20.12.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2026 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2018

για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 48,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 καθιερώθηκε ένα σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS). Σκοπός του ΕΜΑS είναι να προωθήσει τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών με την καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους οργανισμούς, την αξιολόγηση των επιδόσεων τέτοιων συστημάτων, την ενημέρωση ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, τον ανοικτό διάλογο με το κοινό και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, τα παραρτήματα I έως IV του εν λόγω κανονισμού ορίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τους οργανισμούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο EMAS και να εξασφαλίσουν καταχώριση σε EMAS.

(2)

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ορίζει τις απαιτήσεις για την υποβολή περιβαλλοντικών εκθέσεων. Το εν λόγω παράρτημα θα πρέπει να τροποποιηθεί για να λάβει υπόψη τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί χάρη στην εμπειρία από τη λειτουργία του EMAS. Δεδομένου του αριθμού και της φύσης των τροποποιήσεων αυτών, είναι πρόσφορο να αντικατασταθεί ολόκληρο το παράρτημα IV για λόγους σαφήνειας.

(3)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Οι οργανισμοί που είναι καταχωρισμένοι στο EMAS πρέπει είτε να συντάσσουν είτε να επικαιροποιούν περιβαλλοντική δήλωση σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 σε ετήσια βάση. Εκτός από την περίπτωση μικρών οργανισμών που απαλλάσσονται δυνάμει του άρθρου 7 του εν λόγω κανονισμού, η περιβαλλοντική δήλωση ή η επικαιροποιημένη περιβαλλοντική δήλωση πρέπει να επικυρώνονται, στο πλαίσιο της επαλήθευσης του εν λόγω οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 18 του εν λόγω κανονισμού, από επαληθευτή περιβάλλοντος ο οποίος έχει διαπίστευση ή άδεια για τον σκοπό αυτό. Οι οργανισμοί που ετοιμάζονται για καταχώριση στο EMAS πρέπει επίσης να υποβάλουν επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση στο πλαίσιο της αίτησής τους για καταχώριση. Συνεπώς, χρειάζεται μεταβατική περίοδος για να δοθεί στους οργανισμούς επαρκής χρόνος, ώστε να ανταποκριθούν στις αλλαγές που επιφέρει ο παρών κανονισμός.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Εάν η επικύρωση περιβαλλοντικής δήλωσης ή επικαιροποιημένης περιβαλλοντικής δήλωσης πρέπει να πραγματοποιηθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού αλλά πριν από την 9η Ιανουαρίου 2020, η δήλωση μπορεί, για την περίσταση αυτή, σε συμφωνία με τον επαληθευτή περιβάλλοντος και τον αρμόδιο φορέα, να επικυρωθεί ανεξάρτητα από την τροποποίηση που επιφέρει το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.

Εάν μια μη επικυρωμένη επικαιροποιημένη περιβαλλοντική δήλωση πρέπει να διαβιβαστεί σε αρμόδιο φορέα δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού αλλά πριν από την 9η Ιανουαρίου 2020, η δήλωση μπορεί, για την περίσταση αυτή, σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα, να συνταχθεί ανεξάρτητα από την τροποποίηση που επιφέρει το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

A.   Εισαγωγή

Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες υποβάλλονται με σαφήνεια και συνοχή, κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Ο οργανισμός θα αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη μορφή με την οποία θα διαθέσει στα ενδιαφερόμενα μέρη τις πληροφορίες αυτές κατά τρόπο φιλικό στον χρήστη.

Β.   Περιβαλλοντική δήλωση

Η περιβαλλοντική δήλωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία και ανταποκρίνεται στις ακόλουθες στοιχειώδεις απαιτήσεις:

α)

σύνοψη των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του οργανισμού, των σχέσεών του με τυχόν μητρικό οργανισμό, ανάλογα με την περίπτωση, και κατανοητή και σαφής περιγραφή του αντικειμένου για το οποίο καταχωρίζεται ο οργανισμός στο ΕΜΑS, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των χώρων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην καταχώριση·

β)

περιβαλλοντική πολιτική και σύντομη περιγραφή της δομής διακυβέρνησης που στηρίζει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισμού·

γ)

περιγραφή όλων των σημαντικών άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών πτυχών του οργανισμού οι οποίες έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύντομη περιγραφή της προσέγγισης που υιοθετείται για να προσδιοριστεί η σημασία τους και επεξήγηση του χαρακτήρα των επιπτώσεων που συνδέονται με τις πτυχές αυτές·

δ)

περιγραφή των περιβαλλοντικών σκοπών και ποσοτικών στόχων σε συνάρτηση με τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές και επιπτώσεις·

ε)

περιγραφή των ενεργειών που αναλαμβάνονται και σχεδιάζονται για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, για την επίτευξη των σκοπών και των ποσοτικών στόχων και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον.

Θα πρέπει να αναφέρονται, αν υπάρχουν, οι σχετικές βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης που παρουσιάζονται στα τομεακά έγγραφα αναφοράς που μνημονεύονται στο άρθρο 46·

στ)

σύνοψη των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του οργανισμού που συνδέονται με τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων του.

Η υποβολή εκθέσεων αφορά τόσο τους βασικούς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων όσο και τους ειδικούς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων που καθορίζονται στο τμήμα Γ. Όπου υπάρχουν περιβαλλοντικοί σκοποί και ποσοτικοί δείκτες, κοινοποιούνται τα αντίστοιχα δεδομένα·

ζ)

παραπομπή στις κυριότερες νομικές διατάξεις που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο οργανισμός για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις για το περιβάλλον και δήλωση σχετικά με τη νομική συμμόρφωση·

η)

επιβεβαίωση ως προς τις απαιτήσεις του άρθρου 25 παράγραφος 8 και όνομα και αριθμός διαπίστευσης ή άδειας του επαληθευτή περιβάλλοντος και ημερομηνία επικύρωσης. Αντί αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δήλωση που αναφέρεται στο παράρτημα VII, υπογεγραμμένη από τον επαληθευτή περιβάλλοντος.

Η επικαιροποιημένη περιβαλλοντική δήλωση περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία και ανταποκρίνεται στις στοιχειώδεις απαιτήσεις των στοιχείων ε) έως η).

Οι οργανισμοί ενδέχεται να αποφασίσουν να ενσωματώσουν στην περιβαλλοντική δήλωσή τους πρόσθετα πραγματολογικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του οργανισμού ή σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τις ειδικές απαιτήσεις. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην περιβαλλοντική δήλωση επικυρώνονται από τον επαληθευτή περιβάλλοντος.

Η περιβαλλοντική δήλωση μπορεί να είναι ενσωματωμένη σε άλλες εκθέσεις του οργανισμού (π.χ. εκθέσεις για τη διαχείριση, τη βιωσιμότητα ή την εταιρική κοινωνική ευθύνη). Όταν ενσωματώνεται σε τέτοια έγγραφα, πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ επικυρωμένων και μη επικυρωμένων πληροφοριών. Η περιβαλλοντική δήλωση είναι σαφώς αναγνωρίσιμη (για παράδειγμα με τη χρήση του λογότυπου EMAS) και το έγγραφο περιλαμβάνει σύντομη επεξήγηση της διαδικασίας επικύρωσης στο πλαίσιο του EMAS.

Γ.   Υποβολή εκθέσεων με βάση τους δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και τις πληροφορίες για την ποιότητα

1.   Εισαγωγή

Τόσο στην περιβαλλοντική δήλωση όσο και στην επικαιροποιημένη περιβαλλοντική δήλωση, οι οργανισμοί δίνουν αναφορά για τις σημαντικές άμεσες και έμμεσες περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων τους με χρήση των βασικών δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων και των ειδικών δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων, όπως ορίζεται κατωτέρω. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία, οι οργανισμοί δίνουν πληροφορίες για την ποιότητα, όπως περιγράφεται στο σημείο 4.

Οι υποβαλλόμενες εκθέσεις παρέχουν δεδομένα σχετικά τις πραγματικές εισροές και εκροές. Αν υπάρχει περίπτωση η κοινοποίηση να αποβεί σε βάρος του εμπιστευτικού χαρακτήρα εμπορικών ή βιομηχανικών πληροφοριών του οργανισμού στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δίκαιο κράτους μέλους ή της Κοινότητας προβλέπει αυτόν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα για να προστατεύσει νόμιμο οικονομικό συμφέρον, μπορεί να επιτρέπεται στον οργανισμό να παρουσιάσει αυτή την πληροφορία μέσω δείκτη εντός της υποβαλλόμενης έκθεσης, π.χ. θεσπίζοντας έτος βάσης (με τιμή δείκτη 100) από το οποίο θα καθίσταται εμφανής η εξέλιξη της πραγματικής εισροής/εκροής.

Οι δείκτες:

α)

παρέχουν επακριβή εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού·

β)

είναι εύκολα κατανοητοί και μονοσήμαντοι·

γ)

επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ διαδοχικών ετών για την αξιολόγηση της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού· για να είναι δυνατή αυτή η σύγκριση, η υποβολή εκθέσεων καλύπτει τουλάχιστον τρία έτη δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα στοιχεία·

δ)

παρέχουν τη δυνατότητα σύγκρισης με τομεακά, εθνικά ή περιφερειακά κριτήρια αξιολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση·

ε)

παρέχουν τη δυνατότητα σύγκρισης με κανονιστικές απαιτήσεις, ανάλογα με την περίπτωση.

Προς υποστήριξη αυτών, ο οργανισμός ορίζει εν συντομία το πεδίο που καλύπτει ο κάθε δείκτης (συμπεριλαμβανομένων οργανωτικών και υλικών ορίων, της εφαρμοσιμότητας και της μεθοδολογίας υπολογισμού).

2.   Βασικοί δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

α)

Οι βασικοί δείκτες αφορούν τις επιδόσεις στους ακόλουθους τομείς-κλειδιά για το περιβάλλον:

i)

ενέργεια·

ii)

υλικά·

iii)

ύδατα·

iv)

απόβλητα·

v)

χρήση γης όσον αφορά τη βιοποικιλότητα· και

vi)

εκπομπές.

Η υποβολή εκθέσεων για τους βασικούς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, ένας οργανισμός μπορεί να αξιολογεί αν οι δείκτες αυτοί έχουν σχέση με τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές και επιπτώσεις των δικών του δραστηριοτήτων. Αν ένας οργανισμός καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένας ή περισσότεροι βασικοί δείκτες δεν έχουν σχέση με τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές και επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του, ο οργανισμός αυτός μπορεί να μην υποβάλει τους εν λόγω βασικούς δείκτες. Στην περίπτωση αυτή, ο οργανισμός εξηγεί στην περιβαλλοντική δήλωσή του σαφώς και αιτιολογημένα τους λόγους.

β)

Κάθε βασικός δείκτης αποτελείται από:

i)

έναν αριθμό Α που δηλώνει τις συνολικές ετήσιες εισροές/εκροές στον συγκεκριμένο τομέα·

ii)

έναν αριθμό Β που δηλώνει την ετήσια τιμής αναφοράς που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα του οργανισμού· και

iii)

έναν αριθμό R που δηλώνει τον λόγο A/B.

Κάθε οργανισμός δίνει αναφορά και για τα τρία αυτά αριθμητικά στοιχεία για κάθε δείκτη.

γ)

Οι συνολικές ετήσιες εισροές/εκροές στον συγκεκριμένο τομέα, αριθμός A, αναφέρονται ως εξής:

i)

για την ενέργεια

η «συνολική άμεση κατανάλωση ενέργειας», που αντιστοιχεί στο συνολικό ετήσιο ποσό της ενέργειας που καταναλώνει ο οργανισμός,

η «συνολική κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας», που αντιστοιχεί στο συνολικό ετήσιο ποσό της ενέργειας που καταναλώνει ο οργανισμός και η οποία παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

η «συνολική παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», που αντιστοιχεί στο συνολικό ετήσιο ποσό της ενέργειας που καταναλώνει ο οργανισμός και η οποία έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αυτό το τελευταίο στοιχείο δηλώνεται μόνο αν η συνολική ενέργεια που παράγει ο οργανισμός από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπερβαίνει σημαντικά τη συνολική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνει ο οργανισμός, ή αν η ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές δεν καταναλώθηκε από τον οργανισμό.

Αν καταναλώνονται διάφορα είδη ενέργειας ή αν παράγονται διάφορα είδη ενέργειας, όπως στην περίπτωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όπως η ηλεκτρική ενέργεια, η θέρμανση, τα καύσιμα ή άλλα), η ετήσια κατανάλωση ή παραγωγή τους αναφέρονται χωριστά ανάλογα με την περίπτωση.

Η ενέργεια θα πρέπει να εκφράζεται, κατά προτίμηση, σε kWh, MWh, GJ ή άλλες μονάδες που χρησιμοποιούνται συνήθως για να δηλώσουν το είδος της καταναλωθείσας ή παραχθείσας ενέργειας.

ii)

για τα υλικά

η «ετήσια ροή μάζας των διαφόρων βασικών χρησιμοποιούμενων υλικών» (πλην των φορέων ενέργειας και του νερού), εκφραζόμενη κατά προτίμηση σε μονάδες βάρους (π.χ. χιλιόγραμμα ή τόνους) ή όγκου (π.χ. m3) ή σε άλλες μονάδες που χρησιμοποιούνται συνήθως στον τομέα αυτόν.

Όταν χρησιμοποιούνται διάφορα είδη υλικών, η ετήσια ροή μάζας πρέπει να δηλώνεται ξεχωριστά, ανάλογα με την περίπτωση.

iii)

για τα ύδατα

η «συνολική ετήσια χρήση νερού», εκφραζόμενη σε μονάδες όγκου (π.χ. λίτρα ή m3),

iv)

για τα απόβλητα

η «συνολική ετήσια παραγωγή αποβλήτων», αναλυτικά κατά κατηγορία, εκφραζόμενη κατά προτίμηση σε μονάδες βάρους (π.χ. χιλιόγραμμα ή τόνους) ή όγκου (π.χ. m3) ή σε άλλες μονάδες που χρησιμοποιούνται συνήθως στον τομέα αυτόν·

η «συνολική ετήσια παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων», εκφραζόμενη σε μονάδες βάρους (π.χ. χιλιόγραμμα ή τόνους) ή m3 ή σε άλλες μονάδες που χρησιμοποιούνται συνήθως στον τομέα αυτόν.

v)

Χρήση γης όσον αφορά τη βιοποικιλότητα

οι μορφές χρήσης γης όσον αφορά τη βιοποικιλότητα εκφραζόμενες σε μονάδες επιφανείας (π.χ. m2 ή ha):

συνολική χρήση γης

συνολική σφραγισμένη έκταση

συνολική έκταση φυσικής διατήρησης επί του χώρου δραστηριοτήτων

συνολική έκταση φυσικής διατήρησης εκτός του χώρου δραστηριοτήτων

Μια «έκταση φυσικής διατήρησης» είναι αυτή που κατά κύριο λόγο είναι αφιερωμένη στη διατήρηση ή αποκατάσταση της φύσης. Οι εκτάσεις φυσικής διατήρησης μπορούν να βρίσκονται επί του χώρου δραστηριοτήτων και να περιλαμβάνουν την οροφή, την πρόσοψη, το σύστημα αποχέτευσης ή άλλα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί για την προαγωγή της βιοποικιλότητας ή η διαχείρισή τους γίνεται για τον ίδιο σκοπό. Οι εκτάσεις φυσικής διατήρησης μπορούν, επίσης, να βρίσκονται εκτός του χώρου δραστηριοτήτων του οργανισμού υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής της έκτασης και ότι αυτή είναι αφιερωμένη κατά κύριο λόγο στην προαγωγή της βιοποικιλότητας. Οι συνδιαχειριζόμενες εκτάσεις που είναι αφιερωμένες στην προαγωγή της βιοποικιλότητας μπορούν επίσης να περιγράφονται, υπό την προϋπόθεση ότι καθορίζεται σαφώς το πεδίο της συνδιαχείρισης.

«Σφραγισμένη έκταση» σημαίνει οποιαδήποτε έκταση στην οποία το έδαφος είναι καλυμμένο (όπως δρόμοι) και η κάλυψη το καθιστά αδιαπέραστο από νερό. Αυτή η μη διαπερατότητα μπορεί να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

vi)

για τις εκπομπές

οι «συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου», περιλαμβανομένων τουλάχιστον των εκπομπών CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, NF3 και SF6, εκφραζόμενες σε τόνους ισοδυνάμου CO2,

Ο οργανισμός θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει έκθεση για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με μια καθιερωμένη μεθοδολογία, όπως το Πρωτόκολλο Αερίων Θερμοκηπίου.

η «συνολική ετήσια εκπομπή αέρα», περιλαμβανομένων τουλάχιστον των εκπομπών SO2, NOx και σωματιδίων, εκφραζόμενη σε χιλιόγραμμα ή τόνους.

δ)

Η αναφορά της ετήσιας τιμής αναφοράς που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα του οργανισμού —αριθμός B— επιλέγεται και δηλώνεται με βάση τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Ο αριθμός Β πρέπει:

i)

να είναι κατανοητός:

ii)

να είναι αριθμός που αντιπροσωπεύει όσο το δυνατόν καλύτερα τη συνολική ετήσια δραστηριότητα του οργανισμού·

iii)

να επιτρέπει την ορθή περιγραφή των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων και των δραστηριοτήτων του οργανισμού·

iv)

να είναι κοινή τιμή αναφοράς για τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός, όπως τα ακόλουθα παραδείγματα:

συνολική ετήσια υλική παραγωγή

συνολικός αριθμός εργαζομένων

σύνολο διανυκτερεύσεων

συνολικός αριθμός κατοίκων σε μια περιοχή (στην περίπτωση δημόσιας διοίκησης)

τόνοι επεξεργασμένων αποβλήτων (για τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων)

συνολική παραχθείσα ενέργεια (για τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας)

v)

να εγγυάται τη συγκρισιμότητα των δεικτών που αναφέρονται σε μακροπρόθεσμη βάση. Από τη στιγμή που καθοριστεί ο αριθμός Β, θα χρησιμοποιείται στις επόμενες περιβαλλοντικές δηλώσεις.

Οποιαδήποτε αλλαγή στον αριθμό Β θα εξηγείται στη περιβαλλοντική δήλωση. Σε περίπτωση αλλαγών στον αριθμό Β, ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι ο αριθμός μπορεί να είναι συγκρίσιμος για τουλάχιστον 3 έτη με επανυπολογισμό των δεικτών για τα προηγούμενα έτη σύμφωνα με τον αριθμό Β, όπως καθορίστηκε μεταγενέστερα.

3.   Ειδικοί δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων

Κάθε οργανισμός αναφέρει επίσης σε ετήσια βάση τις επιδόσεις του όσον αφορά τις σημαντικές άμεσες και έμμεσες περιβαλλοντικές πτυχές και επιπτώσεις που έχουν σχέση με τις βασικές επιχειρηματικές του δραστηριότητες, που είναι μετρήσιμες και επαληθεύσιμες και οι οποίες δεν καλύπτονται ήδη από τους βασικούς δείκτες.

Η υποβολή εκθέσεων για τους εν λόγω δείκτες γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην εισαγωγή του παρόντος τμήματος.

Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο τομέα είναι διαθέσιμα τομεακά έγγραφα αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 46, ο οργανισμός τα λαμβάνει υπόψη για να διευκολυνθεί ο καθορισμός των σχετικών με τον τομέα ειδικών δεικτών.

4.   Υποβολή εκθέσεων για σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές βάσει πληροφοριών για την ποιότητα

Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ποσοτικά δεδομένα που μπορούν να αναφερθούν σχετικά με τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες περιβαλλοντικές πτυχές, οι οργανισμοί αναφέρουν τις επιδόσεις τους με βάση πληροφορίες για την ποιότητα.

Δ.   Λογοδοσία σε τοπικό επίπεδο

Οι οργανισμοί οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι στο ΕΜΑS είναι πιθανόν να επιθυμούν να συντάσσουν ενιαία εταιρική περιβαλλοντική δήλωση, η οποία καλύπτει διαφορετικούς χώρους δραστηριοτήτων.

Δεδομένου ότι προορισμός του EMAS είναι να καταστήσει τους οργανισμούς υπόλογους σε τοπικό επίπεδο, οι τελευταίοι μεριμνούν ώστε, στην εταιρική περιβαλλοντική δήλωση να προσδιορίζονται επακριβώς και να αναφέρονται οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε χώρου δραστηριοτήτων.

Ε.   Δημοσιοποίηση

Ο οργανισμός μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να αποδείξει στον επαληθευτή περιβάλλοντος ότι κάθε ενδιαφερόμενος για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του οργανισμού μπορεί εύκολα να αποκτήσει ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των τμημάτων Β και Γ. Για να επιτευχθεί η διαφάνεια, η περιβαλλοντική δήλωση θα πρέπει, κατά προτίμηση, να δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του οργανισμού.

Ο οργανισμός μεριμνά ώστε να διατίθενται οι πληροφορίες αυτές για κάθε επιμέρους χώρο δραστηριοτήτων ή οργανισμό σε μία από τις επίσημες γλώσσες/στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας στο οποίο/στην οποία βρίσκονται ο χώρος δραστηριοτήτων ή ο οργανισμός.

Επιπλέον, σε περίπτωση εταιρικής περιβαλλοντικής δήλωσης, ο οργανισμός μεριμνά ώστε (για τον σκοπό της καταχώρισης) οι πληροφορίες αυτές να διατίθενται σε μία από τις επίσημες γλώσσες/στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένος ο οργανισμός ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες/στην επίσημη γλώσσα της Ένωσης σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα που υπεύθυνος για την καταχώριση.

Η περιβαλλοντική δήλωση μπορεί επίσης να διατίθεται σε επιπλέον γλώσσες υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο του μεταφρασμένου εγγράφου είναι συνεπές με το περιεχόμενο της πρωτότυπης περιβαλλοντικής δήλωσης που έχει επικυρωθεί από τον επαληθευτή περιβάλλοντος και δηλώνει σαφώς ότι πρόκειται για μετάφραση του επικυρωμένου εγγράφου.

»