4.8.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/24


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1149 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Αυγούστου 2020

για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τις διισοκυανικές ενώσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι διισοκυανικές ενώσεις έχουν λάβει εναρμονισμένη ταξινόμηση ως ευαισθητοποιητικές του αναπνευστικού συστήματος κατηγορίας 1 και ως ευαισθητοποιητικές του δέρματος κατηγορίας 1 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Οι διισοκυανικές ενώσεις χρησιμοποιούνται ως χημικά δομικά στοιχεία σε μεγάλη ποικιλία τομέων και εφαρμογών, ιδίως σε αφρώδη υλικά, στεγανωτικά και επιχρίσματα, μεταξύ άλλων, σε ολόκληρη την Ένωση.

(2)

Στις 6 Οκτωβρίου 2016 η Γερμανία υπέβαλε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός») φάκελο (3) σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 («ο φάκελος του παραρτήματος XV»), ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής περιορισμών που προβλέπεται στα άρθρα 69 έως 73 του εν λόγω κανονισμού. Στον φάκελο του παραρτήματος XV αναφέρεται ότι η ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού, λόγω της έκθεσης σε διισοκυανικές ενώσεις διά του δέρματος και διά της εισπνοής, οδηγεί σε άσθμα των εργαζομένων λόγω επαγγελματικής έκθεσης, το οποίο έχει προσδιοριστεί στην Ένωση ως σημαντικό πρόβλημα υγείας στην εργασία. Ο ετήσιος αριθμός των νέων επαγγελματικών ασθενειών που προκαλούνται από τις διισοκυανικές ενώσεις (που υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 5 000 κρούσματα) θεωρείται απαράδεκτα υψηλός. Ο φάκελος του παραρτήματος XV έδειξε ότι απαιτείται ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης και πρότεινε τον περιορισμό της βιομηχανικής και επαγγελματικής χρήσης, καθώς και της θέσης των διισοκυανικών ενώσεων σε κυκλοφορία στην αγορά ως έχουν και ως συστατικά άλλων ουσιών και σε μείγματα.

(3)

Ο περιορισμός που προτείνεται στον φάκελο του παραρτήματος XV έχει ως στόχο η χρήση των διισοκυανικών ενώσεων σε βιομηχανικές και επαγγελματικές εφαρμογές να περιοριστεί μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου εφαρμόζεται συνδυασμός τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και όπου έχει διεξαχθεί ένα ελάχιστο τυποποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στο πρόγραμμα θα πρέπει να κοινοποιούνται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη των υπευθύνων επιχειρήσεων που θέτουν τις εν λόγω ουσίες και μείγματα σε κυκλοφορία στην αγορά, να διασφαλίζουν ότι τα προγράμματα κατάρτισης είναι διαθέσιμα στους αποδέκτες τέτοιων ουσιών ή μειγμάτων.

(4)

Στις 5 Δεκεμβρίου 2017 η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) του Οργανισμού εξέδωσε γνώμη (4) η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο προτεινόμενος περιορισμός, όπως τροποποιήθηκε από τη RAC, αποτελεί το καταλληλότερο μέτρο σε ενωσιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων κινδύνων που ενέχει η έκθεση σε αυτές τις ουσίες, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα για τη μείωση των κινδύνων αυτών. Επιπλέον, θεωρεί ότι η εφαρμογή του τροποποιημένου προτεινόμενου περιορισμού θα μειώσει επίσης τον αριθμό των κρουσμάτων δερματίτιδας σχετιζόμενης με τις διισοκυανικές ενώσεις.

(5)

Η RAC κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η κατάλληλη κατάρτιση αποτελεί βασική αναγκαιότητα και ότι κάθε εργαζόμενος που χειρίζεται διισοκυανικές ενώσεις θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση της επικινδυνότητας των ουσιών αυτών και να έχει επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με τις χρήσεις τους, καθώς και επαρκή γνώση των ορθών εργασιακών πρακτικών και των κατάλληλων μέτρων διαχείρισης κινδύνου (ΜΔΚ), συμπεριλαμβανομένης της ορθής χρήσης κατάλληλου ατομικού εξοπλισμού προστασίας. Η RAC επισημαίνει ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα κατάρτισης για τη βελτίωση της επίγνωσης της σημασίας που έχει η προστασία της υγείας μέσω κατάλληλων ΜΔΚ και πρακτικών ασφαλούς χειρισμού.

(6)

Η RAC έκρινε ότι η οριακή τιμή του 0,1 % κατά βάρος για τις διισοκυανικές ενώσεις ως ουσίες ή σε μείγμα αντιστοιχεί στο χαμηλότερο όριο συγκέντρωσης που ισχύει για συγκεκριμένες διισοκυανικές ενώσεις που έχουν ταξινομηθεί ως ευαισθητοποιητικές του αναπνευστικού κατηγορίας 1. Η RAC συμφώνησε επίσης με τον υποβάλλοντα τον φάκελο ότι η εφαρμογή ενδεικτικού ή δεσμευτικού ορίου επαγγελματικής έκθεσης δεν θα επαρκούσε για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή μείωση του αριθμού των κρουσμάτων άσθματος λόγω επαγγελματικής έκθεσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμα γνωστό κατώτατο όριο για την ευαισθητοποιητική δράση των διισοκυανικών ενώσεων.

(7)

Στις 15 Μαρτίου 2018 η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης («SEAC») του Οργανισμού εξέδωσε τη γνώμη της (5), στην οποία επιβεβαίωσε το συμπέρασμα της RAC ότι, με βάση τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη και το κόστος του, ο προτεινόμενος περιορισμός είναι το καταλληλότερο μέτρο, σε ενωσιακό επίπεδο, για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν. Επιπλέον, η SEAC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο προτεινόμενος περιορισμός έχει ανεκτή οικονομική επιβάρυνση για τις θιγόμενες αλυσίδες εφοδιασμού.

(8)

Η SEAC συνέστησε μια αναβολή 48 μηνών στην εφαρμογή του περιορισμού, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος σε όλους τους φορείς για την πλήρη εφαρμογή των απαιτήσεων του περιορισμού.

(9)

Το φόρουμ του Οργανισμού για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής, που αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, κλήθηκε να διατυπώσει την άποψή του επί των γνωμών της RAC και της SEAC σχετικά με τον προτεινόμενο περιορισμό και οι συστάσεις του έχουν ληφθεί υπόψη.

(10)

Στις 9 Μαΐου 2018 ο Οργανισμός υπέβαλε τις γνώμες της RAC και της SEAC στην Επιτροπή. Βάσει των γνωμών αυτών, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι προκύπτει απαράδεκτος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από τη χρήση διισοκυανικών ενώσεων ή τη θέση σε κυκλοφορία στην αγορά τέτοιων ενώσεων, σε καθαρή μορφή, ως συστατικών άλλων ουσιών και σε μείγματα. Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ενωσιακό επίπεδο.

(11)

Λαμβάνοντας υπόψη τον φάκελο του παραρτήματος XV, καθώς και τις γνώμες της RAC και της SEAC, η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά ένα ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης στους βιομηχανικούς και επαγγελματίες χρήστες, χωρίς να θίγονται τυχόν αυστηρότερες υποχρεώσεις εθνικού επιπέδου στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να αναγράφονται πληροφορίες στη συσκευασία σχετικά με την απαίτηση αυτή.

(12)

Για τους σκοπούς πιθανών μελλοντικών αναθεωρήσεων του υφιστάμενου περιορισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναφέρουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τυχόν θεσπισμένες απαιτήσεις κατάρτισης, τον αριθμό των αναφερόμενων κρουσμάτων για το άσθμα και τις αναπνευστικές και δερματικές νόσους λόγω επαγγελματικής έκθεσης, τυχόν εθνικά επίπεδα επαγγελματικής έκθεσης και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επιβολής του νόμου.

(13)

Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας της Ένωσης για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, και ιδίως της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου για τους χημικούς παράγοντες (6), ο περιορισμός αυτός αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των εργοδοτών να επιτυγχάνουν υψηλότερο επίπεδο ελέγχου των κινδύνων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την πράξη αυτή, η οποία θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εφαρμογή των υφιστάμενων απαιτήσεων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης ειδικά για τις διισοκυανικές ενώσεις καθ’ όλη την έκταση της αλυσίδας εφοδιασμού.

(14)

Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στους οικονομικούς φορείς για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Μια μεταβατική περίοδος τριών ετών είναι κατάλληλη ώστε να δοθεί στο εμπλεκόμενο εργατικό δυναμικό η δυνατότητα να παρακολουθήσει την απαιτούμενη κατάρτιση.

(15)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/63c411e5-cf0f-dc5e-ff83-1e8de7e4e282

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/737bceac-35c3-77fb-ba7a-0e417a81aa4a

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/d6794aa4-8e3a-6780-d079-77237244f5f9

(6)  Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή:

«74. Διισοκυανικές ενώσεις, O = C=N–R–N = C=O, όπου R μια ομάδα αλειφατικού ή αρωματικού υδρογονάνθρακα απροσδιόριστου μήκους»

1.

Δεν χρησιμοποιούνται ως ουσίες σε καθαρή μορφή, ως συστατικά άλλων ουσιών ή σε μείγματα για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση μετά τις 24 Αυγούστου 2023, εκτός εάν:

α)

η συγκέντρωση διισοκυανικών ενώσεων, μεμονωμένα και σε συνδυασμό, είναι μικρότερη του 0,1 % κατά βάρος, ή

β)

οι εργοδότες ή οι αυτοαπασχολούμενοι εξασφαλίζουν ότι οι βιομηχανικοί ή οι επαγγελματίες χρήστες έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς κατάρτιση σχετικά με την ασφαλή χρήση των διισοκυανικών ενώσεων πριν από τη χρήση της ή των ουσιών ή μειγμάτων.

2.

Δεν τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά ως ουσίες σε καθαρή μορφή, ως συστατικά άλλων ουσιών ή σε μείγματα για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση μετά τις 24 Φεβρουαρίου 2022, εκτός εάν:

α)

η συγκέντρωση διισοκυανικών ενώσεων, μεμονωμένα και σε συνδυασμό, είναι μικρότερη του 0,1 % κατά βάρος, ή

β)

ο προμηθευτής εξασφαλίζει ότι ο αποδέκτης της ή των ουσιών ή μειγμάτων λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και ότι επί της συσκευασίας τοποθετείται η ακόλουθη δήλωση, κατά τρόπο ώστε να διακρίνεται εμφανώς από τις υπόλοιπες πληροφορίες της ετικέτας: “Μετά τις 24 Αυγούστου 2023, απαιτείται επαρκής κατάρτιση πριν από κάθε βιομηχανική ή επαγγελματική χρήση”.

3.

Για τους σκοπούς της παρούσας εγγραφής, ως “βιομηχανικοί και επαγγελματίες χρήστες” νοούνται όλοι οι εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι χειρίζονται διισοκυανικές ενώσεις σε καθαρή μορφή, ως συστατικά άλλων ουσιών ή σε μείγματα για βιομηχανικές και επαγγελματικές χρήσεις ή οι οποίοι επιβλέπουν τέτοιες εργασίες.

4.

Η κατάρτιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) περιλαμβάνει οδηγίες για τον έλεγχο της έκθεσης σε διισοκυανικές ενώσεις στον χώρο εργασίας μέσω του δέρματος και της εισπνοής, με την επιφύλαξη τυχόν εθνικής οριακής τιμής επαγγελματικής έκθεσης ή άλλων κατάλληλων μέτρων διαχείρισης κινδύνου σε εθνικό επίπεδο. Η κατάρτιση αυτή πραγματοποιείται από ειδικό σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, με προσόντα που έχουν αποκτηθεί από σχετική επαγγελματική κατάρτιση. Η εν λόγω κατάρτιση καλύπτει τουλάχιστον:

α)

τα στοιχεία κατάρτισης της παραγράφου 5 στοιχείο α) για όλες τις βιομηχανικές και επαγγελματικές χρήσεις·

β)

τα στοιχεία κατάρτισης της παραγράφου 5 στοιχεία α) και β) για τις ακόλουθες χρήσεις:

χειρισμός ανοικτών μειγμάτων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων από αφρώδες υλικό),

ψεκασμός σε αεριζόμενο θάλαμο,

εφαρμογή με ρολό,

εφαρμογή με βούρτσα,

εφαρμογή με εμβάπτιση και επίχυση,

μηχανική μετεπεξεργασία (π.χ. κοπή) ατελώς σκληρυμένων αντικειμένων που δεν είναι πλέον θερμά,

καθαρισμός και απορρίμματα,

κάθε άλλη χρήση με παρόμοιο βαθμό έκθεσης μέσω του δέρματος και/ή της εισπνοής·

γ)

τα στοιχεία κατάρτισης της παραγράφου 5 στοιχεία α), β) και γ) για τις ακόλουθες χρήσεις:

χειρισμός ατελώς σκληρυμένων αντικειμένων (π.χ. πρόσφατα σκληρυμένων αντικειμένων που είναι ακόμα θερμά),

εφαρμογές χυτηρίου,

συντήρηση και επισκευή για την οποία απαιτείται πρόσβαση σε εξοπλισμό,

ανοικτός χειρισμός θερμών ή καυτών σκευασμάτων (> 45 °C),

ψεκασμός σε ανοικτό χώρο, με περιορισμένο ή μόνο με φυσικό αερισμό (περιλαμβάνει μεγάλους βιομηχανικούς χώρους εργασίας) και ψεκασμός υπό υψηλή ενέργεια (π.χ. αφρώδη υλικά, ελαστομερή),

κάθε άλλη χρήση με παρόμοιο βαθμό έκθεσης μέσω του δέρματος και/ή της εισπνοής.

5.

Στοιχεία κατάρτισης

α)

γενική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής, στα παρακάτω αντικείμενα:

χημεία των διισοκυανικών ενώσεων,

τοξική επικινδυνότητα (συμπεριλαμβανομένης της οξείας τοξικότητας),

έκθεση στις διισοκυανικές ενώσεις,

οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης,

διαδικασία ανάπτυξης ευαισθητοποίησης,

οσμή ως ένδειξη επικινδυνότητας,

σημασία της πτητικότητας για τον κίνδυνο,

ιξώδες, θερμοκρασία και μοριακό βάρος των διισοκυανικών ενώσεων,

προσωπική υγιεινή,

αναγκαίος εξοπλισμός ατομικής προστασίας, με πρακτικές οδηγίες για την ορθή χρήση του και τους περιορισμούς του,

κίνδυνος έκθεσης μέσω δερματικής επαφής και εισπνοής,

κίνδυνος σε σχέση με την εκάστοτε διαδικασία εφαρμογής,

σύστημα προστασίας του δέρματος και της αναπνοής,

αερισμός,

καθαρισμός, διαρροές, συντήρηση,

απόρριψη κενών συσκευασιών,

προστασία παρευρισκομένων,

αναγνώριση κρίσιμων σταδίων χειρισμού,

ειδικά εθνικά συστήματα κωδίκων (κατά περίπτωση),

ασφάλεια βάσει συμπεριφοράς,

πιστοποίηση ή τεκμηριωμένη απόδειξη ότι η κατάρτιση ολοκληρώθηκε επιτυχώς·

β)

κατάρτιση μέσου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής, στα παρακάτω αντικείμενα:

περαιτέρω πτυχές της συμπεριφοράς,

συντήρηση,

διαχείριση μεταβολών,

αξιολόγηση υφιστάμενων οδηγιών ασφάλειας,

κίνδυνος σε σχέση με την εκάστοτε διαδικασία εφαρμογής,

πιστοποίηση ή τεκμηριωμένη απόδειξη ότι η κατάρτιση ολοκληρώθηκε επιτυχώς·

γ)

προχωρημένη κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής, στα παρακάτω αντικείμενα:

τυχόν πρόσθετη πιστοποίηση που απαιτείται για τις συγκεκριμένες καλυπτόμενες χρήσεις,

ψεκασμός εκτός θαλάμου ψεκασμού,

ανοικτός χειρισμός καυτών ή θερμών σκευασμάτων (> 45 °C),

πιστοποίηση ή τεκμηριωμένη απόδειξη ότι η κατάρτιση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

6.

Η κατάρτιση ανταποκρίνεται στις διατάξεις του κράτους μέλους στο οποίο δραστηριοποιούνται οι βιομηχανικοί ή επαγγελματίες χρήστες. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις δικές τους εθνικές απαιτήσεις για τη χρήση της ή των ουσιών ή μειγμάτων, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 4 και 5.

7.

Ο προμηθευτής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) εξασφαλίζει ότι ο αποδέκτης λαμβάνει υλικό κατάρτισης και μαθήματα σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 στην ή στις επίσημες γλώσσες του ή των κρατών μελών όπου παρέχεται η ή οι ουσίες ή μείγματα. Η κατάρτιση λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των παρεχόμενων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης, της συσκευασίας και του σχεδιασμού.

8.

Ο εργοδότης ή ο αυτοαπασχολούμενος τεκμηριώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης που αναφέρεται στις παραγράφους 4 και 5. Η κατάρτιση επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά πενταετία.

9.

Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στις εκθέσεις που καταρτίζουν σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 1 τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τυχόν θεσπισμένες απαιτήσεις κατάρτισης και άλλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με τις βιομηχανικές και επαγγελματικές χρήσεις των διισοκυανικών ενώσεων που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία·

β)

τον αριθμό των κρουσμάτων αναφερόμενου και αναγνωρισμένου άσθματος και αναπνευστικών και δερματικών νόσων λόγω επαγγελματικής έκθεσης, που σχετίζονται με τις διισοκυανικές ενώσεις·

γ)

τα εθνικά όρια έκθεσης στις διισοκυανικές ενώσεις, εάν υπάρχουν·

δ)

πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επιβολής του νόμου που σχετίζονται με τον παρόντα περιορισμό.

10.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει με την επιφύλαξη άλλων νομοθετικών πράξεων της Ένωσης για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.»