30.6.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/893 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιουνίου 2020

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως τα άρθρα 8, 17, 50, 76, 132, 138, 143, 157, 161, 176, 193, 217, 232 και 268,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 (στο εξής: κώδικας) σε συνδυασμό με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 (2) της Επιτροπής αναδεικνύεται η ανάγκη να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις στον εν λόγω εκτελεστικό κανονισμό για την καλύτερη προσαρμογή του στις ανάγκες των οικονομικών φορέων και των τελωνειακών διοικήσεων, καθώς και για τη συνεκτίμηση των νομοθετικών εξελίξεων και των εξελίξεων όσον αφορά την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που δημιουργήθηκαν για τους σκοπούς του κώδικα.

(2)

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην απόφασή του επί της υπόθεσης C-661/15 (3), κήρυξε ανίσχυρο το άρθρο 145 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (4), το οποίο προβλέπει περίοδο περιορισμού δώδεκα μηνών προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις της τιμής ελαττωματικών εμπορευμάτων ενόψει του καθορισμού της δασμολογητέας αξίας τους. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, βάσει του τότε ισχύοντος τελωνειακού κώδικα (5), ο οφειλέτης θα μπορούσε να επιτύχει την επιστροφή των εισαγωγικών δασμών, κατά το ποσό που αντιστοιχεί στη μείωση της δασμολογητέας αξίας συνεπεία του άρθρου 145 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, έως την εκπνοή της τριετούς προθεσμίας από την κοινοποίηση σ’ αυτόν των εν λόγω δασμών. Ωστόσο, το άρθρο 145 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής περιόριζε τη δυνατότητα αυτή σε χρονική περίοδο δώδεκα μηνών, δεδομένου ότι η απορρέουσα από την εφαρμογή του άρθρου 145 παράγραφος 2 του κανονισμού τροποποίηση της δασμολογητέας αξίας μπορεί να ληφθεί υπόψη μόνον εφόσον η τροποποίηση της τιμής πραγματοποιείται εντός της δωδεκάμηνης αυτής προθεσμίας. Το άρθρο 145 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 αντίκειτο στο άρθρο 29 του τελωνειακού κώδικα, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 και το άρθρο 236 παράγραφος 2 του κώδικα αυτού. Ήταν, ως εκ τούτου, ανίσχυρο. Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 δεν βρίσκονται πλέον σε ισχύ, αλλά το άρθρο 132 στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 προβλέπει επίσης περίοδο περιορισμού δώδεκα μηνών για την τροποποίηση της δασμολογητέας αξίας των ελαττωματικών εμπορευμάτων. Θα πρέπει, ως εξ αυτού, να διαγραφεί ώστε να είναι σαφές ότι η γενική προθεσμία των τριών ετών που ορίζεται στο άρθρο 121 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κώδικα όσον αφορά την απαίτηση για επιστροφή ή διαγραφή σε περίπτωση επιβολής δασμών υψηλότερων των καταβλητέων εφαρμόζεται και σε σχέση με τα ελαττωματικά εμπορεύματα. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η δωδεκάμηνη περίοδος περιορισμού δεν θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί ποτέ στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, το άρθρο 132 στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να διαγραφεί με αναδρομική ισχύ από την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 182 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κώδικα για την υποβολή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου, καθώς και για τις επακόλουθες ανταλλαγές των πληροφοριών. Με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151 (6), η Επιτροπή αποφάσισε να δημιουργήσει νέο ηλεκτρονικό σύστημα (ICS2) για την υποστήριξη της ανάλυσης τελωνειακών κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια και προστασία πριν από την άφιξη και των σχετικών ελέγχων, ειδικότερα της επεξεργασίας των στοιχείων των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου για την ανάλυση τελωνειακών κινδύνων και τη διενέργεια ελέγχων, και των ανταλλαγών σχετικών πληροφοριών. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί το άρθρο 182 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 προκειμένου να προσδιοριστούν οι σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιείται το σύστημα ICS2, και επίσης, με στόχο να επιτευχθεί εναρμόνιση στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, να προβλεφθεί υποχρεωτική χρήση από τους οικονομικούς φορείς εναρμονισμένης διεπαφής των συναλλασσομένων, σχεδιασμένης από κοινού από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, για την υποβολή των στοιχείων των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου στις τελωνειακές αρχές, και για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών.

(4)

Το άρθρο 183 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θεσπίζει κανόνες σχετικά με την υποβολή των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να υποβάλλονται τα στοιχεία από διαφορετικά πρόσωπα σε ειδικές περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 6 του κώδικα (πολλαπλή υποβολή). Η εγκατάσταση του ICS2 σε τρεις εκδόσεις (έκδοση 1, έκδοση 2 και έκδοση 3) θα επιτρέψει σταδιακά την πολλαπλή υποβολή των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου στους σχετικούς κλάδους μεταφορών και στα σχετικά επιχειρηματικά μοντέλα. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί το άρθρο 183 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 προκειμένου να διευκρινιστούν οι κανόνες που θα ισχύουν έως την πλήρη λειτουργία του ICS2. Σημείο αφετηρίας είναι η τρέχουσα κατάσταση βάσει του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου εισαγωγών. Μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, οι μεταφορείς όλων των τρόπων μεταφοράς (εναέρια, θαλάσσια, οδική, σιδηροδρομική και εσωτερικής ναυσιπλοΐας), συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών ταχυμεταφορών, υποχρεούνται να υποβάλλουν διαμιάς όλα τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου για εμπορεύματα για τα οποία δεν εφαρμόζεται απαλλαγή βάσει του άρθρου 104 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (7). Μετά την εγκατάσταση της έκδοσης 1 του νέου ηλεκτρονικού συστήματος, στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, οι πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών θα υποχρεούνται επιπροσθέτως να υποβάλλουν το ελάχιστο σύνολο δεδομένων για όλες τις αποστολές, ανεξαρτήτως αξίας, και οι ταχυδρομικοί φορείς θα υποχρεούνται για πρώτη φορά να υποβάλλουν το ελάχιστο σύνολο δεδομένων, αλλά μόνο για ταχυδρομικές αποστολές εμπορευμάτων με τελικό προορισμό την Ένωση. Βάσει του άρθρου 106 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, έως την εγκατάσταση της έκδοσης 2 του νέου συστήματος, ως ελάχιστο σύνολο δεδομένων θα θεωρείται η πλήρης συνοπτική διασάφηση εισόδου για ταχυδρομικές αποστολές εμπορευμάτων και για αποστολές εμπορευμάτων με αξία που δεν υπερβαίνει τα 22 EUR. Από την πρώτη ημέρα του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης για την έκδοση 2 του ICS2, θα είναι δυνατή η πολλαπλή υποβολή στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Οι αερομεταφορείς θα πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το υφιστάμενο σύστημα ελέγχου εισαγωγών και να συνδεθούν σταδιακά με το νέο ICS2, μέσω του οποίου πρέπει να υποβάλλουν το σχετικό σύνολο δεδομένων με τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου. Από την πρώτη ημέρα εγκατάστασης για την έκδοση 3 του νέου συστήματος, θα είναι δυνατή η πολλαπλή υποβολή για όλους τους υπόλοιπους τρόπους μεταφοράς. Οι μεταφορείς των εν λόγω τρόπων μεταφοράς θα πρέπει σταδιακά να συνδεθούν με το νέο σύστημα. Τα κράτη μέλη θα καθορίσουν την ημερομηνία από την οποία οι οικονομικοί φορείς θα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις διάφορες εκδόσεις του νέου συστήματος σύμφωνα με το μέρος I σημείο 6 του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151, εντός των εκεί καθοριζόμενων χρονικών διαστημάτων εγκατάστασης. Το άρθρο 183 θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι κανόνες για τον καθορισμό του τελωνείου πρώτης εισόδου στην περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο που υποβάλλει τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου δεν γνωρίζει τον τόπο πρώτης άφιξης του μέσου μεταφοράς των εμπορευμάτων εντός της Ένωσης.

(5)

Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης σχετικά με τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου από άλλα πρόσωπα πλην του μεταφορέα θα πρέπει να εφαρμόζονται όσο διαρκεί η εγκατάσταση των τριών εκδόσεων του νέου συστήματος. Ως εξ αυτού, η γενικόλογη αναφορά στην έναρξη λειτουργίας του συστήματος ελέγχου εισαγωγών στο άρθρο 184 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να αντικατασταθεί από πιο συγκεκριμένες αναφορές στις τρεις εκδόσεις του ICS2. Η υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης θα πρέπει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία από την οποία ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί την έκδοση 3 του νέου συστήματος. Η υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς ή ταχυδρομικώς θα πρέπει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία από την οποία ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί την έκδοση 2 του νέου συστήματος.

(6)

Η υποχρέωση των τελωνειακών αρχών να καταχωρίζουν την υποβολή των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου και να ενημερώνουν για την καταχώριση αυτή θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές εκδόσεις του ICS2. Ως εξ αυτού, η γενικόλογη αναφορά στην έναρξη λειτουργίας του συστήματος ελέγχου εισαγωγών στο άρθρο 185 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να αντικατασταθεί από πιο συγκεκριμένες αναφορές στις τρεις εκδόσεις του νέου συστήματος. Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να καταχωρίζουν και να ενημερώνουν σχετικά με την καταχώριση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου από την πρώτη ημέρα του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης της έκδοσης 1 του ICS2. Μετά την εγκατάσταση της έκδοσης 2 του εν λόγω νέου συστήματος, θα είναι δυνατή η πολλαπλή υποβολή σε ορισμένες περιπτώσεις και, επομένως, το άρθρο 185 θα πρέπει επίσης να προβλέπει ότι, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως τον μεταφορέα σχετικά με την καταχώριση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου από άλλους οικονομικούς φορείς, αν ο μεταφορέας έχει ζητήσει να ενημερωθεί.

(7)

Το άρθρο 186 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να αποσαφηνίζει τις προθεσμίες για την ανάλυση κινδύνων με βάση τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου και τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στο πλαίσιο της ανάλυσης κινδύνων. Το άρθρο 186 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να προβλέπει ότι, ως γενική αρχή, το τελωνείο πρώτης εισόδου, έχοντας λάβει εγκαίρως τη συνοπτική διασάφηση εισόδου, οφείλει να ολοκληρώσει την ανάλυση κινδύνων πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή θα πρέπει να είναι μικρότερη για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς. Το τελωνείο πρώτης εισόδου θα πρέπει να υποχρεούται να ολοκληρώνει την ανάλυση κινδύνων για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα το ταχύτερο δυνατό μετά την παραλαβή του ελάχιστου συνόλου δεδομένων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου. Επιπροσθέτως, με στόχο τη διασφάλιση ομοιόμορφης εφαρμογής των τελωνειακών ελέγχων, το άρθρο 186 θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί προκειμένου να καθοριστούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθεί το τελωνείο πρώτης εισόδου για την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνων με βάση τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου. Συγκεκριμένα, με βάση τα άρθρα 46, 47 και 128 του κώδικα, το τελωνείο πρώτης εισόδου πρέπει να ανταλλάσσει πληροφορίες με τα κράτη μέλη που αναφέρονται στα εν λόγω στοιχεία και με τα κράτη μέλη που έχουν καταχωρίσει στο ICS2 πληροφορίες σχετικά με κινδύνους ασφάλειας και προστασίας που συνάδουν με τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, ζητώντας από τις εν λόγω άλλες τελωνειακές αρχές να διενεργήσουν ανάλυση κινδύνων και να καταστήσουν διαθέσιμα ορισμένα αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης.

(8)

Το άρθρο 186 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί προκειμένου να δίνεται στο τελωνείο πρώτης εισόδου το δικαίωμα να διατυπώνει σύσταση, μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνων, σχετικά με τον πλέον κατάλληλο τόπο και τα πλέον κατάλληλα μέτρα για τη διενέργεια ελέγχων στα εμπορεύματα. Το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο που συνιστάται ως ο πλέον κατάλληλος για τον έλεγχο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα συμμορφωθεί με τη σύσταση, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποχρεούται να ενημερώνει το τελωνείο εισόδου αν διενεργήθηκε έλεγχος ή όχι και, σε περίπτωση θετικής απάντησης, ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου. Επιπροσθέτως, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί διαδικαστικός κανόνας βάσει του οποίου οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ICS2 για να ενημερώνουν σχετικά με τις εκτιμήσεις κινδύνων και τα αποτελέσματα του ελέγχου στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46 παράγραφος 5 του κώδικα ή για οποιαδήποτε άλλη ανταλλαγή αποτελεσμάτων ελέγχου δυνάμει του άρθρου 47 παράγραφος 2 του κώδικα. Τέλος, θα πρέπει να διευρυνθεί η υποχρέωση για διενέργεια ανάλυσης κινδύνων κατά την προσκόμιση των εμπορευμάτων προκειμένου να καλύπτει περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες ισχύει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εξόδου σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446.

(9)

Ο τίτλος στο άρθρο 187 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να αντικατοπτρίζει τον προσωρινό χαρακτήρα των κανόνων, καθώς οι τελευταίοι θα ισχύουν μόνον έως την έναρξη λειτουργίας του ICS2. Έως ότου καταστεί διαθέσιμο το νέο σύστημα, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να υποχρεούνται να διενεργούν την ανάλυση κινδύνων τους με βάση τις πληροφορίες στο υφιστάμενο σύστημα ελέγχου εισαγωγών. Το άρθρο 187 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να ορίζει ότι το υφιστάμενο σύστημα ελέγχου εισαγωγών θα χρησιμοποιείται έως τις διάφορες ημερομηνίες εγκατάστασης του νέου συστήματος. Οι παραπομπές στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 στο άρθρο 187 παράγραφος 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει επίσης να επικαιροποιηθούν. Οι κανόνες σχετικά με τη μη δυνατότητα θέσης των εμπορευμάτων σε κυκλοφορία πριν από τη διενέργεια της ανάλυσης κινδύνων και σχετικά με τον τρόπο διενέργειας της ανάλυσης κινδύνων μετά από τροποποίηση της συνοπτικής διασάφησης εισόδου θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται κατά τη μεταβατική περίοδο και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προστεθούν στο άρθρο 187 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

(10)

Οι διαδικαστικοί κανόνες για την τροποποίηση ή ακύρωση της συνοπτικής διασάφησης εισόδου που θεσπίζονται στο άρθρο 188 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ του νέου ICS2 και του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου εισαγωγών. Το νέο σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται για υποβολή αιτημάτων τροποποίησης ή ακύρωσης συνοπτικής διασάφησης εισόδου. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν την υποβολή έντυπων αιτημάτων για τροποποίηση ή ακύρωση διασαφήσεων που υποβλήθηκαν μέσω του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου εισαγωγών.

(11)

Το άρθρο 189 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να γίνεται διάκριση μεταξύ των κανόνων για εκτροπή αεροσκαφών ή πλοίων που ισχύουν στο πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου εισαγωγών και των κανόνων που θα εφαρμόζονται στο πλαίσιο του νέου ηλεκτρονικού συστήματος ICS2.

(12)

Σε συνέχεια της καθιέρωσης του εντύπου 302 της ΕΕ στο άρθρο 1 σημείο 51 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, το άρθρο 207 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση του εντύπου 302 της ΕΕ ως απόδειξης του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων.

(13)

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 141 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 σχετικά με τις πράξεις που θεωρείται ότι συνιστούν τελωνειακή διασάφηση, το άρθρο 218 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως προκειμένου να αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις ορισμένες τελωνειακές διατυπώσεις κατά την είσοδο ή έξοδο θεωρείται επίσης ότι διεκπεραιώθηκαν με πράξη που θεωρείται ότι συνιστά τελωνειακή διασάφηση.

(14)

Μετά τη θέσπιση, στο άρθρο 141 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, μεταβατικού κανόνα για τη διασάφηση των τελωνειακών αποστολών με προσκόμισή τους στο τελωνείο έως την εγκατάσταση της έκδοσης 1 του ICS2 με στόχο την υποστήριξη της ανάλυσης τελωνειακών κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια και προστασία πριν από την άφιξη και των σχετικών ελέγχων, το άρθρο 220 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να διευκρινίζει ότι οι επιμέρους κανόνες σχετικά με την αποδοχή και τη θέση σε κυκλοφορία των ταχυδρομικών αποστολών έχουν επίσης μεταβατικό χαρακτήρα.

(15)

Θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικαστικοί κανόνες σχετικά με τη χρήση τόσο του εντύπου 302 του NATO όσο και του εντύπου 302 της ΕΕ για τελωνειακά καθεστώτα εκτός της διαμετακόμισης. Θα πρέπει, συνεπώς, να παρεμβληθούν τα νέα άρθρα 220α και 220β στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαδικαστικών κανόνων, το άρθρο 221 του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να προβλέπει ότι οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών ορίζουν το τελωνείο ή τα τελωνεία που θα είναι αρμόδια για τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους σχετικά με τη διακίνηση ή τη χρήση εμπορευμάτων υπό την κάλυψη του εντύπου 302 του NATO ή του εντύπου 302 της ΕΕ.

(16)

Το άρθρο 221 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι το τελωνείο που βρίσκεται στο κράτος μέλος στο οποίο περατώνεται η αποστολή ή η μεταφορά των εμπορευμάτων θα είναι το αρμόδιο τελωνείο για τη διασάφηση εισαγωγής ορισμένων εμπορευμάτων απαλλασσόμενων από δασμούς, εάν τα εμπορεύματα αυτά διασαφίζονται για λόγους επιβολής ΦΠΑ υπό καθεστώς άλλο από το ειδικό καθεστώς για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες, η λεγόμενη υπηρεσία μίας στάσης για τις εισαγωγές (Import One Stop Shop), που προβλέπεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (8). Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι στα εν λόγω εμπορεύματα επιβάλλεται ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει στο κράτος μέλος προορισμού ή κατανάλωσης των συγκεκριμένων εμπορευμάτων.

(17)

Το άρθρο 271 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί με στόχο την ενίσχυση της εναρμονισμένης χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος για την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών (INF). Με σκοπό την καθιέρωση ομοιόμορφης διαδικασίας διά της οποίας οι οικονομικοί φορείς θα καταχωρίζουν τα στοιχεία δεδομένων που απαιτούνται στο εν λόγω σύστημα, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν εναρμονισμένη διεπαφή των συναλλασσομένων.

(18)

Σε συνέχεια της θέσπισης υποχρέωσης για τα κράτη μέλη να ορίζουν αρμόδιο τελωνείο για όλες τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους σχετικά με τη διακίνηση ή τη χρήση εμπορευμάτων υπό την κάλυψη του εντύπου 302 του NATO ή του εντύπου 302 της ΕΕ στο άρθρο 221 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, το άρθρο 285 του εν λόγω κανονισμού, το οποίο προβλέπει την ίδια υποχρέωση αλλά μόνο για τη διαμετακόμιση, καθίσταται πλεονάζον και θα πρέπει να διαγραφεί. Επιπροσθέτως, οι διατάξεις σχετικά με την παροχή εντύπων 302 του NATO, καθώς και οι διαδικαστικοί κανόνες που εφαρμόζονται για τη χρήση αυτών των εντύπων, θα πρέπει να επεκταθούν στις πράξεις διαμετακόμισης υπό την κάλυψη του εντύπου 302 της ΕΕ. Ως εκ τούτου, τα άρθρα 285, 286 και 287 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθούν, ενώ θα πρέπει να εισαχθούν και νέες διατάξεις.

(19)

Το άρθρο 321 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να αποσαφηνιστεί η λήξη του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης για εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς, καθώς και το νομικό καθεστώς αυτών των εμπορευμάτων μετά τη λήξη του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης.

(20)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να συμπεριληφθεί η δυνατότητα ειδικής εκκαθάρισης του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής για εμπορεύματα που έχουν αναλωθεί ή καταστραφεί στη διάρκεια στρατιωτικής δραστηριότητας.

(21)

Βάσει του άρθρου 324 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, οι οικονομικοί φορείς δύνανται να επωφεληθούν από την απλουστευμένη εκκαθάριση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή IM/EX επειδή τα μεταποιημένα προϊόντα θεωρούνται ως επανεξαγόμενα. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου μη ενωσιακά εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ θα υπάγονταν, μεταξύ άλλων, σε μέτρο εμπορικής πολιτικής αν είχαν διασαφιστεί για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, δεν επιτρέπεται αυτή η απλουστευμένη εκκαθάριση. Ορισμένα μέτρα εμπορικής πολιτικής θεσπίστηκαν για λόγους εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης, και έχουν εφαρμογή μόνο σε περίπτωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία. Τέτοιου είδους μέτρα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην εφαρμογή του άρθρου 324 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θεσπίστηκαν στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/670 της Επιτροπής (9) σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/640 της Επιτροπής (10) σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλουμινίου. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από την απλούστευση που θεσπίζεται στο άρθρο 324 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 με αναδρομική ισχύ τρία (3) έτη πριν από την έναρξη ισχύος αυτής της τροποποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει των σχετικών μέτρων επιτήρησης. Το άρθρο 324 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(22)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση του καθεστώτος εξαγωγής των εμπορευμάτων που διακινούνται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων, το άρθρο 331 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να διευκρινίζει πότε θεωρείται ότι τα εν λόγω εμπορεύματα έχουν προσκομιστεί στο τελωνείο.

(23)

Το παράρτημα 23-02 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 περιέχει συγκεκριμένους κωδικούς ΣΟ και περιγραφές προϊόντων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, λόγω αλλαγών στο κοινό δασμολόγιο (11). Είναι συνεπώς αναγκαία η επικαιροποίηση του παραρτήματος 23-02, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για την πρώτη επικαιροποίηση από την 1η Μαΐου 2016, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

(24)

Με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας στη διαδικασία συνέχειας δραστηριοτήτων στον τομέα της διαμετακόμισης και τη μείωση των διατυπώσεων και του κόστους για τις τελωνειακές αρχές, θα πρέπει να παραταθεί η ισχύς των έντυπων πιστοποιητικών συνολικής εγγύησης και απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης που προβλέπονται στο παράρτημα 72-04 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

(25)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 132, το στοιχείο γ) διαγράφεται.

2)

Τα άρθρα 182 έως 186 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 182

Ηλεκτρονικό σύστημα για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου

(άρθρο 16 του κώδικα)

1.   Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κώδικα για:

α)

την υποβολή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των στοιχείων των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και άλλων πληροφοριών σχετικά με τις εν λόγω διασαφήσεις, σχετικά με την ανάλυση τελωνειακών κινδύνων για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της ασφάλειας των αερομεταφορών, και σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της ανάλυσης·

β)

την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου και τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνων των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου, σχετικά με άλλες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διενέργεια της εν λόγω ανάλυσης κινδύνων, και σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει της ανάλυσης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων όσον αφορά τους τόπους του ελέγχου και των αποτελεσμάτων των εν λόγω ελέγχων·

γ)

την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των κοινών κριτηρίων και προτύπων κινδύνων ασφάλειας και προστασίας και των μέτρων ελέγχου και τομέων ελέγχου προτεραιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 3 του κώδικα.

Οι ημερομηνίες ανάπτυξης και εγκατάστασης των διαδοχικών εκδόσεων του συστήματος ορίζονται στο έργο ΕΤΚ - Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών 2 (ICS2) στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 της Επιτροπής (*1).

1α.   Οι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιούν εναρμονισμένη διεπαφή συναλλασσομένων σε ενωσιακό επίπεδο, η οποία σχεδιάζεται από κοινού από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, για υποβολές, αιτήματα τροποποιήσεων, αιτήματα ακυρώσεων, για την επεξεργασία και αποθήκευση των στοιχείων των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών με τις τελωνειακές αρχές.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έως τις ημερομηνίες εγκατάστασης του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται σε αυτή, σύμφωνα με το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151, χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου που καθορίζεται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, σύμφωνα με το άρθρο 185 παράγραφος 1, το άρθρο 187 και το άρθρο 188 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 183

Υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου

(άρθρο 127 παράγραφοι 4, 5 και 6 του κώδικα)

1.   Όταν δεν εφαρμόζεται καμία από τις απαλλαγές από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου που προβλέπονται στο άρθρο 104 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου παρέχονται ως εξής για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς:

α)

οι αερομεταφορείς υποβάλλουν πλήρη συνοπτική διασάφηση εισόδου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 2 έως την ημερομηνία που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 για την έκδοση 2 του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού·

β)

οι πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών υποβάλλουν τα εξής:

όταν η ίδια αξία της αποστολής υπερβαίνει το ποσό των 22 EUR, πλήρη συνοπτική διασάφηση εισόδου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 2 έως την ημερομηνία που ορίζεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 ως ημερομηνία έναρξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης της έκδοσης 2 του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού,

για όλες τις αποστολές, το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, από την ημερομηνία που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 για την έκδοση 1 του εν λόγω συστήματος,

γ)

οι ταχυδρομικοί φορείς υποβάλλουν το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 για τις αποστολές με τελικό προορισμό κράτος μέλος, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, από την ημερομηνία που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 για την έκδοση 1 του εν λόγω συστήματος·

δ)

με την υποβολή ενός ή περισσότερων συνόλων δεδομένων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, από την ημερομηνία που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 για την εγκατάσταση της έκδοσης 2 του εν λόγω συστήματος·

1α.   Όταν δεν εφαρμόζεται καμία από τις απαλλαγές από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου που προβλέπονται στο άρθρο 104 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, για εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης ή εσωτερικής πλωτής οδού, οδικώς ή σιδηροδρομικώς, τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου παρέχονται ως εξής:

α)

με την υποβολή πλήρους συνοπτικής διασάφησης εισόδου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 2 έως την ημερομηνία που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 για την εγκατάσταση της έκδοσης 3 του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού·

δ)

β)με την υποβολή ενός ή περισσότερων συνόλων δεδομένων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, από την ημερομηνία που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 για την εγκατάσταση της έκδοσης 3 του εν λόγω συστήματος·

2.   Όταν η συνοπτική διασάφηση εισόδου περιλαμβάνει υποβολή περισσοτέρων του ενός συνόλων δεδομένων, ή υποβολή του ελάχιστου συνόλου δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 2α του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, το πρόσωπο που υποβάλλει το μερικό ή το ελάχιστο σύνολο δεδομένων πραγματοποιεί την υποβολή στο τελωνείο που, εξ όσων γνωρίζει, πρέπει να είναι το τελωνείο πρώτης εισόδου. Εάν το πρόσωπο αυτό δεν γνωρίζει τον τόπο, εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, στον οποίο αναμένεται να φτάσει πρώτα το μέσο μεταφοράς που μεταφέρει τα εμπορεύματα, το τελωνείο πρώτης εισόδου μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τον τόπο αποστολής των εμπορευμάτων.

Άρθρο 184

Υποχρεώσεις ενημέρωσης σχετικά με την παροχή των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου από άλλα πρόσωπα πλην του μεταφορέα

(άρθρο 127 παράγραφος 6 του κώδικα)

1.   Από την ημερομηνία που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 για την εγκατάσταση της έκδοσης 3 του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 112 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, ο μεταφορέας και οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που εκδίδουν θαλάσσια φορτωτική παρέχουν, στα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, τα στοιχεία ταυτότητας οποιουδήποτε προσώπου έχει συνάψει σύμβαση μεταφοράς μαζί τους και δεν τους έχει παράσχει τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου.

Εάν ο παραλήπτης που αναφέρεται στη θαλάσσια φορτωτική χωρίς επισυναπτόμενες υποκείμενες φορτωτικές δεν θέτει τα απαραίτητα στοιχεία στη διάθεση του προσώπου που εξέδωσε τη φορτωτική, το πρόσωπο αυτό παρέχει τα στοιχεία ταυτότητας του παραλήπτη στα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου.

2.   Από την ημερομηνία που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 για την εγκατάσταση της έκδοσης 3 του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 112 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, το πρόσωπο που εκδίδει τη θαλάσσια φορτωτική ενημερώνει το πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμβαση μεταφοράς σχετικά με την έκδοσή της.

Σε περίπτωση συμφωνίας από κοινού φόρτωσης εμπορευμάτων, το πρόσωπο που εκδίδει τη θαλάσσια φορτωτική ενημερώνει το πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει τη συμφωνία αυτή σχετικά με την έκδοσή της.

3.   Από την ημερομηνία που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 για την εγκατάσταση της έκδοσης 2 του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, ο μεταφορέας και οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που εκδίδουν αεροπορική φορτωτική παρέχουν, στα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, τα στοιχεία ταυτότητας οποιουδήποτε προσώπου έχει συνάψει σύμβαση μεταφοράς μαζί τους, ή έχει εκδώσει αεροπορική φορτωτική όσον αφορά τα ίδια εμπορεύματα, και δεν έθεσε στη διάθεσή τους τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου.

4.   Από την ημερομηνία που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 για την εγκατάσταση της έκδοσης 2 του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, το πρόσωπο που εκδίδει την αεροπορική φορτωτική ενημερώνει το πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμβαση μεταφοράς σχετικά με την έκδοσή της.

Σε περίπτωση συμφωνίας από κοινού φόρτωσης εμπορευμάτων, το πρόσωπο που εκδίδει την αεροπορική φορτωτική ενημερώνει το πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει τη συμφωνία αυτή σχετικά με την έκδοσή της.

5.   Από την ημερομηνία που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 για την εγκατάσταση της έκδοσης 2 του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 113α παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, ο μεταφορέας παρέχει, στα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, τα στοιχεία ταυτότητας του ταχυδρομικού φορέα ή του παρόχου υπηρεσιών ταχυμεταφορών ο οποίος δεν θέτει στη διάθεσή του τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου.

Άρθρο 185

Καταχώριση της συνοπτικής διασάφησης εισόδου

(άρθρο 127 παράγραφος 1 του κώδικα)

1.   Οι τελωνειακές αρχές καταχωρίζουν τη συνοπτική διασάφηση εισόδου μόλις παραληφθεί και ενημερώνουν αμέσως τον διασαφιστή ή τον αντιπρόσωπό του/της σχετικά με την καταχώρισή της, κοινοποιώντας του επίσης τον MRN της συνοπτικής διασάφησης εισόδου και την ημερομηνία καταχώρισης.

2.   Από την ημερομηνία που ορίζεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 ως ημερομηνία έναρξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης της έκδοσης 1 του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, εάν τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου παρέχονται με την υποβολή τουλάχιστον του ελάχιστου συνόλου δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 2α του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 ή με την υποβολή περισσότερων από ένα συνόλων δεδομένων, οι τελωνειακές αρχές:

α)

καταχωρίζουν καθεμία από αυτές τις υποβολές στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου μόλις παραληφθεί·

β)

ενημερώνουν αμέσως το πρόσωπο που υπέβαλε το σύνολο δεδομένων σχετικά με την καταχώριση·

γ)

κοινοποιούν τον MRN κάθε υποβολής και την ημερομηνία καταχώρισης κάθε υποβολής στο εν λόγω πρόσωπο.

3.   Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν αμέσως τον μεταφορέα σχετικά με την καταχώριση, εφόσον ο μεταφορέας έχει ζητήσει να ενημερωθεί και διαθέτει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 182 του παρόντος κανονισμού, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται από πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κώδικα·

β)

όταν τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 6 του κώδικα.

4.   Η υποχρέωση ενημέρωσης του μεταφορέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 ως ημερομηνία έναρξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης της έκδοσης 2 του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, εφόσον ο μεταφορέας έχει πρόσβαση στο εν λόγω σύστημα.

Άρθρο 186

Ανάλυση κινδύνων και έλεγχοι σε σχέση με τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου

(άρθρο 46 παράγραφοι 3 και 5, άρθρο 47 παράγραφος 2 και άρθρο 128 του κώδικα)

1.   Η ανάλυση κινδύνων ολοκληρώνεται πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο πρώτης εισόδου, υπό την προϋπόθεση ότι η συνοπτική διασάφηση εισόδου έχει υποβληθεί εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στα άρθρα 105 έως 109 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, εκτός αν διαπιστωθεί η ύπαρξη κινδύνου ή είναι αναγκαία η διενέργεια πρόσθετης ανάλυσης κινδύνων.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, μια πρώτη ανάλυση κινδύνων για τα εμπορεύματα που πρόκειται να εισέλθουν αεροπορικώς στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διενεργείται το ταχύτερο δυνατό μετά την παραλαβή του ελάχιστου συνόλου δεδομένων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 2α του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

2.   Το τελωνείο πρώτης εισόδου ολοκληρώνει την ανάλυση κινδύνων, πρωτίστως για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας, μετά από ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1, η οποία έχει ως εξής:

α)

Αμέσως μετά την καταχώριση, το τελωνείο πρώτης εισόδου θέτει τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου στη διάθεση των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών που αναφέρονται στα στοιχεία αυτά και των τελωνειακών αρχών των άλλων κρατών μελών που έχουν καταχωρίσει στο σύστημα πληροφορίες σχετικά με κινδύνους ασφάλειας και προστασίας που συνάδουν με στοιχεία της εν λόγω συνοπτικής διασάφησης εισόδου.

β)

Εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα 105 έως 109 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου διενεργούν ανάλυση κινδύνων πρωτίστως για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας και, εάν εντοπίσουν ύπαρξη κινδύνου, θέτουν τα αποτελέσματα στη διάθεση του τελωνείου πρώτης εισόδου.

γ)

Το τελωνείο πρώτης εισόδου λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνων οι οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο στοιχείο α) για την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνων.

δ)

Το τελωνείο πρώτης εισόδου θέτει τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνων στη διάθεση των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών που συνέβαλαν στην ανάλυση κινδύνων και των τελωνειακών αρχών τις οποίες ενδεχομένως αφορά η διακίνηση των εμπορευμάτων.

ε)

Το τελωνείο πρώτης εισόδου ενημερώνει σχετικά με την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνων τα ακόλουθα πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ζητήσει να ενημερωθούν και διαθέτουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1:

i)

τον διασαφιστή ή τον αντιπρόσωπό του/της·

ii)

τον μεταφορέα, αν είναι άλλος από τον διασαφιστή ή τον αντιπρόσωπό του/της.

3.   Εάν το τελωνείο πρώτης εισόδου απαιτεί περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου για την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνων, η ανάλυση ολοκληρώνεται μόνο μετά την παροχή των εν λόγω πληροφοριών.

Για τον σκοπό αυτό, το τελωνείο πρώτης εισόδου ζητεί τις εν λόγω πληροφορίες από το πρόσωπο που υπέβαλε τη συνοπτική διασάφηση εισόδου ή, κατά περίπτωση, το πρόσωπο που υπέβαλε τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου. Εάν το πρόσωπο αυτό είναι διαφορετικό από τον μεταφορέα, το τελωνείο πρώτης εισόδου ενημερώνει τον μεταφορέα, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταφορέας έχει ζητήσει να ενημερωθεί και διαθέτει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1.

4.   Όταν το τελωνείο πρώτης εισόδου έχει βάσιμες υπόνοιες ότι εμπορεύματα που εισέρχονται αεροπορικώς θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την αεροπορική ασφάλεια, απαιτεί υποβολή της αποστολής σε έλεγχο ως φορτίο και ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου, πριν από τη φόρτωσή της σε αεροσκάφος με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 6.7 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής (*2) και το σημείο 6.7.3 του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης C(2015)8005 final της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2015, περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή κοινών βασικών προτύπων για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, με πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 18 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008.

Το τελωνείο πρώτης εισόδου ενημερώνει τα ακόλουθα πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού:

α)

τον διασαφιστή ή τον αντιπρόσωπό του/της·

β)

τον μεταφορέα, αν είναι άλλος από τον διασαφιστή ή τον αντιπρόσωπό του/της.

Σε συνέχεια αυτής της γνωστοποίησης, το πρόσωπο που υπέβαλε τη συνοπτική διασάφηση εισόδου ή, κατά περίπτωση, το πρόσωπο που υπέβαλε τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, παρέχει στο τελωνείο πρώτης εισόδου τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου και όλες τις άλλες συναφείς πληροφορίες. Η ανάλυση κινδύνων ολοκληρώνεται μόνο αφού έχουν παρασχεθεί οι εν λόγω πληροφορίες.

5.   Όταν το τελωνείο πρώτης εισόδου έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι εμπορεύματα που εισέρχονται αεροπορικώς ή φορτία σε εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται διά θαλάσσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 105 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, θα συνιστούσαν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και προστασία, σε βαθμό που να απαιτείται άμεση λήψη μέτρων, δίνει διαταγή να μην φορτωθούν τα εμπορεύματα στο σχετικό μέσο μεταφοράς.

Το τελωνείο πρώτης εισόδου ενημερώνει τα ακόλουθα πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού:

α)

τον διασαφιστή ή τον αντιπρόσωπό του/της·

β)

τον μεταφορέα, αν είναι άλλος από τον διασαφιστή ή τον αντιπρόσωπό του/της.

Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αμέσως μετά τον εντοπισμό του σχετικού κινδύνου και, στην περίπτωση φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται διά θαλάσσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 105 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, το αργότερο εντός 24 ωρών από την παραλαβή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου ή, κατά περίπτωση, των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου από τον μεταφορέα.

Το τελωνείο πρώτης εισόδου ενημερώνει επίσης αμέσως τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών για την εν λόγω γνωστοποίηση και θέτει στη διάθεσή τους τα σχετικά στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου.

6.   Εάν θεωρηθεί ότι κάποια αποστολή συνιστά απειλή τέτοιας φύσεως ώστε να απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων κατά την άφιξη του μέσου μεταφοράς, το τελωνείο πρώτης εισόδου λαμβάνει τα μέτρα αυτά κατά την άφιξη των εμπορευμάτων.

7.   Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνων, το τελωνείο πρώτης εισόδου δύναται να διατυπώσει σύσταση, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1, σχετικά με τον πλέον κατάλληλο τόπο και τα πλέον κατάλληλα μέτρα για τη διενέργεια ελέγχου.

Το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο που έχει υποδειχθεί ως ο πλέον κατάλληλος για τη διενέργεια ελέγχου λαμβάνει απόφαση σχετικά με τον έλεγχο και, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1, θέτει τα αποτελέσματα της απόφασης αυτής στη διάθεση όλων των τελωνείων τα οποία ενδεχομένως αφορά η διακίνηση των εμπορευμάτων, το αργότερο κατά τη στιγμή της προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο πρώτης εισόδου.

7α.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 5 και στο άρθρο 47 παράγραφος 2 του κώδικα, τα τελωνεία θέτουν τα αποτελέσματα των τελωνειακών ελέγχων τους στη διάθεση άλλων τελωνειακών αρχών των κρατών μελών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 36 του παρόντος κανονισμού.

8.   Εάν εμπορεύματα για τα οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως ια), στοιχείο ιγ) και στοιχείο ιδ) και το άρθρο 104 παράγραφοι 2 έως 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, η ανάλυση κινδύνων διενεργείται κατά την προσκόμιση των εμπορευμάτων.

9.   Τα εμπορεύματα που προσκομίζονται στο τελωνείο είναι δυνατό να υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς ή να επανεξαχθούν μόλις διενεργηθεί η ανάλυση κινδύνων και εφόσον το επιτρέπουν τα αποτελέσματά της και, κατά περίπτωση, τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

10.   Ανάλυση κινδύνων διενεργείται επίσης εάν τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου τροποποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 129 του κώδικα. Στην περίπτωση αυτή, με την επιφύλαξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5 τρίτο εδάφιο του παρόντος άρθρου για τα φορτία σε εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται διά θαλάσσης, η ανάλυση κινδύνων ολοκληρώνεται αμέσως μετά την παραλαβή των στοιχείων, εκτός εάν έχει εντοπιστεί κίνδυνος ή είναι αναγκαίο να διενεργηθεί πρόσθετη ανάλυση κινδύνων.

(*1)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2019, για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 325 της 16.12.2019, σ. 168)."

(*2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες (ΕΕ L 299 της 14.11.2015, σ. 1).»."

3)

Το άρθρο 187 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος και η παράγραφος 1 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 187

Μεταβατικοί κανόνες για την ανάλυση κινδύνων

(άρθρο 128 του κώδικα)

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 186 του παρόντος κανονισμού, έως τις ημερομηνίες που ορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η ανάλυση κινδύνων βασίζεται στις πληροφορίες των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου οι οποίες υποβάλλονται και ανταλλάσσονται στο ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν άρθρο.».

β)

Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Εάν εμπορεύματα για τα οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως ια), στοιχείο ιγ) και στοιχείο ιδ) και το άρθρο 104 παράγραφοι 2 έως 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, η ανάλυση κινδύνων διενεργείται κατά την προσκόμιση των εμπορευμάτων, με βάση, όπου είναι διαθέσιμη, τη διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης ή την τελωνειακή διασάφηση που καλύπτει τα εν λόγω εμπορεύματα.».

γ)

Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 6 και 7:

«6.   Τα εμπορεύματα που προσκομίζονται στο τελωνείο είναι δυνατό να υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς ή να επανεξαχθούν μόλις διενεργηθεί η ανάλυση κινδύνων και εφόσον το επιτρέπουν τα αποτελέσματά της και, κατά περίπτωση, τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

7.   Ανάλυση κινδύνων διενεργείται επίσης εάν τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου τροποποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 129 του κώδικα. Στην περίπτωση αυτή, με την επιφύλαξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου για τα φορτία σε εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται διά θαλάσσης, η ανάλυση κινδύνων ολοκληρώνεται αμέσως μετά την παραλαβή των στοιχείων, εκτός εάν έχει εντοπιστεί κίνδυνος ή είναι αναγκαίο να διενεργηθεί πρόσθετη ανάλυση κινδύνων.».

4)

Τα άρθρα 188 και 189 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 188

Τροποποίηση και ακύρωση συνοπτικής διασάφησης εισόδου

(άρθρο 129 παράγραφος 1 του κώδικα)

1.   Το ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης ή ακύρωσης συνοπτικής διασάφησης εισόδου ή των στοιχείων αυτής.

Όταν διαφορετικά πρόσωπα υποβάλλουν αίτημα τροποποίησης ή ακύρωσης των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, καθένα από τα πρόσωπα αυτά επιτρέπεται να υποβάλλει αίτημα για την τροποποίηση ή την ακύρωση μόνο των στοιχείων τα οποία υπέβαλε ο ίδιος/η ίδια.

2.   Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν αμέσως το πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα τροποποίησης ή ακύρωσης για την απόφασή τους να την καταχωρίσουν ή να την απορρίψουν.

Εάν οι τροποποιήσεις ή η ακύρωση των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου υποβάλλονται από πρόσωπο διαφορετικό από τον μεταφορέα, οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν επίσης τον μεταφορέα, εφόσον ο τελευταίος έχει ζητήσει να ενημερωθεί και έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1.

3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης ή ακύρωσης των στοιχείων συνοπτικής διασάφησης εισόδου η οποία έχει υποβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 2, με χρήση άλλων μέσων εκτός των ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κώδικα.».

Άρθρο 189

Εκτροπή ποντοπόρου πλοίου ή αεροσκάφους που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

(άρθρο 133 του κώδικα)

1.   Όταν, μετά την υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 2, ποντοπόρο πλοίο ή αεροσκάφος εκτρέπεται και αναμένεται να αφιχθεί πρώτα σε τελωνείο που βρίσκεται σε κράτος μέλος το οποίο δεν αναφέρεται στη συνοπτική διασάφηση εισόδου ως χώρα δρομολογίου, ο φορέας εκμετάλλευσης του εν λόγω μέσου μεταφοράς ενημερώνει το τελωνείο που αναφέρεται στη συνοπτική διασάφηση εισόδου ως τελωνείο πρώτης εισόδου για την εν λόγω εκτροπή και υποβάλλει τη γνωστοποίηση της άφιξης στο πραγματικό τελωνείο πρώτης εισόδου.

Το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται όταν τα εμπορεύματα έχουν εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υπό καθεστώς διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 141 του κώδικα.

2.   Το τελωνείο που αναφέρεται στη συνοπτική διασάφηση εισόδου ως τελωνείο πρώτης εισόδου, αμέσως μόλις ενημερωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, ειδοποιεί το τελωνείο το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι το τελωνείο πρώτης εισόδου της εκτροπής. Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των σχετικών στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνων στο τελωνείο πρώτης εισόδου.

3.   Από την ημερομηνία που ορίζεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 ως ημερομηνία έναρξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης της έκδοσης 2 του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, όταν ένα αεροσκάφος εκτρέπεται και αναμένεται να αφιχθεί πρώτα σε τελωνείο που βρίσκεται σε κράτος μέλος το οποίο δεν αναφέρεται στη συνοπτική διασάφηση εισόδου ως χώρα δρομολογίου, το πραγματικό τελωνείο πρώτης εισόδου ανακτά, μέσω του εν λόγω συστήματος τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνων και τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από το προβλεπόμενο τελωνείο πρώτης εισόδου σχετικά με τον έλεγχο.

4.   Από την ημερομηνία που ορίζεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 ως ημερομηνία έναρξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης της έκδοσης 3 του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, όταν ένα ποντοπόρο πλοίο εκτρέπεται και αναμένεται να αφιχθεί πρώτα σε τελωνείο που βρίσκεται σε κράτος μέλος το οποίο δεν αναφέρεται στη συνοπτική διασάφηση εισόδου ως χώρα δρομολογίου, το πραγματικό τελωνείο πρώτης εισόδου ανακτά, μέσω του εν λόγω συστήματος τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνων και τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από το προβλεπόμενο τελωνείο πρώτης εισόδου σχετικά με τον έλεγχο.».

5)

Το άρθρο 207 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 207

Απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων σε δελτία TIR ή ATA ή σε έντυπα 302

(άρθρο 6 παράγραφος 3 και άρθρο 153 παράγραφος 2 του κώδικα)

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 127 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, τα ενωσιακά εμπορεύματα προσδιορίζονται στο δελτίο TIR ή ATA ή στο έντυπο 302 του NATO ή στο έντυπο 302 της ΕΕ από τον κωδικό “T2L” ή “T2LF”. Ο δικαιούχος του καθεστώτος μπορεί να συμπεριλάβει έναν από τους εν λόγω κωδικούς, ανάλογα με την περίπτωση, συνοδευόμενο από την υπογραφή του στα σχετικά έγγραφα στον χώρο που προορίζεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων, πριν από την υποβολή τους προς θεώρηση στο τελωνείο αναχώρησης. Ο κατάλληλος κωδικός “T2L” ή “T2LF” θεωρείται με τη σφραγίδα του τελωνείου αναχώρησης η οποία συνοδεύεται από την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικού εντύπου 302 του NATO ή ηλεκτρονικού εντύπου 302 της ΕΕ ο δικαιούχος του καθεστώτος μπορεί επίσης να συμπεριλάβει έναν από τους εν λόγω κωδικούς στα στοιχεία του εντύπου 302. Στην περίπτωση αυτή, η θεώρηση από το τελωνείο αναχώρησης πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή.

2.   Όταν το δελτίο TIR, το δελτίο ΑΤΑ, το έντυπο 302 του NATO ή το έντυπο 302 της ΕΕ καλύπτει ταυτόχρονα ενωσιακά και μη ενωσιακά εμπορεύματα, αυτά αναφέρονται χωριστά και ο κωδικός “T2L” ή “T2LF”, κατά περίπτωση, τίθεται έτσι, ώστε να αφορά σαφώς μόνον τα ενωσιακά εμπορεύματα.».

6)

Στο άρθρο 218 ο τίτλος και η εισαγωγική φράση αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 218

Τελωνειακές διατυπώσεις που θεωρείται ότι διεκπεραιώθηκαν με πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 141 παράγραφοι 1, 2, 4, 4α, 5 και 6 έως 8 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446

(άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α), άρθρο 139, άρθρο 158 παράγραφος 2 και άρθρα 172, 194 και 267 του κώδικα)

Για τους σκοπούς των άρθρων 138, 139 και 140 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, οι ακόλουθες τελωνειακές διατυπώσεις, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι διεκπεραιώθηκαν με πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 141 παράγραφοι 1, 2, 4, 4α, 5 και 6 έως 8 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού:».

7)

Το άρθρο 220 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 220

Μεταβατικοί κανόνες για τις ταχυδρομικές αποστολές εμπορευμάτων

(άρθρο 158 παράγραφος 2 και άρθρα 172 και 194 του κώδικα)

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 138 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, η τελωνειακή διασάφηση για εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 141 παράγραφος 3 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και ότι τα εμπορεύματα παραδόθηκαν στον παραλήπτη.

2.   Όταν δεν κατέστη δυνατό να παραδοθούν στον παραλήπτη τα εμπορεύματα, η τελωνειακή διασάφηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί.

Τα εμπορεύματα που δεν έχουν παραδοθεί στον παραλήπτη θεωρείται ότι βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση μέχρις ότου καταστραφούν, επανεξαχθούν ή διατεθούν με άλλο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 198 του κώδικα.».

8)

Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 220α και 220β:

«Άρθρο 220a

Διαδικαστικοί κανόνες που διέπουν τη χρήση του εντύπου 302 του NATO για τελωνειακά καθεστώτα εκτός της διαμετακόμισης

(άρθρο 6 παράγραφος 3 και άρθρο 158 παράγραφος 2 του κώδικα)

1.   Το τελωνείο που ορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο ξεκινά η στρατιωτική δραστηριότητα επί του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης παρέχει στις δυνάμεις του NATO που σταθμεύουν στο έδαφός του έντυπα 302 του NATO, τα οποία:

α)

είναι θεωρημένα εκ των προτέρων με τη σφραγίδα και την υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου·

β)

φέρουν αύξοντα αριθμό·

γ)

φέρουν την πλήρη διεύθυνση του εν λόγω καθορισμένου τελωνείου για την επιστροφή του επιστρεφόμενου αντιτύπου του εντύπου 302 του NATO.

2.   Κατά τη στιγμή της αποστολής των εμπορευμάτων, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ προβαίνουν σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

α)

υποβάλλουν τα στοιχεία του εντύπου 302 του NATO ηλεκτρονικά στο καθορισμένο τελωνείο·

β)

συμπληρώνουν το έντυπο 302 του NATO με δήλωση ότι τα εμπορεύματα διακινούνται υπό τον έλεγχό τους και πιστοποιούν τη γνησιότητα της εν λόγω δήλωσης με υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία.

3.   Εάν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ενεργήσουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β), καταθέτουν πάραυτα αντίτυπο του εντύπου 302 του NATO στο τελωνείο που έχει οριστεί ως αρμόδιο για τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους που αφορούν τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ οι οποίες αποστέλλουν τα εμπορεύματα ή για λογαριασμό των οποίων αποστέλλονται τα εμπορεύματα.

Τα άλλα αντίτυπα του εντύπου 302 του NATO συνοδεύουν την αποστολή στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ προορισμού, οι οποίες τα σφραγίζουν και τα υπογράφουν κατά την άφιξη των εμπορευμάτων.

Κατά την άφιξη των εμπορευμάτων, δύο αντίτυπα του εντύπου κατατίθενται στο τελωνείο που έχει οριστεί ως αρμόδιο για τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους που αφορούν τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ προορισμού.

Το εν λόγω καθορισμένο τελωνείο φυλάσσει ένα αντίτυπο και επιστρέφει το δεύτερο αντίτυπο στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους που αφορούν τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ οι οποίες αποστέλλουν τα εμπορεύματα ή για λογαριασμό των οποίων αποστέλλονται τα εμπορεύματα.

Άρθρο 220β

Διαδικαστικοί κανόνες που διέπουν τη χρήση του εντύπου 302 της ΕΕ για τελωνειακά καθεστώτα εκτός της διαμετακόμισης

(άρθρο 6 παράγραφος 3 και άρθρο 158 παράγραφος 2 του κώδικα)

1.   Το τελωνείο που ορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο ξεκινά η στρατιωτική δραστηριότητα επί του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης παρέχει στις στρατιωτικές δυνάμεις κράτους μέλους που σταθμεύουν στο έδαφός του έντυπα 302 της ΕΕ, τα οποία:

α)

είναι θεωρημένα εκ των προτέρων με τη σφραγίδα και την υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου·

β)

φέρουν αύξοντα αριθμό·

γ)

φέρουν την πλήρη διεύθυνση του εν λόγω καθορισμένου τελωνείου για την επιστροφή του επιστρεφόμενου αντιτύπου του εντύπου 302 της ΕΕ.

2.   Κατά τη στιγμή της αποστολής των εμπορευμάτων, οι στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους μέλους προβαίνουν σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

α)

υποβάλλουν τα στοιχεία του εντύπου 302 της ΕΕ ηλεκτρονικά στο καθορισμένο τελωνείο·

β)

συμπληρώνουν το έντυπο 302 της ΕΕ με δήλωση ότι τα εμπορεύματα διακινούνται υπό τον έλεγχό τους και πιστοποιούν τη γνησιότητα της εν λόγω δήλωσης με υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία.

3.   Εάν οι στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους μέλους ενεργήσουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β), καταθέτουν πάραυτα αντίτυπο του εντύπου 302 της ΕΕ στο τελωνείο που έχει οριστεί ως αρμόδιο για τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους που αφορούν τις στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους μέλους οι οποίες αποστέλλουν τα εμπορεύματα ή για λογαριασμό των οποίων αποστέλλονται τα εμπορεύματα.

Τα άλλα αντίτυπα του εντύπου 302 της ΕΕ συνοδεύουν την αποστολή στις στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους μέλους προορισμού, οι οποίες τα σφραγίζουν και τα υπογράφουν κατά την άφιξη των εμπορευμάτων.

Κατά την άφιξη των εμπορευμάτων, δύο αντίτυπα του εντύπου κατατίθενται στο τελωνείο που έχει οριστεί ως αρμόδιο για τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους που αφορούν τις στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους μέλους προορισμού.

Το εν λόγω καθορισμένο τελωνείο φυλάσσει ένα αντίτυπο και επιστρέφει το δεύτερο αντίτυπο στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους που αφορούν τις στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους μέλους οι οποίες αποστέλλουν τα εμπορεύματα ή για λογαριασμό των οποίων αποστέλλονται τα εμπορεύματα.».

9)

Στο άρθρο 221, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 4, 5 και 6:

«4.   Ως αρμόδιο τελωνείο για την υποβολή διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σε σχέση με αποστολή εμπορευμάτων που υπάγεται σε απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 ή το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου (*3), υπό καθεστώς ΦΠΑ άλλο από το ειδικό καθεστώς για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή εδάφη, το οποίο προβλέπεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (*4), ορίζεται τελωνείο του κράτους μέλους στο οποίο περατώνεται η αποστολή ή η μεταφορά των εμπορευμάτων.

5.   Η τελωνειακή αρχή κάθε κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου σταθμεύουν δυνάμεις του ΝΑΤΟ οι οποίες νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν το έντυπο 302 του NATO, ορίζει το τελωνείο ή τα τελωνεία που είναι αρμόδια για τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους σχετικά με τη διακίνηση ή χρήση εμπορευμάτων στο πλαίσιο στρατιωτικής δραστηριότητας.

6.   Η τελωνειακή αρχή κάθε κράτους μέλους ορίζει το τελωνείο ή τα τελωνεία που είναι αρμόδια για τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους σχετικά με τη διακίνηση ή χρήση εμπορευμάτων στο πλαίσιο στρατιωτικής δραστηριότητας υπό την κάλυψη του εντύπου 302 της ΕΕ.

(*3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 23)."

(*4)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).»."

10)

Το άρθρο 271 τροποποιείται ως εξής:

α)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

«1α.   Οι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιούν εναρμονισμένη διεπαφή συναλλασσομένων σε ενωσιακό επίπεδο, η οποία σχεδιάζεται από κοινού από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, για την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών (INF) σχετικά με τα καθεστώτα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.»·

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι παράγραφοι 1 και 1α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από την ημερομηνία εγκατάστασης των Δελτίων Πληροφοριών (INF) για Ειδικά Καθεστώτα του ΕΤΚ που ορίζεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151.».

11)

Στον τίτλο VII κεφάλαιο 2 τμήμα 1, ο τίτλος του υποτμήματος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Υποτμήμα 4

Διακίνηση εμπορευμάτων υπό την κάλυψη του εντύπου 302 του NATO ή του εντύπου 302 της ΕΕ »

12)

Το άρθρο 285 διαγράφεται.

13)

Το άρθρο 286 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 286

Παροχή εντύπων 302 του NATO στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ

(άρθρο 226 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και άρθρο 227 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κώδικα)

Το καθορισμένο τελωνείο του κράτους μέλους αναχώρησης παρέχει στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στο έδαφός του έντυπα 302 του NATO, τα οποία:

α)

είναι θεωρημένα εκ των προτέρων με τη σφραγίδα και την υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου·

β)

φέρουν αύξοντα αριθμό·

γ)

φέρουν την πλήρη διεύθυνση του εν λόγω καθορισμένου τελωνείου για την επιστροφή του επιστρεφόμενου αντιτύπου του εντύπου 302 του NATO.».

14)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 286a

Παροχή εντύπων 302 της ΕΕ στις στρατιωτικές δυνάμεις των κρατών μελών

(άρθρο 226 παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 227 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα)

Το καθορισμένο τελωνείο του κράτους μέλους αναχώρησης παρέχει στις στρατιωτικές δυνάμεις κράτους μέλους που σταθμεύουν στο έδαφός του έντυπα 302 της ΕΕ, τα οποία:

α)

είναι θεωρημένα εκ των προτέρων με τη σφραγίδα και την υπογραφή υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου·

β)

φέρουν αύξοντα αριθμό·

γ)

φέρουν την πλήρη διεύθυνση του εν λόγω καθορισμένου τελωνείου για την επιστροφή του επιστρεφόμενου αντιτύπου του εντύπου 302 της ΕΕ.».

15)

Το άρθρο 287 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 287

Διαδικαστικοί κανόνες που διέπουν τη χρήση του εντύπου 302 του NATO

(άρθρο 226 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και άρθρο 227 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κώδικα)

1.   Κατά τη στιγμή της αποστολής των εμπορευμάτων, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ προβαίνουν σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

α)

υποβάλλουν τα στοιχεία του εντύπου 302 του NATO ηλεκτρονικά στο τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου·

β)

συμπληρώνουν το έντυπο 302 του NATO με δήλωση ότι τα εμπορεύματα διακινούνται υπό τον έλεγχό τους και πιστοποιούν τη γνησιότητα της εν λόγω δήλωσης με υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία.

2.   Εάν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ υποβάλουν τα στοιχεία του εντύπου 302 του NATO ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα άρθρα 294, 296, 304, 306, και 314 έως 316 του παρόντος κανονισμού.

3.   Εάν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ενεργήσουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), καταθέτουν πάραυτα αντίτυπο του εντύπου 302 του NATO στο καθορισμένο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους που αφορούν τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ οι οποίες αποστέλλουν τα εμπορεύματα ή για λογαριασμό των οποίων αποστέλλονται τα εμπορεύματα.

Τα άλλα αντίτυπα του εντύπου 302 του NATO συνοδεύουν την αποστολή στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ προορισμού, οι οποίες τα σφραγίζουν και τα υπογράφουν κατά την άφιξη των εμπορευμάτων.

Κατά την άφιξη των εμπορευμάτων, δύο αντίτυπα του εντύπου 302 του NATO κατατίθενται στο τελωνείο που έχει οριστεί ως αρμόδιο για τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους που αφορούν τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ προορισμού.

Το εν λόγω καθορισμένο τελωνείο φυλάσσει ένα αντίτυπο του εντύπου 302 του NATO και επιστρέφει το δεύτερο αντίτυπο στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους που αφορούν τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ οι οποίες αποστέλλουν τα εμπορεύματα ή για λογαριασμό των οποίων αποστέλλονται τα εμπορεύματα.».

16)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 287α:

«Άρθρο 287a

Διαδικαστικοί κανόνες που διέπουν τη χρήση του εντύπου 302 της ΕΕ

(άρθρο 226 παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 227 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα)

1.   Κατά τη στιγμή της αποστολής των εμπορευμάτων, οι στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους μέλους προβαίνουν σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

α)

υποβάλλουν τα στοιχεία του εντύπου 302 της ΕΕ ηλεκτρονικά στο τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου·

β)

συμπληρώνουν το έντυπο 302 της ΕΕ με δήλωση ότι τα εμπορεύματα διακινούνται υπό τον έλεγχό τους και πιστοποιούν τη γνησιότητα της εν λόγω δήλωσης με υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία.

2.   Εάν οι στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους μέλους υποβάλουν τα στοιχεία του εντύπου 302 της ΕΕ ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα άρθρα 294, 296, 304, 306, και 314 έως 316.

3.   Εάν οι στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους μέλους ενεργήσουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), καταθέτουν πάραυτα αντίτυπο του εντύπου 302 της ΕΕ στο καθορισμένο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους που αφορούν τις στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους μέλους οι οποίες αποστέλλουν τα εμπορεύματα ή για λογαριασμό των οποίων αποστέλλονται τα εμπορεύματα.

Τα άλλα αντίτυπα του εντύπου 302 της ΕΕ συνοδεύουν την αποστολή στις στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους μέλους προορισμού, οι οποίες τα σφραγίζουν και τα υπογράφουν κατά την άφιξη των εμπορευμάτων.

Κατά την άφιξη των εμπορευμάτων, δύο αντίτυπα του εντύπου 302 της ΕΕ κατατίθενται στο τελωνείο που έχει οριστεί ως αρμόδιο για τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους που αφορούν τις στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους μέλους προορισμού.

Το εν λόγω καθορισμένο τελωνείο φυλάσσει ένα αντίτυπο του εντύπου 302 της ΕΕ και επιστρέφει το δεύτερο αντίτυπο στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους που αφορούν τις στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους μέλους οι οποίες αποστέλλουν τα εμπορεύματα ή για λογαριασμό των οποίων αποστέλλονται τα εμπορεύματα.».

17)

Το άρθρο 321 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης θεωρείται ότι έχει λήξει όταν:

α)

πραγματοποιηθεί η κατάλληλη εγγραφή στις εμπορικές καταχωρίσεις του παραλήπτη, ή

β)

ο φορέας εκμετάλλευσης της σταθερής εγκατάστασης μεταφοράς, έχει πιστοποιήσει ότι τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν μέσω σταθερής εγκατάστασης μεταφοράς:

i)

έφθασαν στην εγκατάσταση του παραλήπτη·

ii)

έγιναν δεκτά στο δίκτυο διανομής του παραλήπτη· ή

iii)

έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.»·

β)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6.   Μη ενωσιακά εμπορεύματα θεωρείται ότι βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση από τη στιγμή της λήξης του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης σύμφωνα με την παράγραφο 5 στοιχείο α) ή στοιχείο β) σημείο i) ή ii).».

18)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 323α:

«Άρθρο 323a

Ειδική εκκαθάριση του καθεστώτος για εμπορεύματα που διακινούνται ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο στρατιωτικής δραστηριότητας

(άρθρο 215 του κώδικα)

Για τους σκοπούς της εκκαθάρισης του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής όσον αφορά τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 235α του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, η ανάλωση ή η καταστροφή τους θεωρείται επανεξαγωγή, υπό τον όρο ότι η αναλωθείσα ή καταστραφείσα ποσότητα αντιστοιχεί στον χαρακτήρα της στρατιωτικής δραστηριότητας.».

19)

Στο άρθρο 324 παράγραφος 2 στοιχείο α) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου μη ενωσιακά εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ θα αποτελούσαν αντικείμενο εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης, εάν είχαν διασαφιστεί για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος της άδειας για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ΙΜ/ΕΧ παρέχει τα στοιχεία δεδομένων σύμφωνα με το σχετικό μέτρο επιτήρησης.».

20)

Στο άρθρο 331, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3.   Όταν τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μέσω σταθερής εγκατάστασης μεταφοράς εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μέσω της εγκατάστασης αυτής, τα εμπορεύματα αυτά θεωρείται ότι προσκομίζονται στο τελωνείο όταν τίθενται στη σταθερή μεταφορική εγκατάσταση.».

21)

Το παράρτημα 23-02 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

22)

Το παράρτημα 72-04 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο μέρος I κεφάλαιο III, το σημείο 19.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«19.3.

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού συνολικής εγγύησης ή του πιστοποιητικού απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης περιορίζεται σε πέντε έτη. Ωστόσο, το τελωνείο εγγύησης έχει τη δυνατότητα να παρατείνει το διάστημα αυτό άπαξ κατά πέντε έτη το πολύ.

Όταν, κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, το τελωνείο εγγύησης πληροφορείται ότι το πιστοποιητικό, ως αποτέλεσμα πολλαπλών αλλαγών, δεν είναι αρκετά ευανάγνωστο και μπορεί να απορριφθεί από το τελωνείο αναχώρησης, το τελωνείο εγγύησης ακυρώνει το πιστοποιητικό και εκδίδει νέο πιστοποιητικό, κατά περίπτωση.

Τα πιστοποιητικά με περίοδο ισχύος δύο ετών παραμένουν έγκυρα. Το τελωνείο εγγύησης έχει τη δυνατότητα να παρατείνει την περίοδο ισχύος τους άπαξ κατά πέντε έτη το πολύ.»·

β)

στο μέρος II κεφάλαιο II:

i)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Υπόδειγμα ειδικής σφραγίδας που χρησιμοποιείται από εγκεκριμένο αποστολέα/εγκεκριμένο εκδότη»·

ii)

το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.

Εγκεκριμένος αποστολέας/εγκεκριμένος εκδότης».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2016.

Το άρθρο 1 παράγραφος 19 εφαρμόζεται από τις 12 Ιουλίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 269 της 10ης Οκτωβρίου 2013, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

(3)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 στην υπόθεση C-661/15, X BV κατά Staatssecretaris van Financiën, ECLI:EU:C:2017:753.

(4)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

(6)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2019, για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 325 της 16.12.2019, σ. 168).

(7)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

(8)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

(9)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/670 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών (ΕΕ L 115 της 29.4.2016, σ. 37).

(10)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/640 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2018, για τη θέσπιση εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλουμινίου καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών (ΕΕ L 106 της 26.4.2018, σ. 7).

(11)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα 23-02 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 142 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περιγραφή των εμπορευμάτων στον παρόντα πίνακα είναι απλώς ενδεικτική και δεν θίγει τους κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 142 παράγραφος 6 καθορίζεται από την εμβέλεια των κωδικών ΣΟ όπως υφίστανται κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος κανονισμού.

Κωδικός ΣΟ (TARIC)

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Περίοδος ισχύος

0701 90 50

Πατάτες πρώιμες

1.1 έως 30.6

0703 10 19

Κρεμμύδια (άλλα από εκείνα για σπορά)

1.1 έως 31.12

0703 20 00

Σκόρδα

1.1 έως 31.12

0708 20 00

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

1.1 έως 31.12

0709200010

Σπαράγγια, πράσινα

1.1 έως 31.12

0709200090

Σπαράγγια, άλλα

1.1 έως 31.12

0709 60 10

Γλυκοπιπεριές

1.1 έως 31.12

0714 20 10

Γλυκοπατάτες νωπές, ολόκληρες, που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου

1.1 έως 31.12

0804300090

Ανανάδες, άλλοι από αποξεραμένους

1.1 έως 31.12

0804400010

Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, νωπά

1.1 έως 31.12

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά

1.6 έως 30.11

0805211010

0805219011

0805219091

Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται τα tangerines και satsumas), νωπά

1.3 έως 31.10

0805220011

Μανταρίνια του είδους monreales, νωπά

1.3 έως 31.10

0805220020

Κλημεντίνες (clémentines, άλλες από monreales), νωπές

1.3 έως 31.10

0805290011

0805290021

0805290091

Wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά

1.3 έως 31.10

0805400011

0805400031

Γκρέιπφρουτ, στα οποία περιλαμβάνονται οι φράπες, νωπά, λευκά

1.1 έως 31.12

0805400019

0805400039

Γκρέιπφρουτ, στα οποία περιλαμβάνονται οι φράπες, νωπά, ροδόχροα

1.1 έως 31.12

0805509010

Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), νωπά

1.1 έως 31.12

0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

21.11 έως 20.7

0807 11 00

Καρπούζια

1.1 έως 31.12

0807190050

Amarillo, Cuper, Honey Dew (συμπεριλαμβανομένων Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo, (συμπεριλαμβανομένων Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1.1 έως 31.12

0807190090

Άλλα πεπονοειδή

1.1 έως 31.12

0808309010

Αχλάδια της ποικιλίας Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus bretscheideri)

1.5 έως 30.6

0808309090

Αχλάδια, άλλα

1.5 έως 30.6

0809 10 00

Βερίκοκα

1.1 έως 31.5

1.8 έως 31.12

0809 30 10

Μπρουνιόν και νεκταρίνια

1.1 έως 10.6

1.10 έως 31.12

0809 30 90

Άλλα ροδάκινα

1.1 έως 10.6

1.10 έως 31.12

0809 40 05

Δαμάσκηνα

1.10 έως 10.6

0810 10 00

Φράουλες

1.1 έως 31.12

0810 20 10

Σμέουρα

1.1 έως 31.12

0810 50 00

Ακτινίδια (kiwis)

1.1 έως 31.12»