3.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1382 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Σεπτεμβρίου 2019

για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών για την επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων σε ορισμένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα που υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/477 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (1),

Αφού ζήτησε τη γνώμη της επιτροπής διασφαλίσεων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/159 (2), η Επιτροπή επέβαλε μέτρα διασφάλισης όσον αφορά ορισμένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα για περίοδο τριών ετών. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν τη μορφή δασμολογικών ποσοστώσεων που ισχύουν για συγκεκριμένες περιόδους, βάσει των οποίων δασμός ύψους 25 % επιβάλλεται στις εισαγωγές που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο που αντιστοιχεί στο μέσο επίπεδο των εισαγωγών για τα έτη 2015 έως 2017.

(2)

Επί του παρόντος εφαρμόζονται μέτρα αντιντάμπινγκ και/ή αντισταθμιστικά μέτρα για ορισμένες από τις κατηγορίες προϊόντων που καλύπτονται από τα μέτρα διασφάλισης. Συνεπώς, για τα εν λόγω προϊόντα, μετά την υπέρβαση των δασμολογικών ποσοστώσεων που θεσπίστηκαν δυνάμει των μέτρων διασφάλισης, θα πρέπει να καταβάλλονται για τις ίδιες εισαγωγές τόσο ο ανωτέρω δασμός που επιβάλλεται κατά την υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης όσο και ο δασμός αντιντάμπινγκ ή ο αντισταθμιστικός δασμός. Όπως τονίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/159 (3), η σώρευση μέτρων αντιντάμπινγκ και/ή κατά των επιδοτήσεων με μέτρα διασφάλισης που επιβάλλονται από τον ίδιο κανονισμό μπορεί να έχει επιπτώσεις σοβαρότερες από τις επιθυμητές στις εμπορικές συναλλαγές, γεγονός που δικαιολογεί την εξέτασή τους εν ευθέτω χρόνω.

(3)

Αντιστοίχως, η Επιτροπή, στις 24 Απριλίου 2019, δημοσίευσε ανακοίνωση (4) σχετικά με τις πιθανές συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης για τις υπό εξέταση κατηγορίες προϊόντων. Χάριν ευκολίας, οι εν λόγω κατηγορίες προϊόντων παρατίθενται στο παράρτημα 1.Α. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 24 Απριλίου 2019, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι συντρέχουν λόγοι να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός αυτών των μέτρων θα μπορούσε πράγματι να έχει επιπτώσεις μεγαλύτερες από τις επιδιωκόμενες ή τις επιθυμητές από την άποψη της πολιτικής και των στόχων της Ένωσης στον τομέα της εμπορικής άμυνας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/477, και ότι μπορεί να είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων που καλύπτουν τις υπό εξέταση κατηγορίες προϊόντων που υπόκεινται και σε μέτρα διασφάλισης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα των υπό εξέταση μέτρων.

(4)

Με την ίδια ανακοίνωση η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους σχετικά με το ανωτέρω σκεπτικό.

2.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

(5)

Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από 12 ενδιαφερόμενα μέρη και εξέτασε δεόντως τα επιχειρήματά τους. Μεταξύ των μερών αυτών συγκαταλέγονται πέντε παραγωγοί-εξαγωγείς, μία ξένη κυβέρνηση, μια ευρωπαϊκή ένωση παραγωγών χάλυβα, τέσσερις χρήστες ή εισαγωγείς χάλυβα στην ΕΕ, καθώς και μία ένωση χρηστών χάλυβα.

(6)

Η πλειονότητα των ενδιαφερόμενων μερών συμφώνησε ότι ο συνδυασμός των μέτρων αντιντάμπινγκ ή των μέτρων κατά των επιδοτήσεων με τα μέτρα διασφάλισης επί των ίδιων προϊόντων μπορεί να έχει σοβαρότερες επιπτώσεις από τις επιδιωκόμενες ή τις επιθυμητές επιπτώσεις της πολιτικής εμπορικής άμυνας της Ένωσης. Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη σημείωσαν ότι αυτός ο συνδυασμός μέτρων μπορεί να επιβάλει αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις σε ορισμένους παραγωγούς-εξαγωγείς που επιδιώκουν να εξάγουν στην Ένωση, πράγμα που μπορεί να ισοδυναμεί με άρνηση πρόσβασης στην αγορά της Ένωσης.

(7)

Ένας εισαγωγέας από τη Λιθουανία συμφώνησε ότι ο συνδυασμός μέτρων αντιντάμπινγκ/κατά των επιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης δεν είναι επιθυμητός, και ζήτησε να διορθωθούν με αναδρομική ισχύ οι συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων με την επιστροφή στον εισαγωγέα του οφειλόμενου ποσού του καταβληθέντος δασμού.

(8)

Απαντώντας στο αίτημα αυτό η Επιτροπή επισήμανε ότι, σύμφωνα με τις σαφείς διατάξεις του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/477, κάθε μέτρο που λαμβάνεται βάσει του εν λόγω κανονισμού πρέπει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως βάση για την επιστροφή δασμών που εισπράχθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή, εκτός εάν η Επιτροπή ορίζει διαφορετικά. Συνεπάγεται ότι, καθώς τυχόν αποτελέσματα της παρούσας επανεξέτασης περιορίζονται στη δυνητική εφαρμογή των υπό εξέταση ταυτόχρονων μέτρων, το αίτημα του παραγωγού-εξαγωγέα απορρίφθηκε.

(9)

Ένας παραγωγός-εξαγωγέας από τη Ρωσία ισχυρίστηκε, για λόγους προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου, και για να αποφευχθούν πάση θυσία οι συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ και/ή κατά των επιδοτήσεων με τα μέτρα διασφάλισης, η Επιτροπή θα έπρεπε να τροποποιήσει αμέσως τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ, ανεξάρτητα από το αν έχουν εξαντληθεί ή όχι οι δασμολογικές ποσοστώσεις για τα προϊόντα που καλύπτονται από τα σχετικά μέτρα διασφάλισης.

(10)

Ο συγκεκριμένος παραγωγός-εξαγωγέας αναφέρθηκε ρητά στους δασμούς αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Βραζιλίας, Ιράν, Ρωσίας και Ουκρανίας με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1795 της Επιτροπής (5).

(11)

Η Επιτροπή υπενθύμισε, ως προς το αίτημα αυτό, ότι οι επιπτώσεις των μέτρων διασφάλισης αρχίζουν να ισχύουν μόνον αφότου εξαντληθεί η δασμολογική ποσόστωση (ειδική ή erga omnes) και οι εισαγωγές επιβαρύνονται με τον δασμό που προβλέπεται για υπέρβασή της. Μέχρι στιγμής η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο και δικαιολογημένο το πλήρες επίπεδο των εφαρμοστέων μέτρων αντιντάμπινγκ/κατά των επιδοτήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αποτέλεσμα των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο αθέμιτων πρακτικών ντάμπινγκ/επιδοτήσεων. Το σκεπτικό του συνδυασμένου αποτελέσματος έχει νόημα μόνο μετά την εξάντληση του ισχύοντος ποσοτικού ορίου και την επιβολή πρόσθετων δασμών διασφάλισης.

(12)

Η Επιτροπή πρόσθεσε, ως περαιτέρω παρατήρηση, ότι το επίπεδο των εισαγωγών για τις κατηγορίες προϊόντων που εξήγαγε ο Ρώσος παραγωγός-εξαγωγέας παρέμενε μέχρι στιγμής κάτω από το επίπεδο της ισχύουσας δασμολογικής ποσόστωσης. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(13)

Μια σειρά από ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι υπόκεινται σε διπλά διορθωτικά μέτρα, καθώς, για ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών, ισχύουν τόσο ο δασμός για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης όσο και τα αποκαλούμενα «μέτρα επανεξισορρόπησης» που θεσπίστηκαν σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/886 της Επιτροπής (6). Κατά συνέπεια, υποστήριξαν ότι η Επιτροπή θα έπρεπε επίσης να αναστείλει τα εν λόγω μέτρα εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(14)

Η Επιτροπή παρατήρησε ότι «τα μέτρα επανεξισορρόπησης» και τα μέτρα αντιντάμπινγκ/κατά των επιδοτήσεων επιδιώκουν ουσιαστικά διαφορετικούς στόχους πολιτικής. Κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν στο πεδίο επανεξέτασης που σκοπό έχει να αξιολογήσει την αναλογικότητα των συνδυασμένων μέτρων αντιντάμπινγκ/κατά των επιδοτήσεων με τα μέτρα διασφάλισης που θεσπίστηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/159. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα αντιντάμπινγκ/κατά των επιδοτήσεων επιδιώκουν την αντιμετώπιση των «αθέμιτων» εμπορικών δράσεων από συγκεκριμένους φορείς ή χώρες. Σε αντίθεση, τα «μέτρα επανεξισορρόπησης» αποσκοπούν στην εξισορρόπηση των παραχωρήσεων και των υποχρεώσεων μεταξύ της Ένωσης και άλλου μέρους του ΠΟΕ μέσω της αναστολής ουσιαστικά ισοδύναμων παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων (7) μετά την ανάληψη μονομερών μέτρων από το εν λόγω μέρος του ΠΟΕ τα οποία διαταράσσουν την εν λόγω ισορροπία παραχωρήσεων και υποχρεώσεων. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στις διαφορετικές νομικές βάσεις για τα τελευταία αυτά μέτρα, συγκεκριμένα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8). Ωστόσο, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/477, που αποτελούν τη νομική βάση για τον παρόντα κανονισμό, αναφέρονται αποκλειστικά στο συνδυασμένο αποτέλεσμα των μέτρων αντιντάμπινγκ και/ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης για τις ίδιες κατηγορίες προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα 1.Α. Δεδομένης της διαφορετικής υποκείμενης κατάστασης και του σκοπού αυτών των διαφορετικών μέτρων, η αναστολή των σχετικών «μέτρων επανεξισορρόπησης» δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας επανεξέτασης. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα των μέτρων διασφάλισης και των μέτρων επανεξισορρόπησης δεν μπορεί, κατά συνέπεια, να αντιμετωπιστεί βάσει του ειδικού νομικού πλαισίου του κανονισμού (ΕΕ) 2015/477. Ως εκ τούτου, το αίτημα αυτό απορρίφθηκε.

3.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(15)

Με βάση τα ανωτέρω και αφότου έλαβε δεόντως υπόψη όλες τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι συντρέχουν επαρκείς λόγοι για να θεωρηθεί ότι ο συνδυασμός των μέτρων αντιντάμπινγκ και/ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/159 για τις κατηγορίες προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα 1.Α ενδέχεται όντως να παραγάγει αποτελέσματα μεγαλύτερα των επιδιωκόμενων ή των επιθυμητών σύμφωνα με την πολιτική και τους στόχους εμπορικής άμυνας της Ένωσης, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/477. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη της παράλληλης εφαρμογής των μέτρων αντιντάμπινγκ και/ή των αντισταθμιστικών μέτρων που απαριθμούνται στο παράρτημα 2 με τον δασμό για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης για τις κατηγορίες προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που απαριθμούνται στο παράρτημα 1.Α.

(16)

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που στις κατηγορίες προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα 1.Α εφαρμόζεται το ποσοστό του δασμού για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/159, και ο συντελεστής του δασμού είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο συντελεστή του υψηλότερου δασμού αντιντάμπινγκ και/ή του αντισταθμιστικού δασμού που εφαρμόζεται για τις ίδιες κατηγορίες προϊόντων, θα εισπράττεται μόνο ο δασμός για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης. Με άλλα λόγια, σε περίπτωση που ο δασμός για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης ανέρχεται σε ποσοστό 25 % και ο ισοδύναμος συντελεστής του δασμού αντιντάμπινγκ και/ή του αντισταθμιστικού δασμού που εφαρμόζεται στις ίδιες κατηγορίες προϊόντων ανέρχεται σε 10 %, θα εισπράττεται μόνο ο δασμός για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης. Στην περίπτωση αυτή, θα αναστέλλεται η είσπραξη του δασμού αντιντάμπινγκ και/ή κατά των επιδοτήσεων για την περίοδο εφαρμογής του δασμού για υπέρβαση της ποσόστωσης.

(17)

Σε περίπτωση που στις κατηγορίες προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα 1.Α εφαρμόζεται το ποσοστό του δασμού για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/159, και ο συντελεστής του δασμού είναι χαμηλότερος από τον αντίστοιχο συντελεστή του δασμού αντιντάμπινγκ και/ή του αντισταθμιστικού δασμού που εφαρμόζεται στις ίδιες κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να καταβάλλεται ο πλήρης δασμός για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης και επιπλέον η διαφορά μεταξύ του εν λόγω δασμού και του επιπέδου του υψηλότερου ισχύοντος δασμού αντιντάμπινγκ και/ή κατά των επιδοτήσεων, όπως προβλέπεται στο παράρτημα 2. Με άλλα λόγια, σε περίπτωση που ο δασμός για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης ανέρχεται σε ποσοστό 25 % και ο υψηλότερος ισοδύναμος συντελεστής του δασμού αντιντάμπινγκ και/ή του αντισταθμιστικού δασμού που εφαρμόζεται στις ίδιες κατηγορίες προϊόντων ανέρχεται σε 35 %, θα πρέπει να εισπράττεται ο δασμός για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης ύψους 25 % και η διαφορά ύψους 10 % μεταξύ του τελευταίου δασμού και του αντίστοιχου συντελεστή του ισχύοντος δασμού αντιντάμπινγκ και/ή του αντισταθμιστικού δασμού. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αναστέλλεται εν μέρει η είσπραξη του δασμού αντιντάμπινγκ και/ή κατά των επιδοτήσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι το συνδυασμένο αποτέλεσμα των δύο μέτρων δεν υπερβαίνει το υψηλότερο ποσοστό του ισχύοντος δασμού αντιντάμπινγκ/κατά των επιδοτήσεων.

(18)

Για την αποφυγή αμφιβολιών, μόλις σταματήσει να ισχύει ο δασμός διασφάλισης για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης, σταματάει αμέσως η αναστολή της είσπραξης του αντίστοιχου μέτρου αντιντάμπινγκ/κατά των επιδοτήσεων. Από τη χρονική αυτή στιγμή και μετά εισπράττονται κανονικά οι δασμοί αντιντάμπινγκ/κατά των επιδοτήσεων.

(19)

Όταν τα συνδυασμένα μέτρα αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων εφαρμόζονται για το ίδιο προϊόν από ορισμένες χώρες, οι σχετικοί κανονισμοί που παρατίθενται στο παράρτημα 1.Β προβλέπουν τους όρους εφαρμογής τους για να αποφεύγεται ο διπλός υπολογισμός. Στις περιπτώσεις που ο συντελεστής του δασμού για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης είναι χαμηλότερος από τον συνδυασμό του δασμού αντιντάμπινγκ και του αντισταθμιστικού δασμού, η εφαρμογή των τελευταίων ή μέρους αυτών θα έχει προτεραιότητα έναντι του πρώτου.

(20)

Εάν τα εφαρμοστέα μέτρα αντιντάμπινγκ και/ή μέτρα κατά των επιδοτήσεων συνίστανται σε σταθερό δασμό, η Επιτροπή μετέτρεψε τους εν λόγω δασμούς σε κατ' αξίαν δασμό και συνέκρινε τον κατ' αξίαν δασμό που προέκυψε με τον δασμό για υπέρβαση της ποσόστωσης. Σε περίπτωση που ο κατ' αξίαν δασμός ήταν υψηλότερος από τον δασμό για υπέρβαση της ποσόστωσης, ο μειωμένος δασμός αντιντάμπινγκ και/ή κατά των επιδοτήσεων σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 16 μετατράπηκε σε σταθερό δασμό.

(21)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για τα μέσα εμπορικής άμυνας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Σε περίπτωση που ο δασμός για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 επιβάλλεται στις κατηγορίες προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 και υπερβαίνει το αντίστοιχο κατ' αξία επίπεδο του δασμού αντιντάμπινγκ/κατά των επιδοτήσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα 2, εισπράττεται μόνον ο δασμός για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/159.

2.   Κατά την περίοδο εφαρμογής της παραγράφου 1 αναστέλλεται η είσπραξη των δασμών που επιβλήθηκαν σύμφωνα με τους τους κανονισμούς που ορίζονται στο παράρτημα 1.Β του παρόντος κανονισμού.

3.   Σε περίπτωση που ο δασμός για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 εφαρμόζεται στις κατηγορίες προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 και το ύψος του είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο κατ' αξίαν επίπεδο του δασμού αντιντάμπινγκ/κατά των επιδοτήσεων που παρατίθεται στο παράρτημα 2, εισπράττεται ο δασμός για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 και επιπλέον η διαφορά μεταξύ του δασμού αυτού και του υψηλότερου αντίστοιχου κατ' αξίαν δασμού αντιντάμπινγκ/κατά των επιδοτήσεων που αναφέρεται στο παράρτημα 2.

4.   Το μέρος του ποσού των δασμών αντιντάμπινγκ/κατά των επιδοτήσεων που δεν εισπράττεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 αναστέλλεται.

5.   Οι αναστολές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 περιορίζονται χρονικά στην περίοδο εφαρμογής του δασμού για υπέρβαση των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/159.

Άρθρο 2

Τυχόν μέτρα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

Τυχόν μέτρα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν χρησιμεύουν ως βάση για την επιστροφή δασμών που εισπράχθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 83 της 27.3.2015, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 31 της 1.2.2019, σ. 27.

(3)  ΕΕ L 31 της 1.2.2019, σ. 53, αιτιολογική σκέψη 186.

(4)  ΕΕ C 146 της 26.4.2019, σ. 5.

(5)  ΕΕ L 258 της 6.10.2017, σ. 24.

(6)  ΕΕ L 158 της 21.6.2018, σ. 5.

(7)  Κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/724 (ΕΕ L 122 της 17.5.2018, σ. 14) και (ΕΕ) 2018/886.

(8)  ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 50.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.A

Κατάλογος κατηγοριών προϊόντων που υπόκεινται σε οριστικά μέτρα διασφάλισης

Αριθμός προϊόντος

Κατηγορία προϊόντος

Κωδικοί ΣΟ

1

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3

Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES — φύλλα με την ονομασία «μαγνητικά», σε κόκκους καθορισμένης μορφής)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5

Φύλλα με οργανική επικάλυψη

7210 70 80 , 7212 40 80

6

Προϊόντα λευκοσιδήρου

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

8

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

10

Ανοξείδωτες λαμαρίνες quarto θερμής έλασης

7219 21 10 , 7219 21 90

12

Μη κραματοποιημένοι και άλλοι κραματοποιημένοι ράβδοι εμπορίου και ελαφρείς μορφοχάλυβες

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13

Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος

7214 20 00 , 7214 99 10

14

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφρείς μορφοχάλυβες

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15

Χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

7221 00 10 , 7221 00 90

16

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18

Πάσσαλοι πλατυσμένοι

7301 10 00

19

Σιδηροδρομικό υλικό

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

20

Σωλήνες αερίου

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21

Σωλήνες κοίλης διατομής

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

24

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

25

Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26

Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

27

Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

28

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.B

Κατάλογος των κανονισμών για την επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ και μέτρων κατά των επιδοτήσεων επί των προϊόντων που υπόκεινται στο μέτρο διασφάλισης

1)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1795 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 5ης Οκτωβρίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Βραζιλίας, Ιράν, Ρωσίας και Ουκρανίας και για την περάτωση της έρευνας όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Σερβίας (ΕΕ L 258 της 6.10.2017, σ. 24

2)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/969 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 8ης Ιουνίου 2017, για την επιβολή οριστικών αντισταθμιστικών δασμών στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/649 της Επιτροπής για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 146 της 9.6.2017, σ. 17

3)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1328 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 29ης Ιουλίου 2016, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΕΕ L 210 της 4.8.2016, σ. 1

4)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 7ης Φεβρουαρίου 2018, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 34 της 8.2.2018, σ. 16

5)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/687 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 2ας Μαΐου 2019, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα με οργανική επικάλυψη, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 116 της 3.5.2019, σ. 5

6)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/688 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 2ας Μαΐου 2019, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα με οργανική επικάλυψη, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 116 της 3.5.2019, σ. 39

7)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/336 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 27ης Φεβρουαρίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων χοντρών φύλλων από μη κραματοποιημένο ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 50 της 28.2.2017, σ. 18

8)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1429 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 26ης Αυγούστου 2015, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊβάν (ΕΕ L 224 της 27.8.2015, σ. 10

9)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1246 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 28ης Ιουλίου 2016, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ράβδων οπλισμού σκυροδέματος από χάλυβα υψηλών επιδόσεων σε κόπωση, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 204 της 29.7.2016, σ. 70

10)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1019 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 16ης Ιουνίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων ράβδων οπλισμού σκυροδέματος καταγωγής Δημοκρατίας της Λευκορωσίας (ΕΕ L 155 της 17.6.2017, σ. 6

11)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1141 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 27ης Ιουνίου 2017, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων ράβδων και συρμάτων ανοξείδωτου χάλυβα καταγωγής Ινδίας, ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 165 της 28.6.2017, σ. 2

12)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1846 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 14ης Οκτωβρίου 2015, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές χονδροσύρματος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 268 της 15.10.2015, σ. 9

13)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/110 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 26ης Ιανουαρίου 2015, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συγκολλημένων σωλήνων κάθε είδους από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Λευκορωσίας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ρωσίας και για τον τερματισμό της διαδικασίας για τις εισαγωγές ορισμένων συγκολλημένων σωλήνων κάθε είδους από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, καταγωγής Ουκρανίας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 20 της 27.1.2015, σ. 6

14)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/330 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 5ης Μαρτίου 2018, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 15

15)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 1ης Οκτωβρίου 2018, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα, καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 246 της 2.10.2018, σ. 20

16)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/804 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 11ης Μαΐου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα (εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα), κυκλικής διατομής, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 121 της 12.5.2017, σ. 3

17)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/251 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τους οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ που έχουν επιβληθεί στις εισαγωγές από τη Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2272 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 42 της 13.2.2019, σ. 25)· και

18)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/865 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 4ης Ιουνίου 2015, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων προέντασης και μετέντασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα (PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 139 της 5.6.2015, σ. 12).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Συντελεστές των δασμών αντιντάμπινγκ και/ή αντισταθμιστικών δασμών που εφαρμόζονται για όσο διάστημα στο ίδιο προϊόν επιβάλλεται δασμός διασφάλισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.1

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1795 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Βραζιλίας, Ιράν, Ρωσίας και Ουκρανίας και για την περάτωση της έρευνας όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Σερβίας (ΕΕ L 258 της 6.10.2017, σ. 24).

Χώρα

Εταιρεία

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Οριστικός δασμολογικός συντελεστής – ευρώ ανά τόνο καθαρού βάρους

Ισοδύναμο του δασμολογικού συντελεστή σε κατ' αξίαν δασμό

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης – ευρώ ανά τόνο καθαρού βάρους

Βραζιλία

ArcelorMittal Brasil S.A.

C210

54,5

16,3 %

0,00

Βραζιλία

Aperam Inox América do Sul S.A.

C211

54,5

16,3 %

0,00

Βραζιλία

Companhia Siderúrgica Nacional

C212

53,4

15,70 %

0,00

Βραζιλία

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (USIMINAS)

C213

63

17,50 %

0,00

Βραζιλία

Gerdau Açominas S.A.

C214

55,8

0,00

Βραζιλία

Όλες οι άλλες βραζιλιάνικες εταιρείες

C999

63

17,50 %

0,00

Ιράν

Mobarakeh Steel Company

C215

57,5

17,90 %

0,00

Ιράν

Όλες οι άλλες ιρανικές εταιρείες

C999

57,5

17,90 %

0,00

Ρωσία

Novolipetsk Steel

C216

53,3

15 %

0,00

Ρωσία

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works (PJSC MMK)

C217

96,5

33 %

23,39

Ρωσία

PAO Severstal

C218

17,6

5,30 %

0,00

Ρωσία

Όλες οι άλλες ρωσικές εταιρείες

C999

96,5

33 %

23,39

Ουκρανία

Όμιλος Metinvest

C219

60,5

19,40 %

0,00

Ουκρανία

Όλες οι άλλες ουκρανικές εταιρείες

C999

60,5

19,40 %

0,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.2

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/969 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2017, για την επιβολή οριστικών αντισταθμιστικών δασμών στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/649 της Επιτροπής για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 146 της 9.6.2017, σ. 17).

Χώρα

Εταιρεία

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αρχικός οριστικός αντισταθμιστικός δασμός

Αρχικός οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Αντισταθμιστικός δασμός μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C157

28,10 %

0,00 %

3,10 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

C158

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch

C159

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch

C160

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

C161

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

C162

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.

C164

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Beijing Shougang Co. Ltd., Qian'an Iron & Steel branch

C208

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Angang Steel Company Limited

C150

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

C163

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C165

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Rizhao Steel Wire Co., Ltd.

C166

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Rizhao Baohua New Material Co.,

C167

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.

C168

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C156

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Όλες οι άλλες εταιρείες

C999

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.3

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1328 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2016, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΕΕ L 210 της 4.8.2016, σ. 1).

Χώρα

Εταιρεία

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αρχικός οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Angang Steel Company Limited, Anshan

C097

19,70 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

C098

19,70 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

20,50 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

20,50 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

20,50 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

20,50 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

20,50 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

20,50 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

20,50 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

20,50 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

20,50 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

20,50 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113

20,50 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Όλες οι άλλες εταιρείες

C999

22,10 %

0,00 %

Ρωσία

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

C099

18,70 %

0,00 %

Ρωσία

PAO Severstal, Cherepovets

C100

34 %

9,00 %

Ρωσία

Όλες οι άλλες εταιρείες

C999

36,10 %

11,10 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.4

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/186 της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2018, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 34 της 8.2.2018, σ. 16).

Χώρα

Εταιρεία

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αρχικός οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

C227

27,8 %

2,80 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

C158

27,8 %

2,80 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

C159

27,8 %

2,80 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

C228

27,8 %

2,80 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

C229

17,2 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

C164

17,2 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

C230

27,9 %

2,90 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

C112

27,9 %

2,90 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.

C312

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Angang Steel Company Limited

C313

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

TKAS Auto Steel Company Ltd.

C314

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd.

C315

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C316

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.

C317

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C318

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.

C319

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

C320

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.

C321

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.

C322

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.

C323

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

C324

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.

C325

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Yieh Phui (China) Technomaterial Co.

C326

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.

C327

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd.

C328

26,1 %

1,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Όλες οι άλλες εταιρείες

C999

27,9 %

2,90 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.5

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/687 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2019, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα με οργανική επικάλυψη, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 116 της 3.5.2019, σ. 5–38)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/688 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2019, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα με οργανική επικάλυψη, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 116 της 3.5.2019, σ. 39

Χώρα

Εταιρεία

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αρχικός οριστικός αντισταθμιστικός δασμός

Αρχικός οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Αντισταθμιστικός δασμός μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Union Steel China

B311

13,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, and Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

B312

29,7 %

26,1 %

29,7 %

1,1 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd and Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

B313

23,8 %

5,9 %

4,7 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Angang Steel Company Limited

B314

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Anyang Iron Steel Co. Ltd

B315

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

B316

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

B317

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

B318

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

B319

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

B320

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

B321

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

B322

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

B323

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jigang Group Co., Ltd.

B324

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Maanshan Iron&Steel Company Limited

B325

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

B326

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

B327

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

B328

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

B329

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

B330

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Wuhan Iron And Steel Company Limited

B331

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

B332

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

B333

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

B334

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Όλες οι άλλες εταιρείες

B999

44,7 %

13,6 %

33,3 %

0,0 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.6

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/336 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων χοντρών φύλλων από μη κραματοποιημένο ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 50 της 28.2.2017, σ. 18)

Χώρα

Εταιρεία

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αρχικός οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

C143

73,1 %

48,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

C144

65,1 %

40,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd and Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

C145

73,7 %

48,70 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Angang Steel Company Limited

C150

70,6 %

45,60 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

70,6 %

45,60 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.

C146

70,6 %

45,60 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

C155

70,6 %

45,60 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

70,6 %

45,60 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

C154

70,6 %

45,60 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.

C152

70,6 %

45,60 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.

C153

70,6 %

45,60 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company

C149

70,6 %

45,60 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.

C156

70,6 %

45,60 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.

C148

70,6 %

45,60 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Όλες οι άλλες εταιρείες

C999

73,7 %

48,70 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.7

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1429 της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2015, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊβάν (ΕΕ L 224 της 27.8.2015, σ. 10).

Χώρα

Εταιρεία

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αρχικός οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan City

C024

24,4 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin City

C025

24,4 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou

C026

24,6 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd., Ningbo

C027

24,6 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin

C028

24,6 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., Zhangjiagang City

C029

24,6 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Όλες οι άλλες εταιρείες

C999

25,3 %

0,3 %

Ταϊβάν

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei City

C030

0,0 %

0,0 %

Ταϊβάν

Όλες οι άλλες εταιρείες

C999

6,8 %

0,0 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.8

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1246 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2016, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ράβδων οπλισμού σκυροδέματος από χάλυβα υψηλών επιδόσεων σε κόπωση, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 204 της 29.7.2016, σ. 70).

Χώρα

Εταιρεία

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αρχικός οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

C060

18,4 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin

C061

18,4 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

C062

22,5 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

C063

22,5 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang

C064

22,5 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

C065

22,5 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Όλες οι άλλες εταιρείες

C999

22,5 %

0,0 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.9

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1019 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων ράβδων οπλισμού σκυροδέματος καταγωγής Δημοκρατίας της Λευκορωσίας (ΕΕ L 155 της 17.6.2017, σ. 6).

Χώρα

Εταιρεία

Αρχικός οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Λευκορωσία

Όλες οι εταιρείες

10,60 %

0,0 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.10

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1141 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2017, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων ράβδων και συρμάτων ανοξείδωτου χάλυβα καταγωγής Ινδίας, ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 165 της 28.6.2017, σ. 2).

Χώρα

Εταιρεία

Πόλη

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αρχικός οριστικός αντισταθμιστικός δασμός

Αντισταθμιστικός δασμός μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Ινδία

Chandan Steel Ltd., Μουμπάι (Βομβάη)

 

B002

3,4 %

0,0 %

Ινδία

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Μουμπάι· Precision Metals, Μουμπάι· Hindustan Inox Ltd., Μουμπάι· Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Μουμπάι

 

B003

3,3 %

0,0 %

Ινδία

Viraj Profiles Limited, Palghar, Μαχαράστρα και Μουμπάι, Μαχαράστρα

 

B004

0,0 %

0,0 %

Ινδία

Ambica Steel Ltd.

Νέο Δελχί

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Navi-Μουμπάι

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Chase Bright Steel Ltd.

Navi-Μουμπάι

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

D.H. Exports Pvt. Ltd.

Μουμπάι

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Facor Steels Ltd.

Nagpur

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Global Smelters Ltd.

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Indian Steel Works Ltd.

Navi-Μουμπάι

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Jyoti Steel Industries Ltd.

Μουμπάι

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Laxcon Steels Ltd.

Αχμενταμπάντ

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

Βομβάη

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Mukand Ltd.

Thane

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Μουμπάι

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Panchmahal Steel Ltd.

Kalol

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Raajratna Metal Industries Ltd.

Αχμενταμπάντ

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Rimjhim Ispat Ltd.

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Sindia Steels Ltd.

Μουμπάι

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

SKM Steels Ltd.

Μουμπάι

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.

Thane

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Shah Alloys Ltd.

Gandhinagar

B005

4,0 %

0,0 %

Ινδία

Όλες οι άλλες εταιρείες

 

B999

4,0 %

0,0 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.11

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1846 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές χονδροσύρματος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 268 της 15.10.2015, σ. 9).

Χώρα

Εταιρεία

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αρχικός οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Όμιλος Valin

A930

7,9 %

0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Όλες οι άλλες εταιρείες

A999

24,0 %

0 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.12

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/110 της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2015, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συγκολλημένων σωλήνων κάθε είδους από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Λευκορωσίας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ρωσίας και για τον τερματισμό της διαδικασίας για τις εισαγωγές ορισμένων συγκολλημένων σωλήνων κάθε είδους από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, καταγωγής Ουκρανίας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 20 της 27.1.2015, σ. 6).

Χώρα

Εταιρεία

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αρχικός οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Όλες οι εταιρείες

90,60 %

65,6 %

Ρωσία

Όμιλος TMK (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company και Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

A892

16,80 %

0,0 %

Ρωσία

Όμιλος OMK (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works και Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

A893

10,10 %

0,0 %

Ρωσία

Όλες οι άλλες εταιρείες

A999

20,50 %

0,0 %

Λευκορωσία

Όλες οι εταιρείες

38,10 %

13,1 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.13

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/330 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2018, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 15).

Χώρα

Εταιρεία/εταιρείες

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αρχικός οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

B120

71,9 %

46,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

B118

48,3 %

23,3 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong

B119

48,6 %

23,6 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,

B 236

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,

B 237

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,

B 238

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,

B 239

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,

B 240

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,

B 241

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,

B 242

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin

B 243

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,

B 244

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 245

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 246

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 247

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,

B 248

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 249

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,

B 250

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,

B 251

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,

B 252

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing,

B 253

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,

B 254

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 255

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 256

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City,

B 257

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 258

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,

B 259

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 260

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 261

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,

B 262

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,

B 263

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.

B 264

56,9 %

31,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Όλες οι άλλες εταιρείες

B999

71,9 %

46,9 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.14

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1469 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2018, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα, καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 246 της 2.10.2018, σ. 20).

Χώρα

Εταιρεία/εταιρείες

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αρχικός οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Ρωσία

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant και Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

A741

24,1 %

0,0 %

Ρωσία

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works,

OAO Sinarsky Pipe

Plant and OAO Seversky Tube Works

A859

28,7 %

3,7 %

Ρωσία

Όλες οι άλλες εταιρείες

A999

35,8 %

10,8 %

Ουκρανία

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

A742

12,3 %

0,0 %

Ουκρανία

LLC Interpipe Niko Tube and OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

A743

13,8 %

0,0 %

Ουκρανία

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

A744

25,7 %

0,7 %

Ουκρανία

Όλες οι άλλες εταιρείες

A999

25,7 %

0,7 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.15

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/804 της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα (εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα), κυκλικής διατομής, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 121 της 12.5.2017, σ. 3).

Χώρα

Εταιρεία

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αρχικός οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

C171

29,2 %

4,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

C172

54,9 %

29,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

C173

39,9 %

14,9 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

C174

48,2 %

23,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.

C204

41,4 %

16,4 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Όλοι οι άλλοι παραγωγοί

C999

54,9 %

29,9 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.16

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/251 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τους οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ που έχουν επιβληθεί στις εισαγωγές από τη Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2272 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 42 της 13.2.2019, σ. 25).

Χώρα

Εταιρεία

Πόλη

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αρχικός οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, ΛΔΚ

 

A949

17,7 %

0,0 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd.

Handan

A950

27,2 %

2,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Chengdu

A950

27,2 %

2,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

A950

27,2 %

2,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

A950

27,2 %

2,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

A950

27,2 %

2,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Όλες οι άλλες εταιρείες

 

A999

39,2 %

14,2 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.17

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/865 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2015, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων προέντασης και μετέντασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα (PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 139 της 5.6.2015, σ. 12).

Χώρα

Εταιρεία

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Αρχικός οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Δασμός αντιντάμπινγκ μετά την επιβολή του μέτρου διασφάλισης

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

A899

0,00 %

0,00 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, και Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

A952

31,10 %

6,10 %

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Όλες οι άλλες εταιρείες

A999

46,20 %

21,20 %