25.7.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/105


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1241 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Ιουνίου 2019

σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2019/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θεσπίστηκε κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων.

(2)

Τα τεχνικά μέτρα είναι εργαλεία για την υποστήριξη της εφαρμογής της ΚΑλΠ. Ωστόσο, μία αξιολόγηση της τρέχουσας ρυθμιστικής δομής σε σχέση με τεχνικά μέτρα έδειξε ότι δεν είναι πιθανόν να επιτύχει τους στόχους της ΚΑλΠ και θα πρέπει να αναληφθεί μια νέα προσέγγιση για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων, με επίκεντρο την προσαρμογή της δομής διαχείρισης.

(3)

Είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για τη ρύθμιση των τεχνικών μέτρων. Το πλαίσιο αυτό πρέπει, αφενός, να θεσπίζει γενικούς κανόνες οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε όλα τα ενωσιακά ύδατα και, αφετέρου, να προβλέπει τη θέσπιση τεχνικών μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες των τύπων αλιείας, μέσω της διαδικασίας περιφερειοποίησης που εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(4)

Το πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτει την αλίευση και την εκφόρτωση αλιευτικών πόρων, καθώς και τη χρήση αλιευτικών εργαλείων και την αλληλεπίδραση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

(5)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα ενωσιακά ύδατα από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης και τρίτων χωρών και από υπηκόους κρατών μελών - με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας -, καθώς και σε αλιευτικά σκάφη της Ένωσης τα οποία δραστηριοποιούνται στα ενωσιακά ύδατα των εξόχως απόκεντρων περιοχών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται, σε σχέση με ενωσιακά αλιευτικά σκάφη και υπηκόους των κρατών μελών, σε μη ενωσιακά ύδατα, όσον αφορά τεχνικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της ζώνης διακανονισμού της Επιτροπής Αλιείας Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC/ΕΑΒΑΑ) και της περιοχής της συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM/ΓΕΑΜ).

(6)

Τεχνικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, σε ερασιτεχνική αλιεία, η οποία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα αποθέματα ειδών ιχθύων και οστρακοειδών.

(7)

Τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ για την αλίευση στα επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και την εξάλειψη των απορρίψεων και να συμβάλλουν στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

(8)

Τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να συμβάλλουν ειδικά στην προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και των αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θαλασσίων ειδών μέσω της χρήσης επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και μέτρων για την αποτροπή των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Τα τεχνικά μέτρα πρέπει, επίσης, να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις των αλιευτικών εργαλείων στα θαλάσσια οικοσυστήματα και, ιδίως, σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα, μεταξύ άλλων και κατά περίπτωση, με τη χρήση κινήτρων. Επίσης, πρέπει να συμβάλλουν στη λήψη μέτρων διαχείρισης για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6), την οδηγία 2008/56/ΕΚ και την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

(9)

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων, θα πρέπει να καθορισθούν στόχοι σχετικά με τα επίπεδα ανεπιθύμητων αλιευμάτων, ιδίως αλιευμάτων θαλασσίων ειδών κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, με το επίπεδο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών και τον βαθμό που τα ενδιαιτήματα του θαλάσσιου βυθού επηρεάζονται δυσμενώς από την αλιεία. Οι εν λόγω στόχοι θα πρέπει να απηχούν τους στόχους της ΚΑλΠ, την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία – ιδίως την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) – και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

(10)

Για να διασφαλιστεί η ομοιομορφία όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή των τεχνικών κανόνων, οι ορισμοί των αλιευτικών εργαλείων και των αλιευτικών δραστηριοτήτων που περιέχονται στους υφιστάμενους κανονισμούς τεχνικών μέτρων πρέπει να επικαιροποιηθούν και να ενοποιηθούν.

(11)

Ορισμένα καταστροφικά αλιευτικά εργαλεία ή καταστροφικές αλιευτικές μέθοδοι στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες, δηλητηριώδεις ή ναρκωτικές ουσίες, ηλεκτρικό ρεύμα, αεροσφύρες ή άλλα κρουστικά εργαλεία,συρόμενα προσαρτήματα και αρπάγες για τη συλλογή ερυθρών κοραλλιών ή άλλων τύπων κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών και ορισμένα ψαροντούφεκα θα πρέπει να απαγορευθούν. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η πώληση, έκθεση ή προσφορά προς πώληση οιωνδήποτε θαλάσσιων ειδών που αλιεύονται με τη χρήση των εν λόγω εργαλείων ή μεθόδων, εφόσον απαγορεύονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

(12)

Η χρήση τράτας με ηλεκτρικό ρεύμα θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου έως τις 30 Ιουνίου 2021 και υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις.

(13)

Βάσει της γνωμοδότησης της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι κοινοί κανόνες που να ορίζουν περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συρόμενων εργαλείων και σχετικά με την κατασκευή των σάκων ώστε να αποτρέπονται οι κακές πρακτικές που οδηγούν σε μη επιλεκτικές αλιευτικές πρακτικές.

(14)

Για να περιοριστεί η χρήση παρασυρόμενων διχτυών, τα οποία μπορούν να αλιεύουν ιχθύς σε μεγάλες περιοχές και προκαλούν την αλίευση σημαντικών ποσοτήτων ευαίσθητων ειδών, θα πρέπει να ενοποιηθούν οι υπάρχοντες περιορισμοί στη χρήση των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων.

(15)

Βάσει γνωματεύσεων της ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει να συνεχιστεί η απαγόρευση αλιείας με στατικά δίχτυα στις διαιρέσεις ICES 3a 6a, 6b, 7b, 7c, 7j και 7k και στις υποπεριοχές ICES 8, 9, 10 και 12 ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 27°Δ σε ύδατα με χαρτογραφημένο βάθος άνω των 200 μέτρων, ώστε να προστατεύονται ευαίσθητα είδη βαθέων υδάτων, με την επιφύλαξη ορισμένων παρεκκλίσεων.

(16)

Για ορισμένα σπάνια είδη ιχθύων, όπως κάποια είδη καρχαριών και σελαχιών, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας αλιευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρησή τους. Για την προστασία των εν λόγω ειδών, πρέπει να θεσπιστεί γενική απαγόρευση αλιείας τους.

(17)

Για την αυστηρή προστασία ευαίσθητων θαλάσσιων ειδών, όπως θαλάσσιων θηλαστικών, ερπετών και πτηνών, τα οποία προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν μέτρα μετριασμού για την ελαχιστοποίηση και, ει δυνατόν, την εξάλειψη της αλίευσης των εν λόγω ειδών από τα αλιευτικά εργαλεία.

(18)

Για τη συνεχή προστασία ευαίσθητων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων που βρίσκονται στα ανοικτά των ακτών της Ιρλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και γύρω από τις νήσους Αζόρες, Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους, καθώς και στη ζώνη διακανονισμού NEAFC, θα πρέπει να διατηρηθούν οι υπάρχοντες περιορισμοί στη χρήση εργαλείων βενθοπελαγικής αλιείας.

(19)

Στην περίπτωση που προσδιορίζονται και άλλα τέτοια ενδιαιτήματα βάσει επιστημονικών συμβουλών, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα θεσπιστούν παρόμοιοι περιορισμοί για την προστασία των εν λόγω ενδιαιτημάτων.

(20)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των νεαρών θαλάσσιων ειδών και με σκοπό να καθοριστούν περιοχές αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων, καθώς και με σκοπό να αποτελέσουν ελάχιστα μεγέθη εμπορίας.

(21)

Θα πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιείται η μέτρηση του μεγέθους των θαλάσσιων ειδών.

(22)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με σκοπό τη διερεύνηση τρόπων αποφυγής, ελαχιστοποίησης και εξάλειψης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Όπου καταδεικνύεται, βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των προγραμμάτων ή επιστημονικών συμβουλών, ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ανεπιθύμητων αλιευμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν να θεσπίζουν τεχνικά μέτρα μείωσης των εν λόγω αλιευμάτων.

(23)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει πρότυπα αναφοράς για κάθε θαλάσσια λεκάνη. Αυτά τα βασικά πρότυπα απορρέουν από υπάρχοντα τεχνικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές της ΕΤΟΕΑ και τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Τα εν λόγω πρότυπα θα πρέπει να συνίστανται σε βασικά μεγέθη ματιών για τα συρόμενα εργαλεία και τα στατικά δίχτυα, σε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, σε περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας, καθώς και σε μέτρα υπέρ της διατήρησης της φύσης για τη μείωση των αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών σε ορισμένες περιοχές και σε οποιοδήποτε άλλο υφιστάμενο τεχνικό μέτρο περιφερειακού χαρακτήρα.

(24)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν από κοινού συστάσεις για κατάλληλα τεχνικά μέτρα που διαφέρουν από αυτές τις γραμμές βάσης σύμφωνα με τη διαδικασία περιφερειοποίησης που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, βάσει επιστημονικών στοιχείων.

(25)

Τα εν λόγω περιφερειακά τεχνικά μέτρα πρέπει να επιφέρουν τέτοια οφέλη για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, τα οποία να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα παρεχόμενα από τα βασικά πρότυπα, ιδίως όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και το επίπεδο προστασίας των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων.

(26)

Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων σχετικά με εργαλεία επιλεκτικά ως προς το μέγεθος και ως προς το είδος, των οποίων τα μεγέθη ματιών διαφέρουν από τα βασικά μεγέθη ματιών, οι περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών μεριμνούν ώστε από τα εν λόγω μέτρα να προκύπτουν χαρακτηριστικά επιλεκτικότητας τουλάχιστον παρόμοια ή βελτιωμένα σε σχέση με εκείνα των βασικών αλιευτικών εργαλείων.

(27)

Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων σχετικά με τις περιοχές περιορισμού για την προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και των αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών θα πρέπει να καθορίζουν τους στόχους, τη γεωγραφική έκταση και τη διάρκεια των απαγορεύσεων, καθώς και τους περιορισμούς όσον αφορά στα εργαλεία και τις ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης στις κοινές συστάσεις τους.

(28)

Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων σχετικά με τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστοί οι στόχοι της ΚΑλΠ για την εξασφάλιση της προστασίας των νεαρών θαλάσσιων ειδών και τη μη στρέβλωση της αγοράς, καθώς και τη μη δημιουργία αγοράς για ιχθύες με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης.

(29)

Η θέσπιση απαγορεύσεων της αλιείας σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με διατάξεις σχετικά με τις μετακινήσεις ως πρόσθετο μέτρο για την προστασία ευαίσθητων ειδών, νεαρών θαλάσσιων οργανισμών ή αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θα πρέπει να αποτελεί επιλογή που πρέπει να αναπτυχθεί μέσω της περιφερειοποίησης. Οι προϋποθέσεις για τη θέσπιση τέτοιων περιοχών, περιλαμβανομένης της γεωγραφικής έκτασης και της διάρκειας των απαγορεύσεων, καθώς και οι ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης, πρέπει να καθορίζονται σε σχετικές κοινές συστάσεις.

(30)

Βάσει εκτίμησης των επιπτώσεων καινοτόμων εργαλείων, η χρήση ή η επέκταση της χρήσης τέτοιων καινοτόμων εργαλείων θα μπορεί ενδεχομένως να περιλαμβάνεται σε κοινές συστάσεις υποβαλλόμενες από περιφερειακές ομάδες κρατών μελών. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης, θεωρείται ότι η χρήση τους θα προκαλέσει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα και σε μη στοχευόμενα είδη.

(31)

Κατά την ανάπτυξη κοινών συστάσεων σχετικά με την προστασία των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων, θα πρέπει να επιτραπεί στις περιφερειακές ομάδες των κρατών μελών να αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα μετριασμού για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των εν λόγω ειδών και ενδιαιτημάτων. Στην περίπτωση που, βάσει επιστημονικών αποδείξεων, η κατάσταση διατήρησης των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων βρίσκεται υπό σοβαρή απειλή, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν επιπρόσθετους περιορισμούς στην κατασκευή και τη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων ή ακόμα και συνολική απαγόρευση της χρήσης τους στη δεδομένη περιοχή. Οι εν λόγω περιορισμοί θα μπορούν ενδεχομένως να εφαρμόζονται, ιδίως, στη χρήση παρασυρόμενων διχτυών, η οποία έχει προκαλέσει σε ορισμένες περιοχές την αλίευση σημαντικών ποσοτήτων ευαίσθητων ειδών.

(32)

Στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται πολυετή σχέδια για τη συγκεκριμένη αλιεία, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 επιτρέπει τον καθορισμό προσωρινών σχεδίων απορρίψεων για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων, θα πρέπει να επιτρέπεται η θέσπιση τεχνικών μέτρων τα οποία συνδέονται αυστηρά με την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και στοχεύουν στην αύξηση της επιλεκτικότητας και στη μείωση, κατά το δυνατόν, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

(33)

Θα πρέπει να είναι δυνατή η διεξαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων σχετικά με την πλήρη τεκμηρίωση αλιευμάτων και απορρίψεων. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να συνεπάγονται παρεκκλίσεις από τους κανόνες σχετικά με τα μεγέθη ματιών διχτυών που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, στον βαθμό που συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του παρόντος κανονισμού.

(34)

Ορισμένες διατάξεις σχετικά με τεχνικά μέτρα που θέσπισε η NEAFC θα πρέπει να περιληφθούν στον παρόντα κανονισμό.

(35)

Προκειμένου να μην παρακωλύονται η επιστημονική έρευνα ή ο άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων και η μετεγκατάσταση, τα τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να ισχύουν για ενέργειες αναγκαίες για την άσκηση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, όταν οι αλιευτικές δραστηριότητες για σκοπούς επιστημονικής έρευνας απαιτούν αυτήν την παρέκκλιση από τα τεχνικά μέτρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλες προϋποθέσεις.

(36)

Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία, τους περιορισμούς για τα συρόμενα εργαλεία, τα ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα, τον κατάλογο ιχθύων και οστρακοειδών των οποίων η κατευθυνόμενη αλιεία απαγορεύεται, τον ορισμό της κατευθυνόμενης αλιείας, τα πιλοτικά προγράμματα σχετικά με την πλήρη τεκμηρίωση αλιευμάτων και απορρίψεων, και τα τεχνικά μέτρα στο πλαίσιο προσωρινών σχεδίων απορρίψεων, καθώς και σχετικά με τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, τα μεγέθη ματιών, τις περιοχές απαγόρευσης αλιείας και άλλα τεχνικά μέτρα σε ορισμένες θαλάσσιες λεκάνες, τα μέτρα μείωσης των επιπτώσεων για ευαίσθητα είδη και τον κατάλογο των ειδών των βασικών ενδεικτικών αποθεμάτων. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (9). Προκειμένου, ιδίως, να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονες αυτών έχουν συστηματικά πρόσβαση σε συνεδριάσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(37)

Για να διασφαλίζονται ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό των προδιαγραφών των προσαρτημάτων για τη μείωση της φθοράς, και την ενίσχυση των συρόμενων εργαλείων ή για τον περιορισμό της διαφυγής αλιευμάτων στο εμπρόσθιο τμήμα συρόμενων εργαλείων· για να καθοριστούν οι προδιαγραφές των διατάξεων επιλογής που προσαρτώνται σε καθορισμένα βασικά αλιευτικά εργαλεία· για να καθοριστούν οι προδιαγραφές της τράτας με ηλεκτρικό ρεύμα· τον καθορισμό περιορισμών στην κατασκευή εργαλείων και τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που θα εγκριθούν από το κράτος μέλος σημαίας· και τον καθορισμό κανόνων σχετικά με: τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που θα εγκριθούν από το κράτος μέλος σημαίας κατά τη χρήση στατικών αλιευτικών εργαλείων σε βάθη μεταξύ 200 και 600m, με τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που θα εγκριθούν για συγκεκριμένες περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας· και με το σήμα και τα χαρακτηριστικά εφαρμογής ηχητικών αποτρεπτικών συσκευών που χρησιμοποιούνται για την αποτροπή των κητοειδών από στατικά δίχτυα και των μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών, θαλάσσιων ερπετών και χελωνών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10).

(38)

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και ανά τριετία στη συνέχεια, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, βάσει πληροφοριών παρεχόμενων από τα κράτη μέλη και τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ. Στην εν λόγω έκθεση πρέπει να αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των γενικών στόχων και των ειδικών στόχων του παρόντος κανονισμού.

(39)

Για τον σκοπό της εν λόγω έκθεσης, κατάλληλοι δείκτες επιλεκτικότητας, όπως η επιστημονική έννοια του μήκους βέλτιστης επιλεκτικότητας (Lopt), θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ για την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Υπό την έννοια αυτήν, οι εν λόγω δείκτες δεν αποτελούν δεσμευτικούς στόχους αλλά εργαλεία παρακολούθησης τα οποία μπορούν να παρέχουν ενημέρωση στις διαβουλεύσεις ή τις αποφάσεις περιφερειακού επιπέδου. Οι δείκτες και οι τιμές που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή τους θα πρέπει να ζητούνται από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς για διάφορα βασικά ενδεικτικά αποθέματα που θα λαμβάνουν επίσης υπόψη τη μεικτή αλιεία και τις περιόδους αιχμής στην ανανέωση. Η Επιτροπή θα μπορεί να περιλαμβάνει τους εν λόγω δείκτες στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ο κατάλογος των βασικών ενδεικτικών αποθεμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βενθοπελαγικά είδη που υπόκεινται σε διαχείριση μέσω ορίων αλιευμάτων, ενώ λαμβάνονται υπόψη η σχετική σημασία των εκφορτώσεων, οι απορρίψεις και η σημασία της αλιείας για κάθε θαλάσσια λεκάνη.

(40)

Η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει επίσης να παραπέμπει σε γνωμοδότηση του ICES σχετικά με την επιτελεσθείσα πρόοδο ή τις επιπτώσεις από τα καινοτόμα εργαλεία. Η έκθεση συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τα οφέλη ή τις αρνητικές συνέπειες, στα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα, και την επιλεκτικότητα.

(41)

Με βάση την έκθεση της Επιτροπής, εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη της αντίστοιχης περιφέρειας πρέπει να υποβάλλουν σχέδιο στο οποίο θα καθορίζονται διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης αυτών των στόχων. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού με βάση αυτήν την έκθεση.

(42)

Δεδομένου του αριθμού και της σημασίας των τροποποιήσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 894/97 (11), (ΕΚ) αριθ. 850/98 (12), (ΕΚ) αριθ. 2549/2000 (13), (ΕΚ) αριθ. 254/2002 (14), (ΕΚ) αριθ. 812/2004 (15) και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 (16) του Συμβουλίου θα πρέπει να καταργηθούν.

(43)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (17) και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 (18) του Συμβουλίου και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(44)

Η Επιτροπή έχει επί του παρόντος εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει και να τροποποιεί τεχνικά μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο βάσει των κανονισμών (ΕΕ) 2016/1139 (19), (ΕΕ) 2018/973 (20), (ΕΕ) 2019/472 (21) και (ΕΕ) 2019/1022 (22) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετών σχεδίων για τη Βαλτική Θάλασσα, τη Βόρειο Θάλασσα, τα Δυτικά Ύδατα και τη Δυτική Μεσόγειο. Προκειμένου να αποσαφηνισθεί το πεδίο εφαρμογής των αντίστοιχων εξουσιοδοτήσεων και να διευκρινισθεί ότι οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται στους εν λόγω κανονισμούς πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, οι εν λόγω κανονισμοί θα πρέπει να τροποποιηθούν αποβλέποντας στην ασφάλεια δικαίου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τεχνικά μέτρα σχετικά με:

α)

την αλίευση και την εκφόρτωση θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

β)

τη λειτουργία αλιευτικών εργαλείων· και

γ)

την αλληλεπίδραση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης και υπηκόων κρατών μελών, με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας, στις αλιευτικές ζώνες που αναφέρονται στο άρθρο 5, καθώς και σε δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία τρίτων χωρών και είναι καταχωρημένα σε τρίτες χώρες, όταν αυτά αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα.

2.   Τα άρθρα 7, 10, 11 και 12 εφαρμόζονται επίσης στην ερασιτεχνική αλιεία. Στις περιπτώσεις όπου η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένη περιοχή, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του άρθρου 15 και σε συμφωνία με το άρθρο 29, προκειμένου να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισμό προβλέποντας ότι οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 13 ή των μερών Α ή Γ των παραρτημάτων V έως X εφαρμόζονται επίσης στην ερασιτεχνική αλιεία.

3.   Υπό τους προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 25 και 26, τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό μέτρα δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες που διενεργούνται αποκλειστικά για σκοπό:

α)

επιστημονικών ερευνών και

β)

άμεσου εμπλουτισμού των αποθεμάτων ή μετεγκατάστασης θαλάσσιων ειδών.

Άρθρο 3

Στόχοι

1.   Ως εργαλεία για την εφαρμογή της ΚΑλΠ, τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στους στόχους της ΚΑλΠ που ορίζονται στις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.   Τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν ειδικότερα στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

α)

βελτιστοποιούν τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης για την προστασία νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

β)

εξασφαλίζουν ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευαίσθητων θαλάσσιων ειδών, συμπεριλαμβανομένων όσων απαριθμούνται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ που προκύπτουν από την αλιεία θα ελαχιστοποιούνται και, ει δυνατόν, θα εξαλείφονται ούτως ώστε να μη συνιστούν απειλή για την κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών·

γ)

διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων με τη χρήση κατάλληλων κινήτρων, ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια ενδιαιτήματα ελαχιστοποιούνται·

δ)

έχουν θεσπίσει μέτρα διαχείρισης της αλιείας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2000/60/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ, ιδίως για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης κατά το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, και με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

Άρθρο 4

Στόχοι

1.   Τα τεχνικά μέτρα έχουν σκοπό να διασφαλίζεται ότι:

α)

αλιεύματα θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης μειώνονται κατά το δυνατόν σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

β)

τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, πτηνών και άλλων ειδών που δεν τυγχάνουν εμπορικής εκμετάλλευσης δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης και στις διεθνείς συμφωνίες που είναι δεσμευτικές για την Ένωση.

γ)

οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ενδιαιτήματα του θαλάσσιου βυθού είναι σύμφωνες με το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.   Ο βαθμός προόδου προς τους εν λόγω στόχους θα επανεξετασθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων που ορίζεται στο άρθρο 31.

Άρθρο 5

Ορισμός αλιευτικών ζωνών

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι γεωγραφικοί ορισμοί αλιευτικών ζωνών:

α)   «Βόρεια Θάλασσα»: ενωσιακά ύδατα στις διαιρέσεις ICES (23) 2a και 3a και υποδιαίρεση ICES 4·

β)   «Βαλτική Θάλασσα»: ενωσιακά ύδατα στις διαιρέσεις ICES 3b, 3c και 3d·

γ)   «Βορειοδυτικά ύδατα»: ενωσιακά ύδατα στις υποδιαιρέσεις ICES 5, 6 και 7·

δ)   «Νοτιοδυτικά ύδατα»: οι υποδιαιρέσεις ICES 8, 9 και 10 (ενωσιακά ύδατα) και οι ζώνες CECAF (24) 34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0 (ενωσιακά ύδατα)·

ε)   «Μεσόγειος Θάλασσα»: τα θαλάσσια ύδατα της Μεσογείου ανατολικά της γραμμής 5°36′ Δ·

στ)   «Εύξεινος Πόντος»: τα ύδατα της γεωγραφικής υποπεριοχής 29 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (25)·

ζ)   «ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό»: τα ύδατα γύρω από τη Γουαδελούπη, τη γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, το Μαγιότ, τη Ρεϊνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο, υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

η)   «ζώνη διακανονισμού NEAFC»: τα ύδατα της ζώνης της σύμβασης μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (NEAFC/ΕΑΒΑΑ) που κείνται εκτός των υδάτων που εμπίπτουν στην αλιευτική δικαιοδοσία των συμβαλλόμενων μερών, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (26)·

θ)   «περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ»: η Μεσόγειος Θάλασσα, ο Εύξεινος Πόντος και τα παρακείμενα ύδατα, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011.

Άρθρο 6

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «πρότυπο εκμετάλλευσης»: ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η θνησιμότητα λόγω αλιείας στο ηλικιακό προφίλ και στο προφίλ μεγέθους ενός αποθέματος·

2)   «επιλεκτικότητα»: ποσοτική έκφραση που δηλώνεται ως πιθανότητα αλίευσης θαλάσσιων βιολογικών πόρων συγκεκριμένου μεγέθους ή/και είδους ·

3)   «κατευθυνόμενη αλιεία»: η αλιευτική προσπάθεια με στόχο ένα συγκεκριμένο είδος ή ομάδα ειδών που μπορεί να προσδιορίζεται περαιτέρω σε περιφερειακό επίπεδο σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδιδόμενες κατά το άρθρο 27 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού·

4)   «καλή περιβαλλοντική κατάσταση»: η περιβαλλοντική κατάσταση θαλάσσιων υδάτων η οποία ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ·

5)   «κατάσταση διατήρησης ενός είδους»: το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που επιδρούν στο συγκεκριμένο είδος και οι οποίοι είναι δυνατόν να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα την κατανομή και αφθονία των πληθυσμών του·

6)   «κατάσταση διατήρησης ενδιαιτήματος»: το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που επιδρούν σε ένα φυσικό ενδιαίτημα καθώς και στα χαρακτηριστικά είδη και οι οποίοι είναι δυνατόν να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα τη φυσική του κατανομή, τη δομή του και τις λειτουργίες του, καθώς και τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των χαρακτηριστικών ειδών του·

7)   «ευαίσθητο ενδιαίτημα»: ενδιαίτημα η κατάσταση διατήρησης του οποίου, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης και της κατάστασης (δομής και λειτουργίας) των βιοτικών και αβιοτικών συστατικών στοιχείων του, επηρεάζεται δυσμενώς από πιέσεις ασκούμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα περιλαμβάνονται, ιδίως, οι τύποι ενδιαιτημάτων που παρατίθενται στο παράρτημα I και τα ενδιαιτήματα ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα II της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα ενδιαιτήματα ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, τα ενδιαιτήματα τα οποία είναι απαραίτητο να προστατεύονται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ και ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 734/2008 του Συμβουλίου (27)·

8)   «ευαίσθητο είδος»: είδος η κατάσταση διατήρησης του οποίου, συμπεριλαμβανομένων του ενδιαιτήματος, της κατανομής, του μεγέθους του πληθυσμού ή της κατάστασης του πληθυσμού του, επηρεάζεται δυσμενώς από πιέσεις ασκούμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στα ευαίσθητα είδη περιλαμβάνονται, ιδίως, τα είδη που παρατίθενται στα παραρτήματα II και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα είδη που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ και τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προστατεύονται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ·

9)   «μικρά πελαγικά είδη»: είδη όπως σκουμπρί, ρέγγα, σαυρίδι, γαύρος, σαρδέλα, προσφυγάκι, γουρλομάτης, σαρδελόρεγγα και βασιλάκης·

10)   «γνωμοδοτικά συμβούλια»: ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

11)   «δίχτυ τράτας»: αλιευτικό δίχτυ το οποίο σύρεται ενεργώς από ένα ή περισσότερα αλιευτικά σκάφη και το οποίο κλείνει στο οπίσθιο τμήμα με σάκο ή σάκο τράτας·

12)   «συρόμενα εργαλεία»: τράτες, δανέζικοι γρίποι, δράγες και παρόμοια εργαλεία που κινούνται ενεργά στο νερό από ένα ή περισσότερα αλιευτικά σκάφη ή με οποιοδήποτε άλλο μηχανικό σύστημα·

13)   «τράτα βυθού»: τράτα η οποία έχει σχεδιαστεί και αρματωθεί προκειμένου να χρησιμοποιείται σε επαφή με τον βυθό ή κοντά στον βυθό·

14)   «ζευγαρωτή τράτα βυθού»: τράτα βυθού η οποία σύρεται ταυτόχρονα από δύο σκάφη, καθένα εκ των οποίων σύρει μία πλευρά της τράτας. Το οριζόντιο άνοιγμα της τράτας διατηρείται από την απόσταση μεταξύ των δύο σκαφών, καθώς αυτά σύρουν το δίχτυ·

15)   «πελαγική τράτα»: τράτα η οποία έχει σχεδιαστεί και αρματωθεί προκειμένου να χρησιμοποιείται σε μεσόνερα·

16)   «δοκότρατα»: εργαλείο με δίχτυ τράτας το οποίο ανοίγεται οριζόντια με δοκό, πτερύγιο ή παρόμοια συσκευή·

17)   «τράτα με ηλεκτρικό ρεύμα»: τράτα η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα για την αλίευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

18)   «δανέζικος γρίπος» ή «σκωτσέζικος γρίπος»: κυκλωτικό και συρόμενο δίχτυ, ο χειρισμός του οποίου πραγματοποιείται από το σκάφος μέσω δύο μακρών σχοινιών (σχοινιά δανέζικης τράτας) που έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να κατευθύνουν και να συγκεντρώνουν τα ψάρια προς το άνοιγμα της τράτας. Το εργαλείο αποτελείται από δίχτυ, το οποίο είναι παρόμοιο από απόψεως σχεδιάσεως με τράτα βυθού·

19)   «πεζότρατες» ή «βιντζότρατες»: κυκλωτικά δίχτυα και συρόμενοι γρίποι οι οποίοι ποντίζονται από σκάφος και έλκονται προς την ακτή καθόσον ο χειρισμός τους πραγματοποιείται από την ακτή ή από σκάφος προσδεδεμένο ή αγκυροβολημένο κοντά στην ακτή·

20)   «κυκλωτικά δίχτυα»: δίχτυα τα οποία αλιεύουν ιχθύς περικυκλώνοντάς τους τόσο από τις πλευρές όσο και από το κάτω μέρος. Μπορούν είτε να είναι εξοπλισμένα με σχοινί (στίγκο) είτε όχι·

21)   «γρι-γρι» ή «κυκλικά δίχτυα»: κάθε κυκλωτικό δίχτυ, το κάτω μέρος του οποίου κλείνει με τη βοήθεια ενός σχοινιού (στίγκου) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του διχτυού, το οποίο διέρχεται από μία σειρά δακτυλίων κατά μήκος του κάτω γραντιού, βοηθώντας το στιγκάρισμα και το κλείσιμο του διχτυού·

22)   «δράγες»: εργαλεία τα οποία είτε σύρονται από τον κύριο κινητήρα σκάφους (δράγα σκάφους) είτε σύρονται από μηχανοκίνητο βαρούλκο αγκυροβολημένου σκάφους (μηχανοκίνητη δράγα) για την αλιεία δίθυρων μαλακίων, γαστεροπόδων ή σπόγγων και τα οποία αποτελούνται από ένα δικτυωτό σάκο ή μεταλλικό καλάθι το οποίο είναι προσαρμοσμένο σε ένα άκαμπτο πλαίσιο μεταβλητού μεγέθους και σχήματος, του οποίου το χαμηλότερο τμήμα μπορεί να φέρει έλασμα απόξεσης το οποίο μπορεί να είναι είτε στρογγυλεμένο, είτε κοφτερό είτε οδοντωτό, και μπορεί ή όχι να είναι εξοπλισμένο με ολισθητήρες και σανίδες κατάδυσης. Ορισμένες δράγες είναι επίσης εφοδιασμένες με υδραυλικό εξοπλισμό (υδραυλικές δράγες). Οι χειροκίνητες δράγες ή οι δράγες που σύρονται με χειροκίνητο βαρούλκο σε ρηχά νερά με ή χωρίς σκάφος για την αλιεία δίθυρων μαλακίων, γαστεροπόδων ή σπόγγων (χειροκίνητες δράγες) δεν θεωρούνται ως συρόμενα εργαλεία για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

23)   «στατικά δίχτυα»: οποιοσδήποτε τύπος απλαδιών, διχτυών εμπλοκής ή μανωμένων διχτυών τα οποία είναι αγκυρωμένα στον βυθό ώστε οι ιχθύες να εμπλέκονται και να παγιδεύονται σε αυτά·

24)   «παρασυρόμενο δίχτυ»: δίχτυ που κρατείται στην επιφάνεια του νερού ή σε ορισμένη απόσταση κάτω από αυτήν με συσκευές επίπλευσης και παρασύρεται ελεύθερα από το ρεύμα, αυτοτελώς ή μαζί με το σκάφος στο οποίο είναι προσδεδεμένο. Μπορεί να είναι εξοπλισμένο με διατάξεις που σταθεροποιούν το δίχτυ ή το εμποδίζουν να παρασύρεται·

25)   «απλάδι»: στατικό δίχτυ το οποίο είναι κατασκευασμένο από ενιαίο τεμάχιο διχτυού και το οποίο διατηρείται κατακόρυφα στο νερό με πλωτήρες και βαρίδια·

26)   «δίχτυ εμπλοκής»: στατικό δίχτυ που αποτελείται από μια σειρά διχτυών η οποία είναι αρματωμένη έτσι ώστε τα δίχτυα να κρέμονται στα σχοινιά για να δημιουργείται μεγαλύτερη επιφάνεια χαλαρών διχτυών σε σύγκριση με ένα απλάδι δίχτυ·

27)   «μανωμένο δίχτυ»: στατικό δίχτυ αποτελούμενο από διάφορα στρώματα διχτυών με δύο εξωτερικά στρώματα διχτυών με μεγάλο μέγεθος ματιών και ένα δίχτυ με μικρό μέγεθος ματιών μεταξύ τους·

28)   «συνδυασμός απλαδιών και μανωμένων διχτυών»: απλάδι δίχτυ βυθού το οποίο συνδυάζεται με μανωμένο δίχτυ το οποίο αποτελεί το κατώτερο μέρος·

29)   «παραγάδι»: αλιευτικό εργαλείο που αποτελείται από μια κεντρική πετονιά μεταβλητού μήκους, η οποία φέρει αγκίστρια δεμένα σε διακλαδώσεις (παράμαλλα) σε διαστήματα που καθορίζονται ανάλογα με το στοχευόμενο είδος. Η κεντρική πετονιά αγκυρώνεται είτε οριζόντια σε επαφή με τον βυθό ή κοντά του είτε κάθετα είτε αφήνεται να παρασύρεται στην επιφάνεια·

30)   «κιούρτοι και κοφινέλλα»: παγίδες με τη μορφή κλωβών ή καλαθιών που έχουν μία ή περισσότερες εισόδους και αποσκοπούν στην αλίευση καρκινοειδών, μαλακίων ή ιχθύων και οι οποίες τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας ή αιωρούνται από πάνω του·

31)   «καθετή»: ενιαίο σχοινί αλιείας που φέρει ένα ή περισσότερα ψεύτικα δολώματα ή δολωμένα αγκίστρια·

32)   «σταυρός του Αγίου Ανδρέα»: αρπάγη που λειτουργεί ως ψαλίδα για τη συλλογή, παραδείγματος χάριν, δίθυρων μαλακίων ή του ερυθρού κοραλλιού από το θαλάσσιο βυθό·

33)   «σάκος της τράτας»: το πλέον οπίσθιο τμήμα του διχτυού τράτας που έχει είτε κυλινδρικό σχήμα, με την ίδια περιφέρεια σε όλο το μήκος του, είτε κωνικό σχήμα. Είναι δυνατό να κατασκευάζεται από ένα ή περισσότερα φύλλα (τεμάχια δικτυώματος) τα οποία συναρμόζονται το ένα στο άλλο κατά μήκος των πλευρών τους και μπορούν να περιλαμβάνουν το τεμάχιο επιμήκυνσης το οποίο αποτελείται από ένα ή περισσότερα φύλλα ακριβώς μπροστά από τον κυρίως σάκο της τράτας·

34)   «μέγεθος ματιών»:

i)

όσον αφορά τα δικτυώματα με κόμβους: η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δυο κόμβων του ίδιου ματιού σε αντίθετες πλευρές ύστερα από πλήρη επιμήκυνση·

ii)

όσον αφορά τα δικτυώματα χωρίς κόμβους: η εσωτερική απόσταση μεταξύ των σημείων συναρμογής του ίδιου ματιού που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές, ύστερα από πλήρη επιμήκυνση κατά μήκος του μεγαλύτερου δυνατού άξονα·

35)   «τετράγωνα μάτια»: τα τετράπλευρα μάτια τα οποία αποτελούνται από δύο ζεύγη παράλληλων πλευρών του ίδιου ονομαστικού μήκους, εκ των οποίων το ένα ζεύγος είναι παράλληλο, και το άλλο κάθετο, προς τον διαμήκη άξονα του διχτυού·

36)   «ρομβοειδή μάτια»: τα μάτια τα οποία αποτελούνται από τέσσερις πλευρές ίδιου μήκους, όπου οι δύο διαγώνιοι του ματιού είναι κάθετες και η μία διαγώνιος είναι παράλληλη προς τον διαμήκη άξονα του διχτυού·

37)   «T90»: τράτες, δανέζικοι γρίποι ή παρόμοια συρόμενα εργαλεία που διαθέτουν σάκο τράτας και τεμάχιο επιμήκυνσης από δικτύωμα με ρομβοειδή μάτια με κόμβους στραμμένο κατά 90°, κατά τρόπον ώστε η κύρια φορά του δικτυώματος να είναι παράλληλη προς την κατεύθυνση της ρυμούλκησης·

38)   «παράθυρο διαφυγής BACOMA»: φύλλο διαφυγής κατασκευασμένο σε δικτύωμα με τετράγωνα μάτια χωρίς κόμβους, το οποίο είναι τοποθετημένο στο επάνω φύλλο ενός σάκου τράτας και το κατώτερο άκρο του οποίου είναι σε απόσταση το πολύ τεσσάρων ματιών από το σχοινί του σάκου·

39)   «δίχτυ-κόσκινο»: τεμάχιο δικτυώματος προσαρτημένο σε ολόκληρη την περίμετρο του διχτυού τράτας για γαρίδες ενώπιον του σάκου της τράτας ή του τεμαχίου επιμήκυνσης, η οποία στενεύει σχηματίζοντας μια κορυφή μέσω της οποίας είναι στερεωμένη στο κάτω φύλλο της τράτας για γαρίδες. Οπή διαφυγής σχηματίζεται εκεί όπου ενώνονται το δίχτυ-κόσκινο και ο σάκος τράτας, μέσω της οποίας μπορούν να διαφεύγουν είδη ή άτομα πολύ μεγάλα για να περνούν μέσω του κόσκινου, ενώ οι γαρίδες μπορούν να περνούν διαμέσου του κόσκινου μέσα στον σάκο·

40)   «κατακόρυφο ύψος»: το σύνολο του ύψους των ανοιγμάτων των ματιών των διχτυών, βρεγμένων, (συμπεριλαμβανομένων των κόμβων) και τεντωμένων καθέτως προς το σχοινί των πλωτήρων·

41)   «χρόνος πόντισης» ή «χρόνος παραμονής στο νερό»: η περίοδος από το χρονικό σημείο της πρώτης ρίψης του εργαλείου στη θάλασσα μέχρι το χρονικό σημείο της πλήρους ανάσυρσης του εργαλείου επί του αλιευτικού σκάφους·

42)   «αισθητήρες ελέγχου αλιευτικών εργαλείων»: τηλεσκοπικοί ηλεκτρονικοί δέκτες οι οποίοι τοποθετούνται σε αλιευτικά εργαλεία για τον έλεγχο βασικών δεικτών επιδόσεων, όπως η απόσταση μεταξύ των θυρών της τράτας ή ο όγκος των αλιευμάτων·

43)   «παραγάδι με βαρίδια»: μια πετονιά με δολωμένα αγκίστρια, όπου έχουν προστεθεί βαρίδια για να αυξηθεί η ταχύτητα πόντισης και, ως εκ τούτου, να μειωθεί ο χρόνος έκθεσής της στα θαλάσσια πτηνά·

44)   «ηχητική αποτρεπτική συσκευή»: συσκευές που αποσκοπούν στην απώθηση ειδών όπως θαλάσσια θηλαστικά από αλιευτικά εργαλεία μέσω της εκπομπής ηχητικών σημάτων·

45)   «ταινίες εκφοβισμού πτηνών» (αποκαλούμενες επίσης ταινίες tori): σχοινιά με ταινίες που σύρονται από ένα υψηλό σημείο κοντά στην πρύμνη αλιευτικών σκαφών κατά τη ρίψη δολωμένων αγκιστριών με σκοπό να εκφοβίζουν τα πτηνά και να τα απομακρύνουν από τα αγκίστρια·

46)   «άμεσος εμπλουτισμός»: η δραστηριότητα απελευθέρωσης ζωντανών άγριων ζώων επιλεγμένων ειδών σε ύδατα στα οποία διαβιούν φυσικά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η φυσική παραγωγή του υδάτινου περιβάλλοντος για να αυξηθεί ο αριθμός ατόμων διαθέσιμων για την αλιεία ή/και για τη βελτίωση της φυσικής ανανέωσης·

47)   «μετεγκατάσταση»: η διαδικασία με την οποία ένα είδος μεταφέρεται και απελευθερώνεται σκόπιμα από τον άνθρωπο σε περιοχές εγκατεστημένων πληθυσμών του εν λόγω είδους·

48)   «δείκτες επιδόσεων επιλεκτικότητας»: εργαλείο αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου συν τω χρόνω προς την επίτευξη του στόχου της ΚΑλΠ για ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων·

49)   «ψαροντούφεκο»: φορητό όπλο πεπιεσμένου αέρος ή με μηχανισμό που εκτοξεύει καμάκι για υποβρύχια αλιεία·

50)   «μήκος βέλτιστης επιλεκτικότητας (Lopt)»: το μέσο μήκος αλιεύματος σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές το οποίο βελτιστοποιεί την ανάπτυξη των ατόμων ενός αποθέματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΟΙΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

TMHMA 1

Απαγορευμένα αλιευτικά εργαλεία και απαγορευμένες χρήσεις

Άρθρο 7

Απαγορευμένα αλιευτικά εργαλεία και απαγορευμένες μέθοδοι

1.   Απαγορεύεται η αλίευση ή συλλογή θαλάσσιων ειδών με τη χρήση των κατωτέρω μεθόδων:

α)

τοξικών, ναρκωτικών ή διαβρωτικών ουσιών·

β)

ηλεκτρικού ρεύματος, με εξαίρεση την τράτα με ρεύμα, που επιτρέπεται μόνον στο πλαίσιο των ειδικών διατάξεων του μέρους Δ του παραρτήματος V·

γ)

εκρηκτικών υλών·

δ)

αεροσφυρών ή άλλων κρουστικών εργαλείων·

ε)

συρόμενων προσαρτημάτων για τη συλλογή ερυθρών κοραλλιών, ή άλλων τύπων κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών·

στ)

σταυρών του Αγίου Ανδρέα και παρόμοιων αρπαγών για τη συλλογή κυρίως ερυθρών κοραλλιών ή άλλων τύπων κοραλλιών και κοραλλιοειδών ειδών·

ζ)

οποιουδήποτε τύπου βλημάτων, με εξαίρεση εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση τόννων που είναι εγκλωβισμένοι ή παγιδευμένοι σε ιχθυοπαγίδα και τα καμάκια και τα ψαροντούφεκα που χρησιμοποιούνται στην ερασιτεχνική αλιεία χωρίς μπουκάλα οξυγόνου, από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου·

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, το παρόν άρθρο ισχύει για τα ενωσιακά σκάφη σε διεθνή ύδατα και ύδατα τρίτων χωρών, εκτός αν έχουν διαφορετική συγκεκριμένη πρόβλεψη οι κανόνες που έχουν θεσπισθεί από πολυμερείς οργανώσεις αλιείας, βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, ή από τρίτη χώρα.

ΤΜΗΜΑ 2

Γενικοί περιορισμοί σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία και όροι χρήσης τους

Άρθρο 8

Γενικοί περιορισμοί στη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων

1.   Για τους σκοπούς των παραρτημάτων V έως XI, ως μέγεθος ματιών συρόμενου εργαλείου, κατά τα εν λόγω παραρτήματα, νοείται το ελάχιστο μέγεθος ματιών, οποιουδήποτε τμήματος του σάκου και οποιοδήποτε κομμάτι επιμήκυνσής του, τα οποία ευρίσκονται επί αλιευτικού σκάφους και είναι προσαρτημένα ή μπορούν να προσαρτηθούν σε οποιοδήποτε συρόμενο δίχτυ. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε διατάξεις δικτυώματος που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση αισθητήρων ελέγχου αλιευτικών εργαλείων ή όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με συσκευές που αποκλείουν την παγίδευση ιχθύων και χελωνών. Περαιτέρω παρεκκλίσεις προς βελτίωση της επιλεκτικότητας όσον αφορά το μέγεθος ή το είδος για τα θαλάσσια είδη είναι δυνατόν να προβλέπεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδιδόμενη κατά το άρθρο 15.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τις δράγες. Ωστόσο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αλιευτικού ταξιδίου, κατά το οποίο βρίσκονται δράγες επί του σκάφους, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

απαγορεύεται η μεταφόρτωση θαλάσσιων οργανισμών·

β)

απαγορεύεται στη Βαλτική Θάλασσα, η διατήρηση επί του σκάφους ή εκφόρτωση οποιασδήποτε ποσότητας θαλάσσιων οργανισμών, εκτός εάν τουλάχιστον το 85 % του ζώντος βάρους αυτών αποτελείται από μαλάκια ή/και Furcellaria lumbricalis.

γ)

απαγορεύεται σε άλλες θαλάσσιες λεκάνες εκτός της Μεσογείου Θαλάσσης, όπου εφαρμόζεται το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, η διατήρηση επί του σκάφους ή εκφόρτωση οποιασδήποτε ποσότητας θαλάσσιων οργανισμών, εκτός αν τουλάχιστον το 95 % του ζώντος βάρος θαλάσσιων οργανισμών συνίσταται σε δίθυρα μαλάκια, γαστερόποδα και σπόγγους.

Τα στοιχεία β) και γ) της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ειδών που υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω ανεπιθύμητα αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.

3.   Στην περίπτωση που περισσότερα του ενός δίχτυα σύρονται ταυτόχρονα από ένα αλιευτικό σκάφος ή από περισσότερα του ενός αλιευτικά σκάφη, κάθε δίχτυ θα πρέπει να διαθέτει μάτια ίδιου ονομαστικού μεγέθους. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, βάσει του άρθρου 15 και σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά παρέκκλιση από την παρούσα παράγραφο, εφόσον η χρήση διαφόρων διχτυών με διαφορετικό μέγεθος ματιού επιφέρει τέτοια οφέλη στη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, τα οποία είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα οφέλη των υφιστάμενων αλιευτικών μεθόδων.

4.   Απαγορεύεται η χρήση διάταξης που φράσσει τα μάτια του σάκου τράτας ή οποιουδήποτε τμήματος συρόμενου αλιευτικού εργαλείου ή μειώνει αποτελεσματικά τις διαστάσεις τους, καθώς και να φέρεται επί σκάφους οποιαδήποτε παρόμοια συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για αυτόν τον σκοπό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει τη χρήση καθορισμένων προσαρτημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μείωση της φθοράς και την ενίσχυση των συρόμενων εργαλείων ή για τον περιορισμό της διαφυγής αλιευμάτων στο εμπρόσθιο τμήμα συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.

5.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες καθορίζονται λεπτομερείς κανόνες για την προδιαγραφή των σάκων τράτας και των προσαρτημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές και τεχνικές συμβουλές και μπορεί να καθορίζουν:

α)

περιορισμούς στο πάχος νήματος·

β)

περιορισμούς στην περίμετρο των σάκων τράτας·

γ)

περιορισμούς στη χρήση υλικών δικτυώματος·

δ)

στη δομή και στην προσάρτηση σάκων τράτας·

ε)

επιτρεπόμενα προσαρτήματα για τη μείωση της φθοράς· και

στ)

επιτρεπόμενα προσαρτήματα για τον περιορισμό της διαφυγής αλιευμάτων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 30 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Γενικοί περιορισμοί στη χρήση στατικών διχτυών και παρασυρόμενων διχτυών

1.   Αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να φέρουν ή να χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα παρασυρόμενα δίχτυα (απλάδια) το ατομικό ή το συνολικό μήκος των οποίων είναι μεγαλύτερο από 2,5 km

2.   Απαγορεύεται η χρήση παρασυρόμενων διχτυών για την αλίευση των ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα III.

3.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να φέρουν ή να χρησιμοποιούν παρασυρόμενα δίχτυα στη Βαλτική Θάλασσα.

4.   Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής και μανωμένων διχτυών για την αλίευση των κατωτέρω ειδών:

α)

τόνου μακρόπτερου (Thunnus alalunga),

β)

κοινού τόνου (Thunnus thynnus),

γ)

καστανόψαρου (Brama brama),

δ)

ξιφία (Xiphias gladius),

ε)

καρχαριών που ανήκουν στα κατωτέρω είδη ή οικογένειες Hexanchus griseus· Cetorhinus maximus· όλα τα είδη των Alopiidae· Carcharhinidae· Sphyrnidae· Isuridae· Lamnidae.

5.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα στη Μεσόγειο Θάλασσα, τριών το πολύ δειγμάτων από τα είδη καρχαριών που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο μπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους ή να εκφορτώνονται, υπό τον όρον ότι δεν είναι προστατευόμενα είδη σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

6.   Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής και μανωμένων διχτυών σε οποιοδήποτε σημείο με χαρτογραφημένο βάθος άνω των 200 μέτρων.

7.   Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου:

α)

ισχύουν ειδικές παρεκκλίσεις, όπως καθορίζεται στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 6.1, στο παράρτημα VI μέρος Γ σημείο 9.1 και στο παράρτημα VII μέρος Γ σημείο 4.1, όταν το χαρτογραφημένο βάθος είναι μεταξύ 200 και 600 μέτρων·

β)

επιτρέπεται η χρήση στη Μεσόγειο Θάλασσα στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής και μανωμένων διχτυών σε οποιοδήποτε σημείο με χαρτογραφημένο βάθος μεγαλύτερο των 200 μέτρων.

ΤΜΗΜΑ 3

Προστασία ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων

Άρθρο 10

Απαγορευμένα είδη ιχθύων και οστρακοειδών

1.   Απαγορεύονται η αλίευση, διατήρηση επί του σκάφους, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών που αναφέρονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκτός εάν χορηγούνται παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας αυτής.

2.   Επιπροσθέτως των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 ειδών, τα σκάφη της Ένωσης απαγορεύεται να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να εκφορτώνουν, να αποθηκεύουν, να πωλούν, να εκθέτουν ή να προσφέρουν προς πώληση τα είδη που παρατίθενται στο παράρτημα I ή είδη των οποίων απαγορεύεται η αλιεία σύμφωνα με άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης.

3.   Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 όταν αλιεύονται παρεμπιπτόντως και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως πίσω στη θάλασσα, ει μη μόνον για σκοπούς επιστημονικής έρευνας επί των τυχαίως θανατωθέντων δειγμάτων κατά το ισχύον δίκαιο της Ένωσης.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση του καταλόγου που ορίζεται στο παράρτημα I όταν, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.

5.   Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) και μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις διεθνείς συμφωνίες προστασίας των ευαίσθητων ειδών.

Άρθρο 11

Αλιεύματα θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων πτηνών και θαλάσσιων ερπετών

1.   Απαγορεύονται η αλίευση, διατήρηση επί του σκάφους, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση θαλάσσιων θηλαστικών ή θαλάσσιων ερπετών που αναφέρονται στα παραρτήματα II και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ειδών θαλάσσιων πτηνών που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

2.   Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όταν αλιεύονται και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως.

3.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση δειγμάτων θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία έχουν αλιευθεί παρεμπιπτόντως, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας για τη διάσωση των επιμέρους ζώων και για την επιστημονική έρευνα των τυχαίως θανατωθέντων ειδών, υπό τον όρον ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι πλήρως ενήμερες εκ των προτέρων, το ταχύτερο δυνατόν μετά την αλίευση και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης.

4.   Βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, ένα κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει, για σκάφη που φέρουν τη σημαία του, μέτρα μείωσης των επιπτώσεων ή περιορισμούς στη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων. Τα εν λόγω μέτρα ελαχιστοποιούν και, ει δυνατόν, εξαλείφουν τα αλιεύματα των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ειδών, είναι συμβατά προς τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

5.   Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β). Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, για σκοπούς ελέγχου, σχετικά με τις διατάξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Θέτουν επίσης στη διάθεση του κοινού κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα αυτά.

Άρθρο 12

Προστασία ευαίσθητων ενδιαιτημάτων, συμπεριλαμβανομένων ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων

1.   Απαγορεύεται η χρήση των αλιευτικών εργαλείων που προσδιορίζονται στο παράρτημα II εντός των αντίστοιχων περιοχών που ορίζονται στο παράρτημα αυτό.

2.   Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, συνιστάται η τροποποίηση του καταλόγου περιοχών που ορίζεται στο παράρτημα II, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού και βάσει της διαδικασίας του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ώστε να τροποποιεί σχετικά το παράρτημα II. Κατά την έκδοση των εν λόγω τροποποιήσεων, η Επιτροπή μεριμνά ιδίως για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μετατόπισης αλιευτικών δραστηριοτήτων προς άλλες ευαίσθητες περιοχές.

3.   Στην περίπτωση που τα ενδιαιτήματα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή άλλα ευαίσθητα ενδιαιτήματα, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, απαντώνται σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται να θεσπίζει περιοχές απαγόρευσης αλιείας ή άλλα μέτρα διατήρησης για την προστασία των εν λόγω ενδιαιτημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι συμβατά προς τους στόχους του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και εξίσου αυστηρά με τα μέτρα που προβλέπονται από το ενωσιακό δίκαιο.

4.   Μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

ΤΜΗΜΑ 4

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Άρθρο 13

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

1.   Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης θαλάσσιων ειδών που προσδιορίζονται στο μέρος Α των παραρτημάτων V έως X του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται με σκοπό:

α)

να διασφαλίζεται η προστασία νεαρών θαλάσσιων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

β)

να θεσπίζονται περιοχές αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

γ)

να αποτελούν ελάχιστα μεγέθη εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (28).

2.   Το μέγεθος ενός θαλάσσιου είδους μετράται σύμφωνα με το παράρτημα IV.

3.   Στην περίπτωση που προβλέπονται περισσότερες από μία μέθοδοι μέτρησης του μεγέθους ενός θαλάσσιου είδους, το δείγμα δεν θεωρείται μικρότερο του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης εάν το μέγεθος που μετριέται με οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους ισούται με το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης ή το υπερβαίνει.

4.   Οι αστακοί, οι αστακοκαραβίδες και τα δίθυρα και τα γαστερόποδα μαλάκια που ανήκουν σε οποιοδήποτε είδος για το οποίο θεσπίζεται στα παραρτήματα V, VI ή-VII ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, μπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους μόνον ολόκληρα και να εκφορτώνονται μόνον ολόκληρα.

ΤΜΗΜΑ 5

Μέτρα μείωσης των απορρίψεων

Άρθρο 14

Πιλοτικά προγράμματα για την αποφυγή ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα κράτη μέλη δύνανται να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με σκοπό τη διερεύνηση μεθόδων για την αποφυγή, την ελαχιστοποίηση και την εξάλειψη ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Τα εν λόγω πιλοτικά προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των σχετικών γνωμοδοτικών συμβουλίων και βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές.

2.   Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ερευνών ή άλλες επιστημονικές συμβουλές δείχνουν ότι η ποσότητα των ανεπιθύμητων αλιευμάτων είναι σημαντική, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα επιδιώκουν να θεσπίζουν τεχνικά μέτρα για τη μείωση αυτών των ανεπιθύμητων αλιευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 15

Περιφερειακά τεχνικά μέτρα

1.   Τα τεχνικά μέτρα που θεσπίζονται σε περιφερειακό επίπεδο ορίζονται στα κατωτέρω παραρτήματα:

α)

στο παράρτημα V για τη Βόρεια Θάλασσα·

β)

στο παράρτημα VI για τα Βορειοδυτικά ύδατα·

γ)

στο παράρτημα VII για τα Νοτιοδυτικά ύδατα·

δ)

στο παράρτημα VIII για τη Βαλτική Θάλασσα·

ε)

στο παράρτημα IX για τη Μεσόγειο Θάλασσα·

στ)

στο παράρτημα X για τον Εύξεινο Πόντο·

ζ)

στο παράρτημα XI για τα ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό·

η)

στο παράρτημα XIII για ευαίσθητα είδη.

2.   Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες σχετικών τύπων αλιείας, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 με σκοπό την τροποποίηση, τη συμπλήρωση, την κατάργηση ή την εφαρμογή παρέκκλισης των τεχνικών μέτρων τα οποία καθορίζονται στα παραρτήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στο πλαίσιο του άρθρου 15 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η Επιτροπή θεσπίζει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει κοινής σύστασης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του κεφαλαίου III του παρόντος κανονισμού.

3.   Για τους σκοπούς της έκδοσης τέτοιων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για πρώτη φορά το πολύ μετά από 24 μήνες και, στη συνέχεια, 18 μήνες μετά από κάθε υποβολή της έκθεσης του άρθρου 31 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Δύνανται επίσης να υποβάλλουν σχετικές συστάσεις όποτε το κρίνουν αναγκαίο.

4.   Τα τεχνικά μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου:

α)

στοχεύουν στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κανονισμού·

β)

αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων και συμμορφώνονται προς τις προϋποθέσεις άλλων σχετικών πράξεων της Ένωσης που εκδίδονται στον τομέα της ΚΑλΠ, ιδίως των πολυετών σχεδίων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

γ)

συνάδουν με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

δ)

επιφέρουν κατ’ ελάχιστον τέτοια οφέλη για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, τα οποία να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα των μέτρων της παραγράφου 1, ιδίως όσον αφορά τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης και το επίπεδο προστασίας των ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων. Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα λαμβάνονται επίσης υπόψη.

5.   Η εφαρμογή των προϋποθέσεων σχετικά με τις προδιαγραφές μεγέθους των ματιών κατά το άρθρο 27 και το μέρος Β των παραρτημάτων V έως XI δεν πρέπει να επιφέρει υποβάθμιση των προτύπων επιλεκτικότητας, ιδίως ως προς την αύξηση της αλίευσης νεαρών θαλάσσιων οργανισμών, που υφίστανται στις 14 Αυγούστου 2019, και αποσκοπούν δε στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4.

6.   Στις κοινές συστάσεις που υποβάλλονται για τους σκοπούς της θέσπισης των μέτρων που μνημονεύονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη παρέχουν επιστημονικά στοιχεία προς υποστήριξη της θέσπισης των μέτρων αυτών.

7.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από την ΕΤΟΕΑ αξιολόγηση των κοινών συστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 16

Επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων όσον αφορά το είδος και το μέγεθος

Κοινή σύσταση που υποβάλλεται με σκοπό τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 15 παράγραφος 2 σε σχέση με τα επιλεκτικά ως προς το μέγεθος και ως προς το είδος χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων παρέχει επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω μέτρα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά επιλεκτικότητας συγκεκριμένων ειδών ή συνδυασμού ειδών που είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα χαρακτηριστικά επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων που ορίζονται στο μέρος Β των παραρτημάτων V έως X και στο μέρος Α του παραρτήματος XI.

Άρθρο 17

Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας για την προστασία νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων

Κοινή σύσταση που υποβάλλεται με σκοπό τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 15 παράγραφος 2 σε σχέση με το μέρος Γ των παραρτημάτων V έως VIII και Χ και στο μέρος Β του παραρτήματος XI ή για τη θέσπιση νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας, περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας:

α)

τον σκοπό της απαγόρευσης·

β)

τη γεωγραφική έκταση και τη διάρκεια της απαγόρευσης·

γ)

περιορισμούς όσον αφορά συγκεκριμένα εργαλεία· και

δ)

ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης.

Άρθρο 18

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Η κοινή σύσταση που υποβάλλεται με σκοπό τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 15 παράγραφος 2 σε σχέση με το μέρος Α των παραρτημάτων V έως Χ, συνάδει με τον στόχο της διασφάλισης της προστασίας νεαρών θαλάσσιων ειδών.

Άρθρο 19

Απαγορεύσεις αλιείας σε πραγματικό χρόνο και διατάξεις σχετικά με τις μετακινήσεις

1.   Κοινή σύσταση που υποβάλλεται με σκοπό τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 15 παράγραφος 2 σε σχέση με τη δημιουργία περιοχών απαγόρευσης αλιείας σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό να διασφαλίζεται η προστασία ευαίσθητων ειδών ή συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων, γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών, περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία:

α)

τη γεωγραφική έκταση και τη διάρκεια απαγόρευσης της αλιείας·

β)

τα είδη και τα οριακά επίπεδα βάσει των οποίων αποφασίζεται η απαγόρευση αλιείας·

γ)

τη χρήση άκρως επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στις περιοχές απαγόρευσης αλιείας· και

δ)

ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης.

2.   Κοινή σύσταση που υποβάλλεται με σκοπό τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 15 παράγραφος 2, σε σχέση με διατάξεις σχετικά με τις μετακινήσεις περιλαμβάνει:

α)

τα είδη και τα οριακά επίπεδα βάσει των οποίων αποφασίζεται η υποχρέωση μετακίνησης·

β)

την απόσταση την οποία πρέπει να τηρεί σκάφος από την προηγούμενη θέση αλιείας του.

Άρθρο 20

Καινοτόμα αλιευτικά εργαλεία

1.   Κοινή σύσταση που υποβάλλεται με σκοπό τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 15 παράγραφος 2 σε σχέση με τη χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων εντός συγκεκριμένης θαλάσσιας λεκάνης, δέον να περιέχει εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της χρήσης των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων στα στοχευόμενα είδη και σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συλλέγουν τα κατάλληλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση.

2.   Η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων δεν επιτρέπεται στην περίπτωση που οι εκτιμήσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταδεικνύουν ότι η χρήση τους θα προκαλέσει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα και σε μη στοχευόμενα είδη.

Άρθρο 21

Μέτρα διατήρησης της φύσης

Κοινή σύσταση που υποβάλλεται με σκοπό τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 15 παράγραφος 2, σε σχέση με σε σχέση με την προστασία ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων, μπορεί ιδίως:

α)

να καταρτίζει καταλόγους ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων που κινδυνεύουν περισσότερο από τις αλιευτικές δραστηριότητες μέσα στην αντίστοιχη περιφέρεια βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών·

β)

να προσδιορίζει τη χρήση πρόσθετων ή εναλλακτικών μέτρων ως προς τα αναφερόμενα στο παράρτημα XIII για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 11·

γ)

να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων μετριασμού και ρυθμίσεων παρακολούθησης·

δ)

να προσδιορίζουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αλιευτικών εργαλείων στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα·

ε)

να προσδιορίζουν περιορισμούς στη λειτουργία ορισμένων αλιευτικών εργαλείων ή να θεσπίζουν συνολική απαγόρευση χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων μέσα σε περιοχή στην οποία τα εν λόγω αλιευτικά εργαλεία συνιστούν απειλή για την κατάσταση διατήρησης στην ίδια περιοχή ειδών αναφερόμενων στα άρθρα 10 και 11 ή άλλα ευαίσθητα ενδιαιτήματα.

Άρθρο 22

Περιφερειακά μέτρα στο πλαίσιο προσωρινών σχεδίων απορρίψεων

1.   Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων σε προσωρινά σχέδια απορρίψεων αναφερόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι εν λόγω συστάσεις μπορούν να περιέχουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

προδιαγραφές αλιευτικών εργαλείων και κανόνες χρήσης τους·

β)

προδιαγραφές τροποποιήσεων αλιευτικών εργαλείων ή χρήσης προσαρτημάτων επιλεκτικότητας για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας όσον αφορά το μέγεθος ή το είδος·

γ)

περιορισμούς ή απαγορεύσεις χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων, καθώς και αλιευτικών δραστηριοτήτων, σε ορισμένες περιοχές ή κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων·

δ)

ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης·

ε)

παρεκκλίσεις που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.   Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μέτρα έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και ιδίως την προστασία νεαρών ατόμων ή συγκεντρώσεων γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών.

Άρθρο 23

Πιλοτικά προγράμματα σχετικά με την πλήρη τεκμηρίωση αλιευμάτων και απορρίψεων

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό πιλοτικών προγραμμάτων που αναπτύσσουν ένα σύστημα πλήρους τεκμηρίωσης αλιευμάτων και απορρίψεων βάσει μετρήσιμων επιδιώξεων και στόχων, αποσκοπώντας σε διαχείριση της αλιείας βάσει αποτελεσμάτων.

2.   Τα πιλοτικά προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να παρεκκλίνουν από τα μέτρα του μέρους Β των παραρτημάτων V έως XI για μία συγκεκριμένη περιοχή και για μέγιστη περίοδο ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι τα εν λόγω πιλοτικά προγράμματα συμβάλλουν στην επίτευξη των επιδιώξεων και στόχων των άρθρων 3 και 4 και, ιδίως, ότι αποσκοπούν στη βελτίωση της επιλεκτικότητας των σχετικών αλιευτικών εργαλείων ή πρακτικών ή στη μείωση, διαφορετικά, των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Η εν λόγω περίοδος ενός έτους μπορεί να παραταθεί κατά ένα επιπρόσθετο έτος υπό τους ίδιους όρους. Περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 5 % των σκαφών στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ανά κράτος μέλος.

3.   Στην περίπτωση που κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τη θέσπιση πιλοτικών προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχουν επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της έγκρισής τους. Η ΕΤΟΕΑ αξιολογεί τις εν λόγω κοινές συστάσεις και δημοσιοποιεί την αξιολόγηση. Εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, όπου παρατίθενται τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς αξιολόγησης των αλλαγών στην επιλεκτικότητα και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

4.   Η ΕΤΟΕΑ αξιολογεί την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης της συμβολής του νέου εργαλείου ή της νέας πρακτικής προς τον σκοπό της παραγράφου 2, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει πρόταση σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, προκειμένου να επιτραπεί η γενικευμένη χρήση του εν λόγω εργαλείου ή της πρακτικής. Η αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ δημοσιοποιείται.

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών συστήματος πλήρους τεκμηρίωσης των αλιευμάτων και των απορρίψεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 24

Εκτελεστικές πράξεις

1.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των κατωτέρω:

α)

των προδιαγραφών των διατάξεων επιλογής που προσαρτώνται στα αλιευτικά εργαλεία που ορίζονται στο μέρος Β των παραρτημάτων V έως ΙΧ·

β)

λεπτομερών κανόνων για τις προδιαγραφές των αλιευτικών εργαλείων που περιγράφονται στο μέρος Δ του παραρτήματος V σχετικά με περιορισμούς στην κατασκευή των εργαλείων και τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που θα θεσπιστούν από το κράτος μέλος σημαίας·

γ)

λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που πρέπει να θεσπίζονται από το κράτος μέλος σημαίας όταν χρησιμοποιούνται τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 6, παράρτημα VI μέρος Γ σημείο 9 και το παράρτημα VII τμήμα Γ σημείο 4·

δ)

λεπτομερών κανόνων για τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που θα θεσπιστούν για τις περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας που περιγράφονται στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 2 και στο παράρτημα VI μέρος Γ σημεία 6 και 7·

ε)

λεπτομερών κανόνων για το σήμα και τα χαρακτηριστικά εφαρμογής ηχητικών αποτρεπτικών συσκευών που αναφέρονται στο παράρτημα XIII μέρος Α·

στ)

λεπτομερών κανόνων για τον σχεδιασμό και τη χρήση ταινιών εκφοβισμού πτηνών και σχοινιών που φέρουν βαρίδια τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα XIII μέρος Β·

ζ)

λεπτομερών κανόνων για τις προδιαγραφές των συσκευών που αποκλείουν την παγίδευση χελωνών που αναφέρεται στο παράρτημα XIII μέρος Γ.

2.   Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΑΜΕΣΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 25

Επιστημονική έρευνα

1.   Τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό τεχνικά μέτρα δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

οι αλιευτικές δραστηριότητες διεξάγονται με την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους μέλους σημαίας·

β)

η Επιτροπή και το κράτος μέλος στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του οποίου λαμβάνουν χώρα οι αλιευτικές δραστηριότητες («το παράκτιο κράτος μέλος») ενημερώνονται τουλάχιστον δύο εβδομάδες εκ των προτέρων για την πρόθεση διεξαγωγής τέτοιων αλιευτικών δραστηριοτήτων, με λεπτομερή στοιχεία για τα εμπλεκόμενα σκάφη και τις επιστημονικές έρευνες που θα πραγματοποιηθούν·

γ)

το σκάφος ή τα σκάφη που διεξάγουν τις αλιευτικές δραστηριότητες πρέπει να διαθέτουν έγκυρη άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

δ)

σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από το παράκτιο κράτος μέλος προς το κράτος μέλος σημαίας, ο πλοίαρχος του σκάφους υποχρεούται να επιβιβάζει στο σκάφος παρατηρητή από το παράκτιο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων, εκτός αν δεν είναι δυνατόν για λόγους ασφαλείας·

ε)

αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από εμπορικά πλοία για επιστημονικές έρευνες είναι χρονικά περιορισμένες. Όταν στις αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούν εμπορικά πλοία για συγκεκριμένη έρευνα συμμετέχουν περισσότερα από έξι εμπορικά σκάφη, η Επιτροπή ενημερώνεται από το κράτος μέλος σημαίας τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα και, κατά περίπτωση, συμβουλεύεται την ΕΤΟΕΑ, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι το συγκεκριμένο επίπεδο συμμετοχής δικαιολογείται επιστημονικώς· εάν το επίπεδο συμμετοχής δεν θεωρείται δικαιολογημένο κατά τη γνωμοδότηση της ΕΤΟΕΑ, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τροποποιεί τους όρους της επιστημονικής έρευνας αναλόγως·

στ)

στην περίπτωση τράτας με ηλεκτρικό ρεύμα, τα σκάφη που εκτελούν επιστημονικές έρευνες πρέπει να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πρωτόκολλο που εντάσσεται σε πρόγραμμα επιστημονικής έρευνας, το οποίο έχει εξετάσει ή επικυρώσει το ICES ή η ΕΤΟΕΑ, καθώς και σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης.

2.   Τα θαλάσσια είδη που αλιεύονται για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να πωλούνται, να αποθηκεύονται, να εκτίθενται ή να προσφέρονται προς πώληση, εφόσον προσμετρώνται στις ποσοστώσεις σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, κατά περίπτωση, και:

α)

πληρούν τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης που ορίζονται στα παραρτήματα IV έως X του παρόντος κανονισμού· ή

β)

πωλούνται για άλλους σκοπούς εκτός της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης.

Άρθρο 26

Άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων και μετεγκατάσταση

1.   Τα τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον άμεσο εμπλουτισμό των αποθεμάτων ή τη μετεγκατάσταση θαλάσσιων οργανισμών, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται με την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που έχουν άμεσο ενδιαφέρον διαχείρισης.

2.   Όταν ο άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων ή η μετεγκατάσταση διενεργείται στα ύδατα άλλου κράτους μέλους ή άλλων κρατών μελών, η Επιτροπή και όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνονται, τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες εκ των προτέρων, για την πρόθεση διεξαγωγής τέτοιων αλιευτικών δραστηριοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

Άρθρο 27

Όροι σχετικά με τις προδιαγραφές για τα μεγέθη των ματιών

1.   Ως ποσοστά αλιευμάτων κατά τα παραρτήματα V έως VIII νοείται το μέγιστο ποσοστό των ειδών που επιτρέπεται προς τα συγκεκριμένα μεγέθη ματιών που ορίζονται στα εν λόγω παραρτήματα. Τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης των αλιευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.   Τα ποσοστά αλιευμάτων υπολογίζονται ως ποσοστό αναλογικά επί του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που εκφορτώνονται μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι.

3.   Τα ποσοστά αλιευμάτων της παραγράφου 2 μπορούν να υπολογίζονται με βάση ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά δείγματα.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το ισοδύναμο βάρος των ολόκληρων καραβίδων υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το βάρος της ουράς καραβίδας επί τρία.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν άδειες αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους όταν ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τα μεγέθη ματιών που προβλέπονται στα παραρτήματα V έως XI. Οι άδειες αυτές μπορούν να ανασταλούν ή να αποσυρθούν, εφόσον διαπιστωθεί ότι ένα σκάφος δεν έχει συμμορφωθεί προς τα καθορισμένα ποσοστά αλιευμάτων των παραρτημάτων V έως VIII.

6.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

7.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του άρθρου 15 και σε συμφωνία με το άρθρο 29 με στόχο τον περαιτέρω προσδιορισμό του όρου «κατευθυνόμενη αλιεία» για τα σχετιζόμενα είδη στο μέρος Β των παραρτημάτων V έως X και στο μέρος Α του παραρτήματος XI. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στη συγκεκριμένη αλιεία πρέπει να υποβάλλουν ενδεχόμενες κοινές συστάσεις για πρώτη φορά το αργότερο στις 15 Αυγούστου 2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ NEAFC

Άρθρο 28

Τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού NEAFC

Τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού NEAFC καθορίζονται στο παράρτημα XII.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 12 παράγραφος 2, το άρθρο15 παράγραφος 2, το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 5, το άρθρο 27 παράγραφος 7 και το άρθρο 31 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονική περίοδο πέντε ετών από τις 14 Αυγούστου 2019. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η ανάθεση εξουσιών παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν στην εν λόγω παράταση κατά τους τρεις τελευταίους μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 12 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 5, το άρθρο 27 παράγραφος 7 και το άρθρο 31 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.   Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 12 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 5, το άρθρο 27 παράγραφος 7 και το άρθρο 31 παράγραφος 4 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν έχουν εκφρασθεί αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την προς τα όργανα αυτά κοινοποίηση της πράξης ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της εν λόγω περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εκφράσουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 30

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31

Επανεξέταση και υποβολή εκθέσεων

1.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και ανά τριετία στη συνέχεια και βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη και τα σχετικά γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Στην εν λόγω έκθεση αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4. Η έκθεση παραπέμπει επίσης σε γνωμοδότηση του ICES σχετικά με την επιτελεσθείσα πρόοδο ή τις επιπτώσεις των καινοτόμων εργαλείων. Η έκθεση συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τα οφέλη ή τις αρνητικές συνέπειες στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα και την επιλεκτικότητα.

2.   Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση της συμβολής των τεχνικών μέτρων στη βελτιστοποίηση των προτύπων εκμετάλλευσης, όπως προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α). Για τον εν λόγω σκοπό, η έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ως δείκτη επιδόσεων επιλεκτικότητας για τα βασικά ενδεικτικά αποθέματα των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα XIV, το μήκος βέλτιστης επιλεκτικότητας (Lopt) έναντι του μέσου μήκους των αλιευόμενων ιχθύων ανά έτος που καλύπτεται.

3.   Βάσει αυτής της έκθεσης, στην περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις ότι οι γενικοί και ειδικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο, εντός δώδεκα μηνών από την υποβολή της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 έκθεσης, τα κράτη μέλη αυτής της περιφέρειας υποβάλλουν σχέδιο το οποίο καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν προς συμβολή στην επίτευξη αυτών των γενικών και ειδικών στόχων.

4.   Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού βάσει αυτής της έκθεσης. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του άρθρου 15 και σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση του καταλόγου των ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα XIV.

Άρθρο 32

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 τροποποιείται ως εξής:

α)

τα άρθρα 3, 8 έως 12, 14, 15, 16 και 25 απαλείφονται·

β)

τα παραρτήματα II, III και IV απαλείφονται.

Οι παραπομπές στα απαλειφθέντα άρθρα και παραρτήματα εκλαμβάνονται ως παραπομπές στις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 33

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, ο τίτλος IV τροποποιείται ως εξής:

α)

το τμήμα 3 απαλείφεται·

β)

προστίθεται το κατωτέρω τμήμα:

«Τμήμα 4

Επεξεργασία επί του σκάφους και πελαγική αλιεία

Άρθρο 54α

Επεξεργασία επί του σκάφους

1.   Απαγορεύεται η πραγματοποίηση επί των αλιευτικών σκαφών κάθε φυσικής ή χημικής επεξεργασίας των ιχθύων για την παραγωγή ιχθυαλεύρου, ιχθυελαίου ή συναφών προϊόντων, ή η μεταφόρτωση αλιευμάτων ιχθύων σε άλλο σκάφος για τους ίδιους σκοπούς.

2.   Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για:

α)

την επεξεργασία ή τη μεταφόρτωση εντοσθίων· ή

β)

την παραγωγή σουρίμι επί του αλιευτικού σκάφους.

Άρθρο 54β

Περιορισμοί του χειρισμού των αλιευμάτων και των απορρίψεων στα σκάφη πελαγικής αλιείας

1.   Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των ράβδων του διαχωριστή ύδατος επί των σκαφών πελαγικής αλιείας που αλιεύουν σκουμπρί, ρέγγα και σαυρίδι και τα οποία αλιεύουν στη ζώνη της σύμβασης NEAFC κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010 είναι 10 mm.

Οι ράβδοι είναι συγκολλημένες. Εάν ο διαχωριστής ύδατος φέρει οπές αντί για ράβδους, η μέγιστη διάμετρος αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mm. Η διάμετρος των οπών που βρίσκονται στους αγωγούς πριν από τον διαχωριστή ύδατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 mm.

2.   Η δυνατότητα απόρριψης ιχθύων κάτω από την ίσαλο γραμμή του σκάφους από δεξαμενή αποθήκευσης ή από δεξαμενές με ψυχόμενο θαλάσσιο ύδωρ (RSW) απαγορεύεται για όλα τα σκάφη πελαγικής αλιείας που αλιεύουν στη ζώνη της σύμβασης NEAFC.

3.   Τα σχέδια σχετικά με τον χειρισμό των αλιευμάτων και τις δυνατότητες απόρριψης των σκαφών πελαγικής αλιείας που αλιεύουν σκουμπρί, ρέγγα και σαυρίδι στη ζώνη της σύμβασης NEAFC, τα οποία πιστοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σημαίας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτών διαβιβάζονται από τον πλοίαρχο του σκάφους στις αρμόδιες αρχές αλιείας του κράτους μέλους σημαίας. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους των οποίων τη σημαία φέρουν τα σκάφη διεξάγουν περιοδικούς ελέγχους σχετικά με την ακρίβεια των υποβληθέντων σχεδίων. Αντίγραφα των σχεδίων αυτών φυλάσσονται μονίμως επί του σκάφους.

Άρθρο 54γ

Περιορισμοί στη χρήση εξοπλισμού αυτόματης κατάταξης

1.   Τα αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να φέρουν ή να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που μπορεί να κατατάσσει αυτόματα, βάσει του μεγέθους ή του φύλου, ρέγγα, σκουμπρί ή σαυρίδι.

2.   Πάντως η μεταφορά και η χρήση του εξοπλισμού αυτού επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

το σκάφος δεν φέρει ούτε χρησιμοποιεί ταυτοχρόνως συρόμενα αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών μικρότερο των 70 mm ή ένα ή περισσότερα κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) ή παρόμοια αλιευτικά εργαλεία· ή

β)

το σύνολο των αλιευμάτων το οποίο επιτρέπεται νομίμως να διατηρείται επί του σκάφους:

i)

διατηρείται κατεψυγμένο·

ii)

οι κατατασσόμενοι ιχθύες καταψύχονται αμέσως μετά την κατάταξη και κανένας κατεψυγμένος ιχθύς δεν απορρίπτεται· και

iii)

ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί κατά τρόπο και σε σημείο του σκάφους τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η άμεση ψύξη και να μην είναι δυνατή η απόρριψη θαλάσσιων ειδών στη θάλασσα.

3.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε σκάφος, το οποίο επιτρέπεται να αλιεύει στη Βαλτική Θάλασσα, στα Belts ή στο Sound, μπορεί να μεταφέρει εξοπλισμό αυτόματης κατάταξης στον Κατεγάτη υπό τον όρο ότι έχει εκδοθεί άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 7. Στην άδεια αλιείας προσδιορίζονται τα είδη, οι ζώνες, οι χρονικές περίοδοι και οι τυχόν άλλες απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χρήση του εξοπλισμού κατάταξης και την κατοχή του επί του σκάφους.

4.   Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στη Βαλτική Θάλασσα.».

Άρθρο 34

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013

Στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η παράγραφος 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«12.   Για είδη που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης που καθορίζεται στην παράγραφο 1, τα αλιεύματα ειδών που είναι μικρότερα από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης δεν κρατούνται επί του σκάφους, αλλά επιστρέφονται αμέσως στη θάλασσα, εκτός εάν χρησιμοποιούνται ως ζωντανά δολώματα.».

Άρθρο 35

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139]

Το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα στον βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1):

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ.105).»·"

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. και συμμορφώνονται με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241.».

Άρθρο 36

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/973

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/973 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1 το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα, στον βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2).

(*2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ.105).»·"

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και συμμορφώνονται με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241.».

Άρθρο 37

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/472

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/472 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα, στον βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*3).

(*3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ.105).»·"

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και συμμορφώνονται με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241.».

Άρθρο 38

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1022

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1022 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα, στον βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*4).

(*4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ.105).»·"

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και συμμορφώνονται με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241.».

Άρθρο 39

Καταργούμενες διατάξεις

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 καταργούνται.

Οι αναφορές στους καταργούμενους κανονισμούς νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 40

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2019.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. CIAMBA


(1)  ΕΕ C 389 της 21.10.2016, σ. 67.

(2)  ΕΕ C 185 της 9.6.2017, σ. 82.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2019.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(5)  Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

(6)  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

(7)  Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

(8)  Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

(9)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 894/97, της 29ης Απριλίου 1997, για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων (ΕΕ L 132 της 23.5.1997, σ. 1).

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1).

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2549/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2000, περί πρόσθετων τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος του μπακαλιάρου gadus morhua στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIa) (ΕΕ L 292 της 21.11.2000, σ. 5).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 254/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2002, για τη θέσπιση μέτρων που θα εφαρμοσθούν το 2002 για την αποκατάσταση του αποθέματος γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIa) (ΕΕ L 41 της 13.2.2002, σ. 1).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98 (ΕΕ L 150 της 30.4.2004, σ. 12).

(16)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2005, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής θάλασσας, των Belts και του Sound, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98 (ΕΕ L 349 της 31.12.2005, σ. 1).

(17)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).

(18)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(19)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 15.7.2016, σ. 1).

(20)  Κανονισμός (EE) 2018/973 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών, το οποίο προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης στη Βόρεια Θάλασσα, και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 676/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 (ΕΕ L 179 της 16.7.2018, σ. 1).

(21)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/472 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα που αλιεύονται στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/1139 και (ΕΕ) 2018/973, και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 (ΕΕ L 83 της 25.3.2019, σ. 1).

(22)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 (ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 1).

(23)  Οι διαιρέσεις ICES (International Council for the Exploration of the Sea - Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας) όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 70).

(24)  Οι ζώνες CECAF (Κεντροανατολικός Ατλαντικός ή μείζων αλιευτική ζώνη 34) είναι όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 1).

(25)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα (ΕΕ L 347 της 30.12.2011, σ. 44).

(26)  Κανονισμός (EE) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 348 της 31.12.2010, σ. 17).

(27)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 734/2008 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων της ανοικτής θάλασσας από τις δυσμενείς συνέπειες της χρήσης αλιευτικών εργαλείων βυθού (ΕΕ L 201 της 30.7.2008, σ. 8).

(28)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11η Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Είδη τα οποία απαγορεύεται να αλιεύονται, να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται, να αποθηκεύονται, να πωλούνται, να εκθέτονται ή να προσφέρονται προς πώληση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2:

α)

Τα ακόλουθα είδη πριονόψαρου σε όλα τα ενωσιακά ύδατα:

i)

ελασμοβράγχιος του είδους Anoxypristis cuspidata·

ii)

ελασμοβράγχιος του είδους Pristis clavata·

iii)

πρίστης του είδους Pristis pectinata·

iv)

πρίστης του είδους Pristis pristis·

v)

ελασμοβράγχιος του είδους Pristis zijsron·

β)

καρχαρίας προσκυνητής (Cetorhinus maximus) και λευκός καρχαρίας (Carcharodon carcharias) σε όλα τα ύδατα·

γ)

λείος μαυραγκαθίτης (Etmopterus pusillus) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 2a και της υποπεριοχής ICES IV, καθώς και στα ενωσιακά ύδατα των υποπεριοχών ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 και 14·

δ)

γιγαντιαίο διαβολόψαρο (Manta alfredi) σε όλα τα ενωσιακά ύδατα·

ε)

γιγαντιαίο διαβολόψαρο (Manta birostris) σε όλα τα ενωσιακά ύδατα·

στ)

τα ακόλουθα είδη διαβολόψαρου (Mobula) σε όλα τα ενωσιακά ύδατα:

i)

διαβολόψαρο του είδους Mobula mobular·

ii)

σελάχι του είδους Mobula rochebrunei·

iii)

σελάχι του είδους Mobula japanica·

iv)

δροσίτης/γκριζογαλέος (Mobula thurstoni

v)

σελάχι του είδους Mobula eregoodootenkee·

vi)

σελάχι του είδους Mobula munkiana·

vii)

σελάχι του είδους Mobula tarapacana·

viii)

σελάχι του είδους Μοbula kuhlii·

ix)

σελάχι του είδους Mobula hypostoma·

ζ)

νορβηγικό βάτο (Raja (Dipturus) nidarosiensis) στα ενωσιακά ύδατα των διαιρέσεων ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h και 7k·

η)

λευκόβατο (Raja alba) στα ενωσιακά ύδατα των υποπεριοχών ICES 6-10·

θ)

κιθάρες (Rhinobatidae) στα ενωσιακά ύδατα των υποπεριοχών ICES 1-10 και 12·

ι)

ρίνα (Squatina squatina) σε όλα τα ενωσιακά ύδατα·

ια)

σολομός (Salmo salar) και πέστροφα θαλάσσης (Salmo trutta) κατά την αλιεία με οποιοδήποτε συρόμενο δίχτυ στα ύδατα που βρίσκονται πέραν του ορίου των 6 μιλίων, το οποίο μετράται από τις γραμμές βάσης των κρατών μελών στις υποπεριοχές ICES 1, 2 και 4-10 (ενωσιακά ύδατα)·

ιβ)

ρυγχοκορέγονος (Coregonus oxyrhynchus) στη διαίρεση ICES 4b (ενωσιακά ύδατα)·

ιγ)

οξύρρυγχος Αδριατικής (Acipenser naccarii) και οξύρρυγχος ο κοινός (Acipenser sturio) σε ενωσιακά ύδατα·

ιδ)

αυγωμένη καραβίδα (Palinurus spp.) και αυγωμένος αστακός (Homarus gammarus) στη Μεσόγειο Θάλασσα, με εξαίρεση την περίπτωση που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσου εμπλουτισμού των αποθεμάτων ή μετεγκατάστασης·

ιε)

λιθοδόμος (Litophaga lithophaga), πίνα (Pinna nobilis) και χουρμάς (Pholas dactylus) σε ενωσιακά ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα·

ιστ)

αχινός (Centrostephanus longispinus).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Για τους σκοπούς του άρθρου 12, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί αλιευτικής δραστηριότητας στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

ΜΕΡΟΣ Α

Βορειοδυτικά ύδατα

1.

Απαγορεύεται η χρήση διχτυών τράτας βυθού ή παρόμοιων συρόμενων διχτυών, στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής ή μανωμένων διχτυών και στάσιμων παραγαδιών βυθού στις κατωτέρω περιοχές:

 

Belgica Mound Province (επαρχία λοφίσκων Belgica):

51°29,4′ Β, 11°51,6′ Δ

51°32,4′ Β, 11°41,4′ Δ

51°15,6′ Β, 11°33,0′ Δ

51°13,8′ Β, 11°44,4′ Δ

51°29,4′ Β, 11°51,6′ Δ

 

Hovland Mound Province (επαρχία λοφίσκων Hovland):

52°16,2′ Β, 13°12,6′ Δ

52°24,0′ Β, 12°58,2′ Δ

52°16,8′ Β, 12°54,0′ Δ

52°16,8′ Β, 12°29,4′ Δ

52°04,2′ Β, 12°29,4′ Δ

52°04,2′ Β, 12°52,8′ Δ

52°09,0′ Β, 12°56,4′ Δ

52°09,0′ Β, 13°10,8′ Δ

52°16,2′ Β, 13°12,6′ Δ

 

Βορειοδυτική Porcupine Bank Περιοχή I:

53°30,6′ Β, 14°32,4′ Δ

53°35,4′ Β, 14°27,6′ Δ

53°40,8′ Β, 14°15,6′ Δ

53°34,2′ Β, 14°11,4′ Δ

53°31,8′ Β, 14°14,4′ Δ

53°24,0′ Β, 14°28,8′ Δ

53°30,6′ Β, 14°32,4′ Δ

 

Βορειοδυτική Porcupine Bank Περιοχή II:

53°43,2′ Β, 14°10,8′ Δ

53°51,6′ Β, 13°53,4′ Δ

53°45,6′ Β, 13°49,8′ Δ

53°36,6′ Β, 14°07,2′ Δ

53°43,2′ Β, 14°10,8′ Δ

 

Νοτιοδυτική Porcupine Bank:

51°54,6′ Β, 15°07,2′ Δ

51°54,6′ Β, 14°55,2′ Δ

51°42,0′ Β, 14°55,2′ Δ

51°42,0′ Β, 15°10,2′ Δ

51°49,2′ Β, 15°06,0′ Δ

51°54,6′ Β, 15°07,2′ Δ

2.

Όλα τα πελαγικά σκάφη που αλιεύουν στις περιγραφόμενες στο σημείο 1 περιοχές πρέπει:

να περιλαμβάνονται σε κατάλογο εγκεκριμένων σκαφών και να έχουν λάβει άδεια αλιείας η οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

να φέρουν επί του σκάφους αποκλειστικά εργαλεία για πελαγική αλιεία·

να γνωστοποιούν, προ τεσσάρων ωρών, την πρόθεσή τους να εισέλθουν σε μια περιοχή για την προστασία ευπαθών ενδιαιτημάτων βαθέων υδάτων στο Κέντρο Παρακολούθησης της Αλιείας (ΚΠΑ) της Ιρλανδίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και να κοινοποιούν ταυτόχρονα τις ποσότητες ιχθύων που διατηρούν επί του σκάφους·

να διαθέτουν πλήρως λειτουργικό, ασφαλές σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS) το οποίο συμμορφώνεται πλήρως προς τους σχετικούς κανόνες, όταν βρίσκονται σε οποιανδήποτε από τις περιγραφόμενες στο σημείο 1 περιοχές·

να υποβάλλουν αναφορές VMS σε ωριαία βάση·

να ενημερώνουν το Ιρλανδικό ΚΠΑ για την αναχώρησή τους από την περιοχή και, ταυτόχρονα, να κοινοποιούν τις ποσότητες των ιχθύων που διατηρούν επί του σκάφους· και

να φέρουν επί του σκάφους δίχτυα τράτας με μέγεθος ματιών σάκου τράτας το οποίο κυμαίνεται από 16 έως 79 mm.

3.

Απαγορεύεται η χρήση οποιωνδήποτε διχτυών τράτας βυθού ή παρόμοιων συρόμενων διχτυών στην κατωτέρω περιοχή:

Darwin Mounds

59°54′ Β, 6°55′ Δ

59°47′ Β, 6°47′ Δ

59°37′ Β, 6°47′ Δ

59°37′ Β, 7°39′ Δ

59°45′ Β, 7°39′ Δ

59°54′ Β, 7°25′ Δ

ΜΕΡΟΣ Β

Νοτιοδυτικά ύδατα

1.   El Cachucho

1.1.

Απαγορεύεται η χρήση διχτυών τράτας βυθού, στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής ή μανωμένων διχτυών και στάσιμων παραγαδιών βυθού στις κατωτέρω περιοχές:

44°12′ Β, 5°16′ Δ

44°12′ Β, 4°26′ Δ

43°53′ Β, 4°26′ Δ

43°53′ Β, 5°16′ Δ

44°12′ Β, 5°16′ Δ

1.2.

Σκάφη τα οποία ασκούσαν κατευθυνόμενη αλιεία σαλούβαρδου (Phycis blennoides) με παραγάδια βυθού το 2006, το 2007 και το 2008 δύνανται να συνεχίζουν να αλιεύουν στην περιοχή νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 44°00,00′ Β, εφόσον διαθέτουν άδεια αλιείας η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

1.3.

Όλα τα σκάφη που έχουν λάβει τη συγκεκριμένη άδεια αλιείας, ανεξάρτητα από το συνολικό μήκος τους, πρέπει να έχουν σε χρήση πλήρως λειτουργικό, ασφαλές VMS, το οποίο να συμμορφώνεται προς τους αντίστοιχους κανόνες, όταν ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή που περιγράφεται στο σημείο 1.1.

2.   Μαδέρα και Κανάριοι Νήσοι

Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής και μανωμένων διχτυών σε βάθος άνω των 200m ή διχτυών τράτας βυθού ή παρόμοιων συρόμενων αλιευτικών εργαλείων στις κατωτέρω περιοχές:

27°00′ Β, 19°00′ Δ

26°00′ Β, 15°00′ Δ

29°00′ Β, 13°00′ Δ

36°00′ Β, 13°00′ Δ

36°00′ Β, 19°00′ Δ

3.   Αζόρες

Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής και μανωμένων διχτυών σε βάθος άνω των 200m ή διχτυών τράτας βυθού ή παρόμοιων συρόμενων αλιευτικών εργαλείων στις κατωτέρω περιοχές:

36°00′ Β, 23°00′ Δ

39°00′ Β, 23°00′ Δ

42°00′ Β, 26°00′ Δ

42°00′ Β, 31°00′ Δ

39°00′ Β, 34°00′ Δ

36°00′ Β, 34°00′ Δ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑ

Τόνος μακρύπτερος: Thunnus alalunga

Τόνος: Thunnus thynnus

Τόνος μεγαλόφθαλμος: Thunnus obesus

Παλαμίδα: Salmo salar

Ρίκι: Sarda sarda

Τόνος κιτρινόπτερος: Thunnus albacares

Τόνος μαυρόπτερος: Thunnus atlanticus

Τονίνα: Euthynnus spp.

Τόνος νότιου ημισφαιρίου: Thunnus maccoyii

Βαρελάκι: Auxis spp.

Καστανόψαρο: Brama rayi

Μάρλιν: Tetrapturus spp.· Makaira spp.

Ιστιοφόροι: Istiophorus spp.

Ξιφίας: Xiphias gladius

Λουτσοζαργάνες: Scomberesox spp.· Cololabis spp.

Κυνηγοί: Coryphœna spp.

Καρχαρίες: Hexanchus griseus Cetorhinus maximus· Alopiidae· Carcharhinidae· Sphyrnidae· Isuridae· Lamnidae

Κεφαλόποδα: όλα τα είδη


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1.

Το μέγεθος των ιχθύων μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 1, από το ακραίο σημείο του ρύγχους μέχρι το άκρο της ουράς.

2.

Το μέγεθος της καραβίδας (Nephrops norvegicus) μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 2, είτε:

ως το μήκος του κελύφους, παράλληλα προς τη διάμεση γραμμή, από το οπίσθιο τμήμα μιας από τις οφθαλμικές κόγχες μέχρι το απώτερο ραχιαίο άκρο του κελύφους, ή

ως το ολικό μήκος από την άκρη του ρόστρου ως το πίσω ακραίο σημείο, χωρίς τις ακίδες.

Για τις αποκομμένες ουρές καραβίδων: από το εμπρόσθιο άκρο του πρώτου μεταμερούς τμήματος της ουράς μέχρι το οπίσθιο τελικό άκρο, χωρίς να περιλαμβάνονται οι ακίδες. Η ουρά πρέπει να μετράται σε επίπεδη θέση, χωρίς να είναι τεντωμένη και στη ραχιαία πλευρά.

3.

Το μέγεθος ενός αστακού (Homarus gammarus) από τη Βόρεια Θάλασσα, εκτός του Σκαγεράκη ή του Κατεγάτη, μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 3, ως μήκος του κελύφους, μετρούμενο παράλληλα προς τη διάμεση γραμμή, από το οπίσθιο μέρος οποιασδήποτε οφθαλμικής κόγχης μέχρι το απώτερο άκρο του κελύφους.

4.

Το μέγεθος του αστακού (Homarus gammarus) των Σκαγεράκη ή Κατεγάτη μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 3, είτε:

ως το μήκος του κελύφους, παράλληλα προς τη διάμεση γραμμή, από το οπίσθιο τμήμα μιας από τις οφθαλμικές κόγχες μέχρι το απώτερο ραχιαίο άκρο του κελύφους, ή

ως το ολικό μήκος από την άκρη του ρόστρου ως το πίσω ακραίο σημείο, χωρίς τις ακίδες.

5.

Το μέγεθος των καραβίδων (Palinurus spp.) μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 4, ως μήκος του κελύφους, παράλληλα προς τη διάμεση γραμμή, από το άκρο του ρύγχους έως το μεσαίο σημείο του απώτερου ραχιαίου άκρου του κελύφους.

6.

Το μέγεθος των δίθυρων μαλακίων μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 5, κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης του οστράκου τους.

7.

Το μέγεθος μιας καβουρομάνας (Maja squinado) μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 6, ως μήκος του κελύφους, κατά μήκος της διάμεσης γραμμής, από το άκρο του κελύφους μεταξύ των ρυγχών έως το οπίσθιο άκρο του κελύφους.

8.

Το μέγεθος κάβουρα (Cancer pagurus) μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 7, ως το μέγιστο πλάτος του κελύφους που μετράται καθέτως προς την προσθοπίσθια διάμεση γραμμή του κελύφους.

9.

Το μέγεθος των βουκίνων (Buccinum spp.) μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 8, βάσει του μήκους του κελύφους.

10.

Το μέγεθος του ξιφία(Xiphias gladius) μετράται, όπως φαίνεται στην εικόνα 9, βάσει του μήκους διχοτόμησης κάτω γνάθου (LJFL).

Εικόνα 1 Είδος ιχθύων

Image 1

Εικόνα 2 Καραβίδα

(Nephrops norvegicus)

Image 2

Εικόνα 3 Αστακός

(Hommarus gammarus)

Image 3

Εικόνα 4 Καραβίδα

(Palinurus spp.)

Image 4

Εικόνα 5 Δίθυρα μαλάκια

Image 5

Εικόνα 6 Καβουρομάνα

(Maja squinado)

Image 6

Εικόνα 7 Κάβουρας

(Cancer pagurus)

Image 7

Εικόνα 8 Βούκινο

(Buccinum spp)

Image 8

Εικόνα 9 Ξιφίας

(Xiphias gladius)

Image 9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ (1)

ΜΕΡΟΣ Α

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Είδος

Βόρεια Θάλασσα

Γάδος (Gadus morhua)

35 cm

Εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens)

35 cm

Κίτρινος μπακαλιάρος (Pollachius pollachius)

30 cm

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius)

27 cm

Ζαγκέτα (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Γλώσσα (Solea spp.)

24 cm

Φασί Ατλαντικού (Pleuronectes platessa)

27 cm

Νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus)

27 cm

Ποντίκι (Molva molva)

63 cm

Μουρούνα διπτερύγιος (Molva dipterygiA)

70 cm

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)

Ολικό μήκος 85 mm, μήκος κελύφους 25 mm ουρές καραβίδας 46 mm

Σκουμπρί (Scomber spp.)

30 cm (5)

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm (5)

Σαυρίδι (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

12 cm ή 90 ιχθύες ανά kg (5)

Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Σαρδέλα (Sardina pilchardus)

11 cm (5)

Αστακός (Homarus gammarus)

87 mm (μήκος κελύφους)

Καβουρομάνα (Maja squinado)

120 mm

Βασιλικό χτένι (Chlamys spp.)

40 mm

Χάβαρο (Ruditapes decussatus)

40 mm

Αχιβάδα (Venerupis pullastra)

38 mm

Κυδώνι της Ιαπωνίας (Venerupis philippinarum)

35 mm

Κυδώνι (Venus verrucosa)

40 mm

Γυαλιστερή (Callista chione)

6 cm

Σωλήνας (Ensis spp.)

10 cm

Γυαλιστερή της Αμερικής (Spisula solida)

25 mm

Κοχύλι (Donax spp)

25 mm

Σωλήνας (Pharus legumen)

65 mm

Βούκινο (Buccinum undatum.)

45 mm

Χταπόδι (Octopus vulgaris)

750 g

Καραβίδα (Palinurus spp.)

95 mm (μήκος κελύφους)

Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostirs)

22 mm (μήκος κελύφους)

Κάβουρας (Cancer pagurus)

140 mm (2)  (3)  (4)

Χτένι (Pecten maximus)

100 mm

Γάδος (Gadus morhua)

30 cm

Εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus)

27 cm

Μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens)

30 cm

Κίτρινος μπακαλιάρος (Pollachius pollachius)

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius)

30 cm

Ζαγκέτα (Lepidorhombus spp.)

25 cm

Γλώσσα (Solea spp.)

24 cm

Φασί Ατλαντικού (Pleuronectes platessa)

27 cm

Νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus)

23 cm

Ποντίκι (Molva molva)

Μουρούνα διπτερύγιος (Molva dipterygia)

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)

ολικό μήκος 105 mm

Ουρές καραβίδας 59mm

μήκος κελύφους 32 mm

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm (5)

Ρέγγα (Clupea harengus)

18 cm (5)

Σαυρίδι (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Αστακός (Homarus gammarus)

Ολικό μήκος 220 mm

Μήκος κελύφους 78 mm

ΜΕΡΟΣ Β

Μέγεθος ματιών

1.   Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

1.1.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα σκάφη χρησιμοποιούν μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 120 mm ή τουλάχιστον 90 mm στον Σκαγεράκη και Κατεγάτη (6).

1.2.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, και παρά το σημείο 1.1, τα σκάφη μπορούν να χρησιμοποιούν μικρότερα μεγέθη ματιών διχτυών όπως περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα για τη Βόρειο Θάλασσα, τον Σκαγεράκη και Κατεγάτη, υπό τον όρο ότι:

i)

τηρούνται οι συναφείς προϋποθέσεις που καθορίζονται στον πίνακα και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου και μαύρου μπακαλιάρου δεν υπερβαίνουν το 20 % του ζώντος βάρους του συνολικού αλιεύματος όλων των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που εκφορτώνονται μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι· ή

ii)

χρησιμοποιούνται άλλες τροποποιήσεις επιλεκτικότητας οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από την ΕΤΟΕΑ κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εν λόγω τροποποιήσεις επιλεκτικότητας έχουν ως αποτέλεσμα τα ίδια ή καλύτερα χαρακτηριστικά επιλεκτικότητας για τον γάδο, τον εγκλεφίνο και τον μαύρο μπακαλιάρο σε σχέση με το μέγεθος ματιών 120 mm.

Μέγεθος ματιών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 100 mm (7)

Βόρεια Θάλασσα νοτίως των 57° 30′Β

Κατευθυνόμενη αλιεία φασιού Ατλαντικού και γλώσσας με τράτες με πόρτες, δοκότρατες και γρίπους. Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 90 mm.

Τουλάχιστον 80 mm (7)

Διαίρεση ICES 4b και 4c

Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας με δοκότρατα. Τοποθετείται φύλλο με ελάχιστο μέγεθος ματιών 180 mm στερεωμένο στο άνω μισό μέρος του εμπρόσθιου τμήματος του διχτυού.

Κατευθυνόμενη αλιεία για νταούκι Ατλαντικού, σκουμπρί και είδη για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων με τράτες βυθού. Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 80 mm.

Τουλάχιστον 80 mm

Βόρεια Θάλασσα

Κατευθυνόμενη αλιεία για την καραβίδα (Nephrops norvegicus). Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 120 mm ή σχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 35 mm ή προσάρτημα ισοδύναμης επιλεκτικότητας.

Κατευθυνόμενη αλιεία ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων και τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα. Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 80 mm.

Κατευθυνόμενη αλιεία σελαχιών.

Τουλάχιστον 80 mm

Διαίρεση ICES 4c

Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας με τη χρήση τράτας με πόρτες. Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 80 mm.

Τουλάχιστον 70 mm (τετράγωνων ματιών) ή 90 mm (ρομβοειδών ματιών)

Σκαγεράκης και Κατεγάτης

Κατευθυνόμενη αλιεία για την καραβίδα (Nephrops norvegicus). Τοποθετείται σχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 35 mm ή προσάρτημα ισοδύναμης επιλεκτικότητας.

Τουλάχιστον 40 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία καλαμαριών (Lolignidae, Ommastrephidae)

Τουλάχιστον 35 mm

Σκαγεράκης και Κατεγάτης

Κατευθυνόμενη αλιεία για τη βόρεια γαρίδα (Pandalus borealis). Τοποθετείται σχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 19 mm ή προσάρτημα ισοδύναμης επιλεκτικότητας.

Τουλάχιστον 32 mm

Ολόκληρη η περιοχή εκτός του Σκαγεράκη και Κατεγάτη

Κατευθυνόμενη αλιεία για τη βόρεια γαρίδα (Pandalus borealis). Τοποθετείται σχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 19 mm ή προσάρτημα ισοδύναμης επιλεκτικότητας.

Τουλάχιστον 16 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα.

Κατευθυνόμενη αλιεία σύκου της Νορβηγίας. Τοποθετείται σχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 35 mm κατά την αλιεία σύκου της Νορβηγίας.

Κατευθυνόμενη αλιεία σταχτογαρίδας και γαρίδας. Διαχωριστική τράτα ή σχάρα διαλογής πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με καθιερωμένους κανόνες εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου.

Μικρότερο των 16 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία αμμόχελου

2.   Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα

2.1.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα σκάφη χρησιμοποιούν μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 120 mm.

2.2.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, και παρά το σημείο 2.1, τα σκάφη μπορούν να χρησιμοποιούν μικρότερα μεγέθη ματιών διχτυών όπως περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα για τη Βόρειο Θάλασσα, τον Σκαγεράκη και Κατεγάτη, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι συναφείς προϋποθέσεις που καθορίζονται στον πίνακα και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου και μαύρου μπακαλιάρου δεν υπερβαίνουν το 20 % του ζώντος βάρους του συνολικού αλιεύματος όλων των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που εκφορτώνονται μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι.

Μέγεθος ματιών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 100 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία εγκλεφίνου, νταουκιού του Ατλαντικού, λιμάντας και λαβρακιού

Τουλάχιστον 90 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία πλατύψαρων ή ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων και τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα

Τουλάχιστον 50 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα

ΜΕΡΟΣ Γ

Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας

1.   Απαγόρευση αλιείας για την προστασία του αμμόχελου στις διαιρέσεις ICES 4a και 4b

1.1.

Απαγορεύεται η αλιεία αμμόχελου με οποιοδήποτε συρόμενο αλιευτικό εργαλείο με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο των 32 mm εντός της γεωγραφικής περιοχής η οποία οριοθετείται από την ανατολική ακτή της Αγγλίας και της Σκωτίας και περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

την ανατολική ακτή της Αγγλίας σε γεωγραφικό πλάτος 55°30′ Β

55° 30′ Β, 01° 00′ Δ

58° 00′ Β, 01° 00′ Δ

58° 00′ Β, 02° 00′ Δ

την ανατολική ακτή της Σκωτίας σε γεωγραφικό μήκος 02°00′ Δ.

1.2.

Ωστόσο, επιτρέπεται η αλιεία για λόγους επιστημονικής έρευνας, για να παρακολουθούνται το απόθεμα αμμόχελου στη περιοχή και τα αποτελέσματα της απαγόρευσης.

2.   Απαγόρευση αλιείας για την προστασία ιχθυδίων φασιού Ατλαντικού στην υποπεριοχή ICES 4

2.1.

Απαγορεύεται η χρήση από σκάφη συνολικού μήκους άνω των 8 μέτρων βενθοπελαγικής τράτας, δοκότρατας, δανέζικου γρίπου ή παρόμοιων συρόμενων αλιευτικών εργαλείων στις γεωγραφικές περιοχές που περικλείονται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

α)

την περιοχή εντός 12 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γαλλίας, βόρεια του γεωγραφικού πλάτους 51°00′Β, του Βελγίου και των Κάτω Χωρών, έως το γεωγραφικό πλάτος 53°00′Β, περιοχή που μετράται από τις γραμμές βάσης·

β)

τη ζώνη που ορίζεται από τη γραμμή που συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

το σημείο της δυτικής ακτής της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 57°00′Β,

57°00′ Β, 7°15′ Α

55°00′ Β, 7°15′ Α

55°00′ Β, 7°00′ Α

54°30′ Β, 7°00′ Α

54°30′ Β, 7°30′ Α

54°00′ Β, 7°30′ Α

54°00′ Β, 6°00′ Α

53°50′ Β, 6°00′ Α

53°50′ Β, 5°00′ Α

53°30′ Β, 5°00′ Α

53°30′ Β, 4°15′ Α

53°00′ Β, 4°15′ Α

το σημείο της ακτής των Κάτω Χωρών σε γεωγραφικό πλάτος 53°00′Β

την περιοχή εντός 12 ναυτικών μιλίων από τη δυτική ακτή της Δανίας, από το γεωγραφικό πλάτος 57°00′Β έως το βόρειο άκρο μέχρι το φάρο Hirtshals, η οποία μετράται από τις γραμμές βάσης.

2.2.

Τα κατωτέρω σκάφη επιτρέπεται να αλιεύουν στην αναφερόμενη στο σημείο 2.1 περιοχή:

α)

σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν τράτες βυθού ή δανέζικους γρίπους·

β)

ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει ανά πάσα στιγμή τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν ζευγαρωτές τράτες βυθού·

γ)

σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τράτες βυθού ή δανέζικους γρίπους και ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ζευγαρωτές τράτες βυθού, εφόσον τα εν λόγω σκάφη δεν ασκούν κατευθυνόμενη αλιεία φασιού Ατλαντικού ή γλώσσας και τηρούν τους σχετικούς κανόνες για το μέγεθος ματιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος.

2.3.

Εάν αλιευτικά σκάφη που αναφέρονται στο σημείο 2.2 στοιχείο α) χρησιμοποιούν δοκότρατες, το μήκος δοκού, ή του συνόλου των τρατών το οποίο προκύπτει από το άθροισμα του μήκους κάθε δοκού, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή δεν θα πρέπει να μπορεί να επιμηκυνθεί πάνω από εννέα μέτρα εκτός αν χρησιμοποιούνται αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών μεταξύ 16 και 31 χιλιοστόμετρων. Αλιευτικά σκάφη των οποίων η βασική δραστηριότητα είναι η αλιεία σταχτογαρίδας (Crangon crangon), επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δοκότρατες των οποίων το συνολικό μήκος δοκών που προκύπτει από το άθροισμα του μήκους κάθε δοκού, υπερβαίνει τα εννέα μέτρα, εφόσον χρησιμοποιούνται αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών μεταξύ 80 και 99 χιλιοστόμετρων, υπό τον όρο ότι έχει εκδοθεί για τα σκάφη αυτά συμπληρωματική άδεια αλιείας.

2.4.

Σκάφη με άδεια αλιείας εντός της περιοχής που αναφέρεται στο σημείο 2.1 συμπεριλαμβάνονται σε κατάλογο που παρέχεται στην Επιτροπή από κάθε κράτος μέλος. Η συνολική ισχύς των μηχανών των σκαφών που αναφέρονται στο σημείο 2.2. στοιχείο α) εντός του καταλόγου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική ισχύ των μηχανών που αποδεικνύεται ότι διέθετε κάθε κράτος μέλος την 1η Ιανουαρίου 1998. Τα αδειοδοτημένα αλιευτικά σκάφη πρέπει να διαθέτουν άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

3.   Περιορισμοί στη χρήση δοκότρατας σε περιοχές εντός 12 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου

3.1.

Απαγορεύεται στα σκάφη η χρησιμοποίηση δοκότρατας εντός των περιοχών σε απόσταση 12 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου, η μέτρηση των οποίων ξεκινά από τις γραμμές βάσης των χωρικών υδάτων.

3.2.

Κατά παρέκκλιση του σημείου 3.1, επιτρέπεται η αλιεία με δοκότρατα εντός της προσδιοριζόμενης περιοχής, εφόσον:

η ισχύς μηχανών των σκαφών δεν υπερβαίνει τα 221 kW και το συνολικό μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 24 μέτρα· και

το μήκος δοκού ή το συνολικό μήκος δοκών, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα του μήκους κάθε δοκού, δεν είναι μεγαλύτερο των 9 μέτρων ή δεν μπορεί να επεκταθεί σε μήκος μεγαλύτερο των 9 μέτρων, εκτός από την περίπτωση άσκησης κατευθυνόμενης αλιείας σταχτογαρίδας (Crangon crangon) με ελάχιστο μέγεθος ματιών διχτυών μικρότερο των 31 mm.

4.   Περιορισμοί αλιείας της σαρδελόρεγγας για την προστασία της ρέγγας στη διαίρεση ICES 4b

Απαγορεύεται η αλιεία με οποιοδήποτε συρόμενο αλιευτικό εργαλείο με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο των 32 mm ή με οποιοδήποτε στατικό δίχτυ με μέγεθος ματιών μικρότερο των 30 mm εντός των γεωγραφικών περιοχών, οι οποίες περικλείονται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84, κατά τη διάρκεια των κατωτέρω αναφερόμενων περιόδων:

από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου και από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, στη στατιστική ζώνη ICES 39Ε8. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η εν λόγω ζώνη ICES οριοθετείται από τη γραμμή που χαράσσεται ανατολικά της ανατολικής ακτής του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά μήκος του γεωγραφικού πλάτους 55°00′Β, έως το σημείο που βρίσκεται σε γεωγραφικό μήκος 1°00′Δ, στη συνέχεια βόρεια έως το σημείο που βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος 55°30′Β και στη συνέχεια δυτικά έως την ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου·

από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου και από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, στα εσωτερικά ύδατα του Moray Firth που βρίσκονται δυτικά του γεωγραφικού μήκους 3°30′Δ και στα εσωτερικά ύδατα του Firth of Forth που βρίσκονται δυτικά του γεωγραφικού μήκους 3°00′Δ,

από την 1η Ιουλίου έως την 31η Οκτωβρίου, εντός της γεωγραφικής περιοχής που οριοθετείται από τις εξής γεωγραφικές συντεταγμένες:

τη δυτική ακτή της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 55°30′Β

γεωγραφικό πλάτος 55°30′Β, γεωγραφικό μήκος 7°00′Α,

γεωγραφικό πλάτος 57°00′Β, γεωγραφικό μήκος 7°00′Α,

τη δυτική ακτή της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 57°00′Β

5.   Ειδικές διατάξεις για τον Σκαγεράκη και τον Κατεγάτη στη διαίρεση ICES 3a

5.1.

Απαγορεύεται η αλιεία με τη χρήση δοκότρατας στον Κατεγάτη.

5.2.

Τα σκάφη της Ένωσης απαγορεύεται να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να εκφορτώνουν, να αποθηκεύουν, να πωλούν, να εκθέτουν ή να προσφέρουν προς πώληση σολομό και πέστροφα θαλάσσης.

5.3.

Απαγορεύεται η χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο των 32 mm από την 1η Ιουλίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου στα ύδατα που βρίσκονται εντός τριών ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης στον Σκαγεράκη και τον Κατεγάτη, εκτός από την περίπτωση άσκησης κατευθυνόμενης αλιείας γαρίδας της Αρκτικής (Pandalus borealis). Για την κατευθυνόμενη αλιεία φουσκοχειλόχελων (Zoarces viviparous), γωβιών (Gobiidae) ή σκορπιών (Cottus spp.) για χρήση τους ως δολώματα, χρησιμοποιούνται δίχτυα οποιουδήποτε μεγέθους ματιών.

6.   Χρήση στατικών διχτυών στις διαιρέσεις ICES 3a και 4a

6.1.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 στοιχείο α) και κατά παρέκκλιση του μέρους Β σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος, επιτρέπεται η χρήση των κατωτέρω αλιευτικών εργαλείων σε ύδατα με χαρτογραφημένο βάθος μικρότερο των 600 μέτρων:

στάσιμων απλαδιών βυθού τα οποία χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία μπακαλιάρου μερλούκιου με μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 100 mm και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 100 μάτια, εφόσον το συνολικό μήκος όλων των χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 25 km ανά σκάφος και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 24 ώρες·

διχτυών εμπλοκής τα οποία χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία πεσκαντρίτσας με μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 250 mm και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 15 μάτια, εφόσον το συνολικό μήκος όλων των χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 100 km και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 72 ώρες.

6.2.

Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2336 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων. Στην περίπτωση που αλιευθούν κατά λάθος, οι καρχαρίες βαθέων υδάτων, που απαγορεύεται να αλιευθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και άλλες πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, καταγράφονται, διατηρούνται κατά το δυνατόν αβλαβείς και ελευθερώνονται αμέσως. Οι καρχαρίες βαθέων υδάτων που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Σε περιπτώσεις όπου η ποσόστωση δεν διατίθεται ή δεν διατίθεται επαρκώς στο οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο άρθρο 105 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 6.1 παρεκκλίσεις.

ΜΕΡΟΣ Δ

Η χρήση τράτας με ηλεκτρικό ρεύμα στις διαιρέσεις ICES 4b και 4c

1.

Η αλιεία με τράτες με ηλεκτρικό ρεύμα απαγορεύεται σε όλα τα ενωσιακά ύδατα από 1ης Ιουλίου 2021.

2.

Κατά τη μεταβατική περίοδο που λήγει στις 30 Ιουνίου 2021, εξακολουθεί να επιτρέπεται η αλιεία με τράτες με ηλεκτρικό ρεύμα στις διαιρέσεις ICES 4b και 4c, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν μέρος και τυχόν προϋποθέσεις που ορίζονται σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων παλμών και τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου που εφαρμόζονται νοτίως της λοξοδρομικής γραμμής που σχηματίζουν τα κατωτέρω σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

σημείο της ανατολικής ακτής του Ηνωμένου Βασιλείου σε γεωγραφικό πλάτος 55°Β

ανατολικά έως το γεωγραφικό πλάτος 55°Β, γεωγραφικό μήκος 5°Α

βόρεια έως το γεωγραφικό πλάτος 56°Β

ανατολικά έως σημείο της δυτικής ακτής της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 56°Β

Ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το πολύ 5 % του στόλου σκαφών με δοκότρατες των κρατών μελών χρησιμοποιεί τράτες με ηλεκτρικό ρεύμα·

β)

η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς σε kW για κάθε δοκότρατα δεν υπερβαίνει το μήκος της δοκού σε μέτρα πολλαπλασιασμένο επί 1,25·

γ)

η πραγματική τάση μεταξύ των ηλεκτροδίων δεν υπερβαίνει τα 15 V·

δ)

το σκάφος είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης διαχείρισης που καταγράφει τη μέγιστη χρησιμοποιούμενη ανά δοκό ισχύ και την πραγματική τάση μεταξύ των ηλεκτροδίων κατά τις τελευταίες 100, τουλάχιστον, ανασύρσεις. Η τροποποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης διαχείρισης από μη εντεταλμένο προσωπικό δεν είναι δυνατή·

ε)

απαγορεύεται η χρήση μίας ή περισσότερων αλυσίδων ανάδευσης στο εμπρόσθιο τμήμα του κάτω γραντιού.

3.

Δεν θα δοθούν νέες άδειες σε σκάφη κατά την περίοδο αυτή.

4.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, στα ύδατα έως 12 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης που τελούν υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τους, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα που δεν εισάγουν διακρίσεις για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της χρήσης τράτας με ηλεκτρικό ρεύμα. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν σημείο.

5.

Εάν ζητηθεί από το παράκτιο κράτος μέλος προς το κράτος μέλος σημαίας, ο πλοίαρχος σκάφους που χρησιμοποιεί τράτα με ηλεκτρικό ρεύμα υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), να επιβιβάζει στο σκάφος παρατηρητή από το παράκτιο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

(1)  Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος:

Ο Κατεγάτης ορίζεται προς βορράν από μία γραμμή που ενώνει τον φάρο Skagen με τον φάρο Tistlarna, και στη συνέχεια εκτείνεται έως το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής, και προς νότον από τη γραμμή που ξεκινά από το ακρωτήριο Hasenøre έως το ακρωτήριο Gniben, από το Korshage έως το Spodsbjerg και από το ακρωτήριο Gilbjerg έως το Kullen.

Ο Σκαγεράκης ορίζεται προς δυσμάς από τη γραμμή που ξεκινά από τον φάρο του Hanstholm μέχρι τον φάρο του Lindesnes και προς νότον από τη γραμμή που συνδέει τον φάρο του Skagen με τον φάρο Tistlarna και στη συνέχεια εκτείνεται μέχρι το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής.

Η Βόρεια Θάλασσα περιλαμβάνει την υποπεριοχή ICES 4, καθώς και το τμήμα το οποίο συνορεύει με τη διαίρεση ICES 2a που βρίσκεται νότια του γεωγραφικού πλάτους 64°Β και το τμήμα της διαίρεσης ICES 3a το οποίο δεν καλύπτεται από τον ορισμό του Σκαγεράκη που αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση.

(2)  Σε ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 4a. Στις διαιρέσεις ICES 4b και 4c ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 130 mm.

(3)  Στην περιοχή της διαιρέσεων ICES 4b και 4c που ορίζεται από σημείο με συντεταγμένες 53°28′22″Β, 0°09′24″Α, στην ακτή της Αγγλίας, ευθεία γραμμή που ενώνει το σημείο με συντεταγμένες 53°28′22″Β, 0°22′24″Α, το όριο των 6 μιλίων του Ηνωμένου Βασιλείου, και ευθεία γραμμή που συνδέει το σημείο με συντεταγμένες 51°54′06″Β, 1°30′30″Α, με σημείο στην ακτή της Αγγλίας με συντεταγμένες 51°55′48″Β, 1°17′00″Α, ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 115 mm.

(4)  Για κάβουρες που αλιεύονται σε κιούρτους και κοφινέλλα, μέγιστο ποσοστό 1 % κατά βάρος του συνολικού αλιεύματος καβουριών μπορεί να συνίσταται σε αποσπασμένες λαβίδες. Για κάβουρες που αλιεύονται με οποιοδήποτε άλλο αλιευτικό εργαλείο, επιτρέπεται να εκφορτώνεται μέγιστη ποσότητα 75kg αποσπασμένων λαβίδων.

(5)  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαυριδιού και σκουμπριού δεν ισχύουν εντός ορίου 10 % κατά ζων βάρος των συνολικών αλιευμάτων καθενός από τα εν λόγω είδη που διατηρούνται επί του σκάφους.

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαυριδιού ή σκουμπριού κάτω από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, υπολογίζεται αναλογικά επί του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

Το ποσοστό μπορεί να υπολογιστεί βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, επίδειξη ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου 10 %.

(6)  Στις υποδιαιρέσεις Σκαγεράκη και Κατεγάτη, τοποθετείται ένα άνω φύλλο δικτυώματος με ρομβοειδή μάτια με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 270 mm ή με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 140 mm. Στην υποδιαίρεση Κατεγάτη, δύναται να τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια μεγέθους τουλάχιστον 120 mm (στις τράτες κατά την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου και στους γρίπους κατά την περίοδο από 1ης Αυγούστου έως 31ης Οκτωβρίου).

(7)  Απαγορεύεται στα αλιευτικά σκάφη να χρησιμοποιούν οποιανδήποτε δοκότρατα με μέγεθος ματιών μεταξύ 32 και 99 mm βόρεια της γραμμής που συνδέει τα ακόλουθα σημεία με ένα σημείο στην ανατολική ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου σε γεωγραφικό πλάτος 55°Β, έπειτα ανατολικά σε γεωγραφικό πλάτος 55°, γεωγραφικό μήκος 5°Α, έπειτα βόρεια σε γεωγραφικό πλάτος 56°Β και ανατολικά ως ένα σημείο στη δυτική ακτή της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 56°Β. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται δοκότρατα με μέγεθος ματιών μεταξύ 32 και 119 mm εντός της διαίρεσης ICES 2a και του τμήματος της υποπεριοχής ICES 4 βορείως των 56° 00′ Β.

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2336 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 20.6.2017, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ Α

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Είδος

Ολόκληρη η περιοχή

Γάδος (Gadus morhua)

35 cm

Εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens)

35 cm

Κίτρινος μπακαλιάρος (Pollachius pollachius)

30 cm

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius)

27 cm

Ζαγκέτα (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Γλώσσα (Solea spp.)

24 cm

Φασί Ατλαντικού (Pleuronectes Platessa)

27 cm

Νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus)

27 cm

Ποντίκι (Molva molva)

63 cm

Μουρούνα διπτερύγιος (Molva dypterygia)

70 cm

Καραβίδα (Nephrops norvegicus) Ουρές καραβίδας

Ολικό μήκος 85 mm, Μήκος κελύφους 25 mm (1) 46 mm (2)

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm (6)

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm (6)

Σαυρίδι (Trachurus spp.)

15 cm (6)

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

12 cm ή 90 ιχθύες ανά χιλιόγραμμο (6)

Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Σαρδέλα (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Λυθρίνι πελαγίσιο (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Αστακός (Homarus gammarus)

87 mm

Καβουρομάνα (Maja squinado)

120 mm

Βασιλικό χτένι (Chlamys spp.)

40 mm

Χάβαρο (Ruditapes decussatus)

40 mm

Αχιβάδα (Venerupis pullastra)

38 mm

Κυδώνι της Ιαπωνίας (Venerupis philippinarum)

35 mm

Κυδώνι (Venus verrucosa)

40 mm

Γυαλιστερή (Callista chione)

6 cm

Σωλήνας (Ensis spp.)

10 cm

Γυαλιστερή της Αμερικής (Spisula solida)

25 mm

Κοχύλι (Donax spp.)

25 mm

Σωλήνας (Pharus legumen)

65 mm

Βούκινο (Buccinum undatum.)

45 mm

Χταπόδι (Octopus vulgaris)

750 g

Καραβίδα (Palinurus spp.)

95 mm

Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris)

22 mm (μήκος κελύφους)

Κάβουρας (Cancer pagurus)

140 mm (3)  (4)

Χτένι (Pecten maximus)

100 mm (5)

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαυριδιού ή σκουμπριού κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, υπολογίζεται αναλογικά επί του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

Το ποσοστό μπορεί να υπολογιστεί βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, επίδειξη ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

ΜΕΡΟΣ Β

Μέγεθος ματιών

1.   Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

1.1.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα σκάφη χρησιμοποιούν μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 120 mm (7) ή τουλάχιστον 100 mm στην υποπεριοχή ICES 7b-7k.

1.2.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, και παρά το σημείο 1.1, τα σκάφη μπορούν να χρησιμοποιούν μικρότερα μεγέθη ματιών διχτυών όπως περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα για τα βορειοδυτικά ύδατα, υπό τον όρο ότι:

i)

τηρούνται οι συναφείς προϋποθέσεις που καθορίζονται στον πίνακα και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου και μαύρου μπακαλιάρου δεν υπερβαίνουν το 20 % του ζώντος βάρους του συνολικού αλιεύματος όλων των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που εκφορτώνονται μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι· ή

ii)

χρησιμοποιούνται άλλες τροποποιήσεις επιλεκτικότητας οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από την ΕΤΟΕΑ κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εν λόγω τροποποιήσεις επιλεκτικότητας έχουν ως αποτέλεσμα τα ίδια ή καλύτερα χαρακτηριστικά επιλεκτικότητας για τον γάδο, τον εγκλεφίνο και τον μαύρο μπακαλιάρο σε σχέση με το μέγεθος ματιών 120 mm ή 100 mm στην υποπεριοχή ICES 7b-7k αντιστοίχως.

Μέγεθος ματιών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 80 mm (8)

Υποπεριοχή ICES 7

Κατευθυνόμενη αλιεία μερλούκιου, ζαγκέτας και πεσκαντρίτσας ή κατευθυνόμενη αλιεία νταουκιού του Ατλαντικού, σκουμπριού και ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων και τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα, με τράτες βυθού. Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 120 mm (11)  (14).

Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας και ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων με τη χρήση τράτας με πόρτες. Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 80 mm (11).

Τουλάχιστον 80 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία καραβίδα (Nephrops Norvegicus) (10). Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 120 mm ή σχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 35 mm ή προσάρτημα ισοδύναμης επιλεκτικότητας.

Τουλάχιστον 80 mm

Διαιρέσεις ICES 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h και 7j

Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας με δοκότρατα. Τοποθετείται φύλλο με ελάχιστο μέγεθος ματιών 180 mm (13) τουλάχιστον, στερεωμένο στο άνω μισό μέρος του εμπρόσθιου τμήματος του διχτυού.

Τουλάχιστον 80 mm

Διαιρέσεις ICES 7d και 7e

Κατευθυνόμενη αλιεία νταουκιού του Ατλαντικού, σκουμπριού και ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων και τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα, με τράτες βυθού.

Τουλάχιστον 40 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία καλαμαριών (Lolignidae, Ommastrephidae)

Τουλάχιστον 16 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα.

Κατευθυνόμενη αλιεία σταχτογαρίδας και γαρίδας. Διαχωριστική τράτα ή σχάρα διαλογής πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με καθιερωμένους κανόνες εθνικού επιπέδου.

Μικρότερο των 16 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία αμμόχελου

2.   Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα

2.1.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα σκάφη χρησιμοποιούν μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 120 mm (15).

2.2.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, και παρά το σημείο 2.1, τα σκάφη μπορούν να χρησιμοποιούν μικρότερα μεγέθη ματιών διχτυών όπως περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα για τα βορειοδυτικά ύδατα, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι συναφείς προϋποθέσεις που καθορίζονται στον πίνακα και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου και μαύρου μπακαλιάρου δεν υπερβαίνουν το 20 % του ζώντος βάρους του συνολικού αλιεύματος όλων των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που εκφορτώνονται μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι.

Μέγεθος ματιών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 100 mm (16)

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία πλατύψαρων ή ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων και τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα

Κατευθυνόμενη αλιεία νταουκιού του Ατλαντικού, λιμάντας και λαβρακιού

Τουλάχιστον 50 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα

Κατευθυνόμενη αλιεία μπαρμπουνιού

3.

Το παρόν μέρος δεν θίγει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/2034 της Επιτροπής (17), για την αλιεία που καλύπτεται από τον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό.

ΜΕΡΟΣ Γ

Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας

1.   Περιοχή απαγόρευσης αλιείας για τη διατήρηση του γάδου στη διαίρεση ICES 6a

Κάθε έτος, από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου και από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας με τη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων ή στατικών διχτυών στην περιοχή που περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

55°25′ Β, 7°07′ Δ

55°25′ Β, 7°00′ Δ

55°18′ Β, 6°50′ Δ

55°17′ Β, 6°50′ Δ

55°17′ Β, 6°52′ Δ

55°25 Β, 7°07′ Δ

2.   Περιοχή απαγόρευσης αλιείας για τη διατήρηση του γάδου στις διαιρέσεις ICES 7f και 7g

2.1.

Κάθε έτος, από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Μαρτίου, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας στα ακόλουθα στατιστικά τετράγωνα ICES: 30E4, 31E4, 32E3. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει σε απόσταση μικρότερη των 6 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης.

2.2.

Επιτρέπεται η άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων με χρήση κιούρτων και κοφινέλλων στις καθοριζόμενες περιοχές και κατά τις καθοριζόμενες χρονικές περιόδους, εφόσον:

i)

δεν μεταφέρεται επί του σκάφους κανένα άλλο αλιευτικό εργαλείο, εκτός από τους κιούρτους και τα κοφινέλλα, και

ii)

τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών τα οποία υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.

2.3.

Η κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών με συρόμενα αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών διχτυών μικρότερο από 55 mm, επιτρέπεται, εφόσον:

i)

επί του σκάφους δεν μεταφέρεται δίχτυ με μέγεθος ματιών μεγαλύτερο ή ίσο προς 55 mm και

ii)

τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών τα οποία υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.

3.   Περιοχή απαγόρευσης αλιείας για τη διατήρηση του γάδου στη διαίρεση ICES 7a

3.1.

Κάθε έτος, κατά την περίοδο από την 14η Φεβρουαρίου έως την 30ή Απριλίου, απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε βενθοπελαγικής τράτας, γρίπου ή παρόμοιου συρόμενου διχτυού, οποιουδήποτε απλαδιού, διχτυού εμπλοκής ή μανωμένου διχτυού ή οποιουδήποτε αλιευτικού εργαλείου που περιλαμβάνει αγκίστρια εντός του τμήματος της διαίρεσης ICES 7a το οποίο περικλείεται μεταξύ των ανατολικών ακτών της Ιρλανδίας και των ανατολικών ακτών της Βόρειας Ιρλανδίας και ευθειών γραμμών που συνδέουν διαδοχικά τα κατωτέρω γεωγραφικά σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

σημείο στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Ards στη Βόρεια Ιρλανδία σε γεωγραφικό πλάτος 54°30′ Β,

54° 30′ Β, 04° 50′ Δ

53°15′Β, 04°50′Δ

σημείο στην ανατολική ακτή της Ιρλανδίας σε γεωγραφικό πλάτος 53°15′ Β

3.2.

Κατά παρέκκλιση του σημείου 1, επιτρέπεται η χρήση βενθοπελαγικής τράτας στην περιοχή και κατά τη χρονική περίοδο που αναφέρονται στο σημείο 1, εφόσον η εν λόγω τράτα φέρει επιλεκτικά προσαρτήματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από την ΕΤΟΕΑ.

4.   Περιοχή περιορισμού της αλιείας (box) στο Rockall για τον εγκλεφίνο στην υποπεριοχή ICES 6

Η αλιεία, με εξαίρεση την αλιεία με παραγάδι, απαγορεύεται στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

57°00′ Β, 15°00′ Δ

57°00′ Β, 14°00′ Δ

56°30′ Β, 14°00′ Δ

56°30′ Β, 15°00′ Δ

57°00′ Β, 15°00′ Δ

5.   Περιοχή απαγόρευσης αλιείας για τη διατήρηση της καραβίδας στις διαιρέσεις ICES 7c και 7k

5.1.

Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καραβίδας (Nephrops norvegicus) και συναφών ειδών (ήτοι γάδος, ζαγκέτα, πεσκαντρίτσα, εγκλεφίνος, νταούκι του Ατλαντικού, μερλούκιος, φασί Ατλαντικού, κίτρινος μπακαλιάρος, μαύρος μπακαλιάρος, σελάχια, γλώσσα, μπρόσμιος, διπτερύγιος μουρούνα, ποντικός και σκυλόψαρο) κάθε χρόνο, από την 1η Μαΐου έως την 31η Μαΐου, εντός της γεωγραφικής περιοχής που περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

52°27′ Β, 12°19′ Δ

52°40′ Β, 12°30′ Δ

52°47′ Β, 12°39,60′ Δ

52°47′ Β, 12°56′ Δ

52°13,5′ Β, 13°53,83′Δ

51°22′ Β, 14°24′ Δ

51°22′ Β, 14°03′ Δ

52°10′ Β, 13°25′ Δ

52°32′ Β, 13°07,50′ Δ

52°43′ Β, 12°55′Δ

52°43′ Β, 12°43′ Δ

52°38,80′ Β, 12°37′ Δ

52°27′ Β, 12°23′ Δ

52°27′ Β, 12°19′ Δ

5.2.

Η διέλευση, μέσω του Porcupine Bank, σκάφους, το οποίο φέρει επ’ αυτού τα είδη που αναφέρονται στο σημείο 5.1, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφοι 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

6.   Ειδικοί κανόνες προστασίας της διπτερυγίου μουρούνας στη διαίρεση ICES 6a

6.1.

Από την 1η Μαρτίου έως την 31η Μαΐου κάθε έτους, απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία διπτερυγίου μουρούνας στις περιοχές της διαίρεσης ICES 6a οι οποίες περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

Όριο της σκωτικής υφαλοκρηπίδας

59°58′ Β, 07°00′ Δ

59°55′ Β, 06°47′ Δ

59°51′ Β, 06°28′ Δ

59°45′ Β, 06°38′ Δ

59°27′ Β, 06°42′ Δ

59°22′ Β, 06°47′ Δ

59°15′ Β, 07°15′ Δ

59°07′ Β, 07°31′ Δ

58°52′ Β, 07°44′ Δ

58°44′ Β, 08°11′ Δ

58°43′ Β, 08°27′ Δ

58°28′ Β, 09°16′ Δ

58°15′ Β, 09°32′ Δ

58°15′ Β, 09°45′ Δ

58°30′ Β, 09°45′ Δ

59°30′ Β, 07°00′ Δ

59°58′ Β, 07°00′ Δ

Όριο του Rosemary bank

60°00′ Β, 11°00′ Δ

59°00′ Β, 11°00′ Δ

59°00′ Β, 09°00′ Δ

59°30′ Β, 09°00′ Δ

59°30′ Β, 10°00′ Δ

60°00′ Β, 10°00′ Δ

60°00′ Β, 11°00′ Δ

Δεν περιλαμβάνεται η περιοχή που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

59°15′ Β, 10°24′ Δ

59°10′ Β, 10°22′ Δ

59°08′ Β, 10°07′ Δ

59°11′ Β, 09°59′ Δ

59°15′ Β, 09°58′ Δ

59°22′ Β, 10°02′ Δ

59°23′ Β, 10°11′ Δ

59°20′ Β, 10°19′ Δ

59°15′ Β, 10°24′ Δ

6.2.

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα διπτερυγίου μουρούνας έως μέγιστη ποσότητα έξι τόνων μπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους και να εκφορτώνονται. Εάν ένα σκάφος συμπληρώσει τη μέγιστη ποσότητα έξι τόνων διπτερυγίου μουρούνας:

α)

διακόπτει αμέσως την αλιεία και εξέρχεται από την περιοχή στην οποία βρίσκεται·

β)

δεν επιτρέπεται να εισέλθει εκ νέου σε καμία από τις δύο περιοχές, έως ότου εκφορτωθούν τα αλιεύματά του·

γ)

δεν επιτρέπεται να ρίψει εκ νέου στη θάλασσα οποιαδήποτε ποσότητα μουρούνας.

6.3.

Από την 15η Φεβρουαρίου έως την 15η Απριλίου κάθε έτους, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται τράτες βυθού, παραγάδια και στατικά δίχτυα εντός της περιοχής που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

60°58,76′ Β, 27°27,32′ Δ

60°56,02′ Β, 27°31,16′ Δ

60°59,76′ Β, 27°43,48′ Δ

61°03,00′ Β, 27°39,41′ Δ

60°58,76′ Β, 27°27,32′ Δ

7.   Περιορισμοί της αλιείας σκουμπριού στις διαιρέσεις ICES 7e, 7f, 7g και 7h

7.1.

Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία σκουμπριών με συρόμενα αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο από 80mm ή με γρι-γρι, εκτός αν το βάρος των σκουμπριών δεν υπερβαίνει το 15 % του ζώντος βάρους της συνολικής ποσότητας σκουμπριών και άλλων θαλάσσιων οργανισμών επί του σκάφους που έχουν αλιευθεί, εντός της περιοχής που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

σημείο στη νότια ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου σε γεωγραφικό μήκος 02°00′ Δ

49° 30′ Β, 2° 00′ Δ

49° 30′ Β, 7° 00′ Δ

52° 00′ Β, 7° 00′ Δ

σημείο στη δυτική ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου σε γεωγραφικό πλάτος 52°00′ Β.

7.2.

Στην καθοριζόμενη στο σημείο 7.1 περιοχή επιτρέπεται η αλιεία με:

στατικά δίχτυα και/ή καθετή·

βενθοπελαγική τράτα, δανέζικο γρίπο ή άλλα παρόμοια συρόμενα δίχτυα, με μέγεθος ματιών διχτυών μεγαλύτερο από 80 mm.

7.3.

Σκάφη τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα για αλιεία και πάνω στα οποία μεταφορτώνονται σκουμπριά επιτρέπονται εντός της οριζόμενης στο σημείο 7.1 περιοχής.

8.   Περιορισμοί στη χρήση δοκότρατας σε περιοχές εντός 12 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας

8.1.

Απαγορεύεται η χρήση δοκότρατας με μέγεθος ματιών διχτυών μικρότερο από 100 mm στη διαίρεση ICES 5b και στην υποπεριοχή ICES 6 βορείως του γεωγραφικού πλάτους 56°Β.

8.2.

Απαγορεύεται στα σκάφη η χρησιμοποίηση κάθε δοκότρατας στη ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, η οποία μετράται από τις γραμμές βάσης που οριοθετούν τα χωρικά ύδατα.

8.3.

Επιτρέπεται η αλιεία με δοκότρατα εντός της προσδιοριζόμενης περιοχής, εφόσον:

Η ισχύς μηχανών των σκαφών δεν υπερβαίνει τα 221 kW και το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 24 m· και

το μήκος δοκού ή το συνολικό μήκος δοκών, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα του μήκους κάθε δοκού, δεν είναι μεγαλύτερο των 9 m ή δεν μπορεί να επεκταθεί σε μήκος μεγαλύτερο των 9 m, εκτός από την περίπτωση κατευθυνόμενης αλιείας σταχτογαρίδας (Crangon crangon) με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο των 31 mm.

9.   Χρήση στατικών διχτυών στις διαιρέσεις ICES 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7h, 7j και 7k

9.1.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 στοιχείο α) και κατά παρέκκλιση του μέρους Β σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος, επιτρέπεται η χρήση των κατωτέρω αλιευτικών εργαλείων σε ύδατα με χαρτογραφημένο βάθος μικρότερο των 600 m:

στάσιμων απλαδιών βυθού τα οποία χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία μπακαλιάρου μερλούκιου με μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 100 mm και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 100 μάτια, εφόσον το συνολικό μήκος όλων των χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 25 km ανά σκάφος και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 24 ώρες·

διχτυών εμπλοκής τα οποία χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία πεσκαντρίτσας με μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 250 mm και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 15 μάτια, εφόσον το συνολικό μήκος όλων των χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 100 km και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 72 ώρες.

9.2.

Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2336 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 m. Στην περίπτωση που αλιευθούν κατά λάθος, οι καρχαρίες βαθέων υδάτων, που απαγορεύεται να αλιευθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και άλλες πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, καταγράφονται, διατηρούνται κατά το δυνατόν αβλαβείς και ελευθερώνονται αμέσως. Οι καρχαρίες βαθέων υδάτων που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Σε περιπτώσεις όπου η ποσόστωση δεν διατίθεται ή δεν διατίθεται επαρκώς στο οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο άρθρο 105 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 9.1 παρεκκλίσεις.

(1)  Στις διαιρέσεις ICES 6a και 7a ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης συνολικού μήκους 70 mm και μήκος κελύφους 20 mm.

(2)  Στις διαιρέσεις ICES 6a και 7a ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης μήκους 37 mm.

(3)  Σε ενωσιακά ύδατα στις υποπεριοχές ICES 5, 6 νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 56° Β και 7, εκτός των διαιρέσεων ICES 7d, 7e και 7f, ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 130 mm.

(4)  Για κάβουρες που αλιεύονται σε κιούρτους και κοφινέλλα, μέγιστο ποσοστό 1 % κατά βάρος του συνολικού αλιεύματος καβουριών μπορεί να συνίσταται σε αποσπασμένες λαβίδες. Για κάβουρες που αλιεύονται με οποιοδήποτε άλλο αλιευτικό εργαλείο, επιτρέπεται να εκφορτώνεται μέγιστη ποσότητα 75kg αποσπασμένων λαβίδων.

(5)  Στη διαίρεση ICES 7a βορείως του γεωγραφικού πλάτους 52°30′ Β και στη διαίρεση ICES VIId ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 110 mm.

(6)  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαυριδιού και σκουμπριού δεν ισχύουν εντός ορίου 10 % κατά ζων βάρος των συνολικών αλιευμάτων καθενός από τα εν λόγω είδη που διατηρούνται επί του σκάφους.

(7)  Θα εφαρμοστεί σταδιακά στη χρονική περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(8)  Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 494/2002 (9) της Επιτροπής.

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως πρόσθετων τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος μπακαλιάρου «Merluccius merluccius» στις υποπεριοχές ICES III, IV, V, VI και VII και στις διαιρέσεις ICES VIII a, b, d, e (ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 8).

(10)  Εφαρμόζεται μέγεθος ματιών τουλάχιστον 70 mm για σκάφη απλού εξαρτισμού στη διαίρεση ICES 7a.

(11)  Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 737/2012 (12) της Επιτροπής.

(12)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 737/2012 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2012, για την προστασία ορισμένων αποθεμάτων στην Κελτική Θάλασσα (ΕΕ L 218 της 15.8.2012, σ. 8).

(13)  Η συγκεκριμένη διάταξη δεν εφαρμόζεται στη διαίρεση ICES 7d.

(14)  Η συγκεκριμένη διάταξη δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κατευθυνόμενης αλιείας για νταούκι Ατλαντικού, σκουμπρί και είδη για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων στις διαιρέσεις ICES 7d και 7e.

(15)  Χρησιμοποιείται μέγεθος ματιών τουλάχιστον 220 mm κατά την αλιεία πεσκαντρίτσας. Χρησιμοποιείται μέγεθος ματιών τουλάχιστον 110 mm κατά την κατευθυνόμενη αλιεία κίτρινου μπακαλιάρου και μπακαλιάρου μερλούκιου στις διαιρέσεις ICES 7d και 7e.

(16)  τη διαίρεση 7d, ισχύει μέγεθος τουλάχιστον 90 mm.

(17)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/2034 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2018, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Βορειοδυτικά Ύδατα για την περίοδο 2019-2021 (ΕΕ L 327 της 21.12.2018, σ. 8).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ Α

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Είδος

Ολόκληρη η περιοχή

Γάδος (Gadus morhua)

35 cm

Εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens)

35 cm

Κίτρινος μπακαλιάρος (Pollachius pollachius)

30 cm

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius)

27 cm

Ζαγκέτα (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Γλώσσα (Solea spp.)

24 cm

Φασί Ατλαντικού (Pleuronectes Platessa)

27 cm

Νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus)

27 cm

Ποντίκι (Molva molva)

63 cm

Μουρούνα διπτερύγιος (Molva dypterygia)

70 cm

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)

Ολικό μήκος 70 mm,

Μήκος κελύφους 20 mm

Ουρές καραβίδας

37 mm

Σκουμπρί (Scomber spp.)

20 cm (6)

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm (6)

Σαυρίδι (Trachurus spp.)

15 cm (1)  (6)  (7)

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

12 cm ή 90 ιχθύες ανά kg (2)  (6)

Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Σαρδέλα (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Λυθρίνι πελαγίσιο (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Αστακός (Homarus gammarus)

87 mm

Καβουρομάνα (Maia squinado)

120 mm

Βασιλικό χτένι (Chlamys spp.)

40 mm

Χάβαρο (Ruditapes decussatus)

40 mm

Αχιβάδα (Venerupis pullastra)

38 mm

Κυδώνι της Ιαπωνίας (Venerupis philippinarum)

35 mm

Κυδώνι (Venus verrucosa)

40 mm

Γυαλιστερή (Callista chione)

6 cm

Σωλήνας (Ensis spp.)

10 cm

Γυαλιστερή της Αμερικής (Spisula solida)

25 mm

Κοχύλι (Donax spp)

25 mm

Σωλήνας (Pharus legumen)

65 mm

Βούκινο (Buccinum undatum.)

45 mm

Χταπόδι (Octopus vulgaris)

750 g (3)

Καραβίδα (Palinurus spp.)

95 mm

Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris)

22 mm (μήκος κελύφους)

Κάβουρας (Cancer pagurus)

140 mm (4)  (5)

Χτένι (Pecten maximus)

100 mm

ΜΕΡΟΣ Β

Μέγεθος ματιών

1.   Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

1.1.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα σκάφη χρησιμοποιούν μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 70 mm (8)(9) ή τουλάχιστον 55 mm στη διαίρεση ICES 9a ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7°23′48″Δ.

1.2.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, και παρά το σημείο 2.1, τα σκάφη μπορούν να χρησιμοποιούν μικρότερα μεγέθη ματιών διχτυών όπως περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα για τα νοτιοδυτικά ύδατα, υπό τον όρο ότι:

i)

τηρούνται οι συναφείς προϋποθέσεις που καθορίζονται στον πίνακα και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα μερλούκιου δεν υπερβαίνουν το 20 % του ζώντος βάρους του συνολικού αλιεύματος όλων των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που εκφορτώνονται μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι· ή

ii)

χρησιμοποιούνται άλλες τροποποιήσεις επιλεκτικότητας οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από την ΕΤΟΕΑ κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εν λόγω τροποποιήσεις επιλεκτικότητας έχουν ως αποτέλεσμα τα ίδια ή καλύτερα χαρακτηριστικά επιλεκτικότητας για τον μερλούκιο σε σχέση με το μέγεθος ματιών 70 mm, ή 55mm στη διαίρεση ICES 9a ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7°23′48″Δ αντιστοίχως.

Μέγεθος ματιών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 55mm

Ολόκληρη η περιοχή, εκτός από τη διαίρεση ICES 9a ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7°23′48″Δ

Κατευθυνόμενη αλιεία ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων και τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα

Κατευθυνόμενη αλιεία πελαγίσιου λυθρινιού

Κατευθυνόμενη αλιεία σκουμπριού, σαυριδιού και προσφυγακίου με τράτες βυθού

Τουλάχιστον 35mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία δικολόγλωσσας

Τουλάχιστον 55mm

Διαίρεση ICES 9a δυτικά του γεωγραφικού μήκους 7°23′48″Δ

Κατευθυνόμενη αλιεία καρκινοειδών

Τουλάχιστον 16 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα

Κατευθυνόμενη αλιεία γαρίδων (Palaemon serratus, Crangon crangon), και καβουριών (Polybius henslowi)

Λιγότερο από 16 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία αμμόχελου

2.   Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα

2.1.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα σκάφη χρησιμοποιούν μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 100 mm (10) ή τουλάχιστον 80 mm στη διαίρεση ICES 8c και στην υποπεριοχή ICES 9.

2.2.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, και παρά το σημείο 2.1, τα σκάφη μπορούν να χρησιμοποιούν μικρότερα μεγέθη ματιών διχτυών όπως περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα για τα νοτιοδυτικά ύδατα, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι συναφείς προϋποθέσεις που καθορίζονται στον πίνακα και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα μερλούκιου δεν υπερβαίνουν το 20 % του ζώντος βάρους του συνολικού αλιεύματος όλων των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που εκφορτώνονται μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι.

Μέγεθος ματιών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 80 mm

Ολόκληρη η περιοχή εκτός από τη διαίρεση ICES 8c και την υποπεριοχή ICES 9

Κατευθυνόμενη αλιεία λαβρακιού, νταουκιού Ατλαντικού, καλκανιού, χωματίδας και κίτρινου μπακαλιάρου

Τουλάχιστον 60mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων και τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα

Τουλάχιστον 50 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (11) τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα

Τουλάχιστον 40mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μπαρμπουνιού, γαρίδας (Penaeus spp), γαρίδας mantis, δικολόγλωσσας και χείλου

ΜΕΡΟΣ Γ

Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας

1.   Περιοχή απαγόρευσης αλιείας για τη διατήρηση του μπακαλιάρου μερλούκιου στη διαίρεση ICES 9a

Απαγορεύεται η αλιεία με οποιαδήποτε τράτα, δανέζικο γρίπο ή παρόμοια συρόμενα δίχτυα στις γεωγραφικές περιοχές που περικλείονται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

α)

από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους:

43°46,5′Β, 07°54,4′Δ

44°01,5′Β, 07°54,4′Δ

43°25,0′Β, 09°12,0′Δ

43°10,0′Β, 09°12,0′Δ

β)

από την 1η Δεκεμβρίου έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επομένου έτους:

σημείο της δυτικής ακτής της Πορτογαλίας σε γεωγραφικό πλάτος 37°50′Β

37°50′Β, 09°08′Δ

37°00′ Β, 9°07′Δ

σημείο της δυτικής ακτής της Πορτογαλίας σε γεωγραφικό πλάτος 37°00′Β

2.   Περιοχή απαγόρευσης αλιείας για τη διατήρηση της καραβίδας στη διαίρεση ICES 9a

2.1.

Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καραβίδας (Nephrops norvegicus) με τράτα βυθού, δανέζικο γρίπο ή παρόμοια συρόμενα δίχτυα ή με κιούρτους στις γεωγραφικές περιοχές που περικλείονται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

α)

Από την 1η Ιουνίου έως την 31η Αυγούστου:

42°23′ Β, 08°57′ Δ

42°00′ Β, 08°57′ Δ

42°00′ Β, 09°14′ Δ

42°04′ Β, 09°14′ Δ

42°09′ Β, 09°09′ Δ

42°12′ Β, 09°09′ Δ

42°23′ Β, 09°15′ Δ

42°23′ Β, 08°57′ Δ

β)

από την 1η Μαΐου έως την 31η Αυγούστου:

37°45′ Β, 09°00′ Δ

38°10′ Β, 09°00′ Δ

38°10′ Β, 09°15′ Δ

37°45′ Β, 09°20′ Δ

2.2.

Επιτρέπεται η αλιεία με τράτες βυθού ή παρόμοια συρόμενα δίχτυα ή κιούρτους στις γεωγραφικές περιοχές και κατά τη διάρκεια της περιόδου που περιγράφονται στο σημείο 2.1 στοιχείο β), εφόσον όλα τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καραβίδας (Nephrops norvegicus) εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.

2.3.

Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καραβίδας (Nephrops norvegicus) στις γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στο σημείο 2.1 εκτός των χρονικών περιόδων που αναφέρονται σε αυτό. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καραβίδας (Nephrops norvegicus) εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.

3.   Περιορισμοί της κατευθυνόμενης αλιείας γαύρου στη διαίρεση ICES 8c

3.1.

Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία γαύρου με πελαγική τράτα στη διαίρεση ICES 8c.

3.2.

Εντός της διαίρεσης ICES 8c, απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά επί του σκάφους πελαγικών τρατών και γρι-γρι.

4.   Χρήση στατικών διχτυών στις υποπεριοχές ICES 8, 9, 10 και 12 ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 27°Δ

4.1.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 στοιχείο α) και κατά παρέκκλιση του μέρους Β σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος, επιτρέπεται η χρήση των κατωτέρω αλιευτικών εργαλείων σε ύδατα με χαρτογραφημένο βάθος μικρότερο των 600 m:

στάσιμων απλαδιών βυθού τα οποία χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία μπακαλιάρου μερλούκιου με μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 80 mm στη διαίρεση ICES 8c και στην υποπεριοχή ICES 9 και 100 mm σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 100 μάτια, εφόσον το συνολικό μήκος όλων των χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 25km ανά σκάφος και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 24 ώρες

διχτυών εμπλοκής τα οποία χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία πεσκαντρίτσας με μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 250 mm και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 15 μάτια, εφόσον το συνολικό μήκος όλων των χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 100km και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 72 ώρες

μανωμένων διχτυών στην υποπεριοχή ICES 9 τα οποία χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία πεσκαντρίτσας με μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 220 mm και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 30 μάτια, εφόσον το συνολικό μήκος των χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 20 km ανά σκάφος και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 72 ώρες.

4.2.

Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2336 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 m. Στην περίπτωση που αλιευθούν κατά λάθος, οι καρχαρίες βαθέων υδάτων, που απαγορεύεται να αλιευθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και άλλες πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, καταγράφονται, διατηρούνται κατά το δυνατόν αβλαβείς και ελευθερώνονται αμέσως. Οι καρχαρίες βαθέων υδάτων που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Σε περιπτώσεις όπου η ποσόστωση δεν διατίθεται ή δεν διατίθεται επαρκώς στο οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο άρθρο 105 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 4.1 παρεκκλίσεις.

4.3.

Προϋποθέσεις αλιείας με ορισμένα συρόμενα εργαλεία που επιτρέπονται στον Βισκαϊκό Κόλπο.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 494/2002 περί θεσπίσεως πρόσθετων τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος μπακαλιάρου μερλούκιου στις υποπεριοχές ICES 3-7 και στις διαιρέσεις ICES 8a, 8b, 8d και 8e, επιτρέπονται οι αλιευτικές δραστηριότητες με τράτες, δανέζικους γρίπους και παρόμοια εργαλεία, εκτός της δοκότρατας, με μέγεθος ματιών από 70 έως 99 mm στην περιοχή που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 494/2002, εάν το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με φύλλο με τετράγωνα μάτια 100 mm.


(1)  Δεν ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για το σαυρίδι (Trachurus pictaratus) που έχει αλιευθεί σε ύδατα παρακείμενα στις νήσους Αζόρες που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Πορτογαλίας.

(2)  Στη υποπεριοχή ICES 9 και στην περιοχή CECAF 34.1.2 ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 9 cm.

(3)  Σε όλα τα ύδατα που βρίσκονται στο τμήμα του κεντροανατολικού Ατλαντικού που περιλαμβάνει τις διαιρέσεις 34.1.1, 34.1.2 και 34.1.3 και στην υποπεριοχή 34.2.0 της αλιευτικής ζώνης 34 της περιοχής CECAF ισχύει βάρος 450 g μετά τον εκσπλαχνισμό.

(4)  Σε ενωσιακά ύδατα στις υποπεριοχές ICES 8 και 9, ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 130 mm.

(5)  Για κάβουρες που αλιεύονται σε κιούρτους και κοφινέλλα, μέγιστο ποσοστό 1 % κατά βάρος του συνολικού αλιεύματος καβουριών μπορεί να συνίσταται σε αποσπασμένες λαβίδες. Για κάβουρες που αλιεύονται με οποιοδήποτε άλλο αλιευτικό εργαλείο, επιτρέπεται να εκφορτώνεται μέγιστη ποσότητα 75kg αποσπασμένων λαβίδων.

(6)  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαυριδιού και σκουμπριού δεν ισχύουν εντός ορίου 10 % κατά ζων βάρος των συνολικών αλιευμάτων καθενός από τα εν λόγω είδη που διατηρούνται επί του σκάφους.

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαυριδιού ή σκουμπριού κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, υπολογίζεται αναλογικά επί του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

Το ποσοστό μπορεί να υπολογιστεί βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, επίδειξη ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10 %.

(7)  Το σαυρίδι από 12 έως 15 εκατοστά δεν μπορεί να αποτελεί παραπάνω από 5 %. Για τους σκοπούς ελέγχου αυτής της ποσότητας, ο συντελεστής μετατροπής που εφαρμόζεται στο βάρος των αλιευμάτων είναι 1,20. Οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν για τα αλιεύματα που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης.

(8)  Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 494/2002.

(9)  Για κατευθυνόμενη αλιεία καραβίδας (Nephrops norvegicus), τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 100 mm ή προσάρτημα ισοδύναμης επιλεκτικότητας κατά την αλιεία στις διαιρέσεις ICES 8a, 8b, 8d και 8e. Για κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας με δοκότρατα, τοποθετείται φύλλο με μέγεθος ματιών 180 mm τουλάχιστον, στερεωμένο στο άνω μισό μέρος του εμπρόσθιου τμήματος του διχτυού.

(10)  Για κατευθυνόμενη αλιεία πεσκαντρίτσας χρησιμοποιείται μέγεθος ματιών τουλάχιστον 220 mm.

(11)  Για τις σαρδέλες μπορεί να χρησιμοποιείται μέγεθος ματιών μικρότερο από 40 mm.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΡΟΣ Α

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Είδος

Γεωγραφικές περιοχές

Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης

Γάδος (Gadus morhua)

Υποδιαιρέσεις 22-32

35cm

Φασί Ατλαντικού (Pleuronectes platessa)

Υποδιαιρέσεις 22-32

25 cm

Σολομός (Salmo salar)

Υποδιαιρέσεις 22-30 και 32

60 cm

Υποδιαίρεση 31

50 cm

Χωματίδα (Platichthys flesus)

Υποδιαιρέσεις 22-25

23 cm

Υποδιαιρέσεις 26, 27 και 28

21 cm

Υποδιαιρέσεις 29-32, νοτίως των 59°

18 cm

Καλκάνι (Psetta maxima)

Υποδιαιρέσεις 22-32

30 cm

Πησσί (Scophthalmus rhombus)

Υποδιαιρέσεις 22-32

30 cm

Χέλι (Anguilla anguilla)

Υποδιαιρέσεις 22-32

35 cm

Πέστροφα θαλάσσης (Salmo trutta)

Υποδιαιρέσεις 22-25 και 29-32

40 cm

Υποδιαιρέσεις 26, 27 και 28

50 cm

ΜΕΡΟΣ Β

Μέγεθος ματιών

1.   Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

1.1.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα σκάφη χρησιμοποιούν μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 120 mm κατασκευασμένο με δικτύωμα Τ90 ή τουλάχιστον 105 mm με στερεωμένο παράθυρο διαφυγής BACOMA 120 mm.

1.2.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, και παρά το σημείο 1.1, τα σκάφη μπορούν να χρησιμοποιούν μικρότερα μεγέθη ματιών διχτυών όπως περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα για τη Βαλτική Θάλασσα, υπό τον όρο ότι:

i)

τηρούνται οι συναφείς προϋποθέσεις που καθορίζονται στον πίνακα και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου δεν υπερβαίνουν το 10 % του ζώντος βάρους του συνολικού αλιεύματος όλων των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που εκφορτώνονται μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι· ή

ii)

χρησιμοποιούνται άλλες τροποποιήσεις επιλεκτικότητας οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από την ΕΤΟΕΑ κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εν λόγω τροποποιήσεις επιλεκτικότητας έχουν ως αποτέλεσμα τα ίδια ή καλύτερα χαρακτηριστικά επιλεκτικότητας για τον γάδο σε σχέση με το μέγεθος ματιών 120 mm με δικτύωμα Τ90, ή 105 mm με στερεωμένο παράθυρο διαφυγής BACOMA 120 mm, αντιστοίχως.

Μέγεθος ματιών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 90 mm

Στις υποδιαιρέσεις 22 και 23

Κατευθυνόμενη αλιεία πλατύψαρου (1)

Κατευθυνόμενη αλιεία για νταούκι Ατλαντικού

Τουλάχιστον 32 mm

Στις υποδιαιρέσεις 22-27

Κατευθυνόμενη αλιεία ρέγγας, σκουμπριού, σαυριδιού και προσφυγακίου

Τουλάχιστον 16 mm

Στις υποδιαιρέσεις 22-27

Κατευθυνόμενη αλιεία σαρδελόρεγγας (2)

Τουλάχιστον 16 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία ειδών εκτός των πλατύψαρων για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων και τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα

Τουλάχιστον 16 mm

Στις υποδιαιρέσεις 28-32

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα

Μικρότερο των 16 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία αμμόχελου

2.   Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα

2.1.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα σκάφη χρησιμοποιούν μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 110 mm ή 157 mm κατά την αλιεία σολομού.

2.2.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης, και παρά το σημείο 2.1, τα σκάφη μπορούν να χρησιμοποιούν μικρότερα μεγέθη ματιών διχτυών όπως περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα για τη Βαλτική Θάλασσα, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι συναφείς προϋποθέσεις που καθορίζονται στον πίνακα και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου δεν υπερβαίνουν το 10 % του ζώντος βάρους του συνολικού αλιεύματος όλων των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που εκφορτώνονται μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι ή 5 δείγματα σολομού.

Μέγεθος ματιών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις (3)

Τουλάχιστον 90 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία για είδη πλατύψαρων

Μικρότερο των 90 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών

Τουλάχιστον 16 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων και τα οποία δεν καλύπτονται σε άλλο σημείο του πίνακα

ΜΕΡΟΣ Γ

Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας

1.

Περιορισμοί της αλιείας με συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

Απαγορεύεται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η αλιεία με οποιοδήποτε συρόμενο εργαλείο στη γεωγραφική περιοχή που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

54°23′ Β 14°35′ Α

54°21′ Β, 14°40′ Α

54°17′ Β, 14°33′ Α

54°07′ Β, 14°25′ Α

54°10′ Β, 14°21′ Α

54°14′ Β, 14°25′ Α

54°17′ Β, 14°17′ Α

54°24′ Β, 14°11′ Α

54°27′ Β, 14°25′ Α

54°23′ Β, 14°35′ Α

2.   Περιορισμοί στην αλιεία σολομού και πέστροφας θαλάσσης

2.1.

Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία σολομού (Salmo salar) ή πέστροφας θαλάσσης (Salmo trutta):

α)

από 1ης Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους στα ύδατα των υποδιαιρέσεων 22–31,

β)

από 15ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους στα ύδατα της υποδιαίρεσης 32.

2.2.

Η περιοχή απαγόρευσης κατά τη διάρκεια της εποχής απαγόρευσης της αλιείας βρίσκεται πέραν των τεσσάρων ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσεως.

2.3.

Επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους σολομού (Salmo salar) ή πέστροφας θαλάσσης (Salmo trutta) που έχει αλιευθεί με δίχτυα-παγίδες.

3.   Ειδικά μέτρα για τον Κόλπο της Ρίγας

3.1.

Προκειμένου να ασκήσουν αλιευτικές δραστηριότητες στην υποδιαίρεση 28-1, τα σκάφη πρέπει να κατέχουν άδεια αλιείας η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

3.2.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα σκάφη, στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια αλιείας που αναφέρεται στο σημείο 3.1, περιλαμβάνονται σε κατάλογο στον οποίο αναγράφεται το όνομά τους και ο εσωτερικός αριθμός καταχώρισής τους και ο οποίος δημοσιοποιείται μέσω ιστοσελίδας του Διαδικτύου, η διεύθυνση της οποίας κοινοποιείται στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη από κάθε κράτος μέλος.

3.3.

Τα σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η συνολική ισχύς κινητήρων (kW) των σκαφών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνη που παρατηρήθηκε για κάθε κράτος μέλος κατά τα έτη 2000-2001 στην υποδιαίρεση 28-1· και

β)

η ισχύς κινητήρων οποιουδήποτε σκάφους δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τα 221 kW.

3.4.

Οποιοδήποτε σκάφος, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο σημείο 3.2, μπορεί να αντικαθίσταται από άλλο σκάφος ή σκάφη, υπό τον όρο ότι:

α)

η εν λόγω αντικατάσταση δεν οδηγεί σε αύξηση της συνολικής ισχύος των κινητήρων, όπως προσδιορίζεται στο σημείο 3.3 στοιχείο α), για το εν λόγω κράτος μέλος· και

β)

η ισχύς κινητήρων κάθε σκάφους αντικατάστασης δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τα 221 kW.

3.5.

Επιτρέπεται η αντικατάσταση του κινητήρα οποιουδήποτε σκάφους το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο σημείο 3.2, υπό τον όρο ότι:

α)

η αντικατάσταση ενός κινητήρα δεν έχει ως αποτέλεσμα να υπερβαίνει η ισχύς κινητήρα του σκάφους καμία στιγμή τα 221 kW· και

β)

η ισχύς του κινητήρα αντικατάστασης δεν είναι τέτοια ώστε η αντικατάσταση να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής ισχύος κινητήρων όπως προσδιορίζεται στο σημείο 3.3 στοιχείο α) για το εν λόγω κράτος μέλος.

3.6.

Στην υποδιαίρεση 28-1, η αλιεία με τράτες απαγορεύεται σε ύδατα βάθους μικρότερου των 20 m.

4.   Περιοχές απαγόρευσης αλιείας

4.1.

Απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας από την 1η Μαΐου ως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές οι οποίες ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

α)

Περιοχή 1:

55°45′ Β, 15°30′ Α

55°45′ Β, 16°30′ Α

55°00′ Β, 16°30′ Α

55°00′ Β, 16°00′ Α

55°15′ Β, 16°00′ Α

55°15′ Β, 15°30′ Α

55°45′ Β, 15°30′ Α

β)

Περιοχή 2:

55°00′ Β, 19°14′ Α

54°48′ Β, 19°20′ Α

54°45′ Β, 19°19′ Α

54°45′ Β, 18°55′ Α

55°00′ Β, 19°14′ Α

γ)

Περιοχή 3:

56°13′ Β, 18°27′ Α

56°13′ Β, 19°31′ Α

55°59′ Β, 19°13′ Α

56°03′ Β, 19°06′ Α

56°00′ Β, 18°51′ Α

55°47′ Β, 18°57′ Α

55°30′ Β, 18°34′ Α

56°13′ Β, 18°27′ Α

4.2.

Επιτρέπεται η κατευθυνόμενη αλιεία σολομού με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής και μανωμένα δίχτυα με μέγεθος ματιών διχτυών ίσο με 157 mm ή και μεγαλύτερο ή με παρασυρόμενα παραγάδια. Δεν φυλάσσεται επί του σκάφους κανένα άλλο εργαλείο.

4.3.

Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία γάδου με τα αλιευτικά εργαλεία που προσδιορίζονται στο σημείο 5.2.

5.   Περιορισμοί αλιείας όσον αφορά τη χωματίδα και το καλκάνι

5.1.

H διατήρηση επί του σκάφους των ακόλουθων ειδών απαγορεύεται όταν αλιεύονται εντός των αλιευτικών περιοχών και κατά τις κατωτέρω περιόδους:

Είδος

Γεωγραφικές περιοχές

Περίοδος

Χωματίδα

Υποδιαιρέσεις 26-29 νοτίως των 59° 30′ Β

15 Φεβρουαρίου έως 15 Μαΐου

Υποδιαίρεση 32

15 Φεβρουαρίου έως 31 Μαΐου

Καλκάνι Psetta maxima

Υποδιαιρέσεις 25, 26 και 28 νοτίως των 56° 50′ Β

1 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

5.2.

Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία με τράτες, δανέζικους γρίπους ή παρόμοια εργαλεία με μέγεθος ματιών σάκου τράτας ίσο με ή μεγαλύτερο από 90 mm ή με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα με μέγεθος ματιών ίσο με ή μεγαλύτερο από 90 mm. Παρεμπίπτοντα αλιεύματα χωματίδας και καλκανιού είναι δυνατόν να διατηρούνται επί του σκάφους και να εκφορτώνονται σε ποσοστό έως 10 % κατά ζων βάρος των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους κατά τις περιόδους που αναφέρονται στο σημείο 6.1.

6.   Περιορισμοί της αλιείας χελιών

Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους χελιών που έχουν αλιευθεί με οποιοδήποτε ενεργό αλιευτικό εργαλείο. Όταν χέλια αλιεύονται παρεμπιπτόντως, απαγορεύεται να τους προκαλούνται βλάβες και πρέπει να ελευθερώνονται αμέσως.


(1)  Δεν επιτρέπεται η χρήση δοκότρατας.

(2)  Το αλίευμα μπορεί να περιλαμβάνει το πολύ 45 % ρέγγας κατά ζων βάρος

(3)  Απαγορεύεται η χρήση απλαδιών διχτυών, διχτυών εμπλοκής ή μανωμένων διχτυών μήκους άνω των 9km για σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 m και άνω των 21 km για σκάφη συνολικού μήκους άνω των 12 m. Ο μέγιστος χρόνος πόντισης των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων είναι 48 ώρες, με εξαίρεση την αλιεία κάτω από τον πάγο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΡΟΣ Α

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Είδος

Ολόκληρη η περιοχή

Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

25 cm

Σπάρος (Diplodus annularis)

12 cm

Μυτάκι/ούαινα/ούγαινα/σουβλομάτης/χιώνα (Diplodus puntazzo)

18 cm

Σαργός (Diplodus sargus)

23 cm

Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχατζής (Diplodus vulgaris)

18 cm

Γαύρος (Engraulis encrasicolus)

9 cm (1)

Σφυρίδα/ροφός (Epinephelus spp)

45 cm

Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus)

20 cm

Μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius)

20 cm

Μουλίδες (Mullus spp.)

11 cm

Μουσμούλι (Pagellus acarne)

17 cm

Λυθρίνι πελαγίσιο (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Λυθρίνι (Pagellus erythrinus)

15 cm

Φαγκρί (Pagrus pagrus)

18 cm

Βλάχος (Polyprion americanus)

45 cm

Σαρδέλα (Sardina pilchardus)

11 cm (2), (4)

Σκουμπρί (Scomber spp.)

18 cm

Γλώσσα (Solea vulgaris)

20 cm

Τσιπούρα (Sparus aurata)

20 cm

Σαυρίδι (Trachurus spp.)

15 cm

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)

20 mm ΜΚ (3)

70 mm ΟΜ (3)

Αστακός (Homarus gammarus)

105 mm ΜΚ (3)

300 mm ΟΜ (3)

Καραβίδα (Palinuridae)

90 mm ΜΚ (3)

Κόκκινες γαρίδες βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris)

20 mm ΜΚ (3)

Χτένι (Pecten jacobeus)

10 cm

Κοχύλια (Venerupis spp.)

25 mm

Αχιβάδες (Venus spp.)

25 mm

ΜΕΡΟΣ B

Μέγεθος ματιών

1.

Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών εφαρμόζονται στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Μέγεθος ματιών (5)

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Σάκος τράτας τετράγωνων ματιών τουλάχιστον 40 mm (6)

Ολόκληρη η περιοχή

Αντί για σάκο με τετράγωνα μάτια 40 mm μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά σάκος τράτας ρομβοειδών ματιών 50 mm2, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη

Τουλάχιστον 20 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία σαρδέλας και γαύρου

2.

Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για κυκλωτικά δίχτυα

Μέγεθος ματιών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 14 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Ουδεμία

3.

Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στάσιμα απλάδια βυθού εφαρμόζονται στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Μέγεθος ματιών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 16 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Ουδεμία

4.

Ισχύουσες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των σημείων 1, 2 και 3 για γρίπους συρόμενους από σκάφος και πεζότρατες που υπόκεινται σε σχέδιο διαχείρισης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του άρθρου 9 του εν λόγω κανονισμού εξακολουθούν να εφαρμόζονται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού.

ΜΕΡΟΣ Γ

Περιορισμοί στη χρήση αλιευτικών εργαλείων

1.   Περιορισμοί στη χρήση δραγών

Το μέγιστο πλάτος των δραγών είναι 3 m, εκτός από την περίπτωση δραγών που χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη σπογγαλιεία.

2.   Περιορισμοί στη χρήση κυκλικών διχτυών (γρι-γρι)

Το μήκος κυκλικών διχτυών (γρι-γρι) και γρίπων χωρίς σχοινί (στίγγου) περιορίζεται σε 800 m, με κατακόρυφο ύψος 120 m, εκτός από την περίπτωση κυκλικών διχτυών που χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία τόνου.

3.   Περιορισμοί στη χρήση στατικών διχτυών

3.1.

Απαγορεύεται η χρήση των κατωτέρω στατικών διχτυών:

α)

μανωμένων διχτυών με κατακόρυφο ύψος άνω των 4 m·

β)

στάσιμων απλαδιών βυθού ή συνδυασμού απλαδιών και μανωμένων διχτυών με κατακόρυφο ύψος άνω των 10 m, εκτός από την περίπτωση που τα εν λόγω δίχτυα έχουν μήκος μικρότερο από 500 m, οπότε επιτρέπεται να έχουν κατακόρυφο ύψος έως 30 m.

3.2.

Απαγορεύεται η χρήση απλαδιών, διχτυών εμπλοκής ή μανωμένων διχτυών κατασκευασμένων με νήμα πάχους άνω των 0,5 mm.

3.3.

Απαγορεύεται η φύλαξη επί του σκάφους ή η πόντιση συνδυασμού απλαδιών και μανωμένων διχτυών μήκους άνω των 2 500 m και οποιωνδήποτε απλαδιών, διχτυών εμπλοκής ή μανωμένων διχτυών μήκους άνω των 6 000 m.

4.

Περιορισμοί στη χρήση παραγαδιών

4.1.

Σκάφη που αλιεύουν με παραγάδια βυθού απαγορεύεται να φυλάσσουν επί του σκάφους ή να χρησιμοποιούν περισσότερα από 5 000 αγκίστρια, με εξαίρεση σκάφη που πραγματοποιούν ταξίδια διάρκειας άνω των 3 ημερών με σκοπό την αλιεία, τα οποία μπορούν να φυλάσσουν επί του σκάφους ή να χρησιμοποιούν έως 7 000 αγκίστρια.

4.2.

Σκάφη που αλιεύουν με παραγάδια επιφανείας απαγορεύεται να φυλάσσουν επί του σκάφους ή να χρησιμοποιούν περισσότερα από τους κατωτέρω αριθμούς αγκιστριών ανά σκάφος:

α)

2 500 αγκίστρια κατά την κατευθυνόμενη αλιεία ξιφία· και

β)

5 000 αγκίστρια κατά την κατευθυνόμενη αλιεία μακρόπτερου τόνου.

4.3.

Κάθε σκάφος που πραγματοποιεί ταξίδια διάρκειας άνω των 2 ημερών με σκοπό την αλιεία μπορεί να διατηρεί επί του σκάφους ισοδύναμο αριθμό εφεδρικών αγκιστριών.

5.

Περιορισμοί στη χρήση κιούρτων και κοφινέλλων

Απαγορεύεται η φύλαξη επί του σκάφους ή η πόντιση περισσότερων από 250 κιούρτων ή κοφινέλλων ανά σκάφος για την αλίευση καρκινοειδών βαθέων υδάτων.

6.

Περιορισμοί στην κατευθυνόμενη αλιεία πελαγίσιου λυθρινιού

Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία πελαγίσιου λυθρινιού (Pagellus bogaraveo) με τα κατωτέρω αλιευτικά εργαλεία:

απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο από 100 mm·

παραγάδια με αγκίστρια συνολικού μήκους μικρότερου από 3,95cm και πλάτους μικρότερου από 1,65 cm.

7.

Περιορισμοί της αλιείας με ψαροντούφεκα

Απαγορεύεται η αλιεία με ψαροντούφεκα, εάν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με υποβρύχια αναπνευστική συσκευή (μπουκάλα οξυγόνου) ή κατά τη διάρκεια της νύχτας από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.


(1)  Τα κράτη μέλη δύνανται να μετατρέπουν το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης σε 110 δείγματα ανά kg.

(2)  Τα κράτη μέλη δύνανται να μετατρέπουν το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης σε 55 δείγματα ανά kg.

(3)  ΜΚ = μήκος κελύφους ΟΜ = ολικό μήκος.

(4)  Αυτό το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης δεν ισχύει για νεογνά σαρδέλας που εκφορτώνονται για ανθρώπινη κατανάλωση εάν αλιεύονται από γρίπους συρόμενους από σκάφη ή πεζότρατες και επιτρέπονται σύμφωνα με εθνικές διατάξεις θεσπισθείσες βάσει σχεδίου διαχείρισης κατά το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, υπό τον όρο ότι το σχετικό απόθεμα σαρδέλας βρίσκεται εντός ασφαλών βιολογικών ορίων.

(5)  Απαγορεύεται η χρήση δικτυώματος με πάχος νήματος άνω των 3 mm, ή με πολλαπλά νήματα· ή δικτυώματος με πάχος νήματος άνω των 6 mm σε οποιοδήποτε τμήμα τράτας βυθού.

(6)  Επιτρέπεται να φυλάσσεται επί του σκάφους ή να χρησιμοποιείται μόνο ένας τύπος διχτυών (είτε με τετράγωνα μάτια 40 mm είτε με ρομβοειδή μάτια 50 mm).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Είδος

Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης

Καλκάνι (Psetta maxima)

45 cm

ΜΕΡΟΣ Β

Μέγεθος ματιών

1.   Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα εργαλεία για βενθοπελαγικά αποθέματα

Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών διχτυών εφαρμόζονται στον Εύξεινο Πόντο:

Μέγεθος ματιών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 40 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Αντί για σάκο με τετράγωνα μάτια 40 mm μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά σάκος τράτας ρομβοειδών ματιών 50 mm (1), κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη

2.   Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα εφαρμόζονται στον Εύξεινο Πόντο:

Μέγεθος ματιών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 400 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Απλάδια δίχτυα βυθού όταν χρησιμοποιούνται για την αλιεία καλκανιού

3.   Περιορισμοί στη χρήση τράτας και δράγας

Απαγορεύεται η χρήση τράτας ή δράγας σε βάθη μεγαλύτερα των 1 000 m.


(1)  Επιτρέπεται να φυλάσσεται επί του σκάφους ή να χρησιμοποιείται μόνο ένας τύπος διχτυών (είτε με τετράγωνα μάτια 40 mm είτε με ρομβοειδή μάτια 50 mm).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΟΝ ΙΝΔΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ

ΜΕΡΟΣ Α

1.   Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών εφαρμόζονται σε ενωσιακά ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Δυτικό Ατλαντικό.

Μέγεθος ματιών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 100 mm

Όλα τα ύδατα στα ανοικτά του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Γαλλίας.

Ουδεμία

Τουλάχιστον 45 mm

Όλα τα ύδατα στα ανοικτά του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Γαλλίας.

Κατευθυνόμενη αλιεία γαρίδας (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

2.   Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για κυκλωτικά δίχτυα

Μέγεθος ματιών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 14 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Ουδεμία

ΜΕΡΟΣ Β

Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας

Περιορισμοί σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη των 24 μιλίων γύρω από τη Μαγιότ

Απαγορεύεται τα σκάφη να χρησιμοποιούν κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) για αλιεία σε κοπάδια τόνου ή τονοειδών σε απόσταση 24 ναυτικών μιλίων από την ακτή της Μαγιότ, η οποία μετράται από τη βασική ακτογραμμή από την οποία μετρώνται τα χωρικά ύδατα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ХΙΙ

ΖΩΝΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ NEAFC

ΜΕΡΟΣ Α

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Είδος

NEAFC

Εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Ποντίκι/Μουρούνα (Molva molva)

63 cm

Μουρούνα διπτερύγιος (Molva dipterygia)

70 cm

Σκουμπρί (Scomber spp.)

30 cm

Ρέγγα (Clupea harengus)

20 cm

ΜΕΡΟΣ Β

Μέγεθος ματιών

1.   Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών σάκου τράτας εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της NEAFC.

Μέγεθος ματιών σάκου τράτας

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 100 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Ουδεμία

Τουλάχιστον 35mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία προσφυγακίου

Τουλάχιστον 32 mm

Υποπεριοχές ICES 1 και 2

Κατευθυνόμενη αλιεία βόρειας γαρίδας (Pandalus borealis)

Τοποθετείται σχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 22 mm

Τουλάχιστον 16 mm

Ολόκληρη η περιοχή

Κατευθυνόμενη αλιεία σκουμπριού, καπελάνου και γουρλομάτη

2.   Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της NEAFC.

Μέγεθος ματιών

Γεωγραφικές περιοχές

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 220mm

Ολόκληρη η περιοχή

Ουδεμία

ΜΕΡΟΣ Γ

Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας

1.   Μέτρα για την αλιεία κοκκινόψαρου στη Θάλασσα Irminger και στα παρακείμενα ύδατα

1.1.

Απαγορεύεται η αλίευση κοκκινόψαρου στα διεθνή ύδατα της υποπεριοχής ICES 5 και στα ενωσιακά ύδατα των υποπεριοχών ICES 12 και 14.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται η αλίευση κοκκινόψαρου την περίοδο από τις 11 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου στην περιοχή που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84 (η «περιοχή διατήρησης κοκκινόψαρου»):

64°45′ Β, 28°30′ Δ

62°50′ Β, 25°45′ Δ

61°55′ Β, 26°45′ Δ

61°00′ Β, 26°30′ Δ

59°00′ Β, 30°00′ Δ

59°00′ Β, 34°00′ Δ

61°30′ Β, 34°00′ Δ

62°50′ Β, 36°00′ Δ

64°45′ Β, 28°30′ Δ.

1.2.

Με την επιφύλαξη του σημείου 1.1 του παρόντος μέρους, η αλίευση κοκκινόψαρου μπορεί να επιτραπεί, με ενωσιακή νομική πράξη, έξω από την περιοχή διατήρησης κοκκινόψαρου στη Θάλασσα Irminger και στα παρακείμενα ύδατα από τις 11 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, βάσει επιστημονικής γνωμοδότησης και με την προϋπόθεση ότι, όσον αφορά το κοκκινόψαρο στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή, η NEAFC έχει καταρτίσει σχέδιο αποκατάστασης. Στην εν λόγω αλίευση συμμετέχουν μόνον σκάφη της Ένωσης τα οποία έχουν λάβει τη δέουσα άδεια από τα αντίστοιχα κράτη μέλη και έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010.

1.3.

Απαγορεύεται η χρήση τράτας με μέγεθος ματιών μικρότερο από 100 mm.

1.4.

Ο συντελεστής μετατροπής που εφαρμόζεται στην παρουσίαση «απεντερωμένα και χωρίς κεφάλι», συμπεριλαμβανομένου του ιαπωνικού τρόπου τεμαχισμού, κοκκινόψαρων που έχουν αλιευθεί στην περιοχή είναι 1,70.

1.5.

Οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν έξω από την περιοχή διατήρησης κοκκινόψαρου διαβιβάζουν την έκθεση αλιευμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010, καθημερινά μετά το πέρας των αλιευτικών δραστηριοτήτων της εν λόγω ημερολογιακής ημέρας. Στην έκθεση αναγράφονται τα επί του σκάφους αλιεύματα, τα οποία έχουν αλιευθεί μετά την τελευταία κοινοποίηση των αλιευμάτων.

1.6.

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010, η άδεια αλίευσης κοκκινόψαρου ισχύει μόνο εάν οι εκθέσεις που διαβιβάζονται από τα σκάφη συνάδουν με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 αυτού.

1.7.

Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 1.6 υποβάλλονται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες.

2.   Ειδικοί κανόνες προστασίας της διπτερυγίου μουρούνας

2.1.

Από 1ης Μαρτίου έως 31 Μαΐου κάθε έτους, απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους οιασδήποτε ποσότητας διπτερυγίου μουρούνας άνω των 6 τόνων ανά αλιευτικό ταξίδι στις περιοχές της διαίρεσης ICES 6a που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

α)

Όριο της σκωτικής υφαλοκρηπίδας

59°58′ Β, 07°00′ Δ

59°55′ Β, 06°47′ Δ

59°51′ Β, 06°28′ Δ

59°45′ Β, 06°38′ Δ

59°27′ Β, 06°42′ Δ

59°22′ Β, 06°47′ Δ

59°15′ Β, 07°15′ Δ

59°07′ Β, 07°31′ Δ

58°52′ Β, 07°44′ Δ

58°44′ Β, 08°11′ Δ

58°43′ Β,08°27′ Δ

58°28′ Β,09°16′ Δ

58°15′ Β,09°32′ Δ

58°15′ Β,09°45′ Δ

58°30′ Β,09°45′ Δ

59°30′ Β, 07°00′ Δ

59°58′ Β, 07°00′ Δ·

β)

Όριο του Rosemary bank

60°00′ Β, 11°00′ Δ

59°00′ Β, 11°00′ Δ

59°00′ Β, 09°00′ Δ

59°30′ Β, 09°00′ Δ

59°30′ Β, 10°00′ Δ

60°00′ Β, 10°00′ Δ

60°00′ Β, 11°00′ Δ

Δεν περιλαμβάνεται η περιοχή που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

59°15′ Β, 0°24′ Δ

59°10′ Β, 0°22′ Δ

59°08′ Β, 0°07′ Δ

59°11′ Β, 9°59′ Δ

59°15′ Β, 9°58′ Δ

59°22′ Β, 0°02′ Δ

59°23′ Β, 0°11′ Δ

59°20′ Β, 0°19′ Δ

59°15′ Β, 0°24′ Δ

2.2.

Στις περιπτώσεις που η διπτερύγιος μουρούνα υπάγεται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν ισχύει το σημείο 2.1 του παρόντος μέρους.

Απαγορεύεται η αλίευση διπτερυγίου μουρούνας με οποιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο κατά την περίοδο και εντός των περιοχών που αναφέρονται στο σημείο 1.

2.3.

Κατά την είσοδό του στην περιοχή που ορίζεται στο σημείο 2.1 και κατά την έξοδό του από αυτή, ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους καταγράφει την ημερομηνία, την ώρα και το σημείο εισόδου και εξόδου στο ημερολόγιο.

2.4.

Σε αμφότερες τις περιοχές που ορίζονται στο σημείο 2.1, εάν ένα σκάφος συμπληρώσει την ποσότητα 6 τόνων διπτερυγίου μουρούνας:

α)

διακόπτει αμέσως την αλιεία και εξέρχεται από την περιοχή στην οποία βρίσκεται·

β)

δεν επιτρέπεται να εισέλθει εκ νέου σε καμία από τις δύο περιοχές, έως ότου εκφορτωθούν τα αλιεύματά του·

γ)

δεν επιτρέπεται να ρίψει εκ νέου στη θάλασσα οποιαδήποτε ποσότητα μουρούνας.

2.5.

Οι παρατηρητές που αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2336 οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε αλιευτικά σκάφη παρόντα σε μία από τις περιοχές που αναφέρονται στο σημείο 1, εκτός από τα καθήκοντά τους που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4, για λήψη των κατάλληλων δειγμάτων από τα αλιεύματα διπτερυγίου μουρούνας, μετρούν το μέγεθος των ιχθύων των δειγμάτων και προσδιορίζουν το στάδιο γενετήσιας ωριμότητας των ιχθύων του επιμέρους δείγματος. Βάση της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, τα κράτη μέλη καταρτίζουν λεπτομερή πρωτόκολλα δειγματοληψίας και αντιπαραβολής των αποτελεσμάτων.

2.6.

Από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 15 Απριλίου κάθε έτους, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται τράτες βυθού, παραγάδια και απλάδια εντός της περιοχής που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

60°58,76′ Β, 27°27,32′ Δ

60°56,02′ Β, 27°31,16′ Δ

60°59,76′ Β, 27°43,48′ Δ

61°03,00′ Β, 27°39,41′ Δ

60°58,76′ Β, 27°27,32′ Δ.

3.   Μέτρα για την αλιεία κοκκινόψαρου στα διεθνή ύδατα των υποπεριοχών ICES 1 και 2

3.1.

Η κατευθυνόμενη αλιεία του κοκκινόψαρου στα διεθνή ύδατα των υποπεριοχών ICES 1 και 2 επιτρέπεται μόνον κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου από σκάφη που έχουν προηγουμένως αλιεύσει κοκκινόψαρο στη Ζώνη Διακανονισμού της NEAFC.

3.2.

Τα αλιευτικά σκάφη περιορίζουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κοκκινόψαρου σε άλλα είδη αλιείας στο 1 % κατ’ ανώτατο όριο των συνολικών αλιευμάτων επί του σκάφους.

3.3.

Ο συντελεστής μετατροπής που εφαρμόζεται στην παρουσίαση «απεντερωμένα και χωρίς κεφάλι», συμπεριλαμβανομένου του ιαπωνικού τρόπου τεμαχισμού, κοκκινόψαρων που έχουν αλιευθεί στην περιοχή είναι 1,70.

3.4.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010 οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν το είδος αυτό διαβιβάζουν εκθέσεις αλιευμάτων σε καθημερινή βάση.

3.5.

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010, η άδεια αλίευσης κοκκινόψαρου ισχύει μόνο εάν οι εκθέσεις που διαβιβάζονται από τα σκάφη συνάδουν με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 αυτού.

3.6.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να συλλέγονται επιστημονικά στοιχεία από τους επιστημονικούς παρατηρητές στα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους. Τα συλλεγόμενα στοιχεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση φύλου, ηλικίας και μήκους σε σχέση με το βάθος. Τα στοιχεία αυτά ανακοινώνονται στο ICES από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη.

3.7.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για την ημερομηνία κατά την οποία η Γραμματεία της NEAFC ειδοποιεί τα συμβαλλόμενα μέρη της NEAFC ότι το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC) χρησιμοποιήθηκε πλήρως. Από την ημερομηνία αυτή, τα κράτη μέλη απαγορεύουν την κατευθυνόμενη αλιεία κοκκινόψαρου από σκάφη φέροντα τη σημαία τους.

4.   Περιοχή περιορισμού της αλιείας (box) στο Rockall για τον εγκλεφίνο στην υποπεριοχή ICES 6

Η αλιεία, με εξαίρεση την αλιεία με παραγάδι, απαγορεύεται στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

57°00′ Β, 15°00′ Δ

57°00′ Β, 14°00′ Δ

56°30′ Β, 14°00′ Δ

56°30′ Β, 15°00′ Δ

57°00′ Β, 15°00′ Δ.

ΜΕΡΟΣ Δ

Περιοχές απαγόρευσης αλιείας για την προστασία ευαίσθητων ενδιαιτημάτων

1.

Απαγορεύεται η διεξαγωγή αλιείας με τράτες βυθού και με στατικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των στάσιμων απλαδιών βυθού και των στάσιμων παραγαδιών βυθού, στις ακόλουθες περιοχές:

Τμήμα της Ράχης Reykjanes:

55°04.5327′ Β, 36°49.0135′ Δ

55°05.4804′ Β, 35°58.9784′ Δ

54°58.9914′ Β, 34°41.3634′ Δ

54°41.1841′ Β, 34°00.0514′ Δ

54°00′ Β, 34°00′ Δ

53°54.6406′ Β, 34°49.9842′ Δ

53°58.9668′ Β, 36°39.1260′ Δ

55°04.5327′ Β, 36°49.0135′ Δ

Βόρειο τμήμα της Μεσο-Ατλαντικής Ράχης:

59°45′ Β, 33°30′ Δ

57°30′ Β, 27°30′ Δ

56°45′ Β, 28°30′ Δ

59°15′ Β, 34°30′ Δ

59°45′ Β, 33°30′ Δ

Μέσο τμήμα της Μεσο-Ατλαντικής Ράχης [ζώνη ρηγμάτων Charlie-Gibbs και περιοχή υποπολικού μετώπου (Subpolar Frontal Region)]:

53°30′ Β, 38°00′ Δ

53°30′ Β, 36°49′ Δ

55°04.5327′ Β, 36°49′ Δ

54°58.9914′ Β, 34°41.3634′ Δ

54°41.1841′ Β, 34°00′ Δ

53°30′ Β, 30°00′ Δ

51°30′ Β, 28°00′ Δ

49°00′ N, 26°30′ Δ

49°00′ N, 30°30′ Δ

51°30′ Β, 32°00′ Δ

51°30′ Β, 38°00′ Δ

53°30′ Β, 38°00′ Δ

Νότιο τμήμα της Μεσο-Ατλαντικής Ράχης:

44°30′ Β, 30°30′ Δ

44°30′ Β, 27°00′ Δ

43°15′ Β, 27°15′ Δ

43°15′ N, 31°00′ Δ

44°30′ Β, 30°30′ Δ

Θαλάσσια όρη Altair:

45°00′ Β, 34°35′ Δ

45°00′ Β, 33°45′ Δ

44°25′ Β, 33°45′

44°25′ Β, 34°35′

45°00′ Β, 34°35′ Δ

Θαλάσσια όρη Antialtair:

43°45′ Β, 22°50′ Δ

43°45′ Β, 22°05′ Δ

43°25′ Β, 22°05′ Δ

43°25′ Β, 22°50′ Δ

43°45′ Β, 22°50′ Δ

Hatton Bank:

59°26′ Β, 14°30′ Δ

59°12′ Β, 15°08′ Δ

59°01′ Β, 17°00′ Δ

58°50′ Β, 17°38′ Δ

58°30′ Β, 17°52′ Δ

58°30′ Β, 18°22′ Δ

58°03′ Β, 18°22′ Δ

58°03′ Β, 17°30′ Δ

57°55′ Β, 17°30′ Δ

57°45′ Β, 19°15′ Δ

58°11,15′ Β, 18°57,51′ Δ

58°11,57′ Β, 19°11,97′ Δ

58°27,75′ Β, 19°11,65′ Δ

58°39,09′ Β, 19°14,28′ Δ

58°38,11′ Β, 19°01,29′ Δ

58°53,14′ Β, 18°43,54′ Δ

59°00,29′ Β, 18°01,31′ Δ

59°08,01′ Β, 17°49,31′ Δ

59°08,75′ Β, 18°01,47′ Δ

59°15,16′ Β, 18°01,56′ Δ

59°24,17′ Β, 17°31,22′ Δ

59°21,77′ Β, 17°15,36′ Δ

59°26,91′ Β, 17°01,66′ Δ

59°42,69′ Β, 16°45,96′ Δ

59°20,97′ Β, 15°44,75′ Δ

59°21′ Β, 15°40′ Δ

59°26′ Β, 14°30′ Δ

Βορειοδυτικό Rockall:

57°00′ Β, 14°53′ Δ

57°37′ Β, 14°42′ Δ

57°55′ Β, 14°24′ Δ

58°15′ Β, 13°50′ Δ

57°57′ Β, 13°09′ Δ

57°50′ Β, 13°14′ Δ

57°57′ Β, 13°45′ Δ

57°49′ Β, 14°06′ Δ

57°29′ Β, 14°19′ Δ

57°22′ Β, 14°19′ Δ

57°00′ Β, 14°34′ Δ

56°56′ Β, 14°36′ Δ

56°56′ Β, 14°51′ Δ

57°00′ Β, 14°53′ Δ

Νοτιοδυτικό Rockall (Empress of Britain Bank):

Περιοχή 1

56°24′ Β, 15°37′ Δ

56°21′ Β, 14°58′ Δ

56°04′ Β, 15°10′ Δ

55°51′ Β, 15°37′ Δ

56°10′ Β, 15°52′ Δ

56°24′ Β, 15°37′ Δ

Περιοχή 2

55°56.90 Β -16°11.30 Δ

55°58.20 Β -16°11.30 Δ

55°58.30 Β -16°02.80 Δ

55°56.90 Β -16°02.80 Δ

55°56.90 Β -16°11.30 Δ

Περιοχή 3

55°49.90 Β -15°56.00 Δ

55°48.50 Β -15°56.00 Δ

55°48.30 Β -15°50.60 Δ

55°49.60 Β -15°50.60 Δ

55°49.90 Β -15°56.00 Δ

Edora’s bank

56°26.00 Β -22°26.00 Δ

56°28.00 Β -22°04.00 Δ

56°16.00 Β -21°42.00 Δ

56°05.00 Β -21°40.00 Δ

55°55.00 Β -21°47.00 Δ

55°45.00 Β -22°00.00 Δ

55°43.00 Β -23°14.00 Δ

55°50.00 Β -23°16.00 Δ

56°05.00 Β -23°06.00 Δ

56°18.00 Β -22°43.00 Δ

56°26.00 Β -22°26.00 Δ

Southwest Rockall Bank

Περιοχή 1

55°58.16 Β -16°13.18 Δ

55°58.24 Β -16°02.56 Δ

55°54.86 Β -16°05.55 Δ

55°58.16 Β -16°13.18 Δ

Περιοχή 2

55°55.86 Β -15°40.84 Δ

55°51.00 Β -15°37.00 Δ

55°47.86 Β -15°53.81 Δ

55°49.29 Β -15°56.39 Δ

55°55.86 Β -15°40.84 Δ

Λεκάνη Hatton-Rockall

Περιοχή 1

58°00.15 Β -15°27.23 Δ

58°00.15 Β -15°38.26 Δ

57°54.19 Β -15°38.26 Δ

57°54.19 Β -15°27.23 Δ

58°00.15 Β -15°27.23 Δ

Περιοχή 2

58° 06.46 Β -16° 37.15 Δ

58° 15.93 Β -16° 28.46 Δ

58° 06.77 Β -16° 10.40 Δ

58° 03.43 Β -16° 10.43 Δ

58° 01.49 Β -16° 25.19 Δ

58° 02.62 Β -16° 36.96 Δ

58° 06.46 Β -16° 37.15 Δ

Hatton Bank 2

Περιοχή 1

57°51.76 Β -18°05.87 Δ

57°55.00 Β -17°30.00 Δ

58°03.00 Β -17°30.00 Δ

57°53.10 Β -16°56.33 Δ

57°35.11 Β -18°02.01 Δ

57°51.76 Β -18°05.87 Δ

Περιοχή 2

57°59.96 Β -19°05.05 Δ

57°45.00 Β -19°15.00 Δ

57°50.07 Β -18°23.82 Δ

57°31.13 Β -18°21.28 Δ

57°14.09 Β -19°28.43 Δ

57°02.21 Β -19°27.53 Δ

56°53.12 Β -19°28.97 Δ

56°50.22 Β -19°33.62 Δ

56°46.68 Β -19°53.72 Δ

57°00.04 Β -20°04.22 Δ

57°10.31 Β -19°55.24 Δ

57°32.67 Β -19°52.64 Δ

57°46.68 Β -19°37.86 Δ

57°59.96 Β -19°05.05 Δ

Όρος Logachev:

55°17′ N, 16°10′ Δ

55°34′ N, 15°07′ Δ

55°50′ N, 15°15′ Δ

55°33′ N, 16°16′ Δ

55°17′ N, 16°10′ Δ

Δυτικό όρος Rockall:

57°20′ N, 16°30′ Δ

57°05′ N, 15°58′ Δ

56°21′ N, 17°17′ Δ

56°40′ N, 17°50′ Δ

57°20′ N, 16°30′ Δ

2.

Όταν, κατά τη διάρκεια αλιείας σε νέες και υφιστάμενες ζώνες αλιείας βυθού εντός της ζώνης διακανονισμού της NEAFC, η ποσότητα ζώντων κοραλλίων ή ζώντων σπόγγων που αλιεύονται ανά χρησιμοποίηση αλιευτικού εργαλείου υπερβαίνει τα 60 kg ζώντων κοραλλίων ή/και τα 800 kg ζώντων σπόγγων, το σκάφος ενημερώνει το κράτος σημαίας του, διακόπτει την αλιεία και μετακινείται τουλάχιστον 2 ναυτικά μίλια από τη θέση η οποία, σύμφωνα με τις ενδείξεις, είναι η εγγύτερη στην ακριβή θέση αλίευσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα για την παρακολούθηση και τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών:

1.

Τα μέτρα που περιέχονται στα Μέρη Α, Β και Γ.

2.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη συλλογή επιστημονικών στοιχείων σχετικά με τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευαίσθητων ειδών.

3.

Ως αποτέλεσμα επιστημονικών στοιχείων, επικυρωμένων από το ICES, την ΕΤΟΕΑ, ή στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ, αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών εργαλείων σε ευαίσθητα είδη, τα κράτη μέλη υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τη λήψη πρόσθετων μέτρων μετριασμού για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των συγκεκριμένων ειδών ή σε μια συγκεκριμένη περιοχή βάσει του άρθρου 15 του παρόντος κανονισμού.

4.

Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος παραρτήματος.

ΜΕΡΟΣ Α

Κητώδη