29.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 143/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/815 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2018

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2004/109/ΕΚ απαιτεί από τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά να δημοσιοποιούν τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους.

(2)

Οι εκδότες θα πρέπει να καταρτίζουν το σύνολο των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σε μορφότυπο Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). Η XHTML δεν απαιτεί ειδικούς μηχανισμούς για να παρουσιαστεί σε μορφότυπο αναγνώσιμο από τον άνθρωπο. Ως ηλεκτρονικός μορφότυπος μη αποκλειστικής εκμετάλλευσης για την υποβολή αναφορών, η XHTML είναι ελευθέρως χρησιμοποιούμενη.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), απαιτεί από τις εταιρείες που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους να καταρτίζουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, που αναφέρονται συνήθως ως Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Η απόφαση 2008/961/ΕΚ της Επιτροπής (3) ορίζει ότι οι εκδότες τρίτων χωρών που είναι εισηγμένοι στην Ένωση μπορούν επίσης να καταρτίζουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ που έχει εκδώσει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («IASB»).

(4)

Η έγκριση και η χρήση των ΔΠΧΑ αποσκοπεί να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας και συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων. Προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η προσβασιμότητα, η ανάλυση και η συγκρισιμότητά τους, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις που καταρτίζονται είτε σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 είτε σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από τον Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (και τα δύο αναφέρονται εφεξής ως ΔΠΧΑ ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων) πρέπει να επισημαίνονται χρησιμοποιώντας την eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Η XBRL είναι αναγνώσιμη από μηχάνημα και επιτρέπει την αυτοματοποιημένη κατανάλωση μεγάλης ποσότητας πληροφοριών. Η XBRL είναι παγιωμένη και χρησιμοποιείται σε πολλές δικαιοδοσίες και είναι σήμερα η μόνη κατάλληλη γλώσσα σήμανσης για τη σήμανση οικονομικών καταστάσεων.

(5)

Μια ανάλυση κόστους-οφέλους που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) υποστήριξε τη χρήση του Inline XBRL για την ενσωμάτωση σημάνσεων XBRL σε έγγραφα XHTML. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται τεχνολογία Inline XBRL.

(6)

Η χρήση της γλώσσας σήμανσης XBRL συνεπάγεται την εφαρμογή μιας ταξινομίας για τη μετατροπή ενός κειμένου αναγνώσιμου από τον άνθρωπο σε μηχανικώς αναγνώσιμες πληροφορίες. Η Ταξινομία ΔΠΧΑ που διατίθενται από το Ίδρυμα ΔΠΧΑ είναι μια καθιερωμένη ταξινομία για την επισήμανση γνωστοποιήσεων ΔΠΧΑ. Η χρήση της Ταξινομίας ΔΠΧΑ διευκολύνει τη συγκρισιμότητα των σημάνσεων των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, η βασική ταξινομία που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο για την υποβολή αναφορών θα πρέπει να βασίζεται στην Ταξινομία ΔΠΧΑ και να αποτελεί προέκτασή της.

(7)

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη κάθε μελλοντική έγκριση ΔΠΧΑ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, αλλαγές των προδιαγραφών XBRL ή άλλες τεχνικές εξελίξεις, ή να παραταθούν οι νομοθετικές διατάξεις για την επισήμανση πληροφοριών στην ετήσια οικονομική έκθεση, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επικαιροποιούνται περιοδικά με βάση τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που εκπονήθηκαν από την ESMA.

(8)

Η ταξινομία για τη χρήση της γλώσσας σήμανσης XBRL είναι προσβάσιμη υπό μορφή ηλεκτρονικών αρχείων XBRL («αρχεία ταξινομίας XBRL»), που παρέχουν μια δομημένη απεικόνιση των στοιχείων που ουσιαστικά αποτελούν την κύρια ταξινομία. Η ιεραρχία των στοιχείων και ο αντίστοιχος τύπος δεδομένων θα πρέπει να διατίθενται στους εκδότες με απλή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο μορφή στον παρόντα κανονισμό. Προκειμένου να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα, η ανάλυση και η συγκρισιμότητα των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων στην πράξη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εκδότες να χρησιμοποιούν αρχεία ταξινομίας XBRL που πληρούν όλες τις σχετικές τεχνικές και νομικές απαιτήσεις. Για να διευκολυνθεί η επίτευξη αυτού του στόχου, η ESMA θα πρέπει να δημοσιεύει στον ιστότοπό της τα αρχεία ταξινομίας XBRL σε αναγνώσιμη από μηχανή και τηλεφορτώσιμη μορφή ελεύθερα.

(9)

Για λόγους διαφάνειας, προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας, στις περιπτώσεις όπου οι νόμοι των κρατών μελών επιτρέπουν ή απαιτούν τη σήμανση τυχόν μερών των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων εκτός των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ που περιλαμβάνονται σε αυτές, οι εκδότες θα πρέπει, κατά τη σήμανση των εν λόγω μερών, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σήμανσης XBRL και την κατάλληλη ταξινομία που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό από το κράτος μέλος στο οποίο έχουν συσταθεί.

(10)

Για λόγους διαφάνειας, προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας, οι εκδότες θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να επισημαίνουν γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ που καταρτίζουν με όσο πιο πολλές λεπτομέρειες μπορεί να είναι τεχνικώς δυνατό. Για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει επίσης να καθοριστούν υποχρεωτικά πρότυπα για την ελάχιστη διασπορά των επισημάνσεων. Όσον αφορά τις κύριες οικονομικές καταστάσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ, θα πρέπει να ισχύουν ένα πρότυπο λεπτομερούς σήμανσης βάσει του οποίου θα επισημαίνονται πλήρως αυτές οι οικονομικές καταστάσεις. Όσον αφορά τις σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ, θα πρέπει να εφαρμόζεται ένα πρότυπο συγκεντρωτικής σήμανσης όπου ολόκληρα τμήματα των εν λόγω σημειώσεων θα επισημαίνονται με ενιαία ταξινομικά στοιχεία. Η απαίτηση για συγκεντρωτική σήμανση, ωστόσο, δεν θα πρέπει να περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια των εκδοτών να επισημαίνουν τις σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ με υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας.

(11)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εφαρμογή ενός ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου για την υποβολή αναφορών, θα πρέπει να καθοριστούν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας Inline XBRL. Προκειμένου να βοηθηθούν οι εκδότες και οι εταιρείες λογισμικού για την ανάπτυξη λογισμικού για την προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η ESMA θα πρέπει να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με κοινά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη δημιουργία εγγράφων στιγμιοτύπου (instance documents) Inline XBRL.

(12)

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις οι οποίες περιέχουν οικονομικές καταστάσεις για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή εφαρμογή της χρηματοοικονομικής αναφοράς σε αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή, και ιδίως να παρασχεθεί στους εκδότες εύλογο χρονικό περιθώριο για να προσαρμοστούν στη χρήση της τεχνολογίας XBRL, η υποχρεωτική σήμανση των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνον όσον αφορά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέστερα.

(13)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ESMA στην Επιτροπή.

(14)

Κατά την εκπόνηση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, η ESMA συνεργάστηκε τακτικά και στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του τραπεζικού, χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η διατομεακή συνοχή των εργασιών και η επίτευξη κοινών θέσεων.

(15)

Η ESMA διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και του οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και διεξήγαγε επιτόπιες δοκιμές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο για την υποβολή αναφορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την εκπόνηση των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων από τους εκδότες.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)   «βασική ταξινομία»: το συνδυασμένο σύνολο των ταξινομικών στοιχείων που ορίζονται στο παράρτημα VI και η ακόλουθη συλλογή συνδέσμων:

α)

βάση συνδέσμων (linkbase) παρουσίασης, που ομαδοποιεί τα ταξινομικά στοιχεία·

β)

βάση συνδέσμων υπολογισμού, που εκφράζει την αριθμητική σχέση μεταξύ ταξινομικών στοιχείων·

γ)

βάση συνδέσμων ετικετών, που περιγράφει την έννοια του κάθε ταξινομικού στοιχείου·

δ)

βάση συνδέσμων ορισμών, που αντικατοπτρίζει τις διαστατικές σχέσεις των βασικών ταξινομικών στοιχείων·

(2)   «εκτεταμένη ταξινομία»: το συνδυασμένο σύνολο ταξινομικών στοιχείων και η ακόλουθη συλλογή συνδέσμων, αμφότερα δημιουργημένα από τον εκδότη:

α)

βάση συνδέσμων παρουσίασης, που ομαδοποιεί τα ταξινομικά στοιχεία·

β)

βάση συνδέσμων υπολογισμού, που εκφράζει την αριθμητική σχέση μεταξύ ταξινομικών στοιχείων·

γ)

βάση συνδέσμων ετικετών, που περιγράφει την έννοια του κάθε ταξινομικού στοιχείου·

δ)

βάση συνδέσμων ορισμών, που διασφαλίζει τη διαστατική εγκυρότητα του παραγόμενου εγγράφου στιγμιοτύπου XBRL έναντι της εκτεταμένης ταξινομίας·

(3)   «ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ»: οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή με τα ΔΠΧΑ, όπως αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 1 της απόφασης 2008/961/ΕΚ.

Άρθρο 3

Ενιαίος ηλεκτρονικός μορφότυπος για την υποβολή αναφορών

Οι εκδότες καταρτίζουν όλες τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους σε μορφότυπο XHTML.

Άρθρο 4

Σήμανση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ

1.   Στις περιπτώσεις όπου οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις περιλαμβάνουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ, οι εκδότες επισημαίνουν τις εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

2.   Οι εκδότες επισημαίνουν, τουλάχιστον, τις γνωστοποιήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II, εφόσον οι εν λόγω γνωστοποιήσεις είναι παρούσες στις εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ.

3.   Οι εκδότες δύνανται να επισημαίνουν γνωστοποιήσεις που παρουσιάζονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ πλην εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 2.

4.   Για τις σημάνσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, οι εκδότες χρησιμοποιούν τη γλώσσα σήμανσης XBRL και πρέπει να χρησιμοποιούν μια ταξινομία στην οποία τα στοιχεία είναι εκείνα που περιέχονται στη βασική ταξινομία. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το σημείο 4 του παραρτήματος IV, δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν στοιχεία που περιέχονταν στη βασική ταξινομία, οι εκδότες δημιουργούν στοιχεία εκτεταμένης ταξινομίας όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 5

Σήμανση άλλων τμημάτων των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων

1.   Εκδότες οι οποίοι έχουν συσταθεί σε κράτη μέλη μπορούν να επισημαίνουν όλα τα τμήματα των ετήσιων οικονομικών εκθέσεών τους, πλην εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 4 εάν χρησιμοποιούν τη γλώσσα σήμανσης XBRL και μια ταξινομία ειδική για τα εν λόγω τμήματα και η εν λόγω ταξινομία παρέχεται από το κράτος μέλος στο οποίο έχουν συσταθεί.

2.   Εκδότες οι οποίοι έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες δεν επισημαίνουν τυχόν τμήματα των ετήσιων οικονομικών εκθέσεών τους πλην των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ.

Άρθρο 6

Κοινοί κανόνες για σημάνσεις

Για τις σημάνσεις που γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, οι εκδότες πρέπει να συμμορφώνεται με τα εξής:

α)

την ενσωμάτωση των σημάνσεων στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των εκδοτών σε μορφότυπο XHTML χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές Inline XBRL που ορίζονται στο παράρτημα III·

β)

τις απαιτήσεις για τη σήμανση και τους κανόνες υποβολής που ορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 7

Αρχεία ταξινομίας XBRL

Η ESMA δύναται να δημοσιεύει μηχανικώς αναγνώσιμη και τηλεφορτώσιμα αρχεία ταξινομίας XBRL βασισμένα στην κύρια ταξινόμηση. Τα αρχεία αυτά πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα V.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις οι οποίες περιέχουν οικονομικές καταστάσεις για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).

(3)  Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη χρήση από εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών των εθνικών λογιστικών προτύπων ορισμένων τρίτων χωρών και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς για την προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων (ΕΕ L 340 της 19.12.2008, σ. 112).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Υπόμνημα για τους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος II, και για τους Πίνακες των Παραρτημάτων IV και VI

ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΣ/ ΠΡΟΘΕΜΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ

text block

δηλώνει ότι ο τύπος στοιχείου είναι μπλοκ κειμένου· χρησιμοποιείται για τη σήμανση μεγαλύτερων συνόλων πληροφοριών, όπως σημειώσεις, λογιστικές πολιτικές ή πίνακες· τα μπλοκ κειμένου είναι μη αριθμητικά στοιχεία γραμμής

text

δηλώνει ότι ο τύπος στοιχείου είναι κείμενο (μια ακολουθία αλφαριθμητικών χαρακτήρων)· χρησιμοποιείται για τη σήμανση σύντομων αφηγηματικών πληροφοριών· τα στοιχεία κειμένου είναι μη αριθμητικά στοιχεία γραμμής

yyyy-mm-dd

δηλώνει ότι ο τύπος στοιχείου είναι ημερομηνία· τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία γραμμής και μη αριθμητικά

X

δηλώνει ότι ο τύπος στοιχείου είναι νομισματικό (αριθμός σε δηλωμένο νόμισμα)· τα στοιχεία αυτά είναι αριθμητικά στοιχεία γραμμής

X.XX

δηλώνει ότι ο τύπος στοιχείου είναι τιμή σε δεκαδική μορφή (όπως εκατοστιαίο ποσοστό ή τιμή «ανά μετοχή»)· τα στοιχεία αυτά είναι αριθμητικά στοιχεία γραμμής

shares

δηλώνει ότι ο τύπος στοιχείου είναι αριθμός μετοχών· τα στοιχεία αυτά είναι αριθμητικά στοιχεία γραμμής

table

δηλώνει την αρχή μιας δομής που αναπαρίσταται με πίνακα όπου οι γραμμές και οι στήλες συντελούν στον ορισμό μιας οικονομικής έννοιας στην τομή τους

axis

δηλώνει μια διαστασιακή ιδιότητα σε δομή πίνακα

member

δηλώνει ένα μέλος μιας διάστασης σε άξονα

guidance

δηλώνει ένα στοιχείο που υποστηρίζει τη φυλλομέτρηση του περιεχομένου ταξινομίας

role

δηλώνει ένα στοιχείο που αναπαριστά ένα τμήμα μιας ταξινομίας, π.χ. κατάσταση οικονομικής θέσης, κατάσταση εσόδων, κάθε επιμέρους σημείωση, κλ.π.

abstract

δηλώνει ένα στοιχείο ομαδοποίησης ή μια επικεφαλίδα

instant or duration

δηλώνει ότι η νομισματική αξία αντιπροσωπεύει απόθεμα (εάν πρόκειται για στιγμιαία) ή ροή (εάν πρόκειται για διάρκεια)

credit or debit

δηλώνει το «φυσικό» υπόλοιπο της γνωστοποίησης

esef_cor

πρόθεμα που τίθεται στους Πίνακες των Παραρτημάτων IV και VI για τα στοιχεία που ορίζονται στον χώρο ονομάτων «http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor»

esef_all

πρόθεμα που τίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος VI για τα στοιχεία που ορίζονται στον χώρο ονομάτων «http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all»

esma_technical

πρόθεμα που τίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος VI για τα στοιχεία που ορίζονται στον χώρο ονομάτων «http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical»

ifrs-full

πρόθεμα που τίθεται στους Πίνακες των Παραρτημάτων IV και VI για τα στοιχεία που ορίζονται στον χώρο ονομάτων «http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υποχρεωτικές σημάνσεις

1.

Οι εκδότες επισημαίνουν όλα τα αριθμητικά στοιχεία σε δηλωμένο νόμισμα που γνωστοποιούνται στον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση των ταμειακών ροών σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ.

2.

Οι εκδότες θέτουν σήμανση σε όλες τις γνωστοποιήσεις, που πραγματοποιούνται είτε σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ είτε με σχετική παραπομπή σε άλλα μέρη των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα, οι οποίες αντιστοιχούν στα στοιχεία του Πίνακα 1 του παρόντος Παραρτήματος.

3.

Οι εκδότες θέτουν σήμανση σε όλες τις γνωστοποιήσεις, που πραγματοποιούνται είτε σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ είτε με σχετική παραπομπή σε άλλα μέρη των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέστερα, οι οποίες αντιστοιχούν στα στοιχεία του Πίνακα 2 του παρόντος Παραρτήματος.

Πίνακας 1

Υποχρεωτικά στοιχεία της βασικής ταξινομίας που πρέπει να επισημαίνονται για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα

Ετικέτα

Τύπος δεδομένων και άλλα χαρακτηριστικά

Παραπομπές στα ΔΠΧΑ

Επωνυμία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας ή άλλος προσδιορισμός της ταυτότητας

text

ΔΛΠ 1 51 α

Επεξήγηση της μεταβολής της επωνυμίας της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας ή άλλου προσδιορισμού της ταυτότητας από το τέλος της προηγούμενης περιόδου αναφοράς

text

ΔΛΠ 1 51 α

Έδρα της οικονομικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 α

Νομική μορφή της οικονομικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 α

Χώρα σύστασης

text

ΔΛΠ 1 138 α

Διεύθυνση της έδρας της οικονομικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 α

Κύρια εγκατάσταση

text

ΔΛΠ 1 138 α

Περιγραφή της φύσης των εργασιών της οικονομικής οντότητας και των κυριότερων δραστηριοτήτων της

text

ΔΛΠ 1 138 β

Επωνυμία μητρικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 γ, ΔΛΠ 24 13

Επωνυμία τελικής μητρικής του ομίλου

text

ΔΛΠ 24 13, ΔΛΠ 1 138 γ

Πίνακας 2

Υποχρεωτικά στοιχεία της βασικής ταξινομίας που πρέπει να επισημαίνονται για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέστερα

Ετικέτα

Τύπος δεδομένων και άλλα χαρακτηριστικά

Παραπομπές στα ΔΠΧΑ

Επωνυμία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας ή άλλος προσδιορισμός της ταυτότητας

text

ΔΛΠ 1 51 α

Επεξήγηση της μεταβολής της επωνυμίας της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας ή άλλου προσδιορισμού της ταυτότητας από το τέλος της προηγούμενης περιόδου αναφοράς

text

ΔΛΠ 1 51 α

Έδρα της οικονομικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 α

Νομική μορφή της οικονομικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 α

Χώρα σύστασης

text

ΔΛΠ 1 138 α

Διεύθυνση της έδρας της οικονομικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 α

Κύρια εγκατάσταση

text

ΔΛΠ 1 138 α

Περιγραφή της φύσης των εργασιών της οικονομικής οντότητας και των κυριότερων δραστηριοτήτων της

text

ΔΛΠ 1 138 β

Επωνυμία μητρικής οντότητας

text

ΔΛΠ 1 138 γ, ΔΛΠ 24 13

Επωνυμία τελικής μητρικής του ομίλου

text

ΔΛΠ 24 13, ΔΛΠ 1 138 γ

Διάρκεια ζωής οντότητας περιορισμένης διάρκειας ζωής

text

ΔΛΠ 1 138 δ

Δήλωση συμμόρφωσης με τα ΔΠΧΑ [text block]

text block

ΔΛΠ 1 16

Επεξήγηση της παρέκκλισης από ΔΠΧΑ

text

ΔΛΠ 1 20 Β, ΔΛΠ 1 20 γ

Επεξήγηση των οικονομικών επιπτώσεων της παρέκκλισης από ΔΠΧΑ

text

ΔΛΠ 1 20 δ

Γνωστοποίηση αβεβαιοτήτων σχετικά με την ικανότητα της οικονομικής οντότητας να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 25

Επεξήγηση του γεγονότος και της βάσης για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων όταν αυτές δεν καταρτίζονται στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

text

ΔΛΠ 1 25

Επεξήγηση του λόγου για τον οποίο η οικονομική οντότητα δεν θεωρείται συνεχιζόμενη δραστηριότητα

text

ΔΛΠ 1 25

Περιγραφή του λόγου για τον οποίο χρησιμοποιείται μεγαλύτερη ή μικρότερη περίοδος υποβολής αναφορών

text

ΔΛΠ 1 36 α

Περιγραφή του γεγονότος ότι ποσά που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα

text

ΔΛΠ 1 36 β

Γνωστοποίηση ανακατατάξεων ή αλλαγών στην παρουσίαση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 41

Επεξήγηση των πηγών αβεβαιότητας των εκτιμήσεων με σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές προσαρμογές

text

ΕΔΔΠΧΑ 14 10, ΔΛΠ 1 125

Γνωστοποίηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με σημαντικό κίνδυνο σημαντικών προσαρμογών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 125

Μερίσματα που αναγνωρίζονται ως διανομές προς τους ιδιοκτήτες ανά μετοχή

X, duration

ΔΛΠ 1 107

Μερίσματα που προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν πριν οι οικονομικές καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση αλλά δεν αναγνωρίσθηκαν ως διανομή στους ιδιοκτήτες

X duration

ΔΛΠ 10 13, ΔΛΠ 1 137

Μερίσματα που προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν πριν οι οικονομικές καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση αλλά δεν αναγνωρίσθηκαν ως διανομή στους ιδιοκτήτες ανά μετοχή

X.XX duration

ΔΛΠ 1 137 α

Γνωστοποίηση λογιστικών κρίσεων και εκτιμήσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση δεδουλευμένων εξόδων και άλλων υποχρεώσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση συγγενών επιχειρήσεων [text block]

text block

ΔΠΧΑ 12 B4 δ, ΔΛΠ 27 17 β, ΔΛΠ 27 16 β

Γνωστοποίηση αμοιβής ελεγκτών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση βάσης ενοποίησης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση βάσης κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, αγροτικής παραγωγής κατά τη στιγμή της συγκομιδής και κρατικών επιχορηγήσεων που συνδέονται με βιολογικά περιουσιακά στοιχεία [text block]

text block

ΔΛΠ 41 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση δανειοληπτικών πράξεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση συνενώσεων επιχειρήσεων [text block]

text block

ΔΠΧΑ 3 Γνωστοποιήσεις

Γνωστοποίηση ταμειακών διαθεσίμων και υπολοίπων διαθεσίμων σε κεντρικές τράπεζες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση κατάστασης ταμειακών ροών [text block]

text block

ΔΛΠ 7 Κατάσταση των Ταμειακών Ροών

Γνωστοποίηση μεταβολών λογιστικών πολιτικών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση μεταβολών λογιστικών πολιτικών, λογιστικών εκτιμήσεων και λαθών [text block]

text block

ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές

Γνωστοποίηση εξασφαλίσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση των αξιώσεων και των καταβληθεισών παροχών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση δεσμεύσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση δεσμεύσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 37 86

Γνωστοποίηση κόστους πωληθέντων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση πιστωτικού κινδύνου [text block]

text block

Έναρξη ισχύος 1.1.2018 ΔΠΧΑ 7 Πιστωτικός κίνδυνος, ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρεωστικών μέσων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση αναβαλλόμενου κόστους απόκτησης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση αναβαλλόμενων εσόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση αναβαλλόμενων φόρων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση καταθέσεων από τράπεζες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση καταθέσεων από πελάτες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εξόδων αποσβέσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση διακοπεισών δραστηριοτήτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση μερισμάτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση κερδών ανά μετοχή [text block]

text block

ΔΛΠ 33 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση επιδράσεων των μεταβολών των τιμών συναλλάγματος [text block]

text block

ΔΛΠ 21 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση παροχών σε εργαζομένους [text block]

text block

ΔΛΠ 19 Πεδίο εφαρμογής

Γνωστοποίηση λειτουργικών τομέων της οικονομικής οντότητας [text block]

text block

ΔΠΧΑ 8 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση γεγονότων μετά την περίοδο αναφοράς [text block]

text block

ΔΛΠ 10 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση εξόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εξόδων κατά είδος [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από έρευνα και αξιολόγηση [text block]

text block

ΔΠΧΑ 6 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση επιμέτρησης εύλογης αξίας [text block]

text block

ΔΠΧΑ 13 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εσόδων (εξόδων) από αμοιβές και προμήθειες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών εξόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών εσόδων (εξόδων) [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών εσόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων για διαπραγμάτευση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων [text block]

text block

ΔΠΧΑ 7 Πεδίο εφαρμογής

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων διακρατούμενων για διαπραγμάτευση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων διακρατούμενων για διαπραγμάτευση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση πρώτης εφαρμογής [text block]

text block

ΔΠΧΑ 1 Παρουσίαση και γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση γενικών και διοικητικών εξόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση γενικών πληροφοριών σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 51

Γνωστοποίηση συνεχιζόμενης δραστηριότητας [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση υπεραξίας [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση κρατικών επιχορηγήσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 20 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση απομείωσης περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 36 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση φόρου εισοδήματος [text block]

text block

ΔΛΠ 12 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με εργαζομένους [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με βασικά διοικητικά στελέχη [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων [text block]

text block

ΔΠΧΑ 4 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση εσόδων από ασφάλιστρα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άυλων περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 38 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση άυλων περιουσιακών στοιχείων και υπεραξίας [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εξόδων για τόκους [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εσόδων από τόκους [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εσόδων από (εξόδων για) τόκους [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση αποθεμάτων [text block]

text block

ΔΛΠ 2 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση υποχρεώσεων επενδυτικών συμβάσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα [text block]

text block

ΔΛΠ 40 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση επενδύσεων που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση επενδύσεων εκτός από επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εκδοθέντος κεφαλαίου [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση κοινοπραξιών [text block]

text block

ΔΛΠ 27 17 β, ΔΠΧΑ 12 B4 β, ΔΛΠ 27 16 β

Γνωστοποίηση προπληρωμών μισθωμάτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση μισθώσεων [text block]

text block

Έναρξη ισχύος 1.1.2019 ΔΠΧΑ 16 Παρουσίαση, Ημερομηνία λήξης 1.1.2019 ΔΛΠ 17 Οι μισθώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των εκμισθωτών, Ημερομηνία λήξης 1.1.2019 ΔΛΠ 17 Οι μισθώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των εκμισθωτών, Έναρξη ισχύος 1.1.2019 ΔΠΧΑ 16 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση κινδύνου ρευστότητας [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση δανείων και προκαταβολών σε τράπεζες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση δανείων και προκαταβολών σε πελάτες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση κινδύνου αγοράς [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση της καθαρής αξίας ενεργητικού που αναλογεί σε μεριδιούχους [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση μη ελεγχουσών συμμετοχών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση και διακοπεισών δραστηριοτήτων [text block]

text block

ΔΠΧΑ 5 Παρουσίαση και γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση των στόχων, των πολιτικών και των διαδικασιών για τη διαχείριση κεφαλαίου [text block]

text block

ΔΛΠ 1 134

Γνωστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων υποχρεώσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων λειτουργικών εξόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων λειτουργικών εσόδων (εξόδων) [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση άλλων λειτουργικών εσόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση προπληρωμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση κέρδους (ζημίας) από λειτουργικές δραστηριότητες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση ενσώματων παγίων [text block]

text block

ΔΛΠ 16 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση προβλέψεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση ανακατάταξης χρηματοοικονομικών μέσων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση αναγνωρισμένων εσόδων από συμβάσεις κατασκευής [text block]

text block

Ημερομηνία λήξης 1.1.2018 ΔΛΠ 11 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση αντασφάλισης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση συνδεδεμένου μέρους [text block]

text block

ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις

Γνωστοποίηση συμφωνιών πώλησης και επαναγοράς και αγοράς και επαναπώλησης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση αποθεματικών που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια [text block]

text block

ΔΛΠ 1 79 β

Γνωστοποίηση ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων τους με περιορισμό χρήσης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εσόδων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε, Ημερομηνία λήξης 1.1.2018 ΔΛΠ 18 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση συμφωνιών παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών [text block]

text block

SIC 29 Ομόφωνη αποδοχή

Γνωστοποίηση μετοχικού κεφαλαίου, αποθεματικών και άλλων συμμετοχικών δικαιωμάτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 79

Γνωστοποίηση συμφωνιών παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών [text block]

text block

ΔΠΧΑ 2 44

Γνωστοποίηση υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση θυγατρικών [text block]

text block

ΔΛΠ 27 17 β, ΔΠΧΑ 12 B4 α, ΔΛΠ 27 16 β

Γνωστοποίηση σημαντικών λογιστικών πολιτικών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117

Γνωστοποίηση φορολογικών απαιτήσεων και πληρωτέων φόρων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εμπορικών και λοιπών πληρωτέων λογαριασμών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση εσόδων (εξόδων) διαπραγμάτευσης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Γνωστοποίηση ιδίων μετοχών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 10 ε

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για βιολογικά περιουσιακά στοιχεία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για κόστος δανεισμού [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για δανειοληπτικές πράξεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συνενώσεις επιχειρήσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συνενώσεις επιχειρήσεων και υπεραξία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για ταμειακές ροές [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για εξασφαλίσεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για κατασκευές σε εξέλιξη [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για δαπάνες απόκτησης πελατών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για προβλέψεις παροπλισμού, αποκατάστασης και εξυγίανσης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για αναβαλλόμενο κόστος απόκτησης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έξοδα αποσβέσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών μέσων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και αντιστάθμιση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για προσδιορισμό των στοιχείων που συνθέτουν ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα [text block]

text block

ΔΛΠ 7 46

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για διακοπείσες δραστηριότητες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για εκπτώσεις και μειώσεις τιμών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για μερίσματα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για κέρδη ανά μετοχή [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για δικαιώματα εκπομπών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για παροχές σε εργαζομένους [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έξοδα που σχετίζονται με το περιβάλλον [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έκτακτα στοιχεία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έξοδα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για δαπάνες έρευνας και αξιολόγησης text block]

text block

ΔΠΧΑ 6 24 α

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επιμέτρηση εύλογης αξίας [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έσοδα και έξοδα αμοιβών και προμηθειών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για χρηματοοικονομικά έξοδα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για χρηματοοικονομικές εγγυήσεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για χρηματοοικονομικά μέσα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για χρηματοοικονομικά μέσα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για μετατροπή συναλλάγματος [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για αμοιβές δικαιόχρησης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για το νόμισμα λειτουργίας [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για υπεραξία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για κρατικές επιχορηγήσεις [text block]

text block

ΔΛΠ 20 39 α

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για αντιστάθμιση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επενδύσεις που διακρατούνται μέχρι τη λήξη [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για απομείωση περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για φόρο εισοδήματος [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για ασφαλιστήρια συμβόλαια και σχετιζόμενα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα [text block]

text block

ΔΠΧΑ 4 37 α

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έσοδα και έξοδα τόκων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επενδύσεις σε κοινοπραξίες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επενδύσεις σε ακίνητα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επενδύσεις εκτός από επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για εκδοθέν κεφάλαιο [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για μισθώσεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για δάνεια και απαιτήσεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επιμέτρηση αποθεμάτων [text block]

text block

ΔΛΠ 2 36 α

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για εξορυκτικά περιουσιακά στοιχεία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για δικαιώματα εξόρυξης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συμψηφισμό χρηματοοικονομικών μέσων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για περιουσιακά στοιχεία προγραμματισμού [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για ενσώματα πάγια [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για προβλέψεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για ανακατάταξη χρηματοοικονομικών μέσων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για αναγνώριση στα αποτελέσματα της διαφοράς μεταξύ εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και τιμής συναλλαγής [text block]

text block

ΔΠΧΑ 7 28 α

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για αναγνώριση εσόδων [text block]

text block

Ημερομηνία λήξης 1.1.2018 ΔΛΠ 18 35 α, ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για μεταβατικούς λογαριασμούς ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για αντασφάλιση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για επισκευές και συντήρηση [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς και αγοράς και επαναπώλησης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έξοδα έρευνας και ανάπτυξης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμά τους με περιορισμό χρήσης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για πληροφόρηση κατά τομέα [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συναλλαγές που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για κόστος αποκάλυψης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για θυγατρικές [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για φόρους εκτός του φόρου εισοδήματος [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για παροχές εξόδου από την υπηρεσία [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για εμπορικούς και λοιπούς πληρωτέους λογαριασμούς [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για έσοδα και έξοδα διαπραγμάτευσης [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συναλλαγές με μη ελέγχουσες συμμετοχές [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για ίδιες μετοχές [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή της λογιστικής πολιτικής για δικαιώματα αγοράς μετοχών [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β

Περιγραφή λοιπών λογιστικών πολιτικών απαραίτητων για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων [text block]

text block

ΔΛΠ 1 117 β


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Εφαρμοστέες προδιαγραφές Inline XBRL

1.

Οι εκδότες μεριμνούν ώστε το έγγραφο με το στιγμιότυπο Inline XBRL να είναι έγκυρο ως προς την προδιαγραφή Inline XBRL 1.1 και να είναι σύμφωνο με το Μητρώο Μονάδων XBRL.

2.

Οι εκδότες μεριμνούν ώστε τα αρχεία εκτεταμένης ταξινομίας XBRL του εκδότη να είναι έγκυρα ως προς τις προδιαγραφές XBRL 2.1 και XBRL Dimensions 1.0.

3.

Οι εκδότες υποβάλλουν το έγγραφο με το στιγμιότυπο Inline XBRL και τα αρχεία εκτεταμένης ταξινομίας XBRL του εκδότη ως ενιαία δέσμη υποβολής αναφοράς, όπου τα αρχεία ταξινομίας XBRL είναι ομαδοποιημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές «Taxonomy Packages».

4.

Οι εκδότες μεριμνούν ώστε τόσο το έγγραφο με το στιγμιότυπο Inline XBRL όσο και η εκτεταμένη ταξινομία του εκδότη να πληρούν τις απαιτήσεις των κανόνων επισήμανσης και συμπλήρωσης αρχείων, που παρατίθενται στο Παράρτημα IV.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κανόνες επισήμανσης και συμπλήρωσης αρχείων

1.

Οι εκδότες διασφαλίζουν ότι το έγγραφο με το στιγμιότυπο Inline XBRL περιέχει δεδομένα ενός μόνον εκδότη, ούτως ώστε όλοι οι αναγνωριστικοί κωδικοί οντότητας στα περιεχόμενα να είναι ταυτόσημοι.

2.

Οι εκδότες αυτοπροσδιορίζονται στο έγγραφο με το στιγμιότυπο Inline XBRL, χρησιμοποιώντας τους αναγνωριστικούς κωδικούς νομικής οντότητας ISO 17442 στους αναγνωριστικούς κωδικούς νομικής οντότητας και τα συστήματα στο πλαίσιο XBRL.

3.

Όταν θέτουν σήμανση στις γνωστοποιήσεις, οι εκδότες χρησιμοποιούν το στοιχείο της βασικής ταξινομίας με την πλησιέστερη λογιστική έννοια με τη γνωστοποίηση όπου τίθεται σήμανση. Εάν φαίνεται να υπάρχει επιλογή μεταξύ των στοιχείων της βασικής ταξινομίας, οι εκδότες θα πρέπει να επιλέγουν το στοιχείο με την πλέον στενή λογιστική έννοια και/ή πεδίο εφαρμογής.

4.

Εάν το πλησιέστερο στοιχείο της βασικής ταξινομίας δεν θα αναπαριστούσε ορθά τη λογιστική έννοια της γνωστοποίησης όπου τίθεται σήμανση, όπως απαιτείται βάσει του σημείου 3, οι εκδότες δημιουργούν ένα στοιχείο εκτεταμένης ταξινομίας και το χρησιμοποιούν για τη σήμανση της σχετικής γνωστοποίησης. Όλα τα στοιχεία εκτεταμένης ταξινομίας που δημιουργούνται

α)

δεν επαναλαμβάνουν την έννοια και το πεδίο εφαρμογής οποιουδήποτε στοιχείου της βασικής ταξινομίας·

β)

προσδιορίζουν τον δημιουργό του στοιχείου·

γ)

τους αποδίδεται κατάλληλο χαρακτηριστικό υπολοίπου·

δ)

έχουν τυποποιημένες ετικέτες στη γλώσσα που αντιστοιχεί στη γλώσσα της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. Συνιστάται να προστίθενται ετικέτες και σε άλλες γλώσσες. Όλες οι ετικέτες αντιστοιχούν στη λογιστική έννοια και στο πεδίο εφαρμογής των υποκείμενων επιχειρηματικών εννοιών που περιγράφονται.

5.

Οι εκδότες διασφαλίζουν ότι κάθε στοιχείο εκτεταμένης ταξινομίας, που χρησιμοποιείται για τη σήμανση μιας γνωστοποίησης στην ετήσια οικονομική έκθεση, περιλαμβάνεται σε τουλάχιστον μία ιεραρχία της βάσης συνδέσμων παρουσίασης και της βάσης συνδέσμων ορισμών της εκτεταμένης ταξινομίας.

6.

Οι εκδότες χρησιμοποιούν τις βάσεις συνδέσμων υπολογισμού της εκτεταμένης ταξινομίας τους για να τεκμηριώσουν τις αριθμητικές σχέσεις μεταξύ των αριθμητικών στοιχείων της βασικής και/ή της εκτεταμένης ταξινομίας, και ιδίως για τις αριθμητικές σχέσεις μεταξύ των στοιχείων της βασικής και/ή της εκτεταμένης ταξινομίας από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση των ταμειακών ροών.

7.

Για τον εντοπισμό του μέρους των οικονομικών καταστάσεων στο οποίο αναφέρονται οι σημάνσεις, οι εκδότες χρησιμοποιούν ειδικά στοιχεία ριζικής ταξινομίας ως αφετηρίες για τα αντίστοιχα μέρη των οικονομικών καταστάσεων στις βάσεις συνδέσμων παρουσίασης της εκτεταμένης ταξινομίας τους. Οι ονομασίες στοιχείων, οι ετικέτες και τα προθέματα αυτών των στοιχείων ριζικής ταξινομίας παρατίθενται στον Πίνακα 1.

Πίνακας

Ονομασίες στοιχείων, ετικέτες και προθέματα των ριζικών στοιχείων

Prefix

Element name

Ετικέτα

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Υποδοχέας του ισολογισμού - το στοιχείο αυτό ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται ως αφετηρία για τον ισολογισμό

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Υποδοχέας των αποτελεσμάτων - το στοιχείο αυτό ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται ως αφετηρία για την κατάσταση αποτελεσμάτων εάν τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται χωριστά

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Υποδοχέας της κατάστασης συνολικών εσόδων - το στοιχείο αυτό ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται ως αφετηρία για την κατάσταση συνολικών εσόδων εάν γνωστοποιείται χωριστά ή όταν η κατάσταση αποτελεσμάτων και η κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων συνδυάζονται σε μία ενιαία κατάσταση

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Υποδοχέας της κατάστασης ταμειακών ροών - το στοιχείο αυτό ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται ως αφετηρία για την κατάσταση ταμειακών ροών

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Υποδοχέας της κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων - το στοιχείο αυτό ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται ως αφετηρία για την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Υποδοχέας για σημειώσεις, λογιστικές πολιτικές και υποχρεωτικά στοιχεία βασικής ταξινομίας - το στοιχείο αυτό ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται ως αφετηρία για σημάνσεις των γνωστοποιήσεων στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων

Τα ειδικά στοιχεία ριζικής ταξινομίας περιλαμβάνονται επίσης στα αρχεία ταξινομίας XBRL που καταρτίζονται από την ESMA.

8.

Στην εκτεταμένη ταξινομία τους, οι εκδότες δεν αντικαθιστούν τις ετικέτες ή τις παραπομπές των στοιχείων της βασικής ταξινομίας. Μπορούν να προστίθενται ειδικές ετικέτες των εκδοτών στα στοιχεία της βασικής ταξινομίας.

9.

Οι εκδότες διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία της εκτεταμένης ταξινομίας του εκδότη, με τα οποία τίθεται σήμανση στον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση των ταμειακών ροών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ, αγκυρώνονται σε ένα ή περισσότερα στοιχεία της βασικής ταξινομίας. Συγκεκριμένα:

α)

ο εκδότης αγκυρώνει το στοιχείο της εκτεταμένης ταξινομίας του στο στοιχείο της βασικής ταξινομίας που έχει την πλησιέστερη ευρύτερη λογιστική έννοια και/ή πεδίο εφαρμογής με αυτό το στοιχείο της εκτεταμένης ταξινομίας του εκδότη. Ο εκδότης επισημαίνει τη σχέση του σχετικού στοιχείου της εκτεταμένης ταξινομίας με το σχετικό στοιχείο της βασικής ταξινομίας στη βάση συνδέσμων ορισμών της εκτεταμένης ταξινομίας του εκδότη. Το στοιχείο της εκτεταμένης ταξινομίας εμφανίζεται ως ο στόχος της σχέσης·

β)

ο εκδότης μπορεί να αγκυρώσει το στοιχείο της εκτεταμένης ταξινομίας στο στοιχείο ή στα στοιχεία της βασικής ταξινομίας που έχουν την πλησιέστερη στενότερη λογιστική έννοια και/ή πεδίο εφαρμογής με το σχετικό στοιχείο της εκτεταμένης ταξινομίας. Ο εκδότης επισημαίνει τη σχέση του σχετικού στοιχείου της εκτεταμένης ταξινομίας με το σχετικό στοιχείο ή στοιχεία της βασικής ταξινομίας στη βάση συνδέσμων ορισμών της εκτεταμένης ταξινομίας του εκδότη. Το στοιχείο της εκτεταμένης ταξινομίας εμφανίζεται ως η πηγή της σχέσης ή των σχέσεων. Σε περίπτωση που το στοιχείο της εκτεταμένης ταξινομίας συνδυάζει έναν αριθμό στοιχείων της βασικής ταξινομίας, ο εκδότης αγκυρώνει το εν λόγω στοιχείο της εκτεταμένης ταξινομίας σε καθένα από αυτά τα στοιχεία της βασικής ταξινομίας, εκτός από οποιοδήποτε τέτοιο στοιχείο ή στοιχεία της βασικής ταξινομίας που ευλόγως θεωρούνται ασήμαντα.

10.

Παρά τα οριζόμενα στο σημείο 9, οι εκδότες δεν χρειάζεται να αγκυρώνουν σε άλλο στοιχείο της βασικής ταξινομίας ένα στοιχείο της εκτεταμένης ταξινομίας που χρησιμοποιείται για τη σήμανση μιας γνωστοποίησης στον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων ή την κατάσταση των ταμειακών ροών, το οποίο είναι υποσύνολο άλλων γνωστοποιήσεων στην ίδια κατάσταση.

11.

Οι εκδότες μεριμνούν ώστε ο τύπος δεδομένων και ο τύπος περιόδου ενός ταξινομικού στοιχείου, που χρησιμοποιείται για τη σήμανση μιας γνωστοποίησης, να αντικατοπτρίζει τη λογιστική έννοια της γνωστοποίησης με σήμανση. Οι εκδότες δεν καθορίζουν ούτε εφαρμόζουν προσαρμοσμένο τύπο για ένα ταξινομικό στοιχείο, εάν καθορίζεται ήδη κατάλληλος τύπος στις προδιαγραφές XBRL ή στο Μητρώο Τύπων Δεδομένων XBRL.

12.

Όταν θέτουν σήμανση στις γνωστοποιήσεις, οι εκδότες δεν χρησιμοποιούν αριθμητικά ταξινομικά στοιχεία για να θέσουν σήμανση σε διαφορετικές τιμές για ένα δεδομένο πλαίσιο (ανάλυση οντότητας, περιόδου και διαστασιακή) εκτός εάν η διαφορά είναι αποτέλεσμα στρογγυλοποίησης που σχετίζεται με την παρουσίαση των ίδιων πληροφοριών με διαφορετική κλίμακα σε περισσότερες από μία θέσεις στην ίδια ετήσια οικονομική έκθεση.

13.

Όταν θέτουν σήμανση στις γνωστοποιήσεις, οι εκδότες χρησιμοποιούν μη αριθμητικά ταξινομικά στοιχεία κατά τρόπο ώστε να τίθεται σήμανση σε όλες τις γνωστοποιήσεις που ανταποκρίνονται στον ορισμό του αντίστοιχου στοιχείου. Οι εκδότες δεν θέτουν τις σημάνσεις μόνον εν μέρει ή επιλεκτικά.

14.

Οι εκδότες μεριμνούν ώστε το έγγραφο με το στιγμιότυπο Inline XBRL να μην περιέχει εκτελέσιμο κώδικα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Αρχεία ταξινομίας XBRL

Τα αρχεία ταξινομίας XBRL που δημοσιεύονται από την ESMA:

α)

προσδιορίζουν, ως στοιχεία XBRL, όλα τα στοιχεία της βασικής ταξινομίας·

β)

αποδίδουν χαρακτηριστικά στα στοιχεία της βασικής ταξινομίας σύμφωνα με τον τύπο τους, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα I·

γ)

παρέχουν τις ετικέτες που είναι αναγνώσιμες από τον άνθρωπο, όπως παρατίθενται στον Πίνακα του Παραρτήματος VI, που τεκμηριώνουν την έννοια των στοιχείων της βασικής ταξινομίας, καθώς και παραπομπές·

δ)

καθορίζουν δομές που διευκολύνουν τη φυλλομέτρηση του περιεχομένου ταξινομίας και την κατανόηση του ορισμού ενός στοιχείου της βασικής ταξινομίας στο πλαίσιο των άλλων στοιχείων της βασικής ταξινομίας·

ε)

καθορίζουν σχέσεις που επιτρέπουν στους εκδότες να αγκυρώνουν στοιχεία της εκτεταμένης ταξινομίας σε στοιχεία της βασικής ταξινομίας·

στ)

είναι έγκυρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές XBRL 2.1, τις προδιαγραφές XBRL Dimensions 1.0 και είναι ομαδοποιημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές «Taxonomy Packages», όπως παρατίθεται στο Παράρτημα III·

ζ)

περιέχουν τις αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες για την ανάπτυξη λύσεων ΤΠ που υποστηρίζουν την κατάρτιση εναρμονισμένων ετήσιων οικονομικών εκθέσεων·

η)

προσδιορίζουν σε ποιες περιόδους αναφέρονται.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Σχεδιάγραμμα της βασικής ταξινομίας

Πίνακας

Σχεδιάγραμμα της βασικής ταξινομίας για τη σήμανση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ

Πρόθεμα

Ονομασία στοιχείου/ρόλος URI

Τύπος στοιχείου και χαρακτηριστικά

Ετικέτα

Ετικέτα τεκμηρίωσης

Παραπομπές

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Αφύσικα μεγάλες μεταβολές σε τιμές περιουσιακών στοιχείων ή συναλλαγματικές ισοτιμίες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει αφύσικα μεγάλες μεταβολές σε τιμές περιουσιακών στοιχείων ή συναλλαγματικές ισοτιμίες.

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 ζ

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Λογιστικές εκτιμήσεις [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Λογιστικές εκτιμήσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει περιουσιακό στοιχείο, υποχρέωση ή περιοδική ανάλωση περιουσιακού στοιχείου, κατόπιν προσαρμογών που προκύπτουν από την εκτίμηση της παρούσας κατάστασης και των αναμενόμενων μελλοντικών ωφελειών και δεσμεύσεων που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Λογιστικές εκτιμήσεις», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration credit

Λογιστικό κέρδος

Το ποσό κέρδους (ζημίας) μιας περιόδου, πριν από την αφαίρεση των εξόδων φόρου. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ ii, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ i

ifrs-full

Accruals

X instant credit

Δεδουλευμένα

Το ποσό των υποχρεώσεων για πληρωμές αγαθών ή υπηρεσιών, που έχουν παραληφθεί ή παρασχεθεί, αλλά δεν έχουν πληρωθεί, τιμολογηθεί ή τυπικά συμφωνηθεί με τον προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων ποσών οφειλόμενων σε εργαζομένους.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant credit

Δεδουλευμένα και αναβαλλόμενα έσοδα

Το ποσό των δεδουλευμένων και αναβαλλόμενων εσόδων. [Παραπομπή: Δεδουλευμένα· Αναβαλλόμενα έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Δεδουλευμένα και αναβαλλόμενα έσοδα [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Δεδουλευμένα και αναβαλλόμενα έσοδα που κατατάσσονται ως τρέχοντα

Το ποσό των δεδουλευμένων και αναβαλλόμενων εσόδων που κατατάσσονται ως τρέχοντα. [Παραπομπή: Δεδουλευμένα και αναβαλλόμενα έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Δεδουλευμένα και αναβαλλόμενα έσοδα που κατατάσσονται ως τρέχοντα [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Δεδουλευμένα και αναβαλλόμενα έσοδα που κατατάσσονται ως μη τρέχοντα

Το ποσό των δεδουλευμένων και αναβαλλόμενων εσόδων που κατατάσσονται ως μη τρέχοντα. [Παραπομπή: Δεδουλευμένα και αναβαλλόμενα έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Δεδουλευμένα και αναβαλλόμενα έσοδα που κατατάσσονται ως μη τρέχοντα [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant credit

Δεδουλευμένα που κατατάσσονται ως τρέχοντα

Το ποσό των δεδουλευμένων που κατατάσσονται ως τρέχοντα. [Παραπομπή: Δεδουλευμένα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Δεδουλευμένα που κατατάσσονται ως μη τρέχοντα

Το ποσό των δεδουλευμένων που κατατάσσονται ως μη τρέχοντα. [Παραπομπή: Δεδουλευμένα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant debit

Δεδουλευμένα έσοδα

Το ποσό περιουσιακού στοιχείου που αντιπροσωπεύει έσοδα που αποκτήθηκαν, αλλά δεν έχουν ληφθεί ακόμη.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AccumulatedAllowanceForUncollectibleMinimumLeasePaymentsReceivable

X instant credit

Σωρευμένη πρόβλεψη για τις ανείσπρακτες απαιτήσεις από την ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων

Το ποσό της σωρευμένης πρόβλεψης για τις ανείσπρακτες απαιτήσεις από την ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων. Ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων είναι πληρωμές που ο μισθωτής οφείλει ή μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλλει κατά τη μισθωτική περίοδο, μη περιλαμβανομένων του ενδεχόμενου μισθώματος, του κόστους επισκευής και συντήρησης και των φόρων που καταβάλλονται από τον εκμισθωτή και επιστρέφονται σε αυτόν, καθώς επίσης: α) από πλευράς μισθωτή, κάθε ποσό εγγυημένο από τον ίδιο ή από τρίτο μέρος που συνδέεται με τον μισθωτή· ή β) από πλευράς εκμισθωτή, κάθε υπολειμματική αξία εγγυημένη στον εκμισθωτή από: i) τον μισθωτή, ii) έναν τρίτο που συνδέεται με τον μισθωτή, ή iii) ένα τρίτο μέρος που δεν συνδέεται με τον εκμισθωτή και που έχει την οικονομική δυνατότητα να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που προβλέπει η εγγύηση.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 17 47 δ - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Σωρευμένη αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η σωρευμένη αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες προσδιορίζονται ως: α) είτε ως το ποσό της μεταβολής στην εύλογη αξία τους που δεν μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές των συνθηκών της αγοράς που δημιούργησαν κίνδυνο αγοράς· ή β) είτε χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική μέθοδο την οποία η οικονομική οντότητα θεωρεί ως αντιπροσωπευτικότερη του ποσού της μεταβολής στην εύλογη αξία που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου του περιουσιακού στοιχείου. [Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Κίνδυνος αγοράς [member]· Αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 γ - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Σωρευμένη αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας πιστωτικών παραγώγων ή παρόμοιων μέσων συναφών με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Η σωρευμένη αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας πιστωτικών παραγώγων ή παρόμοιων μέσων που είναι συναφή με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Παράγωγα [member]· Αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας πιστωτικών παραγώγων ή παρόμοιων μέσων συναφών με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 δ - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant credit

Σωρευμένη αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου της υποχρέωσης

Η σωρευμένη αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. [Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Κίνδυνος αγοράς [member]· Αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου της υποχρέωσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 10 α, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 10A α - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Σωρευμένη αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας δανείου ή απαίτησης, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η σωρευμένη αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας δανείων ή απαιτήσεων, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες προσδιορίζονται ως: α) είτε ως το ποσό της μεταβολής στην εύλογη αξία τους που δεν μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές των συνθηκών της αγοράς που δημιούργησαν τον κίνδυνο αγοράς· ή β) είτε χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική μέθοδο την οποία η οικονομική οντότητα θεωρεί ως αντιπροσωπευτικότερη του ποσού της μεταβολής στην εύλογη αξία που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου του περιουσιακού στοιχείου. [Παραπομπή: Κίνδυνος αγοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 γ - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Σωρευμένη αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας πιστωτικών παραγώγων ή παρόμοιων μέσων συναφών με δάνεια ή απαιτήσεις

Η συνολική αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας πιστωτικών παραγώγων ή παρόμοιων μέσων που είναι συναφή με δάνεια ή απαιτήσεις. [Παραπομπή: Παράγωγα [member]· Αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας πιστωτικών παραγώγων ή παρόμοιων μέσων συναφών με δάνεια ή απαιτήσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 δ - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης· Έξοδα αποσβέσεων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 δ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 75 β, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 17 32 - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 γ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 γ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 54 στ

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Σωρευμένες αποσβέσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει σωρευμένες αποσβέσεις. [Παραπομπή: Έξοδα αποσβέσεων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 73 δ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 75 β, κοινή πρακτική: ΔΛΠ 17 32 - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019, κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 γ, κοινή πρακτική: ΔΛΠ 40 79 γ, κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 54 στ

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant debit

Σωρευμένη προσαρμογή της αντιστάθμισης εύλογης αξίας σε αντισταθμισμένο στοιχείο που περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία, περιουσιακά στοιχεία

Το συσσωρευμένο ποσό της προσαρμογής της αντιστάθμισης εύλογης αξίας σε αντισταθμισμένο στοιχείο που περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία του αντισταθμισμένου στοιχείου, που αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως περιουσιακό στοιχείο. [Παραπομπή: Αντισταθμισμένα στοιχεία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24Β α ii - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant credit

Σωρευμένη προσαρμογή της αντιστάθμισης εύλογης αξίας σε αντισταθμισμένο στοιχείο που περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία, υποχρεώσεις

Το συσσωρευμένο ποσό της προσαρμογής της αντιστάθμισης εύλογης αξίας σε αντισταθμισμένο στοιχείο που περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία του αντισταθμισμένου στοιχείου, που αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως υποχρέωση. [Παραπομπή: Αντισταθμισμένα στοιχεία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24Β α ii - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant debit

Σωρευμένη προσαρμογή της αντιστάθμισης εύλογης αξίας που υπολείπεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για αντισταθμισμένο στοιχείο που έπαυσε να προσαρμόζεται ώστε να περιλαμβάνει κέρδη και ζημίες αντιστάθμισης, περιουσιακά στοιχεία

Το συσσωρευμένο ποσό της προσαρμογής της αντιστάθμισης εύλογης αξίας που υπολείπεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για αντισταθμισμένο στοιχείο που είναι χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο επιμετρούμενο στο αποσβεσμένο κόστος και έχει παύσει να προσαρμόζεται ώστε να περιλαμβάνει τα κέρδη και τις ζημίες της αντιστάθμισης. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος· Αντισταθμισμένα στοιχεία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24Β α v - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant credit

Σωρευμένη προσαρμογή της αντιστάθμισης εύλογης αξίας που υπολείπεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για αντισταθμισμένο στοιχείο που έπαυσε να προσαρμόζεται ώστε να περιλαμβάνει κέρδη και ζημίες αντιστάθμισης, υποχρεώσεις

Το συσσωρευμένο ποσό της προσαρμογής της αντιστάθμισης εύλογης αξίας που υπολείπεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για αντισταθμισμένο στοιχείο που είναι χρηματοοικονομική υποχρέωση επιμετρούμενη στο αποσβεσμένο κόστος και έχει παύσει να προσαρμόζεται ώστε να περιλαμβάνει τα κέρδη και τις ζημίες της αντιστάθμισης. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος· Αντισταθμισμένα στοιχεία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24Β α v - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Σωρευμένη απομείωση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τη σωρευμένη απομείωση. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 73 δ, κοινή πρακτική: ΔΛΠ 17 32 - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019, κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 γ, κοινή πρακτική: ΔΛΠ 40 79 γ, κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 54 στ, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35Η - Έναρξη ισχύος 1.1.2018, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 35ΙΔ - Έναρξη ισχύος 1.1.2018, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG29 β - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 37 β - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant credit

Συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα

Το ποσό των συσσωρευμένων στοιχείων εσόδων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων προσαρμογών ανακατάταξης) που δεν αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται σύμφωνα με άλλα ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: ΔΠΧΑ [member]· Λοιπά συνολικά έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration debit

Έξοδα απόκτησης και διοικητικής λειτουργίας σχετικά με ασφαλιστήρια συμβόλαια

Το ποσό των εξόδων απόκτησης και διοικητικής λειτουργίας που σχετίζεται με ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant credit

Εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης συμμετοχικού δικαιώματος στον αποκτώμενο που κατέχεται από αποκτώντα αμέσως πριν από την ημερομηνία απόκτησης

Η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης του συμμετοχικού δικαιώματος στον αποκτώμενο που κατέχεται από τον αποκτώντα αμέσως πριν από την ημερομηνία απόκτησης, σε συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιστ i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant credit

Μεταβιβασθέν αντάλλαγμα, εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης

Η εύλογη αξία, κατά την ημερομηνία της απόκτησης, του μεταβιβασθέντος ανταλλάγματος σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 στ

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης του συνολικού μεταβιβασθέντος ανταλλάγματος [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Σχετικό με τις αποκτήσεις κόστος για συναλλαγή, που αναγνωρίζεται χωριστά από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την ανάληψη υποχρεώσεων σε συνένωση επιχειρήσεων

Το ποσό του σχετικού με τις αποκτήσεις κόστους για συναλλαγές, που αναγνωρίζεται χωριστά από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την ανάληψη υποχρεώσεων σε συνενώσεις επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιγ

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Σχετικό με τις αποκτήσεις κόστος αναγνωριζόμενο ως έξοδα για συναλλαγή, που αναγνωρίζεται χωριστά από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την ανάληψη υποχρεώσεων σε συνένωση επιχειρήσεων

Το ποσό του σχετικού με τις αποκτήσεις κόστους που αναγνωρίζεται ως έξοδα για συναλλαγές, το οποίο αναγνωρίζεται χωριστά από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την ανάληψη υποχρεώσεων σε συνενώσεις επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιγ

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που προκύπτει από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50 ε

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, αναβαλλόμενο κόστος απόκτησης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια

Η αύξηση του αναβαλλόμενου κόστους απόκτησης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια, το οποίο προκύπτει από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Αναβαλλόμενο κόστος απόκτησης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 37 ε

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration debit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία

Η αύξηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας που προκύπτει από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 118 ε i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας

Η αύξηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, πλην της υπεραξίας, που προκύπτει από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, επενδύσεις σε ακίνητα

Η αύξηση των επενδύσεων σε ακίνητα που προκύπτει από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 β, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων

Η αύξηση των υποχρεώσεων βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 37 ε

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration credit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, άλλες προβλέψεις

Η αύξηση των άλλων προβλέψεων που προκύπτει από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Άλλες προβλέψεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, ενσώματα πάγια

Η αύξηση των ενσώματων παγίων που προκύπτει από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, αντασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία

Η αύξηση των αντασφαλιστικών περιουσιακών στοιχείων που προκύπτει από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Αντασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 37 ε

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Αναλογιστική παραδοχή των προεξοφλητικών επιτοκίων

Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται ως η σημαντική αναλογιστική παραδοχή για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας μιας υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην παρούσα αξία· Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Αναλογιστική παραδοχή των προεξοφλητικών επιτοκίων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα προεξοφλητικά επιτόκια που χρησιμοποιούνται ως αναλογιστικές παραδοχές. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Αναλογιστική παραδοχή των αναμενόμενων ποσοστών πληθωρισμού

Το αναμενόμενο ποσοστό πληθωρισμού που χρησιμοποιείται ως σημαντική αναλογιστική παραδοχή για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας μιας υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]· Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην παρούσα αξία· Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Αναλογιστική παραδοχή των αναμενόμενων ποσοστών πληθωρισμού [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα αναμενόμενα ποσοστά πληθωρισμού που χρησιμοποιούνται ως αναλογιστικές παραδοχές. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Αναλογιστική παραδοχή των αναμενόμενων ποσοστών αυξήσεων συντάξεων

Το αναμενόμενο ποσοστό αυξήσεων των συντάξεων που χρησιμοποιείται ως σημαντική αναλογιστική παραδοχή για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας μιας υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]· Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην παρούσα αξία· Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Αναλογιστική παραδοχή των αναμενόμενων ποσοστών αυξήσεων συντάξεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα αναμενόμενα ποσοστά αυξήσεων των συντάξεων που χρησιμοποιούνται ως αναλογιστικές παραδοχές. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Αναλογιστική παραδοχή των αναμενόμενων ποσοστών μισθολογικών αυξήσεων

Το αναμενόμενο ποσοστό μισθολογικών αυξήσεων που χρησιμοποιείται ως σημαντική αναλογιστική παραδοχή για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας μιας υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]· Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην παρούσα αξία· Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Αναλογιστική παραδοχή των αναμενόμενων ποσοστών μισθολογικών αυξήσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα αναμενόμενα ποσοστά μισθολογικών αυξήσεων που χρησιμοποιούνται ως αναλογιστικές παραδοχές. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement

 

Αναλογιστική παραδοχή του προσδόκιμου ζωής μετά τη συνταξιοδότηση

Το προσδόκιμο ζωής μετά τη συνταξιοδότηση που χρησιμοποιείται ως σημαντική αναλογιστική παραδοχή για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας μιας υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην παρούσα αξία· Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Αναλογιστική παραδοχή του προσδόκιμου ζωής μετά τη συνταξιοδότηση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το προσδόκιμο ζωής μετά τη συνταξιοδότηση που χρησιμοποιείται ως αναλογιστικές παραδοχές. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Αναλογιστική παραδοχή των τάσεων των συντελεστών ιατροφαρμακευτικών δαπανών

Η τάση των συντελεστών των ιατροφαρμακευτικών δαπανών που χρησιμοποιείται ως σημαντική αναλογιστική παραδοχή για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας μιας υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην παρούσα αξία· Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Αναλογιστική παραδοχή των τάσεων των συντελεστών ιατροφαρμακευτικών δαπανών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις τάσεις των συντελεστών των ιατροφαρμακευτικών δαπανών που χρησιμοποιούνται ως αναλογιστικές παραδοχές. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

 

Αναλογιστική παραδοχή των ποσοστών θνησιμότητας

Το ποσοστό θνησιμότητας που χρησιμοποιείται ως σημαντική αναλογιστική παραδοχή για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας μιας υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην παρούσα αξία· Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Αναλογιστική παραδοχή των ποσοστών θνησιμότητας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα ποσοστά θνησιμότητας που χρησιμοποιούνται ως αναλογιστικές παραδοχές. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge

 

Αναλογιστική παραδοχή της ηλικίας συνταξιοδότησης

Η ηλικία συνταξιοδότησης που χρησιμοποιείται ως σημαντική αναλογιστική παραδοχή για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας μιας υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. [Παραπομπή: Υποχρέωση καθορισμένων παροχών, στην παρούσα αξία· Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Αναλογιστική παραδοχή της ηλικίας συνταξιοδότησης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την ηλικία συνταξιοδότησης που χρησιμοποιείται ως αναλογιστικές παραδοχές. [Παραπομπή: Αναλογιστικές παραδοχές [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Αναλογιστικές παραδοχές [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Αναλογιστικές παραδοχές [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις αναλογιστικές παραδοχές. Οι αναλογιστικές παραδοχές είναι οι αμερόληπτες και αμοιβαία συμβατές καλύτερες εκτιμήσεις της οικονομικής οντότητας για τις δημογραφικές και οικονομικές μεταβλητές που θα προσδιορίσουν το τελικό κόστος των παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Αναλογιστικές παραδοχές», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από μεταβολές στις δημογραφικές παραδοχές, καθαρή υποχρέωση (καθαρό περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών

Η μείωση (αύξηση) της καθαρής υποχρέωσης (του καθαρού περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένων παροχών που προέρχεται από αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από μεταβολές στις δημογραφικές παραδοχές, οι οποίες οδηγούν σε επανεπιμετρήσεις της καθαρής υποχρέωσης (του καθαρού περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένων παροχών. Οι δημογραφικές παραδοχές αφορούν θέματα όπως: α) τη θνησιμότητα· β) δείκτες κινητικότητας προσωπικού, ανικανότητας και πρόωρης αποχώρησης· γ) την αναλογία των μελών του προγράμματος με προστατευόμενα μέλη που θα είναι επιλέξιμα για παροχές· δ) την αναλογία των μελών του προγράμματος που θα επιλέξουν κάθε μορφή διαθέσιμης επιλογής πληρωμής βάσει των όρων του προγράμματος· και ε) ποσοστά αξιώσεων βάσει των προγραμμάτων ιατροφαρμακευτικών παροχών. [Παραπομπή: Καθαρή υποχρέωση (καθαρό περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 γ ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από μεταβολές στις οικονομικές παραδοχές, καθαρή υποχρέωση (καθαρό περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών

Η μείωση (αύξηση) της καθαρής υποχρέωσης (του καθαρού περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένων παροχών που προέρχεται από αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από μεταβολές στις οικονομικές παραδοχές, οι οποίες οδηγούν σε επανεπιμετρήσεις της καθαρής υποχρέωσης (του καθαρού περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένων παροχών. Οι οικονομικές παραδοχές αφορούν στοιχεία όπως: α) το προεξοφλητικό επιτόκιο· β) τα επίπεδα παροχών, εξαιρουμένου του κόστους των παροχών που πρέπει να καλυφθεί από τους εργαζομένους, και μελλοντικούς μισθούς· γ) στην περίπτωση των ιατροφαρμακευτικών παροχών, μελλοντικές ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διεκπεραίωσης των αξιώσεων (ήτοι των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν κατά την επεξεργασία και διευθέτηση των αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και των αμοιβών του διακανονιστή)· και δ) πληρωτέοι φόροι από το πρόγραμμα σε εισφορές που σχετίζονται με υπηρεσία πριν από την περίοδο αναφοράς ή με παροχές που απορρέουν από την εν λόγω υπηρεσία. [Παραπομπή: Καθαρή υποχρέωση (καθαρό περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141 γ iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές, καθαρή υποχρέωση (καθαρό περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών

Η μείωση (αύξηση) της καθαρής υποχρέωσης (του καθαρού περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένων παροχών που προέρχεται από αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές, οι οποίες οδηγούν σε επανεπιμετρήσεις της καθαρής υποχρέωσης (του καθαρού περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένων παροχών. Οι εμπειρικές προσαρμογές αφορούν τις επιπτώσεις των διαφορών μεταξύ των προηγούμενων αναλογιστικών παραδοχών και των όσων πραγματικά συνέβησαν. [Παραπομπή: Καθαρή υποχρέωση (καθαρό περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 19 141 γ

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant credit

Αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία

Η παρούσα αξία των αναμενόμενων πληρωμών από ένα πρόγραμμα παροχών εξόδου από την υπηρεσία σε τωρινούς και πρώην εργαζομένους, που αφορά τις ήδη παρασχεθείσες υπηρεσίες.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 δ

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Πρόσθετη πρόβλεψη που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, λογαριασμός πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Το ποσό της πρόσθετης πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Λογαριασμός πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 16 - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις για ποσά που αναγνωρίζονται από την ημερομηνία απόκτησης για κάθε κύρια κατηγορία αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και αναληφθεισών υποχρεώσεων [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με μεταβατικούς λογαριασμούς ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση της οικονομικής οντότητας σε κινδύνους

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση της οικονομικής οντότητας σε κινδύνους, όταν τα ποσοτικά στοιχεία που γνωστοποιούνται δεν είναι αντιπροσωπευτικά.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την οικονομική επίδραση συνένωσης επιχειρήσεων

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την οικονομική επίδραση των συνενώσεων επιχειρήσεων, που απαιτούνται για την εκπλήρωση των στόχων του ΔΠΧΑ 3. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τις αλλαγές των κινδύνων που συνδέονται με συμμετοχές σε δομημένες οικονομικές οντότητες [text block]

Η γνωστοποίηση συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τη φύση και τις αλλαγές των κινδύνων που συνδέονται με τις συμμετοχές σε δομημένες οικονομικές οντότητες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών [text block]

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων γνωστοποίησης του ΔΠΧΑ 2. [Παραπομπή: Συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration credit

Πρόσθετες υποχρεώσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται σε συνένωση επιχειρήσεων

Το ποσό των πρόσθετων ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται σε συνενώσεις επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται σε συνένωση επιχειρήσεων· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Πρόσθετες υποχρεώσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται σε συνένωση επιχειρήσεων [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant credit

Πρόσθετο καταβεβλημένο κεφάλαιο

Το εισπραχθέν ή εισπρακτέο ποσό από την έκδοση μετοχών της οντότητας καθ’ υπέρβαση της ονομαστικής αξίας και εισπραχθέντα ποσά από άλλες συναλλαγές που αφορούν μετοχές ή μετόχους της οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Πρόσθετο καταβεβλημένο κεφάλαιο [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα εισπραχθέντα ποσά από την έκδοση μετοχών της οντότητας καθ’ υπέρβαση της ονομαστικής αξίας και εισπραχθέντα ποσά από άλλες συναλλαγές που αφορούν τις μετοχές ή τους μετόχους της οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration credit

Πρόσθετες προβλέψεις, άλλες προβλέψεις

Το ποσό των πρόσθετων άλλων προβλέψεων που έγιναν. [Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 84 β

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Πρόσθετες προβλέψεις, άλλες προβλέψεις [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration debit

Πρόσθετη αναγνώριση, υπεραξία

Το ποσό της πρόσθετης υπεραξίας που αναγνωρίστηκε, εκτός από την υπεραξία που περιλαμβάνεται σε ομάδα διάθεσης που, κατά την απόκτηση, πληροί τα κριτήρια ώστε να ταξινομηθεί ως κατεχόμενη προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5. [Παραπομπή: Υπεραξία· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration debit

Προσθήκες από αποκτήσεις, επενδύσεις σε ακίνητα

Το ποσό των προσθηκών στις επενδύσεις σε ακίνητα, που προέρχονται από αποκτήσεις. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 α, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration debit

Προσθήκες από αγορές, βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των προσθηκών στα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, που προέρχονται από αγορές. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50 β

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration debit

Προσθήκες από μεταγενέστερες δαπάνες που αναγνωρίστηκαν ως περιουσιακά στοιχεία, βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των προσθηκών στα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, που προέρχονται από μεταγενέστερες δαπάνες που αναγνωρίστηκαν ως περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration debit

Προσθήκες από μεταγενέστερες δαπάνες που αναγνωρίστηκαν ως περιουσιακά στοιχεία, επενδύσεις σε ακίνητα

Το ποσό των προσθηκών στις επενδύσεις σε ακίνητα, που προέρχονται από μεταγενέστερες δαπάνες που αναγνωρίστηκαν ως περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 α, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Προσθήκες, επενδύσεις σε ακίνητα [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Προσθήκες πλην μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων

Η αύξηση των υποχρεώσεων βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων, που προκύπτει από προσθήκες πλην μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG37 β, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Προσθήκες πλην μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των προσθηκών στα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία πλην εκείνων που αποκτήθηκαν μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Προσθήκες πλην μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, βιολογικά περιουσιακά στοιχεία [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Προσθήκες πλην μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας

Το ποσό των προσθηκών στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, πλην της υπεραξίας, πλην εκείνων που αποκτήθηκαν μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Προσθήκες πλην μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, επενδύσεις σε ακίνητα

Το ποσό των προσθηκών στις επενδύσεις σε ακίνητα πλην εκείνων που αποκτήθηκαν μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76 α, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Προσθήκες πλην μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, ενσώματα πάγια

Το ποσό των προσθηκών στα ενσώματα πάγια πλην εκείνων που αποκτήθηκαν μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Προσθήκες πλην μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, αντασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των προσθηκών στα αντασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία πλην εκείνων που αποκτήθηκαν μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]· Αντασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 37 ε

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration debit

Προσθήκες στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός από χρηματοοικονομικά μέσα, αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία, καθαρά περιουσιακά στοιχεία καθορισμένων παροχών, και δικαιώματα που προκύπτουν βάσει ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Το ποσό των προσθηκών στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός από τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία καθορισμένων παροχών και τα δικαιώματα που προκύπτουν βάσει ασφαλιστηρίων συμβολαίων. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία· Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]· Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία· Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 24 β, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 28 ε

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration debit

Προσθήκες στα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης

Το ποσό των προσθηκών στα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53 η - Έναρξη ισχύος 1.1.2019

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Διεύθυνση της έδρας της οικονομικής οντότητας

Η διεύθυνση στην οποία βρίσκεται η έδρα της οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 138 α

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Διεύθυνση από όπου μπορεί κάποιος να προμηθευτεί τις οικονομικές καταστάσεις

Η διεύθυνση από όπου μπορεί κάποιος να προμηθευτεί τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τελικής ή οποιασδήποτε ενδιάμεσης μητρικής εταιρείας της οντότητας, που είναι σύμφωνες προς τα ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: Ενοποιημένες [member]· ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 α

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Προσαρμοσμένος μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών σε κυκλοφορία

Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών σε κυκλοφορία συν ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών που θα εκδίδονταν κατά τη μετατροπή όλων των δυνητικών μειωτικών τίτλων που είναι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές. [Παραπομπή: Κοινές μετοχές [member]· Σταθμισμένος μέσος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 70 β

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration debit

Προσαρμογές για έξοδα αποσβέσεων

Προσαρμογές για έξοδα αποσβέσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)· Έξοδα αποσβέσεων]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration debit

Ποσά που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια και συμπεριλαμβάνονται σε λογιστική αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέωσης), που η απόκτηση ή ανάληψή τους ήταν αντισταθμισμένη, πολύ πιθανή προσδοκώμενη συναλλαγή, μετά την αφαίρεση του φόρου

Τα ποσά που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια και συμπεριλαμβάνονται στο αρχικό κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέωσης), που η απόκτηση ή ανάληψή τους ήταν αντισταθμισμένη, πολύ πιθανή προσδοκώμενη συναλλαγή, μετά την αφαίρεση του φόρου. [Παραπομπή: Λογιστική αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23 ε - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration debit

Προσαρμογές για τρέχοντες φόρους προηγούμενων περιόδων

Προσαρμογές εξόδων (εσόδων) φόρου που αναγνωρίζονται στην περίοδο για τους τρέχοντες φόρους προηγούμενων περιόδων.

παράδειγμα: ΔΛΠ 12 80 β

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration debit

Προσαρμογές για μείωση (αύξηση) των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration debit

Προσαρμογές για μείωση (αύξηση) των παράγωγων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των παράγωγων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration debit

Προσαρμογές για μείωση (αύξηση) των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων για διαπραγμάτευση

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διακρατούμενων για διαπραγμάτευση, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που ταξινομούνται ως διακρατούμενα για διαπραγμάτευση· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration debit

Προσαρμογές για μείωση (αύξηση) των αποθεμάτων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των αποθεμάτων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Αποθέματα· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 α

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration debit

Προσαρμογές για μείωση (αύξηση) των δανείων και προκαταβολών σε τράπεζες

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των δανείων και προκαταβολών σε τράπεζες, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Δάνεια και προκαταβολές σε τράπεζες· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration debit

Προσαρμογές για μείωση (αύξηση) των δανείων και προκαταβολών σε πελάτες

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των δανείων και προκαταβολών σε πελάτες, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration debit

Προσαρμογές για μείωση (αύξηση) των άλλων περιουσιακών στοιχείων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των άλλων περιουσιακών στοιχείων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Άλλα περιουσιακά στοιχεία· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration debit

Προσαρμογές για μείωση (αύξηση) των άλλων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των άλλων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration debit

Προσαρμογές για μείωση (αύξηση) των άλλων λειτουργικών απαιτήσεων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των άλλων λειτουργικών απαιτήσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 α

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration debit

Προσαρμογές για μείωση (αύξηση) σε συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης και εξασφαλίσεις σε μετρητά σε δανειοληψία τίτλων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) σε συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης και εξασφαλίσεις σε μετρητά σε δανειοληψία τίτλων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης και εξασφαλίσεις σε μετρητά σε δανειοληψία τίτλων· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration debit

Προσαρμογές για μείωση (αύξηση) εισπρακτέων εμπορικών λογαριασμών

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) εισπρακτέων εμπορικών λογαριασμών, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 α

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Προσαρμογές για μείωση (αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων

Προσαρμογές για τη μείωση (αύξηση) των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration debit

Προσαρμογές για αναβαλλόμενα έξοδα φόρου

Προσαρμογές για αναβαλλόμενα έξοδα φόρου, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα έξοδα (έσοδα) φόρου· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Προσαρμογές για αναβαλλόμενους φόρους προηγούμενων περιόδων

Προσαρμογές εξόδων (εσόδων) φόρου που αναγνωρίζονται στην περίοδο για τους αναβαλλόμενους φόρους προηγούμενων περιόδων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Προσαρμογές για έξοδα αποσβέσεων

Προσαρμογές για έξοδα αποσβέσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Έξοδα αποσβέσεων· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 β

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Προσαρμογές για έξοδα αποσβέσεων και ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα

Προσαρμογές για έξοδα αποσβέσεων και ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης· Έξοδα αποσβέσεων· Ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration debit

Προσαρμογές για έξοδα αποσβέσεων

Προσαρμογές για έξοδα αποσβέσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration credit

Προσαρμογές για έσοδα από μερίσματα

Προσαρμογές για έσοδα από μερίσματα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Έσοδα από μερίσματα· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration debit

Προσαρμογές για ζημίες (κέρδη) επί της εύλογης αξίας

Προσαρμογές για ζημίες (κέρδη) επί της εύλογης αξίας, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 β

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration debit

Προσαρμογές για χρηματοοικονομικά έξοδα

Προσαρμογές για χρηματοοικονομικά έξοδα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έξοδα· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 γ

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration credit

Προσαρμογές για χρηματοοικονομικά έσοδα

Προσαρμογές για χρηματοοικονομικά έσοδα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration credit

Προσαρμογές για χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)

Προσαρμογές για καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα ή έξοδα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration credit

Προσαρμογές για κέρδος (ζημία) από διαθέσεις επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις

Προσαρμογές για κέρδος (ζημία) από διαθέσεις επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]· Κοινοπραξίες [member]· Θυγατρικές [member]· Επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Προσαρμογές για κέρδος (ζημία) από διαθέσεις, ενσώματα πάγια

Προσαρμογές για κέρδος (ζημία) από διαθέσεις ενσώματων παγίων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)· Ενσώματα πάγια· Διαθέσεις, ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration credit

Προσαρμογές για κέρδη (ζημίες) από μεταβολή στην εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης, βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Προσαρμογές για κέρδη (ζημίες) από μεταβολές στην εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration credit

Προσαρμογές για κέρδη (ζημίες) από μεταβολή στην εύλογη αξία παραγώγων

Προσαρμογές για κέρδη (ζημίες) από μεταβολές στην εύλογη αξία παραγώγων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Παράγωγα [member]· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration credit

Προσαρμογές για κέρδη (ζημίες) από προσαρμογή της εύλογης αξίας, επενδύσεις σε ακίνητα

Προσαρμογές για κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από μεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα· Κέρδη (ζημίες) από προσαρμογή της εύλογης αξίας, επενδύσεις σε ακίνητα Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration debit

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, υπεραξία

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης επί της υπεραξίας, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Υπεραξία· Ζημία απομείωσης· Ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 β

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration debit

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από έρευνα και αξιολόγηση

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) σε περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από έρευνα και αξιολόγηση, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από έρευνα και αξιολόγηση [member]· Ζημία απομείωσης· Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration debit

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, αποθέματα

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) στα αποθέματα, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Αποθέματα· Ζημία απομείωσης· Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration debit

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, δάνεια και προκαταβολές

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) σε δάνεια και προκαταβολές, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενσώματα πάγια

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) στα ενσώματα πάγια, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) σε εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις· Ζημία απομείωσης· Προσαρμογές για ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα· Ζημία απομείωσης (αναστροφή ζημίας απομείωσης) που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration debit

Προσαρμογές για έξοδα φόρου εισοδήματος

Προσαρμογές για έξοδα φόρου εισοδήματος, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration debit

Προσαρμογές για αύξηση (μείωση) των αναβαλλόμενων εσόδων

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των αναβαλλόμενων εσόδων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα έσοδα· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration debit

Προσαρμογές για αύξηση (μείωση) των καταθέσεων από τράπεζες

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των καταθέσεων από τράπεζες, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Καταθέσεις από τράπεζες· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration debit

Προσαρμογές για αύξηση (μείωση) των καταθέσεων από πελάτες

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των καταθέσεων από πελάτες, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Καταθέσεις από πελάτες· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration debit

Προσαρμογές για αύξηση (μείωση) των παράγωγων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των παράγωγων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration debit

Προσαρμογές για αύξηση (μείωση) των υποχρεώσεων παροχών σε εργαζομένους

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των υποχρεώσεων παροχών σε εργαζομένους, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration debit

Προσαρμογές για αύξηση (μείωση) των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων διακρατούμενων για διαπραγμάτευση

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων διακρατούμενων για διαπραγμάτευση, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις· Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που πληρούν τον ορισμό των διακρατούμενων για διαπραγμάτευση· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration debit

Προσαρμογές για αύξηση (μείωση) των υποχρεώσεων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων και επενδυτικών συμβάσεων

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των υποχρεώσεων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων και επενδυτικών συμβάσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις επενδυτικών συμβάσεων· Υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration debit

Προσαρμογές για αύξηση (μείωση) άλλων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) άλλων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration debit

Προσαρμογές για αύξηση (μείωση) άλλων υποχρεώσεων

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) άλλων υποχρεώσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Άλλες υποχρεώσεις· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration debit

Προσαρμογές για αύξηση (μείωση) άλλων λειτουργικών υποχρεώσεων

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των άλλων λειτουργικών υποχρεώσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 α

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration debit

Προσαρμογές για αύξηση (μείωση) σε συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς και εξασφαλίσεις σε μετρητά σε δανειοδοσία τίτλων

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) σε συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς και εξασφαλίσεις σε μετρητά σε δανειοδοσία τίτλων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς και εξασφαλίσεις σε μετρητά σε δανειοδοσία τίτλων· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration debit

Προσαρμογές για αύξηση (μείωση) πληρωτέων λογαριασμών

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των πληρωτέων λογαριασμών, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 α

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration debit

Προσαρμογές για αύξηση (μείωση) εμπορικών και λοιπών πληρωτέων λογαριασμών

Προσαρμογές για την αύξηση (μείωση) των εμπορικών και λοιπών πληρωτέων λογαριασμών, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Εμπορικοί και λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration debit

Προσαρμογές για αύξηση των άλλων προβλέψεων που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου

Προσαρμογές για τις αυξήσεις των άλλων προβλέψεων που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)· Άλλες προβλέψεις [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration debit

Προσαρμογές για έξοδα για τόκους

Προσαρμογές για έξοδα για τόκους, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Έξοδα για τόκους· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration credit

Προσαρμογές για έσοδα από τόκους

Προσαρμογές για έσοδα από τόκους, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Έσοδα από τόκους· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration debit

Προσαρμογές για ζημίες (κέρδη) από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Προσαρμογές για ζημίες (κέρδη) από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration debit

Προσαρμογές για προβλέψεις

Προσαρμογές για προβλέψεις, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Προβλέψεις· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 β

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration debit

Προσαρμογές για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας)

Προσαρμογές για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Προσαρμογές για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration debit

Προσαρμογές για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών

Προσαρμογές για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 β

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration credit

Προσαρμογές για αδιανέμητα κέρδη συγγενών επιχειρήσεων

Προσαρμογές για αδιανέμητα κέρδη συγγενών επιχειρήσεων, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 β

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration credit

Προσαρμογές για αδιανέμητα κέρδη επενδύσεων που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

Προσαρμογές για αδιανέμητα κέρδη επενδύσεων που λογιστικοποιούνται με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης· Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration debit

Προσαρμογές για μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές ζημίες (κέρδη)

Προσαρμογές για μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές ζημίες (κέρδη), για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20 β

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration debit

Προσαρμογές για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) πλην των μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης

Προσαρμογές, πλην των μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης, για τη συμφωνία κέρδους (ζημίας) με τις καθαρές ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Κέρδος (ζημία)]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant debit

Συνολική προσαρμογή στις λογιστικές αξίες επενδύσεων που δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προηγούμενες ΓΑΛΑ

Το ποσό των συνολικών προσαρμογών στις λογιστικές αξίες, που δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προηγούμενες ΓΑΛΑ (Γ.Π.Λ.A.), των επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας βάσει των ΔΠΧΑ. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]· Λογιστική αξία [member]· Κοινοπραξίες [member]· Προηγούμενες ΓΑΛΑ [member]· Θυγατρικές [member]· Επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις· ΔΠΧΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 31 γ

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Προσαρμογή σε μεσαία αγοραία τιμή συναίνεσης, σημαντικές μη παρατηρήσιμες εισροές,περιουσιακά στοιχεία

Προσαρμογή σε μεσαία αγοραία τιμή συναίνεσης (μη δεσμευτική), που χρησιμοποιείται ως σημαντική μη παρατηρήσιμη εισροή επιπέδου 3 για τα περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B36 γ

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Προσαρμογή σε μεσαία αγοραία τιμή συναίνεσης, σημαντικές μη παρατηρήσιμες εισροές, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας

Προσαρμογή σε μεσαία αγοραία τιμή συναίνεσης (μη δεσμευτική), που χρησιμοποιείται ως σημαντική μη παρατηρήσιμη εισροή επιπέδου 3 για τους ιδίους συμμετοχικούς τίτλους της οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας [member]· Ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B36 γ

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Προσαρμογή σε μεσαία αγοραία τιμή συναίνεσης, σημαντικές μη παρατηρήσιμες εισροές, υποχρεώσεις

Προσαρμογή σε μεσαία αγοραία τιμή συναίνεσης (μη δεσμευτική), που χρησιμοποιείται ως σημαντική μη παρατηρήσιμη εισροή επιπέδου 3 για τις υποχρεώσεις. [Παραπομπή: Επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B36 γ

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration debit

Προσαρμογή στο κέρδος (ζημία) για μερίσματα προνομιούχων μετοχών

Προσαρμογή στο κέρδος (ζημία) για τα μερίσματα προνομιούχων μετοχών, για να υπολογιστεί το κέρδος (ζημία) που αναλογεί στους κατόχους κοινών μετοχών των ιδίων κεφαλαίων της μητρικής οικονομικής οντότητας. [Παραπομπή: Προνομιούχες μετοχές [member]· Κέρδος (ζημία)]

παράδειγμα: ΔΛΠ 33 Παράδειγμα 12 Υπολογισμός και παρουσίαση των βασικών και απομειωμένων κερδών ανά μετοχή (συνολικό παράδειγμα), παράδειγμα: ΔΛΠ 33 70 α

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration debit

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Το ποσό των εξόδων τα οποία η οικονομική οντότητα κατατάσσει ως διοικητικής λειτουργίας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 103, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 99, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 β vi

ifrs-full

Advances

X instant credit

Ληφθείσες προκαταβολές

Το ποσό των πληρωμών που λήφθηκαν για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στο μέλλον.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

AdvancesReceivedForContractsInProgress

X instant credit

Ληφθείσες προκαταβολές για συμβάσεις σε εκτέλεση

Το ποσό των προκαταβολών που λήφθηκαν από την οικονομική οντότητα πριν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες βάσει συμβάσεων κατασκευής.

γνωστοποίηση: ΕΔΔΠΧΑ 15 21 β - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 11 40 β - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration debit

Έξοδα διαφήμισης

Το ποσό των εξόδων που προκύπτουν από τη διαφήμιση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Συνολική προσαρμογή στις λογιστικές αξίες που δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προηγούμενες ΓΑΛΑ [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τη συνολική προσαρμογή στις λογιστικές αξίες που δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προηγούμενες ΓΑΛΑ (Γ.Π.Λ.A.). [Παραπομπή: Λογιστική αξία [member]· Προηγούμενες ΓΑΛΑ [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 30 β

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Συγκεντρωτικές συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις και διακοπείσες δραστηριότητες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις συγκεντρωτικές συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις και διακοπείσες δραστηριότητες. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις και διακοπείσες δραστηριότητες», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Διακοπείσες δραστηριότητες [member]· Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 Παρουσίαση και γνωστοποίηση

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Αθροιστική διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και της τιμής συναλλαγής που δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα

Η αθροιστική διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και της τιμής συναλλαγής για χρηματοοικονομικά μέσα, που δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 28 β

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Σύνολο για επουσιώδεις σε μεμονωμένη βάση συγγενείς επιχειρήσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο για τις συγγενείς επιχειρήσεις που είναι επουσιώδεις σε μεμονωμένη βάση. [Παραπομπή: Συγγενείς επιχειρήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 γ ii, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ β - Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Σύνολο για επουσιώδεις σε μεμονωμένη βάση συνενώσεις επιχειρήσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο για τις συνενώσεις επιχειρήσεων που είναι επουσιώδεις σε μεμονωμένη βάση. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Σύνολο για επουσιώδεις σε μεμονωμένη βάση κοινοπραξίες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο για τις κοινοπραξίες που είναι επουσιώδεις σε μεμονωμένη βάση. [Παραπομπή: Κοινοπραξίες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 21 γ i, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ β - Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Συγκεντρωτική επιμέτρηση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα είδη επιμέτρησης. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Επιμέτρηση», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 32Α, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 α

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Συγκεντρωτικές χρονικές περίοδοι [abstract]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις συγκεντρωτικές χρονικές περιόδους. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Ληκτότητα», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 61, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 17 31 β - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 17 35 α - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 17 47 α - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 17 56 α - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 120 β i - Έναρξη ισχύος 1.1.2018, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 97 - Έναρξη ισχύος 1.1.2019, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 94 - Έναρξη ισχύος 1.1.2019, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 Β35, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23Β α - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Σύνολο για μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για τις οποίες το ποσό υπεραξίας ή άυλων περιουσιακών στοιχείων με αόριστη ωφέλιμη διάρκεια ζωής δεν είναι σημαντικό [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο για τις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για τις οποίες το ποσό της υπεραξίας ή των άυλων περιουσιακών στοιχείων με αόριστη ωφέλιμη διάρκεια ζωής δεν είναι σημαντικό. [Παραπομπή: Μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών [member]· Υπεραξία· Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Σύνολο εύλογων αξιών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο των εύλογων αξιών. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Εύλογη αξία ως τεκμαιρόμενο κόστος», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 1 30 α

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Αγροτική παραγωγή κατά ομάδα [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 46 β ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Αγροτική παραγωγή, ομάδα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλη την αγροτική παραγωγή, όταν διαχωρίζεται κατά ομάδα. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Αγροτική παραγωγή κατά ομάδα», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Τρέχουσα αγροτική παραγωγή]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 46 β ii

ifrs-full

Aircraft

X instant debit

Αεροσκάφη

Το ποσό ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύει τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες της οντότητας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 ε

ifrs-full

AircraftMember

member

Αεροσκάφη [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία των ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύει τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες της οντότητας. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 ε

ifrs-full

AircraftUnderFinanceLeaseMember

member

Αεροσκάφη βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει αεροσκάφη που κατέχει η οικονομική οντότητα βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης. [Παραπομπή: Αεροσκάφη [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37 ε - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Δικαιώματα προσγείωσης σε αεροδρόμιο [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει δικαιώματα προσγείωσης σε αεροδρόμιο.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας εύλογης αξίας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας εύλογης αξίας. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Επίπεδα της ιεραρχίας εύλογης αξίας», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 142, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 β

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Όλοι οι άλλοι τομείς [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει επιχειρηματικές δραστηριότητες και λειτουργικούς τομείς που δεν είναι προς παρουσίαση.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 115 - Έναρξη ισχύος 1.1.2018, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant credit

Λογαριασμός πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Το ποσό λογαριασμού πρόβλεψης που χρησιμοποιείται για την καταγραφή απομειώσεων σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία λόγω πιστωτικών ζημιών. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 16 - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Λογαριασμός πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει λογαριασμό πρόβλεψης που χρησιμοποιείται για την καταγραφή απομειώσεων σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία λόγω πιστωτικών ζημιών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 12 81 ζ

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration debit

Απόσβεση, περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται από πραγματοποιηθείσες δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες

Το ποσό της απόσβεσης για περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται από δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες· Έξοδα αποσβέσεων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 128 β - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration credit

Απόσβεση, αναβαλλόμενο κόστος απόκτησης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια

Το ποσό της απόσβεσης του αναβαλλόμενου κόστους απόκτησης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενο κόστος απόκτησης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια· Έξοδα αποσβέσεων· Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG39 γ, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration debit

Έξοδα αποσβέσεων

Το ποσό των εξόδων αποσβέσεων. Απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή αποσβέσιμων ποσών άυλων περιουσιακών στοιχείων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Απόσβεση, άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας

Το ποσό των αποσβέσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων πλην της υπεραξίας. [Παραπομπή: Έξοδα αποσβέσεων· Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Μέθοδος απόσβεσης, άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας

Η μέθοδος απόσβεσης που χρησιμοποιείται για άυλα περιουσιακά στοιχεία, πλην της υπεραξίας, με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας· Έξοδα αποσβέσεων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 β

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration debit

Απόσβεση κερδών (ζημιών) που προκύπτουν κατά την αγορά αντασφάλισης

Το ποσό της απόσβεσης αναβαλλόμενων κερδών (ζημιών) που προκύπτουν από την αγορά αντασφάλισης. [Παραπομπή: Έξοδα αποσβέσεων· Κέρδη (ζημίες) που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την αγορά αντασφάλισης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 β ii

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Ποσό κατά το οποίο πιστωτικά παράγωγα ή παρόμοια μέσα συναφή με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων μετριάζουν τη μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο

Το ποσό κατά το οποίο τα πιστωτικά παράγωγα ή παρόμοια μέσα που είναι συναφή με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων μετριάζουν τη μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. [Παραπομπή: Δάνεια και απαιτήσεις· Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Παράγωγα [member]· Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 β - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Ποσό κατά το οποίο πιστωτικά παράγωγα ή παρόμοια μέσα συναφή με δάνεια ή απαιτήσεις μετριάζουν τη μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο

Το ποσό κατά το οποίο τα πιστωτικά παράγωγα ή παρόμοια μέσα που είναι συναφή με δάνεια ή απαιτήσεις μετριάζουν τη μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. [Παραπομπή: Δάνεια και απαιτήσεις· Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο· Παράγωγα [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 β - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant debit

Ποσό κατά το οποίο έχει μειωθεί πιστωτικό υπόλοιπο μεταβατικού λογαριασμού επειδή δεν είναι πλέον πλήρως αναστρέψιμο

Το ποσό κατά το οποίο έχει μειωθεί ένα πιστωτικό υπόλοιπο μεταβατικού λογαριασμού επειδή δεν είναι πλέον πλήρως αναστρέψιμο. [Παραπομπή: Πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant credit

Ποσό κατά το οποίο έχει μειωθεί χρεωστικό υπόλοιπο μεταβατικού λογαριασμού επειδή δεν είναι πλέον πλήρως ανακτήσιμο

Το ποσό κατά το οποίο έχει μειωθεί ένα χρεωστικό υπόλοιπο μεταβατικού λογαριασμού επειδή δεν είναι πλέον πλήρως ανακτήσιμο. [Παραπομπή: Χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant debit

Ποσό κατά το οποίο το ανακτήσιμο ποσό μονάδας υπερβαίνει τη λογιστική αξία της

Το ποσό κατά το οποίο το ανακτήσιμο ποσό μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ομάδας μονάδων) υπερβαίνει τη λογιστική αξία της. [Παραπομπή: Λογιστική αξία [member]· Μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 στ i, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 135 ε i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Ποσό κατά το οποίο η αποδοθείσα αξία σε βασική παραδοχή πρέπει να αλλάξει, ούτως ώστε το ανακτήσιμο ποσό μονάδας να ισοδυναμεί με τη λογιστική αξία

Το ποσό κατά το οποίο η αξία που αποδόθηκε σε βασική παραδοχή πρέπει να αλλάξει, ούτως ώστε το ανακτήσιμο ποσό μιας μονάδας να ισοδυναμεί με τη λογιστική αξία της. [Παραπομπή: Λογιστική αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 134 στ iii, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 135 ε iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration debit

Ποσό δαπανών που πραγματοποιούνται από οντότητα για παροχή υπηρεσιών βασικών διοικητικών στελεχών που παρέχονται από χωριστή οντότητα διαχείρισης

Το ποσό των δαπανών που πραγματοποιούνται από την οικονομική οντότητα για την παροχή υπηρεσιών βασικών διοικητικών στελεχών οι οποίες παρέχονται από χωριστή οντότητα διαχείρισης. [Παραπομπή: Βασικά διοικητικά στελέχη της οντότητας ή της μητρικής [member]· Χωριστές οντότητες διαχείρισης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Ποσό ανακατατάξεων ή αλλαγών στην παρουσίαση

Το ποσό που ανακατατάσσεται όταν η οντότητα μεταβάλλει την κατάταξη ή την παρουσίαση στις οικονομικές καταστάσεις της.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 41 β

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Ποσό που απεικονίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και πραγματοποιήθηκε κατά την παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης

Το ποσό που απεικονίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και πραγματοποιήθηκε κατά την παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 10 δ - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration debit

Ποσό που αναταξινομήθηκε από τα αποτελέσματα στα λοιπά συνολικά έσοδα με εφαρμογή προσέγγισης επικάλυψης

Το ποσό που αναταξινομήθηκε από τα αποτελέσματα στα λοιπά συνολικά έσοδα όταν εφαρμόζεται η προσέγγιση επικάλυψης, το οποίο παρουσιάζεται ως χωριστό κονδύλι στα αποτελέσματα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39Δ α - Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration debit

Ποσό που αναταξινομήθηκε από τα αποτελέσματα στα λοιπά συνολικά έσοδα με εφαρμογή προσέγγισης επικάλυψης, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίστηκαν για πρώτη φορά

Το ποσό που αναταξινομήθηκε από τα αποτελέσματα στα λοιπά συνολικά έσοδα σχετικά με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίστηκαν για πρώτη φορά, με την εφαρμογή της προσέγγισης επικάλυψης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ στ i - Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration credit

Ποσό που αναταξινομήθηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα από τα αποτελέσματα με εφαρμογή προσέγγισης επικάλυψης, προ φόρων

Το ποσό που αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα από την αναταξινόμηση από τα αποτελέσματα όταν εφαρμόζεται η προσέγγιση επικάλυψης, προ φόρων. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 35Δ β - Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration credit

Ποσό που αναταξινομήθηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα από τα αποτελέσματα με εφαρμογή προσέγγισης επικάλυψης, μετά την αφαίρεση του φόρου

Το ποσό που αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα από την αναταξινόμηση από τα αποτελέσματα όταν εφαρμόζεται η προσέγγιση επικάλυψης, μετά την αφαίρεση του φόρου. [Παραπομπή: Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 35Δ β - Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

AmountRecognisedAsIncomeFromArrangementInvolvingLegalFormOfLease

X duration credit

Ποσό που αναγνωρίζεται ως έσοδο από συμφωνία που συνεπάγεται τον νομικό τύπο μίσθωσης

Το ποσό που αναγνωρίζεται ως έσοδο από συμφωνίες που συνεπάγονται τον νομικό τύπο μιας μίσθωσης.

γνωστοποίηση: SIC 27 10 β - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant credit

Ποσό που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και συσσωρεύεται στα ίδια κεφάλαια, σχετικά με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση

Το ποσό που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και συσσωρεύεται στα ίδια κεφάλαια, σχετικά με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση. [Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση· Άλλα αποθεματικά· Λοιπά συνολικά έσοδα· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 38, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 5 Παράδειγμα 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Ποσό που αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και συσσωρεύεται στα ίδια κεφάλαια, σχετικά με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια συνιστώσα των ιδίων κεφαλαίων που προκύπτει από ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και συσσωρεύονται στα ίδια κεφάλαια, τα οποία σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση. [Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση· Λοιπά συνολικά έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 38, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 5 Παράδειγμα 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Ποσό που αφαιρείται από το αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών και συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέωσης) ή βέβαιη δέσμευση στην οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης εύλογης αξίας

Το ποσό που αφαιρείται από το αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών και συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέωσης) ή βέβαιη δέσμευση στην οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Αποθεματικό αντισταθμίσεων ταμειακών ροών]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6.5.11 δ i - Έναρξη ισχύος 1.1.2018, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24E α - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Ποσό που αφαιρείται από το αποθεματικό μεταβολής στην αξία των περιθωρίων βάσης συναλλαγματικής ισοτιμίας και συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέωσης) ή βέβαιη δέσμευση στην οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης εύλογης αξίας

Το ποσό που αφαιρείται από το αποθεματικό μεταβολής στην αξία των περιθωρίων βάσης συναλλαγματικής ισοτιμίας και συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέωσης) ή βέβαιη δέσμευση στην οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Αποθεματικό μεταβολής στην αξία των περιθωρίων βάσης συναλλαγματικής ισοτιμίας·

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6.5.16 - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Ποσό που αφαιρείται από το αποθεματικό μεταβολής στην αξία προθεσμιακών στοιχείων προθεσμιακών συμβολαίων και συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέωσης) ή βέβαιη δέσμευση στην οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης εύλογης αξίας

Το ποσό που αφαιρείται από το αποθεματικό μεταβολής στην αξία προθεσμιακών στοιχείων προθεσμιακών συμβολαίων και συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέωσης) ή βέβαιη δέσμευση στην οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Αποθεματικό μεταβολής στην αξία προθεσμιακών στοιχείων προθεσμιακών συμβολαίων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6.5.16 - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Ποσό που αφαιρείται από το αποθεματικό μεταβολής στην αξία της διαχρονικής αξίας δικαιωμάτων προαίρεσης και συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέωσης) ή βέβαιη δέσμευση στην οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης εύλογης αξίας

Το ποσό που αφαιρείται από το αποθεματικό μεταβολής στην αξία της διαχρονικής αξίας δικαιωμάτων προαίρεσης και συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέωσης) ή βέβαιη δέσμευση στην οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Αποθεματικό μεταβολής στην αξία της διαχρονικής αξίας δικαιωμάτων προαίρεσης]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 6.5.15 β i - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Ποσό που παρουσιάζεται στα αποτελέσματα με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται προσέγγιση επικάλυψης

Το ποσό που παρουσιάζεται στα αποτελέσματα με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται η προσέγγιση επικάλυψης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ δ i - Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Ποσά που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 4 Γνωστοποίηση

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Ποσά δαπανών που πραγματοποιούνται, αναβαλλόμενο κόστος απόκτησης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια

Η αύξηση του αναβαλλόμενου κόστους απόκτησης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια, το οποίο προκύπτει από ποσά των δαπανών που πραγματοποιούνται. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενο κόστος απόκτησης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG39 β, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant credit

Πληρωτέα ποσά, συναλλαγές συνδεδεμένων μερών

Τα πληρωτέα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 20, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18 β

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant credit

Άλλα ποσά πληρωτέα στον εκδοχέα σε σχέση με μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία

Τα πληρωτέα ποσά στον εκδοχέα σε σχέση με μεταβιβασθέντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός από τις μη προεξοφλημένες ταμειακές εκροές που θα απαιτούνταν ή μπορεί να απαιτηθούν για την επαναγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται (για παράδειγμα, η τιμή άσκησης δικαιώματος σε συμφωνία προαίρεσης). [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42E δ

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant debit

Εισπρακτέα ποσά, συναλλαγές συνδεδεμένων μερών

Τα εισπρακτέα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 20, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 18 β

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Ποσά που αναγνωρίζονται από την ημερομηνία απόκτησης για κάθε κύρια κατηγορία αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και αναληφθεισών υποχρεώσεων [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Αναγνωρισθέντα ποσά για συναλλαγή, που αναγνωρίζονται χωριστά από απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και ανάληψη υποχρεώσεων σε συνένωση επιχειρήσεων

Τα αναγνωρισθέντα ποσά για συναλλαγή, που αναγνωρίζονται χωριστά από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την ανάληψη υποχρεώσεων σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ιβ iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration debit

Ποσά που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια και αναπροσαρμόζονται έναντι εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την ανακατάταξη από την κατηγορία επιμέτρησης εύλογης αξίας μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων

Τα ποσά που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια και αναπροσαρμόζονται έναντι της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την ανακατάταξη από την κατηγορία επιμέτρησης εύλογης αξίας μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, προ φόρων. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 5.6.5 - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration debit

Ποσά που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια και αναπροσαρμόζονται έναντι εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την ανακατάταξη από την κατηγορία επιμέτρησης εύλογης αξίας μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση του φόρου

Τα ποσά που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια και αναπροσαρμόζονται έναντι της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την ανακατάταξη από την κατηγορία επιμέτρησης εύλογης αξίας μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, μετά την αφαίρεση του φόρου. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 9 5.6.5 - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration debit

Ποσά που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια και συμπεριλαμβάνονται σε λογιστική αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέωσης), που η απόκτηση ή ανάληψή τους ήταν αντισταθμισμένη, πολύ πιθανή προσδοκώμενη συναλλαγή, προ φόρων

Τα ποσά που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια και συμπεριλαμβάνονται στο αρχικό κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (υποχρέωσης), που η απόκτηση ή ανάληψή τους ήταν αντισταθμισμένη, πολύ πιθανή προσδοκώμενη συναλλαγή, προ φόρων. [Παραπομπή: Λογιστική αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23 ε - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Ποσά που υπόκεινται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία μη συμψηφιζόμενα με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα ποσά που υπόκεινται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία και τα οποία δεν συμψηφίζονται με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13Γ δ

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Ποσά που υπόκεινται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία μη συμψηφιζόμενα με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Ποσά που υπόκεινται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία μη συμψηφιζόμενα με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Τα ποσά που υπόκεινται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία και τα οποία δεν συμψηφίζονται με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 13Γ δ

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Ποσά που υπόκεινται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία μη συμψηφιζόμενα με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration debit

Ποσό που θα είχε αναταξινομηθεί από τα αποτελέσματα στα λοιπά συνολικά έσοδα, με εφαρμογή της προσέγγισης επικάλυψης, εάν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν είχαν απο-καθοριστεί

Το ποσό το οποίο θα είχε αναταξινομηθεί από τα αποτελέσματα στα λοιπά συνολικά έσοδα, εάν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν είχαν απο-καθοριστεί από την προσέγγιση επικάλυψης.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ στ ii - Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Ποσό που θα είχε αναφερθεί στα αποτελέσματα εάν είχε εφαρμοστεί το ΔΛΠ 39, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται προσέγγιση επικάλυψης

Το ποσό που θα είχε αναφερθεί στα αποτελέσματα για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται η προσέγγιση επικάλυψης, εάν είχε εφαρμοστεί το ΔΛΠ 39.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΒ δ ii - Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Ανάλυση της ηλικίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα [text block]

Ανάλυση της ηλικίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 37 α - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Ανάλυση πιστωτικών ανοιγμάτων με χρήση εξωτερικού συστήματος πιστοληπτικής διαβάθμισης [text block]

Η γνωστοποίηση ανάλυσης των πιστωτικών ανοιγμάτων με τη χρήση εξωτερικού συστήματος πιστοληπτικής διαβάθμισης. [Παραπομπή: Πιστωτικό άνοιγμα· Εξωτερικές πιστοληπτικές διαβαθμίσεις [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG23 α - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Ανάλυση πιστωτικών ανοιγμάτων με χρήση εσωτερικού συστήματος πιστοληπτικής διαβάθμισης [text block]

Η γνωστοποίηση ανάλυσης των πιστωτικών ανοιγμάτων με τη χρήση εσωτερικού συστήματος πιστοληπτικής διαβάθμισης. [Παραπομπή: Πιστωτικό άνοιγμα· Εσωτερικές πιστοληπτικές διαβαθμίσεις [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG23 α - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 36 γ - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Ανάλυση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει προσδιοριστεί σε ατομική βάση ότι είναι απομειωμένα [text block]

Ανάλυση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει προσδιοριστεί σε ατομική βάση ότι είναι απομειωμένα, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων τους οποίους έλαβε υπόψη η οντότητα όταν προσδιόρισε ότι είναι απομειωμένα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 37 β - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Ανάλυση εσόδων και εξόδων [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Ανακοίνωση προγράμματος διακοπής δραστηριότητας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την ανακοίνωση προγράμματος διακοπής μιας δραστηριότητας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 β

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Ανακοίνωση ή έναρξη υλοποίησης αναδιάρθρωσης μεγάλης κλίμακας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την ανακοίνωση ή έναρξη υλοποίησης μιας αναδιάρθρωσης μεγάλης κλίμακας [member]

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 ε

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής

Ο εφαρμοστέος συντελεστής φόρου εισοδήματος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

Έκταση γης χρησιμοποιούμενη για γεωργία

Η έκταση γης που χρησιμοποιείται για γεωργία από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 46 β i

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseAxis

axis

Συμφωνίες που συνεπάγονται τον νομικό τύπο της μίσθωσης [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: SIC 27 10 - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseMember

member

Συμφωνίες που συνεπάγονται τον νομικό τύπο της μίσθωσης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις συμφωνίες που συνεπάγονται τον νομικό τύπο μίσθωσης. Για παράδειγμα, μια οικονομική οντότητα μπορεί να εκμισθώσει περιουσιακά στοιχεία σε έναν επενδυτή και να επαναμισθώσει τα ίδια στοιχεία ή, εναλλακτικά, να πωλήσει νομίμως περιουσιακά στοιχεία και να επαναμισθώσει τα ίδια στοιχεία. Η μορφή κάθε συμφωνίας και οι όροι της μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Συμφωνίες που συνεπάγονται τον νομικό τύπο της μίσθωσης», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: SIC 27 10 - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Κατεχόμενα χρεωστικά μέσα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των χρεωστικών μέσων που κατέχει η οντότητα, τα οποία εξασφαλίζονται με υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Κατεχόμενα χρεωστικά μέσα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Χρηματοδοτήσεις εξασφαλισμένες με περιουσιακά στοιχεία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει χρηματοδοτήσεις εξασφαλισμένες με περιουσιακά στοιχεία.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 12 B23 β

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Τίτλοι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία, ποσό που συνεισφέρεται στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων προγράμματος

Το ποσό της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων προγραμμάτων καθορισμένων παροχών το οποίο συνιστούν οι τίτλοι που είναι εξασφαλισμένοι με υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος, στην εύλογη αξία· Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 142 ζ

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant debit

Περιουσιακό στοιχείο που αναγνωρίζεται για αναμενόμενη επιστροφή, ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε συνένωση επιχειρήσεων

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αναγνωριστεί για την αναμενόμενη επιστροφή ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις [member]· Αναμενόμενη επιστροφή, ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε συνένωση επιχειρήσεων· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 ι

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant debit

Περιουσιακό στοιχείο που αναγνωρίζεται για αναμενόμενη επιστροφή, άλλες προβλέψεις

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αναγνωριστεί για την αναμενόμενη επιστροφή άλλων προβλέψεων. [Παραπομπή: Αναμενόμενη επιστροφή, άλλες προβλέψεις· Άλλες προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 85 γ

ifrs-full

Assets

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό των πόρων: α) που ελέγχονται από την οικονομική οντότητα ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων· και β) από τους οποίους αναμένεται να εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα μελλοντικά οικονομικά οφέλη.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 55, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 α, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 β, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 ε, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 28 γ, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Περιουσιακά στοιχεία [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση. [Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση [member]· Υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία· Υποχρεώσεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση [member]· Υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία και χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων και των χρεωστικών υπολοίπων μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία· Χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από την αναζήτηση ορυκτών πόρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μεταλλεύματα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και παρόμοιοι μη ανανεώσιμοι πόροι, όταν η οικονομική οντότητα έχει αποκτήσει το νομικό δικαίωμα να ερευνήσει σε συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και ο προσδιορισμός της τεχνικής δυνατότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας της εξόρυξης του ορυκτού πόρου.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6 24 β

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια

Το ποσό των αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 β

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant debit

Ληφθείσες εξασφαλίσεις που δύνανται να πωληθούν ή να επανενεχυριαστούν σε περίπτωση που δεν υπάρχει αθέτηση από τον ιδιοκτήτη της εξασφάλισης, στην εύλογη αξία

Η εύλογη αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί οι οποίες δύνανται να πωληθούν ή να επανενεχυριαστούν σε περίπτωση που δεν υπάρχει αθέτηση υποχρεώσεων από τον οφειλέτη ιδιοκτήτη της εξασφάλισης. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 15 α

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα για αντιστάθμιση υποχρεώσεων που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα για αντιστάθμιση υποχρεώσεων που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία· Υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες]

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 Γ Συμφωνία υποχρεώσεων που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, παράδειγμα: ΔΛΠ 7 44Γ

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων μείον το ποσό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Περιουσιακά στοιχεία μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant credit

Περιουσιακά στοιχεία (υποχρεώσεις) προγράμματος παροχών

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων ενός προγράμματος παροχών εξόδου από την υπηρεσία, μείον οι υποχρεώσεις, εκτός από την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 α

ifrs-full

AssetsObtained

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με πρόσκτηση παρασχεθεισών εξασφαλίσεων ή με ενεργοποίηση λοιπών πιστωτικών ενισχύσεων

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που αποκτά η οντότητα με την πρόσκτηση των εξασφαλίσεων που κατέχει ως εγγύηση ή με την ενεργοποίηση λοιπών πιστωτικών ενισχύσεων (για παράδειγμα, εγγυήσεων). [Παραπομπή: Εγγυήσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 38 α

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος παροχών

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από προγράμματα παροχών εξόδου από την υπηρεσία. [Παραπομπή: Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 α i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Περιουσιακά στοιχεία, εκτός των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων, σε θυγατρικές ή επιχειρηματικές μονάδες που αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων, εκτός των ταμειακών διαθεσίμων ή των ταμειακών ισοδύναμων, σε θυγατρικές ή άλλες επιχειρηματικές μονάδες επί των οποίων αποκτάται ή χάνεται ο έλεγχος. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 40 δ

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται από δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες. Οι δαπάνες για την εξασφάλιση σύμβασης με πελάτη είναι το επαυξητικό κόστος εξασφάλισης της σύμβασης, με το οποίο δεν θα επιβαρυνόταν η οικονομική οντότητα εάν δεν είχε εξασφαλίσει τη σύμβαση. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση σύμβασης με πελάτη είναι οι δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη σύμβαση ή μια αναμενόμενη σύμβαση την οποία η οικονομική οντότητα μπορεί να προσδιορίσει συγκεκριμένα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 128 α - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της οντότητας σε σχέση με δομημένες οντότητες

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της οντότητας σε σχέση με τις συμμετοχές της σε δομημένες οικονομικές οντότητες. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία· Μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 29 α

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant debit

Πωληθείσα ή επανενεχυριασθείσα εξασφάλιση σε περίπτωση που δεν υπάρχει αθέτηση από τον ιδιοκτήτη της εξασφάλισης, στην εύλογη αξία

Η εύλογη αξία πωληθείσας ή επανενεχυριασθείσας εξασφάλισης η οποία ήταν δυνατόν να πωληθεί ή να επανενεχυριαστεί σε περίπτωση που δεν υπάρχει αθέτηση υποχρεώσεων από τον οφειλέτη ιδιοκτήτη της εξασφάλισης. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 15 β

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία που εξακολουθεί να αναγνωρίζει η οικονομική οντότητα

Το ποσό των μεταβιβασθέντων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία εξακολουθεί να αναγνωρίζει πλήρως η οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42Δ ε

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία που εξακολουθεί να αναγνωρίζει η οντότητα κατά την έκταση της συνεχιζόμενης συμμετοχής της

Το ποσό των μεταβιβασθέντων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία εξακολουθεί να αναγνωρίζει η οικονομική οντότητα κατά την έκταση της συνεχιζόμενης συμμετοχής της. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42Δ στ

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία για τα οποία ισχύουν σημαντικοί περιορισμοί

Το ποσό, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου για τα οποία ισχύουν σημαντικοί περιορισμοί (για παράδειγμα, νομοθετικοί, συμβατικοί και κανονιστικοί περιορισμοί) όσον αφορά την ικανότητα της οικονομικής οντότητας να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 13 γ

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration credit

Περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται σε δομημένες οντότητες, κατά τον χρόνο μεταβίβασης

Το ποσό, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, όλων των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται σε δομημένες οικονομικές οντότητες. [Παραπομπή: Μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 27 γ

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων. [Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 55, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG20 β, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 β

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία βάσει εκχωρηθείσας αντασφάλισης

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων βάσει αντασφαλιστικών συμβολαίων στα οποία η οικονομική οντότητα είναι ο ασφαλιζόμενος.

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 55, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG20 γ, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 β

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία με σημαντικό κίνδυνο σημαντικών προσαρμογών εντός του επόμενου οικονομικού έτους

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε παραδοχές που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντική προσαρμογή των ποσών των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων εντός του επόμενου οικονομικού έτους.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 125 β

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant credit

Συνδεδεμένες υποχρεώσεις που εξακολουθεί να αναγνωρίζει η οικονομική οντότητα

Το ποσό των υποχρεώσεων που συνδέονται με μεταβιβασθέντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία εξακολουθεί να αναγνωρίζει πλήρως η οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42Δ ε

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant credit

Συνδεδεμένες υποχρεώσεις που εξακολουθεί να αναγνωρίζει η οικονομική οντότητα κατά την έκταση της συνεχιζόμενης συμμετοχής της

Το ποσό των υποχρεώσεων που συνδέονται με μεταβιβασθέντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία εξακολουθεί να αναγνωρίζει η οικονομική οντότητα κατά την έκταση της συνεχιζόμενης συμμετοχής της. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 42Δ στ

ifrs-full

AssociatesMember

member

Συγγενείς επιχειρήσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις οικονομικές οντότητες επί των οποίων ο επενδυτής ασκεί σημαντική επιρροή.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 19 δ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 17 β, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 27 16 β, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B4 δ, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 39ΙΓ α - Έναρξη ισχύος κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9

ifrs-full

AtCostMember

member

Στο κόστος [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την επιμέτρηση βάσει του κόστους. Κόστος είναι τα μετρητά ή τα ταμειακά ισοδύναμα που καταβάλλονται ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που παραχωρείται για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου κατά τον χρόνο της απόκτησης ή της κατασκευής του ή, όταν αρμόζει, το ποσό που αποδίδεται σε εκείνο το περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική του αναγνώριση, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις άλλων ΔΠΧΑ.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 32Α, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 εντός υποδείγματος εύλογης αξίας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την επιμέτρηση βάσει του κόστους ή του ΔΠΧΑ 16, όταν η μέθοδος της εύλογης αξίας χρησιμοποιείται γενικά από την οντότητα για την επιμέτρηση μιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Στο κόστος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 78 - Έναρξη ισχύος 1.1.2019

ifrs-full

AtCostWithinFairValueModelMember

member

Στο κόστος εντός υποδείγματος εύλογης αξίας [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την επιμέτρηση βάσει του κόστους, όταν η μέθοδος της εύλογης αξίας χρησιμοποιείται γενικά από την οντότητα για την επιμέτρηση μιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Στο κόστος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 78 - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Στην εύλογη αξία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει την επιμέτρηση βάσει της εύλογης αξίας. Εύλογη αξία είναι η τιμή που θα λάμβανε μια οντότητα για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε μια οντότητα για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 32Α, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93 α

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration debit

Αμοιβή ελεγκτών

Το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν ή είναι πληρωτέες στους ελεγκτές της οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Αμοιβή ελεγκτών [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration debit

Αμοιβή ελεγκτών για υπηρεσίες ελέγχου

Το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν ή είναι πληρωτέες στους ελεγκτές της οντότητας για υπηρεσίες ελέγχου.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration debit

Αμοιβή ελεγκτών για άλλες υπηρεσίες

Το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν ή είναι πληρωτέες στους ελεγκτές της οντότητας για υπηρεσίες που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration debit

Αμοιβή ελεγκτών για φορολογικές υπηρεσίες

Το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν ή είναι πληρωτέες στους ελεγκτές της οντότητας για φορολογικές υπηρεσίες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant credit

Κεφαλαιακές δεσμεύσεις που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν συναφθεί

Το ποσό των κεφαλαιακών δεσμεύσεων που έχουν εγκριθεί από την οικονομική οντότητα, αλλά για τις οποίες η οντότητα δεν έχει συνάψει σύμβαση. [Παραπομπή: Κεφαλαιακές δεσμεύσεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

Μέσος πραγματικός φορολογικός συντελεστής

Το έξοδο (έσοδο) φόρου, διαιρούμενο με το λογιστικό κέρδος. [Παραπομπή: Λογιστικό κέρδος]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 γ ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Μέση συναλλαγματική ισοτιμία

Η μέση συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται από την οικονομική οντότητα. Συναλλαγματική ισοτιμία είναι η σχέση ανταλλαγής δύο νομισμάτων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Μέσος αριθμός εργαζομένων

Ο μέσος αριθμός μελών του προσωπικού το οποίο απασχολεί η οντότητα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Μέση τιμή μέσου αντιστάθμισης

Η μέση τιμή ενός μέσου αντιστάθμισης. [Παραπομπή: Μέσα αντιστάθμισης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23Β β - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Μέσο επιτόκιο μέσου αντιστάθμισης

Το μέσο επιτόκιο ενός μέσου αντιστάθμισης. [Παραπομπή: Μέσα αντιστάθμισης [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 23Β β - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant credit

Υπόλοιπα σε τρέχοντες λογαριασμούς από πελάτες

Το ποσό των υπολοίπων σε τρέχοντες λογαριασμούς πελατών που κατέχονται από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant credit

Υπόλοιπα σε καταθέσεις όψεως από πελάτες

Το ποσό των υπολοίπων σε καταθέσεις όψεως πελατών που κατέχονται από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant credit

Υπόλοιπα σε άλλες καταθέσεις από πελάτες

Το ποσό των υπολοίπων σε καταθετικούς λογαριασμούς πελατών που κατέχονται από την οικονομική οντότητα, που η οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant credit

Υπόλοιπα σε προθεσμιακές καταθέσεις από πελάτες

Το ποσό των υπολοίπων σε προθεσμιακές καταθέσεις πελατών που κατέχονται από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant debit

Υπόλοιπα σε τράπεζες

Το ποσό των υπολοίπων ταμειακών διαθεσίμων σε τράπεζες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant debit

Περιουσιακά στοιχεία με αποδοχή τράπεζας

Το ποσό των αποδοχών τράπεζας που αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant credit

Υποχρεώσεις με αποδοχή τράπεζας

Το ποσό των αποδοχών τράπεζας που αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration debit

Τραπεζικά έξοδα και παρόμοιες επιβαρύνσεις

Το ποσό των τραπεζικών εξόδων και παρόμοιων επιβαρύνσεων αναγνωρίζεται από την οντότητα ως έξοδο.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant debit

Τραπεζικά υπόλοιπα σε κεντρικές τράπεζες εκτός από υποχρεωτικές καταθέσεις

Το ποσό των τραπεζικών υπολοίπων σε κεντρικές τράπεζες εκτός από τις υποχρεωτικές καταθέσεις. [Παραπομπή: Υποχρεωτικές καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant credit

Τραπεζικός δανεισμός, απροεξόφλητες ταμειακές ροές

Το ποσό των συμβατικών απροεξόφλητων ταμειακών ροών σε σχέση με τραπεζικό δανεισμό. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A - Έναρξη ισχύος 1.1.2019, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11Δ

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Κατεχόμενα τραπεζικά χρεωστικά μέσα

Το ποσό των χρεωστικών μέσων που κατέχει η οντότητα, τα οποία εκδόθηκαν από τράπεζα. [Παραπομπή: Κατεχόμενα χρεωστικά μέσα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant debit

Άλλοι τραπεζικοί διακανονισμοί, που κατατάσσονται ως ταμειακά ισοδύναμα

Κατάταξη των ταμειακών ισοδυνάμων που αντιπροσωπεύει τραπεζικούς διακανονισμούς, που η οικονομική οντότητα δεν γνωστοποιεί χωριστά στην ίδια κατάσταση ή σημείωση. [Παραπομπή: Ταμειακά ισοδύναμα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant credit

Τραπεζικές υπεραναλήψεις

Το ποσό που έχει αναληφθεί από έναν λογαριασμό καθ’ υπέρβαση των υφιστάμενων ταμειακών υπολοίπων. Θεωρείται βραχυπρόθεσμη πιστωτική επέκταση από την τράπεζα. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή

Το ποσό των κερδών ανά μετοχή όταν οι βασικές και απομειωμένες επιμετρήσεις είναι ίσες. [Παραπομπή: Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή· Απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις. [Παραπομπή: Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και της καθαρής κίνησης στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις, που συμπεριλαμβάνουν την καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και την καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. [Παραπομπή: Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή· Καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα και καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου· Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες. [Παραπομπή: Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και της καθαρής κίνησης στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες, που συμπεριλαμβάνουν την καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και την καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. [Παραπομπή: Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή· Καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα και καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου· Διακοπείσες δραστηριότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και της καθαρής κίνησης στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή, που συμπεριλαμβάνουν την καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και την καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. [Παραπομπή: Βασικά και απομειωμένα κέρδη (ζημία) ανά μετοχή· Καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα και καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή

Το ποσό του κέρδους (ζημίας) που αναλογεί στους κατόχους κοινών μετοχών της μητρικής οικονομικής οντότητας (ο αριθμητής) διά του μέσου σταθμισμένου αριθμού των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου (ο παρονομαστής).

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις. [Παραπομπή: Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή· Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και της καθαρής κίνησης στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις, που συμπεριλαμβάνουν την καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και την καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. [Παραπομπή: Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή· Καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα και καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου· Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες. [Παραπομπή: Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή· Διακοπείσες δραστηριότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και της καθαρής κίνησης στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες, που συμπεριλαμβάνουν την καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και την καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. [Παραπομπή: Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή· Καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα και καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου· Διακοπείσες δραστηριότητες [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής κίνησης στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και της καθαρής κίνησης στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου

Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή, που συμπεριλαμβάνουν την καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και την καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου. [Παραπομπή: Βασικά κέρδη (ζημία) ανά μετοχή· Καθαρή κίνηση στα υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα και καθαρή κίνηση στο πλαίσιο του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Περιγραφή της βάσης καταλογισμού εσόδων από εξωτερικούς πελάτες σε συγκεκριμένες χώρες

Η περιγραφή της βάσης καταλογισμού των εσόδων από εξωτερικούς πελάτες σε συγκεκριμένες χώρες. [Παραπομπή: Έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 8 33 α

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Διαρκή βιολογικά περιουσιακά στοιχεία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα διαρκή βιολογικά στοιχεία. Διαρκή βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα που δεν είναι αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία· Αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant debit

Καρποφόρα φυτά

Το ποσό των ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύει τα καρποφόρα φυτά. Καρποφόρο φυτό είναι ένα ζωντανό φυτό που α) χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή την προμήθεια αγροτικής παραγωγής· β) αναμένεται να αποφέρει παραγωγή για περισσότερες από μία περιόδους· και γ) έχει αμυδρή πιθανότητα να πωληθεί ως αγροτική παραγωγή, πλην περιστασιακής πώλησης άχρηστων υλικών. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 θ

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Καρποφόρα φυτά [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύει τα καρποφόρα φυτά. Καρποφόρο φυτό είναι ένα ζωντανό φυτό που α) χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή την προμήθεια αγροτικής παραγωγής· β) αναμένεται να αποφέρει παραγωγή για περισσότερες από μία περιόδους· και γ) έχει αμυδρή πιθανότητα να πωληθεί ως αγροτική παραγωγή, πλην περιστασιακής πώλησης άχρηστων υλικών. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

παράδειγμα: ΔΛΠ 16 37 θ

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration debit

Καταβληθείσες ή καταβλητέες παροχές

Το ποσό των παροχών που καταβλήθηκαν ή είναι καταβλητέες για προγράμματα παροχών εξόδου από την υπηρεσία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 26 35 β v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant debit

Βέλτιστη εκτίμηση κατά την ημερομηνία απόκτησης συμβατικών ταμειακών ροών που δεν αναμένεται να εισπραχθούν για αποκτηθείσες απαιτήσεις

Η βέλτιστη εκτίμηση κατά την ημερομηνία απόκτησης των συμβατικών ταμειακών ροών που δεν αναμένεται να εισπραχθούν για απαιτήσεις που αποκτήθηκαν σε συνενώσεις επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 η iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant debit

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό για ζωντανά ζώα ή φυτά που αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 στ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50, παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, ηλικία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα βιολογικά στοιχεία, όταν διαχωρίζονται κατά ηλικία. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κατά ηλικία», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κατά ηλικία [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κατά ομάδα [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κατά είδος [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, ομάδα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα βιολογικά στοιχεία, όταν διαχωρίζονται κατά ομάδα. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κατά ομάδα», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τα ζωντανά ζώα ή φυτά. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 17 31 α - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019, κοινή πρακτική: ΔΛΠ 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant debit

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που ενεχυριάζονται προς εξασφάλιση υποχρεώσεων

Το ποσό των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που ενεχυριάζονται προς εξασφάλιση υποχρεώσεων. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 49 α

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, είδος [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα βιολογικά στοιχεία, όταν διαχωρίζονται κατά είδος. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κατά είδος», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΛΠ 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant debit

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία των οποίων το δικαίωμα κυριότητας περιορίζεται

Το ποσό των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων των οποίων το δικαίωμα κυριότητας περιορίζεται. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 49 α

ifrs-full

BondsIssued

X instant credit

Εκδοθέντα ομόλογα

Το ποσό των ομολόγων που έχουν εκδοθεί από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant credit

Εκδοθέντα ομόλογα, απροεξόφλητες ταμειακές ροές

Το ποσό των συμβατικών απροεξόφλητων ταμειακών ροών σε σχέση με εκδοθέντα ομόλογα. [Παραπομπή: Εκδοθέντα ομόλογα]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG31A - Έναρξη ισχύος 1.1.2019, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 B11Δ

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Κόστος δανεισμού [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού

Το ποσό των δαπανών για τόκους και άλλων δαπανών που πραγματοποιεί μια οικονομική οντότητα σε σχέση με τον δανεισμό κεφαλαίων, που αποδίδονται άμεσα στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις και που αποτελεί τμήμα του κόστους του στοιχείου αυτού.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 23 26 α

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Κόστος δανεισμού, πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Το ποσό των τόκων και άλλων δαπανών που πραγματοποιεί μια οικονομική οντότητα σε σχέση με τον δανεισμό κεφαλαίων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration debit

Κόστος δανεισμού που αναγνωρίζεται ως έξοδα

Το ποσό των τόκων και άλλων δαπανών που πραγματοποιεί μια οικονομική οντότητα σε σχέση με τον δανεισμό κεφαλαίων, που αναγνωρίζονται ως έξοδα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

Borrowings

X instant credit

Δανειοληπτικές πράξεις

Το ποσό των οφειλόμενων κεφαλαίων που έχει δεσμευθεί να εξοφλήσει η οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Δανειοληπτικές πράξεις [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Δανειοληπτικές πράξεις, προσαρμογή στη βάση επιτοκίου

Η προσαρμογή στη βάση (επιτόκιο αναφοράς) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του επιτοκίου των δανειοληπτικών πράξεων. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Δανειοληπτικές πράξεις κατά ονομασία [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Δανειοληπτικές πράξεις κατά ονομασία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις δανειοληπτικές πράξεις, όταν διαχωρίζονται κατά ονομασία. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Δανειοληπτικές πράξεις κατά ονομασία», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Δανειοληπτικές πράξεις, κατά είδος [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Δανειοληπτικές πράξεις, επιτόκιο

Το επιτόκιο των δανειοληπτικών πράξεων. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Δανειοληπτικές πράξεις, βάση επιτοκίου

Η βάση (επιτόκιο αναφοράς) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του επιτοκίου των δανειοληπτικών πράξεων. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Δανειοληπτικές πράξεις, ληκτότητα

Η ληκτότητα των δανειοληπτικών πράξεων. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Δανειοληπτικές πράξεις, αρχικό νόμισμα

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται οι δανειοληπτικές πράξεις. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Δανειοληπτικές πράξεις που αναγνωρίζονται από την ημερομηνία απόκτησης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία απόκτησης για δανειοληπτικές πράξεις που αναλήφθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Δανειοληπτικές πράξεις· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 3 B64 θ

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Κατώτατο όριο εύρους/φάσματος [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το κατώτατο όριο εύρους/φάσματος.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 IE63, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 13 B6, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 14 33 β, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 2 45 δ, κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant debit

Εμπορικά σήματα

Το ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν δικαιώματα σε ομάδα συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ένα εμπορικό σήμα (ή σήμα υπηρεσιών) και τη σχετιζόμενη εμπορική επωνυμία, τους τύπους, τις συνταγές και την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 α

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Εμπορικά σήματα [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν δικαιώματα σε ομάδα συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ένα εμπορικό σήμα (ή σήμα υπηρεσιών) και τη σχετιζόμενη εμπορική επωνυμία, τους τύπους, τις συνταγές και την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

παράδειγμα: ΔΛΠ 38 119 α

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Δικαιώματα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει δικαιώματα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration debit

Έξοδα για αμοιβές μεσιτείας

Το ποσό των εξόδων που αναγνωρίζονται για αμοιβές μεσιτείας, που χρεώνονται στην οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration credit

Έσοδα από αμοιβές μεσιτείας

Το ποσό των εσόδων που αναγνωρίζονται για αμοιβές μεσιτείας, που χρεώνονται από την οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

Buildings

X instant debit

Κτήρια

Το ποσό των ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύουν αποσβέσιμα κτήρια και παρόμοιες δομές για χρήση στις λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Κτήρια [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία ενσώματων παγίων που αντιπροσωπεύουν αποσβέσιμα κτήρια και παρόμοιες δομές για χρήση στις λειτουργικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Συνενώσεις επιχειρήσεων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει συναλλαγές ή άλλα γεγονότα με τα οποία ένας αποκτών αναλαμβάνει τον έλεγχο μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. Συναλλαγές οι οποίες ενίοτε αναφέρονται ως «πραγματικές συγχωνεύσεις» ή «συγχωνεύσεις ίσων» είναι επίσης συνενώσεις επιχειρήσεων, όπως χρησιμοποιείται ο όρος στο ΔΠΧΑ 3.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration credit

Ακύρωση ιδίων μετοχών

Το ποσό των εξαγορασμένων ιδίων μετοχών που ακυρώθηκαν κατά την περίοδο. [Παραπομπή: Ίδιες μετοχές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant credit

Κεφαλαιακές δεσμεύσεις

Το ποσό των μελλοντικών κεφαλαιουχικών δαπανών που έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει η οικονομική οντότητα.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Κεφαλαιακές δεσμεύσεις [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Επιτόκιο κεφαλαιοποίησης του κόστους δανεισμού που μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί

Ο σταθμισμένος μέσος όρος των δαπανών για τόκους και άλλων δαπανών που πραγματοποιεί μια οικονομική οντότητα σε σχέση με τον δανεισμό κεφαλαίων, σε σχέση με τα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων της οικονομικής οντότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των δανείων που αφορούν ειδικά την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις. [Παραπομπή: Σταθμισμένος μέσος [member]· Δανειοληπτικές πράξεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 23 26 β

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ανάπτυξης [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια κατηγορία άυλων περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από δαπάνες ανάπτυξης που κεφαλαιοποιήθηκαν πριν από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής ή χρήσης. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται μόνον όταν η οικονομική οντότητα μπορεί να αποδείξει όλα τα ακόλουθα: α) την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμο προς χρήση ή πώληση· β) την πρόθεσή της να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο και να το χρησιμοποιήσει ή να το πωλήσει· γ) την ικανότητα της να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο· δ) πώς το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Μεταξύ άλλων, η οικονομική οντότητα μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη μιας αγοράς για το προϊόν του άυλου περιουσιακού στοιχείου ή για το ίδιο το άυλο περιουσιακό στοιχείο ή, αν πρόκειται να χρησιμοποιείται εσωτερικώς, τη χρησιμότητα του άυλου περιουσιακού στοιχείου· ε) τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονομικών και άλλων πόρων για να ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο· και στ) την ικανότητα της να επιμετρά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο άυλο περιουσιακό στοιχείο, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant credit

Αποθεματικό εξόφλησης μετοχών

Συνιστώσα των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει το αποθεματικό για την εξόφληση των ιδίων μετοχών της οικονομικής οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Αποθεματικό εξόφλησης μετοχών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια συνιστώσα των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει το αποθεματικό για την εξόφληση των ιδίων μετοχών της οικονομικής οντότητας.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Κεφαλαιακές απαιτήσεις [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Κεφαλαιακές απαιτήσεις [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται η οικονομική οντότητα. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Κεφαλαιακές απαιτήσεις», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant credit

Αποθεματικό κεφάλαιο

Μια συνιστώσα των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τα κεφαλαιακά αποθεματικά.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Αποθεματικό κεφάλαιο [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μια συνιστώσα των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει τα κεφαλαιακά αποθεματικά.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Λογιστική αξία, σωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση και ακαθάριστη λογιστική αξία [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 δ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 17 32 - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 γ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 γ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 54 στ, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H - Έναρξη ισχύος 1.1.2018, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35Θ - Έναρξη ισχύος 1.1.2018, κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 IG29 - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018, κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 7 37 β - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

CarryingAmountAtTimeOfSaleOfInvestmentPropertyCarriedAtCostWithinFairValueModel

X instant debit

Επενδύσεις σε ακίνητα που εμφανίζονται στο κόστος εντός υποδείγματος εύλογης αξίας, κατά τη στιγμή της πώλησης

Το ποσό, κατά τη στιγμή της πώλησης, επενδύσεων σε ακίνητα που καταχωρίζεται στο κόστος εντός υποδείγματος εύλογης αξίας. [Παραπομπή: Στο κόστος εντός υποδείγματος εύλογης αξίας [member]· Λογιστική αξία [member]· Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 78 δ ii - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Λογιστική αξία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει το ποσό με το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στον ισολογισμό (μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε σωρευμένων αποσβέσεων και σωρευμένων ζημιών απομείωσης). Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Λογιστική αξία, σωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση και ακαθάριστη λογιστική αξία», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Έξοδα αποσβέσεων· Ζημία απομείωσης]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 17 32 - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35H - Έναρξη ισχύος 1.1.2018, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 35Θ - Έναρξη ισχύος 1.1.2018, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG29 α - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 37 β - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

Cash

X instant debit

Ταμειακά διαθέσιμα

Το ποσό των μετρητών στο ταμείο και των καταθέσεων όψεως. [Παραπομπή: Μετρητά στο ταμείο]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Ταμειακά διαθέσιμα [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration debit

Ταμειακές προκαταβολές και δάνεια από συνδεδεμένα μέρη

Οι ταμειακές εισροές από προκαταβολές και δάνεια από συνδεδεμένα μέρη. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]· Ληφθείσες προκαταβολές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Ταμειακές προκαταβολές και δάνεια που δίδονται σε τρίτους, που κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες

Το ποσό των ταμειακών προκαταβολών και δανείων που δίδονται σε τρίτους (εκτός από προκαταβολές και δάνεια που δίδονται από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα), που κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 ε

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration credit

Ταμειακές προκαταβολές και δάνεια που δίδονται σε συνδεδεμένα μέρη

Οι ταμειακές εκροές για δάνεια και προκαταβολές που δίδονται σε συνδεδεμένα μέρη. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant debit

Ταμειακά διαθέσιμα και υπόλοιπα διαθεσίμων σε κεντρικές τράπεζες

Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και των υπολοίπων διαθεσίμων σε κεντρικές τράπεζες.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant debit

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Το ποσό των μετρητών στο ταμείο και των καταθέσεων όψεως, μαζί με βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων και που υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα· Ταμειακά ισοδύναμα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 54 θ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 45, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 12 B13 α

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, ποσό που συνεισφέρεται στην εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος

Το ποσό της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων προγραμμάτων καθορισμένων παροχών το οποίο συνιστούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα· Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος, στην εύλογη αξία· Προγράμματα καθορισμένων παροχών [member]]

παράδειγμα: ΔΛΠ 19 142 α

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant debit

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που κατατάσσονται ως μέρος ομάδας διάθεσης κατεχόμενης προς πώληση

Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμειακών ισοδυνάμων που κατατάσσονται ως μέρος μιας ομάδας διάθεσης κατεχόμενης προς πώληση. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα· Ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant debit

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα κατεχόμενα από οντότητα, μη διαθέσιμα για χρήση από όμιλο

Το ποσό των σημαντικών υπολοίπων ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων, που κατέχονται από την οικονομική οντότητα και δεν είναι διαθέσιμα για χρήση από τον όμιλο. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant debit

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα εάν διαφέρουν από τον ισολογισμό

Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμειακών ισοδυνάμων στην κατάσταση των ταμειακών ροών, όταν διαφέρει από το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμειακών ισοδυνάμων στον ισολογισμό. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα εάν διαφέρουν από τον ισολογισμό [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα σε θυγατρικές ή επιχειρηματικές μονάδες που αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν

Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμειακών ισοδυνάμων των θυγατρικών ή των άλλων επιχειρηματικών μονάδων επί των οποίων αποκτάται ή χάνεται ο έλεγχος. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]· Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 40 γ

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που αναγνωρίζονται από την ημερομηνία απόκτησης

Το ποσό που αναγνωρίζεται από την ημερομηνία απόκτησης για ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

κοινή πρακτική: ΔΠΧΑ 3 B64 θ

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Ενεχυριασμένες εξασφαλίσεις σε μετρητά που υπόκεινται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία μη συμψηφιζόμενες με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Το ποσό ενεχυριασμένων εξασφαλίσεων σε μετρητά που υπόκειται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία και το οποίο δεν συμψηφίζεται με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG40Δ, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 13Γ δ ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Λαμβανόμενες εξασφαλίσεις σε μετρητά που υπόκεινται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία μη συμψηφιζόμενες με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Το ποσό λαμβανόμενων εξασφαλίσεων σε μετρητά που υπόκειται σε εκτελεστή συμφωνία-πλαίσιο συμψηφισμού ή παρόμοια συμφωνία και το οποίο δεν συμψηφίζεται με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 IG40Δ, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 7 13Γ δ ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant debit

Ταμειακά ισοδύναμα

Το ποσό των βραχυπρόθεσμων, υψηλής ρευστότητας επενδύσεων, που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων και που υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Ταμειακά ισοδύναμα [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις αντισταθμίσεις της έκθεσης στη μεταβλητότητα των ταμειακών ροών που α) αποδίδονται σε συγκεκριμένο κίνδυνο που σχετίζεται με αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση (όπως το σύνολο ή μέρος κάποιων μελλοντικών καταβολών τόκων χρέους κυμαινόμενου επιτοκίου) ή μια πολύ πιθανή προσδοκώμενη συναλλαγή· και β) θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. [Παραπομπή: Αντισταθμίσεις [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 39 86 β, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24Α - Έναρξη ισχύος 1.1.2018, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24Β - Έναρξη ισχύος 1.1.2018, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 24Γ - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις και διακοπείσες δραστηριότητες [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Ταμειακές ροές από απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων επιχειρηματικών μονάδων, που κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες

Το σύνολο των ταμειακών ροών που προκύπτουν από την απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων επιχειρηματικών μονάδων, που κατατάσσεται στις επενδυτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) μείωση (αύξηση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων τους με περιορισμό χρήσης

Οι ταμειακές εισροές (εκροές) που οφείλονται σε μείωση (αύξηση) των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων τους με περιορισμό χρήσης. [Παραπομπή: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμά τους με περιορισμό χρήσης]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) μείωση (αύξηση) βραχυπρόθεσμων καταθέσεων και επενδύσεων

Οι ταμειακές εισροές (εκροές) που οφείλονται σε μείωση (αύξηση) των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων και επενδύσεων.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων, που κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) αναζήτηση ορυκτών πόρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μεταλλεύματα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και παρόμοιοι μη ανανεώσιμοι πόροι, όταν η οικονομική οντότητα έχει αποκτήσει το νομικό δικαίωμα να ερευνήσει σε συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και ο προσδιορισμός της τεχνικής δυνατότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας της εξόρυξης του ορυκτού πόρου, που κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6 24 β

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων, που κατατάσσονται ως λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) αναζήτηση ορυκτών πόρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μεταλλεύματα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και παρόμοιοι μη ανανεώσιμοι πόροι, όταν η οικονομική οντότητα έχει αποκτήσει το νομικό δικαίωμα να ερευνήσει σε συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και ο προσδιορισμός της τεχνικής δυνατότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας της εξόρυξης του ορυκτού πόρου, που κατατάσσονται ως λειτουργικές δραστηριότητες.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 6 24 β

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) χρηματοδοτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι οι δραστηριότητες που καταλήγουν σε μεταβολές στο μέγεθος και στη συγκρότηση του μετοχικού κεφαλαίου και του δανεισμού της οικονομικής οντότητας.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 10, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 50 δ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) χρηματοδοτικές δραστηριότητες [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) χρηματοδοτικές δραστηριότητες, συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) χρηματοδοτικές δραστηριότητες της οντότητας, που σχετίζονται με συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις. [Παραπομπή: Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις [member]· Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) χρηματοδοτικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 γ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) χρηματοδοτικές δραστηριότητες, διακοπείσες δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) χρηματοδοτικές δραστηριότητες της οντότητας, που σχετίζονται με διακοπείσες δραστηριότητες. [Παραπομπή: Διακοπείσες δραστηριότητες [member]· Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) χρηματοδοτικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 γ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) αύξηση (μείωση) τρεχουσών δανειοληπτικών πράξεων

Οι ταμειακές εισροές (εκροές) που οφείλονται σε μείωση (αύξηση) των τρεχουσών δανειοληπτικών πράξεων. [Παραπομπή: Τρέχουσες δανειοληπτικές πράξεις]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) αυξήσεις λειτουργικής δυναμικότητας

Το συνολικό ποσό των ταμειακών ροών που αντιπροσωπεύουν αυξήσεις στη λειτουργική δυναμικότητα της οντότητας για την εκτέλεση λειτουργικών δραστηριοτήτων (για παράδειγμα, μετρούμενη σε μονάδες παραγωγής ανά ημέρα).

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 50 γ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) ασφαλιστήρια συμβόλαια

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) ασφαλιστήρια συμβόλαια. [Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 4 37 β

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) επενδυτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι η απόκτηση και η διάθεση μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων και άλλων επενδύσεων, που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ταμειακά ισοδύναμα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 10, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 50 δ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) επενδυτικές δραστηριότητες [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) επενδυτικές δραστηριότητες, συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) επενδυτικές δραστηριότητες της οντότητας, που σχετίζονται με συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις. [Παραπομπή: Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις [member]· Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) επενδυτικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 γ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) επενδυτικές δραστηριότητες, διακοπείσες δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) επενδυτικές δραστηριότητες της οντότητας, που σχετίζονται με διακοπείσες δραστηριότητες. [Παραπομπή: Διακοπείσες δραστηριότητες [member]· Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) επενδυτικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 γ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) διατήρηση λειτουργικής δυναμικότητας

Το συνολικό ποσό των ταμειακών ροών που απαιτούνται για να διατηρείται η τρέχουσα λειτουργική δυναμικότητα της οντότητας για την εκτέλεση λειτουργικών δραστηριοτήτων (για παράδειγμα, μετρούμενη σε μονάδες παραγωγής ανά ημέρα).

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 50 γ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι οι κύριες δραστηριότητες που δημιουργούν έσοδα σε μια οντότητα και άλλες δραστηριότητες που δεν είναι επενδυτικής ή χρηματοδοτικής φύσης. [Παραπομπή: Έσοδα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 10, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 50 δ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες, συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες της οντότητας, που σχετίζονται με συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις. [Παραπομπή: Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις [member]· Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 γ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες, διακοπείσες δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες της οντότητας, που σχετίζονται με διακοπείσες δραστηριότητες. [Παραπομπή: Διακοπείσες δραστηριότητες [member]· Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) λειτουργικές δραστηριότητες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 5 33 γ

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) δραστηριότητες της οντότητας.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 Α Κατάσταση των ταμειακών ροών για μια οντότητα εκτός από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, παράδειγμα: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Ταμειακές ροές από (που χρησιμοποιούνται σε) δραστηριότητες πριν από μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης

Οι ταμειακές εισροές (εκροές) από τις δραστηριότητες της οντότητας πριν από μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 Α Κατάσταση των ταμειακών ροών για μια οντότητα εκτός από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration credit

Ταμειακές ροές που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης

Οι ταμειακές εκροές για τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Ταμειακές ροές που χρησιμοποιούνται για απόκτηση ελέγχου θυγατρικών ή άλλων επιχειρηματικών μονάδων, που κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες

Το σύνολο των ταμειακών ροών που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ελέγχου θυγατρικών ή άλλων επιχειρηματικών μονάδων, που κατατάσσεται στις επενδυτικές δραστηριότητες. [Παραπομπή: Θυγατρικές [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant debit

Μετρητά στο ταμείο

Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων που κατέχονται από την οικονομική οντότητα. Δεν περιλαμβάνονται οι καταθέσεις όψεως.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration credit

Ταμειακές εκροές για μισθώσεις

Οι ταμειακές εκροές για μισθώσεις.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53 ζ - Έναρξη ισχύος 1.1.2019

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration debit

Καταβληθέντα μετρητά, υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων

Η μείωση των υποχρεώσεων βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων που προκύπτει από καταβληθέντα μετρητά. [Παραπομπή: Υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG37 γ, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 ε

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Καταβολές μετρητών για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακές συμβάσεις, συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης και συμβάσεις ανταλλαγών, που κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακές συμβάσεις, συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης και συμβάσεις ανταλλαγών, εκτός αν οι συμβάσεις κατέχονται για συναλλακτικούς σκοπούς ή εμπορική εκμετάλλευση ή οι καταβολές μετρητών κατατάσσονται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 ζ

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Εισπράξεις από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακές συμβάσεις, συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης και συμβάσεις ανταλλαγών, που κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακές συμβάσεις, συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης και συμβάσεις ανταλλαγών, εκτός αν οι συμβάσεις κατέχονται για συναλλακτικούς σκοπούς ή εμπορική εκμετάλλευση ή οι εισπράξεις κατατάσσονται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 η

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Εισπράξεις από εξόφληση προκαταβολών και δανείων, που είχαν δοθεί σε τρίτους, που κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από την εξόφληση προκαταβολών και δανείων που είχαν δοθεί σε τρίτους (εκτός από προκαταβολές και δάνεια ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος), που κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.

παράδειγμα: ΔΛΠ 7 16 στ

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration debit

Εισπράξεις από εξόφληση προκαταβολών και δανείων που είχαν δοθεί σε συνδεδεμένα μέρη

Οι ταμειακές εισροές από την εξόφληση στην οικονομική οντότητα δανείων και προκαταβολών που είχαν δοθεί σε συνδεδεμένα μέρη. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration credit

Εκταμιεύσεις για προκαταβολές και δάνεια από συνδεδεμένα μέρη

Οι ταμειακές εκροές για τις εξοφλήσεις προκαταβολών και δανείων από συνδεδεμένα μέρη. [Παραπομπή: Συνδεδεμένα μέρη [member]· Ληφθείσες προκαταβολές]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant credit

Μεταβιβασθέντα μετρητά

Η εύλογη αξία, κατά την ημερομηνία της απόκτησης, των μετρητών που μεταβιβάστηκαν ως αντάλλαγμα σε συνένωση επιχειρήσεων. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 στ i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 128 α - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται από τις δαπάνες εξασφάλισης ή εκπλήρωσης συμβάσεων με πελάτες]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 15 128 α - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Κατηγορίες κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Κατηγορίες βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Κατηγορίες μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Κατηγορίες μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Κατηγορίες συνδεδεμένων μερών [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration debit

Αύξηση (μείωση) του ποσού που αναγνωρίζεται για αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο προ της απόκτησης

Η αύξηση (μείωση) του αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου του αποκτώντα προ της απόκτησης, ως αποτέλεσμα μιας συνένωσης επιχειρήσεων που αλλάζει την πιθανότητα πραγματοποίησης του περιουσιακού στοιχείου από τον αποκτώντα. [Παραπομπή: Αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία· Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 12 81 ι

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Μεταβολή στην αξία των περιθωρίων βάσης συναλλαγματικής ισοτιμίας [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Μεταβολή στην αξία προθεσμιακών στοιχείων προθεσμιακών συμβολαίων [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Μεταβολή στην αξία της διαχρονικής αξίας δικαιωμάτων προαίρεσης [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Μεταβολές στην αθροιστική διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και της τιμής συναλλαγής που δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Μεταβολές στον λογαριασμό πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration debit

Αύξηση (μείωση) των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

Η αύξηση (μείωση) των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. [Παραπομπή: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Μεταβολές στα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Μεταβολές στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται σε συνένωση επιχειρήσεων [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Μεταβολές στο αναβαλλόμενο κόστος απόκτησης που προκύπτει από ασφαλιστήρια συμβόλαια [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Μεταβολές σε αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration credit

Αύξηση (μείωση) ιδίων κεφαλαίων

Η αύξηση (μείωση) των ιδίων κεφαλαίων. [Παραπομπή: Ίδια κεφάλαια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 106 δ

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Περιγραφή των μεταβολών στην έκθεση σε κινδύνους

Η περιγραφή των μεταβολών στην έκθεση σε κινδύνους που απορρέουν από χρηματοοικονομικά μέσα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 33 γ

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Μεταβολές στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας, περιουσιακά στοιχεία [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Μεταβολές στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας, ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της οικονομικής οντότητας [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Μεταβολές στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας, υποχρεώσεις [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Μεταβολές στην εύλογη αξία πιστωτικού παραγώγου [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (ή ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) που έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου αυτού του περιουσιακού στοιχείου, οι οποίες προσδιορίζονται ως: α) είτε ως το ποσό της μεταβολής στην εύλογη αξία που δεν μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές των συνθηκών της αγοράς που δημιουργούν κίνδυνο αγοράς· ή β) είτε χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική μέθοδο την οποία η οικονομική οντότητα θεωρεί ως αντιπροσωπευτικότερη του ποσού της μεταβολής στην εύλογη αξία που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου του περιουσιακού στοιχείου. [Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 γ - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας πιστωτικών παραγώγων ή παρόμοιων μέσων συναφών με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Η αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας πιστωτικών παραγώγων ή παρόμοιων μέσων που είναι συναφή με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. [Παραπομπή: Παράγωγα [member]· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 δ - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration credit

Αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου της υποχρέωσης

Η αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου αυτής της υποχρέωσης. [Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [member]]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 7 10 α - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 10A α - Έναρξη ισχύος 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας δανείων ή απαιτήσεων, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας δανείων ή απαιτήσεων, που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου των δανείων και απαιτήσεων, οι οποίες προσδιορίζονται ως: α) είτε ως το ποσό της μεταβολής στην εύλογη αξία τους που δεν μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές των συνθηκών της αγοράς που δημιούργησαν κίνδυνο αγοράς· ή β) είτε χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική μέθοδο την οποία η οικονομική οντότητα θεωρεί ως αντιπροσωπευτικότερη του ποσού της μεταβολής στην εύλογη αξία που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου του περιουσιακού στοιχείου. [Παραπομπή: Πιστωτικός κίνδυνος [member]· Κίνδυνος αγοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 γ - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας πιστωτικών παραγώγων ή παρόμοιων μέσων συναφών με δάνεια ή απαιτήσεις

Η αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας πιστωτικών παραγώγων ή παρόμοιων μέσων που είναι συναφή με δάνεια ή απαιτήσεις. [Παραπομπή: Παράγωγα [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 9 δ - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration debit

Αύξηση (μείωση) της υπεραξίας

Η αύξηση (μείωση) της υπεραξίας. [Παραπομπή: Υπεραξία]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 δ

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Μεταβολές στην υπεραξία [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Μεταβολές στα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την υπεραξία [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Αύξηση (μείωση) των άυλων περιουσιακών στοιχείων πλην της υπεραξίας

Η αύξηση (μείωση) των άυλων περιουσιακών στοιχείων πλην της υπεραξίας. [Παραπομπή: Άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 38 118 ε

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Μεταβολές στα άυλα περιουσιακά στοιχεία πλην της υπεραξίας [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration debit

Μείωση (αύξηση) στα αποθέματα ετοίμων προϊόντων και στην παραγωγή σε εξέλιξη

Η μείωση (αύξηση) στα αποθέματα ετοίμων προϊόντων και στην παραγωγή σε εξέλιξη. [Παραπομπή: Αποθέματα· Τρέχοντα έτοιμα προϊόντα· Τρέχουσα παραγωγή σε εξέλιξη]

παράδειγμα: ΔΛΠ 1 102, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration debit

Αύξηση (μείωση) των επενδύσεων σε ακίνητα

Η αύξηση (μείωση) των επενδύσεων σε ακίνητα. [Παραπομπή: Επενδύσεις σε ακίνητα]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 79 δ, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Μεταβολές στις επενδύσεις σε ακίνητα [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Μεταβολές σε υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Μεταβολές σε υποχρεώσεις βάσει εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Περιγραφή των μεταβολών στις μεθόδους και παραδοχές που χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνηση ανάλυσης ευαισθησίας

Η περιγραφή των μεταβολών στις μεθόδους και τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνηση ανάλυσης ευαισθησίας για τα είδη κινδύνου αγοράς στους οποίους είναι εκτεθειμένη η οικονομική οντότητα. [Παραπομπή: Κίνδυνος αγοράς [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 40 γ

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Περιγραφή των μεταβολών στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση κινδύνων

Η περιγραφή των μεταβολών στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των κινδύνων που απορρέουν από χρηματοοικονομικά μέσα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 33 γ

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων για παροχές [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Μεταβολές καθαρής υποχρέωσης (καθαρού περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένων παροχών [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Μεταβολές του ονομαστικού ποσού πιστωτικού παραγώγου [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Μεταβολές του αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Περιγραφή των μεταβολών σε στόχους, πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων

Η περιγραφή των μεταβολών στους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από χρηματοοικονομικά μέσα. [Παραπομπή: Χρηματοοικονομικά μέσα, κατηγορία [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 7 33 γ

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration credit

Αύξηση (μείωση) των άλλων προβλέψεων

Η αύξηση (μείωση) των άλλων προβλέψεων. [Παραπομπή: Άλλες προβλέψεις]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Μεταβολές των άλλων προβλέψεων [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Αύξηση (μείωση) των ενσώματων παγίων

Η αύξηση (μείωση) των ενσώματων παγίων. [Παραπομπή: Ενσώματα πάγια]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 16 73 ε

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Μεταβολές σε ενσώματα πάγια [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Μεταβολές σε πιστωτικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Μεταβολές σε χρεωστικά υπόλοιπα μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Μεταβολές σε δικαιώματα επιστροφής abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration debit

Αύξηση (μείωση) των δικαιωμάτων επιστροφής, στην εύλογη αξία

Η αύξηση (μείωση) της εύλογης αξίας δικαιωμάτων επιστροφής. [Παραπομπή: Στην εύλογη αξία [member]· Δικαιώματα επιστροφής, στην εύλογη αξία]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 19 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Μεταβολές σε αντασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Μεταβολές σε φορολογικούς συντελεστές ή θέσπιση ή ανακοίνωση φορολογικών νόμων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές ή θέσπιση ή ανακοίνωση φορολογικών νόμων.

παράδειγμα: ΔΛΠ 10 22 η

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration credit

Έσοδα από κυκλοφορία

Το ποσό των εσόδων που προκύπτει από την πώληση εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και ψηφιακών εφαρμογών και μορφοτύπων. [Παραπομπή: Έσοδα]

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 112 γ, κοινή πρακτική: ΔΛΠ 18 35 β i - Ημερομηνία λήξης 1.1.2018

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Περιγραφή των συνθηκών ή γεγονότων που οδηγούν σε αντιλογισμούς της υποτίμησης αποθεμάτων

Η περιγραφή των συνθηκών ή των γεγονότων που οδήγησαν στον αντιλογισμό της υποτίμησης των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. [Παραπομπή: Αποθέματα· Αντιλογισμός της υποτίμησης των αποθεμάτων]

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 2 36 ζ

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration debit

Καταβληθείσες αξιώσεις και παροχές, μετά την αφαίρεση ανακτήσεων από αντασφαλίσεις

Το ποσό των αξιώσεων και των παροχών που έχουν καταβληθεί στους ασφαλισμένους, μετά την αφαίρεση των ανακτήσεων από αντασφαλίσεις.

κοινή πρακτική: ΔΛΠ 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant credit

Αξιώσεις που επήλθαν αλλά δεν αναφέρθηκαν

Το ποσό υποχρέωσης για ασφαλισμένα συμβάντα που επήλθαν, αλλά για τα οποία δεν έχουν ακόμη αναφερθεί αξιώσεις από τους ασφαλισμένους.

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG22 γ, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 β

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant credit

Αξιώσεις που αναφέρθηκαν από ασφαλισμένους

Το ποσό υποχρέωσης για αξιώσεις που αναφέρθηκαν από τους ασφαλισμένους λόγω επέλευσης ασφαλισμένων συμβάντων. [Παραπομπή: Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων [member]]

παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 IG22 β, παράδειγμα: ΔΠΧΑ 4 37 β

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Κατηγορίες αποκτηθεισών απαιτήσεων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 η

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Κατηγορίες αποκτηθεισών απαιτήσεων [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει τις κατηγορίες απαιτήσεων που αποκτήθηκαν σε συνενώσεις επιχειρήσεων. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Κατηγορίες αποκτηθεισών απαιτήσεων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος. [Παραπομπή: Συνενώσεις επιχειρήσεων [member]]

γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B64 η

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 17 31 α - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 126, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 130 δ ii, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53 - Έναρξη ισχύος 1.1.2019

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Περιουσιακά στοιχεία [member]

Το μέλος αυτό αντιπροσωπεύει πόρους: α) που ελέγχονται από μια οικονομική οντότητα ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων· και β) από τους οποίους αναμένεται να εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Αντιπροσωπεύει επίσης την τυπική τιμή για τον άξονα «Κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων», εάν δεν χρησιμοποιείται άλλο μέλος.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 17 31 α - Ημερομηνία λήξης 1.1.2019, γνωστοποίηση: ΔΛΠ 36 126, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 13 93, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 16 53 - Έναρξη ισχύος 1.1.2019

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Κατηγορίες καταβολών μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Κατηγορίες εισπράξεων από λειτουργικές δραστηριότητες [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Κατηγορίες ενδεχόμενων υποχρεώσεων [axis]

Ο άξονας ενός πίνακα ορίζει τη σχέση μεταξύ των μελών ή κατηγοριών τομέα στον πίνακα και των κονδυλίων ή εννοιών που συμπληρώνουν τον πίνακα.

γνωστοποίηση: ΔΛΠ 37 86, γνωστοποίηση: ΔΠΧΑ 3 B67 γ

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Κατηγορίες τρεχόντων αποθεμάτων, εναλλακτική [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Κατηγορίες εξόδων παροχών σε εργαζόμενους [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis