9.3.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/28


Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/2199 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 338 της 30ής Δεκεμβρίου 2019 )

Στη σελίδα 163, τα σημεία 6A002.β έως 6A002.στ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β.

“Αισθητήρες μονοφασματικής απεικόνισης” και αισθητήρες πολυφασματικής απεικόνισης” σχεδιασμένοι για εφαρμογές τηλεπισκόπισης, που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

1.

Στιγμιαίο οπτικό πεδίο (IFOV) μικρότερο από 200 μrad (μικροακτίνια), ή

2.

Έχουν προδιαγραφεί για να λειτουργούν σε κλίμακα μήκους κύματος άνω των 400 nm και έως 30 000 nm και έχουν όλα τα ακόλουθα:

α.

Παρέχουν έξοδο δεδομένων απεικόνισης σε ψηφιακή μορφή, και

β.

Με οποιαδήποτε από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1.

Είναι “κατάλληλα για διαστημική χρήση”, ή

2.

Είναι σχεδιασμένοι για αεροφερόμενη λειτουργία και χρησιμοποιούν σύστημα διαφορετικό από ανιχνευτές πυριτίου και έχουν IFOV κάτω των 2,5 mrad (χιλιοστοακτίνια).

Σημείωση:

Στο σημείο 6Α002.β.1. δεν υπάγονται οι “αισθητήρες μονοφασματικής απεικόνισης” με απόκριση αιχμής στο φάσμα μήκους κύματος από 300 nm έως και 900 nm και που μόνο ενσωματώνουν οποιονδήποτε από τους ακόλουθους “ακατάλληλους για διαστημική χρήση” ανιχνευτές ή οποιαδήποτε από τις ακόλουθες “κατάλληλες για διαστημική χρήση”“συστοιχίες εστιακού επιπέδου”:

1.

Διατάξεις με σύζευξη φορτίου (CCD) που δεν είναι ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες ώστε να επιτυγχάνουν “πολλαπλασιασμό φορτίου”, ή

2.

Διατάξεις συμπληρωματικών ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων (CMOS) που δεν είναι ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες ώστε να επιτυγχάνουν “πολλαπλασιασμό φορτίου”.

γ.

Εξοπλισμός απεικόνισης “άμεσης όψης” που περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

1.

Λυχνίες ενίσχυσης εικόνων που καθορίζονται στο σημείο 6Α002.α.2.α ή στο 6A002.α.2.β,

2.

“Συστοιχίες εστιακού επιπέδου” που καθορίζονται στο σημείο 6Α002.α.3., ή

3.

Ηλεκτρονικούς ανιχνευτές που ορίζονται στο σημείο 6Α002.α.1.

Τεχνική παρατήρηση:

Η έκφραση “άμεση όψη” αφορά εξοπλισμό απεικόνισης που παρουσιάζει οπτική εικόνα σε ανθρώπινο παρατηρητή, χωρίς να μετατρέπει την εικόνα σε ηλεκτρονικό σήμα για τηλεοπτική παρουσίαση και που δεν μπορεί να καταγράψει ή αποθηκεύσει την εικόνα κατά τρόπο φωτογραφικό, ηλεκτρονικό ή οποιοδήποτε άλλο.

Σημείωση:

Στο σημείο 6Α002.γ δεν υπάγεται ο ακόλουθος εξοπλισμός που περιλαμβάνει είδη διαφορετικά από φωτοκαθόδους GaAs ή GaInAs:

α.

Βιομηχανικά ή πολιτικά συστήματα συναγερμού που ανιχνεύουν την είσοδο ατόμων, συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας ή κινήσεων στη βιομηχανία, συστήματα μέτρησης,

β.

Ιατρικό εξοπλισμό,

γ.

Βιομηχανικό εξοπλισμό χρησιμοποιούμενο για την επιθεώρηση, τη διαλογή ή την ανάλυση ιδιοτήτων των υλικών,

δ.

Ανιχνευτές φλόγας για βιομηχανικούς κλιβάνους,

ε.

Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για εργαστηριακή χρήση.

δ.

Ειδικά βοηθητικά δομικά μέρη για οπτικούς αισθητήρες, ως εξής:

1.

“Κατάλληλοι για διαστημική χρήση” κρυογενείς ψύκτες,

2.

Μη “κατάλληλοι για διαστημική χρήση” κρυογενείς ψύκτες με θερμοκρασία ψυκτικής πηγής κάτω από 218 Κ (-55 °C), ως εξής:

α.

Τύπου κλειστού κύκλου με καθορισμένο μέσο χρόνο έως το σφάλμα (MTTF), ή μέσο χρόνο μεταξύ σφαλμάτων (MTBF), άνω των 2 500 ωρών,

β.

Αυτορυθμιζόμενοι μίνι-ψύκτες Joule-Thomson (JT), με εξωτερική διάμετρο μικρότερη από 8 mm.

3.

Οπτικές αισθητήριες ίνες ειδικώς κατασκευασμένες μέσω επέμβασης είτε στη σύνθεση είτε στη δομή, ή τροποποιημένες με επίστρωση, ώστε να καταστούν ευαίσθητες στον ήχο, τη θερμότητα, την αδράνεια, τον ηλεκτρομαγνητισμό ή την πυρηνική ακτινοβολία.

Σημείωση:

Στο σημείο 6Α002.δ.3 δεν υπάγονται οι εγκιβωτισμένες οπτικές αισθητήριες ίνες που είναι ειδικά σχεδιασμένες για αισθητήριες εφαρμογές τρημάτων.

ε.

Δεν χρησιμοποιείται.

στ.

“Ολοκληρωμένα κυκλώματα ανάγνωσης” (“ROIC”) ειδικά σχεδιασμένα για “συστοιχίες εστιακού επιπέδου” που καθορίζονται στο σημείο 6Α002.α.3.

Σημείωση:

Στο σημείο 6Α002.στ. δεν υπάγονται “ολοκληρωμένα κυκλώματα ανάγνωσης” σχεδιασμένα ειδικά για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Τεχνική παρατήρηση:

“Ολοκληρωμένο κύκλωμα ανάγνωσης” (“ROIC”) είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα σχεδιασμένο να υπόκειται ή να είναι συνδεδεμένο με μια “ συστοιχία εστιακού επιπέδου” (“FPA”) και το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάγνωση (δηλαδή, εξόρυξη και καταγραφή) σημάτων που παράγονται από τα στοιχεία ανιχνευτών. Κατ’ ελάχιστον το “ολοκληρωμένο κύκλωμα ανάγνωσης” διαβάζει το φορτίο από τα στοιχεία ανιχνευτών με την εξόρυξη και την εφαρμογή λειτουργίας πολυπλεξίας κατά τρόπο που διατηρεί τη σχετική χωρική θέση και τις πληροφορίες προσανατολισμού των στοιχείων ανιχνευτών για επεξεργασία εντός ή εκτός του “ROIC”.».