27.5.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 165/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/698 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Μαΐου 2020

για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19 και σχετικά με την ανανέωση ή επέκταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων και με την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 και το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η επιδημική έκρηξη της COVID‐19 και η επακόλουθη κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας αποτελούν μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για τα κράτη μέλη και συνιστούν σημαντική επιβάρυνση για τις εθνικές αρχές, τους πολίτες της Ένωσης και τους οικονομικούς φορείς, ιδίως στον τομέα των μεταφορών. Η κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας έχει δημιουργήσει έκτακτες περιστάσεις που επηρεάζουν τη συνήθη δραστηριότητα των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη, καθώς και το έργο των επιχειρήσεων μεταφορών όσον αφορά τις διοικητικές διατυπώσεις που πρέπει να διεκπεραιωθούν σε διάφορους τομείς μεταφορών, και οι οποίες δεν μπορούσαν ευλόγως να είχαν προβλεφθεί κατά τον χρόνο έκδοσης των σχετικών μέτρων. Οι εν λόγω έκτακτες περιστάσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε διάφορους τομείς που καλύπτονται από το ενωσιακό δίκαιο για τις μεταφορές.

(2)

Ειδικότερα, οι μεταφορείς και άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις διατυπώσεις ή τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να συμμορφωθούν με ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου για την ανανέωση ή την παράταση της ισχύος πιστοποιητικών, αδειών ή εγκρίσεων ή για την ολοκλήρωση άλλων βημάτων που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της ισχύος τους. Για τους ίδιους λόγους, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενδέχεται να μην είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που ορίζει το ενωσιακό δίκαιο και να διασφαλίσουν τη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων που υποβάλλουν οι μεταφορείς πριν λήξουν οι ισχύουσες προθεσμίες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, καθώς και για την ύπαρξη ασφάλειας δικαίου και την ορθή εφαρμογή των σχετικών νομικών πράξεων. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν προσαρμογές, ιδίως όσον αφορά ορισμένες προθεσμίες, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της Επιτροπής να επιτρέπει παρατάσεις κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε κράτους μέλους.

(3)

Η οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει τους εφαρμοστέους κανόνες σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών. Οι οδηγοί αυτοί πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) και να αποδεικνύουν ότι έχουν ολοκληρώσει την περιοδική κατάρτιση με την κατοχή άδειας οδήγησης ή δελτίου επιμόρφωσης οδηγού στο οποίο καταχωρίζεται η περιοδική κατάρτιση. Λόγω των δυσκολιών που συνεπάγεται για τον κάτοχο ΠΕΙ η ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης και η ανανέωση των ΠΕΙ που πιστοποιούν την κατάρτιση αυτή εξαιτίας των έκτακτων περιστάσεων της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19, που είχαν ήδη ανακύψει την 1η Φεβρουαρίου 2020 σε ορισμένα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να παραταθεί η ισχύς των εν λόγω πιστοποιητικών κατά επτά μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια των οδικών μεταφορών. Τα μέτρα σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα, που έχουν ληφθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ, το παράρτημα Ι της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), ή το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2003/59/ΕΚ πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ.

(4)

Η οδηγία 2006/126/ΕΚ θεσπίζει κανόνες για τις άδειες οδήγησης. Προβλέπει την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης που εκδίδουν τα κράτη μέλη με βάση ενωσιακό υπόδειγμα άδειας οδήγησης και θεσπίζει σειρά ελάχιστων απαιτήσεων για τις άδειες αυτές. Ειδικότερα, οι οδηγοί μηχανοκίνητων οχημάτων πρέπει να διαθέτουν έγκυρη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να ανανεώνεται ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ανταλλάσσεται μετά τη λήξη της διοικητικής της ισχύος. Λόγω των δυσκολιών ανανέωσης των αδειών οδήγησης εξαιτίας των έκτακτων περιστάσεων της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19, που είχαν ήδη ανακύψει την 1η Φεβρουαρίου 2020 σε ορισμένα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να παραταθεί η ισχύς ορισμένων αδειών κατά επτά μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της οδικής κινητικότητας.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θεσπίζει κανόνες για τους ταχογράφους στις οδικές μεταφορές. Η συμμόρφωση με τους κανόνες για τον χρόνο οδήγησης, τον χρόνο εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) και στην οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και της οδικής ασφάλειας. Λόγω της ανάγκης να εξασφαλιστεί η συνέχεια της παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών, παρά τις δυσκολίες κατά την εκτέλεση των τακτικών επιθεωρήσεων των ταχογράφων λόγω των έκτακτων περιστάσεων που προκλήθηκαν από την επιδημική έκρηξη της COVID‐19, οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, οι οποίες θα έπρεπε να διενεργηθούν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θα πρέπει πλέον να διενεργηθούν το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο. Για τον ίδιο λόγο, οι δυσκολίες ανανέωσης και αντικατάστασης των καρτών οδηγού λόγω των έκτακτων περιστάσεων που προκλήθηκαν από την επιδημική έκρηξη της COVID‐19 δικαιολογούν τη χορήγηση πρόσθετης προθεσμίας στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές, οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, και την υποχρέωση, να καταφύγουν σε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για την καταγραφή των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τον χρόνο οδήγησης, τον χρόνο εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης, έως ότου λάβουν νέα κάρτα.

(6)

Η οδηγία 2014/45/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) θεσπίζει κανόνες για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους. Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι ένα σύνθετο έργο με το οποίο εξασφαλίζεται ότι τα οχήματα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης τους σε ασφαλή και αποδεκτή περιβαλλοντικά κατάσταση. Λόγω δυσκολιών διενέργειας των περιοδικών τεχνικών ελέγχων ως συνέπεια των έκτακτων περιστάσεων που προκλήθηκαν από την επιδημική έκρηξη της COVID‐19, που είχαν ήδη ανακύψει την 1η Φεβρουαρίου 2020 σε ορισμένα κράτη μέλη, οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι που θα έπρεπε να διενεργηθούν μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 θα πρέπει πλέον να διενεργηθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά όχι αργότερα από επτά μήνες μετά την αρχική προθεσμία και τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι την εν λόγω μεταγενέστερη ημερομηνία.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) θεσπίζει κοινούς κανόνες όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα. Η επιδημική έκρηξη της COVID‐19 και η επακόλουθη κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του τομέα και ορισμένες επιχειρήσεις μεταφορών δεν πληρούν πλέον την απαίτηση της οικονομικής επιφάνειας. Δεδομένου του μειωμένου επιπέδου δραστηριότητας που συνεπάγεται η κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας, μπορεί να αναμένεται ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος απ’ ό,τι συνήθως προκειμένου οι επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι η απαίτηση της οικονομικής επιφάνειας θα ικανοποιείται και πάλι σε μόνιμη βάση. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να παραταθεί η μέγιστη προθεσμία που προβλέπεται για τους σκοπούς αυτούς στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 από έξι σε δώδεκα μήνες, όσον αφορά αξιολογήσεις της οικονομικής επιφάνειας των επιχειρήσεων μεταφορών, που καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της περιόδου μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30ής Σεπτεμβρίου 2020. Εάν έχει ήδη διαπιστωθεί τέτοια αδυναμία και η προθεσμία που έχει καθοριστεί από την αρμόδια αρχή δεν έχει ακόμη εκπνεύσει, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να μπορεί να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία σε 12 μήνες συνολικά.

(8)

Οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 (9) και (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 (10) θεσπίζουν κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών και πρόσβασης στη διεθνή αγορά υπηρεσιών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία, αντίστοιχα. Για τις διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές και τις διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία απαιτείται, μεταξύ άλλων, η κατοχή κοινοτικής άδειας και, στην περίπτωση οδηγών υπηκόων τρίτων χωρών και οι οποίοι εκτελούν εμπορευματικές μεταφορές, η βεβαίωση οδηγού. Η λειτουργία τακτικών γραμμών με λεωφορεία και πούλμαν υπόκειται επίσης σε χορήγηση άδειας. Οι εν λόγω άδειες, βεβαιώσεις και εγκρίσεις μπορούν να ανανεωθούν, αφού εξακριβωθεί ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Λόγω των δυσκολιών ανανέωσης των αδειών και των βεβαιώσεων εξαιτίας των έκτακτων περιστάσεων που προκλήθηκαν από την επιδημική έκρηξη της COVID‐19, είναι αναγκαίο να παραταθεί η ισχύς τους κατά έξι μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια των οδικών μεταφορών.

(9)

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11), θεσπίζει κανόνες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Λαμβανομένων υπόψη των μέτρων εγκλεισμού σε συνδυασμό με τον πρόσθετο φόρτο εργασίας που συνεπάγεται η ανάσχεση της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19, οι εθνικές αρχές, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την ανανέωση των ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας και, ενόψει της επικείμενης λήξης ισχύος των υφιστάμενων εγκρίσεων ασφάλειας, όσον αφορά την έκδοση των εγκρίσεων αυτών για μεταγενέστερη περίοδο που καλύπτεται αντιστοίχως από τα άρθρα 10 και 12 της παρούσας οδηγίας. Ως εκ τούτου, η προθεσμία για την ανανέωση των ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας θα πρέπει να παραταθεί κατά έξι μήνες, και τα σχετικά υφιστάμενα ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας θα πρέπει αντιστοίχως να εξακολουθήσουν να ισχύουν. Ομοίως, η ισχύς τέτοιων εγκρίσεων ασφάλειας θα πρέπει να παραταθεί κατά έξι μήνες.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798, ορισμένα κράτη μέλη παρέτειναν την περίοδο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της εν λόγω οδηγίας. Επομένως, στα εν λόγω κράτη μέλη εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12). Είναι επομένως επίσης αναγκαίο να προβλεφθεί παράταση των προθεσμιών για την ανανέωση των πιστοποιητικών ασφαλείας και των εγκρίσεων ασφάλειας που έχουν εκδοθεί δυνάμει των άρθρων 10 και 11 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ και να διευκρινιστεί ότι τα σχετικά πιστοποιητικά και εγκρίσεις ασφάλειας εξακολουθούν αντίστοιχα να ισχύουν.

(11)

Η οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) θεσπίζει κανόνες σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Ένωσης. Το άρθρο 14 παράγραφος 5 και το άρθρο 16 της εν λόγω οδηγίας ορίζουν ότι η ισχύς των αδειών μηχανοδηγού περιορίζεται σε δέκα έτη και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους. Λόγω των δυσχερειών όσον αφορά την ανανέωση της άδειας συνεπεία των έκτακτων περιστάσεων που προκλήθηκαν από την επιδημική έκρηξη της COVID‐19, η ισχύς των αδειών που λήγουν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 θα πρέπει να παραταθεί κατά έξι μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. Ομοίως, στους μηχανοδηγούς θα πρέπει να χορηγηθεί επιπλέον περίοδος έξι μηνών για την ολοκλήρωση των περιοδικών ελέγχων.

(12)

Με την οδηγία 2012/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14) δημιουργείται ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος. Βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, οι αρχές αδειοδότησης μπορούν να διενεργούν τακτική αναθεώρηση ώστε να διαπιστώσουν ότι μία σιδηροδρομική επιχείρηση εξακολουθεί να πληροί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας σχετικά με την άδειά της. Βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, η αρχή αδειοδότησης μπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει μια άδεια λόγω μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επιφάνειας και μπορεί να χορηγήσει προσωρινή άδεια μέχρις ότου αναδιοργανωθεί οικονομικά η σιδηροδρομική επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια. Λόγω των έκτακτων περιστάσεων που προκλήθηκαν από την επιδημική έκρηξη της COVID‐19, οι αρχές αδειοδότησης αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη διενέργεια τακτικών αναθεωρήσεων σε σχέση με υπάρχουσες άδειες και στη λήψη των σχετικών αποφάσεων, όσον αφορά στην έκδοση νέων αδειών μετά τη λήξη της προσωρινής άδειας. Ως εκ τούτου, οι προθεσμίες για την πραγματοποίηση τακτικών επανεξετάσεων, οι οποίες, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, λήγουν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θα πρέπει να παραταθούν κατά έξι μήνες. Παρομοίως, η ισχύς των σχετικών προσωρινών αδειών που λήγουν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 θα πρέπει να παραταθεί κατά έξι μήνες.

(13)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, οι αρχές αδειοδότησης αποφασίζουν επί των αιτήσεων χορήγησης αδειών εντός τριών μηνών από την υποβολή όλων των σχετικών πληροφοριών, ιδίως δε των στοιχείων που αναφέρονται στο παράρτημα III της εν λόγω οδηγίας. Λόγω δυσχερειών κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων συνεπεία των έκτακτων περιστάσεων που προκλήθηκαν από την επιδημική έκρηξη της COVID‐19, είναι αναγκαίο να παραταθεί η εν λόγω προθεσμία κατά έξι μήνες.

(14)

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που ήταν οικονομικά σταθερές πριν από την επιδημική έκρηξη της COVID‐19 αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναστολή ή ανάκληση της άδειας ή στην αντικατάστασή της από προσωρινή άδεια χωρίς να υπάρχει διαρθρωτική οικονομική ανάγκη. Η χορήγηση προσωρινής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ θα μπορούσε να στείλει αρνητικό μήνυμα στην αγορά σχετικά με την ικανότητα επιβίωσης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, το οποίο με τη σειρά του θα επιδείνωνε τα προσωρινά τους οικονoμικά προβλήματα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, όταν η αρχή αδειοδότησης, βάσει του ελέγχου που διενεργήθηκε την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, διαπιστώσει ότι μια σιδηροδρομική επιχείρηση δεν μπορεί πλέον να πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την οικονομική επιφάνεια, θα πρέπει να είναι σε θέση πριν από την 31η Αυγούστου 2020, να αποφασίσει να μην αναστείλει ή ανακαλέσει την άδεια της εν λόγωσιδηροδρομικής επιχείρησης, υπό τον όρο ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ρεαλιστική προοπτική ικανοποιητικής χρηματοοικονομικής ανασυγκρότησης της σιδηροδρομικής επιχείρησης εντός των επόμενων έξι μηνών. Μετά την 31η Αυγούστου 2020, η σιδηροδρομική επιχείρηση θα πρέπει να υπόκειται στους γενικούς κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας.

(15)

Η οδηγία 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου (15) θεσπίζει προϋποθέσεις για την απόκτηση του εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων στην Ένωση. Μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους, οι κάτοχοι πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικές ιατρικές εξετάσεις. Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται σε σχέση με την επιδημική έκρηξη της COVID‐19, και ιδίως της περιορισμένης πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες για ιατρικές εξετάσεις, οι κάτοχοι πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους ενδέχεται να μην μπορούν να υποβληθούν στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις όπως οφείλουν εντός της περιόδου την οποία αφορούν τα εν λόγω μέτρα. Ως εκ τούτου, για τις περιπτώσεις στις οποίες η προθεσμία για την υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις διαφορετικά θα είχε λήξει ή θα έληγε μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, η προθεσμία αυτή θα πρέπει να παραταθεί κατά έξι μήνες σε καθεμία από τις εν λόγω περιπτώσεις. Τα πιστοποιητικά κυβερνήτη σκάφους θα πρέπει αντιστοίχως να εξακολουθήσουν να ισχύουν.

(16)

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/1629 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16) θεσπίζει τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Το άρθρο 10 της εν λόγω οδηγίας θεσπίζει περιορισμό για την περίοδο ισχύος των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Επιπλέον, το άρθρο 28 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629 προβλέπει ότι τα έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας και έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πριν από τις 6 Οκτωβρίου 2018 δυνάμει της οδηγίας που ίσχυε προηγουμένως, συγκεκριμένα της οδηγίας 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17), παραμένουν σε ισχύ μέχρι να λήξουν. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την επιδημική έκρηξη της COVID‐19 μπορεί να καταστήσουν ανέφικτο και ενίοτε αδύνατο για τις αρμόδιες αρχές να διενεργήσουν τους τεχνικούς ελέγχους προκειμένου να παραταθεί η ισχύς των σχετικών πιστοποιητικών ή, στην περίπτωση των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 28 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629, να γίνει η αντικατάστασή τους. Ως εκ τούτου, για να επιτραπεί η συνέχιση της λειτουργίας των σχετικών σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, είναι σκόπιμο να παραταθεί για περίοδο έξι μηνών η ισχύς των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, καθώς και των εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 28 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629, τα οποία διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020.

(17)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18) θεσπίζει κανόνες για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Η οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19) θεσπίζει μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων ενόψει απειλών για συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Η εν λόγω οδηγία διασφαλίζει επίσης ότι τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 επωφελούνται της ενισχυμένης ασφάλειας των λιμένων.Η συνεχιζόμενη κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας καθιστά δυσχερή για τις αρχές των κρατών μελών την διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων για την ασφάλεια στη θάλασσαενόψει της ανανέωσης ορισμένων εγγράφων στον τομέα της την ασφάλειας στη θάλασσα. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να παραταθούν οι προθεσμίες για τις αξιολογήσεις ασφάλειας και τα σχέδια ασφάλειας που απαιτούνται από τις εν λόγω νομικές πράξεις της Ένωσης κατά εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να παρασχεθεί στα κράτη μέλη και στον ναυτιλιακό κλάδο η δυνατότητα να λάβουν μια ευέλικτη και ρεαλιστική προσέγγιση και να παραμείνουν ανοικτές οι βασικές αλυσίδες εφοδιασμού, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται ευελιξία όσον αφορά τα γυμνάσια και τις ασκήσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα, τις οποίες οι νομικές πράξεις της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα απαιτεί να εκτελούνται εντός ορισμένων χρονικών πλαισίων.

(18)

Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η εφαρμογή των κανόνων από τους οποίους παρεκκλίνει ο παρών κανονισμός, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την ανανέωση ή την παράταση της ισχύος πιστοποιητικών, αδειών ή εγκρίσεων, είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη και πέραν των ημερομηνιών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, λόγω των μέτρων που έχει λάβει για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID‐19, η Επιτροπή, εφόσον ζητηθεί από το εν λόγω κράτος μέλος, θα πρέπει να έχει την εξουσία να επιτρέπει στο οικείο κράτος μέλος να παρατείνει περαιτέρω τις περιόδους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, κατά περίπτωση. Προκειμένου να κατοχυρωθεί ασφάλεια δικαίου και να εξασφαλιστεί παράλληλα ότι δεν διακυβεύεται η προστασία και η ασφάλεια των μεταφορών, η εν λόγω παράταση θα πρέπει να περιορίζεται στην αναγκαία χρονική περίοδο κατά την οποία είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη η ολοκλήρωση διατυπώσεων, διαδικασιών, ελέγχων και κατάρτισης, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

(19)

Μολονότι η επιδημική έκρηξη της COVID‐19 έχει πλήξει το σύνολο της Ένωσης, δεν έχει επηρεάσει όλες τις χώρες με ομοιόμορφο τρόπο. Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί σε διαφορετικούς βαθμούς και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Δεδομένου ότι οι παρεκκλίσεις από τους κανόνες που θα εφαρμόζονταν κανονικά θα πρέπει να περιορίζονται στο αναγκαίο, θα πρέπει, όσον αφορά την οδηγία 2006/126/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014, την οδηγία 2014/45/ΕΕ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 και την οδηγία 2007/59/ΕΚ, τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτές τις νομικές πράξεις χωρίς να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό παρεκκλίσεις, όταν η εφαρμογή των εν λόγω νομικών πράξεων εξακολουθεί να είναι εφικτή. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και όταν ένα κράτος μέλος αντιμετώπισε τέτοιες δυσχέρειες αλλά έλαβε κατάλληλα εθνικά μέτρα για να τις μετριάσει. Εντούτοις, τα κράτη μέλη που επιλέγουν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας δεν θα πρέπει να εμποδίζουν κανέναν οικονομικό φορέα ή πρόσωπο να βασίζεται στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και οι οποίες εφαρμόζονται σε άλλο κράτος μέλος, και θα πρέπει ιδίως να αναγνωρίζουν άδειες, πιστοποιητικά ή εγκρίσεις, των οποίων η ισχύς έχει παραταθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(20)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η παράταση των προθεσμιών που ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο για την ανανέωση και την παράταση της περιόδου ισχύος ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων, και την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης ως απόκριση στις έκτακτες περιστάσεις που προκαλούνται από την επιδημική έκρηξη της COVID‐19 στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών και της ασφάλειας στη θάλασσα, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, και μπορεί, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(21)

Εν όψει του επείγοντος χαρακτήρα λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν προκληθεί από την επιδημική έκρηξη της COVID‐19, θεωρήθηκε σκόπιμο να εφαρμοστεί παρέκκλιση από την περίοδο των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

(22)

Λόγω της απρόβλεπτης και αιφνίδιας φύσης της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19, κατέστη αδύνατη η έγκαιρη λήψη σχετικών μέτρων. Για τον λόγο αυτό, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να καλύπτουν την περίοδο πριν από την έναρξη ισχύος του. Δεδομένης της φύσης των εν λόγω διατάξεων, η προσέγγιση αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων.

(23)

Υπό το πρίσμα της επιτακτικής ανάγκης για αντιμετώπιση χωρίς καθυστέρηση των περιστάσεων που προκλήθηκαν από την επιδημική έκρηξη της COVID‐19 στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών και της ασφάλειας στη θάλασσα, ενώ, κατά περίπτωση, παρέχει στα κράτη μέλη εύλογο χρονικό διάστημα για να ενημερώσουν την Επιτροπή εάν αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν ορισμένες παρεκκλίσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συντομευθούν κατά το δυνατόν οι καταστάσεις νομικής αβεβαιότητας που επηρεάζουν πολλές αρχές και επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, ιδίως όταν οι σχετικές προθεσμίες έχουν ήδη λήξει,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται ειδικά και προσωρινά μέτρα για την ανανέωση και την παράταση της περιόδου ισχύος ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων και την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης ως αντίδραση στις έκτακτες περιστάσεις που προκαλούνται από την επιδημική έκρηξη της COVID‐19 στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών και της ασφάλειας στη θάλασσα.

Άρθρο 2

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στην οδηγία 2003/59/ΕΚ

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ, οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση από κάτοχο πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) της περιοδικής κατάρτισης, οι οποίες, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνονται, ή ότι έχουν παραταθεί, για περίοδο επτά μηνών σε κάθε περίπτωση. Τα ΠΕΙ παραμένουν αναλόγως σε ισχύ.

2.   Η ισχύς της σήμανσης του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95» που προβλέπεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2006/126/ΕΚ, η οποία προστίθεται από τις αρμόδιες αρχές είτε στην άδεια οδήγησης είτε στο δελτίο επιμόρφωσης οδηγού που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ με βάση τα ΠΕΙ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, θεωρείται ότι παρατείνεται για περίοδο επτά μηνών από την ημερομηνία που αναγράφεται σε κάθε τέτοια άδεια ή δελτίο επιμόρφωσης οδηγού.

3.   Η ισχύς των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2003/59/ΕΚ, τα οποία διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνεται, ή ότι έχει παραταθεί, για περίοδο επτά μηνών από την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται σε κάθε τέτοιο δελτίο.

4.   Με την επιφύλαξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2003/59/ΕΚ και 2006/126/ΕΚ που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2020 και 28ης Μαΐου 2020 παραμένουν σε ισχύ.

5.   Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης ή η πιστοποίησή της, η σήμανση του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95» ή η ανανέωση των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού είναι πιθανό να παραμείνουν ανέφικτες και πέραν της 31ης Αυγούστου 2020 λόγω των μέτρων που έχει λάβει και που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID‐19, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για την έγκριση παράτασης των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, κατά περίπτωση. Η αίτηση αυτή μπορεί να αφορά τις περιόδους μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2020 και 31ης Αυγούστου 2020 ή τις επτάμηνες περιόδους που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, κατά περίπτωση, ή και τις δύο. Υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Αυγούστου 2020.

6.   Όταν, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει παράταση των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, αντιστοίχως, όπως δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση. Η παράταση είναι περιορισμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την περίοδο κατά την οποία είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη η εν λόγω περιοδική κατάρτιση ή η σχετική πιστοποίηση, η σήμανση του εναρμονισμένου ενωσιακού κωδικού «95» ή η ανανέωση των δελτίων επιμόρφωσης οδηγού και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στην οδηγία 2006/126/ΕΚ

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 της οδηγίας 2006/126/ΕΚ και το σημείο 3 στοιχείο δ) του παραρτήματος I της εν λόγω οδηγίας, η ισχύς των αδειών οδήγησης οι οποίες, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνεται, ή ότι έχει παραταθεί, για περίοδο επτά μηνών από την ημερομηνία λήξης ισχύος που αναφέρεται σε κάθε άδεια οδήγησης.

2.   Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η ανανέωση των αδειών οδήγησης είναι πιθανό να παραμείνει ανέφικτη και πέραν της 31ης Αυγούστου 2020 λόγω των μέτρων που έχει λάβει και που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID‐19, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για την έγκριση παράτασης των περιόδων που ορίζονται στην παράγραφο 1, κατά περίπτωση. Η αίτηση αυτή μπορεί να αφορά την περίοδο μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 ή την περίοδο των επτά μηνών ή και τις δύο. Υποβάλλεται στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2020.

3.   Όταν, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει παράταση των περιόδων που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1, όπως δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση. Η παράταση είναι περιορισμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την περίοδο κατά την οποία είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη η ανανέωση των αδειών οδήγησης και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.   Όταν ένα κράτος μέλος δεν αντιμετωπίζει, και είναι απίθανο να αντιμετωπίσει, δυσχέρειες που καθιστούν ανέφικτη την ανανέωση αδειών οδήγησης κατά την περίοδο μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, ως συνέπεια των έκτακτων περιστάσεων που προκλήθηκαν από την επιδημική έκρηξη της COVID‐19, ή έχει λάβει κατάλληλα εθνικά μέτρα για τον μετριασμό των δυσχερειών αυτών, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την παράγραφο 1, αφού πρώτα ενημερώσει την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη και δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κράτος μέλος το οποίο αποφάσισε να μην εφαρμόσει την παράγραφο 1, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν εμποδίζει τις διασυνοριακές δραστηριότητες οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή προσώπου που βασίστηκε στις παρεκκλίσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1, οι οποίες ισχύουν σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 4

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, οι τακτικές επιθεωρήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, οι οποίες διαφορετικά θα έπρεπε να είχαν διενεργηθεί ή θα έπρεπε να διενεργηθούν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, διενεργούνται το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία διαφορετικά θα έπρεπε να είχαν διενεργηθεί σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όταν ένας οδηγός υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της κάρτας οδηγού σύμφωνα με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών χορηγούν νέα κάρτα οδηγού το αργότερο δύο μήνες από τη λήψη της αίτησης. Έως ότου ο οδηγός λάβει νέα κάρτα οδηγού από τις αρχές έκδοσης των καρτών, εφαρμόζεται αναλόγως στον οδηγό το άρθρο 35 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, εφόσον ο οδηγός μπορεί να αποδείξει ότι έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης της κάρτας οδηγού σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όταν ένας οδηγός υποβάλλει αίτηση αντικατάστασης της κάρτας οδηγού σύμφωνα με την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών χορηγούν κάρτα αντικατάστασης το αργότερο δύο μήνες από τη λήψη της αίτησης. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 29 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, ο οδηγός μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί μέχρι την παραλαβή νέας κάρτας οδηγού από τις αρχές έκδοσης καρτών, υπό τον όρο ότι ο οδηγός μπορεί να αποδείξει ότι η κάρτα οδηγού επεστράφη στην αρμόδια αρχή όταν η κάρτα είχε φθαρεί ή παρουσίαζε ελάττωμα και ότι ζητήθηκε η αντικατάστασή της.

4.   Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι οι τακτικές επιθεωρήσεις, η ανανέωση των καρτών οδηγού ή η αντικατάσταση των καρτών οδηγού όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 είναι πιθανό να παραμείνουν ανέφικτες και πέραν της 31ης Αυγούστου 2020 λόγω των μέτρων που έχει λάβει και που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID‐19, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για την έγκριση παράτασης των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, κατά περίπτωση. Η αίτηση αυτή μπορεί να αφορά τις περιόδους μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 ή τις ισχύουσες προθεσμίες για την έκδοση νέας κάρτας οδηγού ή και τις δύο. Υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Αυγούστου 2020.

5.   Όταν, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει παράταση των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, αντιστοίχως, όπως δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση. Η παράταση είναι περιορισμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την περίοδο κατά την οποία είναι πιθανόν να παραμείνουν ανέφικτες οι τακτικές επιθεωρήσεις, η ανανέωση των καρτών οδηγού ή η αντικατάσταση των καρτών οδηγού και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.   Όταν ένα κράτος μέλος δεν αντιμετωπίζει, και είναι απίθανο να αντιμετωπίσει, δυσχέρειες που καθιστούν ανέφικτη τη διεξαγωγή τακτικών επιθεωρήσεων, την ανανέωση καρτών οδηγού ή την αντικατάσταση καρτών οδηγού κατά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 λόγω των έκτακτων περιστάσεων που προκλήθηκαν από την επιδημική έκρηξη της COVID‐19, ή έχει λάβει κατάλληλα εθνικά μέτρα για τη μετρίαση τέτοιων δυσκολιών, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 1, 2 και 3 αφού πρώτα ενημερώσει την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη και δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κράτος μέλος το οποίο αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 1, 2 και 3 όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν εμποδίζει τις διασυνοριακές δραστηριότητες οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή προσώπου που βασίστηκε στις παρεκκλίσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 οι οποίες ισχύουν σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 5

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στην οδηγία 2014/45/ΕΕ

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/45/ΕΕ και το σημείο 8 του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας, οι προθεσμίες για τη διενέργεια των τεχνικών ελέγχων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, διαφορετικά θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί ή θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνονται, ή ότι έχουν παραταθεί, για περίοδο επτά μηνών.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 της οδηγίας 2014/45/ΕE και το σημείο 8 του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας, η ισχύς των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου με ημερομηνία λήξης μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνεται, ή ότι έχει παραταθεί, για περίοδο επτά μηνών.

3.   Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η διενέργεια τεχνικών ελέγχων ή η σχετική πιστοποίηση είναι πιθανό να παραμείνουν ανέφικτες και πέραν της 31ης Αυγούστου 2020 λόγω των μέτρων που έχει λάβει και που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID‐19, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για την έγκριση παράτασης των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, κατά περίπτωση. Η αίτηση αυτή μπορεί να αφορά τις περιόδους μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 ή την περίοδο των επτά μηνών ή και τις δύο. Υποβάλλεται στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2020.

4.   Όταν, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει παράταση των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, αντιστοίχως, όπως δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση. Η παράταση είναι περιορισμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την περίοδο κατά την οποία είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη η διενέργεια των τεχνικών ελέγχων ή η σχετική πιστοποίηση, και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Όταν ένα κράτος μέλος δεν αντιμετωπίζει, και είναι απίθανο να αντιμετωπίσει, δυσχέρειες που καθιστούν ανέφικτη τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων ή τη σχετική πιστοποίηση κατά την περίοδο μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 ως συνέπεια των εξαιρετικών περιστάσεων λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19, ή έχει λάβει κατάλληλα εθνικά μέτρα για το μετριασμό των δυσχερειών αυτών, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 1 και 2 αφού ενημερώσει πρώτα την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη και δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κράτος μέλος το οποίο αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 1 και 2 όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν εμποδίζει τις διασυνοριακές δραστηριότητες οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή προσώπου που βασίστηκε στις παρεκκλίσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 οι οποίες ισχύουν σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 6

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, όταν αρμόδια αρχή διαπιστώνει, βάσει των ετήσιων λογαριασμών και βεβαιώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού για τις λογιστικές χρήσεις που καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της περιόδου μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 30ης Σεπτεμβρίου 2020, ότι μια επιχείρηση μεταφορών δεν πληροί την απαίτηση της οικονομικής επιφάνειας που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού, η προθεσμία που ορίζεται από την αρμόδια αρχή κατά την εν λόγω περίοδο για τους σκοπούς του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, όταν η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει πριν από τις 28 Μαΐου 2020 ότι μια επιχείρηση μεταφορών δεν πληροί την απαίτηση της οικονομικής επιφάνειας που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού και έχει καθορίσει προθεσμία εντός της οποίας η επιχείρηση μεταφορών οφείλει να διορθώσει την κατάσταση, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία δεν έχει λήξει στις 28 Μαΐου 2020. Η προθεσμία που παρατείνεται με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Άρθρο 7

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, η ισχύς των κοινοτικών αδειών, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνεται ή ότι έχει παραταθεί για περίοδο έξι μηνών. Τα επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγως.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, η ισχύς των βεβαιώσεων οδηγού, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνεται ή ότι έχει παραταθεί για περίοδο έξι μηνών.

3.   Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η ανανέωση κοινοτικών αδειών ή βεβαιώσεων οδηγού είναι πιθανό να παραμείνει ανέφικτη και πέραν της 31ης Αυγούστου 2020, λόγω των μέτρων που έχει λάβει και που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID‐19, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για την έγκριση παράτασης των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, κατά περίπτωση. Η αίτηση αυτή μπορεί να αφορά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 ή την περίοδο των έξι μηνών, ή και τις δύο. Υποβάλλεται στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2020.

4.   Όταν, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει παράταση των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, αντιστοίχως, όπως δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση. Η παράταση είναι περιορισμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την περίοδο κατά την οποία είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη η ανανέωση των κοινοτικών αδειών ή των βεβαιώσεων οδηγού και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Όταν ένα κράτος μέλος δεν αντιμετωπίζει, και είναι απίθανο να αντιμετωπίσει, δυσχέρειες που καθιστούν ανέφικτη την ανανέωση κοινοτικών αδειών ή βεβαιώσεων οδηγού κατά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 ως συνέπεια των εξαιρετικών περιστάσεων λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19, ή έχει λάβει κατάλληλα εθνικά μέτρα για τομ μετριασμό των δυσχερειών αυτών, το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 1 και 2, αφού πρώτα ενημερώσει την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη και δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κράτος μέλος το οποίο αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 1 και 2 όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν εμποδίζει τις διασυνοριακές δραστηριότητες οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή προσώπου που βασίστηκε στις παρεκκλίσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 οι οποίες ισχύουν σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 8

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, η ισχύς των κοινοτικών αδειών, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνεται ή ότι έχει παραταθεί για περίοδο έξι μηνών. Τα επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγως.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, οι αποφάσεις επί των αιτήσεων χορήγησης άδειας τακτικών υπηρεσιών που υποβάλλονται από τους μεταφορείς μεταξύ 12ης Δεκεμβρίου 2019 και 31ης Αυγούστου 2020 λαμβάνονται από την εκδίδουσα αρχή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών των οποίων έχει ζητηθεί η συμφωνία στο πλαίσιο τέτοιας αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, κοινοποιούν στην εκδίδουσα αρχή την απόφασή τους επί της αίτησης εντός τριών μηνών. Εάν η εκδίδουσα αρχή δεν λάβει απάντηση εντός τριών μηνών, θεωρείται ότι οι εν λόγω αρχές έχουν συμφωνήσει και η εκδίδουσα αρχή μπορεί να χορηγήσει την άδεια. Η παράταση της προθεσμίας σε τρεις μήνες για τα κράτη μέλη των οποίων η συμφωνία ζητήθηκε βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, εφαρμόζεται στις αιτήσεις που έχουν παραληφθεί μετά τις 27 Μαρτίου 2020.

3.   Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η ανανέωση των κοινοτικών αδειών είναι πιθανό να παραμείνει ανέφικτη και πέραν της 31ης Αυγούστου 2020 λόγω των μέτρων που έχει λάβει και που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID‐19, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για την έγκριση παράτασης των περιόδων που ορίζονται στην παράγραφο 1. Η αίτηση αυτή μπορεί να αφορά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 ή μεταξύ 12ης Δεκεμβρίου 2019 και 31ης Αυγούστου 2020 ή την περίοδο των έξι μηνών ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Υποβάλλεται στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2020.

4.   Όταν, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει παράταση των περιόδων που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1, όπως δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση. Η παράταση είναι περιορισμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την περίοδο κατά την οποία είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη η ανανέωση των κοινοτικών αδειών και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Όταν ένα κράτος μέλος δεν αντιμετωπίζει, και είναι απίθανο να αντιμετωπίσει, δυσχέρειες που καθιστούν ανέφικτη την ανανέωση κοινοτικών αδειών κατά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 ως συνέπεια των εξαιρετικών περιστάσεων λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19, ή έχει λάβει κατάλληλα εθνικά μέτρα για τον μετριασμό των δυσχερειών αυτών, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την παράγραφο 1 αφού πρώτα ενημερώσει την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη και δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κράτος μέλος το οποίο αποφάσισε να μην εφαρμόσει την παράγραφο 1 όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν εμποδίζει τις διασυνοριακές δραστηριότητες οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή προσώπου που βασίστηκε στις παρεκκλίσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 οι οποίες ισχύουν σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 9

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/798

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798, οι προθεσμίες για την ανανέωση των ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας, τα οποία διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνονται, ή ότι έχουν παραταθεί, για περίοδο έξι μηνών. Τα σχετικά ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγως.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798, η ισχύς των εγκρίσεων ασφαλείας, οι οποίες, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνεται ή ότι έχει παραταθεί για περίοδο έξι μηνών.

3.   Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η ανανέωση των ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 ή η παράταση της περιόδου ισχύος των εγκρίσεων ασφάλειας είναι πιθανό να παραμείνουν ανέφικτες και πέραν της 31ης Αυγούστου 2020 λόγω των μέτρων που έχει λάβει και που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID‐19, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για την έγκριση παράτασης των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, κατά περίπτωση. Η αίτηση αυτή μπορεί να αφορά τις περιόδους μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 ή την περίοδο των έξι μηνών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 αντιστοίχως, ή και τις δύο. Υποβάλλεται στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2020.

4.   Όταν, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει παράταση των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, αντιστοίχως, όπως δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση. Η παράταση είναι περιορισμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την περίοδο κατά την οποία είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη η ανανέωση των ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας ή η παράταση της περιόδου ισχύος των εγκρίσεων ασφάλειας και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 10

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στην οδηγία 2004/49/ΕΚ

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, οι προθεσμίες για την ανανέωση των πιστοποιητικών ασφάλειας, τα οποία διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνονται ή ότι έχουν παραταθεί για περίοδο έξι μηνών. Τα σχετικά πιστοποιητικά ασφάλειας εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγως.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, οι προθεσμίες για την ανανέωση των εγκρίσεων ασφάλειας, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνονται ή ότι έχουν παραταθεί για περίοδο έξι μηνών. Οι σχετικές εγκρίσεις ασφάλειας εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγως.

3.   Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η ανανέωση των πιστοποιητικών ασφαλείας ή των εγκρίσεων ασφάλειας είναι πιθανό να παραμείνει ανέφικτη και πέραν της 31ης Αυγούστου 2020 λόγω των μέτρων που έχει λάβει και που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID‐19, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για την έγκριση παράτασης των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, κατά περίπτωση. Η αίτηση αυτή μπορεί να αφορά τις περιόδους μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 ή τις περιόδους των έξι μηνών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 αντιστοίχως, ή και τις δύο. Υποβάλλεται στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2020.

4.   Όταν, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει παράταση των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, αντιστοίχως, όπως δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση. Η παράταση είναι περιορισμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την περίοδο κατά την οποία είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη η ανανέωση των πιστοποιητικών ασφάλειας ή των εγκρίσεων ασφάλειας και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 11

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στην οδηγία 2007/59/ΕΚ

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 5 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, οι άδειες, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνονται ή ότι έχουν παραταθεί για περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης ισχύος κάθε τέτοιας άδειας.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 και τα παραρτήματα II και VII της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των περιοδικών ελέγχων, οι οποίες, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνονται ή ότι έχουν παραταθεί για περίοδο έξι μηνών σε κάθε περίπτωση. Οι άδειες που αναφέρονται στο άρθρο 14 και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 της εν λόγω οδηγίας εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγως.

3.   Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η ανανέωση των αδειών ή η ολοκλήρωση των περιοδικών ελέγχων είναι πιθανό να παραμείνουν ανέφικτες και πέραν της 31ης Αυγούστου 2020 λόγω των μέτρων που έχει λάβει και που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID‐19, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για την έγκριση παράτασης των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, κατά περίπτωση. Η αίτηση αυτή μπορεί να αφορά τις περιόδους μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 ή την περίοδο των έξι μηνών που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 αντιστοίχως, ή και τις δύο. Υποβάλλεται στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2020.

4.   Όταν, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει παράταση των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, αντιστοίχως, όπως δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση. Η παράταση είναι περιορισμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την περίοδο κατά την οποία είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη η ανανέωση των αδειών ή η ολοκλήρωση των περιοδικών ελέγχων και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Όταν ένα κράτος μέλος δεν αντιμετωπίζει, και είναι απίθανο να αντιμετωπίσει, δυσχέρειες που καθιστούν ανέφικτη την ανανέωση των αδειών ή την ολοκλήρωση των περιοδικών ελέγχων κατά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 ως συνέπεια των έκτακτων περιστάσεων που προκλήθηκαν από την επιδημική έκρηξη της COVID‐19, ή έχει λάβει κατάλληλα εθνικά μέτρα για τον μετριασμό των δυσχερειών αυτών, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 1 και 2 αφού πρώτα ενημερώσει την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη και δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κράτος μέλος το οποίο αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 1 και 2 όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν εμποδίζει τις διασυνοριακές δραστηριότητες οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή προσώπου που βασίστηκε στις παρεκκλίσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 οι οποίες ισχύουν σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 12

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στην οδηγία 2012/34/ΕΕ

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 παράγραφος 2 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, όταν ο φορέας έκδοσης των αδειών έχει προβλέψει επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι προθεσμίες για την πραγματοποίηση της τακτικής επανεξέτασης, οι οποίες, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνονται ή ότι έχουν παραταθεί για περίοδο έξι μηνών.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 24 παράγραφος 3 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, η ισχύς των προσωρινών αδειών, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνεται ή ότι έχει παραταθεί για περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης ισχύος που αναφέρεται σε κάθε προσωρινή άδεια.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 25 παράγραφος 2 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, ο φορέας έκδοσης των αδειών αποφασίζει επί των αιτήσεων που υποβάλλονται μεταξύ της 12ης Ιανουαρίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 το αργότερο εντός εννέα μηνών από την υποβολή όλων των σχετικών πληροφοριών, ιδίως δε των στοιχείων που αναφέρονται στο παράρτημα III της εν λόγω οδηγίας.

4.   Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η διενέργεια τακτικής επανεξέτασης ή η άρση της αναστολής των αδειών ή η έκδοση νέων αδειών σε περιπτώσεις που οι άδειες έχουν προηγουμένως ανακληθεί είναι πιθανόν να παραμείνουν ανέφικτες και πέραν της 31ης Αυγούστου 2020 λόγω των μέτρων που έχει λάβει το κράτος μέλος για την πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID‐19, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για την έγκριση παράτασης των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, κατά περίπτωση. Η αίτηση αυτή μπορεί να αφορά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 ή την περίοδο των έξι μηνών ή και τις δύο. Υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Αυγούστου 2020.

5.   Όταν, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει παράταση των περιόδων που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1, όπως δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση. Η παράταση είναι περιορισμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την περίοδο κατά την οποία είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη η άρση της αναστολής των αδειών ή η έκδοση νέων αδειών κατόπιν προηγούμενης ανάκλησης και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 13

Αντιμετώπιση των αδειών σιδηροδρομικών επιχειρήσεων βάσει της οδηγίας 2012/34/ΕΕ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επιφάνειας

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 24 παράγραφος 1 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, εάν ο φορέας έκδοσης των αδειών, βάσει εξέτασης που αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη, η οποία διενεργήθηκε κατά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, διαπιστώσει ότι μια σιδηροδρομική επιχείρηση δεν μπορεί πλέον να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις σχετικά με την χρηματοοικονομική επιφάνεια που αναφέρονται στο άρθρο 20 της εν λόγω οδηγίας, μπορεί, πριν από την 31η Αυγούστου 2020, να αποφασίσει να μην αναστείλει ή να μην ανακαλέσει την άδεια της εν λόγω σιδηροδρομικής επιχείρησης, εφόσον δεν διακυβεύεται η ασφάλεια και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ρεαλιστική προοπτική ικανοποιητικής χρηματοοικονομικής ανασυγκρότησης της σιδηροδρομικής επιχείρησης εντός των επόμενων έξι μηνών.

Άρθρο 14

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στην οδηγία 96/50/ΕΚ

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 96/50/ΕΚ, οι προθεσμίες για την υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνονται ή ότι έχουν παραταθεί για περίοδο έξι μηνών. Τα πιστοποιητικά κυβερνήτη σκάφους των προσώπων που υπόκεινται στην υποχρέωση ιατρικών εξετάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγως.

2.   Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων είναι πιθανό να παραμείνει ανέφικτη και πέραν της 31ης Αυγούστου 2020 λόγω των μέτρων που έχει λάβει και που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID‐19, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για την έγκριση παράτασης των περιόδων που ορίζονται στην παράγραφο 1. Η αίτηση αυτή μπορεί να αφορά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 ή την περίοδο των έξι μηνών που ορίζεται στην παράγραφο 1 ή και τις δύο. Υποβάλλεται στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2020.

3.   Όταν, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει παράταση των περιόδων που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1, όπως δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση. Η παράταση είναι περιορισμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την περίοδο κατά την οποία είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη η υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 15

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1629

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629, η ισχύς των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η οποία θα είχε λήξει ή θα έληγε μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνεται ή ότι έχει παραταθεί για περίοδο έξι μηνών.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629, η ισχύς των εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας και έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών βάσει της οδηγίας 2006/87/ΕΚ πριν από τις 6 Οκτωβρίου 2018, η οποία, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, διαφορετικά θα είχε λήξει ή θα έληγε μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνεται ή ότι έχει παραταθεί για περίοδο έξι μηνών.

3.   Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η ανανέωση των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι πιθανό να παραμείνει ανέφικτη και πέραν της 31ης Αυγούστου 2020 λόγω των μέτρων που έχει λάβει και που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID‐19, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για την έγκριση παράτασης των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, κατά περίπτωση. Η αίτηση αυτή μπορεί να αφορά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 ή τις περιόδους των έξι μηνών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 αντιστοίχως, ή και τις δύο. Υποβάλλεται στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2020.

4.   Όταν, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει παράταση των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, αντιστοίχως, όπως δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση. Η παράταση είναι περιορισμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την περίοδο κατά την οποία είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη η ανανέωση των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 16

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004, οι προθεσμίες για τη διενέργεια της περιοδικής αναθεώρησης των αξιολογήσεων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων, οι οποίες, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνονται ή ότι έχουν παραταθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

2.   Κατά παρέκκλιση από το τμήμα 13.6 του παραρτήματος III μέρος B του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004, εάν το 2020 τα γυμνάσια δεν θα μπορούσαν να έχουν πραγματοποιηθεί ή δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εντός των τακτών χρονικών διαστημάτων που προβλέπονται στο εν λόγω τμήμα, πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια του 2020, με μέγιστο διάστημα έξι μηνών μεταξύ τους.

3.   Κατά παρέκκλιση από τα τμήματα 13.7 και 18.6 του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004, οι προθεσμίες των 18 μηνών για την πραγματοποίηση των διαφόρων τύπων ασκήσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνονται ή ότι έχουν παραταθεί κατά έξι μήνες σε κάθε περίπτωση, αλλά πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.

4.   Για τους σκοπούς των απαιτήσεων που προβλέπονται στα τμήματα 13.7 και 18.6 του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004, σύμφωνα με την οποία οι διάφοροι τύποι ασκήσεων πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος, οι ασκήσεις που διεξάγονται το 2021 κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από έγκριση δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι έχουν επίσης διενεργηθεί το 2020.

5.   Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η διενέργεια αξιολογήσεων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων ή των διαφόρων τύπων ασκήσεων που αναφέρονται στα τμήματα 13.7 και 18.6 του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004, είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη πέραν της 31ης Αυγούστου 2020, λόγω των μέτρων που έχει λάβει και που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID‐19, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για την έγκριση παράτασης των περιόδων και των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3, κατά περίπτωση. Η αίτηση αυτή μπορεί να αφορά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, την προθεσμία ή τις περιόδους των έξι μηνών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 αντιστοίχως, ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Υποβάλλεται στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2020.

6.   Όταν, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει παράταση των περιόδων και των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3, αντιστοίχως, όπως δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση. Η παράταση είναι περιορισμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την περίοδο κατά την οποία είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη η διενέργεια αξιολογήσεων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων ή των διαφόρων τύπων ασκήσεων και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 17

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στην οδηγία 2005/65/ΕΚ

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 της οδηγίας 2005/65/ΕΚ, οι προθεσμίες για τη διενέργεια της αναθεώρησης των αξιολογήσεων ασφαλείας λιμένα και των σχεδίων ασφαλείας λιμένα οι οποίες, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνονται ή ότι έχουν παραταθεί κατά έξι μήνες σε κάθε περίπτωση αλλά πάντως όχι πέραν της 30ής Νοεμβρίου 2020.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 7 και το παράρτημα ΙΙI της οδηγίας 2005/65/ΕΚ, οι προθεσμίες των 18 μηνών για την ολοκλήρωση των ασκήσεων εκπαίδευσης, οι οποίες, σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα, διαφορετικά θα είχαν λήξει ή θα έληγαν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, θεωρείται ότι παρατείνονται ή ότι έχουν παραταθεί κατά έξι μήνες σε κάθε περίπτωση, αλλά πάντως όχι πέραν της 30ής Νοεμβρίου 2020.

3.   Για τους σκοπούς της απαίτησης που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2005/65/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία οι ασκήσεις εκπαίδευσης πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος, οι ασκήσεις εκπαίδευσης που διεξάγονται το 2021 κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από έγκριση εκδοθείσα δυνάμει της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, θεωρείται επίσης ότι έχουν διενεργηθεί το 2020.

4.   Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η διενέργεια της αναθεώρησης των αξιολογήσεων ασφαλείας λιμένα και των σχεδίων ασφαλείας λιμένα ή η ολοκλήρωση των ασκήσεων εκπαίδευσης είναι πιθανό να παραμείνουν ανέφικτες πέραν της 31ης Αυγούστου 2020, λόγω των μέτρων που έχει λάβει και που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την ανάσχεση της εξάπλωσης της COVID‐19, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για την έγκριση παράτασης των περιόδων και των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, κατά περίπτωση. Η αίτηση αυτή μπορεί να αφορά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020, τις προθεσμίες, τις περιόδους των έξι μηνών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 αντιστοίχως, ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Υποβάλλεται στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2020.

5.   Όταν, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει παράταση των περιόδων και των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, αντιστοίχως, όπως δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση. Η παράταση είναι περιορισμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την περίοδο κατά την οποία είναι πιθανόν να παραμείνει ανέφικτη η ολοκλήρωση της αναθεώρησης των αξιολογήσεων ασφαλείας λιμένα και των σχεδίων ασφαλείας λιμένα ή η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 4 Ιουνίου 2020.

Εντούτοις, το άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 4 παράγραφος 6, το άρθρο 5 παράγραφος 5, το άρθρο 7 παράγραφος 5, το άρθρο 8 παράγραφος 5 και το άρθρο 11 παράγραφος 5 εφαρμόζονται από τις 28 Μαΐου 2020.

Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις αναδρομικές ισχείς που προβλέπονται στα άρθρα 2 έως 17.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2020.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2020 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2020.

(2)  Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 4).

(3)  Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την άδεια οδήγησης (ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 18).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).

(6)  Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35).

(7)  Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 51).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 88).

(11)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 102).

(12)  Οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 44).

(13)  Οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 51).

(14)  Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32).

(15)  Οδηγία 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με την εναρμόνιση των προϋποθέσεων απόκτησης εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων στην Κοινότητα (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 31).

(16)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/1629 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την τροποποίηση της οδηγίας 2009/100/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ (ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 118).

(17)  Οδηγία 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 389 της 30.12.2006, σ. 1).

(18)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις (ΕΕ L 129 της 29.4.2004, σ. 6).

(19)  Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων (ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 28).