27.2.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 58/53


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/266 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Φεβρουαρίου 2020

με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 217, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφοι 3 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 101,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Την 1η Φεβρουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («το Ηνωμένο Βασίλειο») αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2)

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για την εν λόγω αποχώρηση καθορίζονται στη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (1) («η συμφωνία αποχώρησης»), η οποία αποτέλεσε προϊόν διαπραγματεύσεων και συνήφθη σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3)

Η συμφωνία αποχώρησης τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2020, προβλέπει δε μεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας το δίκαιο της Ένωσης θα εφαρμόζεται για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία. Η εν λόγω περίοδος θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2020, εκτός αν η μεικτή επιτροπή που συστήνεται με τη συμφωνία αποχώρησης εκδώσει, πριν από την 1η Ιουλίου 2020, μία μόνη απόφαση για την παράταση της μεταβατικής περιόδου κατά 1 ή 2 έτη το πολύ.

(4)

Στους προσανατολισμούς της 23ης Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε τη βούληση της Ένωσης να έχει στο μέλλον όσο το δυνατόν στενότερη εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τους εν λόγω προσανατολισμούς, μια τέτοια εταιρική σχέση θα πρέπει να καλύπτει την εμπορική και οικονομική συνεργασία και επίσης άλλους τομείς, ιδίως την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνούς εγκλήματος, καθώς και την ασφάλεια, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε τους εν λόγω προσανατολισμούς ενόψει της έναρξης διαπραγματεύσεων για τη συνολική συναντίληψη για το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης, η οποία επρόκειτο να προσδιορίζεται σε πολιτική διακήρυξη που θα συνόδευε τη συμφωνία αποχώρησης και θα αναφερόταν σε αυτήν.

(5)

Η πολιτική διακήρυξη η οποία συνοδεύει τη συμφωνία αποχώρησης καθορίζει το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου (2) («η πολιτική διακήρυξη»). Καθορίζει τις παραμέτρους μιας φιλόδοξης, ευρείας, βαθιάς και ευέλικτης εταιρικής σχέσης που θα καλύπτει το εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, με πυρήνα μια συνολική και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, την επιβολή του νόμου και την ποινική δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα και ευρύτερους τομείς συνεργασίας.

(6)

Το άρθρο 184 της συμφωνίας αποχώρησης ορίζει ότι η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, καλή την πίστει και με πλήρη σεβασμό στην εθνική έννομη τάξη τους, ώστε να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες με σκοπό την ταχεία διαπραγμάτευση των συμφωνιών που θα διέπουν τη μελλοντική τους σχέση όπως αναφέρεται στην πολιτική διακήρυξη και να προβούν στις σχετικές διαδικασίες για την κύρωση ή τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω συμφωνίες εφαρμόζονται, στο βαθμό του δυνατού, από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

(7)

Στα συμπεράσματά του της 13ης Δεκεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την επιθυμία του να οικοδομηθεί μια όσο το δυνατόν πιο στενή μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με την πολιτική διακήρυξη και με σεβασμό των κατευθυντήριων γραμμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς και των δηλώσεων και διακηρύξεων που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως, ιδίως εκείνων της 25ης Νοεμβρίου 2018. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε ιδίως ότι η μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να βασίζεται στην ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και να εξασφαλίζει ισοτιμία στις σχέσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση της Επιτροπής να διορίσει εκ νέου τον κ. Michel BARNIER αρμόδιο για τις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο σχέδιο συνολικής εντολής για τη μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο αμέσως μετά την αποχώρησή του. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι θα παρακολουθεί στενά τις διαπραγματεύσεις και θα παρέχει περαιτέρω γενικές πολιτικές κατευθύνσεις, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

(8)

Επομένως, θα πρέπει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Επιτροπή θα πρέπει να οριστεί διαπραγματευτής της Ένωσης. Για τα ζητήματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, η Επιτροπή διεξάγει τις διαπραγματεύσεις σε συμφωνία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να αρχίσει διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή ορίζεται διαπραγματευτής της Ένωσης.

Άρθρο 3

Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν κατόπιν διαβούλευσης με την ομάδα εργασίας για το Ηνωμένο Βασίλειο και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στην προσθήκη, με την επιφύλαξη τυχόν οδηγιών τις οποίες το Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει στη συνέχεια για την Επιτροπή.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Επιτροπή.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2020.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7.

(2)  ΕΕ C 34 της 31.1.2020, σ. 1.