3.12.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 432/59


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2021/2135 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 2ας Δεκεμβρίου 2021

σχετικά με μέτρο συνδρομής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη για τη στήριξη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 1 και το άρθρο 41 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/509 (1), θεσπίστηκε Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη (ΕΜΕ) για τη χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη δράσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης. Ειδικότερα, δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2021/509, ο ΕΜΕ μπορεί να χρηματοδοτεί δράσεις για την ενίσχυση των ικανοτήτων τρίτων κρατών και περιφερειακών και διεθνών οργανισμών όσον αφορά στρατιωτικά και αμυντικά θέματα.

(2)

Η εντατικοποίηση του διαλόγου και της συνεργασίας και η προώθηση της σταδιακής σύγκλισης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), αποτελεί έναν από τους στόχους της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου (2).

(3)

Η σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ΚΠΑΑ και η σημασία της αυξανόμενης σύγκλισης της Ουκρανίας με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), μεταξύ άλλων μέσω της διερεύνησης των δυνατοτήτων για περαιτέρω στήριξη της ανθεκτικότητας της Ουκρανίας, ήταν ένα από τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας του 2021.

(4)

Με επιστολή που απηύθυναν στις 28 Οκτωβρίου 2021 ο υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων και ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας στον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας («ύπατος εκπρόσωπος») ζήτησαν από την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2021/509, να στηρίξει τις μονάδες στρατιωτικής ιατρικής, τις μονάδες μηχανικού (αποναρκοθέτηση), τις μονάδες κινητικότητας και εφοδιαστικής καθώς και τις μονάδες κυβερνοάμυνας των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

(5)

Αυτό το μέτρο συνδρομής θα υλοποιηθεί λαμβανομένων υπόψη των αρχών και απαιτήσεων που ορίζονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/509 και σύμφωνα με τους κανόνες για την εκτέλεση των εσόδων και δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΜΕ, και σε συμμόρφωση με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (3).

(6)

Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά του να προστατεύσει, να προωθήσει και να πραγματώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τις δημοκρατικές αρχές, και να ενισχύσει το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και με το διεθνές δίκαιο, ιδίως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Θέσπιση, στόχοι, πεδίο εφαρμογής και διάρκεια

1.   Θεσπίζεται μέτρο συνδρομής υπέρ της Δημοκρατίας της Ουκρανίας («δικαιούχος») το οποίο θα χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη (ΕΜΕ) («μέτρο συνδρομής»).

2.   Στόχος του μέτρου συνδρομής είναι να συμβάλει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς τους να παρέχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, σε κρίσεις ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και να ενισχύσει τη δυνατότητα της Ουκρανίας να συμβάλει σε αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ.

3.   Για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στην παράγραφο 2, το μέτρο συνδρομής χρηματοδοτεί την παράδοση μη θανατηφόρου εξοπλισμού στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας όσον αφορά:

α)

τις μονάδες στρατιωτικής ιατρικής (συμπεριλαμβανομένων των κινητών νοσοκομείων),

β)

τις μονάδες μηχανικού (συμπεριλαμβανομένης της αποναρκοθέτησης),

γ)

τις μονάδες κινητικότητας και εφοδιαστικής, και

δ)

τις μονάδες κυβερνοάμυνας.

4.   Η διάρκεια του μέτρου συνδρομής είναι 36 μήνες από την ημερομηνία σύναψης της πρώτης συμφωνίας μεταξύ του διευθυντή μέτρων συνδρομής που ενεργεί ως διατάκτης και οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο α) της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2021/509.

Άρθρο 2

Χρηματοδοτικές ρυθμίσεις

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με το μέτρο συνδρομής ανέρχεται σε 31 000 000 EUR, κατ’ ανώτατο όριο. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 5 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2021/509, ο διευθυντής μέτρων συνδρομής μπορεί να ζητά την καταβολή συνεισφορών μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, έως 27 900 000 EUR. Τα κεφάλαια που ζητούνται από τον διευθυντή μέτρων συνδρομής χρησιμοποιούνται μόνο για την πληρωμή δαπανών εντός των ορίων που εγκρίνονται από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/509 στον διορθωτικό προϋπολογισμό του 2021 που αντιστοιχεί σε αυτό το μέτρο συνδρομής.

2.   Η διαχείριση όλων των δαπανών γίνεται σύμφωνα με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/509 και με τους κανόνες για την εκτέλεση των εσόδων και δαπανών που χρηματοδοτείται μέσω του ΕΜΕ.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις με τον δικαιούχο

1.   Ο ύπατος εκπρόσωπος προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις με τον δικαιούχο, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των απαιτήσεων και των όρων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, ως προϋπόθεση για την παροχή στήριξης στο πλαίσιο του μέτρου συνδρομής.

2.   Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν διατάξεις που υποχρεώνουν τον δικαιούχο να διασφαλίζει:

α)

τη συμμόρφωση των μονάδων των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας που λαμβάνουν στήριξη δυνάμει του μέτρου συνδρομής με το σχετικό διεθνές δίκαιο, ιδίως το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

β)

τη σωστή και αποτελεσματική χρήση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων παρέχονται στο πλαίσιο του μέτρου συνδρομής για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν,

γ)

την επαρκή συντήρηση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων παρέχονται στο πλαίσιο του μέτρου συνδρομής, ώστε να διασφαλίζονται η δυνατότητα χρήσης τους και η επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους,

δ)

ότι οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία παρέχονται στο πλαίσιο του μέτρου συνδρομής δεν θα χαθούν ούτε θα μεταβιβαστούν χωρίς την έγκριση της επιτροπής του Μηχανισμού που συγκροτήθηκε βάσει της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2021/509 σε πρόσωπα ή οντότητες διαφορετικά από εκείνα που ορίζονται στις εν λόγω ρυθμίσεις, στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

3.   Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την αναστολή και τον τερματισμό της στήριξης στο πλαίσιο του μέτρου συνδρομής, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος αθετεί τις ως άνω υποχρεώσεις.

Άρθρο 4

Εφαρμογή

1.   Ο ύπατος εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης σύμφωνα με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/509 και με τους κανόνες για την εκτέλεση των εσόδων και δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΜΕ και το ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων και ελέγχων για τα μέτρα συνδρομής στο πλαίσιο του ΕΜΕ.

2.   Η εκτέλεση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3πραγματοποιείται από τους ακόλουθους φορείς:

α)

τον Κεντρικό Οργανισμό Διαχείρισης Έργων της Λιθουανίας (ΚΟΔΕ) όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 3, στοιχεία α), β) και γ), και

β)

την Ακαδημία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εσθονίας (eGA) όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 3, στοιχείο δ).

Άρθρο 5

Παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση

1.   Ο ύπατος εκπρόσωπος διασφαλίζει ότι η τήρηση από τον δικαιούχο των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με βάση το άρθρο 3 παρακολουθείται. Η εν λόγω παρακολούθηση παρέχει ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο και τους κινδύνους παράβασης των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με βάση το άρθρο 3 και συμβάλλει στην πρόληψη τέτοιων παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των διεθνών ανθρώπινων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνδρομής.

2.   Ο έλεγχος του εξοπλισμού και των προμηθειών μετά την αποστολή οργανώνεται ως εξής:

α)

επαλήθευση της παράδοσης, όπου οι ένοπλες δυνάμεις του τελικού χρήστη υπογράφουν πιστοποιητικά παράδοσης κατά τη μεταβίβαση της κυριότητας

β)

υποβολή έκθεση απογραφής, όπου ο δικαιούχος υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με την απογραφή καθορισμένων ειδών. Οι εκθέσεις θα συνεχίσουν να υποβάλλονται έως ότου η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) κρίνει ότι παρέλκει η υποβολή τους.

γ)

επιτόπιος έλεγχος, όπου ο δικαιούχος παρέχει στον ύπατο εκπρόσωπο τη δυνατότητα να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο κατόπιν αιτήματος.

3.   Ο ύπατος εκπρόσωπος διενεργεί εκτίμηση, υπό μορφή διαρθρωμένης πρώτης αξιολόγησης του μέτρου συνδρομής, έξι μήνες μετά την πρώτη παράδοση εξοπλισμού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις για τον έλεγχο του εξοπλισμού και των προμηθειών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του μέτρου συνδρομής ή οποιεσδήποτε άλλες αποτελεσματικές μορφές ανεξάρτητης παροχής πληροφοριών. Η τελική αξιολόγηση διενεργείται κατά την ολοκλήρωση της παράδοσης του εξοπλισμού και των προμηθειών και της παροχής των υπηρεσιών στο πλαίσιο του μέτρου συνδρομής, ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσον το μέτρο συνδρομής έχει συμβάλει στην επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων.

Άρθρο 6

Υποβολή εκθέσεων

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης, ο ύπατος εκπρόσωπος υποβάλλει στην ΕΠΑ εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση του μέτρου συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 63 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2021/509. Ο διευθυντής μέτρων συνδρομής ενημερώνει τακτικά την επιτροπή του μηχανισμού που συγκροτήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/509 σχετικά με την εκτέλεση των εσόδων και δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 38 της εν λόγω απόφασης, μεταξύ άλλων παρέχοντας πληροφορίες για τους συμμετέχοντες προμηθευτές και υπεργολάβους.

Άρθρο 7

Αναστολή και διακοπή

Η ΕΠΑ μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση του μέτρου συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 64 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2021/509.

Η ΕΠΑ μπορεί επίσης να συστήσει να διακόψει το Συμβούλιο το μέτρο συνδρομής.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2021.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. VRTOVEC


(1)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/509 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη, και για την κατάργηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/528 (ΕΕ L 102 της 24.3.2021, σ. 14).

(2)  ΕΕ L 161 της 29.5.2014, σ. 3.

(3)  Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99).