18.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 240/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1561 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Σεπτεμβρίου 2019

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία chlormequat σε καλλιεργούμενα μανιτάρια

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για την ουσία chlormequat καθορίζονται ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(2)

Τα ΑΟΚ για την ουσία chlormequat τροποποιήθηκαν πρόσφατα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/693 της Επιτροπής (2), σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίστηκε προσωρινό ΑΟΚ για τα καλλιεργούμενα μανιτάρια σε 0,9 mg/kg λόγω των δεδομένων παρακολούθησης που δείχνουν ότι τα κατάλοιπα εμφανίστηκαν σε μη επεξεργασμένα καλλιεργούμενα μανιτάρια σε επίπεδο υψηλότερο από το όριο προσδιορισμού, όπου τα κατάλοιπα αυτά μπορεί να προέρχονται από διασταυρούμενη μόλυνση καλλιεργούμενων μανιταριών με άχυρο που έχει υποστεί νόμιμη επεξεργασία με την ουσία chlormequat.

(3)

Οι καλλιεργητές μανιταριών υπέβαλαν στην Επιτροπή πρόσφατα δεδομένα παρακολούθησης, ιδίως σχετικά με τα μανιτάρια του είδους πλευρωτός ο οστρεώδης, που δείχνουν ότι εμφανίζονται υπολείμματα στα εν λόγω προϊόντα σε επίπεδα υψηλότερα από το σημερινό προσωρινό ΑΟΚ που έχει καθοριστεί για τα καλλιεργούμενα μανιτάρια. Τα εν λόγω κατάλοιπα προέρχονται από διασταυρούμενη μόλυνση καλλιεργούμενων μανιταριών με άχυρο που έχει υποστεί νόμιμη επεξεργασία με την ουσία chlormequat. Αρκετά κράτη μέλη υπέβαλαν πρόσθετα δεδομένα παρακολούθησης από επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν ειδικά σε μανιτάρια του είδους πλευρωτός ο οστρεώδης, τα οποία επιβεβαίωσαν τα εν λόγω πορίσματα.

(4)

Η Γερμανία συνέταξε και αξιολόγησε αίτηση τροποποίησης του υφιστάμενου ΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και διαβίβασε την έκθεση αξιολόγησης στην Επιτροπή.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») αξιολόγησε την αίτηση και την έκθεση αξιολόγησης, εξετάζοντας, ιδίως, τους κινδύνους για τους καταναλωτές και, κατά περίπτωση, για τα ζώα και εξέδωσε επιστημονική δήλωση σχετικά με το προτεινόμενο ΑΟΚ (3). Η Αρχή διαβίβασε την εν λόγω δήλωση στον αιτούντα, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τη δημοσιοποίησε στο κοινό.

(6)

Η Αρχή, στην επιστημονική της δήλωση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τροποποίηση του ΑΟΚ που ζήτησε η Γερμανία ήταν αποδεκτή όσον αφορά την ασφάλεια του καταναλωτή με βάση την εκτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή για 27 ειδικές ομάδες ευρωπαίων καταναλωτών. Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις τοξικολογικές ιδιότητες της ουσίας. Ούτε η έκθεση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής στην ουσία αυτή μέσω της κατανάλωσης όλων των ειδών τροφίμων που μπορεί να την περιέχουν ούτε η βραχυχρόνια έκθεση μέσω ακραίας κατανάλωσης των σχετικών προϊόντων έδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης ή της δόσης αναφοράς οξείας έκθεσης.

(7)

Με βάση τα συμπεράσματα της Αρχής σχετικά με τον κίνδυνο για τους καταναλωτές, το ΑΟΚ για τα μανιτάρια του είδους πλευρωτός ο οστρεώδης θα πρέπει να οριστεί στο επίπεδο που αντιστοιχεί στο 95ο εκατοστημόριο όλων των αποτελεσμάτων του δείγματος, διατηρώντας παράλληλα το υφιστάμενο ΑΟΚ για άλλα καλλιεργούμενα μανιτάρια. Το εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστεί· η επανεξέταση θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες έως τις 13 Απριλίου 2021.

(8)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/693 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2017, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bitertanol, chlormequat και tebufenpyrad μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (ΕΕ L 101 της 13.4.2017, σ. 1).

(3)  Επιστημονικές εκθέσεις της EFSA διαθέσιμες στο διαδίκτυο: http://www.efsa.europa.eu:

Δήλωση σχετικά με την εκτίμηση του διατροφικού κινδύνου για το προτεινόμενο προσωρινό ανώτατο όριο καταλοίπων για την ουσία chlormequat σε μανιτάρια του είδους πλευρωτός ο οστρεώδης. EFSA Journal 2019·17(5):5707.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα II, η στήλη για την ουσία chlormequat απαλείφεται.

2)

Στο μέρος Α του παραρτήματος III προστίθεται η ακόλουθη στήλη για την ουσία chlormequat:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (1)

Chlormequat (άθροισμα της chlormequat και των αλάτων της, εκφραζόμενο ως chlormequat-chloride)

(1)

(2)

(3)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

0110000

Εσπεριδοειδή

0,01 (*1)

0110010

Γκρέιπφρουτ

 

0110020

Πορτοκάλια

 

0110030

Λεμόνια

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

0110050

Μανταρίνια

 

0110990

Άλλα (2)

 

0120000

Ακρόδρυα

0,01 (*1)

0120010

Αμύγδαλα

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

0120040

Κάστανα

 

0120050

Καρύδες

 

0120060

Φουντούκια

 

0120070

Μακαντάμια

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

0120090

Κουκουνάρια

 

0120100

Φιστίκια

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

0120990

Άλλα (2)

 

0130000

Μηλοειδή

 

0130010

Μήλα

0,01 (*1)

0130020

Αχλάδια

0,07 (+)

0130030

Κυδώνια

0,01 (*1)

0130040

Μούσμουλα

0,01 (*1)

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

0,01 (*1)

0130990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0140000

Πυρηνόκαρπα

0,01 (*1)

0140010

Βερίκοκα

 

0140020

Κεράσια (γλυκά)

 

0140030

Ροδάκινα

 

0140040

Δαμάσκηνα

 

0140990

Άλλα (2)

 

0150000

Μούρα και μικροί καρποί

 

0151000

α)

σταφύλια

0,05

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

0152000

β)

φράουλες

0,01 (*1)

0153000

γ)

καρποί βάτου

0,01 (*1)

0153010

Βατόμουρα

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

0153030

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)

 

0153990

Άλλα (2)

 

0154000

δ)

άλλοι μικροί καρποί και μούρα

0,01 (*1)

0154010

Μύρτιλλα

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

 

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 

0154060

Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα)

 

0154070

Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα)

 

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς

 

0154990

Άλλα (2)

 

0160000

Διάφοροι καρποί όπου

0,01 (*1)

0161000

α)

καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

0161010

Χουρμάδες

 

0161020

Σύκα

 

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

0161040

Κουμκουάτ

 

0161050

Καράμβολες

 

0161060

Kaki/Λωτός

 

0161070

Ευγενία η ιαμβολάνη

 

0161990

Άλλα (2)

 

0162000

β)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

0162010

Ακτινίδια (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

0162020

Λίτσι

 

0162030

Πασιφλόρα/Μαρακούγια

 

0162040

Φραγκόσυκα

 

0162050

Μήλα STAR/καϊνίτες

 

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 

0162990

Άλλα (2)

 

0163000

γ)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

0163010

Αβοκάντο

 

0163020

Μπανάνες

 

0163030

Μάνγκο

 

0163040

Παπάγια

 

0163050

Ρόδια

 

0163060

Cherimoyas

 

0163070

Γκουάβα

 

0163080

Ανανάς

 

0163090

Αρτόκαρπος

 

0163100

Durians (δούριο το ζιβέθινο)

 

0163110

Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα

 

0163990

Άλλα (2)

 

0200000

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

0210000

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,01 (*1)

0211000

α)

πατάτες

 

0212000

β)

τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

0212010

Μανιόκα/κάσσαβο

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας)

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

0212990

Άλλα (2)

 

0213000

γ)

άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

0213010

Κοκκινογούλια

 

0213020

Καρότα

 

0213030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

 

0213040

Χρένα

 

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

 

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

 

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

 

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες

 

0213090

Λαγόχορτα

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

0213110

Γογγύλια

 

0213990

Άλλα (2)

 

0220000

Βολβώδη λαχανικά

0,01 (*1)

0220010

Σκόρδα

 

0220020

Κρεμμύδια

 

0220030

Ασκαλώνια

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/σιμπούλα

 

0220990

Άλλα (2)

 

0230000

Καρποφόρα λαχανικά

0,01 (*1)

0231000

α)

Σολανώδη και μαλαχοειδή

 

0231010

Ντομάτες

 

0231020

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

 

0231030

Μελιτζάνες

 

0231040

Μπάμιες

 

0231990

Άλλα (2)

 

0232000

β)

κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

0232010

Αγγούρια

 

0232020

Αγγουράκια

 

0232030

Κολοκύθια

 

0232990

Άλλα (2)

 

0233000

γ)

κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

0233010

Πεπόνια

 

0233020

Κολοκύθες

 

0233030

Καρπούζια

 

0233990

Άλλα (2)

 

0234000

δ)

γλυκό καλαμπόκι

 

0239000

ε)

άλλα καρποφόρα λαχανικά

 

0240000

Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης)

0,01 (*1)

0241000

α)

ανθοκράμβες

 

0241010

Μπρόκολα

 

0241020

Κουνουπίδια

 

0241990

Άλλα (2)

 

0242000

β)

κεφαλωτές κράμβες

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

0242020

Λάχανα

 

0242990

Άλλα (2)

 

0243000

γ)

φυλλώδεις κράμβες

 

0243010

Κινέζικα λάχανα

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

 

0243990

Άλλα (2)

 

0244000

δ)

γογγυλοκράμβες

 

0250000

Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη

0,01 (*1)

0251000

α)

μαρούλια και σαλατικά

 

0251010

Λυκοτρίβολο

 

0251020

Μαρούλια

 

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

 

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

 

0251060

Ρόκα

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

 

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

 

0251990

Άλλα (2)

 

0252000

β)

σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

 

0252010

Σπανάκι

 

0252020

Ανδράκλα

 

0252030

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

 

0252990

Άλλα (2)

 

0253000

γ)

αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη

 

0254000

δ)

νεροκάρδαμο

 

0255000

ε)

ραδίκια witloof/αντίβ

 

0256000

στ)

βότανα και βρώσιμα άνθη

 

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

0256030

Φύλλα σέλινου

 

0256040

Μαϊντανός

 

0256050

Φασκόμηλο

 

0256060

Δενδρολίβανο

 

0256070

Θυμάρι

 

0256080

Βασιλικός

 

0256090

Δάφνη/δαφνόφυλλα

 

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν

 

0256990

Άλλα (2)

 

0260000

Ψυχανθή

0,01 (*1)

0260010

Φασόλια (με τον λοβό)

 

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

 

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό)

 

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

 

0260050

Φακές

 

0260990

Άλλα (2)

 

0270000

Λαχανικά με στέλεχος

0,01 (*1)

0270010

Σπαράγγια

 

0270020

Άγριες αγκινάρες

 

0270030

Σέλινο

 

0270040

Μάραθο Φλωρεντίας

 

0270050

Αγκινάρες

 

0270060

Πράσα

 

0270070

Ραβέντι

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

 

0270090

Καρδιές φοινίκων

 

0270990

Άλλα (2)

 

0280000

Μανιτάρια, βρύα και λειχήνες

 

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

0,9 (+)

0280020

Άγρια μανιτάρια

0,01 (*1)

0280990

Βρύα και λειχήνες

0,01 (*1)

0290000

Φύκη και προκαρυωτικοί οργανισμοί

0,01 (*1)

0300000

ΟΣΠΡΙΑ

0,01 (*1)

0300010

Φασόλια

 

0300020

Φακές

 

0300030

Μπιζέλια

 

0300040

Λούπινα/καρπός λούπινων

 

0300990

Άλλα (2)

 

0400000

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

0401000

Ελαιούχοι σπόροι

 

0401010

Λιναρόσπορος

0,01 (*1)

0401020

Αραχίδες/Αράπικα φιστίκια

0,01 (*1)

0401030

Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

0,01 (*1)

0401040

Σπόροι σησαμιού

0,01 (*1)

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

0,01 (*1)

0401060

Σπέρματα ελαιοκράμβης

7 (+)

0401070

Σόγια

0,01 (*1)

0401080

Σπέρματα σιναπιού

0,01 (*1)

0401090

Σπέρματα βαμβακιού

0,7

0401100

Σπόροι κολοκύθας

0,01 (*1)

0401110

Σπέρματα κνήκου

0,01 (*1)

0401120

Σπόροι βόραγου

0,01 (*1)

0401130

Σπόροι ψευδολιναριού

0,01 (*1)

0401140

Κανναβόσπορος

0,01 (*1)

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

0,01 (*1)

0401990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0402000

Ελαιούχοι καρποί

0,01 (*1)

0402010

Ελιές για παραγωγή λαδιού

 

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

0402040

Καπόκ

 

0402990

Άλλα (2)

 

0500000

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 

0500010

Κριθάρι

3

0500020

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και άλλα ψευδοδημητριακά

0,01 (*1)

0500030

Καλαμπόκι

0,01 (*1)

0500040

Κεχρί

0,01 (*1)

0500050

Βρώμη

15

0500060

Ρύζι

0,01 (*1)

0500070

Σίκαλη

8

0500080

Σόργο

0,01 (*1)

0500090

Σίτος

7

0500990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0600000

ΤΕΪΑ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ

0,05 (*1)

0610000

Τέια

 

0620000

Κόκκοι καφέ

 

0630000

Αφεψήματα βοτάνων από

 

0631000

α)

άνθη

 

0631010

Χαμομήλι

 

0631020

Ιβίσκος

 

0631030

Τριανταφυλλιά

 

0631040

Γιασεμί

 

0631050

Τίλιο

 

0631990

Άλλα (2)

 

0632000

β)

φύλλα και βότανα

 

0632010

Φράουλα

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Μάτε

 

0632990

Άλλα (2)

 

0633000

γ)

ρίζες

 

0633010

Βαλεριάνα

 

0633020

Πάναξ η γινσένη

 

0633990

Άλλα (2)

 

0639000

δ)

οποιαδήποτε άλλα μέρη του φυτού

 

0640000

Κόκκοι κακάο

 

0650000

Χαρούπια

 

0700000

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

0,05 (*1)

0800000

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 

0810000

Μπαχαρικά σπόροι

0,05 (*1)

0810010

Γλυκάνισο

 

0810020

Μαυροκούκκι/μαύρο κύμινο

 

0810030

Σέλινο

 

0810040

Κορίανδρος

 

0810050

Κύμινο

 

0810060

Άνηθος

 

0810070

Μάραθο

 

0810080

Μοσχοσίταρο

 

0810090

Μοσχοκάρυδο

 

0810990

Άλλα (2)

 

0820000

Καρποί καρυκεύματα

0,05 (*1)

0820010

Μπαχάρι

 

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

 

0820030

Αγριοκύμινο

 

0820040

Καρδάμωμο

 

0820050

Καρποί αρκεύθου

 

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

 

0820070

Βανίλια

 

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

0820990

Άλλα (2)

 

0830000

Φλοιός μπαχαρικών

0,05 (*1)

0830010

Κανέλα

 

0830990

Άλλα (2)

 

0840000

Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά

 

0840010

Γλυκόριζα

0,05 (*1)

0840020

Ζιγγίβερι (10)

0,05 (*1)

0840030

Κουρκουμάς

0,05 (*1)

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (11)

 

0840990

Άλλα (2)

0,05 (*1)

0850000

Οφθαλμοί ανθέων

0,05 (*1)

0850010

Γαρύφαλλα

 

0850020

Κάπαρη

 

0850990

Άλλα (2)

 

0860000

Στίγμα ανθέων

0,05 (*1)

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 

0860990

Άλλα (2)

 

0870000

Επίσπερμο

0,05 (*1)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 

0870990

Άλλα (2)

 

0900000

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,01 (*1)

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 

0900030

Ρίζες κιχωρίου

 

0900990

Άλλα (2)

 

1000000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

 

1010000

Εμπορεύματα από

 

1011000

α)

χοίρους

 

1011010

Μυς

0,3

1011020

Λίπος

0,15

1011030

Ήπαρ

1,5

1011040

Νεφροί

1,5

1011050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1,5

1011990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

1012000

β)

βοοειδή

 

1012010

Μυς

0,3

1012020

Λίπος

0,15

1012030

Ήπαρ

1,5

1012040

Νεφροί

1,5

1012050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1,5

1012990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

1013000

γ)

πρόβατα

 

1013010

Μυς

0,3

1013020

Λίπος

0,15

1013030

Ήπαρ

1,5

1013040

Νεφροί

1,5

1013050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1,5

1013990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

1014000

δ)

αίγες

 

1014010

Μυς

0,3

1014020

Λίπος

0,15

1014030

Ήπαρ

1,5

1014040

Νεφροί

1,5

1014050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1,5

1014990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

1015000

ε)

ιπποειδή

 

1015010

Μυς

0,3

1015020

Λίπος

0,15

1015030

Ήπαρ

1,5

1015040

Νεφροί

1,5

1015050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1,5

1015990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

1016000

στ)

πουλερικά

 

1016010

Μυς

0,05

1016020

Λίπος

0,05

1016030

Ήπαρ

0,15

1016040

Νεφροί

0,15

1016050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,15

1016990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

1017000

ζ)

άλλα εκτρεφόμενα χερσαία ζώα

 

1017010

Μυς

0,3

1017020

Λίπος

0,15

1017030

Ήπαρ

1,5

1017040

Νεφροί

1,5

1017050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

1,5

1017990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

1020000

Γάλα

0,5

1020010

Βοοειδή

 

1020020

Πρόβατα

 

1020030

Αίγες

 

1020040

Άλογα

 

1020990

Άλλα (2)

 

1030000

Αυγά πτηνών

0,15

1030010

Όρνιθες

 

1030020

Πάπιες

 

1030030

Χήνες

 

1030040

Ορτύκια

 

1030990

Άλλα (2)

 

1040000

Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας (7)

0,05 (*1)

1050000

Αμφίβια και ερπετά

0,01 (*1)

1060000

Ομάδα χερσαία ασπόνδυλα

0,01 (*1)

1070000

Άγρια χερσαία σπονδυλωτά ζώα

0,3

1100000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ — ΨΑΡΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (8)

 

1200000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (8)

 

1300000

ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (9)

 

Chlormequat (άθροισμα της chlormequat και των αλάτων της, εκφραζόμενο ως chlormequat-chloride)

(+)

Πρόσφατα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι τα επίπεδα της ουσίας chlormequat στα αχλάδια μειώνονται, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται σε επίπεδα άνω του ορίου προσδιορισμού λόγω προηγούμενων χρήσεων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστεί προσωρινό ΑΟΚ ύψους 0,07 mg/kg, ενόσω εκκρεμεί η υποβολή περαιτέρω δεδομένων παρακολούθησης. Κατά την επανεξέταση του ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 13 Απριλίου 2021 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0130020

Αχλάδια

(+)

Για τα μανιτάρια του είδους πλευρωτός ο οστρεώδης ισχύει το ακόλουθο ΑΟΚ: 6 mg/kg. Από τα δεδομένα παρακολούθησης προκύπτει ότι μπορεί να υπάρξει διασταυρούμενη επιμόλυνση μη επεξεργασμένων καλλιεργούμενων μανιταριών από άχυρο το οποίο υπόκειται νόμιμα σε επεξεργασία με την ουσία chlormequat. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 13 Απριλίου 2021, ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον μεταβολισμό των καλλιεργειών δεν είναι διαθέσιμες. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, αν έχουν υποβληθεί έως τις 13 Απριλίου 2019, ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία αυτή, την έλλειψή τους.

0401060

Σπέρματα ελαιοκράμβης»


(*1)  Όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(1)  Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.