22.3.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 81/125


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/364 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2018

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των αιτήσεων για καταχώριση και για επέκταση της καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον ενιαίο μορφότυπο για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για την καταχώριση και την επέκταση της καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών, αναμένεται να διασφαλίζεται ότι υποβάλλονται στην ESMA όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/359 (2) της Επιτροπής, και είναι εύκολη η αναγνώρισή τους από την ESMA.

(2)

Προκειμένου να διευκολύνεται η επισήμανση των πληροφοριών που υποβάλλονται από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών, κάθε έγγραφο που περιλαμβάνεται στην αίτηση θα πρέπει να φέρει μοναδικό αριθμό αναφοράς.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/359, σε περίπτωση που το αιτούν αρχείο καταγραφής συναλλαγών θεωρεί ότι κάποια απαίτηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/359 δεν έχει εφαρμογή σε αυτό, επισημαίνει σαφώς την εν λόγω απαίτηση στην αίτησή του και επεξηγεί γιατί δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη απαίτηση. Οι εν λόγω απαιτήσεις και εξηγήσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς στην αίτηση καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης.

(4)

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην ESMA στο πλαίσιο αίτησης για καταχώριση ή για επέκταση της καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχονται σε σταθερό μέσο, όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευσή τους για μελλοντική χρήση και αναπαραγωγή.

(5)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ESMA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(6)

Η ESMA διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Μορφότυπος της αίτησης για καταχώριση και για επέκταση της καταχώρισης

1.   Η αίτηση καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης υποβάλλεται στον μορφότυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

2.   Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών αποδίδει μοναδικό αριθμό αναφοράς σε κάθε έγγραφο που υποβάλλει, και προσδιορίζει σαφώς σε ποια ειδική απαίτηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/359 αναφέρεται το έγγραφο.

3.   Στην αίτηση καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης επισημαίνονται σαφώς οι λόγοι για τους οποίους δεν υποβάλλονται πληροφορίες σχετικά με μια ορισμένη απαίτηση.

4.   Η αίτηση καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης υποβάλλεται σε σταθερό μέσο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/359 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης και της αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (βλέπε σ. 45 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(3)  Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ Ή ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης

 

Εταιρική επωνυμία του αρχείου καταγραφής συναλλαγών

 

Επίσημη διεύθυνση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών

 

Τα είδη των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση καταχώρισης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών

 

Ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για την αίτηση

 

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου για την αίτηση

 

Ονοματεπώνυμο του ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών ή που συμμετέχουν στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών

 

Στοιχεία επικοινωνίας του ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών ή που συμμετέχουν στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών

 

Στοιχεία τυχόν μητρικής εταιρείας ή θυγατρικών

 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (1)

 

Άρθρο του (EE) 2019/359

Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου

Τίτλος του εγγράφου

Κεφάλαιο/τμήμα/σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή ο λόγος για τη μη υποβολή πληροφοριών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Για όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/359 της Επιτροπής, με εξαίρεση το άρθρο 1 στοιχεία α), γ) και ζ).