9.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 317/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2089 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Νοεμβρίου 2019

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς καθώς και τις γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία για τους ενωσιακούς δείκτες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη: το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη («το Θεματολόγιο του 2030») στον πυρήνα του οποίου βρίσκονται οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τα επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον συνδέει τους ΣΒΑ με το ενωσιακό πλαίσιο πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι δράσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης, τόσο σε ενωσιακό όσο και παγκόσμιο επίπεδο, περιλαμβάνουν τους ΣΒΑ εξαρχής. Στα συμπεράσματά του της 20ής Ιουνίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών της για εφαρμογή του θεματολογίου του 2030 με ολοκληρωμένο, συνεπή, περιεκτικό, ενσωματωμένο και αποτελεσματικό τρόπο και σε στενή συνεργασία με εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους.

(2)

Το 2015 η Ένωση συνήψε τη συμφωνία του Παρισιού που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή («η συμφωνία του Παρισιού»), η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση στις 5 Οκτωβρίου 2016 (3) και τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016, και θέτει ως στόχο την ενίσχυση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθιστώντας, μεταξύ άλλων, τις χρηματοδοτικές ροές συμβατές με την πορεία προς την επίτευξη χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ανάπτυξη με ανθεκτικότητα στις κλιματικές μεταβολές.

(3)

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού για τη σημαντική μείωση των κινδύνων και επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ο παγκόσμιος στόχος είναι η συγκράτηση της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2 °C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και η συνέχιση των προσπαθειών για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5 °C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

(4)

Στις 8 Οκτωβρίου 2018 η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) δημοσίευσε την ειδική έκθεση σχετικά με την άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη κατά 1,5 °C, η οποία ανέφερε ότι η συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο στον 1,5 °C θα απαιτούσε ταχείες και άνευ προηγουμένου αλλαγές σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και ότι ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 °C σε σύγκριση με τους 2 °C θα μπορούσε να συμβαδίζει με τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και δίκαιης κοινωνίας.

(5)

Η βιωσιμότητα και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα, με ανθεκτικότητα στις κλιματικές μεταβολές και αποδοτικότερη χρήση των πόρων είναι ζωτική για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης. Η βιωσιμότητα ανέκαθεν αποτελούσε κεντρικό στοιχείο του ενωσιακού εγχειρήματος, και η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της διαστάσεις. Υπάρχει περιορισμένο χρονικό περιθώριο για αλλαγή νοοτροπίας του χρηματοπιστωτικού τομέα και στροφή προς τη βιωσιμότητα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας παγκοσμίως θα παραμείνει αρκετά κάτω από τους 2 °C. Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδες οι νέες επενδύσεις σε υποδομές να είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα.

(6)

Στην ανακοίνωσή της στις 8 Μαρτίου 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο δράσης της σχετικά με τη χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης, για τη χάραξη μιας φιλόδοξης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους του σχεδίου δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η μεγαλύτερη έμφαση στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι οι καταστροφές λόγω απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών έχουν αυξηθεί δραματικά.

(7)

Η απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) ζητούσε αύξηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης για δαπάνες που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα, ιδίως με τη δημιουργία κινήτρων και μεθόδων που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να μετρούν το περιβαλλοντικό κόστος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και τα κέρδη από τη χρήση περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

(8)

Η επίτευξη των ΣΒΑ στην Ένωση απαιτεί διοχέτευση κεφαλαίων σε βιώσιμες επενδύσεις. Είναι σημαντικό να αξιοποιούνται στο έπακρον οι δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς για την επίτευξη των εν λόγω στόχων ενώ είναι καίριας σημασίας να αρθούν τα εμπόδια στην αποτελεσματική κίνηση των κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις στην εσωτερική αγορά και να αποτραπεί η εμφάνιση νέων εμποδίων.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) θεσπίζει ενιαίους κανόνες για τους δείκτες αναφοράς στην Ένωση και προβλέπει διαφορετικά είδη δεικτών. Ένας αυξανόμενος αριθμός επενδυτών ακολουθεί επενδυτικές στρατηγικές χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και χρησιμοποιεί δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών για τη μέτρηση της απόδοσης των χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Η καθιέρωση ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς, βάσει μεθοδολογίας συνδεομένης με τις δεσμεύσεις της συμφωνίας του Παρισιού όσον αφορά τις ανθρακούχες εκπομπές, θα συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και θα αποτρέψει την προβολή ψευδοπράσινης ταυτότητας.

(10)

Σήμερα, μια μεγάλη ποικιλία δεικτών ομαδοποιούνται ως δείκτες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς για χαρτοφυλάκια επενδύσεων και προϊόντα που πωλούνται διασυνοριακά. Η ποιότητα και η ακεραιότητα των δεικτών αυτών επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε ένα ευρύ φάσμα μεμονωμένων και συλλογικών χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Πολλοί δείκτες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, ιδίως για χωριστούς λογαριασμούς επενδύσεων και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, διατίθενται μεν σε ένα κράτος μέλος αλλά χρησιμοποιούνται από διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων ενεργητικού και σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι διαχειριστές συχνά αντισταθμίζουν τους κινδύνους έκθεσης σε ανθρακούχες εκπομπές χρησιμοποιώντας δείκτες αναφοράς που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη.

(11)

Έχουν εμφανιστεί στην αγορά διαφορετικές κατηγορίες δεικτών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών με διαφορετικού βαθμού φιλοδοξίες. Ορισμένοι δείκτες αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ενός τυποποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων, ενώ άλλοι στην επιλογή μόνο των στοιχείων που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου των 2 °C, της συμφωνίας του Παρισιού. Παρά τους διαφορετικούς στόχους και στρατηγικές, πολλοί από τους εν λόγω δείκτες προωθούνται γενικά ως δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

(12)

Οι αποκλίνουσες μεθοδολογίες των δεικτών αναφοράς οδηγούν σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς διότι οι χρήστες των δεικτών αναφοράς δεν ξέρουν άν ένας συγκεκριμένος δείκτης χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών είναι δείκτης αναφοράς ευθυγραμμισμένος με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού ή απλώς ένας δείκτης αναφοράς που αποσκοπεί στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ενός τυποποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Για να αντιμετωπιστούν δυνητικά παράνομοι ισχυρισμοί διαχειριστών σχετικά με τον χαρακτήρα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών των δεικτών αναφοράς τους, τα κράτη μέλη είναι πιθανό να θεσπίσουν τους δικούς τους κανόνες για την προστασία των επενδυτών από τη σύγχυση και την ασάφεια όσον αφορά τους στόχους και το επίπεδο φιλοδοξίας που διέπουν διαφορετικές κατηγορίες των αποκαλούμενων δεικτών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς για χαρτοφυλάκια επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

(13)

Ελλείψει εναρμονισμένου πλαισίου για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της ακεραιότητας των βασικών κατηγοριών των δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που χρησιμοποιούνται σε ατομικά ή συλλογικά χαρτοφυλάκια επενδύσεων, οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών είναι πιθανό να δημιουργήσουν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(14)

Προκειμένου να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των επενδυτών, να βελτιωθεί περαιτέρω η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 με τη θέσπιση ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις σε ενωσιακό επίπεδο για τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εν λόγω δείκτες να μην θίγουν σημαντικά άλλους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) στόχους.

(15)

Η θέσπιση σαφούς διάκρισης μεταξύ ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς και η ανάπτυξη ελάχιστων προτύπων για καθέναν από τους δείκτες αυτούς θα συνέβαλλαν στη συνοχή μεταξύ τους. Οι ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού σε επίπεδο δείκτη.

(16)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ονομασίες «Ενωσιακός δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση» και «Ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακός δείκτης αναφοράς» είναι αξιόπιστες και εύκολα αναγνωρίσιμες για τους επενδυτές σε ολόκληρη την Ένωση, μόνο όσοι διαχειριστές τηρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι να χρησιμοποιούν τις εν λόγω ονομασίες κατά την εμπορική προώθηση των ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και των ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς στην Ένωση.

(17)

Προκειμένου να παροτρύνονται οι εταιρείες να γνωστοποιούν αξιόπιστους στόχους μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών, ο διαχειριστής ενός ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, όταν επιλέγει ή σταθμίζει τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη εταιρείες που αποσκοπούν στη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών τους προς την κατεύθυνση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να είναι αξιόπιστοι με την έννοια ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ουσιαστική δέσμευση για απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές, επαρκώς λεπτομερείς και τεχνικά βιώσιμοι.

(18)

Οι χρήστες των δεικτών αναφοράς δεν διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο η μεθοδολογία των διαχειριστών δεικτών αναφοράς λαμβάνει υπόψη παράγοντες ΠΚΔ. Οι εν λόγω πληροφορίες συχνά είναι διάσπαρτες, ή ανύπαρκτες, και δεν επιτρέπουν αποτελεσματική σύγκριση σε διασυνοριακό επίπεδο για επενδυτικούς σκοπούς. Για να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες στην αγορά να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές, όλοι οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς εξαιρουμένων των διαχειριστών δεικτών αναφοράς επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών, θα πρέπει υποχρεωτικώς να δημοσιοποιούν στην οικεία δήλωση δείκτη αναφοράς, κατά πόσον οι δείκτες αναφοράς ή οι οικογένειες δεικτών αναφοράς τους επιδιώκουν στόχους ΠΚΔ, και κατά πόσον ο διαχειριστής δεικτών αναφοράς προσφέρει τέτοιους δείκτες αναφοράς.

(19)

Προκειμένου να ενημερώνονται οι επενδυτές σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο σημαντικοί δείκτες αναφοράς ιδίων κεφαλαίων και ομολόγων, καθώς και ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς συμβάλλουν στην πλήρωση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να δημοσιοποιούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το αν και κατά πόσο εξασφαλίζεται ένας συνολικός βαθμός ευθυγράμμισης με τον στόχο μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών ή επίτευξης των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού.

(20)

Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, και ενωσιακών αλλά και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού, θα πρέπει επίσης να δημοσιοποιούν τη μεθοδολογία με την οποία υπολογίζουν τους δείκτες. Θα πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο επιλογής και στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που αποκλείστηκαν καθώς και τη σχετική αιτιολογία. Για να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, ο διαχειριστής του θα πρέπει να γνωστοποιήσει τον τρόπο μέτρησης των ανθρακούχων εκπομπών των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τις αντίστοιχες αξίες, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του δείκτη αναφοράς, και του τύπου και της πηγής των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Για να μπορούν να επιλέγουν τον πλέον κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την επενδυτική στρατηγική τους, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται οι παράμετροι της μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς στόχους. Θα πρέπει να δινουν πληροφορίες και σχετικά με τη συχνότητα επανεξέτασης και τη διαδικασία που ακολουθείται.

(21)

Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες τροχιές απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές, ή σε μια συνολική ευθυγράμμιση με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.

(22)

Για μια σταθερή προσήλωση στον στόχο του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι διαχειριστές ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες τους και να ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με τις εφαρμοστέες διαδικασίες πραγματοποίησης οποιασδήποτε ουσιαστικής αλλαγής στις εν λόγω μεθοδολογίες. Όταν γίνεται μια ουσιαστική αλλαγή, οι διαχειριστές θα πρέπει να γνωστοποιούν τους λόγους και να εξηγούν πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς στόχους των δεικτών αναφοράς.

(23)

Οι δείκτες αναφοράς που δεν έχουν υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού με αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή, όπως για παράδειγμα οι δείκτες αναφοράς επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών, θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση να γνωστοποιείται στη δήλωση δείκτη αναφοράς κατά πόσον εξασφαλίζεται ένας συνολικός βαθμός ευθυγράμμισης με τον στόχο τους για μείωση των ανθρακούχων εκπομπών ή την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού. Επιπλέον, για κάθε δείκτη ή για κάθε οικογένεια δεικτών που δεν επιδιώκουν στόχους μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών, θα πρέπει να αρκεί να διευκρινίζεται στη δήλωση δείκτη αναφοράς ότι δεν επιδιώκουν τέτοιους στόχους.

(24)

Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και να διασφαλιστεί επαρκής εναρμόνιση, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή προκειμένου να καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να υπόκεινται οι διαχειριστές ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και οι διαχειριστές ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς, και να καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της μεθοδολογίας των ανωτέρω δεικτών αναφοράς, περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών που συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις μεθόδους για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, όπως ορίζεται στο σημείο 2 στοιχεία α) και β) της σύστασης 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής (6) και τις εργασίες της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση (TEG). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες ανοιχτές και δημόσιες διαβουλεύσεις για κάθε μία από τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (7). Πιο συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, και τους παρέχονται τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση (TEG).

(25)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 προβλέπει μεταβατική περίοδο κατά την οποία ο παρέχων δείκτες αναφοράς στις 30 Ιουνίου 2016 πρέπει να υποβάλλει αίτηση έγκρισης έως την 1η Ιανουαρίου 2020. Η διακοπή ενός δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας θα μπορούσε να επηρεάσει την ακεραιότητα της αγοράς, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τους καταναλωτές, την πραγματική οικονομία και τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στα κράτη μέλη. Η διακοπή ενός τέτοιου δείκτη θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την εγκυρότητα χρηματοπιστωτικών συμβάσεων ή χρηματοπιστωτικών μέσων και να προκαλέσει διαταραχές για επενδυτές και καταναλωτές, με ενδεχομένως σοβαρές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επιπλέον, εάν τα δεδομένα εισόδου για τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας δεν είναι πλέον διαθέσιμα, αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα των δεικτών και την ικανότητα των δεικτών να αντικατοπτρίζουν την υποκείμενη κατάσταση στην αγορά ή την οικονομική πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, η μέγιστη περίοδος υποχρεωτικής διαχείρισης δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας, καθώς και η μέγιστη περίοδος επιβολής υποχρεωτικών συνεισφορών στους δείκτες αυτούς, θα πρέπει να αυξηθεί μέχρι συνολική περίοδο πέντε ετών. Οι δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία μεταρρύθμισης. Η μετάβαση από έναν υφιστάμενο δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας σε κατάλληλο διάδοχο συντελεστή απαιτεί μια μεταβατική περίοδο για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση όλων των νομικών και τεχνικών ρυθμίσεων που απαιτούνται. Κατά τη μεταβατική περίοδο, ο υφιστάμενος δείκτης αναφοράς κρίσιμης σημασίας δημοσιεύεται παράλληλα με τον διάδοχό του συντελεστή. Είναι, επομένως, αναγκαίο να παραταθεί η περίοδος κατά την οποία ένας υφιστάμενος δείκτης αναφοράς κρίσιμης σημασίας μπορεί να δημοσιευθεί και να χρησιμοποιηθεί χωρίς ο διαχειριστής του να έχει υποβάλει αίτηση έγκρισης.

(26)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία:

«23α)

“ενωσιακός δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση”: δείκτης αναφοράς που επισημαίνεται ως ενωσιακός δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, και ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις:

α)

για τους σκοπούς του σημείου 1) στοιχείο β) σημείο ii) της παρούσας παραγράφου, τα υποκείμενα στοιχεία του ενεργητικού του επιλέγονται, σταθμίζονται ή εξαιρούνται κατά τρόπο ώστε το προκύπτον χαρτοφυλάκιο αναφοράς να βρίσκεται σε τροχιά απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές, και

β)

είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α παράγραφος 2.

23β)

“ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακός δείκτης αναφοράς”: δείκτης αναφοράς που επισημαίνεται ως ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακός δείκτης αναφοράς και ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις:

α)

για τους σκοπούς του σημείου 1) στοιχείο β) σημείο ii) της παρούσας παραγράφου και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων του άρθρου 19γ τα υποκείμενα στοιχεία του ενεργητικού του επιλέγονται, σταθμίζονται ή εξαιρούνται κατά τρόπο ώστε οι ανθρακούχες εκπομπές του χαρτοφυλακίου αναφοράς να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (“η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα”) που εγκρίθηκε από την Ένωση στις 5 Οκτωβρίου 2016 (*1),

β)

είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α παράγραφος 2, και

γ)

οι δραστηριότητες σχετικά με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του δεν θίγουν σημαντικά άλλους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) στόχους.

23γ)

“τροχιά απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές”: μετρήσιμη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και χρονικά προσδιορισμένη τροχιά με στόχο την ευθυγράμμιση με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού μέσω μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών των πεδίων εφαρμογής 1, 2 και 3, κατά το παράρτημα III σημείο 1) στοιχείο ε).

(*1)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2016, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 41).»."

2)

Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«δ)

εξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας που ορίζονται στο στοιχείο α) αντικατοπτρίζουν ΠΚΔ παράγοντες για κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς με την εξαίρεση των δεικτών αναφοράς επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών.»,

ii)

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του στοιχείου δ) του πρώτου εδαφίου έως τις 30 Απριλίου 2020.»,

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό του ελάχιστου περιεχομένου της εξήγησης που αναφέρεται στο στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθώς και του τυποποιημένου μορφότυπου που πρέπει να χρησιμοποιείται.».

3)

Στον τίτλο III, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3α

Ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς

Άρθρο 19α

Ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς

1.   Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα III εφαρμόζονται στην παροχή και τη συνεισφορά σε ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς, επιπροσθέτως ή προς υποκατάσταση των απαιτήσεων των τίτλων II, III και IV.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού διά της θεσπίσεως των ελαχίστων προτύπων για τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και για ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς, με σκοπό τον καθορισμό:

α)

των κριτηρίων για την επιλογή των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, τυχόν κριτηρίων αποκλεισμού για τα στοιχεία ενεργητικού,

β)

των κριτηρίων και της μεθόδου στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού στον δείκτη αναφοράς,

γ)

του προσδιορισμού της τροχιάς απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές για τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση.

3.   Ο διαχειριστής δεικτών αναφοράς που παρέχει έναν ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή έναν ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακό δείκτη αναφοράς συμμορφώνεται προς τον παρόντα κανονισμό έως τις 30 Απριλίου 2020.

Άρθρο 19β

Απαιτήσεις για ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση

Οι διαχειριστές των ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση επιλέγουν, σταθμίζουν ή εξαιρούν τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού που εκδίδονται από εταιρείες οι οποίες ακολουθούν πορεία απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i)

οι εταιρείες γνωστοποιούν μετρήσιμους και χρονικά προσδιορισμένους στόχους μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών,

ii)

οι εταιρείες γνωστοποιούν μείωση των ανθρακούχων εκπομπών που αναλύεται σε επίπεδο σχετικών θυγατρικών επιχειρήσεων,

iii)

οι εταιρείες γνωστοποιούν πληροφορίες σε ετήσια βάση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται προς την επίτευξη των εν λόγω στόχων,

iv)

οι δραστηριότητες σχετικά με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού δεν θίγουν σημαντικά άλλους στόχους ΠΚΔ.

Άρθρο 19γ

Εξαιρέσεις για ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως σύμφωνα με το άρθρο 49 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού διά της επισημάνσεως, όσον αφορά τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού, των τομέων που θα εξαιρούνται διότι δεν έχουν μετρήσιμους και χρονικά προσδιορισμένους στόχους μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών που να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδίδεται από την Επιτροπή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021 και ενημερώνεται κάθε τρία έτη.

2.   Κατά την εκπόνηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εργασίες της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Άρθρο 19δ

Προσπάθεια παροχής ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση

Έως την 1η Ιανουαρίου 2022, οι διαχειριστές που βρίσκονται στην Ένωση και παρέχουν σημαντικούς δείκτες αναφοράς οι οποίοι προσδιορίζονται βάσει της αξίας ενός ή περισσότερων υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού ή τιμών επιδιώκουν την παροχή ενός η περισσότερων ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση.».

4)

Στο άρθρο 21 παράγραφος 3, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Έως το τέλος της περιόδου αυτής, η αρμόδια αρχή επανεξετάζει την απόφασή της να υποχρεώσει τον διαχειριστή να συνεχίσει να δημοσιεύει τον δείκτη αναφοράς και μπορεί, όταν είναι αναγκαίο, να παρατείνει τη χρονική περίοδο έως 12 μήνες. Η μέγιστη περίοδος υποχρεωτικής διαχείρισης δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.».

5)

Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 6 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η μέγιστη περίοδος υποχρεωτικής συνεισφοράς δυνάμει του πρώτου εδαφίου στοιχεία α) και β) δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.»·

β)

η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«10.   Σε περίπτωση παύσης της παροχής ενός δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας, κάθε εποπτευόμενος συνεισφέρων στον εν λόγω δείκτη αναφοράς εξακολουθεί να συνεισφέρει δεδομένα εισόδου για χρονική περίοδο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τη μέγιστη προθεσμία πέντε ετών που καθορίζεται στην παράγραφο 6 δεύτερο εδάφιο.».

6)

Στο άρθρο 27, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«2α.   Μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, για καθεμία από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες ΠΚΔ αντικατοπτρίζονται σε κάθε παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών αναφοράς. Για τους εν λόγω δείκτες αναφοράς ή τις οικογένειες δεικτών αναφοράς, που δεν επιδιώκουν στόχους ΠΚΔ, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς αρκεί να αναφέρουν σαφώς στη δήλωση δείκτη αναφοράς ότι δεν επιδιώκουν τέτοιους στόχους.

Εάν δεν υπάρχει ενωσιακός δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ούτε ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακός δείκτης αναφοράς μέσα στο χαρτοφυλάκιο του εν λόγω μεμονωμένου διαχειριστή δεικτών αναφοράς, ή εάν ο μεμονωμένος διαχειριστής δεν έχει δείκτες αναφοράς που επιδιώκουν ή λαμβάνουν υπόψη παράγοντες ΠΚΔ, αυτό αναφέρεται στις δηλώσεις δείκτη αναφοράς όλων των δεικτών αναφοράς που παρέχει ο εν λόγω διαχειριστής. Για τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς ιδίων κεφαλαίων και ομολόγων, καθώς και για ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς δημοσιεύουν στις δηλώσεις δείκτη αναφοράς τους λεπτομέρειες σχετικά με το εάν και κατά πόσο εξασφαλίζεται ένας συνολικός βαθμός ευθυγράμμισης με τον στόχο μείωσης των εκπομπών άνθρακα ή επίτευξης των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, σύμφωνα με τους κανόνες γνωστοποίησης για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, του άρθρου 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2).

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς, για κάθε δείκτη αναφοράς ή ενδεχομένως κάθε οικογένεια δεικτών αναφοράς, εξαιρουμένων των δεικτών αναφοράς επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιλαμβάνουν στη δήλωση δείκτη αναφοράς τους επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η μεθοδολογία τους ευθυγραμμίζεται με τον στόχο μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών ή επιτυγχάνει τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.

2β.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 49 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον περαιτέρω προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στη δήλωση δείκτη αναφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου, καθώς και του τυποποιημένου μορφοτύπου που πρέπει να χρησιμοποιείται για τις αναφορές σε παράγοντες ΠΚΔ, προκειμένου να μπορούν οι συμμετέχοντες της αγοράς να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές και να διασφαλίζεται η τεχνική εφικτότητα της συμμόρφωσης προς την εν λόγω παράγραφο.

(*2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, για τις δημοσιεύσεις βιωσιμότητος στον τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. (ΕΕ L 317 της 9.12.2019, σ. 1).»."

7)

Στο άρθρο 42 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Με την επιφύλαξη των εποπτικών εξουσιών των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 41 και του δικαιώματος των κρατών μελών να προβλέπουν και να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, αναθέτουν στις αρμόδιες αρχές την εξουσία να επιβάλλουν κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα όσον αφορά τουλάχιστον τις εξής παραβάσεις:

α)

τις παραβάσεις του άρθρου 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19α, 19β, 19γ, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ή 34, όπου έχουν εφαρμογή· και

β)

μη συνεργασία ή μη συμμόρφωση με έρευνα, επιθεώρηση ή αίτημα που καλύπτεται από το άρθρο 41.».

8)

Το άρθρο 49 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 49

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 13 παράγραφος 2α, στο άρθρο 19α παράγραφος 2, στο άρθρο 19γ παράγραφος 1, στο άρθρο 20 παράγραφος 6, στο άρθρο 24 παράγραφος 2, στο άρθρο 27 παράγραφος 2β, στο άρθρο 33 παράγραφος 7, στο άρθρο 51 παράγραφος 6 και στο άρθρο 54 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 10 Δεκεμβρίου 2019. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο έως τις 11 Μαρτίου 2024. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περαιτέρω περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 13 παράγραφος 2α, στο άρθρο 19α παράγραφος 2, στο άρθρο 19γ παράγραφος 1, στο άρθρο 20 παράγραφος 6, στο άρθρο 24 παράγραφος 2, στο άρθρο 27 παράγραφος 2β, στο άρθρο 33 παράγραφος 7, στο άρθρο 51 παράγραφος 6 και στο άρθρο 54 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2, του άρθρου 13 παράγραφος 2α, του άρθρου 19α παράγραφος 2, του άρθρου 19γ παράγραφος 1, του άρθρου 20 παράγραφος 6, του άρθρου 24 παράγραφος 2, του άρθρου 27 παράγραφος 2β, του άρθρου 33 παράγραφος 7, του άρθρου 51 παράγραφος 6 ή του άρθρου 54 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

9)

Το άρθρο 51 τροποποιείται ως εξής:

α)

παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«4α.   Οι πάροχοι δεικτών δύνανται να συνεχίσουν να παρέχουν ένα υφιστάμενο δείκτη αναφοράς χαρακτηρισμένο ως κρίσιμης σημασίας με εκτελεστική πράξη που εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 20 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ή όταν ο διαχειριστής δείκτη υποβάλει αίτηση αδείας κατά την παράγραφο 1, εκτός αν, και έως ότου, η αίτηση απορριφθεί.

4β.   Υφιστάμενος δείκτης αναφοράς χαρακτηρισμένος ως κρίσιμης σημασίας με εκτελεστική πράξη που έχει εκδοθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 20, μπορεί να χρησιμοποιείται σε υφιστάμενα και νέα χρηματοπιστωτικά μέσα, χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή μετρήσεις της απόδοσης επενδυτικού κεφαλαίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 ή όταν ο διαχειριστής δείκτη υποβάλει αίτηση αδείας κατά την παράγραφο 1, εκτός αν, και έως ότου, η αίτηση απορριφθεί.»·

β)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Εκτός από την περίπτωση όπου η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 ή 3, ή την περίπτωση όπου διαχειριστής έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 32, ή ένας δείκτης αναφοράς έχει προσυπογραφεί σύμφωνα με το άρθρο 33, η χρήση από εποπτευόμενες οντότητες στην Ένωση δείκτη αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή ευρισκόμενο σε τρίτη χώρα, εφόσον ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται ήδη στην Ένωση ως αναφορά σε χρηματοπιστωτικά μέσα, χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικού κεφαλαίου, επιτρέπεται μόνο για χρηματοπιστωτικά μέσα, χρηματοπιστωτικές συμβάσεις και μετρήσεις της απόδοσης επενδυτικού κεφαλαίου στα οποία ο συγκεκριμένος δείκτης αναφοράς αναφερόταν ήδη στην Ένωση ή τα οποία προσέθεσαν αναφορά σε τέτοιον δείκτη αναφοράς πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021.».

10)

Στο άρθρο 54, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«4.   Έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή επανεξετάζει τα ελάχιστα πρότυπα για ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και για τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η επιλογή των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού συνάδει με τις περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις όπως ορίζονται από ένα πλαίσιο που ισχύει σε ενωσιακό επίπεδο.

5.   Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού και τη σκοπιμότητα “δεικτών αναφοράς ΠΚΔ”, λαμβάνοντας υπόψη την εξελισσόμενη φύση των δεικτών βιωσιμότητας και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησή τους. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.

6.   Έως την 1η Απριλίου 2020, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στη λειτουργία των δεικτών αναφοράς τρίτων χωρών στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής των διαχειριστών δεικτών αναφοράς τρίτων χωρών στην προσυπογραφή, την αναγνώριση ή την ισοδυναμία, και σε πιθανές ελλείψεις του ισχύοντος πλαισίου. Η εν λόγω έκθεση αναλύει τις συνέπειες της εφαρμογής του άρθρου 51 παράγραφοι 4α, 4β και 4γ στους διαχειριστές ενωσιακών και μη ενωσιακών δεικτών αναφοράς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους ίσους όρους ανταγωνισμού. Η έκθεση αυτή αξιολογεί ειδικότερα αν υπάρχει ανάγκη για τροποποίηση του παρόντος κανονισμού και συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση, αν είναι σκόπιμο.».

11)

Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 27 Νοεμβρίου 2019.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

T. TUPPURAINEN


(1)  ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 103.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2019.

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2016, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 1).

(4)  Απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1).

(6)  Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 της 4.5.2013, σ. 1).

(7)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ενωσιακοί δείκτες αναφοράς ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού

Μεθοδολογία για ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση

1)

Ο διαχειριστής ενός ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση επισημοποιεί, τεκμηριώνει και δημοσιοποιεί κάθε μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη αναφοράς και δίνει τα ακόλουθα στοιχεία, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων), όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1):

α)

τον κατάλογο των κύριων συνιστωσών του δείκτη αναφοράς·

β)

όλα τα κριτήρια και τις μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων επιλογής και των συντελεστών στάθμισης, των μετρήσεων και των υποκατάστατων δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη μεθοδολογία του δείκτη αναφοράς·

γ)

τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την εξαίρεση στοιχείων ενεργητικού ή εταιρειών που συνδέονται με επίπεδα αποτυπώματος άνθρακα ή αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων τα οποία δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στον δείκτη αναφοράς·

δ)

τα κριτήρια για τον καθορισμό της τροχιάς απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές·

ε)

το είδος και την πηγή των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της τροχιάς απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές για:

i)

ανθρακούχες εκπομπές πεδίου εφαρμογής 1, δηλαδή εκπομπές παραγόμενες από πηγές υπό τον έλεγχο της εταιρείας που εκδίδει τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού·

ii)

ανθρακούχες εκπομπές πεδίου εφαρμογής 2, δηλαδή εκπομπές από την κατανάλωση αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού, ή άλλων πηγών ενέργειας που παράγονται σε προηγούμενο στάδιο από την εταιρεία που εκδίδει τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού·

iii)

ανθρακούχες εκπομπές πεδίου εφαρμογής 3, δηλαδή όλες οι έμμεσες εκπομπές που δεν καλύπτονται από τα σημεία i) και ii) οι οποίες προκύπτουν στην αξιακή αλυσίδα της εταιρείας παροχής στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εκπομπών που παράγονται σε προηγούμενο όσο και σε επόμενο στάδιο, ιδίως για τομείς με υψηλό αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και στον μετριασμό της·

iv)

το κατά πόσον τα δεδομένα χρησιμοποιούν τις μεθόδους περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντων και οργανισμών, όπως καθορίζονται στο σημείο 2 στοιχεία α) και β) της σύστασης 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, ή παγκόσμια πρότυπα όπως αυτά της ειδικής ομάδας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με το κλίμα·

στ)

τις συνολικές ανθρακούχες εκπομπές του χαρτοφυλακίου δείκτη·

Όταν ένας μητρικός δείκτης χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, γνωστοποιείται το σφάλμα παρακολούθησης μεταξύ του ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και του μητρικού δείκτη.

Όταν ένας μητρικός δείκτης χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, γνωστοποιείται ο λόγος της αγοραίας αξίας των τίτλων που υπάγονται στον ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση προς την αγοραία αξία των τίτλων που υπάγονται στον μητρικό δείκτη.

Μεθοδολογία για ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς

2)

Επιπλέον του σημείου 1 στοιχεία α), β) και γ), ο διαχειριστής ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς καθορίζει τον τύπο ή τον υπολογισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι εκπομπές συνάδουν με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, διασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα και την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων), όπως ορίζεται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/943.

Μεταβολές στη μεθοδολογία

3)

Οι διαχειριστές ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς εγκρίνουν τις διαδικασίες για την πραγματοποίηση μεταβολών στη μεθοδολογία τους. Δημοσιοποιούν τις εν λόγω διαδικασίες και δημοσιοποιούν τυχόν προτεινόμενες μεταβολές στη μεθοδολογία τους και το σκεπτικό για τις μεταβολές αυτές. Οι εν λόγω διαδικασίες συνάδουν με τον πρωταρχικό στόχο οι υπολογισμοί των δεικτών αναφοράς να συμμορφώνονται με το άρθρο 3 παράγραφος 1 σημεία 23α) και 23β). Οι εν λόγω διαδικασίες παρέχουν:

α)

προειδοποίηση εντός σαφούς χρονικού πλαισίου, που δίνει στους χρήστες δεικτών αναφοράς επαρκείς ευκαιρίες να αναλύσουν και να διατυπώσουν σχόλια για τον αντίκτυπο των εν λόγω προτεινόμενων μεταβολών, λαμβάνοντας υπόψη τον υπολογισμό των συνολικών συνθηκών εκ μέρους των διαχειριστών·

β)

τη δυνατότητα στους χρήστες δεικτών αναφοράς να διατυπώσουν σχόλια για τις εν λόγω μεταβολές και στους διαχειριστές να απαντήσουν στα εν λόγω σχόλια, και καθιστούν τα εν λόγω σχόλια προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες της αγοράς μετά από κάθε δεδομένη περίοδο διαβούλευσης, εκτός από τις περιπτώσεις που ο σχολιαστής έχει ζητήσει τήρηση του απορρήτου.

4)

Οι διαχειριστές ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς εξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες τους, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, για να διασφαλίσουν ότι οι δείκτες αναφοράς τους αντικατοπτρίζουν αξιόπιστα τους δεδηλωμένους στόχους και εφαρμόζουν διαδικασία για να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις που διατυπώνονται από όλους τους σχετικούς χρήστες.


(*1)  Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1).»