24.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/90


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/847 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Μαΐου 2019

σχετικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Σώστε τις μέλισσες! Προστασία της βιοποικιλότητας και βελτίωση των οικοτόπων για τα έντομα στην Ευρώπη»

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 3800]

(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

To αντικείμενο της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών με τίτλο «Σώστε τις μέλισσες! Προστασία της βιοποικιλότητας και βελτίωση των οικοτόπων για τα έντομα στην Ευρώπη» αναφέρεται στα εξής: «Χρειαζόμαστε τα έντομα για τα οικοσυστήματά μας και για να διασφαλίσουμε την επισιτιστική ασφάλεια. Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει νομοθεσία για τη διατήρηση και τη βελτίωση των οικοτόπων για τα έντομα ως δεικτών ενός περιβάλλοντος που δεν έχει υποστεί ζημία».

(2)

Οι στόχοι της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών αναφέρονται στα εξής: «για να βελτιωθεί αποδεδειγμένα η φυσική βάση της ζωής ζητούμε να καθοριστούν οι εξής υποχρεωτικοί στόχοι: να καταστεί η προστασία της βιοποικιλότητα ένας γενικός στόχος της ΚΓΠ· να μειωθεί σημαντικά η χρήση φυτοφαρμάκων, να απαγορευτούν να βλαβερά φυτοφάρμακα χωρίς εξαίρεση και να τροποποιηθούν να κριτήρια επιλεξιμότητας· να προωθηθεί η διαρθρωτική πολυμορφία των αγροτικών τοπίων· να μειωθούν αποτελεσματικά τα θρεπτικά στοιχεία (π.χ. Natura 2000)· να καθοριστούν αποτελεσματικά προστατευμένες περιοχές (π.χ. WFD)· να ενταθούν η έρευνα και η παρακολούθηση και να βελτιωθεί η εκπαίδευση».

(3)

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ενισχύει την ιθαγένεια της Ένωσης και βελτιώνει περαιτέρω τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών.

(4)

Για τον σκοπό αυτό, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και αναλογικές προς τον χαρακτήρα της πρωτοβουλίας των πολιτών, ώστε να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών και να καθιστούν την Ένωση περισσότερο προσιτή.

(5)

Νομικές πράξεις της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών μπορούν να εκδίδονται όσον αφορά:

τη θέσπιση της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και των άλλων διατάξεων που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής, βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, βάσει του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ,

μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα, τα οποία έχουν ως άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, βάσει του άρθρου 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ,

την έγκριση ενός πολυετούς προγράμματος-πλαισίου που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, βάσει του άρθρου 182 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ,

την ανάληψη δράσης για την επίτευξη των στόχων της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος και της συνετής και ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων, βάσει του άρθρου 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 191 παράγραφος 1 πρώτη και τρίτη περίπτωση της ΣΛΕΕ.

(6)

Για τους λόγους αυτούς, η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν ευρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή πρότασης για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού.

(7)

Επιπλέον, έχει συγκροτηθεί επιτροπή πολιτών και έχουν οριστεί πρόσωπα επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού, η δε προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαια ή κακόβουλη και δεν αντίκειται εμφανώς στις αξίες της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ.

(8)

Η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Σώστε τις μέλισσες! Προστασία της βιοποικιλότητας και βελτίωση των οικοτόπων για τα έντομα στην Ευρώπη» θα πρέπει επομένως να καταχωριστεί.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Σώστε τις μέλισσες! Προστασία της βιοποικιλότητας και βελτίωση των οικοτόπων για τα έντομα στην Ευρώπη» καταχωρίζεται.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 27 Μαΐου 2019.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στους διοργανωτές (μέλη της επιτροπής πολιτών) της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών με τίτλο «Σώστε τις μέλισσες! Προστασία της βιοποικιλότητας και βελτίωση των οικοτόπων για τα έντομα στην Ευρώπη», εκπροσωπούμενη από την κ. Manuela RIPA και την κ. Clara BORASIO ως πρόσωπα επικοινωνίας.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή

Frans TIMMERMANS

Πρώτος Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1.