17.7.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 231/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1040 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Ιουλίου 2020

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις του για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και τις διαδικασίες έγκρισης τύπου ΕΕ για διάφορες κατηγορίες κινητήρων για μη οδικά κινητά μηχανήματα.

(2)

Οι ημερομηνίες που ισχύουν για τις νέες οριακές τιμές εκπομπών, που αναφέρονται ως «στάδιο V» στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628, ορίζονται για να παρέχονται στους κατασκευαστές σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες και επαρκές χρονικό διάστημα για τη μετάβαση στο στάδιο V, ενώ παράλληλα μειώνεται σημαντικά ο διοικητικός φόρτος για τις εγκρίνουσες αρχές.

(3)

Η επιδημική έκρηξη της COVID-19 έχει προκαλέσει διατάραξη της αλυσίδας εφοδιασμού κρίσιμων εξαρτημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις όσον αφορά τους κινητήρες και τα μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα με τους εν λόγω κινητήρες τα οποία συμμορφώνονται με λιγότερο αυστηρές οριακές τιμές εκπομπών από εκείνες του σταδίου V και τα οποία πρέπει να διατεθούν στην αγορά πριν από τις ημερομηνίες που ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628.

(4)

Ως αποτέλεσμα της διατάραξης που προκλήθηκε από την επιδημική έκρηξη της COVID-19, είναι πολύ πιθανό ότι οι κατασκευαστές μη οδικών κινητών μηχανημάτων, που αναφέρονται ως κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού ή «ΚΠΕ» στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628, δεν θα είναι σε θέση να διασφαλίσουν ότι οι κινητήρες και τα μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα με τους εν λόγω κινητήρες και που επωφελούνται από τη μεταβατική περίοδο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628 τηρούν τις προθεσμίες που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, χωρίς οι κατασκευαστές αυτοί να υποστούν σοβαρή οικονομική ζημία.

(5)

Δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου και να αποφευχθεί ενδεχόμενη διατάραξη της λειτουργίας της αγοράς, είναι απαραίτητο να παραταθούν ορισμένες μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628.

(6)

Δεδομένου ότι η παράταση των μεταβατικών διατάξεων δεν θα έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς οι σχετικοί μεταβατικοί κινητήρες έχουν ήδη παραχθεί, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ακριβής διάρκεια των καθυστερήσεων που προκαλούνται από τη διατάραξη λόγω της COVID-19, οι σχετικές περίοδοι θα πρέπει να παραταθούν κατά 12 μήνες.

(7)

Επειδή ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η παράταση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της έκτασης και των επιπτώσεών του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(8)

Λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα που συνεπάγονται οι εξαιρετικές περιστάσεις εξαιτίας της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, θεωρήθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί εξαίρεση από την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη ΣΣΕ, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Επειδή η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628 για ορισμένες υποκατηγορίες κινητήρων πρόκειται να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και επειδή οι ΚΠΕ είχαν έως τις 30 Ιουνίου 2020 για την παραγωγή μη οδικών κινητών μηχανημάτων που εξοπλίζονται με τους μεταβατικούς κινητήρες των εν λόγω υποκατηγοριών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2020. Αυτή η εφαρμογή είναι απαραίτητη εξαιτίας της απρόσμενης και αιφνίδιας φύσης της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, καθώς και εξαιτίας της ανάγκης να κατοχυρωθεί ασφάλεια δικαίου και ίση μεταχείριση των ΚΠΕ, ανεξάρτητα από το εάν παράγουν μη οδικά κινητά μηχανήματα πριν την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει ο παρών κανονισμός ή μετά από αυτή,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 τροποποιείται ως εξής:

1)

Η παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:

α)

το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τους κινητήρες των υποκατηγοριών της κατηγορίας NRE για τους οποίους η ημερομηνία που ορίζεται στο παράρτημα III για τη διάθεση κινητήρων του σταδίου V στην αγορά είναι η 1η Ιανουαρίου 2020, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την παράταση της μεταβατικής περιόδου και της δεκαοκτάμηνης περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο κατά 12 επιπλέον μήνες για τους ΚΠΕ με συνολική ετήσια παραγωγή μικρότερη των 100 μονάδων μη οδικών κινητών μηχανημάτων εξοπλισμένων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Για τους σκοπούς του υπολογισμού της εν λόγω συνολικής ετήσιας παραγωγής, όλοι οι ΚΠΕ υπό τον έλεγχο του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου θεωρούνται ενιαίος ΚΠΕ.»·

β)

το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τους κινητήρες των υποκατηγοριών της κατηγορίας NRE για τους οποίους η ημερομηνία που ορίζεται στο παράρτημα III για τη διάθεση κινητήρων του σταδίου V στην αγορά είναι η 1η Ιανουαρίου 2020, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για κινητούς γερανούς, η μεταβατική περίοδος και η δεκαοκτάμηνη περίοδος που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο παρατείνονται κατά 12 μήνες.»·

γ)

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για τους κινητήρες όλων των υποκατηγοριών για τους οποίους η ημερομηνία που ορίζεται στο παράρτημα III για τη διάθεση κινητήρων του σταδίου V στην αγορά είναι η 1η Ιανουαρίου 2019, πλην των κινητήρων που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο, η μεταβατική περίοδος και η δεκαοκτάμηνη περίοδος που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο παρατείνονται κατά 12 μήνες.».

2)

Στην παράγραφο 7 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«δ)

36 μήνες από την εφαρμοστέα ημερομηνία διάθεσης στην αγορά κινητήρων που ορίζεται στο παράρτημα III, στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 πέμπτο εδάφιο.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2020.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

J. KLOECKNER


(1)  Γνώμη της 11ης Ιουνίου 2020 (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 2020.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ (ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 53).