20.10.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1503 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 7ης Οκτωβρίου 2020

σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding) εδραιώνεται ολοένα περισσότερο ως μορφή εναλλακτικής χρηματοδότησης για τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες κατά κανόνα βασίζονται σε μικρές επενδύσεις. Η συμμετοχική χρηματοδότηση αντιπροσωπεύει ένα ολοένα και σημαντικότερο είδος διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της οποίας ένας πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, χωρίς να αναλαμβάνει κίνδυνο ο ίδιος, χρησιμοποιεί μια ψηφιακή πλατφόρμα ανοιχτή στο κοινό με στόχο τη σύζευξη ή τη διευκόλυνση της σύζευξης δυνητικών επενδυτών ή δανειστών με επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση θα μπορεί να λάβει τη μορφή δανείων ή απόκτησης κινητών αξιών ή άλλων εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης. Είναι επομένως σκόπιμο να υπαχθεί στον παρόντα κανονισμό τόσο η συμμετοχική χρηματοδότηση τόσο βάσει δανεισμού όσο και βάσει επένδυσης, καθώς τα δυο είδη μπορούν να διαρθρωθούν ως συγκρίσιμες εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης.

(2)

Η παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης περιλαμβάνει συνήθως τρεις κατηγορίες συντελεστών: τον κύριο του έργου, ο οποίος προτείνει το προς χρηματοδότηση έργο, τους επενδυτές οι οποίοι χρηματοδοτούν το έργο και έναν διαμεσολαβητικό οργανισμό με τη μορφή παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ο οποίος φέρνει σε επαφή τους κυρίους των έργων και τους επενδυτές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

(3)

Η συμμετοχική χρηματοδότηση μπορεί να συμβάλει στην παροχή πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ και στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU). Η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ αποτελεί πρόβλημα ακόμη και σε εκείνα τα κράτη μέλη όπου η πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση παρέμεινε σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η συμμετοχική χρηματοδότηση πρωτοεμφανίστηκε και καθιερώθηκε ως πρακτική χρηματοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων φυσικών και νομικών προσώπων. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες χρηματοδοτούνται συνήθως από μεγάλο αριθμό ατόμων ή οργανισμών, και οι επιχειρήσεις, ακόμα και νεοφυείς, αντλούν σχετικώς μικρά χρηματικά ποσά.

(4)

Η συμμετοχική χρηματοδότηση, εκτός του ότι είναι μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων και από κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, μπορεί να προσφέρει και άλλα οφέλη στις επιχειρήσεις. Μπορεί να επιβεβαιώσει μια επιχειρηματική ιδέα, να παράσχει στους επιχειρηματίες πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων που παρέχουν εμπεριστατωμένες απόψεις και πληροφορίες, και είναι εργαλείο εμπορικής προώθησης.

(5)

Τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ήδη εγχώρια εξειδικευμένα καθεστώτα για την συμμετοχική χρηματοδότηση, προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες των τοπικών αγορών και επενδυτών. Αποτέλεσμα είναι οι εθνικοί κανόνες να αποκλίνουν ανά την Ένωση όσον αφορά τους όρους λειτουργίας των πλατφορμών συμμετοχικής χρηματοδότησης, το πεδίο επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και τις απαιτήσεις αδειοδότησης.

(6)

Οι διαφορές μεταξύ των εθνικών κανόνων παρακωλύουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης θίγοντας άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στις υπηρεσίες αυτές. Ειδικότερα, το γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο είναι κατακερματισμένο με βάση τα εθνικά σύνορα επιφέρει σημαντικά δικαστικά έξοδα για τους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες να προσδιορίσουν τους κανόνες που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές αυτοί συχνά αποφεύγουν τις διασυνοριακές επενδύσεις μέσω πλατφορμών συμμετοχικής χρηματοδότησης. Για τους ίδιους λόγους, οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που διαχειρίζονται τις πλατφόρμες αυτές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος εγκατάστασης. Αποτέλεσμα είναι οι υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης να παραμένουν έως σήμερα ως επί το πλείστον εθνικού χαρακτήρα, εις βάρος της ενωσιακής αγοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης, αποστερώντας τις επιχειρήσεις από πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες, ιδίως όταν δραστηριοποιούνται σε μικρότερες εθνικές αγορές.

(7)

Επομένως, για την προώθηση των διασυνοριακών υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης και τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης παροχής και λήψης των υπηρεσιών αυτών στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει να αρθούν τα υφιστάμενα εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των προκειμένων υπηρεσιών και να εξασφαλισθεί σοβαρή προστασία των επενδυτών με τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης.

(8)

Μέσω της άρσης των εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, ο παρών κανονισμός επιδιώκει την προώθηση της διασυνοριακής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που σχετίζονται με τη χορήγηση δανείων σε καταναλωτές, κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), θα πρέπει ως εκ τούτου να εξαιρεθούν του παρόντος κανονισμού.

(9)

Για να αποφευχθούν φαινόμενα καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας (ρυθμιστικού αρμπιτράζ) και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, θα πρέπει να τους απαγορεύεται να δέχονται καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια από το κοινό, εκτός αν έχουν επίσης λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η εθνική νομοθεσία δεν απαιτεί άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή άλλη ατομική αδειοδότηση, εξαίρεση ή απαλλαγή κυρίων του έργου ή επενδυτών όταν δέχονται κεφάλαια ή χορηγούν δάνεια για να προσφέρουν έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης ή επένδυση σε τέτοια έργα.

(10)

Η παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης αποσκοπεί στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης ενός έργου μέσω της άντλησης κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό ανθρώπων που συνεισφέρουν έκαστος σχετικώς μικρά επενδυτικά ποσά μέσω διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος προσβάσιμου στο κοινό. Έτσι, οι υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης είναι ανοικτές προς απεριόριστο σύνολο επενδυτών οι οποίοι λαμβάνουν τις επενδυτικές προτάσεις συγχρόνως, περιλαμβάνουν δε την άντληση κεφαλαίων κατά κύριο λόγο από φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που δεν είναι υψηλής εισοδηματικής τάξης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ρυθμίζει τις υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που αφορούν την κοινή παροχή υπηρεσιών λήψης και διαβίβασης εντολών πελατών και την τοποθέτηση κινητών αξιών ή εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης χωρίς δέσμευση ανάληψης σε δημόσια πλατφόρμα που παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στους επενδυτές. Η κοινή παροχή των εν λόγω υπηρεσιών αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης έναντι ορισμένων επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχονται δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), παρ’ όλο που, μεμονωμένα, οι εν λόγω υπηρεσίες αντιστοιχούν σε εκείνες της συγκεκριμένης οδηγίας.

(11)

Στην περίπτωση της συμμετοχικής χρηματοδότησης βάσει δανεισμού, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες διευκόλυνσης της χορήγησης δανείων, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών όπως η παρουσίαση προσφορών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε πελάτες και η τιμολόγηση ή αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου έργων συμμετοχικής χρηματοδότησης ή κυρίων του έργου. Ο ορισμός των υπηρεσιών αυτών θα πρέπει να εξυπηρετεί διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα που καθιστούν δυνατή τη σύναψη δανειακής σύμβασης μεταξύ ενός ή περισσότερων επενδυτών και ενός ή περισσότερων κυρίων του έργου μέσω πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης. Τα δάνεια του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ενέχουν άνευ όρων υποχρέωση επιστροφής ενός συμφωνημένου χρηματικού ποσού στον επενδυτή, ενώ οι πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης βάσει δανεισμού απλώς διευκολύνουν τη σύναψη δανειακών συμβάσεων μεταξύ των επενδυτών και των κυρίων των έργων χωρίς ποτέ ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης να ενεργεί ως πιστωτής του κυρίου του έργου. Η διευκόλυνση της χορήγησης δανείων βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει να διακρίνεται από τη δραστηριότητα πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο χορηγεί πιστώσεις για δικό του λογαριασμό και λαμβάνει καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια από το κοινό.

(12)

Για την παροχή των υπηρεσιών τους, οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διαχειρίζονται διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα προσβάσιμα στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που απαιτούν εγγραφή χρήστη.

(13)

Για την συμμετοχική χρηματοδότηση βάσει επένδυσης, η μεταβιβασιμότητα αποτελεί σημαντική διασφάλιση ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να αποεπενδύουν, καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα να πωλούν τη συμμετοχή τους στις κεφαλαιαγορές. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός καλύπτει και επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σχετικών με κινητές αξίες. Τα μερίδια ορισμένων ιδιωτικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που έχουν συσταθεί βάσει του εθνικού δικαίου των κρατών μελών είναι επίσης ελευθέρως μεταβιβάσιμα στις κεφαλαιαγορές και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται η υπαγωγή τους στον παρόντα κανονισμό.

(14)

Ορισμένα εισηγμένα μέσα για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης ενδέχεται σε μερικά κράτη μέλη να υπόκεινται σε εθνικές διατάξεις περί μεταβιβασιμότητας, όπως η απαίτηση συμβολαιογραφικού τύπου για την μεταβίβαση. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας περί μεταβιβάσεως των μέσων αυτών.

(15)

Ενώ οι αρχικές προσφορές εικονικών νομισμάτων έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν ΜΜΕ, καινοτόμες νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις και, επίσης, να επιταχύνουν τη μεταφορά τεχνολογίας, εντούτοις τα χαρακτηριστικά τους θα μπορούσαν να διαφέρουν σημαντικά από τις υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που ρυθμίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(16)

Δεδομένων των κινδύνων που σχετίζονται με τις επενδύσεις συμμετοχικής χρηματοδότησης και με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία των επενδυτών και την παροχή ενός μηχανισμού πειθαρχίας της αγοράς, κρίνεται σκόπιμο να επιβληθεί όριο συνολικής ανταλλακτικής αξίας για τις προσφορές συμμετοχικής χρηματοδότησης που γίνονται από συγκεκριμένο κύριο του έργου. Το όριο θα πρέπει να είναι 5 000 000 EUR, όριο που χρησιμοποιούν τα περισσότερα κράτη μέλη για να εξαιρούν τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(17)

Τα αλληλεπικαλυπτόμενα ρυθμιστικά πλαίσια του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 θα μπορούσαν, εξαιτίας του ορίου των 5 000 000 EUR, να αυξήσουν τον κίνδυνο ρυθμιστικού αρμπιτράζ και να διαταράξουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών σε ορισμένα κράτη μέλη. Προσέτι, λίγα μόνο κράτη μέλη έχουν ειδικό νομικό πλαίσιο που διέπει τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης. Επειδή κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ορισμένα κράτη μέλη καθόρισαν το όριο για την εξαίρεση των δημόσιων προσφορών κινητών αξιών από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σε κάτω από 5 000 000 EUR και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη προσπάθεια που ενδέχεται να επιβαρύνει τα εν λόγω κράτη μέλη για την προσαρμογή της εθνικής τους νομοθεσίας και τη διασφάλιση της εφαρμογής του ενιαίου ορίου βάσει του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει μια εφάπαξ προσωρινή παρέκκλιση ώστε να μπορέσουν τα εν λόγω κράτη μέλη να προσαρμοσθούν. Η παρέκκλιση θα πρέπει να εφαρμοστεί για το συντομότερο δυνατό, ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή διατάραξη στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(18)

Για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, να περιοριστούν οι κίνδυνοι από τη συμμετοχική χρηματοδότηση και να διασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση όλων των πελατών, οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διασφαλίζουν ότι τόσο η επιλογή των έργων στις πλατφόρμες τους όσο και η παροχή των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης γίνεται κατά επαγγελματικό, δίκαιο και διαφανή τρόπο.

(19)

Για τη βελτίωση της υπηρεσίας προς τους πελάτες τους, οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι σε θέση να προτείνουν έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης σε μεμονωμένους επενδυτές βάσει μιας ή περισσοτέρων ειδικών παραμέτρων ή δεικτών κινδύνου, όπως ο τύπος ή ο τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, που έχουν κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ωστόσο, η αδειοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να παρέχει στους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης το δικαίωμα να παρέχουν ατομικές ή συλλογικές υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Για να διασφαλίζεται ότι στους δυνητικούς επενδυτές προσφέρονται επενδυτικές ευκαιρίες σε ουδέτερη βάση, οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να καταβάλλουν ή να λαμβάνουν αμοιβή, έκπτωση ή μη χρηματικό όφελος για να κατευθύνουν εντολές επενδυτών σε συγκεκριμένη προσφορά που παρέχεται επί της πλατφόρμας τους ή σε πλατφόρμα τρίτου.

(20)

Τα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες διαδικασίες κατά τις οποίες κεφάλαια διατίθενται αυτόματα από τον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης σύμφωνα με τις παραμέτρους και τους δείκτες κινδύνου που έχουν προκαθορισθεί από τον επενδυτή, καλούνται δε αυτοεπενδύσεις, θα πρέπει να θεωρούνται διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων.

(21)

Η ύπαρξη εργαλείων διαλογής σε πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης βάσει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θεωρείται επενδυτική συμβουλή δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εφόσον τα εν λόγω εργαλεία παρέχουν πληροφορίες στους πελάτες με ουδέτερο τρόπο, ο οποίος δεν αποτελεί σύσταση. Αυτά τα εργαλεία διαλογής θα πρέπει να περιλαμβάνουν και εκείνα τα οποία εμφανίζουν αποτελέσματα βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με αμιγώς αντικειμενικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Τα χαρακτηριστικά αυτά στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης θα μπορούν να είναι προκαθορισμένα κριτήρια του έργου, όπως ο οικονομικός τομέας, το χρησιμοποιούμενο μέσο και το επιτόκιο, ή η κατηγορία κινδύνου, όταν γνωστοποιούνται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού. Ομοίως, τα βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία που υπολογίζονται χωρίς περιθώριο διακριτικής ευχέρειας θα πρέπει επίσης να θεωρούνται αντικειμενικά κριτήρια.

(22)

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να διευκολυνθούν οι άμεσες επενδύσεις και να αποτραπεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που υπόκεινται σε ρυθμίσεις άλλων νομοθετικών πράξεων της Ένωσης, ιδίως εκείνων που διέπουν τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Η χρήση νομικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών ειδικού σκοπού, οι οποίες παρεμβάλλονται μεταξύ του έργου συμμετοχικής χρηματοδότησης και των επενδυτών θα πρέπει, συνεπώς, να ρυθμίζεται αυστηρά και να επιτρέπεται μόνον εφόσον δικαιολογείται από τη δυνατότητα που παρέχεται σε επενδυτή να αποκτήσει δικαίωμα σε, για παράδειγμα, μη ρευστοποιήσιμο ή αδιαίρετο περιουσιακό στοιχείο μέσω της έκδοσης κινητών αξιών από εταιρεία ειδικού σκοπού.

(23)

Η διασφάλιση αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης είναι απαραίτητη για την ορθή διαχείριση του κινδύνου και την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων. Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης θα πρέπει, συνεπώς, να διαθέτουν οργανωτικά πλαίσια διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διαχείρισή τους. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείρισή τους θα πρέπει να έχουν εχέγγυα αξιοπιστίας και κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. Οι πάροχοι θα πρέπει επίσης να θεσπίζουν διαδικασίες για τη λήψη και διαχείριση καταγγελιών που υποβάλλουν πελάτες.

(24)

Οι πελάτες εκτίθενται σε κινδύνους που σχετίζονται με τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, ιδίως λειτουργικούς κινδύνους. Για να προστατεύονται οι πελάτες, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία.

(25)

Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης θα πρέπει να υποχρεούνται να αναπτύσσουν σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με την πτώχευση ενός παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης. Τα σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις για τον χειρισμό των κρίσιμων λειτουργιών, οι οποίες, ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο του παρόχου, θα μπορούν να προβλέπουν τη συνέχιση της εξυπηρέτησης των εκκρεμών δανείων, την ενημέρωση πελατών και την παράδοση των διακανονισμών φύλαξης περιουσιακών στοιχείων.

(26)

Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης θα πρέπει να λειτουργούν ως ουδέτεροι διαμεσολαβητές μεταξύ πελατών στην πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης την οποία διαχειρίζονται. Για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τους παρόχους, τους μετόχους τους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους τους, και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά μαζί τους με σχέση ελέγχου. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους παρόχους να έχουν οποιανδήποτε συμμετοχή στις προσφορές συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχονται στις πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης που διαχειρίζονται. Οι βασικοί μέτοχοι, τα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόμενοι, και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με αυτούς με σχέση ελέγχου, δεν θα πρέπει να ενεργούν ως κύριοι έργων σε σχέση με τις υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που προσφέρονται στην πλατφόρμα τους. Ωστόσο, οι βασικοί μέτοχοι, τα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόμενοι και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν θα πρέπει να απαγορεύεται να ενεργούν ως επενδυτές στο πλαίσιο των έργων που προσφέρονται στην πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης τους, εφόσον υπάρχουν κατάλληλες διασφαλίσεις κατά της σύγκρουσης συμφερόντων.

(27)

Για την αποδοτική και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, οι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών θα πρέπει να επιτρέπεται να αναθέτουν οποιαδήποτε επιχειρησιακή λειτουργία, εν όλω ή εν μέρει, σε τρίτο μέρος, αν η εξωτερική αυτή ανάθεση δεν παραβλάπτει την ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων των παρόχων ούτε την αποτελεσματική εποπτεία τους. Οι πάροχοι θα πρέπει ωστόσο να διατηρούν την πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις εξωτερικά ανατιθέμενες δραστηριότητες.

(28)

Οι απαιτήσεις σχετικά με τη φύλαξη περιουσιακών στοιχείων έχουν ζωτική σημασία για την προστασία των επενδυτών-αποδεκτών υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης. Οι κινητές αξίες ή τα εισηγμένα μέσα για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης που μπορούν να καταχωρισθούν σε λογαριασμό χρηματοοικονομικών μέσων ή τα οποία μπορούν να παραδοθούν ενσωμάτως στον θεματοφύλακα θα πρέπει να φυλάσσονται από αναγνωρισμένο θεματοφύλακα, ο οποίος έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ ή 2014/65/ΕΕ. Ανάλογα με το είδος των προς φύλαξη περιουσιακών στοιχείων, αυτά είτε τίθενται υπό παρακαταθήκη, όπως και οι κινητές αξίες που μπορούν να καταχωρισθούν σε λογαριασμό χρηματοοικονομικών μέσων ή να παραδοθούν ενσωμάτως είτε υπόκεινται σε εξακρίβωση κυριότητας και τήρηση αρχείων. Η φύλαξη κινητών αξιών ή εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης που, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, έχουν καταχωρισθεί μόνο στον κύριο του έργου ή τον πράκτορά του, όπως επενδύσεις σε μη εισηγμένες εταιρείες, ή τηρούνται σε ατομικά διαχωρισμένο λογαριασμό τον οποίον ένας πελάτης μπορεί να ανοίξει απευθείας σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων, θεωρείται ισοδύναμη με φύλαξη περιουσιακών στοιχείων από αναγνωρισμένους θεματοφύλακες.

(29)

Δεδομένου ότι μόνο οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών, όπως ορίζει η οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), η άδεια παροχής υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης δεν ισοδυναμεί με άδεια παροχής υπηρεσιών πληρωμών. Είναι σκόπιμο συνεπώς να διευκρινιστεί, ότι σε περίπτωση που πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης παρέχει τέτοιες υπηρεσίες πληρωμών σε σχέση με τις υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης τις οποίες παρέχει, θα πρέπει επίσης να είναι πάροχος υπηρεσιών πληρωμών όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/2366. Η απαίτηση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των οντοτήτων που έχουν αδειοδοτηθεί δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και ασκούν δραστηριότητα του άρθρου 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 και υπόκεινται επίσης στην υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 37 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366. Για να καταστεί δυνατή η δέουσα εποπτεία των εν λόγω δραστηριοτήτων, ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για το εάν προτίθεται να εκτελεί ο ίδιος υπηρεσίες πληρωμών έχοντας λάβει τη σχετική άδεια, ή θα αναθέσει τις εν λόγω υπηρεσίες σε αδειοδοτημένο τρίτο.

(30)

Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία των διασυνοριακών υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης είναι να έχουν οι εν λόγω υπηρεσίες επαρκή κλίμακα και να χαίρουν της εμπιστοσύνης του κοινού. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να καθοριστούν απαιτήσεις για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας στους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, οι οποίες θα είναι ενιαίες, αναλογικές και αμέσου ισχύος. Οι απαιτήσεις που διέπουν τις υπηρεσίες αυτές θα πρέπει επομένως να διευκολύνουν τη διασυνοριακή παροχή τους, να περιορίζουν τους λειτουργικούς κινδύνους και να διασφαλίζουν υψηλό βαθμό διαφάνειας και προστασίας των επενδυτών.

(31)

Προκειμένου να διασφαλισθεί η πραγματική εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αδειοδότησης ως πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών δυνάμει του παρόντος κανονισμού μόνον νομικά πρόσωπα που έχουν πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης στην Ένωση, και έχουν τους αναγκαίους πόρους.

(32)

Οι υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης μπορούν να εκτεθούν σε κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως τονίζεται στην από 26ης Ιουνίου 2017 έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά και αφορούν διασυνοριακές δραστηριότητες. Συνεπώς, κατά τον καθορισμό των όρων αδειοδότησης των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης και για την αξιολόγηση των εχεγγύων αξιοπιστίας των διευθυντικών στελεχών τους, θα πρέπει να παρέχονται διασφαλίσεις μέσω και του περιορισμού της παροχής υπηρεσιών πληρωμών σε αδειοδοτημένες οντότητες που υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Για την περαιτέρω διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς μέσω της αποτροπής κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα κεφαλαίων που μπορούν να αντληθούν μέσω προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα να επιβληθούν, στους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών, υποχρεώσεις συμμόρφωσης με το εθνικό δίκαιο για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την προσθήκη των εν λόγω παρόχων υπηρεσιών στον κατάλογο των υπόχρεων οντοτήτων για τους σκοπούς της συγκεκριμένης οδηγίας.

(33)

Για να έχουν οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται διασυνοριακά χωρίς να έρχονται αντιμέτωποι με διιστάμενους κανόνες και, κατ’ επέκταση, για να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση έργων ανά την Ένωση από επενδυτές προερχόμενους από διαφορετικά κράτη μέλη, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις στους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχουν αδειοδοτηθεί δυνάμει αυτού.

(34)

Η διαδικασία αδειοδότησης θα πρέπει να παρέχει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες που προτίθενται να προσφέρουν οι δυνητικοί πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων και τις πλατφόρμες που προτίθενται να εκμεταλλευτούν, να αξιολογεί την ποιότητα της διοίκησής τους και να αξιολογεί την εσωτερική οργάνωση και τις διαδικασίες που έχουν καθιερώσει οι δυνητικοί πάροχοι για να τηρήσουν τον παρόντα κανονισμό.

(35)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη εποπτεία και να αποφεύγεται δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση, οι οντότητες που έχουν αδειοδοτηθεί βάσει της οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) ή της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, 2014/65/ΕΕ ή (ΕΕ) 2015/2366, και επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν άδεια τόσο δυνάμει μιας από τις εν λόγω οδηγίες όσο και του παρόντος κανονισμού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να ισχύει απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης και οι αρμόδιες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή εγγράφων ή αποδείξεων που βρίσκονται ήδη στη διάθεσή τους.

(36)

Για να διευκολυνθεί η διαμόρφωση συνθηκών διαφάνειας για τους επενδυτές όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) (ESMA) θα πρέπει να καταρτίσει δημόσια διαθέσιμο και ενημερωμένο μητρώο όλων των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Το εν λόγω μητρώο θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με όλες τις υπό λειτουργία πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ένωση.

(37)

Μία άδεια λειτουργίας δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ανακαλείται όταν ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης παύει να πληροί τους όρους της αδείας. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν την εξουσία να ανακαλούν μία αδειοδότηση δυνάμει του παρόντος κανονισμού όταν ο πάροχος ή τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό του έχει απωλέσει την άδεια παροχής υπηρεσιών πληρωμών δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 ή επενδυτικών υπηρεσιών βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ή όταν ένας πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που είναι επίσης πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ή οι διαχειριστές του, οι υπάλληλοι ή τρίτο μέρος που ενεργεί για λογαριασμό του, έχει παραβεί την εθνική νομοθεσία κατά την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

(38)

Προκειμένου να παράσχει στους πελάτες του ευρύ φάσμα υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχει αδειοδοτηθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιτρέπεται να ασκεί δραστηριότητες άλλες από την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που καλύπτει μια άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(39)

Για να εξασφαλίζεται σαφής εικόνα σχετικά με τη φύση των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης και τους κινδύνους, τα κόστη και τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες αυτές, οι πάροχοι αυτών θα πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους πληροφόρηση ακριβή, σαφή και μη παραπλανητική.

(40)

Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχουν υπηρεσίες συνιστάμενες στη διευκόλυνση της χορήγησης δανείων, θα πρέπει να θέτουν στη διάθεση όλων των πελατών ορισμένες σημαντικές πληροφορίες, όπως τα ποσοστά αθέτησης των δανειακών υποχρεώσεων.

(41)

Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που βαθμολογούν την πιστοληπτική ικανότητα έργων συμμετοχικής χρηματοδότησης ή προτείνουν την τιμολόγηση προσφορών συμμετοχικής χρηματοδότησης θα πρέπει να δημοσιοποιούν τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας τους. Η υποχρεωτική αποκάλυψη των μεθόδων βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ή καθορισμού της τιμής ή του επιτοκίου δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως υποχρέωση αποκάλυψης ευαισθήτων επιχειρηματικών πληροφοριών ή παρακώλυση της καινοτομίας.

(42)

Για να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών που συμμετέχουν σε έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης κατά τη διευκόλυνση των επενδυτικών ροών, ο παρών κανονισμός διακρίνει μεταξύ ειδικευμένων και μη ειδικευμένων επενδυτών και εισάγει διάφορα επίπεδα διασφαλίσεων για την προστασία των επενδυτών, κατάλληλων για καθεμία από τις εν λόγω κατηγορίες. Η διάκριση μεταξύ ειδικευμένων και μη ειδικευμένων επενδυτών θα πρέπει να βασίζεται επί της διάκρισης μεταξύ επαγγελματιών πελατών και ιδιωτών πελατών που θεσπίστηκε με την οδηγία 2014/65/ΕΕ. Ωστόσο, η διάκριση θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της αγοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ειδικότερα, η διάκριση μεταξύ ειδικευμένων και μη ειδικευμένων επενδυτών στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την δυνητική εμπειρία των επενδυτών και τις γνώσεις τους σε θέματα συμμετοχικής χρηματοδότησης, η οποία και θα πρέπει να επαναξιολογείται ανά διετία.

(43)

Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο εμπορικής προώθησης σε πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης δεν είναι ίδια με παραδοσιακά επενδυτικά προϊόντα ή αποταμιευτικά προϊόντα και δεν θα πρέπει να διαφημίζονται ως τέτοια. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι οι δυνητικοί μη ειδικευμένοι επενδυτές κατανοούν το επίπεδο κινδύνου που σχετίζεται με τις επενδύσεις συμμετοχικής χρηματοδότησης, οι πάροχοι αυτών θα πρέπει υποχρεωτικώς να διενεργούν αξιολόγηση των γνώσεων των δυνητικών μη ειδικευμένων επενδυτών τους πριν από την πραγματοποίηση επένδυσης προκειμένου να εξακριβώσουν αν κατανοούν αυτές τις επενδύσεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης θα πρέπει να προειδοποιούν ρητά τους δυνητικούς μη ειδικευμένους επενδυτές με ανεπαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ενδέχεται να μην ενδείκνυνται για εκείνους.

(44)

Επειδή οι ειδικευμένοι επενδυτές έχουν εξ ορισμού επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με τις επενδύσεις σε έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης, δεν κρίνεται σκόπιμη η αξιολόγηση των γνώσεών τους πριν από την πραγματοποίηση επένδυσης. Ομοίως, οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να εκδίδουν προειδοποιήσεις κινδύνου προς τους ειδικευμένους επενδυτές.

(45)

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι μη ειδικευμένοι επενδυτές διαβάζουν και κατανοούν τις ρητές προειδοποιήσεις κινδύνου που εκδίδει για αυτούς ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, θα πρέπει να αποδέχονται ρητώς τους κινδύνους που αναλαμβάνουν όταν επενδύουν σε έργο συμμετοχικής χρηματοδότησης. Προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών και επειδή η απουσία της αποδοχής υποδηλώνει ενδεχόμενη ελλιπή κατανόηση των σχετικών κινδύνων, οι πάροχοι θα πρέπει να δέχονται επενδύσεις μόνο από μη ειδικευμένους επενδυτές που έχουν ρητά αποδεχθεί ότι έχουν λάβει και κατανοήσει τις εν λόγω προειδοποιήσεις,.

(46)

Λόγω της επισφάλειας των έργων συμμετοχικής χρηματοδότησης, οι μη ειδικευμένοι επενδυτές θα πρέπει να αποφεύγουν τα υπερβολικά ανοίγματα. Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος απώλειας μεγάλων ποσών από τα αρχικά επενδεδυμένα ποσά ή και ολικής απώλειας. Ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να ορίζεται το μέγιστο ποσό που οι μη ειδικευμένοι επενδυτές μπορούν άνευ περαιτέρω διασφαλίσεων να επενδύσουν σε μεμονωμένο έργο. Αντιθέτως, οι ειδικευμένοι επενδυτές που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία, γνώση ή χρηματοοικονομική ικανότητα, ή και συνδυασμό όλων αυτών, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε ανώτατο ποσό.

(47)

Προς ενίσχυση της προστασίας των μη ειδικευμένων επενδυτών, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί περίοδος περίσκεψης κατά τη διάρκεια της οποίας ένας δυνητικός μη ειδικευμένος επενδυτής μπορεί να ανακαλέσει μία προσφορά για επένδυση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για επένδυση σε συγκεκριμένη προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης άνευ αιτιολογίας και άνευ κυρώσεων. Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί μια κατάσταση στην οποία ένας δυνητικός μη ειδικευμένος επενδυτής, αποδεχόμενος μία προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης, αποδέχεται μία προσφορά για σύναψη νομικά δεσμευτικής σύμβασης χωρίς δυνατότητα υπαναχώρησης εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Η περίοδος περίσκεψης δεν χρειάζεται όταν ο υποψήφιος ειδικευμένος επενδυτής μπορεί να εκφράσει ενδιαφέρον για κάποια προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης άνευ συμβατικής δεσμεύσεως εκτός εάν η προσφορά επένδυσης ή η έκφραση ενδιαφέροντος γίνονται κοντά στην προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης της προσφοράς ή στην ημερομηνία επίτευξης του στόχου της χρηματοδότησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν εισπράττονται χρήματα από τον επενδυτή ούτε μεταβιβάζονται στον κύριο του έργου πριν λήξει η περίοδος περίσκεψης.

(48)

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις του δικαιώματος υπαναχώρησης από την προσφορά επενδύσεως ή από την έκφραση ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της περίσκεψης επί του κόστους άντλησης κεφαλαίων μέσω πλατφορμών συμμετοχικής χρηματοδότησης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει, στο πλαίσιο της έκθεσής της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αν η περίοδος περίσκεψης θα πρέπει να συντομευθεί ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων χωρίς να θίγεται η προστασία των επενδυτών.

(49)

Η οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) καλύπτει απαιτήσεις που απορρέουν από την αδυναμία μιας επιχείρησης επενδύσεων να εξοφλήσει χρήματα που οφείλονται σε επενδυτές ή που ανήκουν σε επενδυτές και τα οποία κατέχει για λογαριασμό τους σε σχέση με επενδυτικές δραστηριότητες, ή την αδυναμία της να επιστρέψει στους επενδυτές μέσα που τους ανήκουν και τα οποία κατέχει, διευθύνει ή διαχειρίζεται για λογαριασμό τους σε σχέση με επενδυτικές δραστηριότητες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η φύλαξη περιουσιακών στοιχείων, η οποία συνδέεται με υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχει επιχείρηση επενδύσεων η οποία είναι επίσης αδειοδοτημένη δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, δεν συνεπάγεται την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 2 της εν λόγω οδηγίας, οι μη ειδικευμένοι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται στο δελτίο βασικών πληροφοριών ότι η προστασία του συστήματος αποζημίωσης των επενδυτών δεν εφαρμόζεται σε κινητές αξίες ή εισηγμένα μέσα για τους σκοπούς της συμμετοχικής χρηματοδότησης που αποκτώνται μέσω της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης. Επιπλέον, η παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης από έναν τέτοιο πάροχο δεν θα πρέπει να θεωρείται αποδοχή καταθέσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 3 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12).

(50)

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το περιεχόμενο του δελτίου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές που θα πρέπει να παρέχεται από τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης στους δυνητικούς επενδυτές για κάθε προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης προκειμένου να είναι σε θέση να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις μετά λόγου γνώσεως. Το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές θα πρέπει να προειδοποιεί τους δυνητικούς επενδυτές ότι το επενδυτικό περιβάλλον στο οποίο έχουν εισέλθει συνεπάγεται κινδύνους που δεν καλύπτονται ούτε από τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ ούτε από τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την οδηγία 97/9/ΕΚ.

(51)

Το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές θα πρέπει να απηχεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συμμετοχικής χρηματοδότησης βάσει δανεισμού και βάσει επένδυσης. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να απαιτούνται ειδικοί και σχετικοί δείκτες. Το δελτίο θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη, εφόσον διατίθενται, τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που σχετίζονται με τους κυρίους των έργων, και θα πρέπει να επικεντρώνεται σε ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τους κυρίους των έργων, τα δικαιώματα των επενδυτών και τα τέλη, καθώς και με τα είδη των κινητών αξιών, των εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης και τα δάνεια που αποτελούν αντικείμενο προσφοράς. Το δελτίο θα πρέπει να καταρτίζεται από τους κυρίους των έργων, επειδή ο καταλληλότερος για να παράσχει τις πληροφορίες που πρέπει υποχρεωτικώς να περιλαμβάνει είναι οι κύριοι των έργων. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης έχουν την ευθύνη να παρέχουν το δελτίο στους δυνητικούς επενδυτές, θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το δελτίο είναι σαφές, σωστό και πλήρες.

(52)

Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία από τα απαιτούμενα στο δελτίο βασικών πληροφοριών για τις επενδύσεις που καταρτίζει ο κύριος του έργου. Τα πληροφοριακά αυτά στοιχεία θα πρέπει, ωστόσο, να είναι συμπληρωματικά και να συνάδουν με τις άλλες πληροφορίες που δίνει το δελτίο.

(53)

Εάν ένας πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διαπιστώσει την ύπαρξη παράλειψης, σφάλματος ή ανακρίβειας στο δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές που θα μπορούσε να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης, θα πρέπει να επισημάνει αμέσως την εν λόγω παράλειψη, σφάλμα ή ανακρίβεια στον κύριο του έργου, ο οποίος θα πρέπει να την συμπληρώσει ή διορθώσει. Όπου δεν πραγματοποιείται μια τέτοια συμπλήρωση ή διόρθωση, ο πάροχος θα πρέπει υπό ορισμένες προϋποθέσεις να αναστέλλει ή και να ακυρώνει την προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης.

(54)

Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ταχεία πρόσβαση των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές, να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησής τους και να αποφεύγονται καθυστερήσεις και έξοδα για τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές δεν θα πρέπει να απαιτείται να φέρει έγκριση αρμόδιας αρχής.

(55)

Εάν επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει, επικαιροποιώντας το σύστημα πληροφοριών του, την κατοχή των μετοχών σε έργο συμμετοχικής χρηματοδότησης βάσει επένδυσης. Ο πάροχος θα πρέπει επίσης, χάριν της διαφάνειας και της ροής πληροφοριών, να έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει στους πελάτες που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις μέσω της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης του να διαφημίζουν σε πίνακα ανακοινώσεων της πλατφόρμας του το ενδιαφέρον τους για αγορά ή πώληση δανείων, μεταβιβάσιμων τίτλων ή εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης ,που είχαν προσφερθεί αρχικά στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο πίνακας ανακοινώσεων δεν συγκεντρώνει πολλαπλά ενδιαφέροντα τρίτων για αγορά και πώληση χρηματοοικονομικών μέσων κατά τρόπο που να καταλήγει σε σύμβαση σχετική με τις εν λόγω διαφημίσεις. Ο πίνακας ανακοινώσεων που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης δεν θα πρέπει, επομένως, να αποτελείται από εσωτερικό σύστημα αντιστοίχισης το οποίο εκτελεί εντολές πελατών σε πολυμερή βάση, εκτός αν, σε σχέση με κινητές αξίες, ο πάροχος διαθέτει επίσης χωριστή άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή ως ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 44 της ίδιας οδηγίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που δεν κατέχουν άδεια σχετική με κινητές αξίες, θα πρέπει να πληροφορούν με σαφήνεια τους επενδυτές ότι δεν αποδέχονται την παραλαβή εντολών για σκοπούς αγοράς ή πώλησης συμβάσεων σε σχέση με επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν αρχικά στην πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης, ότι κάθε δραστηριότητα αγοράς και πώλησης στη δική τους πλατφόρμα υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και ευθύνη του επενδυτή και ότι δεν λειτουργούν τόπο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ.

(56)

Για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και ορθής καταγραφής της επικοινωνίας με τους πελάτες, οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης θα πρέπει να τηρούν όλα τα κατάλληλα αρχεία που αφορούν τις υπηρεσίες και τις συναλλαγές τους.

(57)

Για να εξασφαλιστεί δίκαιη και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που προωθούν τις υπηρεσίες τους μέσω διαφημιστικών ανακοινώσεων, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες ορθές, σαφείς και όχι παραπλανητικές.

(58)

Για να παρασχεθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ένωση και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά, θα πρέπει να δημοσιεύονται ηλεκτρονικά οι εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν ειδικά τις διαφημιστικές ανακοινώσεις των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης και ισχύουν στα κράτη μέλη, καθώς και περιλήψεις τους σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Για αυτό τον σκοπό, η ESMA και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τους ιστοτόπους τους.

(59)

Για να μπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτή η έκταση των κανονιστικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να υποβάλλουν ετησίως στην ESMA λεπτομερή έκθεση σχετικά με τις οικείες δραστηριότητες επιβολής του νόμου στον εν λόγω τομέα.

(60)

Για την αποφυγή περιττών δαπανών και διοικητικών επιβαρύνσεων κατά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις μετάφρασης, εφόσον παρέχονται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου γίνεται η διαφήμιση ή σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του.

(61)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική εποπτεία και αδειοδότηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιγράφουν τα καθήκοντα και τις λειτουργίες που πρέπει να αναλάβουν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Για μια αποτελεσματική διασυνοριακή διοικητική συνεργασίας, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίσει ένα ενιαίο σημείο επαφής για τη διαχείριση της επικοινωνίας με την ESMA και τις αρμόδιες αρχές σε ολόκληρη την Ένωση.

(62)

Δεδομένου ότι τα αποτελεσματικά εργαλεία, εξουσίες και πόροι των αρμόδιων αρχών εγγυώνται την αποτελεσματικότητα της εποπτείας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ένα ελάχιστο σύνολο εποπτικών και ερευνητικών εξουσιών που θα ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται στις περιπτώσεις που ορίζει το εθνικό δίκαιο, κατόπιν αιτήσεως προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Κατά την άσκηση των εξουσιών τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η ESMA και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ενεργούν με τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο, διατηρώντας την αυτονομία τους σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

(63)

Για τον εντοπισμό παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, είναι απαραίτητο για τις αρμόδιες αρχές να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους πέραν των ιδιωτικών κατοικιών φυσικών προσώπων, προκειμένου να προβούν σε κατάσχεση εγγράφων. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές είναι απαραίτητη όταν υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι υπάρχουν τέτοια έγγραφα καθώς και άλλα δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή της έρευνας, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Επιπροσθέτως, η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές είναι απαραίτητη όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο έχουν ζητηθεί οι πληροφορίες αδρανεί ή υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι, εάν υποβληθεί αίτηση, δεν θα υπάρξει συμμόρφωση ή ότι τα έγγραφα ή οι πληροφορίες που σχετίζονται με την απαίτηση παροχής πληροφοριών θα απομακρυνθούν, θα παραποιηθούν ή θα καταστραφούν.

(64)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι παραβάσεις του επισύρουν κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα. Οι κυρώσεις και τα μέτρα θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά, να εξασφαλίζουν μια κοινή προσέγγιση στα κράτη μέλη και να λειτουργούν προληπτικά. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέψουν υψηλότερα επίπεδα διοικητικών κυρώσεων.

(65)

Για να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις των αρμοδίων αρχών που επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα λειτουργούν αποτρεπτικά για το κοινό γενικότερα, θα πρέπει να δημοσιεύονται, εκτός αν η αρμόδια αρχή επιλέξει την ανώνυμη δημοσίευση, την καθυστερημένη δημοσίευση, ή και την μη δημοσίευση.

(66)

Μολονότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις ίδιες παραβάσεις, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού που υπόκεινται στο εθνικό ποινικό δίκαιο. Ωστόσο, η διατήρηση των ποινικών κυρώσεων αντί διοικητικών κυρώσεων για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να μειώνει ή άλλως να επηρεάζει την ικανότητα των αρμόδιων αρχών προς συνεργασία, πρόσβαση και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές άλλων κρατών μελών για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ακόμη και έπειτα από τυχόν παραπομπή των σχετικών παραβάσεων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη.

(67)

Δεδομένου ότι το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές είναι σχεδιασμένο έτσι που να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης και στις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, οι προσφορές συμμετοχικής χρηματοδότησης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(68)

Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές νέες πληροφορίες οι οποίες τις βοηθούν στον εντοπισμό παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και στην επιβολή κυρώσεων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει συνεπώς να διασφαλίσει ότι υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους μάρτυρες αυτούς να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις του κανονισμού και που τους προστατεύουν από τυχόν αντίποινα. Αυτό θα πρέπει να γίνει τροποποιώντας την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) ώστε αυτή να καταστεί εφαρμοστέα επί παραβάσεων του παρόντος κανονισμού.

(69)

Προκειμένου να προσδιορισθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά την επέκταση της μεταβατικής περιόδου για υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης παρεχόμενες κατά την εθνική νομοθεσία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (14). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, οι δε εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(70)

Προκειμένου να προαχθεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς προστασίας των επενδυτών και των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση, θα είναι απαραίτητο να καταρτισθούν τεχνικά πρότυπα. Δεδομένου ότι η ESMA και η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15) (ΕΑΤ) είναι όργανα με υψηλό βαθμό εξειδικευμένης πείρας, θα ήταν συμφέρον και σκόπιμο να τους ανατεθεί η εκπόνηση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που δεν ενέχουν επιλογές πολιτικής, προς υποβολή στην Επιτροπή.

(71)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που έχουν καταρτίσει η ESMA και η ΕΑΤ όσον αφορά την διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων, την αντιμετώπιση καταγγελιών, τις συγκρούσεις συμφερόντων, την άδεια λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, την ενημέρωση των πελατών, τη δημοσιοποίηση των ποσοστών αθέτησης υποχρεώσεων, την αξιολόγηση γνώσεων πριν από την πραγματοποίηση επένδυσης και την προσομοίωση της ικανότητας να επωμιστούν ζημίες, το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(72)

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που έχει καταρτίσει η ESMA όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων από τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, τη δημοσίευση των εθνικών διατάξεων σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με την ESMA. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ και σύμφωνα το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(73)

Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως ανταλλαγή ή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16) και οποιαδήποτε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από την ESMA θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17).

(74)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η αντιμετώπιση της πολυσχιδίας του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των εν λόγω υπηρεσιών και, παράλληλα, η ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών καθώς και της αποτελεσματικότητας της αγοράς και η συμβολή στη δημιουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(75)

Η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μετατεθεί ώστε να ευθυγραμμιστεί με την ημερομηνία εφαρμογής των εθνικών κανόνων με τους οποίους μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο η οδηγία (ΕΕ) 2020/1504 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18), η οποία εξαιρεί από την εφαρμογή της οδηγίας 2014/65/ΕΕ τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(76)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και ενόψει της αντικατάστασης των εθνικών κανόνων από τους κανόνες του παρόντος κανονισμού, εφόσον πρόκειται για είδη υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που υπόκεινται πλέον στον παρόντα κανονισμό, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν μεταβατικές ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν στα πρόσωπα που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που προϋφίσταται του παρόντος κανονισμού να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στον παρόντα κανονισμό και να έχουν επαρκή χρόνο για να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης δυνάμει αυτού. Αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει συνεπώς να είναι σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης υποκείμενες στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία έως τις 10 Νοεμβρίου 2022. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόσουν ειδικές διαδικασίες ώστε να επιτρέψουν στα νομικά πρόσωπα που έχουν, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, αδειοδοτηθεί να παρέχουν υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης υποκείμενες στον παρόντα κανονισμό, να μετατρέψουν τις εθνικές άδειές τους σε άδειες δυνάμει του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(77)

Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που δεν έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό έως τις 10 Νοεμβρίου 2022, δεν θα πρέπει να εκδίδουν νέες προσφορές συμμετοχικής χρηματοδότησης μετά από αυτή την ημερομηνία. Για να αποφευχθεί μία κατάσταση κατά την οποία η συγκέντρωση των κεφαλαίων-στόχων συγκεκριμένου έργου συμμετοχικής χρηματοδότησης δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 10 Νοεμβρίου 2022, οι προσκλήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να έχουν κλείσει πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ωστόσο, μετά τις 10 Νοεμβρίου 2022, η εξυπηρέτηση των υφιστάμενων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης και μεταβίβασης απαιτήσεων, της παροχής υπηρεσιών φύλαξης περιουσιακών στοιχείων ή της διεκπεραίωσης εταιρικών πράξεων, μπορεί να συνεχιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

(78)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται, τηρουμένων των εν λόγω δικαιωμάτων και αρχών.

(79)

Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και εξαιρέσεις

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίες απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, τη λειτουργία, την οργάνωση, την αδειοδότηση και την εποπτεία των παρόχων τέτοιων υπηρεσιών, για την λειτουργία της αντίστοιχης πλατφόρμας, καθώς και για τη διαφάνεια και τις διαφημιστικές ανακοινώσεις σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών αυτών στην Ένωση.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

α)

στις υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχονται σε κυρίους έργων που είναι καταναλωτές κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ·

β)

σε άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τις οριζόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παρέχονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

γ)

στις προσφορές συμμετοχικής χρηματοδότησης με ανταλλακτική αξία που υπερβαίνει τα 5 000 000 EUR, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 μηνών ως άθροισμα:

i)

της συνολικής ανταλλακτικής αξίας των προσφορών κινητών αξιών και εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία ιγ) και ιδ) του παρόντος κανονισμού και των ποσών που συγκεντρώνονται από δάνεια μέσω πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης από συγκεκριμένο κύριο του έργου· και

ii)

της συνολικής ανταλλακτικής αξίας των προσφορών κινητών αξιών προς το κοινό από τον κύριο του έργου που αναφέρεται στο σημείο i) του παρόντος στοιχείου υπό την ιδιότητά του ως προσφέροντος δυνάμει της εξαίρεσης του άρθρου 1 παράγραφος 3, ή του άρθρου 3 παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

3.   Πλην της περίπτωσης που πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, κύριος του έργου ή επενδυτής έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν εθνικές απαιτήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας και διασφαλίζουν ότι η εθνική νομοθεσία δεν απαιτεί άδεια πιστωτικού ιδρύματος ή άλλη ατομική αδειοδότηση, εξαίρεση ή απαλλαγή σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

για τους κυρίους των έργων που δέχονται κεφάλαια από επενδυτές σε σχέση με δάνεια που διευκολύνει ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης· ή

β)

για τους επενδυτές που χορηγούν σε κυρίους των έργων δάνεια τα οποία διευκολύνει ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«υπηρεσία συμμετοχικής χρηματοδότησης»: η σύζευξη των ενδιαφερόντων επενδυτών και κυρίων του έργου για τη χρηματοδότηση επιχείρησης μέσω της χρήσης πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης και η οποία περιλαμβάνει μία από τις εξής δραστηριότητες:

i)

τη διευκόλυνση της χορήγησης δανείων·

ii)

την τοποθέτηση χωρίς δέσμευση ανάληψης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα I, τμήμα Α σημείο 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κινητών αξιών και εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης που εκδίδει ο κύριος του έργου ή εταιρεία ειδικού σκοπού και τη λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών, όπως αναφέρεται στο σημείο 1 του εν λόγω τμήματος, σε σχέση με τις εν λόγω κινητές αξίες και τα εισηγμένα μέσα για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης·

β)

«δάνειο»: συμφωνία βάσει της οποίας ένας επενδυτής διαθέτει σε κύριο του έργου ένα συμφωνημένο χρηματικό ποσό για συμφωνημένο χρονικό διάστημα και ο κύριος του έργου αναλαμβάνει άνευ όρων υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό στον επενδυτή, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των δόσεων·

γ)

«διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων»: η κατανομή ενός προκαθορισμένου ποσού κεφαλαίων ενός επενδυτή, ο οποίος αποτελεί αρχικό δανειοδότη, από τον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης προς ένα ή περισσότερα έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης εντός της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησής του, σύμφωνα με ατομική εντολή που παρέχει έκαστος επενδυτής κατά τη διακριτική του ευχέρεια·

δ)

«πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης»: διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα προσβάσιμο στο κοινό το οποίο διευθύνει ή διαχειρίζεται πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης·

ε)

«πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης»: νομικό πρόσωπο που παρέχει τέτοιες υπηρεσίες·

στ)

«προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης»: ανακοίνωση από πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, υπό οποιαδήποτε μορφή και μέσο, η οποία περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τους όρους της προσφοράς και το προσφερόμενο έργο συμμετοχικής χρηματοδότησης, ούτως ώστε να παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να επενδύσει στο έργο·

ζ)

«πελάτης»: κάθε δυνητικός ή υφιστάμενος επενδυτής ή κύριος έργου στον οποίον πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης παρέχει, ή προτίθεται να παράσχει, τέτοιες υπηρεσίες·

η)

«κύριος του έργου»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιδιώκει να αντλήσει χρηματοδότηση μέσω πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης·

θ)

«επενδυτής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, μέσω πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης, χορηγεί δάνεια ή αποκτά κινητές αξίες ή εισηγμένα μέσα για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης·

ι)

«ειδικευμένος επενδυτής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι επαγγελματίας πελάτης κατά το παράρτημα II τμήμα I σημείο 1), 2), 3) ή 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει λάβει την έγκριση του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης να αντιμετωπιστεί ως ειδικευμένος επενδυτής σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού·

ια)

«μη ειδικευμένος επενδυτής»: επενδυτής ο οποίος δεν είναι ειδικευμένος επενδυτής·

ιβ)

«έργο συμμετοχικής χρηματοδότησης»: επιχειρηματική δραστηριότητα ή δραστηριότητες για την οποία ή τις οποίες ο κύριος του έργου επιδιώκει να αντλήσει χρηματοδότηση μέσω της προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης·

ιγ)

«κινητές αξίες»: οι κινητές αξίες όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ιδ)

«εισηγμένα μέσα για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης»: όσον αφορά κάθε κράτος μέλος, οι μετοχές ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς οι οποίοι ουσιαστικά θα απέτρεπαν τη μεταβίβασή τους, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στον τρόπο με τον οποίον οι μετοχές προσφέρονται ή διαφημίζονται στο κοινό·

ιε)

«διαφημιστικές ανακοινώσεις»: κάθε πληροφόρηση ή ανακοίνωση που απευθύνεται από πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε δυνητικό επενδυτή ή κύριο του έργου σχετικά με τις υπηρεσίες του παρόχου, πέραν των δημοσιοποιήσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

ιστ)

«σταθερό μέσο»: μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση πληροφοριών κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική αναφορά και για χρονικό διάστημα που είναι επαρκές για τους σκοπούς της πληροφόρησης, και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών·

ιζ)

«εταιρεία ειδικού σκοπού»: οντότητα που δημιουργείται αποκλειστικά με σκοπό την τιτλοποίηση, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (19), ή εξυπηρετεί αποκλειστικά τον σκοπό αυτόν·

ιη)

«αρμόδια αρχή»: η αρχή ή οι αρχές που ορίζονται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 29.

2.   Με την επιφύλαξη της δυνατότητας να εμπίπτουν οι μετοχές ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στον ορισμό των κινητών αξιών κατά την παράγραφο 1 στοιχείο ιγ), οι αρμόδιες αρχές οι οποίες χορήγησαν άδεια στον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης δύνανται να επιτρέπουν τη χρήση τέτοιων μετοχών για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφόσον αυτές πληρούν τους όρους των εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο ιδ).

3.   Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν ετησίως την ESMA σχετικά με τα είδη των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και τις μετοχές τους που προσφέρονται και οι οποίες εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό, με παραπομπή στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.

Η ESMA καθιστά τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προσβάσιμες στο κοινό μέσω του ιστοτόπου της χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

4.   Ανά έτος, κατά την πρώτη διετία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η ESMA συλλέγει τα δελτία βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές που συντάσσονται από τους κυρίους του έργου που έχουν εκδώσει εισηγμένα μέσα για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης. Η ESMA αντιπαραβάλλει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) του μέρους ΣΤ του παραρτήματος Ι όπως αυτές παρέχονται στα δελτία βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές με τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η ESMA υποβάλλει την εν λόγω αντιπαραβολή στην Επιτροπή, η οποία την προσθέτει στην έκθεση του άρθρου 45.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης και οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

Άρθρο 3

Παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

1.   Υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης παρέχονται μόνο από νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Ένωση και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας παρόχου τέτοιων υπηρεσιών κατά το άρθρο 12.

2.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ενεργούν με έντιμο, θεμιτό και επαγγελματικό τρόπο, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών τους.

3.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης δεν καταβάλλουν ούτε λαμβάνουν αμοιβή, έκπτωση ή μη χρηματικό όφελος για να κατευθύνουν εντολές επενδυτών σε συγκεκριμένη προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης που διατίθεται στην πλατφόρμα τους ή σε συγκεκριμένη προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης που έγινε σε πλατφόρμα τρίτου.

4.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης δύνανται να προτείνουν σε μεμονωμένους επενδυτές συγκεκριμένα έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης, τα οποία αντιστοιχούν σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες παραμέτρους ή δείκτες κινδύνου που έχει επιλέξει ο επενδυτής. Όταν ο επενδυτής επιθυμεί να πραγματοποιήσει επένδυση στα προτεινόμενα έργα, ο επενδυτής εξετάζει και λαμβάνει ρητή επενδυτική απόφαση σε σχέση με κάθε επιμέρους προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχουν διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων τηρούν τις παραμέτρους που παρέχουν οι επενδυτές και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για αυτούς. Οι πάροχοι γνωστοποιούν στους επενδυτές τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εκτέλεση της ειλημμένης εντολής διακριτικής ευχέρειας.

5.   Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, οι πάροχοι που προσφέρουν διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων μπορούν να ασκούν διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό των επενδυτών τους εντός των συμφωνημένων παραμέτρων χωρίς να απαιτείται από τους επενδυτές να εξετάζουν και να λαμβάνουν επενδυτική απόφαση σχετικά με κάθε επιμέρους προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης.

6.   Όταν χρησιμοποιείται εταιρεία ειδικού σκοπού για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, μόνο ένα μη ρευστοποιήσιμο ή αδιαίρετο περιουσιακό στοιχείο προσφέρεται μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας ειδικού σκοπού. Η εν λόγω απαίτηση ισχύει κατ’ αναλυτική προσέγγιση (look-through) για τα βασικά μη ρευστοποιήσιμα ή αδιαίρετα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέχουν χρηματοοικονομικές ή νομικές δομές υπό την πλήρη ή μερική κυριότητα ή έλεγχο της εταιρείας ειδικού σκοπού. Η απόφαση για απόκτηση ανοίγματος στον βασικό αυτό τίτλο εναπόκειται αποκλειστικά στους επενδυτές.

Άρθρο 4

Αποτελεσματική και συνετή διαχείριση

1.   Η διοίκηση των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης θεσπίζει και επιβλέπει την εφαρμογή επαρκών πολιτικών και διαδικασιών που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων του διαχωρισμού των καθηκόντων, της επιχειρησιακής συνέχειας και της αποτροπής των συγκρούσεων συμφερόντων, με τρόπο που προωθεί την ακεραιότητα της αγοράς και τα συμφέροντα των πελατών τους.

2.   Η διοίκηση των παρόχων θεσπίζει και επιβλέπει την εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων και ελέγχων για την εκτίμηση των κινδύνων των σχετιζόμενων με τα δάνεια που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Οι πάροχοι που προσφέρουν διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων διαθέτουν επαρκή συστήματα και ελέγχους για τη διαχείριση του κινδύνου και την οικονομική μοντελοποίηση για αυτήν την προσφορά υπηρεσιών και τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 έως 3.

3.   Η διοίκηση των παρόχων επανεξετάζει, τουλάχιστον άπαξ ανά διετία και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχονται, τις διασφαλίσεις προληπτικής εποπτείας του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο η) και το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο ι).

4.   Όταν πάροχος καθορίζει την τιμή μιας προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης:

α)

προβαίνει σε εύλογη εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου του έργου συμμετοχικής χρηματοδότησης ή του κυρίου του έργου προτού γίνει η προσφορά, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο ότι ο κύριος του έργου δεν θα πραγματοποιήσει, σε περίπτωση δανείου, ομολόγου ή άλλης μορφής τιτλοποιημένου χρέους, μία ή περισσότερες πληρωμές όταν η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη·

β)

βασίζει την εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου που αναφέρεται στο στοιχείο α) σε επαρκή πληροφοριακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων:

i)

όπου είναι διαθέσιμοι, ελεγμένων λογαριασμών που καλύπτουν τις δύο τελευταίες οικονομικές χρήσεις,

ii)

στοιχεία που γνωρίζει κατά τον χρόνο διενέργειας της εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου,

iii)

στοιχεία τα οποία έχουν ληφθεί, κατά περίπτωση, από το έργο συμμετοχικής χρηματοδότησης ή τον κύριο του έργου και,

iv)

στοιχεία που επιτρέπουν στον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης να διενεργήσει εύλογη εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου·

γ)

να θεσπίζει, να εφαρμόζει και να διατηρεί σαφείς και αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες που του επιτρέπουν να διενεργεί εκτιμήσεις πιστωτικού κινδύνου, και επίσης να δημοσιεύει τις εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες·

δ)

να εξασφαλίζει ότι η τιμή είναι δίκαιη και ενδεδειγμένη, ακόμα και αν ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που καθορίζει την τιμή των δανείων διευκολύνει την έξοδο ενός δανειστή πριν από την ημερομηνία λήξης του δανείου·

ε)

να διενεργεί αποτίμηση κάθε δανείου τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i)

κατά τη στιγμή έκδοσης του δανείου·

ii)

όταν ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης θεωρεί ότι ο κύριος του έργου είναι μάλλον απίθανο να εκπληρώσει στο ακέραιο τις δανειακές του υποχρεώσεις, εάν ο πάροχος δεν απαιτήσει παροχή ασφαλείας ή δεν λάβει άλλα μέτρα με ανάλογο αποτέλεσμα·

iii)

κατόπιν αθέτησης υποχρεώσεων· και

iv)

όταν ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διευκολύνει την έξοδο δανειστή πριν από την ημερομηνία λήξης του δανείου·

στ)

να διαθέτει και να χρησιμοποιεί πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων το οποίο έχει σχεδιαστεί για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των στοιχείων α) έως ε) της παρούσας παραγράφου·

ζ)

να τηρεί αρχείο για κάθε διευκολυνθείσα προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης ώστε να αποδεικνύει επαρκώς ότι:

i)

διενεργήθηκε εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου όταν απαιτήθηκε και σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου· και

ii)

η τιμή της προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης ήταν δίκαιη και ενδεδειγμένη σύμφωνα με το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας

1.   Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης εφαρμόζει τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο δέουσας επιμέλειας σχετικά με τους κυρίους έργων που προτείνουν τα προς χρηματοδότηση έργα τους μέσω της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης του παρόχου·

2.   Το ελάχιστο επίπεδο δέουσας επιμέλειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει την απόκτηση όλων των ακόλουθων στοιχείων:

α)

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κύριος του έργου δεν έχει ποινικό μητρώο συνεπεία παραβάσεων των εθνικών κανόνων στους τομείς του εμπορικού δικαίου, του πτωχευτικού δικαίου, της νομοθεσίας περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της νομοθεσίας περί απάτης ή των υποχρεώσεων επαγγελματικής ευθύνης·

β)

αποδείξεις ότι ο κύριος του έργου δεν είναι εγκατεστημένος σε μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας, όπως αυτές αναγνωρίζονται από τη σχετική πολιτική της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

Άρθρο 6

Διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων

1.   Όταν πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης προσφέρει διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων, ο επενδυτής παρέχει την εντολή που προβλέπει τις παραμέτρους παροχής της υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάθε δάνειο του χαρτοφυλακίου:

α)

το ελάχιστο και το μέγιστο επιτόκιο που είναι καταβλητέο στο πλαίσιο κάθε δανείου που διευκολύνεται για τον επενδυτή·

β)

την ελάχιστη και τη μέγιστη ημερομηνία λήξης κάθε δανείου που διευκολύνεται για τον επενδυτή·

γ)

το φάσμα και την κατανομή κάθε κατηγορίας κινδύνου που εφαρμόζεται στα δάνεια· και

δ)

εάν προσφέρεται ετήσιος συντελεστής-στόχος απόδοσης επενδύσεων, την πιθανότητα ότι τα επιλεγμένα δάνεια θα επιτρέψουν στον επενδυτή να επιτύχει τον συντελεστή-στόχο με εύλογη βεβαιότητα.

2.   Προκειμένου να συμμορφώνεται προς την παράγραφο 1, ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διαθέτει αξιόπιστες εσωτερικές διαδικασίες και μεθοδολογίες και χρησιμοποιεί κατάλληλα δεδομένα, είτε δικά του ή από τρίτες πηγές.

Με βάση ορθά και σαφή κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των δανείων, ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης εκτιμά:

α)

τον πιστωτικό κίνδυνο των έργων συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχουν επιλεγεί για το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή·

β)

τον πιστωτικό κίνδυνο στο επίπεδο του χαρτοφυλακίου του επενδυτή· και

γ)

τον πιστωτικό κίνδυνο των κυρίων των έργων που έχουν επιλεγεί για το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή, εξακριβώνοντας την δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των κυρίων των έργων στο πλαίσιο του δανείου.

Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης παρέχει επίσης στον επενδυτή περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τις εκτιμήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του δευτέρου εδαφίου.

3.   Όταν ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης προσφέρει διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων, τηρεί αρχεία της παρασχεθείσας εντολής και κάθε δανείου σε ατομικό χαρτοφυλάκιο. Ο πάροχος τηρεί αρχεία για την εντολή και για κάθε δάνειο σε σταθερό μέσο επί τουλάχιστον τρία έτη από την ημερομηνία λήξης του.

4.   Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης παρέχει σε συνεχή βάση, με ηλεκτρονικά μέσα, και κατόπιν αιτήματος επενδυτή, τουλάχιστον τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία για κάθε ατομικό χαρτοφυλάκιο:

α)

τον κατάλογο των ατομικών δανείων από τα οποία αποτελείται ένα χαρτοφυλάκιο·

β)

το σταθμισμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο των δανείων ενός χαρτοφυλακίου·

γ)

την κατανομή των δανείων ανά κατηγορία κινδύνου σε ποσοστιαίους και απόλυτους αριθμούς·

δ)

για κάθε δάνειο από όσα αποτελούν ένα χαρτοφυλάκιο, τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός επιτοκίου ή άλλης αποζημίωσης του επενδυτή, την ημερομηνία λήξης, την κατηγορία κινδύνου, τον πίνακα εξόφλησης του δανείου με τακτικές πληρωμές κεφαλαίου και τόκων, τη συμμόρφωση του κυρίου του έργου με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των δόσεων·

ε)

για κάθε δάνειο από όσα αποτελούν ένα χαρτοφυλάκιο, τα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλειοδότη ή του εγγυητή ή άλλων ειδών εγγυήσεων·

στ)

κάθε αθέτηση πιστωτικών συμβάσεων από τον κύριο του έργου κατά την τελευταία πενταετία·

ζ)

ενδεχόμενα τέλη που καταβλήθηκαν σε σχέση με το δάνειο από τον επενδυτή, τον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ή τον κύριο του έργου·

η)

εάν ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης έχει προβεί σε αποτίμηση του δανείου:

i)

την πλέον πρόσφατη αποτίμηση·

ii)

την ημερομηνία της αποτίμησης·

iii)

επεξήγηση των λόγων για τους διενήργησε την αποτίμηση· και

iv)

δίκαιη περιγραφή της πιθανής πραγματικής απόδοσης, λαμβανομένων υπόψη των τελών και των ποσοστών αθέτησης.

5.   Όταν πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης έχει συγκροτήσει και διαχειρίζεται ταμείο κάλυψης έκτακτων αναγκών για τη διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων, παρέχει στους επενδυτές τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

προειδοποίηση κινδύνου που διευκρινίζει: «Το ταμείο κάλυψης έκτακτων αναγκών που προσφέρουμε δεν σας παρέχει δικαίωμα πληρωμής, επομένως υπάρχει ενδεχόμενο να μη σας καταβληθεί αποζημίωση, ακόμη και αν υποστείτε ζημία. Ο φορέας του ταμείου κάλυψης έκτακτων αναγκών διαθέτει απόλυτη διακριτική ευχέρεια ως προς το ποσό που μπορεί να καταβληθεί και μπορεί ακόμη να μην κάνει καμία πληρωμή. Συνεπώς, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αναμένουν πιθανές εκταμιεύσεις από το ταμείο, όταν εξετάζουν αν ή πόσα θα επενδύσουν.»·

β)

περιγραφή της πολιτικής του ταμείου κάλυψης έκτακτων αναγκών, η οποία περιλαμβάνει:

i)

επεξήγηση της πηγής των χρημάτων που έχουν καταβληθεί στο ταμείο·

ii)

επεξήγηση του τρόπου διαχείρισης του ταμείου·

iii)

επεξήγηση που αφορά σε ποιον ανήκουν τα χρήματα·

iv)

το σκεπτικό που λαμβάνει υπόψη ο φορέας διαχείρισης του ταμείου κάλυψης έκτακτων αναγκών όταν αποφασίζει αν ή με ποιον τρόπο θα ασκήσει τη διακριτική του ευχέρεια για πληρωμή από το ταμείο, συμπεριλαμβάνοντας:

αν το ταμείο κάλυψης έκτακτων αναγκών διαθέτει ή όχι επαρκή χρήματα για να πληρώσει, και

ότι ο φορέας διαχείρισης του ταμείου έχει παντοτε την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να μην πληρώσει ή να αποφασίσει τι θα πληρώσει·

v)

επεξήγηση της διαδικασίας εξέτασης με την οποία το ταμείο αποφασίζει αν θα πληρώσει· και

vi)

περιγραφή του τρόπου μεταχείρισης των χρημάτων που έχουν καταβληθεί στο ταμείο σε περίπτωση αφερεγγυότητας του φορέα διαχείρισης του ταμείου.

6.   Πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχει συγκροτήσει και διαχειρίζεται ταμείο κάλυψης έκτακτων αναγκών κατά την παράγραφο 5, παρέχει στο κοινό τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις του ταμείου σε τριμηνιαία βάση:

α)

το μέγεθος του ταμείου κάλυψης έκτακτων αναγκών σε σύγκριση με τα συνολικά ανεξόφλητα υπόλοιπα δανείων που αφορούν το ταμείο κάλυψης έκτακτων αναγκών· και

β)

την αναλογία ανάμεσα στις πληρωμές από το ταμείο κάλυψης έκτακτων αναγκών και το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων που αφορούν το ταμείο κάλυψης έκτακτων αναγκών.

7.   Η ΕΑΤ καταρτίζει, σε στενή συνεργασία με την ESMA, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία προσδιορίζονται:

α)

τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του μορφοτύπου, που πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιγραφή της μεθόδου που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2·

β)

τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 · και

γ)

τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις οργανωτικές ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης όσον αφορά τα κεφάλαια κάλυψης έκτακτων αναγκών που ενδέχεται να προσφέρουν, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 6.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 10 Νοεμβρίου 2021.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 7

Αντιμετώπιση καταγγελιών

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διαθέτουν αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για την άμεση, δίκαιη και συνεπή αντιμετώπιση των καταγγελιών που λαμβάνουν από πελάτες, και δημοσιοποιούν περιγραφές των εν λόγω διαδικασιών.

2.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διασφαλίζουν ότι οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες εναντίον τους ατελώς.

3.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης καταρτίζουν και θέτουν στη διάθεση των πελατών ένα τυποποιημένο υπόδειγμα καταγγελίας και τηρούν αρχείο για όλες τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν και για τα ληφθέντα μέτρα.

4.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διερευνούν όλες τις καταγγελίες έγκαιρα και δίκαια και κοινοποιούν το αποτέλεσμα στον καταγγέλλοντα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

5.   Η ESMA καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να προσδιορίσει τις απαιτήσεις, τους τυποποιημένους μορφοτύπους και τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταγγελιών.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 10 Νοεμβρίου 2021.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 8

Συγκρούσεις συμφερόντων

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης δεν έχουν καμία συμμετοχή στις προσφορές συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχονται στις πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης τις οποίες διαχειρίζονται.

2.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης δεν δέχονται ως κύριους του έργου σε σχέση με τις υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχονται στις πλατφόρμες τις οποίες διαχειρίζονται τα ακόλουθα:

α)

τους μετόχους τους που κατέχουν το 20 % ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου·

β)

τους διευθυντές ή υπαλλήλους τους·

γ)

κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται με τους εν λόγω μετόχους, διευθυντές ή υπαλλήλους με σχέση ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 35 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που δέχονται ως επενδυτή στα έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχονται στην πλατφόρμα τους κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου, επισημαίνουν πλήρως στον ιστότοπό τους, ότι δέχονται τους ανωτέρω ως επενδυτές, παρέχοντας στοιχεία για τα συγκεκριμένα έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης στα οποία έχουν γίνει επενδύσεις, και διασφαλίζουν ότι αυτές οι επενδύσεις πραγματοποιούνται υπό τους ίδιους όρους με τις επενδύσεις άλλων επενδυτών και ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν έχουν προτιμησιακή μεταχείριση ή προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες.

3.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διατηρούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικούς εσωτερικούς κανόνες για την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων.

4.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή, τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των ιδίων των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, των μετόχων, των διευθυντών ή των υπαλλήλων τους, ή κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που συνδέεται μαζί τους με σχέση ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 35 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, και των πελατών τους, ή μεταξύ δύο πελατών τους.

5.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης γνωστοποιούν στους πελάτες τους τη γενική φύση και τις πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων και τα μέτρα που λαμβάνονται για τον μετριασμό τους.

Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται στον ιστότοπο του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε εμφανές σημείο.

6.   Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5:

α)

πραγματοποιείται σε σταθερό μέσο·

β)

περιλαμβάνει επαρκείς λεπτομέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του πελάτη, ώστε να μπορεί ο πελάτης να λάβει εμπεριστατωμένη απόφαση για την υπηρεσία στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτει η σύγκρουση συμφερόντων.

7.   Η ESMA καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει:

α)

τις απαιτήσεις για τη διατήρηση ή εφαρμογή των εσωτερικών κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 3·

β)

τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 4·

γ)

τις ρυθμίσεις σχετικά με τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 6.

Κατά την ανάπτυξη των εν λόγω σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, η ESMA λαμβάνει υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχει ο πάροχος τέτοιων υπηρεσιών.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 10 Νοεμβρίου 2021.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 9

Εξωτερική ανάθεση

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, όταν αναθέτουν σε τρίτους την εκτέλεση επιχειρησιακών λειτουργιών, λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να αποφεύγεται η επιδείνωση του λειτουργικού κινδύνου.

2.   Η εξωτερική ανάθεση επιχειρησιακών λειτουργιών της παραγράφου 1 δεν παραβλάπτει την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ούτε τη δυνατότητα της αρμόδιας αρχής να εποπτεύει τη συμμόρφωση του παρόχου προς τον παρόντα κανονισμό.

3.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διατηρούν την πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις δραστηριότητες που ανατίθενται εξωτερικά.

Άρθρο 10

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης περιουσιακών στοιχείων πελατών και υπηρεσιών πληρωμών

1.   Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών φύλαξης περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών πληρωμών, οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με όλα τα ακόλουθα:

α)

τη φύση και τους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο·

β)

αν οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από τους ίδιους ή από τρίτους·

2.   Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης εκτελούν συναλλαγές πληρωμών σε σχέση με κινητές αξίες και εισηγμένα μέσα για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης, καταθέτουν τα κεφάλαια σε μία από τις παρακάτω οντότητες:

α)

κεντρική τράπεζα, ή

β)

πιστωτικά ιδρύματα που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ.

3.   Οι κινητές αξίες ή τα εισηγμένα μέσα για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχονται σε πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης, και τα οποία μπορούν να καταχωρισθούν σε λογαριασμό χρηματοοικονομικών μέσων που ανοίγεται στο όνομα επενδυτή ή μπορούν να παραδοθούν σε υλική μορφή σε θεματοφύλακα, παραδίδονται ως παρακαταθήκη από τον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ή από τρίτο. Οντότητα που παρέχει υπηρεσίες παρακαταθήκης λαμβάνει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ ή την οδηγία 2014/65/ΕΕ.

4.   Πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης μπορεί ο ίδιος, ή μέσω τρίτου, να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών εφόσον ο ίδιος ο πάροχος, ή ο τρίτος πάροχος, παρέχει υπηρεσίες πληρωμών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366.

5.   Όταν πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης δεν παρέχει ο ίδιος ή μέσω τρίτου υπηρεσίες πληρωμών σε σχέση με τις υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης, ο εν λόγω πάροχος καθιερώνει και διατηρεί ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κύριοι των έργων δέχονται χρηματοδότηση έργων συμμετοχικής χρηματοδότησης, ή οποιαδήποτε άλλη πληρωμή, μόνο μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366.

Άρθρο 11

Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διαθέτουν πάντα διασφαλίσεις προληπτικής εποπτείας που ισοδυναμούν με ποσό το οποίο ανέρχεται τουλάχιστον στο ανώτερο ποσό μεταξύ:

α)

των 25 000 EUR και

β)

του ενός τετάρτου των παγίων εξόδων του προηγούμενου έτους, που αναθεωρούνται ετησίως, στα οποία πρέπει να περιλαμβάνεται το κόστος εξυπηρέτησης δανείων για τρεις μήνες όταν ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διευκολύνει επίσης τη χορήγηση δανείων.

2.   Οι διασφαλίσεις προληπτικής εποπτείας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α)

ίδια κεφάλαια που αποτελούνται από στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που αναφέρονται στα άρθρα 26 έως 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20), μετά τις πλήρεις αφαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 36 του εν λόγω κανονισμού χωρίς την εφαρμογή των εξαιρέσεων λόγω ορίου σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 48 του εν λόγω κανονισμού· και/ή

β)

ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει τα εδάφη της Ένωσης όπου οι προσφορές συμμετοχικής χρηματοδότησης προωθούνται εμπορικά με ενεργό τρόπο ή συγκρίσιμη εγγύηση, ή

γ)

συνδυασμό των στοιχείων α) και β),

3.   Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που είναι επιχειρήσεις υποκείμενες, ατομικώς ή βάσει της ενοποιημένης κατάστασής τους, στον τίτλο ΙΙΙ του τρίτου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21).

4.   Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που είναι επιχειρήσεις υποκείμενες στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ ή στα άρθρα 7 έως 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

5.   Εάν ένας πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης δεν έχει συμπληρώσει 12 μήνες λειτουργίας, μπορεί να χρησιμοποιήσει προορατικές επιχειρηματικές εκτιμήσεις για τον υπολογισμό των παγίων εξόδων, υπό την προϋπόθεση ότι θα αρχίσει να χρησιμοποιεί ιστορικά δεδομένα αμέσως μόλις καταστούν διαθέσιμα.

6.   Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) έχει τουλάχιστον όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)

έχει αρχική διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους,

β)

η περίοδος προειδοποίησης για την καταγγελία του είναι τουλάχιστον 90 ημέρες·

γ)

αγοράζεται από επιχείρηση που έχει άδεια να παρέχει ασφάλιση σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο·

δ)

παρέχεται από τρίτη οντότητα.

7.   Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την κάλυψη έναντι του κινδύνου:

α)

απώλειας εγγράφων·

β)

ανακριβειών ή παραπλανητικών δηλώσεων·

γ)

πράξεων, σφαλμάτων ή παραλείψεων που οδηγούν σε παράβαση:

i)

νομικών και ρυθμιστικών υποχρεώσεων·

ii)

του καθήκοντος άσκησης ικανότητας και προσοχής έναντι των πελατών·

iii)

υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας·

δ)

μη καθιέρωσης, εφαρμογής και διατήρησης ενδεδειγμένων διαδικασιών για την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων·

ε)

απωλειών που προκύπτουν από διακοπή δραστηριοτήτων, δυσλειτουργία συστημάτων ή διαχείριση διαδικασιών·

στ)

βαριάς αμέλειας κατά τη διενέργεια αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων ή τιμολόγησης και βαθμολόγησης σε σχέση με την πιστοληπτική ικανότητα, ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο.

8.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β), οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης υπολογίζουν τα πάγια έξοδα για το προηγούμενο έτος, χρησιμοποιώντας αριθμητικά στοιχεία που προκύπτουν από το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, αφαιρώντας τα ακόλουθα στοιχεία από τις συνολικές δαπάνες μετά τη διανομή των κερδών στους μετόχους στις πιο πρόσφατες ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, ή, εάν οι ελεγμένες καταστάσεις δεν είναι διαθέσιμες, σε ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν επικυρωθεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές:

α)

έκτακτες παροχές και άλλες αμοιβές προς το προσωπικό, στον βαθμό που εξαρτώνται από καθαρά κέρδη του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης κατά το σχετικό έτος·

β)

συμμετοχές υπαλλήλων, διευθυντών και εταίρων στα κέρδη,

γ)

άλλες διανομές κερδών και άλλες μεταβλητές αποδοχές, στον βαθμό που γίνονται κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια·

δ)

επιμερισμένες πληρωτέες προμήθειες και τέλη που σχετίζονται άμεσα με εισπρακτέες προμήθειες και τέλη, τα οποία περιλαμβάνονται στα συνολικά έσοδα, και εφόσον η καταβολή των πληρωτέων προμηθειών και τελών εξαρτάται από την πραγματική είσπραξη των εισπρακτέων προμηθειών και τελών· και

ε)

μη επαναλαμβανόμενα έξοδα από μη συνήθεις δραστηριότητες.

9.   Όταν έχουν πραγματοποιηθεί πάγιες δαπάνες από τρίτα μέρη για λογαριασμό των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, και οι εν λόγω πάγιες δαπάνες δεν έχουν ήδη περιληφθεί στις συνολικές δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 8, οι πάροχοι προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

α)

όταν η κατανομή των δαπανών των εν λόγω τρίτων μερών είναι διαθέσιμη πρέπει να προσδιορίζουν το ποσό των πάγιων δαπανών που τα εν λόγω τρίτα μέρη πραγματοποίησαν για λογαριασμό τους και πρέπει να προσθέτουν το ποσό αυτό στο αριθμητικό στοιχείο που προκύπτει από την παράγραφο 8·

β)

όταν η κατανομή των δαπανών των εν λόγω τρίτων μερών δεν είναι διαθέσιμη, πρέπει να προσδιορίζουν το ποσό των δαπανών που πραγματοποίησαν για λογαριασμό τους τα εν λόγω τρίτα μέρη σύμφωνα με τα επιχειρηματικά σχέδια των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης και πρέπει να προσθέτουν το εν λόγω ποσό στο αριθμητικό στοιχείο που προκύπτει από την παράγραφο 8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Αδειοδότηση και εποπτεία παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

Άρθρο 12

Αδειοδότηση παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

1.   Το νομικό πρόσωπο το οποίο προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο για χορήγηση άδειας παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

2.   Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την επωνυμία (συμπεριλαμβανομένων της εταιρικής επωνυμίας και κάθε άλλης εμπορικής επωνυμίας προς χρήση) του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, την διεύθυνση του ιστοτόπου που διαχειρίζεται ο πάροχος αυτός στο διαδίκτυο, και τη φυσική διεύθυνσή του·

β)

τη νομική μορφή του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης·

γ)

το εταιρικό καταστατικό του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης·

δ)

ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο εκτίθενται το είδος των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που επιθυμεί να παρέχει ο δυνητικός πάροχος, και η πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης την οποία προτίθεται να εκμεταλλευτεί, συμπεριλαμβανομένων του τόπου και του τρόπου εμπορικής προώθησης των προσφορών συμμετοχικής χρηματοδότησης·

ε)

περιγραφή του οργανωτικού πλαισίου διακυβέρνησης και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λογιστικής οργάνωσης και διαχείρισης κινδύνου··

στ)

περιγραφή των συστημάτων, πόρων και διαδικασιών του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για τον έλεγχο και τη διασφάλιση των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων·

ζ)

περιγραφή των λειτουργικών κινδύνων του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης·

η)

περιγραφή των διασφαλίσεων προληπτικής εποπτείας του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 11·

θ)

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο δυνητικός πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης πληροί τις διασφαλίσεις προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 11·

ι)

περιγραφή του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, το οποίο, λαμβανομένων υπόψη της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης τα οποία ο δυνητικός πάροχος επιθυμεί να παράσχει, καθιερώνει μέτρα και διαδικασίες που διασφαλίζουν, σε περίπτωση πτώχευσης του δυνητικού παρόχου, τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών κρίσιμης σημασίας που σχετίζονται με υφιστάμενες επενδύσεις και τη χρηστή διαχείριση των συμφωνιών μεταξύ του δυνητικού παρόχου και των πελατών του·

ια)

ταυτότητα των φυσικών προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης·

ιβ)

αποδείξεις ότι τα φυσικά πρόσωπα του στοιχείου ια) είναι έντιμα και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα για τη διαχείριση του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης·

ιγ)

περιγραφή των εσωτερικών κανόνων του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που δεν επιτρέπουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο να εμπλέκονται ως κύριοι των έργων σε υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχει ο δυνητικός πάροχος·

ιδ)

περιγραφή των ρυθμίσεων εξωτερικής ανάθεσης του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης·

ιε)

περιγραφή των διαδικασιών του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των καταγγελιών πελατών·

ιστ)

επιβεβαίωση του κατά πόσον ο δυνητικός πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών ο ίδιος ή μέσω τρίτου δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, ή μέσω ρύθμισης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού·

ιζ)

περιγραφή των διαδικασιών του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για την επαλήθευση της πληρότητας, της ορθότητας και της σαφήνειας των πληροφοριών που περιέχονται στο δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές·

ιη)

περιγραφή των διαδικασιών του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε σχέση με τα επενδυτικά όρια για μη ειδικευμένους επενδυτές που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 7.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο ιβ), οι δυνητικοί πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης παρέχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τα εξής:

α)

την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου όσον αφορά παραβάσεις εθνικών κανόνων στους τομείς του εμπορικού δικαίου, του πτωχευτικού δικαίου, της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της νομοθεσίας για την απάτη ή υποχρεώσεις της επαγγελματικής ευθύνης για όλα τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαχείριση του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης και για τους μετόχους που κατέχουν το 20 % ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου·

β)

αποδείξεις ότι τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση του δυνητικού παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διαθέτουν συλλογικά επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και πείρα για τη διαχείριση του δυνητικού παρόχου και ότι τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα οφείλουν να αφιερώνουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4.   Η αρμόδια αρχή αξιολογεί, εντός 25 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κατά πόσον η εν λόγω αίτηση είναι πλήρης ελέγχοντας ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 έχουν υποβληθεί. Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η αρμόδια αρχή ορίζει προθεσμία εντός της οποίας ο δυνητικός πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν.

5.   Εάν η αίτηση της παραγράφου 1 παραμένει ελλιπής μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί να επανεξετάσει την αίτηση και σε περίπτωση τέτοιας άρνησης επιστρέφει τα υποβληθέντα έγγραφα στον δυνητικό πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

6.   Εάν η αίτηση της παραγράφου 1 είναι πλήρης, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί αμελλητί το γεγονός αυτό στον δυνητικό πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

7.   Η αρμόδια αρχή, προτού λάβει απόφαση σχετικά με τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας παροχής υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, συμβουλεύεται την αρμόδια αρχή ενός άλλου κράτους μέλους, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

ο δυνητικός πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης είναι θυγατρική παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχει λάβει άδεια σε αυτό το άλλο κράτος μέλος·

β)

ο δυνητικός πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχει λάβει άδεια σε αυτό το άλλο κράτος μέλος· ή

γ)

ο δυνητικός πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχει λάβει άδεια σε αυτό το άλλο κράτος μέλος.

8.   Η αρμόδια αρχή, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής πλήρους αίτησης, αξιολογεί αν ο δυνητικός πάροχος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και λαμβάνει πλήρως αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης. Η εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης τις οποίες επιθυμεί να παρέχει ο δυνητικός πάροχος. Η αρμόδια αρχή έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας εάν υπάρχουν αντικειμενικοί και εξακριβώσιμοι λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι η διοίκηση του δυνητικού παρόχου μπορεί να αποτελέσει απειλή, αφενός, για την αποτελεσματική, χρηστή και συνετή διαχείριση και την επιχειρηματική του συνέχεια, και, αφετέρου, όσον αφορά την επαρκή συνεκτίμηση του συμφέροντος των πελατών του και της ακεραιότητας της αγοράς.

9.   Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την ESMA σχετικά με όλες τις άδειες που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Η ESMA προσθέτει πληροφορίες για τις επιτυχείς αιτήσεις στο μητρώο αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 14. Η ESMA μπορεί να ζητεί πληροφορίες προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άδειες βάσει του παρόντος άρθρου με συνεπή τρόπο.

10.   Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί την απόφασή της στον δυνητικό πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω απόφασης.

11.   Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έλαβε άδεια σύμφωνα με το παρόν άρθρο πληροί ανά πάσα στιγμή τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες έλαβε την άδεια.

12.   Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν από τους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης να έχουν φυσική παρουσία στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος στο οποίο έχουν αδειοδοτηθεί.

13.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε δραστηριότητες άλλες από εκείνες που καλύπτονται από την άδεια που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, σύμφωνα με τη σχετική εφαρμοστέα ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία,

14.   Όταν μια οντότητα που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ, 2014/65/ΕΕ ή (ΕΕ) 2015/2366, ή το εθνικό δίκαιο που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή δεν απαιτεί από την οντότητα αυτή να παρέχει πληροφορίες ή έγγραφα που έχει ήδη υποβάλει κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας δυνάμει των εν λόγω οδηγιών ή του εθνικού δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες ή τα έγγραφα αυτά παραμένουν επικαιροποιημένα και η αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση σε αυτά.

15.   Όταν δυνητικός πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης επιθυμεί επίσης να υποβάλει αίτηση για άδεια παροχής υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικά σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, και στον βαθμό που οι αρμόδιες αρχές είναι επίσης υπεύθυνες για τη χορήγηση άδειας δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, οι αρμόδιες αρχές απαιτούν να υποβάλλονται μόνο μία φορά οι πληροφορίες και τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο κάθε αίτησης.

16.   Η ESMA καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει:

α)

τις απαιτήσεις και τις ρυθμίσεις σχετικά με την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για την αίτηση χορήγησης άδειας· και

β)

τα μέτρα και τις διαδικασίες σχετικά με το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο ι).

Κατά την ανάπτυξη των εν λόγω σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, η ESMA λαμβάνει υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχει ο πάροχος τέτοιων υπηρεσιών.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 10 Νοεμβρίου 2021.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 13

Πεδίο εφαρμογής της άδειας

1.   Οι αρμόδιες αρχές που χορήγησαν άδεια η οποία κοινοποιήθηκε βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 10 εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω άδεια προσδιορίζει τις υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που επιτρέπεται να παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

2.   Πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που ζητεί άδεια προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε πρόσθετες υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τον χρόνο της άδειας που χορηγήθηκε δυνάμει του άρθρου 12 υποβάλλει αίτημα επέκτασης της άδειάς του στις αρμόδιες αρχές οι οποίες χορήγησαν την άδεια παρόχου δυνάμει του άρθρου 12, συμπληρώνοντας και επικαιροποιώντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. Η επεξεργασία του αιτήματος παράτασης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 4 έως 11.

Άρθρο 14

Μητρώο παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

1.   Η ESMA καταρτίζει μητρώο με όλους τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης. Το μητρώο είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω του ιστοτόπου της και επικαιροποιείται τακτικά.

2.   Το μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

επωνυμία, νομική μορφή και, κατά περίπτωση, αναγνωριστικό στοιχείο της νομικής οντότητας του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης·

β)

εμπορική ονομασία, φυσική διεύθυνση και διαδικτυακή διεύθυνση της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης την οποία διαχειρίζεται ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης·

γ)

όνομα και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής που χορήγησε την άδεια και τα στοιχεία επικοινωνίας της·

δ)

πληροφορίες για τις υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης για τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί ο πάροχος·

ε)

κατάλογος των κρατών μελών στα οποία ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης έχει κοινοποιήσει την πρόθεσή του να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 18·

στ)

κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης η οποία δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, με παραπομπή στο σχετικό ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο·

ζ)

κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ή σε διευθυντές του.

3.   Τυχόν ανάκληση άδειας παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 17 αναρτάται και παραμένει αναρτημένη στο μητρώο επί πέντε έτη.

Άρθρο 15

Εποπτεία

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών που χορήγησαν την άδεια.

2.   Η σχετική αρμόδια αρχή αξιολογεί τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Προσδιορίζει τη συχνότητα και το βάθος της εν λόγω αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του παρόχου. Για τους σκοπούς της εν λόγω αξιολόγησης, η αρμόδια αρχή μπορεί να υποβάλει τον πάροχο σε επιτόπια επιθεώρηση.

3.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης κοινοποιούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στη σχετική αρμόδια αρχή κάθε ουσιαστική αλλαγή στις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και, κατόπιν σχετικού αιτήματος, παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 16

Υποβολή εκθέσεων από τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης υποβάλλουν ετησίως σε εμπιστευτική βάση στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια έκθεση με τον κατάλογο των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης τους, προσδιορίζοντας για κάθε έργο τα εξής:

α)

τον κύριο του έργου και το ποσό που συγκεντρώθηκε·

β)

το εκδοθέν μέσο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β), ιγ) και ιδ)·

γ)

συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τους επενδυτές και το επενδυθέν ποσό με ανάλυση ανά φορολογική κατοικία των επενδυτών διακρίνοντας μεταξύ ειδικευμένων και μη ειδικευμένων επενδυτών.

2.   Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην ESMA τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωνύμως εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των εν λόγω πληροφοριών. Η ESMA καταρτίζει και δημοσιεύει στον ιστότοπό της συγκεντρωτικές ετήσιες στατιστικές σχετικά με την αγορά συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ένωση.

3.   Η ESMA καταρτίζει σχέδια εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα για την καθιέρωση προτύπων δεδομένων και μορφοτύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται με εκθέσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 10 Νοεμβρίου 2021.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 17

Ανάκληση άδειας λειτουργίας

1.   Οι αρμόδιες αρχές που χορήγησαν την άδεια λειτουργίας έχουν την εξουσία να ανακαλούν την άδεια λειτουργίας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης:

α)

δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός 18 μηνών από την ημερομηνία της χορήγησης της άδειας·

β)

παραιτείται ρητώς από την άδεια λειτουργίας·

γ)

δεν έχει παράσχει υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης για εννέα διαδοχικούς μήνες και επίσης δεν συμμετέχει πλέον στη διαχείριση υφιστάμενων συμβάσεων που είναι αποτέλεσμα αρχικής σύζευξης χρηματοδοτικών συμφερόντων μέσω της χρήσης της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης την οποία διαχειρίζεται·

δ)

απέκτησε την άδεια λειτουργίας με παράτυπο τρόπο, μεταξύ άλλων βάσει ψευδών δηλώσεων στην αίτηση χορήγησης της άδειας λειτουργίας·

ε)

δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας·

στ)

έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

Οι αρμόδιες αρχές που έδωσαν την άδεια μπορούν επίσης να την αποσύρουν σε μια από τις εξής περιστάσεις:

α)

όταν ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης είναι επίσης πάροχος υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 και ο ίδιος ή διευθυντής, υπάλληλος ή τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό του παραβίασε την εθνική νομοθεσία εφαρμόζοντας την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· ή

β)

όταν ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ή τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό του έχει απωλέσει την άδεια παροχής υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366, ή επενδυτικών υπηρεσιών βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, και ο εν λόγω πάροχος ή o τρίτος δεν έχει διορθώσει την κατάσταση εντός 40 ημερολογιακών ημερών.

2.   Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους ανακαλεί μια άδεια λειτουργίας, η αρμόδια αρχή που έχει οριστεί ως ενιαίο σημείο επαφής σε αυτό το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την ESMA και τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους μέλους στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με το άρθρο 18. Η ESMA εισάγει τις πληροφορίες σχετικά με την ανάκληση της άδειας στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 14.

3.   Η αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια λειτουργίας, προτού την ανακαλέσει, συμβουλεύεται την αρμόδια αρχή ενός άλλου κράτους μέλους σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης:

α)

είναι θυγατρική παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε αυτό το άλλο κράτος μέλος·

β)

είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε αυτό το άλλο κράτος μέλος· ή

γ)

ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε αυτό το άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 18

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

1.   Όταν ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 12 προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος του οποίου η αρμόδια αρχή χορήγησε την άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 12, υποβάλλει στην αρμόδια αρχή που ορίζεται ως ενιαίο σημείο επαφής σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 από το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την άδεια λειτουργίας τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

κατάλογο των κρατών μελών στα οποία ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες του·

β)

την ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης στα εν λόγω κράτη μέλη·

γ)

την ημερομηνία έναρξης της προβλεπόμενης παροχής των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης από τον πάροχο·

δ)

κατάλογο κάθε άλλης δραστηριότητας που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης η οποία δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

2.   Το ενιαίο σημείο επαφής του κράτους μέλους στο οποίο χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και στην ESMA. Η ESMA εισάγει τις εν λόγω πληροφορίες στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 14.

3.   Το ενιαίο σημείο επαφής του κράτους μέλους που χορήγησε την άδεια λειτουργίας ενημερώνει στη συνέχεια χωρίς καθυστέρηση τον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.   Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης μπορεί να αρχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε άλλο κράτος μέλος από αυτό του οποίου οι αρμόδιες αρχές χορήγησαν άδεια λειτουργίας από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 ή το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Προστασία των επενδυτών

Άρθρο 19

Πληροφόρηση των πελατών

1.   Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων κατά το άρθρο 27, που απευθύνονται από παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε πελάτες, σχετικά με τους ίδιους, τα έξοδα, τους οικονομικούς κινδύνους και τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης ή επενδύσεις, σχετικά με τα κριτήρια επιλογής έργων συμμετοχικής χρηματοδότησης, και σχετικά με τη φύση των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχουν και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτές, επιβάλλεται να είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.

2.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι οι υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχουν δεν καλύπτονται από το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων που θεσπίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ και ότι οι κινητές αξίες ή τα εισηγμένα μέσα για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης που αποκτώνται μέσω της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης την οποία διαχειρίζονται δεν καλύπτονται από το σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών που θεσπίζεται σύμφωνα με την οδηγία 97/9/ΕΚ.

3.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με την περίοδο περίσκεψης για τους μη ειδικευμένους επενδυτές που αναφέρεται στο άρθρο 22. Όποτε πραγματοποιείται προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης, ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών δίνει τις πληροφορίες αυτές σε εμφανές σημείο του μέσου, μεταξύ άλλων και σε κάθε εφαρμογή για φορητές συσκευές, και ιστοσελίδα στην οποία πραγματοποιείται τέτοια προσφορά.

4.   Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 κοινοποιούνται στους πελάτες, όποτε κρίνεται σκόπιμο, τουλάχιστον προτού προβούν σε συναλλαγή συμμετοχικής χρηματοδότησης.

5.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 6 διατίθενται σε κάθε πελάτη σε σαφώς καθορισμένο και εύκολα προσβάσιμο τμήμα του ιστοτόπου της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης και χωρίς διακρίσεις.

6.   Εάν οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης εφαρμόζουν βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας σε έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης ή προτείνουν την τιμολόγηση των προσφορών συμμετοχικής χρηματοδότησης στην πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης την οποία διαχειρίζονται, παρέχουν περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αυτών των βαθμών ή τιμών σε σχέση με την πιστοληπτική ικανότητα. Εάν ο υπολογισμός βασίζεται σε μη ελεγμένους λογαριασμούς, το εν λόγω στοιχείο γνωστοποιείται με σαφήνεια στην περιγραφή της μεθόδου.

7.   Η ΕΑΤ καταρτίζει, σε στενή συνεργασία με την ESMA, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία προσδιορίζονται:

α)

τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του μορφοτύπου, που πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιγραφή της μεθόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 6·

β)

οι πληροφορίες και οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης κατά την αξιολόγηση εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) και διενεργώντας αποτίμηση δανείου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο ε)·

γ)

οι παράγοντες τους οποίους ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη όταν εξασφαλίζει ότι η τιμή δανείου που διευκολύνει είναι δίκαιη και ενδεδειγμένη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο δ)·

δ)

το ελάχιστο περιεχόμενο και η διακυβέρνηση των πολιτικών και των διαδικασιών που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου και του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο στ).

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 10 Μαΐου 2022.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Άρθρο 20

Δημοσιοποίηση ποσοστού αθέτησης

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχουν υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που συνίστανται στη διευκόλυνση της χορήγησης δανείων:

α)

δημοσιοποιούν ετησίως το ποσοστό αθέτησης των έργων συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχονταν στις πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης τις οποίες διαχειρίζονται, τουλάχιστον κατά τους 36 προηγούμενους μήνες· και

β)

δημοσιεύουν δήλωση αποτελεσμάτων εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, στην οποία αναφέρονται, κατά περίπτωση:

i)

το αναμενόμενο και το πραγματικό ποσοστό αθέτησης όλων των δανείων τα οποία ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διευκόλυνε, ανά κατηγορία κινδύνου και με βάση τις κατηγορίες κινδύνου που ορίζονται στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων·

ii)

σύνοψη των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των αναμενόμενων ποσοστών αθέτησης· και

iii)

εάν ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης παρείχε ποσοστό-στόχο σε σχέση με τη διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων, η πραγματική απόδοση που επιτεύχθηκε.

2.   Τα ποσοστά αθέτησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται σε εμφανές σημείο στον ιστότοπο του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

3.   Η ESMA, σε στενή συνεργασία με την ΕΑΤ, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει τη μεθοδολογία υπολογισμού των ποσοστών αθέτησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σχετικά με τα έργα που παρέχονται σε πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 10 Νοεμβρίου 2021.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 21

Αξιολόγηση των γνώσεων των επενδυτών πριν από την πραγματοποίηση επένδυσης και προσομοίωση της ικανότητάς τους να επωμιστούν ζημίες

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, προτού παραχωρήσουν σε δυνητικό μη ειδικευμένο επενδυτή πλήρη πρόσβαση για επενδύσεις στα έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχουν στην πλατφόρμα τους, αξιολογούν εάν και ποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ενδεδειγμένες για τον δυνητικό μη ειδικευμένο επενδυτή.

2.   Για τους σκοπούς της αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ζητούν πληροφορίες σχετικά με την πείρα, τους επενδυτικούς στόχους και την οικονομική κατάσταση του δυνητικού μη ειδικευμένου επενδυτή και σχετικά με τη βασική του κατανόηση όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχει η επένδυση εν γένει και ειδικότερα τα είδη επενδύσεων που παρέχονται στην πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα εξής:

α)

τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν ο δυνητικός μη ειδικευμένος επενδυτής σε κινητές αξίες ή την απόκτηση κατά το παρελθόν εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης ή δανείων, μεταξύ άλλων και σε επιχειρήσεις σε πρώιμο στάδιο ή στάδιο επέκτασης·

β)

την κατανόηση εκ μέρους του δυνητικού μη ειδικευμένου επενδυτή όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με τη χορήγηση δανείων, την επένδυση σε κινητές αξίες ή την απόκτηση εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης μέσω πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης, καθώς και την επαγγελματική πείρα σε θέματα επενδύσεων συμμετοχικής χρηματοδότησης.

3.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης επανεξετάζουν την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για κάθε μη ειδικευμένο επενδυτή κάθε δύο χρόνια μετά την αρχική αξιολόγηση κατά την εν λόγω παράγραφο.

4.   Σε περίπτωση που δυνητικός μη ειδικευμένος επενδυτής δεν παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου 2, ή αν ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης κρίνει, με βάση τις πληροφορίες που έλαβε δυνάμει της εν λόγω παραγράφου , ότι ο δυνητικός μη ειδικευμένος επενδυτής δεν διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες ή εμπειρία, ο πάροχος ενημερώνει τον εν λόγω δυνητικό μη ειδικευμένο επενδυτή ότι οι υπηρεσίες που παρέχει στην πλατφόρμα του ενδέχεται να μην είναι ενδεδειγμένες για εκείνον, και τον προειδοποιεί σχετικά με τους κινδύνους. Αυτή η προειδοποίηση πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια τον κίνδυνο ολικής απώλειας των χρημάτων που επενδύονται. Οι δυνητικοί μη ειδικευμένοι επενδυτές αναγνωρίζουν ρητά ότι έχουν λάβει και κατανοήσει την προειδοποίηση του παρόχου υπηρεσιών.

5.   Για τους σκοπούς της αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης απαιτούν επίσης από δυνητικούς μη ειδικευμένους επενδυτές να προβούν σε προσομοίωση της ικανότητάς τους να επωμιστούν ζημίες, υπολογιζόμενες ως 10 % της καθαρής περιουσίας τους, με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τακτικά και συνολικά εισοδήματα, και κατά πόσο προέρχονται από μόνιμες ή προσωρινές πηγές·

β)

περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών επενδύσεων και τυχόν καταθέσεων μετρητών, αλλά εξαιρουμένων προσωπικών και επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων και συνταξιοδοτικών κεφαλαίων·

γ)

οικονομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων πάγιων, υφιστάμενων ή μελλοντικών υποχρεώσεων.

6.   Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης επανεξετάζει για κάθε μη ειδικευμένο επενδυτή την προσομοίωση της παραγράφου 5 κάθε χρόνο μετά την αρχική προσομοίωση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο.

Οι δυνητικοί μη ειδικευμένοι επενδυτές και οι μη ειδικευμένοι επενδυτές είναι ελεύθεροι να επενδύουν σε έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ο μη ειδικευμένος επενδυτής αναγνωρίζει ότι παρέλαβε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

7.   Κάθε φορά προτού ένας δυνητικός μη ειδικευμένος επενδυτής ή μη ειδικευμένος επενδυτής δέχεται προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης επενδύοντας ποσό το οποίο υπερβαίνει το ανώτερο ποσό μεταξύ των 1 000 EUR ή του 5 % της καθαρής περιουσίας του επενδυτή όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης μεριμνά ώστε ο ανωτέρω επενδυτής:

α)

να λάβει προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους·

β)

να παράσχει ρητή συγκατάθεση στον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης· και

γ)

να αποδείξει στον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ότι κατανοεί την επένδυση και τους κινδύνους της.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη ότι ο δυνητικός μη ειδικευμένος επενδυτής ή ο μη ειδικευμένος επενδυτής κατανοεί την επένδυση και τους κινδύνους της.

8.   Η ESMA, σε στενή συνεργασία με την ΕΑΤ, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, στα οποία προσδιορίζονται οι ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες:

α)

για τη διενέργεια της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

β)

για την πραγματοποίηση της προσομοίωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 5·

γ)

για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4.

Κατά την ανάπτυξη των εν λόγω σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, η ESMA λαμβάνουν υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχει ο πάροχος.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 10 Νοεμβρίου 2021.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 22

Περίοδος περίσκεψης πριν από τη σύναψη σύμβασης

1.   Οι όροι και οι προϋποθέσεις της προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης παραμένουν δεσμευτικοί για τον κύριο του έργου από τη στιγμή που η προσφορά καταχωρίζεται στην πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης έως την πρώτη χρονικά από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

α)

την ημερομηνία λήξης της προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης που ανακοινώνεται από τον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης κατά τον χρόνο της καταχώρισης της προσφοράς στην πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης την οποία διαχειρίζεται· ή

β)

την ημερομηνία επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου χρηματοδότησης ή, στην περίπτωση εύρους χρηματοδότησης, την ημερομηνία επίτευξης του μέγιστου επιδιωκόμενου στόχου χρηματοδότησης.

2.   Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης προβλέπει μια περίοδο περίσκεψης πριν από τη σύναψη σύμβασης, κατά την οποία ο δυνητικός μη ειδικευμένος επενδυτής μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσει την προσφορά του για επένδυση ή την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης χωρίς να αιτιολογήσει την απόφασή του και χωρίς να υποστεί κυρώσεις.

3.   Η περίοδος περίσκεψης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αρχίζει από τη στιγμή της προσφοράς για επένδυση ή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον δυνητικό μη ειδικευμένο επενδυτή και λήγει μετά από τέσσερεις ημερολογιακές ημέρες.

4.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης τηρούν αρχείο, αφενός, των προσφορών για επενδύσεις και των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για επενδύσεις που λαμβάνουν, και, αφετέρου, της χρονικής στιγμής παραλαβής τους.

5.   Οι όροι ανάκλησης προσφοράς για επένδυση ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τουλάχιστον την ίδια διαδικασία δια της οποίας ο δυνητικός μη ειδικευμένος επενδυτής έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προσφορά για επένδυση ή να εκδηλώσει ενδιαφέρον σε προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης.

6.   Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης παρέχει ακριβή, σαφή και έγκαιρη πληροφόρηση στον δυνητικό μη ειδικευμένο επενδυτή σχετικά με την περίοδο περίσκεψης και τους όρους για την ανάκληση προσφοράς για επένδυση ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των εξής χρονικών σημείων:

α)

αμέσως προτού ο δυνητικός μη ειδικευμένος επενδυτής μπορέσει να κοινοποιήσει την προσφορά του για επένδυση ή την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης πρέπει να ενημερώνει τον δυνητικό μη ειδικευμένο επενδυτή σχετικά με:

i)

το γεγονός ότι η προσφορά για επένδυση ή η εκδήλωση ενδιαφέροντος υπόκειται σε περίοδο περίσκεψης·

ii)

τη διάρκεια της περιόδου περίσκεψης·

iii)

τους όρους ανάκλησης της προσφοράς για επένδυση ή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος·

β)

αμέσως μετά την παραλαβή της προσφοράς για επένδυση ή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, μέσω της πλατφόρμας την οποία διαχειρίζεται, πρέπει να ενημερώνει τον δυνητικό μη ειδικευμένο επενδυτή ότι έχει αρχίσει η περίοδος περίσκεψης.

7.   Στην περίπτωση διαχείρισης ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο στην αρχική επενδυτική εντολή που δίνει ο μη ειδικευμένος επενδυτής και όχι στις επενδύσεις σε συγκεκριμένα δάνεια που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εν λόγω εντολής.

Άρθρο 23

Δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης παρέχουν στους δυνητικούς επενδυτές όλες τις πληροφορίες του παρόντος άρθρου.

2.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης παρέχουν στους δυνητικούς επενδυτές δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές το οποίο καταρτίζει ο κύριος του έργου για κάθε προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης. Το δελτίο συντάσσεται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους του οποίου οι αρμόδιες αρχές χορήγησαν την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 12 ή σε άλλη γλώσσα που είναι αποδεκτή από τις εν λόγω αρχές.

3.   Όταν πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης προωθεί προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης με διαφήμιση σε άλλο κράτος μέλος, το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές πρέπει να διατίθεται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους ή σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του.

4.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης μπορούν να μεριμνήσουν για τη μετάφραση του δελτίου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σε γλώσσα ή γλώσσες άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή 3. Η μετάφραση αποδίδει επακριβώς το περιεχόμενο του πρωτότυπου δελτίου.

5.   Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ESMA σχετικά με τη γλώσσα ή τις γλώσσες που αποδέχονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κατά τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3. Η ESMA δημοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες στον ιστότοπό της.

6.   Το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιέχει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι·

β)

την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης που εμφανίζεται ακριβώς κάτω από τον τίτλο του δελτίου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές:

«Η παρούσα προσφοράσυμμετοχικής χρηματοδότησης δεν έχει επαληθευτεί ως προς την αξιοπιστία της ούτε έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές ή την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Η επάρκεια της εμπειρίας και των γνώσεών σας δεν έχει απαραίτητα αξιολογηθεί προτού σας επιτραπεί η πρόσβαση στην παρούσα επένδυση. Εφόσον προβείτε στην παρούσα επένδυση, αναλαμβάνετε το σύνολο των κινδύνων που συνεπάγεται η πραγματοποίησή της, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μέρους ή του συνόλου του επενδυθέντος κεφαλαίου.»

γ)

την ακόλουθη προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους:

«Η επένδυση στο παρόν έργο συμμετοχικής χρηματοδότησης ενέχει κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μέρους ή του συνόλου του επενδυθέντος κεφαλαίου. Η επένδυσή σας δεν καλύπτεται από τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1). Η επένδυσή σας δεν καλύπτεται ούτε από τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2).

Η επένδυσή σας ενδέχεται να μην σας αποφέρει κέρδος.

Το παρόν δεν αποτελεί αποταμιευτικό προϊόν και σας συμβουλεύουμε να μην επενδύετε ποσοστό μεγαλύτερο από το 10 % της καθαρής περιουσίας σας σε έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να πωλήσετε τα συγκεκριμένα επενδυτικά μέσα όποτε το θελήσετε. Αν, ωστόσο, είστε σε θέση να τα πωλήσετε, ενδέχεται να υποστείτε ζημίες.

(*1)  Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΕΕ L 173 της 12.6.2014. σ. 149)."

(*2)  Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών (ΕΕ L 84 της 26.3.1997. σ. 22).»."

7.   Το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές είναι ακριβές, σαφές και μη παραπλανητικό, και δεν περιέχει υποσημειώσεις πέραν αυτών που περιέχουν μια τυχόν αναγκαία παραπομπή στο εφαρμοστέο δίκαιο. Η παρουσίασή του γίνεται σε αυτοτελές, σταθερό μέσο, το οποίο είναι σαφώς διακριτό από τις διαφημιστικές ανακοινώσεις και, τυπωμένο, δεν υπερβαίνει τις έξι σελίδες χαρτιού μεγέθους Α4. Στην περίπτωση εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης, όταν οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του παραρτήματος Ι μέρος ΣΤ, τυπωμένες, υπερβαίνουν τη μία σελίδα χαρτιού μεγέθους Α4, οι υπόλοιπες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε παράρτημα που επισυνάπτεται στο δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.

8.   Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης απαιτεί από τον κύριο του έργου να τον ενημερώνει για κάθε αλλαγή σχετικά με τις πληροφορίες προκειμένου να είναι σε θέση να διατηρεί το δελτίο βασικών πληροφοριών επικαιροποιημένο πάντα και καθ’ όλη τη διάρκεια της προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ο πάροχος ενημερώνει αμέσως τους επενδυτές που έχουν κάνει προσφορά ή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προσφορά για κάθε ουσιαστική αλλαγή στις πληροφορίες του δελτίου βασικών πληροφοριών, που του έχει γνωστοποιηθεί.

9.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν διασφαλίζουν την ευθύνη τουλάχιστον του κυρίου του έργου ή των διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων του για τις πληροφορίες που παρέχονται σε δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές. Οι υπεύθυνοι για το δελτίο αυτό προσδιορίζονται σαφώς στο εν λόγω δελτίο με το όνομα, αν είναι φυσικά πρόσωπα, και την ιδιότητά τους ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, με την επωνυμία και την καταστατική τους έδρα, καθώς και με δηλώσεις των εν λόγω προσώπων με τις οποίες βεβαιώνεται ότι, εξ όσων γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο δελτίο είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και ότι στο δελτίο δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του.

10.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τους περί αστικής ευθύνης να εφαρμόζονται στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που παρέχονται σε δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης τυχόν μετάφρασής του, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

οι πληροφορίες είναι παραπλανητικές ή ανακριβείς· ή

β)

το δελτίο παραλείπει βασικές πληροφορίες απαραίτητες για τους επενδυτές κατά την εξέταση του ενδεχομένου να χρηματοδοτήσουν το έργο συμμετοχικής χρηματοδότησης.

11   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διαθέτουν και εφαρμόζουν επαρκείς διαδικασίες για την επαλήθευση της πληρότητας, της ορθότητας και της σαφήνειας των πληροφοριών που περιέχονται στο δελτίο.

12.   Όταν πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διαπιστώνει την ύπαρξη παράλειψης, σφάλματος ή ανακρίβειας στο δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές που θα μπορούσε να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης, επισημαίνει την εν λόγω παράλειψη, σφάλμα ή ανακρίβεια αμέσως στον κύριο του έργου, ο οποίος ταχέως συμπληρώνει ή διορθώνει την πληροφορία αυτή.

Σε περίπτωση που δεν γίνει ταχέως η εν λόγω συμπλήρωση ή διόρθωση, ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης αναστέλλει την προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης έως ότου το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές συμπληρωθεί ή διορθωθεί, αλλά για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες.

Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ενημερώνει αμέσως τους επενδυτές που έχουν κάνει προσφορά ή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης σχετικά με τις παρατυπίες που εντοπίστηκαν και τα μέτρα που ελήφθησαν ή θα ληφθούν από τον πάροχο και για την δυνατότητα να ανακαλέσουν την προσφορά ή το ενδιαφέρον τους για την προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Εάν μετά από 30 ημερολογιακές ημέρες το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές δεν έχει συμπληρωθεί ή διορθωθεί για την αποκατάσταση των παρατυπιών, η προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης ακυρώνεται.

13.   Ο δυνητικός επενδυτής μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης να μεριμνήσει για τη μετάφραση του δελτίου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σε γλώσσα της επιλογής του επενδυτή. Η μετάφραση πρέπει να αποδίδει πιστά και με ακρίβεια το περιεχόμενο του πρωτότυπου δελτίου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.

Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης δεν καταστήσει διαθέσιμη τη μετάφραση του δελτίου που του ζητήθηκε, οφείλει να υποδείξει με σαφήνεια στον δυνητικό επενδυτή να μην πραγματοποιήσει την επένδυση.

14.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που χορήγησε άδεια στον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης μπορούν απαιτήσουν την εκ των προτέρων κοινοποίηση δελτίου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές τουλάχιστον επτά εργάσιμες ημέρες προτού διατεθεί στους δυνητικούς επενδυτές. Τα δελτία αυτά δεν υπόκεινται σε εκ των προτέρων έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

15.   Όταν οι δυνητικοί επενδυτές λαμβάνουν δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης και οι κύριοι των έργων θεωρείται ότι πληρούν την υποχρέωση κατάρτισης εγγράφου βασικών πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22).

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συμβουλές για προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης ή διαθέτουν μια τέτοια προσφορά στην αγορά.

16.   Η ESMA καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τα εξής:

α)

τις απαιτήσεις σχετικά με το υπόδειγμα για την παρουσίαση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 και στο παράρτημα Ι, καθώς και το περιεχόμενο του εν λόγω υποδείγματος·

β)

τα είδη των βασικών κινδύνων που συνδέονται με την προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης και πρέπει συνεπώς να γνωστοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Γ·

γ)

τη χρήση ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών για την ενίσχυση της σαφήνειας βασικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καθώς και για την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Α στοιχείο ε)·

δ)

τις προμήθειες και τα τέλη και τις δαπάνες συναλλαγής που καλύπτονται από το παράρτημα Ι μέρος Η στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς ανάλυσης των άμεσων και έμμεσων δαπανών που θα κληθεί να αναλάβει ο επενδυτής.

Κατά την ανάπτυξη των εν λόγω σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, η ESMA λαμβάνει υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 10 Μαΐου 2022.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 24

Δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές στο επίπεδο της πλατφόρμας

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 παράγραφος 2 πρώτη περίοδος και το άρθρο 23 παράγραφος 6 στοιχείο α), οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχουν διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων καταρτίζουν σύμφωνα με το παρόν άρθρο και θέτουν στη διάθεση των δυνητικών επενδυτών δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σε επίπεδο πλατφόρμας το οποίο περιέχει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις πληροφορίες που παρέχονται στο παράρτημα Ι μέρη Η και Θ·

β)

πληροφορίες σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που παρέχονται στο δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, το όνομα και την ιδιότητα του φυσικού προσώπου· στην περίπτωση νομικών προσώπων, την επωνυμία και την καταστατική τους έδρα·

γ)

την ακόλουθη δήλωση ευθύνης:

«Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης δηλώνει ότι, εξ όσων γνωρίζει, καμία πληροφορία δεν έχει παραλειφθεί ή είναι ουσιωδώς παραπλανητική ή ανακριβής. Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του παρόντος δελτίου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.».

2.   Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διατηρεί το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σε επίπεδο πλατφόρμας επικαιροποιημένο πάντα και καθ’ όλη τη διάρκεια της προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης, Ο πάροχος ενημερώνει αμέσως τους επενδυτές που έχουν κάνει προσφορά για επένδυση ή εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προσφορά για κάθε ουσιαστική αλλαγή στις πληροφορίες του δελτίου.

3.   Το δελτίο βασικών πληροφοριών σε επίπεδο πλατφόρμας είναι ακριβές, σαφές και μη παραπλανητικό, και δεν περιέχει υποσημειώσεις πέραν όσων περιέχουν τυχόν αναγκαίες παραπομπές στο εφαρμοστέο δίκαιο. Η παρουσίασή του γίνεται σε αυτοτελές, σταθερό μέσο, το οποίο είναι σαφώς διακριτό από τις διαφημιστικές ανακοινώσεις και, τυπωμένο, δεν υπερβαίνει τις έξι σελίδες χαρτιού μεγέθους Α4.

4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης έχει την ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται σε δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σε επίπεδο πλατφόρμας. Οι υπεύθυνοι για το δελτίο προσδιορίζονται σαφώς στο εν λόγω δελτίο με το όνομα, αν είναι φυσικά πρόσωπα, και την ιδιότητά τους ή, επί νομικών προσώπων, με την επωνυμία και την καταστατική τους έδρα, καθώς και με δηλώσεις των εν λόγω προσώπων με τις οποίες βεβαιώνεται ότι, εξ όσων γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο δελτίο βασικών πληροφοριών σε επίπεδο πλατφόρμας για τους επενδυτές είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις στο δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του.

5.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τους περί αστικής ευθύνης να εφαρμόζονται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που παρέχονται σε δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σε επίπεδο πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν μετάφρασής του, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν οι πληροφορίες είναι παραπλανητικές ή ανακριβείς· ή

β)

όταν το δελτίο βασικών πληροφοριών σε επίπεδο πλατφόρμας για τους επενδυτές παραλείπει βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τους επενδυτές κατά την εξέταση του ενδεχομένου να επενδύσουν μέσω διαχείρισης του ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων.

6.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διαθέτουν και εφαρμόζουν επαρκείς διαδικασίες για την επαλήθευση της πληρότητας, της ορθότητας και της σαφήνειας των πληροφοριών που περιέχονται στο δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σε επίπεδο πλατφόρμας.

7.   Όταν πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διαπιστώνει την ύπαρξη παράλειψης, σφάλματος ή ανακρίβειας στο δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σε επίπεδο πλατφόρμας που θα μπορούσε να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην αναμενόμενη απόδοση της διαχείρισης του ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων, διορθώνει ο ίδιος την παράλειψη, το σφάλμα ή την ανακρίβεια στο δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.

8.   Όταν οι δυνητικοί επενδυτές λαμβάνουν δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σε επίπεδο πλατφόρμας το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης θεωρείται ότι πληρούν την υποχρέωση κατάρτισης εγγράφου βασικών πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συμβουλές για προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης ή διαθέτουν τέτοια προσφορά στην αγορά.

Άρθρο 25

Πίνακας ανακοινώσεων

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης μπορούν να λειτουργούν πίνακα ανακοινώσεων στον οποίον επιτρέπουν στους πελάτες τους να διαφημίζουν το ενδιαφέρον τους για την αγορά και την πώληση δανείων, κινητών αξιών ή εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης, τα οποία προσφέρονταν αρχικά στις πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης τις οποίες διαχειρίζονται.

2.   Ο πίνακας της παραγράφου 1 δεν χρησιμοποιείται για την προσέγγιση ενδιαφερόντων για αγορά και πώληση μέσω των πρωτοκόλλων ή των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης κατά τρόπο που να οδηγεί σε σύναψη σύμβασης. Ως εκ τούτου, ο πίνακας δεν συνιστά εσωτερικό σύστημα αντιστοίχισης το οποίο εκτελεί εντολές πελατών σε πολυμερή βάση.

3.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που επιτρέπουν τη διαφήμιση ενδιαφέροντος κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες τους για τον χαρακτήρα του πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2·

β)

πρέπει να απαιτούν από τους πελάτες τους οι οποίοι διαφημίζουν την πώληση δανείου, κινητής αξίας ή μέσου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να καθιστούν διαθέσιμο το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές·

γ)

πρέπει να παρέχουν στους πελάτες οι οποίοι προτίθενται να αγοράσουν δάνεια που διαφημίζονται στον πίνακα ανακοινώσεων, πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση των δανείων που διευκολύνει ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης·

δ)

πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι πελάτες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την αγορά δανείου, κινητής αξίας ή μέσου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και που χαρακτηρίζονται ως μη ειδικευμένοι επενδυτές, λαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 και την προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 4.

4.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που επιτρέπουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και που παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, απαιτούν από τους επενδυτές τους οι οποίοι εκδηλώνουν τέτοιο ενδιαφέρον να τους γνωστοποιούν κάθε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για τους σκοπούς της επαλήθευσης της κυριότητας και της τήρησης αρχείων.

5.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που προτείνουν τιμή αναφοράς για τις αγοραπωλησίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι η προτεινόμενη τιμή αναφοράς δεν είναι δεσμευτική και παρέχουν τεκμηρίωση για την προτεινόμενη τιμή αναφοράς και δημοσιοποιούν βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος.6.

Άρθρο 26

Πρόσβαση σε αρχεία

Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης:

α)

τηρούν όλα τα αρχεία που αφορούν τις υπηρεσίες και τις συναλλαγές τους σε σταθερό μέσο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών·

β)

μεριμνούν ώστε οι πελάτες τους να έχουν ανά πάσα στιγμή άμεση πρόσβαση σε αρχεία των υπηρεσιών που τους παρέχονται·

γ)

τηρούν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών όλες τις συμβάσεις μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης και των πελατών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διαφημιστικές ανακοινώσεις

Άρθρο 27

Απαιτήσεις σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης μεριμνούν ώστε όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ανατεθεί σε τρίτους, να είναι σαφώς αναγνωρίσιμες ως τέτοιες.

2.   Πριν από το κλείσιμο της συγκέντρωσης κεφαλαίων για ένα έργο, καμία διαφημιστική ανακοίνωση δεν στοχεύει σε δυσανάλογο βαθμό προγραμματιζόμενα, εκκρεμή ή τρέχοντα επιμέρους έργα ή προσφορές συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές και συμφωνούν με τις πληροφορίες που περιέχονται στο δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, εφόσον το δελτίο είναι ήδη διαθέσιμο, ή με τις πληροφορίες που απαιτείται να περιέχονται στο δελτίο, εφόσον δεν είναι ακόμη διαθέσιμο.

3.   Για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις τους, οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο διαδίδονται οι διαφημιστικές ανακοινώσεις ή γλώσσα που είναι αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του εκάστοτε κράτους μέλους.

4.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διαδίδονται οι διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι υπεύθυνες για να επιβλέπουν την τήρηση και την επιβολή έναντι των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών τους διατάξεων που ισχύουν για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις.

5.   Οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν την εκ των προτέρων κοινοποίηση και έγκριση των διαφημιστικών ανακοινώσεων.

Άρθρο 28

Δημοσίευση εθνικών διατάξεων που αφορούν απαιτήσεις σχετικά με την εμπορική προώθηση

1.   Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν και επικαιροποιούν στους ιστοτόπους τους τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές τους διατάξεις που ισχύουν για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης και των οποίων την τήρηση και την επιβολή έναντι των παρόχων είναι υπεύθυνες να επιβλέπουν.

2.   Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ESMA τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και της παρέχουν σύνοψη αυτών σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα. Η ESMA δημοσιεύει στον ιστότοπό της τη σύνοψη και τους υπερσυνδέσμους προς τους ιστοτόπους των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ESMA για κάθε μεταβολή στις πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει της παραγράφου 2 και της υποβάλλουν αμελλητί επικαιροποιημένη σύνοψη των σχετικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4.   Όταν οι αρμόδιες αρχές δεν είναι υπεύθυνες για την εποπτεία και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δημοσιεύουν στους ιστοτόπους τους τα στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το πού μπορούν να λαμβάνονται πληροφορίες για τις διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

5.   Η ESMA καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 10 Νοεμβρίου 2021.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

6.   Η ESMA δημοσιεύει και διατηρεί στον ιστότοπό της την σύνοψη κατά την παράγραφο 2 και τους υπερσυνδέσμους προς τους ιστοτόπους των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η ESMA δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στη σύνοψη.

7.   Οι αρμόδιες αρχές αποτελούν το ενιαίο σημείο επαφής που είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες εμπορικής προώθησης που ισχύουν στα οικεία κράτη μέλη τους.

8.   Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τακτικά, και τουλάχιστον σε ετήσια βάση, έκθεση στην ESMA σχετικά με τα μέτρα επιβολής που έλαβαν κατά το προηγούμενο έτος βάσει των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που εφαρμόζονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ειδικότερα η έκθεση περιλαμβάνει:

α)

κατά περίπτωση, τον συνολικό αριθμό των μέτρων επιβολής που ελήφθησαν ανά είδος παραπτώματος·

β)

εφόσον είναι διαθέσιμα, τα αποτελέσματα των μέτρων επιβολής, συμπεριλαμβανομένων των ειδών των κυρώσεων που επιβλήθηκαν, ή των διορθωτικών μέτρων που έλαβαν οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης· και

γ)

εφόσον είναι διαθέσιμα, παραδείγματα του πώς χειρίστηκαν οι αρμόδιες αρχές τη μη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Αρμόδιες αρχές και ESMA

Άρθρο 29

Αρμόδιες αρχές

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και ενημερώνουν σχετικά την ESMA.

2.   Όταν τα κράτη μέλη ορίζουν περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθορίζουν τα αντίστοιχα καθήκοντά τους και ορίζουν μία εξ αυτών ως ενιαίο σημείο επαφής για τη διασυνοριακή διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών καθώς και με την ESMA.

3.   Η ESMA δημοσιεύει στον ιστότοπό της κατάλογο των αρμόδιων αρχών που έχουν οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 30

Εξουσίες αρμοδίων αρχών

1.   Για να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες έρευνας:

α)

να απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης και τρίτους στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση αρμοδιοτήτων σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, και από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τους ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτούς, να παρέχουν πληροφορίες και έγγραφα·

β)

να απαιτούν από τους ελεγκτές και τους διαχειριστές των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης και από τρίτους στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση αρμοδιοτήτων σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, να παρέχουν πληροφορίες·

γ)

να διενεργούν επιτόπιες επιθεωρήσεις ή έρευνες σε τοποθεσίες άλλες εκτός των ιδιωτικών κατοικιών φυσικών προσώπων και, για το σκοπό αυτό, να εισέρχονται σε εγκαταστάσεις για να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και λοιπά δεδομένα υπό οποιαδήποτε μορφή, στην περίπτωση που υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα και τα λοιπά δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού.

2.   Για να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες εποπτείας:

α)

να αναστέλλουν προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών κάθε φορά που έχουν βάσιμους λόγους να υποψιάζονται ότι υφίσταται παράβαση του παρόντος κανονισμού·

β)

να απαγορεύουν ή να αναστέλλουν τις διαφημιστικές ανακοινώσεις ή να απαιτούν από έναν πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ή από έναν τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση αρμοδιοτήτων σε σχέση με την παροχή τέτοιων υπηρεσιών να διακόψει ή να αναστείλει τις διαφημιστικές ανακοινώσεις για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών κάθε φορά που έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι υφίσταται παράβαση του παρόντος κανονισμού·

γ)

να απαγορεύουν προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης, όταν διαπιστώνουν ότι υφίσταται παράβαση ή έχουν βάσιμους λόγους να υποψιάζονται ότι υφίσταται παράβαση του παρόντος κανονισμού·

δ)

να αναστέλλουν ή να απαιτούν από έναν πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης να αναστείλει την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών κάθε φορά που έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι υφίσταται παράβαση του παρόντος κανονισμού·

ε)

να απαγορεύουν την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης εάν διαπιστώσουν παράβαση του παρόντος κανονισμού·

στ)

να γνωστοποιούν το γεγονός ότι πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ή τρίτος στον οποίον έχει ανατεθεί η εκτέλεση αρμοδιοτήτων σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, αδυνατεί να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του·

ζ)

να γνωστοποιούν ή να απαιτούν από έναν πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ή από έναν τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση αρμοδιοτήτων σε σχέση με την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, να γνωστοποιήσει κάθε ουσιώδη πληροφορία που ενδέχεται να επηρεάσει την παροχή της υπηρεσίας συμμετοχικής χρηματοδότησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών ή η ομαλή λειτουργία της αγοράς·

η)

να αναστέλλουν ή να απαιτούν από έναν πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ή από έναν τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση αρμοδιοτήτων σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, να αναστείλει την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, όταν οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι η κατάσταση του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης είναι τέτοια ώστε η παροχή της υπηρεσίας συμμετοχικής χρηματοδότησης θα ήταν επιζήμια για τα συμφέροντα των επενδυτών·

θ)

να μεταβιβάζουν υφιστάμενες συμβάσεις σε άλλον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε περιπτώσεις που ανακληθεί η άδεια του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), με την επιφύλαξη της συμφωνίας των πελατών και του παραλήπτη παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Όλα τα μέτρα που εγκρίνονται στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιών δυνάμει της παρούσας παραγράφου είναι αναλογικά, δεόντως αιτιολογημένα και λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 40.

3.   Εφόσον το κρίνει σκόπιμο δυνάμει του εθνικού δικαίου, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητεί από την αρμόδια δικαστική αρχή να αποφασίζει για την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

4.   Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης στον οποίον μεταβιβάζονται οι υφιστάμενες συμβάσεις όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο θ), αδειοδοτείται να παρέχει υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης στο ίδιο κράτος μέλος στο οποίο είχε λάβει άδεια ο αρχικός πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

5.   Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

α)

άμεσα·

β)

σε συνεργασία με άλλες αρχές·

γ)

υπό την ευθύνη τους με ανάθεση καθηκόντων στις εν λόγω αρχές·

δ)

μέσω αίτησης προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

6.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι υφίστανται κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν όλες τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

7.   Η γνωστοποίηση πληροφοριών στην αρμόδια αρχή από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θεωρείται ότι παραβαίνει κάποιον περιορισμό στη δημοσιοποίηση πληροφοριών που επιβάλλεται εκ συμβάσεως ή διά νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης, και δεν προκύπτει καμία απολύτως νομική ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω γνωστοποίηση.

Άρθρο 31

Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών

1.   Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Ανταλλάσσουν πληροφορίες, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και συνεργάζονται σε δραστηριότητες έρευνας, εποπτείας και επιβολής του νόμου.

Σε περίπτωση που κράτη μέλη έχουν επιλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1, να θεσπίσουν ποινικές κυρώσεις για παράβαση του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζουν ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ώστε οι αρμόδιες αρχές να έχουν όλες τις απαραίτητες εξουσίες για να έρχονται σε επαφή με τις δικαστικές, τις διωκτικές αρχές και τις αρχές ποινικής δικαιοσύνης εντός του πεδίου της δικαιοδοσίας τους, προκειμένου να λαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με ποινικές έρευνες ή διαδικασίες που κινήθηκαν για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και να παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες σε άλλες αρμόδιες αρχές, καθώς και στην ESMA, ώστε να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση συνεργασίας τους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

2.   Μια αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει κατόπιν αιτήματος πληροφόρησης ή αιτήματος συνεργασίας στο πλαίσιο έρευνας μόνο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξαιρετικές περιστάσεις:

α)

εάν η συμμόρφωση με το αίτημα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις δικές της δραστηριότητες έρευνας ή επιβολής του νόμου ή μια ποινική έρευνα·

β)

εάν έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και κατά των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων ενώπιον των αρχών του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα·

γ)

εάν έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση έναντι των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων και για τα ίδια πραγματικά περιστατικά στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα.

3.   Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν αμελλητί, κατόπιν αιτήματος, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

4.   Μία αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους όσον αφορά επιτόπιες επιθεωρήσεις ή έρευνες.

Η αιτούσα αρμόδια αρχή ενημερώνει την ESMA για κάθε αίτημα αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο. Εάν μια αρμόδια αρχή λάβει αίτημα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για τη διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης ή έρευνας, μπορεί να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

να διενεργήσει η ίδια την επιτόπια επιθεώρηση ή έρευνα·

β)

να επιτρέψει στην αρμόδια αρχή που υπέβαλε το αίτημα να συμμετάσχει σε μια επιτόπια επιθεώρηση ή έρευνα·

γ)

να επιτρέψει στην αρμόδια αρχή που υπέβαλε το αίτημα να διενεργήσει η ίδια την επιτόπια επιθεώρηση ή έρευνα·

δ)

να ορίσει ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες για να διενεργήσουν την επιτόπια επιθεώρηση ή έρευνα·

ε)

να μοιραστεί συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας με τις άλλες αρμόδιες αρχές.

5.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναφέρουν στην ESMA περιπτώσεις κατά τις οποίες αίτημα συνεργασίας, ειδικότερα ανταλλαγής πληροφοριών, απορρίφθηκε ή δεν δόθηκε σε αυτό η απαιτούμενη συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, η ESMA, σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

6.   Οι αρμόδιες αρχές συντονίζουν στενά την εποπτεία τους προκειμένου να εντοπίζουν και να διορθώνουν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, να αναπτύσσουν και να προωθούν βέλτιστες πρακτικές, να διευκολύνουν τη συνεργασία, να προωθούν τη συνεπή ερμηνεία και να παρέχουν αξιολογήσεις για περισσότερα πεδία δικαιοδοσίας σε περίπτωση διαφωνίας.

7.   Όταν μια αρμόδια αρχή διαπιστώσει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι απαίτηση προβλεπόμενη στον παρόντα κανονισμό δεν έχει τηρηθεί, κοινοποιεί με επαρκώς λεπτομερή τρόπο τα πορίσματά της στην αρμόδια αρχή της οντότητας ή των οντοτήτων που είναι ύποπτες για την παράβαση αυτή.

8.   Η ESMA καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να προσδιορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ αρμόδιων αρχών σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 10 Μαΐου 2022.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

9.   Η ESMA καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 10 Μαΐου 2022.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 32

Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με την ESMA

1.   Οι αρμόδιες αρχές και η ESMA συνεργάζονται στενά μεταξύ τους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Ανταλλάσσουν πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.

2.   Σε περίπτωση επιτόπιας επιθεώρησης ή έρευνας με διασυνοριακό αποτέλεσμα η ESMA, μετά από αίτημα μιας των αρμοδίων αρχών, συντονίζει την επιθεώρηση ή την έρευνα.

3.   Οι αρμόδιες αρχές προσκομίζουν αμελλητί στην ESMA όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

4.   Για να διασφαλισθούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η ESMA καταρτίζει σχέδια εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα μορφότυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών και ESMA.

Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 10 Μαΐου 2022.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 33

Συνεργασία με άλλες αρχές

Όταν πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ασκεί δραστηριότητες άλλες από εκείνες που καλύπτονται από την άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 12, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των εν λόγω άλλων δραστηριοτήτων, όπως προβλέπεται στο σχετικό ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 34

Απαιτήσεις κοινοποίησης

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως σχετικών διατάξεων του ποινικού δικαίου, στην Επιτροπή και στην ESMA έως τις 10 Νοεμβρίου 2021. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και την ESMA, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 35

Επαγγελματικό απόρρητο

1.   Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ αρμόδιων αρχών δυνάμει του παρόντος κανονισμού και αφορούν επιχειρηματικές ή επιχειρησιακές συνθήκες και άλλες οικονομικές ή προσωπικές υποθέσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και υπόκεινται στις απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, εκτός εάν η αρμόδια αρχή δηλώσει κατά τη στιγμή της επικοινωνίας ότι η πληροφορία αυτή επιτρέπεται να γνωστοποιηθεί ή ότι η γνωστοποίησή της είναι αναγκαία στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

2.   Η υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για την αρμόδια αρχή ή για κάποιο τρίτο μέρος προς το οποίο η αρμόδια αρχή έχει εκχωρήσει τις αρμοδιότητες της. Απαγορεύεται η κοινοποίηση των πληροφοριών που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αρχή εκτός εάν προβλέπεται από τις διατάξεις του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

Άρθρο 36

Προστασία δεδομένων

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές εκτελούν τα καθήκοντά τους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η ESMA συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Άρθρο 37

Προληπτικά μέτρα

1.   Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης έχει σαφείς και εξακριβώσιμους λόγους να πιστεύει ότι έχουν διαπραχθεί παρατυπίες από τον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ή από τρίτους στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση αρμοδιοτήτων σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ή ότι οι εν λόγω πάροχοι ή τρίτοι έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος κανονισμού, ενημερώνει την αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια και την ESMA σχετικά.

2.   Όταν, παρά τα μέτρα που έλαβε η αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια, ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ή ο τρίτος στον οποίον έχει ανατεθεί η εκτέλεση αρμοδιοτήτων σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης εξακολουθεί να λειτουργεί κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια και την ESMA, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των επενδυτών και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και την ESMA χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

3.   Όταν μια αρμόδια αρχή διαφωνεί με οποιοδήποτε από τα μέτρα που λαμβάνει άλλη αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να θέσει το θέμα υπόψη της ESMA. Η ESMA μπορεί να ενεργήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 38

Αντιμετώπιση καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές

1.   Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν διαδικασίες που επιτρέπουν σε πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων καταναλωτών, να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές όσον αφορά εικαζόμενες παραβάσεις του παρόντος κανονισμού από παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, οι καταγγελίες θα πρέπει να γίνονται δεκτές σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποβολής της καταγγελίας ή σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.

2.   Οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται στον ιστότοπο κάθε αρμόδιας αρχής και κοινοποιούνται στην ESMA. Η ESMA δημοσιεύει στον ιστότοπό της τις παραπομπές στα τμήματα των ιστοτόπων των αρμόδιων αρχών που αφορούν τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα

Άρθρο 39

Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα

1.   Με την επιφύλαξη των εξουσιών εποπτείας και έρευνας των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 30 και του δικαιώματος των κρατών μελών να προβλέπουν και να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις και να λαμβάνουν άλλα κατάλληλα διοικητικά μέτρα που είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα ισχύουν τουλάχιστον για:

α)

παραβάσεις των άρθρων 3, 4 και 5, του άρθρου 6 παράγραφοι 1 έως 6, του άρθρου 7 παράγραφοι 1 έως 4, του άρθρου 8 παράγραφοι 1 έως 6, του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 10, του άρθρου 11, του άρθρου 12 παράγραφος 1, του άρθρου 13 παράγραφος 2, του άρθρου 15 παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 16 παράγραφος 1, του άρθρου 18 παράγραφοι 1 και 4, του άρθρου 19 παράγραφοι 1 έως 6, του άρθρου 20 παράγραφος 1 και 2, του άρθρου 21 παράγραφοι 1 έως 7, του άρθρου 22, του άρθρου 23 παράγραφοι 2 έως 13, των άρθρων 24, 25, 26 και του άρθρου 27 παράγραφοι 1 έως 3·

β)

μη συνεργασία ή μη συμμόρφωση με έρευνα, επιθεώρηση ή αίτημα που καλύπτεται από το άρθρο 30 παράγραφος 1.

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να μην θεσπίσουν κανόνες σχετικά με διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα για τις παραβάσεις που υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις βάσει του εθνικού τους δικαίου.

Έως τις 10 Νοεμβρίου 2021, τα κράτη μέλη κοινοποιούν αναλυτικά τους κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο στην Επιτροπή και στην ESMA. Κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στην ESMA οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

2.   Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κατ’ ελάχιστον τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που αναφέρονται κατωτέρω, στην περίπτωση των παραβάσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α):

α)

δημόσια δήλωση που αναφέρει το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και την φύση της παράβασης·

β)

έκδοση διαταγής προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για παύση της παραβατικής συμπεριφοράς και αποφυγή της επανάληψής της·

γ)

απαγόρευση της άσκησης καθηκόντων διαχείρισης στον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου που είναι υπαίτιο για την παράβαση ή για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που θεωρείται υπαίτιο για την παράβαση·

δ)

ανώτατα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του οφέλους που αποκομίστηκε από την παράβαση, εφόσον το όφελος αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, ακόμη και στην περίπτωση που υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που προβλέπονται στο στοιχείο ε)·

ε)

στην περίπτωση νομικού προσώπου, ανώτατα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον 500 000 EUR ή, στα κράτη μέλη των οποίων το επίσημο νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αντίστοιχης αξίας στο εθνικό νόμισμα βάσει της ισοτιμίας στις 9 Νοεμβρίου 2020 ή έως και 5 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική της μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών λογαριασμών σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (23), ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με το σχετικό ενωσιακό δίκαιο περί λογιστικής με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους ενοποιημένους οικονομικούς λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης·

στ)

στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ανώτατα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον 500 000 EUR ή, στα κράτη μέλη των οποίων το επίσημο νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αντίστοιχης αξίας στο εθνικό νόμισμα βάσει της ισοτιμίας στις 9 Νοεμβρίου 2020.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν πρόσθετες κυρώσεις ή μέτρα και υψηλότερα επίπεδα διοικητικών προστίμων από τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα που ευθύνονται για την παράβαση.

Άρθρο 40

Άσκηση εξουσιών εποπτείας και επιβολής κυρώσεων

1.   Οι αρμόδιες αρχές, όταν καθορίζουν το είδος και το επίπεδο διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 39, λαμβάνουν υπόψη κατά πόσον η παράβαση διαπράχθηκε εκ προθέσεως ή εξ αμελείας και όλες τις άλλες σχετικές περιστάσεις, μεταξύ των οποίων, ανάλογα με την περίπτωση:

α)

την βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης·

β)

τον βαθμό ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση·

γ)

τη χρηματοοικονομική ισχύ του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση, όπως προκύπτει από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπεύθυνου νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του υπεύθυνου φυσικού προσώπου·

δ)

τη σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ευθύνεται για την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

ε)

τις ζημίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

στ)

το επίπεδο συνεργασίας του υπαίτιου για την παράβαση φυσικού ή νομικού προσώπου με την αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη της ανάγκης να εξασφαλιστεί η επιστροφή των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο·

ζ)

προηγούμενες παραβάσεις του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση·

η)

τον αντίκτυπο της παράβασης στα συμφέροντα των επενδυτών.

2.   Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους που αναφέρονται στο άρθρο 39 σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

3.   Κατά την άσκηση των εξουσιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 39, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι οι ασκούμενες εποπτικές και ερευνητικές εξουσίες τους, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που επιβάλλουν είναι αποτελεσματικά και κατάλληλα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Συντονίζουν επίσης τη δράση τους για να αποφύγουν τις επαναλήψεις και την αλληλοεπικάλυψη κατά την άσκηση των εποπτικών και ερευνητικών εξουσιών τους και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Άρθρο 41

Δικαίωμα προσφυγής

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κανονισμού να αιτιολογούνται δεόντως και να υπόκεινται σε δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου. Το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου ισχύει και σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί απόφαση εντός εξαμήνου από την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας που περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Άρθρο 42

Δημοσίευση αποφάσεων

1.   Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων που λαμβάνονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού δημοσιεύονται από τις αρμόδιες αρχές στους επίσημους ιστοτόπους τους αμέσως μετά την ενημέρωση των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις ή τα μέτρα σχετικά με την εκάστοτε απόφαση. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον στοιχεία για το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των υπευθύνων φυσικών ή νομικών προσώπων. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις αποφάσεις επιβολής μέτρων στο πλαίσιο έρευνας.

2.   Εάν η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών οντοτήτων ή της ταυτότητας ή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων θεωρηθεί δυσανάλογη από την αρμόδια αρχή, κατόπιν εκτίμησης που διενεργείται κατά περίπτωση ως προς τον αναλογικό χαρακτήρα της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων, ή σε περίπτωση που η δημοσίευση θα έθετε σε κίνδυνο τη διεξαγωγή τρέχουσας έρευνας, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

α)

αναβάλλουν τη δημοσίευση της απόφασης για την επιβολή κύρωσης ή μέτρου μέχρις ότου εκλείψουν οι λόγοι μη δημοσίευσης·

β)

δημοσιεύουν την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου ανώνυμα και κατά τρόπο που συνάδει με το εθνικό δίκαιο, εφόσον η ανώνυμη αυτή δημοσίευση διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εμπλεκομένων·

γ)

δεν δημοσιεύουν την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου σε περίπτωση που κριθεί ότι οι επιλογές που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί ότι η δημοσίευση της απόφασης αυτής είναι αναλογική σε σχέση με μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

Σε περίπτωση απόφασης για τη δημοσίευση κύρωσης ή μέτρου ανώνυμα, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων μπορεί να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον προβλέπεται ότι εντός του διαστήματος αυτού θα εκλείψουν οι λόγοι για την ανώνυμη δημοσίευση.

3.   Όταν η απόφαση περί επιβολής κύρωσης ή μέτρου υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον των οικείων δικαστικών ή άλλων αρχών, οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν, αμέσως, στον επίσημο ιστότοπό τους τις πληροφορίες αυτές και κάθε μεταγενέστερη πληροφορία σχετική με τα αποτελέσματα της προσφυγής. Επιπλέον, δημοσιεύεται και κάθε απόφαση που ακυρώνει προηγούμενη απόφαση περί επιβολής κύρωσης ή μέτρου.

4.   Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε κάθε δημοσίευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο να παραμένει στον επίσημο ιστότοπό τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά την ανάρτησή της. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη δημοσίευση διατηρούνται στον επίσημο ιστότοπο της αρμόδιας αρχής μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας δεδομένων.

Άρθρο 43

Αναφορά κυρώσεων και διοικητικών μέτρων στην ESMA

1.   Η αρμόδια αρχή παρέχει ετησίως στην ESMA συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 39. Η ESMA δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές σε ετήσια έκθεση.

Όταν τα κράτη μέλη επιλέγουν, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1, να καθορίσουν ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, οι αρμόδιες αρχές τους παρέχουν στην ESMA σε ετήσια βάση ανώνυμα συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις ποινικές έρευνες που έχουν αναλάβει και για τις ποινικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει. Η ESMA δημοσιεύει δεδομένα σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε ετήσια έκθεση.

2.   Όταν η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί διοικητικές κυρώσεις, άλλα διοικητικά μέτρα ή ποινικές κυρώσεις στο κοινό, τις αναφέρει ταυτόχρονα στην ESMA.

3.   Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ESMA σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν χωρίς να δημοσιευτούν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προσφυγών και της έκβασής τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν πληροφορίες και την τελική απόφαση για κάθε επιβαλλόμενη ποινική κύρωση, και τις υποβάλλουν στην ESMA. Η ESMA τηρεί κεντρική βάση δεδομένων με τις κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα που της κοινοποιούνται, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη μόνο από την ESMA, την ΕΑΤ και τις αρμόδιες αρχές και επικαιροποιείται βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Άρθρο 44

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 48 παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 36 μηνών από τις 9 Νοεμβρίου 2020.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 48 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 45

Έκθεση

1.   Πριν από τις 10 Νοεμβρίου 2023 η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την ESMA και την ΕΑΤ, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, εφόσον κριθεί σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.

2.   Η έκθεση αξιολογεί τα ακόλουθα:

α)

τη λειτουργία της αγοράς των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της πορείας και των τάσεων της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την εποπτική εμπειρία, τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχουν αδειοδοτηθεί και το μερίδιο της αγοράς που κατέχουν, καθώς και τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού σε σχέση με άλλη συναφή ενωσιακή νομοθεσία, μεταξύ άλλων την οδηγία 97/9/ΕΚ, την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (24) και την οδηγία 2014/65/ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.

β)

κατά πόσον το φάσμα των υπηρεσιών που καλύπτει ο παρών κανονισμός εξακολουθεί να είναι ενδεδειγμένο, σε σχέση με το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

γ)

τη χρήση εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης στην διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης·

δ)

κατά πόσον το φάσμα των υπηρεσιών που καλύπτει ο παρών κανονισμός εξακολουθεί να είναι ενδεδειγμένο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων που περιλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση χρηματοοικονομικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εκχώρησης ή πώλησης σε τρίτους επενδυτές δανειακών απαιτήσεων μέσω πλατφορμών συμμετοχικής χρηματοδότησης·

ε)

κατά πόσον χρειάζονται προσαρμογές στους ορισμούς που παρατίθενται στον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων στον ορισμό του ειδικευμένου επενδυτή που περιέχεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ι) και στα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ υπό το πρίσμα της αποτελεσματικότητάς τους για τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών·

στ)

κατά πόσον οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στο άρθρο 6 και στο άρθρο 24 εξακολουθούν να είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τη συμμόρφωση και την δημοσιοποίηση πληροφοριών για την διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων και με βάση παρόμοιες υπηρεσίες που παρέχονται για κινητές αξίες σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ·

ζ)

τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης στον τομέα των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου στην πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, αλλά και στους επενδυτές και σε άλλες κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων που επηρεάζονται από τις εν λόγω υπηρεσίες·

η)

την εφαρμογή τεχνολογικής καινοτομίας στον τομέα της συμμετοχικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής νέων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και τεχνολογιών·

θ)

κατά πόσον οι απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που ορίζονται στο άρθρο 11 εξακολουθούν να είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, τον ορισμό των ιδίων κεφαλαίων, τη χρήση ασφάλισης και τον συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και ασφάλισης·

ι)

κατά πόσον απαιτούνται αλλαγές στις απαιτήσεις για την ενημέρωση των πελατών που ορίζονται στο άρθρο 19 ή στις εγγυήσεις προστασίας των επενδυτών που προβλέπονται στο άρθρο 21·

ια)

κατά πόσο το ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 7 εξακολουθεί να είναι ενδεδειγμένο για την επιδίωξη των στόχων του παρόντος κανονισμού·

ιβ)

την επίδραση των γλωσσών που γίνονται δεκτές από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3·

ιγ)

τη χρήση πινάκων ανακοινώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 25, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη δευτερογενή αγορά δανείων, κινητών αξιών και εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης·

ιδ)

τις επιπτώσεις που έχουν οι εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν τις διαφημιστικές ανακοινώσεις των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, στον ανταγωνισμό και στην προστασία των επενδυτών·

ιε)

την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων και ιδίως την ανάγκη για περαιτέρω εναρμόνιση των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού·

ιστ)

την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της επιβολής σε παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης υποχρεώσεων συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την προσθήκη των εν λόγω παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης στον κατάλογο των υπόχρεων οντοτήτων για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας.

ιζ)

κατά πόσον είναι σκόπιμο να δοθεί άδεια σε οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες να δραστηριοποιηθούν ως πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού·

ιη)

τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ESMA και την καταλληλότητα των αρμόδιων αρχών ως εποπτικών αρχών του παρόντος κανονισμού·

ιθ)

τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών μέτρων στον παρόντα κανονισμό για την προώθηση βιώσιμων και καινοτόμων έργων συμμετοχικής χρηματοδότησης, καθώς και της χρήσης των ενωσιακών ταμείων.

κ)

τον συνολικό αριθμό και το μερίδιο της αγοράς των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχουν αδειοδοτηθεί βάσει του παρόντος κανονισμού στην περίοδο από τις 10 Νοεμβρίου 2021 έως τις 10 Νοεμβρίου 2022, κατανεμημένο ανά μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις·

κα)

τον όγκο, τον αριθμό έργων και τις τάσεις των διασυνοριακών παροχών υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ανά κράτος μέλος·

κβ)

το μερίδιο των υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού στην παγκόσμια αγορά συμμετοχικής χρηματοδότησης και στην ενωσιακή χρηματοπιστωτική αγορά·

κγ)

το κόστος της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό για τους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ως ποσοστό του κόστους λειτουργίας·

κδ)

τον όγκο των επενδύσεων που αποσύρθηκαν από τους επενδυτές εντός της περιόδου περίσκεψης, το μερίδιό τους στον συνολικό όγκο των επενδύσεων και, βάσει αυτών των δεδομένων, αξιολόγηση κατά πόσον η διάρκεια και η φύση της περιόδου περίσκεψης που ορίζεται στο άρθρο 22 είναι κατάλληλη και δεν βλάπτει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων ή την προστασία των επενδυτών·

κε)

τον αριθμό και το ύψος των διοικητικών προστίμων και ποινικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή σε σχέση με αυτόν κατανεμημένα ανά κράτος μέλος·

κστ)

τα είδη και τις τάσεις δόλιας συμπεριφοράς των επενδυτών, των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης και τρίτων που παρατηρείται σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 46

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129

Στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ια)

δημόσια προσφορά κινητών αξιών από πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που έχει λάβει άδεια δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*3), υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 47

Τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937

Στο μέρος I.B του παραρτήματος της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 προστίθεται το εξής σημείο:

«xxi)

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1129 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 (ΕΕ L 347 της 20.10.2020, σ. 1).».

Άρθρο 48

Μεταβατική περίοδος σχετικά με υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης μπορούν να εξακολουθήσουν, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, να παρέχουν υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που περιλαμβάνονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού έως τις 10 Νοεμβρίου 2022 ή έως ότου χορηγηθεί η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 12, όποια από τις δύο ημερομηνίες προηγείται.

2.   Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης για οντότητες οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, έχουν αδειοδοτηθεί βάσει της εθνικής νομοθεσίας να παρέχουν υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης. Οι αρμόδιες αρχές βεβαιώνονται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 12 πριν χορηγήσουν την άδεια σύμφωνα με τις εν λόγω απλουστευμένες διαδικασίες.

3.   Έως τις 10 Μαΐου 2022, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση, κατόπιν διαβούλευσης με την ESMA, σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχουν υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης μόνο σε εθνική βάση και σχετικά με τον αντίκτυπό του παρόντος κανονισμού στην ανάπτυξη εθνικών αγορών συμμετοχικής χρηματοδότησης και στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 44 για να παρατείνει άπαξ την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για 12 μήνες.

Άρθρο 49

Προσωρινή παρέκκλιση για το όριο του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, για περίοδο 24 μηνών από τις 10 Νοεμβρίου 2021, όταν σε ένα κράτος μέλος το όριο συνολικής ανταλλακτικής αξίας για τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 είναι μικρότερο από 5 000 000 EUR, ο παρών κανονισμός ισχύει στο εν λόγω κράτος μέλος μόνο για προσφορές συμμετοχικής χρηματοδότησης με συνολική ανταλλακτική αξία μέχρι του ποσού του εν λόγω ορίου.

Άρθρο 50

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της τροποποιημένης οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, δημοσιεύουν και εφαρμόζουν, το αργότερο στις 10 Νοεμβρίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 47. Ωστόσο, εάν η ημερομηνία αυτή προηγείται της ημερομηνίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937, η έκδοση, δημοσίευση και εφαρμογή αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων παρατείνεται έως την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στην ESMA το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από το άρθρο 47.

Άρθρο 51

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 10 Νοεμβρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2020.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D.M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. ROTH


(1)  ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 65.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 20ής Ιουλίου 2020 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2020 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66).

(4)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(5)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(6)  Κανονισμός (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (EE L 168 της 30.6.2017, σ. 12).

(7)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).

(8)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

(9)  Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(11)  Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών (ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22).

(12)  Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 149).

(13)  Οδηγία (EE) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).

(14)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(15)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(16)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

(18)  Οδηγία (ΕΕ) 2020/1504 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (βλέπε σελίδα 50 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(19)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 107).

(20)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(21)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 1).

(22)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).

(23)  Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

(24)  Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΕΛΤΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Μέρος A: Πληροφορίες σχετικά με τον κύριο/τους κυρίους του έργου και το έργο συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding)

α)

Ταυτότητα, νομική μορφή, ιδιοκτησία, διαχείριση και στοιχεία επικοινωνίας·

β)

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που παρέχονται στο δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των μελών των διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων του κυρίου του έργου, το όνομα και την ιδιότητα του φυσικού προσώπου· στην περίπτωση νομικών προσώπων, αναφέρεται η επωνυμία και η καταστατική τους έδρα.

Η ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση:

«Ο κύριος του έργου δηλώνει ότι, εξ όσων γνωρίζει, καμία πληροφορία δεν έχει παραλειφθεί ή είναι ουσιωδώς παραπλανητική ή ανακριβής. Ο κύριος του έργου είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση αυτού του δελτίου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.»

γ)

Κυριότερες δραστηριότητες του κυρίου του έργου· προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τον κύριο του έργου·

δ)

Υπερσύνδεσμος προς την πιο πρόσφατη οικονομική κατάσταση του κυρίου του έργου, εάν υπάρχει·

ε)

Βασικά ετήσια χρηματοοικονομικά στοιχεία και δείκτες για τον κύριο του έργου κατά την τελευταία τριετία, εφόσον είναι διαθέσιμα·

στ)

Περιγραφή του έργου συμμετοχικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων του σκοπού του και των κύριων χαρακτηριστικών.

Μέρος B: Κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας συμμετοχικής χρηματοδότησης και, ανάλογα με την περίπτωση, όροι για την άντληση κεφαλαίων ή τη δανειοληψία

α)

Ελάχιστος στόχος όσον αφορά την άντληση κεφαλαίων ή τα δανειακά κεφάλαια σε μία και μόνο προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης και αριθμός των προσφορών που έχουν ολοκληρωθεί από τον κύριο του έργου ή από τον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για το έργο συμμετοχικής χρηματοδότησης·

β)

Καταληκτική ημερομηνία για την επίτευξη του στόχου άντλησης κεφαλαίων ή του στόχου δανειοληψίας κεφαλαίων·

γ)

Πληροφορίες για τις συνέπειες εάν δεν αντληθούν εμπρόθεσμα τα επιδιωκόμενα κεφάλαια ή δεν καταστεί δυνατή η δανειοληψία αυτών·

δ)

Ανώτατο ποσό προσφοράς όταν διαφέρει από τα κεφάλαια-στόχος κατά το στοιχείο α)·

ε)

Ποσό των ιδίων κεφαλαίων που διατίθενται στο έργο συμμετοχικής χρηματοδότησης από τον κύριο του έργου·

στ)

Αλλαγή της σύνθεσης του κεφαλαίου του κυρίου του έργου ή των δανείων που συνδέονται με την προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης·

ζ)

Ύπαρξη και όροι της προσυμβατικής περιόδου περίσκεψης για μη ειδικευμένους επενδυτές.

Μέρος Γ: Παράγοντες κινδύνου

Παρουσίαση των κύριων κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση του έργου συμμετοχικής χρηματοδότησης, με τον κλάδο, το έργο, τον κύριο του έργου και τις κινητές αξίες, τα εισηγμένα μέσα για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης ή τα δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών κινδύνων, κατά περίπτωση.

Μέρος Δ: Πληροφορίες σχετικά με την προσφορά κινητών αξιών και εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης

α)

Συνολικό ποσό και είδος κινητών αξιών ή εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης που προσφέρονται·

β)

Τιμή εγγραφής·

γ)

Αν γίνονται αποδεκτές υπερκαλύψεις και πώς γίνεται η κατανομή·

δ)

Όροι εγγραφής και πληρωμής·

ε)

Φύλαξη και παράδοση κινητών αξιών ή εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης σε επενδυτές·

στ)

Σε περίπτωση που η επένδυση είναι εξασφαλισμένη από εγγύηση ή από ασφάλεια:

i)

εάν ο εγγυητής ή ο ασφαλειοδότης είναι νομικό πρόσωπο·

ii)

ταυτότητα, νομική μορφή και στοιχεία επικοινωνίας του εγγυητή ή του ασφαλειοδότη·

iii)

πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τους όρους της εγγύησης ή της ασφάλειας·

ζ)

Κατά περίπτωση, αμετάκλητη δέσμευση για την επαναγορά κινητών αξιών ή εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης και προθεσμία για τέτοιου είδους επαναγορά·

η)

Για τα μη μετοχικά μέσα, το ονομαστικό επιτόκιο, η ημερομηνία κατά την οποία οι τόκοι καθίστανται πληρωτέοι, η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των τόκων, η ημερομηνία λήξης και η εφαρμοστέα απόδοση.

Μέρος E: Πληροφορίες για μονάδες ειδικού σκοπού (ΜΕΔ)

α)

Αν παρεμβάλλεται εταιρεία ειδικού σκοπού μεταξύ του κυρίου του έργου και του επενδυτή·

β)

Στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας ειδικού σκοπού.

Μέρος ΣΤ: Δικαιώματα του επενδυτή

α)

Βασικά δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες ή τα εισηγμένα μέσα για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης·

β)

Περιορισμοί στους οποίους υπόκεινται οι κινητές αξίες ή τα εισηγμένα μέσα για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών μετόχων ή άλλων ρυθμίσεων που εμποδίζουν τη μεταβιβασιμότητά τους·

γ)

Περιγραφή τυχόν περιορισμών στη μεταβίβαση των κινητών αξιών ή των εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης·

δ)

Δυνατότητες εξόδου του επενδυτή από την επένδυση·

ε)

Για τους μετοχικούς τίτλους, η κατανομή του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου πριν και μετά την αύξηση κεφαλαίου που προκύπτει από την προσφορά (με την παραδοχή ότι θα αναληφθούν όλες οι κινητές αξίες ή τα εισηγμένα μέσα για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης).

Μέρος Ζ: Γνωστοποιήσεις σχετικά με τα δάνεια

Όταν η προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης περιλαμβάνει διευκόλυνση χορήγησης δανείων, το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές περιέχει, αντί των πληροφοριών που αναφέρονται στα μέρη Δ, Ε και ΣΤ του παρόντος παραρτήματος, τις πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

α)

Τη φύση, τη διάρκεια και τους όρους του δανείου·

β)

Τα εφαρμοστέα επιτόκια ή, ανάλογα με την περίπτωση, άλλα οφέλη για τον επενδυτή·

γ)

Τα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, όπως, μεταξύ άλλων, ασφαλειοδότες ή εγγυητές ή άλλα είδη εγγυήσεων·

δ)

Τον πίνακα εξόφλησης του κεφαλαίου και αποπληρωμής τόκων·

ε)

Τυχόν αθέτηση υποχρεώσεων σε συμβάσεις πίστωσης από τον κύριο του έργου κατά την τελευταία πενταετία·

στ)

Την εξυπηρέτηση του δανείου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο κύριος του έργου δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του.

Μέρος H: Τέλη, πληροφορίες και μέσα έννομης προστασίας

α)

Τέλη που χρεώνονται στον επενδυτή και τα έξοδά του σε σχέση με την επένδυση, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών που προκύπτουν από την πώληση εισηγμένων μέσων για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης·

β)

Πού και πώς μπορούν να ληφθούν δωρεάν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το έργο συμμετοχικής χρηματοδότησης, τον κύριο του έργου και την εταιρεία ειδικού σκοπού·

γ)

Τρόπος και φορέας στον οποίον ο επενδυτής μπορεί να υποβάλει καταγγελία σχετικά με την επένδυση ή τη συμπεριφορά του κυρίου του έργου ή με τον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων που πρέπει να παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

α)

Ταυτότητα, νομική μορφή, ιδιοκτησιακό καθεστώς, διαχείριση και στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης·

β)

Ελάχιστο και μέγιστο επιτόκιο δανείων που μπορεί να είναι διαθέσιμα για τα ατομικά χαρτοφυλάκια των επενδυτών·

γ)

Ελάχιστη και μέγιστη ημερομηνία λήξης δανείων που μπορεί να είναι διαθέσιμα για τα ατομικά χαρτοφυλάκια των επενδυτών·

δ)

Όταν χρησιμοποιούνται, το φάσμα και την κατανομή των κατηγοριών κινδύνου στις οποίες εμπίπτουν τα δάνεια, καθώς και τα ποσοστά αθέτησης και το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο ανά κατηγορία κινδύνου, κατανεμημένα αναλυτικά ανά έτος χορήγησης των δανείων μέσω του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης·

ε)

Τα βασικά στοιχεία της εσωτερικής μεθοδολογίας για την εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου των επιμέρους έργων συμμετοχικής χρηματοδότησης και για τον καθορισμό των κατηγοριών κινδύνου·

στ)

Εάν προσφέρεται συντελεστής-στόχος απόδοσης επενδύσεων, ετήσιος συντελεστής-στόχος και το διάστημα εμπιστοσύνης του εν λόγω ετήσιου συντελεστή-στόχου κατά την επενδυτική περίοδο, λαμβανομένων υπόψη των τελών και των ποσοστών αθέτησης·

ζ)

Διαδικασίες, εσωτερικές μεθοδολογίες και κριτήρια για την επιλογή των έργων συμμετοχικής χρηματοδότησης στο ατομικό χαρτοφυλάκιο δανείων του επενδυτή·

η)

Κάλυψη και όροι τυχόν εφαρμοστέων κεφαλαιακών εγγυήσεων·

θ)

Την εξυπηρέτηση των δανείων χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο κύριος του έργου δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του·

ι)

Στρατηγικές διαφοροποίησης των κινδύνων·

ια)

Τέλη που καταβάλλονται από τον κύριο του έργου ή τον επενδυτή, συμπεριλαμβανομένης τυχόν έκπτωσης από τους τόκους που πρέπει να καταβάλει ο κύριος του έργου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

I.   Κριτήρια χαρακτηρισμού

Ειδικευμένος επενδυτής είναι ο επενδυτής που έχει επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με τις επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές και διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να μπορεί να αναλάβει αυτούς τους κινδύνους χωρίς να εκθέσει τον εαυτό του σε υπερβολικές οικονομικές συνέπειες. Οι ειδικευμένοι επενδυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως τέτοιοι, εφόσον πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού ορίζονται σε αυτό το Τμήμα, και εφόσον ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο τμήμα ΙΙ.

Τα ακόλουθα φυσικά και νομικά πρόσωπα θεωρούνται ειδικευμένοι επενδυτές σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό:

1)

Νομικά πρόσωπα που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 100 000 EUR·

β)

καθαρός κύκλος εργασιών τουλάχιστον 2 000 000 EUR·

γ)

ισολογισμός τουλάχιστον 1 000 000 EUR.

2)

Φυσικά πρόσωπα που πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

ατομικό ακαθάριστο εισόδημα τουλάχιστον 60 000 EUR ανά οικονομικό έτος ή χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών μέσων, οριζόμενο ως χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει καταθέσεις σε μετρητά και χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, με αξία που υπερβαίνει τα 100 000 EUR·

β)

ο επενδυτής εργάζεται ή έχει εργαστεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα για τουλάχιστον ένα έτος σε επαγγελματική θέση, η οποία απαιτεί γνώση των προβλεπόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών, ή ο επενδυτής έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος επί τουλάχιστον 12 μήνες σε νομικό πρόσωπο όπως αναφέρεται στο σημείο 1)·

γ)

ο επενδυτής πραγματοποίησε κατά μέσο όρο 10 συναλλαγές σημαντικού όγκου ανά τρίμηνο στις κεφαλαιαγορές στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων.

II.   Αίτημα επενδυτή να αντιμετωπιστεί ως ειδικευμένος επενδυτής

Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διαθέτουν στους επενδυτές τους ένα υπόδειγμα το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν για να υποβάλουν αίτημα για να αντιμετωπιστούν ως ειδικευμένοι επενδυτές. Το υπόδειγμα περιέχει τα κριτήρια χαρακτηρισμού που ορίζονται στο τμήμα Ι καθώς και σαφή προειδοποίηση που προσδιορίζει την προστασία των επενδυτών που θα απωλέσει ο ειδικευμένος επενδυτής ως συνέπεια του χαρακτηρισμού του.

Όταν ένας επενδυτής ζητά να αντιμετωπιστεί ως ειδικευμένος, η αίτησή του περιλαμβάνει τα εξής:

1)

Βεβαίωση που προσδιορίζει τα οριζόμενα στο τμήμα Ι κριτήρια χαρακτηρισμού τα οποία πληροί ο αιτών επενδυτής·

2)

Δήλωση ότι ο αιτών επενδυτής έχει επίγνωση των συνεπειών της απώλειας της προστασίας των επενδυτών που συνδέεται με το καθεστώς των μη ειδικευμένων επενδυτών.

3)

Δήλωση ότι ο αιτών επενδυτής παραμένει υπεύθυνος για την ειλικρίνεια των πληροφοριών που παρέχονται στην αίτηση.

Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης λαμβάνει εύλογα μέτρα για να βεβαιωθεί ότι ο επενδυτής πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως ειδικευμένος επενδυτής και εφαρμόζει κατάλληλες γραπτές εσωτερικές πολιτικές για την κατηγοριοποίηση των επενδυτών. Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης εγκρίνει το αίτημα, εκτός εάν έχει βάσιμες αμφιβολίες για την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση. Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης κοινοποιεί ρητά τους επενδυτές μόλις επιβεβαιωθεί το καθεστώς τους

Η έγκριση που αναφέρεται στην τρίτη παράγραφο ισχύει για περίοδο δύο ετών. Οι επενδυτές που επιθυμούν να διατηρήσουν το καθεστώς του ειδικευμένου επενδυτή μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος του υποβάλουν νέο αίτημα στον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Οι ειδικευμένοι επενδυτές οφείλουν να γνωστοποιούν στον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης κάθε μεταβολή που θα μπορούσε να επηρεάσει την κατηγοριοποίησή τους. Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης λάβει γνώση ότι ο επενδυτής δεν πληροί πλέον τις αρχικές προϋποθέσεις, οι οποίες κατέστησαν τον επενδυτή επιλέξιμο για να αντιμετωπιστεί ως ειδικευμένος επενδυτής, ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης ενημερώνει τον επενδυτή ότι θα αντιμετωπιστεί ως μη ειδικευμένος επενδυτής.

III.   Ειδικευμένοι επενδυτές οι οποίοι είναι επαγγελματίες πελάτες

Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία που περιγράφεται στο Τμήμα II του παρόντος παραρτήματος, οι οντότητες που αναφέρονται στα σημεία 1) έως 4) του τμήματος I του παραρτήματος II της οδηγίας 2014/65/ΕΕ θεωρούνται ειδικευμένοι επενδυτές, εφόσον αποδεικνύουν το καθεστώς τους ως επαγγελματιών στον πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.