24.4.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 130/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/558 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Απριλίου 2020

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 177, το άρθρο 178 και το άρθρο 322 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από τις συνέπειες της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 με πρωτόγνωρο τρόπο. Η τρέχουσα κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας εμποδίζει την ανάπτυξη στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές ελλείψεις ρευστότητας εξαιτίας της αιφνίδιας και σημαντικής αύξησης των δημόσιων επενδύσεων που απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους. Τα ανωτέρω δημιούργησαν μια έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα.

(2)

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 (3) και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (4) έχουν ήδη τροποποιηθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ»), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο («ΕΚΤ») και το Ταμείο Συνοχής (εν συνόλω «τα Ταμεία») και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας («ΕΤΘΑ»). Προκειμένου να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, το πεδίο στήριξης από το ΕΤΠΑ επεκτάθηκε σημαντικά.

(3)

Ωστόσο, οι σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τις οικονομίες και τις κοινωνίες της Ένωσης επιδεινώνονται. Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να παρασχεθεί στα κράτη μέλη έκτακτη πρόσθετη ευελιξία ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας, ενισχύοντας τη δυνατότητα κινητοποίησης όλων των μη χρησιμοποιούμενων ενισχύσεων από τα Ταμεία.

(4)

Προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των δημόσιων προϋπολογισμών για την αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα να ζητούν, για προγράμματα της πολιτικής συνοχής, ποσοστό συγχρηματοδότησης 100 % για τη λογιστική χρήση 2020-2021, σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και με την επιφύλαξη της διαθέσιμης χρηματοδότησης. Βάσει αξιολόγησης της εφαρμογής του εν λόγω έκτακτου ποσοστού συγχρηματοδότησης, η Επιτροπή θα μπορούσε να προτείνει επέκταση του μέτρου αυτού.

(5)

Προκειμένου να δοθεί πρόσθετη ευελιξία στα κράτη μέλη για την ανακατανομή των πόρων, ώστε να παρασχεθούν ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις στην κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να καθιερωθούν ή να ενισχυθούν οι δυνατότητες για χρηματοοικονομικές μεταφορές στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής. Επιπλέον, θα πρέπει επίσης, κατ’ εξαίρεση, να αυξηθούν για τα κράτη μέλη οι δυνατότητες μεταφοράς μεταξύ των κατηγοριών των περιφερειών λόγω των εκτεταμένων επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, τηρώντας παράλληλα τους περί συνοχής στόχους της Συνθήκης. Οι μεταφορές αυτές δεν θα πρέπει να επηρεάσουν τους πόρους στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, τις πρόσθετες πιστώσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τη στήριξη της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) ή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.

(6)

Για να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους διαθέσιμους πόρους για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 και λαμβανομένου υπόψη ότι, λόγω του προχωρημένου σταδίου υλοποίησης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η ανακατανομή των πόρων μπορεί να αφορά μόνο πόρους που είναι διαθέσιμοι για τον προγραμματισμό για το έτος 2020, δικαιολογείται η κατ’ εξαίρεση απαλλαγή των κρατών μελών από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου.

(7)

Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 και για να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος, θα πρέπει να απλουστευθούν ορισμένες διαδικαστικές απαιτήσεις που συνδέονται με την υλοποίηση και τους ελέγχους του προγράμματος. Ειδικότερα, τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης δεν θα πρέπει πλέον να τροποποιούνται για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου, είτε για να αντικατοπτριστούν προηγούμενες αλλαγές στα επιχειρησιακά προγράμματα είτε για να εισαχθούν τυχόν άλλες αλλαγές. Οι προθεσμίες για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης για το έτος 2019 και για τη διαβίβαση της συνοπτικής έκθεσης της Επιτροπής με βάση τις εν λόγω ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης θα πρέπει να μετατεθούν. Επίσης, όσον αφορά τα Ταμεία και το ΕΤΘΑ, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά η διευρυμένη δυνατότητα των ελεγκτικών αρχών να χρησιμοποιούν μέθοδο μη στατιστικής δειγματοληψίας για τη λογιστική χρήση 2019-2020.

(8)

Είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών θα πρέπει να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση για ολοκληρωμένες ή πλήρως εφαρμοσμένες πράξεις που προωθούν την ικανότητα αντιμετώπισης της κρίσης στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα οι πράξεις αυτές να επιλεγούν ακόμη και πριν από την έγκριση της αναγκαίας τροποποίησης του προγράμματος από την Επιτροπή. Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές ρυθμίσεις για την επίκληση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 ως λόγου ανωτέρας βίας στο πλαίσιο της αποδέσμευσης.

(9)

Προκειμένου να περιοριστούν ο διοικητικός φόρτος και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση όπου απαιτείται να γίνουν αλλαγές στα χρηματοδοτικά μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας, δεν θα πρέπει πλέον να απαιτούνται για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου η αναθεώρηση και η επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης και των επικαιροποιημένων επιχειρηματικών σχεδίων ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα, ως μέρος των δικαιολογητικών εγγράφων τα οποία να αποδεικνύουν ότι η παρεχόμενη στήριξη χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό για τον οποίο προοριζόταν. Οι δυνατότητες στήριξης του κεφαλαίου κίνησης από τα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα πρέπει να επεκταθούν.

(10)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τη στήριξη από τα Ταμεία και το ΕΤΘΑ, θα πρέπει να προβλεφθεί μεγαλύτερη ευελιξία για τον υπολογισμό της πληρωμής του τελικού υπολοίπου στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.

(11)

Για να διευκολυνθούν οι μεταφορές πιστώσεων που επιτρέπονται βάσει του παρόντος κανονισμού, ο όρος που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) σχετικά με τη χρήση πιστώσεων για τον ίδιο στόχο δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις μεταφορές που προτείνονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

(12)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ της προσέγγισης που ακολουθείται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας επιδημικής έκρηξης της COVID-19 και τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), αφενός, και των όρων για την παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, αφετέρου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιτραπεί η χορήγηση στήριξης στις εν λόγω επιχειρήσεις στις συγκεκριμένες αυτές συνθήκες.

(13)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας με την εισαγωγή μέτρων ευελιξίας στον τομέα της στήριξης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο, μπορούν όμως λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(14)

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης που συνδέεται με την επιδημική έκρηξη της COVID-19, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(15)

Έχοντας υπόψη την επιδημική έκρηξη της COVID-19 και την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας που συνδέεται με αυτήν και των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της, θεωρήθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

(16)

Επομένως, οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013

Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ)

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις· επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη η οποία συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης (*1) ή τους κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (*2), (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 (*3) και (ΕΕ) αριθ. 717/2014 (*4) δεν θεωρούνται επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στον τίτλο II του δεύτερου μέρους προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Έκτακτα μέτρα σχετικά με τη χρήση των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19

Άρθρο 25α

Έκτακτα μέτρα σχετικά με τη χρήση των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 60 παράγραφος 1 και από το άρθρο 120 παράγραφος 3 πρώτο και τέταρτο εδάφιο, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, μπορεί να εφαρμοστεί ποσοστό συγχρηματοδότησης 100 % για δαπάνες που δηλώνονται σε αιτήσεις πληρωμής κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2020 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2021 για έναν ή περισσότερους άξονες προτεραιότητας σε πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ ή το Ταμείο Συνοχής.

Οι αιτήσεις για τροποποίηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία για την τροποποίηση των προγραμμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 30 και συνοδεύονται από αναθεωρημένο πρόγραμμα ή αναθεωρημένα προγράμματα. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης 100 % εφαρμόζεται μόνο εάν η αντίστοιχη τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος εγκριθεί από την Επιτροπή πριν από την υποβολή της τελικής αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 2.

Πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής για τη λογιστική χρήση που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2021, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τον πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο ii) επιβεβαιώνοντας το ποσοστό συγχρηματοδότησης το οποίο ίσχυε κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης που λήγει στις 30 Ιουνίου 2020 για τις προτεραιότητες που αφορά η προσωρινή αύξηση σε 100 %.

2.   Για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, οι διαθέσιμοι πόροι σχετικά με τον προγραμματισμό του έτους 2020 για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» μπορούν, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, να μεταφερθούν μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής, ανεξάρτητα από τα ποσοστά που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του άρθρου 92 παράγραφος 1.

Για τους σκοπούς των εν λόγω μεταφορών δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του άρθρου 92 παράγραφος 4.

Οι μεταφορές δεν επηρεάζουν τους πόρους που έχουν διατεθεί για την ΠΑΝ σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 5 ή για τη βοήθεια σε απόρους βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 7.

Οι πόροι που μεταφέρονται μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής δυνάμει της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου στο οποίο μεταφέρονται.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 93 παράγραφος 1 και επιπλέον της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2, οι πόροι που διατίθενται για προγραμματισμό για το έτος 2020 μπορούν, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, να μεταφερθούν μεταξύ των κατηγοριών των περιφερειών για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.

4.   Οι αιτήσεις μεταφοράς δυνάμει των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία τροποποίησης των προγραμμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 30, αιτιολογούνται δεόντως και συνοδεύονται από το αναθεωρημένο πρόγραμμα ή τα αναθεωρημένα προγράμματα στα οποία προσδιορίζονται τα ποσά που μεταφέρονται ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, ανάλογα με την περίπτωση.

5.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και από τους ειδικούς κανόνες των Ταμείων, τα χρηματοδοτικά κονδύλια που προσδιορίζονται σε αιτήσεις για τροποποίηση προγραμμάτων που υποβλήθηκαν ή μεταφορές που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού κατά την ή μετά τις 24 Απριλίου 2020 δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό ή τους ειδικούς κανόνες των Ταμείων.

6.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16, από τις 24 Απριλίου 2020 τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης δεν τροποποιούνται και οι τροποποιήσεις προγράμματος δεν συνεπάγονται τροποποίηση των συμφώνων εταιρικής σχέσης.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 παράγραφος 1, το άρθρο 27 παράγραφος 1, το άρθρο 30 παράγραφος 1 και το άρθρο 30 παράγραφος 2 από τις 24 Απριλίου 2020 δεν επαληθεύεται η συνέπεια των προγραμμάτων και της υλοποίησής τους με το σύμφωνο εταιρικής σχέσης.

7.   Για πράξεις που προωθούν την ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, όπως αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 65 παράγραφος 6 δεν εφαρμόζεται.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 125 παράγραφος 3 στοιχείο β), οι πράξεις αυτές μπορούν να επιλέγονται για στήριξη από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ πριν από την έγκριση του τροποποιημένου προγράμματος.

8.   Για τους σκοπούς του άρθρου 87 παράγραφος 1 στοιχείο β), αν η επιδημική έκρηξη της COVID-19 προβάλλεται ως λόγος ανωτέρας βίας, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα ποσά για τα οποία δεν ήταν δυνατόν να υποβληθεί αίτηση πληρωμής, σε συνολικό επίπεδο, κατά προτεραιότητα για πράξεις των οποίων οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες είναι κάτω του 1 000 000 EUR.

9.   Η ετήσια έκθεση υλοποίησης του προγράμματος, που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1, για το έτος 2019 υποβάλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για όλα τα ΕΔΕΤ, κατά παρέκκλιση από τις προθεσμίες που ορίζονται στους ειδικούς κανόνες των Ταμείων. Αντίστοιχα, μπορεί να μετατεθεί η διαβίβαση της συνοπτικής έκθεσης που συντάσσει η Επιτροπή για το 2020, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1.

10.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), δεν απαιτείται επανεξέταση ή επικαιροποίηση των εκ των προτέρων αξιολογήσεων αν είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές στα χρηματοδοτικά μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.

11.   Αν τα χρηματοδοτικά μέσα παρέχουν στήριξη υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 37 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, δεν απαιτούνται νέα ή επικαιροποιημένα επιχειρηματικά σχέδια ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα και στοιχεία, ως μέρος των δικαιολογητικών εγγράφων, τα οποία να αποδεικνύουν ότι η στήριξη που παρέχεται μέσω των χρηματοδοτικών μέσων χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό για τον οποίο προοριζόταν.

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η στήριξη αυτή μπορεί επίσης να παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο των μέτρων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και σχετικά με την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων. Η εν λόγω επιλέξιμη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 000 EUR.

12.   Για τους σκοπούς του άρθρου 127 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, η επιδημική έκρηξη της COVID-19 αποτελεί δεόντως αιτιολογημένη περίπτωση την οποία μπορούν να επικαλεστούν οι ελεγκτικές αρχές με βάση την επαγγελματική τους κρίση για να χρησιμοποιήσουν μέθοδο μη στατιστικής δειγματοληψίας για τη λογιστική χρήση που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2019 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2020.

13.   Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*5), ο όρος ότι οι πιστώσεις προορίζονται για τον ίδιο στόχο δεν ισχύει για τις μεταφορές δυνάμει των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

(*5)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).»."

2)

Στο άρθρο 130 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η συνεισφορά των Ταμείων ή του ΕΤΘΑ μέσω πληρωμών του τελικού υπολοίπου για κάθε προτεραιότητα ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφερειών στην τελική λογιστική χρήση δεν υπερβαίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10 % τη συνεισφορά των Ταμείων ή του ΕΤΘΑ για κάθε προτεραιότητα ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφερειών όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Η συνεισφορά των Ταμείων ή του ΕΤΘΑ μέσω πληρωμών του τελικού υπολοίπου κατά την τελική λογιστική χρήση δεν υπερβαίνει τις επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες που δηλώνονται ή τη συνεισφορά από κάθε ταμείο και κατηγορία περιφερειών σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα, αναλόγως ποια είναι η χαμηλότερη.».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2020.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D.M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Γνώμη της 14ης Απριλίου 2020 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2020 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2020.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L 99 της 31.3.2020, σ. 5).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).