28.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/54


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/864 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Μαΐου 2019

σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης του Σολομού του Βορείου Ατλαντικού (NASCO) και με την κατάργηση της απόφασης της 26ης Μαΐου 2014 για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στον NASCO

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 82/886/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), η Ένωση ενέκρινε τη σύμβαση για τη διατήρηση του σολομού στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό (2) (σύμβαση NASCO), με την οποία ιδρύθηκε ο Οργανισμός Διατήρησης του Σολομού του Βορείου Ατλαντικού (NASCO).

(2)

Το συμβούλιο NASCO, υποστηριζόμενο από τις τρεις επιτροπές (επιτροπή Βορείου Αμερικής, επιτροπή Βορειοανατολικού Ατλαντικού και επιτροπή Δυτικής Γροιλανδίας), είναι το όργανο που συστάθηκε από τη σύμβαση NASCO για τη διατήρηση, αποκατάσταση, ενίσχυση και ορθολογική διαχείριση του σολομού του Ατλαντικού μέσω της διεθνούς συνεργασίας. Το συμβούλιο NASCO εκδίδει μέτρα διατήρησης και διαχείρισης των αλιευτικών πόρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Τα μέτρα αυτά ενδέχεται να καταστούν δεσμευτικά για την Ένωση.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) προβλέπει ότι η Ένωση διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ότι υπόκεινται σε διαχείριση με τρόπο που είναι συμβατός με τον στόχο της επίτευξης οικονομικών, κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαθεσιμότητα του επισιτιστικού εφοδιασμού. Ορίζει επίσης ότι η Ένωση εφαρμόζει την προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση της αλιείας και έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων της θάλασσας αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Προβλέπει περαιτέρω ότι η Ένωση πρέπει να λαμβάνει μέτρα διαχείρισης και διατήρησης με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης των επιστημονικών γνώσεων και γνωμοδοτήσεων, τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων και την προαγωγή αλιευτικών μεθόδων που προωθούν επιλεκτικότερες τεχνικές αλιείας, την αποφυγή και τη μείωση, κατά το δυνατόν, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και την αλιεία με χαμηλό αντίκτυπο στο θαλάσσιο οικοσύστημα και στους αλιευτικούς πόρους. Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ορίζει συγκεκριμένα ότι οι εν λόγω στόχοι και οι αρχές πρέπει να εφαρμόζονται από την Ένωση κατά την άσκηση των εξωτερικών σχέσεών της στον τομέα της αλιείας.

(4)

Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας», καθώς και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή ανακοίνωση, η προώθηση μέτρων για την υποστήριξη και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) και, κατά περίπτωση, για τη βελτίωση της διακυβέρνησής τους βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης της Ένωσης σε αυτά τα φόρουμ.

(5)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία», αφορά ειδικά μέτρα για τη μείωση των πλαστικών υλών και της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και της απώλειας ή εγκατάλειψης αλιευτικών εργαλείων στη θάλασσα.

(6)

Είναι σκόπιμο να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στις συνεδριάσεις του συμβουλίου NASCO, δεδομένου ότι τα μέτρα διατήρησης και επιβολής του NASCO θα είναι δεσμευτικά για την Ένωση και μπορούν να επηρεάσουν με καθοριστικό τρόπο το περιεχόμενο της ενωσιακής νομοθεσίας και, συγκεκριμένα, τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 (4)·και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 (5) του Συμβουλίου και τον κανονισμό (EE) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(7)

Επί του παρόντος, η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στις συνεδριάσεις του συμβουλίου NASCO καθορίζεται με την απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2014 για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στον NASCO. Είναι σκόπιμο να καταργηθεί η απόφαση αυτή και να αντικατασταθεί από νέα απόφαση που θα καλύπτει την περίοδο 2019-2023.

(8)

Δεδομένης της εξελισσόμενης φύσης των αλιευτικών πόρων στη περιοχή που καλύπτει η σύμβαση NASCO και της συνεπακόλουθης ανάγκης να λαμβάνονται υπόψη στη θέση της Ένωσης οι νέες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημονικών και άλλων σχετικών πληροφοριών που υποβάλλονται πριν ή κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του NASCO, θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες, σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εξειδίκευση της θέσης της Ένωσης σε ετήσια βάση, για την περίοδο 2019-2023,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στις συνεδριάσεις του συμβουλίου του Οργανισμού Διατήρησης του Σολομού του Βορείου Ατλαντικού (NASCO) καθορίζεται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Η εξειδίκευση της θέσης της Ένωσης σε ετήσια βάση κατά τις συνεδριάσεις του συμβουλίου NASCO διεξάγεται σύμφωνα με το παράρτημα II.

Άρθρο 3

Η θέση της Ένωσης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I αξιολογείται και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, αναθεωρείται από το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, το αργότερο έως την ετήσια συνεδρίαση του συμβουλίου NASCO το 2024.

Άρθρο 4

Καταργείται η απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2014 για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης του Σολομού του Βορείου Ατλαντικού (NASCO).

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2019.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. DAEA


(1)  Απόφαση 82/886/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1982, για τη σύναψη σύμβασης για τη διατήρηση του σολομού στο Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό (ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 24).

(2)  ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 25.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 81).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στον Οργανισμό Διατήρησης του Σολομού του Βορείου Ατλαντικού (NASCO)

1.   ΑΡΧΕΣ

Στο πλαίσιο του NASCO, η Ένωση:

α)

ενεργεί σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που επιδιώκει να τηρεί η Ένωση στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), ειδικότερα μέσω της προληπτικής προσέγγισης και των στόχων που συνδέονται με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, με στόχο να προωθήσει την εφαρμογή μιας προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας που να στηρίζεται στο οικοσύστημα και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, να προλάβει και να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα ανεπιθύμητα αλιεύματα, να εξαλείψει σταδιακά τις απορρίψεις και να περιορίσει τις επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς και να εξασφαλίσει αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο σε όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τα συμφέροντα των καταναλωτών, μέσω της προώθησης ενός οικονομικά βιώσιμου και ανταγωνιστικού αλιευτικού τομέα στην Ένωση·

β)

διασφαλίζει ότι τα μέτρα που εγκρίνονται στο πλαίσιο του NASCO είναι σύμφωνα με τους στόχους της σύμβασης NASCΟ·

γ)

διασφαλίζει ότι τα μέτρα που εγκρίνονται στο πλαίσιο του NASCO συνάδουν με το διεθνές δίκαιο, και ιδίως με τις διατάξεις της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και το άρθρο 66 αυτής, της συμφωνίας για την προώθηση της τήρησης των διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην ανοιχτή θάλασσα, καθώς και της συμφωνίας του 2009 του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα·

δ)

προάγει θέσεις που συνάδουν με τις βέλτιστες πρακτικές των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) στην ίδια περιοχή·

ε)

επιδιώκει συνοχή και συνέργεια με την πολιτική που ασκεί η Ένωση στις διμερείς αλιευτικές σχέσεις της με τρίτες χώρες και εξασφαλίζει συνοχή με τις άλλες πολιτικές της, ιδίως στους τομείς των εξωτερικών σχέσεων, του περιβάλλοντος, της απασχόλησης, του εμπορίου, της ανάπτυξης, της έρευνας και καινοτομίας·

στ)

διασφαλίζει την τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης·

ζ)

ευθυγραμμίζεται με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου (1) της 19ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εξωτερική διάσταση της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

η)

αποσκοπεί στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τον αλιευτικό στόλο της Ένωσης εντός της περιοχής της σύμβασης, οι οποίοι θα βασίζονται στις ίδιες αρχές και στα ίδια πρότυπα που ισχύουν σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, και στην προώθηση της ενιαίας εφαρμογής των εν λόγω αρχών και προτύπων·

θ)

ευθυγραμμίζεται με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου (2) σχετικά με την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας (3) και προωθεί μέτρα για την υποστήριξη και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του NASCO και, κατά περίπτωση, τη βελτίωση της διακυβέρνησης και των επιδόσεών της (ιδίως όσον αφορά την επιστήμη, τη συμμόρφωση, τη διαφάνεια και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων), συμβάλλοντας στη βιώσιμη διαχείριση των ωκεανών σε όλες τις διαστάσεις της·

ι)

προωθεί τον συντονισμό μεταξύ των ΠΟΔΑ και των περιφερειακών συμβάσεων για τις θάλασσες (ΠΣΘ) και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της εντολής τους, και ιδίως τον συντονισμό με την OSPAR, της οποίας η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος·

ια)

προωθεί μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των ΠΟΔΑ για είδη εκτός του τόνου, παρόμοιους με την αποκαλούμενη διαδικασία του Κόμπε για τις ΠΟΔΑ τόνου.

2.   ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

Η Ένωση επιδιώκει, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, να στηρίξει την έγκριση των παρακάτω δράσεων από τον NASCO:

α)

μέτρων διατήρησης και διαχείρισης των αλιευτικών πόρων στην περιοχή της σύμβασης, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και των ποσοστώσεων, καθώς και μέτρων ρύθμισης της αλιευτικής προσπάθειας για τους έμβιους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους που υπάγονται στις ρυθμίσεις του NASCO, ώστε να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί το μέγιστο βιώσιμο επίπεδο απόδοσης έως το 2020 το αργότερο. Όπου κρίνεται αναγκαίο, εξετάζεται η δυνατότητα λήψης ειδικών μέτρων για τα αποθέματα που υφίστανται υπεραλίευση, ώστε η αλιευτική προσπάθεια να συμβαδίζει με τις υπάρχουσες αλιευτικές δυνατότητες·

β)

μέτρων για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας στην περιοχή της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου σκαφών ΠΛΑ αλιείας·

γ)

μέτρων για την ενίσχυση της συλλογής επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την αλιεία και για την προώθηση καλύτερης συνεργασίας μεταξύ του τομέα της αλιείας και των επιστημόνων·

δ)

μέτρων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης στην περιοχή της σύμβασης NASCO, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός έλεγχος και συμμόρφωση προς τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο του NASCΟ·

ε)

μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων και της υδατοκαλλιέργειας στη θαλάσσια βιοποικιλότητα και στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τους οικοτόπους τους, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και την πρόληψη της απόρριψης πλαστικών στη θάλασσα και τη μείωση των επιπτώσεων στη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα από τα πλαστικά στη θάλασσα, προστατευτικών μέτρων για ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα στην περιοχή της σύμβασης NASCO σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές του FAO για τη διαχείριση της αλιείας ειδών βαθέων υδάτων στην ανοικτή θάλασσα, καθώς και μέτρων για την αποφυγή και τη μείωση, στο μέτρο του δυνατού, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ευάλωτων θαλάσσιων ειδών, και τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων·

στ)

μέτρων για τη μείωση των επιπτώσεων των αλιευτικών εργαλείων που έχουν εγκαταλειφθεί, χαθεί ή απορριφθεί με άλλο τρόπο (ALDFG) στον ωκεανό και για τη διευκόλυνση του εντοπισμού και της ανάκτησης των εν λόγω εργαλείων·

ζ)

μέτρων που αποσκοπούν στην απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που έχουν ως μόνο στόχο τα πτερύγια του καρχαρία, ώστε όλοι οι καρχαρίες να εκφορτώνονται έχοντας ακόμα όλα τα πτερύγιά τους·

η)

κοινών προσεγγίσεων με άλλες ΠΟΔΑ, κατά περίπτωση, ιδίως εκείνες που συμμετέχουν στη διαχείριση της αλιείας στην ίδια περιοχή·

θ)

συστάσεων, εφόσον ενδείκνυται και στον βαθμό που το επιτρέπουν τα σχετικά ιδρυτικά κείμενα, με τις οποίες θα ενθαρρύνεται η εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας·

ι)

πρόσθετων τεχνικών μέτρων με βάση γνωμοδοτήσεις των επικουρικών οργάνων και ομάδων εργασίας του NASCO.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 της 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final της 10.11.2016.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Καθορισμός σε ετήσια βάση της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση σε συνεδριάσεις του Οργανισμού Διατήρησης του Σολομού του Βορείου Ατλαντικού

Πριν από κάθε συνεδρίαση του συμβουλίου NASCO, όταν το όργανο αυτό καλείται να εγκρίνει αποφάσεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα τα οποία ενδέχεται να καταστούν δεσμευτικά για την Ένωση, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η θέση που θα διατυπωθεί εξ ονόματος της Ένωσης να λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές και λοιπές σχετικές πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις αρχές και τους προσανατολισμούς που παρατίθενται στο παράρτημα I.

Για τον σκοπό αυτό και βάσει των εν λόγω πληροφοριών, η Επιτροπή διαβιβάζει εγκαίρως στο Συμβούλιο, πριν από κάθε συνεδρίαση του συμβουλίου NASCO, έγγραφο όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία της προτεινόμενης εξειδίκευσης της θέσης της Ένωσης, προκειμένου να συζητηθούν και να εγκριθούν οι λεπτομέρειες της θέσης που θα διατυπωθεί εξ ονόματος της Ένωσης.

Εάν, στο πλαίσιο μιας συνεδρίασης του συμβουλίου NASCO, είναι αδύνατον, ακόμα και επιτόπου, να επιτευχθεί συμφωνία ώστε να ληφθούν υπόψη στη θέση της Ένωσης τα νέα στοιχεία, το ζήτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο ή στα προπαρασκευαστικά του όργανα.