5.2.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 33/5


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2019/169 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Νοεμβρίου 2018

για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μια εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε διηλεκτρικό κεραμικό ορισμένων πυκνωτών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2011/65/ΕΕ επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά δεν περιέχει ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που παρατίθενται στο παράρτημα II της εν λόγω οδηγίας. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τις εφαρμογές που παρατίθενται στο παράρτημα III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ.

(2)

Οι διάφορες κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στις οποίες εφαρμόζεται η οδηγία 2011/65/ΕΕ (κατηγορίες 1 έως 11) παρατίθενται στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας.

(3)

Ο μόλυβδος είναι ουσία υποκείμενη σε περιορισμό και περιλαμβάνεται στο παράρτημα II της οδηγίας 2011/65/ΕΕ. Ωστόσο, η χρήση μολύβδου σε διηλεκτρικό κεραμικό πυκνωτών για ονομαστική τάση 125 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή 250 V συνεχούς ρεύματος ή υψηλότερη εξαιρείται από τον περιορισμό και περιλαμβάνεται επί του παρόντος στην καταχώριση 7(γ)-ΙΙ του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας. Η εν λόγω εξαίρεση έληγε, για τις κατηγορίες 1 έως 7 και την κατηγορία 10, στις 21 Ιουλίου 2016.

(4)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηση για ανανέωση της εξαίρεσης αυτής πριν από την 21η Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 της οδηγίας 2011/65/ΕΕ. Η εξαίρεση παραμένει σε ισχύ μέχρι να ληφθεί απόφαση σχετικά με την εν λόγω αίτηση.

(5)

Οι αυτοτελείς κεραμικοί πυκνωτές για ονομαστική τάση 125 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή 250 V συνεχούς ρεύματος ή υψηλότερη έχουν την ικανότητα αποθήκευσης και αποδέσμευσης ηλεκτρικών φορτίων (ηλεκτροστατική χωρητικότητα) και ενσωματώνονται σε κυκλώματα υψηλής τάσης σε ευρεία ποικιλία ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Χρησιμοποιούνται σε όλους τους τύπους αγορών και εφαρμογών, για παράδειγμα σε συστήματα κοινωνικών υποδομών, σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς, στην έρευνα πετρελαίου και ορυκτών, στη μετατροπή ισχύος, σε τροφοδοτικά υψηλής ισχύος, στις τηλεπικοινωνίες και σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

(6)

Η λειτουργία του μολύβδου στο διηλεκτρικό κεραμικό συνίσταται στην επίτευξη υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς σε υψηλή τάση λειτουργίας, μεγάλης ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας (και σε υψηλές θερμοκρασίες), χαμηλής διαρροής σε υψηλή τάση και υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλών απωλειών σε υψηλή ένταση, υψηλή συχνότητα και υψηλές θερμοκρασίες.

(7)

Η υποκατάσταση ή η εξάλειψη του μολύβδου εξακολουθεί να είναι επιστημονικά και τεχνικά ανέφικτη για ορισμένους κεραμικούς πυκνωτές λόγω της έλλειψης αξιόπιστων υποκαταστάτων. Η εξαίρεση δεν αποδυναμώνει την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας που παρέχεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Συνεπώς, η εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε διηλεκτρικό κεραμικό πυκνωτών για ονομαστική τάση 125 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή 250 V συνεχούς ρεύματος ή υψηλότερη θα πρέπει να ανανεωθεί. Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να προστεθεί στο παράρτημα III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ότι οι εφαρμογές που καλύπτονται από τις καταχωρίσεις 7(γ)-I και 7(γ)-IV αποκλείονται από την καταχώριση 7(γ)-II.

(8)

Δεδομένου ότι, για τις σχετικές εφαρμογές, δεν υπάρχουν ακόμη αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις στην αγορά, η εξαίρεση για τις κατηγορίες 1 έως 7 και την κατηγορία 10 θα πρέπει να ανανεωθεί για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, έως τις 21 Ιουλίου 2021. Υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων των εν εξελίξει προσπαθειών για την εξεύρεση αξιόπιστου υποκαταστάτου, η διάρκεια ισχύος της εξαίρεσης δεν είναι πιθανό να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην καινοτομία.

(9)

Για τις άλλες κατηγορίες πλην των κατηγοριών 1 έως 7 και της κατηγορίας 10, η υφιστάμενη εξαίρεση παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με τις περιόδους ισχύος που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2011/65/ΕΕ. Για λόγους σαφήνειας, οι ημερομηνίες λήξης θα πρέπει να προστεθούν στο παράρτημα III της εν λόγω οδηγίας.

(10)

Επομένως, η οδηγία 2011/65/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο τις 29 Φεβρουαρίου 2020 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Μαρτίου 2020.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα III, η καταχώριση 7(γ)-ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7(γ)-ΙΙ

Μόλυβδος σε διηλεκτρικό κεραμικό πυκνωτών για ονομαστική τάση 125 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή 250 V συνεχούς ρεύματος ή υψηλότερη

Δεν ισχύει για τις εφαρμογές που καλύπτονται από τα σημεία 7(γ)-I και 7(γ)-IV του παρόντος παραρτήματος.

Λήγει την:

21η Ιουλίου 2021 για τις κατηγορίες 1-7 και την κατηγορία 10·

21η Ιουλίου 2021 για τις κατηγορίες 8 και 9 εκτός από τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διάγνωση in-vitro και τα βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου·

21η Ιουλίου 2023 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διάγνωση in vitro της κατηγορίας 8·

21η Ιουλίου 2024 για τα βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου της κατηγορίας 9 και για την κατηγορία 11.»