18.1.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 16/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/72 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 2019

για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 15 και το άρθρο 24 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.1.   Έναρξη

(1)

Στις 21 Δεκεμβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή») κίνησε έρευνα κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές στην Ένωση ηλεκτρικών ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ», «Κίνα» ή «οικεία χώρα»). Η έναρξη της έρευνας βασίστηκε στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («βασικός κανονισμός»). Η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας») (2).

(2)

Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία έρευνας κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2017 από την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Ποδηλάτων («EBMA» ή «καταγγέλλων») εξ ονόματος ενωσιακών παραγωγών που αντιπροσωπεύουν άνω του 25 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων. Η καταγγελία περιείχε αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη επιδότησης και την εξ αυτής προκύπτουσα ζημία, τα οποία θεωρήθηκαν επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη της διαδικασίας έρευνας.

(3)

Πριν από την έναρξη της έρευνας κατά των επιδοτήσεων, η Επιτροπή γνωστοποίησε στην κυβέρνηση της Κίνας («κινεζική κυβέρνηση») (3) ότι είχε λάβει δεόντως τεκμηριωμένη καταγγελία και κάλεσε την κινεζική κυβέρνηση να συμμετάσχει σε διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού. Η κινεζική κυβέρνηση δέχθηκε την πρόταση για διενέργεια διαβουλεύσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2017. Στη διάρκεια των διαβουλεύσεων, ελήφθησαν δεόντως υπόψη οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από την κινεζική κυβέρνηση. Ωστόσο δεν βρέθηκε αμοιβαία αποδεκτή λύση.

(4)

Στις 18 Ιουλίου 2018 η Επιτροπή επέβαλε προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές του ίδιου προϊόντος καταγωγής ΛΔΚ (4) («κανονισμός για την επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ»), στο πλαίσιο έρευνας που είχε ξεκινήσει με ανακοίνωση η οποία δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου 2017 (5) («παράλληλη έρευνα αντιντάμπινγκ»).

(5)

Οι αναλύσεις αναφορικά με τη ζημία, την αιτιώδη συνάφεια και το συμφέρον της Ένωσης που διενεργήθηκαν στην παρούσα έρευνα κατά των επιδοτήσεων και στην παράλληλη έρευνα αντιντάμπινγκ είναι, τηρουμένων των αναλογιών, πανομοιότυπες, καθώς ο ορισμός του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, οι αντιπροσωπευτικοί ενωσιακοί παραγωγοί και η περίοδος έρευνας είναι κοινά και στις δύο έρευνες. Όλα τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τις εν λόγω πτυχές ελήφθησαν υπόψη και στην παρούσα έρευνα.

(6)

Η κινεζική κυβέρνηση, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας για τις Εισαγωγές και τις Εξαγωγές Μηχανημάτων και Ηλεκτρονικών Προϊόντων (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic products – «CCCME») και η Ένωση Ευρωπαίων Εισαγωγέων Ηλεκτρικών Ποδηλάτων (Collective of European Importers of Electric Bicycles – «CEIEB»), εκ των οποίων οι δύο τελευταίοι φορείς εκπροσωπούν πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, υπέβαλαν παρατηρήσεις μετά την έναρξη της διαδικασίας.

(7)

Τα εν λόγω μέρη ισχυρίστηκαν ότι οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή ενέκρινε την εμπιστευτική μεταχείριση της ταυτότητας ορισμένων ενδιαφερόμενων μερών που υποστηρίζουν την καταγγελία ήταν αφενός ανεπαρκείς και αφετέρου αβάσιμοι. Πρόσθεσαν δε ότι ορισμένοι ενωσιακοί παραγωγοί εισάγουν ολοκληρωμένα ηλεκτρικά ποδήλατα από τη ΛΔΚ και, ως εκ τούτου, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, μπορεί να αποκλειστούν από το να θεωρούνται μέλη του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Επισήμαναν ότι η εμπιστευτική μεταχείριση της ταυτότητας ορισμένων από τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν επιτρέπει στους παραγωγούς-εξαγωγείς να εξετάσουν δεόντως κατά πόσο νομιμοποιούνται στην υπόθεση αυτή. Στο ίδιο πνεύμα, υποστήριξαν ότι η καταγγελία δεν περιέχει ούτε κατάλογο όλων των γνωστών ενωσιακών παραγωγών του ομοειδούς προϊόντος ούτε τον όγκο και την αξία που παράγεται από τους παραγωγούς αυτούς.

(8)

Η Επιτροπή απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό. Η Επιτροπή υπενθύμισε ότι το άρθρο 9 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού δεν αποκλείει ορισμένους ενωσιακούς παραγωγούς από το να θεωρούνται μέλη του εγχώριου κλάδου παραγωγής απλώς και μόνον επειδή εισάγουν το υπό εξέταση προϊόν. Επιπλέον, η Επιτροπή ήταν ικανοποιημένη από το επίπεδο υποστήριξης που εξέφρασε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής για την έναρξη της διαδικασίας στην υπό εξέταση υπόθεση. Επιπροσθέτως, η καταγγελία περιείχε κατάλογο των γνωστών παραγωγών της Ένωσης (6), καθώς και τον συνολικό όγκο της παραγωγής τους (7). Ως εκ τούτου, τα ενδιαφερόμενα μέρη ήταν σε θέση να αξιολογήσουν τον κατάλογο των γνωστών ενωσιακών παραγωγών του ομοειδούς προϊόντος.

(9)

Οι πληροφορίες αυτές επέτρεψαν στην κινεζική κυβέρνηση, στο CCCME και στη CEIEB να διαπιστώσουν ότι δύο εταιρείες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ενωσιακών παραγωγών είναι επίσης εισαγωγείς ηλεκτρικών ποδηλάτων από την οικεία χώρα. Επομένως, είναι σαφές ότι τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα υπεράσπισής τους ως προς το σημείο αυτό.

(10)

Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν.

(11)

Το CCCME ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι η καταγγελία δεν διέθετε το αναγκαίο επίπεδο επαρκών αποδεικτικών στοιχείων για να οδηγήσει στην έναρξη έρευνας. Προς υποστήριξη του ισχυρισμού αυτού, το CCCME προέβαλε τέσσερις λόγους.

(12)

Πρώτον, τα στοιχεία για τις εισαγωγές, τα οποία βασίζονται σε κινεζικές στατιστικές εξαγωγών που ελήφθησαν από κινεζικά τελωνεία, μαζί με τις προσαρμογές που έγιναν για να απομονωθεί το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έρευνας, δεν θα πρέπει να τηρούνται εμπιστευτικά και η πηγή τους θα πρέπει να εξεταστεί δεόντως από την Επιτροπή.

(13)

Δεύτερον, ορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην καταγγελία, όπως για παράδειγμα η εικαζόμενη πλεονάζουσα ικανότητα παραγωγής στον αντίστοιχο τομέα της ΛΔΚ, είναι παραπλανητικές, καθώς αφορούν όχι μόνο τον τομέα των ηλεκτρικών ποδηλάτων αλλά τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα άλλα ποδήλατα από κοινού. Ομοίως, η αξία της ενωσιακής αγοράς ηλεκτρικών ποδηλάτων είναι υπερεκτιμημένη, καθώς καλύπτει όλα τα ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα και όχι μόνο τα ηλεκτρικά ποδήλατα.

(14)

Τρίτον, παρότι η καταγγελία εστιάζει σε ισχυρισμούς περί επιδότησης της κινεζικής αγοράς ηλεκτρικών ποδηλάτων, δεν εξετάζει καθόλου τις επιδοτήσεις που υφίστανται στην Ευρώπη.

(15)

Τέταρτον, όπως υποστήριξε το CCCME, στην καταγγελία διατυπώθηκαν ορισμένοι ανυπόστατοι ισχυρισμοί που είναι επιζήμιοι για τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων της ΛΔΚ, σύμφωνα με τους οποίους οι ενωσιακοί παραγωγοί είναι αυτοί που κατευθύνουν την καινοτομία στον εν λόγω κλάδο, ενώ οι Κινέζοι παραγωγοί εφαρμόζουν απλώς το status quo της τεχνολογίας στον τομέα των ηλεκτρικών ποδηλάτων που αναπτύσσεται στην Ένωση.

(16)

Η Επιτροπή προέβη σε εξέταση της καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του βασικού κανονισμού και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις για την έναρξη έρευνας, δηλαδή ότι η ορθότητα και η ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων που υπέβαλε ο καταγγέλλων ήταν επαρκείς. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, η καταγγελία περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι ευλόγως δυνατό να συγκεντρώσει ο καταγγέλλων σχετικά με τους παράγοντες που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται, η Επιτροπή κρίνει ότι ικανοποιείται η απαίτηση αυτή. Εν προκειμένω, καμία από τις πτυχές που έθιξε το CCCME δεν ήταν καθοριστικής σημασίας για την απόφαση της Επιτροπής να κινήσει την έρευνα σχετικά με την εικαζόμενη ζημιογόνο χορήγηση επιδοτήσεων.

(17)

Πρώτον, όσον αφορά το επιχείρημα σχετικά με τα κινεζικά στοιχεία για τις εισαγωγές, η Επιτροπή παραπέμπει στο τμήμα 3.2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/671 («κανονισμός για την καταγραφή») (8) και στο τμήμα 4.3.1 του παρόντος κανονισμού, όπου εξετάζεται επαρκώς το εν λόγω επιχείρημα.

(18)

Δεύτερον, όσον αφορά την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Κίνα, είναι πράγματι σημαντικό να εξεταστεί η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα άλλα ποδήλατα από κοινού, καθώς η παραγωγική ικανότητα για ποδήλατα μπορεί, με μικρό κόστος ή κόπο, να μετατραπεί σε παραγωγική ικανότητα για ηλεκτρικά ποδήλατα (βλέπε αιτιολογική σκέψη 634), και υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτό συμβαίνει όντως σε τακτική βάση από εταιρείες που παράγουν και τα δύο είδη προϊόντων.

(19)

Τέλος, τα στοιχεία που αφορούν την καινοτομία και τις πρακτικές αντιγραφής ή τις επιδοτήσεις στην ΕΕ δεν είχαν βαρύτητα στην αξιολόγηση της Επιτροπής στην οποία βασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας στην παρούσα υπόθεση, καθώς δεν ανήκουν στους παράγοντες που εξετάζονται για τον σκοπό αυτόν.

(20)

Η Επιτροπή κατέληξε, συνεπώς, στο συμπέρασμα ότι η καταγγελία περιείχε αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη επιδότησης και συνακόλουθης σημαντικής ζημίας τα οποία ήταν επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη έρευνας.

1.2.   Καταγραφή των εισαγωγών

(21)

Στις 31 Ιανουαρίου 2018, ο καταγγέλλων υπέβαλε αίτηση για την καταγραφή των εισαγωγών ηλεκτρικών ποδηλάτων από τη ΛΔΚ δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού. Στις 3 Μαΐου 2018 η Επιτροπή δημοσίευσε τον κανονισμό για την καταγραφή με τον οποίο θεσπίστηκε η υποχρέωση καταγραφής των εισαγωγών ηλεκτρικών ποδηλάτων από τη ΛΔΚ από τις 4 Μαΐου 2018 και εξής.

(22)

Ανταποκρινόμενα στην αίτηση καταγραφής, τα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν παρατηρήσεις που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού για την καταγραφή. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι οι καταγγέλλοντες υπέβαλαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που αιτιολογούσαν την ανάγκη καταγραφής των εισαγωγών. Ειδικότερα, οι εισαγωγές και τα μερίδια αγοράς από τη ΛΔΚ αυξήθηκαν απότομα. Συνεπώς, οι παρατηρήσεις αυτές απορρίφθηκαν.

1.3.   Περίοδος έρευνας και εξεταζόμενη περίοδος

(23)

Η έρευνα σχετικά με τις επιδοτήσεις και τη ζημία κάλυψε την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 («περίοδος έρευνας» ή «ΠΕ»). Η εξέταση των συναφών τάσεων για την εκτίμηση της ζημίας κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 («εξεταζόμενη περίοδος»).

1.4.   Ενδιαφερόμενα μέρη

(24)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έρθουν σε επαφή με τις υπηρεσίες της για να συμμετάσχουν στην έρευνα. Επιπλέον, η Επιτροπή ενημέρωσε συγκεκριμένα τον καταγγέλλοντα, άλλους γνωστούς ενωσιακούς παραγωγούς, τους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς και την κινεζική κυβέρνηση, τους γνωστούς εισαγωγείς, προμηθευτές και χρήστες, τους εμπόρους, καθώς και τις ενώσεις που είναι γνωστό ότι αφορά η έναρξη της έρευνας και τους κάλεσε να συμμετάσχουν.

(25)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την έναρξη της έρευνας και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή και/ή τον σύμβουλο ακροάσεων για τις διαδικασίες εμπορικών προσφυγών.

1.5.   Δειγματοληψία

(26)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή ανέφερε ότι ενδέχεται να προβεί σε δειγματοληψία των ενδιαφερόμενων μερών σύμφωνα με το άρθρο 27 του βασικού κανονισμού.

1.5.1.   Δειγματοληψία ενωσιακών παραγωγών

(27)

Στην ανακοίνωσή της για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή δήλωσε ότι είχε επιλέξει προσωρινά ένα δείγμα ενωσιακών παραγωγών. Η Επιτροπή επέλεξε το δείγμα με βάση τον μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος κατά την περίοδο έρευνας, εξασφαλίζοντας παράλληλα διασπορά όσον αφορά τους τύπους προϊόντων καθώς και γεωγραφική διασπορά.

(28)

Αυτό το δείγμα αποτελούνταν από τέσσερις ενωσιακούς παραγωγούς. Οι ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος αντιπροσώπευαν το 60 % του συνολικού όγκου παραγωγής και το 58 % των συνολικών πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το προσωρινό δείγμα.

(29)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

1.5.2.   Δειγματοληψία εισαγωγέων

(30)

Η Επιτροπή, για να αποφασίσει αν η δειγματοληψία ήταν αναγκαία και, εάν ναι, να επιλέξει δείγμα, ζήτησε από τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς να παράσχουν τα στοιχεία που προσδιορίζονταν στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας.

(31)

Είκοσι ένας μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς προσκόμισαν τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν και συμφώνησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή συμπεριέλαβε στο δείγμα πέντε μη συνδεδεμένους εισαγωγείς με βάση τον μεγαλύτερο όγκο εισαγωγών στην Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, ζητήθηκε η γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων γνωστών εισαγωγέων όσον αφορά την επιλογή του δείγματος.

(32)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή συμπέρανε ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό των συνεργαζόμενων εισαγωγέων.

1.5.3.   Δειγματοληψία παραγωγών-εξαγωγέων

(33)

Η Επιτροπή, για να αποφασίσει αν η δειγματοληψία ήταν αναγκαία και, εάν ναι, να επιλέξει δείγμα, ζήτησε από όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς στη ΛΔΚ να παράσχουν τα στοιχεία που προσδιορίζονταν στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας. Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε από τις αρχές της ΛΔΚ να ορίσουν και/ή να επικοινωνήσουν με άλλους παραγωγούς-εξαγωγείς που θα ενδιαφέρονταν, ενδεχομένως, να συμμετάσχουν στην έρευνα.

(34)

Εβδομήντα οχτώ παραγωγοί-εξαγωγείς/όμιλοι παραγωγών-εξαγωγέων από την οικεία χώρα προσκόμισαν τις πληροφορίες που ζητήθηκαν και συμφώνησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή επέλεξε το ακόλουθο δείγμα πέντε ομίλων παραγωγών-εξαγωγέων βάσει του όγκου του υπό εξέταση προϊόντος που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 60 κατωτέρω το οποίο εξάγεται στην Ένωση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το επίπεδο επενδύσεων που συνδέεται το υπό εξέταση προϊόν κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας και τη γεωγραφική διασπορά. Θεωρείται ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο εξαγωγών προς την Ένωση που θα μπορούσε εύλογα να εξεταστεί εντός του διαθέσιμου χρόνου:

Bodo Vehicle Group Co., Ltd. (Bodo),

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. (Giant),

Jinhua Vision Industry Co., Ltd. και Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. (όμιλος Jinhua Vision),

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. (όμιλος Rununion),

Yadea Technology Group Co., Ltd. (όμιλος Yadea).

(35)

Οι όμιλοι παραγωγών-εξαγωγέων που συμμετείχαν στο δείγμα («παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος») αντιπροσώπευαν το 43 % των συνολικών εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση.

(36)

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, ζητήθηκε η γνώμη όλων των γνωστών ενδιαφερόμενων παραγωγών-εξαγωγέων και της κινεζικής κυβέρνησης για την επιλογή του δείγματος. Παρατηρήσεις σχετικά με το προτεινόμενο δείγμα υποβλήθηκαν από τον καταγγέλλοντα και τρεις παραγωγούς-εξαγωγείς, εκ των οποίων ο ένας συμπεριλήφθηκε στο δείγμα και οι άλλοι δύο όχι.

(37)

Ο καταγγέλλων επισήμανε ότι η Tianjin και η Jiangsu είναι οι επαρχίες με τη μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων. Εν προκειμένω, ο καταγγέλλων υποστήριξε ότι στο προτεινόμενο δείγμα υποεκπροσωπούνταν οι εταιρείες με έδρα την Tianjin και πρότεινε την προσθήκη ενός άλλου παραγωγού-εξαγωγέα στο δείγμα.

(38)

Η Επιτροπή παρατήρησε ότι δύο εταιρείες μεταξύ των παραγωγών-εξαγωγέων ή ομίλων εταιρειών του δείγματος είχαν την έδρα τους στην Tianjin. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έκρινε ότι καλύπτονταν επαρκώς οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους στον δήμο της Tianjin.

(39)

Ένας συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας, ο οποίος δεν συμμετείχε στο δείγμα, ζήτησε να συμπεριληφθεί στο δείγμα. Το αίτημά του βασίστηκε σε τρία στοιχεία. Πρώτον, η εταιρεία πραγματοποιούσε εξαγωγές στην Ένωση μέσω συνδεδεμένου εμπόρου. Δεύτερον, η εταιρεία πραγματοποιούσε εισαγωγές μεγάλης ποσότητας συντελεστών παραγωγής. Τρίτον, η ένταξη της εταιρείας στο δείγμα θα είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά του δείγματος.

(40)

Η Επιτροπή δεν θεώρησε ότι τα δύο πρώτα στοιχεία αποτελούν κριτήρια για την επιλογή δείγματος, η οποία θα πρέπει να βασίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1, στον μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο εξαγωγών του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο έρευνας, για τον οποίο μπορεί να διεξαχθεί έρευνα εντός του διαθέσιμου χρόνου. Επιπλέον, πολλές από τις εταιρείες που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία δειγματοληψίας πραγματοποιούσαν πωλήσεις στην Ένωση μέσω συνδεδεμένου εμπόρου, καθώς επίσης και εξαγωγές συντελεστών παραγωγής. Επιπλέον, η Επιτροπή ήδη θεωρούσε επαρκή τη γεωγραφική διασπορά που είχε επιτευχθεί με το προτεινόμενο δείγμα, η οποία κάλυπτε τρεις από τις σημαντικότερες περιφέρειες για την παραγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων, και συνεπώς το αίτημα απορρίφθηκε.

(41)

Ένας παραγωγός-εξαγωγέας, ο οποίος συμμετείχε στο δείγμα, ζήτησε να εξαιρεθεί από το δείγμα. Το αίτημά του βασίστηκε σε τρία στοιχεία. Πρώτον, η εταιρεία είχε χαμηλότερο όγκο εξαγωγών σε σύγκριση με τους άλλους τέσσερις ομίλους του δείγματος. Δεύτερον, αναπροσάρμοσε προς τα κάτω το επίπεδο επενδύσεών της, διευκρινίζοντας ότι στο ποσό το οποίο είχε λάβει υπόψη η Επιτροπή περιλαμβάνονταν και επενδύσεις σε άλλα προϊόντα. Τρίτον, είναι παρούσα σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία ήδη καλύπτεται από άλλες εταιρείες του δείγματος.

(42)

Η Επιτροπή δεν στήριξε την επιλογή της μόνο στους όγκους εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς έλαβε επίσης υπόψη ενδείξεις της εικαζόμενης επιδότησης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της σχετικά με τους τελευταίους διαθέσιμους ετήσιους λογαριασμούς των συνεργαζόμενων εταιρειών καθώς και τη γεωγραφική διασπορά κατά την περίοδο έρευνας. Λαμβανομένων υπόψη όλων αυτών των παραγόντων συνδυαστικά, θεωρήθηκε ότι ο εν λόγω παραγωγός-εξαγωγέας αντιπροσωπευόταν ήδη από το επιλεγμένο δείγμα.

(43)

Η Επιτροπή αποφάσισε συνεπώς να διατηρήσει το προτεινόμενο δείγμα ως τελικό δείγμα.

1.6.   Ατομική εξέταση

(44)

Δύο παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα ζήτησαν επισήμως ατομική εξέταση βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού υποβάλλοντας απάντηση στο ερωτηματολόγιο της έρευνας κατά των επιδοτήσεων το οποίο απευθυνόταν στους παραγωγούς-εξαγωγείς. Ο ένας εξ αυτών είναι όμιλος δύο συνδεδεμένων εταιρειών, ενώ ο άλλος παραγωγός δεν έχει συνδεδεμένες εταιρείες που να σχετίζονται με το υπό εξέταση προϊόν. Ωστόσο, η εξέταση ενός τέτοιου πρόσθετου αριθμού αιτήσεων, πέραν των πέντε ομίλων εταιρειών του δείγματος, θα ήταν υπερβολικά επαχθής και δεν θα μπορούσε να αναμένεται εύλογα να πραγματοποιηθεί εντός του διαθέσιμου χρόνου για την παρούσα έρευνα. Η Επιτροπή επισήμανε περαιτέρω ότι η εν λόγω έρευνα διεξάγεται παράλληλα με την έρευνα αντιντάμπινγκ σχετικά με το ίδιο υπό εξέταση προϊόν, ενώ επίσης αλληλεπικαλύπτεται με άλλες έρευνες τις οποίες διενεργεί ταυτόχρονα η Επιτροπή. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή αποφάσισε να μην αποδεχθεί καμία αίτηση για ατομική εξέταση και ενημέρωσε σχετικά τις αντίστοιχες εταιρείες.

(45)

Ένας παραγωγός-εξαγωγέας, η Wettsen Corporation, επανέλαβε ότι η κατάστασή του θα έπρεπε να είχε εξεταστεί μεμονωμένα και ότι θα μπορούσαν να έχουν υπολογιστεί γι' αυτόν μεμονωμένο ποσό επιδότησης και περιθώριο ζημίας. Η εν λόγω εταιρεία ισχυρίστηκε ότι η επιδότηση και το περιθώριο ζημίας που εφαρμόζονται γι' αυτήν δεν θα ήταν δίκαιο ούτε εύλογο να βασίζονται σε στοιχεία από τις εταιρείες του δείγματος.

(46)

Η Επιτροπή απέρριψε τα επιχειρήματα αυτά, θεωρώντας ότι το επιλεγμένο δείγμα είναι ήδη αντιπροσωπευτικό, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 35, καθώς απαρτίζεται από πέντε ομάδες παραγωγών που αποτελούνται από 11 διαφορετικές νομικές οντότητες. Ως εκ τούτου, το δείγμα είναι σύμφωνο με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι μέσα στο χρονικό διάστημα που είχε στη διάθεσή της για την έρευνα, δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί ανάλυση για μια πρόσθετη εταιρεία. Η Επιτροπή επισήμανε ότι, σε κάθε περίπτωση, ο εν λόγω συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει επανεξέταση με ταχείες διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 20 του βασικού κανονισμού.

1.7.   Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και επιτόπιοι έλεγχοι

(47)

Στην κινεζική κυβέρνηση απεστάλη ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλάμβανε ειδικά ερωτηματολόγια για τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: China Development Bank («CDB»), China Export Import Bank («τράπεζα EXIM»), Bank of China («BOC»), Agricultural Bank of China («ABC»), China Construction Bank («CCB»), Industrial and Commercial Bank of China («ICBC») και China Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure»). Οι εν λόγω τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφέρονταν συγκεκριμένα στην καταγγελία (με βάση, μεταξύ άλλων, τα πορίσματα που είχε διατυπώσει η Επιτροπή σε προηγούμενες έρευνες) ως δημόσιοι οργανισμοί ή οργανισμοί στους οποίους είχε δοθεί εντολή ή στους οποίους είχε ανατεθεί η χορήγηση επιδοτήσεων στους προωθούμενους κλάδους παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ηλεκτρικών ποδηλάτων.

(48)

Επιπλέον, ζητήθηκε από την κινεζική κυβέρνηση να διαβιβάσει το ειδικό ερωτηματολόγιο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο χορηγούσε δάνεια ή εξαγωγικές πιστώσεις στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος ή στους αγοραστές των παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος (στο πλαίσιο εξαγωγικών πιστώσεων στον αγοραστή) και το οποίο προσδιορίστηκε από τους ίδιους τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Η Επιτροπή ζήτησε από τους παραγωγούς-εξαγωγείς να παράσχουν στην κινεζική κυβέρνηση τον σχετικό κατάλογο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία πρέπει να επικοινωνήσει. Ζήτησε επίσης από την κινεζική κυβέρνηση να συγκεντρώσει όλες τις απαντήσεις των εν λόγω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να τις αποστείλει απευθείας στην Επιτροπή.

(49)

Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο για την κινεζική κυβέρνηση περιλάμβανε ειδικά ερωτηματολόγια για τους παραγωγούς οι οποίοι κατασκευάζουν συντελεστές παραγωγής (δηλαδή μπαταρίες, κινητήρες και άλλα εξαρτήματα ποδηλάτων, είτε ήδη συναρμολογημένα είτε όχι) και οι οποίοι είναι εν μέρει / εξ ολοκλήρου κρατικής ιδιοκτησίας («οντότητες κρατικής ιδιοκτησίας») ή ιδιωτικές εταιρείες που λειτουργούν υπό τις εντολές του Δημοσίου. Εν προκειμένω, ζητήθηκε επίσης από την κινεζική κυβέρνηση να διαβιβάσει το εν λόγω ειδικό ερωτηματολόγιο για τους παραγωγούς συντελεστών παραγωγής σε κάθε άλλο παραγωγό ο οποίος προμήθευε συντελεστές παραγωγής στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος και ο οποίος προσδιορίστηκε από τους ίδιους τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Η Επιτροπή ζήτησε από τους παραγωγούς-εξαγωγείς να παράσχουν στην κινεζική κυβέρνηση τον σχετικό κατάλογο των οντοτήτων με τις οποίες πρέπει να επικοινωνήσει. Ζήτησε επίσης από την κινεζική κυβέρνηση να συγκεντρώσει όλες τις απαντήσεις των εν λόγω εταιρειών και να τις αποστείλει απευθείας στην Επιτροπή.

(50)

Ένας προμηθευτής συντελεστών παραγωγής, η εταιρεία Bafang Electric (Suzhou) Co., Ltd. («Bafang»), παρουσιάστηκε με δική της πρωτοβουλία και ζήτησε να της αποσταλεί ερωτηματολόγιο για παραγωγούς συντελεστών παραγωγής. Η εταιρεία αυτή προμήθευε συντελεστές παραγωγής σε τρεις από τους πέντε παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαβίβασε στην Bafang το ειδικό ερωτηματολόγιο για τους παραγωγούς συντελεστών παραγωγής.

(51)

Ερωτηματολόγια απεστάλησαν επίσης στους πέντε ομίλους παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος, στους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος και σε μη συνδεδεμένους εισαγωγείς.

(52)

Η Επιτροπή έλαβε απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο από την κινεζική κυβέρνηση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν απαντήσεις στο ειδικό ερωτηματολόγιο από την τράπεζα EXIM, την ABC, την BOC, την ICBC και τη Sinosure. Η Επιτροπή έλαβε επίσης απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο από τους πέντε ομίλους παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος, από τον Κινέζο προμηθευτή συντελεστών παραγωγής που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 50, καθώς και από τους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος και από τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς του δείγματος.

(53)

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες τις οποίες έκρινε απαραίτητες για τον προσδιορισμό της επιδότησης, της εξ αυτής προκύπτουσας ζημίας και του συμφέροντος της Ένωσης.

(54)

Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος στα γραφεία του κινεζικού Υπουργείου Εμπορίου με τη συμμετοχή υπαλλήλων και από άλλα συναφή υπουργεία («επιτόπιος έλεγχος στην κινεζική κυβέρνηση»). Επιπλέον, στον εν λόγω επιτόπιο έλεγχο παρίσταντο επίσης εκπρόσωποι από τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

Export Import Bank of China, Πεκίνο, Κίνα,

Industrial and Commercial Bank of China, Πεκίνο, Κίνα,

Agricultural Bank of China, Πεκίνο, Κίνα,

Bank of China, Πεκίνο, Κίνα,

China Export & Credit Insurance Corporation, Πεκίνο, Κίνα.

(55)

Περαιτέρω, επιτόπιοι έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 26 του βασικού κανονισμού πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:

 

Ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος

Accell Group (Heerenveen, Κάτω Χώρες),

Eurosport DHS SA (Deva, Ρουμανία) και η συνδεδεμένη εταιρεία της Prophete GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία),

Derby Cycle Holding GmbH (Cloppenburg, Γερμανία),

Koninklijke Gazelle NV (Dieren, Κάτω Χώρες)·

 

Παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος στη ΛΔΚ

Όμιλος Yadea

Yadea Technology Co., Ltd., Wuxi, Κίνα,

Tianjin Yadea Industry Co., Ltd., Tianjin, Κίνα,

Wuxi Yadea Import and Export Co., Ltd., Wuxi, Κίνα,

Wuxi Xingwei Vehicle Fittings Co., Ltd., Wuxi, Κίνα,

Jiangsu Yadea Technology Development Co., Ltd., Wuxi, Κίνα·

όμιλος Giant

Giant (Κίνα) Co., Ltd., Kunshan, Κίνα,

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co. Ltd., Kunshan, Κίνα,

Giant (Tianjin) Co., Ltd.,Tianjin, Κίνα,

Giant (Kunshan) Co., Ltd., Kunshan, Κίνα,

Kunshan Giant Light Metal Co., Ltd., Kunshan, Κίνα·

όμιλος Jinhua

Jinhua Vision Industry Co., Ltd, Jinhua, Κίνα,

Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd., Yongkang, Κίνα,

Kunshan Youheng Machinery Co., Ltd., Kunshan, Κίνα·

όμιλος Rununion

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd., Suzhou, Κίνα,

Suzhou Kaihua Electric Appliance Plastic Factory, Suzhou, Κίνα·

όμιλος Bodo

Bodo Vehicle Group Co., Ltd., Tianjin, Κίνα,

Tianjin Xinbao Vehicle Co., Ltd., Tianjin, Κίνα·

 

Προμηθευτής των Κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων

Bafang (Suzhou) Electric Motor Co., Ltd., Suzhou, Κίνα·

 

Μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς του δείγματος στην Ένωση:

BHBIKES Europe S.L. (Vitoria, Ισπανία),

Bizbike Bvba (Wielsbeke, Βέλγιο),

Hartmobile BV (Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες)·

NEOMOUV S.A.S. (La Fleche, Γαλλία),

Stella Fietsen BV (Nunspeet, Κάτω Χώρες)·

(56)

Η Επιτροπή ενημέρωσε δεόντως όλες τις ανωτέρω εταιρείες σχετικά με τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων.

1.8.   Μη επιβολή προσωρινών μέτρων

(57)

Δεδομένης της πολυπλοκότητας της έρευνας και του αριθμού των ενδιαφερόμενων μερών, η Επιτροπή αποφάσισε να μην επιβάλει προσωρινά μέτρα στην παρούσα υπόθεση. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 η Επιτροπή ενημέρωσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι δεν θα επιβληθούν προσωρινοί αντισταθμιστικοί δασμοί στις εισαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων καταγωγής ΛΔΚ στην Ένωση και ότι η έρευνα θα συνεχιστεί.

(58)

Η Επιτροπή συνέχισε να αναζητεί και να επαληθεύει όλα τα στοιχεία που έκρινε αναγκαία για την εξαγωγή των οριστικών πορισμάτων της.

(59)

Στις 31 Οκτωβρίου 2018 η Επιτροπή κοινοποίησε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και το σκεπτικό βάσει των οποίων σκόπευε να επιβάλει οριστικό δασμό κατά των επιδοτήσεων στις εισαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Ένωση και κάλεσε όλα τα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός 25 ημερών. Μέσω των κοινοποιήσεων αυτών, η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποίησε, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες η Επιτροπή χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα στοιχεία.

2.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

2.1.   Υπό εξέταση προϊόν

(60)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα, καταγωγής ΛΔΚ, τα οποία επί του παρόντος υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 8711 60 10 και ex 8711 60 90 (κωδικός TARIC 8711609010) («υπό εξέταση προϊόν» ή «ηλεκτρικά ποδήλατα»).

(61)

Ο ορισμός αυτός καλύπτει διάφορους τύπους ηλεκτρικών ποδηλάτων.

2.2.   Ομοειδές προϊόν

(62)

Η έρευνα έδειξε ότι τα ακόλουθα προϊόντα έχουν τα ίδια βασικά φυσικά χαρακτηριστικά, καθώς και τις ίδιες βασικές τελικές χρήσεις:

α)

το υπό εξέταση προϊόν·

β)

εγχώρια αγορά της Κίνας·

γ)

το προϊόν που παράγεται και πωλείται στην Ένωση από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

(63)

Ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά θεωρούνται ομοειδή προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού.

2.3.   Ισχυρισμοί όσον αφορά το πεδίο κάλυψης του προϊόντος

(64)

Στις παρατηρήσεις τους μετά την έναρξη της έρευνας, η κινεζική κυβέρνηση και το CCCME αντιτάχθηκαν στην πρόθεση της Επιτροπής να θεωρήσει όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα ενιαίο προϊόν. Ειδικότερα, ισχυρίστηκαν ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας (ηλεκτρικά ποδήλατα με ταχύτητα άνω των 25 km/h και έως 45 km/h) θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο της έρευνας. Υποστήριξαν ότι, ενώ ο κινητήρας των κοινών ηλεκτρικών ποδηλάτων έχει μέγιστη ισχύ (9) 250 W, ο κινητήρας ηλεκτρικών ποδηλάτων υψηλής ταχύτητας μπορεί να έχει μεγαλύτερη ισχύ, συνήθως 350–500 W.

(65)

Τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη υποστήριξαν ότι τα χαρακτηριστικά και οι προβλεπόμενες χρήσεις των ηλεκτρικών ποδηλάτων υψηλής ταχύτητας διαφέρουν σημαντικά, όπως και οι τιμές τους. Από την πλευρά των καταναλωτών, τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας δεν είναι εναλλάξιμα με όλα τα άλλα ηλεκτρικά ποδήλατα που καλύπτονται από την παρούσα έρευνα.

(66)

Σύμφωνα με την κινεζική κυβέρνηση και το CCCME, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας διαφέρουν από άλλα ηλεκτρικά ποδήλατα. Πρώτον, οι πρώτες ύλες και τα εξαρτήματα είναι διαφορετικά. Για παράδειγμα, ο κινητήρας των ηλεκτρικών ποδηλάτων υψηλής ταχύτητας έχει μεγαλύτερη ονομαστική ισχύ και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι μεγαλύτερης αντοχής και υψηλότερης ποιότητας.

(67)

Δεύτερον, το κόστος και οι τιμές διαφέρουν σημαντικά. Αφού υπάρχουν αυστηρότερες απαιτήσεις για την ποιότητα και την αντοχή των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων υψηλής ταχύτητας, το κόστος της παραγωγής τέτοιων ποδηλάτων είναι υψηλότερο από το κόστος παραγωγής των κοινών ηλεκτρικών ποδηλάτων, γεγονός που, με τη σειρά του, οδηγεί σε υψηλότερη τελική τιμή πώλησης.

(68)

Τρίτον, οι κωδικοί ΣΟ είναι διαφορετικοί. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τα κοινά ηλεκτρικά ποδήλατα υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 8711 60 10 ενώ τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας στον κωδικό ΣΟ 8711 60 90. Πριν από το 2017 τα κοινά ηλεκτρικά ποδήλατα υπάγονταν στον κωδικό ΣΟ ex 8711 90 10 ενώ τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας στον κωδικό ΣΟ ex 8711 90 90.

(69)

Τέταρτον, τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας θεωρούνται μηχανοκίνητα οχήματα (κατηγορία οχημάτων L1e-B) και, κατά συνέπεια, οι οδηγοί υποχρεούνται να έχουν άδεια και να φορούν κράνος. Δεν ισχύουν τέτοιες απαιτήσεις για τα κοινά ηλεκτρικά ποδήλατα. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα επιβάλουν σημαντικούς περιορισμούς όσον αφορά το ποιοι θα μπορούν να αγοράζουν και να οδηγούν ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας.

(70)

Πέμπτον, οι τύποι καταναλωτών για τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας είναι διαφορετικοί. Συνήθως, οι αγοραστές κοινών ηλεκτρικών ποδηλάτων είναι υπάλληλοι γραφείου ή ηλικιωμένα άτομα που θεωρούν χρήσιμη την επιπλέον ηλεκτρική υποβοήθηση, ενώ οι αγοραστές ηλεκτρικών ποδηλάτων υψηλής ταχύτητας είναι κυρίως νέοι που χρησιμοποιούν τα εν λόγω ηλεκτρικά ποδήλατα για δυναμικές ή αθλητικές δραστηριότητες.

(71)

Ο καταγγέλλων υποστήριξε ότι όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα έχουν κοινά βασικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, και οι δύο τύποι ποδηλάτων έχουν σχεδιαστεί για ποδηλάτηση και τα ποδήλατα είναι εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα για υποβοηθούμενη ποδηλάτηση. Επιπλέον, όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα υποβάλλονται στις ίδιες διαδικασίες δοκιμών βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου EN 15194. Στη βάση αυτή, ο καταγγέλλων συμπέρανε ότι αποτελούν ενιαίο προϊόν για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.

(72)

Ο καταγγέλλων υπογράμμισε επίσης το γεγονός ότι η ταχύτητα διακοπής παροχής ρεύματος του βοηθητικού κινητήρα θα μπορούσε εύκολα να μετατραπεί από 25 km/h σε 45km/h και αντιστρόφως, καθώς αυτό είναι κατά κύριο λόγο θέμα προγραμματισμού του λογισμικού και δεν οφείλεται σε πραγματικές φυσικές διαφορές.

(73)

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ένας εισαγωγέας ισχυρίστηκε ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα που υπάγονται στην κατηγορία L1e-A θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο κάλυψης του προϊόντος στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Η κατηγορία L1e-A καλύπτει τα ηλεκτρικά ποδήλατα με υποβοήθηση κινητήρα έως και 25 km/h, αλλά με ισχύ κινητήρα έως 1 kW. Υποστηρίχθηκε ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα της κατηγορίας L1e-A δεν παράγονται στην Ένωση και δεν μνημονεύονται συγκεκριμένα στην καταγγελία. Ο εισαγωγέας ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα της κατηγορίας L1e-A δεν είναι δυνατόν να έχουν προκαλέσει ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, αφού το πρώτο ηλεκτρικό ποδήλατο της κατηγορίας L1e-A πωλήθηκε στην ενωσιακή αγορά περισσότερο από οκτώ εβδομάδες μετά την υποβολή της καταγγελίας εκ μέρος του καταγγέλλοντος.

(74)

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη όλες τις ως άνω παρατηρήσεις. Επισήμανε ότι το πεδίο κάλυψης του προϊόντος της καταγγελίας κάλυπτε όντως όλα τα ποδήλατα υποβοηθούμενης ποδηλάτησης με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα. Το πεδίο κάλυψης του προϊόντος της καταγγελίας δεν περιέχει περιορισμό όσον αφορά την κατάταξη του οχήματος σε συγκεκριμένη κατηγορία. Επομένως, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα κατηγορίας L1e-A καλύπτονται από την καταγγελία. Κατέστη επίσης σαφές από τον δικτυακό τόπο του εισαγωγέα που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 73 ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα της κατηγορίας L1e-A έχουν όλα τα πλεονεκτήματα ενός συνηθισμένου ηλεκτρικού ποδηλάτου αλλά με μεγαλύτερη ισχύ.

(75)

Όσον αφορά τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας, υποστηρίζεται ότι έχουν σημαντικά υψηλότερο κόστος παραγωγής και υψηλότερη τιμή πώλησης. Αυτό, από μόνο του, δεν αποτελεί λόγο για να εξαιρεθεί ένα προϊόν από το πεδίο κάλυψης του προϊόντος, αφού το πεδίο κάλυψης του προϊόντος περιλαμβάνει συνήθως αγαθά τα οποία πωλούνται σε διαφορετικές τιμές. Ωστόσο, ο παράγοντας αυτός λαμβάνεται υπόψη στις συγκρίσεις τιμών και στον υπολογισμό του περιθωρίου ζημίας.

(76)

Όσον αφορά τις διαφορετικές χρήσεις και την αντίληψη των καταναλωτών, υποστηρίζεται ότι τα κανονικά ηλεκτρικά ποδήλατα πωλούνται ως επί το πλείστον σε ηλικιωμένα άτομα, σε ποδηλάτες αναψυχής, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους γραφείων, ενώ τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιούνται κυρίως για πιο απαιτητικές δραστηριότητες όπως η μετάβαση από και προς τον χώρο εργασίας. Ωστόσο, καθώς οι υπάλληλοι γραφείου είναι πιθανό να χρησιμοποιούν το κανονικό ηλεκτρικό ποδήλατό τους για τη μετάβαση από την κατοικία τους στον χώρο εργασίας, η χρήση αυτή είναι πολύ παρόμοια με τη χρήση των ηλεκτρικών ποδηλάτων υψηλής ταχύτητας για τη μετακίνηση προς και από τον τόπο εργασίας. Επομένως, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σκοπούμενη χρήση και η αντίληψη των καταναλωτών επικαλύπτονται σε σημαντικό βαθμό και, ως εκ τούτου, δεν δικαιολογούν την εξαίρεση ενός προϊόντος.

(77)

Όσον αφορά και τα δύο αιτήματα για εξαίρεση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας και τα ποδήλατα της κατηγορίας L1e-A έχουν τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά με άλλα ηλεκτρικά ποδήλατα και, επομένως, εμπίπτουν στο πεδίο κάλυψης του προϊόντος. Παρότι η Επιτροπή αναγνώρισε ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι προϊόντος εντός της γενικής κατηγορίας του υπό εξέταση προϊόντος, το γεγονός αυτό δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε εξαίρεση από το πεδίο κάλυψης του προϊόντος. Η διαφορετική δασμολογική κατάταξη εντός της ίδιας γενικής κατηγορίας του υπό εξέταση προϊόντος επίσης δεν αποτελεί κριτήριο που οδηγεί από μόνο του σε εξαίρεση. Είναι, όντως, πολύ σύνηθες στις έρευνες αντιντάμπινγκ και στις έρευνες κατά των επιδοτήσεων ένα υπό εξέταση προϊόν να περιλαμβάνει φάσμα τελωνειακών κωδικών. Τέλος, οι απαιτήσεις που συνδέονται με τη χρήση μετά την πώληση του υπό εξέταση προϊόντος ή του ομοειδούς προϊόντος δεν επηρεάζουν τα βασικά φυσικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν το εν λόγω προϊόν για τους σκοπούς των ερευνών κατά των επιδοτήσεων. Στο ίδιο πνεύμα, το πεδίο κάλυψης του προϊόντος δεν ορίζεται από τις κατηγορίες των καταναλωτών που θα επιλέγουν τον ένα ή τον άλλο τύπο προϊόντος. Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν.

(78)

Ένας εισαγωγέας ισχυρίστηκε ότι τα ηλεκτρικά τρίκυκλα θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο κάλυψης του προϊόντος στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, δεν είναι σαφές κατά πόσον η έρευνα όντως κάλυψε όλους τους τύπους ποδηλάτων [δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα (bicycles, tricycles and quadricycles)] ή μόνο τα δίκυκλα ποδήλατα (bicycles), διότι ο τίτλος της ανακοίνωσης για την έναρξη της έρευνας αναφέρει ότι η διαδικασία κατά των επιδοτήσεων αφορά τις εισαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων (bicycles).

(79)

Ωστόσο, η Επιτροπή επισήμανε ότι το πεδίο κάλυψης του προϊόντος στο πλαίσιο της έρευνας δεν προσδιορίζεται στον τίτλο της ανακοίνωσης για την έναρξη της διαδικασίας, αλλά στο τμήμα «2. Προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας». Στο τμήμα αυτό ορίζεται σαφώς ότι το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας καλύπτει τα «ποδήλατα» (cycles). Ο όρος «ποδήλατα» δεν περιορίζεται στα ποδήλατα με 2 τροχούς (δίκυκλα), αλλά περιλαμβάνει και τα τρίκυκλα και τα τετράκυκλα. Εφόσον τα δίκυκλα ποδήλατα είναι μακράν ο συνηθέστερος τύπος ποδηλάτου, ο τίτλος (στα αγγλικά) αναφέρεται στα δίκυκλα ποδήλατα (bicycles) χωρίς να εξαιρεί άλλους τύπους ποδηλάτων από το πεδίο της έρευνας. Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(80)

Ο εισαγωγέας ισχυρίστηκε επιπλέον ότι η έρευνα επικεντρώνεται ειδικά στα δίκυκλα ποδήλατα. Η Επιτροπή διαφώνησε με τον ισχυρισμό αυτόν. Είχε ήδη συγκεντρώσει πληροφορίες για όλους τους τύπους ηλεκτρικών ποδηλάτων. Οι ενωσιακοί παραγωγοί και οι παραγωγοί-εξαγωγείς υποχρεώθηκαν να δηλώσουν τον αριθμό των τροχών για όλα τα προϊόντα που παρήγαγαν και πώλησαν στην ενωσιακή αγορά. Επομένως, είναι προφανές ότι τα τρίκυκλα προσδιορίστηκαν και εξετάστηκαν χωριστά σε όλη τη διάρκεια της έρευνας. Καθώς τα δίκυκλα ποδήλατα αποτελούν, δίχως αμφιβολία, τον συνηθέστερο τύπο ποδηλάτων, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο όρος ηλεκτρικά δίκυκλα ποδήλατα (στα αγγλικά: e-bikes/electric bikes) χρησιμοποιείται γενικά για να δηλώσει όλους τους τύπους ηλεκτρικών ποδηλάτων, τόσο στο πλαίσιο της έρευνας όσο και στην αγορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο πλαίσιο της έρευνας παραβλέπονται οι άλλοι τύποι ποδηλάτων.

(81)

Επομένως, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας, τα ηλεκτρικά ποδήλατα της κατηγορίας L1e-A και τα ηλεκτρικά τρίκυκλα έχουν τα ίδια βασικά φυσικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες καθώς και τις ίδιες τελικές χρήσεις με άλλους τύπους ηλεκτρικών ποδηλάτων και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να εξαιρεθούν από το πεδίο κάλυψης του προϊόντος στο πλαίσιο της έρευνας.

(82)

Μετά την κοινοποίηση, τρεις Κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς, ένας εισαγωγέας και το CCCME επανέλαβαν το αίτημά τους να εξαιρεθούν τα ηλεκτρικά ποδήλατα με βοηθητικό ηλεκτρικό κινητήρα για υποβοηθούμενη ποδηλάτηση έως 45 km/h («ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας»).

(83)

Τα εν λόγω μέρη υποστήριξαν ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας έχουν σημαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά και προβλεπόμενες χρήσεις, δεν υπόκεινται στις ίδιες κανονιστικές απαιτήσεις, έχουν σημαντικά διαφορετικές τιμές και κόστος, και ότι, από τη σκοπιά του καταναλωτή, δεν είναι εναλλάξιμα με τα άλλα ηλεκτρικά ποδήλατα με βοηθητικό ηλεκτρικό κινητήρα για υποβοηθούμενη ποδηλάτηση έως 25 km/h, τα οποία καλύπτει η παρούσα έρευνα.

(84)

Το CCCME ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή είχε παραλείψει να επισημάνει ότι η τροποποίηση, από τους καταναλωτές, του λογισμικού για την ταχύτητα διακοπής παροχής ρεύματος που ανέφερε ο καταγγέλλων ήταν παράνομη και πρόσθεσε ότι η προοπτική αυτή δεν θα ήταν δυνατόν να θεωρηθεί ως πιθανό ενδεχόμενο.

(85)

Ο καταγγέλλων συμφώνησε ότι ήταν παράνομη η αύξηση από τους καταναλωτές της ταχύτητας διακοπής παροχής ρεύματος των ποδηλάτων με βοηθητικό ηλεκτρικό κινητήρα για υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, μέσω τροποποιήσεων του λογισμικού. Ωστόσο, υπενθύμισε ότι ο ισχυρισμός του δεν ήταν συνδεδεμένος με τη δυνατότητα αυτή, αλλά με τις τροποποιήσεις από τους οικονομικούς φορείς (εισαγωγείς, εμπόρους) πριν από τη διάθεση των ηλεκτρικών ποδηλάτων στην ενωσιακή αγορά. Πράγματι, όταν οι εν λόγω τροποποιήσεις στον προγραμματισμό του λογισμικού συνεπάγονται μείωση της ταχύτητας διακοπής παροχής ρεύματος των ποδηλάτων με βοηθητικό ηλεκτρικό κινητήρα για υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, θα θεωρούνταν νόμιμες από την άποψη της έγκρισης τύπου του προϊόντος. Ο καταγγέλλων πρόσθεσε ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις στον προγραμματισμό του λογισμικού δημιουργούν προφανή κίνδυνο καταστρατήγησης των μέτρων κατά των επιδοτήσεων.

(86)

Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι η αιτιολογική σκέψη 72 δεν αναφέρεται μόνο στην τροποποίηση του λογισμικού από τους καταναλωτές, αλλά, εν γένει, στον προγραμματισμό του λογισμικού. Επιπλέον, στην ίδια αιτιολογική σκέψη αναφέρεται σαφώς η δυνατότητα αλλαγής της ταχύτητας διακοπής παροχής ρεύματος τόσο προς τα πάνω, όσο και προς τα κάτω. Ενώ το CCCME επισημαίνει ότι η αύξηση από τους καταναλωτές του ταχύτητας διακοπής παροχής ρεύματος των ποδηλάτων με βοηθητικό ηλεκτρικό κινητήρα για υποβοηθούμενη ποδηλάτηση θα ήταν παράνομη, δεν αμφισβητεί άλλες τροποποιήσεις στον προγραμματισμό του λογισμικού, όπως η μείωση της ταχύτητας διακοπής παροχής ρεύματος των ποδηλάτων με βοηθητικό ηλεκτρικό κινητήρα για υποβοηθούμενη ποδηλάτηση από τους οικονομικούς φορείς που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 85. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(87)

Το CCCME ισχυρίστηκε ότι η δήλωση του καταγγέλλοντος ότι όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα υποβάλλονταν στις ίδιες δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 15194 ήταν ανακριβής. Το CCCME υποστήριξε ότι το πρότυπο EN 15194 υπάγει όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα στις ίδιες διαδικασίες δοκιμής. Το πρότυπο αυτό, όμως, δεν έχει καμία σχέση με τη διαφορά ως προς την ταχύτητα που επιβάλλει διαφορετικές απαιτήσεις και καθιστά τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας μη εναλλάξιμα με τα άλλα ηλεκτρικά ποδήλατα. Επιπλέον, το CCCME υποστήριξε ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας, σε αντίθεση με τα συνήθη ηλεκτρικά ποδήλατα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου EN 15194.

(88)

Το CCCME υποστήριξε ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας καλύπτονται ως μοτοποδήλατα οχήματα για χρήση στο δημόσιο οδικό δίκτυο από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10). Ο εν λόγω κανονισμός εξαιρεί τα ηλεκτρικά ποδήλατα με βοηθητικό ηλεκτρικό κινητήρα για υποβοηθούμενη ποδηλάτηση έως 25 km/h. Οι πρόσθετοι κανόνες που εφαρμόζονται για τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας καλύπτουν τη φορολογία, την άδεια και την ασφάλιση, τις πινακίδες κυκλοφορίας και το κατάλληλο κράνος μοτοποδηλάτου, καθώς και τους ελέγχους τήρησης των κανόνων ασφάλειας.

(89)

Το CCCME υποστήριξε ότι το σκεπτικό που παρατίθεται στην αιτιολογική σκέψη 77 ότι όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα διαθέτουν τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά δεν υπερισχύει του επιχειρήματος σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις ως προς τον εξοπλισμό και διαφορετικές κανονιστικές απαιτήσεις για τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας. Το CCCME ισχυρίστηκε ότι, λόγω των διαφορετικών αυτών απαιτήσεων, τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας δεν είναι εναλλάξιμα με άλλα ηλεκτρικά ποδήλατα και ότι οι καταναλωτές υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Προς τεκμηρίωση του επιχειρήματος αυτού, το CCCME ανέφερε την αντίθεση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών στην πρόταση της Επιτροπής για υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα και όχι μόνο για τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας.

(90)

Ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα έχουν τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα κατασκευάζονται από τα ίδια μέρη και εξαρτήματα ποδηλάτων και ότι δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι κινητήρες που κατασκευάζονται από τους μεγάλους κατασκευαστές κινητήρων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλους τους τύπους ηλεκτρικών ποδηλάτων με τον κατάλληλο προγραμματισμό του λογισμικού. Κατά συνέπεια, η διαφορά μεταξύ των ηλεκτρικών ποδηλάτων υψηλής ταχύτητας και των λοιπών ηλεκτρικών ποδηλάτων δεν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο αξιόπιστο βάσει της φυσικής τους εμφάνισης.

(91)

Ο καταγγέλλων υποστήριξε ότι η αντίληψη των καταναλωτών δεν αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για τον καθορισμό του πεδίου κάλυψης του προϊόντος σε υποθέσεις εμπορικής άμυνας και ισχυρίστηκε ότι ηλεκτρικά ποδήλατα με βοηθητικό ηλεκτρικό κινητήρα για υποβοηθούμενη ποδηλάτηση σε όλα τα επίπεδα είναι διαθέσιμα σε διάφορες κατηγορίες χρήσης (για παράδειγμα, για χρήση σε καθημερινή μετακίνηση μεταξύ κατοικίας και εργασίας, τρέκινγκ, πίστες αγώνων και στο βουνό) και διατίθενται στην αγορά σε όλες τις ομάδες πελατών ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Επομένως, η αντίληψη των καταναλωτών και η χρήση δεν αιτιολογούν την εξαίρεση των ηλεκτρικών ποδηλάτων υψηλής ταχύτητας από το πεδίο κάλυψης του προϊόντος.

(92)

Ο καταγγέλλων υποστήριξε ότι τα κριτήρια της έγκρισης τύπου και, γενικότερα, της ταξινόμησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 δεν είναι κατάλληλα για τον καθορισμό του πεδίου κάλυψης του προϊόντος στην παρούσα περίπτωση. Ο καταγγέλλων υποστήριξε ότι δεν υπόκεινται όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας σε έγκριση τύπου, αλλά μόνο εκείνα που προορίζονται για χρήση στο δημόσιο οδικό δίκτυο. Κάτι τέτοιο θα απέκλειε, για παράδειγμα, τα ηλεκτρικά ποδήλατα βουνού που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αγώνες ή τα ποδήλατα βουνού παντός εδάφους που επίσης δεν υπόκεινται σε περαιτέρω απαιτήσεις ως προς την έγκριση τύπου (πινακίδα κυκλοφορίας, κράνος και ασφάλιση).

(93)

Περαιτέρω, ο καταγγέλλων υποστήριξε ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία δεν υπόκεινται σε έγκριση τύπου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013, υπόκεινται παρά ταύτα στις ίδιες ακριβώς απαιτήσεις ασφάλειας προϊόντων σύμφωνα με την ενωσιακή οδηγία για τα μηχανήματα. Ο καταγγέλλων πρόσθεσε επίσης ότι το ισχύον πρότυπο καθορισμού ειδικών απαιτήσεων είναι το ίδιο για όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα, δηλαδή το εναρμονισμένο πρότυπο EN 15194 και, ως εκ τούτου, επανέλαβε τον ισχυρισμό της αιτιολογικής σκέψης 71.

(94)

Η Επιτροπή επισήμανε ότι η πρότασή της για επέκταση της υποχρέωσης ασφάλισης αστικής ευθύνης σε όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα, την οποία χρησιμοποίησε το CCCME για να τεκμηριώσει την ισχυριζόμενη διαφορά αντίληψης των καταναλωτών, έδειξε ομοίως ότι οι διαφορές στις κανονιστικές απαιτήσεις εξελίσσονται και δεν αποτελούν κατάλληλη και σταθερή βάση για την εξαίρεση των ηλεκτρικών ποδηλάτων υψηλής ταχύτητας από το πεδίο κάλυψης του προϊόντος. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν δεν ήταν τέτοιας φύσης ώστε να μεταβάλουν τις διαπιστώσεις της σχετικά με το πεδίο κάλυψης του προϊόντος, δηλαδή ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα έχουν τα ίδια βασικά φυσικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες και ότι η αντίληψη των καταναλωτών και οι χρήσεις αλληλεπικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό. Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί του CCCME σχετικά με το θέμα αυτό απορρίφθηκαν.

(95)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων όσον αφορά το πεδίο κάλυψης του προϊόντος, η Επιτροπή επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 74 έως 81.

3.   ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

3.1.   Εισαγωγή: Παρουσίαση προγραμμάτων, έργων και λοιπών εγγράφων του Δημοσίου

(96)

Προτού προβεί στην ανάλυση της εικαζόμενης επιδότησης με τη μορφή συγκεκριμένων επιδοτήσεων ή προγραμμάτων επιδοτήσεων (τμήμα 3.5 και επόμενα κατωτέρω), η Επιτροπή αξιολόγησε τα προγράμματα, έργα και λοιπά έγραφα του Δημοσίου τα οποία σχετίζονταν με περισσότερες από μία επιδοτήσεις ή προγράμματα επιδοτήσεων. Διαπίστωσε ότι όλες οι υπό εξέταση επιδοτήσεις ή προγράμματα επιδοτήσεων εμπίπτουν στο πλαίσιο της εφαρμογής του κεντρικού σχεδιασμού της κινεζικής κυβέρνησης για τους λόγους που περιγράφονται κατωτέρω.

(97)

Το 13ο πενταετές πρόγραμμα εθνικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της ΛΔΚ (το «13ο πενταετές πρόγραμμα»), το οποίο καλύπτει την περίοδο 2016-2020, αναδεικνύει το στρατηγικό όραμα της κινεζικής κυβέρνησης για τη βελτίωση και την προώθηση των νευραλγικών κλάδων παραγωγής, όπως ο κλάδος των ηλεκτρικών ποδηλάτων.

(98)

Τονίζει επιπλέον τον ρόλο της τεχνολογικής καινοτομίας στην οικονομική ανάπτυξη της ΛΔΚ, καθώς και τη σημασία που εξακολουθούν να έχουν οι αρχές της «πράσινης» ανάπτυξης. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 του προγράμματος, μία από τις βασικές κατευθύνσεις όσον αφορά την ανάπτυξη είναι η προώθηση της αναβάθμισης των παραδοσιακών βιομηχανικών δομών, όπως εξάλλου αναφερόταν ήδη στο 12ο πενταετές πρόγραμμα. Η ιδέα αυτή αναπτύσσεται περαιτέρω στο κεφάλαιο 22, όπου αποσαφηνίζεται η στρατηγική εκσυγχρονισμού της παραδοσιακής βιομηχανίας της ΛΔΚ, μέσω της προώθησης της τεχνολογικής μετατροπής της. Ως προς αυτό, το 13ο πενταετές πρόγραμμα αναφέρει ότι θα παρασχεθεί στήριξη στις εταιρείες προκειμένου «να βελτιωθούν γενικότερα σε τομείς όπως η τεχνολογία προϊόντος, ο βιομηχανικός εξοπλισμός, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενεργειακή απόδοση».

(99)

Ειδικότερα, στο μέρος V (κεφάλαια 22 έως 24) επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός βελτιστοποιημένου σύγχρονου βιομηχανικού συστήματος με στόχο να αναδειχθεί η Κίνα σε «κατασκευαστική υπερδύναμη» έως το 2025. Προκειμένου οι αναδυόμενοι κλάδοι παραγωγής να τονώσουν την οικονομία, το πρόγραμμα «ενθαρρύνει» την ανάπτυξη και προωθεί τη χρήση οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας και ενθαρρύνει την ανάπτυξη πλήρως ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Αναλυτικότερα, το κεφάλαιο 23 σχετικά με την ανάπτυξη των αναδυόμενων κλάδων παραγωγής στρατηγικής σημασίας αναφέρει ότι η κινεζική κυβέρνηση «θα στηρίξει την ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών επόμενης γενιάς, των οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας, […], της πράσινης τεχνολογίας και της τεχνολογίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, […]». Επιπλέον, η κινεζική κυβέρνηση θα δώσει «ώθηση στην καινοτομία και στη δυνατότητα βιομηχανικής εφαρμογής σε αναδυόμενους τομείς αιχμής όπως […] τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας υψηλής απόδοσης και κατανεμημένης παραγωγής ενέργειας, […], η προστασία του περιβάλλοντος […]».

(100)

Στο 13ο πενταετές πρόγραμμα τα «οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας» συγκαταλέγονται μεταξύ των έξι «κλάδων παραγωγής στρατηγικής σημασίας» στην Κίνα και αναφέρεται ότι «θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί ότι η προστιθέμενη αξία των αναδυόμενων κλάδων παραγωγής στρατηγικής σημασίας θα ανέλθει σε ποσοστό 15 % του ΑΕΠ της Κίνας». Ειδικότερα, στο κεφάλαιο 23 η κινεζική κυβέρνηση δεσμεύεται:

«να προωθήσει τη χρήση οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας»·

«να στηρίξει την ανάπτυξη πλήρως ηλεκτροκίνητων οχημάτων και υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων με έμφαση στην επίτευξη προόδου σε νευραλγικούς τεχνολογικούς τομείς όπως η ενεργειακή πυκνότητα μπαταριών και η προσαρμοστικότητα των μπαταριών στη θερμοκρασία»·

«να διευκολύνει την ανάπτυξη δικτύου εγκαταστάσεων φόρτισης και υπηρεσιών που είναι συμβατές μεταξύ τους και συνάδουν με ενοποιημένα πρότυπα»·

«να βελτιώσει τις πολιτικές για την παροχή συνεχούς στήριξης στον τομέα αυτόν»·

«να διασφαλίσει ότι ο αριθμός της σωρευτικής συνολικής παραγωγής και των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας στην Κίνα θα ανέλθει σε πέντε εκατομμύρια»·

«να ενισχύσει τις προσπάθειες ανάκτησης και διάθεσης χρησιμοποιημένων μπαταριών από τα οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας».

(101)

Στο πρόγραμμα ανάπτυξης της ελαφράς βιομηχανίας (2016-2020), («πρόγραμμα ανάπτυξης της ελαφράς βιομηχανίας»), το οποίο κατάρτισε η κινεζική κυβέρνηση για την υλοποίηση του 13ου πενταετούς προγράμματος και της στρατηγικής «Made in China 2025», ο κλάδος των ποδηλάτων και ο κλάδος των μπαταριών προσδιορίζονται επίσης ως νευραλγικοί κλάδοι παραγωγής.

(102)

Ο κλάδος παραγωγής ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων απαιτεί «μηχανική τεχνολογικής αναμόρφωσης» μέσω της «βιομηχανικής παραγωγής ποδηλάτων από νέα υλικά, του τεχνικού μετασχηματισμού της γραμμής παραγωγής έξυπνων, φιλικών προς το περιβάλλον και αποδοτικών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σημαντικών εξαρτημάτων». Ειδικότερα, διατυπώνονται επίσης οι ακόλουθες συστάσεις: «προώθηση του κλάδου παραγωγής ποδηλάτων ώστε να αναπτυχθεί προς την κατεύθυνση των ελαφρών, διαφοροποιημένων, μοντέρνων και έξυπνων ποδηλάτων. επιτάχυνση της Ε&Α και εφαρμογή ελαφρών υλικών υψηλής αντοχής, μετάδοσης, συστήματος κίνησης, νέας ενεργειακής τεχνολογίας, τεχνολογίας έξυπνων αισθητήρων και τεχνολογίας του διαδικτύου των πραγμάτων. έμφαση στην ανάπτυξη διαφοροποιημένων ποδηλάτων τα οποία, αφενός, είναι κατάλληλα για μοντέρνες και καθημερινές δραστηριότητες, άσκηση και φυσική κατάσταση και διαδρομές μεγάλων αποστάσεων και, αφετέρου, είναι υψηλής απόδοσης και πτυσσόμενα, καθώς και ηλεκτρικών ποδηλάτων που είναι συμβατά με τα συμβατικά και έξυπνα ηλεκτρικά ποδήλατα μπαταρίας ιόντων λιθίου».

(103)

Στο πρόγραμμα ανάπτυξης της ελαφράς βιομηχανίας παρατίθενται επίσης ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής για την προώθηση των νευραλγικών κλάδων παραγωγής, όπως είναι οι κλάδοι παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων και μπαταριών, όπως περιγράφεται στις επόμενες τρεις αιτιολογικές σκέψεις.

(104)

Η πρώτη δέσμη μέτρων αφορά τη μεταρρύθμιση για την αύξηση της πρόσβασης στην αγορά, κυρίως μέσω της απλούστευσης των διοικητικών ενεργειών (δηλαδή την κατάργηση των περιττών εγκρίσεων, τη μείωση και την τυποποίηση των τελών και της διαδικασίας έγκρισης). Επιπλέον, η κινεζική κυβέρνηση παραθέτει τους τομείς και τις δραστηριότητες των κλάδων παραγωγής στους οποίους οι επενδύσεις απαγορεύονται ή περιορίζονται (δηλαδή καταλόγους επενδύσεων, βλέπε αιτιολογική σκέψη 126).

(105)

Η δεύτερη δέσμη μέτρων αφορά την αύξηση της υποστήριξης μέσω της φορολογικής πολιτικής:

«πλήρης αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου του αναπτυξιακού ταμείου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθοδήγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να αυξήσουν τις επενδύσεις στην τεχνολογική καινοτομία, τη διαρθρωτική προσαρμογή, τη διατήρηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών, εφαρμογή διαφόρων προτιμησιακών πολιτικών και τελειοποίηση του συστήματος εξυπηρέτησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

«εφαρμογή της πολιτικής ταχύτερης απόσβεσης παγίων στοιχείων ενεργητικού, καθοδήγηση των επιχειρήσεων ώστε να αυξήσουν τις επενδύσεις σε προηγμένο εξοπλισμό».

«αξιοποίηση του ρόλου των ειδικών ταμείων για καθαρότερη παραγωγή, καθοδήγηση της εφαρμογής τεχνολογίας παραγωγής και προώθηση της τεχνολογίας καθαρότερης παραγωγής σε νευραλγικούς κλάδους παραγωγής».

«εφαρμογή προτιμησιακών πολιτικών για τους σχετικούς φόρους και τέλη, μείωση του κόστους που επωμίζονται οι επιχειρήσεις γιαπέντε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και ένα ταμείο στέγασης”, εύλογη προσαρμογή του φόρου κατανάλωσης».

«ενθάρρυνση των επιχειρήσεων ώστε να αυξήσουν τις επενδύσεις σε Ε&Α για πράσινα προϊόντα, απόδοση κορυφαίας προτεραιότητας στα προϊόντα με πιστοποιητικό πράσινου προϊόντος στις προμήθειες του Δημοσίου».

(106)

Η τρίτη δέσμη μέτρων αφορά την αύξηση της στήριξης μέσω της χρηματοδοτικής πολιτικής, ειδικότερα:

«εφαρμογή χρηματοδοτικής πολιτικής η οποία στηρίζει την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, περαιτέρω εξερεύνηση χρηματοδοτικών διαύλων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τελειοποίηση του συστήματος εγγύησης πιστώσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

«επιτάχυνση της ανάπτυξης χρηματοδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών για τη στήριξη δημοφιλών σχεδίων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον τομέα της ελαφράς βιομηχανίας».

«αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση εξοπλισμού των επιχειρήσεων».

«ενθάρρυνση των τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να αναπτύξουν τις υπηρεσίες χορήγησης δανείων με εξασφάλιση μέσω άυλων στοιχείων ενεργητικού τα οποία δεσμεύουν οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων: των εμπορικών σημάτων τους, των ειδικών δικαιωμάτων τους όσον αφορά τη χρήση των εμπορικών σημάτων, την υποστήριξη της δημιουργίας εμπορικών σημάτων στον τομέα της ελαφράς βιομηχανίας».

«περαιτέρω αξιοποίηση του ρόλου της χρηματοδότησης της πολιτικής και της ανάπτυξης, στήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με τη χρήση κοινοπρακτικών δανείων, εξαγωγικών πιστώσεων, χρηματοδότησης έργων, για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για διεθνή Ε&Α, συστημάτων παραγωγής, καθώς και για την προώθηση εμπορικών σημάτων για τις επιχειρήσεις».

«αύξηση της στήριξης της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για επιχειρήσεις με επώνυμα προϊόντα, ενθάρρυνση των εμπορικών τραπεζών ώστε να εκτελέσουν ενεργά τις εργασίες χρηματοδότησης της πολιτικής για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων».

(107)

Προγράμματα ανάπτυξης της ελαφράς βιομηχανίας καταρτίζονται επίσης σε τοπικό επίπεδο. Αυτό ισχύει στην περίπτωση του προγράμματος ανάπτυξης της ελαφράς βιομηχανίας και της κλωστοϋφαντουργίας του δήμου της Tianjin για τη 12η πενταετή περίοδο (2011-2015), στο πλαίσιο του οποίου προωθείται η δημιουργία τεσσάρων βιομηχανικών κέντρων εθνικής κλίμακας στον τομέα της ελαφράς βιομηχανίας στην εν λόγω επαρχία: «Ο δήμος της Tianjin θα κατασκευάσει κέντρα παραγωγής και εξαγωγής ποδηλάτων εθνικής κλίμακας. Με επίκεντρο το “βασίλειο των κινεζικών ποδηλάτων, δηλαδή το βιομηχανικό πάρκο στην περιοχή Wuqing, καθώς και το βιομηχανικό πάρκο (ηλεκτρικών) ποδηλάτων στην περιοχή Binhai, θα αναπτύξουμε εντατικά τις βιομηχανίες κατασκευής (ηλεκτρικών) ποδηλάτων, ανταλλακτικών κ.λπ.».

(108)

Ομοίως, το 13ο πενταετές πρόγραμμα της Tianjin για τη βιομηχανική οικονομική ανάπτυξη θέτει σαφείς στόχους για τη στήριξη των κλάδων παραγωγής ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων παραγωγής εξαρτημάτων, όπως οι ακόλουθοι στόχοι:

«έμφαση στην ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής ποδηλάτων»·

«επίσπευση της κατασκευής πρότυπων βιομηχανικών κέντρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται […] η παραγωγή ποδηλάτων, στην περιοχή Jinghai και στην περιοχή Wuqing»·

«επιτάχυνση του μετασχηματισμού και της αναβάθμισης των επιχειρήσεων. Δυναμική εφαρμογή στρατηγικής για τα επώνυμα προϊόντα, καθοδήγηση των επιχειρήσεων ώστε να εντατικοποιήσουν την τεχνολογική καινοτομία και την ευρεία διάδοση των προϊόντων, καθώς και ενίσχυση και προώθηση των θέσεων των ανταγωνιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων, στην αγορά. Προώθηση της ανάπτυξης και της αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων, καθώς και συνολική βελτίωση της ικανότητας για καινοτομία και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων»·

«επίσπευση της κατασκευής πάρκων που θα αποτελέσουν πόλο έλξης, όπως μεταξύ άλλων τα βιομηχανικά πάρκα ποδηλάτων στις περιοχές Quqing και Jinghai»·

«έμφαση στην ανάπτυξη μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας»· και

«επέκταση περιοχών με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Χρήση της μπαταρίας ιόντων λιθίου ως πυρήνα για την προώθηση της ανάπτυξης του υπερπυκνωτή και της μπαταρίας υψηλής απόδοσης».

(109)

Πιο συγκεκριμένα, στο 13ο πενταετές πρόγραμμα για τον κλάδο παραγωγής ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων («13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα»), το οποίο εξέδωσε η Ένωση Κινέζων Κατασκευαστών Ποδηλάτων («CBA»), τα ποδήλατα συγκαταλέγονται στους «αναδυόμενους κλάδους παραγωγής»: «οι αναδυόμενοι κλάδοι παραγωγής προάγονται στο επίπεδο της εθνικής στρατηγικής, όπως η νέα ενεργειακή τεχνολογία, τα νέα υλικά, το διαδίκτυο, η διατήρηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η τεχνολογία πληροφοριών, επομένως για τις παραδοσιακές βιομηχανίες αποτελεί αναπόφευκτη τάση η είσοδος στην κοινότητα των προϊόντων μεσαίων και υψηλών προδιαγραφών. Ιδίως αφότου η πέμπτη σύνοδος ολομέλειας πρότεινε τηνπροώθηση της ανάπτυξης της κυκλοφορίας και των μεταφορών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και την ενθάρρυνση των πράσινων μετακινήσεων με ποδήλατο, ο κλάδος παραγωγής ποδηλάτων θα επωφεληθεί οπωσδήποτε από τις νέες ιστορικές ευκαιρίες ανάπτυξης

(110)

Στο 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα τίθενται μετρήσιμοι στόχοι τους οποίους θα πρέπει να επιτύχει η κινεζική κυβέρνηση έως το 2020 στον κλάδο παραγωγής ποδηλάτων: «τα έσοδα από τους βασικούς τομείς δραστηριότητας των ανωτέρω επιχειρήσεων βιομηχανικής κλίμακας στο σύνολο του κλάδου θα επιτύχουν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 6 %, και θα υπερβούν τα 200 δισ. RMB έως το 2020. Ο όγκος των εξαγωγών ποδηλάτων και ανταλλακτικών θα παραμείνει σταθερός και οι εξαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων θα αυξηθούν ραγδαία. Η ολοκλήρωση του κλάδου παραγωγής θα ενισχυθεί περαιτέρω και η συμβολή των κορυφαίων επιχειρήσεων στον όγκο παραγωγής θα υπερβεί το 50 %. Ο κλάδος παραγωγής θα αναλάβει την καλλιέργεια, την από κοινού δημιουργία και τη βελτίωση 3-5 βιομηχανικών συνεργατικών σχηματισμών και χαρακτηριστικών περιφερειών. Το ποσοστό των ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων μπαταρίας λιθίου μεσαίων και υψηλών προδιαγραφών θα αυξηθεί με την πάροδο των ετών.»

(111)

Επίσης, το 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα προβλέπει ότι «θα δημιουργηθούν ένα ή δύο διεθνώς γνωστά εμπορικά σήματα». Πέραν των υφιστάμενων βραβείων που έχουν ήδη απονεμηθεί σε παραγωγούς ηλεκτρικών ποδηλάτων [π.χ. China Famous Brand (γνωστό κινεζικό επώνυμο προϊόν), China Well-known Trademark (γνωστό κινεζικό εμπορικό σήμα), Light Industry Brand Cultivation System (σύστημα ανάπτυξης επώνυμων προϊόντων ελαφράς βιομηχανίας), Advantageous Light Industry Brand (προνομιακό επώνυμο προϊόν ελαφράς βιομηχανίας) και Industry Brand Cultivation Demonstration Enterprise (επιχείρηση επίδειξης στον τομέα της ανάπτυξης βιομηχανικών επώνυμων προϊόντων) το πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη βελτίωση του συστήματος ανάπτυξης επώνυμων προϊόντων «Brand Cultivation System» και τη διενέργεια του ποσοτικού προσδιορισμού και αξιολόγησης της αξίας των εμπορικών σημάτων «Brand Value Quantification and Assessment».

(112)

Επίσης, ένα από τα κύρια καθήκοντα που απαριθμούνται στο 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα είναι «η συνέχιση της προώθησης της ανάπτυξης διαφοροποιημένων, επώνυμων και υψηλών προδιαγραφών ποδηλάτων στον κλάδο παραγωγής, και η σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ατόμων που μετακινούνται με ποδήλατο, καθώς και του ποσοστού των ποδηλάτων μεσαίων και υψηλών προδιαγραφών· η υλοποίηση των ελαφρών και έξυπνων ηλεκτρικών ποδηλάτων μπαταρίας λιθίου, και η συνεχής βελτίωση του μεριδίου αγοράς των ποδηλάτων μπαταρίας λιθίου και του ποσοστού εξαγωγών ηλεκτρικών ποδηλάτων».

(113)

Επιπλέον, στο 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα περιλαμβάνεται επίσης ως κύριος στόχος η ενίσχυση «του ποσοστού εξαγωγών και των δικαιωμάτων τιμολόγησης των ανεξάρτητων εμπορικών σημάτων ηλεκτρικών ποδηλάτων».

(114)

Στον κατάλογο επενδυτικών σχεδίων που υπόκεινται σε κυβερνητική επαλήθευση και έγκριση, η κινεζική κυβέρνηση επισημαίνει ότι δίνεται αυξημένη προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται με εναλλακτικές μορφές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών ποδηλάτων: «Η παραγωγική ικανότητα που αυξάνει τον αριθμό των οχημάτων που κινούνται με παραδοσιακά καύσιμα τίθεται υπό αυστηρό έλεγχο ώστε, καταρχήν, οι νέοι κατασκευαστές οχημάτων που κινούνται με παραδοσιακά καύσιμα να μην λαμβάνουν πλέον επαλήθευση και έγκριση για κατασκευή. Καταβάλλονται προσπάθειες για ενεργητική καθοδήγηση προς την υγιή και εύτακτη ανάπτυξη οχημάτων που κινούνται με εναλλακτικές μορφές ενέργειας.»

(115)

Κατά τρόπο ασύμμετρο, η κινεζική κυβέρνηση εντάσσει τα μοτοποδήλατα που κινούνται με παραδοσιακά καύσιμα στα «παρωχημένα προϊόντα» που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κατευθυντήριων γραμμών για τη βιομηχανική αναδιάρθρωση (έκδοση του 2011, τροποποίηση του 2013).

(116)

Ωστόσο, οι προσπάθειες της κινεζικής κυβέρνησης δεν περιορίζονται στα ηλεκτρικά ποδήλατα αλλά καλύπτουν επίσης τα εξαρτήματά τους, κυρίως κινητήρες, μονάδες ελέγχου και μπαταρίες.

(117)

Στο 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα προβλέπεται ρητά ο σύνδεσμος μεταξύ της ανάπτυξης ηλεκτρικών ποδηλάτων και των εξαρτημάτων τους, με τη σύσταση για «συνεχή επέκταση της εφαρμογής κραμάτων αλουμινίου, κραμάτων μαγνησίου, κραμάτων τιτανίου και άλλων ελαφρών κραμάτων, ανθρακονημάτων και άλλων σύνθετων υλικών στα τελικά ποδήλατα και εξαρτήματα. Βελτίωση της ικανότητας ανεξάρτητης κατασκευής ολοκληρωμένων ποδηλάτων μέσω της ενίσχυσης της ποιότητας και του επιπέδου των εξαρτημάτων. Περαιτέρω βελτίωση της συνολικής απόδοσης των τεσσάρων κυριότερων ηλεκτρικών εξαρτημάτων, συγκεκριμένα, της μονάδας ελέγχου, της μπαταρίας, του κινητήρα και του φορτιστή, με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικού, ενεργειακά αποδοτικού, ασφαλούς και αξιόπιστου ηλεκτρικού συστήματος για τα ηλεκτρικά ποδήλατα».

(118)

Επιπλέον, στο 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια της «13ης πενταετούς» περιόδου, «θα σημειωθούν πρωτοποριακές εξελίξεις σχετικά με τις ακόλουθες νευραλγικές τεχνολογίες»:

«1.

προώθηση και εφαρμογή ελαφρών υλικών υψηλής αντοχής»·

«2.

τεχνολογία ακριβείας για την επεξεργασία των οργάνων μετάδοσης κίνησης του ποδηλάτου»·

«3.

συνολική βελτίωση της απόδοσης του ηλεκτρικού συστήματος ελέγχου στο ηλεκτρικό ποδήλατο»·

«4.

συνολική βελτίωση της απόδοσης της μπαταρίας μολύβδου-οξέος και της μπαταρίας ιόντων λιθίου»·

«5.

εφαρμογή και προώθηση τεχνολογίας αισθητήρων ροπή στρέψης»·

«6.

εφαρμογή και προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνολογίας του διαδικτύου των πραγμάτων και της έξυπνης τεχνολογίας».

(119)

Η σύνδεση μεταξύ της ανάπτυξης ηλεκτρικών ποδηλάτων και των εξαρτημάτων τους είχε ήδη προβλεφθεί στο 12ο πενταετές πρόγραμμα για τον κλάδο παραγωγής ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων. Στο εν λόγω έγγραφο γίνεται εκτενής αναφορά στην ολοκλήρωση των «αλυσίδων παραγωγής» και στην ανάγκη για «επιτάχυνση της έρευνας και της ανάπτυξης κοινής νευραλγικής τεχνολογίας για τον κλάδο παραγωγής».

(120)

Πιο συγκεκριμένα, στο 12ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα, μεταξύ των κύριων στόχων ανάπτυξης του κλάδου κατά τη διάρκεια της 12ης πενταετούς περιόδου αναφέρονται τα εξής:

«θα ενισχυθεί περαιτέρω η ολοκλήρωση του κλάδου παραγωγής»·

«θα διαμορφωθεί ένας επαγγελματικός μηχανισμός καταμερισμού εργασίας που θα περιλαμβάνει ανάντη και κατάντη δραστηριότητες, τμήματα ανταλλακτικών τελικών οχημάτων και παραγωγής, μάθησης και έρευνας».

(121)

Στο 12ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα απαριθμούνται επίσης οι βασικές τεχνολογικές καινοτομίες που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της 12ης πενταετούς περιόδου. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,

«η εφαρμογή μπαταρίας ιόντων λιθίου»·

«η εφαρμογή ηλεκτρικών μηχανών με μόνιμο μαγνήτη, υψηλή ταχύτητα και ψήκτρες σε ηλεκτρικά ποδήλατα»·

«η εφαρμογή τεχνολογίας ελέγχου με μικροϋπολογιστή σε ηλεκτρικά ποδήλατα».

(122)

Μια ακόμη ένδειξη της εξάρτησης της ανάπτυξης του κλάδου παραγωγής ανάντη εξαρτημάτων από την ανάπτυξη του κατάντη κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων μπορεί να εντοπιστεί στην ανακοίνωση του γενικού γραφείου διοίκησης του δήμου Suzhou για τη διάδοση των διοικητικών μέτρων σχετικά με το ειδικό ταμείο για τη βιομηχανική και την οικονομική αναβάθμιση του δήμου (SU FU BAN 2014-137) και στη σχετική ανακοίνωση περί εφαρμογής, για το έτος 2016, του δημοσιονομικού προγράμματος ειδικού ταμείου του δήμου Suzhou. Ειδικότερα, στο άρθρο Α3.1 του προγράμματος αυτού παρατίθενται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της επιχορήγησης: «Τα προϊόντα διαθέτουν χαρακτηριστικά όπως σημαντικό δυναμικό αγοράς, μεγάλη κινητήρια δύναμη και την ικανότητα νακαλύπτουν τα κενάστη βιομηχανική αλυσίδα

(123)

Στο 13ο πενταετές πρόγραμμα γίνεται ρητή αναφορά στη στήριξη της κινεζικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη «αποθήκευσης ενέργειας υψηλής απόδοσης» στο κεφάλαιο 23 (βλέπε επίσης αιτιολογική σκέψη 97).

(124)

Στο πρόγραμμα ανάπτυξης της ελαφράς βιομηχανίας (2016-2020), ο κλάδος των μπαταριών συγκαταλέγεται επίσης στους «νευραλγικούς κλάδους παραγωγής». Πέραν των γενικών μέτρων πολιτικής που εξετάζονται στις αιτιολογικές σκέψεις 96 έως 107, στο πρόγραμμα συνιστάται επίσης να εφαρμόζονται οι «προδιαγραφές του κλάδου παραγωγής μπαταριών μολύβδου».

(125)

Στο πρόγραμμα ανάπτυξης της ελαφράς βιομηχανίας και της κλωστοϋφαντουργίας του δήμου της Tianjin για τη 13η πενταετή περίοδο (2016-2020) προβλέπεται η σύνδεση μεταξύ της στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων και των εξαρτημάτων τους: «προωθούμε την εφαρμογή νέων υλικών, συμπεριλαμβανομένων σύνθετων υλικών, ελαφρών κραμάτων και ελαφρώς κεκραμένου χάλυβα στην παραγωγή ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων. προωθούμε την εφαρμογή τεχνικής ελέγχου με μικροϋπολογιστή, μπαταριών νέας ενεργειακής τεχνολογίας, και αποδοτικών ηλεκτρικών μηχανών στις ηλεκτρικές μπαταρίες

(126)

Τα εξαρτήματα ποδηλάτων και συγκεκριμένα οι μπαταρίες και τα ελαφρά μέταλλα για πλαίσια εντάσσονται στους «προωθούμενους κλάδους παραγωγής» στον κατάλογο για την καθοδήγηση των επιχειρήσεων όσον αφορά τις επενδύσεις ξένων κεφαλαίων (αναθεώρηση του 2017). Ειδικότερα, στον κατάλογο περιλαμβάνονται τα εξής:

«96.

Ε & Α και κατασκευή νέων υλικών για την αεροπορία, την αεροδιαστημική βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις μοτοσικλέτες, τα οποία είναι ελαφρά και φιλικά προς το περιβάλλον (ειδικό αλουμίνιο, υλικά από κράματα αλουμινίου-μαγνησίου, πλαίσια μοτοσικλέτας από κράματα αλουμινίου κ.λπ.)».

«236.

Κατασκευή πράσινων μπαταριών υψηλής τεχνολογίας: μπαταρίες νικελίου-υδρογονωμένου μετάλλου, μπαταρίες ψευδαργύρου-νικελίου, μπαταρίες ψευδαργύρου-αργύρου, μπαταρίες ιόντων λιθίου, φωτοβολταϊκά στοιχεία, κυψέλες καυσίμου κ.λπ. (εκτός από τα οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας, μπαταρία που τροφοδοτείται με άλλες μορφές ενέργειας)».

(127)

Ομοίως, ο κατάλογος κλάδων παραγωγής στους οποίους δίνεται προτεραιότητα για επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στην κεντρική και δυτική Κίνα προωθεί τις ξένες επενδύσεις σε κλάδους παραγωγής που σχετίζονται με εξαρτήματα ηλεκτρικών ποδηλάτων, όπως μεταξύ άλλων: i) η παραγωγή υλικών και προϊόντων από κράματα αλουμινίου, ii) η παραγωγή σερβοκινητήρων και συσκευών μετάδοσης κίνησης, iii) η Ε&Α και η κατασκευή του ειδικού εξοπλισμού για την παραγωγή μπαταριών λιθίου και άλλων προϊόντων λιθίου, iv) η ανάπτυξη και η κατασκευή ελαφρών υλικών όπως τα υλικά υψηλής αντοχής.

(128)

Οι μπαταρίες λιθίου εντάσσονται στην κατηγορία των «προωθούμενων» κλάδων παραγωγής στον κατάλογο κατευθυντήριων γραμμών για τη βιομηχανική αναδιάρθρωση (τροποποίηση του 2013) (έκδοση 2011) (που εκδόθηκε με το διάταγμα αριθ. 9 της επιτροπής εθνικής ανάπτυξης και μεταρρύθμισης).

(129)

Ο κλάδος παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων προσδιορίζεται επίσης ως κλάδος στρατηγικής σημασίας, κλάδος στον οποίο δίδεται προτεραιότητα και/ή προωθούμενος κλάδος και στα ακόλουθα έγγραφα:

Η στρατηγική «Made in China 2025» του Κρατικού Συμβουλίου (απόφαση αριθ. 28 του 2005) περιλαμβάνει την «πράσινη ανάπτυξη» στις κατευθυντήριες αρχές της. Στο εν λόγω έγγραφο απαριθμούνται οι στρατηγικές εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2025, όπως μεταξύ άλλων να ενταθούν οι «προσπάθειες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης προηγμένης τεχνολογίας, διαδικασιών και εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος», να ενισχυθεί η «έρευνα και ανάπτυξη πράσινων προϊόντων, να γενικευθεί η χρήση τεχνικών ελαφρών υλικών, χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και εύκολης ανάκτησης, η συνεχής προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των τελικών προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια όπως κινητήρες, λέβητες, μηχανές εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικές συσκευές, […] και η ενεργητική προώθηση της πράσινης ανάπτυξης χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στους κλάδους παραγωγής νέων υλικών, νέων μορφών ενέργειας, εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών […]».

Απόφαση αριθ. 40 του Κρατικού Συμβουλίου σχετικά με την κύρωση και την εφαρμογή των «Προσωρινών διατάξεων για την προώθηση της προσαρμογής των βιομηχανικών δομών» («απόφαση αριθ. 40»). Στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται ότι ο «κατάλογος κατευθυντήριων γραμμών για την προσαρμογή των βιομηχανικών δομών» (11), ο οποίος συνιστά μέτρο εφαρμογής της απόφασης αριθ. 40 αποτελεί σημαντικό έγγραφο βάσης για την παροχή κατευθύνσεων σε θέματα επενδύσεων. Παρέχει επίσης καθοδήγηση στην κινεζική κυβέρνηση για τη διαχείριση επενδυτικών έργων και τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών στους τομείς των δημόσιων οικονομικών, της φορολογίας, των πιστώσεων, της γης, των εισαγωγών και των εξαγωγών (12). Παρότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα δεν αναφέρονται ρητώς στην απόφαση αριθ. 40, το Κρατικό Συμβούλιο μέσω της απόφασης αυτής δίνει εντολή σε όλα τα κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν πιστωτική στήριξη και υπόσχεται επίσης ότι θα εφαρμοστούν και «άλλες προτιμησιακές πολιτικές για τα προωθούμενα έργα». Ταυτόχρονα, ο κατάλογος κατευθυντήριων γραμμών για την προσαρμογή των βιομηχανικών δομών περιλαμβάνει, στο κεφάλαιο XIX, τις μπαταρίες και τα ελαφρά υλικά στους προωθούμενους κλάδους παραγωγής. Όσον αφορά τη νομική της φύση, η Επιτροπή επισήμανε ότι η απόφαση αριθ. 40 αποτελεί διάταγμα του Κρατικού Συμβουλίου, το οποίο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο στη ΛΔΚ. Ως εκ τούτου, η απόφαση είναι νομικά δεσμευτική για άλλους δημόσιους οργανισμούς και για τους οικονομικούς φορείς (13).

Το εθνικό σχέδιο για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη (2006 – 2020) στηρίζει την ανάπτυξη νευραλγικών τομέων και θεματικών προτεραιοτήτων, και ενθαρρύνει την παροχή χρηματοδοτικής και φορολογικής στήριξης στους εν λόγω νευραλγικούς τομείς και προτεραιότητες.

(130)

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι κλάδοι παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων και των εξαρτημάτων τους (κυρίως μπαταριών, κινητήρων, μονάδων ελέγχου και ελαφρών μεταλλικών εξαρτημάτων) θεωρούνται συνεπώς νευραλγικοί / στρατηγικής σημασίας κλάδοι παραγωγής, των οποίων η ανάπτυξη επιδιώκεται ενεργά από την κινεζική κυβέρνηση ως στόχος πολιτικής.

3.2.   Ισχυρισμοί

3.2.1.   Ισχυρισμοί της κινεζικής κυβέρνησης

(131)

Η κινεζική κυβέρνηση ανέφερε καταρχάς ότι δεν μπορούσε να εντοπίσει το 13ο πενταετές πρόγραμμα για τον κλάδο των ποδηλάτων και των ηλεκτρικών ποδηλάτων και ότι, συνεπώς, δεν ήταν σε θέση να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με το πρόγραμμα.

(132)

Η κινεζική κυβέρνηση ανέφερε επίσης στην απάντησή της στο ερωτηματολόγιο ότι η CBA είναι μόνο μια κλαδική ένωση, η οποία οργανώθηκε οικειοθελώς από τους παραγωγούς ποδηλάτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων και των ανταλλακτικών τους. Η κινεζική κυβέρνηση ισχυρίστηκε επίσης ότι η CBA δεν αποτελεί υπηρεσία του Δημοσίου.

3.2.2.   Ισχυρισμοί της Ένωσης Κινέζων Κατασκευαστών Ποδηλάτων

(133)

Η CBA ισχυρίστηκε ότι είναι ανεξάρτητος φορέας που δεν τελεί υπό τον έλεγχο της κινεζικής κυβέρνησης. Προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού, παρέπεμψε στο «Συνολικό σχέδιο για την αποσύνδεση των εμπορικών επιμελητηρίων και των διοικητικών οργάνων» το οποίο εκδόθηκε από το γενικό γραφείο της κεντρικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας και το γενικό γραφείο του Κρατικού Συμβουλίου.

(134)

Η CBA ισχυρίστηκε επίσης ότι το 13ο πενταετές πρόγραμμα για τα ποδήλατα είναι εμπιστευτικό.

3.2.3.   Ισχυρισμοί που προέβαλε ο όμιλος Giant

(135)

Μετά την κοινοποίηση, ο όμιλος Giant ισχυρίστηκε ότι μία από τις συνδεδεμένες εταιρείες του παρήγαγε απλώς το ομοειδές προϊόν, χωρίς όμως να πραγματοποιεί εξαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Ένωση. Συνεπώς, κάθε επιδότηση που λαμβάνει η εν λόγω εταιρεία δεν μπορεί αυτομάτως να θεωρηθεί ως επιδότηση που χορηγείται σε προϊόν το οποίο τέθηκε σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης, προκαλώντας ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Επίσης, κάθε τυχόν όφελος από τη χορήγηση τέτοιου είδους επιδοτήσεων δεν μεταφέρθηκε στη συνδεδεμένη εταιρεία που πραγματοποιούσε εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση. Συνεπώς, ο όμιλος Giant ισχυρίστηκε ότι κάθε τυχόν επιδότηση που έλαβε η εταιρεία παραγωγής του ομοειδούς προϊόντος δεν ήταν προς όφελος των εξαγωγών και ότι, επομένως, θα πρέπει να εξαιρεθεί από τον υπολογισμό του ποσού των επιδοτήσεων της εταιρείας εξαγωγής.

3.2.4.   Αντίκρουση των ισχυρισμών

Ύπαρξη και εμπιστευτικότητα του 13ου προγράμματος για τα ποδήλατα

(136)

Η Επιτροπή θεώρησε ότι το 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα θα έπρεπε να είχε εντοπιστεί από την κινεζική κυβέρνηση και ότι δεν θα έπρεπε να θεωρείται περιορισμένο με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

Η CBA δημοσίευσε δελτίο Τύπου στον δημόσιο δικτυακό της τόπο, με το οποίο ενημέρωσε το κοινό ότι το 13ο πενταετές πρόγραμμα για τα ποδήλατα εγκρίθηκε επισήμως στις 14 Ιουνίου 2016 (http://www.china-bicycle.com/News/View/b8da75cd-607f-4d84-8412-a487e07a0b78). Το ίδιο αναφέρθηκε επίσης σε άλλους δικτυακούς τόπους όπως ο Xuenshu.com (https://www.xueshu.com/zgzxc/201607/21087310.html).

Στο δελτίο Τύπου, η CBA κοινοποίησε συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος στο ευρύ κοινό: «Ο πρόεδρος Ma Zhongchao έθεσε τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη του κλάδου κατά τη διάρκεια της περιόδου του “13ου πενταετούς προγράμματος”: στον πυρήνα του “13ου πενταετούς προγράμματος” βρίσκεται ο μετασχηματισμός και η αναβάθμιση, και ο στόχος είναι η στροφή από το μέγεθος προς την ισχύ, ενώ το μέσο είναι η δημιουργία μιας χρυσής ευκαιρίας για την ανάπτυξη του κλάδου. Η περίοδος αυτή έχει μετατραπεί σε μια χρυσή περίοδο ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτόν, ο κλάδος παραγωγής πρέπει να κατανοήσει απόλυτα τα ακόλουθα θέματα: Πρώτον, να κατανοήσει τη στρατηγική τοποθέτηση του13ου πενταετούς προγράμματοςανάπτυξης του κλάδου· δεύτερον, να κατευθύνει τον μετασχηματισμό του τρόπου ανάπτυξης με τον μετασχηματισμό της αναπτυξιακής ιδέας […]

Το 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα υποβλήθηκε στην ανοικτή έκδοση της καταγγελίας και κατέστη δημοσίως διαθέσιμο από τις 21 Δεκεμβρίου 2017. Ωστόσο, έως τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 στα γραφεία της κινεζικής κυβέρνησης, ούτε η CBA ούτε η κινεζική κυβέρνηση διατύπωσαν ισχυρισμούς σχετικά με την εμπιστευτικότητα του προγράμματος. Αντιθέτως, η κινεζική κυβέρνηση ενημέρωσε την Επιτροπή ότι το πρόγραμμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί, παρά το γεγονός ότι η έγκρισή του δημοσιοποιήθηκε στον δικτυακό τόπο της CBA και παρά το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2016 η CBA παρέμενε υπό την επιρροή της κινεζικής κυβέρνησης, καθώς το «Συνολικό σχέδιο για την αποσύνδεση των εμπορικών επιμελητηρίων και των διοικητικών οργάνων» δεν είχε τεθεί ακόμη σε ισχύ.

Το προηγούμενο 12ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα ήταν δημόσιο έγγραφο, παρότι ήταν παρόμοιου χαρακτήρα με το 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα. Επιπλέον, κανένα από αυτά τα έγγραφα δεν περιείχε δεδομένα που αφορούν ειδικά συγκεκριμένη εταιρεία.

(137)

Τέλος, η CBA δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα του 13ου προγράμματος για τα ποδήλατα.

Εικαζόμενη ανεξαρτησία της CBA από την κινεζική κυβέρνηση

(138)

Η Επιτροπή συγκέντρωσε διάφορα στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπήρχε ισχυρή σύνδεση μεταξύ της CBA και της κινεζικής κυβέρνησης, ιδίως το 2016, οπότε και εγκρίθηκε το πρόγραμμα για τα ποδήλατα:

Το άρθρο 3 του καταστατικού της CBA (δημοσίως διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της CBA: http://www.china-bicycle.com/information/?cid=33) προβλέπει τα εξής: «Ο σκοπός και τα καθήκοντα της παρούσας ένωσης είναι: […] να εφαρμόζει την εθνική βιομηχανική πολιτική και να συνδράμει τις κυβερνητικές υπηρεσίες στην ενίσχυση του κλάδου, […] να διαδραματίσει ρόλο γέφυρας και συνδέσμου μεταξύ της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων, καθώς και να προσπαθεί να υπηρετεί τις επιχειρήσεις, τον κλάδο παραγωγής και την κυβέρνηση, και να προωθεί τη βιώσιμη και υγιή ανάπτυξη του κλάδου». Το άρθρο 4 ενισχύει τη σύνδεση αυτή και προβλέπει ότι: «Το παρόν συμβούλιο αποδέχεται την καθοδήγηση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του από την επιτροπή εποπτείας και διοίκησης κρατικών στοιχείων ενεργητικού του Κρατικού Συμβουλίου, το Υπουργείο Πολιτικών Υποθέσεων και την αρμόδια επιχειρηματική μονάδα της ένωσης

Στον δικτυακό τόπο της CBA (http://www.china-bicycle.com/information/?cid=11) αναφέρεται ότι: «Η ένωση τελεί υπό την καθοδήγηση και διαχείριση της Κρατικής Διοικητικής Αρχής του Κρατικού Συμβουλίου, της επιτροπής διαχείρισης κρατικών στοιχείων ενεργητικού του Κρατικού Συμβουλίου, της κινεζικής ένωσης ελαφράς βιομηχανίας και της Διοικητικής Αρχής Καταχώρισης Εταιρειών του Υπουργείου Πολιτικών Υποθέσεων

Το «Συνολικό σχέδιο για την αποσύνδεση των εμπορικών επιμελητηρίων και των διοικητικών οργάνων» το οποίο εκδόθηκε από το γενικό γραφείο της κεντρικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας και το γενικό γραφείο του Κρατικού Συμβουλίου εγκρίθηκε στις 8 Ιουλίου 2015. Ωστόσο, προβλέπει ένα πιλοτικό έργο το 2016 και την επέκταση σε άλλες κλαδικές ενώσεις και πλήρη έναρξη ισχύος μόλις το 2017. Ως εκ τούτου, στη βάση αυτή, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά τον χρόνο έγκρισης του 13ου προγράμματος για τα ποδήλατα το 2016, η CBA τελούσε υπό τη διαχείριση του Κρατικού Συμβουλίου και της είχε ανατεθεί η εφαρμογή κυβερνητικής πολιτικής και, συνεπώς, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ανεξάρτητος φορέας.

(139)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή απέρριψε τους ισχυρισμούς όσον αφορά την ύπαρξη και την εμπιστευτικότητα του 13ου προγράμματος για τα ποδήλατα και όσον αφορά την ανεξαρτησία της CBA.

(140)

Όσον αφορά τον ισχυρισμό του ομίλου Giant, η Επιτροπή έκρινε ότι οι διάφορες νομικές οντότητες που παράγουν και πωλούν ηλεκτρικά ποδήλατα αποτελούν όλες μέρος του ίδιου ομίλου. Αυτό δεν αμφισβητήθηκε από τον όμιλο Giant. Ως εκ τούτου, ο συγκεκριμένος ρόλος του αποδέκτη (που εξήγαγε απευθείας ή όχι το υπό εξέταση προϊόν κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας) θεωρήθηκε άνευ σημασίας υπό την προϋπόθεση ότι συνδεόταν με τον παραγωγό-εξαγωγέα και ότι έλαβε οφέλη που αφορούν το υπό εξέταση προϊόν. Δεν αμφισβητείται από τον όμιλο Giant ότι υπήρξαν τέτοια οφέλη. Η Επιτροπή θεώρησε ότι τα οφέλη που ελήφθησαν από τις νομικές οντότητες του ίδιου ομίλου οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και στις πωλήσεις ηλεκτρικών ποδηλάτων, αθροίζονται σε επίπεδο ομίλου και η κατανομή γίνεται ανάλογα με την περίπτωση. Με βάση τα ανωτέρω, ο εν λόγω ισχυρισμός απορρίφθηκε.

3.3.   Μερική άρνηση συνεργασίας και χρήση των διαθέσιμων στοιχείων

3.3.1.   Προτιμησιακή δανειοδότηση

(141)

Η Επιτροπή ζήτησε από την κινεζική κυβέρνηση να διαβιβάσει ειδικά ερωτηματολόγια σε έξι τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στην καταγγελία καθώς και σε κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που χορήγησε δάνεια ή εξαγωγικές πιστώσεις στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος.

(142)

Η κινεζική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι επικοινώνησε με τα προαναφερόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, μόνο τέσσερις τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται συγκεκριμένα από τον καταγγέλλοντα απάντησαν στο ερωτηματολόγιο.

(143)

Η κινεζική κυβέρνηση υποστήριξε ότι δεν είχε εξουσία να ζητήσει πληροφορίες από τις τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας που δεν απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, διότι λειτουργούν ανεξάρτητα από την κινεζική κυβέρνηση. Η κινεζική κυβέρνηση θεωρούσε επίσης ότι η Επιτροπή της είχε επιβάλει υπερβολικό φόρτο και ότι δεν υπήρχε επαρκής καθοδήγηση ως προς τον τρόπο υποβολής των ζητούμενων πληροφοριών και τον τρόπο κατάρτισης των μη εμπιστευτικών εκδόσεων των απαντήσεων.

(144)

Η Επιτροπή διαφώνησε με την άποψη αυτή. Καταρχάς, οι πληροφορίες που ζητήθηκαν από τις οντότητες κρατικής ιδιοκτησίας είναι στη διάθεση της κινεζικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά όλες τις οντότητες στις οποίες η κινεζική κυβέρνηση αποτελεί τον βασικό ή πλειοψηφούντα μέτοχο. Πράγματι, σύμφωνα με τον νόμο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τα κρατικά στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων (14), οι εποπτικές και διοικητικές υπηρεσίες κρατικών στοιχείων ενεργητικού που ορίστηκαν από την επιτροπή εποπτείας και διοίκησης κρατικών στοιχείων ενεργητικού του Κρατικού Συμβουλίου και τις τοπικές λαϊκές κυβερνήσεις ασκούν καθήκοντα και αρμοδιότητες χρηματοδότη των επιχειρήσεων κρατικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της κυβέρνησης. Συνεπώς, οι υπηρεσίες αυτές δικαιούνται να εισπράττουν την απόδοση των στοιχείων ενεργητικού, να συμμετέχουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων και να επιλέγουν τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων κρατικών επενδύσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 17 του προαναφερόμενου νόμου για τα κρατικά στοιχεία ενεργητικού, οι επιχειρήσεις κρατικών επενδύσεων αποδέχονται την άσκηση διοίκησης και εποπτείας από τις κυβερνήσεις και τις σχετικές κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς, αποδέχονται την άσκηση κρατικής εποπτείας και είναι υπεύθυνες έναντι του χρηματοδότη.

(145)

Επιπροσθέτως, η κινεζική κυβέρνηση διαθέτει την απαραίτητη εξουσία να συνεργάζεται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ακόμη και αν αυτά δεν είναι κρατικής ιδιοκτησίας, καθώς όλα εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Τραπεζικής Ρυθμιστικής Αρχής της Κίνας (CBRC). Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 36 του νόμου περί τραπεζικής εποπτείας (15), η CBRC έχει την εξουσία να απαιτεί από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη ΛΔΚ να υποβάλλουν πληροφορίες, όπως οικονομικές καταστάσεις, στατιστικές εκθέσεις και στοιχεία σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη διοίκηση. Η CBRC μπορεί επίσης να δίνει εντολή για τη δημόσια κοινοποίηση στοιχείων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δεν αντιλαμβάνεται για ποιον λόγο η κινεζική κυβέρνηση δεν μπορούσε να ζητήσει από τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να απαντήσουν στο ειδικό ερωτηματολόγιο το οποίο κατάρτισε η Επιτροπή για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Δεν ζητήθηκε από την κινεζική κυβέρνηση να συγκεντρώσει, να εξετάσει και να προσκομίσει τις απαιτούμενες πληροφορίες· της ζητήθηκε απλώς να συνδράμει την Επιτροπή ώστε να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

(146)

Επιπλέον, παρότι παρείχαν ορισμένες γενικές διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων τους για την έγκριση δανείων και τη διαχείριση κινδύνων, καμία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας δεν υπέβαλε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με δάνεια που χορηγήθηκαν στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος, με το επιχείρημα ότι δεσμεύονταν από θεσμικές και κανονιστικές απαιτήσεις και συμβατικές ρήτρες εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις πληροφορίες που σχετίζονταν με τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος.

(147)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θεώρησε ότι είχε επιβάλει υπερβολικό φόρτο στην κινεζική κυβέρνηση. Εξαρχής η Επιτροπή περιόρισε την έρευνά της στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχαν χορηγήσει δάνεια στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Η Επιτροπή έκρινε επίσης ότι το ερωτηματολόγιο περιείχε επαρκή καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο υποβολής των ζητούμενων πληροφοριών και τον τρόπο κατάρτισης των μη εμπιστευτικών εκδόσεων των απαντήσεων. Επίσης, η κινεζική κυβέρνηση δεν προσδιόρισε συγκεκριμένα τις οδηγίες του ερωτηματολογίου που κατά τους ισχυρισμούς της δεν έγιναν κατανοητές. Χάριν σαφήνειας, η Επιτροπή απλώς ζήτησε τη συνδρομή της κινεζικής κυβέρνησης ώστε να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πληροφορίες από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία, ωστόσο, δεν συνεργάστηκαν. Επομένως, θεώρησε ότι τα αιτήματα προς την κινεζική κυβέρνηση ήταν εύλογα και η καθοδήγηση επαρκής.

(148)

Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε από τις συνεργαζόμενες τράπεζες να επικοινωνήσουν με τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος προκειμένου να λάβουν την άδειά τους για να παραχωρήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες τις οποίες κατείχαν οι τράπεζες και οι οποίες αφορούσαν συγκεκριμένα τις εταιρείες. Ωστόσο, παρά το ρητό αίτημα της Επιτροπής, ούτε η κινεζική κυβέρνηση ούτε κάποια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες προέβη σε αυτή την ενέργεια.

(149)

Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος να επιτρέψουν την πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες αφορούσαν συγκεκριμένα τις εταιρείες, και τις οποίες είχαν στη διάθεσή τους όλες οι τράπεζες, κρατικής και ιδιωτικής ιδιοκτησίας, από τις οποίες έλαβαν δάνεια. Παρότι οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος συμφώνησαν να παρασχεθεί πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα που τους αφορούν, οι τράπεζες αρνήθηκαν να προσκομίσουν τις ζητούμενες αναλυτικές πληροφορίες, ισχυριζόμενες ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν είναι δυνατό να δημοσιοποιηθούν.

(150)

Η Επιτροπή έλαβε μόνο τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρική δομή και την ιδιοκτησία από τις τέσσερις τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 52, αλλά όχι τις προαναφερόμενες πληροφορίες όσον αφορά τα δάνεια που χορηγήθηκαν στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έλαβε καμία πληροφορία από κανένα από τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχαν χορηγήσει δάνεια στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Μία από αυτές τις τράπεζες, η EXIM, αρνήθηκε να υποβάλει το καταστατικό της, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εμπιστευτικές πληροφορίες, και συνεπώς υπέβαλε μόνο μερικά στοιχεία σχετικά με την εταιρική της διακυβέρνηση.

(151)

Ομοίως, δεν παρασχέθηκε στην Επιτροπή καμία συγκεκριμένη πληροφορία σχετικά με τις εκτιμήσεις κινδύνου, την εσωτερική διαδικασία έγκρισης δανείων ή την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας για τα δάνεια που χορηγήθηκαν στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος, όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 146 έως 150 ανωτέρω. Ωστόσο, οι εν λόγω πληροφορίες ήταν αναγκαίες για να προσδιοριστεί αν τα δάνεια χορηγήθηκαν με προτιμησιακά επιτόκια στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Καθώς τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν κατά κανόνα εσωτερικά έγγραφα των αντίστοιχων τραπεζών, δεν είναι δυνατό να παρασχεθούν μέσω των απαντήσεων που υπέβαλαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος στο ερωτηματολόγιο.

(152)

Εφόσον η Επιτροπή δεν είχε στη διάθεσή της στοιχεία σχετικά με τις περισσότερες τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας που χορήγησαν δάνεια στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος και πληροφορίες που αφορούσαν συγκεκριμένα τις εταιρείες σχετικά με τα δάνεια που χορηγήθηκαν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, έκρινε ότι δεν είχε λάβει καίριας σημασίας πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη πτυχή της έρευνας.

(153)

Ως εκ τούτου, δεδομένου του βαθμού άρνησης συνεργασίας, η Επιτροπή ενημέρωσε την κινεζική κυβέρνηση ότι ενδέχεται να χρειαστεί να καταφύγει στη χρήση των διαθέσιμων στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, κατά την εξέταση της ύπαρξης και της έκτασης των εικαζόμενων επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν μέσω προτιμησιακής δανειοδότησης και όρισε στην κινεζική κυβέρνηση προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων.

(154)

Η κινεζική κυβέρνηση δεν υπέβαλε παρατηρήσεις όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(155)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έπρεπε να βασιστεί εν μέρει στα διαθέσιμα στοιχεία κατά την εξέταση της ύπαρξης και της έκτασης των εικαζόμενων επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν μέσω προτιμησιακής δανειοδότησης.

3.3.2.   Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων

(156)

Η Επιτροπή ζήτησε από την κινεζική κυβέρνηση να διαβιβάσει ειδικό ερωτηματολόγιο στη Sinosure. Η Sinosure υπέβαλε απάντηση στο ερωτηματολόγιο.

(157)

Ωστόσο, απάντησε μόνον εν μέρει στο ειδικό ερωτηματολόγιο σχετικά με την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων που χορηγήθηκε στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Επιπλέον, η Sinosure δεν προσκόμισε τα ζητούμενα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με την εταιρική της διακυβέρνηση, όπως η ετήσια έκθεση ή το καταστατικό της, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για εμπιστευτικές πληροφορίες.

(158)

Επίσης, η Sinosure δεν υπέβαλε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων που χορήγησε στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων, το επίπεδο των ασφαλίστρων της ή λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την κερδοφορία από τις δραστηριότητές της στον τομέα της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων.

(159)

Ελλείψει αυτών των πληροφοριών, η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν έλαβε καίριας σημασίας πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη πτυχή της έρευνας.

(160)

Όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 144, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πληροφορίες που ζητήθηκαν από τις οντότητες κρατικής ιδιοκτησίας είναι στη διάθεση της κινεζικής κυβέρνησης όσον αφορά όλες τις οντότητες στις οποίες η κινεζική κυβέρνηση αποτελεί τον βασικό ή πλειοψηφούντα μέτοχο. Το ίδιο ισχύει και για τη Sinosure, η οποία είναι εξ ολοκλήρου οντότητα κρατικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενημέρωσε την κινεζική κυβέρνηση ότι ενδέχεται να χρειαστεί να καταφύγει στη χρήση των διαθέσιμων στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, κατά την εξέταση της ύπαρξης και της έκτασης της εικαζόμενης επιδότησης που χορηγήθηκε μέσω ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και όρισε στην κινεζική κυβέρνηση προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων.

(161)

Η κινεζική κυβέρνηση δεν υπέβαλε παρατηρήσεις όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(162)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έπρεπε να βασιστεί εν μέρει στα διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά τα πορίσματά της σχετικά με την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.

3.3.3.   Παροχή συντελεστών παραγωγής έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού

(163)

Η Επιτροπή ζήτησε από την κινεζική κυβέρνηση να αποστείλει ερωτηματολόγιο, το οποίο της δόθηκε από την Επιτροπή, στους εγχώριους προμηθευτές εξαρτημάτων (κυρίως κινητήρων, μπαταριών και μονάδων ελέγχου) των παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή ζήτησε επίσης από όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος να παράσχουν στην κινεζική κυβέρνηση κατάλογο των εγχώριων προμηθευτών τους.

(164)

Παρότι οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος κοινοποίησαν στην κινεζική κυβέρνηση τον κατάλογο των εγχώριων προμηθευτών τους, η κινεζική κυβέρνηση αρνήθηκε να αποστείλει οποιοδήποτε ερωτηματολόγιο στους εν λόγω προμηθευτές. Η κινεζική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν υπερβολικό φόρτο για την ίδια. Ισχυρίστηκε επίσης ότι καθώς οι εταιρείες αυτές ενεργούν ανεξάρτητα από την κινεζική κυβέρνηση, η παρέμβασή της δεν θα απέφερε κανένα αποτέλεσμα.

(165)

Η Επιτροπή διαφώνησε με την άποψη αυτή. Πρώτον, θεώρησε ότι η αποστολή ενός ήδη έτοιμου ερωτηματολογίου σε έναν ήδη δοθέντα κατάλογο επαφών δεν συνεπαγόταν σημαντικό φόρτο, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι προτάθηκε η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεύτερον, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι αρχές θα είχαν σημαντική επιρροή ως προς το να πείσουν τις εταιρείες που δεν υπάγονταν άμεσα στην έρευνα να συνεργαστούν προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της αγοράς στην Κίνα. Μάλιστα, κατά την άποψη της Επιτροπής, το να λάβουν οι εταιρείες αίτημα από την κινεζική κυβέρνηση ώστε να συνεργαστούν στην έρευνα θα ήταν αποτελεσματικότερο από το να λάβουν οι ίδιες εταιρείες επιστολή από την Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι πληροφορίες που μπορούν να παρασχεθούν από τους προμηθευτές στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων είναι ουσιώδεις για τον προσδιορισμό του κατά πόσον ο κλάδος παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων αποκτούσε συντελεστές παραγωγής έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεώρησε ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα αυτό και ότι η κινεζική κυβέρνηση βρίσκεται στην καλύτερη θέση να το πράξει ή, τουλάχιστον, να διευκολύνει τη διαδικασία όπως της ζητήθηκε από την Επιτροπή. Θα ήταν επίσης προς το συμφέρον του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Κίνα να αντικρούσει τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην καταγγελία όσον αφορά την απόκτηση συντελεστών παραγωγής έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού. Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί της κινεζικής κυβέρνησης σχετικά με το θέμα αυτό απορρίφθηκαν.

(166)

Η κινεζική κυβέρνηση αρνήθηκε επίσης να παράσχει πλήρη κατάλογο των εγχώριων προμηθευτών συντελεστών παραγωγής και της ιδιοκτησιακής δομής τους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εμπιστευτικές πληροφορίες. Εν προκειμένω, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο βασικός κανονισμός προβλέπει τρόπους προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών. Επίσης, η κινεζική κυβέρνηση δεν ανέφερε ποιοι από τους γνωστούς προμηθευτές είναι οντότητες κρατικής ιδιοκτησίας και ποιοι ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Η κινεζική κυβέρνηση εξήγησε ότι δεν έχει εξουσία να απαιτήσει τέτοιου είδους πληροφορίες από τις εταιρείες που δεν απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, διότι λειτουργούν ανεξάρτητα από την κινεζική κυβέρνηση. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πληροφορίες που ζητήθηκαν από τις οντότητες κρατικής ιδιοκτησίας είναι στη διάθεση της κινεζικής κυβέρνησης όσον αφορά όλες τις οντότητες στις οποίες η κινεζική κυβέρνηση αποτελεί τον βασικό ή πλειοψηφούντα μέτοχο. Επίσης, όταν οι εταιρείες ζητούν την έκδοση ή την ανανέωση άδειας άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας οφείλουν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική τους σύνθεση στη Διοικητική Αρχή Βιομηχανίας και Εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική σύνθεση θα ήταν επομένως στη διάθεση της κινεζικής κυβέρνησης. Επιπροσθέτως, η κινεζική κυβέρνηση δεν προσκόμισε πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση.

(167)

Μόνον ένας παραγωγός ηλεκτρικών κινητήρων και προμηθευτής μπαταριών, η Bafang, που είχε παράσχει συντελεστές παραγωγής στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος, παρουσιάστηκε και ζήτησε να της αποσταλεί ειδικό ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στους προμηθευτές. Ο εν λόγω προμηθευτής υπέβαλε επίσης απάντηση στο ερωτηματολόγιο. Δεν παρουσιάστηκε κανένας άλλος προμηθευτής συντελεστών παραγωγής.

(168)

Συνολικά, η Επιτροπή έκρινε ότι της έλειπαν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τρεις πτυχές: πρώτον, πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή και τη δομή διακυβέρνησης των μη προμηθευτών συντελεστών παραγωγής. Ελλείψει αυτών των πληροφοριών, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να καθορίσει αν οι εν λόγω παραγωγοί συνιστούν δημόσιους οργανισμούς ή όχι. Δεύτερον, πληροφορίες από τους προμηθευτές συντελεστών παραγωγής που αφορούσαν συγκεκριμένα τις εταιρείες, όπως π.χ. στοιχεία σχετικά με την τιμολόγηση των συντελεστών παραγωγής που παρέχονταν στους εξαγωγείς του δείγματος. Τρίτον, πληροφορίες σχετικά με τη δομή της αγοράς. Ωστόσο, οι πληροφορίες που θα έπρεπε να είχαν παρασχεθεί από τους εγχώριους προμηθευτές συντελεστών παραγωγής είναι απαραίτητες προκειμένου να καθοριστεί αν οι συντελεστές παραγωγής είχαν παρασχεθεί στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού. Επιπλέον, αυτού του είδους οι πληροφορίες μπορούσαν να διαβιβαστούν μόνον από τους ίδιους τους προμηθευτές συντελεστών παραγωγής και, συνεπώς, δεν μπορούσαν να παρασχεθούν μέσω των απαντήσεων των παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος στο ερωτηματολόγιο. Οι πληροφορίες όσον αφορά τη δομή της αγοράς ήταν επίσης απαραίτητες και η κινεζική κυβέρνηση βρισκόταν στην πλέον κατάλληλη θέση να παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες ή τουλάχιστον να βοηθήσει την Επιτροπή να τις εξασφαλίσει από τους προμηθευτές συντελεστών παραγωγής.

(169)

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν έλαβε καίριας σημασίας πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη πτυχή της έρευνας.

(170)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενημέρωσε την κινεζική κυβέρνηση ότι ενδέχεται να χρειαστεί να καταφύγει στη χρήση των διαθέσιμων στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, κατά την εξέταση της ύπαρξης και της έκτασης της εικαζόμενης επιδότησης που χορηγήθηκε μέσω παροχής συντελεστών παραγωγής έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού και όρισε στην κινεζική κυβέρνηση προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων. Η κινεζική κυβέρνηση δεν υπέβαλε παρατηρήσεις.

(171)

Ο όμιλος Giant ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή ερμήνευσε εσφαλμένα το άρθρο 28 του βασικού κανονισμού. Ισχυρίστηκε ότι το άρθρο 28 αναφέρεται σε μη συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών και ότι οι προμηθευτές κινητήρων και μπαταριών δεν αποτελούν ενδιαφερόμενα μέρη. Υποστήριξε επίσης ότι δεν υπάρχει κανένας ισχυρισμός περί μη συνεργασίας του ομίλου Giant και ότι έχει παράσχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις αγορές κινητήρων και των μπαταριών που πραγματοποίησε. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε επικοινωνήσει άμεσα με τους διανομείς αντί να βασιστεί στην κινεζική κυβέρνηση για την εκτέλεση των καθηκόντων της αρχής που διεξάγει την έρευνα· δηλαδή να είχε στείλει ερωτηματολόγια στους προμηθευτές των συντελεστών παραγωγής.

(172)

Συναφώς, πρέπει κατ' αρχάς να σημειωθεί ότι δεν αμφισβητείται ότι ο όμιλος Giant συνεργάστηκε πλήρως κατά την έρευνα και ότι παρέσχε όλες τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 163 έως 167 και συνοψίζεται στην αιτιολογική σκέψη 168, υπενθυμίζεται ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν συνεργάστηκε με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ικανοτήτων της, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μη διαθέτει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με διάφορες πτυχές αυτού του μέρους της έρευνας, δηλαδή πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή και διοικητική δομή των προμηθευτών συντελεστών παραγωγής και πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση και τη συμπεριφορά της αγοράς, δεδομένου ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν παρέσχε επαρκή απάντηση στο ερωτηματολόγιο, καθώς και πληροφορίες που αφορούσαν συγκεκριμένες εταιρείες από τους προμηθευτές συντελεστών παραγωγής, δεδομένου ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν διαβίβασε το σχετικό ερωτηματολόγιο σε κατάλογο επαφών των προμηθευτών συντελεστών παραγωγής. Σε ό,τι αφορά την αποστολή του ερωτηματολογίου, πραγματοποιείται παραπομπή στις αιτιολογικές σκέψεις 164 και 165 όπου το ζήτημα αυτό έχει ήδη αναλυθεί. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι η κινεζική κυβέρνηση θα πρέπει αναμφίβολα να θεωρηθεί ενδιαφερόμενο μέρος στην παρούσα διαδικασία, κρίθηκε ότι η Επιτροπή δεν ερμήνευσε εσφαλμένα το άρθρο 28 του βασικού κανονισμού όταν θεώρησε ότι η κινεζική κυβέρνηση συνεργάστηκε εν μέρει και όταν χρησιμοποίησε διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία στα θέματα αυτά όταν, συνεπεία της μερικής συνεργασίας της κινεζικής κυβέρνησης, η Επιτροπή, όταν έλαβε το σχετικό ερωτηματολόγιο από την κινεζική κυβέρνηση, δεν διέθετε σημαντικές πληροφορίες που έπρεπε να παρασχεθούν απευθείας από την κινεζική κυβέρνηση και από τους προμηθευτές των συντελεστών παραγωγής. Με βάση τα ανωτέρω, ο εν λόγω ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(173)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή χρειάστηκε να βασιστεί επίσης στα διαθέσιμα στοιχεία για τα πορίσματά της όσον αφορά την παροχή ηλεκτρικών κινητήρων και μπαταριών έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1.

3.4.   Επιδοτήσεις και προγράμματα επιδοτήσεων εντός του πεδίου της τρέχουσας έρευνας

(174)

Με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην καταγγελία, στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας και στις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής, διερευνήθηκε η εικαζόμενη χορήγηση επιδότησης μέσω των ακόλουθων επιδοτήσεων από την κινεζική κυβέρνηση:

α)

Παροχή προτιμησιακών δανείων και άμεσων πιστώσεων από κρατικές τράπεζες πολιτικής και εμπορικές τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας.

β)

Προτιμησιακή ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.

γ)

Προγράμματα επιχορηγήσεων:

προγράμματα επιχορηγήσεων όπως το πρόγραμμα «Famous Brands» (γνωστά εμπορικά σήματα), «Famous Chinese Trademark» (γνωστό κινεζικό εμπορικό σήμα), «Excellent brand enterprises» (επιχειρήσεις με εξαιρετικά επώνυμα προϊόντα), «Top Tax-Payer» (κορυφαίοι φορολογούμενοι), «AAA Enterprise» (επιχείρηση ΑΑΑ), «China Far-famed Brand» (διάσημα κινεζικά επώνυμα προϊόντα) και τοπικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Science and Technology Progress Medal of Shandong Province» (μετάλλιο επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου της επαρχίας Shandong) ή το πρόγραμμα «Famous Product of Jiangsu Province» (γνωστό προϊόν της επαρχίας Jiangsu)·

επιχορηγήσεις για τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως επιχορηγήσεις τεχνολογικής καινοτομίας, επιχορηγήσεις βιομηχανικής ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας, επιχορηγήσεις τεχνολογικής αναβάθμισης και μετασχηματισμού και επιχορηγήσεις ενεργειακής απόδοσης προϊόντων, επιδοτήσεις για την καλλιέργεια ταλέντων με υψηλές τεχνικές ικανότητες, επιδοτήσεις για νέα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, βραβεία προόδου στην επιστήμη και στην τεχνολογία, άλλες επιδοτήσεις σχετικές με την τεχνολογία·

επιχορηγήσεις εταιρικής ανάπτυξης, όπως επιχορηγήσεις για την ενθάρρυνση της μεταρρύθμισης του συστήματος μετοχικής δομής ή της εισαγωγής σε χρηματιστήριο αξιών, ταμεία βιομηχανικής ανάπτυξης·

ταμεία επιδότησης της απασχόλησης και ταμεία στήριξης της κατάρτισης, καθώς και περιφερειακές επιχορηγήσεις για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης όπως τα προγράμματα «One Million Skilled Talent Training Benefit Plan», «Post-doctor policy» και άλλα προγράμματα με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων και τη μείωση του κόστους εργασίας τους·

κονδύλια από τοπικές κυβερνήσεις διαφόρων κινεζικών επαρχιών π.χ. προγράμματα επιχορηγούμενα από την Tianjin όπως η επιχορήγηση εξαγωγικής στήριξης που παρέχεται από τον δήμο της Tianjin· ταμείο ανάπτυξης εξαγόμενων επώνυμων προϊόντων, χορηγούμενα από τον δήμο Tianjin·

ταμείο επιστήμης και τεχνολογίας για τη νέα περιοχή Tianjin Binhai και την περιοχή οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης της Tianjin·

κέντρα τεχνολογίας επιχειρήσεων (δήμος Tianjin και περιοχή Jinnan)· ταμείο ενίσχυσης της ανάπτυξης του βιομηχανικού πάρκου ποδηλάτων της Tianjin και ειδικό ταμείο ενίσχυσης της ανάπτυξης και κατασκευής της νέας περιοχής Tianjin Binhai·

ad hoc επιχορηγήσεις που παρέχονται από δημοτικές/επαρχιακές αρχές, όπως ταμεία ευρεσιτεχνιών, ταμεία και βραβεία επιστήμης και τεχνολογίας, ταμεία επιχειρηματικής ανάπτυξης, ταμεία προώθησης των εξαγωγών.

δ)

Διαφυγόντα ή μη εισπραχθέντα έσοδα του Δημοσίου που κανονικά οφείλονται, όπως μεταξύ άλλων:

προτιμησιακή μεταχείριση όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος και αντιστάθμιση φόρου για έρευνα και ανάπτυξη και προτιμησιακή μεταχείριση όσον αφορά το εισόδημα για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε συγκεκριμένες αναπτυξιακές περιοχές·

μειώσεις-απαλλαγές φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων (ΦΕΕ) για επιχειρήσεις υψηλής και νέας τεχνολογίας·

μείωση παρακράτησης φόρου για μερίσματα από ξένες επενδύσεις σε κινεζικές επιχειρήσεις και τις μη κινεζικές μητρικές εταιρείες τους.

ε)

Διαφυγόντα έσοδα μέσω προγραμμάτων έμμεσων φόρων και εισαγωγικών δασμών:

απαλλαγές ΦΠΑ και μειώσεις εισαγωγικών δασμών για τη χρήση εισαγόμενου εξοπλισμού και τεχνολογίας·

απαλλαγές από εισαγωγικούς δασμούς για το μεταποιητικό εμπόριο.

στ)

Παροχή αγαθών και υπηρεσιών από το Δημόσιο έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού:

παροχή γης έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού·

παροχή ενέργειας (π.χ. ηλεκτρισμός ή φυσικό αέριο) έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού σε προτιμώμενους κλάδους παραγωγής·

παροχή συντελεστών παραγωγής (δηλαδή μπαταριών, κινητήρων και άλλων εξαρτημάτων ποδηλάτων, είτε ήδη συναρμολογημένων είτε όχι) έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού.

3.5.   Προτιμησιακή χρηματοδότηση και ασφάλιση: δάνεια

(175)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τους πέντε παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος, 18 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα εντός της ΛΔΚ είχαν χορηγήσει δάνεια, πιστωτικά όρια ή τραπεζικές συναλλαγματικές στους εν λόγω ομίλους. Από αυτά τα 18 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα 11 ήταν τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας (16). Τα υπόλοιπα 7 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είτε ήταν ιδιωτικής ιδιοκτησίας είτε η ιδιοκτησία τους δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί λόγω της άρνησης συνεργασίας που περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 141 έως 155. Μόνο τέσσερις τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας συμπλήρωσαν το ειδικό ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν σε τράπεζες (ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), παρά το αίτημα που υποβλήθηκε προς την κινεζική κυβέρνηση να επικοινωνήσει με όλα τα σχετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχαν χορηγήσει δάνεια στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος και να τους διαβιβάσει τα σχετικά ερωτηματολόγια.

3.5.1.   Τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας που ενεργούν ως δημόσιοι οργανισμοί

(176)

Η Επιτροπή εξακρίβωσε αν οι τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας ενεργούσαν ως δημόσιοι οργανισμοί κατά την έννοια του άρθρου 3 και του άρθρου 2 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού. Ως προς αυτό, το κριτήριο που εφαρμόζεται προκειμένου να εξακριβωθεί αν μια επιχείρηση κρατικής ιδιοκτησίας είναι δημόσιος οργανισμός έχει ως εξής (17): «Αυτό που έχει σημασία είναι κατά πόσον μια οντότητα διαθέτει εξουσία να ασκεί κρατικά καθήκοντα, παρά ο τρόπος με τον οποίο το πράττει. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μια κυβέρνηση με τη στενή έννοια του όρου μπορεί να εκχωρήσει εξουσία σε οντότητες. Αντίστοιχα, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αποδεικτικών στοιχείων με τους οποίους μπορεί να καταδειχτεί η εκχώρηση εξουσίας σε συγκεκριμένη οντότητα. Τυχόν αποδεικτικά στοιχεία ότι μια οντότητα ασκεί πράγματι κρατικά καθήκοντα μπορεί να χρησιμεύσουν ως απόδειξη ότι διαθέτει ή ότι της είχε εκχωρηθεί κρατική εξουσία, ιδίως δε όταν τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία υποδηλώνουν διαρκή και συστηματική πρακτική. Συναφώς, κατά την άποψή μας, τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση ασκεί ουσιαστικό έλεγχο σε μια οντότητα και στη συμπεριφορά της μπορούν να λειτουργήσουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η εν λόγω οντότητα κατέχει κρατική εξουσία και ασκεί την εν λόγω εξουσία κατά την εκτέλεση κρατικών καθηκόντων. Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι, εκτός από τη ρητή εκχώρηση εξουσίας με νομική πράξη, η ύπαρξη επίσημων δεσμών μεταξύ μιας οντότητας και της κυβέρνησης με τη στενή έννοια του όρου δεν αρκεί ενδεχομένως από μόνη της για να τεκμηριώσει την αναγκαία κατοχή κρατικής εξουσίας. Έτσι, για παράδειγμα, αυτό καθαυτό το γεγονός ότι το Δημόσιο είναι ο πλειοψηφών μέτοχος μιας οντότητας δεν αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στη συμπεριφορά της εν λόγω οντότητας, πολύ λιγότερο δε ότι η κυβέρνηση έχει εκχωρήσει στην εν λόγω οντότητα κρατική εξουσία. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι επίσημες ενδείξεις κρατικού ελέγχου είναι πολλαπλές και υπάρχουν επίσης αποδεικτικά στοιχεία για το ότι ο έλεγχος αυτός έχει ασκηθεί με ουσιαστικό τρόπο, τότε τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω οντότητα ασκεί κρατική εξουσία». Στην προκειμένη περίπτωση, το συμπέρασμα ότι οι τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας διαθέτουν εξουσία να ασκούν κρατικά καθήκοντα βασίζεται σε επίσημες ενδείξεις κρατικού ελέγχου καθώς και σε αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο έλεγχος αυτός έχει ασκηθεί με ουσιαστικό τρόπο.

(177)

Η Επιτροπή αναζήτησε πληροφορίες σχετικά με την κρατική ιδιοκτησία καθώς και επίσημες ενδείξεις κρατικού ελέγχου στις τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας. Ανέλυσε επίσης κατά πόσον ο έλεγχος έχει ασκηθεί με ουσιαστικό τρόπο. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή χρειάστηκε να βασιστεί εν μέρει στα διαθέσιμα στοιχεία, λόγω της άρνησης της κινεζικής κυβέρνησης και των τραπεζών κρατικής ιδιοκτησίας να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που είχε οδηγήσει στην προτιμησιακή δανειοδότηση.

(178)

Για τη διεξαγωγή της εν λόγω ανάλυσης, η Επιτροπή εξέτασε καταρχάς τα στοιχεία για τις τρεις τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας που είχαν συμπληρώσει το ειδικό ερωτηματολόγιο και ήταν διαθέσιμες για συνάντηση με το προσωπικό της Επιτροπής.

3.5.1.1.   Συνεργαζόμενες τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας

(179)

Οι ακόλουθες τέσσερις τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας υπέβαλαν απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο: EXIM, ABC, ICBC και BOC. Ωστόσο, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 150, η EXIM δεν υπέβαλε το πλήρες καταστατικό της, ισχυριζόμενη ότι επρόκειτο για εμπιστευτικές πληροφορίες. Επίσης, η Επιτροπή δεν κατόρθωσε να επαληθεύσει τις υποβληθείσες πληροφορίες, καθώς όλες οι εν λόγω τράπεζες συμφώνησαν να συναντήσουν τους υπαλλήλους της Επιτροπής μόνο στα γραφεία της κινεζικής κυβέρνησης, αλλά δεν τους επέτρεψαν να διενεργήσουν επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις των τραπεζών.

Ιδιοκτησία και επίσημες ενδείξεις ελέγχου από την κινεζική κυβέρνηση

(180)

Με βάση τις πληροφορίες που έλαβε από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο αλλά και κατά τον επιτόπιο έλεγχο στην κινεζική κυβέρνηση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η κινεζική κυβέρνηση κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άνω του 50 % των μετοχών σε καθένα από τα εν λόγω χρηματοδοτικά ιδρύματα

(181)

Όσον αφορά τις επίσημες ενδείξεις κρατικού ελέγχου των τεσσάρων συνεργαζόμενων τραπεζών κρατικής ιδιοκτησίας, η Επιτροπή χαρακτήρισε όλες τις εν λόγω τράπεζες ως «νευραλγικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας». Ειδικότερα, στην ανακοίνωση με τίτλο «Μεταβατικοί κανονισμοί για το συμβούλιο εποπτών σε νευραλγικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας» αναφέρονται τα εξής:«Τα νευραλγικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στους εν λόγω κανονισμούς είναι κρατικής ιδιοκτησίας τράπεζες πολιτικής, εμπορικές τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, εταιρείες κινητών αξιών, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ. (εφεξής αναφερόμενα ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας) στα οποία το Κρατικό Συμβούλιο διορίζει συμβούλια εποπτών».

(182)

Το συμβούλιο εποπτών των νευραλγικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κρατικής ιδιοκτησίας διορίζεται σύμφωνα με τους «Μεταβατικούς κανονισμούς για το συμβούλιο εποπτών σε νευραλγικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας». Με βάση τα άρθρα 3 και 5 των εν λόγω μεταβατικών κανονισμών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα μέλη του συμβουλίου εποπτών διορίζονται από το Κρατικό Συμβούλιο και λογοδοτούν σε αυτό, γεγονός από το οποίο προκύπτει σαφώς ότι το κράτος ασκεί θεσμικό έλεγχο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των συνεργαζόμενων τραπεζών κρατικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον αυτών των γενικά εφαρμοστέων ενδείξεων, η Επιτροπή διαπίστωσε τα ακόλουθα σχετικά με τις τρεις τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας:

EXIM

(183)

Η EXIM συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την «Ανακοίνωση για τη δημιουργία της Export-Import Bank of China» που εκδόθηκε από το Κρατικό Συμβούλιο, καθώς και σύμφωνα με το καταστατικό της EXIM. Σύμφωνα με το καταστατικό της (18), η διοίκηση της EXIM διορίζεται απευθείας από το κράτος. Το συμβούλιο εποπτών διορίζεται από το Κρατικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους «Μεταβατικούς κανονισμούς για το συμβούλιο εποπτών σε νευραλγικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας» (διάταγμα αριθ. 282 του Κρατικού Συμβουλίου) και άλλους νόμους και κανονισμούς, και είναι υπόλογο έναντι του Κρατικού Συμβουλίου.

(184)

Το καταστατικό αναφέρει επίσης ότι η επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της EXIM διαδραματίζει κεντρικό ηγετικό και πολιτικό ρόλο, ώστε να διασφαλίζει ότι η EXIM υλοποιεί τις πολιτικές και ενεργεί για τη σημαντική ανάπτυξη του Κομμουνιστικού Κόμματος και του κράτους. Η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος εντάσσεται σε όλες τις πτυχές της εταιρικής διακυβέρνησης.

(185)

Το καταστατικό αναφέρει περαιτέρω ότι η EXIM δεσμεύεται να στηρίξει την ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας και της οικονομικής συνεργασίας, τις διασυνοριακές επενδύσεις, την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», τη συνεργασία όσον αφορά τη διεθνή παραγωγική ικανότητα και την κατασκευή εξοπλισμού. Το πεδίο των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνει τη χορήγηση βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων, κατόπιν έγκρισης και σύμφωνα με τις πολιτικές εξωτερικού εμπορίου και «εξωστρέφειας» του κράτους, όπως εξαγωγικές πιστώσεις, εισαγωγικές πιστώσεις, δάνεια για ανάληψη συμβάσεων κατασκευής στο εξωτερικό, δάνεια για υπερπόντιες επενδύσεις, δάνεια της κινεζικής κυβέρνησης για παροχή βοήθειας στο εξωτερικό και εξαγωγικά δάνεια στον αγοραστή.

ABC

(186)

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 137 του καταστατικού της ABC, η κινεζική κυβέρνηση, με την ιδιότητα του βασικού μετόχου που κατέχει το 79,62 %, έχει την εξουσία να διορίζει όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για το συμβούλιο εποπτών σύμφωνα με το άρθρο 204 του καταστατικού.

(187)

Επιπλέον, σύμφωνα με το καταστατικό της ABC, το διοικητικό συμβούλιο χαράσσει τη στρατηγική της τράπεζας, αποφασίζει τον προϋπολογισμό της τράπεζας, λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις, διορίζει τον πρόεδρο και τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, και καθορίζει και παρακολουθεί το σύστημα διαχείρισης κινδύνων της τράπεζας. Από αυτόν τον μη εξαντλητικό κατάλογο αρμοδιοτήτων προκύπτει σαφώς ότι το κράτος ασκεί θεσμικό έλεγχο στις καθημερινές εργασίες της ABC.

(188)

Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της ABC, της ICBC και της BOC, τροποποίησαν το καταστατικό τους το 2017 προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας («ΚΚΚ») στο υψηλότερο επίπεδο λήψης αποφάσεων των τραπεζών.

(189)

Στα εν λόγω νέα άρθρα του καταστατικού ορίζεται ότι:

ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γραμματέας της επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι το ίδιο πρόσωπο·

ο ρόλος του ΚΚΚ είναι να διασφαλίζει και να εποπτεύει την εφαρμογή των πολιτικών και των κατευθυντήριων γραμμών του ΚΚΚ και του κράτους από την τράπεζα· καθώς και να διαδραματίζει ηγετικό και ελεγκτικό ρόλο στον διορισμό προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων διοικητικών στελεχών)· και

κατά τη λήψη κάθε σημαντικής απόφασης, το διοικητικό συμβούλιο εισακούει τις απόψεις της επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος.

BOC

(190)

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 του καταστατικού, η κινεζική κυβέρνηση, με την ιδιότητα του βασικού μετόχου που κατέχει το 64,63 %, έχει την εξουσία να διορίζει τόσο τα εκτελεστικά όσο και τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας.

(191)

Επιπλέον, σύμφωνα με το καταστατικό της BOC, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, μεταξύ άλλων, τις στρατηγικές αρχές, τα επιχειρηματικά σχέδια και τα σημαντικά επενδυτικά σχέδια του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, διορίζει ή παύει τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, όπως τον πρόεδρο και τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου, τον αντιπρόεδρο, και άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με την εφαρμογή αποφάσεων κατά τη συνέλευση των μετόχων και εγκρίνει τις πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Από αυτόν τον μη εξαντλητικό κατάλογο αρμοδιοτήτων προκύπτει σαφώς ότι το κράτος ασκεί θεσμικό έλεγχο στις καθημερινές εργασίες της BOC.

(192)

Επιπλέον, οι νέες διατάξεις σχετικά με τον ρόλο του ΚΚΚ που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 189 ανωτέρω ισχύουν και για την BOC.

Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση ασκούσε ουσιαστικό έλεγχο επί της συμπεριφοράς των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

ICBC

(193)

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 115 του καταστατικού, η κινεζική κυβέρνηση, με την ιδιότητα του βασικού μετόχου που κατέχει το 69,31 %, έχει την εξουσία να διορίζει τόσο τα εκτελεστικά όσο και τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας.

(194)

Επιπλέον, σύμφωνα με το καταστατικό της ICBC, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, μεταξύ άλλων, το επιχειρηματικό σχέδιο, την επενδυτική πρόταση και τις αναπτυξιακές στρατηγικές της τράπεζας, διορίζει ή παύει τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, όπως τον πρόεδρο και τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου, τον αντιπρόεδρο, και άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με την εφαρμογή αποφάσεων κατά τη συνέλευση των μετόχων και διαμορφώνει τα βασικά συστήματα διαχείρισης. Από αυτόν τον μη εξαντλητικό κατάλογο αρμοδιοτήτων προκύπτει σαφώς ότι το κράτος ασκεί θεσμικό έλεγχο στις καθημερινές εργασίες της ICBC.

(195)

Η Επιτροπή αναζήτησε επίσης πληροφορίες σχετικά με το αν η κινεζική κυβέρνηση ασκούσε ουσιαστικό έλεγχο επί της συμπεριφοράς των τεσσάρων συνεργαζόμενων τραπεζών κρατικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τις δανειοδοτικές πολιτικές τους και την εκτίμηση κινδύνων στο πλαίσιο της χορήγησης δανείων στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα κανονιστικά έγγραφα:

το άρθρο 34 του νόμου της ΛΔΚ για τις εμπορικές τράπεζες («νόμος για τις τράπεζες»)·

το άρθρο 15 των γενικών κανόνων σχετικά με τα δάνεια (που εφαρμόζει η People's Bank of China)·

η απόφαση αριθ. 40 του Κρατικού Συμβουλίου σχετικά με την κύρωση και την εφαρμογή των «Προσωρινών διατάξεων για την προώθηση της προσαρμογής των βιομηχανικών δομών» («απόφαση αριθ. 40»)·

τα μέτρα εφαρμογής της Τραπεζικής Ρυθμιστικής Αρχής της Κίνας («CBRC») σχετικά με ζητήματα χορήγησης διοικητικών αδειών σε χρηματοδοτούμενες από την Κίνα εμπορικές τράπεζες [διάταγμα της CBRC (2017) αριθ. 1]·

τα μέτρα εφαρμογής της CBRC σχετικά με ζητήματα χορήγησης διοικητικών αδειών σε χρηματοδοτούμενες από το εξωτερικό τράπεζες [διάταγμα της CBRC (2015) αριθ. 4]·

τα διοικητικά μέτρα σχετικά με τα προσόντα των διευθυντικών στελεχών και των ανώτερων υπαλλήλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του τραπεζικού τομέα [CBRC (2013) αριθ. 3].

(196)

Εξετάζοντας τα εν λόγω κανονιστικά έγγραφα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΛΔΚ λειτουργούν μέσα σε ένα γενικό νομικό περιβάλλον που τα κατευθύνει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της βιομηχανικής πολιτικής της κινεζικής κυβέρνησης κατά τη λήψη χρηματοδοτικών αποφάσεων, για τους λόγους που περιγράφονται κατωτέρω.

(197)

Όσον αφορά την EXIM, η εντολή της δημόσιας πολιτικής καθορίζεται στην ανακοίνωση για την ίδρυση της Import Export Bank of China, καθώς και στο καταστατικό της.

(198)

Σε γενικό επίπεδο, το άρθρο 34 του νόμου για τις τράπεζες, ο οποίος ισχύει για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, προβλέπει τα εξής: «Οι εμπορικές τράπεζες διεξάγουν τις δανειοδοτικές δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις ανάγκες της εθνικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και υπό την καθοδήγηση των βιομηχανικών πολιτικών του κράτους». Παρότι το άρθρο 4 του νόμου για τις τράπεζες αναφέρει ότι «Οι εμπορικές τράπεζες, δυνάμει της νομοθεσίας, διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες χωρίς καμία παρέμβαση από οποιαδήποτε οντότητα ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο. Οι εμπορικές τράπεζες αναλαμβάνουν ανεξάρτητα την αστική ευθύνη με το σύνολο της περιουσίας του νομικού τους προσώπου», από την έρευνα καταδείχθηκε ότι το άρθρο 4 του νόμου για τις τράπεζες εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 34 του νόμου για τις τράπεζες, που προβλέπει ότι όταν το κράτος θεσπίζει μια δημόσια πολιτική οι τράπεζες την εφαρμόζουν και ακολουθούν κρατικές εντολές.

(199)

Επιπλέον, το άρθρο 15 των γενικών κανόνων σχετικά με τα δάνεια προβλέπει ότι: «Σύμφωνα με την πολιτική του κράτους, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να προβαίνουν σε επιδότηση επιτοκίου δανείων, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων κλάδων παραγωγής και της οικονομικής ανάπτυξης ορισμένων περιοχών».

(200)

Οι δημοσιοποιημένες πληροφορίες επιβεβαίωσαν περαιτέρω ότι οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται στην πράξη. Για παράδειγμα, η ετήσια έκθεση του 2016 της ICBC αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «η τράπεζα εφάρμοσε ενεργά εθνικές πολιτικές, υποστήριξε περαιτέρω τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση από την πλευρά της προσφοράς, […] Η Τράπεζα συνέχισε να ενισχύει τα βασικά προγράμματα της κυβέρνησης και σημαντικά κατασκευαστικά έργα, και ευθυγραμμίστηκε προορατικά με τις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές για τις “τέσσερις περιφέρειες” (δυτικές περιφέρειες, νοτιοανατολικές περιφέρειες, ανατολικές περιφέρειες και κεντρικές περιφέρειες) και τις “τρεις ζώνες στήριξης” (την πρωτοβουλία “Belt and Road”, τη συντονισμένη ανάπτυξη της περιφέρειας Beijing-Tianjin-Hebei και την ανάπτυξη της οικονομικής ζώνης του ποταμού Yangtze)» (19).

(201)

Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι η Τραπεζική Ρυθμιστική Αρχή της Κίνας («CBRC») διαθέτει εκτεταμένη εξουσία έγκρισης επί όλων των πτυχών της διοίκησης του συνόλου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι εγκατεστημένα στη ΛΔΚ (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών και των ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων), όπως (20):

έγκριση του διορισμού όλων των διευθυντικών στελεχών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο στην έδρα όσο και στα κατά τόπους υποκαταστήματα. Έγκριση της CBRC απαιτείται για την πρόσληψη σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, από τις ανώτατες θέσεις έως τα διευθυντικά στελέχη υποκαταστημάτων, ακόμη και για τα διευθυντικά στελέχη που διορίζονται σε υποκαταστήματα της αλλοδαπής, καθώς και τα διευθυντικά στελέχη που είναι υπεύθυνα για υποστηρικτικές λειτουργίες (π.χ. διευθυντές ΤΠ)· και

έγκριση για έναν μακροσκελή κατάλογο διοικητικών αδειών, όπως οι εγκρίσεις για την ίδρυση υποκαταστημάτων, την έναρξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή την πώληση νέων προϊόντων, την τροποποίηση του καταστατικού της τράπεζας, την πώληση ποσοστού άνω του 5 % των μετοχών, για αυξήσεις κεφαλαίου, για αλλαγή της έδρας, για μεταβολές στη μορφή οργάνωσης κ.λπ.·

ο νόμος για τις τράπεζες είναι νομικά δεσμευτικός. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των πενταετών προγραμμάτων και της απόφασης αριθ. 40 καταδείχθηκε ανωτέρω στο τμήμα 3.1. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των κανονιστικών εγγράφων της CBRC προκύπτει από τις εξουσίες της ως τραπεζικής ρυθμιστικής αρχής. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των άλλων εγγράφων καταδεικνύεται από τις ρήτρες εποπτείας και αξιολόγησης τις οποίες περιέχουν.

(202)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κινεζική κυβέρνηση δημιούργησε ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο έπρεπε να τηρούν τα διοικητικά στελέχη και οι επόπτες που διόριζε η κινεζική κυβέρνηση και λογοδοτούσαν σε αυτήν. Ως εκ τούτου, η κινεζική κυβέρνηση βασίστηκε στο κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί της συμπεριφοράς των συνεργαζόμενων τραπεζών κρατικής ιδιοκτησίας όταν αυτές χορηγούσαν δάνεια στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων.

(203)

Η Επιτροπή αναζήτησε επίσης απτά αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου με βάση συγκεκριμένα δάνεια. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι συνεργαζόμενες τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας υποστήριξαν ότι στην πράξη είχαν χρησιμοποιήσει κατάλληλες πολιτικές και μοντέλα αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου κατά τη χορήγηση των επίμαχων δανείων.

(204)

Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικά με τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Όπως εξηγείται επίσης στις αιτιολογικές σκέψεις 144 έως 155, οι τέσσερις συνεργαζόμενες τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας αρνήθηκαν να παράσχουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τους αξιολογήσεων πιστωτικού κινδύνου που αφορούσαν τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος, για κανονιστικούς και συμβατικούς λόγους, παρότι η Επιτροπή τους είχε προσκομίσει γραπτή συγκατάθεση των παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος με την οποία οι τελευταίοι παραιτούνταν των δικαιωμάτων τους περί εμπιστευτικότητας.

(205)

Ελλείψει απτών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που διενέργησαν οι τράπεζες, η Επιτροπή εξέτασε το συνολικό νομικό περιβάλλον, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω στις αιτιολογικές σκέψεις 195 έως 202, σε συνδυασμό με τη συμπεριφορά των τεσσάρων συνεργαζόμενων τραπεζών κρατικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τα δάνεια που χορηγήθηκαν στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Η συμπεριφορά αυτή ερχόταν προφανώς σε αντίθεση με την επίσημη στάση τους όπως εκφράστηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο στην κινεζική κυβέρνηση, καθώς στην πράξη δεν προσκόμισαν κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ενεργούν σύμφωνα με διεξοδικές εκτιμήσεις κινδύνων βάσει της αγοράς.

(206)

Από τους επιτόπιους ελέγχους προέκυψε ότι, με εξαίρεση έναν παραγωγό-εξαγωγέα ο οποίος δεν είχε κανένα ανεξόφλητο τραπεζικό δάνειο κατά τη διάρκεια της ΠΕ, χορηγήθηκαν δάνεια στους υπόλοιπους τέσσερις ομίλους παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος με επιτόκια πλησίον των επιτοκίων αναφοράς της People's Bank of China («PBOC») ή των διατραπεζικών επιτοκίων αναφοράς, ανεξάρτητα από τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την κατάσταση πιστωτικού κινδύνου των εταιρειών. Ως εκ τούτου, τα δάνεια χορηγήθηκαν με επιτόκια χαμηλότερα από τα επιτόκια της αγοράς που αντιστοιχούσαν στο προφίλ κινδύνου των τεσσάρων παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος. Επιπλέον, ένας παραγωγός-εξαγωγέας του δείγματος είχε λάβει νέα δάνεια με παρόμοιους όρους με εκείνους των ληξιπρόθεσμων δανείων την ίδια ημέρα της αποπληρωμής των παλαιών δανείων. Επομένως, ο διακανονισμός λειτουργούσε εκ των πραγμάτων ως σύστημα ανακυκλούμενων δανείων. Επιπλέον, τρεις από τους πέντε παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος έλαβαν τραπεζικές συναλλαγματικές έναντι βασικού τέλους της τάξης του 0,05 % ανεξαρτήτως της χρηματοοικονομικής κατάστασης και του πιστωτικού κινδύνου των εταιρειών.

(207)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο επί της συμπεριφοράς των συνεργαζόμενων τραπεζών κρατικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τις πολιτικές δανειοδότησής τους και την εκτίμηση κινδύνων σχετικά με τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Συμπέρασμα σχετικά με τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

(208)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το νομικό πλαίσιο που προσδιορίζεται ανωτέρω εφαρμόζεται από τα τέσσερα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας κατά την άσκηση κρατικών καθηκόντων όσον αφορά τον τομέα των ηλεκτρικών ποδηλάτων, με αποτέλεσμα να ενεργούν ως δημόσιοι οργανισμοί κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του βασικού κανονισμού και σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του ΠΟΕ.

3.5.1.2.   Μη συνεργαζόμενες τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας

(209)

Όπως αναφέρεται στο τμήμα 3.3 ανωτέρω, καμία από τις άλλες τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας που χορήγησαν δάνεια στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος δεν απάντησε στο ειδικό ερωτηματολόγιο. Επομένως, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που συνάγονται στις αιτιολογικές σκέψεις 141 έως 155 ανωτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσει αν οι συγκεκριμένες τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας μπορούν να χαρακτηριστούν δημόσιοι οργανισμοί.

(210)

Στο πλαίσιο της έρευνας κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (21), η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ακόλουθες τράπεζες που είχαν χορηγήσει δάνεια, πιστωτικά όρια ή τραπεζικές συναλλαγματικές στους πέντε ομίλους παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος της εν λόγω έρευνας ανήκαν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στο ίδιο το κράτος ή σε κρατικά νομικά πρόσωπα: China Merchants Bank, Shangai Pudong Development Bank, Bank of Ningbo, Everbright bank, Bank of Communications, China Construction Bank, Bohai Bank και Citic Bank. Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν πληροφορίες που να υποδηλώνουν το αντίθετο, η Επιτροπή διατήρησε το ίδιο συμπέρασμα και στην παρούσα έρευνα.

(211)

Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης, ελλείψει πληροφοριών από τα επίμαχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οι οποίες να υποδηλώνουν το αντίθετο, την ύπαρξη ιδιοκτησίας και ελέγχου από την κινεζική κυβέρνηση με βάση επίσημες ενδείξεις για τους ίδιους λόγους με αυτούς που αναφέρονται στο τμήμα 3.5.1.1 ανωτέρω. Ειδικότερα, και λόγω της απουσίας στοιχείων που να υποδηλώνουν το αντίθετο, εικάζεται ότι τα διοικητικά στελέχη και οι επόπτες στις μη συνεργαζόμενες τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας διορίζονται από την κινεζική κυβέρνηση και λογοδοτούν σε αυτή κατά τον ίδιο τρόπο όπως και στις συνεργαζόμενες τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας.

(212)

Όσον αφορά την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου, και ελλείψει οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, η Επιτροπή εκτίμησε ότι τα πορίσματα για τα τέσσερα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι αντιπροσωπευτικά και για τα μη συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας. Το κανονιστικό πλαίσιο που εξετάζεται στο τμήμα 3.5.1.1 εφαρμόζεται σε αυτά κατά τον ίδιο τρόπο. Ως εκ τούτου, ελλείψει ένδειξης περί του αντιθέτου, και βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, η απουσία απτών αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας ισχύει με τον ίδιο τρόπο όπως και για τις τέσσερις συνεργαζόμενες τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας.

(213)

Επιπλέον, η Επιτροπή παρατήρησε ότι η πλειονότητα των δανειακών συμβάσεων που δόθηκαν στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος περιείχαν όλες παρόμοιους όρους και ότι τα επιτόκια δανεισμού που είχαν συμφωνηθεί ήταν επίσης παρόμοια και συνέπιπταν εν μέρει με τα επιτόκια που χορηγούσαν οι τέσσερις συνεργαζόμενες τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας.

(214)

Επομένως, η Επιτροπή έκρινε ότι τα πορίσματα για τις συνεργαζόμενες τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας συνιστούσαν τα διαθέσιμα στοιχεία βάσει του άρθρου 28 του βασικού κανονισμού για να αξιολογήσει τις άλλες τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας, λόγω των προαναφερόμενων ομοιοτήτων ως προς τους όρους και τα επιτόκια δανεισμού, καθώς και λόγω της αντιπροσωπευτικότητας των τριών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ελέγχθηκαν.

(215)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καθεμία από τις άλλες τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας, οι οποίες χορήγησαν δάνεια σε έναν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος, συνιστά δημόσιο οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου 3 και του άρθρου 2 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.

3.5.1.3.   Συμπέρασμα σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας

(216)

Βάσει των ανωτέρω συλλογισμών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας τα οποία χορήγησαν δάνεια στους ομίλους συνεργαζόμενων παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος συνιστούν δημόσιους οργανισμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 και του άρθρου 2 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.

(217)

Επιπλέον, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας δεν είναι δημόσιοι οργανισμοί, μπορεί να θεωρηθεί ότι τους έχει ανατεθεί και έχουν λάβει εντολή από την κινεζική κυβέρνηση να διενεργούν πράξεις οι οποίες κανονικά υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημοσίου, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του βασικού κανονισμού, για τους ίδιους λόγους με εκείνους που αναλύονται στις αιτιολογικές σκέψεις 218 έως 222 κατωτέρω. Ως εκ τούτου, η συμπεριφορά τους καταλογίζεται σε κάθε περίπτωση στην κινεζική κυβέρνηση, όπως επεξηγείται στο τμήμα 3.5.1.

3.5.2.   Ανάθεση και εντολή σε ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε ίδρυμα αγνώστου ιδιοκτησιακού καθεστώτος

(218)

Βάσει δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών θεωρήθηκαν ιδιωτικά τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Mizuho Bank (και Mizuho Corporate Bank), Bank of Tokyo Mitsubishi UF και Minsheng Bank. Όσον αφορά τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ελλείψει συνεργασίας και απουσία επαρκών δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει αν είναι κρατικής ιδιοκτησίας ή ιδιωτικά: Zhejiang Jinhua Chengtai Rural Commerce Bank, Zhejiang Yongkang Rural Commerce Bank και Pufa Bankwere. Εφαρμόζοντας συντηρητική προσέγγιση, η Επιτροπή εξέτασε τα εν λόγω ιδρύματα με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζει για τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και τα συγκεκριμένα ιδρύματα αναφέρονται στο εξής ως «ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα». Η Επιτροπή εξέτασε αν στα εν λόγω ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχε ανατεθεί ή είχε δοθεί εντολή από την κινεζική κυβέρνηση να χορηγούν επιδοτήσεις στον κλάδο των ηλεκτρικών ποδηλάτων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του βασικού κανονισμού.

(219)

Σύμφωνα με την έκθεση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου με τίτλο «ΗΠΑ – Έρευνα αντισταθμιστικών δασμών επί δυναμικών μνημών τυχαίας προσπέλασης (DRAMS) από την Κορέα» (22), συντρέχει «ανάθεση» όταν το Δημόσιο παρέχει αρμοδιότητα σε έναν ιδιωτικό φορέα, και «εντολή» στις καταστάσεις στις οποίες το Δημόσιο ασκεί την εξουσία του έναντι ενός ιδιωτικού φορέα. Και στις δύο περιπτώσεις το Δημόσιο χρησιμοποιεί έναν ιδιωτικό φορέα ως εντεταλμένο για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και «στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορούσε κάποιος να αναμένει η ανάθεση ή η εντολή προς έναν ιδιωτικό φορέα να περιλαμβάνει κάποια μορφή απειλής ή καταναγκασμού» (23). Παράλληλα, το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του βασικού κανονισμού δεν επιτρέπει στα μέλη να επιβάλλουν αντισταθμιστικούς δασμούς σε προϊόντα «όταν το Δημόσιο ασκεί απλώς τις γενικές κανονιστικές του εξουσίες» (24) ή όταν η παρέμβαση του Δημοσίου «μπορεί να παραγάγει ή να μην παραγάγει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα απλώς με βάση τις συγκεκριμένες πραγματικές περιστάσεις και την άσκηση της ελευθερίας επιλογής από τους φορείς στην αγορά αυτή» (25). Αντιθέτως, η ανάθεση και η εντολή συνεπάγονται «έναν πιο ενεργό ρόλο του Δημοσίου από απλές πράξεις παρότρυνσης» (26).

(220)

Το κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων που αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 195 έως 202 ανωτέρω ισχύει για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Προς επίρρωση αυτού, ο νόμος για τις τράπεζες και διάφορες αποφάσεις της CBRC καλύπτουν όλες τις χρηματοδοτούμενες από την Κίνα τράπεζες και τις τράπεζες με συμμετοχή ξένων κεφαλαίων υπό τη διοίκηση της CBRC.

(221)

Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε ότι η πλειονότητα των δανειακών συμβάσεων των παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος περιείχαν παρόμοιους όρους και ότι τα επιτόκια δανεισμού που χορηγούσαν τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν παρόμοια στην πλειονότητα των περιπτώσεων και συνέπιπταν εν μέρει με τα επιτόκια που χορηγούσαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας.

(222)

Συνεπώς, δεδομένου ότι δεν έλαβε τυχόν διαφορετικές πληροφορίες από τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τον κλάδο των ηλεκτρικών ποδηλάτων, σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) που λειτουργούν στην Κίνα υπό την εποπτεία της CRBC έχει ανατεθεί ή έχει δοθεί εντολή από το κράτος, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) πρώτη περίπτωση του βασικού κανονισμού, να εφαρμόζουν τις κυβερνητικές πολιτικές και να χορηγούν δάνεια με προτιμησιακά επιτόκια στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων.

(223)

Μετά την κοινοποίηση, αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη αμφισβήτησαν την άποψη ότι οι κινεζικές ιδιωτικές τράπεζες «έχουν εξουσιοδοτηθεί» ή «έχουν λάβει εντολή» από την κινεζική κυβέρνηση.

(224)

Πρώτον, ένα μέρος ισχυρίστηκε ότι, παρά το άρθρο 34 του νόμου περί κινεζικών τραπεζών που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 198, ο νόμος δεν υποχρεώνει τις τράπεζες να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους βιομηχανικής πολιτικής της κινεζικής κυβέρνησης. Ισχυρίστηκε ότι το άρθρο 34 αποτελεί γενική δήλωση χωρίς πρακτικές επιπτώσεις, και ότι οι κρατικές βιομηχανικές πολιτικές έχουν απλώς καθοδηγητικό και όχι αποφασιστικό ρόλο. Το ίδιο ενδιαφερόμενο μέρος αναφέρθηκε επίσης στο άρθρο 41 του νόμου περί κινεζικών τραπεζών προκειμένου να στηρίξει το επιχείρημά του ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν μπορεί να εξαναγκάσει τις ιδιωτικές τράπεζες σε συγκεκριμένη πορεία δράσης. Επιπλέον, απέρριψε ότι «τα επιτόκια δανεισμού που παρείχαν τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν παρόμοια στις περισσότερες περιπτώσεις και συνέπιπταν εν μέρει με τα επιτόκια που παρείχαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας», όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 221 ως έγκυρος δείκτης εξουσιοδότησης ή λήψης εντολής. Εν κατακλείδι, το μέρος ισχυρίστηκε ότι τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία δεν επαρκούν για να αποδειχθεί η εξουσιοδότηση ή η λήψη εντολής.

(225)

Δεύτερον, το εν λόγω ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι η εγκριτική αρχή της CBRC σχετικά με τον διορισμό των διευθυντικών στελεχών και τις διοικητικές ενέργειες που επεξηγούνται στην αιτιολογική σκέψη 200 δεν καταλήγει σε ρητή ή θετική ενέργεια εξουσιοδότησης ή λήψης εντολής.

(226)

Τρίτον, το ίδιο μέρος ισχυρίστηκε ότι το γεγονός και μόνον ότι οι ιδιώτες δεν ενεργούν με εμπορικά εύλογο τρόπο δεν αρκεί για να αποδειχθεί η εξουσιοδότηση ή η λήψη εντολής.

(227)

Τέταρτον, αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη υποστήριξαν ότι η Επιτροπή δεν είχε διενεργήσει ατομική αξιολόγηση ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ότι οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή η λήψη εντολής δεν μπορεί να αποδειχθεί χωρίς τη διενέργεια ελέγχου στα οικεία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

(228)

Τέλος, ένα μέρος ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή είχε υιοθετήσει τις έννοιες της «εξουσιοδότησης» και της «λήψης εντολής».

(229)

Όσον αφορά τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο ισχυρισμό, η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι δεν υπήρξε συνεργασία από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή την κινεζική κυβέρνηση και, συνεπώς, δεν υποβλήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ή αποκλίνουσες πληροφορίες που να αντικρούουν τα συμπεράσματα που συνάγονται στις αιτιολογικές σκέψεις 175 έως 222 ανωτέρω. Πράγματι, ο νόμος περί κινεζικών τραπεζών πρέπει να εξεταστεί με βάση το σύνολο των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, γεγονός που δείχνει ότι οι εν λόγω δηλώσεις είναι περισσότερες από απλές πράξεις ενθάρρυνσης. Επίσης, όσον αφορά τον τέταρτο ισχυρισμό, λόγω της έλλειψης συνεργασίας, κανένα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν μπόρεσε να αξιολογηθεί μεμονωμένα. Επιπλέον, οι δημοσιευμένες από τις κινεζικές τράπεζες πληροφορίες έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για εξουσιοδότηση ή λήψη εντολή και ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν μπορεί να εξαναγκάσει τις ιδιωτικές τράπεζες να αναλάβουν οποιαδήποτε δράση. Πράγματι, οι εν λόγω ιδιωτικές τράπεζες έχουν λάβει εντολή από την κινεζική κυβέρνηση για να επιτύχουν τους στόχους δημόσιας πολιτικής στήριξης ορισμένων τομέων που προωθούνται, παρέχοντας προτιμησιακή δανειοδότηση. Επιπλέον, ελλείψει πληροφοριών περί του αντιθέτου, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 221 ανωτέρω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ιδιωτικές τράπεζες εφάρμοσαν παρόμοιους όρους και επιτόκια με αυτά των δημόσιων τραπεζών. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι ιδιωτικές τράπεζες ακολούθησαν την κυβερνητική πολιτική δανεισμού που κατοχυρώνεται στον τραπεζικό νόμο και στις διάφορες εντολές της CBRC. Τέλος, ο ισχυρισμός για την Επιτροπή οι έννοιες της εξουσιοδότησης και της λήψης εντολής ήταν συγκεχυμένες δεν ήταν τεκμηριωμένος ή δεν εξηγείτο με οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία. Ωστόσο, η Επιτροπή επισήμανε ότι τα πρότυπα «εξουσιοδότησης» και «λήψης εντολής» δεν αλληλοαποκλείονται, δεδομένου ότι και στις δύο περιπτώσεις η κυβέρνηση χρησιμοποιεί έναν ιδιωτικό φορέα ως αντιπροσωπευτικό όργανο για την καταβολή χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Επομένως, τα επιχειρήματα αυτά έπρεπε να απορριφθούν.

3.5.3.   Ατομικός χαρακτήρας

(230)

Όπως καταδεικνύεται στις αιτιολογικές σκέψεις 195 έως 202, διάφορα κανονιστικά έγγραφα τα οποία αφορούν ειδικά επιχειρήσεις του κλάδου ηλεκτρικών ποδηλάτων καθοδηγούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν δάνεια με προτιμησιακά επιτόκια στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων. Βάσει των εν λόγω εγγράφων καταδεικνύεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχουν προτιμησιακή δανειοδότηση μόνο σε περιορισμένο αριθμό κλάδων παραγωγής/επιχειρήσεων που συμμορφώνονται με τις σχετικές πολιτικές της κινεζικής κυβέρνησης.

(231)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιδοτήσεις με τη μορφή προτιμησιακής δανειοδότησης δεν είναι γενικά διαθέσιμες αλλά έχουν ατομικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Επιπλέον, κανένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν υπέβαλε στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η προτιμησιακή δανειοδότηση βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια ή προϋποθέσεις κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.

(232)

Μετά την κοινοποίηση, αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι η προτιμησιακή δανειοδότηση δεν αφορά ειδικά τη βιομηχανία ηλεκτρικών ποδηλάτων και δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί αντισταθμίσιμη. Ισχυρίστηκαν ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει αποδείξει την ιδιαιτερότητα με βάση θετικά αποδεικτικά στοιχεία. Ένα από τα εν λόγω μέρη ισχυρίστηκε, επίσης, ότι το 13ο πενταετές πρόγραμμα αναφέρει στην πραγματικότητα ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, εκτός των ηλεκτρικών ποδηλάτων, και ότι δεν καθορίζει ούτε κατευθύνει τις επιδοτήσεις, αλλά απλώς ενθαρρύνει την ανάπτυξη των κλάδων που αναφέρονται σε αυτό. Το εν λόγω μέρος ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να χορηγούν δάνεια με προτιμησιακά επιτόκια.

(233)

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι, πρώτον, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 220, το κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων ισχύει για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΛΔΚ και προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι εμπορικές τράπεζες διεξάγουν τις εργασίες δανεισμού τους σύμφωνα με τις ανάγκες της εθνικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και υπό την καθοδήγηση των βιομηχανικών πολιτικών του κράτους. Δεύτερον, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 96 έως 139, οι διατάξεις όχι μόνο του 13ου πενταετούς σχεδίου, αλλά και πολλών άλλων κυβερνητικών σχεδίων, προβλέπουν ειδικές κυβερνητικές πολιτικές για την υποστήριξη της βιομηχανίας ηλεκτρικών ποδηλάτων. Επιπλέον, λόγω της έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης και οποιουδήποτε από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αυτή ήταν η μόνη διαθέσιμη πληροφορία βάσει της οποίας η Επιτροπή θα μπορούσε να συναγάγει τα συμπεράσματά της σύμφωνα με το άρθρο 28 του βασικού κανονισμού. Επιπλέον, κανένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη των εν λόγω ισχυρισμών. Τέλος, η Επιτροπή επισήμανε ότι το 13ο πενταετές πρόγραμμα, όταν εξετάζεται στο κατάλληλο πλαίσιό του, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απλή πράξη ενθάρρυνσης, και ότι οι στόχοι της δημόσιας στήριξης δεν περιορίζονται στους περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους της Κίνας, αλλά συγκεκριμένα σε ορισμένους κλάδους. Επομένως, οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν.

3.5.4.   Όφελος και υπολογισμός του ύψους της επιδότησης

(234)

Για τον υπολογισμό του ποσού της αντισταθμίσιμης επιδότησης, η Επιτροπή εκτίμησε το όφελος που προσπορίστηκαν οι αποδέκτες κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, το όφελος που προσπορίστηκαν οι αποδέκτες είναι η διαφορά μεταξύ του ποσού των τόκων που καταβάλλει η εταιρεία για το προτιμησιακό δάνειο και του ποσού το οποίο θα ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει η ίδια εταιρεία για ένα ανάλογο εμπορικό δάνειο το οποίο θα ήταν πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει στην ελεύθερη αγορά.

(235)

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρατήρησε διάφορες ιδιαιτερότητες στην κινεζική αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων. Όπως επεξηγείται στα τμήματα 3.5.1 έως 3.5.3 ανωτέρω, τα δάνεια που χορηγήθηκαν από τα κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντανακλούν τη σημαντική παρέμβαση του Δημοσίου και δεν ανταποκρίνονται σε επιτόκια που θα ίσχυαν κανονικά σε μια λειτουργούσα αγορά.

(236)

Οι όμιλοι παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος διαφέρουν ως προς τη γενική οικονομική τους κατάσταση. Καθένας εξ αυτών ωφελήθηκε κατά την περίοδο έρευνας από διάφορα είδη δανείων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, ως προς τη διάρκεια, τις εξασφαλίσεις, τις εγγυήσεις και άλλους σχετικούς όρους. Για τους δύο αυτούς λόγους, για κάθε παραγωγό-εξαγωγέα ίσχυε διαφορετικό μέσο επιτόκιο με βάση το σύνολο των δανείων που ο ίδιος είχε λάβει.

(237)

Η Επιτροπή προέβη σε επιμέρους αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης κάθε ομίλου παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος ώστε να αποτυπωθούν αυτές οι ιδιαιτερότητες. Εν προκειμένω, η Επιτροπή ακολούθησε τη μέθοδο υπολογισμού της προτιμησιακής δανειοδότησης που καθορίστηκε κατά την έρευνα κατά των επιδοτήσεων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από χάλυβα καταγωγής ΛΔΚ (27) και επεξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις κατωτέρω. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υπολόγισε το όφελος που προέκυψε από τις πρακτικές προτιμησιακής δανειοδότησης για κάθε όμιλο παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος σε ατομική βάση και κατένειμε το σχετικό όφελος στο υπό εξέταση προϊόν.

3.5.4.1.   Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας

(238)

Στο πλαίσιο της έρευνας κατά των επιδοτήσεων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από χάλυβα καταγωγής ΛΔΚ (28), η Επιτροπή διαπίστωσε ήδη ότι οι εγχώριες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των κινεζικών επιχειρήσεων δεν ήταν αξιόπιστες, βάσει μελέτης που δημοσιεύτηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («ΔΝΤ») (29), η οποία καταδεικνύει αποκλίσεις μεταξύ των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας από διεθνείς οργανισμούς και των αντίστοιχων αξιολογήσεων από κινεζικούς οργανισμούς, οι οποίες αποκλίσεις επιβεβαιώνονται από τα πορίσματα της έρευνας σχετικά με τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Πράγματι, σύμφωνα με το ΔΝΤ, άνω του 90 % των κινεζικών ομολόγων αξιολογούνται με ΑΑ έως ΑΑΑ από τους τοπικούς οργανισμούς αξιολόγησης. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι συγκρίσιμα με άλλες αγορές, όπως αυτές της Ένωσης ή των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, σε λιγότερο από το 2 % των επιχειρήσεων αποδίδονται αξιολογήσεις τόσο υψηλής βαθμίδας στην αγορά των ΗΠΑ. Συνεπώς, οι κινεζικοί οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έτειναν υπερβολικά προς το υψηλότερο άκρο της κλίμακας αξιολόγησης. Οι οργανισμοί αυτοί χρησιμοποιούν ιδιαίτερα ευρείες κλίμακες αξιολόγησης και συνηθίζουν να συγκεντρώνουν ομόλογα με πολύ διαφορετικό κίνδυνο αθέτησης σε μια ενιαία, ευρεία κατηγορία αξιολόγησης (30).

(239)

Επιπλέον, οι ξένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως οι Standard & Poor's και Moody's, εφαρμόζουν κατά κανόνα μια προσαύξηση επί της πιστοληπτικής ικανότητας αναφοράς του εκδότη, βάσει εκτίμησης της στρατηγικής σπουδαιότητας της επιχείρησης για την κινεζική κυβέρνηση και της ισχύος τυχόν έμμεσης εγγύησης όταν αξιολογούν κινεζικά ομόλογα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό (31). Ένας άλλος οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ο Fitch, για παράδειγμα, αναφέρει σαφώς ότι, εάν συντρέχει περίπτωση, οι εν λόγω εγγυήσεις συνιστούν σημαντικό παράγοντα στον οποίο στηρίζονται οι αξιολογήσεις του όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα των κινεζικών εταιρειών (32).

(240)

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή ανακάλυψε περαιτέρω στοιχεία για τη συμπλήρωση αυτής της ανάλυσης. Πρώτον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κράτος δύναται να ασκεί σαφή έλεγχο στην αγορά αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι τουλάχιστον εν μέρει κρατικής ιδιοκτησίας. Πράγματι, σύμφωνα με δύο μελέτες που δημοσιεύτηκαν το 2016, υπήρχαν περίπου 12 οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δραστηριοποιούνταν στην κινεζική αγορά, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ήταν κρατικής ιδιοκτησίας. Συνολικά, το 60 % του συνόλου των αξιολογηθέντων εταιρικών ομολόγων στην Κίνα είχαν αξιολογηθεί από οργανισμό αξιολόγησης κρατικής ιδιοκτησίας (33).

(241)

Η κινεζική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι, κατά τη διάρκεια της ΠΕ, υπήρχαν 12 οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας με ενεργό παρουσία στην αγορά ομολόγων της Κίνας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν 10 εγχώριοι οργανισμοί αξιολόγησης. Υπήρχαν επίσης 2 οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που αποτελούσαν κοινοπραξία κινεζικών και αλλοδαπών συμφερόντων.

(242)

Δεύτερον, δεν υφίσταται ελεύθερη πρόσβαση στην κινεζική αγορά αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Πρόκειται ουσιαστικά για κλειστή αγορά, εφόσον οι οργανισμοί αξιολόγησης πρέπει να εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Κεφαλαιαγοράς της Κίνας («CSRC») ή από την PBOC πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους (34). Κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας, δεν επιτρεπόταν στους ξένους οργανισμούς αξιολόγησης να δραστηριοποιούνται στην εγχώρια κινεζική αγορά, καθώς η αγορά αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας συμπεριλαμβανόταν στην «περιορισμένη» κατηγορία του καταλόγου επιχειρήσεων για την καθοδήγηση όσον αφορά τις επενδύσεις ξένων κεφαλαίων τον οποίον έχει εκδώσει η κινεζική κυβέρνηση, και στους ξένους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας απαγορευόταν η έκδοση αξιολογήσεων για τα εγχώρια ομόλογα. Στα μέσα του 2017 η PBOC ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να επιτραπεί στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας του εξωτερικού να διενεργούν αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας σε τμήμα της εγχώριας αγοράς ομολόγων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά αυτό δεν είχε εφαρμοστεί ακόμη κατά την περίοδο έρευνας (35). Ωστόσο, οι ξένοι οργανισμοί συνέστησαν εντωμεταξύ κοινοπραξίες με ορισμένους τοπικούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίοι παρέχουν αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας για εκδόσεις εγχώριων ομολόγων. Ωστόσο, οι εν λόγω αξιολογήσεις ακολουθούν τις κινεζικές κλίμακες αξιολόγησης και, κατά συνέπεια, δεν είναι συγκρίσιμες με τις αξιολογήσεις διεθνών οργανισμών, όπως διευκρινίζεται ανωτέρω.

(243)

Επιπλέον, κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος είχαν λάβει τις όποιες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής τους ικανότητας είχαν διενεργηθεί μόνον από τις τράπεζες που τους είχαν δανειοδοτήσει και όχι από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

(244)

Στο πλαίσιο της κατάστασης που περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 238 έως 243 ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κινεζικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν παρέχουν αξιόπιστη εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού.

Όμιλος Giant

(245)

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ο όμιλος Giant στην Κίνα απαρτιζόταν από έναν παραγωγό-εξαγωγέα και τρεις εταιρείες παροχής συντελεστών παραγωγής. Επιπλέον, μία συνδεδεμένη εταιρεία στην Κίνα κατασκεύαζε μεν ηλεκτρικά ποδήλατα, αλλά δεν πραγματοποιούσε εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην αγορά της Ένωσης. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν εξετάστηκαν άλλες εταιρείες του ομίλου, διότι δεν συμμετείχαν στην παραγωγή και την πώληση ηλεκτρικών ποδηλάτων. Η έδρα του ομίλου βρίσκεται στην Ταϊβάν και δεν υπάρχει εταιρεία συμμετοχών εντός της Κίνας η οποία να ασκεί έλεγχο επί του συνόλου των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη ΛΔΚ.

(246)

Η οικονομική κατάσταση του ομίλου Giant ήταν γενικά ικανοποιητική σύμφωνα με τους οικονομικούς λογαριασμούς του. Ο παραγωγός-εξαγωγέας του ομίλου Giant ήταν κερδοφόρος κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας, αλλά κατέγραψε ζημίες το 2014. Ζημίες κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας παρουσίασαν επίσης άλλες δύο εταιρείες του ομίλου που ερευνήθηκαν. Από άλλους χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως ο δείκτης χρέους προς ενεργητικό ή ο δείκτης κάλυψης τόκων, δεν προέκυψαν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα όσον αφορά την ικανότητα αποπληρωμής δανείων των εν λόγω εταιρειών. Ο όμιλος Giant είχε λάβει δάνεια, εκφρασμένα σε ρενμινπί γιουάν, δολάρια ΗΠΑ, ευρώ και γιεν, τα οποία είχαν χορηγηθεί από κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εξασφάλισε επίσης τα αναγκαία κεφάλαια από τρεις τράπεζες μέσω τραπεζικών συναλλαγματικών.

(247)

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που διαβίβασε στην Επιτροπή ο παραγωγός-εξαγωγέας του ομίλου Giant δεν προέρχονταν από κανέναν αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά είχαν ληφθεί μόνον από κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας. Οι εν λόγω αξιολογήσεις κυμαίνονταν μεταξύ ΑΑ+ και ΒΒΒ+ κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας. Λαμβανομένων υπόψη των συνολικών στρεβλώσεων των αξιολογήσεων από κινεζικούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 238 έως 243 ανωτέρω και ελλείψει αξιολογήσεων από άλλους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω αξιολογήσεις δεν ήταν αξιόπιστες.

(248)

Όπως αναφέρεται στο τμήμα 3.5.1 ανωτέρω, τα κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ασκούσαν δανειοδοτικές δραστηριότητες δεν παρείχαν αξιόπιστη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Ως εκ τούτου, προκειμένου να τεκμηριωθεί το όφελος, η Επιτροπή έπρεπε να αξιολογήσει κατά πόσον τα επιτόκια των δανείων που χορηγήθηκαν στον όμιλο Giant ήταν αντίστοιχα με εκείνα της αγοράς.

(249)

Ελλείψει αξιόπιστων και συνεκτικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας για τον όμιλο Giant, και λόγω της συγκεκριμένης κατάστασης κερδοφορίας που εξετάζεται στην αιτιολογική σκέψη 246, η Επιτροπή έκρινε ότι η συνολική οικονομική κατάσταση του ομίλου αντιστοιχεί σε αξιολόγηση ΒΒ, η οποία είναι η υψηλότερη αξιολόγηση που δεν μπορεί να εντάσσεται πλέον στην κατηγορία «διαβάθμιση επένδυσης» (investment grade). Η «διαβάθμιση επένδυσης» σημαίνει ότι o οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας κρίνει ότι τα ομόλογα που εκδίδονται από την εταιρεία είναι αρκετά πιθανό να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις πληρωμής ώστε να επιτραπεί στις τράπεζες να επενδύσουν σε αυτά. Κατά συνέπεια, για τον καθορισμό κατάλληλου δείκτη αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν εταιρικά ομόλογα με κατάταξη BB με παρόμοια ονομαστική αξία τα οποία είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας.

(250)

Το πρόσθετο ποσό που αναμένεται για ομόλογα τα οποία εκδίδονται από εταιρείες με αυτή την αξιολόγηση (ΒΒ) εφαρμόστηκε στη συνέχεια στο κανονικό επιτόκιο δανεισμού της PBOC, ώστε να καθοριστεί το επιτόκιο της αγοράς.

(251)

Η εν λόγω προσαύξηση προσδιορίστηκε με τον υπολογισμό της σχετικής διαφοράς μεταξύ του δείκτη εταιρικών ομολόγων με κατάταξη US ΑΑ και του δείκτη των εταιρικών ομολόγων με κατάταξη US BB, με βάση τα δεδομένα Bloomberg για τους βιομηχανικούς κλάδους. Η σχετική διαφορά που υπολογίστηκε με αυτόν τον τρόπο προστέθηκε στη συνέχεια στα επιτόκια αναφοράς, όπως είχαν δημοσιευτεί από την PBOC κατά την ημερομηνία χορήγησης του δανείου (36), και για την ίδια διάρκεια με το αντίστοιχο δάνειο. Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε χωριστά για κάθε δάνειο που χορηγήθηκε στην εταιρεία.

(252)

Όσον αφορά τα δάνεια που εκφράζονται σε ξένα νομίσματα στη ΛΔΚ, ισχύει η ίδια κατάσταση αναφορικά με τις στρεβλώσεις της αγοράς και την απουσία έγκυρων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, διότι τα δάνεια αυτά χορηγούνται από τα ίδια κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Κατά συνέπεια, όπως διαπιστώθηκε προηγουμένως, για τον καθορισμό κατάλληλου δείκτη αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν τα εταιρικά ομόλογα με κατάταξη BB με παρόμοια ονομαστική αξία που είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας.

(253)

Μετά την κοινοποίηση, ο όμιλος Giant Group αμφισβήτησε την εφαρμογή της κατάταξης ΒΒ ως δείκτη αναφοράς για τη συνολική χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου. Ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή δεν ανέφερε πριν από τη γνωστοποίηση ότι υπήρχε απαίτηση να συνιστούν αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία μόνο οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από ανεξάρτητους, εξειδικευμένους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως οι Standard & Poor's, Moody's ή Fitch και δεν τους ζητήθηκε ποτέ η προσκόμιση των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων. Η Giant ισχυρίστηκε επίσης ότι ο επιλεγμένος δείκτης αναφοράς θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν στην Κίνα και ισχυρίστηκε ότι ένας καταλληλότερος δείκτης αναφοράς θα πρέπει να βασίζεται στην Ταϊβάν ή το Χονγκ Κονγκ. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η Επιτροπή δεν εξήγησε επαρκώς τον λόγο για τον οποίο η Giant δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας παρά τους θετικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες της και επισήμανε ότι, ως παγκόσμιος όμιλος με τη μητρική εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Ταϊβάν, οι πληροφορίες σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του ομίλου είναι διαθέσιμες στο κοινό.

(254)

Όπως επεξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 238 έως 244 ανωτέρω, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι κινεζικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν παρέχουν αξιόπιστη εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού. Ούτε μπορούσε η εταιρεία να παράσχει συνεκτικές και αξιόπιστες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας κατά τη διάρκεια της έρευνας. Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της μη συνεργασίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την αξιοπιστία των διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρμόστηκαν από αυτά, μεταξύ άλλων και έναντι του εν λόγω παραγωγού-εξαγωγέα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να χρησιμοποιήσει τον δείκτη αναφοράς ΒΒ, όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 245 έως 252 ανωτέρω. Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται επίσης ότι το ερωτηματολόγιο που απεστάλη στους παραγωγούς-εξαγωγείς περιλάμβανε πράγματι την απαίτηση παροχής των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και ζητήθηκε από τις εταιρείες να παράσχουν πλήρεις πληροφορίες εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η οποία αναφερόταν επίσης σαφώς στο ερωτηματολόγιο. Ωστόσο, δεν παρασχέθηκαν άλλες πληροφορίες για την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας εκτός από εκείνη που είχε ήδη αναλύσει η Επιτροπή. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι η Επιτροπή δεν ζήτησε ποτέ αυτή την πληροφορία επίσης απορρίφθηκε.

(255)

Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε επιλέξει έναν δείκτη αναφοράς με βάση την Ταϊβάν ή το Χονγκ Κονγκ, φαίνεται ότι βασίζεται στην υπόθεση ότι οι ΗΠΑ επελέγησαν ως σημείο αναφοράς για τα επιτόκια. Αυτό δεν είναι ορθό. Όπως εξηγείται λεπτομερώς στην αιτιολογική σκέψη 251 ανωτέρω, το σχετικό περιθώριο και όχι το επιτόκιο καθαυτό, υπολογίστηκε μεταξύ των δεικτών εταιρικών ομολόγων με κατάταξη US AA και εταιρικών ομολόγων με κατάταξη US BB με βάση τα στοιχεία του Bloomberg για τους βιομηχανικούς κλάδους. Επίσης, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 293 κατωτέρω, αυτή η σχετική απόκλιση είναι ουδέτερη ως προς τη χώρα. Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

Όμιλος Jinhua Vision

(256)

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ο όμιλος Jinhua Vision απαρτιζόταν από δύο παραγωγούς-εξαγωγείς, εκ των οποίων ο ένας διέκοψε τις δραστηριότητές του κατά τη διάρκεια της ΠΕ, και από μία εταιρεία παροχής συντελεστών παραγωγής στους παραγωγούς-εξαγωγείς. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν εξετάστηκαν άλλες εταιρείες του ομίλου, διότι δεν συμμετείχαν στην παραγωγή και την πώληση ηλεκτρικών ποδηλάτων. Η έδρα του ομίλου βρίσκεται στην πόλη Jinhua της Κίνας.

(257)

Οι δύο παραγωγοί-εξαγωγείς του ομίλου Jinhua Vision ανέφεραν διαφορετικές καταστάσεις κερδοφορίας. Η κατάσταση της Jinhua Vision Co., Ltd. ήταν γενικά ικανοποιητική κατά τη διάρκεια της ΠΕ, ενώ η Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. κατέγραψε ζημίες το 2017 και έπαυσε τη λειτουργία της το 2018. Επιπλέον, από άλλους χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως ο δείκτης χρέους προς ενεργητικό, δεν προέκυψαν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα όσον αφορά την ικανότητα αποπληρωμής δανείων των εν λόγω εταιρειών. Και οι δύο παραγωγοί-εξαγωγείς του ομίλου Jinhua Vision είχαν λάβει δάνεια, εκφρασμένα σε ρενμινπί γιουάν, τα οποία είχαν χορηγηθεί από κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

(258)

Η Επιτροπή επισήμανε ότι η Jinhua Vision Co., Ltd. αξιολογήθηκε όσον αφορά την πιστοληπτική της ικανότητα με Α από αμφότερα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που της χορήγησαν δάνεια (εκ των οποίων το ένα είναι κρατικής ιδιοκτησίας). Επιπλέον, η Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. αξιολογήθηκε όσον αφορά την πιστοληπτική της ικανότητα με ΒΒΒ+ από ένα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας που χορήγησαν δάνεια στον όμιλο Jinua Vision Co., Ltd. και με Α από κάποιο άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Λαμβανομένων υπόψη, αφενός, των συνολικών στρεβλώσεων των αξιολογήσεων από κινεζικούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 238 έως 243 ανωτέρω και, αφετέρου, της συγκεκριμένης κατάστασης κερδοφορίας που εξετάζεται στην αιτιολογική σκέψη 257 ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω αξιολογήσεις δεν ήταν αξιόπιστες.

(259)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι η συνολική οικονομική κατάσταση του ομίλου δικαιολογούσε την εφαρμογή του γενικού δείκτη αναφοράς και την απόδοση του υψηλότερου βαθμού στην κατηγορία ομολόγων «μη επενδυτικού βαθμού», όπως επεξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 248-252. Κατά συνέπεια, για τον καθορισμό κατάλληλου δείκτη αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν εταιρικά ομόλογα με κατάταξη BB με παρόμοια ονομαστική αξία τα οποία είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας.

(260)

Μετά την κοινοποίηση, ο όμιλος Jinhua Vision Group αλλά και ο CCCME (ο δεύτερος σε γενικό επίπεδο) αμφισβήτησαν την εφαρμογή της κατάταξης ΒΒ ως δείκτη αναφοράς για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Ισχυρίστηκε ότι δεν είναι λογικό να χρησιμοποιούνται εταιρικά ομόλογα με κατάταξη BB για τον προσδιορισμό κατάλληλου δείκτη αναφοράς χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

(261)

Ο οικείος παραγωγός-εξαγωγέας δεν υπέβαλε περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν διαφορετική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Ως εκ τούτου, το επιχείρημα αυτό απορρίφθηκε για τους ίδιους λόγους με αυτούς που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 254 και 255 ανωτέρω.

Όμιλος Yadea

(262)

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ο όμιλος Yadea Group στην Κίνα απαρτιζόταν από δύο παραγωγούς (ήτοι τις εταιρείες Yadea Group Co., Ltd. και Tianjin Yadea Co., Ltd.), έναν έμπορο-εξαγωγέα (ήτοι την εταιρεία Wuxi Yadea Export-Import Co., Ltd.) και δύο εταιρείες παροχής συντελεστών παραγωγής σε έναν από τους παραγωγούς (ήτοι τις εταιρείες Jiangsu Yadea Technology Development Co., Ltd και Wuxi Xingwei Vehicle Fittings Co., Ltd.). Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν εξετάστηκαν άλλες εταιρείες του ομίλου, διότι δεν συμμετείχαν στην παραγωγή και την πώληση ηλεκτρικών ποδηλάτων. Η έδρα του ομίλου βρίσκεται στην πόλη Wuxi της Κίνας.

(263)

Η οικονομική κατάσταση των δύο παραγωγών του ομίλου Yadea ήταν γενικά ικανοποιητική σύμφωνα με τους οικονομικούς λογαριασμούς τους. Εξετάζοντας, ωστόσο, τα κέρδη εκμετάλλευσης, διαπιστώνεται ότι ο όμιλος Yadea Group Co., Ltd. παρουσίασε αρνητική κερδοφορία το 2017. Το συνολικό του κέρδος οφειλόταν μόνο σε έσοδα από μακροπρόθεσμες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου το 2017.

(264)

Παρότι του ζητήθηκε, ο όμιλος Yadea δεν υπέβαλε πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας.

(265)

Μολονότι καμία από τις επιχειρήσεις του ομίλου Yadea που παρήγαν το υπό εξέταση προϊόν δεν είχε λάβει δάνεια κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας, ο όμιλος εξασφάλισε τα αναγκαία κεφάλαια από τέσσερις τράπεζες, τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και κρατικής ιδιοκτησίας, μέσω τραπεζικών συναλλαγματικών.

(266)

Λαμβανομένων υπόψη, αφενός, των συνολικών στρεβλώσεων των αξιολογήσεων από κινεζικούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 238 έως 243 ανωτέρω και, αφετέρου, της συγκεκριμένης κατάστασης κερδοφορίας που εξετάζεται στην αιτιολογική σκέψη 263, η Επιτροπή έκρινε ότι η συνολική οικονομική κατάσταση του ομίλου δικαιολογούσε την εφαρμογή του γενικού δείκτη αναφοράς και την απόδοση του υψηλότερου βαθμού στην κατηγορία ομολόγων «μη επενδυτικού βαθμού», όπως επεξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 248-252. Κατά συνέπεια, για τον καθορισμό κατάλληλου δείκτη αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν εταιρικά ομόλογα με κατάταξη BB με παρόμοια ονομαστική αξία τα οποία είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας.

Όμιλος Rununion

(267)

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ο όμιλος Rununion απαρτιζόταν από έναν παραγωγό-εξαγωγέα, ήτοι την εταιρεία Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd., και από μία εταιρεία εκμίσθωσης της έκτασης γης στον παραγωγό-εξαγωγέα, ήτοι την εταιρεία Suzhou Kaihua Electric Appliance Plastic Factory. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν εξετάστηκαν άλλες εταιρείες του ομίλου, διότι δεν συμμετείχαν στην παραγωγή και την πώληση ηλεκτρικών ποδηλάτων. Όλες οι εταιρείες του ομίλου βρίσκονται στην Κίνα.

(268)

Ενώ ο παραγωγός-εξαγωγέας φαινόταν οικονομικά υγιής λόγω των κερδών που κατέγραψε το 2016 και το 2017, η κατάσταση της συνδεδεμένης εταιρείας του ήταν διαφορετική, δηλαδή παρουσίασε ζημίες το 2016. Οι συσσωρευμένες ζημίες της εν λόγω εταιρείας ήταν κατά 20 φορές υψηλότερες από το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

(269)

Κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας, ο παραγωγός-εξαγωγέας εξασφάλισε τα αναγκαία κεφάλαια από δύο τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας μέσω τραπεζικών συναλλαγματικών. Οι εν λόγω τραπεζικές συναλλαγματικές αντιστοιχούσαν σε ποσοστό άνω του 25 % του συνολικού ισολογισμού της. Η συνδεδεμένη εταιρεία εκμίσθωσης της γης, Suzhou Kaihua Electric Appliance Plastic Factory, εξασφάλισε τα αναγκαία κεφάλαιά της μέσω δανείου από συνδεδεμένη εταιρεία.

(270)

Επιπλέον, από άλλους χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως ο δείκτης χρέους προς ενεργητικό ή ο δείκτης κάλυψης τόκων, δεν προέκυψαν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα όσον αφορά την ικανότητα αποπληρωμής δανείων των εν λόγω εταιρειών.

(271)

Η Επιτροπή επισήμανε ότι η εταιρεία Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd αξιολογήθηκε όσον αφορά την πιστοληπτική της ικανότητα με ΒΒΒ+ από ένα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατικής ιδιοκτησίας, ενώ η εταιρεία Suzhou Kaihua Electric Appliance Plastic Factory δεν υπέβαλε καμία αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας. Λαμβανομένων υπόψη, αφενός, των συνολικών στρεβλώσεων των αξιολογήσεων από κινεζικούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 238 έως 243 ανωτέρω και, αφετέρου, της συγκεκριμένης κατάστασης κερδοφορίας που εξετάζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 268 έως 270, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω αξιολόγηση δεν ήταν αξιόπιστη.

(272)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι η συνολική οικονομική κατάσταση του ομίλου δικαιολογούσε την εφαρμογή του γενικού δείκτη αναφοράς και την απόδοση του υψηλότερου βαθμού στην κατηγορία ομολόγων «μη επενδυτικού βαθμού», όπως επεξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 236-240. Κατά συνέπεια, για τον καθορισμό κατάλληλου δείκτη αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν εταιρικά ομόλογα με κατάταξη BB με παρόμοια ονομαστική αξία τα οποία είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας.

(273)

Μετά την κοινοποίηση, ο όμιλος Rununion αμφισβήτησε την εφαρμογή της κατάταξης ΒΒ ως δείκτη αναφοράς για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας. Ισχυρίστηκε ότι δεν είναι λογικό να χρησιμοποιούνται εταιρικά ομόλογα με κατάταξη BB για τον προσδιορισμό κατάλληλου δείκτη αναφοράς χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

(274)

Ο οικείος παραγωγός-εξαγωγέας δεν υπέβαλε περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν διαφορετική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Ως εκ τούτου, το επιχείρημα αυτό απορρίφθηκε για τους ίδιους λόγους με αυτούς που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 254 και 255 ανωτέρω.

Όμιλος Bodo

(275)

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ο όμιλος Bodo απαρτιζόταν από έναν παραγωγό-εξαγωγέα, δηλαδή την εταιρεία Bodo Vehicle Group Co., Ltd. («Bodo»), και από μία εταιρεία (Tianjin Xinbao Vehicle Industry Co., Ltd ή «Xinbao»), η οποία ενήργησε ως εγγυητής για τη χορήγηση μιας σειράς δανείων. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δεν εξετάστηκαν άλλες εταιρείες του ομίλου, διότι δεν συμμετείχαν στην παραγωγή και την πώληση ηλεκτρικών ποδηλάτων. Όλες οι εταιρείες του ομίλου βρίσκονται στην Κίνα.

(276)

Μολονότι η οικονομική κατάσταση και των δύο εταιρειών φαινόταν βιώσιμη κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, η εταιρεία Xinbao παρουσίασε ζημίες το 2017.

(277)

Κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας, ο παραγωγός-εξαγωγέας εξασφάλισε τα αναγκαία κεφάλαια από ένα ιδιωτικό κινεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης και από δύο τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας μέσω δανείων και τραπεζικών συναλλαγματικών.

(278)

Όσον αφορά τα δάνεια που συνάφθηκαν από τον όμιλο Bodo με κινεζική τράπεζα κρατικής ιδιοκτησίας, εγγυήτρια ήταν μια εταιρεία με χαμηλότερη κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας από τον ίδιο τον όμιλο Bodo και η εξασφάλιση που χρησιμοποιήθηκε ανήκε σε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία της εν λόγω εγγύησης.

(279)

Ο όμιλος Bodo αξιολογήθηκε όσον αφορά την πιστοληπτική του ικανότητα με ΑΑ από ένα κινεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κρατικής ιδιοκτησίας, ενώ η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας Xinbao υποβαθμίστηκε από Α σε ΒΒΒ+ κατά την ΠΕ. Λαμβανομένων υπόψη, αφενός, των συνολικών στρεβλώσεων των αξιολογήσεων από κινεζικούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 238 έως 243 ανωτέρω και, αφετέρου, της συγκεκριμένης κατάστασης κερδοφορίας που εξετάζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 276 έως 278, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω αξιολόγηση δεν ήταν αξιόπιστη.

(280)

Λαμβανομένων υπόψη, αφενός, των συνολικών στρεβλώσεων των αξιολογήσεων από κινεζικούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 238 έως 243 ανωτέρω και, αφετέρου, της συγκεκριμένης κατάστασης κερδοφορίας που εξετάζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 276 έως 278, η Επιτροπή έκρινε ότι η συνολική οικονομική κατάσταση του ομίλου δικαιολογούσε την εφαρμογή του γενικού δείκτη αναφοράς και την απόδοση του υψηλότερου βαθμού στην κατηγορία ομολόγων «μη επενδυτικού βαθμού», όπως επεξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 217 έως 221. Κατά συνέπεια, για τον καθορισμό κατάλληλου δείκτη αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν εταιρικά ομόλογα με κατάταξη BB με παρόμοια ονομαστική αξία τα οποία είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας.

(281)

Μετά την κοινοποίηση, ο όμιλος Bodo αμφισβήτησε την εφαρμογή της κατάταξης ΒΒ ως δείκτη αναφοράς για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας. Ισχυρίστηκε ότι δεν είναι λογικό να χρησιμοποιούνται εταιρικά ομόλογα με κατάταξη BB για τον προσδιορισμό κατάλληλου δείκτη αναφοράς χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

(282)

Ο οικείος παραγωγός-εξαγωγέας δεν υπέβαλε περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν διαφορετική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Ως εκ τούτου, το επιχείρημα αυτό απορρίφθηκε για τους ίδιους λόγους με αυτούς που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 254 και 255 ανωτέρω.

3.5.4.2.   Δάνεια

(283)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 234, σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, το όφελος που προσπορίστηκαν οι αποδέκτες είναι η διαφορά μεταξύ του ποσού των τόκων που καταβάλλει η εταιρεία για το προτιμησιακό δάνειο και του ποσού το οποίο θα ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει η ίδια εταιρεία για ένα ανάλογο εμπορικό δάνειο το οποίο θα ήταν πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει στην ελεύθερη αγορά.

(284)

Όσον αφορά τα δάνεια και τη χρηματοδοτική μίσθωση που ήταν εκφρασμένα σε ρενμινπί γιουάν, ο εξωτερικός δείκτης αναφοράς για ανάλογο εμπορικό δάνειο προσδιορίστηκε με τη χρήση των εφαρμοστέων επιτοκίων, όπως καθορίστηκαν από την PBOC, προσαρμοσμένα με την κατάλληλη προσαύξηση (ώστε να αντανακλούν την αξιολόγηση ΒΒ). Η προσαύξηση προσδιορίστηκε με τη χρήση της μέσης σχετικής διαφοράς μεταξύ των ομολόγων που είχαν εκδοθεί από επιχειρήσεις με κατάταξη «Α» και «ΒΒ» στις ΗΠΑ, με βάση τα δεδομένα Bloomberg για τους βιομηχανικούς κλάδους. Χρησιμοποιήθηκε ειδική τιμή διαφοράς για τη διάρκεια κάθε επιμέρους δανείου (3 μήνες, 6 μήνες, 1 έτος κ.λπ.) και προστέθηκε στα επιτόκια αναφοράς. Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε χωριστά για κάθε δάνειο που χορηγήθηκε στον υπό εξέταση παραγωγό-εξαγωγέα.

(285)

Μετά την κοινοποίηση, δύο ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι το κινεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει χρηματοδοτική μίσθωση σε εταιρεία του δείγματος είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί κρατικός φορέας κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η χρηματοδοτική μίσθωση δεν αποτελεί δάνειο, διότι δεν περιλαμβάνει την πράξη δανεισμού και αποπληρωμής με τόκους, δεδομένου ότι συνίσταται μόνο σε πράξη μίσθωσης. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι η κοινοποίηση του ισόποσου μηνιαίας δόσης και του υπολογισμού του οφέλους ήταν ανεπαρκής.

(286)

Συνεπώς, γίνεται αναφορά στις αιτιολογικές σκέψεις 218 έως 229 όπου διαπιστώθηκε ότι σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) που λειτουργούν στην Κίνα υπό την εποπτεία της CRBC έχει ανατεθεί ή έχει δοθεί εντολή από το κράτος, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) πρώτη περίπτωση του βασικού κανονισμού, να εφαρμόζουν τις κυβερνητικές πολιτικές και να χορηγούν δάνεια με προτιμησιακά επιτόκια στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων.

(287)

Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό αυτού του είδους χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω εταιρεία του δείγματος αποτελούσε μέρος του κόστους που συνεπάγεται η εν λόγω συναλλαγή ως δαπάνη για τόκους και ότι η εν λόγω χρηματοπιστωτική συναλλαγή αναγνωρίζεται επίσης από το κέντρο πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας της PBOC («CRCP») ως δάνειο.

(288)

Όσον αφορά την κοινοποίηση, η Επιτροπή θεώρησε ότι παρείχε λεπτομερείς εξηγήσεις σχετικά με τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό του ισόποσου μηνιαίας δόσης και παρείχε επίσης όλους τους τύπους που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του αποκτηθέντος οφέλους.

(289)

Όσον αφορά τα δάνεια που ήταν εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ, ο εξωτερικός δείκτης αναφοράς για ανάλογο εμπορικό δάνειο προσδιορίστηκε με τη χρήση των εφαρμοστέων μηνιαίων επιτοκίων LIBOR τριμήνου ή εξαμήνου σε δολάρια ΗΠΑ, προσαρμοσμένων με την κατάλληλη προσαύξηση (ώστε να αντανακλούν την αξιολόγηση ΒΒ). Η προσαύξηση προσδιορίστηκε με τη χρήση της μέσης σχετικής διαφοράς μεταξύ των ομολόγων που είχαν εκδοθεί από επιχειρήσεις με κατάταξη «Α» και «ΒΒ» στις ΗΠΑ, με βάση τα δεδομένα Bloomberg για τους βιομηχανικούς κλάδους. Χρησιμοποιήθηκε ειδική τιμή διαφοράς για τη διάρκεια κάθε επιμέρους δανείου (3 μήνες, 6 μήνες, 1 έτος κ.λπ.) και προστέθηκε στα επιτόκια αναφοράς. Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε χωριστά για κάθε δάνειο που χορηγήθηκε στον εκάστοτε παραγωγό-εξαγωγέα υπό εξέταση.

(290)

Όσον αφορά τα δάνεια που ήταν εκφρασμένα σε ευρώ, ο εξωτερικός δείκτης αναφοράς για ανάλογο εμπορικό δάνειο προσδιορίστηκε με τη χρήση του μέσου επιτοκίου του δείκτη ICE BofAML Euro High Yield κατά την ΠΕ. Ο εν λόγω δείκτης συνίσταται σε κινητές αξίες με χαμηλότερη διαβάθμιση «επενδυτικού βαθμού» (βάσει μέσου όρου των Moody's, S&P, και Fitch).

(291)

Όσον αφορά τα δάνεια που ήταν εκφρασμένα σε νόμισμα γιεν, δεν βρέθηκαν δεδομένα σχετικά με ομόλογα που είχαν εκδοθεί από επιχειρήσεις με κατάταξη «ΒΒ» στην ιαπωνική αγορά για τους βιομηχανικούς κλάδους. Δεδομένου ότι η Ιαπωνία παρουσιάζει παρόμοιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τις ΗΠΑ, η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέσα επιτόκια LIBOR σε δολάρια ΗΠΑ αποτελούσαν το πλέον κατάλληλο προσεγγιστικό μέτρο για τα δάνεια που ήταν εκφρασμένα σε γιεν.

(292)

Μετά την κοινοποίηση, τόσο η CCCME όσο και τρεις από τις πέντε εταιρείες του δείγματος αμφισβήτησαν τη μεθοδολογία της Επιτροπής να χρησιμοποιεί τη σχετική διαφορά μεταξύ εταιρικών ομολόγων με κατάταξη US AA και ομολόγων με κατάταξη US BB για τον υπολογισμό του οφέλους από προτιμησιακά δάνεια. Όλοι ισχυρίστηκαν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έπρεπε να έχει χρησιμοποιήσει απόλυτη αντί για σχετική διαφορά μεταξύ ομολόγων με κατάταξη US AA και ομολόγων με κατάταξη US BB. Αναφέρθηκαν οι ακόλουθοι βασικοί λόγοι:

Το επίπεδο της σχετικής διαφοράς κυμαίνεται ανάλογα με το επίπεδο του βασικού επιτοκίου στις ΗΠΑ: όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο του επιτοκίου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επακόλουθη προσαύξηση.

Το επίπεδο του συνακόλουθου δείκτη αναφοράς κυμαίνεται αναλόγως του επιπέδου του επιτοκίου αναφοράς της PBOC επί του οποίου εφαρμόζεται. Όσο υψηλότερο είναι το επιτόκιο αναφοράς της PBOC, τόσο υψηλότερος θα είναι ο συνακόλουθος δείκτης αναφοράς.

(293)

Αυτά τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν είχαν ήδη παρουσιαστεί στην υπόθεση πλατέων προϊόντων θερμής έλασης (HRF) (37) και επίσης στην περίπτωση των ελαστικών επισώτρων (38). Όπως φαίνεται στις αιτιολογικές σκέψεις 175 έως 187 της υπόθεσης HRF, η Επιτροπή απέρριψε τα επιχειρήματα αυτά για τους ακόλουθους λόγους:

Πρώτον, παρότι η Επιτροπή αναγνώρισε ότι οι εμπορικές τράπεζες χρησιμοποιούν συνήθως μια προσαύξηση που εκφράζεται σε απόλυτες τιμές, παρατήρησε ότι η πρακτική αυτή φαίνεται να στηρίζεται κυρίως σε πρακτικούς λόγους, καθώς, σε τελική ανάλυση, το επιτόκιο αποτελεί απόλυτο αριθμό. Ωστόσο, ο απόλυτος αυτός αριθμός αποτελεί το προϊόν αξιολόγησης κινδύνου, η οποία βασίζεται σε μια εκτίμηση σχετικού χαρακτήρα. Ο κίνδυνος αθέτησης μιας εταιρείας με κατάταξη ΒΒ είναι X % πιθανότερο να πραγματωθεί από τον κίνδυνο αθέτησης της κυβέρνησης ή της εταιρείας χωρίς κίνδυνο. Πρόκειται για εκτίμηση σχετικού χαρακτήρα.

Δεύτερον, τα επιτόκια αντανακλούν όχι μόνο το προφίλ κινδύνου της εκάστοτε εταιρείας, αλλά και κινδύνους που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα και το νόμισμα. Συνεπώς, η σχετική διαφορά καταγράφει αλλαγές στις βασικές συνθήκες της αγοράς οι οποίες δεν αποτυπώνονται όταν ακολουθείται το σκεπτικό της απόλυτης διαφοράς. Συχνά, όπως και στην υπό εξέταση υπόθεση, ο κίνδυνος που συνδέεται με τη χώρα και το νόμισμα διαφοροποιείται με την πάροδο του χρόνου, η δε διαφοροποίηση αυτή είναι διαφορετική για κάθε χώρα. Ως εκ τούτου, τα επιτόκια χωρίς κίνδυνο εμφανίζουν σημαντικές διακυμάνσεις σε βάθος χρόνου, άλλοτε δε είναι χαμηλότερα στις ΗΠΑ και άλλοτε είναι χαμηλότερα στην Κίνα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές συνδέονται με παράγοντες όπως η πραγματική και η αναμενόμενη μεγέθυνση του ΑΕΠ, το οικονομικό κλίμα και τα επίπεδα του πληθωρισμού. Επειδή δε τα επιτόκια χωρίς κίνδυνο παρουσιάζουν διακυμάνσεις σε βάθος χρόνου, η ίδια ονομαστική απόλυτη διαφορά μπορεί να υποδηλώνει πολύ διαφορετική αξιολόγηση του κινδύνου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που η τράπεζα εκτιμά τον κίνδυνο αθέτησης που συνδέεται με συγκεκριμένη εταιρεία στο 10 % πάνω από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (εκτίμηση με σχετικό χαρακτήρα), η προκύπτουσα απόλυτη διαφορά μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ του 0,1 % (με επιτόκιο χωρίς κίνδυνο ύψους 1 %) και του 1 % (με επιτόκιο χωρίς κίνδυνο ύψους 10 %). Επομένως, από τη σκοπιά των επενδυτών, η σχετική διαφορά αποτελεί καλύτερο μέσο μέτρησης, καθώς αντανακλά το μέγεθος της διαφοράς αποδόσεων και τον τρόπο που αυτό επηρεάζεται από το επίπεδο του βασικού επιτοκίου.

Τρίτον, η σχετική διαφορά δεν συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη χώρα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο στις ΗΠΑ είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο στην Κίνα, η μέθοδος θα οδηγεί σε υψηλότερες απόλυτες προσαυξήσεις. Από την άλλη, στην περίπτωση που το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο στην Κίνα είναι χαμηλότερο απ' ό,τι στις ΗΠΑ, η μέθοδος θα οδηγεί σε χαμηλότερες απόλυτες προσαυξήσεις.

Επιπλέον, η χρήση της σχετικής διαφοράς αποτυπώνει τις μεταβολές στις βασικές συνθήκες της αγοράς που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα, οι οποίες δεν εκφράζονται όταν ακολουθείται η λογική της απόλυτης διαφοράς, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 292 ανωτέρω.

(294)

Για τους λόγους αυτούς, οι οποίοι είναι εξίσου έγκυροι για την τρέχουσα έρευνα, η Επιτροπή ενέμεινε στη θέση της ότι η μέθοδος της σχετικής διαφοράς αποτυπώνει επαρκέστερα το ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου που ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα εφάρμοζε στους Κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς σε μια μη στρεβλωμένη αγορά, δεδομένου, ιδίως, ότι το βασικό επιτόκιο στη ΛΔΚ και το βασικό επιτόκιο στις ΗΠΑ εξελίχθηκαν διαφορετικά στην πάροδο του χρόνου.

(295)

Επιπλέον, ο όμιλος Giant ισχυρίστηκε ότι τα μέσα επιτόκια LIBOR για δολάριο ΗΠΑ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως δείκτης για τα δάνεια που ορίζονται σε γιεν και θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί ένα πιστωτικό επιτόκιο που υπήρχε όντως για τα δάνεια σε μορφή γιεν.

(296)

Η Επιτροπή εξήγησε ήδη στην αιτιολογική σκέψη 291 γιατί θεώρησε ότι το μέσο επιτόκιο LIBOR για δολάριο ΗΠΑ ήταν το καταλληλότερο μέσο για τα δάνεια που είχαν οριστεί σε γιεν. Ούτε για παρόμοιες συναλλαγές στην ιαπωνική αγορά υποβλήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία. Συνεπώς, ο ισχυρισμός αυτός απορρίπτεται.

3.5.4.3.   Πιστωτικά όρια

(297)

Σύμφωνα με την έρευνα, τα κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρείχαν επίσης πιστωτικά όρια όσον αφορά τη χορήγηση μεμονωμένων δανείων σε καθέναν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Αυτά συνίσταντο σε συμφωνίες-πλαίσια, βάσει των οποίων η τράπεζα θα μπορούσε να επιτρέπει στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος να πραγματοποιούν αναλήψεις έως ένα ορισμένο μέγιστο ύψος κεφαλαίου με τη μορφή διαφόρων χρεωστικών τίτλων (δανείων, συναλλαγματικών, χρηματοδότησης του εμπορίου κ.λπ.). Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, τέτοιου είδους πιστωτικά όρια θα υποβάλλονταν στο αποκαλούμενο τέλος «διακανονισμού» ή «δέσμευσης» ως αποζημίωση για το κόστος και τον κίνδυνο της τράπεζας στο πλαίσιο του ανοίγματος πιστωτικού ορίου, καθώς και σε τέλη ανανέωσης που επιβάλλονται σε ετήσια βάση για την ανανέωση της ισχύος των πιστωτικών ορίων. Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ορισμένοι από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος επωφελήθηκαν από τη χορήγηση πιστωτικών ορίων χωρίς χρέωση.

(298)

Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο δ) σημείο ii) του βασικού κανονισμού, το όφελος που προσπορίστηκαν οι αποδέκτες θεωρείται ότι είναι η διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβάλλει ο εκάστοτε υπό εξέταση παραγωγός-εξαγωγέας για τη χορήγηση πιστωτικών ορίων από τα κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και του ποσού το οποίο θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει ο ίδιος παραγωγός-εξαγωγέας για ένα ανάλογο εμπορικό πιστωτικό όριο το οποίο θα ήταν πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει στην αγορά ως δείκτη αναφοράς.

(299)

Ο κατάλληλος δείκτης αναφοράς για το τέλος διακανονισμού ορίστηκε στο 1,5 % με βάση τα δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία (39) για το άνοιγμα παρόμοιων πιστωτικών ορίων. Όσον αφορά τα πιστωτικά όρια που υπήρχαν πριν από την έναρξη της ΠΕ και ανανεώθηκαν κατά τη διάρκεια της ΠΕ, χρησιμοποιήθηκε τέλος ανανέωσης 1,25 % ως δείκτης αναφοράς σύμφωνα με την ίδια πηγή. Κατά κανόνα, το ποσό του τέλους διακανονισμού/ανανέωσης καταβάλλεται ετησίως. Ως εκ τούτου, το τέλος διακανονισμού/ανανέωσης δεν εφαρμόστηκε κατ' αναλογία προς τη διάρκεια της πίστωσης.

(300)

Το επίπεδο των τελών που χρησιμοποιούνται ως δείκτης αναφοράς εφαρμόστηκε κατ' αναλογία προς το ποσό του κάθε πιστωτικού ορίου για να προκύψει το ποσό της επιδότησης (μείον τυχόν τέλη που έχουν πράγματι καταβληθεί).

(301)

Μετά την κοινοποίηση ένας παραγωγός-εξαγωγέας αμφισβήτησε την εκτίμηση της Επιτροπής ότι οι συμφωνίες πίστωσης του παρείχαν οφέλη. Αναφέρθηκαν οι ακόλουθοι βασικοί λόγοι:

Πρώτον, οι συμφωνίες πίστωσης αποτελούν απλώς ρυθμίσεις πλαισίου για μελλοντικά μεμονωμένα δάνεια και, ως εκ τούτου, δεν παρέχουν κανένα όφελος στην εταιρεία. Ισχυρίστηκε ότι τα οφέλη είχαν υπολογιστεί από μη δεσμευμένες/μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις.

Δεύτερον, η τράπεζα επιβαρύνεται με πολύ μικρό κόστος όταν συνάπτει συμφωνίες πίστωσης.

Τρίτον, μια συμφωνία πίστωσης χωρίς διοικητικά τέλη δεν αφορά ειδικά τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Τέταρτον, η Επιτροπή χρησιμοποίησε ακατάλληλο δείκτη αναφοράς για τον υπολογισμό των οφελών που απορρέουν από τις συμφωνίες πίστωσης. Το μέρος ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι η προμήθεια διεκπεραίωσης αναφοράς αντιστοιχεί στον ίδιο τύπο συμφωνιών πίστωσης με εκείνες που ισχύουν για το εν λόγω μέρος.

(302)

Η Επιτροπή διαφωνεί για τους ακόλουθους λόγους με τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν:

Όσον αφορά το πρώτο επιχείρημα, η Επιτροπή υπολόγισε μόνο το όφελος για τις πιστώσεις που είναι πράγματι σε χρήση και όχι για τις μη δεσμευμένες/μη χρησιμοποιούμενες πιστώσεις, όπως αναφέρεται στον ισχυρισμό.

Όσον αφορά το δεύτερο επιχείρημα, το κόστος που βαρύνει την τράπεζα δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αξιολόγηση του κατάλληλου δείκτη αναφοράς, αλλά μάλλον των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά για την εξασφάλιση παρόμοιων πιστώσεων. Επιπλέον, λόγω της μη συνεργασίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν ήταν δυνατόν να καθοριστούν τα πραγματικά έξοδα ή τα ανάλογα τέλη στην Κίνα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έπρεπε να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 28 του βασικού κανονισμού, όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 141 έως 155.

Όσον αφορά το τρίτο επιχείρημα, λόγω της μη συνεργασίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό οι άλλοι τομείς ωφελήθηκαν από τις πιστώσεις που παρέχονταν δωρεάν ή έναντι μικρότερου από το κανονικό τιμήματος. Υπενθυμίζεται, παρόλ' αυτά, ότι, πρώτον, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 217, το κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων ισχύει για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΛΔΚ και προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι εμπορικές τράπεζες διεξάγουν τις εργασίες δανεισμού τους σύμφωνα με τις ανάγκες της εθνικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και υπό την καθοδήγηση των βιομηχανικών πολιτικών του κράτους. Υπενθυμίζεται επίσης ότι, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 98 έως 140, οι διατάξεις όχι μόνο του 13ου πενταετούς σχεδίου, αλλά και πολλών άλλων κυβερνητικών σχεδίων, προβλέπουν ειδικές κυβερνητικές πολιτικές για την υποστήριξη της βιομηχανίας ηλεκτρικών ποδηλάτων. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, ότι η εν λόγω στήριξη περιορίζεται σε μια επιλεγμένη ομάδα ορισμένων επιχειρήσεων που προωθούνται, αντί να είναι ευρέως διαθέσιμη στους περισσότερους οικονομικούς τομείς της ΛΔΚ. Επομένως, οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν.

Όσον αφορά το τέταρτο επιχείρημα, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι λόγω της μη συνεργασίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν ήταν δυνατόν να επαληθευθούν οι ιδιαιτερότητες των πιστωτικών ρυθμίσεων στην κινεζική αγορά. Επίσης, όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 141 έως 155, η Επιτροπή έπρεπε να καταφύγει στα διαθέσιμα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 28 του βασικού κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του βέλτιστου διαθέσιμου δείκτη για τα τέλη των πιστώσεων. Τέλος, οι ιδιαιτερότητες που προέβαλε το εν λόγω μέρος όσον αφορά τις πιστώσεις του, υπεβλήθησαν μόνο μετά την κοινοποίηση και, ως εκ τούτου, μετά από τις προθεσμίες που καθορίζονται στο ερωτηματολόγιο για την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών. Λόγω του πολύ όψιμου σταδίου της διαδικασίας, οι πληροφορίες αυτές δεν μπόρεσαν να επαληθευθούν. Επιπλέον, η επαλήθευση αυτή θα απαιτούσε τη συνεργασία των υπό εξέταση χρηματοπιστωτικών οντοτήτων, η οποία επίσης δεν υπήρξε.

(303)

Για τους λόγους που εξηγήθηκαν ανωτέρω, απορρίφθηκαν όλοι οι σχετικοί ισχυρισμοί.

3.5.4.4.   Τραπεζικές συναλλαγματικές

Γενικά

(304)

Οι τραπεζικές συναλλαγματικές είναι ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας πιο ενεργού εγχώριας χρηματαγοράς μέσω της διεύρυνσης των πιστωτικών διευκολύνσεων. Βασίζεται στην εικαζόμενη ευρωστία του κινεζικού τραπεζικού τομέα, χάρη στην οποία οι τράπεζες που συνάπτουν συμφωνίες τραπεζικών συναλλαγματικών δεσμεύονται άνευ όρων να καταβάλουν ένα συγκεκριμένο ποσό σε μια δεδομένη ημερομηνία. Συνεπώς, οι τραπεζικές συναλλαγματικές αποτελούν μια μορφή πίστωσης βάσει της οποίας οι τράπεζες αναλαμβάνουν τους πληρωτέους λογαριασμούς των προμηθευτών από τους αγοραστές και μεταφέρουν στους προμηθευτές ένα συμφωνημένο ποσό σε μια συμφωνημένη ημερομηνία. Έως την ημερομηνία αυτή, ο αγοραστής υποχρεούται να έχει μεταφέρει το ίδιο ποσό στην τράπεζα. Η ημερομηνία πληρωμής στην τράπεζα μπορεί να αντιστοιχεί στη συμφωνημένη καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του προμηθευτή ή σε ημερομηνία μεταγενέστερη της εν λόγω ημερομηνίας. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η ημερομηνία αποπληρωμής της τράπεζας ήταν μεταγενέστερη της ημερομηνίας πληρωμής του προμηθευτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποκαλύφθηκε ότι η μεταχρονολογημένη πληρωμή καταβαλλόταν 4 με 6 μήνες μετά την προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου. Συνεπώς, πέραν της χρήσης του ως τραπεζικής εγγύησης, το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό προϊόν παρέχει επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις στον αγοραστή μεγαλύτερη προθεσμία πληρωμής, υπό τη μορφή de facto δανείου.

(305)

Από την έρευνα προέκυψε ότι, κατά γενικό κανόνα, οι τραπεζικές συναλλαγματικές εκδίδονται στο πλαίσιο συμφωνίας τραπεζικών συναλλαγματικών, στην οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία της τράπεζας, των προμηθευτών και του αγοραστή, οι υποχρεώσεις της τράπεζας και του αγοραστή, ενώ παρέχονται επίσης αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την αξία ανά προμηθευτή, τη διάρκεια ισχύος και την παρεχόμενη εγγύηση. Οι τραπεζικές συναλλαγματικές εκδίδονταν συνήθως σε μηνιαία βάση.

(306)

Όσον αφορά τις τράπεζες, οι πληρωτέοι λογαριασμοί με αποδοχή τράπεζας αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις προς τον κάτοχο της τραπεζικής αποδοχής και ως στοιχεία ενεργητικού των παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος στον ισολογισμό τους. Επίσης, μολονότι ορισμένες τραπεζικές συναλλαγματικές καλύπτονταν από διευκόλυνση πιστωτικού ορίου, διαπιστώθηκε ότι η κάλυψη αυτή δεν συνιστά νομική απαίτηση βάσει της κινεζικής νομοθεσίας.

(307)

Ο προμηθευτής των αγαθών, υπό την ιδιότητά του ως κομιστή της εκδοθείσας τραπεζικής συναλλαγματικής, έχει τη δυνατότητα είτε να ζητήσει την προεξόφληση της τραπεζικής συναλλαγματικής από την εκδότρια τράπεζα πριν από την ημερομηνία εξόφλησης του αρχικού τιμολογίου ή να περιμένει έως την ημερομηνία εξόφλησης για την καταβολή της πληρωμής στο ακέραιο, είτε να χρησιμοποιήσει την τραπεζική συναλλαγματική ως μέσο πληρωμής για τις υποχρεώσεις του έναντι τρίτων.

(308)

Εν αναμονή της συμφωνίας μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή, οι τραπεζικές συναλλαγματικές μπορούν να αναφέρονται ως σύνηθες μέσο πληρωμής στις συμφωνίες αγοράς, σε συνδυασμό με άλλα μέσα, όπως το έμβασμα ή η εντολή πληρωμής.

(309)

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ένας παραγωγός-εξαγωγέας του δείγματος υπέβαλε παρατηρήσεις, επισημαίνοντας ότι οι τραπεζικές συναλλαγματικές δεν μπορούν να θεωρηθούν δάνεια, επειδή τα δάνεια προϋποθέτουν την πράξη του δανεισμού, της αποπληρωμής και της καταβολής τόκου, ενώ οι τραπεζικές συναλλαγματικές εμπεριέχουν υπόσχεση αποπληρωμής. Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι τραπεζικές συναλλαγματικές συνιστούν τρόπο πληρωμής που δεν συνεπάγεται άμεση μεταφορά κεφαλαίων. Ως προς το ίδιο θέμα, ένας άλλος παραγωγός-εξαγωγέας επανέλαβε ότι δεν υπήρξε μεταφορά κεφαλαίων και ισχυρίστηκε ότι στα λογιστικά βιβλία του δεν εγγράφονταν οι τραπεζικές συναλλαγματικές ως υποχρεώσεις έναντι της τράπεζας αλλά ως υποχρεώσεις έναντι των προμηθευτών με τη μορφή πληρωτέων γραμματίων. Ο εν λόγω παραγωγός-εξαγωγέας υποστήριξε επίσης ότι, στη δική του περίπτωση, το χρηματικό ποσό που μεταφέρθηκε στον προμηθευτή έπρεπε να κατατεθεί πριν από την ημερομηνία εξόφλησης της τραπεζικής συναλλαγματικής και ότι η τράπεζα απέσυρε το χρηματικό ποσό από τον λογαριασμό του κατά την ημερομηνία εξόφλησης της τραπεζικής συναλλαγματικής για την εν συνεχεία πληρωμή των προμηθευτών, όπως συμφωνήθηκε με τον οικείο προμηθευτή. Επιπροσθέτως, επισήμανε ότι δεν λάμβανε κανένα όφελος, εάν η τραπεζική συναλλαγματική προεξοφλούνταν πριν από την ημερομηνία λήξης της και ότι δεν γνωρίζει αν η τραπεζική συναλλαγματική είχε πράγματι προεξοφληθεί.

(310)

Ως προς το θέμα αυτό, είναι σκόπιμο να σημειωθεί καταρχάς ότι το CRCP αναγνωρίζει τις τραπεζικές συναλλαγματικές ως υποχρεώσεις έναντι τραπεζών που κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο με τα δάνεια, τις εγγυητικές επιστολές ή τη χρηματοδότηση του εμπορίου. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το CRCP τροφοδοτείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που χορηγούν διάφορους τύπους δανείων, και ότι αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν, ως εκ τούτου, αναγνωρίσει τις τραπεζικές συναλλαγματικές ως υποχρεώσεις έναντι αυτών. Επιπλέον, οι συμφωνίες τραπεζικών συναλλαγματικών που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας προβλέπουν ότι, σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν καταβάλει στο ακέραιο την πληρωμή κατά την ημερομηνία λήξης των τραπεζικών συναλλαγματικών, η τράπεζα θεωρεί το μη καταβληθέν πληρωτέο ποσό ως ληξιπρόθεσμο δάνειο έναντι αυτής.

(311)

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή έκρινε ότι οι τραπεζικές συναλλαγματικές που λαμβάνονται από τον αγοραστή συνιστούν μεταφορά κεφαλαίου, καθώς οι τραπεζικές συναλλαγματικές χρησιμοποιούνται ως μέσο πληρωμής που κατατάσσεται στο ίδιο επίπεδο με την εντολή πληρωμής — δηλ. όταν η τραπεζική συναλλαγματική παραδίδεται στον προμηθευτή, το αντίστοιχο τιμολόγιο θεωρείται ότι πρέπει να πληρωθεί από την εταιρεία. Το συμπέρασμα αυτό στοιχειοθετείται επίσης από το γεγονός ότι, αμέσως μετά τη μεταβίβαση της τραπεζικής συναλλαγματικής στον προμηθευτή, ο αγοραστής, κατά κανόνα, μειώνει, αφενός, τις οφειλές του έναντι του προμηθευτή και αυξάνει, αφετέρου, τις οφειλές του έναντι της τράπεζας κατά το αντίστοιχο ποσό. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, θεωρήθηκε επίσης ότι δεν έχει σημασία το γεγονός ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις αναγνωρίζονται, στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, ως συναλλαγματικές πληρωτέες στους προμηθευτές και όχι στις τράπεζες. Εν πάση περιπτώσει, οι ελεγμένοι λογαριασμοί δεν παρουσίαζαν τις εν λόγω υποχρεώσεις ως οφειλές έναντι των προμηθευτών, αλλά μάλλον ως συναλλαγματικές πληρωτέες χωρίς να διευκρινίζεται η ταυτότητα του πιστωτή.

(312)

Όσον αφορά τις χρηματικές ροές, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από τον παραγωγό-εξαγωγέα ήταν αντιφατικές, στον βαθμό που ο παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι, αφενός, όφειλε να μεταφέρει το χρηματικό ποσό πριν από την ημερομηνία εξόφλησης της τραπεζικής συναλλαγματικής, προκειμένου να εξασφαλιστεί από τον λογαριασμό του η πληρωμή του προμηθευτή, ενώ, αφετέρου, δεν γνώριζε αν οι συναλλαγματικές είχαν προεξοφληθεί και, ως εκ τούτου, πότε καταβλήθηκε πράγματι η πληρωμή. Επιπλέον, το εν λόγω μέρος δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο ως προς τις πράγματι προβλεπόμενες μεταφορές κεφαλαίων στην τράπεζα. Βάσει των ανωτέρω, οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν.

(313)

Ένας άλλος παραγωγός-εξαγωγέας επανέλαβε ότι δεν είχε λάβει κανένα όφελος από το σύστημα τραπεζικών συναλλαγματικών διότι, στην περίπτωσή του, δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή μετά την ημερομηνία λήξης των τιμολογίων ή της τραπεζικής συναλλαγματικής. Ως προς το ίδιο θέμα, αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι, αφενός, οι τραπεζικές συναλλαγματικές δεν θα πρέπει να θεωρούνται δάνεια, εφόσον δεν παρέχουν μεγαλύτερες προθεσμίες πληρωμής στους δικαιούχους τους, και, αφετέρου, ο τρόπος με τον οποίο το εσωτερικό δίκαιο χαρακτηρίζει κάποιο μέσο δεν καθορίζει τον χαρακτηρισμό του μέσου με βάση το δίκαιο του ΠΟΕ.

(314)

Ως προς αυτό, παρότι η έρευνα επιβεβαίωσε ότι, στην περίπτωση του εν λόγω παραγωγού-εξαγωγέα, όλες οι πληρωμές είχαν πραγματοποιηθεί εντός των προθεσμιών εξόφλησης των τιμολογίων ή των τραπεζικών συναλλαγματικών, υπενθυμίζεται ότι το σύστημα τραπεζικών συναλλαγματικών παρείχε σε όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς μια υπηρεσία —σε προτιμησιακή τιμή, η οποία προσπόριζε αντισταθμίσιμο όφελος, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 323 έως 342 κατωτέρω— μέσω της οποίας οι υποχρεώσεις έναντι των προμηθευτών θεωρήθηκαν ότι έχουν πληρωθεί και μεταφερθεί σε υποχρεώσεις έναντι των τραπεζών, οι οποίες υποσχέθηκαν ότι θα πληρώσουν τους προμηθευτές έως την ημερομηνία λήξης των τραπεζικών συναλλαγματικών. Ως προς τις προθεσμίες πληρωμής, τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή αποδεικνύουν ότι, για αρκετούς παραγωγούς-εξαγωγείς, η χρήση τραπεζικών συναλλαγματικών πράγματι επέκτεινε στην πράξη την προθεσμία πληρωμής των σχετικών τιμολογίων και ότι δεν καταλογίστηκαν τόκοι για τα εν λόγω de facto δάνεια. Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι οι τραπεζικές συναλλαγματικές δεν μπορούν, κατά τους ισχυρισμούς, να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση προθεσμιών πληρωμής, τα διαθέσιμα στοιχεία απέδειξαν το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή θεώρησε ότι το γεγονός ότι δεν καταβάλλονται τόκοι για τις τραπεζικές συναλλαγματικές οι οποίες επεκτείνουν την προθεσμία πληρωμής του πωλητή αποτελεί πρόσθετη ένδειξη ότι ο κινεζικός τραπεζικός τομέας παρουσιάζει στρεβλώσεις και παρέχει προτιμησιακή δανειοδότηση σε ορισμένους νευραλγικούς κλάδους παραγωγής. Βάσει των ανωτέρω, οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν.

(315)

Ένα άλλο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι η βάση για τον υπολογισμό του οφέλους θα πρέπει να μειωθεί κατά το ποσό των καταθέσεων που πραγματοποίησε ως εγγύηση για τις τραπεζικές συναλλαγματικές.

(316)

Ως προς αυτό, θα πρέπει καταρχάς να επισημανθεί ότι αποτελεί κοινή πρακτική των τραπεζών να ζητούν εγγυήσεις από τους πελάτες τους κατά τη χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων ή δανείων. Γίνεται επίσης αναφορά στην αιτιολογική σκέψη 323 κατωτέρω, η οποία προβλέπει ότι οι δανειολήπτες στον Καναδά πρέπει να έχουν πιστωτική διευκόλυνση προκειμένου να λάβουν τραπεζικές συναλλαγματικές. Με βάση αυτά τα στοιχεία, τα επιτόκια που εφαρμόζονται στην καναδική αγορά λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη των εν λόγω εγγυήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι εγγυήσεις δεν χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες για να πληρώσουν τα ανεξόφλητα χρέη προς τους προμηθευτές, αλλά ως μέθοδος που διασφαλίζει ότι ο παραγωγός-εξαγωγέας θα είναι οικονομικά υπόλογος έναντι της τράπεζας. Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι οι κινεζικές τράπεζες δεν ζητούν συστηματικά τέτοιες εγγυήσεις, οι οποίες μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως προκαταβολές ή έντοκες προθεσμιακές καταθέσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή επισήμανε ότι η προμήθεια που καταβάλλεται επί των τραπεζικών συναλλαγματικών υπολογίζεται με βάση την ονομαστική αξία των τραπεζικών συναλλαγματικών και όχι ένα ποσό μειωμένο κατά το ποσό της εγγύησης. Με βάση τα ανωτέρω, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(317)

Ένα άλλο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι κανένα όφελος επί της προμήθειας τραπεζικής συναλλαγματικής δεν έπρεπε να έχει υπολογιστεί ως εγγύηση για τη χρηματοπιστωτική υπηρεσία που παρασχέθηκε από τις κινεζικές τράπεζες, επειδή οι τράπεζες δεν χρειάζεται να χρηματοδοτούν τις συναλλαγματικές κατά την έκδοσή τους ή κατά τη λήξη τους, αφού αυτές οι πληρωμές χρηματοδοτούνται από τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα, εκτός εάν αυτός καταστεί αφερέγγυος. Κατά συνέπεια, οι τράπεζες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, δεν διατρέχουν κανέναν οικονομικό κίνδυνο, αφού ενεργούν μόνο ως ενδιάμεσοι. Το ίδιο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε επίσης ότι οι όροι της σύμβασης προβλέπουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις για τις τράπεζες.

(318)

Ως προς το θέμα αυτό, γίνεται αναφορά στην αιτιολογική σκέψη 310, η οποία επιβεβαιώνει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναγνωρίζουν τις τραπεζικές συναλλαγματικές ως δάνεια, και στην αιτιολογική σκέψη 304, η οποία προβλέπει ότι οι τράπεζες που συμμετέχουν σε συμφωνίες τραπεζικών συναλλαγματικών δεσμεύονται άνευ όρων να καταβάλουν ένα συγκεκριμένο ποσό σε μια δεδομένη ημερομηνία. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι τραπεζικές συναλλαγματικές μπορούν να προεξοφληθούν, οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια μεταξύ της έκδοσης και της λήξης της τραπεζικής συναλλαγματικής. Ως προς αυτό, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι τυποποιημένες συμβάσεις πιστωτικών διευκολύνσεων που εφαρμόζονται στη ΛΔΚ προβλέπουν ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους τύπους δανείων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συναλλαγματικών, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι είναι αναγκαίο οι τράπεζες να διαθέτουν επαρκή κεφάλαια. Μετά την ανάλυση των όρων των συμβάσεων μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των παραγωγών-εξαγωγέων, θεωρήθηκε ότι είναι ανεπαρκείς όσον αφορά τη συμμετοχή, τις άνευ όρων υποχρεώσεις και τον οικονομικό κίνδυνο που διατρέχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όταν συμμετέχουν σε συμφωνίες τραπεζικών συναλλαγματικών. Κατά συνέπεια, ο ανωτέρω ισχυρισμός απορρίφθηκε.

Ατομικός χαρακτήρας

(319)

Όσον αφορά τον ατομικό χαρακτήρα, θεωρήθηκε ότι, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 106 και όπως ορίζεται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ελαφρά βιομηχανία, η κινεζική κυβέρνηση προβλέπει «μια οικονομική πολιτική η οποία στηρίζει την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διερευνά περαιτέρω τους χρηματοδοτικούς διαύλους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τελειοποιεί το σύστημα εγγύησης των πιστώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και ότι οι τραπεζικές συναλλαγματικές αποτελούν άλλη μία μορφή προτιμησιακής στήριξης των προωθούμενων κλάδων παραγωγής, όπως ο κλάδος των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Επιπλέον, η εν λόγω μορφή στήριξης δεν είχε λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση των παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος, δεδομένου ότι όλες οι τράπεζες χρέωναν κατ' αποκοπή προμήθεια, η οποία, βάσει των πληροφοριών του φακέλου, είναι χαμηλότερη από τους διαθέσιμους διεθνείς δείκτες αναφοράς και, μάλιστα, χαμηλότερη ακόμη και από το πρόσθετο ποσό που χρεώνεται στις επιχειρήσεις με χαμηλή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, όπως οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος (βλ. αιτιολογική σκέψη 324).

(320)

Μετά την κοινοποίηση των πορισμάτων, αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη επανέλαβαν τον ισχυρισμό που είχε προβληθεί πριν από την κοινοποίηση, ότι δηλ. το σύστημα τραπεζικών συναλλαγματικών αποτελεί ευρέως διαθέσιμο εργαλείο χρηματοδότησης, το οποίο δεν περιορίζεται στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων. Αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν επίσης ότι η Επιτροπή όφειλε να στοιχειοθετήσει τον προσδιορισμό του ατομικού χαρακτήρα βάσει θετικών αποδεικτικών στοιχείων.

(321)

Ως προς αυτό, γίνεται αναφορά στις αιτιολογικές σκέψεις 195 έως 202, και ειδικότερα επίσης στην αιτιολογική σκέψη 319, οι οποίες παρέχουν θετικά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με παραμέτρους του ατομικού χαρακτήρα αυτής της προτιμησιακής πολιτικής, βάσει των οποίων το εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο δεν είναι γενικά διαθέσιμο υπό αυτούς τους όρους και, ως εκ τούτου, απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό κλάδων παραγωγής, όπως στον κλάδο των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Επομένως, οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν.

Υπολογισμός του οφέλους

(322)

Για τον υπολογισμό του ποσού της αντισταθμίσιμης επιδότησης, η Επιτροπή εκτίμησε το όφελος που προσπορίστηκαν οι αποδέκτες κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας.

(323)

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχει στην ΕΕ σύστημα τραπεζικών συναλλαγματικών υπό τη μορφή που περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 304 έως 308. Ωστόσο, βάσει των δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών, ανάλογη μορφή πιστώσεων είναι διαθέσιμη στον Καναδά, όπου οι τραπεζικές συναλλαγματικές χρησιμοποιούνται από εταιρικούς δανειολήπτες για την εκπλήρωση των βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών τους υποχρεώσεων. Οι τραπεζικές συναλλαγματικές στον Καναδά χρησιμοποιούνται κατά κανόνα από επιχειρήσεις που δεν τυγχάνουν της υψηλότερης κατάταξης όσον αφορά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Προκειμένου να είναι σε θέση να λαμβάνουν τραπεζικές συναλλαγματικές αυτού του είδους, οι δανειολήπτες πρέπει να διαθέτουν διευκόλυνση πιστωτικού ορίου από την οποία θα αντλούν ποσά.

(324)

Οι τράπεζες, για να προσφέρουν εγγύηση αυτού του είδους, χρεώνουν κατά κανόνα προμήθεια τραπεζικής συναλλαγματικής, η οποία ορίζεται στο επίπεδο του επιτοκίου CDOR (Canadian Dollar Offered Rate — προσφερόμενο επιτόκιο σε δολάρια Καναδά), και τέλος χαρτοσήμου, το οποίο κυμαίνεται από ελάχιστες μονάδες βάσης έως περισσότερες από 100 μονάδες βάσης, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών (40).

(325)

Επομένως, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, οι τραπεζικές συναλλαγματικές υπόκεινται, κατά κανόνα, στη λεγόμενη προμήθεια τραπεζικής συναλλαγματικής και εντάσσονται στο πλαίσιο πιστωτικής γραμμής, γιατί η τραπεζική συναλλαγματική συνιστά άμεση και άνευ όρων υποχρέωση της αποδέκτριας τράπεζας. Στην περίπτωση των Κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος, η προμήθεια τραπεζικής συναλλαγματικής είχε οριστεί σε κατ' αποκοπή ποσοστό 0,05 % επί του ποσού των τραπεζικών συναλλαγματικών, ανεξάρτητα από την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε παραγωγού-εξαγωγέα του δείγματος, και οι τυχόν πιστωτικές γραμμές παρέχονταν χωρίς χρέωση.

(326)

Μετά την κοινοποίηση, ένας παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή είχε υπολογίσει δύο φορές ορισμένες εγγραφές προσαρμογής και είχε συμπεριλάβει εγγραφές άσχετες με την έκδοση των τραπεζικών συναλλαγματικών στον υπολογισμό της για το ποσό της επιδότησης. Ωστόσο, οι υπολογισμοί έγιναν με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την εταιρεία και επαληθεύτηκαν από την Επιτροπή και τα φερόμενα σφάλματα δεν μπορούσαν πλέον να επαληθευθούν. Συνεπώς, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(327)

Αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι, αφενός, οι τραπεζικές συναλλαγματικές δεν θα πρέπει να θεωρούνται δάνεια, εφόσον δεν παρέχουν μεγαλύτερες προθεσμίες πληρωμής στους δικαιούχους τους, και, αφετέρου, ο τρόπος με τον οποίο το εσωτερικό δίκαιο ενός μέλους χαρακτηρίζει κάποιο μέσο δεν καθορίζει τον χαρακτηρισμό του μέσου με βάση το δίκαιο του ΠΟΕ.

(328)

Αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι οι τραπεζικές συναλλαγματικές που είναι διαθέσιμες στη ΛΔΚ και στον Καναδά αποτελούν διαφορετικά μέσα. Αν και χρησιμοποιούνται ως μέθοδος πληρωμής στη ΛΔΚ, στον Καναδά χρησιμοποιούνται από εταιρικούς δανειολήπτες για την εκπλήρωση των βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών τους υποχρεώσεων.

(329)

Η Επιτροπή διαφωνεί με τη δήλωση αυτή και θεωρεί ότι οι τραπεζικές συναλλαγματικές αποτελούν λύση για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές απαιτήσεις και στις δύο χώρες. Πράγματι, μέσω της χρήσης των τραπεζικών συναλλαγματικών, οι οφειλές των εταιρειών προς τους προμηθευτές μετατρέπονται σε οφειλές προς τις τράπεζες. Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε ότι, στην περίπτωση αρκετών παραγωγών-εξαγωγέων, οι τραπεζικές συναλλαγματικές επέκτειναν τις προθεσμίες πληρωμής των τιμολογίων τα οποία αφορούσαν, βελτιώνοντας, με τον τρόπο αυτό, τη βραχυπρόθεσμη ταμειακή θέση των παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος. Επιπλέον, όπως περιγράφεται στη σελίδα 1 του εγγράφου τεχνικών θεμάτων της Τράπεζας του Καναδά (41) («έγγραφο της Τράπεζας του Καναδά»), υπάρχουν και άλλες ομοιότητες μεταξύ των κινεζικών και των καναδικών τραπεζικών συναλλαγματικών, οι οποίες αμφότερες προβλέπουν ότι θα πρέπει να υπάρχει «άμεση και άνευ όρων εντολή από έναν εταιρικό δανειολήπτη (πελάτη) για την άντληση ποσών από την υπάρχουσα πιστωτική γραμμή του (“τραπεζική συναλλαγματική”) σε καναδική τράπεζα. Μόλις πραγματοποιηθεί η εκταμίευση, η αποδέκτρια (ή δανείστρια) τράπεζα εγγυάται το κεφάλαιο και τους τόκους σφραγίζοντας το έγγραφο και, έτσι, καθίσταται πλήρως υπόλογη για την πληρωμή κατά τη λήξη, σε περίπτωση μη πληρωμής από τον βασικό εταιρικό δανειολήπτη.» Δεδομένης της ομοιότητας μεταξύ των δύο αγορών, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(330)

Ένα άλλο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι, σε αντίθεση με το κινεζικό σύστημα, οι καναδικές τράπεζες πρέπει να παράσχουν τα κεφάλαια την ημέρα κατά την οποία εκδίδεται η τραπεζική συναλλαγματική. Σε αυτή τη βάση, ισχυρίστηκε ότι το τέλος εγγύησης καλύπτει περισσότερες υποχρεώσεις, κόστη και κινδύνους για τις τράπεζες απ' ό,τι το κινεζικό σύστημα.

(331)

Ως προς αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι τα κεφάλαια καθίστανται διαθέσιμα δεν έχει σημασία, καθώς το κινεζικό σύστημα προβλέπει επίσης ότι τα κεφάλαια πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα από την τράπεζα, εάν ο κάτοχος της τραπεζικής συναλλαγματικής επιθυμεί να την προεξοφλήσει και να εισπράξει το σχετικό ποσό. Η μεταβίβαση της υποχρέωσης και η δυνητική μεταφορά κεφαλαίων στον κάτοχο της τραπεζικής συναλλαγματικής εξηγούν επίσης τον λόγο για τον οποίο οι τράπεζες αναγνωρίζουν τις τραπεζικής συναλλαγματικές ως δάνεια. Η Επιτροπή θεώρησε ότι οι υποχρεώσεις και οι κίνδυνοι είναι ισοδύναμοι, καθώς οι τράπεζες πρέπει να έχουν τα κεφάλαια διαθέσιμα από την ημέρα έκδοσης, και έχουν άνευ όρων δέσμευση να πληρώσουν την τραπεζική συναλλαγματική κατά τη λήξη της συναλλαγματικής, σε περίπτωση αθέτησης από τον πιστωτή.

(332)

Ένας παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι, σύμφωνα με το έγγραφο της Τράπεζας του Καναδά, οι πιστωτικές γραμμές δεν αποτελούν νομική απαίτηση για τις τραπεζικές συναλλακτικές στην καναδική αγορά. Ως προς αυτό, επισημαίνεται καταρχάς ότι το έγγραφο της Τράπεζας του Καναδά δεν περιέχει τέτοια δήλωση. Αντιθέτως, αναφέρει αρκετές φορές (42) την ύπαρξη πιστωτικής διευκόλυνσης. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(333)

Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, το όφελος που προσπορίστηκαν οι αποδέκτες θεωρείται ότι είναι η διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβάλλει η εταιρεία για την παροχή τραπεζικών συναλλαγματικών από κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και του ποσού που θα ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει η ίδια εταιρεία για ανάλογες τραπεζικές συναλλαγματικές τις οποίες θα ήταν πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει στην καναδική αγορά ως δείκτη αναφοράς.

(334)

Για τον προσδιορισμό του οφέλους, η Επιτροπή προέβη σε σύγκριση μεταξύ της προμήθειας τραπεζικής συναλλαγματικής που κατέβαλλαν οι υπό εξέταση παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος και του CDOR –το οποίο αποτελεί τον αναγνωρισμένο καναδικό δείκτη αναφοράς για τραπεζικές συναλλαγματικές με προθεσμία λήξης ενός έτους ή μικρότερη– προσαρμοσμένου με την κατάλληλη προσαύξηση, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα των αγοραστών (τέλος χαρτοσήμου). Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο του τέλους χαρτοσήμου, χρησιμοποιήθηκε η ίδια προσαύξηση που είχε χρησιμοποιηθεί για τα δάνεια τα οποία ήταν εκφρασμένα σε RMB (βλ. αιτιολογική σκέψη 284). Επιπλέον, κατ' αναλογία προς την κατάσταση που επικρατεί στον Καναδά και σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο δ) σημείο ii), υπολογίστηκε επίσης το όφελος για την πιστωτική διευκόλυνση που θα έπρεπε να εφαρμόζεται με βάση τον δείκτη αναφοράς που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 299 ανωτέρω, χρησιμοποιώντας ως βάση για τον εν λόγω υπολογισμό το υψηλότερο ποσό των υποχρεώσεων τραπεζικών συναλλαγματικών από κάθε επιμέρους τράπεζα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ΠΕ.

(335)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, για τις εν λόγω τραπεζικές συναλλαγματικές, οι οποίες επέκτειναν την προθεσμία πληρωμής των υποχρεώσεων έναντι των προμηθευτών, υπολογίστηκε επίσης το όφελος υπό τη μορφή de facto άτοκου βραχυπρόθεσμου δανείου προς τους υπό εξέταση παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω οφέλους, η Επιτροπή χρησιμοποίησε την ίδια μεθοδολογία με εκείνη που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 284 για τα δάνεια που ήταν εκφρασμένα σε RMB.

(336)

Μετά την κοινοποίηση, ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή είχε εσφαλμένα υπολογίσει δύο φορές τα οφέλη, προσθέτοντας τα μεγέθη «τίτλος αποδοχής – προμήθεια για τη δημιουργία πιστωτικής γραμμής» και «τίτλος αποδοχής – προτιμησιακό επιτόκιο» που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί επί του de facto δανείου στο όφελος που υπολογίστηκε για την προμήθεια τραπεζικής συναλλαγματικής.

(337)

Ως προς αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τον συγκεκριμένο παραγωγό-εξαγωγέα αποδεικνύουν ότι οι τραπεζικές συναλλαγματικές επέκτειναν τις προθεσμίες πληρωμής των τιμολογίων τα οποία αφορούσαν. Κατά συνέπεια, θεωρήθηκαν ως de facto δάνειο. Βάσει αυτών των λόγων, και όπως εξηγήθηκε στην αιτιολογική σκέψη 335, υπολογίστηκε επίσης όφελος με τη μορφή de facto βραχυπρόθεσμου άτοκου δανείου. Επιπλέον, όπως εξηγήθηκε στην αιτιολογική σκέψη 334, κατ' αναλογία με την κατάσταση που επικρατεί στην καναδική αγορά, ανεξάρτητα από την ύπαρξη de facto δανείου, υπολογίστηκε επίσης όφελος για την πιστωτική διευκόλυνση που θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί. Με βάση τα ανωτέρω, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(338)

Ένα άλλο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι ο υπολογισμός του οφέλους μιας πιστωτικής γραμμής επιπλέον της προμήθειας εγγύησης ισοδυναμούσε με διπλό υπολογισμό, επειδή η προμήθεια εγγύησης θα πρέπει να θεωρείται επαρκής για να καλύψει το οικονομικό κόστος και τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκδοση της τραπεζικής συναλλαγματικής. Ισχυρίστηκε επίσης ότι, σε περίπτωση γραπτής συμφωνίας για τη δημιουργία πιστωτικής γραμμής, είναι αβάσιμο να θεωρείται ότι η τράπεζα θα χρεώσει προμήθεια για τη δημιουργία αυτής της πιστωτικής γραμμής. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι το όριο για την προμήθεια εγγύησης και το όριο για την προμήθεια πιστωτικής γραμμής θα πρέπει να προέρχονται από την ίδια πηγή.

(339)

Ως προς αυτό, το ενδιαφερόμενο μέρος παραπέμπεται στην αιτιολογική σκέψη 323, η οποία προβλέπει ότι οι δανειολήπτες πρέπει να έχουν πιστωτική διευκόλυνση από την οποία θα αντλούν χρήματα. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 318, υπενθυμίζεται ότι οι συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης αρκετών παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος προβλέπουν ότι η διευκόλυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους τύπους δανείων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συναλλαγματικών. Επιπροσθέτως, το έγγραφο της Τράπεζας του Καναδά προβλέπει επίσης ότι «τα τέλη διακανονισμού και διαχείρισης εφαρμόζονται επίσης τόσο στις πιστωτικές γραμμές που συνδέονται με το βασικό επιτόκιο όσο και στις πιστωτικές γραμμές που βασίζονται στην τραπεζική συναλλαγματική». Κατ' αναλογία προς την κατάσταση που επικρατεί στην καναδική αγορά, θεωρήθηκε εύλογο να ενσωματωθεί προμήθεια για τη δημιουργία πιστωτικής γραμμής στον υπολογισμό του οφέλους. Ως προς την πηγή των δεικτών αναφοράς, γίνεται αναφορά στο σημείο 3.3.1 και στο γεγονός ότι η Επιτροπή έπρεπε να βασιστεί εν μέρει στα διαθέσιμα στοιχεία κατά την εξέταση της ύπαρξης και της έκτασης των εικαζόμενων επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν μέσω προτιμησιακής δανειοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι εύλογες και αντικατοπτρίζουν τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς.

(340)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε τους «λιγότερο ευνοϊκούς όρους» άλλων κινεζικών εμπορικών τραπεζών, δεν αιτιολόγησε γιατί ένας εξωτερικός δείκτης αναφοράς θα ήταν κατάλληλος και δεν προέβη στις αναγκαίες προσαρμογές για να εξασφαλιστεί συγκρισιμότητα.

(341)

Ως προς αυτό, υπενθυμίζεται ότι, όπως εξηγήθηκε στο σημείο 3.3.1, η κινεζική κυβέρνηση συνεργάστηκε μόνο εν μέρει όσον αφορά την προτιμησιακή δανειοδότηση και ότι η Επιτροπή αναγκάστηκε να βασιστεί εν μέρει στα διαθέσιμα στοιχεία κατά την εξέταση της ύπαρξης και της έκτασης των εικαζόμενων επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν μέσω προτιμησιακής δανειοδότησης. Λόγω αυτής της μερικής συνεργασίας, η Επιτροπή στερήθηκε κρίσιμες σχετικές πληροφορίες και αναγκάστηκε να βασίσει τα πορίσματά της στα διαθέσιμα πραγματικά περιστατικά. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η κινεζική χρηματοπιστωτική αγορά έχει στρεβλώσεις, καθώς το κράτος αναθέτει ή δίνει κατευθύνσεις στα κρατικής ιδιοκτησίας και τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να εφαρμόζουν κυβερνητικές πολιτικές και να χορηγούν δάνεια με προτιμησιακά επιτόκια στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων, όπως διαπιστώθηκε στις αιτιολογικές σκέψεις 217 και 222. Επομένως, αυτός ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(342)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε επίσης ότι το επιτόκιο CDOR δεν συνιστά κατάλληλο δείκτη αναφοράς, δεδομένης της οικονομικής του κατάστασης. Ως προς αυτό, γίνεται αναφορά στις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που διενεργήθηκαν για τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος στο σημείο 3.5.4.1. Βάσει των εν λόγω αξιολογήσεων, θεωρήθηκε ότι όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος θα έπρεπε να έχουν πιστοληπτική ικανότητα «BB». Με βάση τα ανωτέρω, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(343)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος υπέβαλε πρόσθετα μη επαληθευμένα έγγραφα και ισχυρίστηκε ότι το όφελος δεν είχε υπολογιστεί σωστά, με το επιχείρημα ότι ορισμένες συμφωνίες θα έπρεπε να θεωρηθούν ως ανανεώσεις αντί χωριστές συμφωνίες. Ισχυρίστηκε επίσης ότι, εάν είχε επιβληθεί διοικητικό τέλος, αυτό θα είχε καταβληθεί πριν από την ΠΕ. Επιπλέον, το εν λόγω μέρος ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη την τελευταία έκδοση του φακέλου (στην οποία είχε διορθωθεί μία στήλη).

(344)

Όσον αφορά τον πρώτο ισχυρισμό, τα επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν ότι αυτή η συμφωνία ήταν ανανέωση. Επιπλέον, το έγγραφο που υποβλήθηκε μετά την κοινοποίηση προς υποστήριξη του ισχυρισμού αυτού δεν μπορούσε να επαληθευθεί και δεν ελήφθη υπόψη. Ως προς τον δεύτερο ισχυρισμό, οι συμφωνίες πιστωτικών γραμμών που ίσχυσαν πριν από την ΠΕ κάλυπταν μέρος της ΠΕ και, ως εκ τούτου, το όφελος που συνεπαγόταν η έκδοση για τον όμιλο Giant κατά την ΠΕ. Επομένως. η Επιτροπή δεν μπορούσε να δεχτεί αυτόν τον ισχυρισμό. Ως προς τον τρίτο ισχυρισμό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη στήλη δεν είχε σημασία για τον υπολογισμό του οφέλους και, ως εκ τούτου, η διόρθωση δεν είχε καμία επίπτωση.

3.5.5.   Συμπέρασμα σχετικά με την προτιμησιακή δανειοδότηση

(345)

Η έρευνα κατέδειξε ότι όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος επωφελήθηκαν από προτιμησιακή δανειοδότηση κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας. Λόγω της ύπαρξης χρηματοδοτικής συνεισφοράς, του οφέλους για τους παραγωγούς-εξαγωγείς και του ατομικού χαρακτήρα, τα εν λόγω δάνεια, πιστωτικές γραμμές και τραπεζικές συναλλαγματικές θα πρέπει να θεωρηθούν αντισταθμίσιμη επιδότηση.

(346)

Το ύψος της επιδότησης προσδιορίστηκε στο πλαίσιο της προτιμησιακής δανειοδότησης κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας για τους ομίλους εταιρειών του δείγματος ως εξής:

Πίνακας 1

Προτιμησιακή δανειοδότηση

Εταιρεία/όμιλος

Συνολικό ύψος επιδότησης

Όμιλος Bodo Vehicle

1,00 %

Όμιλος Giant

0,93 %

Jinhua Vision Industry και Yongkang Hulong Electric Vehicle

0,23 %

Suzhou Rununion Motivity

2,65 %

Όμιλος Yadea

2,77 %

3.6.   Προτιμησιακή χρηματοδότηση και ασφάλιση: ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων

(347)

Ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι η Sinosure παρείχε ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων με προτιμησιακούς όρους στους παραγωγούς του υπό εξέταση προϊόντος.

α)   Νομική βάση

(348)

Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την προώθηση του εμπορίου μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας με τη χρήση ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων [Shang Ji Fa (2004) αριθ. 368] που εκδόθηκε από κοινού από το MOFCOM και τη Sinosure.

(349)

Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση καταλόγου εξαγωγικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας της Κίνας του 2006, Guo Ke Fa Ji Zi (2006) αριθ. 16.

β)   Πορίσματα της έρευνας

(350)

Τρεις από τους πέντε ομίλους παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος είχαν εκκρεμείς συμφωνίες ασφάλισης εξαγωγών με τη Sinosure κατά τη διάρκεια της ΠΕ.

(351)

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 157, η Sinosure απάντησε εν μέρει στο ειδικό ερωτηματολόγιο σχετικά με την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων που χορηγήθηκε στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 156 έως 162 ανωτέρω, η Sinosure δεν προσκόμισε τα ζητούμενα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με την εταιρική της διακυβέρνηση, όπως την ετήσια έκθεση ή το καταστατικό της.

(352)

Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου στην κινεζική κυβέρνηση, η Sinosure ήταν επίσης παρούσα και επιβεβαίωσε ότι είναι εξ ολοκλήρου κρατικής ιδιοκτησίας.

(353)

Επίσης, η Sinosure δεν υπέβαλε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων την οποία χορήγησε στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων, το επίπεδο των ασφαλίστρων της ή λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την κερδοφορία από τις δραστηριότητές της στον τομέα της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έπρεπε να συμπληρώσει τις παρεχόμενες πληροφορίες βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.

(354)

Σύμφωνα με την απάντηση της Sinosure στο ερωτηματολόγιο, η Sinosure είναι εταιρεία ασφαλιστήριων συμβολαίων κρατικής ιδιοκτησίας, η οποία ιδρύθηκε και υποστηρίζεται από το κράτος για να στηρίξει την εξωτερική οικονομική και εμπορική ανάπτυξη και συνεργασία της ΛΔΚ. Η εταιρεία είναι κρατικής ιδιοκτησίας σε ποσοστό 100 %. Έχει διοικητικό συμβούλιο και συμβούλιο εποπτών. Η κυβέρνηση διαθέτει εξουσία διορισμού και απόλυσης των ανώτερων διοικητικών στελεχών της εταιρείας. Βάσει της απάντησης στο ερωτηματολόγιο, καθώς και των στοιχείων που προσκομίστηκαν κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, η Επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη επίσημων ενδείξεων κρατικού ελέγχου όσον αφορά τη Sinosure.

(355)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να τηρούν τα διοικητικά στελέχη και οι επόπτες που διορίζει η κινεζική κυβέρνηση και λογοδοτούν σε αυτή. Συνεπώς, η κινεζική κυβέρνηση βασιζόταν στο κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί της συμπεριφοράς της Sinosure.

(356)

Η Επιτροπή αναζήτησε επίσης απτά αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου με βάση συγκεκριμένες συμβάσεις ασφάλισης. Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, η Sinosure υποστήριξε ότι στην πράξη τα ασφάλιστρά της καθορίζονταν βάσει της αγοράς και σύμφωνα με αρχές αξιολόγησης κινδύνου. Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα όσον αφορά τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων ή τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος.

(357)

Λόγω των ελλιπών πληροφοριών που προσκόμισε η Sinosure, η Επιτροπή δεν ήταν επίσης σε θέση να προσδιορίσει συγκεκριμένη συμπεριφορά εκ μέρους της Sinosure όσον αφορά την ασφάλιση την οποία παρείχε στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος, κάτι που θα επέτρεπε στην Επιτροπή να διαπιστώσει αν η Sinosure ενεργούσε βάσει αρχών της αγοράς.

(358)

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή δεν ήταν επίσης σε θέση να εκτιμήσει αν τα ασφάλιστρα που χρέωνε η Sinosure ήταν επαρκή για την κάλυψη του κόστους των αποζημιώσεων και των γενικών εξόδων της Sinosure.

(359)

Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ορισμένοι από τους παραγωγούς-εξαγωγείς επωφελήθηκαν από μερική ή ολική επιστροφή των ασφαλίστρων ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων που είχαν καταβάλει στη Sinosure.

(360)

Συνεπώς, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το νομικό πλαίσιο που προσδιορίζεται ανωτέρω εφαρμόζεται από τη Sinosure κατά την άσκηση κρατικών καθηκόντων όσον αφορά τον κλάδο ηλεκτρικών ποδηλάτων, με αποτέλεσμα αυτή να ενεργεί ως δημόσιος οργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του βασικού κανονισμού. Επιπλέον, λόγω της μερικής συνεργασίας της, η Sinosure δεν ήταν σε θέση να καταδείξει ότι ενεργούσε υπό κανονικές συνθήκες αγοράς και ότι δεν παρείχε οφέλη στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος, κυρίως δε ότι η ασφάλιση παρεχόταν σε τιμές που δεν ήταν χαμηλότερες από την ελάχιστη αμοιβή που απαιτούνταν για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους της Sinosure. Ελλείψει άλλων στοιχείων, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο εξωτερικός δείκτης αναφοράς που επεξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 362 κατωτέρω αποτελεί επίσης τη βέλτιστη εκτίμηση για τον προσδιορισμό κατάλληλων ασφαλίστρων υπό συνθήκες αγοράς.

(361)

Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι οι επιδοτήσεις που χορηγούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος ασφάλισης των εξαγωγών έχουν ατομικό χαρακτήρα, διότι δεν μπορούσαν να αποκτηθούν χωρίς εξαγωγές και συνεπώς εξαρτώνται από τις εξαγωγές κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

γ)   Υπολογισμός του ύψους της επιδότησης

(362)

Το ποσό της αντισταθμίσιμης επιδότησης υπολογίζεται ως το όφελος που διαπιστώνεται ότι προσπορίστηκαν οι αποδέκτες κατά τη διάρκεια της ΠΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, το όφελος που προσπορίστηκαν οι αποδέκτες θεωρείται ότι είναι η διαφορά μεταξύ του ποσού του ασφαλίστρου που καταβάλλει η εταιρεία για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση που παρέχεται από τη Sinosure και του ποσού του ασφαλίστρου το οποίο θα ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει η ίδια εταιρεία για ανάλογη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων την οποία θα ήταν πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει στην αγορά.

(363)

Εφόσον η Sinosure αντιστοιχεί περίπου στο 90 % της εγχώριας αγοράς ασφάλισης εξαγωγών στη ΛΔΚ, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να καθορίσει το ασφάλιστρο βάσει κριτηρίων της αγοράς. Συνεπώς, σύμφωνα και με προηγούμενη πρακτική της, η Επιτροπή χρησιμοποίησε την καταλληλότερη εξωτερική τιμή αναφοράς, για την οποία υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες, δηλαδή τις τιμές ασφαλίστρων που εφαρμόζει η Export-Import Bank («Ex-Im Bank») στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για εξαγωγές σε χώρες του ΟΟΣΑ (43).

(364)

Οι επιστροφές ασφαλίστρων ασφάλισης εξαγωγών που χορηγήθηκαν κατά την ΠΕ θεωρήθηκαν επιχορηγήσεις. Εφόσον δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία για πρόσθετο κόστος το οποίο επωμίστηκαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς και για το οποίο θα απαιτούνταν προσαρμογή, ως όφελος υπολογίστηκε ολόκληρο το ποσό που είχε ληφθεί ως επιστροφή κατά την ΠΕ.

(365)

Η Yadea ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του οφέλους και ισχυρίστηκε ότι το όφελος θα έπρεπε να υπολογίζεται με βάση το κεφάλαιο που πράγματι αποζημιώθηκε, σε περίπτωση ζημίας, εάν αυτό είναι χαμηλότερο από το ασφαλισμένο κεφάλαιο. Η Yadea ζήτησε επίσης διευκρινίσεις σχετικά με το κατά πόσον η Επιτροπή εφάρμοσε «συντελεστή απαλλαγής» στον υπολογισμό της.

(366)

Ως προς αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το όφελος υπολογίστηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 362. Όσον αφορά το όφελος, η Επιτροπή θεώρησε ότι θα πρέπει να υπολογιστεί επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου, το οποίο αποτελεί επίσης τη βάση για τον υπολογισμό των ασφάλιστρων που κατέβαλε η Yadea, όπως αναφέρεται στην απάντησή της στο ερωτηματολόγιο. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν εφαρμόστηκε «συντελεστής απαλλαγής». Με βάση τα ανωτέρω, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(367)

Το ύψος της επιδότησης προσδιορίστηκε στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος κατά τη διάρκεια της ΠΕ για τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος ως εξής:

Πίνακας 2

Προτιμησιακή χρηματοδότηση και ασφάλιση: ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων

Εταιρεία/όμιλος

Ποσοστό επιδότησης

Όμιλος Bodo Vehicle

0 %

Όμιλος Giant

0 %

Jinhua Vision Industry και Yongkang Hulong Electric Vehicle

0,50 %

Suzhou Rununion Motivity

0,17 %

Όμιλος Yadea

0,50 %

3.7.   Παροχή αγαθών από το Δημόσιο έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού

3.7.1.   Παροχή συντελεστών παραγωγής (ηλεκτρικών κινητήρων και μπαταριών) έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού

α)   Εισαγωγή

(368)

Ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι ο κλάδος παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων προμηθευόταν συντελεστές παραγωγής (δηλαδή μπαταρίες, κινητήρες και άλλα εξαρτήματα ποδηλάτων, συναρμολογημένα ή μη) έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού.

(369)

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Επιτροπή έλεγξε τις πληροφορίες σχετικά με τις εγχώριες αγορές εξαρτημάτων ηλεκτρικών ποδηλάτων (μπαταριών και κινητήρων) από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Παράλληλα, η Επιτροπή προέβη σε ανάλυση της πρακτικής όσον αφορά την τιμολόγηση του μοναδικού συνεργαζόμενου εγχώριου προμηθευτή των εν λόγω εξαρτημάτων, δηλαδή της εταιρείας Bafang, από την οποία ανάλυση αποκαλύφθηκε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία παρείχε τα εν λόγω εξαρτήματα στην εγχώρια αγορά σε χαμηλότερες τιμές από τις αντίστοιχες τιμές εξαγωγής τους.

(370)

Όπως επεξηγείται λεπτομερέστερα στις αιτιολογικές σκέψεις 163 έως 173 ανωτέρω, η κινεζική κυβέρνηση δεν συνεργάστηκε όσον αφορά τους προμηθευτές συντελεστών παραγωγής στην εγχώρια κινεζική αγορά και αρνήθηκε να παράσχει διευκρινίσεις ή πληροφορίες καίριας σημασίας για την εγχώρια αγορά μπαταριών και κινητήρων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αναγκάστηκε να στηρίξει τα συμπεράσματά της στα διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του βασικού κανονισμού.

(371)

Η έρευνα κατέδειξε ότι ορισμένοι από τους προμηθευτές εξαρτημάτων των παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος είναι οντότητες κρατικής ιδιοκτησίας ή μέλη της Ένωσης Κινέζων Κατασκευαστών Ποδηλάτων (CBA). Ως μέλη της CBA, οι εταιρείες υπέχουν ορισμένες υποχρεώσεις όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής της κινεζικής κυβέρνησης στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προέβη σε ανάλυση γνωστών πολιτικών της κινεζικής κυβέρνησης σε σχέση με τους κινητήρες και τις μπαταρίες και εξέτασε ειδικότερα αν, στη βάση αυτή ή σύμφωνα με οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες πληροφορίες, οι εν λόγω πολιτικές της κινεζικής κυβέρνησης θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανάθεση προς τους προμηθευτές κινητήρων ή μπαταριών, ώστε να πραγματοποιούν πωλήσεις με ευνοϊκότερους όρους στους εγχώριους κατασκευαστές ηλεκτρικών ποδηλάτων. Τέλος, η Επιτροπή εξέτασε αν οι Κινέζοι προμηθευτές κινητήρων και μπαταριών προσπορίστηκαν οφέλη από την κινεζική κυβέρνηση ως συνέπεια αυτού.

β)   Μερική άρνηση συνεργασίας και χρήση των διαθέσιμων στοιχείων

(372)

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 164, η κινεζική κυβέρνηση, παρότι της ζητήθηκε, δεν διαβίβασε το ειδικό ερωτηματολόγιο που προοριζόταν για τους προμηθευτές εξαρτημάτων ηλεκτρικών ποδηλάτων σε γνωστούς προμηθευτές στην Κίνα. Η κινεζική κυβέρνηση υποστήριξε ότι δεν είχε εξουσία να ζητήσει πληροφορίες από τους προμηθευτές εξαρτημάτων ηλεκτρικών ποδηλάτων, γιατί λειτουργούν ανεξάρτητα από την κινεζική κυβέρνηση.

(373)

Επίσης, η κινεζική κυβέρνηση δεν προσκόμισε κατάλογο με τα στοιχεία και την ιδιοκτησιακή δομή των Κινέζων προμηθευτών των υπό έρευνα εξαρτημάτων ηλεκτρικών ποδηλάτων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εμπιστευτικές πληροφορίες. Επιπλέον, η κινεζική κυβέρνηση δεν υπέβαλε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εγχώριας αγοράς συντελεστών παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Κίνα. Οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν, για παράδειγμα, το μερίδιο που κατέχουν οι επιχειρήσεις κρατικής ιδιοκτησίας («οντότητες κρατικής ιδιοκτησίας») στην εγχώρια παραγωγή και κατανάλωση, το μέγεθος της εγχώριας αγοράς, τις πολιτικές τιμολόγησης του κράτους και/ή των οντοτήτων κρατικής ιδιοκτησίας, τις πραγματικές τιμές των συντελεστών παραγωγής στην εγχώρια αγορά, τους περιορισμούς στις εξαγωγές ή στις εισαγωγές ή σχετικά στατιστικά στοιχεία.

(374)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 50, μόνον ένας προμηθευτής εξαρτημάτων ποδηλάτων (Bafang), που προμήθευε συντελεστές παραγωγής στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος, υπέβαλε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές του και, ως εκ τούτου, συνεργάστηκε με δική του πρωτοβουλία στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.

(375)

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έλαβε από την κινεζική κυβέρνηση πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τη δομή της εγχώριας αγοράς, τους μηχανισμούς τιμολόγησης και τις τιμές, καθώς και τη μετοχική σύνθεση των εταιρειών, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν έλαβε πληροφορίες καίριας σημασίας σχετικά με την έρευνα.

(376)

Ο συνεργαζόμενος προμηθευτής αποτελεί έναν από τους βασικούς Κινέζους κατασκευαστές κινητήρων που προορίζονται για τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ο ίδιος προμηθευτής πωλούσε επίσης κινητήρες και μπαταρίες στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων. Από την έρευνα προέκυψε ότι η εταιρεία εξήγε ισοδύναμα μοντέλα κινητήρων και μπαταριών σε διαφορετικές τιμές, ανάλογα με την εκάστοτε αγορά, και ότι πωλούσε συστηματικά κινητήρες στην οικεία εγχώρια αγορά σε αισθητά χαμηλότερες τιμές από τις αντίστοιχες τιμές εξαγωγής τους.

(377)

Όπως αναφέρθηκε στο τμήμα 3.2 ανωτέρω, η Επιτροπή ενημέρωσε την κινεζική κυβέρνηση ότι, δεδομένου ότι δεν έλαβε απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο από τους προμηθευτές συντελεστών παραγωγής, και ελλείψει άλλων πληροφοριών εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης επί του θέματος αυτού, ενδέχεται να αναγκαστεί να στηρίξει τα πορίσματά της στα διαθέσιμα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού όσον αφορά τις πληροφορίες που σχετίζονται με τους προμηθευτές κινητήρων, μπαταριών και μονάδων ελέγχου, καθώς και άλλων εξαρτημάτων ηλεκτρικών ποδηλάτων.

(378)

Η Επιτροπή έδωσε στην κινεζική κυβέρνηση τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. Ωστόσο, η κινεζική κυβέρνηση δεν υπέβαλε παρατηρήσεις ούτε περαιτέρω πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία επί του θέματος αυτού.

3.7.2.   Παροχή κινητήρων έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού

3.7.2.1.   Ιδιοκτησιακό καθεστώς και κρατική επιρροή των εγχώριων προμηθευτών κινητήρων για ηλεκτρικά ποδήλατα

(379)

Όπως εξετάζεται αναλυτικότερα στην αιτιολογική σκέψη 404, είναι σκόπιμο να σημειωθεί καταρχάς ότι η εγχώρια κινεζική αγορά κινητήρων κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από τους εγχώριους Κινέζους προμηθευτές, οι οποίοι κατέχουν μερίδιο αγοράς άνω του 90 %.

(380)

Ελλείψει πληροφοριών εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης όσον αφορά τον αριθμό και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγχώριων προμηθευτών κινητήρων για ηλεκτρικά ποδήλατα, η Επιτροπή ανέλυσε καταρχάς την κατάσταση των προμηθευτών που αναφέρθηκαν από τους πέντε ομίλους παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος.

(381)

Βάσει των στοιχείων αυτών, η Επιτροπή προσδιόρισε 10 Κινέζους προμηθευτές.

(382)

Από τους 10 προμηθευτές κινητήρων των παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος, οι τρεις ήταν μέλη της Ένωσης Κινέζων Κατασκευαστών Ποδηλάτων (CBA), συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας Bafang, και ένας ήταν οντότητα κρατικής ιδιοκτησίας. Η οντότητα κρατικής ιδιοκτησίας και τα μέλη της CBA αντιπροσώπευαν το 41 % της συνολικής ποσότητας που προμηθεύονταν οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος και το 66 % της συνολικής αξίας κατά τη διάρκεια της ΠΕ. Η Επιτροπή ήταν σε θέση να εξακριβώσει το καθεστώς ιδιωτικής ιδιοκτησίας μόνο για τρεις από τους υπόλοιπους προμηθευτές (οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 46 % του όγκου αγορών και το 29 % της αξίας των αγορών), ενώ δεν βρέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τους υπόλοιπους τρεις προμηθευτές (οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 13 % του όγκου και το 5 % της αξίας). Όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 133 έως 134 και 136 έως 139, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου η CBA τελούσε υπό τη διαχείριση του Κρατικού Συμβουλίου. Στο άρθρο 3 του καταστατικού της, προβλέπεται επίσης ότι υποχρεούται να συμμορφώνεται, μεταξύ άλλων, με τις εθνικές πολιτικές. Επιπλέον, το καταστατικό της CBA επιβάλλει στα μέλη της ορισμένες υποχρεώσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, το οποίο προβλέπει ότι τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται «προς τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κλάδου παραγωγής ποδηλάτων», καθώς και να «τηρούν τους κανόνες και τους κανονισμούς του καταστατικού και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της ένωσης».

(383)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέλη της CBA δεσμεύονται από αυστηρές υποχρεώσεις έναντι της ένωσής τους, η οποία υπόκειται στην επιχειρηματική καθοδήγηση και εποπτεία της επιτροπής εποπτείας και διοίκησης κρατικών στοιχείων ενεργητικού του Κρατικού Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, τα μέλη της CBA, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών εξαρτημάτων, θεωρούνται εξαρτημένες επιχειρήσεις νευραλγικής σημασίας στον κλάδο παραγωγής ποδηλάτων, στις οποίες έχει ανατεθεί από την κινεζική κυβέρνηση η εφαρμογή εθνικής πολιτικής με σκοπό την επίτευξη των ευρύτερων στόχων που συνδέονται με την παραγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διερεύνησε περαιτέρω τις εν λόγω πολιτικές.

(384)

Αρκετά μέρη υποστήριξαν ότι η CBA είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είναι εταιρείες, ερευνητικές μονάδες και τοπικές ενώσεις στον κλάδο παραγωγής ποδηλάτων οι οποίες είχαν προσχωρήσει εθελοντικά σ' αυτήν. Τα εν λόγω μέρη υποστήριξαν επίσης ότι τα περισσότερα μέλη της CBA είναι ιδιωτικές εταιρείες.

(385)

Ως προς αυτό το σημείο, η Επιτροπή παρέπεμψε στις αιτιολογικές σκέψεις 166 και 170 ανωτέρω, στις οποίες αναφέρεται ότι, λόγω της άρνησης της κινεζικής κυβέρνησης να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία των εγχώριων προμηθευτών συντελεστών παραγωγής, η Επιτροπή έπρεπε να βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία. Από τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή προέκυψε ότι αρκετά μέλη της CBA είναι και οντότητες κρατικής ιδιοκτησίας.

(386)

Η κινεζική κυβέρνηση υποστήριξε ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η CBA είναι δημόσιος φορέας.

(387)

Ως προς αυτό το σημείο, η Επιτροπή παρέπεμψε στην αιτιολογική σκέψη 138 και επιβεβαίωσε το συμπέρασμά της ότι η CBA λειτουργεί υπό την πολιτική καθοδήγηση και εποπτεία «του Κρατικού Συμβουλίου, του Υπουργείου Πολιτικών Υποθέσεων και της αρμόδιας επιχειρηματικής μονάδας της ένωσης». Αυτό ίσχυε και το 2016, όταν εγκρίθηκε το 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα.

(388)

Η κινεζική κυβέρνηση υποστήριξε επίσης ότι μόνο το ένα τρίτο των εγχώριων προμηθευτών οι οποίοι παρέχουν κινητήρες στους παραγωγούς-εξαγωγείς ηλεκτρικών ποδηλάτων του δείγματος είναι οντότητες κρατικής ιδιοκτησίας ή μέλη της CBA. Επιπλέον, επισήμανε ότι, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομολογία, η κρατική ιδιοκτησία δεν επαρκεί για να αποδειχθούν η ανάθεση και η εντολή.

(389)

Η Επιτροπή σημείωσε καταρχάς ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν αμφισβήτησε τα πορίσματά της ότι σημαντικό μέρος των εγχώριων προμηθευτών κινητήρων στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος είναι οντότητες κρατικής ιδιοκτησίας και/ή μέλη της CBA. Ελλείψει συνεργασίας, αν και η κρατική ιδιοκτησία και/ή η ιδιότητα μέλους της CBA δεν συνιστούν από μόνες τους επαρκή προϋπόθεση για να αποδειχθούν η ανάθεση και η εντολή, αποτελούν σημαντικό στοιχείο από την άποψη αυτή. Εκτός από το γεγονός ότι στην αιτιολογική σκέψη 138 ανωτέρω αποδείχθηκε ότι οι εν λόγω οντότητες ακολουθούσαν τις κυβερνητικές πολιτικές και στόχους, η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης, όπως καταδεικνύεται στις αιτιολογικές σκέψεις 390 έως 412 κατωτέρω, ότι οι εγχώριοι προμηθευτές κινητήρων στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων είχαν λάβει ανάθεση ή εντολή από την κινεζική κυβέρνηση. Βάσει των ανωτέρω, οι παρατηρήσεις αυτές απορρίφθηκαν.

3.7.2.2.   Πολιτικές και στόχοι της κυβέρνησης

(390)

Η Επιτροπή εντόπισε διάφορες νομικές πηγές που υποδηλώνουν την παροχή δημόσιας στήριξης στον κλάδο παραγωγής κινητήρων, λόγω της θέσης του στη βιομηχανική αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών ποδηλάτων.

(391)

Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται το 12ο πενταετές πρόγραμμα για τον κλάδο παραγωγής ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων, το 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα, το πρόγραμμα ανάπτυξης της ελαφράς βιομηχανίας (2016-2020), η ανακοίνωση του γενικού γραφείου διοίκησης του δήμου Suzhou για τη διάδοση των διοικητικών μέτρων σχετικά με το ειδικό ταμείο για τη βιομηχανική και οικονομική αναβάθμιση του δήμου (SU FU BAN 2014-137) και η ανακοίνωσή του περί εφαρμογής, για το έτος 2016, του δημοσιονομικού προγράμματος ειδικού ταμείου του δήμου Suzhou και του προγράμματος ανάπτυξης της ελαφράς βιομηχανίας και της κλωστοϋφαντουργίας του δήμου της Tianjin στο πλαίσιο του 13ου πενταετούς προγράμματος (2016-2020). Τα εν λόγω έγγραφα εξετάστηκαν αναλυτικά στο τμήμα 3.1 ανωτέρω.

(392)

Στα έγγραφα αυτά δίνεται έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της επίδοσης των συντελεστών παραγωγής καίριας σημασίας για τους παραγωγούς ηλεκτρικών ποδηλάτων των οποίων οι κινητήρες αποτελούν μέρος της βιομηχανικής αλυσίδας εφοδιασμού ποδηλάτων και την συμπληρώνουν, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η εδραίωση μιας κάθετα ολοκληρωμένης και αυτόνομης αλυσίδας παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Κίνα.

(393)

Στα εν λόγω έγγραφα περιγράφονται επίσης τα διάφορα καθεστώτα στήριξης των παραγωγών ηλεκτρικών ποδηλάτων και των προμηθευτών τους, όπως επιδοτήσεις με τη μορφή προτιμησιακής χρηματοδότησης και μειώσεις φόρου / φοροαπαλλαγές, όπως περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 105 και 106.

3.7.2.3.   Ανάθεση και εντολή

(394)

Υπενθυμίζεται καταρχάς ότι, λόγω της μερικής άρνησης συνεργασίας εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης, δεν λήφθηκαν απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο από προμηθευτές συντελεστών παραγωγής, πλην της Bafang, και ότι, ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είχε στη διάθεσή της πληροφορίες καίριας σημασίας όσον αφορά την εγχώρια αγορά προμηθευτών κινητήρων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έπρεπε να βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία, δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, για να τεκμηριώσει τα πορίσματά της σχετικά με την ανάθεση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή συνίσταντο στις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος όσον αφορά τους οικείους εγχώριους προμηθευτές κινητήρων, στις δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη CBA και τα μέλη της, στις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τον μοναδικό συνεργαζόμενο προμηθευτή συντελεστών παραγωγής, καθώς και σε μια ειδική έκθεση για τον κλάδο παραγωγής σχετικά με τους κινητήρες στην Κίνα την οποία υπέβαλε ο καταγγέλλων.

(395)

Όσον αφορά τους προμηθευτές των παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος, η Επιτροπή διαπίστωσε στην αιτιολογική σκέψη 382 ότι τα μέλη της CBA που παρείχαν κινητήρες στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος αντιπροσώπευαν το 41 % της συνολικής εγχώριας ποσότητας που προμηθεύονταν οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος και το 66 % της συνολικής εγχώριας αξίας αγορών κατά τη διάρκεια της ΠΕ. Επιπλέον, στις αιτιολογικές σκέψεις 382 και 383, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέλη της CBA, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών εξαρτημάτων, συνιστούν εξαρτημένες επιχειρήσεις νευραλγικής σημασίας, στις οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή εθνικής πολιτικής με σκοπό την επίτευξη των ευρύτερων στόχων που συνδέονται με την παραγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων. Βάσει των προαναφερομένων, και ελλείψει τυχόν άλλων πληροφοριών, θεωρήθηκε ότι τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζουν αντιπροσωπευτική εικόνα της κατάστασης της εγχώριας αγοράς κινητήρων στην Κίνα.

(396)

Ειδικότερα, όσον αφορά τον μοναδικό συνεργαζόμενο προμηθευτή κινητήρων, η έρευνα αποκάλυψε ότι εξήγε παρόμοια μοντέλα σε διαφορετικές τιμές, ανάλογα με την εκάστοτε αγορά, και ότι πωλούσε συστηματικά κινητήρες στην οικεία εγχώρια αγορά σε ευνοϊκότερες τιμές από τις αντίστοιχες τιμές στην εξαγωγική αγορά του. Κατά μέσο όρο, οι εγχώριες τιμές ήταν τουλάχιστον κατά 33 % χαμηλότερες από τις τιμές εξαγωγής. Η διαφορά αυτή ανερχόταν σε ποσοστό έως και 67 % για ορισμένα μοντέλα.

(397)

Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι το κόστος που συνδεόταν με τα ίδια μοντέλα ήταν το ίδιο, ανεξάρτητα από τον τόπο προορισμού. Ως εκ τούτου, οι διαφορές ως προς την τιμή μεταξύ των εξαγόμενων μοντέλων και των μοντέλων που πωλούνταν στην εγχώρια αγορά δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από διαφορές ως προς το κόστος. Η εταιρεία Bafang ισχυρίστηκε ότι οι εν λόγω διαφορές ως προς την τιμή οφείλονταν στο υψηλότερο κόστος πωλήσεων στην εξαγωγική αγορά. Ωστόσο, από την έρευνα προέκυψε ότι μόνον ένα μικρό ποσοστό της διαφοράς ως προς την τιμή μπορούσε να καταλογιστεί στο υψηλότερο κόστος πωλήσεων. Η Bafang δεν ισχυρίστηκε ότι οι εν λόγω διαφορές θα μπορούσαν να οφείλονται στις διαφορετικές συνθήκες της αγοράς, και η υπόθεση αυτή δεν επιβεβαιώνεται ούτε από τα πραγματικά περιστατικά που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Αντιθέτως, ως μέλος της CBA, η Bafang είναι εξαρτώμενη επιχείρηση της εν λόγω ένωσης, της οποίας το 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα αποσκοπεί στη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων των παραγωγών-εξαγωγέων ηλεκτρικών ποδηλάτων, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 112 και 113 ανωτέρω. Κατά συνέπεια, προκειμένου να ενισχυθεί η εξαγωγική επίδοση του συγκεκριμένου κλάδου παραγωγής, ανατίθεται ή δίνεται εντολή να πραγματοποιούνται πωλήσεις σε χαμηλότερες τιμές στην εγχώρια αγορά, ώστε οι παραγωγοί-εξαγωγείς ηλεκτρικών ποδηλάτων να είναι σε θέση να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε αισθητά χαμηλότερες τιμές από τις αντίστοιχες τιμές των ανταγωνιστών τους στις εξαγωγικές αγορές, οι οποίοι πρέπει να προμηθεύονται κινητήρες σε μη επιδοτούμενες τιμές.

(398)

Αρκετά μέρη υποστήριξαν ότι η απόφαση της Bafang να χρεώσει υψηλότερες τιμές στις εξαγωγικές αγορές απ' ό,τι στην εγχώρια αγορά της δεν θα πρέπει να θεωρηθεί παράλογη. Κατά πρώτον, θα μπορούσε να συνδέεται με τα έξοδα μετά την πώληση. Κατά δεύτερον, θα μπορούσε να εξαρτάται από τα διαφορετικά επίπεδα ανταγωνισμού στις δύο αγορές. Κατά τρίτον, θα μπορούσε να εξαρτάται από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης και την αναγνώριση του σήματος Bafang.

(399)

Όσον αφορά το πρώτο σημείο, γίνεται παραπομπή στην αιτιολογική σκέψη 397, στην οποία εξετάστηκε ήδη ο εν λόγω ισχυρισμός ήδη με βάση τις πληροφορίες που επαληθεύτηκαν στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Όσον αφορά το δεύτερο και το τρίτο σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί εξαρχής ότι ο ανωτέρω ισχυρισμός δεν υποστηρίχθηκε από νέα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, λόγω της μερικής άρνησης συνεργασίας εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης, όπως αναφέρθηκε στις αιτιολογικές σκέψεις 163 έως 169 ανωτέρω, η Επιτροπή δεν είχε στη διάθεσή της σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα διαφορετικά επίπεδα ανταγωνισμού στην εγχώρια και στις εξαγωγικές αγορές, καθώς και την κατάσταση των διαφόρων προμηθευτών κινητήρων στην εγχώρια αγορά. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή έπρεπε να βασίσει τα πορίσματά της στις διαθέσιμες πληροφορίες· δηλαδή τη μοναδική απάντηση στο ερωτηματολόγιο που έλαβε από προμηθευτές συντελεστών παραγωγής. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν διαφορετικό επίπεδο ανταγωνισμού στην εγχώρια και στις εξαγωγικές αγορές το οποίο να οδηγεί σε τέτοιες διαφορές ως προς το επίπεδο τιμολόγησης μεταξύ των δύο αγορών. Επιπλέον, δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την αναγνώριση του σήματος Bafang και τον αντίκτυπο που είχε αυτή όσον αφορά τις διαφορές στην τιμολόγηση. Αν η αναγνώριση του σήματος είχε γενικά κάποιον αντίκτυπο, αυτός θα μπορούσε να αφορά και την τιμολόγηση στην εγχώρια αγορά, καθώς θα μπορούσε να υποστηρίξει υψηλότερη τιμή σε σχέση με τους ανταγωνιστές στην εγχώρια αγορά. Βάσει των ανωτέρω, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(400)

Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής διαφοράς ως προς την τιμή μεταξύ των κινητήρων που πωλούνται στην εγχώρια αγορά και των κινητήρων που πωλούνται στην εξαγωγική αγορά, μια εύλογη οικονομική απόφαση θα ήταν η εστίαση στις πωλήσεις κινητήρων στις εξαγωγικές αγορές, λόγω του πολύ υψηλότερου επιπέδου κερδοφορίας που μπορεί να επιτευχθεί. Υψηλότερο επίπεδο κερδοφορίας θα μπορούσε επίσης να επιτευχθεί ακόμη και αν η εταιρεία μείωνε τις τιμές της στις εξαγωγές κινητήρων, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές που χρέωνε κατά τη διάρκεια της ΠΕ, προκειμένου να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της σε αγορές τρίτων χωρών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το επίπεδο κερδοφορίας στην εξαγωγική αγορά θα παρέμενε πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο επίπεδο κερδοφορίας στην εγχώρια αγορά. Σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο όγκο των εξαγωγικών πωλήσεων, οι απόλυτες τιμές για την κερδοφορία θα μπορούσαν ακόμη και να υπερβούν τα τρέχοντα επίπεδα. Παρά τις ανωτέρω εκτιμήσεις, η έρευνα κατέδειξε ότι η Bafang διατήρησε την κύρια δραστηριότητά της στην εγχώρια αγορά κατά τη διάρκεια της ΠΕ. Η Bafang υποστήριξε ότι το γεγονός ότι οι εγχώριες πωλήσεις της κατά την ΠΕ παρείχαν εύλογο κέρδος αποδείκνυε ότι δεν πωλούσε σε χαμηλότερες τιμές στην εγχώρια αγορά της και ότι η τιμολογιακή συμπεριφορά της δεν ήταν παράλογη.

(401)

Αν και δεν αμφισβητείται ότι οι εγχώριες πωλήσεις της Bafang ήταν επικερδείς, από τις πληροφορίες του φακέλου προκύπτει ότι οι εγχώριες τιμές ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές εξαγωγής. Αυτό που επισήμανε η Επιτροπή στην αιτιολογική σκέψη 400 δεν ήταν ότι μια εύλογη απόφαση θα ήταν η επίτευξη κέρδους, αλλά η επέκταση των πωλήσεων στις εξαγωγικές αγορές όπου τα κέρδη θα μπορούσαν να αυξηθούν λόγω της σημαντικής διαφοράς τιμής που αναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 396 ή, εναλλακτικά, η αύξηση της τιμής των εγχώριων πωλήσεων τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τις εξαγωγικές πωλήσεις ώστε να μεγιστοποιηθούν τα συνολικά της κέρδη.

(402)

Η Giant υποστήριξε επίσης ότι, σύμφωνα με την έκθεση της ειδικής ομάδας με τίτλο «ΕΚ – Αντισταθμιστικά μέτρα επί των μικροπλακετών (τσιπ) DRAM (44)», η ανάληψη δράσης με «μη εμπορικά εύλογο τρόπο δεν αρκεί για να αποδειχθεί η ανάθεση ή η εντολή».

(403)

Ως προς αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 394 έως 397 και 404 κατωτέρω, το συμπέρασμα σχετικά με την ανάθεση και την εντολή δεν βασίζεται στη διαφορά τιμής που παρατηρήθηκε σε σχέση με την Bafang. Το στοιχείο αυτό θεωρήθηκε το αποτέλεσμα και όχι η βάση για την εν λόγω ανάθεση και εντολή. Βάσει των ανωτέρω, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(404)

Επιπλέον, η Επιτροπή βασίστηκε σε μια ειδική έκθεση για τον κλάδο παραγωγής με κεντρικό θέμα τους κινητήρες ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Κίνα και τίτλο «2018-2023 China E-bike motor industry Market Demand and Investment Consulting Report», η οποία εκπονήθηκε από την εταιρεία παροχής συμβουλών σε θέματα αγοράς YuboZhiye Market Consulting (45). Σύμφωνα με την περιγραφή που παρουσιάζεται στον δικτυακό τόπο, η έκθεση «βασίζεται στα στοιχεία που υπέβαλαν ερευνητές της YuboZhiye σύμφωνα με εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων παρακολούθησης της αγοράς, ενώσεις του κλάδου παραγωγής (ειδικοί επιστήμονες), υπηρεσίες στατιστικών στοιχείων εισαγωγών και εξαγωγών, ερευνητικά ινστιτούτα και άλλα ιδρύματα». Η εν λόγω έκθεση, η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό, καταδεικνύει ότι οι εισαγωγές κινητήρων ποδηλάτων αντιπροσώπευαν μόλις ποσοστό κάτω του 10 % των εγχώριων πωλήσεων το 2017. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι οι παράγοντες της εγχώριας αγοράς καθορίζουν σαφώς τις τιμές και δεν θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις τιμές των εισαγωγών, οι οποίες ακολουθούν, αντιθέτως, τις διακυμάνσεις των τιμών. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από την ανάλυση των τιμών εισαγωγής των κινητήρων που αγοράζουν οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος, οι οποίες εναρμονίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις τιμές που χρεώνουν οι εγχώριοι προμηθευτές κινητήρων, συμπεριλαμβανομένης της Bafang, για ανάλογα μοντέλα. Ειδικότερα, όσον αφορά το κύριο μοντέλο (συνδυασμός θέσης και ισχύος), το οποίο και εισαγόταν και αγοραζόταν στην εγχώρια αγορά από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος κατά τη διάρκεια της ΠΕ, η διαφορά ως προς την τιμή ήταν μικρότερη του 3 %.

(405)

Μετά την κοινοποίηση, η Bafang υποστήριξε ότι η δήλωση ότι οι παράγοντες της εγχώριας αγοράς καθορίζουν τις τιμές και δεν μπορούσαν να επηρεαστούν από τις τιμές εισαγωγής δεν υποστηριζόταν βάσει αποδεικτικών στοιχείων. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το συμπέρασμα ότι οι εγχώριες τιμές βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις τιμές εισαγωγής αντανακλά απλώς το κανονικό τίμημα.

(406)

Ως προς αυτό το σημείο, υπενθυμίζεται ότι λόγω της μερικής άρνησης συνεργασίας της κινεζικής κυβέρνησης, που εξετάστηκε στις αιτιολογικές σκέψεις 163 έως 173, η Επιτροπή δεν είχε στη διάθεσή της σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή της εγχώριας αγοράς κινητήρων, καθώς και σχετικά με τον μηχανισμό τιμολόγησης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έπρεπε να βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία και θεώρησε εύλογες τις πληροφορίες που παρέχονταν στην ειδική έκθεση για τον κλάδο παραγωγής σχετικά με τους κινητήρες η οποία αναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 404. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι εισαγωγές κινητήρων αντιπροσώπευαν μόλις το 10 % της κατανάλωσης ηλεκτρικών κινητήρων στην Κίνα το 2017, είναι μάλλον απίθανο οι εξαγωγείς από άλλες χώρες να ήταν σε θέση να επηρεάσουν, τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό, τις εγχώριες τιμές. Σε κάθε περίπτωση, η Bafang δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτόν τον ισχυρισμό. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό.

(407)

Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι η τιμή των κινητήρων στην εγχώρια αγορά της Κίνας είναι αισθητά χαμηλότερη από τις αντίστοιχες τιμές εξαγωγής τους, αποτελεί περαιτέρω ένδειξη, αφενός, της ανάθεσης ή της εντολής εκ μέρους του Δημοσίου προς τους εγχώριους προμηθευτές κινητήρων να πωλούν κινητήρες στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων σε χαμηλότερες τιμές και, αφετέρου, της παράλογης συμπεριφοράς των εγχώριων προμηθευτών κινητήρων, ελλείψει υποβολής πληροφοριών περί του αντιθέτου από την κινεζική κυβέρνηση.

(408)

Επιπλέον, η έκθεση περιέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κλάδος παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων είναι επιδοτούμενος και ότι οι εν λόγω επιδοτήσεις χορηγούνται προς το συνολικό όφελος του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών κινητήρων. Η διαπίστωση αυτή τεκμηριώνεται από το ακόλουθο απόσπασμα:

«Το “13ο πενταετές πρόγραμμα” για τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων προτείνει κυρίως τον εξηλεκτρισμό του κλάδου παραγωγής οχημάτων, με πρωταρχικό σκοπό την αντικατάσταση των οχημάτων που κινούνται με καύσιμα. […] Οι κρατικές πολιτικές στήριξης για τους εν λόγω κλάδους παραγωγής έθεσαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων. Μολονότι η κρατική κυβέρνηση στηρίζει κυρίως την ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας, δεδομένου ότι οι βασικές τεχνολογίες κινητήρων είναι αλληλένδετες, προωθεί επίσης στον ίδιο βαθμό και τον κλάδο παραγωγής κινητήρων ηλεκτρικών ποδηλάτων.»(Κεφάλαιο XI, ενότητα I, υποενότητα II).

(409)

Για τον χαρακτηρισμό της φύσης των εν λόγω «πολιτικών στήριξης», η Επιτροπή παρέπεμψε στο πρόγραμμα ανάπτυξης της ελαφράς βιομηχανίας (2016-2020). Ειδικότερα, η Επιτροπή παρέπεμψε στις τρεις δέσμες μέτρων στήριξης που περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 101 έως 106.

(410)

Η έκθεση περιλαμβάνει και άλλες σχετικές πληροφορίες που καταδεικνύουν ότι ο κινεζικός κλάδος παραγωγής κινητήρων λαμβάνει στήριξη ως μέρος της βιομηχανικής αλυσίδας εφοδιασμού ηλεκτρικών ποδηλάτων:

«Το κόστος των πρώτων υλών και των εξαρτημάτων για τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων ανέρχεται περίπου στο 70 % του συνολικού κόστους. Οι μεταβολές των τιμών των πρώτων υλών έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κόστος των προϊόντων. Ειδικότερα, η διαρκής αύξηση των τιμών των υλικών μόνιμου μαγνήτη, όπως ο μαγνήτης νεοδυμίου (NdFeB) έχει ωθήσει προς τα άνω τις τιμές των προϊόντων. Οι διευκολύνσεις στήριξης για τους κινητήρες ηλεκτρικών ποδηλάτων που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά ποδήλατα, καθώς και η ανάπτυξη των κατάντη κλάδων παραγωγής, έχουν άμεσο αντίκτυπο στον κλάδο παραγωγής κινητήρων.»(Κεφάλαιο I, ενότητα III).

«Κατά την περίοδο 2013-2017, ο κλάδος παραγωγής κινητήρων ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Κίνα παρουσίασε ταχεία ανάπτυξη. Ο κινεζικός κλάδος παραγωγής κινητήρων ηλεκτρικών ποδηλάτων αναπτύχθηκε χάρη στην ισχυρή προώθηση του κράτους και των επιχειρήσεων.»(Κεφάλαιο II, ενότητα I, υποενότητα IV).

«Αυτή η τάση ανάπτυξης όσον αφορά τον εξηλεκτρισμό των ποδηλάτων είναι κορυφαίας σημασίας για την ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής κινητήρων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Είναι απολύτως αναγκαία η επέκταση της ζήτησης της αγοράς του κλάδου παραγωγής και η προώθηση της περαιτέρω διεύρυνσης της κλίμακας του κλάδου παραγωγής. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο κινητήρας αποτελεί το βασικό εξάρτημα του ηλεκτρικού ποδηλάτου, η ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής κινητήρων είναι καίριας σημασίας διότι ενισχύει την ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της βιομηχανικής αλυσίδας. »(Κεφάλαιο III, ενότητα I, υποενότητα I) (η έμφαση δική μας).

«Επί του παρόντος, το κράτος παρέχει φορολογική στήριξη για την τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη στον κλάδο παραγωγής κινητήρων. Η τεχνολογική ανάπτυξη του ευρύτερου κλάδου παραγωγής κινητήρων παρουσιάζει υψηλή αξία εφαρμογής για τους κινητήρες ηλεκτρικών ποδηλάτων και έχει θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής.»(Κεφάλαιο III, ενότητα I, υποενότητα III).

«Το κράτος στηρίζει την ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής ηλεκτροκινητήρων για ηλεκτρικά ποδήλατα. Λόγω της ευρείας εφαρμογής του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων και της μεγάλης κλίμακας ζήτησης, παρουσιάζονται σημαντικές βελτιώσεις και στο ποσοστό απασχόλησης. Επομένως, η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει δυναμικά τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων στο μέλλον, πρακτική που θα έχει προφανή αντίκτυπο και στον κλάδο παραγωγής κινητήρων ηλεκτρικών ποδηλάτων. […] Δεδομένου ότι το κράτος δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής κινητήρων, οι ενεργητικές πολιτικές της χώρας επηρεάζουν επίσης τον κλάδο παραγωγής κινητήρων ηλεκτρικών ποδηλάτων, με ορισμένου βαθμού τεχνική στήριξη και στήριξη σε επίπεδο πολιτικής, που θα προωθήσει την ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής.»(Κεφάλαιο III, ενότητα I, υποενότητα V).

«Εγγύηση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων: Από τη μία πλευρά, απαιτείται υψηλό επίπεδο επενδύσεων κεφαλαίου για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων κινητήρων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Στο πλαίσιο της καθημερινής παραγωγής και διαχείρισης, οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να διατηρούν υψηλό επίπεδο ρευστότητας για την προμήθεια πρώτων υλών. Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή κινητήρων ηλεκτρικών ποδηλάτων προϋποθέτει σημαντικά κεφάλαια για την αγορά και την κατασκευή εργοστασίων, καθώς και για την αγορά εξοπλισμού παραγωγής, ούτως ώστε να είναι εφικτή η διασφάλιση σημαντικής κλίμακας παραγωγής για την εκπλήρωση των απαιτήσεων μεγάλων κατάντη πελατών. Ως εκ τούτου, η εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης των κατασκευαστών κινητήρων για ηλεκτρικά ποδήλατα.»(Κεφάλαιο IV, ενότητα III, υποενότητα I).

«Σε σύγκριση με ανεπτυγμένες χώρες, όπως οι χώρες της Ευρώπης και οι ΗΠΑ, εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες ελλείψεις όσον αφορά το τεχνικό επίπεδο του κλάδου παραγωγής κινητήρων για ηλεκτρικά ποδήλατα στην Κίνα. Ωστόσο, χάρη στην ισχυρή στήριξη του Δημοσίου, η μεταποιητική βιομηχανία της Κίνας αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και η παραγωγική ικανότητα του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων επεκτείνεται.»(Κεφάλαιο V, ενότητα I, υποενότητα I).

«Η ισχυρή στήριξη που παρέχει το κράτος στον κλάδο παραγωγής βελτιώνει σε διαρκή βάση την τεχνολογία κατασκευής κινητήρων της Κίνας και ο κλάδος παραγωγής κινητήρων ποδηλάτων βρίσκεται τα τελευταία έτη σε ολοένα και καλύτερη θέση για να ανταποκριθεί στην εγχώρια ζήτηση. Οι εισαγωγές κινητήρων για ηλεκτρικά ποδήλατα έχουν μειωθεί.»(Κεφάλαιο V, ενότητα I, υποενότητα II).

«Οι κινητήρες ηλεκτρικών ποδηλάτων χρησιμοποιούνται απευθείας για την παραγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων και η ανάπτυξη του κατάντη κλάδου παραγωγής ασκεί καθοριστική επιρροή στη ζήτηση προϊόντων κινητήρων ηλεκτρικών ποδηλάτων. […] Τα τελευταία έτη η κανονιστική προσαρμογή της χώρας στην αγορά επόμενου σταδίου ασκεί κάποιον αντίκτυπο στη ζήτηση κινητήρων ηλεκτρικών ποδηλάτων.»(Κεφάλαιο VI, ενότητα I, υποενότητα II).

«Από την άποψη της απασχόλησης, η κρατική κυβέρνηση έχει θεσπίσει τη βασική πολιτική για τη σταθεροποίηση της απασχόλησης, ενώ και η αλυσίδα του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων, από τους υποστηριζόμενους κατασκευαστές έως τους κατάντη παρόχους υπηρεσιών, προσφέρει πληθώρα ευκαιριών απασχόλησης. Επιπλέον, το σχετικά υψηλό τεχνικό επίπεδο των κινητήρων ηλεκτρικών ποδηλάτων ανταποκρίνεται στην πολιτική για την προώθηση της απασχόλησης και της βιομηχανικής αναβάθμισης. Επομένως, η κρατική κυβέρνηση στηρίζει την ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής κινητήρων ηλεκτρικών ποδηλάτων.»(Κεφάλαιο XI, ενότητα I, υποενότητα II).

«Η κινεζική κυβέρνηση προάγει την ανάπτυξη κινητήρων ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Κίνα. Στις συστάσεις για το 13ο πενταετές πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της κεντρικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας επισημαίνεται ότι θα πρέπει […] να ενθαρρυνθούν οι πράσινες μετακινήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ποδηλάτου, να προαχθεί ο εξηλεκτρισμός του κλάδου παραγωγής ποδηλάτων και οχημάτων και να αυξηθεί το επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων. Η στήριξη της εθνικής πολιτικής παρέχει τη βάση πολιτικής για τη βιομηχανική ανάπτυξη, ενώ επίσης επιτυγχάνει τη διαρκή αύξηση της ζήτησης στην αγορά επόμενου σταδίου.»(Κεφάλαιο VIII, ενότητα II, υποενότητα V).

«Ο σχετικός εθνικός σχεδιασμός και οι αντίστοιχες πολιτικές όσον αφορά τον κλάδο παραγωγής κινητήρων παρέχουν ισχυρή στήριξη πολιτικής για την ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων.»(Κεφάλαιο XI, ενότητα IV, υποενότητα I).

«Κρατική πολιτική στήριξης: Τα τελευταία έτη, τόσο η κρατική κυβέρνηση όσο και οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει πολλές ρυθμίσεις για την προώθηση της ανάπτυξης του κλάδου παραγωγής κινητήρων. Δεν παρέχουν μόνο στήριξη σε επίπεδο πολιτικής, αλλά έχουν προβεί επίσης στον δυναμικό σχεδιασμό των μέτρων για την προώθηση του μετασχηματισμού και της αναβάθμισης των επιχειρήσεων, ώστε να παρέχουν ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής και να παρουσιάζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τον αναπτυξιακό προσανατολισμό προς τον οποίο θα κινηθεί η ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής κινητήρων της Κίνας. Πρώτον, ιδρύθηκαν ειδικά ταμεία στήριξης και προωθήθηκε η ανάπτυξη της κλίμακας και των συνεργατικών σχηματισμών του κλάδου παραγωγής κινητήρων σε ορισμένους τομείς. Δεύτερον, παρασχέθηκαν κίνητρα επιστροφής φόρων για την ανάπτυξη της επενδυτικής κλίμακας ή για την αύξηση της παραγωγικής αξίας των επιχειρήσεων. Τρίτον, παρασχέθηκαν μέγιστα κίνητρα και ανώτατα επίπεδα στήριξης σε πολλές πτυχές του κλάδου παραγωγής κινητήρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γης, της εξυπηρέτησης κεφαλαίου, της προσφοράς εργατικού δυναμικού κ.λπ., με σκοπό την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για ενεργητική λειτουργία, έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, δημιουργία περισσότερων γνωστών εμπορικών σημάτων και προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης του περιφερειακού κλάδου παραγωγής κινητήρων.»(Κεφάλαιο XI, ενότητα IV, υποενότητα III).

(411)

Εν ολίγοις, στην έκθεση επιβεβαιώνεται ότι οι κλάδοι παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων και κινητήρων είναι αλληλένδετοι και ότι η ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής κινητήρων είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων. Επιβεβαιώνει επίσης ότι η κινεζική κυβέρνηση χορηγεί επιδοτήσεις για τους κινητήρες, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ολόκληρης της βιομηχανικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων.

(412)

Βάσει των προαναφερομένων, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κινεζική κυβέρνηση αναθέτει ή δίνει εντολή στους Κινέζους παραγωγούς κινητήρων να προσφέρουν τον συγκεκριμένο συντελεστή παραγωγής στους εγχώριους παραγωγούς ηλεκτρικών ποδηλάτων έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού.

(413)

Μετά την κοινοποίηση, η Giant ισχυρίστηκε ότι, σύμφωνα με το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ, στην έκθεση με τίτλο «ΗΠΑ – Έρευνα αντισταθμιστικών δασμών επί δυναμικών μνημών τυχαίας προσπέλασης (DRAMS)», «απλές πολιτικές διακηρύξεις» δεν μπορούν να «συνιστούν ανάθεση ή εντολή για τους σκοπούς του άρθρου 1.1 στοιχείο α) σημείο 1) περίπτωση iv) της συμφωνίας για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα» (46). Επίσης, «η ανάθεση και η εντολή —μέσω της εκχώρησης ευθύνης ή της άσκησης εξουσίας επί ιδιωτικού φορέα— επιβάλλουν πιο ενεργό ρόλο απ' ό,τι απλές πράξεις ενθάρρυνσης.» (47) Το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο κατέληξε ότι για να αποδειχθεί «ανάθεση ή η εντολή προς έναν ιδιωτικό φορέα» πρέπει «να περιλαμβάνεται κάποια μορφή απειλής ή καταναγκασμού» (48). Επίσης, η Giant αναφέρθηκε στην έκθεση της ειδικής ομάδας ΗΠΑ – Περιορισμοί στις εξαγωγές, όπου αναφέρεται ότι «τόσο η πράξη της ανάθεσης όσο και αυτή της εντολής, επομένως, εμπεριέχουν απαραίτητα τα ακόλουθα τρία στοιχεία: i) ρητή και θετική ενέργεια εξουσιοδότησης ή διαταγής· ii) η οποία απευθύνεται σε συγκεκριμένο μέρος· και iii) η οποία έχει ως αντικείμενο συγκεκριμένο καθήκον ή στόχο.» (49) Επομένως, η απλή εποπτεία ή η άσκηση γενικών ρυθμιστικών εξουσιών δεν αρκεί για τη διαπίστωση ανάθεσης ή εντολής (50).

(414)

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συμπέρασμα της Επιτροπής δεν βασίζεται αποκλειστικά σε μια απλή πολιτική δήλωση που αναλύεται στο τμήμα 3.1 ανωτέρω. Βασίζεται επίσης στον ρόλο της CBA, η οποία, ως ένωση όχι μόνο παραγωγών ποδηλάτων αλλά και κατασκευαστών μπαταριών, εποπτεύεται και καθοδηγείται από την ανώτατη κινεζική αρχή, δηλαδή το Κρατικό Συμβούλιο. Επιπλέον, υπενθυμίζεται, επίσης, ότι τα μέλη της CBA δεσμεύονται να εφαρμόζουν τα ψηφίσματά της CBA και ότι, ως εκ τούτου, θεωρούνται εξαρτημένες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι η CBA εξέδωσε το 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα, το οποίο αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων των παραγωγών-εξαγωγέων ηλεκτρικών ποδηλάτων, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 112 και 113. Οι ανωτέρω προβληματισμοί υποστηρίζονται επίσης από πολυάριθμα αποσπάσματα από την ειδική έκθεση για τον κλάδο παραγωγής σχετικά με τους κινητήρες που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 408 έως 410, τα οποία καταδεικνύουν ότι η στήριξη στον τομέα των κινητήρων είναι καθοριστική στην αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών ποδηλάτων. Βάσει των ανωτέρω, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(415)

Η Giant έκρινε επίσης ότι η Επιτροπή αντέστρεψε το βάρος της απόδειξης στην αιτιολογική σκέψη 407 σχετικά με τη μερική άρνηση συνεργασίας της κινεζικής κυβέρνησης όσον αφορά τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν. Η Giant υπογράμμισε ότι το βάρος της απόδειξης φέρει η Επιτροπή και ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η παροχή μπαταριών και κινητήρων για ηλεκτρικά ποδήλατα αποτελεί πράξη που κανονικά υπάγεται στην αρμοδιότητα της κυβέρνησης.

(416)

Ως προς αυτό το σημείο, η Επιτροπή έκρινε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, όπως συνοψίστηκαν στην αιτιολογική σκέψη 414, και τα οποία βασίζονται στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, επαρκούν για να αποδείξουν την ανάθεση και την εντολή. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν προέβαλε κανένα σχόλιο ούτε υπέβαλε περαιτέρω πληροφορίες, αφού ενημερώθηκε για την πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία όσον αφορά την παροχή συντελεστών παραγωγής έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν αντέστρεψε το βάρος της απόδειξης. Επομένως, αυτός ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

3.7.2.4.   Χορήγηση επιδοτήσεων στους παραγωγούς κινητήρων

(417)

Η Επιτροπή θα ήθελε καταρχάς να υπενθυμίσει ότι, λόγω της μερικής άρνησης συνεργασίας της κινεζικής κυβέρνησης, η Επιτροπή έπρεπε να τεκμηριώσει τα πορίσματά της βασιζόμενη στα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία συνίσταντο στην ειδική έκθεση για τον κλάδο παραγωγής την οποία προσκόμισε ο καταγγέλλων και στις πληροφορίες που υπέβαλε ο μοναδικός συνεργαζόμενος προμηθευτής κινητήρων, ο οποίος απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής.

(418)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 410, η έκθεση περιέχει διάφορα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κλάδος παραγωγής ηλεκτρικών κινητήρων έλαβε στήριξη μέσω «κινήτρων επιστροφής φόρων», «χρήσης γης, εξυπηρέτησης κεφαλαίου και προσφοράς εργατικού δυναμικού».

(419)

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώθηκαν επίσης από τα πορίσματα που συνάχθηκαν σχετικά με την Bafang. Πράγματι, από την έρευνα αποκαλύφθηκε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έλαβε διάφορες μορφές επιδοτήσεων, οι οποίες συνίσταντο σε δικαιώματα χρήσης γης έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού, μειωμένο φορολογικό συντελεστή και διάφορες επιχορηγήσεις.

(420)

Διάφορα μέρη υπέβαλαν παρατηρήσεις, παραπέμποντας στο άρθρο 14 στοιχείο δ) της συμφωνίας ΕΑΜ του ΠΟΕ καθώς και στο άρθρο 6 στοιχείο δ) του βασικού κανονισμού σχετικά με την καταλληλότητα της αμοιβής που πρέπει να προσδιορίζεται σε σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς για το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία στη χώρα παροχής ή αγοράς. Με άλλα λόγια, ανέφεραν ότι το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιείται θα πρέπει να σχετίζεται με τις συνθήκες που επικρατούν στην κινεζική αγορά· ή με βάση τους όρους και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά άλλης χώρας ή στην παγκόσμια αγορά και οι οποίες είναι διαθέσιμες στον αποδέκτη.

(421)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά της ΛΔΚ ήταν στρεβλωμένες λόγω των εθνικών και τομεακών πολιτικών που εφαρμόζονται από τους οικονομικούς φορείς. Επιπλέον, λόγω της μερικής άρνησης συνεργασίας από την κινεζική κυβέρνηση, η Επιτροπή δεν διέθετε σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση της αγοράς κινητήρων στην Κίνα και για τις πιθανές προσαρμογές που έπρεπε να γίνουν. Όσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά άλλης χώρας ή στην παγκόσμια αγορά, οι εν λόγω πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες σε επίπεδο λεπτομέρειας που θα επέτρεπε μια ουσιαστική σύγκριση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έπρεπε να βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επικρατούσες συνθήκες στην κινεζική αγορά δεν δικαιολογούσαν προσαρμογές και, ως εκ τούτου, υπολόγισε τον δείκτη αναφοράς με τη χρήση της μεθοδολογίας που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 432.

(422)

Αρκετά μέρη υποστήριξαν ότι η Επιτροπή θα έπρεπε εναλλακτικά να είχε χρησιμοποιήσει τις τιμές εισαγωγής κινητήρων από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς του δείγματος ως μη στρεβλωμένος δείκτης αναφοράς.

(423)

Ως προς αυτό το σημείο, λόγω του μεριδίου αγοράς που κατέχουν οι εγχώριοι προμηθευτές κινητήρων και του γεγονότος ότι καθορίζουν τις τιμές στην κινεζική αγορά, όπως αναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 404, δεν θεωρήθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν οι τιμές εισαγωγής ως δείκτης αναφοράς, επειδή το επίπεδό τους είχε επηρεαστεί εξίσου από τις ίδιες στρεβλώσεις που υπήρχαν στην εγχώρια αγορά. Βάσει των ανωτέρω, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(424)

Η Giant και η κινεζική κυβέρνηση ισχυρίστηκαν ότι η προσέγγιση της Επιτροπής παραβίασε τα άρθρα 1.1 στοιχείο β), 10 και 32.1 της συμφωνίας ΕΑΜ του ΠΟΕ, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να παρακάμψει την υποχρέωσή της να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι κατασκευαστές έχουν λάβει ανάθεση ή εντολή. Για το σκοπό αυτό, η Giant προέβαλε ότι η Επιτροπή πρέπει: 1) να αναλύσει κατά πόσον χορηγήθηκαν επιδοτήσεις στους κατασκευαστές· 2) να αναλύσει αν οι κινητήριες και οι μπαταρίες αγοράστηκαν υπό συνθήκες ανταγωνισμού· 3) να υπολογίσει το ύψος των επιδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί.

(425)

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται ότι το συμπέρασμα της Επιτροπής στηρίζεται σε μια αρκετά λεπτομερή αιτιολόγηση, η οποία συνοψίστηκε στην αιτιολογική σκέψη 414. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις της Giant, η Επιτροπή θεώρησε ότι, λόγω της μη συνεργασίας της κινεζικής κυβέρνησης και του γεγονότος ότι μόνον ένας προμηθευτής συνεργάσθηκε με δική του πρωτοβουλία, δεν διέθετε σημαντικές πληροφορίες. Ωστόσο, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και την ανάλυση την οποία διενήργησε η Επιτροπή, κρίθηκε ότι πληρούνταν οι όροι για να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ανάθεση και την εντολή. Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση, δεδομένου ότι η ανάλυση της Επιτροπής δεν επικεντρώθηκε στο ζήτημα αυτό, ο ισχυρισμός αυτός κρίθηκε άνευ σημασίας. Βάσει των ανωτέρω, οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν.

3.7.2.5.   Ατομικός χαρακτήρας

(426)

Όπως καταδεικνύεται στις αιτιολογικές σκέψεις 390 έως 412, διάφορα νομικά έγγραφα τα οποία αφορούν ειδικά επιχειρήσεις του κλάδου ηλεκτρικών ποδηλάτων καθοδηγούν τους προμηθευτές συντελεστών παραγωγής να παρέχουν κινητήρες στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού. Βάσει των εν λόγω εγγράφων, καταδεικνύεται ότι οι προμηθευτές συντελεστών παραγωγής παρέχουν κινητήρες μόνο σε περιορισμένο αριθμό κλάδων παραγωγής/επιχειρήσεων που συμμορφώνονται με τις σχετικές πολιτικές της κινεζικής κυβέρνησης.

(427)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιδοτήσεις με τη μορφή παροχής κινητήρων έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού δεν είναι γενικά διαθέσιμες αλλά έχουν ατομικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Επιπλέον, από κανένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν υποβλήθηκαν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η εν λόγω μορφή επιδοτήσεων βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια ή προϋποθέσεις κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.

3.7.2.6.   Όφελος

(428)

Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος αγόραζαν κινητήρες στην εγχώρια αγορά κυρίως από μη συνδεδεμένες εταιρείες, αλλά πραγματοποιούσαν και εισαγωγές ορισμένων ποσοτήτων. Κάποιες αμελητέες ποσότητες είχαν αγοραστεί από συνδεδεμένες εταιρείες. Για ορισμένους από τους παραγωγούς, η Bafang αποτελούσε τον κύριο προμηθευτή, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό άνω του 50 % του όγκου αγορών.

(429)

Όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική σκέψη 396, η Bafang, ως εξαρτημένη επιχείρηση που της είχε ανατεθεί η εφαρμογή εθνικής πολιτικής, πωλούσε κινητήρες στην οικεία εγχώρια αγορά σε αισθητά χαμηλότερες τιμές από τις αντίστοιχες τιμές εξαγωγής τους. Κατά συνέπεια, οι Κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς επωφελούνταν από την πώληση των κινητήρων έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού.

(430)

Αρκετά μέρη υποστήριξαν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β) του βασικού κανονισμού, μόνο η κυβέρνηση είναι επιλέξιμη ως χορηγός επιδότησης. Δεδομένου ότι η Bafang είναι ιδιωτική εταιρεία, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως η κυβέρνηση, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο β), και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να είναι πάροχος επιδοτήσεων.

(431)

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρήθηκε ότι η εν λόγω παρατήρηση είναι άνευ αντικειμένου όσον αφορά το συμπέρασμα που συνήχθη στην αιτιολογική σκέψη 412· δηλαδή ότι οι προμηθευτές κινητήρων στους παραγωγούς ηλεκτρικών ποδηλάτων έχουν λάβει ανάθεση και εντολή από την κινεζική κυβέρνηση να παράσχουν αυτούς τους συντελεστές παραγωγής έναντι τιμήματος μικρότερου από το κανονικό.

3.7.2.7.   Υπολογισμός του ύψους της επιδότησης

(432)

Το προσποριζόμενο όφελος από τις επιχειρήσεις του δείγματος υπολογίστηκε με τη σύγκριση μεταξύ των τιμών στην εγχώρια αγορά και των τιμών εξαγωγής των κινητήρων που χρέωνε η Bafang κατά τη διάρκεια της ΠΕ. Η σύγκριση αυτή έγινε με τη χρήση συνδυασμού της θέσης (κινητήρες επί τροχού ή κεντρικοί κινητήρες) και της ισχύος των κινητήρων (σε kW). Τα ποσοστά που υπολογίστηκαν εφαρμόστηκαν στις τιμές που κατέβαλλαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος για τις αγορές κινητήρων από εγχώριους προμηθευτές. Δεν έγιναν προσαρμογές.

(433)

Ο όμιλος Giant ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των κινητήρων που αγοράζονται τοπικά και των ηλεκτρικών ποδηλάτων που εξάγονται στην ΕΕ.

(434)

Ως προς το σημείο αυτό, θεωρήθηκε ότι το όφελος που ορίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 428 έως 429 είναι προς όφελος των παραγωγών-εξαγωγέων ηλεκτρικών ποδηλάτων που αγοράζουν κινητήρες στην εγχώρια αγορά έναντι μικρότερου από το κανονικό τιμήματος και δεν συνδέεται με συγκεκριμένα μοντέλα ηλεκτρικών ποδηλάτων που πωλήθηκαν. Ως εκ τούτου, συνήχθη το συμπέρασμα ότι ο όμιλος Giant είχε όφελος κατά την αγορά κινητήρων στην εγχώρια αγορά, σε στρεβλωμένες τιμές, λόγω της ανάθεσης και εντολής της κινεζικής κυβέρνησης που περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 394 έως 412. Βάσει των ανωτέρω, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(435)

Όσον αφορά τις εγχώριες πωλήσεις, η Bafang υποστήριξε ότι ο κατάλογος συναλλαγών που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να καθοριστεί μέση τιμή για τους κινητήρες που πωλούνται στην εγχώρια αγορά περιλάμβανε πωλήσεις σε συνδεδεμένη εταιρεία. Επιπλέον, η Bafang διευκρίνισε ότι οι εν λόγω συνδεδεμένες πωλήσεις προορίζονταν για εξαγωγή, καθώς η συνδεδεμένη εταιρεία της ενήργησε ως εγχώριος έμπορος υπεύθυνος για τις εξαγωγικές πωλήσεις. Ως εκ τούτου, η Bafang ζήτησε από την Επιτροπή να εξαιρέσει τις πωλήσεις αυτές από τον υπολογισμό των μέσων εγχώριων τιμών πώλησης.

(436)

Η Επιτροπή αποδέχθηκε αυτόν τον ισχυρισμό και εξαίρεσε τις πωλήσεις αυτές από τον υπολογισμό της μέσης τιμής των εγχώριων πωλήσεων, καθώς ήταν ικανοποιημένη με τα στοιχεία που υπέβαλε η Bafang ότι οι εν λόγω πωλήσεις έπρεπε όντως να θεωρηθούν «εξαγωγικές πωλήσεις» μέσω του εγχώριου συνδεδεμένου εμπόρου της. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπήρχαν στοιχεία στον φάκελο που να αποδεικνύουν αν οι εν λόγω πωλήσεις στον συνδεδεμένο έμπορο είχαν πραγματοποιηθεί υπό «συνθήκες ανταγωνισμού» ή όχι, όπως εξηγείται περαιτέρω στις αιτιολογικές σκέψεις 437 έως 441. Κατά συνέπεια, οι υπολογισμοί τροποποιήθηκαν ανάλογα, ώστε να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εγχώριες πωλήσεις σε ανεξάρτητους πελάτες.

(437)

Όσον αφορά τη μέση τιμή των εξαγωγικών πωλήσεων, η Bafang ισχυρίστηκε, όσον αφορά τις ίδιες πωλήσεις που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 435 και 436, ότι οι τιμές των κινητήρων που εξάγονται μέσω του εγχώριου συνδεδεμένου εμπόρου της θα πρέπει να προσαρμοστούν δεόντως ώστε να αφαιρεθούν τα έξοδα πώλησης και τα γενικά και διοικητικά έξοδα («ΠΓΔΕ») του τελευταίου, καθώς και το κέρδος του.

(438)

Στο πλαίσιο αυτό, δεν ήταν δυνατό να εξακριβωθεί κατά πόσον οι συναλλαγές μεταξύ της Bafang και της συνδεδεμένης εταιρείας της πραγματοποιήθηκαν υπό «συνθήκες ανταγωνισμού» ή κατά πόσον οι εξαγωγικές πωλήσεις σε μη συνδεδεμένους πελάτες από την εν λόγω συνδεδεμένη εταιρεία θα πρέπει να προσαρμοστούν με εύλογο ποσό για το κέρδος και για τα ΠΓΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο δείκτης αναφοράς για τη μέτρηση της τιμής για τις εξαγωγικές πωλήσεις θα πρέπει να βασίζεται στην πραγματική τιμή εξαγωγής που καταβλήθηκε από τον ανεξάρτητο αγοραστή, καθώς αυτή θεωρείται τιμή της αγοράς απαλλαγμένη από στρεβλώσεις από την εγχώρια αγορά, ανεξάρτητα από τα επίπεδα των ΠΓΔΕ και των κερδών που πραγματοποίησε ο έμπορος της Bafang. Ως εκ τούτου, για να διασφαλιστούν η ορθή σύγκριση των εγχώριων πωλήσεων και των εξαγωγικών πωλήσεων στο ίδιο επίπεδο εμπορίου, καθώς και η συνέπεια με την προσαρμογή της τιμής των εγχώριων πωλήσεων που εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 435 και 436, η Επιτροπή αποφάσισε να εξαιρέσει αυτές τις έμμεσες εξαγωγικές πωλήσεις μέσω του συνδεδεμένου εγχώριου εμπόρου και τροποποίησε ανάλογα τον υπολογισμό της μέσης τιμής εξαγωγής. Ως αποτέλεσμα, για τη σύγκριση μεταξύ της εγχώριας τιμής και της τιμής εξαγωγής ελήφθησαν υπόψη μόνο οι άμεσες πωλήσεις από την Bafang σε ανεξάρτητους πελάτες τόσο σε εγχώριο επίπεδο όσο και στις εξαγωγικές αγορές. Το επίπεδο αντιπροσωπευτικότητας των σχετικών πωλήσεων που προσαρμόστηκε κατ' αυτόν τον τρόπο εξακολουθούσε να είναι σημαντικό και αντιπροσώπευε σχεδόν το 70 % του συνόλου των εξαγωγικών πωλήσεων. Τα πορίσματα αυτά κοινοποιήθηκαν επίσης εκ νέου σε συμπληρωματική τελική κοινοποίηση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(439)

Μετά τη γνωστοποίηση αυτή, η Bafang υποστήριξε ότι οι εξαγωγικές πωλήσεις της συνδεδεμένης εταιρείας της σε μη συνδεδεμένους πελάτες δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν και υποστήριξε επίσης ότι οι αντίστοιχες συναλλαγές πώλησης θα πρέπει να προσαρμοστούν δεόντως προς τα κάτω με την κατάργηση των ΠΓΔΕ και του κέρδους. Η Bafang υποστήριξε επίσης ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να είχε ζητήσει αυτές τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της έρευνας ώστε να βεβαιωθεί ότι οι πωλήσεις σε συνδεδεμένους πελάτες πραγματοποιήθηκαν υπό «συνθήκες ανταγωνισμού».

(440)

Ως προς το σημείο αυτό, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η σύγκριση των τιμών πραγματοποιήθηκε με μοναδικό σκοπό τον καθορισμό ενός δείκτη αναφοράς για τους κινητήρες που πωλούνται έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού. Μετά τις παρατηρήσεις της Bafang σχετικά με την κοινοποίηση, κρίθηκε σκόπιμο να εξαιρεθούν οι εξαγωγικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω του συνδεδεμένου εμπόρου, όπως υποστήριξε η Bafang, δεδομένου ότι οι εν λόγω συναλλαγές περιελάμβαναν τα ΠΓΔΕ και το κέρδος και δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθεί ότι οι τιμές πώλησης αυτών των συναλλαγών ήταν αξιόπιστες.

(441)

Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ύπαρξη των ΠΓΔΕ και του κέρδους στο επίπεδο της εμπορικής εταιρείας δεν γνωστοποιήθηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής παρά μόνο μετά την επίσκεψη επαλήθευσης και ότι η Bafang δεν έθεσε το ζήτημα αυτό κατά την παροχή πληροφοριών σχετικά με την κερδοφορία της στις δύο διαφορετικές αγορές ή κατά τον προσδιορισμό των στοιχείων που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν κάποια διαφορά στην τιμή μεταξύ της εγχώριας τιμής και της τιμής εξαγωγής (βλ. αιτιολογική σκέψη 397). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Bafang δεν τεκμηρίωσε τον ισχυρισμό της με αποδεικτικά στοιχεία, καθώς δεν υπέβαλε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο των εν λόγω ΠΓΔΕ και του κέρδους στις παρατηρήσεις της σχετικά με την κοινοποίηση ή την εκ νέου κοινοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 437, ο σωστός δείκτης αναφοράς για τις εξαγωγικές πωλήσεις μπορούσε να βασιστεί μόνο στην πραγματική τιμή για τον τελικό πελάτη ανεξάρτητα από τυχόν ενδιάμεσες πωλήσεις και τα αντίστοιχα επίπεδα ΠΓΔΕ και κερδών των εμπόρων, καθώς αυτά είναι άνευ σημασίας για τον καθορισμό της ορθής τιμής της αγοράς με σκοπό τον υπολογισμό του οφέλους της επιδότησης. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς.

(442)

Το ύψος της επιδότησης προσδιορίστηκε στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος κατά τη διάρκεια της ΠΕ για τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος ως εξής:

Πίνακας 3

Παροχή κινητήρων έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού

Εταιρεία/όμιλος

Ποσοστό επιδότησης

Όμιλος Bodo Vehicle

5,44 %

Όμιλος Giant

0,84 %

Jinhua Vision Industry και Yongkang Hulong Electric Vehicle

0,78 %

Suzhou Rununion Motivity

3,96 %

Όμιλος Yadea

2,99 %

3.7.3.   Παροχή μπαταριών έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού

3.7.3.1.   Ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγχώριων προμηθευτών μπαταριών για ηλεκτρικά ποδήλατα

(443)

Ελλείψει πληροφοριών εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης όσον αφορά τον αριθμό και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγχώριων προμηθευτών μπαταριών για ηλεκτρικά ποδήλατα, η Επιτροπή έπρεπε να βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 28 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, προέβη σε ανάλυση, αφενός, μιας ειδικής έκθεσης για τον κλάδο παραγωγής σχετικά με τις μπαταρίες λιθίου για ηλεκτρικά ποδήλατα, η οποία υποβλήθηκε από τον καταγγέλλοντα, και, αφετέρου, της κατάστασης των προμηθευτών μπαταριών των πέντε παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος.

(444)

Παράλληλα, η Επιτροπή προσδιόρισε 23 Κινέζους προμηθευτές μπαταριών, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 ήταν μέλη της CBA και τουλάχιστον ένας ήταν εν μέρει κρατικής ιδιοκτησίας. Οι εν λόγω προμηθευτές αντιπροσώπευαν το 33 % του συνολικού όγκου μπαταριών και το 31 % της συνολικής αξίας των εν λόγω αγορών κατά την ΠΕ. Όπως υπογραμμίστηκε στις αιτιολογικές σκέψεις 133 έως 139, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου η CBA τελούσε υπό τη διαχείριση του Κρατικού Συμβουλίου. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 382, η CBA επιβάλλει στα μέλη της ορισμένες υποχρεώσεις όσον αφορά την εφαρμογή εθνικής πολιτικής.

(445)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέλη της CBA δεσμεύονται από αυστηρές υποχρεώσεις έναντι της ένωσής τους, η οποία υπόκειται στην επιχειρηματική καθοδήγηση και εποπτεία της επιτροπής εποπτείας και διοίκησης κρατικών στοιχείων ενεργητικού του Κρατικού Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, τα μέλη της CBA, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών μπαταριών, θεωρούνται εξαρτημένες επιχειρήσεις νευραλγικής σημασίας στον κλάδο παραγωγής ποδηλάτων, στις οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή εθνικής πολιτικής με σκοπό την επίτευξη των ευρύτερων στόχων που συνδέονται με την παραγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ως εκ τούτου, και στην περίπτωση των μπαταριών, η Επιτροπή διερεύνησε περαιτέρω τις εν λόγω πολιτικές.

(446)

Όπως και στην περίπτωση των κινητήρων, αρκετά μέρη υποστήριξαν ότι η CBA είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είναι εταιρείες, ερευνητικές μονάδες και τοπικές ενώσεις στον κλάδο παραγωγής ποδηλάτων οι οποίες προσχωρούν εθελοντικά. Τα εν λόγω μέρη υποστήριξαν επίσης ότι τα περισσότερα μέλη της CBA είναι ιδιωτικές εταιρείες.

(447)

Ως προς αυτό το σημείο, γίνεται αναφορά στις αιτιολογικές σκέψεις 166 και 168, στις οποίες αναφέρεται ότι, λόγω της άρνησης της κινεζικής κυβέρνησης να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία των εγχώριων προμηθευτών συντελεστών παραγωγής, η Επιτροπή έπρεπε να βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία. Απ' αυτά προέκυψε ότι αρκετά μέλη της CBA είναι και οντότητες κρατικής ιδιοκτησίας.

(448)

Η κινεζική κυβέρνηση υποστήριξε ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η CBA είναι δημόσιος φορέας.

(449)

Ως προς αυτό το σημείο, γίνεται αναφορά στην αιτιολογική σκέψη 138 και επιβεβαιώνεται το συμπέρασμά της Επιτροπής ότι η CBA λειτουργεί υπό την επιχειρηματική καθοδήγηση και εποπτεία «του Κρατικού Συμβουλίου, του Υπουργείου Πολιτικών Υποθέσεων και της αρμόδιας επιχειρηματικής μονάδας της ένωσης». Αυτό ίσχυε και το 2016, όταν εγκρίθηκε το 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα.

(450)

Η κινεζική κυβέρνηση υποστήριξε επίσης ότι, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομολογία, η κρατική ιδιοκτησία δεν επαρκεί για να αποδειχθούν η ανάθεση και η εντολή.

(451)

Αν και η κρατική ιδιοκτησία δεν συνιστά από μόνη της επαρκή προϋπόθεση για να αποδειχθούν η ανάθεση και η εντολή, αποτελεί σημαντικό στοιχείο από την άποψη αυτή. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 452 έως 484 κατωτέρω, η ανάλυση της Επιτροπής βασίζεται σε μια σειρά άλλων παραγόντων οι οποίοι τεκμηριώνουν το επιχείρημα ότι οι εγχώριοι πάροχοι μπαταριών στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων είχαν λάβει ανάθεση και εντολή από την κινεζική κυβέρνηση. Βάσει των ανωτέρω, οι παρατηρήσεις αυτές απορρίφθηκαν.

3.7.3.2.   Πολιτικές και στόχοι της κυβέρνησης

(452)

Η Επιτροπή εντόπισε διάφορες νομικές πηγές που υποδηλώνουν την παροχή δημόσιας στήριξης στον κλάδο παραγωγής μπαταριών, λόγω της θέσης του στη βιομηχανική αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών ποδηλάτων.

(453)

Το πρώτο έγγραφο είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης της ελαφράς βιομηχανίας (2016-2020), το οποίο καταρτίστηκε από την κινεζική κυβέρνηση για την εφαρμογή του 13ου πενταετούς προγράμματος και της στρατηγικής «Made in China 2025». Στο πρόγραμμα αυτό οι μπαταρίες συγκαταλέγονται μεταξύ των «νευραλγικών κλάδων παραγωγής». Όσον αφορά τις μπαταρίες, το πρόγραμμα συνιστά τα εξής: «Προώθηση του κλάδου παραγωγής μπαταριών για την ανάπτυξή του με πράσινο, ασφαλή και υψηλής απόδοσης προσανατολισμό καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Επίσπευση της Ε&Α και της βιομηχανικής παραγωγής των υλικών ηλεκτροδίων υψηλής απόδοσης για μπαταρίες ιόντων λιθίου, των διαφραγμάτων μπαταριών, των ηλεκτρολυτών, της προσθετικής και προηγμένης τεχνολογίας ενοποίησης συστημάτων νέου τύπου, της τεχνολογίας σχετικά με τις μπαταρίες μολύβδου νέου τύπου, όπως η μπαταρία με κυλινδρικά στοιχεία και η μπαταρία μολύβδου-άνθρακα, και της μπαταρίας μολύβδου επόμενης γενιάς, όπως διπολικό δίκτυο με πλάκα μη κατασκευασμένη από μόλυβδο, και βασικών υλικών […]. Εστίαση στην ανάπτυξη πρωτογενών μπαταριών νέου τύπου, μπαταριών μολύβδου νέου τύπου, μπαταριών ισχύος για οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας και κυψέλες καυσίμου. Επιτάχυνση της μετατροπής και της αναβάθμισης του τεχνικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων μολύβδου σύμφωνα με το έγγραφο που αφορά τις τυπικές προϋποθέσεις για τον κλάδο παραγωγής μπαταριών μολύβδου-οξέος (έκδοση 2015). Ενεργητική προώθηση της κατασκευής συστήματος ανακύκλωσης των αποβλήτων μπαταριών μολύβδου».

(454)

Στο πρόγραμμα προσδιορίζονται επίσης συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής για την προώθηση καθενός από αυτούς τους νευραλγικούς κλάδους παραγωγής. Τα μέτρα αυτά παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 101 έως 106 και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προτιμησιακή δανειοδότηση, στήριξη ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και στήριξη σε επίπεδο φορολογικής πολιτικής.

(455)

Το δεύτερο έγγραφο είναι η στρατηγική «Made in China 2025». Πρόκειται για μια εθνική στρατηγική που εστιάζει σε δέκα βασικούς τομείς στους οποίους παρέχεται ειδική στήριξη και ιδιαίτερη έμφαση κατά την περίοδο έως το 2025. Η στήριξη χορηγείται μέσω δανείων από τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας σε μη εμπορική βάση καθώς και μέσω απαλλαγής από την υποχρέωση συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα και κανονισμούς, μεταξύ άλλων προνομίων. Ο κινεζικός κλάδος παραγωγής μπαταριών συγκαταλέγεται στους τομείς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής, στοιχείο που προκύπτει σαφώς από το ακόλουθο απόσπασμα:

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός:«[…] Προαγωγή της ανάπτυξης εξοπλισμού νέας ενεργειακής τεχνολογίας και εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, προηγμένων διατάξεων αποθήκευσης ενέργειας και έξυπνου εξοπλισμού μεταφοράς και μετασχηματισμού ηλεκτρικής ισχύος δικτύου και τερματικού χρήστη. Πρωτοποριακές τεχνολογίες παραγωγής και εφαρμογής για βασικά εξαρτήματα και υλικά, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών διατάξεων υψηλής ισχύος και υπεραγώγιμων υλικών υψηλής θερμοκρασίας, και διαμόρφωση ικανότητας βιομηχανικής παραγωγής». (Κεφάλαιο III ενότητα VI υποενότητα 7).

(456)

Το τρίτο έγγραφο είναι το 13ο πενταετές πρόγραμμα για τον κλάδο παραγωγής ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων, στο οποίο παρατίθενται οι βασικοί στόχοι, οι βασικές προτεραιότητες και τα βασικά καθεστώτα στήριξης για τον κλάδο παραγωγής ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων, καθώς και για τους κλάδους παραγωγής των βασικών εξαρτημάτων τους, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου παραγωγής μπαταριών:

«Συνέχιση της προώθησης της ανάπτυξης διαφορετικών και επώνυμων ποδηλάτων υψηλών προδιαγραφών στον κλάδο, και σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων που μετακινούνται με ποδήλατο και του ποσοστού των ποδηλάτων μεσαίων και υψηλών προδιαγραφών· δημιουργία ελαφρών και έξυπνων ηλεκτρικών ποδηλάτων μπαταρίας λιθίου, και συνεχής βελτίωση του μεριδίου αγοράς των ποδηλάτων μπαταρίας λιθίου και του ποσοστού εξαγωγών ηλεκτρικών ποδηλάτων». (Ενότητα V«Βασικά καθήκοντα για την ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής κατά τη διάρκεια της 13ης πενταετούς περιόδου»υποενότητα I του προγράμματος).

«Περαιτέρω βελτίωση της συνολικής απόδοσης των τεσσάρων κυριότερων ηλεκτρικών εξαρτημάτων, δηλαδή της μονάδας ελέγχου, της μπαταρίας, του κινητήρα και του φορτιστή, με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικού, ενεργειακά αποδοτικού, ασφαλούς και αξιόπιστου ηλεκτρικού συστήματος για ηλεκτρικά ποδήλατα». (Ενότητα V υποενότητα II του προγράμματος).

«Το πρόγραμμα προβλέπει την περαιτέρω βελτίωση της συνολικής απόδοσης της μπαταρίας μολύβδου-οξέος· την επέκταση της εφαρμογής μπαταριών λιθίου σε ηλεκτρικά ποδήλατα· την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τύπων μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας». (Σημείο 4 του πίνακα 3«Βασικές τεχνολογικές καινοτομίες του κλάδου παραγωγής κατά τη διάρκεια της 13ης πενταετούς περιόδου»).

(457)

Το τέταρτο έγγραφο είναι το 12ο πενταετές πρόγραμμα για τον κλάδο παραγωγής μπαταριών, το οποίο εκδόθηκε το 2015 και, ως εκ τούτου, εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου έρευνας:

«Μπαταρία ιόντων λιθίου: Αύξηση της χρήσης μπαταριών ιόντων λιθίου σε ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, λεωφορεία και μικρά αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών οχημάτων χαμηλής ταχύτητας), αύξηση του μεριδίου αγοράς των μπαταριών ιόντων λιθίου και καταβολή προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων του “δωδέκατου προγράμματος” όσον αφορά τα ηλεκτρικά εργαλεία. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου χρησιμοποιούνται για την κάλυψη άνω του 50 % της συνολικής χρήσης μπαταριών για ηλεκτρικά εργαλεία, και το μερίδιο των ηλεκτρικών ποδηλάτων μπαταρίας ιόντων λιθίου ανέρχεται περίπου στο 20 %». (Κεφάλαιο V ενότητα II).

«Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του κλάδου παραγωγής μπαταριών και ανάντη και κατάντη βιομηχανικών αλυσίδων μέσω της διαμόρφωσης βιομηχανικών συμμαχιών ή συμμαχιών τεχνικής συνεργασίας, όπως μεταξύ του κλάδου παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου και των κλάδων παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων, ηλεκτρικών οχημάτων, και συστημάτων διαχείρισης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μέσω άλλων μορφών ανταλλαγών και συνεργασίας, οργάνωση της έρευνας, βελτίωση της τεχνολογίας προϊόντος, προαγωγή της εμπορικής προώθησης και εφαρμογής». (Κεφάλαιο VI«Βασικά μέτρα και συστάσεις πολιτικής», ενότητα I).

«Εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής και θέσπιση σχετικών νόμων και κανονισμών ώστε i) να προωθηθεί η σταδιακή απόσυρση εξαιρετικά ρυπογόνων και ενεργοβόρων προϊόντων που συνεπάγονται σπατάλη πόρων, ii) να οδηγηθούν τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας προς την βιομηχανοποίηση και iii) να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς στις διεθνείς αγορές» (τμήμα VI, υποτμήμα V).

«Συνιστάται η θέσπιση βιομηχανικών πολιτικών που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων τύπων μπαταριών ισχύος (συμπεριλαμβανομένων μπαταριών ιόντων λιθίου, μπαταριών υδρογόνου-νικελίου, νέων μπαταριών μολύβδου-οξέος κ.λπ.) και φωτοβολταϊκών στοιχείων, όπως φορολογικά κίνητρα και κρατικές επιδοτήσεις, για την προώθηση της κυκλοφορίας τέτοιων προϊόντων στην αγορά και την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνιστάται η θέσπιση πολιτικής επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά ποδήλατα μπαταρίας ιόντων λιθίου ώστε να προαχθεί η ευρεία διάδοση των ηλεκτρικών ποδηλάτων μπαταρίας ιόντων λιθίου». (Κεφάλαιο VI, ενότητα V).

(458)

Το πέμπτο έγγραφο είναι το 13ο πενταετές πρόγραμμα για τον κλάδο παραγωγής μπαταριών που εκδόθηκε από την ένωση των κλάδων παραγωγής χημικής και φυσικής ηλεκτρικής ενέργειας της Κίνας (China Chemical and Physical Power Industry Association) στις 18 Ιανουαρίου 2016:

«Βασικά καθήκοντα και προτεραιότητες ανάπτυξης», ενότητα II«Εστίαση της ανάπτυξης στον κλάδο παραγωγής χημικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του 13ου πενταετούς προγράμματος», υποενότητα 2«Κλάδος παραγωγής και βιομηχανική αλυσίδα των μπαταριών ιόντων λιθίου»(κεφάλαιο V):

«Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για την ανάπτυξη των εξαγωγών μας σε πλαίσιο εύτακτου ανταγωνισμού (μέση ετήσια αύξηση της τάξης το υ 10 %) και για τη διατήρηση της υψηλής ταχύτητας ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς (μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 20 %) με τη στήριξη των ευνοϊκών κρατικών πολιτικών για τα οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας· και να αποδώσουμε περισσότερη σημασία στη σύσταση και την ανάπτυξη πολύ μεγάλων επιχειρήσεων (ή κοινοπραξιών επιχειρήσεων) και να τις προωθήσουμε, να προαγάγουμε την επιχειρηματική καινοτομία στην τεχνολογία και στα προϊόντα, στα γνωστά επώνυμα προϊόντα και στις επιχειρήσεις υψηλών προδιαγραφών».

«Θα πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη των νευραλγικών τεχνολογιών βασικών υλικών και βασικού εξοπλισμού, να βελτιωθεί η διαμόρφωση της αλυσίδας του κλάδου παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου το συντομότερο δυνατόν, να παρασχεθεί στήριξη για τον κλάδο παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου και για την αναβάθμιση προϊόντων και τη μείωση του κόστους».

«Θα πρέπει να προαχθεί η συνεργασία μεταξύ του κλάδου παραγωγής μπαταριών και ανάντη και κατάντη βιομηχανικών αλυσίδων μέσω της διαμόρφωσης βιομηχανικών συμμαχιών ή συμμαχιών τεχνικής συνεργασίας, όπως μεταξύ του κλάδου παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου και του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων […]». (Κεφάλαιο V«Βασικά μέτρα και συστάσεις πολιτικής», ενότητα I).

(459)

Πέραν των νομικών πηγών που παρουσιάζονται ανωτέρω, η Επιτροπή βασίστηκε σε έκθεση σχετικά με τον κινεζικό κλάδο παραγωγής μπαταριών λιθίου για ηλεκτρικά ποδήλατα (εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Yubo Zhiye). Η έκθεση («Διεξοδική ανάλυση του κλάδου παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου για ηλεκτρικά ποδήλατα την περίοδο 2018-2023 και έκθεση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το “13ο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης”») (51), η οποία είναι δημοσίως διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων (www.chinabgao.com), επιβεβαιώνει ότι ο κλάδος παραγωγής λαμβάνει πληθώρα επιδοτήσεων και ότι οι επιδοτήσεις αυτές χορηγούνται με σκοπό να ωφεληθεί συνολικά ο κλάδος παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων:

«Θα πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη των νευραλγικών τεχνολογιών βασικών υλικών και βασικού εξοπλισμού, να βελτιωθεί η διαμόρφωση της αλυσίδας του κλάδου παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου το συντομότερο δυνατόν, να παρασχεθεί στήριξη για τον κλάδο παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου και για την αναβάθμιση προϊόντων και τη μείωση του κόστους». (Κεφάλαιο II ενότητα III υποενότητα III σημείο I).

«Η συνεργασία μεταξύ του κλάδου παραγωγής μπαταριών και ανάντη και κατάντη βιομηχανικών αλυσίδων, όπως π.χ. μεταξύ του κλάδου παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου και των κλάδων παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων, ηλεκτρικών οχημάτων και συστημάτων διαχείρισης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, θα προαχθεί μέσω της διαμόρφωσης επιχειρηματικών συμμαχιών ή συμμαχιών τεχνικής συνεργασίας». (Κεφάλαιο II ενότητα III υποενότητα III σημείο ΙΙ).

«Επί του παρόντος, το υψηλό κόστος αναχαιτίζει την ανάπτυξη του κλάδου αποθήκευσης ενέργειας, και η αγορά αναμένει την εφαρμογή πολιτικής υψηλών επιδοτήσεων για τον κλάδο αποθήκευσης ενέργειας. Οι επιδοτήσεις αναμένεται να χορηγηθούν στον κλάδο παραγωγής μπαταριών λιθίου σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα». (Κεφάλαιο V ενότητα IIΙ).

«Στήριξη εθνικών πολιτικών: Η κεντρική και οι τοπικές κυβερνήσεις στήριξαν ενεργά την ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων και του κλάδου παραγωγής εξαρτημάτων, και θέσπισαν σειρά προτιμησιακών πολιτικών για την ανάπτυξη συνδεδεμένων κλάδων παραγωγής, γεγονός που έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου για ηλεκτρικά ποδήλατα. Ειδικότερα, η ταχεία ανάπτυξη των ηλεκτρικών ποδηλάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας τα τελευταία έτη συμβάλλει επίσης σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του κλάδου των μπαταριών ιόντων λιθίου για ηλεκτρικά ποδήλατα στην Κίνα». (Κεφάλαιο X ενότητα III).

(460)

Εν κατακλείδι, τα έγγραφα αυτά αποδεικνύουν τη στήριξη του Δημοσίου προς τον κλάδο παραγωγής μπαταριών και επίσης περιγράφουν τα διαθέσιμα μέτρα στήριξης από τα οποία ο κλάδος έχει μπορέσει να επωφεληθεί κατά τα τελευταία έτη (προτιμησιακή χρηματοδότηση, μειώσεις φόρου / φοροαπαλλαγές και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων). Επιπλέον, τονίζουν την ανάγκη περαιτέρω ολοκλήρωσης των κλάδων παραγωγής μπαταριών και ηλεκτρικών ποδηλάτων μέσω προηγμένης συνεργασίας και διαμόρφωσης συμμαχιών και αναγνωρίζουν την ύπαρξη πολιτικής επιδοτήσεων του κλάδου παραγωγής μπαταριών για ηλεκτρικά ποδήλατα με σκοπό την προώθηση της ευρείας διάδοσης και της εξαγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων.

(461)

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος παραγωγής μπαταριών συνιστά υποστηριζόμενο κλάδο παραγωγής ο οποίος μπορεί να επωφελείται από διάφορες επιδοτήσεις και η ανάπτυξή του συνδέεται στενά με αυτήν του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων.

3.7.3.3.   Ανάθεση και εντολή

(462)

Δεδομένης της μερικής άρνησης συνεργασίας εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης, δεν λήφθηκαν απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο από τους προμηθευτές συντελεστών παραγωγής και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είχε στη διάθεσή της πληροφορίες καίριας σημασίας όσον αφορά την εγχώρια αγορά προμηθευτών μπαταριών. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έπρεπε να βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού για να τεκμηριώσει τα πορίσματά της σχετικά με την ανάθεση. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή αποτελούνταν από τα προγράμματα του Δημοσίου όπως περιγράφονται στο τμήμα 3.1, τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος όσον αφορά τους οικείους εγχώριους προμηθευτές μπαταριών, τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη CBA και τα μέλη της, καθώς και τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τη Bafang, η οποία αποτελεί τον μοναδικό συνεργαζόμενο προμηθευτή συντελεστών παραγωγής.

(463)

Η Επιτροπή εντόπισε διάφορες νομικές πηγές από τις οποίες προκύπτει ότι η κινεζική κυβέρνηση ανέλαβε δράσεις για τη μείωση του κόστους των μπαταριών προκειμένου να προσπορίσει όφελος στον κατάντη κλάδο των παραγωγών ηλεκτρικών ποδηλάτων.

(464)

Το πρώτο έγγραφο είναι το 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα. Στο πρόγραμμα αναφέρεται ότι θα σημειωθούν πρωτοποριακές εξελίξεις σε έξι νευραλγικές τεχνολογίες. Μία από αυτές είναι η συνολική βελτίωση της απόδοσης των μπαταριών μολύβδου-οξέος και των μπαταριών ιόντων λιθίου. Το πρόγραμμα θέτει επίσης τρεις μετρήσιμους στόχους:

Όσον αφορά το μερίδιο των μπαταριών λιθίου:«μέριμνα ώστε το ποσοστό των ποδηλάτων μπαταρίας λιθίου να υπερβεί το 30 % του συνολικού όγκου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων».

Όσον αφορά το κόστος της μπαταρίας:«διατήρηση του υψηλού ποσοστού ενεργειακής απόδοσης της μπαταρίας λιθίου και παράλληλη επίτευξη πρωτοποριακών εξελίξεων σε διεργασίες και υλικά παραγωγής, και μείωση του κόστους παραγωγής της μπαταρίας λιθίου».

Όσον αφορά την τιμή της μπαταρίας:«περαιτέρω βελτίωση της αναλογίας τιμής-απόδοσης της μπαταρίας λιθίου, ώστε να ανέρχεται σχεδόν στο αντίστοιχο επίπεδο της μπαταρίας μολύβδου-οξέος».

(465)

Το δεύτερο έγγραφο είναι το 13ο πενταετές πρόγραμμα για τις μπαταρίες. Το πρόγραμμα δημιουργεί διάφορες συνδέσεις με τους κατάντη κλάδους παραγωγής και ειδικότερα με τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 458. Επιπλέον, δημιουργεί επίσης σύνδεση ανάμεσα στη χορήγηση επιδοτήσεων στον κλάδο παραγωγής μπαταριών και στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων: «Συνιστάται η θέσπιση πολιτικής επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά ποδήλατα μπαταρίας ιόντων λιθίου ώστε να προαχθεί η ευρεία διάδοση των ηλεκτρικών ποδηλάτων μπαταρίας ιόντων λιθίου»(Κεφάλαιο V ενότητα V).

(466)

Το τρίτο έγγραφο είναι η ειδική έκθεση για τον κλάδο παραγωγής σχετικά με τις μπαταρίες που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 459 και στην οποία διευκρινίζεται ότι οι «μελλοντικές βασικές εφαρμογές μπαταριών ιόντων λιθίου θα εστιάζουν σε ηλεκτρικά εργαλεία, ελαφρά ηλεκτρικά ποδήλατα, οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας» (Κεφάλαιο V, ενότητα II). Τα ανωτέρω αποσαφηνίζουν την εντύπωση που έχει διαμορφώσει η Επιτροπή ότι ο κινεζικός κλάδος παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων στρέφεται προς τις μπαταρίες λιθίου. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από τις απαντήσεις των παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος στο ερωτηματολόγιο.

(467)

Το τέταρτο έγγραφο έχει τον τίτλο «Γνώμες για την υλοποίηση της περαιτέρω προώθησης της υγιούς ανάπτυξης του κλάδου παραγωγής ποδηλάτων στον δήμο μας» και δημοσιεύτηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Οικονομίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας της Tianjin. Σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται στο 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα, στις γνώμες διατυπώνονται συστάσεις για τη χρήση εγχώριων μπαταριών στην παραγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων και για τη μείωση του κόστους τους: «Στηριζόμενοι στην πρωτοπόρο Ε&Α στον τομέα της παραγωγής μπαταριών λιθίου και υλικών και σε επιχειρήσεις παραγωγής όπως οι Lishen, BAK και Gateway, θα ενισχύσουμε την Ε&Α στον τομέα της παραγωγής ασφαλών και αξιόπιστων μπαταριών λιθίου υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους για ηλεκτρικά ποδήλατα και τις σχετικές υποστηρικτικές τεχνολογίες».

(468)

Βάσει των ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι η πολιτική την οποία σχεδίασε η κινεζική κυβέρνηση δημιουργεί μια σύνδεση μεταξύ της ανάπτυξης του κλάδου παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου και του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων. Επιπλέον, η πολιτική προβλέπει επίσης ότι ο κλάδος παραγωγής μπαταριών θα μειώσει το κόστος και τις τιμές του, μέσω επιδοτήσεων, προκειμένου να προαχθεί η ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει σαφώς ότι μέσω των εν λόγω πολιτικών η κινεζική κυβέρνηση αναθέτει ή δίνει εντολή στους παραγωγούς μπαταριών να τις πωλούν σε χαμηλή τιμή προς όφελος του κατάντη κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων.

(469)

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που προμηθεύουν με μπαταρίες τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος, η Επιτροπή διαπίστωσε στην αιτιολογική σκέψη 444 ότι τα μέλη της CBA που παρείχαν μπαταρίες στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος αντιπροσώπευαν το 33 % της συνολικής εγχώριας ποσότητας που προμηθεύονταν οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος και το 31 % της συνολικής εγχώριας αξίας αγορών κατά τη διάρκεια της ΠΕ. Επιπλέον, στην αιτιολογική σκέψη 383 η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέλη της CBA, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών εξαρτημάτων, συνιστούν εξαρτημένες επιχειρήσεις νευραλγικής σημασίας, στις οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή εθνικής πολιτικής με σκοπό την επίτευξη των ευρύτερων στόχων που συνδέονται με την παραγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων. Βάσει των ανωτέρω, και ελλείψει τυχόν άλλων πληροφοριών, θεωρήθηκε ότι τα εν λόγω στοιχεία παρουσίαζαν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της κατάστασης της εγχώριας αγοράς μπαταριών στην Κίνα.

(470)

Πιο συγκεκριμένα, λόγω της απουσίας συνεργασίας από οποιονδήποτε παραγωγό-προμηθευτή μπαταριών, η Επιτροπή έπρεπε να στηριχτεί στις πληροφορίες που συγκέντρωσε από την Bafang η οποία πραγματοποιούσε πωλήσεις μπαταριών στην εγχώρια αγορά και εξαγωγές. Στο πλαίσιο αυτό, από την έρευνα αποκαλύφθηκε ότι είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις ισοδύναμων μοντέλων μπαταριών στην εγχώρια αγορά σε πολύ ευνοϊκότερες (χαμηλότερες) τιμές από τις αντίστοιχες τιμές εξαγωγής τους. Η διαφορά ανερχόταν σε ποσοστό μεταξύ 30 % και 50 % κατά την ΠΕ.

(471)

Αρκετά μέρη υποστήριξαν ότι οι πωλήσεις μπαταριών της Bafang δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης αναφοράς για τους ακόλουθους λόγους. Κατά πρώτον, η Bafang δεν είναι παραγωγός μπαταριών. Κατά δεύτερον, ένα μέρος των μπαταριών που εξάγονται και που πωλούνται από την Bafang στην εγχώρια αγορά είναι εισαγόμενες. Υποστήριξαν επίσης ότι η σύγκριση των τιμών της Bafang δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης αναφοράς για τις μπαταρίες, δεδομένου ότι ο όγκος των μπαταριών που πωλεί η Bafang ήταν πολύ χαμηλός κατά τη διάρκεια της ΠΕ.

(472)

Ως προς το σημείο αυτό, υπενθυμίζεται κατά πρώτον ότι, δεδομένης της μερικής συνεργασίας εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 3.3.3, και λόγω της έλλειψης συνεργασίας από οποιονδήποτε κατασκευαστή μπαταριών, η Επιτροπή έπρεπε να βασίσει τα πορίσματά της στα διαθέσιμα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 28 του βασικού κανονισμού. Με βάση τα ανωτέρω, θεωρήθηκε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία, δηλαδή τα σχετικά δεδομένα που αφορούσαν την Bafang, ήταν κατάλληλα και εύλογα. Κατά δεύτερον, δεδομένης της εθνικής πολιτικής και των διατάξεων του σχεδίου για τα ποδήλατα που εξέδωσε η CBA, το οποίο στοχεύει συγκεκριμένα στη βελτίωση της αναλογίας τιμής-απόδοσης των μπαταριών λιθίου και των εξαγωγικών επιδόσεων των παραγωγών-εξαγωγέων ηλεκτρικών ποδηλάτων, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 112, 113 και 464, θεωρήθηκε ότι η πηγή εφοδιασμού, δηλαδή το αν οι μπαταρίες παράγονταν εσωτερικά ή αγοράζονταν στην εγχώρια αγορά ή ακόμη εισάγονταν, ήταν άνευ σημασίας. Αυτό που έχει σημασία για τους σκοπούς της έρευνας είναι η διαφορά για τους παραγωγούς του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας μεταξύ της επιδοτούμενης τιμής των μπαταριών που πράγματι καταβλήθηκε και μιας αντιπροσωπευτικής τιμής της αγοράς που θα είχαν καταβάλει αν δεν υπήρχε επιδότηση. Βάσει των ανωτέρω, οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν.

(473)

Τα μοντέλα αυτά ήταν ισοδύναμα καθώς προσδιορίζονταν με τον ίδιο εσωτερικό κωδικό αναφοράς προϊόντος και είχαν την ίδια χωρητικότητα σε mAH. Ωστόσο, η σημαντική διαφορά στην τιμή που διαπιστώθηκε μεταξύ της εγχώριας αγοράς και των εξαγωγικών αγορών για ισοδύναμα μοντέλα δεν ήταν δυνατόν να δικαιολογηθεί. Και στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση των κινητήρων, δεν περιλαμβάνονταν πληροφορίες στον φάκελο που θα μπορούσαν να εξηγήσουν ότι τα διαφορετικά επίπεδα τιμών οφείλονταν στις ιδιαίτερες συνθήκες αγοράς που επικρατούσαν στις διαφορετικές αγορές στις οποίες πωλήθηκαν οι μπαταρίες. Η υπόθεση αυτή αντικρούεται συγκεκριμένα από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στην έρευνα, από τις οποίες προκύπτει ότι η Bafang, ως μέλος της CBA, είναι εξαρτώμενη επιχείρηση της εν λόγω ένωσης και ότι το 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη CBA, αποσκοπεί στη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων των παραγωγών-εξαγωγέων ηλεκτρικών ποδηλάτων, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 112 και 113 ανωτέρω. Κατά συνέπεια, προκειμένου να ενισχυθούν οι εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων, ανατίθεται ή δίνεται εντολή στη Bafang να πραγματοποιεί πωλήσεις σε φθηνότερες τιμές στην εγχώρια αγορά, ώστε οι Κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς ηλεκτρικών ποδηλάτων να είναι σε θέση να μειώσουν το κόστος τους και προσφέρουν τα προϊόντα τους σε αισθητά χαμηλότερες τιμές απ' ό,τι οι ανταγωνιστές τους στις εξαγωγικές αγορές, οι οποίοι πρέπει να προμηθεύονται μπαταρίες σε μη επιδοτούμενες τιμές. Με τον τρόπο αυτόν, οι προμηθευτές μπαταριών επιδεικνύουν παράλογη συμπεριφορά καθώς πωλούν μπαταρίες σε χαμηλότερη τιμή στην εγχώρια αγορά αντί να επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των κερδών τους πραγματοποιώντας πωλήσεις των ίδιων μοντέλων μπαταριών σε εξαγωγικές αγορές σε αισθητά υψηλότερες τιμές και αποκομίζοντας, ως εκ τούτου, σημαντικά υψηλότερο κέρδος. Κατά συνέπεια, προκειμένου να ενισχυθούν οι εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου παραγωγής, ανατίθεται η πώληση συντελεστών παραγωγής σε φθηνότερες τιμές στην εγχώρια αγορά, ώστε οι παραγωγοί-εξαγωγείς ηλεκτρικών ποδηλάτων να είναι σε θέση να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε αισθητά χαμηλότερες τιμές απ' ό,τι οι ανταγωνιστές τους στις εξαγωγικές αγορές, οι οποίοι πρέπει να προμηθεύονται μπαταρίες σε μη επιδοτούμενες τιμές.

(474)

Ο όμιλος Yadea και η Bafang ισχυρίστηκαν ότι τα μοντέλα που πωλούνται στην εγχώρια αγορά και που εξάγονται δεν είναι ίδια και ότι τα μοντέλα αυτά προέρχονται από διαφορετικούς προμηθευτές. Ως εκ τούτου, η Bafang ισχυρίστηκε ότι η σύγκριση θα πρέπει να γίνεται μόνο με βάση ακριβώς τα ίδια μοντέλα μπαταριών που προέρχονται από έναν προμηθευτή, του οποίου τα προϊόντα εξάγονται αλλά και πωλούνται στην εγχώρια αγορά. Η Bafang παρατήρησε επίσης ότι ο περιορισμός των συγκρίσεων στις μπαταρίες που πωλούνται από τον γνωστό προμηθευτή, θα εξακολουθούσε να έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική διαφορά μεταξύ των εγχώριων και των εξαγωγικών τιμών, μολονότι αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με τη χρήση μοντέλων από όλους τους άλλους προμηθευτές.

(475)

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σύγκριση πραγματοποιήθηκε για προϊόντα που έχουν τον ίδιο εσωτερικό αριθμό αναφοράς για την Bafang. Κατά συνέπεια, θεωρήθηκε ότι τα μοντέλα αυτά ήταν παρόμοια, ειδικά λόγω του γεγονότος ότι έχουν την ίδια ενεργειακή ισχύ. Το γεγονός ότι η σύγκριση με βάση μοντέλα που προέρχονται από ακριβώς την ίδια πηγή θα κατέληγε σε σημαντική διαφοροποίηση της τιμής κρίθηκε άνευ σημασίας. Για τους λόγους αυτούς, απορρίπτεται ο ισχυρισμός.

(476)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κινεζική κυβέρνηση αναθέτει ή δίνει εντολή στους Κινέζους παραγωγούς μπαταριών να προσφέρουν τον συγκεκριμένο συντελεστή παραγωγής στους εγχώριους παραγωγούς ηλεκτρικών ποδηλάτων έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού.

(477)

Ύστερα από την ανακοίνωση, ο όμιλος Giant ισχυρίστηκε ότι, σύμφωνα με το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ, στην έκθεση με τίτλο «ΗΠΑ – Έρευνα αντισταθμιστικών δασμών επί δυναμικών μνημών τυχαίας προσπέλασης (DRAMS)», «απλές πολιτικές διακηρύξεις» δεν μπορούν να «συνιστούν ανάθεση ή εντολή για τους σκοπούς του άρθρου 1.1 στοιχείο α) σημείο 1) περίπτωση iv) της συμφωνίας για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα» (52). Επίσης, η «ανάθεση και εντολή - μέσω της εκχώρησης ευθύνης ή της άσκησης εξουσίας επί ιδιωτικού φορέα - επιβάλλει έναν πιο ενεργό ρόλο απ' ό,τι απλές πράξεις ενθάρρυνσης.» (53) Το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο κατέληξε ότι η απόδειξη της «ανάθεσης ή της εντολής προς έναν ιδιωτικό φορέα πρέπει να περιλαμβάνει κάποια μορφή απειλής ή καταναγκασμού» (54). Επίσης, ο όμιλος Giant αναφέρθηκε στην έκθεση της ειδικής ομάδας ΗΠΑ – Περιορισμοί στις εξαγωγές, όπου αναφέρεται ότι «τόσο η πράξη της ανάθεσης όσο και αυτή της εντολής, επομένως, εμπεριέχουν απαραίτητα τα ακόλουθα τρία στοιχεία: i) ρητή και θετική ενέργεια εξουσιοδότησης ή διαταγής· ii) η οποία απευθύνεται σε συγκεκριμένο μέρος· και iii) η οποία έχει ως αντικείμενο συγκεκριμένο καθήκον ή στόχο.» (55) Επομένως, η απλή εποπτεία ή η άσκηση γενικών ρυθμιστικών εξουσιών δεν αρκεί για τη διαπίστωση ανάθεσης ή εντολής (56).

(478)

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συμπέρασμα της Επιτροπής δεν βασίζεται αποκλειστικά σε μια απλή πολιτική δήλωση που αναλύεται στο τμήμα 3.1. Βασίζεται επίσης στον ρόλο της CBA, η οποία, ως ένωση όχι μόνο παραγωγών ποδηλάτων αλλά και κατασκευαστών μπαταριών, εποπτεύεται και καθοδηγείται από την ανώτατη κινεζική αρχή, δηλαδή το Κρατικό Συμβούλιο. Επιπλέον, υπενθυμίζεται, επίσης, ότι τα μέλη της CBA δεσμεύονται να εφαρμόσουν τα ψηφίσματά της και ότι, ως εκ τούτου, θεωρούνται εξαρτημένες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι η CBA εξέδωσε το 13ο πρόγραμμα για τα ποδήλατα, το οποίο αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων των παραγωγών-εξαγωγέων ηλεκτρικών ποδηλάτων, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 112 και 113. Οι ανωτέρω προβληματισμοί υποστηρίζονται επίσης από πολυάριθμα αποσπάσματα από την ειδική έκθεση για τον κλάδο παραγωγής σχετικά με τις μπαταρίες που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 459, αλλά και γενικότερα από διάφορες πηγές στις αιτιολογικές σκέψεις 464 έως 467, που καταδεικνύουν ότι η στήριξη στον τομέα της μπαταρίας είναι καθοριστική στην αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών ποδηλάτων. Με βάση τα παραπάνω, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(479)

Η Giant έκρινε επίσης ότι η Επιτροπή αντέστρεψε το βάρος της απόδειξης σχετικά με τη μερική άρνηση συνεργασίας της κινεζικής κυβέρνησης όσον αφορά τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν. Η Giant υπογράμμισε ότι το βάρος της απόδειξης φέρει η Επιτροπή και ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η παροχή μπαταριών ηλεκτρικών ποδηλάτων αποτελεί πράξη που κανονικά υπάγεται στην αρμοδιότητα της κυβέρνησης.

(480)

Ομοίως με το συμπέρασμα που διατυπώνεται στην αιτιολογική σκέψη 415, θεωρείται επίσης ότι και το αποδεικτικό στοιχείο για τις μπαταρίες, το οποίο είχε στη διάθεσή της και βασιζόταν στα διαθέσιμα πραγματικά περιστατικά, αρκεί για να αποδείξει την ανάθεση και εντολή. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν προέβαλε κανένα σχόλιο ούτε υπέβαλε περαιτέρω πληροφορίες, αφού ενημερώθηκε για την πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία όσον αφορά την παροχή συντελεστών παραγωγής έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν αναστρέφει το βάρος της απόδειξης. Επομένως, αυτός ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

3.7.3.4.   Χορήγηση επιδοτήσεων στους παραγωγούς μπαταριών

(481)

Η Επιτροπή υπενθυμίζει καταρχάς ότι λόγω της μερικής άρνησης συνεργασίας εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης, έπρεπε να τεκμηριώσει τα πορίσματά της βασιζόμενη στα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία αποτελούνταν από τις κυβερνητικές πολιτικές που περιγράφονται στο τμήμα 3.7.3.2 και από την ειδική για τον κλάδο παραγωγής έκθεση που προσκόμισε ο καταγγέλλων, καθώς και τις πληροφορίες που υπέβαλε ο μοναδικός συνεργαζόμενος προμηθευτής μπαταριών, ο οποίος απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής.

(482)

Η Επιτροπή επισημαίνει στις αιτιολογικές σκέψεις 453 και 454 ότι ο κλάδος παραγωγής μπαταριών αναφέρεται στο πρόγραμμα ανάπτυξης της ελαφράς βιομηχανίας ως «νευραλγικός κλάδος παραγωγής» και ότι στο πρόγραμμα αυτό προσδιορίζονται διάφορα μέτρα πολιτικής με τη μορφή διοικητικής, χρηματοοικονομικής, φορολογικής στήριξης και στήριξης της αγοράς τα οποία διατίθενται σε τέτοιου είδους νευραλγικούς κλάδους παραγωγής.

(483)

Επιπλέον, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 459, η ειδική έκθεση για τον κλάδο παραγωγής σχετικά με τις μπαταρίες περιλαμβάνει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο εν λόγω κλάδος παραγωγής επωφελήθηκε από «προτιμησιακές πολιτικές».

(484)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι παραγωγοί μπαταριών έλαβαν επιδοτήσεις με διάφορες μορφές.

(485)

Διάφορα μέρη υπέβαλαν παρατηρήσεις, παραπέμποντας στο άρθρο 14 στοιχείο δ) της συμφωνίας ΕΑΜ του ΠΟΕ καθώς και στο άρθρο 6 στοιχείο δ) του βασικού κανονισμού σχετικά με την καταλληλότητα του τιμήματος που πρέπει να προσδιορίζεται σε σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς για το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία στη χώρα παροχής ή αγοράς. Με άλλα λόγια, ανέφεραν ότι το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιείται θα πρέπει να σχετίζεται με τις συνθήκες που επικρατούν στην κινεζική αγορά· ή με βάση τους όρους και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά άλλης χώρας ή στην παγκόσμια αγορά και οι οποίες είναι διαθέσιμες στον αποδέκτη.

(486)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά της ΛΔΚ ήταν στρεβλωμένες λόγω των εθνικών και τομεακών πολιτικών που εφαρμόζονται από τους οικονομικούς φορείς. Επιπλέον, λόγω της μερικής άρνησης συνεργασίας από την κινεζική κυβέρνηση, η Επιτροπή δεν διέθετε κρίσιμες πληροφορίες για την κατάσταση της αγοράς μπαταριών στην Κίνα και για τις πιθανές προσαρμογές που έπρεπε να γίνουν. Όσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά άλλης χώρας ή στην παγκόσμια αγορά, οι εν λόγω πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες σε επίπεδο λεπτομέρειας, που θα επέτρεπε μια ουσιαστική σύγκριση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έπρεπε να βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επικρατούσες συνθήκες στην κινεζική αγορά δεν δικαιολογούσαν προσαρμογές και υπολόγισε τον δείκτη αναφοράς με τη χρήση της μεθοδολογίας που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 495.

(487)

Η Giant και η κινεζική κυβέρνηση ισχυρίστηκαν ότι η προσέγγιση της Επιτροπής παραβίασε τα άρθρα 1.1 στοιχείο β), 10 και 32.1 της συμφωνίας ΕΑΜ του ΠΟΕ, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να παρακάμψει την υποχρέωσή της να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι κατασκευαστές έχουν λάβει ανάθεση ή εντολή. Για το σκοπό αυτό, η Giant προέβαλε ότι η Επιτροπή πρέπει: 1) να αναλύσει κατά πόσον χορηγήθηκαν επιδοτήσεις στους κατασκευαστές· 2) να αναλύσει αν οι μπαταρίες αγοράστηκαν υπό συνθήκες ανταγωνισμού· 3) να υπολογίσει το ύψος των επιδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί.

(488)

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται ότι το συμπέρασμα της Επιτροπής στηρίζεται σε μια αρκετά λεπτομερή αιτιολόγηση. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις της Giant, η Επιτροπή θεώρησε ότι, λόγω της μη συνεργασίας της κινεζικής κυβέρνησης και του γεγονότος ότι μόνον ένας προμηθευτής συνεργάσθηκε με δική του πρωτοβουλία, δεν διέθετε κρίσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και την ανάλυση την οποία διενήργησε η Επιτροπή, κρίθηκε ότι πληρούνταν οι όροι για να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ανάθεση και την εντολή. Όσον αφορά τη χορήγηση, δεδομένου ότι η ανάλυση της Επιτροπής κάλυψε την ανάθεση και εντολή προμηθευτών μπαταριών για την παροχή μπαταριών σε παραγωγούς ηλεκτρικών ποδηλάτων σε μικρότερο από το κανονικό τίμημα και όχι τις επιδοτήσεις που έλαβαν οι προμηθευτές μπαταριών, ο ισχυρισμός αυτός κρίθηκε άνευ σημασίας και, ως εκ τούτου, απορρίφθηκε.

3.7.3.5.   Ατομικός χαρακτήρας

(489)

Όπως καταδεικνύεται στις αιτιολογικές σκέψεις 452 έως 474, διάφορα νομικά έγγραφα τα οποία αφορούν ειδικά επιχειρήσεις του κλάδου ηλεκτρικών ποδηλάτων καθοδηγούν τους προμηθευτές συντελεστών παραγωγής να παρέχουν μπαταρίες στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού. Με βάση τα έγγραφα αυτά, καταδεικνύεται ότι οι προμηθευτές συντελεστών παραγωγής παρέχουν μπαταρίες μόνο σε περιορισμένο αριθμό κλάδων παραγωγής/επιχειρήσεων που συμμορφώνονται με τις σχετικές πολιτικές της κινεζικής κυβέρνησης.

(490)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιδοτήσεις με τη μορφή παροχής μπαταριών έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού δεν είναι γενικά διαθέσιμες αλλά έχουν ατομικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Επιπλέον, κανένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν υπέβαλε στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η εν λόγω μορφή επιδοτήσεων βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια ή προϋποθέσεις κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.

3.7.3.6.   Όφελος

(491)

Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος αγόραζαν μπαταρίες στην εγχώρια αγορά από μη συνδεδεμένες εταιρείες, αλλά επίσης εισήγαν ορισμένες ποσότητες.

(492)

Λόγω της μερικής άρνησης συνεργασίας εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης, κανένας παραγωγός-προμηθευτής μπαταριών δεν υπέβαλε πληροφορίες στην Επιτροπή απαντώντας στο ειδικό ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στους προμηθευτές συντελεστών παραγωγής στην Κίνα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έπρεπε να βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία δυνάμει του άρθρου 28 του βασικού κανονισμού προκειμένου να προσδιορίσει το επίπεδο του οφέλους για τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος που αγόραζαν μπαταρίες στην εγχώρια αγορά. Τα διαθέσιμα στοιχεία αποτελούνταν από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τον μοναδικό προμηθευτή μπαταριών, ο οποίος είχε συνεργαστεί στην έρευνα. Όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 470, η Bafang, ως εξαρτημένη επιχείρηση που της είχε ανατεθεί η εφαρμογή εθνικής πολιτικής, πωλούσε κινητήρες στην οικεία εγχώρια αγορά σε αισθητά χαμηλότερες τιμές από τις αντίστοιχες τιμές εξαγωγής τους. Κατά συνέπεια, οι Κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς επωφελούνταν από την πώληση των μπαταριών έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού.

(493)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β) του βασικού κανονισμού, μόνο η κυβέρνηση είναι επιλέξιμη ως χορηγός επιδότησης. Δεδομένου ότι η Bafang είναι ιδιωτική εταιρεία, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως η κυβέρνηση, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο β), και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να είναι πάροχος επιδοτήσεων.

(494)

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρήθηκε ότι η εν λόγω παρατήρηση είναι άνευ αντικειμένου όσον αφορά το συμπέρασμα που συνήχθη στην αιτιολογική σκέψη 476· δηλαδή ότι οι προμηθευτές μπαταριών στους παραγωγούς ηλεκτρικών ποδηλάτων έχουν λάβει ανάθεση και εντολή από την κινεζική κυβέρνηση να παράσχουν αυτούς τους συντελεστές παραγωγής έναντι τιμήματος μικρότερου από το κανονικό.

3.7.3.7.   Υπολογισμός του ύψους της επιδότησης

(495)

Το όφελος για τις επιχειρήσεις του δείγματος υπολογίστηκε, επομένως, με σύγκριση των εγχώριων τιμών με τις εξαγωγικές τιμές που χρέωνε η Bafang σε μη συνδεδεμένους πελάτες κατά τη διάρκεια της ΠΕ. Πραγματοποιήθηκε προσαρμογή ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές όσον αφορά το κόστος μεταφοράς και τις επιβαρύνσεις επί των εισαγωγών. Η σύγκριση αυτή αφορούσε τις πωλήσεις πανομοιότυπων μοντέλων και είχε ως αποτέλεσμα διαφορά στην τιμή η οποία κυμαινόταν από 30 % έως 50 % κατά τη διάρκεια της ΠΕ. Το ποσοστό που υπολογίστηκε εφαρμόστηκε στις τιμές που κατέβαλλαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος για τις μπαταρίες που αγόραζαν από Κινέζους εγχώριους προμηθευτές.

(496)

Η Giant ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των μπαταριών που αγοράζονται τοπικά και των ηλεκτρικών ποδηλάτων που εξάγονται στην ΕΕ.

(497)

Στο πλαίσιο αυτό θεωρήθηκε ότι το όφελος που ορίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 491 έως 494 είναι προς όφελος των παραγωγών-εξαγωγέων ηλεκτρικών ποδηλάτων που αγοράζουν μπαταρίες στην εγχώρια αγορά έναντι μικρότερου από το κανονικό τιμήματος και δεν συνδέονται με συγκεκριμένα μοντέλα ηλεκτρικών ποδηλάτων που πωλήθηκαν. Ως εκ τούτου, συνήχθη το συμπέρασμα ότι ο όμιλος Giant είχε όφελος κατά την αγορά κινητήρων στην εγχώρια αγορά, σε στρεβλωμένες τιμές, λόγω της ανάθεσης και εντολής της κινεζικής κυβέρνησης που περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 462 έως 476. Με βάση τα παραπάνω, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(498)

Όσον αφορά τις προσαρμογές, η Bafang υποστήριξε ότι τα μεταφορικά έξοδα που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά ποδήλατα δεν μπορούν να αποτελούν κατάλληλο σημείο αναφοράς για τη μεταφορά μπαταριών και ζήτησε από την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν.

(499)

Σε συνέχεια των παρατηρήσεων αυτών, η Επιτροπή προέβη σε συμπληρωματική τελική κοινοποίηση στοιχείων στον ενδιαφερόμενο, παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, θεωρήθηκε ότι οι ζητούμενες πληροφορίες ήταν εμπιστευτικού χαρακτήρα και ότι τα στοιχεία της εταιρείας δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι ο ισχυρισμός αυτός δεν τεκμηριώνεται με αποδεικτικά στοιχεία. Ως προς το θέμα αυτό δεν υποβλήθηκαν περαιτέρω παρατηρήσεις.

(500)

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι τα στοιχεία της Bafang δεν αποτελούν κατάλληλο δείκτη αναφοράς στην περίπτωσή τους, δεδομένου ότι δεν είχαν αγοράσει μπαταρίες από την Bafang.

(501)

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται ότι, δεδομένης της μερικής συνεργασίας από την κινεζική κυβέρνηση και λόγω της έλλειψης συνεργασίας από οιονδήποτε άλλον προμηθευτή μπαταριών, η Επιτροπή ήταν αναγκασμένη να βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία· δηλαδή στις πληροφορίες που προσκόμισε η Bafang, τις οποίες η Επιτροπή μπορούσε να εξακριβώσει. Με βάση τα παραπάνω, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(502)

Το ύψος της επιδότησης προσδιορίστηκε στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος κατά τη διάρκεια της ΠΕ για τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος ως εξής:

Πίνακας 4

Παροχή μπαταριών έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού

Εταιρεία/όμιλος

Ποσοστό επιδότησης

Όμιλος Bodo Vehicle

6,91 %

Όμιλος Giant

0,38 %

Jinhua Vision Industry και Yongkang Hulong Electric Vehicle

5,51 %

Suzhou Rununion Motivity

8,97 %

Όμιλος Yadea

2,74 %

3.7.4.   Παροχή δικαιωμάτων χρήσης γης έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού

(a)   Εισαγωγή

(503)

Όλες οι εκτάσεις γης στη ΛΔΚ ανήκουν είτε στο κράτος είτε σε συνεταιρισμούς, που απαρτίζονται από χωριά ή κωμοπόλεις, προτού ο νόμιμος τίτλος τους ή ο τίτλος εμπράγματου δικαιώματος παραχωρηθεί ή μεταβιβαστεί σε εταιρικούς ή ιδιώτες ιδιοκτήτες. Όλα τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε αστικοποιημένες περιοχές ανήκουν στο κράτος και όλα τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές ανήκουν στα χωριά ή στις κωμοπόλεις.

(504)

Σύμφωνα με το συνταγματικό δίκαιο της ΛΔΚ και τη νομοθεσία για τη γη, οι εταιρείες και οι ιδιώτες μπορούν, ωστόσο, να αγοράζουν «δικαιώματα χρήσης γης». Η βιομηχανική γη μισθώνεται κανονικά για 50 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 50 έτη.

(505)

Σύμφωνα με την κινεζική κυβέρνηση, από τις 31 Αυγούστου 2006, δυνάμει του άρθρου 5 της ανακοίνωσης του Κρατικού Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση των κανονιστικών ρυθμίσεων για τη γη (GF[2006] αριθ. 31), τίτλος κατοχής βιομηχανικής γης μπορεί να χορηγηθεί μόνον από το κράτος σε βιομηχανικές επιχειρήσεις μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών ή παρόμοιας διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού στο πλαίσιο της οποίας η τελική τιμή συναλλαγής δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη τιμή προσφοράς. Η κινεζική κυβέρνηση εκτιμά ότι η αγορά γης στη ΛΔΚ είναι ελεύθερη και ότι το τίμημα που καταβάλλεται από βιομηχανική επιχείρηση για τον τίτλο μίσθωσης της γης αντικατοπτρίζει την αγοραία τιμή.

(b)   Νομική βάση

(506)

Η παροχή δικαιώματος χρήσης γης στην Κίνα εμπίπτει στον νόμο περί διοίκησης της γης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Μέρος της νομικής βάσης είναι, επιπλέον, τα ακόλουθα έγγραφα:

νόμος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας περί διοίκησης της αστικής ακίνητης περιουσίας (διάταγμα του προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αριθ. 18)·

μεταβατικοί κανονισμοί της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την εκχώρηση και μεταβίβαση του δικαιώματος στη χρήση γης κρατικής ιδιοκτησίας σε αστικές περιοχές·

κανονισμός για την εφαρμογή του νόμου περί διοικήσεως της γης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας [διάταγμα του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (2014) αριθ. 653]·

διάταξη σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης οικοδομήσιμης γης κρατικής ιδιοκτησίας μέσω διαγωνισμού, δημοπρασίας και προκήρυξης υποβολής προσφορών·

ανακοίνωση του Κρατικού Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση των κανονιστικών ρυθμίσεων για τη γη [GF(2006) αριθ. 31].

(c)   Πορίσματα της έρευνας

(507)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της «Διάταξης σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης οικοδομήσιμης γης κρατικής ιδιοκτησίας μέσω διαγωνισμού, δημοπρασίας και προκήρυξης υποβολής προσφορών», οι τοπικές αρχές ορίζουν τις τιμές της γης σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης γης στις αστικές περιοχές, το οποίο ενημερώνεται κάθε τρία έτη, και με την κυβερνητική βιομηχανική πολιτική.

(508)

Σε προηγούμενες έρευνες (57), η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τιμές που καταβάλλονταν για δικαιώματα χρήσης γης στη ΛΔΚ δεν ήταν αντιπροσωπευτικές μιας τιμής της αγοράς που καθορίζεται από τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης στην ελεύθερη αγορά, καθώς διαπιστώθηκε ότι το σύστημα δημοπρασιών ήταν ασαφές, αδιαφανές και δεν λειτουργούσε στην πράξη, καθώς και ότι οι τιμές καθορίζονταν αυθαίρετα από τις αρχές. Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη αιτιολογική σκέψη, οι αρχές ορίζουν τις τιμές σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης γης στις αστικές περιοχές, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων κριτηρίων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, να εξετάζεται επίσης η βιομηχανική πολιτική κατά τον καθορισμό της τιμής της βιομηχανικής γης, δηλαδή να χορηγείται, π.χ., προτιμησιακή πρόσβαση σε βιομηχανική γη σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους παραγωγής.

(509)

Από την παρούσα έρευνα δεν προέκυψαν αξιοσημείωτες αλλαγές ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κανένας από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος δεν είχε συμμετάσχει σε διαδικασία υποβολής προσφορών ή παρόμοια διαδικασία δημόσιας προσφοράς για οποιοδήποτε από τα δικαιώματα χρήσης γης που κατείχε, ούτε καν για τα δικαιώματα χρήσης γης που απέκτησε πρόσφατα. Τα δικαιώματα χρήσης γης που κατείχαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος χορηγούνταν από τις τοπικές αρχές με διαπραγμάτευση των τιμών.

(510)

Πέραν του συστήματος παρακολούθησης της αγοράς γης στις αστικές περιοχές, υπάρχει επίσης ένα σύστημα δυναμικής παρακολούθησης της αγοράς γης. Στην επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος σχετικά με τα ηλιακά πάνελ προέλευσης ΛΔΚ (58), η Επιτροπή έκρινε ότι οι τιμές στο σύστημα δυναμικής παρακολούθησης της αγοράς γης είναι υψηλότερες από τις ελάχιστες τιμές αναφοράς που ορίζει το σύστημα αξιολόγησης γης στις αστικές περιοχές και χρησιμοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή οι τελευταίες ενημερώνονταν μόλις κάθε τρία έτη, ενώ οι τιμές δυναμικής παρακολούθησης ενημερώνονταν ανά τρίμηνο. Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα, όπως και στην επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος που αναφέρεται ανωτέρω, δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι τιμές της γης βασίζονται στις τιμές δυναμικής παρακολούθησης. Ουσιαστικά, η κινεζική κυβέρνηση επιβεβαίωσε κατά την έρευνα σχετικά με τα ηλιακά πάνελ ότι το σύστημα δυναμικής παρακολούθησης των τιμών γης στις αστικές περιοχές παρακολούθησε τις διακυμάνσεις των επιπέδων των τιμών γης σε ορισμένες περιοχές (δηλαδή σε 105 πόλεις) της ΛΔΚ και είχε σχεδιαστεί για να αξιολογεί την εξέλιξη των τιμών γης. Ωστόσο, οι τιμές εκκίνησης στους διαγωνισμούς και στις δημοπρασίες βασίζονταν στις τιμές αναφοράς που έχει ορίσει το σύστημα αξιολόγησης γης. Επιπλέον, στην επίμαχη υπόθεση, οι όμιλοι εταιρειών του δείγματος έλαβαν τα αγροτεμάχιά τους μέσω απευθείας κατανομής. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι υπήρχε το προαναφερθέν σύστημα δεν άσκησε επιρροή, καθώς δεν ίσχυε για τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος.

(511)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ένας από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος έλαβε επιστροφές από τοπικές αρχές για αντιστάθμιση των τιμών τις οποίες είχε καταβάλει για τα δικαιώματα χρήσης γης που κατείχε, καθώς και ότι ένας άλλος παραγωγός-εξαγωγέας δεν κατέβαλε το πλήρες ποσό για τα δικαιώματα χρήσης γης.

(d)   Συμπέρασμα

(512)

Τα πορίσματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν ότι η κατάσταση όσον αφορά την παροχή και την απόκτηση γης στη ΛΔΚ είναι αδιαφανής και ότι οι τιμές συχνά καθορίζονταν αυθαίρετα από τις αρχές.

(513)

Μετά την κοινοποίηση, αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι το ανωτέρω συμπέρασμα βασίστηκε κυρίως στα πορίσματα των προηγούμενων ερευνών και ότι η Επιτροπή δεν παρουσίασε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η κατάσταση στην παρούσα έρευνα ήταν η ίδια. Η Επιτροπή σημειώνει ότι βρήκε αποδεικτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 509 έως 511 παραπάνω, τα οποία υποστήριξαν το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι τα πορίσματα των προηγούμενων ερευνών εξακολουθούσαν να ισχύουν. Επιπλέον, δεν υποβλήθηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν το αντίθετο. Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν. Συνεπώς, η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης γης από την κινεζική κυβέρνηση θα πρέπει να θεωρηθεί επιδότηση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) και του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού με τη μορφή παροχής αγαθών που προσπορίζει όφελος στις αποδέκτριες εταιρείες. Όπως αναλύεται στις αιτιολογικές σκέψεις 507 έως 510 ανωτέρω, στη ΛΔΚ δεν λειτουργεί η αγορά γης και η χρήση εξωτερικού σημείου αναφοράς (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 517 έως 527 κατωτέρω) αποδεικνύει ότι το ποσό που καταβλήθηκε για τα δικαιώματα χρήσης γης από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος είναι πολύ χαμηλότερο από τις κανονικές τιμές της αγοράς. Όσον αφορά την προτιμησιακή πρόσβαση σε βιομηχανική γη, από την οποία επωφελούνται εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους παραγωγής, στην τιμή την οποία ορίζουν οι τοπικές αρχές πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κυβερνητική βιομηχανική πολιτική, όπως αναφέρεται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 508. Στο πλαίσιο αυτής της βιομηχανικής πολιτικής, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 101, τα ηλεκτρικά ποδήλατα θεωρούνται νευραλγικός κλάδος παραγωγής της ελαφράς βιομηχανίας της Κίνας (59). Επιπλέον, η απόφαση αριθ. 40 του Κρατικού Συμβουλίου υπαγορεύει στις δημόσιες αρχές να διασφαλίζουν την εκχώρηση γης σε προωθούμενους κλάδους παραγωγής. Το άρθρο 18 της απόφασης αριθ. 40 καθιστά σαφές ότι οι κλάδοι παραγωγής που είναι «περιορισμένοι» δεν θα έχουν πρόσβαση σε δικαιώματα χρήσης της γης. Συνάγεται ότι η επιδότηση έχει ατομικό χαρακτήρα βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ) του βασικού κανονισμού, διότι η προτιμησιακή παροχή γης περιορίζεται σε εταιρείες που ανήκουν σε ορισμένους κλάδους παραγωγής και οι κυβερνητικές πρακτικές στον τομέα αυτόν είναι ασαφείς και αδιαφανείς.

(514)

Μετά την ανακοίνωση, ορισμένα μέρη υποστήριξαν ότι η Επιτροπή δεν τεκμηρίωσε τον προσδιορισμό του ατομικού χαρακτήρα στη βάση στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι η βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων είναι μεταξύ των βιομηχανιών αυτών που αποκτούν δικαιώματα χρήσης γης με προτιμησιακά επιτόκια.

(515)

Στο πλαίσιο αυτό, παραπέμπουμε στην αιτιολογική σκέψη 129 και ιδίως στην απόφαση 40 βάσει της οποίας προτιμησιακές πολιτικές για εκτάσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται για υποστηριζόμενα έργα. Όπως περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση 100, τα ηλεκτρικά ποδήλατα θεωρούνται νευραλγικός κλάδος παραγωγής. Αποτέλεσε επίσης αντικείμενο του 13ου προγράμματος για τα ποδήλατα που εξέδωσε η CBA, η οποία με τη σειρά της τελεί υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Κρατικού Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έκρινε ότι η βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων συγκαταλέγεται στις βιομηχανίες που έλαβαν δικαιώματα χρήσης γης με προτιμησιακά επιτόκια. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τα πορίσματα της έρευνας, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 507 έως 511. Επιπλέον, ο κλάδος παραγωγής ποδηλάτων αναφερόταν ήδη ως προωθούμενος κλάδος παραγωγής από το 11ο πενταετές πρόγραμμα για τα ποδήλατα, όπου στηριζόταν η αύξηση του όγκου παραγωγής για τα ποδήλατα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Αναφορές για τη βελτίωση και την ενίσχυση της βιομηχανίας ηλεκτρικών ποδηλάτων περιέχονταν επίσης σε σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε από την Κινεζική Ένωση Ποδηλάτων, στο οποίο συνοψίζονταν οι αναπτυξιακοί στόχοι που είχαν τεθεί σύμφωνα με το πνεύμα του 11ου πενταετούς προγράμματος για τα ποδήλατα (60). Με βάση τα παραπάνω, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(516)

Επομένως, η επιδότηση αυτή θεωρείται αντισταθμίσιμη.

(e)   Υπολογισμός του ύψους της επιδότησης

(517)

Όπως και σε προηγούμενες έρευνες (61) και σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο δ) σημείο ii) του βασικού κανονισμού, οι τιμές γης από το χωριστό τελωνειακό έδαφος Ταϊβάν, Πένγκου, Κίνμεν και Μάτσου («Κινεζική Ταϊπέι») χρησιμοποιήθηκαν ως εξωτερικός δείκτης αναφοράς (62). Ειδικότερα, η Επιτροπή άντλησε πληροφορίες σχετικά με τις τιμές βιομηχανικής γης από τον επίσημο δικτυακό τόπο (http://lvr.land.moi.gov.tw/login.action) τον οποίο δημιούργησε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ταϊβάν για τα κυριότερα βιομηχανικά πάρκα έξι πόλεων που βρίσκονται στη δυτική ακτή της Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Ταϊπέι, της Νέας Ταϊπέι, της πόλης Taoyuan, της πόλης Taichung, της πόλης Tainan και της πόλης Kaohsiung. Οι πληροφορίες που παρέχονται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρονται σε πραγματικές τιμές συναλλαγών και όχι σε προσφορές βιομηχανικής γης.

(518)

Μετά τη γνωστοποίηση, ένα ενδιαφερόμενο μέρος παρατήρησε ότι η Επιτροπή δεν είχε επιλέξει κατάλληλο εξωτερικό δείκτη αναφοράς για τις τιμές της γης, επειδή δεν προέβη σε ειδική ανάλυση των πραγματικών περιστατικών που σχετίζονται με τις αντίστοιχες θέσεις των παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος. Η Επιτροπή απέρριψε την παρατήρηση και σημείωσε ότι, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 517, η επιλογή της βασίζεται στις έξι περιφέρειες όπου είναι εγκατεστημένα τα περισσότερα βιομηχανικά πάρκα της Ταϊβάν. Δεδομένου ότι όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς που συμμετείχαν στο δείγμα βρίσκονται σε βιομηχανικές ζώνες στην Κίνα, ο παράγοντας της έδρας έχει ήδη ληφθεί υπόψη. Με βάση τα παραπάνω, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(519)

Το όφελος που προσπορίστηκαν οι αποδέκτες υπολογίζεται με τη συνεκτίμηση της διαφοράς μεταξύ του ποσού που πράγματι καταβλήθηκε από κάθε παραγωγό-εξαγωγέα του δείγματος για δικαιώματα χρήσης γης (δηλαδή, η πραγματική καταβληθείσα τιμή όπως αναφέρεται στη σύμβαση και, κατά περίπτωση, η τιμή που αναφέρεται στη σύμβαση μείον το ποσό των επιστροφών/επιχορηγήσεων από τις τοπικές κυβερνήσεις) και του ποσού που θα έπρεπε κανονικά να καταβληθεί βάσει του δείκτη αναφοράς της Κινεζικής Ταϊπέι.

(520)

Η Επιτροπή θεωρεί την Κινεζική Ταϊπέι κατάλληλο εξωτερικό δείκτη αναφοράς για τους εξής λόγους:

το συγκρίσιμο επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης, του ΑΕΠ και της οικονομικής δομής μεταξύ της Κινεζικής Ταϊπέι και των περισσότερων επαρχιών και πόλεων της ΛΔΚ στις οποίες έχουν την έδρα τους οι παραγωγοί-εξαγωγείς του δείγματος·

τη γειτνίαση της ΛΔΚ με την Κινεζική Ταϊπέι·

το υψηλό ποσοστό βιομηχανικής υποδομής τόσο στην Κινεζική Ταϊπέι όσο και σε πολλές επαρχίες της ΛΔΚ·

τους στενούς οικονομικούς δεσμούς και τις διασυνοριακές εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Κινεζικής Ταϊπέι και της ΛΔΚ·

την υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα σε πολλές από τις επαρχίες της ΛΔΚ και στην Κινεζική Ταϊπέι·

τις ομοιότητες μεταξύ του είδους της γης και των συναλλαγών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σχετικού δείκτη αναφοράς στην Κινεζική Ταϊπέι σε σχέση με τη ΛΔΚ· και

τα κοινά δημογραφικά, γλωσσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά μεταξύ της Κινεζικής Ταϊπέι και της ΛΔΚ.

(521)

Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε ότι ο εν λόγω δείκτης αναφοράς αποτελούσε αξιόπιστη πηγή δεδομένων που ήταν προσβάσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(522)

Μετά την ανακοίνωση, αρκετά μέρη υποστήριξαν ότι η Κινεζική Ταϊπέι δεν ήταν ο κατάλληλος εξωτερικός δείκτης αναφοράς. Ισχυρίστηκαν ότι οι ομοιότητες και η σχέση μεταξύ της ΛΔΚ και της Κινεζικής Ταϊπέι που περιγράφονται στην αιτιολογική σκέψη 520, αντικατοπτρίζουν μόνο την κατάσταση κατά τα πρόσφατα έτη αντί του έτους κατά το οποίο αποκτήθηκε το δικαίωμα χρήσης της γης.

(523)

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο υπολογιζόμενος δείκτης αναφοράς προσαρμόστηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τις μεταβολές που είχαν επέλθει με την πάροδο του χρόνου λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 527 κατωτέρω. Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι ορισμένα δικαιώματα χρήσης γης είχαν αποκτηθεί πολύ παλαιότερα είχε ήδη ληφθεί υπόψη.

(524)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι η Ταϊλάνδη θα ήταν πιο κατάλληλη από την Κινεζική Ταϊπέι, λόγω της καλύτερης συγκρισιμότητας της οικονομικής ανάπτυξης και της πυκνότητας του πληθυσμού. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι η Ταϊλάνδη έχει υψηλό βαθμό βιομηχανικής υποδομής. Μετά την εξέταση του ισχυρισμού, η Επιτροπή θεώρησε ότι η επιλογή της Κινεζικής Ταϊπέι, ως κατάλληλου εξωτερικού δείκτη αναφοράς και σύγκρισης, βασιζόταν στην εξέταση διαφόρων παραγόντων που απαριθμούνται στην αιτιολογική σκέψη 520, οι οποίοι δικαιολογούν την επιλογή της ως αξιόπιστου δείκτη συγκριτικής αξιολόγησης. Με βάση τα παραπάνω, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(525)

Επιπλέον, ένα ενδιαφερόμενο μέρος υποστήριξε ότι η μεθοδολογία της Επιτροπής για τον καθορισμό εξωτερικού σημείου αναφοράς για τις τιμές της γης ήταν εσφαλμένη και πρότεινε να χρησιμοποιηθεί η Ινδία αντί της Κινεζικής Ταϊπέι, για τους ακόλουθους λόγους:

Οι τιμές βιομηχανικής γης συλλέγονταν από έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών βιομηχανικών περιοχών στις πολιτείες του Bihar, Μαχαράστρα και Tamil Nadu.

Αυτές οι τρείς πολιτείες είναι ιδιαίτερα εκβιομηχανισμένες και διαθέτουν υψηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και βιομηχανικές υποδομές παρόμοιες με την Κίνα.

Αυτές οι τρείς πολιτείες βρίσκονται γεωγραφικά κοντά η μία στην άλλη και στην Κίνα.

Υπάρχουν ισχυροί οικονομικοί δεσμοί και διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ινδίας και Κίνας.

Οι 22 πόλεις έχουν παρόμοια πληθυσμιακή πυκνότητα με κινεζικές βιομηχανικές πόλεις.

Τέλος, τα δεδομένα που αφορούν τις τιμές βιομηχανικής γης είναι δημόσια διαθέσιμα στην Ινδία.

(526)

Επομένως, ο ισχυρισμός του μέρους αυτού δεν έλαβε υπόψη ένα κρίσιμο στοιχείο στην ανάλυσή του, ήτοι το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης των εν λόγω επαρχιών. Σύμφωνα με δημόσιες πηγές, το επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των εν λόγω ινδικών επαρχιών είναι πολύ χαμηλότερο από εκείνο των πόλεων/επαρχιών όπου εδρεύουν οι παραγωγοί-εξαγωγείς. Πράγματι, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Maharashtra (63), που είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις επαρχίες, ανερχόταν μόνο σε 2 500 δολάρια ΗΠΑ το 2017-2018, ενώ το χαμηλότερο επίπεδο που διαπιστώθηκε για τους κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς ανήλθε σε 7 932 USD για την Jinhua το 2012 (64). Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την Kunshan (65), που καταχωρίστηκε ως υπ' αριθ. 1 του συνόλου των κινεζικών πόλεων σε επίπεδο επαρχίας, ανήλθε το 2016 (66) σε πάνω από 20 000 δολάρια. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και των παραγόντων που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 520, ο εν λόγω ισχυρισμός έπρεπε να απορριφθεί.

(527)

Η Επιτροπή υπολόγισε τη σταθμισμένη μέση τιμή της γης με βάση τις συναλλαγές πώλησης γης στις έξι πόλεις που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 517. Τέτοια δεδομένα ήταν διαθέσιμα μόνον από τον Αύγουστο του 2013 και μετά. Κατά συνέπεια, για την περίοδο που άρχισε μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η Επιτροπή χρησιμοποίησε τις πραγματικές τιμές του Υπουργείου Εσωτερικών της Ταϊβάν. Όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης γης που αποκτήθηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, οι παρελθοντικές τιμές κατασκευάστηκαν βάσει της εξέλιξης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού στην Ταϊβάν, όπως συνέβη και σε προηγούμενες έρευνες. Ειδικότερα, η Επιτροπή διόρθωσε τη σταθμισμένη μέση τιμή γης ανά τετραγωνικό μέτρο που καθορίστηκε για την Ταϊβάν με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές σε δολάρια ΗΠΑ για την Ταϊβάν, όπως δημοσιεύτηκαν από το ΔΝΤ για το 2015.

(528)

Μετά την κοινοποίηση, αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι η μέθοδος που χρησιμοποίησε η Επιτροπή για τον υπολογισμό των ιστορικών τιμών γης δεν αντικατοπτρίζουν τις κανονικές τιμές της αγοράς. Ισχυρίστηκαν ότι η Επιτροπή δεν στηρίχθηκε σε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η εξέλιξη των τιμών της γης ακολούθησε παρόμοια τάση με εκείνη του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός δεν τεκμηριώθηκε με αποδεικτικά στοιχεία. Επομένως, αυτός ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(529)

Δύο ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν επίσης ότι δεν έλαβαν κανένα όφελος από τα δικαιώματα χρήσης γης, αφού i) το μίσθωμα αντικατοπτρίζεται στο κόστος παραγωγής των εταιρειών· ii) το μίσθωμα που καταβάλλεται στη συνδεδεμένη εταιρεία καθορίστηκε σύμφωνα με τους όρους της αγοράς ή με ισότιμους όρους και iii) εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε ωφέλεια δεν είχε περάσει από τη συνδεδεμένη εταιρεία. Ένας από τους παραγωγούς-εξαγωγείς, επιπλέον, ισχυρίσθηκε ότι η συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία είχε αποκτήσει τα δικαιώματα χρήσης γης με ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο τελευταίος ισχυρίστηκε επίσης ότι, σε κάθε περίπτωση, το μίσθωμα που καταβάλλεται στο συνδεδεμένο μέρος για δικαιώματα χρήσης γης πρέπει να αφαιρούνται από τον υπολογισμό του οφέλους.

(530)

Όσον αφορά τον καθορισμό του μισθώματος που καταβλήθηκε στη συνδεδεμένη εταιρεία, κανένας από τους εν λόγω παραγωγούς-εξαγωγείς δεν υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής προσφορών στην οποία συμμετείχε, βάσει των ισχυρισμών, η συνδεδεμένη εταιρεία προκειμένου να αποκτήσει δικαιώματα χρήσης γης, δηλαδή δεν υποβλήθηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο προς στήριξη αυτού του ισχυρισμού. Επομένως, οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν.

(531)

Όσον αφορά τον υπολογισμό του οφέλους, υπενθυμίζεται ότι τα δικαιώματα χρήσης γης στην Κίνα, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 507 και επόμενες, διαπιστώθηκε ότι προβλέπεται μικρότερη από την κανονική αποζημίωση στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων. Επιπλέον, τα εν λόγω μέρη δεν προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά στην Κίνα. Τέλος, το όφελος υπολογίζεται σε επίπεδο ομίλου και οι διεταιρικές συναλλαγές έχουν ουδέτερη επίπτωση στον συνολικό υπολογισμό. Συνεπώς, οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν..

(532)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, το ποσό της επιδότησης κατανεμήθηκε κατά την ΠΕ με βάση την κανονική διάρκεια του δικαιώματος χρήσης γης για βιομηχανική χρήση, δηλαδή τα 50 έτη. Το ποσό αυτό κατανεμήθηκε στη συνέχεια στον συνολικό αντίστοιχο κύκλο εργασιών της εταιρείας στη διάρκεια της ΠΕ, επειδή η επιδότηση δεν εξαρτάται από τις εξαγωγικές επιδόσεις και δεν χορηγήθηκε ανάλογα με τις παρασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(533)

Το ύψος της επιδότησης προσδιορίστηκε στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος κατά τη διάρκεια της ΠΕ για τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος ως εξής:

Πίνακας 5

Παροχή δικαιωμάτων χρήσης γης έναντι τιμήματος χαμηλότερου του κανονικού

Εταιρεία/όμιλος

Ποσοστό επιδότησης

Όμιλος Bodo Vehicle

1,42 %

Όμιλος Giant

0,91 %

Jinhua Vision Industry και Yongkang Hulong Electric Vehicle

0,62 %

Suzhou Rununion Motivity

1,46 %

Όμιλος Yadea

0,43 %

3.8.   Προγράμματα απαλλαγής και μείωσης άμεσων φόρων

3.8.1.   Προνόμια σχετικά με τον ΦΕΕ για επιχειρήσεις υψηλής και νέας τεχνολογίας

(534)

Σύμφωνα με τον νόμο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τον φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων («νόμος για τον ΦΕΕ»), στις επιχειρήσεις υψηλής και νέας τεχνολογίας στις οποίες είναι ανάγκη το κράτος να παρέχει βασική στήριξη παραχωρείται μειωμένος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων ύψους 15 % αντί για τον κανονικό φορολογικό συντελεστή ύψους 25 %.

(a)   Νομική βάση

(535)

Η νομική βάση αυτού του προγράμματος είναι το άρθρο 28 του νόμου για τον ΦΕΕ και το άρθρο 93 των κανόνων εφαρμογής του νόμου της ΛΔΚ για τον φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων, καθώς και:

η εγκύκλιος του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Υπουργείου Οικονομικών και της Κρατικής Διοικητικής Αρχής Φορολογίας για την αναθεώρηση και τη δημοσίευση των «Διοικητικών μέτρων για την αναγνώριση των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας» G.K.F.H. (2016) αριθ. 32