25.7.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/88


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1240 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Ιουνίου 2019

για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης

(αναδιατύπωση)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 74 και το άρθρο 79 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου (2) έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας.

(2)

Η κατακόρυφη αύξηση μικτών μεταναστευτικών ροών το 2015 και 2016 έχει θέσει υπό πίεση τα συστήματα μετανάστευσης, ασύλου και διαχείρισης των συνόρων. Τούτο αποτέλεσε πρόκληση για την Ένωση και τα κράτη μέλη, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης με σκοπό την επίτευξη συντονισμένης και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής απάντησης.

(3)

Στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης είναι η αντικατάσταση των αντικανονικών και ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών με ασφαλέστερες και υπό ορθή διαχείριση οδούς, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που αποσκοπεί να διασφαλίζει, σε όλα τα στάδια, την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με τον τίτλο V κεφάλαιο 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(4)

Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης αρχή της Ένωσης. Η Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση όσον αφορά την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των μεταναστών, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό καθεστώς τους, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο. Ως εκ τούτου, τα μέτρα που λαμβάνονται από τους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όταν πρόκειται για ευάλωτα άτομα, θα πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με το σχετικό διεθνές και ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 2 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή όλων των πτυχών των πολιτικών της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης, θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος και η συνεργασία με βασικές τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης των μεταναστών και των αιτούντων διεθνή προστασία. Η συνεργασία αυτή, σύμφωνα με την ολοκληρωμένη προσέγγιση που καθορίζεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση, θα πρέπει να οδηγεί σε καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των αναχωρήσεων και των επιστροφών, να υποστηρίζει την ικανότητα συγκέντρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ άλλων για την πρόσβαση των αιτούντων σε διεθνή προστασία και, εάν είναι εφικτό και ενδεδειγμένο, για την επανένταξη, και να προλαμβάνει και να καταπολεμά την παράνομη μετανάστευση, τη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων.

(6)

Τα εργαλεία προστασίας περιλαμβάνουν μέτρα που περιέχονται στη Συνολική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας (ΣΠΜΚ). Οι στρατηγικές και οι δίαυλοι νόμιμης μετανάστευσης μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού, τις θεωρήσεις για τους σπουδαστές και την οικογενειακή επανένωση, χωρίς να θίγονται οι εθνικές αρμοδιότητες των κρατών μελών.

(7)

Εν όψει της αυξανόμενης ζήτησης αναλύσεων και πληροφοριών για την υποστήριξη της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής και επιχειρησιακής αντίδρασης, υφίσταται ανάγκη οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης να διασφαλίζουν ότι η εκ των ένδον εικόνα και οι γνώσεις που έχουν συμβάλλουν πλήρως στη διαμόρφωση συνολικής εικόνας της κατάστασης στις τρίτες χώρες.

(8)

Οι πληροφορίες για τη σύνθεση των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει, εάν είναι εφικτό και ενδεδειγμένο, να περιλαμβάνουν στοιχεία για τη δηλωθείσα ηλικία, το προφίλ φύλου και την οικογένεια των μεταναστών και για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

(9)

Η τοποθέτηση των σημερινών ευρωπαίων αξιωματικών-συνδέσμων μετανάστευσης σε βασικές τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης, όπως είχε ζητηθεί στα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις 23 Απριλίου 2015, ήταν ένα πρώτο βήμα προς την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες σε ζητήματα μετανάστευσης και της συνεργασίας με αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης που έχουν τοποθετηθεί από τα κράτη μέλη. Με βάση αυτήν την εμπειρία, θα πρέπει να προβλεφθούν πιο μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης από την Επιτροπή σε τρίτες χώρες, για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της υλοποίησης, καθώς και για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου της ενωσιακής δράσης στον τομέα της μετανάστευσης.

(10)

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλίσει καλύτερο συντονισμό και βέλτιστη αξιοποίηση του δικτύου των αξιωματικών συνδέσμων που τοποθετούνται σε τρίτες χώρες από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, από τις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και από την Επιτροπή και τους οργανισμούς της Ένωσης, προκειμένου να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις προτεραιότητες της Ένωσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της συναφούς διασυνοριακής εγκληματικότητας, όπως είναι η λαθραία διακίνηση μεταναστών και η εμπορία ανθρώπων, για τη διευκόλυνση της αξιοπρεπούς και πραγματικής επιστροφής, της επανεισδοχής και της επανένταξης, για τη συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, καθώς και για τη στήριξη της διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης, μεταξύ άλλων στον τομέα της διεθνούς προστασίας, της επανεγκατάστασης και των μέτρων ένταξης που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και η Ένωση πριν από την αναχώρηση. Ο συντονισμός αυτός θα πρέπει να σέβεται πλήρως την υφιστάμενη δομή διοίκησης και τους διαύλους αναφοράς μεταξύ των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και των αρχών που τους τοποθετούν, καθώς και μεταξύ των ίδιων των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης.

(11)

Με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 377/2004, ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης θα συμβάλουν στη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, κυρίως μέσω της δημιουργίας μηχανισμού με τον οποίο τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι οργανισμοί της Ένωσης θα μπορούν να συντονίζουν με πιο συστηματικό τρόπο τα καθήκοντα και τους ρόλους των αξιωματικών-συνδέσμων τους που τοποθετούνται σε τρίτες χώρες.

(12)

Δεδομένου ότι οι αξιωματικοί σύνδεσμοι που ασχολούνται με ζητήματα μετανάστευσης τοποθετούνται από διαφορετικές αρμόδιες αρχές και ότι οι εντολές και τα καθήκοντά τους ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αξιωματικών που επιχειρούν στην ίδια τρίτη χώρα ή περιοχή. Όταν οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης τοποθετούνται από την Επιτροπή ή τους οργανισμούς της Ένωσης στις διπλωματικές αποστολές της Ένωσης σε τρίτη χώρα, θα πρέπει να διευκολύνουν και να υποστηρίζουν το δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης στην εν λόγω τρίτη χώρα. Κατά περίπτωση, τα δίκτυα αυτά μπορούν να επεκτείνονται και σε αξιωματικούς συνδέσμους που τοποθετούνται από χώρες άλλες από τα κράτη μέλη.

(13)

Η δημιουργία ισχυρού μηχανισμού που να διασφαλίζει καλύτερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ όλων των αξιωματικών συνδέσμων που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης ως μέρος των καθηκόντων τους είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα κενά πληροφόρησης και η αλληλεπικάλυψη δραστηριοτήτων, αλλά και να μεγιστοποιηθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες και αποτελεσματικότητα. Συντονιστικό Συμβούλιο θα πρέπει να παρέχει οδηγίες, σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, με παράλληλη συνεκτίμηση των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, και θα πρέπει να του δοθούν οι απαιτούμενες αρμοδιότητες, ώστε, ιδίως, να εγκρίνει διετή προγράμματα εργασίας για τις δραστηριότητες των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, να συμφωνεί επί ειδικά προσαρμοσμένων ad hoc δράσεων για τους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης σε σχέση με προτεραιότητες και νεοεμφανιζόμενες ανάγκες που δεν καλύπτονται ήδη από το διετές πρόγραμμα εργασίας, να κατανέμει πόρους για τις συμφωνηθείσες δραστηριότητες και να είναι υπόλογο για την εκτέλεσή τους. Ούτε τα καθήκοντα του Συντονιστικού Συμβουλίου ούτε αυτά των υπευθύνων διευκόλυνσης των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης δεν θα πρέπει να θίγουν την αρμοδιότητα των αρχών τοποθέτησης όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων στους αντίστοιχους οικείους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Συντονιστικό Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, καθώς και τις απόψεις των πλέον ενδιαφερόμενων κρατών μελών όσον αφορά τις σχέσεις με συγκεκριμένες τρίτες χώρες.

(14)

Το Συντονιστικό Συμβούλιο θα πρέπει να καταρτίζει και να ενημερώνει τακτικά κατάλογο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης που τοποθετούνται σε τρίτες χώρες. Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, τη σύνθεση και τις δραστηριότητες των διάφορων δικτύων, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για την επικοινωνία μαζί τους και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης που έχουν τοποθετηθεί.

(15)

Θα πρέπει να προωθηθεί η από κοινού τοποθέτηση αξιωματικών συνδέσμων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, καθώς και την κάλυψη των αναγκών σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Συντονιστικό Συμβούλιο. Η από κοινού τοποθέτηση από δύο τουλάχιστον κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίζεται από ταμεία της Ένωσης, ώστε να ενθαρρύνεται η συμμετοχή και να παρέχεται προστιθέμενη αξία σε όλα τα κράτη μέλη.

(16)

Θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη ευρύτερης δράσης ανάπτυξης ικανοτήτων για τους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης. Αυτή η ανάπτυξη ικανοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη κοινών βασικών κορμών μαθημάτων και μαθημάτων κατάρτισης πριν από την τοποθέτηση, μεταξύ άλλων σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, σε συνεργασία με τους σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης, καθώς επίσης και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης. Τα εν λόγω προγράμματα σπουδών θα πρέπει να είναι μη δεσμευτικά και συμπληρωματικά προς τα εθνικά προγράμματα σπουδών που θεσπίζονται από τις αρχές τοποθέτησης.

(17)

Τα δίκτυα αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης θα πρέπει να αποφεύγουν την αλληλεπικάλυψη με τις εργασίες των οργανισμών της Ένωσης και άλλων ενωσιακών μέσων ή δομών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών των τοπικών ομάδων συνεργασίας Σένγκεν, και θα πρέπει να προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε όσα έχουν ήδη επιτευχθεί όσον αφορά τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της μετανάστευσης, ιδίως με την εστίαση σε επιχειρησιακά θέματα. Τα εν λόγω δίκτυα θα πρέπει να ενεργούν ως υπεύθυνοι διευκόλυνσης και πάροχοι πληροφοριών από τρίτες χώρες προς υποστήριξη των λειτουργιών και των καθηκόντων των οργανισμών της Ένωσης, ιδίως εκεί όπου οι αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει σχέσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καθιερωθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και των σχετικών οργανισμών της Ένωσης. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης θα πρέπει να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ότι οι ενέργειές τους ενδέχεται να έχουν επιχειρησιακές επιπτώσεις ή επιπτώσεις στη φήμη των τοπικών και περιφερειακών δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης. Θα πρέπει να ενεργούν αναλόγως κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(18)

Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, κατά περίπτωση και σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τους αξιωματικούς συνδέσμους που τοποθετούνται σε άλλα κράτη μέλη και τα στρατηγικά και επιχειρησιακά αναλυτικά προϊόντα των οργανισμών της Ένωσης σε σχέση με την παράνομη μετανάστευση, την αξιοπρεπή και πραγματική επιστροφή και επανένταξη, τη διασυνοριακή εγκληματικότητα ή τη διεθνή προστασία και την επανεγκατάσταση φτάνουν όντως στους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης σε τρίτες χώρες και ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης ανταλλάσσονται με τους σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) εντός του πεδίου των αντίστοιχων νομικών πλαισίων τους.

(19)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τα δίκτυα των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται μέσω ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων.

(20)

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης θα πρέπει να υποστηρίζουν την υλοποίηση των τεχνικών και επιχειρησιακών μέτρων ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συντήρηση των εθνικών συστημάτων επιτήρησης των συνόρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(21)

Θα πρέπει να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, καθώς και για τη συνέχιση της από κοινού τοποθέτησης αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης από τα κράτη μέλη.

(22)

Κάθε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Η Επιτροπή και οι οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να εφαρμόζουν τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(23)

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να γίνεται μόνο προς συνδρομή στην επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών, προς διευκόλυνση της επανεγκατάστασης των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και προς εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών μέτρων όσον αφορά την εισδοχή με σκοπό τη νόμιμη μετανάστευση και για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων. Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο ένα νομικό πλαίσιο που θα αναγνωρίζει τον ρόλο των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης στο πλαίσιο αυτό.

(24)

Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης χρειάζεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να διευκολύνουν την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής, την επιτυχή εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής και την επανένταξη κατά περίπτωση και εφόσον είναι εφικτό. Οι τρίτες χώρες επιστροφής δεν αποτελούν συχνά αντικείμενο αποφάσεων επάρκειας που εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και συχνά δεν έχουν συνάψει ή δεν προτίθενται να συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής με την Ένωση ή δεν παρέχουν άλλως κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες της Ένωσης για συνεργασία με τις κύριες χώρες καταγωγής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση επιστροφής, δεν είναι πάντα εφικτό να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τρίτες χώρες εκπληρώνουν συστηματικά την υποχρέωση που υπέχουν βάσει του διεθνούς δικαίου να δέχονται την επιστροφή των υπηκόων τους. Επομένως, οι συμφωνίες επανεισδοχής, που έχουν συναφθεί ή είναι υπό διαπραγμάτευση από την Ένωση ή από τα κράτη μέλη και οι οποίες παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καλύπτουν έναν περιορισμένο αριθμό τέτοιων τρίτων χωρών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διαβιβάζονται από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης προς υλοποίηση των επιχειρήσεων επιστροφής της Ένωσης σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

(25)

Ως εξαίρεση από την απαίτηση για απόφαση επάρκειας ή κατάλληλες εγγυήσεις, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχές τρίτης χώρας δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιτρέπεται προκειμένου να εφαρμοστεί η ενωσιακή πολιτική επιστροφής. Θα πρέπει, συνεπώς, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης να μπορούν να κάνουν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με την επιφύλαξη των όρων του εν λόγω άρθρου για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ήτοι για την αξιοπρεπή και πραγματική επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής στα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

(26)

Προς το συμφέρον των ενδιαφερομένων, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και υπόκεινται σε διαδικασία επανεγκατάστασης και των προσώπων που επιθυμούν να μεταναστεύσουν νόμιμα στην Ένωση, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα και την ιθαγένειά τους. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης λειτουργούν σε ένα πλαίσιο στο οποίο είναι πιθανό να αποκτούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών και στην εμπορία ανθρώπων. Συνεπώς, θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζονται κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους με αρχές επιβολής του νόμου και εντός δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα είτε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της αντικανονικής μετανάστευσης, είτε για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη της λαθραίας διακίνησης μεταναστών ή της εμπορίας ανθρώπων.

(27)

Ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η βέλτιστη χρησιμοποίηση του δικτύου των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης που τοποθετούνται από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους οργανισμούς της Ένωσης σε τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προτεραιοτήτων της Ένωσης, με παράλληλο σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Αυτές οι αρμοδιότητες της Ένωσης περιλαμβάνουν τη διασφάλιση καλύτερης διαχείρισης της μετανάστευσης, με στόχο την αντικατάσταση των αντικανονικών ροών με ασφαλείς και υπό ορθή διαχείριση διαύλους μέσω μιας συνολικής προσέγγισης που καλύπτει όλες τις πτυχές της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της καταπολέμησης της διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης μετανάστευσης. Περαιτέρω προτεραιότητες της Ένωσης είναι η διευκόλυνση της αξιοπρεπούς και πραγματικής επιστροφής, της επανεισδοχής και της επανένταξης, η συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και η υποστήριξη της διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης ή διεθνών συστημάτων προστασίας. Δεδομένου ότι ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη μεμονωμένα, μπορεί όμως, εξαιτίας της μεγάλης κλίμακας και των επιπτώσεών του σε όλη την Ένωση, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(28)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας η οποία συνήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (9), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 1 σημεία Α και Ε της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου (10).

(29)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (11), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 1 σημεία Α και Ε της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/149/ΔΕΥ του Συμβουλίου (12).

(30)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (13), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 1 σημεία Α και Ε της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου (14).

(31)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν, η Δανία πρέπει να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, εντός έξι μηνών αφότου το Συμβούλιο αποφασίσει επί του παρόντος κανονισμού, σχετικά με τη μεταφορά του στο εθνικό της δίκαιο.

(32)

Την 1η Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 19 σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στο Συμβούλιο ότι δεν θα συμμετάσχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η Επιτροπή υπέβαλε στις 31 Ιανουαρίου 2019 πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη γνωστοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι δεν επιθυμεί πλέον να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν οι οποίες περιέχονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 377/2004. Σε αυτήν τη βάση, το Συμβούλιο αποφάσισε στις 18 Φεβρουαρίου 2019 (15) ότι, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, η απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου (16) και το σημείο 6 του παραρτήματος Ι της απόφασης 2004/926/ΕΚ του Συμβουλίου (17) παύουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 377/2004 και τυχόν περαιτέρω τροποποιήσεις του.

(33)

Η Ιρλανδία συμμετέχει στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 19 και με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου (18).

(34)

Η συμμετοχή της Ιρλανδίας στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου αφορά τις αρμοδιότητες της Ένωσης για τη λήψη μέτρων ανάπτυξης των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν για την καταπολέμηση της οργάνωσης παράνομης μετανάστευσης στις οποίες η Ιρλανδία συμμετέχει.

(35)

Ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή που συνδέεται με αυτό κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2003, του άρθρου 4 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2005 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2011 αντίστοιχα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης που τοποθετούνται σε τρίτες χώρες από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους οργανισμούς της Ένωσης, μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την ευθύνη των αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής και των οργανισμών της Ένωσης για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και της ανάθεσης των καθηκόντων και των οδηγιών για την υποβολή εκθέσεων των αντίστοιχων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου, πολιτικών ή διαδικασιών ή δυνάμει ειδικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τη χώρα υποδοχής ή με τους διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «αξιωματικός σύνδεσμος μετανάστευσης»: αξιωματικός σύνδεσμος που ορίζεται και είναι τοποθετημένος στο εξωτερικό από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή από την Επιτροπή ή από οργανισμό της Ένωσης, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομική βάση, για να ασχολείται με ζητήματα μετανάστευσης, ακόμη και στην περίπτωση που αυτό αποτελεί μέρος μόνο των καθηκόντων τους,

2)   «τοποθετημένος στο εξωτερικό»: τοποθετημένος σε τρίτη χώρα, για εύλογο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την υπεύθυνη αρχή, σε ένα από τα ακόλουθα:

α)

σε διπλωματική αποστολή κράτους μέλους,

β)

στις αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας,

γ)

σε διεθνή οργανισμό,

δ)

σε διπλωματική αποστολή της Ένωσης,

3)   «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679,

4)   «επιστροφή»: επιστροφή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 3 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

Άρθρο 3

Καθήκοντα των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης

1.   Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης εκτελούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους που καθορίζονται από τις αρχές οι οποίες τους τοποθετούν και σύμφωνα με τις διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες καθορίζονται στην ενωσιακή και τις εθνικές νομοθεσίες και σε οποιεσδήποτε συμφωνίες ή ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

2.   Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα ως γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, καθώς και του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη προσοχή τα ευάλωτα άτομα και λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στις μεταναστευτικές ροές.

3.   Κάθε αρχή τοποθέτησης διασφαλίζει ότι οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης αναπτύσσουν και διατηρούν άμεσες επαφές με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, με τοπικές αρχές, και με οποιουσδήποτε σχετικούς οργανισμούς που ασκούν τη δραστηριότητά τους εντός της τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών, ιδίως με σκοπό την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

4.   Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης συλλέγουν πληροφορίες, προς χρήση είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο είτε σε στρατηγικό επίπεδο ή και στα δύο επίπεδα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται βάσει της παρούσας παραγράφου συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 και δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 2. Οι πληροφορίες αυτές καλύπτουν ειδικότερα τα ακόλουθα ζητήματα:

α)

την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης,

β)

μεταναστευτικές ροές που προέρχονται από την τρίτη χώρα ή διέρχονται μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατόν και σκόπιμο, της σύνθεσης των μεταναστευτικών ροών και του προορισμού που προτίθενται να έχουν οι μετανάστες,

γ)

διαδρομές που χρησιμοποιούν οι μεταναστευτικές ροές που προέρχονται από την τρίτη χώρα ή διέρχονται μέσω αυτής για να φθάσουν στα εδάφη των κρατών μελών,

δ)

την ύπαρξη, τις δραστηριότητες και τους τρόπους δράσης εγκληματικών οργανώσεων που συμμετέχουν στη λαθραία μεταφορά μεταναστών και στην εμπορία ανθρώπων κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών,

ε)

συμβάντα και επεισόδια που έχουν τη συνατότητα να είναι ή να γίνουν αιτία νέων εξελίξεων όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές,

στ)

μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων,

ζ)

τρόπους και μέσα παροχής βοήθειας στις αρχές σε τρίτες χώρες για την πρόληψη παράνομων μεταναστευτικών ροών από τα εδάφη τους ή μέσω αυτών,

η)

μέτρα πριν από την αναχώρηση για τους μετανάστες στη χώρα καταγωγής ή σε τρίτες χώρες υποδοχής τα οποία στηρίζουν την επιτυχή ένταξη μετά από νόμιμη άφιξη στα κράτη μέλη,

θ)

τρόπους και μέσα διευκόλυνσης της επιστροφής, της επανεισδοχής και της επανένταξης,

ι)

ουσιαστική πρόσβαση στην προστασία που έχει εφαρμόσει η τρίτη χώρα, μεταξύ άλλων προς όφελος ευάλωτων προσώπων,

ια)

υφιστάμενες και πιθανές μελλοντικές στρατηγικές νόμιμης μετανάστευσης και διαύλους μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, λαμβανομένων υπόψη των δεξιοτήτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας στα κράτη μέλη, καθώς και της επανεγκατάστασης και άλλων εργαλείων προστασίας,

ιβ)

ικανότητα, δυνατότητα, πολιτικές στρατηγικές, νομοθεσία και νομικές πρακτικές τρίτων χωρών και συμφεροντούχων, μεταξύ άλλων, όπου είναι δυνατόν και σκόπιμο, σχετικά με τα κέντρα υποδοχής και κράτησης και τις συνθήκες σε αυτά, όσον αφορά τα ζητήματα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ια).

5.   Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης συντονίζονται μεταξύ τους και με τους σχετικούς συμφεροντούχους όσον αφορά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της δημιουργίας ικανοτήτων οι οποίες απευθύνονται προς τις αρχές και άλλους συμφεροντούχους σε τρίτες χώρες.

6.   Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης μπορούν να παρέχουν βοήθεια, λαμβανομένης υπόψη της εμπειρογνωμοσύνης και της κατάρτισής τους:

α)

για την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας των υπηκόων τρίτων χωρών και για τη διευκόλυνση της επιστροφής τους σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, καθώς και για την παροχή βοήθειας για την επανένταξή τους, όπου είναι σκόπιμο και δυνατόν,

β)

για την επιβεβαίωση της ταυτότητας των ατόμων που χρειάζονται διεθνή προστασία, με σκοπό τη διευκόλυνση της επανεγκατάστασής τους στην Ένωση, μεταξύ άλλων με την παροχή σε αυτά, όπου είναι δυνατόν, επαρκούς ενημέρωσης και υποστήριξης πριν από την αναχώρηση,

γ)

για την επιβεβαίωση της ταυτότητας και τη διευκόλυνση της εφαρμογής των ενωσιακών και εθνικών μέτρων για την εισδοχή νόμιμων μεταναστών,

δ)

για την ανταλλαγή πληροφοριών που λαμβάνονται στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εντός των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, με σκοπό την πρόληψη και τον εντοπισμό της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων.

Άρθρο 4

Κοινοποίηση της τοποθέτησης αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης

1.   Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι οργανισμοί της Ένωσης ενημερώνουν το Συντονιστικό Συμβούλιο που συστήνεται με το άρθρο 7 σχετικά με την πραγματική τοποθέτηση αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και σχετικά με τα σχέδιά τους για αυτήν, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των καθηκόντων τους και διάρκειας της τοποθέτησής τους.

Οι εκθέσεις πεπραγμένων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) περιλαμβάνουν επισκόπηση της τοποθέτησης αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης.

2.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται στην ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 9.

Άρθρο 5

Δημιουργία τοπικών ή περιφερειακών δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης

1.   Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης που είναι τοποθετημένοι στις ίδιες χώρες ή περιοχές συνιστούν τοπικά ή περιφερειακά δίκτυα συνεργασίας και συνεργάζονται, όπου και όταν κρίνεται σκόπιμο, με αξιωματικούς συνδέσμους που τοποθετούνται από χώρες εκτός των κρατών μελών. Στο πλαίσιο των δικτύων αυτών, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2, ειδικότερα:

α)

συνεδριάζουν τακτικά και όποτε παραστεί ανάγκη,

β)

ανταλλάσσουν πληροφορίες και πρακτικές εμπειρίες, ιδιαίτερα σε συνεδριάσεις και μέσω της ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 9,

γ)

ανταλλάσσουν πληροφορίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, με βάση τις εμπειρίες όσον αφορά την πρόσβαση σε διεθνή προστασία,

δ)

συντονίζουν, κατά περίπτωση, τις θέσεις που θα λάβουν κατά τις επαφές με επιχειρήσεις μεταφορών, κατά περίπτωση,

ε)

παρακολουθούν, κατά περίπτωση, κοινά εξειδικευμένα μαθήματα κατάρτισης, μεταξύ άλλων για τα θεμελιώδη δικαιώματα, την εμπορία ανθρώπων, την παράνομη διακίνηση μεταναστών, την πλαστογράφηση εγγράφων ή την πρόσβαση σε διεθνή προστασία σε τρίτες χώρες,

στ)

οργανώνουν, κατά περίπτωση, ενημερωτικές συναντήσεις και τμήματα κατάρτισης των μελών του διπλωματικού και προξενικού προσωπικού των αποστολών των κρατών μελών στην τρίτη χώρα,

ζ)

υιοθετούν κοινές προσεγγίσεις όσον αφορά τις μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών στρατηγικής σημασίας και για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων κινδύνου,

η)

οργανώνουν, κατά περίπτωση, τακτικές επαφές με παρεμφερή δίκτυα στην τρίτη χώρα και σε γειτονικές τρίτες χώρες.

2.   Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης που τοποθετούνται από την Επιτροπή διευκολύνουν και στηρίζουν τα δίκτυα που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Στους τόπους όπου η Επιτροπή δεν τοποθετεί αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης που τοποθετούν οι οργανισμοί της Ένωσης διευκολύνουν και στηρίζουν τα δίκτυα που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Στους τόπους όπου ούτε η Επιτροπή ούτε οι οργανισμοί της Ένωσης τοποθετούν αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης, η διευκόλυνση του δικτύου πραγματοποιείται από αξιωματικό σύνδεσμο μετανάστευσης, κατόπιν συμφωνίας των μελών του δικτύου.

3.   Το Συντονιστικό Συμβούλιο ενημερώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τον διορισμό του ορισθέντος υπευθύνου διευκόλυνσης του δικτύου ή για το γεγονός ότι δεν ορίζεται υπεύθυνος διευκόλυνσης.

Άρθρο 6

Από κοινού τοποθέτηση αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν, σε διμερή ή πολυμερή βάση, ότι οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης οι οποίοι είναι τοποθετημένοι από ένα κράτος μέλος σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό φροντίζουν επίσης για τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων άλλων κρατών μελών.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να συμφωνήσουν ότι οι αξιωματικοί τους σύνδεσμοι μετανάστευσης κατανέμουν μεταξύ τους ορισμένα από τα καθήκοντά τους, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους και την κατάρτισή τους.

3.   Όταν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη τοποθετούν από κοινού αξιωματικό σύνδεσμο μετανάστευσης, τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν να λάβουν χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014.

Άρθρο 7

Συντονιστικό Συμβούλιο

1.   Συστήνεται Συντονιστικό Συμβούλιο του ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης.

2.   Το Συντονιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους, δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, έναν εκπρόσωπο της Ευρωπόλ και έναν εκπρόσωπο του EASO. Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου, καθώς και ένα αναπληρωματικό μέλος που εκπροσωπεί το τακτικό μέλος όταν αυτό απουσιάζει. Τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου διορίζονται ιδιαίτερα με βάση τη σχετική τους πείρα και εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση δικτύων αξιωματικών συνδέσμων.

3.   Οι χώρες που συμμετέχουν στην υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν συμμετέχουν στο Συντονιστικό Συμβούλιο και ορίζουν από έναν εκπρόσωπο η καθεμιά ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τους επιτρέπεται να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με όλα τα θέματα που συζητούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνει το Συντονιστικό Συμβούλιο.

Κατά τη λήψη αποφάσεων σε θέματα σχετικά με τους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης που τοποθετούν οι χώρες που συνδέονται με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, το Συντονιστικό Συμβούλιο λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις που εκφράζουν οι εκπρόσωποι των εν λόγω χωρών.

4.   Εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι εθνικών αρχών, διεθνών οργανισμών και σχετικών θεσμικών οργάνων, οργανισμών, υπηρεσιών και φορέων της Ένωσης οι οποίοι δεν είναι μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου μπορούν να καλούνται από το Συντονιστικό Συμβούλιο να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητές.

5.   Το Συντονιστικό Συμβούλιο μπορεί να διοργανώνει κοινές συνεδριάσεις με άλλα δίκτυα ή οργανισμούς.

6.   Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής ασκεί την προεδρία του Συντονιστικού Συμβουλίου. Η προεδρία:

α)

διασφαλίζει τη συνέχεια και οργανώνει τις εργασίες του Συντονιστικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της προετοιμασίας του διετούς προγράμματος εργασίας και της ανά διετία έκθεσης πεπραγμένων,

β)

συμβουλεύει το Συντονιστικό Συμβούλιο ώστε να διασφαλίζει ότι οι συλλογικές δραστηριότητες που συμφωνούνται συνάδουν προς τα σχετικά μέσα και δομές της Ένωσης, είναι συντονισμένες με αυτά και αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης,

γ)

συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου.

Για την επίτευξη των στόχων του Συντονιστικού Συμβουλίου, η προεδρία επικουρείται από γραμματεία.

7.   Το Συντονιστικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

8.   Το Συντονιστικό Συμβούλιο εκδίδει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

9.   Οι αποφάσεις που εκδίδονται από το Συντονιστικό Συμβούλιο κοινοποιούνται στους σχετικούς αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης από τις αντίστοιχες αρχές που τους έχουν τοποθετήσει.

Άρθρο 8

Καθήκοντα του Συντονιστικού Συμβουλίου

1.   Το Συντονιστικό Συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό βάσει πρότασης της προεδρίας, εντός τριών μηνών από την πρώτη του συνεδρίαση. Ο εσωτερικός κανονισμός καθορίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν την ψηφοφορία. Ο εσωτερικός κανονισμός περιλαμβάνει ιδίως τους όρους υπό τους οποίους ένα μέλος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό ενός άλλου μέλους, καθώς επίσης και τις απαιτήσεις απαρτίας.

2.   Λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης και εντός του εύρους των καθηκόντων των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2, το Συντονιστικό Συμβούλιο ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα βασιζόμενο σε μια συνολική εικόνα της κατάστασης και σε αναλύσεις που παρέχονται από τους σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης:

α)

ορίζει τις προτεραιότητες και σχεδιάζει δραστηριότητες με την κατάρτιση διετούς προγράμματος εργασιών, υποδεικνύοντας τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη στήριξη των εν λόγω εργασιών,

β)

επιβλέπει τακτικά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του με σκοπό να προτείνει τροποποιήσεις στο διετές πρόγραμμα εργασίας κατά περίπτωση και όσον αφορά τον διορισμό των υπευθύνων διευκόλυνσης του δικτύου και την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα δίκτυα αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με αρμόδιες αρχές σε τρίτες χώρες,

γ)

εγκρίνει την ανά διετία έκθεση πεπραγμένων, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, την οποία εκπονεί ο πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου,

δ)

επικαιροποιεί τον κατάλογο τοποθετήσεων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης πριν από κάθε συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου,

ε)

εντοπίζει κενά όσον αφορά τις τοποθετήσεις και περιγράφει δυνατότητες για την τοποθέτηση αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο διαβιβάζει τα έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

3.   Λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης και εντός του εύρους των καθηκόντων των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2, το Συντονιστικό Συμβούλιο ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

εγκρίνει ad hoc δράσεις των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης,

β)

παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα πληροφοριών μεταξύ αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και οργανισμών της Ένωσης και διατυπώνει συστάσεις για απαραίτητες ενέργειες, όπου αυτό απαιτείται,

γ)

υποστηρίζει την ανάπτυξη δυνατοτήτων των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, μεταξύ άλλων με την εκπόνηση συμπληρωματικών και μη υποχρεωτικών κοινών βασικών κορμών μαθημάτων, με την ανάπτυξη εκπαίδευσης πριν από την τοποθέτηση και με την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών για την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τις δραστηριότητές τους, με ιδιαίτερη έμφαση στα ευάλωτα πρόσωπα, και υποστηρίζει τη διοργάνωση κοινών σεμιναρίων για ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, λαμβάνοντας υπόψη τα εργαλεία κατάρτισης που έχουν αναπτύξει οι σχετικοί οργανισμοί της Ένωσης ή άλλοι διεθνείς οργανισμοί,

δ)

διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μέσω της ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών όπως προβλέπεται στο άρθρο 9.

4.   Για την άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014.

Άρθρο 9

Πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών

1.   Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των αντίστοιχων καθηκόντων τους, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης, τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου και οι υπεύθυνοι διευκόλυνσης του δικτύου που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 μεριμνούν ώστε όλες οι σχετικές πληροφορίες και όλα τα στατιστικά στοιχεία να αναρτώνται και να ανταλλάσσονται μέσω ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών. Η εν λόγω πλατφόρμα συγκροτείται από την Επιτροπή σε συμφωνία με το Συντονιστικό Συμβούλιο και συντηρείται από την Επιτροπή.

Απαγορεύεται η ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών για την επιβολή του νόμου οι οποίες έχουν αυστηρώς εμπιστευτικό χαρακτήρα μέσω της ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών.

2.   Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μέσω της ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

σχετικά έγγραφα, εκθέσεις και προϊόντα ανάλυσης όπως έχουν συμφωνηθεί από το Συντονιστικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3,

β)

διετή προγράμματα εργασίας, ανά διετία εκθέσεις πεπραγμένων και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και των ad hoc καθηκόντων των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3,

γ)

επικαιροποιημένο κατάλογο των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου,

δ)

επικαιροποιημένο κατάλογο με στοιχεία επικοινωνίας των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης που τοποθετούνται σε τρίτες χώρες, ο οποίος περιέχει το ονοματεπώνυμο, το μέρος της τοποθέτησης και την περιφερειακή ευθύνη, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους,

ε)

λοιπά έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου.

3.   Με εξαίρεση τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) και δ), οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ούτε οποιουσδήποτε συνδέσμους μέσω των οποίων τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθίστανται άμεσα ή έμμεσα διαθέσιμα. Η πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) και δ) περιορίζεται σε αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης, μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό για τον σκοπό της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

4.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών, όπως ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο στον εσωτερικό κανονισμό του και σύμφωνα με τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και νομοθεσία.

Άρθρο 10

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.   Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και με τους κανόνες που περιέχονται σε διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

2.   Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

3.   Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία δυνάμει της παραγράφου 2 μπορεί να περιλαμβάνουν:

α)

βιομετρικά ή βιογραφικά δεδομένα, όταν αυτό είναι αναγκαίο, προς επιβεβαίωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας υπηκόων τρίτων χωρών για τους σκοπούς της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών εγγράφων που μπορούν να θεωρηθούν ως αποδείξεις ή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ιθαγένειας,

β)

καταλόγους επιβατών των πτήσεων επιστροφής και άλλων μεταφορικών μέσων σε τρίτες χώρες,

γ)

βιομετρικά ή βιογραφικά δεδομένα προς επιβεβαίωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας υπηκόων τρίτων χωρών για τον σκοπό της εισδοχής για νόμιμη μετανάστευση,

δ)

βιομετρικά ή βιογραφικά δεδομένα προς επιβεβαίωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας υπηκόων τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας για τον σκοπό της επανεγκατάστασης,

ε)

βιομετρικά ή βιογραφικά δεδομένα, καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του ατόμου και για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους τρόπους δράσης των εγκληματικών δικτύων, τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς, την εμπλοκή μεσαζόντων και τις χρηματοοικονομικές ροές.

Τα δεδομένα του στοιχείου ε) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 στοιχείο δ).

4.   Η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται αυστηρά σε ό, τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

5.   Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς βάσει του παρόντος άρθρου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Άρθρο 11

Προξενική συνεργασία

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις διατάξεις σχετικά με την προξενική συνεργασία σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες περιέχονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19).

Άρθρο 12

Έκθεση

1.   Πέντε έτη μετά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη και οι σχετικοί οργανισμοί της Ένωσης παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση της έκθεσης για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος II.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2019.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. CIAMBA


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2019.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 11).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 143).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

(8)  Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

(9)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(10)  Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31).

(11)  ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.

(12)  Απόφαση 2008/149/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 50).

(13)  ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21.

(14)  Απόφαση 2011/350/EE του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, του πρωτοκόλλου μΕταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της ΕλβΕτικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του ΛιχτΕνστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του ΛιχτΕνστάιν στη συμφωνία μΕταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ΕλβΕτικής Συνομοσπονδίας σχΕτικά μΕ τη σύνδΕση της ΕλβΕτικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σΕ ισχύ, την Εφαρμογή και την ανάπτυξη του κΕκτημένου του ΣένγκΕν, όσον αφορά την κατάργηση των Ελέγχων στα ΕσωτΕρικά σύνορα και την κυκλοφορία των προσώπων (EE L 160 της 18.6.2011, σ. 19).

(15)  Απόφαση (ΕΕ) 2019/304 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2019,σχετικά με την κοινοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ότι δεν επιθυμεί πλέον να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν, οι οποίες περιέχονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (ΕΕ L 51 της 22.2.2019, σ. 7).

(16)  Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43).

(17)  Απόφαση 2004/926/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας μερών του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 395 της 31.12.2004, σ. 70).

(18)  Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).

(19)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Καταργούμενος κανονισμός με την τροποποίησή του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 1)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 493/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 13)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 2 σημείο 1)

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2 σημείο 1) τελευταία φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 2 σημείο 2)

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 4 εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 7

Άρθρο 11

Παράρτημα I

Παράρτημα II