16.4.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 105/25


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2019/615 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Απριλίου 2019

σχετικά με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δραστηριότητες που θα προηγηθούν της διάσκεψης αναθεώρησης των συμβαλλόμενων μερών της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) του έτους 2020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η διάσκεψη αναθεώρησης των συμβαλλόμενων μερών της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων του έτους 2020 («διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του έτους 2020») πραγματοποιείται σε μια χρονιά αρκετών σημαντικών ημερομηνιών για τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), όπως η 50ή επέτειος της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης και η 25η επέτειος της έκδοσης της απόφασης 3 από τη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT (Παράταση Ισχύος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων) του έτους 1995, η οποία παρέτεινε τη ΝΡΤ επ' αόριστον.

(2)

Στις 12 Δεκεμβρίου 2003, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής («στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης ΟΜΚ του 2003»). Η στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης ΟΜΚ του 2003 αναγνωρίζει ότι η στήριξη της NPT αποτελεί πρώτη προτεραιότητα δράσης σε διεθνές επίπεδο και ζητεί την ολοκληρωμένη διατήρηση και την καθολική ισχύ της NPT, των συμφωνιών διασφαλίσεων του ΔΟΑΕ και των πρόσθετων πρωτοκόλλων αυτών.

(3)

Σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας του 2016, και τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης ΟΜΚ του 2003, οι δράσεις της Ένωσης εξακολουθούν να εδράζονται στην πεποίθησή μας ότι μια πολυμερής προσέγγιση για την ασφάλεια, η οποία θα περιλαμβάνει τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την τήρηση της διεθνούς τάξης και, συνεπώς, τη δέσμευση να διαφυλάξουμε, να εφαρμόσουμε και να θωρακίσουμε τις πολυμερείς συνθήκες και τις συμφωνίες που αφορούν τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση.

(4)

Στο πρόγραμμα του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τον αφοπλισμό με τίτλο «Διασφαλίζοντας το κοινό μας μέλλον», το οποίο παρουσιάστηκε στις 24 Μαΐου 2018, υπογραμμίστηκε ότι η NPT «θεωρείται πλέον βασικός πυλώνας της αρχιτεκτονικής της διεθνούς ασφάλειας».

(5)

Η Ένωση συμμετέχει ενεργά στον τρέχοντα κύκλο αναθεώρησης της NPT που ξεκίνησε με την πρώτη σύνοδο της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, η οποία διεξήχθη από τις 2 έως τις 12 Μαΐου 2017 στη Βιέννη. Η δεύτερη σύνοδος της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 23 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου 2018. Η τρίτη σύνοδος της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, από τις 29 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2019, και η διάσκεψη αναθεώρησης των συμβαλλόμενων μερών της NPT του έτους 2020 θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη, από τις 27 Απριλίου έως τις 22 Μαΐου 2020.

(6)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την ΝΡΤ ως τον ακρογωνιαίο λίθο του παγκόσμιου καθεστώτος για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, βασικό θεμέλιο για τη συνέχιση του πυρηνικού αφοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο VI και σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικές χρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο εξέδωσε την Κοινή Θέση 2005/329/ΚΕΠΠΑ (1), την απόφαση 2010/212/ΚΕΠΠΑ (2) και τα συμπεράσματα της ένατης διάσκεψης αναθεώρησης των συμβαλλομένων μερών της συνθήκης περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Για τον σκοπό της άμεσης εφαρμογής στην πράξη ορισμένων στοιχείων της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης ΟΜΚ του 2003, η Ένωση στηρίζει τις δραστηριότητες που έχουν ως στόχο τη διαφύλαξη και τη διατήρηση της ακεραιότητας της NPT, εστιάζοντας στον ίδιο βαθμό στους τρεις εξίσου σημαντικούς και αλληλοενισχυόμενους πυλώνες της NPT: αφοπλισμός, μη διάδοση και ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας.

2.   Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της παραγράφου 1, η Ένωση στηρίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες προβολής, εκ μέρους της ηγεσίας της διάσκεψης αναθεώρησης του έτους 2020:

α)

τρία θεματικά σεμινάρια για τα συμβαλλόμενα κράτη σχετικά με τον πυρηνικό αφοπλισμό, τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας·

β)

έως τέσσερις περιφερειακές συνεδριάσεις σε Ασία-Ειρηνικό, Αφρική, Λατινική Αμερική και Καραϊβική, και Μέση Ανατολή,και

γ)

δύο παράλληλες εκδηλώσεις κατά την εβδομηκοστή τέταρτη σύνοδο της Πρώτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης και κατά τη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του έτους 2020.

Περιγραφή του εν λόγω σχεδίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

1.   Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας (Ύπατος Εκπρόσωπος) έχει την ευθύνη της εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

2.   Η εφαρμογή του σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 πραγματοποιείται από το Γραφείο Αφοπλισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNODA).

Άρθρο 3

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση του σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ανέρχεται σε 1 299 883,68 EUR.

2.   Η διαχείριση των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το οριζόμενο στην παράγραφο 1 ποσό πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που εφαρμόζονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

3.   Η Επιτροπή επιβλέπει την ορθή διαχείριση του ποσού δημοσιονομικής αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα συνάψει χρηματοδοτική σύμβαση με το UNODA. Η χρηματοδοτική σύμβαση ορίζει ότι το UNODA θα εξασφαλίσει προβολή της συνεισφοράς της Ένωσης, ανάλογη προς το ύψος της.

4.   Η Επιτροπή επιδιώκει να συνάψει τη χρηματοδοτική σύμβαση της παραγράφου 3 το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Ενημερώνει το Συμβούλιο για τυχόν δυσκολίες στη διαδικασία αυτήν και για την ημερομηνία σύναψης της χρηματοδοτικής σύμβασης.

Άρθρο 4

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος υποβάλλει στο Συμβούλιο τακτική και τουλάχιστον ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βάσει των εκθέσεων που εκπονεί το UNODA. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση που πραγματοποιεί το Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση επί των οικονομικών πτυχών της υλοποίησης του σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

2.   Η παρούσα απόφαση λήγει 18 μήνες μετά την ημερομηνία σύναψης της χρηματοδοτικής σύμβασης του άρθρου 3 παράγραφος 3. Ωστόσο, η απόφαση λήγει έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, εάν η χρηματοδοτική σύμβαση δεν έχει συναφθεί εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου 2019.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. DAEA


(1)  Κοινή θέση 2005/329/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2005, σχετικά με τη διάσκεψη αναθεώρησης του 2005 των συμβαλλομένων μερών της συνθήκης περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (ΕΕ L 106 της 27.4.2005, σ. 32).

(2)  Απόφαση 2010/212/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2010, όσον αφορά τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάσκεψη αναθεώρησης του 2010 των μερών της συνθήκης περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (ΕΕ L 90 της 10.4.2010, σ. 8).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   ΣΤΟΧΟΙ

Η διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του έτους 2020 θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική στιγμή για το καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την ΝΡΤ ως τον ακρογωνιαίο λίθο του παγκόσμιου καθεστώτος για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, βασικό θεμέλιο για τη συνέχιση του πυρηνικού αφοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο VI και σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικές χρήσεις

Ήδη από το 2017, οι πρόεδροι των συνόδων της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής της NPT εργάστηκαν για τη διασφάλιση συνέχειας μεταξύ των συνόδων της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής του κύκλου αναθεώρησης, μεταξύ άλλων και μέσω της καλλιέργειας κοινού εδάφους ανά θεματική και μίας σειράς περιφερειακών διαβουλεύσεων στην Ασία/στον Ειρηνικό, στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Αυτές οι διαβουλεύσεις έτυχαν θερμής υποδοχής από τα κράτη των εν λόγω περιοχών ως δίοδοι πρόσβασης στους προέδρους των Προπαρασκευαστικών Επιτροπών για τους εμπειρογνώμονες των πρωτευουσών, ως ευκαιρία διαλόγου για τα κράτη που δεν διαθέτουν τους πόρους προκειμένου να διατηρούν πολυάριθμες αντιπροσωπείες στη Νέα Υόρκη, τη Γενεύη ή τη Βιέννη και ως σημαντική περίσταση για τη συζήτηση βασικών περιφερειακών προτεραιοτήτων. Οι εργασίες αυτές βοήθησαν σημαντικά τις διαβουλεύσεις στο επίσημο πλαίσιο της NPT.

Η εποικοδόμηση και η βελτίωση του έργου των προέδρων στις συνόδους της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής του 2017 και του 2018 μπορούν να συνδράμουν στην επίτευξη του στόχου αυτού του σχεδίου, μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ συμβαλλόμενων κρατών της NPT και του προτεινόμενου προέδρου της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT, καθώς και των προέδρων των συνόδων της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής. Το σχέδιο αυτό θα προωθήσει την έναρξη ετοιμασιών ενόψει της διάσκεψης· θα στηρίξει την ηγεσία στην κατανόηση των λεπτών διαφοροποιήσεων στις θέσεις των συμβαλλόμενων κρατών και στην οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης· και θα διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ συμβαλλόμενων κρατών και του προτεινόμενου προέδρου για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υπερκεραστούν τα εμπόδια στον δρόμο για την επιτυχία το 2020.

Κύριοι στόχοι:

1.

Η κατανόηση των ανησυχιών και των προτεραιοτήτων για τον κύκλο αναθεώρησης της NPT του έτους 2020 με βάση τις συζητήσεις κατά τις συνόδους της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής του 2017, του 2018 και του 2019, μεταξύ άλλων και από περιφερειακή σκοπιά, και η συμβολή στην αποτελεσματική τους διατύπωση κατά τη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του έτους 2020.

2.

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα εμπόδια, αλλά και τα δυνητικά πεδία σύγκλισης βάσει των πολλαπλών οφελών που προσφέρει η NPT, μεταξύ άλλων και μέσω της ενσωμάτωσης ευρύτερου δείγματος απόψεων, όπως τεχνικοί εμπειρογνώμονες από ρυθμιστικούς φορείς και επιστημονικές σχολές, καθώς και ιθύνοντες λήψης αποφάσεων, όπως οι βουλευτές.

3.

Η οικοδόμηση πίστης και εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών και του προτεινόμενου προέδρου για την ανάπτυξη των ισχυρών δεσμών που απαιτούνται για μια επιτυχή έκβαση στη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του έτους 2020.

4.

Η ενθάρρυνση ευελιξίας και συμβιβασμών από τα κράτη όσον αφορά την προσέγγισή τους σχετικά με τη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του έτους 2020, και η αναζήτηση ιδεών τόσο για την εύρεση κοινών τόπων όσο και για την υπέρβαση των διαφορών.

5.

Η ανάπτυξη απόψεων για έναν οδικό χάρτη που θα οδηγήσει τη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του έτους 2020 σε θετική έκβαση, συμπεριλαμβάνοντας πιθανές δράσεις και συστάσεις για την πλήρη εφαρμογή της NPT.

2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το σχέδιο της Ένωσης για τη στήριξη του κύκλου αναθεώρησης της διάσκεψης της NPT του έτους 2020 θα περιλαμβάνει:

α)

Θεματικά σεμινάρια για τα συμβαλλόμενα κράτη, σχετικά με τους τρεις πυλώνες της NPT: πυρηνικός αφοπλισμός, μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας.

Τρία θεματικά σεμινάρια, στη Γενεύη (αφοπλισμός), Νέα Υόρκη (μη διάδοση) και Βιέννη (ειρηνικές χρήσεις), τα οποία απευθύνονται σε εκπροσώπους κυβερνήσεων, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς, κοινωνία των πολιτών και βιομηχανία.

β)

Προβολή από την ηγεσία της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του έτους 2020 σε περιφερειακό επίπεδο

Διοργάνωση έως τεσσάρων περιφερειακών συνεδριάσεων σε Ασία-Ειρηνικό, Αφρική, Αμερική και Καραϊβική, και Μέση Ανατολή.

γ)

Παράλληλες εκδηλώσεις

Θα διοργανωθούν δύο παράλληλες εκδηλώσεις κατά την εβδομηκοστή τέταρτη σύνοδο της Πρώτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης και κατά τη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του έτους 2020.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται με περισσότερες λεπτομέρειες κατωτέρω.

2.1.   Θεματικά σεμινάρια

2.1.1.   Σκοπός

Σκοπός κάθε θεματικού σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνδέονται και με τους τρεις πυλώνες της NPT. Συγκεκριμένα, επιδίωξη των σεμιναρίων είναι να τονίσουν τα πολλαπλά οφέλη που ήδη προσφέρει η NPT και την ανάγκη να διατηρηθούν αυτά τα οφέλη. Επιπλέον, τα σεμινάρια επιδιώκουν να δημιουργήσουν βάσεις για πρακτικές δράσεις και συστάσεις με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης το 2020.

2.1.2.   Στα πλαίσια του σχεδίου, θα διοργανωθούν τρία σεμινάρια:

Όπως επισημάνθηκε, κάθε σεμινάριο θα επικεντρώνεται σε έναν από τους πυλώνες της NPT: πυρηνικός αφοπλισμός, μη διάδοση και ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας. Εκτός από τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των τριών πυλώνων, οι συζητήσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: την υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενους κύκλους αναθεώρησης· τη γεφύρωση των διαφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί και θα διατηρηθεί ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά όπλα· την ισχυροποίηση του καθεστώτος μη διάδοσης· την πρόσβαση στα οφέλη των ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής τεχνολογίας, μεταξύ άλλων για να διευκολυνθεί η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης· και την ενίσχυση της διαδικασίας αναθεώρησης της NPT.

2.1.3.   Μορφή

Ο προτεινόμενος πρόεδρος θα ενημερώσει τα συμβαλλόμενα κράτη σχετικά με τις εξελίξεις σε κάθε πυλώνα, και θα περιγράψει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες. Θα συγκροτηθούν ομάδες περιφερειακών εμπειρογνωμόνων, εμπειρογνωμόνων από σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και η Οργάνωση της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO) και εμπειρογνωμόνων από το Ινστιτούτο ερευνών των Ηνωμένων Εθνών για τον αφοπλισμό (UNIDIR), για την ενθάρρυνση της συζήτησης και τη διατύπωση ιδεών. Το σεμινάριο σχετικά με τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας που θα διεξαχθεί στη Βιέννη θα περιλαμβάνει, επίσης, τη συμμετοχή εκπροσώπων εθνικών φορέων και δομών που εμπλέκονται στις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας.

Εν συνεχεία, στο πλαίσιο των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθούν διαδραστικές συνεδρίες ερωταπαντήσεων (Q&A) μεταξύ του προτεινόμενου προέδρου, των εκπροσώπων των συμβαλλόμενων κρατών και των εμπειρογνωμόνων.

2.1.4.   Τοποθεσία

Τα τρία θεματικά σεμινάρια θα διοργανωθούν ως εξής: Γενεύη (αφοπλισμός), Νέα Υόρκη (μη διάδοση) και Βιέννη (ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας).

2.1.5.   Χρονικό πλαίσιο

Τα τρία θεματικά σεμινάρια θα διεξαχθούν μετά την τρίτη σύνοδο της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής (29 Απριλίου-10 Μαΐου 2019), υπό την ηγεσία και τον συντονισμό του προτεινόμενου προέδρου της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του έτους 2020. Οι ημερομηνίες για τις συνεδριάσεις αυτές θα οριστούν μετά την τρίτη σύνοδο της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, μεταξύ Μαΐου 2019 και Μαρτίου 2020.

2.1.6.   Ευθύνες του εκτελεστικού φορέα:

Προετοιμασία επί της ουσίας:

Σε διαβούλευση με τον προτεινόμενο πρόεδρο, το UNODA θα αναπτύξει την ουσία των σεμιναρίων, την ατζέντα και την επιλογή των ομιλητών/εμπειρογνωμόνων.

Υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης και διασκέψεων:

Το UNODA θα παράσχει τις υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης (κράτηση χώρων, διοργάνωση τροφοδοσίας, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, διοργάνωση ταξιδιών για συμμετέχοντες και εμπειρογνώμονες κ.λπ.) για τα θεματικά σεμινάρια.

2.2.   Περιφερειακές συνεδριάσεις

2.2.1.   Σκοπός

Σκοπός της κάθε περιφερειακής συνεδρίασης είναι η καλύτερη κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης, η συζήτηση δυνατοτήτων για συνεργατική συμμετοχή, η δημιουργία λύσεων και η οικοδόμηση σχέσεων για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του έτους 2020.

2.2.2.   Θέματα

Οι περιφερειακές συνεδριάσεις στην Ασία/στον Ειρηνικό, στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική θα καλύψουν και τους τρεις πυλώνες της NPT. Θα εστιάσουν στα κυριότερα ζητήματα που αφορούν την NPT και τα συμβαλλόμενα κράτη της, βάσει των συζητήσεων στις συνόδους της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής της NPT για το 2017, το 2018 και το 2019, και θα τα παρουσιάσουν μέσα από το πρίσμα των αντίστοιχων προτεραιοτήτων και ανησυχιών σε επίπεδο περιφέρειας. Τα ζητήματα θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: την υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενους κύκλους αναθεώρησης· τη γεφύρωση των διαφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί και θα διατηρηθεί ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά όπλα· την ισχυροποίηση του καθεστώτος μη διάδοσης· την πρόσβαση στα οφέλη των ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής τεχνολογίας, καθώς και τη διευκόλυνση της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης· και την ενίσχυση της διαδικασίας αναθεώρησης της NPT.

Η περιφερειακή συνεδρίαση στη Μέση Ανατολή θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην εφαρμογή του ψηφίσματος της NPT του 1995 σχετικά με τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από τα πυρηνικά όπλα και κάθε άλλου είδους όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων και των φορέων τους. Οι προκλήσεις που εγείρει το ζήτημα αυτό όσον αφορά την επιτυχή έκβαση της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του έτους 2020 απαιτούν τη διοργάνωση μεμονωμένης συνεδρίασης στην εν λόγω περιοχή.

2.2.3.   Μορφή

Οι περιφερειακές συνεδριάσεις θα έχουν τη μορφή διαδραστικών διαβουλεύσεων. Σε κάθε περιφερειακή συνεδρίαση, θα δίνεται στον προτεινόμενο πρόεδρο η ευκαιρία να παρουσιάσει την πορεία του κύκλου αναθεώρησης. Ο προεδρεύων θα θέσει σειρά ερωτήσεων στα κράτη για να δημιουργήσει ένα διαδραστικό περιβάλλον ερωτήσεων και αποκρίσεων.

Οι συνεδριάσεις θα χρησιμοποιήσουν επίσης ομάδες περιφερειακών και θεματικών εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων από σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), καθώς και η Οργάνωση της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO) και το Ινστιτούτο ερευνών των Ηνωμένων Εθνών για τον αφοπλισμό (UNIDIR), για την ενθάρρυνση της συζήτησης και τη διατύπωση ιδεών.

2.2.4.   Τοποθεσία

Οι περιφερειακές συνεδριάσεις σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να προάγεται η αλληλεπίδραση με τις κυβερνήσεις συγκεκριμένων περιφερειών ενόψει της προετοιμασίας της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του έτους 2020. Προτείνονται οι ακόλουθες τέσσερις περιφερειακές συνεδριάσεις:

Χώρες από περιφέρειες/υποπεριφέρειες:

Προτεινόμενος τόπος διοργάνωσης:

Αφρική

Αντίς Αμπέμπα

Λατινική Αμερική/Καραϊβική

Μπουένος Άιρες

Ασία-Ειρηνικός

Τζακάρτα

Μέση Ανατολή

Αμμάν

2.2.5.   Χρονικό πλαίσιο

Οι τέσσερις περιφερειακές συνεδριάσεις θα διεξαχθούν σε μια δωδεκάμηνη περίοδο από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2020. Ο ακριβής χρόνος και η αλληλουχία (δηλαδή η σειρά των περιφερειών που καλύπτονται) των περιφερειακών συνεδριάσεων θα οριστούν από τον εκτελεστικό φορέα σε διαβούλευση με τον προτεινόμενο πρόεδρο της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του έτους 2020 και την Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα αφοπλισμού των Ηνωμένων Εθνών. Κάθε περιφερειακή συνεδρίαση θα διαρκέσει έως δύο ημέρες. Ο προτεινόμενος πρόεδρος της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του έτους 2020 προεδρεύει στις τέσσερις περιφερειακές συνεδριάσεις.

2.2.6.   Ευθύνες του εκτελεστικού φορέα

Προετοιμασία επί της ουσίας:

Σε διαβούλευση με τους προέδρους των τριών συνόδων της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής και υπό την ηγεσία του προτεινόμενου προέδρου της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του έτους 2020, το UNODA θα αναπτύξει την ουσία των περιφερειακών συνεδριάσεων, την ατζέντα και την επιλογή των ομιλητών/εμπειρογνωμόνων.

Υλικοτεχνική υποστήριξη και υποστήριξη συνεδριάσεων:

Το UNODA, μαζί με τα κράτη υποδοχής της εκάστοτε περιοχής, θα παράσχει τις υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης (κράτηση χώρων, διοργάνωση τροφοδοσίας, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, διοργάνωση ταξιδιών για συμμετέχοντες και εμπειρογνώμονες κ.λπ.) για τις περιφερειακές συνεδριάσεις.

2.3.   Παράλληλες εκδηλώσεις

Θα διεξαχθούν δύο παράλληλες εκδηλώσεις κατά την εβδομηκοστή τέταρτη σύνοδο της Πρώτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης (Οκτώβριος 2019) και κατά τη διάσκεψη αναθεώρησης της NPT του έτους 2020. Η παράλληλη εκδήλωση που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2019 θα παράσχει την ευκαιρία στους προέδρους των τριών συνόδων της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής και στον προτεινόμενο πρόεδρο να συζητήσουν σχετικά με τις ετοιμασίες ενόψει της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του έτους 2020. Η παράλληλη εκδήλωση που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του έτους 2020 θα παράσχει την ευκαιρία να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα των θεματικών σεμιναρίων και των περιφερειακών συνεδριάσεων και η συμβολή τους στις ετοιμασίες ενόψει της διάσκεψης.

2.3.1.   Ευθύνες του εκτελεστικού φορέα

Προετοιμασία επί της ουσίας:

Σε διαβούλευση με τους προέδρους των τριών συνόδων της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής και τον προτεινόμενο πρόεδρο της διάσκεψης αναθεώρησης της NPT του έτους 2020, το UNODA θα αναπτύξει το έγγραφο βασικών εννοιών για τις παράλληλες εκδηλώσεις, την ατζέντα και την επιλογή των ομιλητών/εμπειρογνωμόνων.

Υλικοτεχνική υποστήριξη και υποστήριξη συνεδριάσεων:

Το UNODA θα παράσχει τις υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης (κράτηση χώρων, διοργάνωση τροφοδοσίας, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, διοργάνωση ταξιδιών για εμπειρογνώμονες κ.λπ.) για τις παράλληλες εκδηλώσεις.

3.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το UNODA θα υποβάλει στον Ύπατο Εκπρόσωπο και στην Επιτροπή μία τελική οικονομική και αναλυτική έκθεση, η οποία θα περιέχει, μεταξύ άλλων, τα διδάγματα, καθώς και σύντομες εκθέσεις έπειτα από κάθε συνεδρίαση, η οποία θα επικεντρώνεται στα βασικά συμπεράσματα.

4.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου είναι 18 μήνες.

5.   ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

Το UNODA θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να δοθεί δημοσιότητα στο γεγονός ότι το σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται από την Ένωση. Η στήριξη της Ένωσης θα τονίζεται στις δημόσιες και τις κλειστές παρουσιάσεις και ενημερώσεις του προτεινόμενου προέδρου. Η στήριξη της Ένωσης θα αναγνωρίζεται επίσης σε προσκλήσεις και σε λοιπά έγγραφα που κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες των διάφορων εκδηλώσεων. Το UNODA θα διασφαλίσει ότι η Ένωση εκπροσωπείται σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται δυνάμει της παρούσας απόφασης.

6.   ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ανατίθεται στο Γραφείο Αφοπλισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNODA) η υλοποίηση του παρόντος σχεδίου. Η υλοποίηση του παρόντος σχεδίου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη χρηματοδοτική σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του UNODA.