα μέσο δεν προβλέπει άμεση χρηματοδοτική στήριξη που να συνδέεται με την επίτευξη αποτελεσμάτων και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και δημόσιων επενδύσεων από τα κράτη μέλη ως απάντηση στις προκλήσεις που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας του ΟΗΕ, με σκοπό την επίτευξη διαρκούς αντικτύπου στην παραγωγικότητα και στην οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα των κρατών μελών.

(18)

Οι τύποι χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να επιφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Η μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού θα πρέπει να λάβει τη μορφή ειδικής συνεισφοράς της Ένωσης, η οποία θα καθοριστεί βάσει μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που θα υπολογίζεται για κάθε κράτος μέλος και θα λαμβάνει υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η καταβολή της οποίας θα γίνεται με βάση την επίτευξη αποτελεσμάτων σε σχέση με τα ορόσημα και τους στόχους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Συνεπώς, η εν λόγω συνεισφορά θα πρέπει να θεσπιστεί σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τους κανόνες για την απλούστευση της χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες, οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) («ο δημοσιονομικός κανονισμός»). Θα πρέπει επομένως να θεσπιστούν στον παρόντα κανονισμό ειδικοί κανόνες και διαδικασίες, με την επιφύλαξη των γενικών αρχών της δημοσιονομικής διαχείρισης στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού, όσον αφορά την κατανομή, την υλοποίηση και τον έλεγχο της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες θα πρέπει να εφαρμόζεται στο επίπεδο των πληρωμών από την Επιτροπή στα κράτη μέλη ως δικαιούχους, ανεξάρτητα από την επιστροφή, υπό οποιαδήποτε μορφή, χρηματοδοτικών συνεισφορών από τα κράτη μέλη στους τελικούς αποδέκτες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις μορφές χρηματοδοτικών συνεισφορών, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών απλουστευμένου κόστους. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Επιτροπής να αναλαμβάνει δράση σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων ή διπλής χρηματοδότησης από τον μηχανισμό και άλλα ενωσιακά προγράμματα, οι πληρωμές δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε ελέγχους σχετικά με τις δαπάνες που όντως πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο.

(19)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2094 του Συμβουλίου (7) και εντός των ορίων των πόρων που διατίθενται δυνάμει του, θα πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του μηχανισμού για την αντιμετώπιση των άνευ προηγουμένου επιπτώσεων της κρίσης της COVID-19. Οι εν λόγω πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις προθεσμίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2094.

(20)

Ο μηχανισμός θα πρέπει να στηρίζει έργα που σέβονται την αρχή της προσθετικότητας της χρηματοδότησης της Ένωσης. Ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να υποκαθιστά επαναλαμβανόμενες εθνικές δαπάνες παρά μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

(21)

Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας και εμπιστοσύνης στις τεχνολογίες αποτελεί προϋπόθεση για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ένωση. Στα συμπεράσματά του της 1ης και 2ας Οκτωβρίου 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Ένωση και τα κράτη μέλη της να αξιοποιήσουν πλήρως την εργαλειοθήκη για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G που εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020, και ιδίως να εφαρμόσουν τους σχετικούς περιορισμούς στους προμηθευτές υψηλού κινδύνου για βασικά στοιχεία που ορίζονται ως κρίσιμα και ευαίσθητα στις συντονισμένες από την Ένωση εκτιμήσεις κινδύνου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε ότι όλοι οι εν δυνάμει προμηθευτές 5G πρέπει να αξιολογούνται βάσει κοινών αντικειμενικών κριτηρίων.

(22)

Προκειμένου να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ του μηχανισμού, του προγράμματος InvestEU που θεσπίστηκε με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «InvestEU» και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 («κανονισμός InvestEU») και του μέσου τεχνικής υποστήριξης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, εντός ορισμένου ανώτατου ορίου, συνεισφορές στα τμήματα των κρατών μελών στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU και στον μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(23)

Λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρώπης και τη σημασία που έχει η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ο μηχανισμός πρέπει να συμβάλει στην ενσωμάτωση κλιματικών δράσεων και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην επίτευξη του συνολικού στόχου της διάθεσης του 30 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για την υποστήριξη στόχων για το κλίμα. Για τον σκοπό αυτό, τα μέτρα που υποστηρίζονται από τον μηχανισμό και περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών θα πρέπει να συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν, και θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν ποσό που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 37 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με βάση τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των κλιματικών στόχων που ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω μεθοδολογία θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντίστοιχα για μέτρα που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε έναν από τους τομείς παρέμβασης που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και η Επιτροπή συμφωνήσουν, θα πρέπει να είναι δυνατόν να αυξηθούν οι συντελεστές για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων κατά 40 % ή 100 % για επιμέρους επενδύσεις, όπως εξηγείται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συνοδευτικά μεταρρυθμιστικά μέτρα που αυξάνουν αξιόπιστα τον αντίκτυπό τους στους κλιματικούς στόχους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατόν να αυξηθούν οι συντελεστές για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων σε συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 3 % των πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για επιμέρους επενδύσεις. Ο μηχανισμός θα πρέπει να υποστηρίζει δραστηριότητες που σέβονται πλήρως τα κλιματικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και προτεραιότητες της Ένωσης και την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) (η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»).

(24)

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της δραματικής απώλειας της βιοποικιλότητας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στην ενσωμάτωση της δράσης για τη βιοποικιλότητα στις πολιτικές της Ένωσης.

(25)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των μέτρων που περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει σχετική τεχνική καθοδήγηση. Η έναρξη ισχύος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εν λόγω καθοδήγηση.

(26)

Τα μέτρα που υποστηρίζονται από τον μηχανισμό και περιλαμβάνονται στα επιμέρους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών θα πρέπει επίσης να αντιπροσωπεύουν ποσό που ανέρχεται τουλάχιστον στο 20 % των πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όσον αφορά τις ψηφιακές δαπάνες. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υπολογίζουν τον συντελεστή υποστήριξης των ψηφιακών στόχων βάσει μεθοδολογίας η οποία αντικατοπτρίζει τον βαθμό στον οποίο η εν λόγω υποστήριξη του μηχανισμού συμβάλλει στους ψηφιακούς στόχους. Οι συντελεστές στάθμισης για τα επιμέρους μέτρα θα πρέπει να καθορίζονται με βάση τους τομείς παρέμβασης που καθορίζονται σε παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η μεθοδολογία θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντίστοιχα για μέτρα που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε έναν από τους τομείς παρέμβασης. Αν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και η Επιτροπή συμφωνήσουν, θα πρέπει να είναι δυνατόν να αυξηθούν οι εν λόγω συντελεστές κατά 40 % ή 100 % για επιμέρους επενδύσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συνοδευτικές μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν τον αντίκτυπο των μέτρων στους ψηφιακούς στόχους.

(27)

Για τους σκοπούς του προσδιορισμού της συμβολής των σχετικών μέτρων δυνάμει των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στους κλιματικούς και τους ψηφιακούς στόχους, θα πρέπει να είναι δυνατόν τα εν λόγω μέτρα να συνυπολογίζονται και στους δύο στόχους σύμφωνα με τις αντίστοιχες μεθοδολογίες τους.

(28)

Οι γυναίκες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση της COVID-19, καθώς αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ένωση και εξισορροπούν τη μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας με τις εργασιακές ευθύνες τους. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους μόνους γονείς, το 85 % των οποίων είναι γυναίκες. Η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες για όλους, καθώς και η ενσωμάτωση αυτών των στόχων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να προωθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ετοιμασίας και της εφαρμογής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Οι επενδύσεις σε εύρωστες υποδομές φροντίδας είναι επίσης απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστούν η ισότητα των φύλων και η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, για την οικοδόμηση ανθεκτικών κοινωνιών, την καταπολέμηση των επισφαλών συνθηκών σε έναν γυναικοκρατούμενο τομέα, την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, την πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και για να έχουν θετική επίδραση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ), καθώς επιτρέπουν σε περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν σε αμειβόμενη εργασία.

(29)

Θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός για τη διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ του μηχανισμού και της χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης, ο οποίος θα επιτρέπει στην Επιτροπή να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για την αναστολή του συνόλου ή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών στο πλαίσιο του μηχανισμού. Η υποχρέωση της Επιτροπής να προτείνει αναστολή θα πρέπει να αναστέλλεται όταν και για όσο είναι ενεργοποιημένη η λεγόμενη γενική ρήτρα διαφυγής στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή και λαμβανομένης υπόψη της σημασίας των δημοσιονομικών συνεπειών των επιβαλλόμενων μέτρων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργεί βάσει πρότασης της Επιτροπής. Προκειμένου να διευκολυνθεί η λήψη των αποφάσεων που απαιτούνται για τη διασφάλιση ουσιαστικής δράσης στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης, θα πρέπει για την αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων να εφαρμόζεται η ψηφοφορία με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να μπορεί να καλεί την Επιτροπή σε συζητήσεις για την εφαρμογή του εν λόγω μηχανισμού στο πλαίσιο διαρθρωμένου διαλόγου ώστε να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράζει τις απόψεις του. Προκειμένου η Επιτροπή να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο διαρθρωμένος διάλογος θα πρέπει να διεξάγεται μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω μηχανισμού.

(30)

Ο ειδικός στόχος του μηχανισμού θα πρέπει να είναι η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης με σκοπό την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, όπως καθορίζονται στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Αυτός ο ειδικός στόχος θα πρέπει να επιδιώκεται σε στενή συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

(31)

Έως τις 31 Ιουλίου 2022, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση επανεξέτασης σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τους κοινούς δείκτες και τον πίνακα αποτελεσμάτων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και τις άλλες σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει την Επιτροπή να παρουσιάσει τα κύρια πορίσματα της έκθεσης επανεξέτασης στο πλαίσιο του διαλόγου για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα που καθιερώνεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(32)

Για να διασφαλιστεί η συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων του μηχανισμού, τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων επενδύσεων μέσω μιας συνεκτικής δέσμης μέτρων. Τα μέτρα που έχουν αρχίσει από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και μετά θα πρέπει να είναι επιλέξιμα. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να συνάδουν με τις σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στην πιο πρόσφατη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει επίσης να συνάδουν με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα σχέδια δίκαιης μετάβασης, το σχέδιο εγγυήσεων για τη νεολαία, καθώς και με τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα που εγκρίνονται στο πλαίσιο των ταμείων της Ένωσης. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, για να προαγάγουν τις δράσεις που εμπίπτουν στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του ψηφιακού θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν μέτρα που είναι συναφή με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την ταχεία επίτευξη των στόχων και των συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη σεβασμό των κλιματικών και περιβαλλοντικών προτύπων και προτεραιοτήτων της Ένωσης. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει επίσης να τηρούν τις οριζόντιες αρχές του μηχανισμού.

(33)

Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν θα πρέπει να θίγουν το δικαίωμα σύναψης ή επιβολής συλλογικών συμβάσεων ή το δικαίωμα συλλογικής δράσης σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δίκαιο και τις πρακτικές της Ένωσης και των κρατών μελών.

(34)

Οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί εταίροι στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Είναι επομένως σκόπιμη η δέουσα διαβούλευση και συμμετοχή τους σύμφωνα με το εθνικό νομικό πλαίσιο.

(35)

Εάν ένα κράτος μέλος εξαιρείται από την παρακολούθηση και την εκτίμηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) ή υπόκειται σε επιτήρηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου (11), οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζονται στο οικείο κράτος μέλος σε σχέση με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από τους εν λόγω κανονισμούς.

(36)

Το Συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί να συζητήσει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου την κατάσταση της ανάκαμψης, της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στην Ένωση, προκειμένου αυτή να λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη. Η εν λόγω συζήτηση θα πρέπει να βασίζεται στις στρατηγικές και αναλυτικές πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και, εάν υπάρχουν, στις πληροφορίες για την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας κατά τα προηγούμενα έτη.

(37)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ουσιαστική χρηματοδοτική συνεισφορά ανάλογη προς τις πραγματικές ανάγκες των κρατών μελών να αναλαμβάνουν και να ολοκληρώνουν τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται σε αυτά στο πλαίσιο του μηχανισμού ως μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη. για Το 70 % της εν λόγω μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και το σχετικό ποσοστό ανεργίας κάθε κράτους μέλους. Το υπόλοιπο 30 % της εν λόγω μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και, σε ίση αναλογία, τη μεταβολή του πραγματικού ΑΕγχΠ το 2020 και τη συγκεντρωτική μεταβολή του πραγματικού ΑΕγχΠ κατά την περίοδο 2020-2021, βάσει των φθινοπωρινών προβλέψεων της Επιτροπής του 2020 για τα στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο του υπολογισμού, τα οποία θα πρέπει να ενημερωθούν έως τις 30 Ιουνίου 2022 με τα πραγματικά αποτελέσματα.

(38)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί διαδικασία υποβολής σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη, καθώς και για το περιεχόμενό τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν επισήμως τα δικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, κατά κανόνα, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου, μπορούν δε να τα υποβάλλουν με ενιαίο έγγραφο μαζί με το εθνικό τους πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Για να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση του μηχανισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσχέδιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από τις 15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.

(39)

Προκειμένου να διασφαλιστούν η οικειοποίηση σε εθνικό επίπεδο και η εστίαση σε συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας το οποίο θα είναι δεόντως αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο. Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο, λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που περιλαμβάνονται σε αυτό, αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη και επαρκώς ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους, συμβάλλοντας καταλλήλως στους έξι πυλώνες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες προκλήσεις του οικείου κράτους μέλους. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο μέτρων για την παρακολούθηση και την υλοποίησή του, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των οροσήμων και του εκτιμώμενου κόστους, όπως επίσης τον αναμενόμενο αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης πολιτικών για τα παιδιά και τη νεολαία, και στον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης της COVID-19, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και ενισχύοντας έτσι την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και σύγκλιση εντός της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, και την ψηφιακή μετάβαση. Θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο συμβάλλει στην ουσιαστική αντιμετώπιση των σχετικών ειδικών ανά χώρα προκλήσεων και προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών πτυχών και των συστάσεων που διατυπώνονται δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12). Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας διασφαλίζει ότι κανένα μέτρο για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω σχέδιο δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 («αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»). Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να καθορίζει την αναμενόμενη συμβολή στην ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, και να σκιαγραφεί τη διαδικασία διαβούλευσης που διεξήχθη με τους οικείους εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει επεξήγηση των σχεδίων, συστημάτων και συγκεκριμένων μέτρων του κράτους μέλους για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων και υποθέσεων διαφθοράς και απάτης, και για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης από τον μηχανισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει διασυνοριακά έργα ή έργα με τη συμμετοχή περισσοτέρων κρατών. Θα πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών καθ’ όλη τη διαδικασία.

(40)

Η εφαρμογή του μηχανισμού θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής πρόληψης και δίωξης της απάτης, όπως της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων.

(41)

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που προτείνει κάθε κράτος μέλος και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή θα πρέπει να σέβεται πλήρως την εθνική ιδιοκτησία του σχεδίου και, συνεπώς, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αιτιολογήσεις και τα στοιχεία που παρέχει το οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που προτείνει το κράτος μέλος, βάσει του καταλόγου κριτηρίων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τα προτεινόμενα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και, κατά περίπτωση, τις επικαιροποιήσεις τους, εντός δύο μηνών από την επίσημη υποβολή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να μπορούν να συμφωνήσουν να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία κατά εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον απαιτείται.

(42)

Θα πρέπει να οριστούν κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού οι οποίες θα χρησιμεύουν ως βάση στην Επιτροπή για να αξιολογεί, κατά τρόπο διαφανή και δίκαιο, τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και να καθορίζει τη χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα με τους στόχους και τυχόν άλλες σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Με γνώμονα τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα, θα πρέπει να θεσπιστεί σύστημα βαθμολόγησης για την αξιολόγηση των προτάσεων σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τον σκοπό αυτόν. Τα κριτήρια που σχετίζονται με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, καθώς και με την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα και που συμβάλλουν στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να έχουν την υψηλότερη βαθμολογία στην αξιολόγηση. Η αποτελεσματική συμβολή στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει να αποτελεί επίσης προϋπόθεση για θετική αξιολόγηση.

(43)

Ως συμβολή στην κατάρτιση σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας υψηλής ποιότητας και για να βοηθηθεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και στην αξιολόγηση του βαθμού επίτευξής τους, θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση συμβουλών από εμπειρογνώμονες και, κατόπιν αιτήματος του οικείου κράτους μέλους, η παροχή συμβουλών από ομοτίμους και η παροχή τεχνικής βοήθειας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητούν υποστήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να προωθούν συνέργειες με σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας άλλων κρατών μελών.

(44)

Για σκοπούς απλούστευσης, ο καθορισμός της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα πρέπει να ακολουθεί απλά κριτήρια. Η χρηματοδοτική συνεισφορά θα πρέπει να καθορίζεται με βάση το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που προτείνει το οικείο κράτος μέλος.

(45)

Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με εκτελεστική απόφαση, βάσει πρότασης της Επιτροπής, την οποία και θα πρέπει να επιδιώξει να εκδώσει εντός τεσσάρων εβδομάδων από την έγκριση της εν λόγω πρότασης. Υπό την προϋπόθεση ότι το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πληροί ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιολόγησης, στο οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να διατίθεται η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά όταν το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ισούται με, ή υπερβαίνει, το ποσό της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Αντιθέτως, στο οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να διατίθεται ποσό ίσο με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όταν το εν λόγω εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά. Δεν θα πρέπει να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά στο κράτος μέλος εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν πληροί ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιολόγησης. Η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθεί, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, ώστε να συμπεριλάβει την επικαιροποιημένη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που θα υπολογιστεί με βάση τα πραγματικά αποτελέσματα τον Ιούνιο του 2022. Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη σχετική τροποποιητική απόφαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(46)

Για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδοτική στήριξη είναι εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα έτη μετά την κρίση της COVID-19, και για να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για τον μηχανισμό, τα κονδύλια θα πρέπει να έχουν καταστεί διαθέσιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να είναι δυνατόν να έχει δεσμευτεί νομικά το 70 % του ποσού που διατίθεται για τη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και το 30 % μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2023 και 31ης Δεκεμβρίου 2023. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους που πρέπει να υποβληθεί μαζί με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ποσό έως 13 % της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, έως το 13 % του δανείου του οικείου κράτους μέλους μπορεί να καταβληθεί με τη μορφή προχρηματοδότησης εντός, ει δυνατόν, δύο μηνών από την έγκριση των νομικών δεσμεύσεων από την Επιτροπή.

(47)

Η χρηματοδοτική στήριξη σε σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας κράτους μέλους θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει τη μορφή δανείου, υπό την προϋπόθεση της σύναψης δανειακής σύμβασης με την Επιτροπή, βάσει δεόντως τεκμηριωμένου αιτήματος του οικείου κράτους μέλους. Τα δάνεια που υποστηρίζουν την υλοποίηση εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να χορηγούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και θα πρέπει να χορηγούνται με διάρκειες ληκτότητας που αντικατοπτρίζουν τον πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των εν λόγω δαπανών. Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου (13), οι επιστροφές θα πρέπει να προγραμματίζονται, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή και προβλέψιμη μείωση των υποχρεώσεων. Οι διάρκειες αυτές μπορούν να διαφέρουν από τις διάρκειες ληκτότητας των κονδυλίων που δανείζεται η Ένωση για τη χρηματοδότηση των δανείων από τις κεφαλαιαγορές. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα παρέκκλισης από την αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 220 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με την οποία οι διάρκειες ληκτότητας των δανείων για χρηματοδοτική συνδρομή δεν θα πρέπει να μεταβάλλονται.

(48)

Το αίτημα δανειακής στήριξης θα πρέπει να αιτιολογείται από τις μεγαλύτερες οικονομικές ανάγκες που συνδέονται με πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και, κατά συνέπεια, από το γεγονός ότι το κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι υψηλότερο από τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται μέσω της μη επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του αιτήματος δανειακής στήριξης θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Όταν το αίτημα δανειακής στήριξης υποβληθεί σε διαφορετική χρονική στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από αναθεωρημένο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με πρόσθετα ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2023. Για τους σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το συνολικό ποσό όλων των δανειακών στηρίξεων που χορηγούνται βάσει του παρόντος κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 6,8 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του (ΑΕΕ) το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat με τελευταία ενημέρωση τον Μάιο του 2020. Η αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. Για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει να είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε δόσεις βάσει της επίτευξης αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει το αίτημα δανειακής στήριξης εντός δύο μηνών. Βάσει πρότασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να εγκρίνει με ειδική πλειοψηφία την εν λόγω αξιολόγηση με εκτελεστική απόφαση την οποία το Συμβούλιο θα πρέπει να επιδιώξει να εκδώσει εντός τεσσάρων εβδομάδων από την έγκριση της εν λόγω πρότασης της Επιτροπής.

(49)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εντός της περιόδου υλοποίησης, όταν οι αντικειμενικές περιστάσεις το δικαιολογούν. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λόγοι που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δικαιολογούν αυτήν την τροποποίηση, θα πρέπει να αξιολογεί το νέο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εντός δύο μηνών. Το οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να μπορούν να συμφωνήσουν να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία κατά εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον απαιτείται. Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την αξιολόγηση του νέου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με εκτελεστική απόφαση, βάσει πρότασης της Επιτροπής, την οποία και θα πρέπει να επιδιώξει να εκδώσει εντός τεσσάρων εβδομάδων από την έκδοση της πρότασης.

(50)

Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ταχεία εφαρμογή του μηχανισμού.

(51)

Για λόγους αποδοτικότητας και απλούστευσης της δημοσιονομικής διαχείρισης του μηχανισμού, η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να λάβει τη μορφή χρηματοδότησης που θα βασίζεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων η οποία θα μετριέται σε συνάρτηση με τα ορόσημα και τους στόχους που αναφέρονται στα εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Για τον σκοπό αυτόν, η πρόσθετη δανειακή στήριξη θα πρέπει να συνδέεται με πρόσθετα ορόσημα και στόχους σε σύγκριση με τα ορόσημα και τους στόχους που αφορούν τη χρηματοδοτική στήριξη (δηλαδή τη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη).

(52)

Η αποδέσμευση κεφαλαίων στο πλαίσιο του μηχανισμού εξαρτάται από την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων από τα κράτη μέλη, όπως καθορίζονται στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αφότου η αξιολόγηση των εν λόγω σχεδίων έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο. Πριν από την έκδοση απόφασης της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της οικονομικής και δημοσιονομικής επιτροπής σχετικά με την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών ορόσημων και στόχων από τα κράτη μέλη βάσει προκαταρκτικής αξιολόγησης από την Επιτροπή. Προκειμένου η Επιτροπή να λάβει υπόψη στην αξιολόγησή της τη γνώμη της οικονομικής και δημοσιονομικής επιτροπής, η γνώμη θα πρέπει να δίνεται εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της προκαταρκτικής αξιολόγησης από την Επιτροπή. Κατά τις διαβουλεύσεις της, η οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή προσπαθεί να επιτύχει συναίνεση. Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένα ή περισσότερα κράτη μέλη θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρές παρεκκλίσεις από την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων, μπορούν να ζητούν από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παραπέμψει το θέμα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα αντίστοιχα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν το Συμβούλιο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση της εκταμίευσης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου, έως ότου συζητηθεί διεξοδικά το θέμα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να διαρκεί, κατά κανόνα, περισσότερο από τρεις μήνες αφότου η Επιτροπή ζητήσει τη γνώμη της οικονομικής και δημοσιονομικής επιτροπής.

(53)

Για τους σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τηρουμένου του βάσει επιδόσεων χαρακτήρα του μηχανισμού, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις καταβολές, την αναστολή και την ανάκτηση κεφαλαίων, καθώς και για την καταγγελία συμβάσεων σχετικών με τη χρηματοδοτική στήριξη. Για να διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήματα καταβολής δύο φορές ετησίως. Οι καταβολές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε δόσεις και να βασίζονται σε θετική αξιολόγηση της Επιτροπής για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι η χρήση των κονδυλίων σε σχέση με μέτρα που υποστηρίζονται από τον μηχανισμό συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων και την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης από τον μηχανισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης. Η αναστολή και η καταγγελία συμβάσεων σχετικών με τη χρηματοδοτική στήριξη, καθώς επίσης η μείωση και η ανάκτηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα πρέπει να είναι δυνατές όταν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν έχει υλοποιηθεί ικανοποιητικά από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή, σε περίπτωση σοβαρών παρατυπιών, δηλαδή απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τα μέτρα που υποστηρίζονται από τον μηχανισμό ή σοβαρής παράβασης υποχρέωσης που απορρέει από τις συμφωνίες που έχουν σχέση με την χρηματοδοτική στήριξη. Η ανάκτηση θα πρέπει, ει δυνατόν, να εξασφαλίζεται μέσω συμψηφισμού με εκκρεμείς εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού. Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες διαδικασίες αντιπαράθεσης για να διασφαλιστεί ότι η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την αναστολή και την ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών καθώς και την καταγγελία συμβάσεων σχετικών με τη χρηματοδοτική στήριξη σέβεται το δικαίωμα των κρατών μελών να υποβάλλουν παρατηρήσεις. Όλες οι πληρωμές χρηματοδοτικών συνεισφορών στα κράτη μέλη θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με εξαίρεση τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 δεύτερη περίοδος του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094 και τις περιπτώσεις στις οποίες, μολονότι αναλήφθηκε η νομική δέσμευση ή εκδόθηκε η απόφαση, σύμφωνα με τις προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094, είναι αναγκαίο να είναι η Ένωση σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των κρατών μελών, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα τελεσίδικης απόφασης κατά της Ένωσης.

(54)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ενώ αποτελεί πρωτίστως ευθύνη του ίδιου του κράτους μέλους να διασφαλίζει ότι ο μηχανισμός εφαρμόζεται σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει επαρκείς εγγυήσεις από τα κράτη μέλη εν προκειμένω. Προς τούτο, κατά την εφαρμογή του μηχανισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για τη λειτουργία αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου και να ανακτούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντα ποσά. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στα συνήθη εθνικά συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν τυποποιημένες κατηγορίες δεδομένων και πληροφορίες που επιτρέπουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση σοβαρών παρατυπιών, δηλαδή απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων, σε σχέση με τα μέτρα που υποστηρίζονται από τον μηχανισμό. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταστήσει διαθέσιμο ένα σύστημα πληροφοριών και παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένου ενός ενιαίου εργαλείου άντλησης δεδομένων και βαθμονόμησης κινδύνου, για την πρόσβαση και την ανάλυση των εν λόγω δεδομένων και πληροφοριών, με σκοπό τη γενικευμένη εφαρμογή από τα κράτη μέλη.

(55)

Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), το Ελεγκτικό Συνέδριο και, κατά περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφοριών και παρακολούθησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δικαιωμάτων τους.

(56)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των ρυθμίσεων κράτους μέλους που αποσκοπούν στην αποφυγή διπλής χρηματοδότησης από τον μηχανισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες κονδυλίων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(57)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνον όταν είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της διασφάλισης απαλλαγής, λογιστικών και λοιπών ελέγχων της χρήσης των κονδυλίων που σχετίζονται με μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (14) ή (ΕΕ) 2018/1725 (15) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατά περίπτωση.

(58)

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις δύο φορές ετησίως, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι εν λόγω εκθέσεις που καταρτίζουν τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται δεόντως στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο ως προς την ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

(59)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ζητούν τη γνώμη των εθνικών τους συμβουλίων παραγωγικότητας και των ανεξάρτητων δημοσιονομικών ιδρυμάτων τους σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επικύρωσης στοιχείων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους.

(60)

Προκειμένου να διασφαλιστεί διαφάνεια και λογοδοσία κατά την υλοποίηση του μηχανισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβιβάζει, με την επιφύλαξη της διαβάθμισης των ευαίσθητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών ή με την επιφύλαξη κατάλληλων ρυθμίσεων περί εμπιστευτικότητας, εφόσον απαιτείται, ταυτόχρονα και επί ίσοις όροις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες, όπως τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ή τις τροποποιήσεις τους, όπως υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη, και τις προτάσεις για εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου όπως έχουν δημοσιοποιηθεί από την Επιτροπή.

(61)

Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί κάθε δύο μήνες να καλεί την Επιτροπή να συζητά, στο πλαίσιο διαλόγου για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, θέματα που αφορούν την εφαρμογή του μηχανισμού, όπως τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών, η αξιολόγησή τους από την Επιτροπή, τα κύρια πορίσματα της έκθεσης αξιολόγησης, ο βαθμός επίτευξης των οροσήμων και των στόχων· διαδικασίες που σχετίζονται με την πληρωμή και την αναστολή, και κάθε άλλη σχετική πληροφορία και τεκμηρίωση που παρέχει η Επιτροπή σε σχέση με την υλοποίηση του μηχανισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη στοιχεία που προκύπτουν από τις απόψεις που εκφράζονται μέσω του διαλόγου για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον παρέχονται.

(62)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνεκτική κατανομή των κονδυλίων και να τηρηθεί η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι συνεπείς και συμπληρωματικές με τα τρέχοντα προγράμματα της Ένωσης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη διπλή χρηματοδότηση από τον μηχανισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης. Ειδικότερα, η Επιτροπή και το κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζουν, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές πληροφορίες για υφιστάμενη ή προγραμματισμένη ενωσιακή χρηματοδότηση όταν υποβάλλουν τα σχέδιά τους ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στην Επιτροπή. Η χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού θα πρέπει να είναι επιπρόσθετη της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης, του προγράμματος InvestEU συμπεριλαμβανομένου. Τα έργα μεταρρύθμισης και επενδύσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλα προγράμματα και μέσα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν καλύπτει την ίδια δαπάνη.

(63)

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την υλοποίηση του μηχανισμού και να μετρά την επίτευξη των στόχων δυνάμει του παρόντος κανονισμού με τρόπο στοχευμένο και αναλογικό. Κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του μηχανισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες χρηματοδότησης της Ένωσης. Μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει τους κοινούς δείκτες που θα χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο και για τον σκοπό της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του μηχανισμού και να καθορίσει μεθοδολογία για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις κοινωνικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα παιδιά και τους νέους, στο πλαίσιο του μηχανισμού.

(64)

Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (16), ο παρών μηχανισμός θα πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη, και την υπερβολική ρύθμιση. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει, αν χρειάζεται, να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των πρακτικών αποτελεσμάτων των μέσων.

(65)

Θα πρέπει να καταρτιστεί ειδικός πίνακας αποτελεσμάτων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, για να απεικονίζονται η πρόοδος της εφαρμογής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών σε καθέναν από τους έξι πυλώνες και η πρόοδος που σημειώνεται σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε σχέση με τους κοινούς δείκτες του μηχανισμού. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα πρέπει να λειτουργεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2021 και να επικαιροποιείται από την Επιτροπή δύο φορές ετησίως.

(66)

Προκειμένου να διασφαλιστούν η κατάλληλη υποβολή στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις και η παρακολούθηση της εφαρμογής του μηχανισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις κοινωνικές δαπάνες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον ειδικό πίνακα αποτελεσμάτων που παρουσιάζει την πρόοδο της εφαρμογής και τους κοινούς δείκτες που πρέπει να χρησιμοποιούνται, καθώς και τη μεθοδολογία για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις κοινωνικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα παιδιά και τους νέους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(67)

Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση του μηχανισμού. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς τα εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των οροσήμων και των στόχων, τις πληρωμές και τις αναστολές, καθώς και σχετικά με τη συμβολή του Μηχανισμού στους στόχους για το κλίμα και τους ψηφιακούς στόχους, τους κοινούς δείκτες και τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των έξι πυλώνων.

(68)

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη αξιολόγηση, η οποία θα εξετάσει την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού, την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων του και την προστιθέμενη αξία του. Εάν χρειάζεται, η αξιολόγηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση για τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού. Μια ανεξάρτητη εκ των υστέρων αξιολόγηση θα πρέπει, επιπροσθέτως, να ασχοληθεί με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του μηχανισμού.

(69)

Η αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από τα κράτη μέλη και της αντίστοιχης χρηματοδοτικής στήριξης θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο με εκτελεστική απόφαση μετά από πρόταση της Επιτροπής. Προς τούτο, και προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στο Συμβούλιο εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που σχετίζονται με την καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης εφόσον πληρούνται τα σχετικά ορόσημα και στόχοι θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή και να ασκούνται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17). Λαμβανομένης υπόψη της πιθανής ανάγκης για ταχεία καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του μηχανισμού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, ο πρόεδρος της επιτροπής κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να εξετάζει, για κάθε σχέδιο εκτελεστικής πράξης, τη δυνατότητα συντόμευσης της προθεσμίας για τη σύγκληση της επιτροπής και της προθεσμίας εντός της οποίας η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της.

(70)

Μετά την έκδοση εκτελεστικής απόφασης, το οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για ορισμένες επιχειρησιακές ρυθμίσεις τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες για τα ορόσημα και τους στόχους, καθώς και την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις παραμένουν επίκαιρες σε σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, θα πρέπει να είναι δυνατή η τροποποίηση των στοιχείων των εν λόγω επιχειρησιακών ρυθμίσεων με αμοιβαία συναίνεση.

(71)

Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, προμηθειών, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ περιλαμβάνουν επίσης γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης.

(72)

Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18), τους κανονισμούς (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 (19), (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 (20) και (ΕΕ) 2017/1939 (21) του Συμβουλίου, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικών με την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διόρθωση και τη διερεύνηση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων, και, κατά περίπτωση, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 και (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, η OLAF έχει την εξουσία να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 και όσον αφορά τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει την εξουσία να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και, σε σχέση με τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(73)

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλίζεται η προβολή της χρηματοδότησης της Ένωσης και, κατά περίπτωση, να μεριμνά ώστε η στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού να κοινοποιείται και να αναγνωρίζεται μέσω δήλωσης χρηματοδότησης.

(74)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(75)

Για να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας («ο μηχανισμός»).

Καθορίζει τους στόχους του μηχανισμού, τη χρηματοδότησή του, τις μορφές χρηματοδότησης από την Ένωση στο πλαίσιο αυτού και τους κανόνες για τη χορήγηση της χρηματοδότησης αυτής.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«ταμεία της Ένωσης»: τα ταμεία που καλύπτονται από κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων («κανονισμός περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2021-2027»),

2)

«χρηματοδοτική συνεισφορά»: μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού που διατίθεται προς κατανομή ή έχει κατανεμηθεί σε κράτος μέλος,

3)

«Ευρωπαϊκό Εξάμηνο»: η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου (23),

4)

«ορόσημα και στόχοι»: μέτρα της προόδου προς την επίτευξη μιας μεταρρύθμισης ή μιας επένδυσης, όπου ορόσημα είναι τα ποιοτικά επιτεύγματα και στόχοι τα ποσοτικά,

5)

«ανθεκτικότητα»: η ικανότητα αντιμετώπισης οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κλυδωνισμών ή διαρκών διαρθρωτικών αλλαγών κατά τρόπο δίκαιο, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς και

6)

«μη πρόκληση σημαντικής βλάβης»: η μη υποστήριξη ή η μη άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων που βλάπτουν σημαντικά οποιονδήποτε περιβαλλοντικό στόχο, κατά περίπτωση, κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού αναφέρεται σε τομείς πολιτικής με ευρωπαϊκή σημασία, διαρθρωμένους σε έξι πυλώνες:

α)

πράσινη μετάβαση,

β)

ψηφιακός μετασχηματισμός,

γ)

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με οικονομική συνοχή, απασχόληση, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, και μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά με ισχυρές ΜΜΕ,

δ)

κοινωνική και εδαφική συνοχή,

ε)

υγεία και οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αύξηση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων και της ικανότητας αντίδρασης σε κρίσεις, και

στ)

πολιτικές για την επόμενη γενιά, τα παιδιά και τους νέους, όπως η εκπαίδευση και οι δεξιότητες.

Άρθρο 4

Γενικός και ειδικός στόχος

1.   Σύμφωνα με τους έξι πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, τη συνοχή και τις συνέργειες που δημιουργούν και στο πλαίσιο της κρίσης της COVID-19, γενικός στόχος του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων, της ικανότητας προσαρμογής και του αναπτυξιακού δυναμικού των κρατών μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της εν λόγω κρίσης ιδίως στις γυναίκες, με τη συμβολή στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τη στήριξη της πράσινης μετάβασης, τη συμβολή στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης για το 2030 που καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 11) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και τη συμμόρφωση με τον στόχο για κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ έως το 2050, και την ψηφιακή μετάβαση, ώστε να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση προς τα επάνω, να αποκαθίσταται και να προωθείται η βιώσιμη ανάπτυξη και η ολοκλήρωση των οικονομιών της Ένωσης, να προωθεί τη δημιουργία απασχόλησης υψηλής ποιότητας και να συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της ένωσης παράλληλα με μια ανοιχτή οικονομία και να δημιουργεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

2.   Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος, ο ειδικός στόχος του μηχανισμού είναι η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι προσπάθειες επίτευξης του ειδικού αυτού στόχου πραγματοποιούνται σε στενή και διαφανή συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Οριζόντιες αρχές

1.   Η στήριξη από τον μηχανισμό δεν υποκαθιστά τακτικές δαπάνες των εθνικών προϋπολογισμών παρά μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, και σέβεται την αρχή της προσθετικότητας της ενωσιακής χρηματοδότησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 9.

2.   Ο μηχανισμός στηρίζει μόνο μέτρα που σέβονται την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης.

Άρθρο 6

Πόροι από το μέσο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094 υλοποιούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού:

α)

μέσω ποσού έως 312 500 000 000 EUR όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094, σε τιμές 2018, που διατίθεται για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094, τα ποσά αυτά συνιστούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό για τους σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού,

β)

μέσω ποσού έως 360 000 000 000 EUR που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094, σε τιμές 2018, που διατίθεται για δανειακή στήριξη στα κράτη μέλη δυνάμει των άρθρων 14 και 15 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094.

2.   Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν επίσης να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακολούθησης, διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του μηχανισμού και την επίτευξη των στόχων του, και ιδίως δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, διαβούλευση με τους συμφεροντούχους, δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων πολυδεκτικής προβολής και εταιρικής επικοινωνίας για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό που αφορούν τους στόχους του παρόντος κανονισμού, δαπάνες για δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, εταιρικά εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών, και κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και διοικητικής συνδρομής την οποία πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη διαχείριση του μηχανισμού. Οι δαπάνες μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, όπως ο έλεγχος ποιότητας και η παρακολούθηση έργων επιτόπου και το κόστος της παροχής συμβουλών από ομοτίμους και από πραγματογνώμονες για την αξιολόγηση και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Άρθρο 7

Πόροι από προγράμματα επιμερισμένης διαχείρισης και χρήση πόρων

1.   Πόροι που κατανέμονται στα κράτη μέλη υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματός τους, να μεταφερθούν στον μηχανισμό με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2021-2027. Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν να συμπεριληφθούν στο οικείο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ως εκτιμώμενο κόστος, οι πληρωμές για πρόσθετη τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/240 και το ποσό της χρηματικής συνεισφοράς για τους σκοπούς της συνιστώσας για τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού InvestEU. Το κόστος αυτό δεν υπερβαίνει το 4 % της συνολικής χρηματοδότησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και των σχετικών μέτρων και τα σχετικά μέτρα, όπως ορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τηρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Υλοποίηση

Ο μηχανισμός υλοποιείται από την Επιτροπή με άμεση διαχείριση σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 322 ΣΛΕΕ και ιδίως τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (24).

Άρθρο 9

Προσθετικότητα και συμπληρωματική χρηματοδότηση

Η στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού παρέχεται επιπρόσθετα στη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης. Έργα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεις μπορούν να λαμβάνουν στήριξη από άλλα προγράμματα και μέσα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν καλύπτει τις ίδιες δαπάνες.

Άρθρο 10

Μέτρα που συνδέουν τον μηχανισμό με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση

1.   Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόταση για την αναστολή του συνόλου ή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών, αν το Συμβούλιο αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 8 ή 11 ΣΛΕΕ, ότι ένα κράτος μέλος δεν έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού του ελλείμματος, εκτός αν έχει διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρής επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας για το σύνολο της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 και του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου (25).

2.   Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση για την αναστολή του συνόλου ή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών σε σχέση με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν το Συμβούλιο εγκρίνει δύο διαδοχικές συστάσεις στην ίδια διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 με το σκεπτικό ότι ένα κράτος μέλος υπέβαλε ανεπαρκές σχέδιο διορθωτικής δράσης,

β)

όταν το Συμβούλιο εκδίδει δύο διαδοχικές αποφάσεις στην ίδια διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, στις οποίες διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με το σκεπτικό ότι δεν ανέλαβε τη συνιστώμενη διορθωτική δράση,

γ)

όταν η Επιτροπή συμπεραίνει ότι ένα κράτος μέλος δεν έλαβε μέτρα όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 και, κατά συνέπεια, αποφασίζει να μην εγκρίνει την εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας που έχει χορηγηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος,

δ)

όταν το Συμβούλιο αποφασίζει ότι ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013, ή με τα μέτρα που ζητεί απόφαση του Συμβουλίου που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.

Δίνεται προτεραιότητα στην αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων· οι πληρωμές αναστέλλονται μόνον εφόσον απαιτείται άμεση δράση και σε περιπτώσεις σημαντικής μη συμμόρφωσης.

Η απόφαση αναστολής των πληρωμών εφαρμόζεται στις αιτήσεις πληρωμών που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία της απόφασης αναστολής.

3.   Πρόταση της Επιτροπής για απόφαση αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων θεωρείται εγκριθείσα από το Συμβούλιο εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει, με εκτελεστική πράξη, να απορρίψει την εν λόγω πρόταση με ειδική πλειοψηφία, μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή της πρότασης της Επιτροπής.

Η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων εφαρμόζεται στις αναλήψεις υποχρεώσεων από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της έκδοσης της απόφασης αναστολής.

Το Συμβούλιο εγκρίνει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, επί προτάσεως της Επιτροπής που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 σχετικά με την αναστολή πληρωμών.

4.   Το πεδίο και το επίπεδο της επιβαλλόμενης αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών είναι αναλογικά, τηρούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο οικείο κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο της ανεργίας, το επίπεδο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού στο οικείο κράτος μέλος σε σύγκριση με τον ενωσιακό μέσο όρο, και τον αντίκτυπο της αναστολής στην οικονομία του οικείου κράτους μέλους.

5.   Η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων υπόκειται σε ανώτατο όριο 25 % των αναλήψεων υποχρεώσεων ή 0,25 % του ονομαστικού ΑΕγχΠ, ανάλογα με το ποιο είναι χαμηλότερο, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

στην πρώτη περίπτωση μη συμμόρφωσης με διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1,

β)

στην πρώτη περίπτωση μη συμμόρφωσης που αφορά σχέδιο διορθωτικής δράσης στο πλαίσιο διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α),

γ)

στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη συνιστώμενη διορθωτική δράση σύμφωνα με τη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β),

δ)

στην πρώτη περίπτωση μη συμμόρφωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) και δ).

Σε περίπτωση επανειλημμένης μη συμμόρφωσης, η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων μπορεί να υπερβεί τις μέγιστες τιμές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

6.   Το Συμβούλιο αίρει την αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων μετά από πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εάν η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος αναστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 ή το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 12 ΣΛΕΕ να καταργήσει την απόφαση για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος,

β)

εάν το Συμβούλιο έχει επικυρώσει το διορθωτικό σχέδιο δράσης που υπέβαλε το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 ή η διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών έχει τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού ή το Συμβούλιο έχει περατώσει τη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών σύμφωνα με το άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού,

γ)

εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι ένα κράτος μέλος έχει λάβει κατάλληλα μέτρα, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002,

δ)

εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι το οικείο κράτος μέλος έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την υλοποίηση του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 ή τα μέτρα που απαιτούνται βάσει απόφασης του Συμβουλίου εκδοθείσας σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.

Μετά την άρση της αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων από το Συμβούλιο, η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει εκ νέου δεσμεύσεις που είχαν ανασταλεί προηγουμένως, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφοι 4, 7 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2094.

Απόφαση σχετικά με την άρση της αναστολής πληρωμών λαμβάνεται από το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, εφόσον πληρούνται οι εφαρμοστέοι όροι του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

7.   Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, όταν η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2, ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο αναστολής.

Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλεί την Επιτροπή σε συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο διαρθρωμένου διαλόγου, προκειμένου να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράζει τις απόψεις του. Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την πρόταση αναστολής ή την πρόταση άρσης της αναστολής αμέσως μετά την έγκρισή της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει την Επιτροπή να αιτιολογήσει την πρότασή της.

8.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση την οποία διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εφόσον χρειάζεται, από νομοθετική πρόταση.

9.   Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση επανεξέτασης της εφαρμογής του παρόντος άρθρο, ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με τα άρθρα 225 ή 241 ΣΛΕΕ, αντίστοιχα, μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να υποβάλει τέτοια πρόταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ, ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Άρθρο 11

Μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά

1.   Για κάθε κράτος μέλος υπολογίζεται η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά ως εξής:

α)

για το 70 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), ανηγμένου σε τρέχουσες τιμές, με βάση τον πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και το σχετικό ποσοστό ανεργίας κάθε κράτους μέλους όπως περιγράφεται στη μεθοδολογία του παραρτήματος II,

β)

για το υπόλοιπο 30 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), ανηγμένου σε τρέχουσες τιμές, με βάση τον πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, και, σε ίση αναλογία, τη μεταβολή του πραγματικού ΑΕγχΠ το 2020 και τη συγκεντρωτική μεταβολή του πραγματικού ΑΕγχΠ κατά την περίοδο 2020-2021 όπως καθορίζεται στη μεθοδολογία του παραρτήματος III. Η μεταβολή του πραγματικού ΑΕγχΠ για το 2020 και η συγκεντρωτική μεταβολή του πραγματικού ΑΕγχΠ για την περίοδο 2020-2021 βασίζονται στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2020.

2.   Ο υπολογισμός της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) επικαιροποιείται έως τις 30 Ιουνίου 2022 για κάθε κράτος μέλος με την αντικατάσταση των δεδομένων των φθινοπωρινών προβλέψεων της Επιτροπής του 2020 με τα πραγματικά αποτελέσματα σε σχέση με τη μεταβολή του πραγματικού ΑΕγχΠ το 2020 και τη συγκεντρωτική μεταβολή του πραγματικού ΑΕγχΠ για την περίοδο 2020-2021.

Άρθρο 12

Κατανομή χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1.   Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτημα μέχρι τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά του, που αναφέρεται στο άρθρο 11, για την υλοποίηση του οικείου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

2.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή διαθέτει προς κατανομή το 70 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), ανηγμένο σε τρέχουσες τιμές.

3.   Από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Επιτροπή διαθέτει προς κατανομή το 30 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), ανηγμένο σε τρέχουσες τιμές.

4.   Τα κονδύλια των παραγράφων 2 και 3 ισχύουν με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 2.

Άρθρο 13

Προχρηματοδότηση

1.   Με την επιφύλαξη της έκδοσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 από το Συμβούλιο της εκτελεστικής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 και εφόσον ζητηθεί από κράτος μέλος μαζί με την υποβολή του σχεδίου του ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η Επιτροπή καταβάλλει προχρηματοδότηση ποσού έως 13 % της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, έως 13 % του δανείου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφοι 2 και 3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 116 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή πραγματοποιεί την αντίστοιχη πληρωμή εντός, ει δυνατόν, δύο μηνών αφότου εγκρίνει τη νομική δέσμευση που αναφέρεται στο άρθρο 23.

2.   Σε περιπτώσεις προχρηματοδότησης βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι χρηματοδοτικές συνεισφορές και, κατά περίπτωση, το προς καταβολή δάνειο όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο α) ή η) προσαρμόζονται κατ’ αναλογία.

3.   Εάν το ποσό της προχρηματοδότησης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το 13 % της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 έως τις 30 Ιουνίου 2022, η επόμενη εκταμίευση που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 και, εάν απαιτείται, οι μετέπειτα εκταμιεύσεις, μειώνονται μέχρι να υπάρξει συμψηφισμός με το πλεονάζον ποσό. Εάν δεν επαρκούν οι υπόλοιπες εκταμιεύσεις, το πλεονάζον ποσό επιστρέφεται.

Άρθρο 14

Δάνεια

1.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί στο οικείο κράτος μέλος δάνειο για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς του.

2.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει δανειακή στήριξη ταυτόχρονα με την υποβολή σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως αναφέρεται στο άρθρο 18, ή σε άλλη χρονική στιγμή έως τις 31 Αυγούστου 2023. Στην τελευταία περίπτωση, το αίτημα συνοδεύεται από αναθεωρημένο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας το οποίο περιλαμβάνει πρόσθετα ορόσημα και στόχους.

3.   Στο αίτημα δανειακής στήριξης από κράτος μέλος προσδιορίζονται:

α)

οι λόγοι για τους οποίους ζητείται δανειακή στήριξη, αιτιολογημένοι με βάση τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης που συνδέονται με πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις,

β)

οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 18,

γ)

το αυξημένο κόστος του οικείου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε σύγκριση με το ποσό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που έχει κατανεμηθεί στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντίστοιχα σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4 στοιχείο α) ή β).

4.   Η δανειακή στήριξη στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του οικείου κράτους μέλους δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αναθεωρημένου όπου απαιτείται, και της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 11.

5.   Ο μέγιστος όγκος της δανειακής στήριξης για κάθε κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 6,8 % του ΑΕΕ του το 2019 σε τρέχουσες τιμές.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5 και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ποσό της δανειακής στήριξης μπορεί να αυξηθεί.

7.   Το δάνειο καταβάλλεται σε δόσεις υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται τα ορόσημα και οι στόχοι σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 στοιχείο η).

8.   Η Επιτροπή αξιολογεί το αίτημα δανειακής στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 19. Το Συμβούλιο εκδίδει εκτελεστική απόφαση, βάσει πρότασης της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1. Όπου χρειάζεται, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τροποποιείται αναλόγως.

Άρθρο 15

Δανειακή σύμβαση

1.   Πριν από τη σύναψη δανειακής σύμβασης με το οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον:

α)

η αιτιολόγηση του αιτήματος χορήγησης της δανειακής στήριξης και το ύψος του δανείου θεωρούνται εύλογα και αληθοφανή σε σχέση με τις πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και

β)

οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις συμμορφώνονται με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

2.   Εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι το αίτημα χορήγησης δανειακής στήριξης πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1 και αφού εκδοθεί η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, η Επιτροπή συνάπτει δανειακή σύμβαση με το οικείο κράτος μέλος. Επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 220 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού, η δανειακή σύμβαση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το ποσό του δανείου σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του ποσού του προχρηματοδοτούμενου δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13,

β)

τη μέση διάρκεια ληκτότητας· το άρθρο 220 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού δεν εφαρμόζεται σε σχέση με αυτή τη ληκτότητα,

γ)

το σύστημα αποτίμησης και την περίοδο διαθεσιμότητας του δανείου,

δ)

τον μέγιστο αριθμό δόσεων και το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης,

ε)

τα άλλα στοιχεία που απαιτούνται για την υλοποίηση του δανείου που αφορά τις σχετικές μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα, σύμφωνα με την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 220 παράγραφος 5 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι δαπάνες που σχετίζονται με τον δανεισμό κεφαλαίων για τα δάνεια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο βαρύνουν τα δικαιούχα κράτη μέλη.

4.   Η Επιτροπή προχωρά στις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη διαχείριση των δανειοδοτικών πράξεων που αφορούν τα δάνεια που χορηγούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

5.   Τα κράτη μέλη που λαμβάνουν δάνειο σύμφωνα με το παρόν άρθρο ανοίγουν ειδικό λογαριασμό για τη διαχείριση του χορηγηθέντος δανείου. Επιπλέον, μεταβιβάζουν το οφειλόμενο κεφάλαιο και τους τόκους από κάθε άλλο σχετικό δάνειο σε λογαριασμό που υποδεικνύει η Επιτροπή, μέσω των ρυθμίσεων που έχουν γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 4, 20 εργάσιμες ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης.

Άρθρο 16

Έκθεση επανεξέτασης

1.   Έως τις 31 Ιουλίου 2022, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση επανεξέτασης σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού.

2.   Η έκθεση επανεξέτασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι σύμφωνη με το πεδίο εφαρμογής και συμβάλλει στον γενικό σκοπό του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τους έξι πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζουν τις ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών,

β)

ποσοτική αξιολόγηση της συμβολής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στα ακόλουθα:

i)

στον κλιματικό στόχο για τουλάχιστον 37 %,

ii)

στον ψηφιακό στόχο για τουλάχιστον 20 %,

iii)

σε καθέναν από τους έξι πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3,

γ)

την κατάσταση της εφαρμογής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και των παρατηρήσεις και κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη πριν από την επικαιροποίηση των σχεδίων τους ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

3.   Για τους σκοπούς της έκθεσης επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 30, τις εκθέσεις των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 27 και τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την εκπλήρωση των οροσήμων και των στόχων των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως είναι διαθέσιμες από τις διαδικασίες πληρωμής, αναστολής και τερματισμού που αναφέρονται στο άρθρο 24.

4.   Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει την Επιτροπή να παρουσιάσει τα κύρια πορίσματα της έκθεσης επανεξέτασης στο πλαίσιο του διαλόγου για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα που αναφέρεται στο άρθρο 26.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 17

Επιλεξιμότητα

1.   Στο πλαίσιο που καθορίζεται στο άρθρο 3 και σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στα εν λόγω σχέδια περιγράφεται το θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του οικείου κράτους μέλους. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μηχανισμού περιλαμβάνουν μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής δέσμης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει επίσης δημόσια προγράμματα που έχουν στόχο να παρέχουν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις.

2.   Τα μέτρα που έχουν αρχίσει από την 1η Φεβρουαρίου 2020 είναι επιλέξιμα υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στην πιο πρόσφατη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και στις επικαιροποιήσεις τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης δυνάμει κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης («κανονισμός του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης»), στα σχέδια υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία και στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο των ταμείων της Ένωσης.

4.   Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τηρούν επίσης τις οριζόντιες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5.

5.   Εάν ένα κράτος μέλος εξαιρείται από την παρακολούθηση και την εκτίμηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013, ή υπόκειται σε επιτήρηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο οικείο κράτος μέλος σε σχέση με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο των εν λόγω κανονισμών.

Άρθρο 18

Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

1.   Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται προς κατανομή σύμφωνα με το άρθρο 12 υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1.

2.   Αφού η Επιτροπή διαθέσει προς κατανομή το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη δύνανται να επικαιροποιήσουν και να υποβάλουν στην Επιτροπή το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η επικαιροποιημένη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2.

3.   Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το οικείο κράτος μέλος μπορεί να υποβληθεί σε ένα ενιαίο έγγραφο μαζί με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, και υποβάλλεται επισήμως, κατά κανόνα, έως τις 30 Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας μπορεί να υποβληθεί από τα κράτη μέλη από τις 15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.

4.   Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι δεόντως αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο. Στο σχέδιο παρατίθενται ιδιαίτερα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που περιλαμβάνονται σε αυτό, αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη και επαρκώς ισόρροπη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση του κράτους μέλους και συμβάλλει συνεπώς κατάλληλα σε όλους τους πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3, ανάλογα με τις ιδιαίτερες προκλήσεις του οικείου κράτους μέλους,

β)

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του συνόλου ή σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων που εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών πτυχών τους και των συστάσεων βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 κατά περίπτωση, προς το οικείο κράτος μέλος, ή των προκλήσεων που εντοπίζονται σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,

γ)

λεπτομερή επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ενισχύει το αναπτυξιακό δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα του οικείου κράτους μέλους, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης πολιτικών για τα παιδιά και τους νέους, και μετριάζει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης της COVID-19 με τη συμβολή του στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, κι έτσι βελτιώνει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και σύγκλιση στην Ένωση,

δ)

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας διασφαλίζει ότι κανένα μέτρο για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»),

ε)

ποιοτική επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συνεισφέρουν στην πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν, και αν αντιπροσωπεύουν ποσό που αναλογεί τουλάχιστον στο 37 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με βάση τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των κλιματικών στόχων που ορίζεται στο παράρτημα VI· η εν λόγω μεθοδολογία χρησιμοποιείται αναλόγως για μέτρα που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν άμεσα με έναν από τους τομείς παρέμβασης που παρατίθενται στο παράρτημα VI· οι συντελεστές για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων μπορούν να αυξηθούν έως συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 3 % της χρηματοδότησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για μεμονωμένες επενδύσεις, για να ληφθούν υπόψη συνοδευτικά μεταρρυθμιστικά μέτρα που αυξάνουν αξιόπιστα τον αντίκτυπό τους στους κλιματικούς στόχους, όπως εξηγείται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

στ)

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλουν στην ψηφιακή μετάβαση ή στις προκλήσεις που απορρέουν από αυτήν, και αν αντιπροσωπεύουν ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με βάση τη μεθοδολογία για την ψηφιακή σήμανση που παρατίθεται στο παράρτημα VII· η εν λόγω μεθοδολογία χρησιμοποιείται αναλόγως για μέτρα που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν άμεσα με έναν από τους τομείς παρέμβασης που παρατίθενται στο παράρτημα VII· οι συντελεστές για τη στήριξη των ψηφιακών στόχων μπορούν να αυξηθούν για μεμονωμένες επενδύσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συνοδευτικά μέτρα μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν τον αντίκτυπό τους στους ψηφιακούς στόχους,

ζ)

κατά περίπτωση, για επενδύσεις σε ψηφιακές ικανότητες και συνδεσιμότητα, αυτοαξιολόγηση ασφάλειας βάσει κοινών αντικειμενικών κριτηρίων που προσδιορίζουν τυχόν ζητήματα ασφάλειας η οποία περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο τα ζητήματα αυτά θα αντιμετωπιστούν με σκοπό τη συμμόρφωση με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία,

η)

ένδειξη του κατά πόσον τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν διασυνοριακά ή διακρατικά έργα,

θ)

τα ορόσημα και οι στόχοι που προβλέπονται, και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026 το αργότερο,

ι)

τα προβλεπόμενα επενδυτικά σχέδια, με τη σχετική επενδυτική περίοδο,

ια)

το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που καλύπτονται από το υποβαλλόμενο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ή αλλιώς «εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας»), με κατάλληλη αιτιολόγηση και με παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο συνάδει με την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας και είναι ανάλογο με τον αναμενόμενο εθνικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο,

ιβ)

όπου αρμόζει, πληροφορίες σχετικά με τυχόν υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη ενωσιακή χρηματοδότηση,

ιγ)

τυχόν απαιτούμενα συνοδευτικά μέτρα,

ιδ)

τεκμηρίωση της συνοχής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· και επεξήγηση της συνοχής του με τις αρχές, τα σχέδια και α προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 17,

ιε)

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλουν στην ισότητα των φύλων και στις ίσες ευκαιρίες για όλους και στην ενσωμάτωση αυτών των στόχων, σύμφωνα με τις αρχές 2 και 3 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και με τον στόχο 5 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και, κατά περίπτωση, την εθνική στρατηγική για την ισότητα των φύλων,

ιστ)

ρυθμίσεις για την αποτελεσματική παρακολούθηση και υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το οικείο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων και των σχετικών δεικτών,

ιζ)

για την προετοιμασία και, εάν υπάρχει, την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, περίληψη της διεξαχθείσας σύμφωνα με το εθνικό νομικό πλαίσιο διαδικασίας διαβούλευσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις οργανώσεις νεολαίας και άλλους σχετικούς συμφεροντούχους, και τον τρόπο με τον οποίο αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας οι απόψεις που διατυπώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη,

ιη)

επεξήγηση του συστήματος του κράτους μέλους για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της απάτης και των συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη χρήση των κονδυλίων που παρέχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού και τις ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης από τον μηχανισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης,

ιθ)

όπου αρμόζει, το αίτημα δανειακής στήριξης και τα πρόσθετα ορόσημα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3, με τα στοιχεία τους, και

κ)

κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

5.   Κατά την εκπόνηση του σχεδίου τους ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να οργανώσει ανταλλαγή ορθών πρακτικών προκειμένου να μπορέσουν τα αιτούμενα κράτη μέλη να επωφεληθούν από την εμπειρία άλλων κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητήσουν τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του μέσου τεχνικής υποστήριξης. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προωθούν συνέργειες με σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας άλλων κρατών μελών.

Άρθρο 19

Αξιολόγηση της Επιτροπής

1.   Η Επιτροπή αξιολογεί το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ή, κατά περίπτωση, την επικαιροποίηση του εν λόγω σχεδίου, όπως υποβλήθηκε από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 ή το άρθρο 18 παράγραφος 2, εντός δύο μηνών από την επίσημη υποβολή και υποβάλλει πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1. Κατά τη διεξαγωγή της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή ενεργεί σε στενή συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ή να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Το οικείο κράτος μέλος παρέχει τις ζητούμενες πρόσθετες πληροφορίες και μπορεί να αναθεωρήσει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εάν χρειάζεται, μεταξύ άλλων μετά την επίσημη υποβολή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή μπορούν να συμφωνήσουν να παρατείνουν την προθεσμία για την αξιολόγηση κατά εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον είναι αναγκαίο.

2.   Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά τον καθορισμό του ποσού που θα κατανεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναλυτικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και την αιτιολόγηση και τα στοιχεία που παρέχει το εν λόγω κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, καθώς και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες, όπως, ιδίως, πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα του εν λόγω κράτους μέλους, στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και στα σχέδια υλοποίησης της εγγύησης για τη νεολαία και, κατά περίπτωση, πληροφορίες από την τεχνική υποστήριξη που παρέχεται μέσω του μέσου τεχνικής υποστήριξης.

3.   Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και, για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται σύμφωνα με το παράρτημα V:

Συνάφεια:

α)

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη και επαρκώς ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση και συμβάλλει έτσι κατάλληλα και στους έξι πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων προκλήσεων και της χρηματοδοτικής κατανομής του οικείου κράτους μέλους,

β)

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του συνόλου ή σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων που εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών πτυχών και των συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 κατά περίπτωση, προς το οικείο κράτος μέλος ή των προκλήσεων που εντοπίζονται σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,

γ)

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής ανθεκτικότητας του κράτους μέλους, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης πολιτικών για τα παιδιά και τους νέους, και στον μετριασμό του οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου της κρίσης της COVID-19, ενισχύοντας έτσι την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και σύγκλιση με την Ένωση,

δ)

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να διασφαλίσει ότι κανένα μέτρο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»)· η Επιτροπή παρέχει σχετική τεχνική καθοδήγηση στα κράτη μέλη,

ε)

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν και κατά πόσον αντιπροσωπεύουν ποσό που αναλογεί τουλάχιστον στο 37 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με βάση τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των κλιματικών στόχων που ορίζεται στο παράρτημα VI· η εν λόγω μεθοδολογία χρησιμοποιείται αναλόγως για μέτρα που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν άμεσα με έναν από τους τομείς παρέμβασης που παρατίθενται στο παράρτημα VI· οι συντελεστές για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων μπορούν να αυξηθούν έως συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 3 % των πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για μεμονωμένες επενδύσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συνοδευτικά μεταρρυθμιστικά μέτρα που αυξάνουν αξιόπιστα τον αντίκτυπό τους στους κλιματικούς στόχους, με την επιφύλαξη της συμφωνίας της Επιτροπής,

στ)

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ψηφιακή μετάβαση ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν, και κατά πόσον αντιπροσωπεύουν ποσό που αναλογεί τουλάχιστον στο 20 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με βάση τη μεθοδολογία για την ψηφιακή σήμανση που παρατίθεται στο παράρτημα -VII· η εν λόγω μεθοδολογία χρησιμοποιείται αναλόγως για μέτρα που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν άμεσα με έναν από τους τομείς παρέμβασης που παρατίθενται στο παράρτημα VII· οι συντελεστές για τη στήριξη των ψηφιακών στόχων μπορούν να αυξηθούν για μεμονωμένες επενδύσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συνοδευτικά μέτρα μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν τον αντίκτυπό τους στους ψηφιακούς στόχους,

Αποτελεσματικότητα:

ζ)

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος,

η)

κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική παρακολούθηση και υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων τόσο του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος όσο και των οροσήμων και στόχων, καθώς και των σχετικών δεικτών,

Αποδοτικότητα:

θ)

κατά πόσον η αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος μέλος για το ύψος του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι εύλογη και βάσιμη, σύμφωνη με την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας και ανάλογη προς τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία και την απασχόληση,

ι)

κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τη διαφθορά, την απάτη και τις συγκρούσεις συμφερόντων κατά τη χρήση των κονδυλίων που παρέχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης από τον μηχανισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης,

Συνοχή:

ια)

κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων επενδύσεων που αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις.

4.   Εάν το οικείο κράτος μέλος ζητήσει τη χορήγηση δανειακής στήριξης όπως αναφέρεται στο άρθρο 14, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον το αίτημα πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 και ιδίως κατά πόσον οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σχετικά με τις οποίες υποβλήθηκε το αίτημα πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 3.

5.   Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει αρνητικά κάποιο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, κοινοποιεί δεόντως αιτιολογημένη αξιολόγηση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 1.

6.   Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από εμπειρογνώμονες.

Άρθρο 20

Πρόταση της Επιτροπής και εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου

1.   Βάσει πρότασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο εγκρίνει με εκτελεστική απόφαση την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβλήθηκε από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 ή, κατά περίπτωση, της επικαιροποίησής του που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

2.   Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει θετικά το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στην πρόταση της Επιτροπής για εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου περιγράφονται οι μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα που πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος μέλος, με τα σχετικά ορόσημα και στόχους, και τις χρηματοδοτικές συνεισφορές υπολογιζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 11.

3.   Εάν το οικείο κράτος μέλος ζητήσει δανειακή στήριξη, στην πρόταση της Επιτροπής για εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου καθορίζονται επίσης το ποσό της δανειακής στήριξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6, και οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδυτικά έργα που πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος μέλος και καλύπτονται από το εν λόγω δάνειο, με τα σχετικά πρόσθετα ορόσημα και στόχους.

4.   Η χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 2 καθορίζεται με βάση το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που προτείνει το οικείο κράτος μέλος, όπως αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3. Το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς καθορίζεται ως εξής:

α)

εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνεται επαρκώς με τα κριτήρια του άρθρου 19 παράγραφος 3 και το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που υπολογίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11, η χρηματοδοτική συνεισφορά που κατανέμεται στο οικείο κράτος μέλος ισούται με το συνολικό ποσό της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που υπολογίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11,

β)

εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τα κριτήρια του άρθρου 19 παράγραφος 3, και το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που υπολογίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11, η χρηματοδοτική συνεισφορά που κατανέμεται στο κράτος μέλος ισούται με το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

γ)

εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν συμμορφώνεται επαρκώς με τα κριτήρια του άρθρου 19 παράγραφος 3, δεν κατανέμεται καμία χρηματοδοτική συνεισφορά στο οικείο κράτος μέλος.

5.   Στην απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 καθορίζονται επίσης:

α)

η χρηματοδοτική συνεισφορά που θα καταβληθεί σε δόσεις αφού το κράτος μέλος έχει εκπληρώσει ικανοποιητικά τα σχετικά ορόσημα και τους στόχους που έχουν προσδιοριστεί σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

β)

η χρηματοδοτική συνεισφορά και, κατά περίπτωση, το ποσό της δανειακής στήριξης που καταβάλλεται με τη μορφή προχρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 13 κατόπιν της έγκρισης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

γ)

η περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδυτικών έργων και το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

δ)

η προθεσμία, η οποία δεν θα πρέπει να είναι αργότερα από την 31η Αυγούστου 2026, μέσα στην οποία πρέπει να υλοποιηθούν τα τελικά ορόσημα και οι τελικοί στόχοι τόσο των επενδυτικών έργων όσο και των μεταρρυθμίσεων,

ε)

οι ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τα άρθρα 22,

στ)

οι σχετικοί δείκτες για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων οροσήμων και στόχων,

ζ)

οι ρυθμίσεις για την παροχή πλήρους πρόσβασης της Επιτροπής στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης και

η)

κατά περίπτωση, το ποσό του δανείου που πρέπει να καταβληθεί σε δόσεις και τα πρόσθετα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την πληρωμή του δανείου.

6.   Οι ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο ε), οι σχετικοί δείκτες εκπλήρωσης των προβλεπόμενων οροσήμων και στόχων, που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο στ), οι ρυθμίσεις για την παροχή πλήρους πρόσβασης της Επιτροπής στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης, που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο ζ), και, κατά περίπτωση, τα πρόσθετα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με την πληρωμή του δανείου, που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο η), καθορίζονται περαιτέρω σε επιχειρησιακές ρυθμίσεις που συμφωνούνται μεταξύ του οικείου κράτους μέλους και της Επιτροπής μετά την έκδοση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

7.   Το Συμβούλιο εκδίδει τις εκτελεστικές αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, κατά κανόνα, εντός τεσσάρων εβδομάδων από την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.

8.   Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, τροποποιεί την εκτελεστική απόφασή του που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 ώστε να συμπεριλάβει την επικαιροποιημένη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 21

Τροποποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του κράτους μέλους

1.   Εάν η επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ορόσημων και στόχων, πάψει να είναι εφικτή, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, από το οικείο κράτος μέλος λόγω αντικειμενικών περιστάσεων, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αιτιολογημένο αίτημα υποβολής πρότασης τροποποίησης ή αντικατάστασης των εκτελεστικών αποφάσεων του Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 3. Για τον σκοπό αυτόν, το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει τροποποιημένο ή νέο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία της εν λόγω πρότασης στο πλαίσιο του μέσου τεχνικής υποστήριξης.

2.   Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λόγοι που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αξιολογεί το τροποποιημένο ή νέο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 και υποβάλλει πρόταση για νέα εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 εντός δύο μηνών από την επίσημη υποβολή του αιτήματος. Το οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή μπορούν να συμφωνήσουν να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία κατά εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον απαιτείται. Το Συμβούλιο εκδίδει τη νέα εκτελεστική απόφαση κατά κανόνα εντός τεσσάρων εβδομάδων από την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.

3.   Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι λόγοι που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δεν δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, απορρίπτει το αίτημα εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση των συμπερασμάτων της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.   Κατά την εφαρμογή του μηχανισμού, τα κράτη μέλη, ως δικαιούχοι ή δανειολήπτες κονδυλίων στο πλαίσιο του μηχανισμού, λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και για να διασφαλίσουν ότι η χρήση των κεφαλαίων σε σχέση με μέτρα που υποστηρίζονται από τον μηχανισμό συνάδει με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων. Προς τούτο, τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και την ανάκτηση των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων ποσών. Τα κράτη μέλη μπορούν να βασίζονται στα συνήθη εθνικά συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισής τους.

2.   Οι συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 παράγραφος 1 προβλέπουν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών:

α)

να ελέγχουν τακτικά εάν η χορηγούμενη χρηματοδότηση χρησιμοποιείται ορθά σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανόνες και εάν κάθε μέτρο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχει εφαρμοστεί ορθά σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανόνες ειδικότερα όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων,

β)

να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 61 παράγραφοι 2 και 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι οποίες θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, και να κινούν νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, μεταξύ άλλων σε σχέση με οποιοδήποτε μέτρο ελήφθη για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

γ)

να εξασφαλίζουν ότι το αίτημα καταβολής συνοδεύεται από:

i)

διαχειριστική δήλωση ότι τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν, ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν με το αίτημα καταβολής είναι πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες και ότι τα εφαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις ότι η διαχείριση των κονδυλίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους κανόνες, ιδίως τους κανόνες σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης, τη διαφθορά και τη διπλή χρηματοδότηση από τον μηχανισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και

ii)

σύνοψη των λογιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των αδυναμιών που εντοπίστηκαν και των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν,

δ)

για τους σκοπούς του λογιστικού και άλλου ελέγχου και για την παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων σε σχέση με μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, να συλλέγουν και να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στις ακόλουθες τυποποιημένες κατηγορίες δεδομένων:

i)

όνομα του τελικού αποδέκτη των κονδυλίων,

ii)

όνομα του αναδόχου και του υπεργολάβου, στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης των κονδυλίων είναι αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων,

iii)

όνομα (ή ονόματα), επώνυμο (ή επώνυμα) και ημερομηνία γέννησης του πραγματικού δικαιούχου (ή των πραγματικών δικαιούχων) του αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (26),

iv)

κατάλογο τυχόν μέτρων για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης των εν λόγω μέτρων και με αναφορά του ποσού των κονδυλίων που πληρώθηκαν από τον μηχανισμό και από άλλα ταμεία της Ένωσης,

ε)

να εξουσιοδοτούν ρητώς την Επιτροπή, την OLAF, το Ελεγκτικό Συνέδριο και, κατά περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασκούν τα καθήκοντά τους όπως προβλέπονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού και να επιβάλλουν υποχρεώσεις σε όλους τους τελικούς αποδέκτες κονδυλίων που πληρώθηκαν για τα μέτρα υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ή σε όλα τα άλλα πρόσωπα ή οντότητες που εμπλέκονται στην υλοποίησή τους, να εξουσιοδοτούν ρητώς την Επιτροπή, την OLAF, το Ελεγκτικό Συνέδριο και, κατά περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασκούν τα δικαιώματά τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, και να επιβάλλουν παρόμοιες υποχρεώσεις σε όλους τους τελικούς αποδέκτες κονδυλίων που εκταμιεύθηκαν,

στ)

να τηρούν αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 132 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.   τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2) στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τον σκοπό, και την αντίστοιχη διάρκεια, των διαδικασιών απαλλαγής και λογιστικού και άλλου ελέγχου που σχετίζονται με τη χρήση των κονδυλίων που σχετίζονται με την εφαρμογή των συμφωνιών που αναφέρονται στα άρθρο 15 παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 παράγραφος 1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ, ο μηχανισμός υπόκειται σε υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο των ενοποιημένων δημοσιονομικών εκθέσεων και εκθέσεων λογοδοσίας που αναφέρονται στο άρθρο 247 του δημοσιονομικού κανονισμού και, ειδικότερα, χωριστά στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις.

4.   Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών ένα ολοκληρωμένο και διαλειτουργικό σύστημα πληροφοριών και παρακολούθησης, το οποίο περιλαμβάνει ένα ενιαίο εργαλείο άντλησης δεδομένων και βαθμονόμησης κινδύνου για την πρόσβαση και την ανάλυση των σχετικών δεδομένων, με στόχο μια γενικευμένη εφαρμογή του εν λόγω συστήματος από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων με τη στήριξη του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης.

5.   Οι συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 παράγραφος 1 προβλέπουν επίσης το δικαίωμα της Επιτροπής να μειώσει κατ’ αναλογία τη στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού και να ανακτήσει τυχόν ποσά που οφείλονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης ή να ζητήσει την πρόωρη εξόφληση του δανείου, σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης που δεν διορθώθηκαν από το κράτος μέλος ή σοβαρής αθέτησης υποχρέωσης που απορρέει από τέτοιες συμβάσεις.

Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί και να μειωθεί ή το ποσό που πρέπει να εξοφληθεί πρόωρα, η Επιτροπή τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της απάτης, της διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ή αθέτησης υποχρέωσης. Το κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του πριν από την πραγματοποίηση της μείωσης ή πριν ζητηθεί η πρόωρη εξόφληση.

Άρθρο 23

Δέσμευση για τη χρηματοδοτική συνεισφορά

1.   Μόλις το Συμβούλιο εκδώσει εκτελεστική απόφαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με το οικείο κράτος μέλος η οποία συνιστά ατομική νομική δέσμευση κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού. Για κάθε κράτος μέλος η νομική δέσμευση δεν υπερβαίνει τη χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τα έτη 2021 και 2022, ούτε την επικαιροποιημένη χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 για το έτος 2023.

2.   Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις είναι δυνατόν να βασίζονται σε συνολικές δεσμεύσεις και, κατά περίπτωση, να κατανέμονται σε ετήσιες δόσεις επί σειρά ετών.

Άρθρο 24

Κανόνες για την καταβολή, την αναστολή και την καταγγελία συμβάσεων όσον αφορά χρηματοδοτικές συνεισφορές και δάνειο

1.   Οι καταβολές των χρηματοδοτικών συνεισφορών και, κατά περίπτωση, του δανείου στο οικείο κράτος μέλος δυνάμει του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.

2.   Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 20, το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου. Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή δύο φορές ετησίως.

3.   Η Επιτροπή αξιολογεί προκαταρκτικά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αίτησης, κατά πόσον έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά τα σχετικά ορόσημα και οι στόχοι που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1. Η ικανοποιητική εκπλήρωση των οροσήμων και των στόχων προϋποθέτει ότι τα μέτρα που σχετίζονται με ορόσημα και στόχους που είχαν εκπληρωθεί ικανοποιητικά στο παρελθόν δεν έχουν αναιρεθεί από το οικείο κράτος μέλος. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιχειρησιακή ρύθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 6. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από εμπειρογνώμονες.

4.   Εάν η Επιτροπή καταλήξει σε θετική προκαταρκτική αξιολόγηση όσον αφορά την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων, υποβάλλει τα πορίσματά της στην οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή και ζητεί τη γνώμη της σχετικά με την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη στην αξιολόγησή της τη γνώμη της οικονομικής και δημοσιονομικής επιτροπής.

5.   Εάν η Επιτροπή καταλήξει σε θετική αξιολόγηση, εκδίδει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση απόφαση με την οποία εγκρίνεται η εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.

6.   Σε περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα ορόσημα και οι στόχοι που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 δεν έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά, αναστέλλεται η καταβολή του συνόλου ή μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της αξιολόγησης της Επιτροπής.

Η αναστολή αίρεται μόνο όταν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ικανοποιητική εκπλήρωση των οροσήμων και των στόχων που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1.

7.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 116 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η προθεσμία καταβολής αρχίζει από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης με την οποία εγκρίνεται η εκταμίευση στο οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ή από την ημερομηνία κοινοποίησης της άρσης αναστολής σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

8.   Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα εντός έξι μηνών από την αναστολή, η Επιτροπή μειώνει το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου κατ’ αναλογία, αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση των συμπερασμάτων της.

9.   Εάν, εντός 18 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, το οικείο κράτος μέλος δεν έχει σημειώσει απτή πρόοδο ως προς οποιοδήποτε από τα σχετικά ορόσημα και τους στόχους, η Επιτροπή καταγγέλλει τις συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 παράγραφος 1 και αίρει τη δέσμευση του ποσού της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού. Κάθε προχρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 13 ανακτάται στο σύνολό της. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την καταγγελία των συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, για την ανάκτηση της προχρηματοδότησης, αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της αξιολόγησής της σχετικά με την απουσία απτής προόδου.

10.   Εάν προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις, η έκδοση της απόφασης που επιτρέπει την εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου σύμφωνα με την παράγραφο 5 μπορεί να αναβληθεί για τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Διαφάνεια

1.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβάλλουν επισήμως τα κράτη μέλη, καθώς και τις προτάσεις εκτελεστικών αποφάσεων του Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, όπως δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή, ταυτόχρονα και επί ίσοις όροις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

2.   Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από την Επιτροπή στο Συμβούλιο ή σε οποιοδήποτε από τα προπαρασκευαστικά όργανά του στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ή της εφαρμογής του τίθενται ταυτόχρονα στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την επιφύλαξη ρυθμίσεων εμπιστευτικότητας, εάν είναι απαραίτητο. Τα σχετικά συμπεράσματα των συζητήσεων που πραγματοποιούνται στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου κοινοποιούνται στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3.   Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να αποκρύψει ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες, η δημοσιοποίηση των οποίων θα έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον του κράτους μέλους. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή έρχεται σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να θέσει στη διάθεσή τους, με εμπιστευτικό τρόπο, πληροφορίες από τις οποίες έχουν εξαλειφθεί στοιχεία σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες.

4.   Η Επιτροπή παρέχει στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκόπηση των προκαταρκτικών πορισμάτων της σχετικά με την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών ορόσημων και στόχων που περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών.

5.   Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλέσει την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πορεία της αξιολόγησης των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του διαλόγου για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα που αναφέρεται στο άρθρο 26.

Άρθρο 26

Διάλογος σχετικά με την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα

1.   Προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλεί ανά δίμηνο την Επιτροπή σε συζήτηση σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

α)

την κατάσταση σε σχέση με την ικανότητα ανάκαμψης, ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην Ένωση, καθώς και τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού,

β)

τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών,

γ)

την αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών,

δ)

τα κύρια πορίσματα της έκθεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2,

ε)

την κατάσταση όσον αφορά την εκπλήρωση των οροσήμων και των στόχων των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών,

στ)

τις διαδικασίες πληρωμής, αναστολής και τερματισμού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν και διορθωτικών μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουν την ικανοποιητική εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων,

ζ)

και κάθε άλλη σχετική πληροφορία και τεκμηρίωση που παρέχει η Επιτροπή στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σε σχέση με την υλοποίηση του μηχανισμού.

2.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εκφράζει τις απόψεις του σε ψηφίσματα σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τυχόν στοιχεία που προκύπτουν από τις απόψεις που εκφράζονται μέσω του διαλόγου για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον παρέχονται.

4.   Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα που αναφέρεται στο άρθρο 30 χρησιμεύει ως βάση στον διάλογο για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 27

Υποβολή εκθέσεων από το κράτος μέλος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει δύο φορές ετησίως έκθεση προόδου ως προς την υλοποίηση του σχεδίου του ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων της επιχειρησιακής ρύθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 6 και των κοινών δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4. Για τον σκοπό αυτόν, οι εκθέσεις των κρατών μελών αποτυπώνονται κατάλληλα στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την υποβολή εκθέσεων προόδου προς την ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 28

Συντονισμός και συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, κατ’ αναλογία προς τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, προωθούν συνέργειες και διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ του μηχανισμού και άλλων προγραμμάτων και μηχανισμών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του μέσου τεχνικής υποστήριξης, και ιδίως μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν:

α)

εξασφαλίζουν συμπληρωματικότητα, συνέργεια, συνοχή και συνέπεια μεταξύ των διάφορων μέσων σε ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, περιφερειακό επίπεδο, ιδίως σε σχέση με τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από ταμεία της Ένωσης, τόσο κατά το στάδιο σχεδιασμού όσο και κατά την υλοποίηση,

β)

βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς συντονισμού για την αποφυγή της επικάλυψης των προσπαθειών και

γ)

εξασφαλίζουν στενή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή και τον έλεγχο σε ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, περιφερειακό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού.

Άρθρο 29

Παρακολούθηση της υλοποίησης

1.   Η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση του μηχανισμού και μετρά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 4. Η παρακολούθηση της υλοποίησης είναι στοχευμένη και αναλογική προς τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του μηχανισμού.

2.   Το σύστημα της Επιτροπής για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Για τον σκοπό αυτόν επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες χρηματοδότησης της Ένωσης.

3.   Η Επιτροπή υποβάλλει εκ των υστέρων έκθεση σχετικά με τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό στο πλαίσιο καθενός από τους πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υποβολή εκθέσεων θα βασίζεται στην ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών που παρέχεται στα εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει, έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2021, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 33 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά:

α)

τον καθορισμό των κοινών δεικτών που χρησιμοποιούνται στην υποβολή εκθέσεων προόδου και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του μηχανισμού ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων και

β)

τον καθορισμό μεθοδολογίας για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις κοινωνικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα παιδιά και τους νέους, στο πλαίσιο του μηχανισμού.

5.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τους κοινούς δείκτες.

Άρθρο 30

Πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα

1.   Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα («πίνακας αποτελεσμάτων»), στον οποίο παρουσιάζεται η πρόοδος της εφαρμογής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών σε καθέναν από τους έξι πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3. Ο πίνακας αποτελεσμάτων αποτελεί το σύστημα υποβολής στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις του μηχανισμού.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 33 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τον καθορισμό των λεπτομερών στοιχείων του πίνακα αποτελεσμάτων με σκοπό την απεικόνιση της προόδου της εφαρμογής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Στον πίνακα αποτελεσμάτων απεικονίζεται επίσης η πρόοδος της εφαρμογής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε σχέση με τους κοινούς δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4.

4.   Ο πίνακας αποτελεσμάτων τίθεται σε εφαρμογή έως τον Δεκέμβριο του 2021 και επικαιροποιείται από την Επιτροπή δύο φορές ετησίως. Ο πίνακας αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται σε ιστότοπο ή διαδικτυακή πύλη.

Άρθρο 31

Ετήσια έκθεση

1.   Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση του μηχανισμού που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των οικείων κρατών μελών στο πλαίσιο του μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την πορεία υλοποίησης των οροσήμων και των στόχων, και την κατάσταση των εκταμιεύσεων και των αναστολών τους.

3.   Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με:

α)

τη συμβολή του μηχανισμού στους στόχους για το κλίμα και την ψηφιακή μετάβαση,

β)

τις επιδόσεις του μηχανισμού με βάση τους κοινούς δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4,

γ)

τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό στο πλαίσιο των έξι πυλώνων που αναφέρονται στο άρθρο 3, ενσωματώνοντας τις κοινωνικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα παιδιά και τους νέους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 3.

4.   Για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων που έχει εκδώσει επίσημα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπου αρμόζει.

Άρθρο 32

Αξιολόγηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση του μηχανισμού

1.   Έως 20 Φεβρουαρίου 2024 [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών ανεξάρτητη έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού, και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 ανεξάρτητη έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.

2.   Στην έκθεση αξιολόγησης εξετάζεται ιδίως ο βαθμός στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, η αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εξετάζεται επίσης, κατά πόσον παραμένουν συναφείς όλοι οι στόχοι και οι δράσεις.

3.   Όπου είναι σκόπιμο, η αξιολόγηση συνοδεύεται από πρόταση για τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

4.   Η έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης συνίσταται σε συνολική αξιολόγηση του μηχανισμού και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπό του.

Άρθρο 33

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 και στο άρθρο 30 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από 19 Φεβρουαρίου 2021 [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 και στο άρθρο 30 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 4 και του άρθρου 30 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μέσα σε έναν μήνα από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά ένα μήνα κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.   Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει δραστηριότητες επικοινωνίας για να εξασφαλίσει την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης για τη χρηματοδοτική στήριξη που προβλέπεται στο σχετικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, μεταξύ άλλων μέσω κοινών δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να μεριμνά ώστε να η στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού κοινοποιείται και να αναγνωρίζεται μέσω δήλωσης χρηματοδότησης.

2.   Οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση των εν λόγω κονδυλίων και εξασφαλίζουν την προβολή της, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, με την εμφάνιση του εμβλήματος της Ένωσης και σχετικής δήλωσης χρηματοδότησης με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU», ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

3.   Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τον μηχανισμό, σχετικά με δράσεις που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του μηχανισμού και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Η Επιτροπή ενημερώνει, όπου είναι σκόπιμο, τα γραφεία εκπροσώπησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ενέργειές της και επιδιώκει τη συμμετοχή τους στις εν λόγω ενέργειες. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στον μηχανισμό συνεισφέρουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Άρθρο 35

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 36

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2021

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. COSTA


(1)  ΕΕ C 364 της 28.10.2020, σ. 132.

(2)  ΕΕ C 440 της 18.12.2020, σ. 160.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2021.

(4)  ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4.

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2094 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου, 2020 σχετικά με τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την κρίση της νόσου COVID-19 (ΕΕ L 433I της 22.12.2020, σ. 23).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10 Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας. ).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 1).

(12)  Κανονισμός (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25).

(13)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ ΕΕ, Ευρατόμ (ΕΕ L 424 της 15.12.2020, σ. 1).

(14)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(15)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

(16)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(18)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

(19)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

(20)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

(21)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

(22)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

(23)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1).

(24)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης (ΕΕ L 433I της 22.12.2020, σ. 1).

(25)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 6).

(26)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μεθοδολογία για τον υπολογισμό της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του μηχανισμού

Στο παρόν παράρτημα περιγράφεται η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που θα διατίθεται σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11. Η μέθοδος λαμβάνει υπόψη, όσον αφορά κάθε κράτος μέλος, τα εξής:

τον πληθυσμό,

το αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ,

το μέσο ποσοστό ανεργίας κατά τα τελευταία πέντε έτη σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ένωσης (2015-2019),

την πτώση του πραγματικού ΑΕγχΠ το 2020 και την πτώση του πραγματικού ΑΕγχΠ συνολικά κατά τα έτη 2020 και 2021.

Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση πόρων:

στο αντίστροφο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τίθεται ανώτατο όριο ίσο με το 150 % του μέσου όρου της Ένωσης,

στην απόκλιση του ποσοστού ανεργίας ενός κράτους μέλους από τον μέσο όρο της Ένωσης τίθεται ανώτατο όριο ίσο με το 150 % του μέσου όρου της Ένωσης,

προκειμένου να συνεκτιμηθεί η κατά κανόνα μεγαλύτερη σταθερότητα των αγορών εργασίας των πλουσιότερων κρατών μελών (με κατά κεφαλήν ΑΕΕ άνω του μέσου όρου της Ένωσης), στην απόκλιση του ποσοστού ανεργίας των χωρών αυτών από τον μέσο όρο της Ένωσης τίθεται ανώτατο όριο 75 %.

Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά ενός κράτους μέλους στο πλαίσιο του μηχανισμού (MFCi) ορίζεται ως εξής:

MFCi = ν i × (FS)

όπου:

ΧΣ (χρηματοδοτική στήριξη) είναι η διαθέσιμη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μηχανισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και

νi είναι η κλείδα κατανομής του κράτους μέλους i, που ορίζεται ως εξής:

νi = 0,7 κi + 0,3 αi

όπου:

κi είναι η κλείδα κατανομής που εφαρμόζεται στο 70 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, και

αi είναι η κλείδα κατανομής που εφαρμόζεται στο 30 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ

Η κλείδα κατανομής που εφαρμόζεται στο 70 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), κi , ορίζεται ως εξής:

Image 1,

όπου Image 2 και Image 3,

με Image 4

υi ≤ 0,75 για τα κράτη μέλη με Image 5 και

υi ≤ 1,5 για τα κράτη μέλη με Image 6.

Όπου (1):

Image 7 είναι το κατά κεφαλήν ονομαστικό ΑΕγχΠ του κράτους μέλους i το 2019,

Image 8 είναι το σταθμισμένο μέσο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ των κρατών μελών της ΕΕ-27 το 2019,

popi,2019 είναι ο συνολικός πληθυσμός του κράτους μέλους i το 2019,

popEU,2019 είναι ο συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών της ΕΕ-27 το 2019,

Ui,2015-2019 είναι το μέσο ποσοστό ανεργίας του κράτους μέλους i για την περίοδο 2015-2019,

UEU,2015-2019 είναι το μέσο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ-27 κατά την περίοδο 2015-2019 (αντιστοιχεί στον σταθμισμένο μέσο όρο των κρατών μελών της ΕΕ-27 κάθε έτους),

Image 9 είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΕ του κράτους μέλους i το 2019,

Image 10 είναι το σταθμισμένο μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ των κρατών μελών της ΕΕ-27 το 2019.


(1)  Όλα τα δεδομένα του κανονισμού προέρχονται από την Eurostat· τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2020 για τα ιστορικά δεδομένα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Η κλείδα κατανομής που εφαρμόζεται στο 30 % του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), αi, ορίζεται ως εξής:

Image 11

όπου

Image 12 και Image 13

όπου

Image 14 Image 15 και Image 16

με Image 17

Όπου:

GDPi,t είναι το πραγματικό ΑΕγχΠ του κράτους μέλους i κατά τον χρόνο t = 2019, 2020, 2021,

Image 18 είναι το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ του κράτους μέλους i το 2019,

Image 19 είναι το σταθμισμένο μέσο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ των κρατών μελών της ΕΕ-27 το 2019,

popi,2019 είναι ο συνολικός πληθυσμός του κράτους μέλους i το 2019·

popEU,2019 είναι ο συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών της ΕΕ-27 το 2019.

Η πτώση του πραγματικού ΑΕγχΠ για το 2020 (δGDPi,2020–2019) και η συνολική πτώση του πραγματικού ΑΕγχΠ για την περίοδο 2020-2021 (δGDPi,2020–2019) βασίζονται στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2020 και επικαιροποιούνται έως τις 30 Ιουνίου 2022 για κάθε κράτος μέλος μέσω της αντικατάστασης των δεδομένων των φθινοπωρινών προβλέψεων της Επιτροπής του 2020 με τα πραγματικά αποτελέσματα, όπως αναφέρονται στην τελευταία διαθέσιμη επικαιροποίηση του κωδικού δεδομένων «tec00115 (ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕγχΠ – σε σταθερές τιμές)» της Eurostat.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Η εφαρμογή των μεθοδολογιών των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), ανηγμένο σε τρέχουσες τιμές, θα έχει ως αποτέλεσμα το ακόλουθο μερίδιο και ποσό για τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά ανά κράτος μέλος, με την επιφύλαξη του επικαιροποιημένου υπολογισμού έως τις 30 Ιουνίου 2022:

Μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά ανά κράτος μέλος της ΕΕ

 

Για το 70 % του διαθέσιμου ποσού

Για το 30 % του διαθέσιμου ποσού (ενδεικτικό ποσό με βάση τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής)

 

 

Μερίδιο % επί του συνόλου

Ποσό (σε 1 000 EUR, τρέχουσες τιμές)

Μερίδιο % επί του συνόλου

Ποσό (σε 1 000 EUR, τρέχουσες τιμές)

Σύνολο

BE

1,56 %

3 646 437

2,20 %

2 278 834

5 925 271

BG

1,98 %

4 637 074

1,58 %

1 631 632

6 268 706

CZ

1,51 %

3 538 166

3,41 %

3 533 509

7 071 676

DK

0,56 %

1 303 142

0,24 %

248 604

1 551 746

DE

6,95 %

16 294 947

9,01 %

9 324 228

25 619 175

EE

0,32 %

759 715

0,20 %

209 800

969 515

IE

0,39 %

914 572

0,07 %

74 615

989 186

EL

5,77 %

13 518 285

4,11 %

4 255 610

17 773 895

ES

19,88 %

46 603 232

22,15 %

22 924 818

69 528 050

FR

10,38 %

24 328 797

14,54 %

15 048 278

39 377 074

HR

1,98 %

4 632 793

1,61 %

1 664 039

6 296 831

IT

20,45 %

47 935 755

20,25 %

20 960 078

68 895 833

CY

0,35 %

818 396

0,18 %

187 774

1 006 170

LV

0,70 %

1 641 145

0,31 %

321 944

1 963 088

LT

0,89 %

2 092 239

0,13 %

132 450

2 224 690

LU

0,03 %

76 643

0,02 %

16 883

93 526

HU

1,98 %

4 640 462

2,45 %

2 535 376

7 175 838

MT

0,07 %

171 103

0,14 %

145 371

316 474

NL

1,68 %

3 930 283

1,96 %

2 032 041

5 962 324

AT

0,95 %

2 231 230

1,19 %

1 230 938

3 462 169

PL

8,65 %

20 275 293

3,46 %

3 581 694

23 856 987

PT

4,16 %

9 760 675

4,01 %

4 149 713

13 910 387

RO

4,36 %

10 213 809

3,90 %

4 034 211

14 248 020

SI

0,55 %

1 280 399

0,48 %

496 924

1 777 322

SK

1,98 %

4 643 840

1,63 %

1 686 154

6 329 994

FI

0,71 %

1 661 113

0,41 %

424 692

2 085 805

SE

1,24 %

2 911 455

0,36 %

377 792

3 289 248

EΕ27

100,00 %

234 461 000

100,00 %

103 508 000

337 969 000


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης για τον μηχανισμό

1.   Πεδίο εφαρμογής

Σκοπός αυτών των κατευθυντήριων γραμμών αξιολόγησης είναι να αποτελέσουν, σε συνδυασμό με τον παρόντα κανονισμό, τη βάση προκειμένου η Επιτροπή να αξιολογεί – κατά τρόπο διαφανή και δίκαιο – τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που προτείνονται από τα κράτη μέλη και να καθορίζει τη χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα με τους στόχους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν τη βάση για την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης και τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και στο άρθρο 20 παράγραφος 4 αντιστοίχως.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση έχουν σκοπό:

α)

να παράσχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη,

β)

να παράσχουν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης και να προβλέψουν τη θέσπιση ενός συστήματος βαθμολόγησης με σκοπό τη διασφάλιση δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας, και

γ)

να καθορίσουν τη σχέση ανάμεσα στην αξιολόγηση που πρέπει να πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και στον προσδιορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που θα καθορίζεται στην πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν εργαλείο που διευκολύνει την αξιολόγηση, από την Επιτροπή, των προτάσεων για σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, και διασφαλίζει ότι τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στηρίζουν μεταρρυθμίσεις και δημόσιες επενδύσεις που είναι επίκαιρες και προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία για τους στόχους του μηχανισμού, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ίση μεταχείριση των κρατών μελών.

2.   Κριτήρια αξιολόγησης

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με βάση τα κριτήρια της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της συνοχής. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή βαθμολογεί τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη βάσει καθενός από τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3, με σκοπό τον καθορισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4.

Για λόγους απλούστευσης και αποτελεσματικότητας, το σύστημα βαθμολόγησης θα έχει βαθμούς από το Α έως το Γ, όπως ορίζεται παρακάτω:

Συνάφεια:

2.1.   Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη και επαρκώς ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση και συμβάλλει έτσι κατάλληλα και στους έξι πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων προκλήσεων και της χρηματοδοτικής κατανομής για το οικείο κράτος μέλος.

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο εφαρμογής

το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει με ολοκληρωμένο και επαρκώς ισορροπημένο τρόπο στους έξι πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες προκλήσεις του οικείου κράτους μέλους και τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά του οικείου κράτους μέλους και τη ζητούμενη δανειακή στήριξη.

Βαθμολόγηση

Α –

σε μεγάλο βαθμό

Β –

σε μέτριο βαθμό

Γ –

σε χαμηλό βαθμό

2.2.   Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συνεισφέρει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του συνόλου ή σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων που εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών πτυχών τους και των συστάσεων βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 κατά περίπτωση προς το οικείο κράτος μέλος, ή των προκλήσεων που εντοπίζονται σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο εφαρμογής

το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του συνόλου ή σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων που εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών πτυχών τους και των συστάσεων βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 κατά περίπτωση προς το οικείο κράτος μέλος, ή των προκλήσεων που εντοπίζονται σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, λαμβανομένων υπόψη της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς του εκάστοτε κράτους μέλους και της ζητούμενης δανειακής στήριξης καθώς επίσης του πεδίου εφαρμογής και της κλίμακας των ειδικών για τη χώρα προκλήσεων και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων,

και

το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα και επαρκώς στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους

και

οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θεωρούνται σημαντικές για την τόνωση του αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας του οικείου κράτους μέλους με βιώσιμο τρόπο

και

μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, οι σχετικές προκλήσεις αναμένεται να έχουν επιλυθεί ή να έχουν αντιμετωπιστεί κατά τρόπο που συμβάλλει σημαντικά στην επίλυσή τους.

Βαθμολόγηση

Α –

το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνεισφέρει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του συνόλου ή σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων που εντοπίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις ή των προκλήσεων που εντοπίζονται σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ανταποκρίνεται επαρκώς στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους

B –

το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνεισφέρει εν μέρει στην αντιμετώπιση του συνόλου ή σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων που εντοπίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις ή των προκλήσεων που εντοπίζονται σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ανταποκρίνεται εν μέρει στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους

Γ –

το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν συνεισφέρει στην αντιμετώπιση καμίας από τις προκλήσεις που εντοπίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους

2.3.   Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα του κράτους μέλους, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης πολιτικών για τα παιδιά και τους νέους, και στον μετριασμό του οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου της κρίσης της COVID-19, ενισχύοντας έτσι την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και τη σύγκλιση στην Ένωση.

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο εφαρμογής

το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής συνοχής χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της οικονομίας των κρατών μελών, την τόνωση του αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας του οικείου κράτους μέλους, την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και τον μετριασμό των δυσμενών συνεπειών της κρίσης,

και

το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών για τα παιδιά και τους νέους, με τη μείωση των κοινωνικών τρωτοτήτων, τη συμβολή στην εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τη συμβολή στη βελτίωση των επιπέδων των δεικτών του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων,

και

το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών τρωτοτήτων που παρουσιάζει το κράτος μέλος σε κλυδωνισμούς,

και

το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην αύξηση της ικανότητας των οικονομικών και/ή κοινωνικών δομών και θεσμών του κράτους μέλους να προσαρμόζονται και να αντεπεξέρχονται σε κλυδωνισμούς,

και

το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και σύγκλισης.

Βαθμολόγηση

Α –

υψηλός αναμενόμενος αντίκτυπος

Β –

μέτριος αναμενόμενος αντίκτυπος

Γ –

χαμηλός αναμενόμενος αντίκτυπος

2.4.   Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να διασφαλίσει ότι κανένα μέτρο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»).

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο εφαρμογής

κανένα από τα μέτρα για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2020/852 (αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»).

Βαθμολόγηση

Α –

κανένα μέτρο δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους (αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»)

Γ –

ένα ή περισσότερα μέτρα βλάπτουν σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους (αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»)

2.5.   Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν, και αντιπροσωπεύουν ποσό που αναλογεί τουλάχιστον στο 37 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με βάση τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των κλιματικών στόχων που ορίζεται στο παράρτημα VI· η εν λόγω μεθοδολογία χρησιμοποιείται αναλόγως για μέτρα που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν άμεσα με έναν από τους τομείς παρέμβασης που παρατίθενται στο παράρτημα VI· οι συντελεστές για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων μπορούν να αυξηθούν έως συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 3 % των πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για μεμονωμένες επενδύσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συνοδευτικά μεταρρυθμιστικά μέτρα που αυξάνουν αξιόπιστα τον αντίκτυπό τους στους κλιματικούς στόχους, με την επιφύλαξη της συμφωνίας της Επιτροπής.

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο εφαρμογής

η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά στην πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, και, κατά περίπτωση, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα με ορίζοντα το 2030, ενώ παράλληλα θα συμμορφώνεται με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050,

και

τα κράτη μέρη εφαρμόζουν μεθοδολογία που συνίσταται στον καθορισμό συγκεκριμένου συντελεστή στάθμισης για την παρεχόμενη στήριξη, ο οποίος αντικατοπτρίζει τον βαθμό στον οποίον η στήριξη αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα. Οι συντελεστές στάθμισης βασίζονται στις διαστάσεις και τους κωδικούς για τα είδη παρέμβασης που καθορίζονται στο παράρτημα VI και μπορούν να αυξηθούν για επιμέρους επενδύσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συνοδευτικά μεταρρυθμιστικά μέτρα που αυξάνουν αξιόπιστα τον αντίκτυπό τους στους κλιματικούς στόχους. Η ίδια μέθοδος στάθμισης χρησιμοποιείται για τα μέτρα που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε έναν τομέα παρέμβασης που παρατίθεται στο παράρτημα VI,

και

η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο.

Βαθμολόγηση

Α –

σε μεγάλο βαθμό

Β –

σε μέτριο βαθμό

Γ –

σε χαμηλό βαθμό

2.6.   Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ψηφιακή μετάβαση ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν και αντιπροσωπεύουν ποσό που αναλογεί τουλάχιστον στο 20 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με βάση τη μεθοδολογία για την ψηφιακή σήμανση που παρατίθεται στο παράρτημα VII· η εν λόγω μεθοδολογία χρησιμοποιείται αναλόγως για μέτρα που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν άμεσα με έναν από τους τομείς παρέμβασης που παρατίθενται στο παράρτημα VII· οι συντελεστές για τη στήριξη των ψηφιακών στόχων μπορούν να αυξηθούν για μεμονωμένες επενδύσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συνοδευτικά μέτρα μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν τον αντίκτυπό τους στους ψηφιακούς στόχους.

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο εφαρμογής

η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό οικονομικών ή κοινωνικών τομέων,

ή

η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την ψηφιακή μετάβαση,

και

τα κράτη μέρη εφαρμόζουν μεθοδολογία που συνίσταται στον καθορισμό συγκεκριμένου συντελεστή στάθμισης για την παρεχόμενη στήριξη, ο οποίος αντικατοπτρίζει τον βαθμό στον οποίον η στήριξη αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για την ψηφιακή μετάβαση. Οι συντελεστές στάθμισης βασίζονται στις διαστάσεις και τους κωδικούς για τα είδη παρέμβασης που καθορίζονται στο παράρτημα VII και μπορούν να αυξηθούν για επιμέρους επενδύσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συνοδευτικά μεταρρυθμιστικά μέτρα που αυξάνουν τον αντίκτυπό τους στους στόχους για την ψηφιακή μετάβαση. Η ίδια μέθοδος στάθμισης χρησιμοποιείται για τα μέτρα που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε έναν από τους τομείς παρέμβασης που παρατίθενται στο παράρτημα VII.

και

η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο.

Βαθμολόγηση

Α –

σε μεγάλο βαθμό

Β –

σε μέτριο βαθμό

Γ –

σε χαμηλό βαθμό

Αποτελεσματικότητα:

2.7.   Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος.

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο εφαρμογής

Η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων αναμένεται να επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές στη διοίκηση ή σε σχετικά θεσμικά όργανα,

ή

η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων αναμένεται να επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές συναφών πολιτικών,

και

η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο.

Βαθμολόγηση

Α –

σε μεγάλο βαθμό

Β –

σε μέτριο βαθμό

Γ –

σε χαμηλό βαθμό

2.8.   Οι ρυθμίσεις που προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να διασφαλίσουν την αποτελεσματική παρακολούθηση και υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, καθώς και των σχετικών δεικτών.

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο εφαρμογής

Μια δομή εντός του κράτους μέλους επιφορτίζεται με: i) την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· ii) την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους· και iii) την υποβολή εκθέσεων,

και

τα προτεινόμενα ορόσημα και οι στόχοι είναι σαφή και ρεαλιστικά και οι προτεινόμενοι δείκτες για τα εν λόγω ορόσημα και στόχους είναι συναφείς, αποδεκτοί και άρτιοι,

και

οι γενικές ρυθμίσεις που προτείνονται από τα κράτη μέλη όσον αφορά την οργάνωση (συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για επαρκή κατανομή προσωπικού) της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων είναι αξιόπιστες.

Βαθμολόγηση

Α –

επαρκείς ρυθμίσεις για αποτελεσματική υλοποίηση

Β –

ελάχιστες απαραίτητες ρυθμίσεις για αποτελεσματική υλοποίηση

Γ –

ανεπαρκείς ρυθμίσεις για αποτελεσματική υλοποίηση

Αποδοτικότητα:

2.9.   Η αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος μέλος για το ύψος του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι εύλογη και βάσιμη, σύμφωνη με την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας και ανάλογη προς τον αναμενόμενο εθνικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο εφαρμογής

Το κράτος μέλος έχει παράσχει επαρκείς πληροφορίες και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι κατάλληλο (εύλογο),

και

το κράτος μέλος έχει παράσχει επαρκείς πληροφορίες και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβαδίζει με τη φύση και το είδος των προβλεπόμενων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων (βάσιμο),

και

το κράτος μέλος έχει παράσχει επαρκείς πληροφορίες και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προς χρηματοδότηση μέσω του παρόντος μηχανισμού δεν καλύπτεται από υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη ενωσιακή χρηματοδότηση,

και

το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι ανάλογο με τον αναμενόμενο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των προβλεπόμενων περιλαμβανόμενων μέτρων για το οικείο κράτος μέλος.

Βαθμολόγηση

Α –

σε μεγάλο βαθμό

Β –

σε μέτριο βαθμό

Γ –

σε χαμηλό βαθμό

2.10.   Οι ρυθμίσεις που προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τη διαφθορά, την απάτη και τις συγκρούσεις συμφερόντων κατά τη χρήση των κονδυλίων που παρέχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης από τον μηχανισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης.

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο εφαρμογής

το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που περιγράφεται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας βασίζεται σε άρτιες διαδικασίες και δομές και προσδιορίζει σαφείς παράγοντες (φορείς/οντότητες) και τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους για την εκτέλεση των καθηκόντων εσωτερικού ελέγχου· εξασφαλίζει ιδίως τον κατάλληλο διαχωρισμό των σχετικών καθηκόντων,

και

το σύστημα ελέγχων και άλλες σχετικές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων για τη συλλογή και τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ιδίως για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της απάτης και των συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη χρήση των πόρων που παρέχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού, είναι επαρκή,

και

οι ρυθμίσεις που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης από τον μηχανισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης είναι επαρκείς,

και

οι παράγοντες (φορείς/οντότητες) που είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους έχουν τη νομική εξουσία και τη διοικητική ικανότητα να ασκούν τους προβλεπόμενους ρόλους και τα καθήκοντά τους.

Βαθμολόγηση

Α –

επαρκείς ρυθμίσεις

Γ –

ανεπαρκείς ρυθμίσεις

Συνοχή:

2.11.   Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων επενδύσεων που αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις.

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο εφαρμογής

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην αμοιβαία ενίσχυση των αποτελεσμάτων τους·

ή

το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που αλληλοσυμπληρώνονται.

Βαθμολόγηση

Α –

σε μεγάλο βαθμό

Β –

σε μέτριο βαθμό

Γ –

σε χαμηλό βαθμό

3.   Προσδιορισμός της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

Σύμφωνα με το άρθρο 20, η πρόταση της Επιτροπής καθορίζει τη χρηματοδοτική συνεισφορά λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που προτείνεται από το οικείο κράτος μέλος, όπως αξιολογήθηκε με βάση τα κριτήρια του άρθρου 19 παράγραφος 3. Για τον σκοπό αυτόν, εφαρμόζει τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνεται επαρκώς με τα κριτήρια του άρθρου 19 παράγραφος 3 και το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για το εν λόγω κράτος μέλος, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11, η χρηματοδοτική συνεισφορά που κατανέμεται στο οικείο κράτος μέλος ισούται με το συνολικό ποσό της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς για το εν λόγω κράτος μέλος, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11,

β)

εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τα κριτήρια του άρθρου 19 παράγραφος 3, και το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για το εν λόγω κράτος μέλος, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11, η χρηματοδοτική συνεισφορά που κατανέμεται στο κράτος μέλος ισούται με το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

γ)

εάν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν συμμορφώνεται επαρκώς με τα κριτήρια του άρθρου 19 παράγραφος 3, δεν κατανέμεται καμία χρηματοδοτική συνεισφορά στο οικείο κράτος μέλος.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος εδαφίου ισχύουν οι ακόλουθοι τύποι:

για το α) παραπάνω: Αν Ci ≥ MFCi το κράτος μέλος i λαμβάνει MFCi

για το β) παραπάνω: Αν Ci ≥ MFCi το κράτος μέλος i λαμβάνει Ci

όπου:

το i δηλώνει το εκάστοτε κράτος μέλος

ΜΧΣ είναι η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για το εκάστοτε κράτος μέλος

C είναι το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης και με βάση τις βαθμολογίες:

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τα κριτήρια αξιολόγησης:

Εάν η τελική βαθμολογία για τα κριτήρια του σημείου 2 περιλαμβάνει βαθμολογήσεις με:

A στα κριτήρια 2.2, 2.3, 2.5 και 2.6

και στα υπόλοιπα κριτήρια:

μόνο Α,

ή

όχι περισσότερα Β από ό,τι Α και κανένα Γ,

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τα κριτήρια αξιολόγησης:

Εάν η τελική βαθμολογία για τα κριτήρια του σημείου 2 περιλαμβάνει βαθμολογήσεις με:

όχι A στα κριτήρια 2.2, 2.3, 2.5 και 2.6

και στα υπόλοιπα κριτήρια:

περισσότερα Β απ’ ό,τι Α

ή

τουλάχιστον ένα Γ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Μεθοδολογία για την παρακολούθηση των κλιματικών στόχων

Διαστάσεις και κωδικοί για τους τύπους παρέμβασης για τον μηχανισμό

 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Συντελεστής για τον υπολογισμό της στήριξης για την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή

Συντελεστής για τον υπολογισμό της στήριξης για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων

001

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης υποδομής για έρευνα, πολύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

002

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης υποδομής για έρευνα, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

002α1

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης υποδομής για έρευνα, μεγάλων επιχειρήσεων (1) που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

003

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης υποδομής για έρευνα, δημόσιων ερευνητικών κέντρων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

004

Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

005

Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

005α1

Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία μεγάλων επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

006

Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία δημόσιων ερευνητικών κέντρων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

007

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)

0 %

0 %

008

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης

0 %

0 %

008α1

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε μεγάλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης

0 %

0 %

009

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα, στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε κέντρα ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)

0 %

0 %

010

Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, B2B)

0 %

0 %

010α1

Ψηφιοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, B2B)

0 %

0 %

010β

Ψηφιοποίηση ΜΜΕ ή μεγάλων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, B2B) σύμφωνα με τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή ενεργειακής απόδοσης (2)

40 %

0 %

011

Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις

0 %

0 %

011α

Κυβερνητικές λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εφαρμογές που συμμορφώνονται με τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή ενεργειακής απόδοσης (2)

40 %

0 %

012

Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠ για τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή ένταξη

0 %

0 %

013

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (συμπεριλαμβάνονται η ηλεκτρονική περίθαλψη, το διαδίκτυο των πραγμάτων για τη φυσική δραστηριότητα και η υποβοηθούμενη από το περιβάλλον αυτόνομη διαβίωση).

0 %

0 %

014

Επιχειρηματική υποδομή για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται βιομηχανικά πάρκα και βιομηχανικοί χώροι)

0 %

0 %

015

Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών επενδύσεων

0 %

0 %

015α

Στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών επενδύσεων

0 %

0 %

016

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση, επιχειρηματικότητα και προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων στην αλλαγή

0 %

0 %

017

Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών διοίκησης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)

0 %

0 %

018

Εκκόλαψη επιχειρήσεων, υποστήριξη τεχνοβλαστών και παράγωγων επιχειρήσεων και νεοσύστατων επιχειρήσεων

0 %

0 %

019

Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, μεταξύ άλλων μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και δημόσιων αρχών και επιχειρηματικών δικτύων που ωφελούν κατά κύριο λόγο τις ΜΜΕ

0 %

0 %

020

Διαδικασίες καινοτομίας στις ΜΜΕ (διαδικασία καινοτομίας, οργανωτική καινοτομία, καινοτομία μάρκετινγκ, συνδημιουργία και με βάση τις ανάγκες των χρηστών και τη ζήτηση)

0 %

0 %

021

Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

0 %

0 %

022

Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που εστιάζουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

100 %

40 %

023

Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που εστιάζουν στην κυκλική οικονομία

40 %

100 %

024

Έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε ΜΜΕ και υποστηρικτικά μέτρα

40 %

40 %

024α

Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης στις μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρικτικά μέτρα

40 %

40 %

024β

Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης στις ΜΜΕ ή στις μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρικτικά μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης (3)

100 %

40 %

025

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

40 %

40 %

025α

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης (4)

100 %

40 %

025β

Κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων (5)

40 %

40 %

026

Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

40 %

40 %

026β

Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης (6)

100 %

40 %

027

Στήριξη επιχειρήσεων ειδικευμένων στην παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ευαισθητοποίησης

100 %

40 %

028

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: αιολική

100 %

40 %

029

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ηλιακή

100 %

40 %

030

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: βιομάζα (7)

40 %

40 %

030α

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: βιομάζα με υψηλή εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου (8)

100 %

40 %

031

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: θαλάσσια

100

40 %

032

Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής ενέργειας)

100 %

40 %

033

Έξυπνα ενεργειακά συστήματα (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα αποθήκευσης

100 %

40 %

034

Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη

40 %

40 %

034α0

Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, αποδοτική τηλεθέρμανση και τηλεψύξη με χαμηλές εκπομπές κύκλου ζωής (9)

100 %

40 %

034α1

Αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης με καύση άνθρακα από συστήματα θέρμανσης με φυσικό αέριο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

0 %

0 %

034α2

Διανομή και μεταφορά φυσικού αερίου που αντικαθιστά τον άνθρακα

0 %

0 %

035

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)

100 %

100 %

036

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)

100 %

100 %

037

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)

100 %

100 %

038

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (για παράδειγμα σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών

0 %

100 %

039

Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αύξησης της απόδοσης, παροχή πόσιμου νερού)

0 %

100 %

039α

Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αύξησης της απόδοσης, παροχή πόσιμου νερού) σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης (10)

40 %

100 %

040

Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών)

40 %

100 %

041

Συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων

0 %

100 %

041α

Συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης (11)

40 %

100 %

042

Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης

40 %

100 %

042α

Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: διαχείριση υπολειμμάτων αποβλήτων

0 %

100 %

044

Διαχείριση επαγγελματικών, βιομηχανικών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης

40 %

100 %

044α

Διαχείριση επαγγελματικών, βιομηχανικών αποβλήτων: υπολειμματικά και επικίνδυνα απόβλητα

0 %

100 %

045

Προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων υλών

0 %

100 %

045α

Χρήση ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων υλών που συμμορφώνονται με τα κριτήρια απόδοσης (12)

100 %

100 %

046

Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένου εδάφους

0 %

100 %

046α

Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένου εδάφους σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης (13)

40 %

100 %

047

Υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ

40 %

40 %

047α

Υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις μεγάλες επιχειρήσεις

40 %

40 %

048

Ποιότητα του αέρα και μέτρα μείωσης του θορύβου

40 %

100 %

049

Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000.

40 %

100 %

050

Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές

40 %

100 %

051

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (δίκτυο κορμού/οπισθόζευξης)

0 %

0 %

052

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης για εγκαταστάσεις πολλαπλών κατοικιών)

0 %

0 %

053

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους)

0 %

0 %

054

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι τον σταθμό βάσης για προηγμένες ασύρματες επικοινωνίες)

0 %

0 %

055

ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ (συμπεριλαμβάνονται πόροι/εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, κέντρα δεδομένων, αισθητήρες και άλλος ασύρματος εξοπλισμός)

0 %

0 %

055α

ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ (συμπεριλαμβάνονται πόροι/εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, κέντρα δεδομένων, αισθητήρες και άλλος ασύρματος εξοπλισμός) σύμφωνα με τα κριτήρια μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών και τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης (2)

40 %

0 %

056

Νέοι ή αναβαθμισμένοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί - Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ (14)

0 %

0 %

057

Νέοι ή αναβαθμισμένοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί - Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

0 %

0 %

058

Νέες ή αναβαθμισμένες δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ

0 %

0 %

059

Άλλες νέες ή αναβαθμισμένες εθνικές, περιφερειακές οδοί και οδοί τοπικής πρόσβασης

0 %

0 %

060

Ανακατασκευές ή εκσυγχρονισμοί αυτοκινητοδρόμων και οδών - Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ

0 %

0 %

061

Ανακατασκευές ή εκσυγχρονισμοί αυτοκινητοδρόμων και οδών - Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

0 %

0 %

062

Άλλες ανακατασκευές και εκσυγχρονισμοί οδών (αυτοκινητοδρόμων, εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών οδών)

0 %

0 %

063

Ψηφιοποίηση των μεταφορών: οδός

0 %

0 %

063α

Ψηφιοποίηση των μεταφορών όταν αφιερώνεται εν μέρει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: οδός

40 %

0 %

064

Νέοι ή αναβαθμισμένοι σιδηρόδρομοι - Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ

100 %

40 %

065

Νέοι ή αναβαθμισμένοι σιδηρόδρομοι - Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

100 %

40 %

066

Άλλοι νέοι ή αναβαθμισμένοι σιδηρόδρομοι

40 %

40 %

066α

Άλλοι νέοι ή αναβαθμισμένοι σιδηρόδρομοι – ηλεκτρικοί/μηδενικών εκπομπών (15)

100 %

40 %

067

Ανακατασκευές ή εκσυγχρονισμοί σιδηροδρόμων - Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ

100 %

40 %

068

Ανακατασκευές ή εκσυγχρονισμοί σιδηροδρόμων - Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

100 %

40 %

069

Άλλες ανακατασκευές ή εκσυγχρονισμοί σιδηροδρόμων

40 %

40 %

069α

Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή εκσυγχρονισμένοι σιδηρόδρομοι – ηλεκτρικές/μηδενικές εκπομπές (15)

100 %

40 %

070

Ψηφιοποίηση των μεταφορών: σιδηροδρομικές μεταφορές

40 %

0 %

071

Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)

40 %

40 %

072

Κινητός σιδηροδρομικός εξοπλισμός

0 %

40 %

072α

Κινητά στοιχεία σιδηροδρόμων μηδενικών εκπομπών/ηλεκτροκίνητα (16)

100 %

40 %

073

Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές (17)

100 %

40 %

074

Τροχαίο υλικό καθαρών αστικών μεταφορών (18)

100 %

40 %

075

Υποδομές ποδηλασίας

100 %

100 %

076

Ψηφιοποίηση των αστικών μεταφορών

0 %

0 %

076α

Ψηφιοποίηση των μεταφορών όταν αφιερώνεται εν μέρει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: αστικές συγκοινωνίες·

40 %

0 %

077

Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (19)

100 %

40 %

078

Πολυτροπικές μεταφορές (ΔΕΔ -Μ)

40 %

40 %

079

Πολυτροπικές μεταφορές (μη αστικές)

40 %

40 %

080

Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ)

0 %

0 %

080α

Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ) εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που προορίζονται για τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων

40 %

0 %

081

Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες

0 %

0 %

081α

Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που προορίζονται για τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων

40 %

0 %

082

Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΔΕΔ-Μ)

0 %

0 %

082α

Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (ΔΕΔ-Μ) εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που προορίζονται για τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων

40 %

0 %

083

Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο)

0 %

0 %

083α0

Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που προορίζονται για τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων

40 %

0 %

083α1

Συστήματα ασφάλειας, προστασίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας για τους υφιστάμενους αερολιμένες

0 %

0 %

084

Ψηφιοποίηση των μεταφορών: άλλοι τρόποι μεταφοράς

0 %

0 %

084α

Ψηφιοποίηση των μεταφορών όταν αφιερώνεται εν μέρει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: άλλοι τρόποι μεταφοράς

40 %

0 %

085

Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

0 %

0 %

086

Υποδομή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

0 %

0 %

087

Υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση

0 %

0 %

088

Υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και για εκπαίδευση ενηλίκων

0 %

0 %

089

Υποδομές στον τομέα της στέγασης των μεταναστών, των προσφύγων και των ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία

0 %

0 %

090

Υποδομές στον τομέα της στέγασης (εκτός από μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία)

0 %

0 %

091

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα

0 %

0 %

092

Υποδομές στον τομέα της υγείας

0 %

0 %

093

Υγειονομικός εξοπλισμός

0 %

0 %

094

Κινητά περιουσιακά στοιχεία στον τομέα της υγείας

0 %

0 %

095

Ψηφιοποίηση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

0 %

0 %

096

Υποδομές για την προσωρινή υποδοχή μεταναστών, προσφύγων και ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία

0 %

0 %

097

Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση

0 %

0 %

098

Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης των μακροχρόνια ανέργων στην απασχόληση

0 %

0 %

099

Ειδική στήριξη για την απασχόληση και την κοινωνικοοικονομική ένταξη των νέων

0 %

0 %

100

Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της σύστασης επιχειρήσεων

0 %

0 %

101

Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων

0 %

0 %

102

Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θεσμών και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, ώστε να εκτιμώνται και να προβλέπονται οι ανάγκες σε δεξιότητες να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια

0 %

0 %

103

Στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας

0 %

0 %

104

Στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

0 %

0 %

105

Μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη μείωση των διακρίσεων λόγω φύλου στην αγορά εργασίας

0 %

0 %

106

Μέτρα για την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα και στη φροντίδα εξαρτώμενων προσώπων

0 %

0 %

107

Μέτρα για υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας με αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία, όπου περιλαμβάνεται η προώθηση της σωματικής δραστηριότητας

0 %

0 %

108

Στήριξη για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

0 %

0 %

109

Στήριξη της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή

0 %

0 %

110

Μέτρα για την ενθάρρυνση της ενεργού και υγιούς γήρανσης

0 %

0 %

111

Στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (εξαιρουμένων των υποδομών)

0 %

0 %

112

Στήριξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των υποδομών)

0 %

0 %

113

Στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των υποδομών)

0 %

0 %

114

Στήριξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (εξαιρουμένων των υποδομών)

0 %

0 %

115

Μέτρα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία

0 %

0 %

116

Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα

0 %

0 %

117

Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι Ρομά, στην εκπαίδευση και την απασχόληση και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους

0 %

0 %

118

Στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται με περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως οι Ρομά

0 %

0 %

119

Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην απασχόληση

0 %

0 %

120

Μέτρα για την κοινωνική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών

0 %

0 %

121

Μέτρα για την αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και προσιτές υπηρεσίες

0 %

0 %

122

Μέτρα για την ενίσχυση της υλοποίησης υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων

0 %

0 %

123

Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (εξαιρουμένων των υποδομών)

0 %

0 %

124

Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη μακροχρόνια περίθαλψη (εξαιρουμένων των υποδομών)

0 %

0 %

125

Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία

0 %

0 %

126

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών

0 %

0 %

127

Αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων με τη χορήγηση τροφίμων ή/και υλικής αρωγής σε απόρους, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων

0 %

0 %

128

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού

0 %

0 %

129

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών

0 %

0 %

130

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού εκτός από τις περιοχές Natura 2000

0 %

100 %

131

Φυσική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων

0 %

0 %

131α

Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών

0 %

0 %

132

Βελτίωση της ικανότητας των αρχών του προγράμματος και των φορέων που συνδέονται με την υλοποίηση των Ταμείων

0 %

0 %

133

Ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κράτους μέλους

0 %

0 %

134

Διασταυρούμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ (στήριξη σε δράσεις τύπου ΕΚΤ που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του μέρους εκείνου της πράξης που εμπίπτει στο ΕΤΠΑ και συνδέεται άμεσα μ’ αυτό)

0 %

0 %

135

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών για την υλοποίηση έργων και πρωτοβουλιών εδαφικής συνεργασίας σε διασυνοριακό, διακρατικό, θαλάσσιο και διαπεριφερειακό πλαίσιο

0 %

0 %

135α

Interreg: διαχείριση της διέλευσης των συνόρων και διαχείριση της κινητικότητας και της μετανάστευσης

0 %

0 %

136

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες: αντιστάθμιση τυχόν πρόσθετου κόστους λόγω ελλιπούς προσβασιμότητας και εδαφικού κατακερματισμού

0 %

0 %

137

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες: ειδικές δράσεις για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόμενους με το μέγεθος της αγοράς

0 %

0 %

138

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες: στήριξη για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους λόγω δυσκολιών που οφείλονται στις κλιματικές συνθήκες και το ανάγλυφο του εδάφους

40 %

40 %

139

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες: αερολιμένες

0 %

0 %

140

Ενημέρωση και επικοινωνία

0 %

0 %

141

Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος

0 %

0 %

142

Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων

0 %

0 %

143

Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

0 %

0 %

01

Συμβολή στις πράσινες δεξιότητες και την απασχόληση και στην πράσινη οικονομία

100 %

 


(1)  Μεγάλες επιχειρήσεις είναι όλες επιχειρήσεις πλην ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των μικρών εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

(2)  Αν ο στόχος του μέτρου είναι να πρέπει η δραστηριότητα να επεξεργάζεται ή να συλλέγει δεδομένα ώστε να καταστεί δυνατή η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με αποτέλεσμα αποδεδειγμένη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής της. Αν ο στόχος του μέτρου απαιτεί από τα κέντρα δεδομένων να συμμορφώνονται με τον «Ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων».

(3)  α) Αν στόχος του μέτρου είναι η επίτευξη, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνισης, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων (ΕΕ) 2019/786, ή β) αν στόχος των μέτρων είναι να επιτευχθεί, κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές.

(4)  Αν στόχος του μέτρου είναι η επίτευξη, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνισης, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων (ΕΕ) 2019/786. Η ανακαίνιση κτιρίων θεωρείται ότι περιλαμβάνει επίσης τις υποδομές κατά την έννοια των πεδίων παρέμβασης 85 έως 92.

(5)  Εάν ο στόχος των μέτρων αφορά την κατασκευή νέων κτιρίων με πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες). Η κατασκευή νέων, ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων θεωρείται ότι περιλαμβάνει επίσης τις υποδομές κατά την έννοια των πεδίων παρέμβασης 85 έως 92.

(6)  Αν στόχος του μέτρου είναι α) να επιτευχθεί, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων (ΕΕ) 2019/786, ή β) να επιτευχθεί, κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές. Η ανακαίνιση κτιρίων θεωρείται ότι περιλαμβάνει επίσης τις υποδομές κατά την έννοια των πεδίων παρέμβασης 85 έως 92.

(7)  Αν ο στόχος του μέτρου αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας από βιομάζα, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).

(8)  Αν ο στόχος του μέτρου αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας από βιομάζα, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001· και αν στόχος του μέτρου είναι η επίτευξη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 80 % στη μονάδα από τη χρήση βιομάζας σε σχέση με τη μεθοδολογία εξοικονόμησης αερίων θερμοκηπίου και το σχετικό συγκριτικό ορυκτό καύσιμο που ορίζεται στο παράρτημα VI της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001. Αν ο στόχος του μέτρου αφορά την παραγωγή βιοκαυσίμου από βιομάζα (εξαιρουμένων των καλλιεργειών για τρόφιμα και ζωοτροφές), σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001· και αν στόχος του μέτρου είναι η επίτευξη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 65 % στη μονάδα από τη χρήση βιομάζας για τον σκοπό αυτό σε σχέση με τη μεθοδολογία εξοικονόμησης αερίων θερμοκηπίου και το σχετικό συγκριτικό ορυκτό καύσιμο που ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

(9)  Στην περίπτωση συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, αν στόχος του μέτρου είναι να επιτευχθούν εκπομπές κύκλου ζωής χαμηλότερες από 100 gCO2e/kWh ή θερμότητα/ψύξη παραγόμενη από απορριπτόμενη θερμότητα. Στην περίπτωση τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης, αν η σχετική υποδομή ακολουθεί την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1), ή η υφιστάμενη υποδομή ανακαινίζεται ώστε να ανταποκρίνεται στον ορισμό της αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ή το έργο είναι προηγμένο πιλοτικό σύστημα (συστήματα ελέγχου και διαχείρισης της ενέργειας, διαδίκτυο των πραγμάτων) ή οδηγεί σε καθεστώς χαμηλότερης θερμοκρασίας στο σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

(10)  Αν στόχος του μέτρου είναι το κατασκευασμένο σύστημα να έχει μέση κατανάλωση ενέργειας ≤ 0,5 kWh ή δείκτη διαρροής υποδομής (ILI) ≤ 1.5, και η δραστηριότητα ανακαίνισης να μειώσει τη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά περισσότερο από 20 % ή να μειώσει τη διαρροή κατά περισσότερο από 20 %.

(11)  Αν ο στόχος του μέτρου για το κατασκευασμένο σύστημα εμπροσθοπορείας λυμάτων είναι να έχει μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας ή για την ανανέωση του συστήματος εμπροσθοπορείας λυμάτων να οδηγήσει σε μειωμένη μέση κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 % (αποκλειστικά με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και όχι με αλλαγές υλικών ή αλλαγές στο φορτίο).

(12)  Αν στόχος του μέτρου είναι η μετατροπή τουλάχιστον του 50 %, σε βάρος, των χωριστά συλλεγόμενων μη επικίνδυνων αποβλήτων σε δευτερογενείς πρώτες ύλες.

(13)  Αν στόχος του μέτρου είναι η μετατροπή βιομηχανικών χώρων και μολυσμένων εδαφών σε φυσική καταβόθρα άνθρακα.

(14)  Για τα πεδία παρέμβασης 56 έως 62, τα πεδία παρέμβασης 73, 74 και 77 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στοιχεία των μέτρων που αφορούν παρεμβάσεις σε εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της φόρτισης ΗΟ, ή στις δημόσιες μεταφορές.

(15)  Αν ο στόχος του μέτρου αφορά ηλεκτροκίνητα παρατρόχια υποσυστήματα και συναφή υποσυστήματα ή αν υπάρχει σχέδιο ηλεκτροκίνησης ή θα είναι κατάλληλο για χρήση σε αμαξοστοιχίες μηδενικών εκπομπών καυσαερίων εντός 10 ετών.

(16)  Ισχύει και για τις ντιζεληλεκτράμαξες.

(17)  Ως καθαρές υποδομές αστικών μεταφορών νοούνται υποδομές που καθιστούν δυνατή τη λειτουργία τροχαίου υλικού μηδενικών εκπομπών.

(18)  Ως καθαρό τροχαίο υλικό αστικών μεταφορών νοείται το τροχαίο υλικό μηδενικών εκπομπών.

(19)  Αν ο στόχος του μέτρου είναι σύμφωνος με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Μεθοδολογία για την ψηφιακή σήμανση στο πλαίσιο του μηχανισμού

Μεθοδολογία για την ψηφιακή σήμανση:

 

Πίνακας παρέμβασης

Κωδικός

Τομέας παρέμβασης και τύπος παρέμβασης (1)

Συντελεστής για τον υπολογισμό της στήριξης για την ψηφιακή μετάβαση

 

Πεδίο παρέμβασης 1: Συνδεσιμότητα

DESI διάσταση 1: Συνδεσιμότητα

 

051

Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (δίκτυο κορμού/οπισθόζευξης) (2)

100 %

052

Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης για εγκαταστάσεις πολλαπλών κατοικιών)

100 %

053

Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους)

100 %

054

Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι τον σταθμό βάσης για προηγμένες ασύρματες επικοινωνίες) (3)

100 %

054α

Κάλυψη δικτύου 5G, συμπεριλαμβανομένης της αδιάλειπτης παροχής συνδεσιμότητας κατά μήκος των διαδρομών μεταφορών· Συνδεσιμότητα Gigabit (δίκτυα που προσφέρουν συμμετρική τουλάχιστον 1 Gbps) για κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως σχολεία, κόμβοι μεταφορών και κύριοι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών

100 %

054β

Κινητή συνδεσιμότητα δεδομένων με ευρεία εδαφική κάλυψη

100 %

 

Πεδίο παρέμβασης 2: Επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας σε Ε&Α

DESI: «Ο τομέας ΤΠΕ της ΕΕ και οι επιδόσεις του στην Ε&Α»

 

009α

Επενδύσεις σε ψηφιακές δραστηριότητες Ε&Α (συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών κέντρων αριστείας, βιομηχανικής έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης, μελετών σκοπιμότητας, αγοράς πάγιων ή άυλων περιουσιακών στοιχείων για ψηφιακές συναφείς δραστηριότητες Ε&Α)

100 %

 

Πεδίο παρέμβασης 3: Ανθρώπινο κεφάλαιο

DESI διάσταση 2: Ανθρώπινο κεφάλαιο

 

012

Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠ για τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή ένταξη (4)

100 %

016

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση, βιομηχανική μετάβαση, επιχειρηματικότητα και προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων στην αλλαγή

40 %

108

Στήριξη για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (5)

100 %

099

Ειδική στήριξη για την απασχόληση και την κοινωνικοοικονομική ένταξη των νέων

40 %

100

Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της σύστασης επιχειρήσεων

40 %

 

Πεδίο παρέμβασης 4: ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και τοπικά ψηφιακά οικοσυστήματα

DESI διάσταση 5: Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

 

011

Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις (6)

100 %

011α

Κυβερνητικές λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εφαρμογές που συμμορφώνονται με τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή ενεργειακής απόδοσης (7)

100 %

011β

Ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος ψηφιακής ταυτότητας για δημόσια και ιδιωτική χρήση

100 %

013

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (συμπεριλαμβάνονται η ηλεκτρονική περίθαλψη, το διαδίκτυο των πραγμάτων για τη φυσική δραστηριότητα και η υποβοηθούμενη από το περιβάλλον αυτόνομη διαβίωση)

100 %

095

Ψηφιοποίηση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

100 %

063

Ψηφιοποίηση των μεταφορών: οδός

100 %

063α

Ψηφιοποίηση των μεταφορών όταν αφιερώνεται εν μέρει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: οδός

100 %

070

Ψηφιοποίηση των μεταφορών: σιδηροδρομικές μεταφορές

100 %

071

Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)

100 %

076

Ψηφιοποίηση των αστικών μεταφορών

100 %

076α

Ψηφιοποίηση των μεταφορών όταν αφιερώνεται εν μέρει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: αστικές συγκοινωνίες

100 %

084

Ψηφιοποίηση των μεταφορών: άλλοι τρόποι μεταφοράς

100 %

084α

Ψηφιοποίηση των μεταφορών όταν αφιερώνεται εν μέρει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: άλλοι τρόποι μεταφοράς

100 %

033

Έξυπνα ενεργειακά συστήματα (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα αποθήκευσης

40 %

011γ

Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης

100 %

 

Πεδίο παρέμβασης 5: Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων

DESI διάσταση 4: Ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών

 

010

Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, B2B)

100 %

010α

Ψηφιοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, B2B)

100 %

010β

Ψηφιοποίηση ΜΜΕ ή μεγάλων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, B2B) σύμφωνα με τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή ενεργειακής απόδοσης (7)

100 %

014

Επιχειρηματική υποδομή για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται βιομηχανικά πάρκα και βιομηχανικοί χώροι) (8)

40 %

015

Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών επενδύσεων (8)

40 %

017

Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού) (8)

40 %

018

Εκκόλαψη επιχειρήσεων, υποστήριξη τεχνοβλαστών και παράγωγων επιχειρήσεων και νεοσύστατων επιχειρήσεων (8)

40 %

019

Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, μεταξύ άλλων μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και δημόσιων αρχών και επιχειρηματικών δικτύων που ωφελούν κατά κύριο λόγο τις ΜΜΕ (8)  (9)

40 %

020

Διαδικασίες καινοτομίας στις ΜΜΕ (διαδικασία καινοτομίας, οργανωτική καινοτομία, καινοτομία μάρκετινγκ, συνδημιουργία και με βάση τις ανάγκες των χρηστών και τη ζήτηση) (8)

40 %

021

Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (8)

40 %

021α

Στήριξη της παραγωγής και διανομής ψηφιακού περιεχομένου

100 %

 

Πεδίο παρέμβασης 6: Επενδύσεις σε ψηφιακές ικανότητες και ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών

DESI διάσταση 4: Ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών + ad hoc συλλογές δεδομένων

 

055

Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ (συμπεριλαμβάνονται πόροι/εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, κέντρα δεδομένων, αισθητήρες και άλλος ασύρματος εξοπλισμός)

100 %

055α

Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ (συμπεριλαμβάνονται πόροι/εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, κέντρα δεδομένων, αισθητήρες και άλλος ασύρματος εξοπλισμός) σύμφωνα με τα κριτήρια μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών και τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης (7)

100 %

021β

Ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης και εγκαταστάσεων υποστήριξης για τις δημόσιες διοικήσεις και τις επιχειρήσεις (εθνικά κέντρα ικανοτήτων HPC, κέντρα κυβερνοχώρου, εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού τεχνητής νοημοσύνης, blockchain, διαδίκτυο των πραγμάτων κ.λπ.)

100 %

021γ

Επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες όπως: Υπολογιστικές ικανότητες υψηλών επιδόσεων και κβαντικές υπολογιστικές ικανότητες/ικανότητες κβαντικής επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης κβαντικής κρυπτογράφησης)· στον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ενσωμάτωση συστημάτων στον τομέα της μικροηλεκτρονικής· επόμενη γενιά ευρωπαϊκών ικανοτήτων δεδομένων, υπολογιστικού νέφους και αιχμής (υποδομές, πλατφόρμες και υπηρεσίες)· εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, Deeptech και άλλες ψηφιακές προηγμένες τεχνολογίες. Επενδύσεις στη διασφάλιση της ψηφιακής αλυσίδας εφοδιασμού.

100 %

021δ

Ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών, μέτρων και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων κυβερνοασφάλειας για τους χρήστες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

100 %

 

Πεδίο παρέμβασης 7: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον ψηφιακό τομέα

 

027α

Επενδύσεις σε τεχνολογίες, δεξιότητες, υποδομές και λύσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και διασφαλίζουν την κλιματική ουδετερότητα των κέντρων δεδομένων και των δικτύων.

100 %


(1)  Η περιγραφή των παρεμβάσεων στον παρόντα πίνακα δεν θίγει τη συμμόρφωση με τους κανόνες ανταγωνισμού, ιδίως για να διασφαλιστεί ότι οι παρεμβάσεις δεν παραγκωνίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις.

(2)  Συμπεριλαμβανομένων των υποβρύχιων καλωδίων εντός και μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών.

(3)  Συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G και 6G.

(4)  Συμπεριλαμβανομένων των εξής: μέτρα για τη στήριξη της ψηφιοποίησης των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε υποδομές ΤΠΕ), μεταξύ άλλων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων.

(5)  Αυτό αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα και περιλαμβάνει: εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής εξειδίκευσης για την κατάρτιση ειδικών στον ψηφιακό τομέα (δηλαδή προγράμματα επικεντρωμένα στην τεχνολογία)· κατάρτιση εκπαιδευτικών, ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σχετικές οργανωτικές ικανότητες. Αυτό περιλαμβάνει επίσης μέτρα και προγράμματα που αποσκοπούν στη βελτίωση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

(6)  Συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών (όπως η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, η κυβερνοασφάλεια ή η τεχνητή νοημοσύνη) για τις δημόσιες υπηρεσίες και τη λήψη αποφάσεων και τη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών (περιφερειακών, εθνικών και διασυνοριακών).

(7)  Αν ο στόχος του μέτρου είναι να πρέπει η δραστηριότητα να επεξεργάζεται ή να συλλέγει δεδομένα ώστε να καταστεί δυνατή η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με αποτέλεσμα αποδεδειγμένη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής της. Αν ο στόχος του μέτρου απαιτεί από τα κέντρα δεδομένων να συμμορφώνονται με τον «Ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων».

(8)  Ο ψηφιακός συντελεστής 40 % θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν η παρέμβαση επικεντρώνεται σε στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, ψηφιακών προϊόντων, στοιχείων ΤΠΕ, κ.λπ.

(9)  Συμπεριλαμβάνονται οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας.