23.10.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 269/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1751 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Οκτωβρίου 2019

για την καταχώριση της ονομασίας «Havarti» (ΠΓΕ) στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1 και το άρθρο 52 παράγραφος 3 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η Δανία στην Επιτροπή στις 5 Οκτωβρίου 2010 για την καταχώριση της ονομασίας «Havarti» ως προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

(2)

Η Γερμανία, η Ισπανία, το Συμβούλιο Εξαγωγών Γαλακτοκομικών Προϊόντων των ΗΠΑ (U.S. Dairy Export Council) μαζί με την Εθνική Ομοσπονδία Γαλακτοπαραγωγών (National Milk Producers Federation) και τη Διεθνή Ένωση Γαλακτοκομικών Προϊόντων (International Dairy Foods Association), το γραφείο του εκπροσώπου εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, το υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Νέας Ζηλανδίας, η Ένωση Γαλακτοκομικών Επιχειρήσεων Νέας Ζηλανδίας (DCANZ) και η εταιρεία Dairy Australia Limited, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Αυστραλίας, εξέφρασαν την αντίθεσή τους ως προς την καταχώριση, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Οι ενστάσεις αυτές κρίθηκαν παραδεκτές.

(3)

Η Επιτροπή έλαβε επίσης δύο κοινοποιήσεις ένστασης από την «Camara Nacional de Productores de Leche» της Κόστα Ρίκα και από την «Asociación de Desarollo Lácteo» (ASODEL) της Γουατεμάλας. Ωστόσο, δεν υποβλήθηκαν αιτιολογημένες δηλώσεις ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

(4)

Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη των παραδεκτών ενστάσεων να προβούν στις κατάλληλες διαβουλεύσεις. Κατόπιν αιτήματος της Δανίας, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, με επιστολές της 5ης Αυγούστου 2014 και της 22ας Σεπτεμβρίου 2014, η Επιτροπή παρέτεινε την προθεσμία για καθεμία από τις εν εξελίξει διαβουλεύσεις κατά τρεις επιπλέον μήνες.

(5)

Δεδομένου ότι δεν υπήρξε συμφωνία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, η Επιτροπή οφείλει να εκδώσει εκτελεστική πράξη με την οποία θα αποφασίζει σχετικά με την καταχώριση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 52 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

(6)

Οι ενιστάμενοι ισχυρίστηκαν ότι το «Havarti» δεν διαθέτει συγκεκριμένη ποιότητα, φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική προέλευση. Θεωρούν ότι η καταχώριση της ονομασίας θα μπορούσε να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την αληθινή ταυτότητα του προϊόντος δεδομένης της φήμης και της αναγνωρισιμότητας υφιστάμενου εμπορικού σήματος. Κατά τη γνώμη τους, η καταχώριση αυτή θα έβλαπτε επίσης την ύπαρξη ταυτόσημης ονομασίας, καθώς και πανομοιότυπων εμπορικών σημάτων και προϊόντων που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά επί 5 τουλάχιστον έτη. Επιπλέον, ισχυρίστηκαν ότι η εν λόγω ονομασία θεωρείται ότι έχει καταστεί κοινή για τους ακόλουθους λόγους: το προϊόν «Havarti» έχει υπαχθεί σε πρότυπο του Codex Alimentarius από το 1966, περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β της σύμβασης της Stresa του 1951 και έχει τη δική του δασμολογική κλάση. Παραγωγή και κατανάλωση του «Havarti» υφίσταται σε πολλές χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες, ορισμένες εκ των οποίων διαθέτουν ειδικό νομικό πρότυπο για το προϊόν αυτό.

(7)

Η Επιτροπή εξέτασε τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν στις αιτιολογημένες δηλώσεις ένστασης υπό το πρίσμα των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των κατάλληλων διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του αιτούντος και των ενισταμένων, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ονομασία «Havarti» θα πρέπει να καταχωριστεί.

(8)

Όσον αφορά την εικαζόμενη μη συμμόρφωση της ονομασίας «Havarti» με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η καταχώριση του «Havarti» ως προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης εφαρμόζεται με βάση τη φήμη του η οποία αποδίδεται στη γεωγραφική του προέλευση, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

(9)

Η Δανία έχει υποβάλει σειρά εξειδικευμένων δημοσιεύσεων και στοιχείων που καταδεικνύουν τον δεσμό του «Havarti» με τη Δανία. Το τυρί αυτό έχει κερδίσει πολυάριθμες διακρίσεις και βραβεία σε διάφορα εθνικά ή διεθνή φόρουμ. Η φήμη του προϊόντος αυτού βασίζεται επίσης στη συγκεκριμένη μέθοδο παραγωγής και στην ιστορική τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει την παραγωγή του.

(10)

Κατά τη διαδικασία ένστασης, οι δανικές αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι η φήμη του «Havarti» έχει επιτευχθεί μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών και ποιοτικών εργασιών για περισσότερα από 100 χρόνια.

(11)

Όσον αφορά το έδαφος της ΕΕ, το «Havarti» παράγεται κυρίως στη Δανία. Κατά την ημερομηνία της αίτησης, η Ισπανία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Φινλανδία και η Εσθονία παρήγαγαν επίσης περιορισμένες ποσότητες. Η παραγωγή του «Havarti» στα εν λόγω κράτη μέλη δεν είναι από μόνη της ικανή να θέσει υπό αμφισβήτηση τον δεσμό του «Havarti» με τη Δανία. Οι ποσότητες είναι πολύ περιορισμένες σε σύγκριση με τη συνολική παραγωγή στη Δανία. Ειδικότερα, η παραγωγή του τυριού «Havarti» στην Ισπανία άρχισε μόλις το 2010 και κατέστη πιο σημαντική μόνον αφότου η Δανία υπέβαλε την αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «Havarti» ως ΠΓΕ στην Επιτροπή.

(12)

Η Δανία υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η συντριπτική πλειονότητα των Δανών καταναλωτών αναγνωρίζει τον σταθερό δεσμό του «Havarti» με τη Δανία. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειονότητα των Δανών καταναλωτών γνωρίζουν το «Havarti» και το συνδέουν με τη Δανία. Εκτός Δανίας, το «Havarti» είναι ελάχιστα γνωστό.

(13)

Η Ισπανία διαβίβασε επίσης μελέτη με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία σχετικά με το κατά πόσον οι καταναλωτές γνωρίζουν το «Havarti» και την προέλευσή του. Η εν λόγω μελέτη δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Τα ποσοστά άγνοιας της ύπαρξης του ίδιου του προϊόντος και της δανικής προέλευσής του είναι υψηλά. Οι καταναλωτές ανέφεραν διάφορες χώρες ως χώρες προέλευσης του «Havarti». Από την άγνοια όσον αφορά την ύπαρξη του προϊόντος και τη δανική προέλευσή του δεν συνάγεται ότι πρόκειται για κοινή ονομασία.

(14)

Οι ενιστάμενοι υποστήριξαν επίσης ότι η ονομασία δεν πρέπει να καταχωριστεί, καθώς ενδέχεται να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την αληθινή ταυτότητα του προϊόντος δεδομένης της φήμης και της αναγνωρισιμότητας υφιστάμενου εμπορικού σήματος. Ωστόσο, δεν αποδείχθηκε η φήμη ή η αναγνωρισιμότητα οποιουδήποτε σχετικού εμπορικού σήματος ούτε εξηγήθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα παραπλανούνταν οι καταναλωτές.

(15)

Επιπλέον, οι ενιστάμενοι από τρίτες χώρες θεώρησαν ότι η καταχώριση του «Havarti» ως προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη της ταυτόσημης ονομασίας «Havarti», εμπορικών σημάτων και προϊόντων που παράγονται και διατίθενται νόμιμα στην αγορά για περισσότερο από 5 έτη, και αυτό αποτελεί έναν από τους λόγους ένστασης που απαριθμούνται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

(16)

Φαίνεται ότι οι ενιστάμενοι από τρίτες χώρες δεν έχουν διαθέσει τυρί με την ονομασία «Havarti» στην αγορά της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη προϊόντος που φέρει την ονομασία «Havarti» και παράγεται στις εν λόγω τρίτες χώρες δεν επηρεάζεται από την καταχώριση του «Havarti» ως προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης στην ΕΕ.

(17)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 δεν εφαρμόζεται στο έδαφος τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, η καταχώριση του «Havarti» ως προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 δεν ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη χρήση της ονομασίας «Havarti» στην αγορά τρίτων χωρών.

(18)

Όσον αφορά τα εμπορικά σήματα που έχουν ήδη καταχωριστεί, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση ή τα οποία έχουν καθιερωθεί με τη χρήση, καλή την πίστει, στο έδαφος της ΕΕ, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της Δανίας για την καταχώριση της ονομασίας «Havarti», σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 δεν επηρεάζονται από την καταχώριση ΠΓΕ.

(19)

Η Ισπανία και η Γερμανία ισχυρίστηκαν ότι παράγουν τυρί με την ονομασία «Havarti». Ως εκ τούτου, η καταχώριση του «Havarti» ως προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη της ονομασίας «Havarti» η οποία αναφέρεται στο προϊόν που παρασκευάζεται στην Ισπανία και τη Γερμανία και είναι ταυτόσημη με την ονομασία για την οποία υποβλήθηκε αίτηση καταχώρισης στις 5 Οκτωβρίου 2010.

(20)

Δεδομένων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη γερμανική και την ισπανική ένσταση και τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή, φαίνεται ότι η παραγωγή τυριού που φέρει την ονομασία «Havarti» ξεκίνησε στην Ισπανία το 2010 και έφθασε τους 5100 τόνους το 2014. Για τη Γερμανία είναι διαθέσιμα μόνο στοιχεία σχετικά με την παραγωγή του 2012 (2571 τόνοι), αλλά αναφέρεται ότι η Γερμανία παράγει τυρί που φέρει το όνομα «Havarti» επί περισσότερα από 20 χρόνια. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, θα πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές περίοδοι για τις επιχειρήσεις της Ισπανίας και της Γερμανίας οι οποίες άρχισαν να διαθέτουν στην αγορά τυρί που φέρει την ονομασία «Havarti» πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της Δανίας στην Επιτροπή, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ονομασία που τίθεται σε κίνδυνο από την καταχώριση ενώ παράλληλα προσαρμόζουν την παραγωγή τους στην αγορά. Περίοδος 5 ετών θα πρέπει να θεωρηθεί κατάλληλη για τους Γερμανούς και τους Ισπανούς παραγωγούς.

(21)

Τέλος, οι ενιστάμενοι υπέβαλαν αρκετά στοιχεία τα οποία ισχυρίζονται ότι αποδεικνύουν πως η εν λόγω ονομασία αποτελεί κοινή ονομασία. Ωστόσο, το ότι έχει υπαχθεί σε συγκεκριμένο πρότυπο του Codex Alimentarius, καθώς και το ότι το «Havarti» έχει συμπεριληφθεί στο παράρτημα Β της σύμβασης της Stresa δεν σημαίνει ότι η εν λόγω ονομασία έχει καταστεί κοινή. Οι δασμολογικοί κωδικοί αφορούν τελωνειακά θέματα και, ως εκ τούτου, δεν αφορούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο κοινός χαρακτήρας ονομασίας στην ΕΕ μπορεί να εκτιμηθεί μόνο σε συνάρτηση με την αντίληψη των καταναλωτών στο έδαφος της ΕΕ.

(22)

Όσον αφορά τα στοιχεία παραγωγής και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η ονομασία «Havarti» εντός της ΕΕ, τα οποία έχουν εκτιμηθεί σε σχέση με τον ισχυρισμό για την εικαζόμενη έλλειψη δεσμού μεταξύ του προϊόντος και της γεωγραφικής περιοχής, θα πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η ονομασία «Havarti» δεν έχει καταστεί κοινή εντός της ΕΕ.

(23)

Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν σχετικά με την παραγωγή και την εμπορία του «Havarti» εκτός της ΕΕ δεν είναι συναφή, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της εδαφικότητας που είναι εγγενής στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας γενικά και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 ειδικότερα, σύμφωνα με τα οποία το ενδεχόμενο να είναι μια ονομασία κοινή πρέπει να εκτιμάται ως προς το έδαφος της Ένωσης. Η αντίληψη του όρου αυτού εκτός της ΕΕ και η ενδεχόμενη ύπαρξη σχετικών κανονιστικών προτύπων παραγωγής σε τρίτες χώρες δεν θεωρούνται συναφείς με την παρούσα απόφαση, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν δικαιώματα χρήσης ενδείξεων επισήμανσης.

(24)

Η πρόταση των ενισταμένων για καταχώριση της εναλλακτικής ονομασίας «Danish Havarti» (Havarti Δανίας) δεν μπορεί να επιλεγεί, δεδομένου ότι δεν θα πληρούσε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

(25)

Για να καταστεί δυνατή η εξάντληση των αποθεμάτων που έχουν ήδη παραχθεί ή κυκλοφορήσει στην αγορά, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μετατεθεί χρονικά.

(26)

Με βάση τα ανωτέρω, η ονομασία «Havarti» θα πρέπει να καταχωριστεί στο «μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων».

(27)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Havarti» (ΠΓΕ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.3. Τυριά του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Για μεταβατική περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η ονομασία «Havarti» μπορεί να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη Γερμανία και στην Ισπανία, οι οποίες έχουν αρχίσει να διαθέτουν στην αγορά προϊόν με την ονομασία «Havarti» πριν από την 5η Οκτωβρίου 2010.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 12 Μαΐου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 20 της 23.1.2014, σ. 9.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).