28.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/6


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/856 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Φεβρουαρίου 2019

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ (1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 10α παράγραφος 8 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας, λαμβανομένων υπόψη των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα NER 300, το οποίο δημιουργήθηκε βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και υλοποιήθηκε βάσει της απόφασης 2010/670/ΕΕ της Επιτροπής (2)· και θα πρέπει να συνεκτιμηθούν ιδίως τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (3).

(2)

Προκειμένου να καλυφθούν η χαμηλότερη αποδοτικότητα και οι υψηλότεροι τεχνολογικοί κίνδυνοι των επιλέξιμων έργων σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνολογίες, σημαντικό τμήμα του Ταμείου Καινοτομίας θα πρέπει να παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εκταμίευση των επιχορηγήσεων.

(3)

Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι και η αποδοτικότητα των επιλέξιμων έργων δύνανται να διαφοροποιούνται μεταξύ τομέων και δραστηριοτήτων των εν λόγω έργων και ενδέχεται επίσης να ανακύπτουν προϊόντος του χρόνου, είναι σκόπιμο να επιτραπεί η χορήγηση μέρους της στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας μέσω συνεισφορών σε συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου της Ένωσης για τη στήριξη των επενδύσεων, καθώς και υπό άλλες μορφές που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»).

(4)

Για τους σκοπούς της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας, είναι σκόπιμο η διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους ενός επιλέξιμου έργου και του συνολικού κόστους ενός αντίστοιχου έργου που χρησιμοποιεί συμβατική τεχνολογία να θεωρηθεί ως σχετικό κόστος. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική διοικητική επιβάρυνση για έργα μικρής κλίμακας και να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες δυσκολίες που αυτά αντιμετωπίζουν στην εξασφάλιση χρηματοδότησης, ως σχετικό κόστος των έργων μικρής κλίμακας θα πρέπει να θεωρούνται οι συνολικές δαπάνες κεφαλαίου τέτοιων έργων.

(5)

Με στόχο να καταστούν εγκαίρως διαθέσιμοι επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι στα επιλέξιμα έργα, η εκταμίευση των επιχορηγήσεων θα πρέπει να βασίζεται στην επίτευξη ορόσημων. Σε ό,τι αφορά όλα τα έργα, στα ορόσημα θα πρέπει να περιλαμβάνεται η περάτωση από χρηματοδοτική άποψη και η έναρξη λειτουργίας. Καθώς, όσον αφορά ορισμένα έργα, ενδέχεται να υπάρχει ανάγκη εκταμίευσης της στήριξης σε διαφορετικό χρονικό σημείο, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα καθορισμού πρόσθετων ορόσημων στο πλαίσιο των συμβατικών εγγράφων.

(6)

Προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχίας των έργων, θα πρέπει να καθοριστεί δυνατότητα εκταμίευσης μέρους της επιχορήγησης πριν από την έναρξη λειτουργίας ενός έργου. Η εκταμίευση των επιχορηγήσεων θα πρέπει, κατά κανόνα, να ξεκινά κατά την περάτωση από χρηματοδοτική άποψη και να συνεχίζεται κατά την εξέλιξη και τη λειτουργία του έργου.

(7)

Το κύριο μέρος της στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας θα πρέπει να εξαρτάται από την εξακριβωμένη αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Κατά συνέπεια, σημαντική ανεπάρκεια απόδοσης στην αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να οδηγεί σε μείωση και ανάκτηση του ποσού στήριξης, αναλόγως της εν λόγω αποφυγής. Εντούτοις, ο μηχανισμός μείωσης και ανάκτησης θα πρέπει να είναι επαρκώς ευέλικτος, ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη τον καινοτόμο χαρακτήρα των έργων που στηρίζονται από το Ταμείο Καινοτομίας.

(8)

Οι επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας θα πρέπει να χορηγούνται βάσει ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής, μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Προκειμένου να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τους προτείνοντες τα έργα, θα πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία υποβολής αιτήσεων δύο σταδίων, αποτελούμενη από την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή πλήρους αίτησης.

(9)

Τα υποψήφια έργα για παροχή στήριξης από το Ταμείο Καινοτομίας θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων. Ο συνδυασμός αυτών των κριτηρίων θα διασφαλίσει την πληρότητα της αξιολόγησης του έργου όσον αφορά τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές του δυνατότητες. Για να διασφαλιστεί δίκαιη και αξιοκρατική επιλογή, τα έργα θα πρέπει να επιλέγονται βάσει κοινών κριτηρίων επιλογής, αλλά να αξιολογούνται και να κατατάσσονται, καταρχάς, σε σχέση με άλλα έργα του ίδιου τομέα και, ακολούθως, σε σχέση με έργα όλων των τομέων.

(10)

Έργα που παρουσιάζουν ανεπαρκή ωριμότητα όσον αφορά τον σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και τη χρηματοοικονομική και νομική διάρθρωση, ιδίως υπό το πρίσμα ενδεχόμενης έλλειψης στήριξης από τα οικεία κράτη μέλη ή των απαραίτητων εθνικών αδειών, δεν θα πρέπει να επιλέγονται για στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας. Ωστόσο, ενδέχεται τέτοιου είδους έργα να έχουν προοπτικές. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καθοριστεί δυνατότητα παροχής συνδρομής για ανάπτυξη έργων όσον αφορά τέτοιου είδους έργα. Η παροχή συνδρομής για ανάπτυξη έργων θα πρέπει ιδίως να ευνοεί έργα μικρής κλίμακας και έργα σε κράτη μέλη με χαμηλότερα εισοδήματα, ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη γεωγραφικά ισόρροπης κατανομής της στήριξης τους Ταμείου Καινοτομίας.

(11)

Είναι σημαντικό να επιτευχθεί γεωγραφικά ισόρροπη κατανομή της στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας. Προκειμένου να αποφευχθεί μια κατάσταση στην οποία ορισμένα κράτη μέλη δεν καλύπτονται επαρκώς, θα πρέπει να καθοριστεί δυνατότητα θέσπισης πρόσθετων κριτηρίων επιλογής, που αποσκοπούν στην επίτευξη γεωγραφικής ισορροπίας στο πλαίσιο δεύτερης ή μεταγενέστερων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

(12)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την υλοποίηση του Ταμείου Καινοτομίας. Εντούτοις, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να αναθέτει ορισμένες εκτελεστικές δράσεις, όπως η οργάνωση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, η προεπιλογή των έργων ή η συμβατική διαχείριση των επιχορηγήσεων σε εκτελεστικούς φορείς.

(13)

Η διαχείριση των εσόδων του Ταμείου Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από δικαιώματα που αποτιμώνται χρηματικά στο πλαίσιο του κοινού χώρου πλειστηριασμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής (5), θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει η ίδια να διενεργεί αυτό το έργο και να δύναται να το αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα.

(14)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες αναλόγως του τρόπου υλοποίησης του Ταμείου Καινοτομίας. Στην περίπτωση που το Ταμείο Καινοτομίας υλοποιείται υπό άμεση διαχείριση, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

(15)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του Ταμείου Καινοτομίας. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη όσον αφορά σημαντικές αποφάσεις υλοποίησης, καθώς και σχετικά με την ανάπτυξη του Ταμείου Καινοτομίας.

(16)

Το Ταμείο Καινοτομίας θα πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

(17)

Θα πρέπει να καθοριστούν σαφείς ρυθμίσεις υποβολής εκθέσεων, λογοδοσίας και δημοσιονομικού ελέγχου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή λαμβάνει πλήρεις και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των έργων που στηρίζονται από το Ταμείο Καινοτομίας, οι οντότητες που διαχειρίζονται το Ταμείο Καινοτομίας εφαρμόζουν τις αρχές χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τα κράτη μέλη ενημερώνονται εγκαίρως σχετικά με την υλοποίηση του Ταμείου Καινοτομίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ορίζει λεπτομερείς κανόνες που συμπληρώνουν την οδηγία 2003/87/ΕΚ όσον αφορά:

α)

τους επιχειρησιακούς στόχους του Ταμείου Καινοτομίας που δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 10α παράγραφος 8 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

β)

τις μορφές στήριξης που παρέχονται στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας·

γ)

τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για παροχή στήριξης από το Ταμείο Καινοτομίας·

δ)

τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής έργων στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας·

ε)

την εκταμίευση της στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας·

στ)

τη διακυβέρνηση του Ταμείου Καινοτομίας·

ζ)

την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και τη δημοσιότητα όσον αφορά τη λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)   «περάτωση από χρηματοδοτική άποψη»: το χρονικό σημείο στον κύκλο ανάπτυξης του έργου κατά το οποίο έχουν υπογραφεί όλες οι συμφωνίες σχετικά με το έργο και τη χρηματοδότηση και έχουν πληρωθεί όλοι οι απαιτούμενοι όροι που περιλαμβάνονται σε αυτές·

(2)   «έναρξη λειτουργίας»: το χρονικό σημείο στον κύκλο ανάπτυξης του έργου κατά το οποίο έχουν υποβληθεί σε δοκιμή όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και συστήματα για τη λειτουργία του έργου και έχουν ξεκινήσει οι δραστηριότητες που οδηγούν σε αποτελεσματική αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

(3)   «έργο μικρής κλίμακας»: έργο με συνολικές δαπάνες κεφαλαίου που δεν υπερβαίνουν τα 7 500 000 EUR.

Άρθρο 3

Επιχειρησιακοί στόχοι

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Ταμείου Καινοτομίας είναι οι ακόλουθοι:

α)

να στηρίζει έργα που επιδεικνύουν ιδιαίτερα καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες ή προϊόντα, είναι επαρκώς ώριμα και διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

β)

να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς και στο προφίλ κινδύνου των επιλέξιμων έργων και να προσελκύει παράλληλα επιπλέον δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους·

γ)

να διασφαλίζει ότι η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Καινοτομίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Άρθρο 4

Μορφές στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας

Η στήριξη του Ταμείου Καινοτομίας σε έργα δύναται να λάβει τις ακόλουθες μορφές:

α)

επιχορηγήσεις·

β)

συνεισφορές σε συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου της Ένωσης για τη στήριξη των επενδύσεων·

γ)

εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, χρηματοδότηση υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»), ιδίως βραβεία και προμήθειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ειδικές διατάξεις εφαρμοστέες για τις επιχορηγήσεις

Άρθρο 5

Σχετικό κόστος

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 10α παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο τέταρτη περίοδος της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, σχετικό κόστος είναι το πρόσθετο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ο προτείνων το έργο ως αποτέλεσμα της εφαρμογής καινοτόμου τεχνολογίας η οποία σχετίζεται με τη μείωση ή την αποφυγή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Το σχετικό κόστος υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της βέλτιστης εκτίμησης της συνολικής δαπάνης κεφαλαίου, της καθαρής παρούσας αξίας του λειτουργικού κόστους και των οφελών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των 10 ετών μετά την έναρξη λειτουργίας σε σύγκριση με το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον ίδιο υπολογισμό σχετικά με μια συμβατική παραγωγή ίδιας δυναμικότητας όσον αφορά την αποτελεσματική παραγωγή του αντίστοιχου τελικού προϊόντος.

Όταν η συμβατική παραγωγή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν υφίσταται, ως σχετικό κόστος νοείται η βέλτιστη εκτίμηση της συνολικής δαπάνης κεφαλαίου, της καθαρής παρούσας αξίας του λειτουργικού κόστους και των οφελών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των 10 ετών μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου.

2.   Το σχετικό κόστος των έργων μικρής κλίμακας είναι η συνολική δαπάνη κεφαλαίου του εκάστοτε έργου.

Άρθρο 6

Εκταμίευση των επιχορηγήσεων

1.   Η στήριξη του Ταμείου Καινοτομίας με τη μορφή επιχορήγησης εκταμιεύεται εφόσον επιτευχθούν τα προκαθορισμένα ορόσημα.

2.   Για όλα τα έργα, τα ορόσημα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βασίζονται στον κύκλο ανάπτυξης του έργου και συνίστανται τουλάχιστον στα εξής:

α)

περάτωση από χρηματοδοτική άποψη·

β)

έναρξη λειτουργίας.

3.   Λαμβανομένης υπόψη της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται και των ειδικών συνθηκών του τομέα ή των τομέων στο πλαίσιο των οποίων αυτή χρησιμοποιείται, δύναται να καθοριστούν πρόσθετα ορόσημα στα συμβατικά έγγραφα.

4.   Έως 40 % του συνολικού ποσού της στήριξης από το Ταμείο Καινοτομίας σε ένα συγκεκριμένο έργο, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συνδρομής για ανάπτυξη έργων, εκταμιεύεται κατά την περάτωση από χρηματοδοτική άποψη ή κατά την επίτευξη ενός συγκεκριμένου ορόσημου που προηγείται της περάτωσης από χρηματοδοτική άποψη, εφόσον έχει καθοριστεί τέτοιου είδους ορόσημο σύμφωνα με την παράγραφο 3.

5.   Στον βαθμό που το συνολικό ποσό στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας σε ένα συγκεκριμένο έργο δεν έχει εκταμιευθεί δυνάμει της παραγράφου 4, το εν λόγω ποσό εκταμιεύεται μετά την περάτωση από χρηματοδοτική άποψη. Μπορεί να εκταμιευθεί εν μέρει πριν από την έναρξη λειτουργίας και σε ετήσιες δόσεις μετά την έναρξη λειτουργίας.

6.   Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, το συνολικό ποσό στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας που χορηγείται σε ένα συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει το ποσό της στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας στο εν λόγω έργο υπό τη μορφή παροχής συνδρομής για ανάπτυξη έργων, σύμφωνα με το άρθρο 13.

Άρθρο 7

Γενικοί κανόνες ανάκτησης

1.   Η Επιτροπή λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι, όταν υλοποιούνται δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες βάσει του παρόντος κανονισμού, προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα του Ταμείου Καινοτομίας με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και οποιωνδήποτε άλλων έκνομων ενεργειών, με αποτελεσματικούς ελέγχους και, σε περίπτωση που διαπιστώνονται παρατυπίες, με την ανάκτηση των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και, κατά περίπτωση, μέσω αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων.

2.   Οι ανακτήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

3.   Οι λόγοι ανάκτησης καθώς και οι διαδικασίες ανάκτησης εξειδικεύονται περαιτέρω στο πλαίσιο των συμβατικών εγγράφων.

Άρθρο 8

Ειδικοί κανόνες ανάκτησης

1.   Το ποσό στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας που εκταμιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 μετά την περάτωση από χρηματοδοτική άποψη εξαρτάται από την αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με επαλήθευση βάσει ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται από τον προτείνοντα το έργο για περίοδο 3 έως 10 ετών μετά την έναρξη λειτουργίας. Η τελική ετήσια έκθεση που υποβάλλεται από τον προτείνοντα το έργο περιλαμβάνει τη συνολική ποσότητα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που αποφεύχθηκαν καθ' όλη την περίοδο αναφοράς.

2.   Όταν η συνολική ποσότητα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που αποφεύχθηκε καθ' όλη την περίοδο αναφοράς είναι κάτω του 75 % της συνολικής ποσότητας αερίων του θερμοκηπίων που προβλεπόταν να αποφευχθεί, το καταβληθέν ή καταβλητέο ποσό στον προτείνοντα το έργο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 ανακτάται ή μειώνεται αναλόγως.

3.   Όταν το έργο δεν τίθεται σε λειτουργία στον προκαθορισμένο χρόνο ή ο προτείνων το έργο δεν επιδεικνύει ουσιαστική αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, το ποσό που καταβλήθηκε μετά την περάτωση από χρηματοδοτική άποψη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 ανακτάται εξολοκλήρου.

4.   Όταν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 οφείλονται σε εξαιρετικές περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχο του προτείνοντα το έργο και εφόσον ο προτείνων το έργο αποδείξει τη δυνατότητα του έργου να επιτύχει αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που υπερβαίνει την αναφερόμενη ποσότητα ή εφόσον ο προτείνων το έργο αποδείξει ότι το έργο μπορεί να επιτύχει σημαντικά οφέλη καινοτομίας στον τομέα των χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει τους μηχανισμούς ανάκτησης βάσει των παραγράφων 2 και 3.

5.   Οι λόγοι και οι διαδικασίες ανάκτησης εξειδικεύονται περαιτέρω στο πλαίσιο των συμβατικών εγγράφων.

6.   Οι κανόνες που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν υπό την επιφύλαξη των γενικών κανόνων ανάκτησης του άρθρου 7.

Άρθρο 9

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

1.   Οι προτείνοντες τα έργα καλούνται να υποβάλουν αίτηση παροχής στήριξης από το Ταμείο Καινοτομίας μέσω ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που δημοσιεύει η Επιτροπή.

Πριν από την έκδοση απόφασης για τη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη σχετικά με το σχέδιο απόφασης.

2.   Στην απόφαση της Επιτροπής για δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το συνολικό ποσό στήριξης από το Ταμείο Καινοτομίας που διατίθεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης·

β)

το μέγιστο ποσό στήριξης από το Ταμείο Καινοτομίας που διατίθεται για την παροχή συνδρομής για ανάπτυξη έργων·

γ)

τους τύπους των ζητούμενων έργων ή τομέων·

δ)

περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και λεπτομερής πίνακα με τις πληροφορίες και τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης·

ε)

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας αξιολόγησης και κατάταξης·

στ)

εφόσον εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες υποβολής αίτησης και επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 και το άρθρο 12 παράγραφος 6 για έργα μικρής κλίμακας, τους κανόνες σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες·

ζ)

εφόσον η Επιτροπή προορίζει μέρος του διαθέσιμου συνολικού ποσού στήριξης από το Ταμείο Καινοτομίας για έργα μικρής κλίμακας, το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί το εν λόγω μέρος·

η)

εφόσον εφαρμόζονται ειδικά κριτήρια επιλογής που αποσκοπούν στην επίτευξη γεωγραφικά ισόρροπης κατανομής της στήριξης από το Ταμείο Καινοτομίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2, τα κριτήρια αυτά.

Άρθρο 10

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1.   Ο εκτελεστικός φορέας συγκεντρώνει τις αιτήσεις και οργανώνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο δύο διαδοχικών σταδίων:

α)

της εκδήλωσης ενδιαφέροντος·

β)

της υποβολής πλήρους αίτησης.

2.   Κατά το στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο προτείνων το έργο καλείται να υποβάλει περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής της αποτελεσματικότητας του έργου, του βαθμού καινοτομίας και της ωριμότητας, όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).

3.   Κατά το στάδιο της υποβολής πλήρους αίτησης, ο προτείνων το έργο καλείται να υποβάλει λεπτομερή περιγραφή του έργου, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου ανταλλαγής γνώσεων.

4.   Όσον αφορά έργα μικρής κλίμακας, δύναται να εφαρμόζεται απλουστευμένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Άρθρο 11

Κριτήρια επιλογής

1.   Η επιλογή των έργων για στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

α)

αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις δυνατότητες αποφυγής εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, κατά περίπτωση, σε σύγκριση με τα κριτήρια αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 10α παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

β)

βαθμός καινοτομίας των έργων σε σχέση με την εξέλιξη της τεχνολογίας·

γ)

ωριμότητα του έργου όσον αφορά τον σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο, τη χρηματοοικονομική και νομική διάρθρωση, καθώς και την προοπτική επίτευξης της περάτωσης από χρηματοδοτική άποψη εντός προκαθορισμένης προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη μετά την απόφαση ανάθεσης·

δ)

δυνατότητα υπό τεχνικούς όρους και όρους αγοράς για ευρεία εφαρμογή ή επανάληψη ή για μελλοντική μείωση του κόστους·

ε)

αποδοτικότητα όσον αφορά το σχετικό κόστος του έργου μείον την τυχόν συνεισφορά του προτείνοντα το έργο στο εν λόγω κόστος, διαιρεμένη διά τη συνολική προβλεπόμενη ποσότητα εκπομπών αερίων θερμοκηπίων που πρόκειται να αποφευχθεί ή την ενέργεια που πρόκειται να παραχθεί ή αποθηκευτεί ή το CO2 που πρόκειται να αποθηκευτεί κατά τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας.

2.   Για τους σκοπούς της διαδικασίας επιλογής, ενδέχεται να εφαρμόζονται πρόσθετα κριτήρια που αποσκοπούν στη επίτευξη γεωγραφικά ισόρροπης κατανομής της στήριξης από το Ταμείο Καινοτομίας.

Άρθρο 12

Διαδικασία επιλογής

1.   Βάσει των αιτήσεων που έχουν ληφθεί κατά το στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο εκτελεστικός φορέας αξιολογεί, για κάθε πρόγραμμα, την επιλεξιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 8 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Κατόπιν, ο εκτελεστικός φορέας προχωρά στην επιλογή των επιλέξιμων έργων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2.   Βάσει των αιτήσεων που έχουν ληφθεί κατά το στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο εκτελεστικός φορέας καταρτίζει πίνακα με τα έργα που πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και καλεί τους προτείνοντες τα εν λόγω έργα να υποβάλουν πλήρη αίτηση.

Εάν ο εκτελεστικός φορέας διαπιστώσει ότι ένα έργο πληροί τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α), και β), αλλά δεν πληροί το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ), αξιολογεί κατά πόσο το έργο διαθέτει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει όλα τα κριτήρια επιλογής εφόσον αναπτυχθεί περαιτέρω. Εάν το έργο διαθέτει αυτή τη δυνατότητα, ο εκτελεστικός φορέας δύναται να χορηγήσει συνδρομή για ανάπτυξη έργων στο σχετικό έργο ή, στην περίπτωση που η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από την Επιτροπή, προτείνει στην Επιτροπή να χορηγήσει την εν λόγω συνδρομή στο έργο.

3.   Βάσει της πλήρους αίτησης που παρέλαβε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο εκτελεστικός φορέας προχωρά στην αξιολόγηση και την κατάταξη του έργου με βάση τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο άρθρο 11. Για τους σκοπούς της εν λόγω αξιολόγησης, ο εκτελεστικός φορέας συγκρίνει τα έργα με έργα του ίδιου τομέα, καθώς και με έργα άλλων τομέων, και καταρτίζει πίνακα προεπιλεγμένων έργων.

4.   Ο πίνακας των προεπιλεγμένων έργων που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και, κατά περίπτωση, η πρόταση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 κοινοποιούνται στην Επιτροπή και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

βεβαίωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής·

β)

λεπτομέρειες σχετικά με την αξιολόγηση και την κατάταξη του έργου·

γ)

συνολικό κόστος του έργου και σχετικό κόστος σύμφωνα με το άρθρο 5 σε ευρώ·

δ)

τη ζητούμενη συνολική στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας σε ευρώ·

ε)

την προβλεπόμενη ποσότητα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που πρόκειται να αποφευχθεί·

στ)

την προβλεπόμενη ποσότητα ενέργειας που πρόκειται να παραχθεί ή αποθηκευτεί·

ζ)

την προβλεπόμενη ποσότητα CO2 που πρόκειται να αποθηκευτεί·

η)

πληροφορίες σχετικά με τη νομική μορφή της ζητούμενης στήριξης από το Ταμείο Καινοτομίας από τον προτείνοντα το έργο.

5.   Βάσει των στοιχείων που κοινοποιήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2, εκδίδει απόφαση ανάθεσης, στην οποία προσδιορίζει τη στήριξη στα επιλεγμένα έργα και, κατά περίπτωση, καταρτίζει εφεδρικό πίνακα.

6.   Όσον αφορά έργα μικρής κλίμακας, δύναται να εφαρμόζεται ειδική διαδικασία επιλογής.

Άρθρο 13

Παροχή συνδρομής για ανάπτυξη έργων

1.   Η Επιτροπή, έπειτα από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ), καθορίζει το μέγιστο ποσό στήριξης από το Ταμείο Καινοτομίας που διατίθεται για την παροχή συνδρομής για ανάπτυξη έργων.

2.   Η παροχή συνδρομής για ανάπτυξη έργων χορηγείται από την Επιτροπή ή τον εκτελεστικό φορέα σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 με τη μορφή επιχορήγησης.

3.   Στο πλαίσιο της παροχής συνδρομής για ανάπτυξη έργων δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α)

βελτίωση και ανάπτυξη της τεκμηρίωσης ενός έργου ή συνιστωσών του σχεδιασμού του έργου, με στόχο την εξασφάλιση της επαρκούς ωριμότητάς του·

β)

αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησης του έργου, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών και οικονομικών μελετών·

γ)

παροχή συμβουλών σχετικά με τη χρηματοοικονομική και νομική διάρθρωση του έργου·

δ)

ανάπτυξη ικανοτήτων του προτείνοντος το έργο.

4.   Για τους σκοπούς της παροχής συνδρομής για ανάπτυξη έργων, ως σχετικό κόστος θεωρείται το σύνολο του σχετικού κόστους ανάπτυξης έργου. Το Ταμείο Καινοτομίας δύναται να χρηματοδοτεί έως και 100 % του σχετικού κόστους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Ειδικές διατάξεις εφαρμοστέες για μορφές στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας εκτός των επιχορηγήσεων

Άρθρο 14

Παροχή στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας μέσω συνεισφορών σε συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου της Ένωσης για τη στήριξη των επενδύσεων

1.   Εφόσον η Επιτροπή αποφασίσει να εκταμιεύσει τη στήριξη του Ταμείου Καινοτομίας μέσω συνεισφορών σε συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου της Ένωσης για τη στήριξη των επενδύσεων, η στήριξη του Ταμείου Καινοτομίας υλοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου της Ένωσης για τη στήριξη των επενδύσεων. Εντούτοις, η επιλεξιμότητα των έργων αξιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 8 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

2.   Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, εκδίδει απόφαση στην οποία προσδιορίζεται κατά πόσο η συνεισφορά σε συνδυαστικές πράξεις λαμβάνει τη μορφή μη επιστρεπτέας στήριξης ή επιστρεπτέας στήριξης ή και τα δύο, και υποδεικνύει το ποσό στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας που διατίθεται προς εκταμίευση μέσω του χρηματοδοτικού μέσου της Ένωσης για τη στήριξη των επενδύσεων.

Άρθρο 15

Παροχή στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό

1.   Εφόσον η Επιτροπή αποφασίσει να εκταμιεύσει τη στήριξη του Ταμείου Καινοτομίας υπό οποιαδήποτε μορφή ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό εκτός των επιχορηγήσεων, η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, εκδίδει απόφαση στην οποία προσδιορίζεται το ποσό της στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας που είναι διαθέσιμο προς εκταμίευση υπό την εν λόγω μορφή, καθώς και οι κανόνες που ισχύουν για την εφαρμογή αυτής της στήριξης, την επιλογή των έργων και την εκταμίευση της στήριξης.

2.   Τα έργα που λαμβάνουν στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας δυνάμει του παρόντος άρθρου συμμορφώνονται με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διακυβέρνηση

Άρθρο 16

Υλοποίηση του Ταμείου Καινοτομίας

1.   Η Επιτροπή υλοποιεί το Ταμείο Καινοτομίας υπό άμεση διαχείριση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 125 έως 153 του δημοσιονομικού κανονισμού, ή υπό έμμεση διαχείριση μέσω των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.   Το κόστος που προκύπτει σε σχέση με τις δραστηριότητες υλοποίησης του Ταμείου Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού κόστους και του κόστους διαχείρισης, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Καινοτομίας.

Άρθρο 17

Ορισμός των εκτελεστικών φορέων

1.   Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να αναθέσει ορισμένα καθήκοντα που σχετίζονται με την υλοποίηση του Ταμείου Καινοτομίας σε εκτελεστικό φορέα, εκδίδει απόφαση ορισμού του σχετικού εκτελεστικού φορέα.

Η Επιτροπή και ο ορισθείς εκτελεστικός φορέας συνάπτουν συμφωνία, με την οποία καθορίζονται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων ο εκτελεστικός φορέας πρόκειται να ασκεί τα καθήκοντά του.

2.   Στην περίπτωση που η Επιτροπή υλοποιεί το Ταμείο Καινοτομίας υπό άμεση διαχείριση και αποφασίζει να αναθέσει ορισμένα εκτελεστικά καθήκοντα σε έναν εκτελεστικό φορέα, ορίζει ως εκτελεστικό φορέα έναν εκτελεστικό οργανισμό.

3.   Εάν η Επιτροπή υλοποιεί το Ταμείο Καινοτομίας υπό έμμεση διαχείριση, ως εκτελεστικό φορέα ορίζει έναν φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

4.   Στον βαθμό που τα καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με την υλοποίηση του Ταμείου Καινοτομίας δεν ανατίθενται σε κάποιον εκτελεστικό φορέα, τα εν λόγω καθήκοντα ασκούνται από την Επιτροπή.

Άρθρο 18

Καθήκοντα του εκτελεστικού φορέα

Στον εκτελεστικό φορέα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 μπορεί να ανατεθεί η συνολική διαχείριση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, της εκταμίευσης της στήριξης από το Ταμείο Καινοτομίας και της παρακολούθησης της υλοποίησης των επιλεγμένων έργων. Για τον σκοπό αυτό, στον εκτελεστικό φορέα ανατίθενται τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

οργάνωση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·

β)

οργάνωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής των αιτήσεων και της εξέτασης των δικαιολογητικών εγγράφων·

γ)

οργάνωση της διαδικασίας επιλογής, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του έργου ή της αξιολόγησης δέουσας επιμέλειας και της κατάταξης·

δ)

συμβουλευτική συνδρομή στην Επιτροπή όσον αφορά τα έργα που θα πρέπει να λάβουν στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας και τα έργα που θα πρέπει να περιληφθούν στον εφεδρικό πίνακα·

ε)

ανάθεση ή παροχή συνδρομής για ανάπτυξη έργων·

στ)

υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης και άλλων συμβάσεων αναλόγως της μορφής που λαμβάνει η στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας·

ζ)

κατάρτιση και διαχείριση των συμβατικών εγγράφων σχετικά με τα ανατεθέντα έργα·

η)

έλεγχος για το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης και εκταμίευση των εσόδων του Ταμείου Καινοτομίας στους προτείνοντες τα έργα·

θ)

παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου·

ι)

επικοινωνία με τους προτείνοντες τα έργα·

ια)

υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή, μεταξύ άλλων σχετικά με τον γενικό προσανατολισμό όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του Ταμείου Καινοτομίας·

ιβ)

χρηματοοικονομικές αναφορές·

ιγ)

πληροφόρηση, επικοινωνία και δράσεις προβολής, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής του διαφημιστικού υλικού και της ανάπτυξης του λογότυπου του Ταμείου Καινοτομίας·

ιδ)

διαχείριση της ανταλλαγής γνώσεων·

ιε)

στήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειές τους να προβάλλουν το Ταμείο Καινοτομίας και να επικοινωνήσουν με τους προτείνοντες τα έργα·

ιστ)

τυχόν άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με την υλοποίηση του Ταμείου Καινοτομίας.

Άρθρο 19

Ειδικές διατάξεις εφαρμοστέες στην υλοποίηση του Ταμείου Καινοτομίας υπό άμεση διαχείριση

1.   Στην περίπτωση που η Επιτροπή ορίζει ως εκτελεστικό φορέα έναν εκτελεστικό οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η σχετική απόφαση της Επιτροπής υπόκειται στα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-οφέλους που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (6) και η συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού λαμβάνει τη μορφή της πράξης ανάθεσης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003.

2.   Όταν τα ποσά που εκταμιεύονται στο πλαίσιο άμεσης διαχείρισης ανακτώνται βάσει των άρθρων 7 και 8 του παρόντος κανονισμού, τα ανακτηθέντα ποσά συνιστούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού και χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δράσεων του Ταμείου Καινοτομίας.

3.   Όσον αφορά το σύνολο των εκτελεστικών καθηκόντων που ασκούνται από την Επιτροπή, μεταξύ άλλων μέσω ενός εκτελεστικού οργανισμού, τα έσοδα του Ταμείου Καινοτομίας συνιστούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφοι 1 και 5 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα εν λόγω έσοδα για ειδικό προορισμό καλύπτουν επίσης το σύνολο του διοικητικού κόστους που σχετίζεται με την υλοποίηση του Ταμείου Καινοτομίας. Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιήσει κατ' ανώτατο όριο 5 % του κονδυλίου του Ταμείου Καινοτομίας για την κάλυψη του κόστους της διαχείρισης.

4.   Ένα έργο που έχει λάβει στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας μπορεί παράλληλα να λάβει ενίσχυση από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων υπό επιμερισμένη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση δεν καλύπτει τις ίδιες δαπάνες. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του έργου και η στήριξη από διαφορετικά προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ' αναλογία.

Άρθρο 20

Διαχείριση των εσόδων του Ταμείου Καινοτομίας

1.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα που προορίζονται για το Ταμείο Καινοτομίας δημοπρατούνται σύμφωνα με τις αρχές και τις λεπτομέρειες εφαρμογής που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και διαχειρίζεται τα έσοδα του Ταμείου Καινοτομίας σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

2.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα έσοδα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταβιβάζονται στον εκτελεστικό φορέα εγκαίρως για τη χρηματοδότηση του κόστους που σχετίζεται με τις εκτελεστικές δραστηριότητες και για την εκταμίευση στα ανατεθέντα έργα.

3.   Η Επιτροπή δύναται να αναθέσει τη χρηματική αποτίμηση των δικαιωμάτων και τη διαχείριση των εσόδων του Ταμείου Καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Στην περίπτωση τέτοιου είδους ανάθεσης, η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συνάπτουν συμφωνία με την οποία καθορίζονται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις βάσει των οποίων η ΕΤΕπ ασκεί τα καθήκοντά της όσον αφορά τη διαχείριση των εσόδων του Ταμείου Καινοτομίας.

4.   Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα έσοδα του Ταμείου Καινοτομίας που παραμένουν διαθέσιμα κατά το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας για τα στηριζόμενα έργα χρησιμοποιούνται για την παροχή στήριξης σε νέα έργα τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 8 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, έως ότου δαπανηθεί το σύνολο των εσόδων για τους στόχους του Ταμείου Καινοτομίας. Τέτοια νέα έργα επιλέγονται μέσω νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 9 ή στηρίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 14 ή 15.

Άρθρο 21

Ρόλος των κρατών μελών

1.   Κατά την υλοποίηση του Ταμείου Καινοτομίας, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη και επικουρείται από αυτά.

2.   Οι διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη αφορούν:

α)

τον πίνακα των προεπιλεγμένων έργων, συμπεριλαμβανομένου του εφεδρικού πίνακα, και τον πίνακα των έργων που προτείνονται για παροχή συνδρομής για ανάπτυξη έργων σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2, πριν από τη χορήγηση της στήριξης·

β)

τα σχέδια αποφάσεων της Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, το άρθρο 14 παράγραφος 2 και το άρθρο 15 παράγραφος 1·

γ)

το μέγιστο ποσό στήριξης από το Ταμείο Καινοτομίας που πρόκειται να διατεθεί για την παροχή συνδρομής για ανάπτυξη έργων.

3.   Εφόσον κληθούν από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη παρέχουν συμβουλές και συνδράμουν την Επιτροπή όσον αφορά:

α)

τον καθορισμό γενικών προσανατολισμών για το Ταμείο Καινοτομίας·

β)

την αντιμετώπιση υφιστάμενων ή νέων προβλημάτων στην υλοποίηση των έργων·

γ)

την αντιμετώπιση τυχόν άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων.

4.   Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις προς στα κράτη μέλη σχετικά με την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως την υλοποίηση των αποφάσεων ανάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 5.

Άρθρο 22

Ρόλος των ενδιαφερόμενων μερών

Η Επιτροπή δύναται να καλέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στις συνομιλίες σχετικά με την υλοποίηση του Ταμείου Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 21 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση

Άρθρο 23

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.   Ο εκτελεστικός φορέας παρακολουθεί τη λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των ποσών στήριξης του Ταμείου που εκταμιεύονται.

2.   Με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα παρακολούθησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα αποτελέσματα συλλέγονται με αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, δύναται να επιβληθούν αναλογικές απαιτήσεις για υποβολή εκθέσεων στους προτείνοντες τα έργα. Οι εκθέσεις των προτεινόντων τα έργα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ληφθείσες δράσεις για ανταλλαγή γνώσεων δυνάμει του άρθρου 27.

3.   Ο εκτελεστικός φορέας υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

4.   Ο εκτελεστικός φορέας υποβάλλει εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τον πλήρη κύκλο εκταμίευσης της στήριξης και, ιδίως, όσον αφορά την οργάνωση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και τις συνάψεις των συμβάσεων με τους προτείνοντες τα έργα.

5.   Μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς τα κράτη μέλη σχετικά με την υλοποίηση της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

6.   Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως εκθέσεις προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του Ταμείου Καινοτομίας.

7.   Οι εκτελεστικοί φορείς, εκτός των εκτελεστικών οργανισμών, και οι οντότητες που έχουν επιφορτιστεί με τη διαχείριση των εσόδων του Ταμείου Καινοτομίας δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 3 διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

α)

έως τις 15 Φεβρουαρίου, μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν το προηγούμενο οικονομικό έτος, το οποίο εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, όσον αφορά τις δραστηριότητες που ανατέθηκαν στους εν λόγω εκτελεστικούς φορείς και οντότητες·

β)

έως τις 15 Μαρτίου του έτους διαβίβασης των μη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν το προηγούμενο οικονομικό έτος, το οποίο εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, όσον αφορά τις δραστηριότητες που ανατέθηκαν στους εν λόγω εκτελεστικούς φορείς και οντότητες.

Η Επιτροπή καταρτίζει ετήσιους λογαριασμούς του Ταμείου Καινοτομίας για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, βάσει των οικονομικών καταστάσεων που διαβιβάστηκαν δυνάμει του πρώτου εδαφίου. Οι εν λόγω λογαριασμοί υποβάλλονται σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο.

Κάθε οικονομική κατάσταση και λογαριασμός που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφος καταρτίζεται σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 80 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 24

Αξιολόγηση

1.   Το 2025 και εφεξής κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της λειτουργίας του Ταμείου Καινοτομίας. Η αξιολόγηση επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται, στην αποτίμηση των συνεργειών μεταξύ του Ταμείου Καινοτομίας και άλλων σχετικών ενωσιακών προγραμμάτων, καθώς στη διαδικασία εκταμίευσης της στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας.

2.   Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή διατυπώνει, οσάκις ενδείκνυται, προτάσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόοδος του Ταμείου Καινοτομίας προς την επίτευξη των στόχων του που προβλέπονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ και στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

3.   Στο τέλος της υλοποίησης του Ταμείου Καινοτομίας, και το αργότερο έως το 2035, η Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση της λειτουργίας του Ταμείου Καινοτομίας.

4.   Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που διενήργησε δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Λογιστικοί έλεγχοι, δημοσιότητα και ανταλλαγή γνώσεων

Άρθρο 25

Λογιστικοί έλεγχοι

1.   Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της στήριξης του Ταμείου Καινοτομίας, οι οποίοι διενεργούνται από ανεξάρτητους ελεγκτές, είτε αυτοί ενεργούν κατ' εντολή των ενωσιακών θεσμικών οργάνων ή οργανισμών είτε όχι, αποτελούν τη βάση της συνολικής δήλωσης αξιοπιστίας δυνάμει του άρθρου 26.

2.   Κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας συμφωνεί εγγράφως να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτείται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 129 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 26

Διασταύρωση στοιχείων με ελέγχους

Με την επιφύλαξη των υφισταμένων δυνατοτήτων για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων, όταν έχει διενεργηθεί έλεγχος βάσει διεθνώς αποδεκτών ελεγκτικών προτύπων που παρέχουν εύλογη βεβαιότητα από ανεξάρτητο ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων που περιγράφουν τη χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης, ο εν λόγω έλεγχος αποτελεί τη βάση της συνολικής εξασφάλισης, όπως προσδιορίζεται περαιτέρω, κατά περίπτωση, στους ειδικούς τομεακούς κανόνες, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται επαρκώς η ανεξαρτησία και οι ικανότητες του ελεγκτή. Η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή και η σχετική με τον έλεγχο τεκμηρίωση τίθενται, κατόπιν αιτήσεως, στη διάθεση, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ελεγκτικών αρχών των κρατών μελών.

Άρθρο 27

Επικοινωνία, ανταλλαγή γνώσεων και δημοσιότητα

1.   Οι προτείνοντες τα έργα δημοσιοποιούν ενεργά και συστηματικά στους δικτυακούς τόπους τους πληροφορίες σχετικά με όλα τα έργα που στηρίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν ρητή αναφορά στη ληφθείσα στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας.

2.   Οι προτείνοντες τα έργα εξασφαλίζουν συνεπή, αποτελεσματική και στοχοθετημένη ενημέρωση όσον αφορά τη ληφθείσα στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας που στοχεύει σε διάφορα ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και του ευρέος κοινού.

3.   Το λογότυπο του Ταμείου Καινοτομίας ή άλλα διαφημιστικά στοιχεία που απαιτούνται στα συμβατικά έγγραφα χρησιμοποιούνται στο σύνολο των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων και εμφανίζονται σε πίνακες ανακοινώσεων ή στρατηγικά σημεία ορατά από το ευρύ κοινό.

4.   Οι προτείνοντες τα έργα παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες δράσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου στο σχέδιο ανταλλαγής γνώσεων που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3.

5.   Ο εκτελεστικός φορέας πραγματοποιεί δράσεις ενημέρωσης, επικοινωνίας και προβολής όσον αφορά τη στήριξη και τα αποτελέσματα του Ταμείου Καινοτομίας. Ο εκτελεστικός φορέας διοργανώνει επίσης συγκεκριμένα σεμινάρια, εργαστήρια ή, οσάκις ενδείκνυται, άλλους τύπους δραστηριοτήτων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων καθώς και σχετικά με την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης που παρέχεται μέσω έργων παροχής συνδρομής για ανάπτυξη έργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

(2)  Απόφαση 2010/670/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2010, για καθορισμό κριτηρίων και μέτρων χρηματοδότησης έργων επίδειξης σε εμπορική κλίμακα, τα οποία αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας που θεσπίστηκε με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 290 της 6.11.2010, σ. 39).

(3)  Ειδική έκθεση της 5ης Σεπτεμβρίου 2018, αριθ. 24/2018: Επίδειξη της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εμπορική κλίμακα στην ΕΕ: δεν επιτεύχθηκε η επιδιωκόμενη πρόοδος την περασμένη δεκαετία, διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη διεύθυνση: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_El.pdf

(4)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2010, για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 302 της 18.11.2010, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1).