27.2.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 58/43


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/263 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Ιανουαρίου 2020

για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

(αναδιατύπωση)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Πρόκειται να επέλθει πλήθος τροποποιήσεων στην απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμη η αναδιατύπωση της εν λόγω απόφασης.

(2)

Η οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου (4) προβλέπει ότι τα αγαθά που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης μεταξύ των εδαφών των κρατών μελών συνοδεύονται από διοικητικό έγγραφο που έχει συντάξει ο αποστολέας.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 684/2009 της Επιτροπής (5) καθορίζει τη δομή και το περιεχόμενο του διοικητικού εγγράφου που αναφέρεται στην οδηγία (ΕΕ) 2020/262 και τη διαδικασία χρήσης του.

(4)

Προκειμένου να βελτιωθούν οι έλεγχοι και να επιτραπεί η απλούστευση της διακίνησης των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης εντός της Ένωσης, με την απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ καθιερώθηκε ένα μηχανογραφημένο σύστημα.

(5)

Είναι αναγκαία η περαιτέρω διατήρηση και ανάπτυξη του εν λόγω μηχανογραφημένου συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, προκειμένου να επιτραπεί στα κράτη μέλη να γνωρίζουν την εν λόγω διακίνηση σε πραγματικό χρόνο και να διενεργούν τους απαραίτητους διά χειρός και αυτόματους ελέγχους, περιλαμβανομένων των ελέγχων κατά τη διακίνηση των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά την έννοια των κεφαλαίων IV και V της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 και του κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 του Συμβουλίου (6).

(6)

Η τροποποίηση, επέκταση και λειτουργία του μηχανογραφημένου συστήματος θα πρέπει να επιτρέπει την ενδοενωσιακή διακίνηση των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τελούν υπό καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης, καθώς και τη διακίνηση αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης τα οποία έχουν ήδη διατεθεί προς κατανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και διακινούνται στο έδαφος άλλους κράτους μέλους προκειμένου να διατεθούν για εμπορικούς σκοπούς.

(7)

Η τροποποίηση και επέκταση του μηχανογραφημένου συστήματος συμβάλλει στην ενίσχυση των πτυχών της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τη διακίνηση αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Τα φορολογικά θέματα της διακίνησης των εν λόγω αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης θα πρέπει να ρυθμιστούν με τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012. Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τη νομική βάση οποιωνδήποτε μελλοντικών τροποποιήσεων της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012.

(8)

Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί η διάκριση μεταξύ ενωσιακών και μη ενωσιακών στοιχείων του μηχανογραφημένου συστήματος, καθώς και τα αντίστοιχα καθήκοντα της Επιτροπής και των κρατών μελών στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της εγκατάστασης του συστήματος. Προς τούτο, η Επιτροπή επικουρούμενη από τη σχετική επιτροπή, θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο συντονισμού, οργάνωσης και διαχείρισης του συστήματος.

(9)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την τροποποίηση, επέκταση και λειτουργία του μηχανογραφημένου συστήματος, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

(10)

Θα πρέπει να προβλεφθούν τρόποι αξιολόγησης της εφαρμογής του μηχανογραφημένου συστήματος παρακολούθησης των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

(11)

Πριν τεθεί σε λειτουργία η νέα επέκταση του μηχανογραφημένου συστήματος και δεδομένων των προβλημάτων που έχουν ανακύψει, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων θα πρέπει να διερευνήσει κατά πόσον εξακολουθούν να είναι κατάλληλα τα υφιστάμενα συστήματα σε έντυπη μορφή.

(12)

Το κόστος του μηχανογραφημένου συστήματος θα πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών.

(13)

Λόγω του εύρους και της πολυπλοκότητας του μηχανογραφημένου συστήματος, είναι αναγκαίο τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη να παράσχουν ανθρώπινους και δημοσιονομικούς πόρους για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση του συστήματος. Κατά την ανάπτυξη των εθνικών στοιχείων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές που ισχύουν για τα ηλεκτρονικά κυβερνητικά συστήματα και οι οικονομικοί φορείς να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τους άλλους τομείς στους οποίους έχουν θεσπισθεί πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να επιτρέπουν στους οικονομικούς φορείς, ειδικότερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, να χρησιμοποιούν τα εθνικά αυτά στοιχεία, με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, και να προωθούν κάθε μέτρο που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητάς τους.

(14)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας απόφασης, ήτοι η εξασφάλιση της βάσης διακυβέρνησης για περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών που ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, προκειμένου να διασφαλισθεί η καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτού του στόχου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η παρούσα απόφαση προβλέπει τη διαχείριση της τροποποίησης, της επέκτασης και της λειτουργίας του μηχανογραφημένου συστήματος που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση και τον έλεγχο των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 (το μηχανογραφημένο σύστημα).

2.   Το μηχανογραφημένο σύστημα αποσκοπεί στα εξής:

α)

να επιτρέπει την ηλεκτρονική διαβίβαση των διοικητικών εγγράφων που προβλέπονται στην οδηγία (ΕΕ) 2020/262 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 389/2012, και τη βελτίωση των ελέγχων·

β)

να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, απλοποιώντας την ενδοενωσιακή διακίνηση αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και επιτρέποντας στα κράτη μέλη να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις σχετικές ροές και να προβαίνουν στους τυχόν αναγκαίους ελέγχους.

Άρθρο 2

Οι εργασίες σχετικά με την έναρξη επέκτασης του μηχανογραφημένου συστήματος αρχίζουν το αργότερο στις 10 Φεβρουαρίου 2021.

Άρθρο 3

1.   Το μηχανογραφημένο σύστημα περιλαμβάνει ενωσιακά και μη ενωσιακά στοιχεία.

2.   Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, στο πλαίσιο των εργασιών που αφορούν τα ενωσιακά στοιχεία του μηχανογραφημένου συστήματος, να δίδεται η δέουσα προσοχή στην κατά το δυνατόν περαιτέρω χρησιμοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων και να διασφαλίζεται ότι το μηχανογραφημένο σύστημα είναι συμβατό με τα άλλα σχετικά μηχανογραφημένα συστήματα της Επιτροπής και των κρατών μελών, με στόχο ένα συγχωνευμένο σύνολο μηχανογραφημένων συστημάτων, το οποίο να διασφαλίζει ταυτόχρονα τον έλεγχο της ενδοενωσιακής διακίνησης των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και της διακίνησης των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και των αγαθών που υπόκεινται σε άλλους φόρους και τέλη, εφόσον προέρχονται ή προορίζονται για τρίτες χώρες.

3.   Τα ενωσιακά στοιχεία του μηχανογραφημένου συστήματος είναι οι κοινές προδιαγραφές, τα τεχνικά προϊόντα, οι υπηρεσίες κοινού δικτύου επικοινωνιών/κοινού συστήματος διεπικοινωνίας (Common Communication Network/Common Systems Inter-face network), και οι υπηρεσίες συντονισμού που χρησιμοποιούνται από όλα τα κράτη μέλη, αποκλειομένης οποιασδήποτε μεταβολής ή ιδιαιτερότητας των στοιχείων που προορίζονται για την αντιμετώπιση των εθνικών αναγκών.

4.   Τα μη ενωσιακά στοιχεία του μηχανογραφημένου συστήματος είναι οι εθνικές προδιαγραφές, οι εθνικές βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος του συστήματος, οι συνδέσεις του δικτύου μεταξύ των ενωσιακών και των μη ενωσιακών στοιχείων, καθώς και τα λογισμικά ή ο υλικός εξοπλισμός, τα οποία κάθε κράτος μέλος θεωρεί αναγκαία για την πλήρη εκμετάλλευση του συστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαχείρισής του.

Άρθρο 4

1.   Η Επιτροπή, συντονίζει την τροποποίηση την επέκταση και τη λειτουργία των ενωσιακών και μη ενωσιακών στοιχείων του μηχανογραφημένου συστήματος, ειδικότερα σε ό,τι αφορά:

α)

την υποδομή και τα εργαλεία που απαιτούνται για να διασφαλισθούν οι εσωτερικές διασυνδέσεις και η συνολική διαλειτουργικότητα του συστήματος·

β)

την ανάπτυξη πολιτικής ασφάλειας με τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές, προκειμένου να αποφεύγεται η άνευ αδείας πρόσβαση σε δεδομένα και να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του συστήματος·

γ)

τις πράξεις τις σχετικές με την αξιοποίηση των δεδομένων για την καταπολέμηση της απάτης.

2.   Για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1, η Επιτροπή συνάπτει τις αναγκαίες συμβάσεις για την τροποποίηση και επέκταση των ενωσιακών στοιχείων του μηχανογραφημένου συστήματος και καταρτίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη τα οποία συνέρχονται στο πλαίσιο της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, ένα κατευθυντήριο πρόγραμμα και τα προγράμματα διαχείρισης τα οποία είναι αναγκαία για την τροποποίηση, την επέκταση και τη λειτουργία του συστήματος.

Το κατευθυντήριο πρόγραμμα και τα προγράμματα διαχείρισης διευκρινίζουν τις αρχικές και τις τακτικές εργασίες που αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας η Επιτροπή και κάθε κράτος μέλος. Τα προγράμματα διαχείρισης ορίζουν τις προθεσμίες περάτωσης των εργασιών οι οποίες απαιτούνται για την υλοποίηση κάθε έργου που προσδιορίζεται από το κατευθυντήριο πρόγραμμα.

Άρθρο 5

1.   Τα κράτη μέλη περατώνουν τις αρχικές και τις τακτικές εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα προγράμματα διαχείρισης τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα κάθε εργασίας και την ημερομηνία περάτωσής της. Η Επιτροπή με τη σειρά της ενημερώνει σχετικά την επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

2.   Τα κράτη μέλη δεν λαμβάνουν οποιοδήποτε μέτρο σχετικό με την τροποποίηση, την επέκταση ή τη λειτουργία του μηχανογραφημένου συστήματος, το οποίο είναι δυνατό να έχει επιπτώσεις στις εσωτερικές διασυνδέσεις του και τη συνολική διαλειτουργικότητα του συστήματος ή στη συνολική λειτουργία του.

Τα κράτη μέλη προβαίνουν στη θέσπιση μέτρων που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις είτε στις εσωτερικές διασυνδέσεις και τη συνολική διαλειτουργικότητα του μηχανογραφημένου συστήματος, είτε στη συνολική λειτουργία του, με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

3.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά την Επιτροπή σχετικά με κάθε μέτρο που έχουν θεσπίσει για να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση του μηχανογραφημένου συστήματος από τη διοίκησή τους. Η Επιτροπή με τη σειρά της ενημερώνει σχετικά την επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

Άρθρο 6

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των μέτρων που απαιτούνται για την τροποποίηση, την επέκταση και τη λειτουργία του μηχανογραφημένου συστήματος και έχουν σχέση με τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις δεν επηρεάζουν τις ενωσιακές διατάξεις σχετικά με την είσπραξη και τον έλεγχο των έμμεσων φόρων, καθώς και τη διοικητική συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή στον τομέα της έμμεσης φορολογίας.

Άρθρο 7

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ειδικών φόρων κατανάλωσης. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 8

1.   Η Επιτροπή ελέγχει την ορθή και σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτέλεση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα οποία συνέρχονται στο πλαίσιο της επιτροπής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, τα διάφορα στάδια ανάπτυξης και εγκατάστασης του μηχανογραφημένου συστήματος, προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν επιτευχθεί οι επιδιωκόμενοι στόχοι και να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών για την εφαρμογή του μηχανογραφημένου συστήματος.

2.   Έως τις 10 Φεβρουαρίου 2025 και κατόπιν ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία του μηχανογραφημένου συστήματος.

Η έκθεση αυτή διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, τις μεθόδους και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταγενέστερη αξιολόγηση της λειτουργίας του μηχανογραφημένου συστήματος.

Άρθρο 9

Οι χώρες οι οποίες έχουν υποβάλει αίτηση για προσχώρηση στην Ένωση τηρούνται ενήμερες από την Επιτροπή για την εγκατάσταση και ανάπτυξη του μηχανογραφημένου συστήματος και δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να λαμβάνουν μέρος στις δοκιμές που διεξάγονται.

Άρθρο 10

1.   Τα έξοδα τροποποίησης και επέκτασης του μηχανογραφημένου συστήματος κατανέμονται μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.

2.   Η Ένωση αναλαμβάνει τα έξοδα σχεδιασμού, αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης των ενωσιακών στοιχείων του μηχανογραφημένου συστήματος, καθώς και τα έξοδα της τρέχουσας λειτουργίας των ενωσιακών στοιχείων που είναι εγκατεστημένα στους χώρους της Επιτροπής ή στους χώρους υπεργολάβου, τον οποίο ορίζει η Επιτροπή.

3.   Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τα έξοδα τροποποίησης, επέκτασης και λειτουργίας των μη ενωσιακών στοιχείων του συστήματος, καθώς και τα έξοδα της τρέχουσας λειτουργίας των ενωσιακών στοιχείων του μηχανογραφημένου συστήματος που είναι εγκατεστημένα στους χώρους τους ή στους χώρους υπεργολάβου, τον οποίο ορίζουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 11

1.   Οι ετήσιες πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που χορηγούνται για τη χρησιμοποίηση και τη λειτουργία του μηχανογραφημένου συστήματος μετά την περίοδο εφαρμογής, εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

2.   Τα κράτη μέλη αξιολογούν και διαθέτουν τους προϋπολογισμούς και το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 5. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τους δημοσιονομικούς και τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την τροποποίηση, την επέκταση, τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του μηχανογραφημένου συστήματος.

Άρθρο 12

Η απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ καταργείται.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη απόφαση θεωρούνται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος.

Άρθρο 13

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 15 Ιανουαρίου 2020.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. BRNJAC


(1)  ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 108.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019.

(3)  Απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΕ L 162 της 1.7.2003, σ. 5).

(4)  Οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τον καθορισμό των γενικών διαδικασιών για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (βλέπε σελίδα 4 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 684/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις μηχανοργανωμένες διαδικασίες για τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών (ΕΕ L 197 της 29.7.2009, σ. 24).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 389/2012 του Συμβουλίου, της 2ας Μαΐου 2012, για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 (ΕΕ L 121 της 8.5.2012, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τη βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (Fiscalis 2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1482/2007/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 25).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ

Παρούσα απόφαση

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 πρώτο εδάφιο

_

Άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 3

-

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

-

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

_

Άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 2

-

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14

_

Παράρτημα