10.1.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 8/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/27 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2018

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 1, το άρθρο 27 παράγραφος 1, το άρθρο 62 παράγραφοι 14 και 15, το άρθρο 72 παράγραφος 5 και το άρθρο 74 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 (2) της Επιτροπής καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για ορισμένα πτυχία χειριστών και για τη μετατροπή εθνικών πτυχίων χειριστών και εθνικών πτυχίων ιπτάμενων μηχανικών σε πτυχία χειριστών, καθώς και τους όρους αποδοχής των πτυχίων από τρίτες χώρες. Καθορίζει επίσης κανόνες για τα ιατρικά πιστοποιητικά των χειριστών, τους όρους μετατροπής των εθνικών ιατρικών πιστοποιητικών και την πιστοποίηση των αεροϊατρικών εξεταστών και περιέχει διατάξεις για την ιατρική καταλληλότητα των πληρωμάτων του θαλάμου επιβατών.

(2)

Κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 διαπιστώθηκε ότι ορισμένες διατάξεις του περιέχουν σφάλματα διατύπωσης ή ότι είναι αμφίσημες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα εφαρμογής και προβλήματα στην εξασφάλιση ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία σε όλα τα κράτη μέλη. Επομένως, αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να διευκρινιστούν και να διορθωθούν.

(3)

Κατά τις επιθεωρήσεις τυποποίησης που διεξήγαγε ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας («ο Οργανισμός») και τις συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων ιατρών που διοργάνωσε ο Οργανισμός διαπιστώθηκαν αρκετά κενά στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια και κατά συνέπεια πρέπει να αντιμετωπισθούν.

(4)

Μετά το ατύχημα της πτήσης 9525 της Germanwings, η ειδική ομάδα της Germanwings υπό την καθοδήγηση του Οργανισμού εντόπισε ορισμένες περιπτώσεις διακινδύνευσης της ασφάλειας και εξέδωσε έξι συστάσεις για τον μετριασμό τους (3). Τέσσερις εξ αυτών, και συγκεκριμένα η σύσταση 2 «Αξιολόγηση της ψυχικής υγείας του πληρώματος πτήσης», η σύσταση 3 «Πρόληψη της κατάχρησης οινοπνευματωδών ποτών και άλλων ψυχοδραστικών ουσιών από το πλήρωμα πτήσης», η σύσταση 4 «Εκπαίδευση, εποπτεία και δίκτυο αεροϊατρικών εξεταστών» και η σύσταση 5 «Δημιουργία ευρωπαϊκού αποθετηρίου αεροϊατρικών δεδομένων», αφορούν τροποποιήσεις των κανόνων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 για τα ιατρικά πιστοποιητικά του ιπτάμενου προσωπικού. Είναι σκόπιμο να αναληφθεί πλέον δράση με βάση τις εν λόγω τέσσερις συστάσεις.

(5)

Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 για τις ιατρικές απαιτήσεις και την αεροϊατρική εξέταση θα πρέπει να ευθυγραμμισθούν με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/340 της Επιτροπής (4).

(6)

Ο Οργανισμός υπέβαλε σχέδιο εκτελεστικών κανόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τη γνώμη 09/2016.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 127 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 2 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 22α), 22β) και 22γ):

«22α)   “τμήμα ARO.RAMP”: το τμήμα RAMP του παραρτήματος II του κανονισμού για τις πτητικές λειτουργίες·

22β)   “αυτόματη επικύρωση”: η χωρίς διατυπώσεις αποδοχή άδειας πληρώματος πτήσης επικυρωμένης από συμβαλλόμενο κράτος του ΔΟΠΑ που περιλαμβάνεται στο συνημμένο ΔΟΠΑ, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με το παράρτημα I της σύμβασης του Σικάγου·

22γ)   “συνημμένο ΔΟΠΑ”: έγγραφο που επισυνάπτεται σε αυτόματα επικυρωμένη άδεια πληρώματος πτήσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου, το οποίο αναφέρεται στο στοιχείο XIII της άδειας πληρώματος πτήσης·»·

2)

το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

3)

το παράρτημα VI τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 25.11.2011, σ. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/news/doc/2015-07-17-germanwings-report/germanwings-task-force-final-report.pdf

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/340 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2015, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις άδειες και τα πιστοποιητικά ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 805/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L 63 της 6.3.2015, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

Τα τμήματα Α και Β αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΤΜΗΜΑ A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Γενικά

MED.A.001   Αρμόδια αρχή

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-MED), αρμόδια αρχή είναι:

α)

για τα αεροϊατρικά κέντρα (AeMC):

(1)

η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) έχει τον κύριο τόπο της δραστηριότητάς του·

(2)

ο Οργανισμός, εάν το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) είναι εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα·

β)

για τους αεροϊατρικούς εξεταστές (AME):

(1)

η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME) έχει τον κύριο τόπο της δραστηριότητάς του·

(2)

εάν ο κύριος τόπος δραστηριότητας αεροϊατρικού εξεταστή (AME) βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος στην οποία ο ΑΜΕ υποβάλλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού ΑΜΕ·

γ)

για τους ιατρούς γενικής ιατρικής (GMP), η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο δηλώνει τη δραστηριότητά του ο ιατρός γενικής ιατρικής (GMP)·

δ)

για τους ιατρούς εργασίας (OHMP) που αξιολογούν την κατάσταση της υγείας των πληρωμάτων του θαλάμου επιβατών, η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο δηλώνει τη δραστηριότητά του ο ιατρός εργασίας.

MED.A.005   Πεδίο εφαρμογής

Στο παρόν παράρτημα (Μέρος-MED) καθορίζονται οι απαιτήσεις για:

α)

την έκδοση, την ισχύ, την επανεπικύρωση και την ανανέωση του ιατρικού πιστοποιητικού που απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων πτυχίου χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή·

β)

την ιατρική καταλληλότητα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών·

γ)

την πιστοποίηση των αεροϊατρικών εξεταστών (AME)·

δ)

την ειδίκευση των ιατρών γενικής ιατρικής (GMP) και των ιατρών εργασίας (OHMP).

MED.A.010   Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-MED), νοείται ως:

—   “περιορισμός”: όρος που εγγράφεται στο ιατρικό πιστοποιητικό ή στην ιατρική έκθεση μέλους πληρώματος του θαλάμου επιβατών, ο οποίος πρέπει να τηρείται κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του πτυχίου ή της βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας πληρώματος του θαλάμου επιβατών·

—   “αεροϊατρική εξέταση”: η επιθεώρηση, η ψηλάφηση, η επίκρουση, η ακρόαση ή κάθε άλλο μέσο διερεύνησης ειδικά για τον προσδιορισμό της κατάστασης της υγείας με σκοπό την άσκηση των δικαιωμάτων του πτυχίου ή των καθηκόντων ασφαλείας του πληρώματος του θαλάμου επιβατών·

—   “αεροϊατρική αξιολόγηση”: γνωμάτευση για την κατάσταση της υγείας του αιτούντος με βάση την αξιολόγησή του, όπως απαιτείται κατά το παρόν παράρτημα (Μέρος-MED) και οι περαιτέρω εξετάσεις και ιατρικές δοκιμασίες εφόσον αυτό ενδείκνυται κλινικά·

—   “σημαντική”: διαβάθμιση παθολογικής κατάστασης, το αποτέλεσμα της οποίας θα εμπόδιζε την ασφαλή άσκηση των δικαιωμάτων του πτυχίου ή των καθηκόντων ασφαλείας πληρώματος του θαλάμου επιβατών·

—   “αιτών”: πρόσωπο που αιτείται ιατρικό πιστοποιητικό, ή είναι κάτοχος αυτού, το οποίο υποβάλλεται σε αεροϊατρική αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του με σκοπό την ασφαλή άσκηση των δικαιωμάτων του πτυχίου ή των καθηκόντων ασφαλείας πληρώματος του θαλάμου επιβατών·

—   “ιατρικό ιστορικό”: εξιστόρηση ή αρχείο των ασθενειών, τραυματισμών, θεραπειών ή άλλων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αξιολόγηση/-εις ακαταλληλότητας ή περιορισμός ιατρικού πιστοποιητικού, που σχετίζονται ή ενδέχεται να σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση της υγείας αιτούντος και την κατάσταση της υγείας του από πλευράς αεροϊατρικής·

—   “αρχή αδειοδότησης”: η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που εξέδωσε το πτυχίο ή στην οποία πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για την έκδοση πτυχίου ή, όταν πρόσωπο δεν έχει υποβάλει ακόμη αίτηση για την έκδοση πτυχίου, η αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με τη FCL.001 του παραρτήματος I (Μέρος-FCL)·

—   “οπτοχρωματικά ασφαλής”: η ικανότητα αιτούντος να διακρίνει εύκολα τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και να ταυτοποιεί ορθά τα έγχρωμα φώτα της αεροπορίας·

—   “διερεύνηση”: αξιολόγηση υπόνοιας παθολογικής κατάστασης αιτούντος με εξετάσεις και δοκιμασίες, προκειμένου να εξακριβωθεί η ύπαρξη ή μη παθολογικής κατάστασης·

—   “διαπιστευμένη ιατρική γνωμάτευση”: το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν ένας ή περισσότεροι εμπειρογνώμονες ιατροί και αποδέχεται η αρχή αδειοδότησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις, για τον σκοπό της συγκεκριμένης περίπτωσης, κατόπιν διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες πτητικών λειτουργιών ή άλλους εμπειρογνώμονες, εφόσον απαιτείται, το οποίο περιλαμβάνει αξιολόγηση της επιχειρησιακής διακινδύνευσης·

—   “κατάχρηση ουσιών”: η χρήση μίας ή περισσότερων ψυχοδραστικών ουσιών από το ιπτάμενο προσωπικό κατά τρόπο που, άλλως ή συνδυαστικά:

α)

συνιστά άμεσο κίνδυνο για τον χρήστη ή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία ή την ευημερία άλλων·

β)

προκαλεί ή επιδεινώνει επαγγελματικό, κοινωνικό, διανοητικό ή σωματικό πρόβλημα ή διαταραχή·

—   “ψυχοδραστικές ουσίες”: το οινόπνευμα, τα οπιοειδή, τα κανναβινοειδή, τα ηρεμιστικά και τα υπνωτικά, η κοκαΐνη, άλλα ψυχοδιεγερτικά, παραισθησιογόνα και πτητικοί διαλύτες, πλην της καφεΐνης και του καπνού·

—   “διαθλαστικό σφάλμα”: η απόκλιση από την εμμετρωπία, μετρούμενη με τυποποιημένες μεθόδους σε διοπτρίες στον πλέον αμετρωπικό μεσημβρινό.

MED.A.015   Ιατρικό απόρρητο

Όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αεροϊατρικές εξετάσεις, αξιολογήσεις και πιστοποίηση διασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή την τήρηση του ιατρικού απορρήτου.

MED.A.020   Υποβάθμιση της κατάστασης υγείας

α)

Οι κάτοχοι πτυχίου δεν ασκούν τα δικαιώματα του πτυχίου τους και των σχετικών ειδικοτήτων ή των πιστοποιητικών και οι μαθητευόμενοι χειριστές δεν εκτελούν ποτέ πτήση σόλο όταν:

(1)

έχουν επίγνωση οποιασδήποτε υποβάθμισης της κατάστασης της υγείας τους, η οποία ενδέχεται να τους καταστήσει ανίκανους να ασκούν με ασφάλεια τα εν λόγω δικαιώματα·

(2)

λαμβάνουν ή χρησιμοποιούν οποιοδήποτε συνταγογραφημένο ή μη φάρμακο το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει την ασφαλή άσκηση των δικαιωμάτων του εφαρμοστέου πτυχίου·

(3)

υποβάλλονται σε οποιαδήποτε ιατρική, χειρουργική ή άλλη θεραπεία η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την ασφαλή άσκηση των δικαιωμάτων του εφαρμοστέου πτυχίου.

β)

Επιπλέον, οι κάτοχοι ιατρικού πιστοποιητικού ζητούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πριν από την άσκηση των δικαιωμάτων του πτυχίου τους, αεροϊατρικές συμβουλές από το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), τον αεροϊατρικό εξεταστή (AME) ή τον ιατρό γενικής ιατρικής (GMP), αναλόγως, όταν:

(1)

έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή επεμβατική διαδικασία,

(2)

έχουν αρχίσει την τακτική λήψη φαρμακευτικής αγωγής,

(3)

έχουν υποστεί σημαντικό σωματικό τραυματισμό ο οποίος συνεπάγεται αδυναμία λειτουργίας ως μέλος ιπτάμενου πληρώματος,

(4)

έπασχαν από σοβαρή ασθένεια η οποία συνεπάγεται αδυναμία λειτουργίας ως μέλος ιπτάμενου πληρώματος,

(5)

κυοφορούν,

(6)

έχουν νοσηλευθεί σε νοσοκομείο ή ιατρική κλινική,

(7)

χρειάζονται για πρώτη φορά διορθωτικούς φακούς όρασης.

γ)

Στην περίπτωση του στοιχείου β):

(1)

οι κάτοχοι ιατρικών πιστοποιητικών των κατηγοριών 1 και 2 ζητούν τη συμβουλή αεροϊατρικού κέντρου (AeMC) ή αεροϊατρικού εξεταστή (AME). Στην περίπτωση αυτή, το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME) αξιολογεί την κατάσταση της υγείας τους και αποφασίζει κατά πόσον είναι ικανοί να ασκήσουν και πάλι τα δικαιώματά τους·

(2)

οι κάτοχοι ιατρικών πιστοποιητικών πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών ζητούν τη συμβουλή αεροϊατρικού κέντρου (AeMC), αεροϊατρικού εξεταστή (AME) ή του ιατρού γενικής ιατρικής (GMP) που υπέγραψε το ιατρικό πιστοποιητικό. Στην περίπτωση αυτή, το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME) ή ο ιατρός γενικής ιατρικής (GMP) αξιολογεί την κατάσταση της υγείας τους και αποφασίζει κατά πόσον είναι ικανοί να ασκήσουν και πάλι τα δικαιώματά τους·

δ)

Τα μέλη πληρώματος του θαλάμου επιβατών δεν εκτελούν καθήκοντα σε αεροσκάφος και, κατά περίπτωση, δεν ασκούν τα δικαιώματα της οικείας βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας πληρώματος του θαλάμου επιβατών όταν έχουν επίγνωση ότι έχει υποβαθμισθεί η κατάσταση της υγείας τους, εφόσον η εν λόγω κατάσταση ενδέχεται να τους καταστήσει ανίκανους να εκτελούν τα οικεία καθήκοντα και ευθύνες ασφαλείας.

ε)

Επιπλέον, σε περίπτωση εμφάνισης παθολογικής κατάστασης αναφερόμενης στο στοιχείο β) σημεία 1 έως 5, τα μέλη πληρώματος του θαλάμου επιβατών ζητούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη συμβουλή αεροϊατρικού εξεταστή (AME), αεροϊατρικού κέντρου (AeMC) ή ιατρού εργασίας (OHMP), αναλόγως. Στην περίπτωση αυτή, ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME), το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή ο ιατρός εργασίας (OHMP) αξιολογεί την κατάσταση της υγείας των μελών πληρώματος του θαλάμου επιβατών και αποφασίζει κατά πόσον είναι σε θέση να ασκούν και πάλι τα οικεία καθήκοντα ασφάλειας.

MED.A.025   Υποχρεώσεις αεροϊατρικών κέντρων (AeMC), αεροϊατρικών εξεταστών (AME), ιατρών γενικής ιατρικής (GMP) και ιατρών εργασίας (OHMP)

α)

Κατά τη διενέργεια των αεροϊατρικών εξετάσεων και αεροϊατρικών αξιολογήσεων σύμφωνα με το παρόν παράρτημα (Μέρος-MED), το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME), ο ιατρός γενικής ιατρικής (GMP) και ο ιατρός εργασίας (OHMP):

(1)

διασφαλίζουν ότι η επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο είναι εφικτή χωρίς γλωσσικά εμπόδια·

(2)

ενημερώνουν τον αιτούντα για τις συνέπειες της υποβολής ελλιπών, ανακριβών ή ψευδών δηλώσεων όσον αφορά το ιατρικό ιστορικό του·

(3)

γνωστοποιούν στην αρχή αδειοδότησης ή, στην περίπτωση κατόχων βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας πληρώματος του θαλάμου επιβατών, στην αρμόδια αρχή εάν ο αιτών παρέσχε ελλιπείς, ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά το ιατρικό ιστορικό του·

(4)

γνωστοποιούν στην αρχή αδειοδότησης ότι ο αιτών απέσυρε την αίτησή του για ιατρικό πιστοποιητικό σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας.

β)

Μετά την ολοκλήρωση των αεροϊατρικών εξετάσεων και αξιολογήσεων, το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME), ο ιατρός γενικής ιατρικής (GMP) και ο ιατρός εργασίας (OHMP):

(1)

ενημερώνουν τον αιτούντα εάν είναι κατάλληλος, ακατάλληλος ή εάν παραπέμπεται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης, σε αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή σε αεροϊατρικό εξεταστή (AME), αναλόγως·

(2)

ενημερώνουν τον αιτούντα για κάθε περιορισμό που ενδέχεται να οριοθετήσει την πτητική του εκπαίδευση ή τα δικαιώματα του πτυχίου του ή της βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας μέλους του πληρώματος του θαλάμου επιβατών, αναλόγως·

(3)

εάν ο αιτών κριθεί ακατάλληλος, ενημερώνεται ότι έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεξέταση της απόφασης σύμφωνα με τις διαδικασίες της αρμόδιας αρχής·

(4)

για τους αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό, υποβάλλουν χωρίς καθυστέρηση στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης υπογεγραμμένη ή ηλεκτρονικά επικυρωμένη έκθεση, η οποία περιέχει τα αναλυτικά αποτελέσματα των αεροϊατρικών εξετάσεων και αξιολογήσεων που απαιτούνται για την κατηγορία του ιατρικού πιστοποιητικού και αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, του εντύπου της εξέτασης και του ιατρικού πιστοποιητικού·

(5)

ενημερώνουν τον αιτούντα για την ευθύνη του σε περίπτωση υποβάθμισης της κατάστασης της υγείας του, σύμφωνα με τη MED.A.020.

γ)

Εφόσον απαιτείται διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης σύμφωνα με το παρόν παράρτημα (Μέρος-MED), το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) και ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME) ακολουθούν τη διαδικασία που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή.

δ)

Τα αεροϊατρικά κέντρα (AeMC), οι αεροϊατρικοί εξεταστές (AME), οι ιατροί γενικής ιατρικής (GMP) και οι ιατροί εργασίας (OHMP) φυλάσσουν αρχεία με τα στοιχεία των αεροϊατρικών εξετάσεων και αξιολογήσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το παρόν παράρτημα (Μέρος-MED) και τα αποτελέσματά τους επί τουλάχιστον 10 έτη ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον το προσδιορίζει η εθνική νομοθεσία.

ε)

Τα αεροϊατρικά κέντρα (AeMC), οι αεροϊατρικοί εξεταστές (AME), οι ιατροί γενικής ιατρικής (GMP) και οι ιατροί εργασίας (OHMP) υποβάλλουν στον ιατρικό αξιολογητή της αρμόδιας αρχής, κατόπιν αιτήματος, κάθε αεροϊατρικό αρχείο και έκθεση και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που απαιτείται για:

(1)

ιατρικά πιστοποιητικά·

(2)

λειτουργίες εποπτείας.

στ)

Τα αεροϊατρικά κέντρα (AeMC) και οι αεροϊατρικοί εξεταστές (AME) εισάγουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία που περιέχει το Ευρωπαϊκό Αποθετήριο Αεροϊατρικών Δεδομένων σύμφωνα με την ARA.MED.160 στοιχείο δ).

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Απαιτήσεις για ιατρικά πιστοποιητικά

MED.A.030   Ιατρικά πιστοποιητικά

α)

Μαθητευόμενος χειριστής εκτελεί πτήσεις σόλο μόνον εφόσον είναι κάτοχος ιατρικού πιστοποιητικού το οποίο απαιτείται από το αντίστοιχο πτυχίο.

β)

Αιτών πτυχίο, σύμφωνα με το παράρτημα I (Μέρος-FCL), είναι κάτοχος ιατρικού πιστοποιητικού εκδοθέντος σύμφωνα με το παρόν παράρτημα (Μέρος-MED) και ενδεδειγμένου για τα δικαιώματα του πτυχίου για το οποίο υποβάλλει αίτηση.

γ)

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων:

(1)

πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL), ο χειριστής είναι κάτοχος τουλάχιστον έγκυρου ιατρικού πιστοποιητικού LAPL·

(2)

πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών (PPL), πτυχίου χειριστή ανεμοπτέρου (SPL) ή πτυχίου χειριστή αερόστατου (BPL), ο χειριστής είναι κάτοχος τουλάχιστον έγκυρου ιατρικού πιστοποιητικού της κατηγορίας 2·

(3)

πτυχίου χειριστή ανεμοπτέρου (SPL) ή πτυχίου χειριστή αερόστατου (BPL) για εμπορικές πτήσεις ανεμοπτέρων ή αερόστατων, ο χειριστής είναι κάτοχος τουλάχιστον έγκυρου ιατρικού πιστοποιητικού της κατηγορίας 2·

(4)

πτυχίου χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών (CPL), πτυχίου χειριστή πολλαπλών πληρωμάτων (MPL) ή πτυχίου χειριστή αεροπορικών γραμμών (ATPL), ο χειριστής είναι κάτοχος έγκυρου ιατρικού πιστοποιητικού της κατηγορίας 1.

δ)

Εάν στο πτυχίο PPL ή LAPL προστεθεί ειδικότητα νυκτερινής πτήσης, ο κάτοχος του πτυχίου είναι οπτοχρωματικά ασφαλής.

ε)

Εάν προστεθεί στο πτυχίο PPL ειδικότητα πτήσης με όργανα ή ειδικότητα πτήσης με όργανα επί διαδρομής, ο κάτοχος του πτυχίου υποβάλλεται σε εξετάσεις ακοομέτρησης καθαρών τόνων ανάλογα με την περιοδικότητα και το πρότυπο που απαιτείται για τους κατόχους ιατρικών πιστοποιητικών της κατηγορίας 1.

στ)

Κάτοχος πτυχίου δεν διαθέτει ποτέ περισσότερα του ενός ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα σύμφωνα με το παρόν παράρτημα (Μέρος-MED).

MED.A.035   Αίτηση για την έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού

α)

Οι αιτήσεις για την έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού υποβάλλονται με τη μορφή και τον τρόπο που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή.

β)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό προσκομίζουν στο αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), τον αεροϊατρικό εξεταστή (AME) ή στον ιατρό γενικής ιατρικής (GMP), αναλόγως:

(1)

απόδειξη των στοιχείων ταυτότητάς τους,

(2)

υπογεγραμμένη δήλωση:

i)

ιατρικών συμβάντων που αφορούν το ιατρικό τους ιστορικό,

ii)

εάν έχουν υποβάλει στο παρελθόν αίτηση ή έχουν υποβληθεί σε αεροϊατρική εξέταση για την έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού και, εάν ναι, από ποιον και με ποιο αποτέλεσμα,

iii)

εάν έχουν αξιολογηθεί ως ακατάλληλοι ή εάν το ιατρικό πιστοποιητικό τους είχε ανασταλεί ή ανακληθεί.

γ)

Όταν υποβάλλουν αίτηση επανεπικύρωσης ή ανανέωσης του ιατρικού πιστοποιητικού, οι αιτούντες προσκομίζουν στο αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), τον αεροϊατρικό εξεταστή (AME) ή τον ιατρό γενικής ιατρικής (GMP), αναλόγως, το πλέον πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό πριν από τις σχετικές αεροϊατρικές εξετάσεις.

MED.A.040   Έκδοση, επανεπικύρωση και ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών

α)

Ιατρικό πιστοποιητικό εκδίδεται, επανεπικυρώνεται ή ανανεώνεται μόνον όταν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες αεροϊατρικές εξετάσεις και αξιολογήσεις, αναλόγως, και ο αιτών κριθεί κατάλληλος.

β)

Αρχική έκδοση

(1)

Τα ιατρικά πιστοποιητικά της κατηγορίας 1 εκδίδονται από αεροϊατρικό κέντρο (AeMC).

(2)

Τα ιατρικά πιστοποιητικά της κατηγορίας 2 εκδίδονται από αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή από αεροϊατρικό εξεταστή (AME).

(3)

Τα ιατρικά πιστοποιητικά για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) εκδίδονται από αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή από αεροϊατρικό εξεταστή (AME). Επιτρέπεται να εκδίδονται επίσης από ιατρό γενικής ιατρικής (GMP), εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αρχής αδειοδότησης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ιατρικού πιστοποιητικού.

γ)

Επανεπικύρωση και ανανέωση

(1)

Τα ιατρικά πιστοποιητικά των κατηγοριών 1 και 2 επανεπικυρώνονται και ανανεώνονται από αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή από αεροϊατρικό εξεταστή (AME).

(2)

Τα ιατρικά πιστοποιητικά για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) επανεπικυρώνονται και ανανεώνονται από αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή από αεροϊατρικό εξεταστή (AME). Επιτρέπεται να επανεπικυρώνονται ή να ανανεώνονται επίσης από ιατρό γενικής ιατρικής (GMP), εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αρχής αδειοδότησης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ιατρικού πιστοποιητικού.

δ)

Το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), o αεροϊατρικός εξεταστής (AME) ή ο ιατρός γενικής ιατρικής (GMP) εκδίδει, επανεπικυρώνει ή ανανεώνει ιατρικό πιστοποιητικό εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι:

(1)

ο αιτών τους παρέσχε πλήρες ιατρικό ιστορικό και, εάν ζητηθεί από το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), τον αεροϊατρικό εξεταστή (AME) ή τον ιατρό γενικής ιατρικής (GMP), τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων και δοκιμασιών που διενήργησε ο ιατρός του αιτούντος ή ιατροί άλλων ειδικοτήτων·

(2)

το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), o αεροϊατρικός εξεταστής (AME) ή ο ιατρός γενικής ιατρικής (GMP) διενήργησε την αεροϊατρική αξιολόγηση βάσει των ιατρικών εξετάσεων και δοκιμασιών που απαιτούνται για το σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό, προκειμένου να εξακριβώσει ότι ο αιτών συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-MED).

ε)

Ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME), το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή, σε περίπτωση παραπομπής, ο ιατρικός αξιολογητής της αρχής αδειοδότησης, πριν εκδώσει, επανεπικυρώσει ή ανανεώσει ιατρικό πιστοποιητικό, μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να υποβληθεί σε πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις και διερευνήσεις, όταν υπάρχει κλινική ή επιδημιολογική ένδειξη.

στ)

Ο ιατρικός αξιολογητής της αρχής αδειοδότησης δύναται να εκδίδει ή να επανεκδίδει ιατρικό πιστοποιητικό.

MED.A.045   Ισχύς, επανεπικύρωση και ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών

α)

Ισχύς

(1)

Τα ιατρικά πιστοποιητικά της κατηγορίας 1 ισχύουν για περίοδο 12 μηνών.

(2)

Κατά παρέκκλιση του σημείου 1), η περίοδος ισχύος των ιατρικών πιστοποιητικών της κατηγορίας 1 μειώνεται σε 6 μήνες για τους κατόχους πτυχίου οι οποίοι:

i)

απασχολούνται σε λειτουργίες εμπορικών επιβατικών αεροπορικών μεταφορών ενός χειριστή και έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους·

ii)

έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους.

(3)

Τα ιατρικά πιστοποιητικά της κατηγορίας 2 ισχύουν για περίοδο:

i)

60 μηνών έως ότου ο κάτοχος της άδειας συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας του. Ιατρικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί πριν από τη συμπλήρωση του 40ού έτους του κατόχου του πτυχίου παύει να ισχύει όταν ο κάτοχος του πτυχίου συμπληρώσει το 42ο έτος της ηλικίας του·

ii)

24 μηνών για τους κατόχους πτυχίου ηλικίας από 40 έως 50 ετών. Ιατρικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί πριν από τη συμπλήρωση του 50ού έτους του κατόχου του πτυχίου παύει να ισχύει όταν ο κάτοχος του πτυχίου συμπληρώσει το 51ο έτος της ηλικίας του·

iii)

12 μηνών για τους κατόχους πτυχίου ηλικίας άνω των 50 ετών.

(4)

Τα ιατρικά πιστοποιητικά για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) ισχύουν για χρονική περίοδο:

i)

60 μηνών έως ότου ο κάτοχος της άδειας συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας του. Ιατρικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί πριν από τη συμπλήρωση του 40ού έτους του κατόχου του πτυχίου παύει να ισχύει όταν ο κάτοχος του πτυχίου συμπληρώσει το 42ο έτος της ηλικίας του·

ii)

24 μηνών για τους κατόχους πτυχίου ηλικίας άνω των 40 ετών.

(5)

Η περίοδος ισχύος ιατρικού πιστοποιητικού, καθώς και κάθε σχετικής εξέτασης ή ειδικής διερεύνησης, υπολογίζεται από την ημερομηνία της αεροϊατρικής εξέτασης, για την αρχική έκδοση και την ανανέωση, και από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου ιατρικού πιστοποιητικού, για την επανεπικύρωση.

β)

Επανεπικύρωση

Οι αεροϊατρικές εξετάσεις και αξιολογήσεις, αναλόγως, για την επανεπικύρωση ιατρικού πιστοποιητικού επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν έως 45 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του ιατρικού πιστοποιητικού.

γ)

Ανανέωση

(1)

Εάν ο κάτοχος ιατρικού πιστοποιητικού δεν συμμορφώνεται με τη διάταξη του στοιχείου β), απαιτείται εξέταση και αξιολόγηση ανανέωσης, αναλόγως.

(2)

Για τα ιατρικά πιστοποιητικά των κατηγοριών 1 και 2:

i)

εάν έχει παρέλθει διάστημα μικρότερο των 2 ετών από τη λήξη του ιατρικού πιστοποιητικού, διενεργείται συνήθης αεροϊατρική εξέταση επανεπικύρωσης·

ii)

εάν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών αλλά μικρότερο των 5 ετών από τη λήξη του ιατρικού πιστοποιητικού, το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή o αεροϊατρικός εξεταστής (AME) διενεργεί μόνον αεροϊατρική εξέταση ανανέωσης μετά από αξιολόγηση των αεροϊατρικών αρχείων του αιτούντος·

iii)

εάν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών από τη λήξη του ιατρικού πιστοποιητικού, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις αεροϊατρικής εξέτασης για αρχική έκδοση και η αξιολόγηση βασίζεται στις απαιτήσεις επανεπικύρωσης.

(3)

Για τα ιατρικά πιστοποιητικά για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL), το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC), o αεροϊατρικός εξεταστής (AME) ή ο ιατρός γενικής ιατρικής (GMP) αξιολογεί το ιατρικό ιστορικό του αιτούντος και διενεργεί τις αεροϊατρικές εξετάσεις και αξιολογήσεις, αναλόγως, σύμφωνα με τις MED.B.005 και MED.B.095.

MED.A.046   Αναστολή ή ανάκληση ιατρικού πιστοποιητικού

α)

Η αρχή αδειοδότησης δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει ιατρικό πιστοποιητικό.

β)

Σε περίπτωση αναστολής του ιατρικού πιστοποιητικού, ο κάτοχός του το επιστρέφει στην αρχή αδειοδότησης εφόσον του το ζητήσει.

γ)

Σε περίπτωση ανάκλησης του ιατρικού πιστοποιητικού, ο κάτοχός του το επιστρέφει αμέσως στην αρχή αδειοδότησης.

MED.A.050   Παραπομπή

α)

Εάν ο αιτών ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 ή 2 παραπεμφθεί στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης σύμφωνα με τη MED.B.001, το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή o αεροϊατρικός εξεταστής (AME) διαβιβάζει τα σχετικά ιατρικά έγγραφα στην αρχή αδειοδότησης.

β)

Εάν ο αιτών ιατρικό πιστοποιητικό για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) παραπεμφθεί σε αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή σε αεροϊατρικό εξεταστή (AME) σύμφωνα με τη MED.B.001, ο ιατρός γενικής ιατρικής (GMP) διαβιβάζει τα σχετικά ιατρικά έγγραφα στο αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή στον αεροϊατρικό εξεταστή (AME).

ΤΜΗΜΑ Β

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Γενικά

MED.B.001   Περιορισμοί ιατρικών πιστοποιητικών

α)

Περιορισμοί των ιατρικών πιστοποιητικών των κατηγοριών 1 και 2

(1)

Εάν ο αιτών δεν συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις απαιτήσεις ιατρικού πιστοποιητικού της σχετικής κατηγορίας, αλλά κρίνεται ότι δεν είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή άσκηση των δικαιωμάτων του εφαρμοστέου πτυχίου, το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME):

i)

για τους αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1, παραπέμπει την απόφαση σχετικά με την καταλληλότητα του αιτούντος στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης, όπως αναφέρεται στο παρόν τμήμα·

ii)

στις περιπτώσεις στις οποίες δεν αναφέρεται στο παρόν τμήμα παραπομπή στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης, αξιολογεί κατά πόσον ο αιτών είναι ικανός να εκτελεί τα καθήκοντά του με ασφάλεια όταν συμμορφώνεται με έναν ή περισσότερους περιορισμούς καταχωριζόμενους στο ιατρικό πιστοποιητικό και εκδίδει το ιατρικό πιστοποιητικό με περιορισμό/-ούς, αναλόγως·

iii)

για τους αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2, αξιολογεί σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης κατά το παρόν τμήμα κατά πόσον ο αιτών είναι ικανός να εκτελεί τα καθήκοντά του με ασφάλεια όταν συμμορφώνεται με έναν ή περισσότερους περιορισμούς καταχωριζόμενους στο ιατρικό πιστοποιητικό και εκδίδει το ιατρικό πιστοποιητικό με περιορισμό/-ούς, αναλόγως.

(2)

Το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME) μπορεί να επανεπικυρώσει ή να ανανεώσει ιατρικό πιστοποιητικό με τον/τους ίδιο/-ους περιορισμό/-ούς χωρίς να παραπέμψει τον αιτούντα στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης ή να συμβουλευθεί.

β)

Περιορισμοί ιατρικών πιστοποιητικών για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL)

(1)

Εάν ιατρός γενικής ιατρικής (GMP), αφού εξετάσει δεόντως το ιατρικό ιστορικό του αιτούντος, συμπεράνει ότι ο αιτών ιατρικό πιστοποιητικό για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) δεν συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις ιατρικής καταλληλότητας, ο ιατρός γενικής ιατρικής (GMP) παραπέμπει τον αιτούντα σε αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή σε αεροϊατρικό εξεταστή (AME), εκτός εάν για τον αιτούντα απαιτείται/-ούνται περιορισμός/-οί μόνον λόγω της χρήσης διορθωτικών φακών όρασης ή της περιόδου ισχύος του ιατρικού πιστοποιητικού.

(2)

Εάν ο αιτών ιατρικό πιστοποιητικό για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) παραπεμφθεί σύμφωνα με το σημείο 1), το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME) λαμβάνει δεόντως υπόψη τις MED.B.005 και MED.B.095, αξιολογεί κατά πόσον ο αιτών είναι ικανός να εκτελεί τα καθήκοντά του με ασφάλεια όταν συμμορφώνεται με έναν ή περισσότερους περιορισμούς καταχωριζόμενους στο ιατρικό πιστοποιητικό και εκδίδει το ιατρικό πιστοποιητικό με περιορισμό/-ούς, εάν είναι αναγκαίο. Το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME) εξετάζει πάντοτε εάν είναι αναγκαίο να απαγορευθεί στον χειριστή η μεταφορά επιβατών (λειτουργικός περιορισμός επιβατών (OPL)).

(3)

Ο ιατρός γενικής ιατρικής (GMP) δύναται να επανεπικυρώσει ή να ανανεώσει ιατρικό πιστοποιητικό για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) με τον ίδιο περιορισμό χωρίς να παραπέμψει τον αιτούντα σε αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή σε αεροϊατρικό εξεταστή (AME).

γ)

Όταν αξιολογείται εάν είναι αναγκαίος κάποιος περιορισμός, εξετάζεται ιδιαίτερα:

(1)

εάν από διαπιστευμένη ιατρική γνωμάτευση διαφαίνεται ότι, υπό ειδικές περιστάσεις, η αδυναμία του αιτούντος να εκπληρώσει κάποια απαίτηση, αριθμητική ή άλλη, δεν συνεπάγεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων του πτυχίου για το οποίο υποβάλλει αίτηση είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσεων·

(2)

η ικανότητα, οι δεξιότητες και η πείρα του αιτούντος στη λειτουργία που πρόκειται να εκτελεί.

δ)

Κωδικοί λειτουργικών περιορισμών

(1)

Λειτουργικός περιορισμός πολλαπλών χειριστών (OML – μόνον κατηγορία 1)

i)

Όταν ο κάτοχος πτυχίου χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών (CPL), πτυχίου χειριστή αεροπορικών γραμμών (ATPL) ή πτυχίου χειριστή πολλαπλών πληρωμάτων (MPL) δεν συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις ιατρικού πιστοποιητικού της κατηγορίας 1 και έχει παραπεμφθεί στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης, ο ιατρικός αξιολογητής αξιολογεί εάν το ιατρικό πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί με τον λειτουργικό περιορισμό πολλαπλών χειριστών (OML) «ισχύει μόνον για ειδικευμένο συγκυβερνήτη ή με ειδικευμένο συγκυβερνήτη».

ii)

Ο κάτοχος ιατρικού πιστοποιητικού με λειτουργικό περιορισμό πολλαπλών χειριστών (OML) χειρίζεται μόνον αεροσκάφος σε λειτουργίες πολλαπλών χειριστών όταν ο άλλος χειριστής είναι πλήρως ειδικευμένος στη σχετική κατηγορία και τύπο αεροσκάφους, δεν υπόκειται σε λειτουργικό περιορισμό πολλαπλών χειριστών (OML) και δεν έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του.

iii)

Ο λειτουργικός περιορισμός πολλαπλών χειριστών (OML) για ιατρικά πιστοποιητικά της κατηγορίας 1 επιβάλλεται αρχικά και αίρεται μόνον από τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

(2)

Λειτουργικός περιορισμός χειριστή ασφάλειας ((OSL) – δικαιώματα της κατηγορίας 2 και πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL))

i)

Ο κάτοχος ιατρικού πιστοποιητικού με λειτουργικό περιορισμό χειριστή ασφάλειας (OSL) χειρίζεται μόνον αεροσκάφος εάν επιβαίνει σε αυτό άλλος χειριστής πλήρως ειδικευμένος να ενεργεί ως κυβερνήτης στη σχετική κατηγορία και τύπο αεροσκάφους, το αεροσκάφος είναι εξοπλισμένο με διπλά χειριστήρια και ο άλλος χειριστής καταλαμβάνει θέση στα χειριστήρια.

ii)

Ο λειτουργικός περιορισμός χειριστή ασφάλειας (OSL) σε ιατρικά πιστοποιητικά της κατηγορίας 2 μπορεί να επιβληθεί και να αρθεί από τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης, από αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή από αεροϊατρικό εξεταστή (AME) σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

iii)

Ο λειτουργικός περιορισμός χειριστή ασφάλειας (OSL) σε ιατρικά πιστοποιητικά για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) μπορεί να επιβληθεί και να αρθεί από τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης, από αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή από αεροϊατρικό εξεταστή (AME).

(3)

Λειτουργικός περιορισμός επιβατών ((OPL) – δικαιώματα της κατηγορίας 2 και πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL))

i)

Ο κάτοχος ιατρικού πιστοποιητικού με λειτουργικό περιορισμό επιβατών (OPL) χειρίζεται μόνον αεροσκάφος χωρίς επιβάτες.

ii)

Ο λειτουργικός περιορισμός επιβατών (OPL) σε ιατρικά πιστοποιητικά της κατηγορίας 2 μπορεί να επιβληθεί και να αρθεί από τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης, από αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή από αεροϊατρικό εξεταστή (AME) σε διαβούλευση με την αρχή αδειοδότησης.

iii)

Ο λειτουργικός περιορισμός επιβατών (OPL) για ιατρικά πιστοποιητικά για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) μπορεί να επιβληθεί και να αρθεί από τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης, από αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή από αεροϊατρικό εξεταστή (AME).

(4)

Λειτουργικός περιορισμός απαγόρευσης χειριστή ((ORL) – δικαιώματα της κατηγορίας 2 και πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL))

i)

Ο κάτοχος ιατρικού πιστοποιητικού με λειτουργικό περιορισμό απαγόρευσης χειριστή (ORL) χειρίζεται αεροσκάφος μόνον εφόσον πληρούται ένας από τους δύο κάτωθι όρους:

Α)

επιβαίνει στο αεροσκάφος άλλος χειριστής πλήρως ειδικευμένος να ενεργεί ως κυβερνήτης στη σχετική κατηγορία και τύπο αεροσκάφους, το αεροσκάφος είναι εξοπλισμένο με διπλά χειριστήρια και ο άλλος χειριστής καταλαμβάνει θέση στα χειριστήρια·

B)

δεν υπάρχουν επιβάτες στο αεροσκάφος.

ii)

Ο λειτουργικός περιορισμός απαγόρευσης χειριστή (ORL) σε ιατρικά πιστοποιητικά της κατηγορίας 2 μπορεί να επιβληθεί και να αρθεί από τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης, από αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή από αεροϊατρικό εξεταστή (AME) σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

iii)

Ο λειτουργικός περιορισμός απαγόρευσης χειριστή (ORL) σε ιατρικά πιστοποιητικά για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) μπορεί να επιβληθεί και να αρθεί από τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης, από αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή από αεροϊατρικό εξεταστή (AME).

(5)

Ειδική προσδιοριζόμενη απαγόρευση (SSL)

Η ειδική προαδιοριζόμενη απαγόρευση (SSL) συνοδεύεται από περιγραφή της απαγόρευσης.

ε)

Οποιοσδήποτε άλλος περιορισμός μπορεί να επιβληθεί στον κάτοχο ιατρικού πιστοποιητικού από τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης, από αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή από αεροϊατρικό εξεταστή (AME) ή ιατρό γενικής ιατρικής (GMP), αναλόγως, εφόσον απαιτείται προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια πτήσεων.

στ)

Τυχόν επιβαλλόμενος περιορισμός προσδιορίζεται στο ιατρικό πιστοποιητικό του κατόχου του.

MED.B.005   Γενικές ιατρικές απαιτήσεις

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό αξιολογούνται σύμφωνα με τις λεπτομερείς ιατρικές απαιτήσεις που καθορίζονται στις ενότητες 2 και 3.

Οι αιτούντες αξιολογούνται επιπλέον ως ακατάλληλοι εφόσον εμφανίζουν κάποια από τις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις που συνεπάγεται βαθμό λειτουργικής αδυναμίας ικανής να επηρεάσει την ασφαλή εκτέλεση των δικαιωμάτων του εφαρμοστέου πτυχίου ή να καταστήσει τον αιτούντα αιφνιδίως ανίκανο να ασκεί με ασφάλεια τα δικαιώματα αυτά:

α)

ανωμαλία, συγγενή ή επίκτητη,

β)

ενεργό, λανθάνουσα, οξεία ή χρόνια ασθένεια ή αναπηρία,

γ)

πληγή, τραύμα ή μετεγχειρητικό επακόλουθο,

δ)

συνέπεια ή παρενέργεια οποιουδήποτε συνταγογραφημένου ή μη θεραπευτικού, διαγνωστικού ή προληπτικού φαρμάκου που λαμβάνουν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ιατρικές απαιτήσεις για ιατρικά πιστοποιητικά των κατηγοριών 1 και 2

MED.B.010   Καρδιαγγειακό σύστημα

α)

Εξέταση

(1)

Πραγματοποιείται σύνηθες ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) ηρεμίας 12 απαγωγών και συντάσσεται έκθεση όταν ενδείκνυται κλινικά και με τις εξής συχνότητες:

i)

για ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1, κατά την αρχική εξέταση, στη συνέχεια κάθε 5 έτη έως την ηλικία των 30 ετών, κάθε 2 έτη έως την ηλικία των 40 ετών, ετησίως έως την ηλικία των 50 ετών και, ακολούθως, σε κάθε εξέταση για επανεπικύρωση ή ανανέωση·

ii)

για ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2, κατά την αρχική εξέταση, κατά την πρώτη εξέταση μετά την ηλικία των 40 ετών και κατόπιν κατά την πρώτη εξέταση μετά την ηλικία των 50 ετών και, ακολούθως, κάθε 2 έτη.

(2)

Εκτενής καρδιαγγειακή αξιολόγηση απαιτείται όταν αυτό ενδείκνυται κλινικά.

(3)

Για ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1, εκτενής καρδιαγγειακή αξιολόγηση πραγματοποιείται κατά την πρώτη εξέταση επανεπικύρωσης ή ανανέωσης μετά την ηλικία των 65 ετών και ακολούθως κάθε 4 έτη.

(4)

Για ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1, απαιτείται εκτίμηση λιπιδίων ορού, καθώς και χοληστερόλης, κατά την αρχική εξέταση και κατά την πρώτη εξέταση μετά τη συμπλήρωση του 40ού έτους της ηλικίας.

β)

Καρδιαγγειακό σύστημα – Γενικά

(1)

Αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 οι οποίοι εμφανίζουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις, αξιολογούνται ως ακατάλληλοι:

i)

ανεύρυσμα θωρακικής ή υπερνεφρικής κοιλιακής αορτής, πριν από εγχείριση·

ii)

σημαντική λειτουργική ή συμπτωματική ανωμαλία οποιασδήποτε εκ των βαλβίδων της καρδιάς·

iii)

μεταμόσχευση καρδιάς ή καρδιάς/πνεύμονος·

iv)

συμπτωματική υπερτροφική καρδιομυοπάθεια.

(2)

Πριν την περαιτέρω εξέταση της αίτησής τους, οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 με εξακριβωμένο ιατρικό ιστορικό ή διάγνωση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης:

i)

περιφερική αρτηριακή νόσος πριν ή μετά από εγχείριση·

ii)

ανεύρυσμα θωρακικής ή υπερνεφρικής κοιλιακής αορτής, μετά από εγχείριση·

iii)

ανεύρυσμα της υπονεφρικής κοιλιακής αορτής, πριν ή μετά από εγχείριση·

iv)

λειτουργικά ασήμαντες ανωμαλίες των βαλβίδων της καρδιάς·

v)

ύστερα από χειρουργική επέμβαση βαλβίδων της καρδιάς·

vi)

ανωμαλίες του περικαρδίου, του μυοκαρδίου ή του ενδοκαρδίου·

vii)

συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, πριν ή μετά από διορθωτική χειρουργική επέμβαση·

viii)

νευροκαρδιογενής συγκοπή άγνωστης αιτίας·

ix)

αρτηριακή ή φλεβική θρόμβωση·

x)

πνευμονική εμβολή·

xi)

καρδιαγγειακή κατάσταση η οποία απαιτεί συστημική αντιπηκτική αγωγή.

(3)

Αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2 με εξακριβωμένη διάγνωση μιας εκ των παθολογικών καταστάσεων που προσδιορίζονται στα σημεία 1) και 2) ανωτέρω αξιολογούνται από καρδιολόγο πριν αξιολογηθούν ως κατάλληλοι, σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

(4)

Αιτούντες με καρδιακές διαταραχές άλλες από εκείνες των σημείων 1) και 2) επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι μετά από ικανοποιητική καρδιολογική αξιολόγηση.

γ)

Αρτηριακή πίεση

(1)

Η αρτηριακή πίεση των αιτούντων καταγράφεται σε κάθε εξέταση.

(2)

Αιτούντες των οποίων η αρτηριακή πίεση δεν κυμαίνεται εντός των φυσιολογικών ορίων αξιολογούνται περαιτέρω όσον αφορά την καρδιαγγειακή τους κατάσταση και τη φαρμακευτική αγωγή τους, προκειμένου να προσδιορισθεί εάν πρέπει να αξιολογηθούν ως ακατάλληλοι σύμφωνα με τα σημεία 3) και 4).

(3)

Αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 οι οποίοι εμφανίζουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις, αξιολογούνται ως ακατάλληλοι:

i)

συμπτωματική υπόταση·

ii)

αρτηριακή πίεση κατά την εξέταση που υπερβαίνει κατ' εξακολούθηση τις τιμές 160 mmHg συστολική ή 95 mmHg διαστολική, με ή χωρίς θεραπεία.

(4)

Αιτούντες που έχουν αρχίσει φαρμακευτική αγωγή για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης αξιολογούνται ως ακατάλληλοι μέχρι να εξακριβωθεί η απουσία σημαντικών παρενεργειών.

δ)

Στεφανιαία νόσος

(1)

Πριν εξετασθεί περαιτέρω η αίτησή τους, οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 με διαγνωσμένη οποιασδήποτε από τις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης και υποβάλλονται σε καρδιολογική αξιολόγηση για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ισχαιμίας του μυοκαρδίου:

i)

υπόνοια ισχαιμίας του μυοκαρδίου·

ii)

ασυμπτωματική ελάσσονα στεφανιαία νόσο η οποία δεν απαιτεί καμία αντιστηθαγχική θεραπεία.

(2)

Πριν εξετασθεί περαιτέρω η αίτησή τους, οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2 με οποιασδήποτε από τις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1) υποβάλλονται σε ικανοποιητική καρδιολογική αξιολόγηση.

(3)

Αιτούντες που πάσχουν από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις αξιολογούνται ως ακατάλληλοι:

i)

ισχαιμία του μυοκαρδίου·

ii)

συμπτωματική στεφανιαία νόσο·

iii)

συμπτώματα στεφανιαίας νόσου ελεγχόμενης με φαρμακευτική αγωγή.

(4)

Αιτούντες την αρχική έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού της κατηγορίας 1 με ιατρικό ιστορικό ή διάγνωση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις αξιολογούνται ως ακατάλληλοι:

i)

ισχαιμία του μυοκαρδίου·

ii)

έμφραγμα του μυοκαρδίου·

iii)

επαναγγείωση και αγγειακή ενδοαυλική πρόσθεση στεφανιαίας.

(5)

Πριν εξετασθεί περαιτέρω η αίτησή τους, οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2, οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί κατόπιν εμφράγματος του μυοκαρδίου ή εγχείρισης για στεφανιαία νόσο, υποβάλλονται σε καρδιολογική αξιολόγηση της οποίας τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης. Οι εν λόγω αιτούντες επανεπικύρωση ιατρικού πιστοποιητικού της κατηγορίας 1 παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

ε)

Διαταραχές ρυθμού/αγωγιμότητας

(1)

Αιτούντες που πάσχουν από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις αξιολογούνται ως ακατάλληλοι:

i)

συμπτωματική φλεβοκομβοκολπική νόσος·

ii)

πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός·

iii)

συμπτωματική παράταση του QΤ·

iv)

αυτόματο εμφυτευμένο σύστημα απινίδωσης·

v)

κοιλιακός αντιταχυκαρδιακός βηματοδότης.

(2)

Πριν εξετασθεί περαιτέρω η αίτησή τους, οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 οι οποίοι εμφανίζουν οποιαδήποτε σημαντική διαταραχή της καρδιακής αγωγιμότητας ή του καρδιακού ρυθμού, καθώς και οποιαδήποτε από τις κάτωθι διαταραχές, παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης:

i)

διαταραχή υπερκοιλιακού ρυθμού συμπεριλαμβανομένης διαλείπουσας ή εξακριβωμένης φλεβοκομβοκολπικής δυσλειτουργίας, κολπικής μαρμαρυγής και/ή πτερυγισμού και ασυμπτωματικών φλεβοκομβικών παύσεων·

ii)

πλήρη αποκλεισμό αριστερού σκέλους·

iii)

κολποκοιλιακό αποκλεισμό τύπου Mobitz 2·

iv)

ευρεία και/ή στενή σύνθετη ταχυκαρδία·

v)

κοιλιακή προδιέγερση·

vi)

ασυμπτωματική παράταση του QΤ·

vii)

σύνδρομο Brugada κατά το ηλεκτροκαρδιογράφημα.

(3)

Πριν εξετασθεί περαιτέρω η αίτησή τους, οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2 με μία από τις παθολογικές καταστάσεις του σημείου 2) υποβάλλονται σε καρδιολογική αξιολόγηση της οποίας τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

(4)

Αιτούντες που εμφανίζουν οποιαδήποτε από τις κάτωθι παθολογικές καταστάσεις επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι με την προϋπόθεση ικανοποιητικής καρδιαλογικής αξιολόγησης και απουσίας οποιασδήποτε άλλης ανωμαλίας:

i)

ατελή αποκλεισμό σκέλους·

ii)

πλήρη αποκλεισμό δεξιού σκέλους·

iii)

σταθερή αριστερή απόκλιση άξονα·

iv)

ασυμπτωματική φλεβοκομβική βραδυκαρδία·

v)

ασυμπτωματική φλεβοκομβική ταχυκαρδία·

vi)

ασυμπτωματική μεμονωμένη ομοιόμορφη σύμπλοκη υπερκοιλιακή ή κοιλιακή εκτοπία·

vii)

κολποκοιλιακό αποκλεισμό πρώτου βαθμού·

viii)

κολποκοιλιακό αποκλεισμό τύπου Mobitz 1.

(5)

Αιτούντες με ιατρικό ιστορικό οποιασδήποτε από τις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις υποβάλλονται σε καρδιολογική αξιολόγηση με ικανοποιητικά αποτελέσματα πριν αξιολογηθούν ως κατάλληλοι:

i)

θεραπευτική εκτομή·

ii)

εμφύτευση βηματοδότη.

Οι εν λόγω αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης. Οι εν λόγω αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2 αξιολογούνται σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

MED.B.015   Αναπνευστικό σύστημα

α)

Αιτούντες με σημαντική ανεπάρκεια της αναπνευστικής λειτουργίας αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. Ωστόσο, επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι μετά την ανάκτηση της πνευμονικής λειτουργίας σε ικανοποιητικό επίπεδο.

β)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 υποβάλλονται σε μορφολογικές και λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων κατά την αρχική εξέταση και όταν ενδείκνυται κλινικά.

γ)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2 υποβάλλονται σε μορφολογικές και λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων κατά την αρχική εξέταση σε περίπτωση κλινικών ενδείξεων.

δ)

Αιτούντες με ιατρικό ιστορικό ή διάγνωση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις υποβάλλονται σε αναπνευστική αξιολόγηση με ικανοποιητικά αποτελέσματα πριν αξιολογηθούν ως κατάλληλοι:

(1)

άσθμα που απαιτεί φαρμακευτική αγωγή·

(2)

ενεργό φλεγμονώδη ασθένεια του αναπνευστικού συστήματος·

(3)

ενεργό σαρκοείδωση·

(4)

πνευμοθώρακα·

(5)

σύνδρομο άπνοιας ύπνου·

(6)

σημαντική εγχείριση θώρακα·

(7)

πνευμονεκτομή·

(8)

χρόνια αποφρακτική πνευμονική νόσο.

Πριν εξετασθεί περαιτέρω η αίτησή τους, οι αιτούντες με εξακριβωμένη διάγνωση οποιασδήποτε από τις παθολογικές καταστάσεις που αναφέρονται στα σημεία 3) και 5) υποβάλλονται σε ικανοποιητική καρδιολογική αξιολόγηση.

ε)

Αεροϊατρική αξιολόγηση

(1)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 οι οποίοι εμφανίζουν οποιαδήποτε από τις παθολογικές καταστάσεις που παρατίθενται στο στοιχείο δ) παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

(2)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2 οι οποίοι εμφανίζουν οποιαδήποτε από τις παθολογικές καταστάσεις που παρατίθενται στο στοιχείο δ) αξιολογούνται σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

στ)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε πλήρη πνευμονεκτομή αξιολογούνται ως ακατάλληλοι.

MED.B.020   Πεπτικό σύστημα

α)

Αιτούντες με οποιοδήποτε επακόλουθο ασθένειας ή χειρουργικής επέμβασης σε οποιοδήποτε τμήμα της πεπτικής οδού ή των εξαρτημάτων της ικανό να προκαλέσει αδιαθεσία κατά την πτήση, ιδίως απόφραξη λόγω στένωσης ή πίεσης, αξιολογούνται ως ακατάλληλοι.

β)

Αιτούντες που πάσχουν από κήλη η οποία ενδέχεται να προκαλέσει συμπτώματα αδιαθεσίας αξιολογούνται ως ακατάλληλοι.

γ)

Αιτούντες που πάσχουν από οποιαδήποτε από τις κάτωθι διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι με την επιφύλαξη ικανοποιητικής γαστρεντερολογικής αξιολόγησης κατόπιν επιτυχούς θεραπείας ή πλήρους ανάρρωσης μετά από εγχείρηση:

(1)

υποτροπιάζουσα πεπτική διαταραχή, η οποία απαιτεί φαρμακευτική αγωγή·

(2)

παγκρεατίτιδα·

(3)

συμπτωματικοί χολόλιθοι·

(4)

κλινική διάγνωση ή εξακριβωμένο ιατρικό ιστορικό χρόνιας φλεγμονώδους εντερικής νόσου·

(5)

μετά από χειρουργική επέμβαση στο πεπτικό σύστημα ή στα εξαρτήματά του, συμπεριλαμβανομένης εγχείρησης που περιλαμβάνει ολική ή μερική εκτομή ή αναστόμωση οποιουδήποτε εκ των οργάνων αυτών.

δ)

Αεροϊατρική αξιολόγηση

(1)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 στους οποίους έχει διαγνωσθεί οποιαδήποτε από τις παθολογικές καταστάσεις που παρατίθενται στο στοιχείο γ) σημεία 2), 4) και 5) παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

(2)

Η καταλληλότητα των αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2 στους οποίους έχει διαγνωσθεί οποιαδήποτε από τις παθολογικές καταστάσεις που παρατίθενται στο στοιχείο γ) σημείο 2) αξιολογείται σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

MED.B.025   Μεταβολικό και ενδοκρινικό σύστημα

α)

Αιτούντες με μεταβολική, διατροφική ή ενδοκρινική δυσλειτουργία επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι με την προϋπόθεση αποδεδειγμένης σταθερότητας της κατάστασης της υγείας τους και ικανοποιητικής αεροϊατρικής αξιολόγησης.

β)

Σακχαρώδης διαβήτης

(1)

Οι αιτούντες με σακχαρώδη διαβήτη για τον οποίο απαιτείται λήψη ινσουλίνης αξιολογούνται ως ακατάλληλοι.

(2)

Οι αιτούντες με σακχαρώδη διαβήτη για τον οποίο δεν απαιτείται λήψη ινσουλίνης αξιολογούνται ως ακατάλληλοι, εκτός εάν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι έχει επιτευχθεί σταθερή ρύθμιση του σακχάρου του αίματος.

γ)

Αεροϊατρική αξιολόγηση

(1)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 οι οποίοι χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή διαφορετική από την ινσουλίνη για τη ρύθμιση του σακχάρου του αίματος παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

(2)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2 οι οποίοι χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή διαφορετική από την ινσουλίνη για τη ρύθμιση του σακχάρου του αίματος αξιολογούνται σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

MED.B.030   Αιματολογία

α)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 υποβάλλονται σε μέτρηση της αιμοσφαιρίνης σε κάθε αεροϊατρική εξέταση.

β)

Οι αιτούντες με αιματολογική πάθηση επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι με την προϋπόθεση ικανοποιητικής αεροϊατρικής αξιολόγησης.

γ)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 που εμφανίζουν μία από τις κάτωθι αιματολογικές παθήσεις παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης:

(1)

μη φυσιολογική αιμοσφαιρίνη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αναιμίας, της ερυθροκυττάρωσης ή της αιμοσφαιρινοπάθειας·

(2)

σημαντική διόγκωση λεμφαδένων·

(3)

διόγκωση της σπλήνας·

(4)

πήξη, αιμορραγική ή θρομβωτική διαταραχή·

(5)

λευχαιμία.

δ)

Η καταλληλότητα των αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2 που εμφανίζουν οποιαδήποτε από τις αιματολογικές παθήσεις που παρατίθενται στο στοιχείο γ) σημεία 4) και 5), αξιολογείται σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

MED.B.035   Ουρογεννητικό σύστημα

α)

Η ανάλυση ούρων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά σε κάθε αεροϊατρική εξέταση. Οι αιτούντες αξιολογούνται ως ακατάλληλοι εφόσον τα ούρα τους περιέχουν μη φυσιολογικά στοιχεία που κρίνονται σημαντικά από παθολογική άποψη, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν σε κάποιο βαθμό λειτουργική αδυναμία ικανή να επηρεάσει την ασφαλή εκτέλεση των δικαιωμάτων του πτυχίου ή να καταστήσει τον αιτούντα αιφνιδίως ανίκανο να ασκήσει με ασφάλεια τα εν λόγω δικαιώματα.

β)

Αιτούντες με οποιοδήποτε επακόλουθο ασθένειας ή χειρουργικής διαδικασίας στο ουρογεννητικό σύστημα ή στα εξαρτήματά του, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει αδυναμία άσκησης καθηκόντων, ιδίως απόφραξη λόγω στένωσης ή πίεσης, αξιολογούνται ως ακατάλληλοι.

γ)

Αιτούντες με διάγνωση ή ιατρικό ιστορικό των κάτωθι επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι με την προϋπόθεση ικανοποιητικής ουρογεννητικής αξιολόγησης, εφόσον χρειάζεται:

(1)

νεφροπάθεια·

(2)

έναν ή περισσότερους ουρικούς λίθους ή ιστορικό κολικού του νεφρού.

δ)

Αιτούντες που έχουν υποβληθεί σε σημαντική χειρουργική επέμβαση στο ουρογεννητικό σύστημα ή στα εξαρτήματά του, με ολική ή μερική αφαίρεση ή εκτροπή των οργάνων τους, αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. Ωστόσο, μετά από πλήρη ανάρρωσή τους επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι.

ε)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ) παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

MED.B.040   Λοιμώδη νοσήματα

α)

Αιτούντες αξιολογούνται ως ακατάλληλοι εφόσον έχουν διαγνωσθεί κλινικά ή έχουν ιατρικό ιστορικό οποιουδήποτε λοιμώδους νοσήματος ικανού να υπονομεύσει την ασφαλή άσκηση των δικαιωμάτων του πτυχίου.

β)

Οι αιτούντες που είναι οροθετικοί στον ιό HIV επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι με την προϋπόθεση ικανοποιητικής αεροϊατρικής αξιολόγησης. Οι εν λόγω αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

MED.B.045   Μαιευτική και γυναικολογία

α)

Οι αιτούσες που έχουν υποβληθεί σε σημαντική γυναικολογική επέμβαση αξιολογούνται ως ακατάλληλες. Ωστόσο, μετά από την πλήρη ανάρρωσή τους επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλες.

β)

Εγκυμοσύνη

(1)

Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, αιτούσα επιτρέπεται να συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματά της μέχρι την 26η εβδομάδα της κύησης μόνον εφόσον το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME) κρίνει ότι μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά της.

(2)

Στις κατόχους ιατρικού πιστοποιητικού της κατηγορίας 1 που είναι έγκυες εφαρμόζεται λειτουργικός περιορισμός πολλαπλών χειριστών (OML). Παρά την MED.B.001, στην προκειμένη περίπτωση, ο λειτουργικός περιορισμός πολλαπλών χειριστών (OML) επιτρέπεται να επιβληθεί και να αρθεί από το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή τον αεροϊατρικό εξεταστή (AME).

(3)

Αιτούσα επιτρέπεται να επιστρέψει στην άσκηση των δικαιωμάτων της στο τέλος της εγκυμοσύνης μετά την ανάρρωσή της.

MED.B.050   Μυοσκελετικό σύστημα

α)

Οι αιτούντες οι οποίοι δεν έχουν επαρκές ύψος καθήμενοι, επαρκές μήκος των άνω και των κάτω άκρων και επαρκή μυϊκή δύναμη για την ασφαλή άσκηση των δικαιωμάτων του πτυχίου αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. Ωστόσο, εφόσον το ύψος τους καθήμενοι, το μήκος των άνω και των κάτω άκρων τους και η μυϊκή τους δύναμη αρκούν για την ασφαλή άσκηση των δικαιωμάτων τους σε ορισμένο τύπο αεροσκαφών, η οποία είναι δυνατόν να αποδειχθεί αν χρειάζεται με ιατρική πτήση ή δοκιμαστική πτήση σε προσομοιωτή, οι αιτούντες επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι και τα δικαιώματά τους να περιορισθούν αναλόγως.

β)

Αιτούντες με μη ικανοποιητική λειτουργική χρήση του μυοσκελετικού τους συστήματος που δεν τους επιτρέπει ασφαλή άσκηση των δικαιωμάτων του πτυχίου τους αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. Ωστόσο, εφόσον η λειτουργική χρήση του μυοσκελετικού τους συστήματος είναι ικανοποιητική για την ασφαλή άσκηση των δικαιωμάτων τους σε ορισμένο τύπο αεροσκαφών, η οποία είναι δυνατόν να αποδειχθεί αν χρειάζεται με ιατρική πτήση ή δοκιμαστική πτήση σε προσομοιωτή, οι αιτούντες επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι και τα δικαιώματά τους να περιορισθούν αναλόγως.

γ)

Σε περίπτωση υπόνοιας κατά τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης και οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2 αξιολογούνται σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

MED.B.055   Πνευματική υγεία

α)

Αναλυτική αξιολόγηση της πνευματικής υγείας περιλαμβάνεται σε κάθε αρχική αεροϊατρική εξέταση της κατηγορίας 1.

β)

Η ανίχνευση ναρκωτικών και οινοπνεύματος περιλαμβάνεται σε κάθε αρχική αεροϊατρική εξέταση της κατηγορίας 1.

γ)

Αιτούντες με πνευματική ή συμπεριφορική διαταραχή λόγω χρήσης ή κατάχρησης οινοπνευματωδών ή άλλών ψυχοδραστικών ουσιών αξιολογούνται ως ακατάλληλοι έως ότου αναρρώσουν και ελευθερωθούν από τη χρήση ή την κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών και με την προϋπόθεση ικανοποιητικής ψυχιατρικής αξιολόγησης κατόπιν επιτυχούς θεραπείας.

δ)

Αιτούντες με κλινική διάγνωση ή εξακριβωμένο ιατρικό ιστορικό οποιασδήποτε από τις κάτωθι ψυχιατρικές παθήσεις υποβάλλονται σε ψυχιατρική αξιολόγηση και, εφόσον τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, αξιολογούνται ως κατάλληλοι:

(1)

διαταραχή της διάθεσης·

(2)

νευρωτική διαταραχή·

(3)

διαταραχή προσωπικότητας·

(4)

πνευματική ή συμπεριφορική διαταραχή·

(5)

κατάχρηση ψυχοδραστικής ουσίας.

ε)

Αιτούντες με εξακριβωμένο ιατρικό ιστορικό μεμονωμένων ή επαναλαμβανόμενων πράξεων εκούσιου αυτοτραυματισμού ή απόπειρας αυτοκτονίας αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. Ωστόσο, μετά από ικανοποιητική ψυχιατρική αξιολόγησή τους επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι.

στ)

Αεροϊατρική αξιολόγηση

(1)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 οι οποίοι εμφανίζουν οποιαδήποτε από τις παθολογικές καταστάσεις που παρατίθενται στα στοιχεία γ), δ) ή ε) παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

(2)

Η καταλληλότητα των αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2 οι οποίοι εμφανίζουν οποιαδήποτε από τις παθολογικές καταστάσεις που παρατίθενται στα στοιχεία γ), δ) ή ε) αξιολογείται σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

ζ)

Αιτούντες με εξακριβωμένο ιατρικό ιστορικό ή κλινική διάγνωση σχιζοφρένειας, σχιζοτυπικής ή παραληρηματικής διαταραχής αξιολογούνται ως ακατάλληλοι.

MED.B.065   Νευρολογία

α)

Αιτούντες με κλινική διάγνωση ή εξακριβωμένο ιατρικό ιστορικό οποιασδήποτε από τις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις αξιολογούνται ως ακατάλληλοι:

(1)

επιληψία, εξαιρουμένων των περιπτώσεων του στοιχείου β) σημεία 1) και 2)·

(2)

επαναλαμβανόμενα επεισόδια διαταραχής της συνείδησης αβέβαιης αιτίας.

β)

Αιτούντες με κλινική διάγνωση ή εξακριβωμένο ιατρικό ιστορικό οποιασδήποτε από τις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις υποβάλλονται σε περαιτέρω αξιολόγηση πριν αξιολογηθούν ως κατάλληλοι:

(1)

επιληψία χωρίς υποτροπή μετά την ηλικία των 5 ετών·

(2)

επιληψία χωρίς υποτροπή και χωρίς υποβολή σε καμία θεραπεία για περισσότερα από 10 έτη·

(3)

επιληπτόμορφες ανωμαλίες σε ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) και εστιακά βραδέα κύματα·

(4)

προοδευτική ή μη προοδευτική νόσο του νευρικού συστήματος·

(5)

φλεγμονώδη νόσο του κεντρικού ή του περιφερειακού νευρικού συστήματος·

(6)

ημικρανία·

(7)

μεμονωμένο επεισόδιο διαταραχής της συνείδησης αβέβαιης αιτίας·

(8)

απώλεια συνείδησης ύστερα από τραυματισμό της κεφαλής·

(9)

διεισδυτικό τραυματισμό του εγκεφάλου·

(10)

κάκωση της σπονδυλικής στήλης ή του περιφερειακού νευρικού συστήματος·

(11)

διαταραχές του νευρικού συστήματος που οφείλονται σε αγγειακή ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένων των αιμορραγικών και ισχαιμικών επεισοδίων.

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης. Η καταλληλότητα των αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2 αξιολογείται σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

MED.B.070   Οπτικό σύστημα

α)

Εξέταση

(1)

Για ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1:

i)

η αρχική εξέταση περιλαμβάνει πλήρη οφθαλμολογική εξέταση η οποία πραγματοποιείται όταν ενδείκνυται κλινικά και περιοδικά ανάλογα με τη διάθλαση και τις λειτουργικές επιδόσεις των οφθαλμών·

ii)

κάθε εξέταση επανεπικύρωσης και ανανέωσης περιλαμβάνει συνήθη οφθαλμολογική εξέταση.

(2)

Για ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2:

i)

κάθε αρχική εξέταση και κάθε εξέταση επανεπικύρωσης και ανανέωσης περιλαμβάνει συνήθη οφθαλμολογική εξέταση·

ii)

αναλυτική οφθαλμολογική εξέταση πραγματοποιείται όταν ενδείκνυται κλινικά.

β)

Οπτική οξύτητα

(1)

Για ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1:

i)

Η μακρινή οπτική οξύτητα, με ή χωρίς διόρθωση είναι 6/9 (0,7) ή καλύτερη σε κάθε οφθαλμό χωριστά και η οπτική οξύτητα αμφοτέρων των οφθαλμών είναι 6/6 (1,0) ή καλύτερη.

ii)

Στην αρχική εξέταση, οι αιτούντες με όραση που υπολείπεται του προτύπου σε έναν οφθαλμό αξιολογούνται ως ακατάλληλοι.

iii)

Στην εξέταση επανεπικύρωσης και ανανέωσης, παρά το στοιχείο β) σημείο 1) περίπτωση i), οι αιτούντες με επίκτητη όραση που υπολείπεται του προτύπου σε έναν οφθαλμό ή επίκτητη μονοφθαλμία παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης και επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι με την προϋπόθεση ικανοποιητικής οφθαλμολογικής αξιολόγησης.

(2)

Για ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2:

i)

Η μακρινή οπτική οξύτητα, με ή χωρίς διόρθωση είναι 6/12 (0,5) ή καλύτερη σε κάθε οφθαλμό χωριστά και η οπτική οξύτητα αμφοτέρων των οφθαλμών είναι 6/9 (0,7) ή καλύτερη.

ii)

Παρά το στοιχείο β) σημείο 2) περίπτωση i), οι αιτούντες με όραση που υπολείπεται του προτύπου σε έναν οφθαλμό ή με μονοφθαλμία επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης και με την προϋπόθεση ικανοποιητικής οφθαλμολογικής αξιολόγησης.

(3)

Οι αιτούντες μπορούν να διαβάσουν χάρτη N5 ή ισοδύναμο από απόσταση 30-50 cm και χάρτη N14 ή ισοδύναμο από απόσταση 100 cm, με διόρθωση, εφόσον χρειάζεται.

γ)

Διαθλαστικό σφάλμα και ανισομετρωπία

(1)

Οι αιτούντες με διαθλαστικό σφάλμα ή ανισομετρωπία επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι με την προϋπόθεση ικανοποιητικής οφθαλμολογικής αξιολόγησης.

(2)

Παρά το στοιχείο γ) σημείο 1), οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 που πάσχουν από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης και επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι με την προϋπόθεση ικανοποιητικής οφθαλμολογικής αξιολόγησης:

i)

μυωπία που υπερβαίνει τις – 6,0 διόπτρες·

ii)

αστιγματισμό που υπερβαίνει τις 2,0 διόπτρες·

iii)

ανισομετρωπία που υπερβαίνει τις 2,0 διόπτρες.

(3)

Παρά το στοιχείο γ) σημείο 1), οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 που πάσχουν από υπερμετρωπία που υπερβαίνει τις + 5,0 διόπτρες παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης και επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι με την προϋπόθεση κατάλληλης συνενωτικής εφεδρείας, φυσιολογικής ενδοφθάλμιας πίεσης και εμπρόσθιων γωνιών και χωρίς ένδειξη σημαντικής παθολογίας. Παρά το στοιχείο β) σημείο 1) περίπτωση i), η διορθωμένη οπτική οξύτητα σε κάθε οφθαλμό είναι 6/6 ή καλύτερη.

(4)

Οι αιτούντες με κλινική διάγνωση κερατοκώνου επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι με την προϋπόθεση ικανοποιητικής εξέτασης από οφθαλμίατρο. Οι εν λόγω αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

δ)

Διόφθαλμη λειτουργία

(1)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 αξιολογούνται ως ακατάλληλοι, εφόσον δεν έχουν φυσιολογική διόφθαλμη λειτουργία και η εν λόγω παθολογική κατάσταση είναι ικανή να υπονομεύσει την ασφαλή άσκηση των δικαιωμάτων του πτυχίου, λαμβανομένων υπόψη τυχόν διορθωτικών μέτρων, εφόσον χρειάζεται.

(2)

Οι αιτούντες με διπλωπία αξιολογούνται ως ακατάλληλοι.

ε)

Οπτικά πεδία

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 αξιολογούνται ως ακατάλληλοι, εφόσον δεν έχουν φυσιολογικά οπτικά πεδία και η εν λόγω παθολογική κατάσταση είναι ικανή να υπονομεύσει την ασφαλή άσκηση των δικαιωμάτων του πτυχίου, λαμβανομένων υπόψη τυχόν διορθωτικών μέτρων, εφόσον χρειάζεται.

στ)

Οφθαλμολογική χειρουργική επέμβαση

Οι αιτούντες που έχουν υποβληθεί σε οφθαλμολογική χειρουργική επέμβαση αξιολογούνται ως ακατάλληλοι. Ωστόσο, επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι μετά από πλήρη ανάκτηση της οπτικής λειτουργίας τους και με την προϋπόθεση ικανοποιητικής οφθαλμολογικής αξιολόγησης.

ζ)

Γυαλιά και φακοί επαφής

(1)

Εάν επιτυγχάνεται ικανοποιητική οπτική λειτουργία μόνον με τη χρήση διόρθωσης, τα γυαλιά ή οι φακοί επαφής διασφαλίζουν βέλτιστη οπτική λειτουργία, καλή ανοχή και ενδείκνυνται για την αεροπορία.

(2)

Χρησιμοποιείται μόνον ένα ζευγάρι γυαλιών για την επίτευξη των οπτικών απαιτήσεων κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του/των εφαρμοστέου/-ων πτυχίου/-ων.

(3)

Για τη μακρινή όραση, ο αιτών φορά γυαλιά ή φακούς επαφής όταν ασκεί τα δικαιώματα του/των εφαρμοστέου/-ων πτυχίου/-ων.

(4)

Για την κοντινή όραση, ο αιτών έχει διαθέσιμα τα γυαλιά όταν ασκεί τα δικαιώματα του/των εφαρμοστέου/-ων πτυχίου/-ων.

(5)

Ο αιτών διαθέτει για άμεση χρήση εφεδρικό ζευγάρι όμοιων διορθωτικών γυαλιών, για τη μακρινή ή την κοντινή όραση αναλόγως, όταν ασκεί τα δικαιώματα του/των εφαρμοστέου/-ων πτυχίου/-ων.

(6)

Εάν ο αιτών φορά φακούς επαφής όταν ασκεί τα δικαιώματα του/των εφαρμοστέου/-ων πτυχίου/-ων, οι φακοί προορίζονται για τη μακρινή όραση, είναι μονοεστιακοί, δεν είναι έγχρωμοι και είναι καλά ανεκτοί.

(7)

Αιτούντες με μεγάλο διαθλαστικό σφάλμα χρησιμοποιούν φακούς επαφής ή γυαλιά υψηλού δείκτη διάθλασης.

(8)

Δεν χρησιμοποιούνται ορθοκερατολογικοί φακοί.

MED.B.075   Χρωματική όραση

α)

Αιτούντες αξιολογούνται ως ακατάλληλοι, εφόσον δεν μπορούν να αποδείξουν ότι είναι ικανοί να διακρίνουν εύκολα τα χρώματα που είναι αναγκαία για την ασφαλή άσκηση των δικαιωμάτων του πτυχίου.

β)

Εξέταση και αξιολόγηση

(1)

Οι αιτούντες υποβάλλονται στη δοκιμασία Ishihara για την αρχική έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού. Οι αιτούντες που υποβάλλονται με επιτυχία στην εν λόγω δοκιμασία επιτρέπεται να αξιολογηθούν ως κατάλληλοι.

(2)

Για ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1:

i)

Οι αιτούντες που αποτυγχάνουν στη δοκιμασία Ishihara παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης και υποβάλλονται σε περαιτέρω δοκιμασίες αντίληψης των χρωμάτων προκειμένου να επιβεβαιωθεί κατά πόσον είναι οπτοχρωματικά ασφαλείς.

ii)

Οι αιτούντες έχουν φυσιολογική τριχρωμική όραση ή είναι οπτοχρωματικά ασφαλείς.

iii)

Οι αιτούντες που αποτυγχάνουν στη επιπλέον δοκιμασία αντίληψης των χρωμάτων αξιολογούνται ως ακατάλληλοι.

(3)

Για ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2:

i)

Οι αιτούντες που αποτυγχάνουν στη δοκιμασία Ishihara υποβάλλονται σε περαιτέρω δοκιμασίες αντίληψης των χρωμάτων προκειμένου να επιβεβαιωθεί κατά πόσον είναι οπτοχρωματικά ασφαλείς.

ii)

Οι αιτούντες που δεν έχουν ικανοποιητική αντίληψη των χρωμάτων περιορίζονται στην άσκηση των δικαιωμάτων του εφαρμοστέου πτυχίου μόνον κατά τη διάρκεια της ημέρας.

MED.B.080   Ωτορινολαρυγγολογία (ENT)

α)

Εξέταση

(1)

Η ακοή των αιτούντων ελέγχεται σε όλες τις εξετάσεις.

i)

Για ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 και ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2, όταν στο πτυχίο πρόκειται να προστεθεί ειδικότητα πτήσης με όργανα ή ειδικότητα πτήσης με όργανα επί διαδρομής, η ακοή ελέγχεται με ακοομέτρηση καθαρών τόνων κατά την αρχική εξέταση, κατόπιν κάθε πέντε έτη μέχρι να συμπληρώσει ο αιτών το 40ό έτος της ηλικίας του και κάθε δύο έτη στη συνέχεια.

ii)

Όταν υποβάλλονται σε ακοομέτρηση καθαρών τόνων, οι αρχικοί αιτούντες δεν εμφανίζουν απώλεια ακοής άνω των 35 dB σε οποιαδήποτε από τις συχνότητες 500, 1 000 ή 2 000 Hz, ή άνω των 50 dB σε συχνότητα 3 000 Hz, σε κάθε ους χωριστά. Οι αιτούντες επανεπικύρωση ή ανανέωση με μεγαλύτερη απώλεια ακοής επιδεικνύουν ικανοποιητική ικανότητα λειτουργικής ακοής.

(2)

Συνολική ωτορινολαρυγγολογική εξέταση πραγματοποιείται για την αρχική έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού της κατηγορίας 1 και περιοδικά στη συνέχεια όταν αυτό ενδείκνυται κλινικά.

β)

Αιτούντες που εμφανίζουν οποιαδήποτε από τις κάτωθι παθολογικές καταστάσεις υποβάλλονται σε περαιτέρω εξέταση προκειμένου να εξακριβωθεί ότι η παθολογική τους κατάσταση δεν επηρεάζει την ασφαλή άσκηση των δικαιωμάτων του/των εφαρμοστέου/-ων πτυχίου/-ων.

(1)

υποακοΐα·

(2)

ενεργό παθολογική διαδικασία του έσω ή του μέσου ωτός·

(3)

αθεράπευτη διάτρηση ή δυσλειτουργία της/των τυμπανικής/-ών μεμβράνης/-ών·

(4)

δυσλειτουργία της/των ευσταχιανής/-ών σάλπιγγας/-ων·

(5)

διαταραχή της αιθουσαίας λειτουργίας·

(6)

σημαντική στένωση των ρινικών οδών·

(7)

δυσλειτουργία της ρινικής κοιλότητας·

(8)

σημαντική διαμαρτία περί τη διάπλαση ή σημαντική λοίμωξη της στοματικής κοιλότητας ή του ανώτερου αναπνευστικού·

(9)

σημαντική διαταραχή του λόγου ή της φωνής·

(10)

οποιοδήποτε επακόλουθο επέμβασης στο έσω ή το μέσο ους.

γ)

Αεροϊατρική αξιολόγηση

(1)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 με οποιαδήποτε από τις παθολογικές καταστάσεις που παρατίθενται στο στοιχείο β) σημεία 1), 4) και 5) παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

(2)

Η καταλληλότητα των αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2 που εμφανίζουν οποιαδήποτε από τις παθολογικές καταστάσεις που παρατίθενται στο στοιχείο β) σημεία 4) και 5) αξιολογείται σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

(3)

Η καταλληλότητα των αιτούντων ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2, όταν στο πτυχίο πρόκειται να προστεθεί ειδικότητα πτήσης με όργανα ή ειδικότητα πτήσης με όργανα επί διαδρομής με την παθολογική κατάσταση που αναφέρεται στο στοιχείο β) σημείο 1), αξιολογείται σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

MED.B.085   Δερματολογία

Αιτούντες αξιολογούνται ως ακατάλληλοι εφόσον έχουν εξακριβωμένη δερματολογική πάθηση που μπορεί να υπονομεύσει την ασφαλή άσκηση των δικαιωμάτων του πτυχίου.

MED.B.090   Ογκολογία

α)

Πριν εξετασθεί περαιτέρω η αίτησή τους, οι αιτούντες με πρωτογενή ή δευτερογενή κακοήθη νόσο υποβάλλονται σε ικανοποιητική ογκολογική αξιολόγηση. Οι εν λόγω αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 παραπέμπονται στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης. Οι εν λόγω αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 2 αξιολογούνται σε διαβούλευση με τον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης.

β)

Οι αιτούντες με εξακριβωμένο ιατρικό ιστορικό ή κλινική διάγνωση ενδοεγκεφαλικού κακοήθους όγκου αξιολογούνται ως ακατάλληλοι.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ειδικές απαιτήσεις για ιατρικά πιστοποιητικά πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL)

MED.B.095   Ιατρική εξέταση και αξιολόγηση αιτούντων ιατρικά πιστοποιητικά για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL)

α)

Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό LAPL αξιολογούνται βάσει της βέλτιστης αεροϊατρικής πρακτικής.

β)

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στο πλήρες ιατρικό ιστορικό του αιτούντος.

γ)

Η αρχική αξιολόγηση, όλες οι μετέπειτα επαναξιολογήσεις όταν ο κάτοχος του πτυχίου συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας του και κάθε αξιολόγηση σε περιπτώσεις που ο εξεταστής δεν διαθέτει το ιατρικό ιστορικό του αιτούντος περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(1)

κλινική εξέταση·

(2)

αρτηριακή πίεση·

(3)

εξετάσεις ούρων·

(4)

όραση·

(5)

ακουστική ικανότητα.

δ)

Μετά την αρχική αξιολόγηση, οι μετέπειτα επαναξιολογήσεις μέχρι ο κάτοχος του πτυχίου να συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας του περιλαμβάνουν τουλάχιστον αμφότερα τα κάτωθι:

(1)

αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού του κατόχου πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL)·

(2)

τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο στοιχείο γ) ανάλογα με την κρίση του αεροϊατρικού κέντρου (AeMC), του αεροϊατρικού εξεταστή (AME) ή του ιατρού γενικής ιατρικής (GMP) σύμφωνα με την αεροϊατρική βέλτιστη πρακτική.»·

2)

το τμήμα Δ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΤΜΗΜΑ Δ

ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ, ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Αεροϊατρικοί εξεταστές

MED.D.001   Δικαιώματα

α)

Τα δικαιώματα των κατόχων πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή (AME) είναι η έκδοση, η επανεπικύρωση και η ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών της κατηγορίας 2 και ιατρικών πιστοποιητικών πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) και η διενέργεια των σχετικών ιατρικών εξετάσεων και αξιολογήσεων.

β)

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή (AME) μπορούν να υποβάλουν αίτηση επέκτασης των δικαιωμάτων τους ώστε αυτά να περιλαμβάνουν ιατρικές εξετάσεις για την επανεπικύρωση και την ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών της κατηγορίας 1, εφόσον οι εν λόγω κάτοχοι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της MED.D.015.

γ)

Τα δικαιώματα κατόχου πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή (AME) που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) περιλαμβάνουν τα δικαιώματα διεξαγωγής αεροϊατρικών εξετάσεων και αξιολογήσεων των μελών πληρωμάτων του θαλάμου επιβατών και τη σύνταξη των σχετικών ιατρικών εκθέσεων για τα μέλη πληρωμάτων του θαλάμου επιβατών, αναλόγως, σύμφωνα με το παρόν παράρτημα (Μέρος-MED).

δ)

Το πεδίο των δικαιωμάτων κατόχου πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή (AME) και τυχόν όρος άσκησής τους προσδιορίζονται στο εν λόγω πιστοποιητικό.

ε)

Κάτοχος πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή (AME) δεν κατέχει ποτέ περισσότερα του ενός πιστοποιητικά αεροϊατρικού εξεταστή εκδοθέντα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

στ)

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή (AME) δεν διενεργούν αεροϊατρικές εξετάσεις και αξιολογήσεις σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος που εξέδωσε το πιστοποιητικό ΑΜΕ, εκτός εάν έχουν ολοκληρώσει όλα τα κάτωθι στάδια:

(1)

το άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει παράσχει πρόσβαση στην άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους ως ειδικευμένων ιατρών·

(2)

έχουν ενημερώσει την αρμόδια αρχή του εν λόγω άλλου κράτους μέλους για την πρόθεσή τους να διενεργούν αεροϊατρικές εξετάσεις και αξιολογήσεις και να εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά εντός του πεδίου εφαρμογής των δικαιωμάτων τους ως αεροϊατρικών εξεταστών·

(3)

έχουν λάβει ενημέρωση από την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους.

MED.D.005   Αίτηση

α)

Η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή (AME) ή την επέκταση των δικαιωμάτων πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή (AME) υποβάλλεται με τη μορφή και τον τρόπο που έχει καθορίσει η αρμόδια αρχή.

β)

Οι αιτούντες πιστοποιητικό αεροϊατρικού εξεταστή (AME) παρέχουν στην αρμόδια αρχή:

(1)

τα οικεία στοιχεία ταυτότητας και την επαγγελματική διεύθυνση·

(2)

τεκμηρίωση η οποία αποδεικνύει ότι πληρούν τις απαιτήσεις της MED.D.010, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία της επιτυχούς ολοκλήρωσης εκπαιδευτικής σειράς στην αεροπορική ιατρική κατάλληλης για τα δικαιώματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση·

(3)

γραπτή δήλωση ότι, μόλις εκδοθεί το πιστοποιητικό αεροϊατρικού εξεταστή (AME), ο αεροϊατρικός εξεταστής θα εκδίδει ιατρικά πιστοποιητικά βάσει των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.

γ)

Όταν αεροϊατρικός εξεταστής διενεργεί αεροϊατρικές εξετάσεις σε περισσότερους από έναν τόπους, παρέχει στην αρμόδια αρχή τις σχετικές πληροφορίες για όλους τους τόπους στους οποίους ασκεί τη δραστηριότητά του και για τις εγκαταστάσεις όπου την ασκεί.

MED.D.010   Απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή (AME)

Πιστοποιητικό αεροϊατρικού εξεταστή (AME) εκδίδεται στους αιτούντες εφόσον πληρούν όλους τους κάτωθι όρους:

α)

είναι πλήρως ειδικευμένοι και είναι κάτοχοι πτυχίου για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και έχουν αποδεικτικά στοιχεία ολοκλήρωσης ειδικής ιατρικής εκπαίδευσης·

β)

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς βασική εκπαιδευτική σειρά στην αεροπορική ιατρική, καθώς και πρακτική εκπαίδευση σχετικά με τις μεθόδους εξέτασης και αεροϊατρικών αξιολογήσεων·

γ)

έχουν αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι:

(1)

διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις, διαδικασίες, τεκμηρίωση και λειτουργικό εξοπλισμό κατάλληλο για αεροϊατρικές εξετάσεις·

(2)

εφαρμόζουν τις αναγκαίες διαδικασίες και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου.

MED.D.011   Δικαιώματα κατόχου πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή (AME)

Με την έκδοση πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή (AME), χορηγούνται στον κάτοχό του τα δικαιώματα αρχικής έκδοσης, επανεπικύρωσης και ανανέωσης των κάτωθι:

α)

ιατρικών πιστοποιητικών της κατηγορίας 2,

β)

ιατρικών πιστοποιητικών για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL),

γ)

ιατρικών εκθέσεων μελών πληρώματος του θαλάμου επιβατών.

MED.D.015   Απαιτήσεις για την επέκταση δικαιωμάτων

Εκδίδεται στους αιτούντες πιστοποιητικό αεροϊατρικού εξεταστή (AME) το οποίο επεκτείνει τα οικεία δικαιώματα επανεπικύρωσης και ανανέωσης ιατρικών πιστοποιητικών της κατηγορίας 1 εφόσον πληρούν όλους τους κάτωθι όρους:

α)

είναι κάτοχοι έγκυρου πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή (AME)·

β)

έχουν διενεργήσει τουλάχιστον 30 εξετάσεις για την έκδοση, επανεπικύρωση ή ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών της κατηγορίας 2 ή ισοδύναμων, εντός διαστήματος έως 3 ετών πριν την υποβολή της αίτησης·

γ)

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προχωρημένη εκπαιδευτική σειρά στην αεροπορική ιατρική, καθώς και πρακτική εκπαίδευση σχετικά με τις μεθόδους εξέτασης και τις αεροϊατρικές αξιολογήσεις·

δ)

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρακτική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον 2 ημερών, είτε σε αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) είτε υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής.

MED.D.020   Εκπαιδευτικές σειρές στην αεροπορική ιατρική

α)

Οι εκπαιδευτικές σειρές στην αεροπορική ιατρική που αναφέρονται στη MED.D.010 στοιχείο β) και στη MED.D.015 στοιχείο γ) παρέχονται μόνον μετά από προέγκριση της σειράς από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα του ο εκπαιδευτικός φορέας. Για να αποκτήσει την εν λόγω έγκριση, ο εκπαιδευτικός φορέας αποδεικνύει ότι η διδακτέα ύλη της σειράς περιλαμβάνει τους στόχους μάθησης για την απόκτηση της αναγκαίας επάρκειας και ότι οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις και πείρα.

β)

Εξαιρουμένης της ανανεωτικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές σειρές ολοκληρώνονται με γραπτή εξέταση επί των αντικειμένων του περιεχομένου της εκπαιδευτικής σειράς.

γ)

Ο εκπαιδευτικός φορέας εκδίδει πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών στους μαθητευόμενους που πέρασαν επιτυχώς την εξέταση.

MED.D.025   Αλλαγές στο πιστοποιητικό αεροϊατρικού εξεταστή (AME)

α)

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή (AME) γνωστοποιούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην αρμόδια αρχή τις ακόλουθες περιστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να θίξουν το οικείο πιστοποιητικό αεροϊατρικού εξεταστή (AME):

(1)

ο αεροϊατρικός εξεταστής έχει υποβληθεί σε πειθαρχική διαδικασία ή διερεύνηση από ιατρικό ρυθμιστικό όργανο·

(2)

έχουν μεταβληθεί οι όροι βάσει των οποίων είχε χορηγηθεί το πιστοποιητικό, καθώς και το περιεχόμενο των δηλώσεων που είχαν προσκομισθεί με την αίτηση·

(3)

δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή (AME)·

(4)

έχει/-ουν αλλάξει ο/οι τόπος/-οι άσκησης του αεροϊατρικού εξεταστή ή η ταχυδρομική του διεύθυνση.

β)

Η μη γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το στοιχείο α) συνεπάγεται την αναστολή ή την ανάκληση του πιστοποιητικού αεροϊατρικού εξεταστή (AME) σύμφωνα με την ARA.MED.250 του παραρτήματος II (Μέρος-ARA).

MED.D.030   Ισχύς των πιστοποιητικών αεροϊατρικού εξεταστή (AME)

Το πιστοποιητικό αεροϊατρικού εξεταστή (AME) ισχύει για διάστημα 3 ετών, εκτός εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να μειώσει το εν λόγω διάστημα για δεόντως δικαιολογημένους λόγους σχετιζόμενους με την ατομική περίπτωση.

Κατόπιν αίτησης του κατόχου, το πιστοποιητικό:

α)

επανεπικυρώνεται, με την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος:

(1)

εξακολουθεί να πληροί τις γενικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και διαθέτει πάντοτε άδεια άσκησης του επαγγέλματος·

(2)

έχει παρακολουθήσει ανανεωτική εκπαίδευση στην αεροπορική ιατρική εντός των τελευταίων 3 ετών·

(3)

διενήργησε τουλάχιστον 10 αεροϊατρικές εξετάσεις ή ισοδύναμα ετησίως·

(4)

εξακολουθεί να πληροί τους όρους του πιστοποιητικού·

(5)

ασκεί τα δικαιώματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-MED)·

(6)

έχει αποδείξει ότι διατηρεί την αεροϊατρική του επάρκεια σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η αρμόδια αρχή.

β)

ανανεώνεται, με την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος συμμορφώνεται είτε με τις απαιτήσεις επανεπικύρωσης που καθορίζονται στο στοιχείο α) είτε με όλες τις κάτωθι απαιτήσεις:

(1)

εξακολουθεί να πληροί τις γενικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και διαθέτει πάντοτε άδεια άσκησης του επαγγέλματος·

(2)

παρακολούθησε ανανεωτική εκπαίδευση στην αεροπορική ιατρική το προηγούμενο έτος·

(3)

ολοκλήρωσε επιτυχώς πρακτική εκπαίδευση το προηγούμενο έτος, είτε σε αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) είτε υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής·

(4)

εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της MED.D.010·

(5)

έχει αποδείξει ότι διατηρεί την αεροϊατρική του επάρκεια σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η αρμόδια αρχή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ιατροί γενικής ιατρικής

MED.D.035   Απαιτήσεις για ιατρούς γενικής ιατρικής

Οι ιατροί γενικής ιατρικής (GMP) επιτρέπεται να ενεργούν ως αεροϊατρικοί εξεταστές (AME) για την έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL), εφόσον πληρούν όλους τους κάτωθι όρους:

α)

ασκούν τη δραστηριότητά τους σε κράτος μέλος στο οποίο οι ιατροί γενικής ιατρικής (GMP) έχουν πρόσβαση στα πλήρη ιατρικά αρχεία των αιτούντων·

β)

ασκούν τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με τις πρόσθετες απαιτήσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής·

γ)

είναι πλήρως ειδικευμένοι και διαθέτουν άδεια για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής·

δ)

έχουν ενημερώσει την αρμόδια αρχή πριν την έναρξη της εν λόγω δραστηριότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ιατροί εργασίας

MED.D.040   Απαιτήσεις για ιατρούς εργασίας

Στα κράτη μέλη στα οποία η αρμόδια αρχή είναι βέβαιη ότι οι απαιτήσεις του εθνικού συστήματος υγείας που εφαρμόζονται για τους ιατρούς εργασίας (OHMP) διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-MED) για τους ιατρούς εργασίας (OHMP), επιτρέπεται στους ιατρούς εργασίας να διενεργούν αεροϊατρικές αξιολογήσεις των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, με την προϋπόθεση ότι:

α)

είναι πλήρως ειδικευμένοι και διαθέτουν άδεια για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και είναι ειδικευμένοι στην ιατρική εργασίας·

β)

η διδακτέα ύλη ειδίκευσης στην ιατρική εργασίας ή άλλης εκπαίδευσης ή η επιχειρησιακή τους πείρα περιλάμβανε το περιβάλλον εργασίας εν πτήσει και τα καθήκοντα ασφάλειας του πληρώματος θαλάμου επιβατών·

γ)

έχουν ενημερώσει την αρμόδια αρχή πριν την έναρξη της εν λόγω δραστηριότητας.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 ενότητα MED τμήμα I προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«ARA.MED.160   Ανταλλαγή πληροφοριών για ιατρικά πιστοποιητικά μέσω ενός κεντρικού αποθετηρίου.

α)

Ο Οργανισμός δημιουργεί και διαχειρίζεται ένα κεντρικό αποθετήριο, το Ευρωπαϊκό Αποθετήριο Αεροϊατρικών Δεδομένων (EAMR).

β)

Για τους σκοπούς της ιατρικής πιστοποίησης και εποπτείας των αιτούντων και των κατόχων ιατρικών πιστοποιητικών της κατηγορίας 1 και για την εποπτεία των αεροϊατρικών εξεταστών (AME) και των αεροϊατρικών κέντρων (AeMC), τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) ανταλλάσσουν τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω του Ευρωπαϊκού Αποθετηρίου Αεροϊατρικών Δεδομένων (EAMR):

(1)

βασικά δεδομένα του αιτούντος ή του κατόχου ιατρικού πιστοποιητικού της κατηγορίας 1: την αρχή αδειοδότησης· το ονοματεπώνυμο· την ημερομηνία γέννησης, την ιθαγένεια, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό ενός ή περισσοτέρων στοιχείων ταυτότητας (εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο) όπως προσκομίζονται από τον αιτούντα·

(2)

τα στοιχεία ιατρικού πιστοποιητικού της κατηγορίας 1, την ημερομηνία της ιατρικής εξέτασης ή, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η ιατρική εξέταση, την ημερομηνία έναρξης της ιατρικής εξέτασης· τις ημερομηνίες έκδοσης και λήξης του ιατρικού πιστοποιητικού της κατηγορίας 1· τον τόπο εξέτασης· το καθεστώς των περιορισμών· το καθεστώς του πιστοποιητικού (νέο, αποδεσμευμένο, ανασταλέν ή ανακληθέν)· τον μοναδικό αριθμό μητρώου του ιατρικού αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης· τον αεροϊατρικό εξεταστή (AME) ή το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) που εξέδωσε το εν λόγω πιστοποιητικό και την αρμόδια αρχή του.

γ)

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), πρόσβαση στο EAMR και στις πληροφορίες που περιέχει έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

(1)

ιατρικοί αξιολογητές της αρχής αδειοδότησης αιτούντος ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 ή κατόχου τέτοιου πιστοποιητικού, καθώς και κάθε άλλο δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εν λόγω αρχής που είναι επιφορτισμένο με τη σύσταση ή τη διαχείριση του αρχείου του αιτούντος ή του κατόχου, όπως απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό·

(2)

αεροϊατρικοί εξεταστές (AME) και κάθε δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό αεροϊατρικών κέντρων (AeMC) στους οποίους ο αιτών προσκόμισε δήλωση σύμφωνα με τη MED.A.035 στοιχείο β) σημείο 2)·

(3)

κάθε δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της αρμόδιας αρχής υπεύθυνο για την εποπτεία αεροϊατρικών εξεταστών (AME) ή αεροϊατρικών κέντρων (AeMC) που διενεργούν αεροϊατρικές αξιολογήσεις των εν λόγω αιτούντων ή κατόχων.

Επιπλέον, ο Οργανισμός και οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να χορηγήσουν πρόσβαση στο EAMR και στις πληροφορίες που περιέχει σε άλλα πρόσωπα, εφόσον είναι αναγκαίο για να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του EAMR και ιδίως η τεχνική του συντήρηση. Στην περίπτωση αυτή, ο Οργανισμός ή η ενδιαφερόμενη αρμόδια εθνική αρχή μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα αυτά να είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα και ειδικευμένα, η πρόσβασή τους παραμένει περιορισμένη στα αναγκαία για τον σκοπό για τον οποίο τους χορηγήθηκε πρόσβαση και να έχουν εκπαιδευθεί προηγουμένως στην εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και στις σχετικές διασφαλίσεις. Όποτε αρμόδια αρχή χορηγεί πρόσβαση σε πρόσωπο, ενημερώνει προηγουμένως τον Οργανισμό.

δ)

Οι αρχές αδειοδότησης, οι αεροϊατρικοί εξεταστές (AME) και τα αεροϊατρικά κέντρα (AeMC) που αναφέρονται στο στοιχείο γ), μόλις εξετάσουν αιτούντα ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 ή κάτοχό του, εισάγουν στο EAMR τα στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο β) ή τα επικαιροποιούν εφόσον χρειάζεται.

ε)

Εφόσον τα στοιχεία συνιστούν προσωπικά δεδομένα κατά το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (1), κάθε φορά που εισάγουν ή επικαιροποιούν τα εν λόγω στοιχεία, ενημερώνουν προηγουμένως τον αιτούντα ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 ή τον κάτοχό του.

στ)

Ο Οργανισμός μεριμνά για την ακεραιότητα και την ασφάλεια του EAMR και των πληροφοριών που περιέχει με την ενδεδειγμένη υποδομή πληροφορικής. Καθορίζει και εφαρμόζει, σε διαβούλευση με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τα πρωτόκολλα και τα τεχνολογικά μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται η νόμιμη και ασφαλής πρόσβαση στο EAMR και στις πληροφορίες που περιέχει.

ζ)

Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε να διαγράφεται κάθε πληροφορία που περιέχει το EAMR μετά από μία δεκαετία. Η εν λόγω περίοδος υπολογίζεται από την ημερομηνία λήξης του τελευταίου ιατρικού πιστοποιητικού της κατηγορίας 1 που εκδόθηκε για τον ενδιαφερόμενο αιτούντα ή κάτοχο, ή από την ημερομηνία της τελευταίας εισαγωγής ή επικαιροποίησης των στοιχείων του αιτούντος ή κατόχου, όποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

η)

Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό της κατηγορίας 1 ή οι κάτοχοί του να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του EAMR που τους αφορούν και να ενημερώνονται ότι μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών. Οι αρχές αδειοδότησης αξιολογούν τα εν λόγω αιτήματα και, εφόσον κρίνουν ότι οι σχετικές πληροφορίες είναι ανακριβείς ή μη αναγκαίες για τους σκοπούς του στοιχείου β), διασφαλίζουν τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών.».


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).