19.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 236/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1240 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Σεπτεμβρίου 2018

για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια» επισημαίνει την ανάγκη της Ένωσης να ενισχύσει και να βελτιώσει τα συστήματα τεχνολογιών πληροφοριών της, την αρχιτεκτονική των δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Υπογραμμίζει ακόμη την ανάγκη να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών. Κυρίως όμως, εκθέτει ορισμένες πιθανές εναλλακτικές επιλογές προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών και, αν χρειάζεται, να αναπτυχθούν νέα και συμπληρωματικά συστήματα για την αντιμετώπιση των εμμενόντων κενών στις πληροφορίες.

(2)

Πράγματι, η ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 2016 εντόπισε αρκετά κενά πληροφοριών. Μεταξύ αυτών είναι το γεγονός ότι οι συνοριακές αρχές στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν δεν διαθέτουν πληροφορίες για τους ταξιδιώτες που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα («υποχρέωση θεώρησης»). Η ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 2016 ανέφερε ότι η Επιτροπή επρόκειτο να εκπονήσει μελέτη εφικτότητας σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS). Η μελέτη εφικτότητας ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Με το σύστημα θα προσδιορίζονταν η επιλεξιμότητα των υπηκόων τρίτων χωρών που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση προτού ταξιδέψουν προς τον χώρο Σένγκεν, καθώς και το εάν το συγκεκριμένο ταξίδι συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο.

(3)

Η ανακοίνωση της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «Ενίσχυση της ασφάλειας σε έναν κόσμο σε διαρκή κίνηση: βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ισχυρότερα εξωτερικά σύνορα» επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίδεται στην ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και παρουσιάζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση και τη διεύρυνση του έργου της Ένωσης προς την κατεύθυνση της διαρκούς ενίσχυσης της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων.

(4)

Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να προσδιοριστούν οι στόχοι του ETIAS, να καθοριστεί η τεχνική και οργανωτική αρχιτεκτονική του, να θεσπιστούν κανόνες για τη λειτουργία και τη χρήση των δεδομένων που θα καταχωρίζονται στο σύστημα από τον αιτούντα και κανόνες για την έκδοση ή την απόρριψη των αδειών ταξιδιού, να καθοριστούν οι σκοποί για τους οποίους θα υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα, να προσδιοριστούν οι αρχές που θα είναι εξουσιοδοτημένες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(5)

Το ETIAS θα πρέπει να έχει εφαρμογή σε υπηκόους τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης.

(6)

Θα πρέπει επίσης να έχει εφαρμογή σε υπηκόους τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης και οι οποίοι είναι μέλη της οικογένειας υπηκόου της Ένωσης στους οποίους έχει εφαρμογή η οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) ή υπηκόου τρίτης χώρας που απολαύει δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμου με εκείνο των πολιτών της Ένωσης δυνάμει συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και τρίτης χώρας, αφετέρου, και οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου διαμονής σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ ή άδειας διαμονής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου (4). Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι σχετικοί περιορισμοί και προϋποθέσεις ορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ.

(7)

Όπως επιβεβαιώνεται από το Δικαστήριο (5), τα εν λόγω μέλη της οικογένειας έχουν δικαίωμα εισόδου στο έδαφος των κρατών μελών και απόκτησης θεώρησης εισόδου για τον σκοπό αυτό. Κατά συνέπεια, τα μέλη της οικογένειας που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης θα πρέπει να έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας ταξιδιού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στα εν λόγω πρόσωπα κάθε διευκόλυνση για την απόκτηση της αναγκαίας άδειας ταξιδιού, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται ατελώς.

(8)

Το δικαίωμα απόκτησης άδειας ταξιδιού δεν είναι άνευ όρων, καθώς η οδηγία 2004/38/ΕΚ παρέχει τη δυνατότητα μη αναγνώρισης του εν λόγω δικαιώματος στα μέλη της οικογένειας που συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. Βάσει των ανωτέρω, είναι δυνατόν να ζητείται από τα μέλη της οικογένειας να παρέχουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που σχετίζονται με την ταυτότητα και το καθεστώς τους μόνον όταν αυτά είναι συναφή για την αξιολόγηση της απειλής που ενδεχομένως συνιστούν τα εν λόγω μέλη για την ασφάλεια. Ομοίως, οι αιτήσεις που υποβάλλουν για έκδοση άδειας ταξιδιού θα πρέπει να εξετάζονται αποκλειστικά και μόνον ως προς τα ζητήματα ασφάλειας και όχι ως προς τα ζητήματα που άπτονται των κινδύνων μετανάστευσης.

(9)

Το ETIAS θα πρέπει να παρέχει άδεια ταξιδιού για υπηκόους τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης με τη βοήθεια της οποίας θα εξετάζεται εάν η παρουσία των προσώπων αυτών στο έδαφος των κρατών μελών δεν ενέχει ή δεν πρόκειται να ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο. Η άδεια ταξιδιού θα πρέπει να αποτελεί, ως εκ τούτου, απόφαση με την οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι ώστε να θεωρείται ότι η παρουσία προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών ενέχει τέτοιους κινδύνους. Με τέτοια χαρακτηριστικά, η άδεια ταξιδιού είναι εκ φύσεως διακριτή από τη θεώρηση· δεν θα απαιτεί περαιτέρω πληροφορίες ούτε θα επιβαρύνει τους αιτούντες περισσότερο από ό,τι μια θεώρηση. Η κατοχή έγκυρης άδειας ταξιδιού θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση νέας εισόδου για το έδαφος των κρατών μελών. Η απλή κατοχή άδειας ταξιδιού, ωστόσο, δεν θα πρέπει να παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου.

(10)

Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας, στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και στην προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της αξιολόγησης των επισκεπτών πριν από την άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

(11)

Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων που διενεργούν οι συνοριοφύλακες στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει τη συντονισμένη και εναρμονισμένη αξιολόγηση των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση άδειας ταξιδιού και οι οποίοι σκοπεύουν να ταξιδέψουν προς τα κράτη μέλη. Επίσης, θα πρέπει να συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση των αιτούντων σχετικά με το αν είναι επιλέξιμοι να ταξιδέψουν προς τα κράτη μέλη. Επιπλέον, το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων μέσω της μείωσης του αριθμού των απαγορεύσεων εισόδου στα εξωτερικά σύνορα και μέσω της παροχής ορισμένων πρόσθετων πληροφοριών στους συνοριοφύλακες σχετικά με τις επισημάνσεις.

(12)

Το ETIAS θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει τους στόχους του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σχετικά με τις καταχωρίσεις για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι υπόκεινται σε άρνηση εισόδου και παραμονής, για πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση, για εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που αναζητούνται για συνδρομή σε δικαστική διαδικασία και για πρόσωπα για διακριτικούς ή ειδικούς ελέγχους. Για τον σκοπό αυτόν, το ETIAS θα πρέπει να αντιπαραβάλλει τα σχετικά δεδομένα των φακέλων αιτήσεων ως προς τις συναφείς καταχωρίσεις στο SIS. Εφόσον από την αντιπαραβολή προκύπτει αντιστοιχία μεταξύ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον φάκελο της αίτησης και των καταχωρίσεων για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι υπόκεινται σε άρνηση εισόδου και παραμονής ή για πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση, ο φάκελος της αίτησης θα πρέπει να υποβάλλεται σε χειροκίνητη επεξεργασία από την εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους. Η αξιολόγηση που διενεργείται από την εθνική μονάδα ETIAS θα πρέπει να οδηγεί στη λήψη απόφασης περί έκδοσης ή όχι άδειας ταξιδιού. Εφόσον η αντιπαραβολή αποκαλύπτει αντιστοιχία μεταξύ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον φάκελο της αίτησης και καταχωρίσεων για εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που αναζητούνται για συνδρομή σε δικαστική διαδικασία και για πρόσωπα για διακριτικούς ή ειδικούς ελέγχους, η πληροφορία αυτή θα πρέπει να διαβιβάζεται στην υπηρεσία SIRENE και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία σχετικά με το SIS.

(13)

Οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας ταξιδιού θα πρέπει να συνάδουν με τους ειδικούς στόχους που συνδέονται με τους διάφορους τύπους καταχωρίσεων στο SIS. Ειδικότερα, το γεγονός ότι οι αιτούντες αποτελούν ενδεχομένως αντικείμενα καταχώρισης για πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση ή καταχώρισης προσώπων για διακριτικούς ή ειδικούς ελέγχους δεν θα πρέπει να τους εμποδίζει να λαμβάνουν άδεια ταξιδιού ώστε τα κράτη μέλη να προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου (6).

(14)

Το ETIAS θα πρέπει να αποτελείται από ένα πληροφοριακό σύστημα μεγάλης κλίμακας, το σύστημα πληροφοριών ETIAS, την κεντρική μονάδα ETIAS και τις εθνικές μονάδες ETIAS.

(15)

Η κεντρική μονάδα ETIAS θα πρέπει να εντάσσεται στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Η κεντρική μονάδα ETIAS θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση, σε περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία της αίτησης, του κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος αντιστοιχούν πράγματι στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του προσώπου που αφορά το εν λόγω θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης. Όταν θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης επιβεβαιώνεται ή όταν εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες, η κεντρική μονάδα ETIAS θα πρέπει να διενεργεί τη χειροκίνητη επεξεργασία της αίτησης. Θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που εισάγει στους φακέλους των αιτήσεων είναι επικαιροποιημένα και να καθορίζει, να θεσπίζει, να εκτιμά εκ των προτέρων, να εφαρμόζει, να αξιολογεί εκ των υστέρων, να αναθεωρεί και να διαγράφει τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου, διασφαλίζοντας ότι οι επαληθεύσεις που διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους καταγράφονται στους φακέλους των αιτήσεων. Θα πρέπει επίσης να διενεργεί τακτικούς ελέγχους της διεκπεραίωσης των αιτήσεων και της εφαρμογής των κανόνων διαλογής ETIAS, μεταξύ άλλων με τακτική αξιολόγηση του αντικτύπου τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως δε όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα πρέπει επιπλέον να είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση ορισμένων υποστηρικτικών καθηκόντων, όπως η εξασφάλιση της αποστολής των απαραίτητων κοινοποιήσεων και η παροχή πληροφόρησης και στήριξης. Θα πρέπει να λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα.

(16)

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συστήσει εθνική μονάδα ETIAS η οποία θα είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για την εξέταση αιτήσεων και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την έκδοση ή όχι, την ακύρωση ή την ανάκληση αδειών ταξιδιού. Οι εθνικές μονάδες ETIAS θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για τον σκοπό της αξιολόγησης των αιτήσεων. Θα πρέπει να παρέχονται κατάλληλοι πόροι στις εθνικές μονάδες ETIAS, ώστε να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Για να διευκολύνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και για να μειωθούν τα μεταφραστικά έξοδα και ο χρόνος απόκρισης, είναι προτιμότερο να επικοινωνούν όλες οι εθνικές μονάδες ETIAS σε μία γλώσσα.

(17)

Για την επίτευξη των στόχων του, το ETIAS θα πρέπει να παρέχει επιγραμμικό έντυπο αίτησης το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνει ο αιτών δηλώνοντας τα στοιχεία ταυτότητας, το ταξιδιωτικό έγγραφο, τη διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας, το μορφωτικό επίπεδο και την κατηγορία απασχόλησής του, αν είναι μέλος της οικογένειας πολίτη της Ένωσης ή υπηκόου τρίτης χώρας που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και δεν διαθέτει δελτίο διαμονής βάσει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ ή άδεια διαμονής βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, αν ο αιτών είναι ανήλικος, στοιχεία του υπεύθυνου για αυτόν προσώπου και απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήσεων για την κατάστασή του.

(18)

Το ETIAS θα πρέπει να δέχεται αιτήσεις που υποβάλλονται εξ ονόματος του αιτούντος για ταξιδιώτες που δεν είναι οι ίδιοι σε θέση να δημιουργήσουν αίτηση, για οποιονδήποτε λόγο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται από τρίτο εξουσιοδοτημένο από τον ταξιδιώτη ή υπεύθυνο εκ του νόμου για αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι στο έντυπο αίτησης περιλαμβάνονται τα στοιχεία της ταυτότητας αυτού του τρίτου προσώπου. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για τους ταξιδιώτες να εξουσιοδοτούν ενδιάμεσους εμπορικούς οργανισμούς να δημιουργούν και να υποβάλλουν αίτηση εξ ονόματός τους. Η κεντρική μονάδα ETIAS θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δέουσα συνέχεια στις καταγγελίες καταχρήσεων από εμπορικούς οργανισμούς.

(19)

Θα πρέπει να θεσπιστούν οι παράμετροι για τη διασφάλιση της πληρότητας της αίτησης και της συνεκτικότητας των δεδομένων που υποβάλλονται προκειμένου να επαληθεύεται το παραδεκτό των αιτήσεων για άδεια ταξιδιού. Για παράδειγμα, η εν λόγω επαλήθευση θα πρέπει να αποκλείει τη χρήση ταξιδιωτικών εγγράφων που πρόκειται να λήξουν εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των τριών μηνών, έχουν ήδη λήξει ή εκδόθηκαν πριν από χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών. Η επαλήθευση θα πρέπει να πραγματοποιείται προτού ο αιτών κληθεί να καταβάλει το τέλος.

(20)

Για την οριστικοποίηση της αίτησης, οι αιτούντες θα πρέπει να υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος άδειας ταξιδιού. Η διαχείριση της πληρωμής θα πρέπει να γίνεται από τράπεζα ή ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Τα δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής πληρωμής θα πρέπει να παρέχονται μόνο στην τράπεζα ή τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τη χρηματική συναλλαγή και δεν θα πρέπει να αποτελούν μέρος των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο ETIAS.

(21)

Οι περισσότερες άδειες ταξιδιού θα πρέπει να εκδίδονται μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο, για ένα μειωμένο ποσοστό αιτήσεων είναι πιθανό να χρειάζεται παραπάνω χρόνος, ιδίως σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να χρειασθεί να ζητηθούν από τον αιτούντα επιπρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα, να γίνει επεξεργασία αυτών των επιπρόσθετων πληροφοριών ή εγγράφων και, κατόπιν εξέτασης των παρεχόμενων από τον αιτούντα πληροφοριών ή εγγράφων, να προσκληθεί ο αιτών σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα πρέπει να διενεργούνται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, ως ύστατη λύση και εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που έχει προσκομίσει ο αιτών. O εξαιρετικός χαρακτήρας των συνεντεύξεων θα πρέπει να συνεπάγεται την πρόσκληση λιγότερου του 0,1 % των αιτούντων σε συνέντευξη. Ο αριθμός των αιτούντων που καλούνται σε συνέντευξη θα πρέπει να εξετάζεται τακτικά από την Επιτροπή.

(22)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον αιτούντα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία από το ETIAS αποκλειστικά για τον σκοπό της αξιολόγησης του κατά πόσον η είσοδος του αιτούντος στην Ένωση είναι πιθανόν να συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο στην Ένωση.

(23)

Η αξιολόγηση των κινδύνων αυτών δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να παρέχονται σε αίτηση άδειας ταξιδιού. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις αιτήσεις θα πρέπει να αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα που βρίσκονται σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση σε πληροφοριακό σύστημα ή βάση δεδομένων της ΕΕ (κεντρικό σύστημα ETIAS, SIS, Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) ή Eurodac), σε δεδομένα Ευρωπόλ ή στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ (βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD) ή βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για ταξιδιωτικά έγγραφα που συνδέονται με καταχωρίσεις (TDAWN)). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις αιτήσεις θα πρέπει να αντιπαραβάλλονται επίσης με τον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS και με συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιπαραβολή θα πρέπει να περιορίζονται στις κατηγορίες δεδομένων που υπάρχουν στα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, στα δεδομένα Ευρωπόλ, στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS ή στους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου.

(24)

Η αντιπαραβολή θα πρέπει να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Όταν από την αντιπαραβολή προκύπτει αντιστοιχία («θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης») μεταξύ οποιωνδήποτε από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή συνδυασμού αυτών στην αίτηση και των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου ή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είτε σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση κάποιου εκ των προαναφερθέντων πληροφοριακών συστημάτων, είτε στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται σε χειροκίνητη επεξεργασία από την εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους. Η αξιολόγηση που θα διενεργείται από την εθνική μονάδα ETIAS θα πρέπει να οδηγεί στη λήψη απόφασης περί έκδοσης ή όχι της άδειας ταξιδιού.

(25)

Αναμένεται δε ότι μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας θα δίδεται θετική απάντηση στη συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων. Η απόρριψη, ακύρωση ή ανάκληση άδειας ταξιδιού δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζεται μόνο στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις αιτήσεις. Για τον λόγο αυτόν, οι αιτήσεις από τις οποίες έχει προκύψει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης θα πρέπει να υποβάλλονται σε χειροκίνητη επεξεργασία από μια εθνική μονάδα ETIAS.

(26)

Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση για άδεια ταξιδιού απορρίφθηκε θα πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής. Η προσφυγή θα πρέπει να ασκείται στο κράτος μέλος που έλαβε την απόφαση για την αίτηση και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

(27)

Οι κανόνες διαλογής του ETIAS θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του φακέλου της αίτησης επιτρέποντας την αντιπαραβολή των καταγεγραμμένων δεδομένων σε αυτόν με συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο ο οποίος έχει εντοπιστεί στο παρελθόν. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται αποκλειστικά στο φύλο ή την ηλικία ενός ατόμου. Δεν θα πρέπει, ομοίως, σε καμία περίπτωση να βασίζονται σε πληροφορίες που αποκαλύπτουν το χρώμα, τη φυλή, την εθνοτική ή κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τα πολιτικά ή άλλα φρονήματα, το θρήσκευμα ή τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Οι συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου θα πρέπει να καθορίζονται, να θεσπίζονται, να αξιολογούνται εκ των προτέρων, να εφαρμόζονται, να αξιολογούνται εκ των υστέρων, να αναθεωρούνται και να διαγράφονται από την κεντρική μονάδα ETIAS αφού ζητηθεί η γνώμη συμβουλίου διαλογής του ETIAS το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών μονάδων ETIAS και των οργανισμών που εμπλέκονται. Θα πρέπει να συσταθεί συμβούλιο καθοδήγησης του ETIAS για τα θεμελιώδη δικαιώματα το οποίο θα συμβάλλει στη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή των κανόνων διαλογής του ETIAS και των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου. Γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεών του θα πρέπει να παρέχει ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

(28)

Θα πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος επιτήρησης ETIAS για τον εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ δεδομένων που περιέχονται σε φάκελο αίτησης και πληροφοριών που σχετίζονται με πρόσωπα ύποπτα για διάπραξη ή συμμετοχή στην τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης ή με πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι, βάσει της συνολικής εκτίμησης προσώπου, να θεωρείται ότι πρόκειται να διαπράξουν τρομοκρατικό έγκλημα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις. Ο κατάλογος επιτήρησης του ETIAS θα πρέπει να αποτελεί μέρος του κεντρικού συστήματος του ETIAS. Τα δεδομένα θα πρέπει να εισάγονται στον κατάλογο επιτήρησης από την Ευρωπόλ, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων για τη διεθνή συνεργασία στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), και από τα κράτη μέλη. Πριν από την εισαγωγή δεδομένων στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS, θα πρέπει να καθορίζεται ότι τα δεδομένα είναι επαρκή, ακριβή και αρκούντως σημαντικά ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS και ότι η εισαγωγή τους δεν θα συνεπάγεται τη χειροκίνητη επεξεργασία δυσανάλογα μεγάλου αριθμού αιτήσεων. Τα δεδομένα θα πρέπει να επανεξετάζονται και να επαληθεύονται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής ακρίβειά τους.

(29)

Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών απειλών για την ασφάλεια, νέων ειδών παράνομης μετανάστευσης και υψηλών επιδημικών κινδύνων απαιτεί αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης με χρήση σύγχρονων μέσων. Καθώς τα μέσα αυτά συχνά συνεπάγονται την επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να θεσπιστούν προσήκουσες εγγυήσεις ώστε η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία.

(30)

Θα πρέπει, επομένως, να διατηρηθούν ασφαλή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στο ETIAS. Η πρόσβαση σε αυτά θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε αυστηρά εξουσιοδοτημένο προσωπικό και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει αυτή να χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων που θα βασίζονται σε οποιασδήποτε μορφής διάκριση. Τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) στην Ένωση.

(31)

Οι εκδοθείσες άδειες ταξιδιού θα πρέπει να ακυρώνονται ή να ανακαλούνται αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνταν, ή δεν πληρούνται πλέον, οι όροι έκδοσής τους. Ειδικότερα, όταν στο SIS εισάγεται νέα καταχώριση άρνησης εισόδου και παραμονής ή καταχώριση που δηλώνει ένα ταξιδιωτικό έγγραφο ως απολεσθέν, κλαπέν, υπεξαιρεθέν ή ακυρωθέν, το SIS θα πρέπει να ενημερώνει το ETIAS. Το ETIAS θα πρέπει στη συνέχεια να επαληθεύει κατά πόσον η νέα αυτή καταχώριση αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια ταξιδιού. Όταν εισάγεται νέα καταχώριση άρνησης εισόδου και παραμονής, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους θα πρέπει να ανακαλεί την άδεια ταξιδιού. Όταν η άδεια ταξιδιού συνδέεται με ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, υπεξαιρεθέν, κλαπέν ή ακυρωθέν στο SIS ή ως απολεσθέν, κλαπέν ή ακυρωθέν στην SLTD, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους θα πρέπει να διεκπεραιώνει χειροκίνητα τον φάκελο της αίτησης. Αντιστοίχως, όταν εισάγονται στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS νέα δεδομένα, θα πρέπει να αντιπαραβάλλονται με τους φακέλους αιτήσεων που αποθηκεύονται στο ETIAS ώστε να επαληθεύεται εάν τα εν λόγω νέα δεδομένα αντιστοιχούν σε έγκυρη άδεια ταξιδιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που εισήγαγε τα νέα δεδομένα ή του κράτους μέλους της πρώτης σκοπούμενης παραμονής, σε περίπτωση δεδομένων που εισάγονται από την Ευρωπόλ, θα πρέπει να αξιολογεί το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και, εφόσον απαιτείται, να προβαίνει στην ανάκληση της άδειας ταξιδιού. Θα πρέπει να παρέχεται επίσης δυνατότητα ανάκλησης άδειας ταξιδιού κατόπιν αιτήματος του αιτούντος.

(32)

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένα κράτος μέλος κρίνει αναγκαίο να επιτρέψει σε υπήκοο τρίτης χώρας να ταξιδέψει στο έδαφός του για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει άδεια ταξιδιού με περιορισμένη εδαφική και χρονική ισχύ.

(33)

Πριν από την επιβίβαση, οι αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι μεταφορείς, καθώς και οι διεθνείς μεταφορείς που μεταφέρουν ομάδες ανθρώπων οδικώς με τουριστικά λεωφορεία, θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχουν αν οι ταξιδιώτες έχουν στην κατοχή τους έγκυρη άδεια ταξιδιού. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση των μεταφορέων σε αυτόν καθ’ αυτόν τον φάκελο ETIAS. Οι μεταφορείς θα πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών ETIAS ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιούν αναζητήσεις σε αυτό χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

(34)

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών ETIAS μέσω της πύλης μεταφορέων θα πρέπει να περιορίζουν τον αντίκτυπο στη μεταφορά επιβατών και τους μεταφορείς όσο είναι δυνατόν. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ενσωμάτωση του ΣΕΕ.

(35)

Για να είναι περιορισμένος ο αντίκτυπος των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τους διεθνείς μεταφορείς που μεταφέρουν ομάδες ανθρώπων οδικώς με τουριστικά λεωφορεία, θα πρέπει να διατίθενται εύχρηστες λύσεις κινητής επικοινωνίας.

(36)

Εντός διετίας από την έναρξη λειτουργίας του ETIAS, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα, τη συμβατότητα και τη συνοχή των διατάξεων του άρθρου 26 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (8) για τους σκοπούς των διατάξεων του ETIAS σχετικά με τις οδικές μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία. Θα πρέπει δε να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη εξέλιξη των οδικών μεταφορών με τουριστικά λεωφορεία. Θα πρέπει να εξετασθεί η ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων σχετικά με τις οδικές μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία που αναφέρονται στο άρθρο 26 της εν λόγω σύμβασης ή στον παρόντα κανονισμό.

(37)

Προκειμένου να διασφαλισθεί συμμόρφωση με τις αναθεωρημένες προϋποθέσεις εισόδου, οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να ελέγχουν αν ο ταξιδιώτης διαθέτει έγκυρη άδεια ταξιδιού ή όχι. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της τυπικής διαδικασίας συνοριακού ελέγχου, οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να προβαίνουν σε ηλεκτρονική ανάγνωση των δεδομένων που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο. Η ενέργεια αυτή θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την εκκίνηση αναζήτησης σε διάφορες βάσεις δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), συμπεριλαμβανομένης αναζήτησης στο ETIAS η οποία θα πρέπει να παρέχει τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες για την κατάσταση της άδειας ταξιδιού. Ορισμένα δεδομένα στον φάκελο του ETIAS θα πρέπει να είναι προσβάσιμα στις συνοριακές αρχές, ώστε να υποβοηθούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αν δεν υπάρχει έγκυρη άδεια ταξιδιού, οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να αρνούνται την είσοδο και να ολοκληρώνουν αναλόγως τη διαδικασία συνοριακού ελέγχου. Αν υπάρχει έγκυρη άδεια ταξιδιού, η απόφαση για την έγκριση ή την άρνηση εισόδου θα πρέπει να λαμβάνεται από τους συνοριοφύλακες. Ορισμένα δεδομένα στον φάκελο του ETIAS θα πρέπει να είναι προσβάσιμα στους συνοριοφύλακες, ώστε να υποβοηθούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(38)

Στις περιπτώσεις που η εθνική μονάδα του ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους κρίνει ότι ορισμένα στοιχεία της αίτησης για άδεια ταξιδιού χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από τις συνοριακές αρχές, θα πρέπει να μπορεί να προσθέτει επισήμανση στην άδεια ταξιδιού την οποία εκδίδει, συστήνοντας έλεγχο δεύτερης γραμμής στο συνοριακό σημείο διέλευσης. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η προσθήκη αυτής της επισήμανσης κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους του οποίου ζητήθηκε η γνώμη. Όταν η εθνική μονάδα του ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους κρίνει ότι ένα συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προέκυψε κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της αίτησης αποτελεί εσφαλμένο θετικό αποτέλεσμα ή όταν η χειροκίνητη επεξεργασία καταδεικνύει ότι δεν υπήρχε λόγος για απόρριψη της αίτησης για άδεια ταξιδιού, θα πρέπει να μπορεί να προσθέτει επισήμανση στην άδεια ταξιδιού την οποία εκδίδει προς διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων παρέχοντας στις συνοριακές αρχές πληροφορίες σχετικές με τις επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν, καθώς και με στόχο να περιορισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των εσφαλμένων θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης στους ταξιδιώτες. Οι επιχειρησιακές οδηγίες προς τις συνοριακές αρχές σχετικά με τον χειρισμό των αδειών ταξιδιού θα πρέπει να καταγράφονται σε πρακτικό εγχειρίδιο.

(39)

Δεδομένου ότι η κατοχή έγκυρης άδειας ταξιδιού αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο και την παραμονή ορισμένων κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών, οι αρχές μετανάστευσης των κρατών μελών θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν αναζητήσεις στο κεντρικό σύστημα του ETIAS όταν έχει διεξαχθεί προηγούμενη έρευνα στο ΣΕΕ και από αυτήν την έρευνα προκύπτει ότι το ΣΕΕ δεν περιέχει αρχείο εισόδου που να αντιστοιχεί στην παρουσία του υπηκόου τρίτης χώρας στην επικράτεια των κρατών μελών. Οι αρχές μετανάστευσης των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες που αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα του ETIAS, ιδίως για τον σκοπό των επιστροφών.

(40)

Για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων και δεδομένης της παγκοσμιοποιημένης διάστασης των εγκληματικών δικτύων, είναι επιτακτική ανάγκη οι εντεταλμένες αρχές που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων («εντεταλμένες αρχές») να διαθέτουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η πρόσβαση στα δεδομένα του VIS για τέτοιους σκοπούς έχει ήδη αποδειχθεί ότι βοηθά αποτελεσματικά τους ερευνητές να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, τρομοκρατίας ή διακίνησης ναρκωτικών. Το VIS δεν περιέχει στοιχεία για υπηκόους τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης.

(41)

Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ETIAS είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων που αναφέρονται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων που αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου (11). Στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας και με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι έχει διαπράξει σοβαρό έγκλημα ή έχει πέσει θύμα σοβαρού εγκλήματος, οι εντεταλμένες αρχές μπορεί να χρειαστεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που παράγει το ETIAS. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο ETIAS ενδέχεται επίσης να είναι αναγκαία για τον εντοπισμό του δράστη τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ιδίως δε όταν απαιτείται επείγουσα δράση. Η πρόσβαση στο ETIAS για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων συνιστά παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο ETIAS. Επομένως, τα δεδομένα του ETIAS θα πρέπει να φυλάσσονται και να διατίθενται στις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και στην Ευρωπόλ μόνο υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η επεξεργασία δεδομένων του ETIAS θα περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται στη νομολογία του Δικαστηρίου, συγκεκριμένα δε στην υπόθεση Digital Rights Ireland (12).

(42)

Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο ETIAS για τον σκοπό της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης της επιχειρησιακής μονάδας εντεταλμένης αρχής η οποία θα εξηγεί την αναγκαιότητά της. Σε επείγουσες περιπτώσεις, όπου υπάρχει ανάγκη να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος κατά της ζωής προσώπου που συνδέεται με τρομοκρατικό έγκλημα ή άλλη σοβαρή αξιόποινη πράξη, η επαλήθευση του εάν πληρούνταν οι προϋποθέσεις θα πρέπει να διενεργείται αφού παρασχεθεί δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά στις εντεταλμένες αρμόδιες αρχές. Αυτή η εκ των υστέρων επαλήθευση θα πρέπει να διενεργείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο επτά εργάσιμες ημέρες μετά τη διεκπεραίωση του αιτήματος.

(43)

Επιβάλλεται επομένως να οριστούν οι αρχές των κρατών μελών που θα είναι εξουσιοδοτημένες να υποβάλλουν αιτήσεις πρόσβασης τέτοιου είδους για τους συγκεκριμένους σκοπούς της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

(44)

Το κεντρικό σημείο ή σημεία πρόσβασης θα πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα από τις εντεταλμένες αρχές και θα πρέπει να επαληθεύουν, για κάθε περίπτωση χωριστά, κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ζητηθεί πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα του ETIAS.

(45)

Η Ευρωπόλ είναι το κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών της Ένωσης. Διαδραματίζει καίριο ρόλο στη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για τη διασυνοριακή διερεύνηση εγκλημάτων, συμβάλλοντας στην πρόληψη, την ανάλυση και τη διερεύνηση της εγκληματικότητας σε επίπεδο Ένωσης. Κατά συνέπεια, η Ευρωπόλ θα πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα του ETIAS στο πλαίσιο των καθηκόντων της και σύμφωνα πάντοτε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητη η συμβολή της Ευρωπόλ για τη στήριξη και την ενίσχυση των ενεργειών των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

(46)

Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο διενέργειας συστηματικών αναζητήσεων, η επεξεργασία των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα του ETIAS θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο όταν είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ θα πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα του ETIAS μόνο όταν έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι αυτή η πρόσβαση θα εξασφαλίζει πληροφορίες που θα τις βοηθούν στην πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης.

(47)

Τα καταχωρισμένα στο ETIAS δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα από το αναγκαίο για τους σκοπούς με τους οποίους αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση των δεδομένων που αφορούν τους αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας ταξιδιού. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος ισχύος, τα δεδομένα θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο εάν ο αιτών δεν έχει παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή του και μόνο για να διευκολυνθεί η υποβολή νέας αίτησης ETIAS. Η απόφαση απόρριψης, ακύρωσης ή ανάκλησης της άδειας ταξιδιού είναι πιθανόν να υποδηλώνει ότι ο αιτών συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο. Εφόσον υφίσταται τέτοια απόφαση, τα δεδομένα θα πρέπει συνεπώς να τηρούνται επί πέντε έτη από την ημερομηνία της εν λόγω απόφασης, ώστε το ETIAS να είναι σε θέση να λαμβάνει με ακρίβεια υπόψη τον υψηλότερο κίνδυνο που ενδεχομένως συνιστά ο συγκεκριμένος αιτών. Εάν τα δεδομένα που αιτιολογούν την εν λόγω απόφαση διαγραφούν νωρίτερα, ο φάκελος της αίτησης θα πρέπει να διαγράφεται εντός επτά ημερών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διαγράφονται μόλις λήξει το χρονικό διάστημα διατήρησης.

(48)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται ή να τίθενται στη διάθεση οποιασδήποτε τρίτης χώρας, διεθνούς οργανισμού ή τρίτου μέρους. Ως εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατή η διαβίβαση τέτοιων προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα όταν αυτό γίνεται με αυστηρούς όρους και είναι απαραίτητο στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον σκοπό της επιστροφής. Ελλείψει απόφασης επάρκειας μέσω εκτελεστικής πράξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) ή κατάλληλων διασφαλίσεων στις οποίες υπόκεινται οι διαβιβάσεις δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει κατ’ εξαίρεση να είναι δυνατόν να διαβιβάζονται τα αποθηκευμένα στο ETIAS δεδομένα σε τρίτη χώρα για τον σκοπό της επιστροφής, αλλά μόνο εφόσον η διαβίβαση είναι αναγκαία για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος όπως αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό.

(49)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτη χώρα σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει άμεσος κίνδυνος που σχετίζεται με τρομοκρατικό έγκλημα ή άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ενός προσώπου ο οποίος σχετίζεται με σοβαρή αξιόποινη πράξη. Ως άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ενός προσώπου θα πρέπει να νοείται ο κίνδυνος σοβαρής αξιόποινης πράξης σε βάρος αυτού του προσώπου, όπως η βαριά σωματική βλάβη, το παράνομο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων και ιστών, η απαγωγή, η παράνομη κατακράτηση και ομηρία, η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η παιδική πορνογραφία και ο βιασμός.

(50)

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το ETIAS, ιδίως των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση άδειας ταξιδιού, οι πληροφορίες που αφορούν το ETIAS, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, και η διαδικασία για την αίτηση για άδεια ταξιδιού θα πρέπει να διατίθενται στο ευρύ κοινό μέσω δημόσιου δικτυακού τόπου και εφαρμογής για φορητές συσκευές που επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή αίτησης στο ETIAS. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να διαδίδονται με κοινό φυλλάδιο, καθώς και με κάθε άλλο κατάλληλο μέσο. Επιπλέον, οι αιτούντες άδεια ταξιδιού θα πρέπει να λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες σχετικές με την αίτησή τους. Η εν λόγω ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρικούς συνδέσμους προς την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

(51)

Θα πρέπει να θεσπιστούν με ακρίβεια οι κανόνες που θα διέπουν τα καθήκοντα του eu-LISA στους τομείς του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της τεχνικής διαχείρισης του συστήματος πληροφοριών του ETIAS. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες που θα διέπουν τις αρμοδιότητες τα καθήκοντα του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τα καθήκοντα των κρατών μελών και τα καθήκοντα της Ευρωπόλ όσον αφορά το ETIAS. Ο eu-LISA θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο αύξησης των δαπανών και να διασφαλίζει επαρκή παρακολούθηση των αναδόχων.

(52)

Στις δραστηριότητες του eu-LISA και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία τους ανατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14).

(53)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(54)

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη για τον σκοπό της αξιολόγησης αιτήσεων διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, εφαρμόζεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15).

(55)

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(56)

Οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές που ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 θα πρέπει να παρακολουθούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη, ενώ ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, θα πρέπει να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης που έχουν σχέση με την προστασία αυτών των δεδομένων. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για την παρακολούθηση του ETIAS.

(57)

Θα πρέπει να θεσπιστούν αυστηροί κανόνες πρόσβασης στο κεντρικό σύστημα του ETIAS, καθώς και οι αναγκαίες εγγυήσεις. Είναι επίσης απαραίτητο να προβλέπονται για τους ενδιαφερομένους δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, συμπλήρωσης, διαγραφής και προσφυγής σε σχέση με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, καθώς και η εποπτεία των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων από δημόσιες ανεξάρτητες αρχές.

(58)

Για να μπορεί να αξιολογηθεί ο κίνδυνος που συνιστά ενδεχομένως κάποιος ταξιδιώτης από την άποψη της ασφάλειας ή της παράνομης μετανάστευσης ή ο υψηλός επιδημικός κίνδυνος, θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα πληροφοριών ETIAS και άλλα πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ. Η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να εφαρμόζεται με πλήρη σεβασμό του ενωσιακού κεκτημένου στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εάν τυχόν καθιερωθεί σε επίπεδο Ένωσης κεντρικό σύστημα για τον εντοπισμό των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες καταδικαστικών αποφάσεων σχετικών με υπηκόους τρίτων χωρών και απάτριδες, το ETIAS θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί αναζήτηση σε αυτό.

(59)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιέχει σαφείς διατάξεις σχετικά με την ευθύνη και το δικαίωμα αποζημίωσης για την παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για οποιαδήποτε άλλη πράξη που αντιβαίνει στον παρόντα κανονισμό. Τέτοιες διατάξεις δεν θα πρέπει να θίγουν το δικαίωμα αποζημίωσης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και την ευθύνη τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Ο eu-LISA θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλεί υπό την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία των δεδομένων σε περιπτώσεις στις οποίες δεν τήρησε τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού που τον αφορούν ή στις περιπτώσεις που ενήργησε καθ’ υπέρβαση ή κατά παράβαση σύννομων οδηγιών του κράτους μέλους που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

(60)

Η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επιβάλλει αξιολόγηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και να φροντίζουν για την εφαρμογή τους.

(61)

Για τη θέσπιση των τεχνικών μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ:

για τον καθορισμό των απαιτήσεων της υπηρεσίας ασφαλούς λογαριασμού,

για την κατάρτιση του προκαθορισμένου καταλόγου κατηγοριών απασχόλησης που χρησιμοποιείται στο έντυπο της αίτησης,

για τον προσδιορισμό του περιεχομένου και της μορφής των ερωτήσεων προς αιτούντες σχετικά με καταδίκες για αξιόποινες πράξεις, παραμονή σε εμπόλεμες ζώνες ή περιοχές συγκρούσεων και την απόφαση εγκατάλειψης ή επιστροφής,

για τον προσδιορισμό του περιεχομένου και της μορφής επιπρόσθετων ερωτήσεων προς τους αιτούντες που απαντούν καταφατικά σε μία από τις ερωτήσεις σχετικά με καταδίκες για αξιόποινες πράξεις, παραμονή σε εμπόλεμες ζώνες ή περιοχές συγκρούσεων και αποφάσεις εγκατάλειψης ή επιστροφής και για την κατάρτιση προκαθορισμένου καταλόγου απαντήσεων,

για τον καθορισμό των μεθόδων και της διαδικασίας πληρωμής του τέλους για την έκδοση της άδειας ταξιδιού και κάθε τροποποίησης του ύψους του εν λόγω τέλους λόγω ενδεχόμενης αύξησης των δαπανών του ETIAS,

για τον καθορισμό του περιεχομένου και της μορφής προκαθορισμένου καταλόγου επιλογών για τις περιπτώσεις που ο αιτών καλείται να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα,

για τον περαιτέρω καθορισμό του εργαλείου επαλήθευσης,

για τον περαιτέρω καθορισμό της ασφάλειας, της παράνομης μετανάστευσης ή του υψηλού επιδημικού κινδύνου προς χρήση για τον καθορισμό των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου,

για τον καθορισμό του είδους επιπρόσθετων πληροφοριών σχετικά με επισημάνσεις που είναι δυνατόν να προστίθενται στον φάκελο της αίτησης ETIAS, καθώς και του μορφότυπού τους, της γλώσσας και των λόγων των επισημάνσεων,

για τη θέσπιση κατάλληλων διασφαλίσεων μέσω της παροχής κανόνων και διαδικασιών προς αποφυγή των συγκρούσεων με τις καταχωρίσεις σε άλλα συστήματα πληροφοριών και τον καθορισμό των όρων, των κριτηρίων και της διάρκειας της επισήμανσης,

για τον περαιτέρω καθορισμό του εργαλείου που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αιτούντες προκειμένου να δίνουν και να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους,

για την παράταση της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία δεν απαιτείται άδεια ταξιδιού και της περιόδου χάριτος κατά την οποία οι συνοριοφύλακες θα επιτρέπουν στους υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους απαιτείται μεν άδεια ταξιδιού αλλά δεν είναι κάτοχοι τέτοιας άδειας να εισέλθουν κατ’ εξαίρεση εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις,

για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνδρομής προς τα κράτη μέλη για τα έξοδα στα οποία προβαίνουν λόγω της προσαρμογής και της αυτοματοποίησης των συνοριακών ελέγχων κατά την εφαρμογή του ETIAS.

(62)

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (16). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(63)

Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με:

έντυπο που επιτρέπει την υποβολή καταγγελιών σχετικά με καταχρήσεις από ενδιάμεσους εμπορικούς οργανισμούς τους οποίους έχει εξουσιοδοτήσει ο αιτών να υποβάλουν την αίτηση για λογαριασμό του,

τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του δημόσιου δικτυακού τόπου και της εφαρμογής για φορητές συσκευές, καθώς και λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια που ισχύουν για τον δημόσιο δικτυακό τόπο και την εφαρμογή για φορητές συσκευές,

τις απαιτήσεις σχετικά με τον μορφότυπο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται στο έντυπο αίτησης και τις παραμέτρους και επαληθεύσεις που πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να διασφαλίζεται η πληρότητα της αίτησης και η συνεκτικότητα των εν λόγω δεδομένων,

τις απαιτήσεις, τις δοκιμές και τη λειτουργία των ηχητικών και οπτικών μέσων επικοινωνίας για τις συνεντεύξεις των αιτούντων, καθώς και λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα που ισχύουν για την εν λόγω επικοινωνία,

τους κινδύνους για την ασφάλεια και την παράνομη μετανάστευση και τους υψηλούς επιδημικούς κινδύνους, επί των οποίων βασίζονται οι συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου,

τις τεχνικές προδιαγραφές του καταλόγου επιτήρησης του ETIAS και του εργαλείου αξιολόγησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αξιολογούνται οι δυνητικές επιπτώσεις της εισαγωγής δεδομένων στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS ως προς το ποσοστό των αιτήσεων που διεκπεραιώνονται χειροκίνητα,

έντυπο απόρριψης, ακύρωσης ή ανάκλησης της άδειας ταξιδιού,

τους όρους για τη διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης των μεταφορέων στο σύστημα πληροφοριών ETIAS και τους κανόνες προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων που ισχύουν για την εν λόγω πρόσβαση,

πρόγραμμα επαλήθευσης ταυτότητας για την πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών ETIAS των δεόντως εξουσιοδοτημένων μελών του προσωπικού των μεταφορέων,

τις εναλλακτικές διαδικασίες οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας των μεταφορέων να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στο σύστημα πληροφοριών ETIAS,

πρότυπα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας των συνοριακών αρχών να ανατρέξουν στο κεντρικό σύστημα ETIAS ή σε περίπτωση αστοχίας του ETIAS,

πρότυπο σχέδιο ασφάλειας και πρότυπο σχέδιο συνέχισης των δραστηριοτήτων και αποκατάστασης της λειτουργίας έπειτα από καταστροφή σε σχέση με την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

την πρόσβαση στα δεδομένα στο σύστημα πληροφοριών ETIAS,

την τροποποίηση, διαγραφή και πρόωρη διαγραφή δεδομένων,

την τήρηση των αρχείων και την πρόσβαση σε αυτά,

τις απαιτήσεις επιδόσεων,

τις προδιαγραφές των τεχνικών λύσεων για τη σύνδεση των κεντρικών σημείων πρόσβασης στο κεντρικό σύστημα ETIAS,

μηχανισμό, διαδικασίες και ερμηνεία της συμμόρφωσης της ποιότητας των δεδομένων για τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο κεντρικό σύστημα ETIAS,

κοινά φυλλάδια για την πληροφόρηση των ταξιδιωτών ότι υποχρεούνται να κατέχουν έγκυρη άδεια ταξιδιού,

τη λειτουργία κεντρικού αποθετηρίου που περιέχει δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και για στατιστικούς σκοπούς και τους κανόνες προστασίας και ασφαλείας των δεδομένων που ισχύουν για το αποθετήριο και

τις προδιαγραφές μιας τεχνικής λύσης για τη διευκόλυνση της συλλογής στατιστικών στοιχείων τα οποία απαιτούνται για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πρόσβασης στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα του ETIAS για σκοπούς επιβολής του νόμου.

Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17).

(64)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης ταξιδιού και η δημιουργία κοινών υποχρεώσεων, όρων και διαδικασιών για τη χρήση των δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτό, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως εξαιτίας της κλίμακας και του αντίκτυπού της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(65)

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος πληροφοριών ETIAS, της κεντρικής μονάδας ETIAS και των εθνικών μονάδων ETIAS θα πρέπει να καλύπτονται εξολοκλήρου από τα έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη της άδειας ταξιδιού. Το τέλος θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προσαρμόζεται όπως κρίνεται αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη των εξόδων.

(66)

Τα έσοδα που θα προκύπτουν από την πληρωμή του τέλους έκδοσης των αδειών ταξιδιού θα πρέπει να διατίθενται για την κάλυψη των περιοδικών δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος πληροφοριών ETIAS, της κεντρικής μονάδας ETIAS και των εθνικών μονάδων ETIAS. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του συστήματος, κρίνεται σκόπιμο τα έσοδα αυτά να θεωρούνται ως εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό. Τα τυχόν έσοδα που απομένουν μετά την κάλυψη αυτών των δαπανών θα πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

(67)

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

(68)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(69)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και, συνεπώς, δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στη εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αναπτύσσει το κεκτημένο Σένγκεν, η Δανία πρέπει να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, εντός έξι μηνών αφότου το Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, αν θα τον ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο.

(70)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου (18)· ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(71)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου (19)· ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(72)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (20), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου (21).

(73)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (22), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου (23) και με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/149/ΔΕΥ του Συμβουλίου (24).

(74)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια του πρωτοκόλλου που υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (25), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται το άρθρο 1 στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου (26) και με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/349/ΕΕ του Συμβουλίου (27).

(75)

Προκειμένου να καθορισθούν οι λεπτομέρειες όσον αφορά τις χρηματοδοτικές συνεισφορές των τρίτων χωρών που συνδέονται με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, θα πρέπει να συναφθούν περαιτέρω διακανονισμοί μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών κατ’ εφαρμογήν των οικείων διατάξεων των συμφωνιών σύνδεσής τους. Οι διακανονισμοί αυτοί θα πρέπει να αποτελούν διεθνείς συμφωνίες κατά την έννοια του άρθρου 218 ΣΛΕΕ.

(76)

Προκειμένου να ενταχθεί ο παρών κανονισμός στο ισχύον νομικό πλαίσιο και να αντικατοπτρίζει τις αναγκαίες λειτουργικές αλλαγές για τον eu-LISA και τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (28), (ΕΕ) αριθ. 515/2014 (29), (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 (30) και (ΕΕ) 2017/2226 (31) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(77)

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 6 Μαρτίου 2017 (32),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει «Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού» (ETIAS) για τους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα («υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια του οποίου θα εξετάζεται κατά πόσον η παρουσία των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών στην επικράτεια των κρατών μελών αναμένεται να συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο. Για τον σκοπό αυτόν, θεσπίζονται άδεια ταξιδιού καθώς και οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για την έκδοση της άδειας ή την απόρριψη της σχετικής αίτησης.

2.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπόλ μπορούν να αντλούν πληροφορίες από τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών:

α)

υπηκόους των τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου (33) και οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για σκοπούμενη παραμονή στην επικράτεια των κρατών μελών διάρκειας έως 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών,

β)

πρόσωπα που, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001, απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για σκοπούμενη παραμονή στην επικράτεια των κρατών μελών διάρκειας έως 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών,

γ)

υπηκόους τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης και οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης έναντι των οποίων εφαρμόζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ ή υπηκόου τρίτης χώρας που απολαύει δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμου με εκείνο των πολιτών της Ένωσης δυνάμει συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και τρίτης χώρας, αφετέρου, και

ii)

δεν είναι κάτοχοι δελτίου διαμονής δυνάμει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ ή άδειας διαμονής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:

α)

πρόσφυγες ή απάτριδες ή άλλα πρόσωπα που δεν έχουν την ιθαγένεια καμιάς χώρας, διαμένουν σε κράτος μέλος και είναι κάτοχοι ταξιδιωτικού εγγράφου το οποίο εκδόθηκε από το εν λόγω κράτος μέλος,

β)

υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης έναντι των οποίων εφαρμόζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ και είναι κάτοχοι δελτίου διαμονής δυνάμει της εν λόγω οδηγίας,

γ)

υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι μέλη της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που απολαύει δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμου με εκείνο των πολιτών της Ένωσης, δυνάμει συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και τρίτης χώρας, αφετέρου, και οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου διαμονής σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ ή άδειας διαμονής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002,

δ)

κατόχους τίτλων διαμονής που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 16) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399,

ε)

κατόχους ομοιόμορφης θεώρησης,

στ)

κατόχους εθνικής θεώρησης μακράς παραμονής,

ζ)

υπηκόους της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου και κατόχους διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από το κράτος της πόλης του Βατικανού ή την Αγία Έδρα,

η)

υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας που εκδίδεται από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (34), όταν οι κάτοχοι αυτοί ασκούν το δικαίωμά τους στο πλαίσιο του καθεστώτος της τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας,

θ)

πρόσωπα ή κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001,

ι)

υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι διπλωματικών ή υπηρεσιακών διαβατηρίων και έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση θεώρησης δυνάμει διεθνούς συμφωνίας που έχει συναφθεί από την Ένωση και την τρίτη χώρα,

ια)

πρόσωπα που υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001,

ιβ)

υπηκόους τρίτων χωρών που ασκούν το δικαίωμα κινητικότητάς τους σύμφωνα με την οδηγία 2014/66/ΕΕ (35) ή (ΕΕ) 2016/801 (36) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «εξωτερικά σύνορα»: τα εξωτερικά σύνορα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399,

2)   «επιβολή του νόμου»: η πρόληψη, η εξακρίβωση ή η διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων,

3)   «έλεγχος δεύτερης γραμμής»: ο έλεγχος δεύτερης γραμμής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 13) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399,

4)   «συνοριακή αρχή»: ο συνοριοφύλακας στον οποίο έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η διενέργεια συνοριακών ελέγχων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 11) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399,

5)   

«άδεια ταξιδιού»

: απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό η οποία απαιτείται για τους υπηκόους τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού προκειμένου να πληρούν την προϋπόθεση εισόδου που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 και η οποία αναφέρει:

α)

ότι δεν έχουν εντοπιστεί πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι απορρέοντες από πραγματικές ενδείξεις ώστε να θεωρηθεί ότι η παρουσία του προσώπου στην επικράτεια των κρατών μελών συνιστά ή πρόκειται να συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο,

β)

ότι δεν έχουν εντοπιστεί πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι απορρέοντες από πραγματικές ενδείξεις ώστε να θεωρηθεί ότι η παρουσία του προσώπου στην επικράτεια των κρατών μελών συνιστά ή πρόκειται να συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο, παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ύπαρξη ικανοποιητικών λόγων για την απόρριψη της αίτησης για άδεια ταξιδιού, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2,

γ)

στις περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί πραγματικές ενδείξεις ώστε να θεωρηθεί ότι η παρουσία του προσώπου στην επικράτεια των κρατών μελών συνιστά ή πρόκειται να συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο, ότι η εδαφική ισχύς της άδειας έχει περιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 44 ή

δ)

στις περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί πραγματικές ενδείξεις ώστε να θεωρηθεί ότι η παρουσία του προσώπου στην επικράτεια των κρατών μελών συνιστά ή θα συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια, ότι ο ταξιδιώτης αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης στο SIS για πρόσωπα που υπόκεινται σε διακριτική παρακολούθηση ή ειδικούς ελέγχους ή καταχώρισης στο SIS για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό τη σύλληψη ή την παράδοση βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή αναζητούνται για σύλληψη με σκοπό την έκδοση, προς στήριξη των στόχων του SIS που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο ε),

6)   «κίνδυνος για την ασφάλεια»: ο κίνδυνος που θα μπορούσε να απειλήσει τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη,

7)   «κίνδυνος παράνομης μετανάστευσης»: ο κίνδυνος να μην πληροί ο υπήκοος τρίτης χώρας τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399,

8)   «υψηλός επιδημικός κίνδυνος»: οποιαδήποτε νόσος δυνάμενη να προσλάβει χαρακτήρα επιδημίας, όπως ορίζεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), και άλλες λοιμώδεις νόσοι ή μεταδοτικές παρασιτικές ασθένειες, εφόσον διέπονται από διατάξεις περί προστασίας οι οποίες ισχύουν για τους υπηκόους των κρατών μελών,

9)   «αιτών»: κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που αναφέρεται στο άρθρο 2 ο οποίος έχει υποβάλλει αίτηση για άδεια ταξιδιού,

10)   «ταξιδιωτικό έγγραφο»: διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο που επιτρέπει στον δικαιούχο να διέλθει τα εξωτερικά σύνορα και στο οποίο μπορεί να τεθεί θεώρηση,

11)   «βραχεία παραμονή»: περίοδος παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399,

12)   «πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής»: υπήκοος τρίτης χώρας που δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις όσον αφορά τη διάρκεια βραχείας παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών,

13)   «εφαρμογή για φορητές συσκευές»: εφαρμογή λογισμικού ειδικά σχεδιασμένη για φορητές συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα και υπολογιστές-ταμπλέτες,

14)   «θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης» (hit): η ύπαρξη αντιστοιχίας που προκύπτει από την αντιπαραβολή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταγραφεί σε φάκελο αίτησης του κεντρικού συστήματος ETIAS με τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 33 ή με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπάρχουν σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση του κεντρικού συστήματος ETIAS, άλλου συστήματος πληροφοριών της ΕΕ ή βάση δεδομένων που παρατίθεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 («συστήματα πληροφοριών της ΕΕ»), στα δεδομένα της Ευρωπόλ ή σε βάση δεδομένων της Ιντερπόλ όπου πραγματοποιεί αναζήτηση το κεντρικό σύστημα ETIAS,

15)   «τρομοκρατικό έγκλημα»: έγκλημα που αντιστοιχεί ή είναι ισοδύναμο με ένα από τα εγκλήματα που αναφέρονται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541,

16)   «σοβαρή αξιόποινη πράξη»: αξιόποινη πράξη που αντιστοιχεί ή είναι ισοδύναμη με μία από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ, εφόσον τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο,

17)   «δεδομένα Ευρωπόλ»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία από την Ευρωπόλ για τον σκοπό του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794,

18)   «ηλεκτρονική υπογραφή»: η επιβεβαίωση της συμφωνίας με την επιλογή του σχετικού τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης ή στο αίτημα συγκατάθεσης,

19)   «ανήλικος»: ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις κάτω των 18 ετών,

20)   «προξενείο»: η διπλωματική ή η προξενική αρχή κράτους μέλους όπως ορίζεται από τη σύμβαση της Βιέννης περί προξενικών σχέσεων της 24ης Απριλίου 1963,

21)   «εντεταλμένη αρχή»: η αρχή η οποία ορίζεται από κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 50 ως υπεύθυνη για την πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων,

22)   

«αρχή μετανάστευσης»

: η αρμόδια αρχή η οποία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, είναι υπεύθυνη για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)

να ελέγχει εντός της επικράτειας των κρατών μελών εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου ή παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών,

β)

να εξετάζει τις προϋποθέσεις και να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών στην επικράτεια των κρατών μελών, εφόσον η αρχή αυτή δεν είναι «αποφαινόμενη αρχή» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (37), και, κατά περίπτωση, να παρέχει συμβουλές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου (38),

γ)

για την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών σε τρίτες χώρες καταγωγής ή διέλευσης.

2.   Οι όροι του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 έχουν την ίδια έννοια και στον παρόντα κανονισμό στον βαθμό που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τον eu-LISA.

3.   Οι όροι του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 έχουν την ίδια έννοια και στον παρόντα κανονισμό στον βαθμό που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία από τις αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς του άρθρου 4 στοιχεία α) έως ε) του παρόντος κανονισμού.

4.   Οι όροι του άρθρου 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 έχουν την ίδια έννοια και στον παρόντα κανονισμό στον βαθμό που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία από τις αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς του άρθρου 4 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Στόχοι του ETIAS

Το ETIAS, μέσω της στήριξης που παρέχει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών:

α)

συμβάλλει σε υψηλό επίπεδο ασφάλειας χάρη στην προβλεπόμενη εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του κινδύνου που παρουσιάζουν ενδεχομένως οι αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, πριν από την άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, προκειμένου να διαπιστώνεται αν υπάρχουν ή όχι πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι απορρέοντες από πραγματικές ενδείξεις ώστε να συνάγεται ότι η παρουσία ενός προσώπου στην επικράτεια των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια,

β)

συμβάλλει στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης χάρη στην προβλεπόμενη αξιολόγηση του κινδύνου παράνομης μετανάστευσης που παρουσιάζουν ενδεχομένως οι αιτούντες πριν από την άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων,

γ)

συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας χάρη στην προβλεπόμενη αξιολόγηση τυχόν υψηλού επιδημικού κινδύνου που παρουσιάζουν ενδεχομένως οι αιτούντες, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 σημείο 8), πριν από την άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων,

δ)

ενισχύει την αποτελεσματικότητα των συνοριακών ελέγχων,

ε)

στηρίζει τους στόχους του SIS σχετικά με τις καταχωρίσεις για υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει καταχωριστεί άρνηση εισόδου και παραμονής, για πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση, για εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που αναζητούνται για συνδρομή σε δικαστική διαδικασία, καθώς και σχετικά με τις καταχωρίσεις για διακριτική παρακολούθηση ή ειδικούς ελέγχους,

στ)

συμβάλλει στην πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Άρθρο 5

Γενική διάρθρωση του ETIAS

Το ETIAS αποτελείται από:

α)

το σύστημα πληροφοριών ETIAS κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6,

β)

την κεντρική μονάδα ETIAS κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7,

γ)

τις εθνικές μονάδες ETIAS κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 8.

Άρθρο 6

Κατάρτιση και τεχνική διάρθρωση του συστήματος πληροφοριών ETIAS

1.   Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης («eu-LISA») αναπτύσσει και διασφαλίζει την τεχνική διαχείριση του συστήματος πληροφοριών ETIAS.

2.   Το σύστημα πληροφοριών ETIAS αποτελείται από:

α)

το κεντρικό σύστημα ETIAS, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου επιτήρησης ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 34,

β)

μια εθνική ενιαία διεπαφή (NUI) σε κάθε κράτος μέλος, που βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές και είναι πανομοιότυπη για όλα τα κράτη μέλη, επιτρέπει δε στο κεντρικό σύστημα ETIAS να συνδέεται με τις εθνικές συνοριακές υποδομές και τα κεντρικά σημεία πρόσβασης στα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 με ασφαλή τρόπο,

γ)

υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ETIAS και των NUI, η οποία είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη,

δ)

ασφαλή υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ETIAS και των συστημάτων πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 11,

ε)

δημόσιο δικτυακό τόπο και εφαρμογή για φορητές συσκευές,

στ)

υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

ζ)

υπηρεσία ασφαλούς λογαριασμού μέσω της οποίας οι αιτούντες μπορούν να παρέχουν απαιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα,

η)

εργαλείο επαλήθευσης για τους αιτούντες,

θ)

εργαλείο που επιτρέπει στους αιτούντες να παρέχουν ή να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους για πρόσθετη περίοδο διατήρησης του φακέλου αίτησής τους,

ι)

εργαλείο που επιτρέπει στην Ευρωπόλ και στα κράτη μέλη να αξιολογούν τις δυνητικές επιπτώσεις της εισαγωγής νέων δεδομένων στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS ως προς το ποσοστό των αιτήσεων που διεκπεραιώνονται χειροκίνητα,

ια)

πύλη μεταφορέων,

ιβ)

ασφαλή διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει το κεντρικό σύστημα ETIAS να επικοινωνεί με τον δημόσιο δικτυακό τόπο, την εφαρμογή για φορητές συσκευές, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την υπηρεσία ασφαλούς λογαριασμού, την πύλη μεταφορέων, το εργαλείο επαλήθευσης για τους αιτούντες, το εργαλείο συγκατάθεσης για τους αιτούντες, τον ενδιάμεσο για την πληρωμή οργανισμού και τις βάσεις δεδομένων Ιντερπόλ,

ιγ)

λογισμικό που επιτρέπει στην κεντρική μονάδα ETIAS και τις εθνικές μονάδες ETIAS να επεξεργάζονται τις αιτήσεις και να διαχειρίζονται τις διαδικασίες γνωμοδότησης με τις άλλες εθνικές μονάδες ETIAS, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28, και με την Ευρωπόλ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29,

ιδ)

κεντρικό αποθετήριο δεδομένων για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και κατάρτισης στατιστικών.

3.   Το κεντρικό σύστημα ETIAS, οι NUI, η διαδικτυακή υπηρεσία, η πύλη μεταφορέων και η υποδομή επικοινωνίας ETIAS μοιράζονται και χρησιμοποιούν εκ νέου, στο μέτρο που είναι τεχνικά εφικτό, τα συστατικά στοιχεία υλισμικού και λογισμικού του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ, των εθνικών ενιαίων διεπαφών του ΣΕΕ, της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΣΕΕ και της υποδομής επικοινωνίας του ΣΕΕ που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89 για τον καθορισμό των απαιτήσεων της υπηρεσίας ασφαλούς λογαριασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο ζ) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Κεντρική μονάδα ETIAS

1.   Συστήνεται κεντρική μονάδα ETIAS στους κόλπους του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

2.   Η κεντρική μονάδα ETIAS λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα. Έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

σε περιπτώσεις κατά τις οποίες από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία της αίτησης προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 22, κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος αντιστοιχούν πράγματι στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του προσώπου το οποίο αφορά το συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης στο κεντρικό σύστημα ETIAS, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου επιτήρησης ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 34, σε οποιοδήποτε από τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, στα δεδομένα Ευρωπόλ, σε οποιαδήποτε από τις βάσεις δεδομένων της Ίντερπολ που αναφέρονται στο άρθρο 12 ή στους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 33 και, όταν η αντιστοιχία επιβεβαιώνεται ή όταν εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες, να αρχίζει τη χειροκίνητη επεξεργασία της αίτησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26,

β)

να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που εισάγει στους φακέλους αιτήσεων επικαιροποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 55 και 64,

γ)

να ορίζει, να προσδιορίζει, να αξιολογεί εκ των προτέρων, να εφαρμόζει, να αποτιμά εκ των υστέρων, να αναθεωρεί και να διαγράφει τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 αφού ζητήσει τη γνώμη του συμβουλίου διαλογής ETIAS,

δ)

να διασφαλίζει ότι οι επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 22 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα καταγράφονται στους φακέλους αιτήσεων,

ε)

να ελέγχει τακτικά τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων και την εφαρμογή του άρθρου 33, μεταξύ άλλων αξιολογώντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα και συγκεκριμένα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

στ)

να υποδεικνύει, όποτε απαιτείται, το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για τη χειροκίνητη επεξεργασία των αιτήσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2,

ζ)

σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων ή απρόβλεπτων περιστάσεων, να διευκολύνει, κατά περίπτωση, τις διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 28 και τις διαβουλεύσεις μεταξύ του υπεύθυνου κράτους μέλους και της Ευρωπόλ οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 29,

η)

να ειδοποιεί τους μεταφορείς σε περιπτώσεις αστοχίας του συστήματος πληροφοριών ETIAS όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 1,

θ)

να ειδοποιεί τις εθνικές μονάδες ETIAS του κράτους μέλους σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος πληροφοριών ETIAS όπως αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1,

ι)

να επεξεργάζεται τις αιτήσεις της Ευρωπόλ για αναζήτηση δεδομένων στο κεντρικό σύστημα ETIAS όπως αναφέρεται στο άρθρο 53,

ια)

να παρέχει στο ευρύ κοινό όλες τις σχετικές πληροφορίες για την αίτηση άδειας ταξιδιού όπως αναφέρεται στο άρθρο 71,

ιβ)

να συνεργάζεται με την Επιτροπή όσον αφορά την ενημερωτική εκστρατεία που αναφέρεται στο άρθρο 72,

ιγ)

να παρέχει γραπτή υποστήριξη στους ταξιδιώτες που αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης και ζήτησαν βοήθεια μέσω τυποποιημένου εντύπου επικοινωνίας και να διατηρεί κατάλογο συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων ο οποίος να είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο,

ιδ)

να διασφαλίζει ότι δίνεται η δέουσα συνέχεια και ότι ενημερώνεται τακτικά η Επιτροπή σχετικά με τυχόν καταγγελίες για καταχρήσεις από ενδιάμεσους εμπορικούς οργανισμούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5.

3.   Η κεντρική μονάδα ETIAS δημοσιεύει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει:

α)

στατιστικά στοιχεία σχετικά με:

i)

τον αριθμό των αδειών ταξιδιού που εκδίδονται αυτομάτως από το κεντρικό σύστημα ETIAS,

ii)

τον αριθμό των αιτήσεων που επαληθεύονται από την κεντρική μονάδα ETIAS,

iii)

τον αριθμό των αιτήσεων που υποβάλλονται σε χειροκίνητη επεξεργασία ανά κράτος μέλος,

iv)

τον αριθμό των αιτήσεων που απορρίπτονται ανά τρίτη χώρα και τους λόγους της απόρριψης,

v)

τον βαθμό στον οποίο τηρούνται οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 6 και στα άρθρα 27, 30 και 32,

β)

γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας ETIAS, τις δραστηριότητές της όπως παρατίθενται στο παρόν άρθρο και πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις και προκλήσεις που επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων της.

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 8

Εθνικές μονάδες ETIAS

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια αρμόδια αρχή ως εθνική μονάδα ETIAS.

2.   Οι εθνικές μονάδες ETIAS είναι υπεύθυνες για:

α)

την εξέταση και την απόφαση σχετικά με τις αιτήσεις για άδειες ταξιδιού, όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία της αίτησης έχει προκύψει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και η κεντρική μονάδα ETIAS έχει αρχίσει τη χειροκίνητη επεξεργασία της αίτησης,

β)

τη διασφάλιση ότι τα καθήκοντα που εκτελούνται δυνάμει του στοιχείου α) και τα αντίστοιχα αποτελέσματα καταγράφονται στους φακέλους αιτήσεων,

γ)

τη διασφάλιση ότι τα δεδομένα που εισάγονται στους φακέλους αιτήσεων επικαιροποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 55 και 64,

δ)

την απόφαση για την έκδοση άδειας ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 44,

ε)

τη διασφάλιση του συντονισμού με τις άλλες εθνικές μονάδες ETIAS και την Ευρωπόλ όσον αφορά τα αιτήματα γνωμοδότησης που αναφέρονται στα άρθρα 28 και 29,

στ)

την παροχή στους αιτούντες πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση προσφυγής δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 3,

ζ)

την ακύρωση και την ανάκληση άδειας ταξιδιού, όπως αναφέρεται στα άρθρα 40 και 41.

3.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στις εθνικές μονάδες ETIAS κατάλληλους πόρους, ώστε να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 9

Συμβούλιο διαλογής ETIAS

1.   Συστήνεται συμβούλιο διαλογής ETIAS με συμβουλευτικό ρόλο στους κόλπους Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Στο συμβούλιο αυτό συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε εθνική μονάδα ETIAS, από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και από την Ευρωπόλ.

2.   Η γνώμη του συμβουλίου διαλογής ETIAS ζητείται:

α)

από την κεντρική μονάδα ETIAS, για τον ορισμό, τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση εκ των προτέρων, την εφαρμογή, την αποτίμηση εκ των υστέρων, την αναθεώρηση και τη διαγραφή των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 33,

β)

από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του καταλόγου επιτήρησης ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 34,

γ)

από την Ευρωπόλ, για την εφαρμογή του καταλόγου επιτήρησης ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 34.

3.   Το συμβούλιο διαλογής ETIAS εκδίδει γνωμοδοτήσεις, κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για τους σκοπούς της παραγράφου 2. Για την έκδοση συστάσεων, το συμβούλιο διαλογής ETIAS λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις που εκδίδονται από το συμβούλιο καθοδήγησης του ETIAS για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

4.   Το συμβούλιο διαλογής ETIAS συνέρχεται όταν αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής αναλαμβάνει τη διοργάνωση και φέρει τα έξοδα των συνεδριάσεων του συμβουλίου διαλογής.

5.   Το συμβούλιο διαλογής ETIAS μπορεί να συμβουλεύεται το συμβούλιο καθοδήγησης του ETIAS για τα θεμελιώδη δικαιώματα όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα που συνδέονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την απαγόρευση των διακρίσεων.

6.   Το συμβούλιο διαλογής ETIAS εγκρίνει εσωτερικό κανονισμό κατά την πρώτη του συνεδρίαση με απλή πλειοψηφία των μελών του.

Άρθρο 10

Συμβούλιο καθοδήγησης του ETIAS για τα θεμελιώδη δικαιώματα

1.   Ιδρύεται ανεξάρτητο συμβούλιο καθοδήγησης του ETIAS για τα θεμελιώδη δικαιώματα το οποίο έχει συμβουλευτικό και αξιολογητικό ρόλο. Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και της ανεξαρτησίας τους, απαρτίζεται από τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εκπρόσωπο του συμβουλευτικού φόρουμ για τα θεμελιώδη δικαιώματα του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εκπρόσωπο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και εκπρόσωπο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Το συμβούλιο καθοδήγησης του ETIAS για τα θεμελιώδη δικαιώματα διενεργεί τακτικές αξιολογήσεις και εκδίδει συστάσεις προς το συμβούλιο διαλογής ETIAS σχετικά με τις επιπτώσεις της επεξεργασίας των αιτήσεων και της εφαρμογής του άρθρου 33 από την άποψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την απαγόρευση των διακρίσεων.

Το συμβούλιο καθοδήγησης του ETIAS για τα θεμελιώδη δικαιώματα υποστηρίζει επίσης το συμβούλιο διαλογής ETIAS κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του όταν ζητείται η γνώμη τού μεν από το δε σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που συνδέονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την απαγόρευση των διακρίσεων.

Το συμβούλιο καθοδήγησης του ETIAS για τα θεμελιώδη δικαιώματα έχει πρόσβαση στους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ε).

3.   Το συμβούλιο καθοδήγησης του ETIAS για τα θεμελιώδη δικαιώματα συνέρχεται όταν αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής αναλαμβάνει τη διοργάνωση και φέρει τα έξοδα των συνεδριάσεων του συμβουλίου διαλογής. Οι συνεδριάσεις του πραγματοποιούνται στα γραφεία του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Τη γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεών του αναλαμβάνει o Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Το συμβούλιο καθοδήγησης του ETIAS για τα θεμελιώδη δικαιώματα εγκρίνει εσωτερικό κανονισμό κατά την πρώτη του συνεδρίαση με απλή πλειοψηφία των μελών του.

4.   Ένας εκπρόσωπος του συμβουλίου καθοδήγησης του ETIAS για τα θεμελιώδη δικαιώματα καλείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διαλογής ETIAS με συμβουλευτικό ρόλο. Τα μέλη του συμβουλίου καθοδήγησης του ETIAS για τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία και τα αρχεία του συμβουλίου διαλογής ETIAS.

5.   Το συμβούλιο καθοδήγησης του ETIAS για τα θεμελιώδη δικαιώματα συντάσσει ετήσια έκθεση. Η έκθεση καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό.

Άρθρο 11

Διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ

1.   Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα πληροφοριών ETIAS, σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και στα δεδομένα Ευρωπόλ, ώστε να καθίσταται δυνατή η επαλήθευση που αναφέρεται στο άρθρο 20.

2.   Οι τροποποιήσεις στις νομικές πράξεις σύστασης των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ που είναι απαραίτητα για την καθιέρωση της διαλειτουργικότητάς τους με το ETIAS, καθώς και η προσθήκη των αντίστοιχων διατάξεων στον παρόντα κανονισμό, αποτελεί αντικείμενο χωριστής νομικής πράξης.

Άρθρο 12

Πραγματοποίηση αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ

Το κεντρικό σύστημα ETIAS πραγματοποιεί αναζήτηση στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD) και τη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για ταξιδιωτικά έγγραφα που συνδέονται με καταχωρίσεις (TDAWN). Οποιαδήποτε αναζήτηση και επαλήθευση εκτελείται κατά τρόπον ώστε να μην αποκαλύπτεται καμία πληροφορία στον κάτοχο του σήματος της Ιντερπόλ.

Άρθρο 13

Πρόσβαση σε δεδομένα αποθηκευμένα στο ETIAS

1.   Η πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών ETIAS επιτρέπεται αποκλειστικά σε δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της κεντρικής μονάδας ETIAS και των εθνικών μονάδων ETIAS.

2.   Η πρόσβαση των συνοριακών αρχών στο κεντρικό σύστημα ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 47 περιορίζεται στην πραγματοποίηση αναζήτησης στο κεντρικό σύστημα ETIAS, για τον προσδιορισμό της κατάστασης της άδειας ταξιδιού του ταξιδιώτη που προσέρχεται σε σημείο διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, και στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχεία α), γ) και δ). Επιπλέον, οι συνοριακές αρχές ενημερώνονται αυτομάτως σχετικά με τις επισημάνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφοι 2 και 3 και με την αιτιολογία για τις επισημάνσεις.

Όταν κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με μία επισήμανση, συνιστάται έλεγχος δεύτερης γραμμής στα σύνορα ή απαιτούνται πρόσθετες επαληθεύσεις για τους σκοπούς ελέγχου δεύτερης γραμμής, οι συνοριακές αρχές αποκτούν πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα ETIAS ώστε να λάβουν τις πρόσθετες πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στο άρθρο 44 παράγραφος 6 στοιχείο στ).

3.   Η πρόσβαση των μεταφορέων στο σύστημα πληροφοριών ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 45 περιορίζεται στην πραγματοποίηση αναζήτησης στο σύστημα πληροφοριών ETIAS για τον προσδιορισμό της κατάστασης της άδειας ταξιδιού του εκάστοτε ταξιδιώτη.

4.   Η πρόσβαση των αρχών μετανάστευσης στο κεντρικό σύστημα ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 49 περιορίζεται στον προσδιορισμό της κατάστασης της άδειας ταξιδιού ταξιδιώτη που βρίσκεται στην επικράτεια του κράτους μέλους και σε ορισμένα δεδομένα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

Η πρόσβαση των αρχών μετανάστευσης στο κεντρικό σύστημα ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 3 περιορίζεται στα δεδομένα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

5.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει τις αρμόδιες εθνικές αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου και κοινοποιεί κατάλογο των εν λόγω αρχών στον eu-LISA χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 2. Στον κατάλογο αυτόν προσδιορίζεται ο σκοπός για τον οποίο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό κάθε αρχής έχει πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος πληροφοριών ETIAS σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 14

Απαγόρευση των διακρίσεων και θεμελιώδη δικαιώματα

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο σύστημα πληροφοριών ETIAS από οποιονδήποτε χρήστη δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση διάκριση σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών για λόγους φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Σέβεται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. Το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΙΤΗΣΗ

Άρθρο 15

Πρακτικές ρυθμίσεις υποβολής αίτησης

1.   Οι αιτούντες υποβάλλουν αίτηση συμπληρώνοντας το επιγραμμικό έντυπο αίτησης μέσω του ειδικού δημόσιου δικτυακού τόπου ή μέσω εφαρμογής για φορητές συσκευές, αρκούντως νωρίτερα από οποιοδήποτε σκοπούμενο ταξίδι, ή, αν βρίσκονται ήδη εντός της επικράτειας των κρατών μελών, πριν από τη λήξη ισχύουσας άδειας ταξιδιού που διαθέτουν.

2.   Οι κάτοχοι άδειας ταξιδιού μπορούν να υποβάλουν αίτηση για νέα άδεια ταξιδιού το νωρίτερο 120 ημέρες πριν από τη λήξη της άδειας ταξιδιού.

120 ημέρες πριν από τη λήξη της άδειας ταξιδιού, το κεντρικό σύστημα ETIAS ενημερώνει αυτομάτως τον κάτοχο της εν λόγω άδειας ταξιδιού μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με:

α)

την ημερομηνία λήξης της άδειας ταξιδιού,

β)

τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για νέα άδεια ταξιδιού,

γ)

την υποχρέωση κατοχής έγκυρης άδειας ταξιδιού για όλη τη διάρκεια της βραχείας παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών.

3.   Κάθε κοινοποίηση προς τον αιτούντα για τους σκοπούς της αίτησής του για άδεια ταξιδιού αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον αιτούντα στο έντυπο της αίτησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο ζ).

4.   Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τον αιτούντα ή από πρόσωπο ή ενδιάμεσο εμπορικό οργανισμό που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον αιτούντα να υποβάλει την αίτηση για λογαριασμό του.

5.   Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικής πράξης, δημιουργεί έντυπο διά του οποίου καθίσταται δυνατή η καταγγελία καταχρηστικών συμπεριφορών από τους ενδιάμεσους εμπορικούς οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Το έντυπο αυτό καθίσταται προσβάσιμο μέσω του ειδικού δημόσιου δικτυακού τόπου ή μέσω της εφαρμογής για φορητές συσκευές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω συμπληρωμένο έντυπο αποστέλλεται στην κεντρική μονάδα ETIAS η οποία δίνει την κατάλληλη συνέχεια, μεταξύ άλλων μέσω τακτικής υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2.

Άρθρο 16

Ο δημόσιος δικτυακός τόπος και η εφαρμογή για φορητές συσκευές

1.   Ο δημόσιος δικτυακός τόπος και η εφαρμογή για φορητές συσκευές παρέχουν στους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση άδειας ταξιδιού τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για την εν λόγω άδεια, να παρέχουν τα στοιχεία που απαιτούνται στο έντυπο αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 17 και να καταβάλλουν το τέλος για την άδεια ταξιδιού.

2.   Ο δημόσιος δικτυακός τόπος και η εφαρμογή για φορητές συσκευές καθιστούν το έντυπο αίτησης ευρέως διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο στους αιτούντες χωρίς επιβάρυνση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην προσβασιμότητα του δημόσιου δικτυακού τόπου και της εφαρμογής για φορητές συσκευές στα άτομα με αναπηρίες.

3.   Ο δημόσιος δικτυακός τόπος και η εφαρμογή για φορητές συσκευές διατίθενται σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών.

4.   Στην περίπτωση που η επίσημη γλώσσα ή γλώσσες των χωρών που παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 δεν αντιστοιχούν στις γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ενημερωτικά δελτία με επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με το ETIAS, τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, τη χρήση του δημόσιου δικτυακού τόπου και της εφαρμογής για φορητές συσκευές, καθώς και αναλυτικός οδηγός για την αίτηση καθίστανται διαθέσιμα από τον eu-LISA στον δημόσιο δικτυακό τόπο και την εφαρμογή για φορητές συσκευές, σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες των χωρών στις οποίες αναφέρονται. Σε περίπτωση που κάποια χώρα έχει περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες, τα εν λόγω ενημερωτικά δελτία είναι αναγκαία μόνο εάν καμία από τις γλώσσες αυτές δεν αντιστοιχεί στις γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5.   Ο δημόσιος δικτυακός τόπος και η εφαρμογή για φορητές συσκευές ενημερώνουν τους αιτούντες για τις γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης.

6.   Ο δημόσιος δικτυακός τόπος και η εφαρμογή για φορητές συσκευές παρέχουν στον αιτούντα μια υπηρεσία λογαριασμού η οποία δίνει στους αιτούντες τη δυνατότητα να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα, εφόσον απαιτείται.

7.   Ο δημόσιος δικτυακός τόπος και η εφαρμογή για φορητές συσκευές ενημερώνουν τους αιτούντες για το δικαίωμα προσφυγής τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση που η άδεια ταξιδιού απορριφθεί, ανακληθεί ή ακυρωθεί. Για αυτόν τον σκοπό, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, την αρμόδια αρχή, πώς ασκείται η προσφυγή και την προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και πληροφορίες σχετικά με τυχόν βοήθεια που μπορεί να παρασχεθεί από την εθνική αρχή προστασίας δεδομένων.

8.   Ο δημόσιος δικτυακός τόπος και η εφαρμογή για φορητές συσκευές επιτρέπουν στον αιτούντα να δηλώσει ότι η σκοπούμενη παραμονή του συνδέεται με ανθρωπιστικούς λόγους ή διεθνείς υποχρεώσεις.

9.   Ο δημόσιος δικτυακός τόπος περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 71.

10.   Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του δημόσιου δικτυακού τόπου και την εφαρμογή για φορητές συσκευές, καθώς και σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες για την προστασία και ασφάλεια δεδομένων που ισχύουν για τον δημόσιο δικτυακό τόπο και την εφαρμογή για φορητές συσκευές. Οι εν λόγω λεπτομερείς κανόνες βασίζονται στη διαχείριση κινδύνου της ασφάλειας των πληροφοριών και σε αρχές προστασίας των δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 90 παράγραφος 2.

Άρθρο 17

Έντυπο αίτησης και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος

1.   Κάθε αιτών υποβάλλει συμπληρωμένο έντυπο αίτησης, συμπεριλαμβανομένης δήλωσης για το γνήσιο, την πληρότητα, την ορθότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων που υποβάλλονται, και δήλωση για το αληθές και την αξιοπιστία των δηλώσεών του. Κάθε αιτών δηλώνει επίσης ότι έχει κατανοήσει τις προϋποθέσεις εισόδου που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 και ότι μπορεί να του ζητηθεί να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σε κάθε είσοδο. Οι ανήλικοι υποβάλλουν έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά από πρόσωπο που ασκεί μόνιμη ή προσωρινή γονική μέριμνα ή νόμιμη κηδεμονία.

2.   Ο αιτών παρέχει τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο έντυπο αίτησης:

α)

επώνυμο, όνομα ή ονόματα, επώνυμο κατά τη γέννηση· ημερομηνία, τόπο και χώρα γέννησης, φύλο, παρούσα ιθαγένεια, όνομα ή ονόματα των γονέων του αιτούντος,

β)

άλλα ονόματα (ψευδώνυμο ή ψευδώνυμα, καλλιτεχνικό όνομα ή ονόματα, συνήθως χρησιμοποιούμενο όνομα ή ονόματα), εφόσον υπάρχουν,

γ)

άλλες ιθαγένειες, κατά περίπτωση,

δ)

είδος, αριθμό και χώρα έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου,

ε)

ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία λήξης της ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου,

στ)

διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος ή, εάν δεν είναι διαθέσιμη, πόλη και χώρα διαμονής,

ζ)

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, αν υπάρχουν, αριθμοί τηλεφώνου,

η)

βαθμός εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια ή καμία),

θ)

τρέχον επάγγελμα (κατηγορία απασχόλησης)· στις περιπτώσεις που η αίτηση υποβάλλεται σε χειροκίνητη επεξεργασία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26, το υπεύθυνο κράτος μέλος δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 27, να ζητήσει από τον αιτούντα να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή τίτλο θέσης και τον εργοδότη ή, για τους σπουδαστές, το όνομα του εκπαιδευτικού ιδρύματός τους,

ι)

το κράτος μέλος της πρώτης σκοπούμενης παραμονής, και προαιρετικά, τη διεύθυνση της πρώτης σκοπούμενης παραμονής,

ια)

για ανηλίκους, επώνυμο και όνομα ή ονόματα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, αν υπάρχει, αριθμό τηλεφώνου του προσώπου που ασκεί γονική μέριμνα ή του νόμιμου κηδεμόνα του αιτούντος,

ιβ)

στην περίπτωση που επικαλείται το καθεστώς του μέλους της οικογένειας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ):

i)

το καθεστώς του μέλους της οικογένειάς του,

ii)

επώνυμο, όνομα ή ονόματα, ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, χώρα γέννησης, παρούσα ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, αν υπάρχει, αριθμό τηλεφώνου του μέλους της οικογένειας με το οποίο ο αιτών έχει οικογενειακούς δεσμούς,

iii)

τους οικογενειακούς του δεσμούς με το εν λόγω μέλος της οικογένειας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ,

ιγ)

στην περίπτωση αιτήσεων που συμπληρώνονται από πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, το επώνυμο, το όνομα ή τα ονόματα, το όνομα της εταιρείας, τον οργανισμό κατά περίπτωση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου, αν υπάρχει, του εν λόγω ατόμου· τη σχέση με τον αιτούντα και υπογεγραμμένη δήλωση εκπροσώπησης.

3.   Ο αιτών επιλέγει το τρέχον επάγγελμά του (κατηγορία απασχόλησης) από ένα προκαθορισμένο κατάλογο. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89 για τη θέσπιση του εν λόγω προκαθορισμένου καταλόγου.

4.   Επιπλέον, ο αιτών απαντά στις κατωτέρω ερωτήσεις:

α)

εάν έχει καταδικασθεί για τη διάπραξη οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος κατά τα προηγούμενα 10 έτη και, στην περίπτωση των τρομοκρατικών εγκλημάτων, κατά τα προηγούμενα 20 έτη, και, εάν ναι, πότε και σε ποια χώρα,

β)

εάν έχει διαμείνει σε συγκεκριμένη ζώνη πολέμου ή συγκρούσεων κατά τα προηγούμενα 10 έτη και τους λόγους διαμονής του,

γ)

εάν έχει αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε απόφασης που τον υποχρέωνε να εγκαταλείψει το έδαφος κράτους μέλους ή οποιασδήποτε τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 ή εάν έχει αποτελέσει αντικείμενο απόφασης επιστροφής η οποία εκδόθηκε κατά τα προηγούμενα 10 έτη.

5.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89, με τις οποίες προσδιορίζει το περιεχόμενο και τη μορφή των ερωτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Το περιεχόμενο και η μορφή αυτών των ερωτήσεων επιτρέπουν στους αιτούντες να δίδουν σαφείς και ακριβείς απαντήσεις.

6.   Όταν ο αιτών απαντά καταφατικά σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4, οφείλει να απαντήσει σε μια πρόσθετη σειρά προκαθορισμένων ερωτήσεων στο έντυπο αίτησης, επιλέγοντας από προκαθορισμένο κατάλογο απαντήσεων. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89 για τον καθορισμό του περιεχόμενου και της μορφής αυτών των πρόσθετων απαντήσεων και του προκαθορισμένου καταλόγου απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις.

7.   Τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 εισάγονται από τον αιτούντα με χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου.

8.   Μόλις υποβληθεί το έντυπο αίτησης, το σύστημα πληροφοριών ETIAS συλλέγει τη διεύθυνση IP από την οποία υποβλήθηκε το έντυπο αίτησης.

9.   Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις απαιτήσεις σχετικά με τον μορφότυπο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος άρθρου και τα οποία εισάγονται στο έντυπο αίτησης, καθώς επίσης τις παραμέτρους και τις επαληθεύσεις που πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να διασφαλίζεται η πληρότητα της αίτησης και η συνεκτικότητα των εν λόγω δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

Τέλος άδειας ταξιδιού

1.   Για κάθε αίτηση, ο αιτών καταβάλλει τέλος άδειας ταξιδιού ύψους 7 EUR.

2.   Η υποχρέωση καταβολής του τέλους άδειας ταξιδιού αίρεται για αιτούντες ηλικίας κάτω των 18 ετών ή άνω των 70 ετών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

3.   Το τέλος άδειας ταξιδιού χρεώνεται σε ευρώ.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89 σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής και τη διαδικασία για το τέλος άδειας ταξιδιού, καθώς και σχετικά με αλλαγές στο ύψος αυτού του τέλους. Οι αλλαγές στο ύψος λαμβάνουν υπόψη ενδεχόμενη αύξηση των εξόδων που αναφέρονται στο άρθρο 85.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ETIAS

Άρθρο 19

Παραδεκτό και δημιουργία φακέλου αίτησης

1.   Το σύστημα πληροφοριών ETIAS επαληθεύει αυτόματα, μετά την υποβολή μιας αίτησης, εάν:

α)

έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία του εντύπου αίτησης και περιλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 4,

β)

έχει καταβληθεί το τέλος άδειας ταξιδιού.

2.   Εάν πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), η αίτηση θεωρείται παραδεκτή. Το κεντρικό σύστημα ETIAS δημιουργεί τότε αυτόματα φάκελο αίτησης χωρίς καθυστέρηση και του χορηγεί αριθμό αίτησης.

3.   Μόλις δημιουργηθεί ο φάκελος αίτησης, το κεντρικό σύστημα ETIAS καταγράφει και αποθηκεύει τα παρακάτω στοιχεία:

α)

τον αριθμό της αίτησης,

β)

πληροφορίες για την κατάσταση της διαδικασίας, με την ένδειξη ότι έχει ζητηθεί άδεια ταξιδιού,

γ)

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 17 παράγραφοι 4 και 6, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού τριών γραμμάτων της χώρας έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου,

δ)

τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 8,

ε)

την ημερομηνία και την ώρα υποβολής του εντύπου αίτησης, με μνεία της επιτυχούς καταβολής του τέλους άδειας ταξιδιού, καθώς και τον μοναδικό αριθμό αναφοράς της πληρωμής.

4.   Μετά τη δημιουργία του φακέλου αίτησης, το κεντρικό σύστημα ETIAS καθορίζει κατά πόσον ο αιτών έχει ήδη άλλο φάκελο αίτησης στο κεντρικό σύστημα ETIAS, συγκρίνοντας τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φακέλων αιτήσεων που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS. Σε αυτήν την περίπτωση, το κεντρικό σύστημα ETIAS συνδέει τον νέο φάκελο αίτησης με οποιονδήποτε προηγούμενο φάκελο αίτησης που έχει δημιουργηθεί για τον ίδιο αιτούντα.

5.   Μετά τη δημιουργία του φακέλου αίτησης, ο αιτών λαμβάνει αμέσως κοινοποίηση μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία επισημαίνεται ότι, για όσο διάστημα διαρκεί η επεξεργασία της αίτησης, ο αιτών μπορεί να κληθεί να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα ή, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να προσέλθει σε συνέντευξη. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει:

α)

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της διαδικασίας, στις οποίες αναγνωρίζεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση για άδεια ταξιδιού, και

β)

τον αριθμό της αίτησης.

Η κοινοποίηση δίνει στον αιτούντα τη δυνατότητα να κάνει χρήση του εργαλείου επαλήθευσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο η).

Άρθρο 20

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία

1.   Οι φάκελοι αιτήσεων υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία από το κεντρικό σύστημα ETIAS για τον εντοπισμό θετικού ή θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης. Το κεντρικό σύστημα ETIAS εξετάζει κάθε φάκελο αίτησης μεμονωμένα.

2.   Το κεντρικό σύστημα ETIAS συγκρίνει τα σχετικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), γ), δ), στ), ζ), ι), ια) και ιγ) και στο άρθρο 17 παράγραφος 8 με τα δεδομένα που υπάρχουν σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση στο κεντρικό σύστημα ETIAS, το SIS, το ΣΕΕ, το VIS, το Eurodac, τα δεδομένα Ευρωπόλ και τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ SLTD και TDAWN.

Πιο συγκεκριμένα, το κεντρικό σύστημα ETIAS επαληθεύει:

α)

εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αίτηση αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, κλαπέν, υπεξαιρεθέν ή ακυρωθέν στο SIS,

β)

εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αίτηση αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, κλαπέν ή ακυρωθέν στην SLTD,

γ)

εάν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης άρνησης εισόδου και παραμονής που έχει εισαχθεί στο SIS,

δ)

εάν ο αιτών αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την παράδοση βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή αναζητούνται για σύλληψη με σκοπό την έκδοση στο SIS,

ε)

εάν ο αιτών και το ταξιδιωτικό έγγραφο αντιστοιχούν σε απορριφθείσα, ανακληθείσα ή ακυρωθείσα άδεια ταξιδιού στο κεντρικό σύστημα ETIAS,

στ)

εάν τα στοιχεία που παρέχονται στην αίτηση σχετικά με το ταξιδιωτικό έγγραφο αντιστοιχούν σε άλλη αίτηση για άδεια ταξιδιού που σχετίζεται με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) στο κεντρικό σύστημα ETIAS,

ζ)

εάν ο αιτών είναι επί του παρόντος δηλωμένος ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής ή εάν έχει δηλωθεί στο ΣΕΕ ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής,

η)

εάν ο αιτών έχει καταχωριστεί στο ΣΕΕ ως πρόσωπο στο οποίο δεν επιτράπηκε η είσοδος,

θ)

εάν ο αιτών έχει αποτελέσει αντικείμενο απόφασης για την απόρριψη, την ακύρωση ή την ανάκληση θεώρησης βραχείας παραμονής που είναι καταγεγραμμένη στο VIS,

ι)

εάν τα δεδομένα που παρέχονται στην αίτηση αντιστοιχούν σε δεδομένα που είναι καταγεγραμμένα στα δεδομένα Ευρωπόλ,

ια)

εάν ο αιτών είναι καταχωρισμένος στο Eurodac,

ιβ)

εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αίτηση αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που είναι καταγεγραμμένο σε αρχείο στο TDAWN,

ιγ)

σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανήλικος, εάν ο ασκών τη γονική μέριμνα ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αιτούντος:

i)

αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης για πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την παράδοση βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή αναζητούνται για σύλληψη με σκοπό την έκδοση στο SIS,

ii)

αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης άρνησης εισόδου και παραμονής που έχει εισαχθεί στο SIS.

3.   Το κεντρικό σύστημα ETIAS επαληθεύει εάν ο αιτών έχει απαντήσει καταφατικά σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 και εάν ο αιτών δεν έχει παράσχει διεύθυνση κατοικίας αλλά μόνο την πόλη και τη χώρα διαμονής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο στ).

4.   Το κεντρικό σύστημα ETIAS συγκρίνει τα σχετικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), γ), δ), στ), ζ), ι), ια) και ιγ) και στο άρθρο 17 παράγραφος 8 με τα δεδομένα που υπάρχουν στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 34.

5.   Το κεντρικό σύστημα ETIAS συγκρίνει τα σχετικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία α), γ), στ), η) και θ) με τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 33.

6.   Το κεντρικό σύστημα ETIAS προσθέτει παραπομπή σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προκύπτει δυνάμει των παραγράφων 2 έως 5 στον φάκελο αίτησης.

7.   Εάν τα στοιχεία που καταγράφονται στον φάκελο αίτησης αντιστοιχούν στα δεδομένα τα οποία ενεργοποίησαν θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4, το κεντρικό σύστημα ETIAS προσδιορίζει, ανάλογα με την περίπτωση, το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη τα οποία έχουν εισαγάγει ή παράσχει τα δεδομένα που ενεργοποίησαν το θετικό αποτέλεσμα ή αποτελέσματα αναζήτησης και καταγράφει το στοιχείο αυτό στον φάκελο αίτησης.

8.   Έπειτα από κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο ι) και την παράγραφο 4, εφόσον κανένα κράτος μέλος δεν είχε παράσχει τα στοιχεία που ενεργοποίησαν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, το κεντρικό σύστημα ETIAS προσδιορίζει εάν τα δεδομένα έχουν εισαχθεί από την Ευρωπόλ και καταγράφει το στοιχείο αυτό στον φάκελο αίτησης.

Άρθρο 21

Αποτελέσματα της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας

1.   Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφοι 2 έως 5 δεν προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, το κεντρικό σύστημα ETIAS εκδίδει αυτόματα άδεια ταξιδιού σύμφωνα με το άρθρο 36 και ενημερώνει τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 38.

2.   Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφοι 2 έως 5 προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, διενεργείται επεξεργασία της αίτησης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22.

3.   Όταν η επαλήθευση δυνάμει του άρθρου 22 επιβεβαιώνει ότι τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στον φάκελο αίτησης αντιστοιχούν στα δεδομένα τα οποία έχουν ενεργοποιήσει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης κατά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 2 έως 5 ή όταν εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος μετά από αυτήν την επαλήθευση, διενεργείται επεξεργασία της αίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26.

4.   Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 3 προκύπτει ότι ο αιτών έχει απαντήσει καταφατικά σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 και εφόσον δεν υπάρχει άλλο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, η αίτηση υποβάλλεται στην εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους, με σκοπό τη χειροκίνητη επεξεργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 26.

Άρθρο 22

Επαλήθευση από την κεντρική μονάδα ETIAS

1.   Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 2 έως 5 προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, το κεντρικό σύστημα ETIAS πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση στην κεντρική μονάδα ETIAS.

2.   Όταν πραγματοποιείται η εν λόγω αναζήτηση, η κεντρική μονάδα ETIAS έχει πρόσβαση στον φάκελο αίτησης και τυχόν συνδεδεμένους φακέλους αιτήσεων, καθώς και σε όλα τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 2 έως 5 και στις πληροφορίες που εντόπισε το κεντρικό σύστημα ETIAS δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφοι 7 και 8.

3.   Η κεντρική μονάδα ETIAS επαληθεύει κατά πόσον τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στον φάκελο αίτησης αντιστοιχούν σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)

στους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 33,

β)

στα δεδομένα που υπάρχουν στο κεντρικό σύστημα ETIAS, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου επιτήρησης ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 34,

γ)

στα δεδομένα που υπάρχουν σε κάποιο από τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση,

δ)

στα δεδομένα Ευρωπόλ,

ε)

στα δεδομένα που υπάρχουν στις βάσεις δεδομένων της Ίντερπολ SLTD ή TDAWN.

4.   Όταν τα δεδομένα δεν αντιστοιχούν και δεν έχει προκύψει άλλο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφοι 2 έως 5, η κεντρική μονάδα ETIAS διαγράφει το εσφαλμένο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης από τον φάκελο αίτησης και το κεντρικό σύστημα ETIAS εκδίδει αυτόματα άδεια ταξιδιού σύμφωνα με το άρθρο 36.

5.   Όταν τα δεδομένα αντιστοιχούν σε αυτά του αιτούντος ή όταν εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος, η αίτηση υφίσταται χειροκίνητη επεξεργασία σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26.

6.   Η κεντρική μονάδα ETIAS ολοκληρώνει τη χειροκίνητη επεξεργασία το πολύ εντός 12 ωρών από τη λήψη του φακέλου αίτησης.

Άρθρο 23

Στήριξη των στόχων του SIS

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 4 στοιχείο ε), το κεντρικό σύστημα ETIAS αντιπαραβάλλει τα σχετικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και δ) με τα δεδομένα που υπάρχουν στο SIS, προκειμένου να καθορίσει κατά πόσον ο αιτών αποτελεί αντικείμενο μιας από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

α)

καταχώριση για εξαφανισθέντα πρόσωπα,

β)

καταχώριση για πρόσωπα που αναζητούνται για συνδρομή σε δικαστική διαδικασία,

γ)

καταχώριση για πρόσωπα με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή ειδικούς ελέγχους.

2.   Όταν από τη σύγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, το κεντρικό σύστημα ETIAS αποστέλλει αυτόματη κοινοποίηση στην κεντρική μονάδα ETIAS. Η κεντρική μονάδα ETIAS επαληθεύει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος αντιστοιχούν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην καταχώριση από όπου προέκυψε το εν λόγω θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και, εάν επιβεβαιώνεται αντιστοιχία, το κεντρικό σύστημα ETIAS αποστέλλει αυτόματη κοινοποίηση στην υπηρεσία SIRENE του κράτους μέλους που εισήγαγε την καταχώριση. Η αρμόδια υπηρεσία SIRENE επαληθεύει επίσης εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος αντιστοιχούν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην καταχώριση από όπου προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και λαμβάνει κατάλληλα περαιτέρω μέτρα.

Το κεντρικό σύστημα ETIAS αποστέλλει επίσης αυτοματοποιημένη κοινοποίηση στην υπηρεσία SIRENE του κράτους μέλους που εισήγαγε την καταχώριση από όπου προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης βάσει του SIS κατά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 20, στις περιπτώσεις που, ύστερα από την επαλήθευση που διενεργεί η κεντρική μονάδα ETIAS, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22, η καταχώριση αυτή έχει οδηγήσει στη χειροκίνητη επεξεργασία της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 26.

3.   Η προβλεπόμενη κοινοποίηση στην υπηρεσία SIRENE του κράτους μέλους που εισήγαγε την καταχώριση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

α)

επώνυμο ή επώνυμα, όνομα ή ονόματα και, εφόσον υπάρχουν, ψευδώνυμο ή ψευδώνυμα,

β)

τόπο και ημερομηνία γέννησης,

γ)

φύλο,

δ)

ιθαγένεια και, εάν υπάρχουν, άλλες ιθαγένειες,

ε)

το κράτος μέλος της πρώτης σκοπούμενης παραμονής, και, αν υπάρχει, τη διεύθυνση της πρώτης σκοπούμενης παραμονής,

στ)

διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος ή, εάν δεν είναι διαθέσιμη, πόλη και χώρα διαμονής του,

ζ)

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της άδειας ταξιδιού, οι οποίες αναφέρουν εάν έχει εκδοθεί ή απορριφθεί άδεια ταξιδιού ή εάν η αίτηση υποβάλλεται σε χειροκίνητη επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 26,

η)

αναφορά σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης προκύπτει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας και της ώρας κατά τις οποίες επιτεύχθηκε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης.

4.   Το κεντρικό σύστημα ETIAS προσθέτει παραπομπή σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης προκύπτει δυνάμει της παραγράφου 1 στον φάκελο αίτησης.

Άρθρο 24

Ειδικοί κανόνες για μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης ή υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας βάσει του δικαίου της Ένωσης

1.   Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), η άδεια ταξιδιού, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 5), νοείται ως απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι απορρέοντες από πραγματικές ενδείξεις για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η παρουσία του προσώπου στην επικράτεια του κράτους μέλους ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ.

2.   Όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) υποβάλλει αίτηση για άδεια ταξιδιού, εφαρμόζονται οι κατωτέρω ειδικοί κανόνες:

α)

ο αιτών δεν απαντά στην ερώτηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο γ),

β)

η υποχρέωση καταβολής του τέλους που αναφέρεται στο άρθρο 18 αίρεται.

3.   Κατά την επεξεργασία αίτησης για άδεια ταξιδιού όσον αφορά υπήκοο τρίτης χώρας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το κεντρικό σύστημα ETIAS δεν επαληθεύει εάν:

α)

ο αιτών είναι επί του παρόντος δηλωμένος ως πρόσωπο που υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής ή έχει δηλωθεί στο παρελθόν ως πρόσωπο που υπερέβαινε την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής μέσω αναζήτησης στο ΣΕΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ζ),

β)

ο αιτών αντιστοιχεί σε πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι καταγεγραμμένα στο Eurodac, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ια).

Δεν εφαρμόζονται οι συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου που βασίζονται σε κινδύνους παράνομης μετανάστευσης και οι οποίοι καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 33.

4.   Αίτηση για άδεια ταξιδιού δεν απορρίπτεται λόγω κινδύνου παράνομης μετανάστευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

5.   Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 20 προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που αντιστοιχεί σε καταχώριση για άρνηση εισόδου και παραμονής που αναφέρεται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (39), η εθνική μονάδα ETIAS επαληθεύει τη βάση της απόφασης σε συνέχεια της οποίας εισήχθη η σχετική καταχώριση στο SIS. Εάν η εν λόγω βάση σχετίζεται με κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης, η καταχώριση δεν λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης. Η εθνική μονάδα ETIAS προβαίνει στις επόμενες κινήσεις σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006.

6.   Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1, ο αιτών λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το γεγονός ότι, κατά τη διέλευσή του από τα εξωτερικά σύνορα, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει το καθεστώς του ως μέλους οικογένειας πολίτη που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)· οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν επίσης υπενθύμιση ότι το μέλος οικογένειας πολίτη που ασκεί το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και είναι κάτοχος άδειας ταξιδιού έχει δικαίωμα να εισέλθει μόνο εφόσον το εν λόγω μέλος οικογένειας συνοδεύεται από τον πολίτη της Ένωσης ή υπήκοο τρίτης χώρας που ασκεί το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας ή πρόκειται να τον συναντήσει,

β)

η προσφυγή που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3 κατατίθεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ,

γ)

η περίοδος διατήρησης του φακέλου αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 είναι:

i)

η περίοδος ισχύος της άδειας ταξιδιού,

ii)

πέντε έτη από την τελευταία απόφαση απόρριψης, ακύρωσης ή ανάκλησης της άδειας ταξιδιού σύμφωνα με τα άρθρα 37, 40 και 41. Εάν τα δεδομένα που περιέχονται σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση σε κάποιο από τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ, στα δεδομένα Ευρωπόλ, στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ SLTD ή TDAWN, στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS ή στους κανόνες διαλογής ETIAS που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση διαγραφούν νωρίτερα από τη λήξη της εν λόγω πενταετούς περιόδου, ο φάκελος της αίτησης διαγράφεται εντός επτά ημερών από την ημερομηνία της διαγραφής των δεδομένων στο εν λόγω αρχείο, φάκελο ή καταχώριση. Για τον σκοπό αυτόν, το κεντρικό σύστημα ETIAS επαληθεύει τακτικά και αυτομάτως εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο παρόν σημείο φακέλων αιτήσεων. Αν δεν πληρούνται πλέον, διαγράφει τον φάκελο της αίτησης με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Για να διευκολυνθεί η υποβολή νέας αίτησης μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας ταξιδιού ETIAS, ο φάκελος της αίτησης μπορεί να αποθηκεύεται στο κεντρικό σύστημα ETIAS για επιπλέον περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας ταξιδιού και μόνο εφόσον ο αιτών, κατόπιν αιτήματος συγκατάθεσης, συναινέσει ελεύθερα και ρητά μέσω ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης δήλωσης. Τα αιτήματα συγκατάθεσης υποβάλλονται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτά από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή και χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Μετά την αυτόματη παροχή ενημέρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 ζητείται συγκατάθεση. Στο πλαίσιο της αυτόματης ενημέρωσης υπενθυμίζεται στον αιτούντα ο σκοπός της διατήρησης των δεδομένων σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 71 στοιχείο ιε).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ETIAS

Άρθρο 25

Υπεύθυνο κράτος μέλος

1.   Το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για τη χειροκίνητη επεξεργασία αιτήσεων δυνάμει του άρθρου 26 («υπεύθυνο κράτος μέλος») ορίζεται από το κεντρικό σύστημα ETIAS ως εξής:

α)

όταν προσδιορίζεται μόνο ένα κράτος μέλος ως το κράτος μέλος που έχει εισαγάγει ή παράσχει τα δεδομένα που ενεργοποίησαν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 20, το εν λόγω κράτος μέλος είναι το υπεύθυνο κράτος μέλος,

β)

όταν προσδιορίζονται περισσότερα του ενός κράτη μέλη ως κράτη μέλη τα οποία έχουν εισαγάγει ή παράσχει τα δεδομένα που ενεργοποίησαν τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 20, ως υπεύθυνο κράτος μέλος εκλαμβάνεται:

i)

το κράτος μέλος το οποίο έχει εισαγάγει ή παράσχει τα πλέον πρόσφατα δεδομένα σε καταχώριση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο δ) ή

ii)

εάν κανένα από τα εν λόγω δεδομένα δεν αντιστοιχεί σε καταχώριση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο δ), το κράτος μέλος το οποίο έχει εισαγάγει ή παράσχει τα πλέον πρόσφατα δεδομένα σε καταχώριση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή

iii)

εάν κανένα από τα εν λόγω δεδομένα δεν αντιστοιχεί σε καταχώριση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή δ), το κράτος μέλος το οποίο έχει εισαγάγει ή παράσχει τα πλέον πρόσφατα δεδομένα σε καταχώριση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο α),

γ)

όταν προσδιορίζονται περισσότερα του ενός κράτη μέλη ως κράτη μέλη που έχουν εισαγάγει ή παράσχει τα δεδομένα που ενεργοποίησαν τα θετικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 20, αλλά κανένα από τα εν λόγω δεδομένα δεν αντιστοιχεί σε καταχωρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο α), γ) ή δ), το υπεύθυνο κράτος μέλος είναι εκείνο που έχει εισαγάγει ή παράσχει τα πλέον πρόσφατα δεδομένα.

Για τους σκοπούς των στοιχείων α) και γ) του πρώτου εδαφίου, τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που ενεργοποιούνται από δεδομένα τα οποία δεν έχει εισαγάγει ούτε παράσχει κράτος μέλος δεν λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να προσδιορισθεί το υπεύθυνο κράτος μέλος. Όταν η χειροκίνητη επεξεργασία μιας αίτησης δεν ενεργοποιείται από δεδομένα που έχουν εισαχθεί ή παρασχεθεί από κράτος μέλος, το υπεύθυνο κράτος μέλος είναι το κράτος μέλος της πρώτης σκοπούμενης παραμονής.

2.   Το κεντρικό σύστημα ETIAS αναφέρει το υπεύθυνο κράτος μέλος στον φάκελο αίτησης. Όταν το κεντρικό σύστημα ETIAS δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει το υπεύθυνο κράτος μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 1, το προσδιορίζει η κεντρική μονάδα ETIAS.

Άρθρο 26

Χειροκίνητη επεξεργασία αιτήσεων από τις εθνικές μονάδες ETIAS

1.   Εάν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφοι 2 έως 5 προκύψουν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, η αίτηση υποβάλλεται σε χειροκίνητη επεξεργασία από την εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους. Η εν λόγω εθνική μονάδα ETIAS έχει πρόσβαση στον φάκελο αίτησης και τον συνδεδεμένο φάκελο αίτησης ή τους συνδεδεμένους φακέλους αιτήσεων, κατά περίπτωση, καθώς και σε όλα τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφοι 2 έως 5. Η κεντρική μονάδα ETIAS ενημερώνει την εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους σχετικά με το εάν ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη ή η Ευρωπόλ έχουν προσδιοριστεί ότι έχουν εισαγάγει ή παράσχει τα δεδομένα τα οποία ενεργοποίησαν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 ή 4. Όταν έχουν προσδιοριστεί ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ως κράτη μέλη που έχουν παράσχει τα δεδομένα που ενεργοποίησαν το εν λόγω θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, η κεντρική μονάδα ETIAS αναφέρει ονομαστικά τα οικεία κράτη μέλη.

2.   Μετά τη χειροκίνητη επεξεργασία της αίτησης, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους:

α)

εκδίδει άδεια ταξιδιού ή

β)

απορρίπτει την αίτηση για άδεια ταξιδιού.

3.   Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους:

α)

απορρίπτει την αίτηση για άδεια ταξιδιού όταν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες από τις επαληθεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ),

β)

αξιολογεί τον κίνδυνο για την ασφάλεια ή τον κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης και αποφασίζει αν θα εκδώσει άδεια ταξιδιού ή θα απορρίψει την αίτηση, όταν το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε επαλήθευση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία δ) έως ιγ).

4.   Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 3 προκύπτει ότι ο αιτών απάντησε καταφατικά σε μία από τις ερωτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους αξιολογεί τον κίνδυνο για την ασφάλεια ή τον κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης και αποφασίζει αν θα εκδώσει άδεια ταξιδιού ή θα απορρίψει την αίτηση.

5.   Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 4 προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους αξιολογεί τον κίνδυνο για την ασφάλεια και αποφασίζει εάν θα εκδώσει άδεια ταξιδιού ή θα απορρίψει την αίτηση.

6.   Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 5 προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους αξιολογεί τον κίνδυνο για την ασφάλεια, τον κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή τον υψηλό επιδημικό κίνδυνο και αποφασίζει αν θα εκδώσει άδεια ταξιδιού ή θα απορρίψει την αίτηση. Η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να λάβει απόφαση αυτομάτως βάσει ενός θετικού αποτελέσματος αναζήτησης που βασίζεται σε συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου. Η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους αξιολογεί ατομικά τον κίνδυνο για την ασφάλεια, τον κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης και τον υψηλό επιδημικό κίνδυνο σε όλες τις περιπτώσεις.

7.   Το σύστημα πληροφοριών ETIAS τηρεί αρχεία για όλες τις εργασίες επεξεργασίας δεδομένων που διενεργούνται για την αξιολόγηση δυνάμει του παρόντος άρθρου από την εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους ή από τις εθνικές μονάδες ETIAS των κρατών μελών των οποίων ζητείται η γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 28. Τα εν λόγω αρχεία δημιουργούνται και εισάγονται αυτομάτως στον φάκελο αίτησης. Αναφέρουν την ημερομηνία και ώρα κάθε εργασίας, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για αναζητήσεις σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, τα δεδομένα που συνδέονται με το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που ελήφθη και τον υπάλληλο που διενήργησε την αξιολόγηση του κινδύνου.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κινδύνου για την ασφάλεια, του κινδύνου παράνομης μετανάστευσης ή του υψηλού επιδημικού κινδύνου και το αιτιολογικό της απόφασης για έκδοση άδειας ταξιδιού ή απόρριψη αίτησης για άδεια ταξιδιού καταγράφονται στον φάκελο της αίτησης από τον υπάλληλο που διενήργησε την αξιολόγηση κινδύνου.

Άρθρο 27

Αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα από τον αιτούντα

1.   Όταν η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους θεωρεί ότι οι πληροφορίες που παρέχει ο αιτών στο έντυπο της αίτησης δεν επαρκούν για να είναι σε θέση η μονάδα να αποφασίσει σχετικά με την έκδοση ή απόρριψη άδειας ταξιδιού, μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα. Η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους ζητεί πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους η γνωμοδότηση του οποίου έχει ζητηθεί σύμφωνα με το άρθρο 28.

2.   Το αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο στ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας που έχει καταγραφεί στον φάκελο αίτησης. Το αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα αναφέρει σαφώς τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που οφείλει να παράσχει ο αιτών, καθώς και κατάλογο με τις γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τουλάχιστον την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα, εκτός εάν περιλαμβάνει επίσημη γλώσσα της τρίτης χώρας της οποίας την ιθαγένεια έχει δηλώσει ότι έχει ο αιτών. Όταν ζητούνται πρόσθετα έγγραφα, ζητείται επίσης ηλεκτρονικό αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου. Ο αιτών παρέχει τις πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα απευθείας στην εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους, μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς λογαριασμού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), εντός 10 ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος. Ο αιτών υποβάλλει τις εν λόγω πληροφορίες ή έγγραφα σε μία από τις γλώσσες που προβλέπονται στο αίτημα. Δεν μπορεί να ζητηθεί από τον αιτούντα να προσκομίσει επίσημη μετάφραση. Μπορούν να ζητηθούν μόνο πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης ETIAS.

3.   Για τους σκοπούς του αιτήματος για πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η εθνική υπηρεσία ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους χρησιμοποιεί προκαθορισμένο κατάλογο επιλογών. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89 για τον καθορισμό του περιεχόμενου και της μορφής αυτού του προκαθορισμένου καταλόγου επιλογών.

4.   Σε εξαιρετικές περιστάσεις και ως ύστατη λύση, μετά την επεξεργασία των πρόσθετων πληροφοριών ή εγγράφων, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που παρέχει ο αιτών, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους μπορεί να καλέσει τον αιτούντα για συνέντευξη στη χώρα διαμονής του, στο προξενείο του που είναι πλησιέστερο στον τόπο διαμονής του αιτούντος. Κατ’ εξαίρεση και όταν δικαιολογείται από το συμφέρον του αιτούντος, η συνέντευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε προξενείο που βρίσκεται σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του αιτούντος.

Εάν το προξενείο που είναι πλησιέστερο στον τόπο διαμονής του αιτούντος βρίσκεται σε απόσταση άνω των 500 χιλιομέτρων, παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα διεξαγωγής της συνέντευξης με χρήση μέσων ακουστικής και οπτικής τηλεπικοινωνίας. Εάν η απόσταση είναι μικρότερη των 500 χιλιομέτρων, ο αιτών και η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους μπορούν να συμφωνήσουν από κοινού να χρησιμοποιήσουν τέτοια μέσα ακουστικής και οπτικής επικοινωνίας. Όταν χρησιμοποιούνται τέτοια μέσα ακουστικής και οπτικής επικοινωνίας, η συνέντευξη διεξάγεται από την εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους ή, κατ’ εξαίρεση, από ένα από τα προξενεία του εν λόγω κράτους μέλους. Τα μέσα ακουστικής και οπτικής τηλεπικοινωνίας διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Ο λόγος για τον οποίο ζητείται η συνέντευξη καταγράφεται στον φάκελο αίτησης.

5.   Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις απαιτήσεις για τα μέσα ακουστικής και οπτικής επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 4, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί προστασίας δεδομένων, ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και εκδίδει κανόνες σχετικά με τη δοκιμή και την επιλογή ενδεδειγμένων εργαλείων και σχετικά με τη λειτουργία τους.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2.

6.   Η πρόσκληση για συνέντευξη κοινοποιείται στον αιτούντα από την εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους, μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο στ), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας που έχει καταγραφεί στον φάκελο αίτησης. Η πρόσκληση για συνέντευξη εκδίδεται εντός 72 ωρών από την υποβολή από τον αιτούντα των πρόσθετων πληροφοριών ή εγγράφων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η πρόσκληση για συνέντευξη περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το κράτος μέλος που εκδίδει την πρόσκληση, τις επιλογές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. Ο αιτών έρχεται σε επαφή με την εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους ή το προξενείο το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε ημερών το αργότερο από την έκδοση της πρόσκλησης σε συνέντευξη, για να συμφωνήσουν σε μια κοινά αποδεκτή ημερομηνία και ώρα για τη συνέντευξη, καθώς και σχετικά με το εάν η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως. Η συνέντευξη διενεργείται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης.

Η πρόσκληση για συνέντευξη καταγράφεται στον φάκελο αίτησης από το κεντρικό σύστημα ETIAS.

7.   Εάν ο αιτών δεν προσέλθει στη συνέντευξη σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου μετά από πρόσκληση στη συνέντευξη, η αίτηση απορρίπτεται σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους ενημερώνει τον αιτούντα χωρίς καθυστέρηση.

8.   Για τους σκοπούς της συνέντευξης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους υποδεικνύει τα στοιχεία τα οποία θα αφορούν οι ερωτήσεις της συνέντευξης. Τα εν λόγω στοιχεία σχετίζονται με τους λόγους για τους οποίους ζητήθηκε η συνέντευξη.

Η συνέντευξη με χρήση μέσων ακουστικής και οπτικής τηλεπικοινωνίας διεξάγεται στη γλώσσα της εθνικής μονάδας ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους που ζητεί τη συνέντευξη ή στη γλώσσα που αυτή επιλέγει για την υποβολή των πρόσθετων πληροφοριών ή εγγράφων.

Η συνέντευξη σε προξενείο διεξάγεται σε επίσημη γλώσσα της τρίτης χώρας στην οποία βρίσκεται το προξενείο ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνηθεί από τον αιτούντα και το προξενείο.

Μετά τη συνέντευξη, ο υπάλληλος που τη διενήργησε γνωμοδοτεί παρέχοντας αιτιολόγηση για τη σύστασή του.

Τα σχετικά στοιχεία και η γνωμοδότηση συμπεριλαμβάνονται σε έντυπο που ενσωματώνεται στον φάκελο της αίτησης, την ίδια ημέρα που πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη.

9.   Μετά την υποβολή από τον αιτούντα των πρόσθετων πληροφοριών ή εγγράφων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, το κεντρικό σύστημα ETIAS καταγράφει και αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες ή έγγραφα στον φάκελο αίτησης. Οι πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα που παρέχονται κατά τη διάρκεια συνέντευξης σύμφωνα με την παράγραφο 6 προστίθενται στον φάκελο αίτησης από την εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους.

Το έντυπο που χρησιμοποιείται για τη συνέντευξη και οι πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα που έχουν καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης εξετάζονται μόνο για τον σκοπό της αξιολόγησης και της λήψης απόφασης σχετικά με την αίτηση, για τον σκοπό της διαχείρισης διαδικασίας προσφυγής και για τον σκοπό της επεξεργασίας νέας αίτησης από τον ίδιο αιτούντα.

10.   Η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους συνεχίζει την εξέταση του εντύπου αίτησης από τη στιγμή που ο αιτών παρέχει τις πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα ή, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία της συνέντευξης.

Άρθρο 28

Γνωμοδότηση από άλλα κράτη μέλη

1.   Όταν προσδιορίζονται ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ως κράτη μέλη τα οποία έχουν εισαγάγει ή παράσχει τα δεδομένα που ενεργοποίησαν θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 7 μετά από επαλήθευση δυνάμει του άρθρου 22, η κεντρική μονάδα ETIAS ειδοποιεί την εθνική μονάδα ETIAS του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή κρατών μελών και κινεί κατά τον τρόπο αυτόν διαδικασία γνωμοδότησης μεταξύ αυτών και της εθνικής μονάδας ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους.

2.   Οι εθνικές μονάδες ETIAS των κρατών μελών των οποίων ζητείται η γνώμη έχουν πρόσβαση στον φάκελο αίτησης για τους σκοπούς της γνωμοδότησης.

3.   Η εθνική μονάδα ETIAS των κρατών μελών των οποίων ζητείται η γνώμη:

α)

παρέχει αιτιολογημένη θετική γνωμοδότηση επί της αίτησης ή

β)

παρέχει αιτιολογημένη αρνητική γνωμοδότηση επί της αίτησης.

Η θετική ή αρνητική γνωμοδότηση καταγράφεται στον φάκελο αίτησης από την εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους του οποίου ζητείται η γνώμη.

4.   Η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους δύναται επίσης να ζητεί τη γνώμη των εθνικών μονάδων ETIAS ενός ή περισσότερων κρατών μελών μετά την απάντηση του αιτούντος σε αίτημα παροχής πρόσθετων πληροφοριών. Όταν οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες ζητούνται εκ μέρους κράτους μέλους του οποίου έχει ζητηθεί η γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους ζητεί τη γνωμοδότηση της εθνικής μονάδας ETIAS του γνωμοδοτούντος κράτους μέλους μετά την απάντηση του αιτούντος στο αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εθνικές μονάδες ETIAS των κρατών μελών των οποίων ζητείται η γνώμη έχουν επίσης πρόσβαση στις σχετικές πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα που έχει παράσχει ο αιτών κατόπιν αιτήματος της εθνικής μονάδας ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους σε σχέση με το ζήτημα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους. Όταν ζητείται η γνώμη περισσότερων κρατών μελών, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους διασφαλίζει τον συντονισμό.

5.   Η εθνική μονάδα ETIAS των κρατών μελών των οποίων ζητείται η γνώμη απαντά εντός 60 ωρών από την κοινοποίηση του αιτήματος γνωμοδότησης. Η μη παροχή απάντησης εντός της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση επί της αίτησης.

6.   Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γνωμοδότησης, το αίτημα γνωμοδότησης και οι σχετικές απαντήσεις διαβιβάζονται μέσω του λογισμικού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) και τίθεται στη διάθεση της εθνικής μονάδας ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους.

7.   Όταν η εθνική μονάδα ETIAS τουλάχιστον ενός κράτους μέλους από αυτά των οποίων ζητήθηκε η γνώμη παρέχει αρνητική γνωμοδότηση επί της αίτησης, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους απορρίπτει την αίτηση για άδεια ταξιδιού δυνάμει του άρθρου 37. Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 44.

8.   Όποτε απαιτείται λόγω τεχνικών προβλημάτων ή απρόβλεπτων περιστάσεων, η κεντρική μονάδα ETIAS καθορίζει το υπεύθυνο κράτος μέλος και τα κράτη μέλη των οποίων πρέπει να ζητηθεί η γνώμη και διευκολύνει τις διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 29

Γνωμοδότηση από την Ευρωπόλ

1.   Όταν προσδιορίζεται ότι η Ευρωπόλ έχει παράσχει τα δεδομένα που ενεργοποίησαν θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 8 του παρόντος κανονισμού, η κεντρική μονάδα ETIAS κοινοποιεί το στοιχείο αυτό και κινεί κατά τον τρόπο αυτόν διαδικασία γνωμοδότησης μεταξύ της Ευρωπόλ και των εθνικών μονάδων ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους. Η εν λόγω γνωμοδότηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και ειδικότερα το κεφάλαιο IV αυτού.

2.   Όταν ζητείται η γνώμη της Ευρωπόλ, η κεντρική μονάδα ETIAS διαβιβάζει στην Ευρωπόλ τα σχετικά δεδομένα του φακέλου αίτησης και το θετικό ή τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που είναι απαραίτητα για τον σκοπό της γνωμοδότησης.

3.   Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπόλ δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την εκπαίδευση του αιτούντος που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο η).

4.   Όταν ζητείται η γνώμη της σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Ευρωπόλ παρέχει αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί της αίτησης. Η γνωμοδότηση της Ευρωπόλ διατίθεται στην εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους, η οποία την καταγράφει στον φάκελο αίτησης.

5.   Η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους μπορεί να ζητεί τη γνώμη της Ευρωπόλ μετά την απάντηση του αιτούντος σε αίτημα παροχής πρόσθετων πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή, η εθνική μονάδα ETIAS διαβιβάζει στην Ευρωπόλ τις σχετικές πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα που έχει παράσχει ο αιτών σε σχέση με την αίτηση για άδεια ταξιδιού για την οποία ζητείται η γνώμη της Ευρωπόλ.

6.   Η Ευρωπόλ απαντά εντός 60 ωρών από την κοινοποίηση του αιτήματος γνωμοδότησης. Η μη παροχή απάντησης από την Ευρωπόλ εντός της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση επί της αίτησης.

7.   Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γνωμοδότησης, το αίτημα γνωμοδότησης και οι σχετικές απαντήσεις διαβιβάζονται μέσω του λογισμικού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) και τίθεται στη διάθεση της εθνικής μονάδας ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους.

8.   Όταν η Ευρωπόλ παρέχει αρνητική γνωμοδότηση επί της αίτησης και η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους αποφασίσει να εκδώσει την άδεια ταξιδιού, η εθνική μονάδα ETIAS αιτιολογεί την απόφασή της και καταγράφει την αιτιολόγηση στον φάκελο αίτησης.

9.   Όποτε απαιτείται λόγω τεχνικών προβλημάτων ή απρόβλεπτων περιστάσεων, η κεντρική μονάδα ETIAS καθορίζει το υπεύθυνο κράτος μέλος και διευκολύνει τις διαβουλεύσεις μεταξύ του υπεύθυνου κράτους μέλους και της Ευρωπόλ που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 30

Προθεσμίες για την κοινοποίηση στον αιτούντα

Εντός 96 ωρών από την υποβολή αίτησης που είναι παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 19, ο αιτών λαμβάνει κοινοποίηση στην οποία αναφέρεται:

α)

αν η άδεια ταξιδιού του εκδόθηκε ή η αίτησή του απορρίφθηκε ή

β)

ότι ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα και ότι ο αιτών μπορεί να κληθεί σε συνέντευξη, αναφέροντας τον μέγιστο χρόνο επεξεργασίας που ισχύει δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 2.

Άρθρο 31

Εργαλείο επαλήθευσης

Η Επιτροπή προβαίνει σε ρυθμίσεις για εργαλείο επαλήθευσης με το οποίο οι αιτούντες μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση των αιτήσεών τους και να ελέγχουν την περίοδο ισχύος και την κατάσταση των αδειών ταξιδιού τους (έγκυρη, απορριφθείσα, ακυρωθείσα ή ανακληθείσα). Το εργαλείο αυτό θα πρέπει να είναι προσβάσιμο μέσω του ειδικού δημόσιου δικτυακού τόπου ή μέσω της εφαρμογής για φορητές συσκευές που αναφέρονται στο άρθρο 16.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89 όσον αφορά τον περαιτέρω προσδιορισμό του εργαλείου επαλήθευσης.

Άρθρο 32

Απόφαση επί της αίτησης

1.   Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων λαμβάνονται το αργότερο 96 ώρες μετά την υποβολή αίτησης που είναι παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 19.

2.   Κατ’ εξαίρεση, όταν κοινοποιείται αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα και όταν ο αιτών καλείται σε συνέντευξη, η περίοδος που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου παρατείνεται. Η απόφαση επ’ αυτών των αιτήσεων λαμβάνεται το αργότερο 96 ώρες μετά την υποβολή των πρόσθετων πληροφοριών ή εγγράφων από τον αιτούντα. Όταν ο αιτών καλείται σε συνέντευξη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4, η απόφαση επί της αίτησης λαμβάνεται το αργότερο εντός 48 ωρών από τη διενέργεια της συνέντευξης.

3.   Πριν από τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται απόφαση:

α)

για την έκδοση άδειας ταξιδιού σύμφωνα με το άρθρο 36 ή

β)

για την απόρριψη της αίτησης για άδεια ταξιδιού σύμφωνα με το άρθρο 37.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ETIAS ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ETIAS

Άρθρο 33

Οι κανόνες διαλογής ETIAS

1.   Οι κανόνες διαλογής ETIAS συνίστανται σε έναν αλγόριθμο που καθιστά δυνατή την κατάρτιση προφίλ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 4) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 μέσω της σύγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος κανονισμού μεταξύ των δεδομένων που έχουν καταγραφεί στον φάκελο αίτησης του κεντρικού συστήματος ETIAS και των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου που προσδιορίζονται από το κεντρικό σύστημα ETIAS σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου που αφορούν κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο. Η κεντρική μονάδα ETIAS καταγράφει τους κανόνες διαλογής ETIAS στο κεντρικό σύστημα ETIAS.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 89 για τον περαιτέρω καθορισμό των εν λόγω κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια ή την παράνομη μετανάστευση ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο βάσει:

α)

στατιστικών που παράγονται από το ΣΕΕ και οι οποίες υποδεικνύουν ασυνήθιστα ποσοστά προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής και αρνήσεις εισόδου για συγκεκριμένη ομάδα ταξιδιωτών,

β)

στατιστικών που παράγονται από το ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 84 και οι οποίες υποδεικνύουν ασυνήθιστα ποσοστά απορρίψεων αιτήσεων για άδεια ταξιδιού λόγω κινδύνου για την ασφάλεια, κινδύνου παράνομης μετανάστευσης ή υψηλού επιδημικού κινδύνου που σχετίζεται με συγκεκριμένη ομάδα ταξιδιωτών,

γ)

στατιστικών που παράγονται από το ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 84 και το ΣΕΕ και οι οποίες υποδεικνύουν συσχετίσεις μεταξύ των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί μέσω του εντύπου αίτησης και των περιπτώσεων υπέρβασης από ταξιδιώτες της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής ή άρνησης εισόδου,

δ)

πληροφοριών που τεκμηριώνονται με αντικειμενικά στοιχεία βασισμένα σε αποδείξεις και τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου για την ασφάλεια ή απειλές που έχει εντοπίσει το συγκεκριμένο κράτος μέλος,

ε)

πληροφοριών που τεκμηριώνονται με αντικειμενικά στοιχεία βασισμένα σε αποδείξεις και τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με ασυνήθιστα ποσοστά προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής και αρνήσεων εισόδου για μια συγκεκριμένη ομάδα ταξιδιωτών για το συγκεκριμένο κράτος μέλος,

στ)

πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένους δείκτες υψηλού επιδημικού κινδύνου που παρέχουν τα κράτη μέλη, καθώς και πληροφορίες επιδημιολογικής παρακολούθησης και αξιολογήσεις κινδύνων που παρέχει το ECDC και επιδημικές εκρήξεις που καταγράφονται από τον ΠΟΥ.

3.   Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικής πράξης, προσδιορίζει τους κινδύνους, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό και στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, στους οποίους βασίζονται οι συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2.

Οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι επανεξετάζονται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες και, εφόσον είναι αναγκαίο, εκδίδεται νέα εκτελεστική πράξη από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2.

4.   Με βάση τους συγκεκριμένους κινδύνους που προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, η κεντρική μονάδα ETIAS προσδιορίζει ομάδα συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου οι οποίοι αποτελούνται από συνδυασμό δεδομένων που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)

ηλικιακή ομάδα, φύλο, ιθαγένεια,

β)

χώρα και πόλη διαμονής,

γ)

εκπαιδευτική βαθμίδα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια ή καμία),

δ)

τρέχον επάγγελμα (κατηγορία απασχόλησης).

5.   Οι συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου είναι στοχευμένοι και αναλογικοί. Σε καμία περίπτωση δεν βασίζονται αποκλειστικά στο φύλο ή την ηλικία ενός ατόμου. Δεν βασίζονται σε καμία περίπτωση σε πληροφορίες που αποκαλύπτουν το χρώμα, τη φυλή, την εθνοτική ή κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τα πολιτικά ή άλλα φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, αναπηρία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

6.   Οι συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου ορίζονται, προσδιορίζονται, αξιολογούνται εκ των προτέρων, εφαρμόζονται, αποτιμώνται εκ των υστέρων, αναθεωρούνται και διαγράφονται από την κεντρική μονάδα ETIAS αφού ζητηθεί η γνώμη του συμβουλίου διαλογής ETIAS.

Άρθρο 34

Ο κατάλογος επιτήρησης ETIAS

1.   Ο κατάλογος επιτήρησης ETIAS περιέχει δεδομένα που σχετίζονται με πρόσωπα ύποπτα για διάπραξη ή συμμετοχή στην τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης ή με πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι, βάσει της συνολικής εκτίμησης του προσώπου, να θεωρείται ότι πρόκειται να διαπράξουν τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις. Ο κατάλογος επιτήρησης ETIAS αποτελεί τμήμα του κεντρικού συστήματος ETIAS.

2.   Ο κατάλογος επιτήρησης ETIAS καταρτίζεται με βάση πληροφορίες που σχετίζονται με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις.

3.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εισάγονται στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS από την Ευρωπόλ, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, ή από τα κράτη μέλη. Η Ευρωπόλ και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη είναι το καθένα υπεύθυνα για όλα τα δεδομένα που εισάγουν. Ο κατάλογος επιτήρησης ETIAS αναφέρει, για κάθε στοιχείο δεδομένων, την ημερομηνία και ώρα εισαγωγής από την Ευρωπόλ ή από το κράτος μέλος που εισήγαγε τα δεδομένα.

4.   Βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ο κατάλογος επιτήρησης ETIAS περιλαμβάνει δεδομένα που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

επώνυμο,

β)

επώνυμο κατά τη γέννηση,

γ)

ημερομηνία γέννησης,

δ)

άλλα ονόματα (ψευδώνυμο ή ψευδώνυμα, καλλιτεχνικό όνομα ή ονόματα, συνήθως χρησιμοποιούμενο όνομα ή ονόματα),

ε)

ταξιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφα (είδος, αριθμό και χώρα έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου ή εγγράφων),

στ)

διεύθυνση κατοικίας,

ζ)

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

η)

αριθμό τηλεφώνου,

θ)

όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου εταιρείας ή οργανισμού,

ι)

διεύθυνση IP.

Εφόσον διατίθενται, τα ακόλουθα στοιχεία δεδομένων προστίθενται στα σχετικά σημεία που περιέχουν τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία δεδομένων που παρατίθενται ανωτέρω: όνομα ή ονόματα, τόπος γέννησης, χώρα γέννησης, φύλο και ιθαγένεια.

Άρθρο 35

Αρμοδιότητες και καθήκοντα σχετικά με τον κατάλογο επιτήρησης ETIAS

1.   Πριν η Ευρωπόλ ή κράτος μέλος εισάγει δεδομένα στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS:

α)

προσδιορίζει αν οι πληροφορίες είναι επαρκείς, ακριβείς και αρκούντως σημαντικές ώστε να αποτελέσουν μέρος του καταλόγου επιτήρησης ETIAS,

β)

αξιολογεί τις δυνητικές επιπτώσεις των δεδομένων ως προς το ποσοστό των αιτήσεων που διεκπεραιώνονται χειροκίνητα,

γ)

επαληθεύει εάν τα δεδομένα αντιστοιχούν σε καταχώριση που έχει εισαχθεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.

2.   Ο eu-LISA εκπονεί ειδικό εργαλείο για τον σκοπό της αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β).

3.   Όταν από την επαλήθευση βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) προκύπτει ότι τα δεδομένα αντιστοιχούν σε καταχώριση που έγινε στο SIS, δεν καταχωρίζονται στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS. Όταν πληρούνται οι όροι για τη χρήση των δεδομένων προκειμένου να εισαχθεί καταχώριση στο SIS, δίνεται προτεραιότητα στην εισαγωγή καταχώρισης στο SIS.

4.   Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ είναι υπεύθυνα για την ακρίβεια των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 και τα οποία εισήγαγαν στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS, καθώς και για τη συνεχή επικαιροποίησή τους.

5.   Η Ευρωπόλ εξετάζει και επαληθεύει τη διαρκή ακρίβεια των δεδομένων που έχει εισαγάγει στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS τακτικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Τα κράτη μέλη ομοίως επανεξετάζουν και επαληθεύουν, τακτικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως, τη συνεχόμενη ακρίβεια των δεδομένων που έχουν εισαγάγει στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS. Η Ευρωπόλ και τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κοινή διαδικασία για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας παραγράφου.

6.   Μετά την επανεξέταση, τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ διαγράφουν δεδομένα από τον κατάλογο επιτήρησης ETIAS, εάν αποδειχθεί ότι οι λόγοι εισαγωγής τους δεν υφίστανται πλέον ή ότι τα δεδομένα είναι παρωχημένα ή μη επικαιροποιημένα.

7.   Ο κατάλογος επιτήρησης ETIAS και το εργαλείο αξιολόγησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αναπτύσσονται τεχνικά και φιλοξενούνται από τον eu-LISA. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τεχνικές προδιαγραφές του καταλόγου επιτήρησης ETIAS και του εν λόγω εργαλείου αξιολόγησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΚΔΟΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΑΚΥΡΩΣΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Άρθρο 36

Έκδοση άδειας ταξιδιού

1.   Όταν η εξέταση μιας αίτησης σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα κεφάλαια III, IV και V υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι απορρέοντες από πραγματικές ενδείξεις για να συναχθεί ότι η παρουσία του προσώπου στην επικράτεια των κρατών μελών συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια, κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο, η άδεια ταξιδιού εκδίδεται από το κεντρικό σύστημα ETIAS ή την εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους.

2.   Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την ύπαρξη ικανοποιητικών λόγων για την απόρριψη της αίτησης για άδεια ταξιδιού, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους έχει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων κατόπιν συνέντευξης, να εκδώσει άδεια ταξιδιού με επισήμανση όπου να συστήνει στις συνοριακές αρχές να προβούν σε έλεγχο δεύτερης γραμμής.

Η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους δύναται επίσης να προσθέσει ανάλογη επισήμανση κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους του οποίου έχει ζητηθεί η γνώμη. Η επισήμανση αυτή είναι ορατή μόνο στις συνοριακές αρχές.

Η επισήμανση αφαιρείται αυτομάτως μόλις οι συνοριακές αρχές διενεργήσουν τον έλεγχο και αφού εισαγάγουν την αντίστοιχη καταχώριση εισόδου/εξόδου στο ΣΕΕ.

3.   Η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους έχει τη δυνατότητα να προσθέσει επισήμανση που να υποδηλώνει στις συνοριακές αρχές και σε άλλες αρχές που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του κεντρικού συστήματος ETIAS ότι ένα συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που προέκυψε κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της αίτησης έχει αξιολογηθεί και ότι έχει επαληθευτεί ότι το εν λόγω θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης ήταν εσφαλμένο ή ότι η χειροκίνητη επεξεργασία έδειξε ότι δεν υπήρχε λόγος για την απόρριψη της αίτησης για άδεια ταξιδιού.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89 για τη θέσπιση κατάλληλων διασφαλίσεων μέσω της παροχής κανόνων και διαδικασιών προς αποφυγή των συγκρούσεων με τις καταχωρίσεις σε άλλα συστήματα πληροφοριών και τον καθορισμό των όρων, των κριτηρίων και της διάρκειας της επισήμανσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

5.   Η άδεια ταξιδιού ισχύει για τρία έτη ή έως τη λήξη ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου που καταγράφεται κατά τη διάρκεια της αίτησης, ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο και ισχύει για το έδαφος των κρατών μελών.

6.   Η άδεια ταξιδιού δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου ή παραμονής.

Άρθρο 37

Απόρριψη αίτησης για άδεια ταξιδιού

1.   Η αίτηση για άδεια ταξιδιού απορρίπτεται εάν ο αιτών:

α)

έχει χρησιμοποιήσει ταξιδιωτικό έγγραφο που έχει δηλωθεί ως απολεσθέν, κλαπέν, υπεξαιρεθέν ή ακυρωθέν στο SIS,

β)

παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια,

γ)

παρουσιάζει κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης,

δ)

παρουσιάζει υψηλό επιδημικό κίνδυνο,

ε)

είναι πρόσωπο για το οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση στο σύστημα SIS με σκοπό την άρνηση εισόδου και παραμονής,

στ)

δεν απαντά σε αίτημα παροχής πρόσθετων πληροφοριών ή εγγράφων εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 27,

ζ)

δεν προσέρχεται σε συνέντευξη όπως ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4.

2.   Η αίτηση για άδεια ταξιδιού απορρίπτεται επίσης εάν, κατά τον χρόνο της αίτησης, υπάρχουν εύλογες και σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τη γνησιότητα των δεδομένων, την αξιοπιστία των δηλώσεων που έκανε ο αιτών, τα δικαιολογητικά έγγραφα που προσκόμισε ο αιτών ή το αληθές του περιεχομένου τους.

3.   Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση για άδεια ταξιδιού απορρίφθηκε έχουν δικαίωμα προσφυγής. Η προσφυγή ασκείται στο κράτος μέλος που έλαβε την απόφαση επί της αίτησης και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους παρέχει στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής. Οι πληροφορίες παρέχονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των χωρών που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001, των οποίων ο αιτών έχει την ιθαγένεια.

4.   Προηγούμενη απόρριψη αίτησης για άδεια ταξιδιού δεν οδηγεί αυτομάτως στην απόρριψη νέας αίτησης. Η νέα αίτηση αξιολογείται βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.

Άρθρο 38

Κοινοποίηση σχετικά με την έκδοση άδειας ταξιδιού ή την απόρριψη αίτησης για άδεια ταξιδιού

1.   Όταν εκδίδεται άδεια ταξιδιού, ο αιτών λαμβάνει αμέσως κοινοποίηση μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία περιλαμβάνει:

α)

σαφή δήλωση ότι η άδεια ταξιδιού έχει εκδοθεί, καθώς και τον αριθμό της αίτησης για άδεια ταξιδιού,

β)

τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της άδειας ταξιδιού,

γ)

σαφή δήλωση ότι κατά την είσοδο ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει το ίδιο ταξιδιωτικό έγγραφο με αυτό που αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης και ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής του ταξιδιωτικού εγγράφου θα απαιτηθεί η υποβολή νέας αίτησης για άδεια ταξιδιού,

δ)

υπενθύμιση σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου που καθορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 και το γεγονός ότι η βραχεία παραμονή μπορεί μόνον να έχει διάρκεια που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών,

ε)

υπενθύμιση ότι η απλή κατοχή άδειας ταξιδιού δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου,

στ)

υπενθύμιση ότι οι συνοριακές αρχές μπορούν να ζητούν δικαιολογητικά έγγραφα στα εξωτερικά σύνορα προκειμένου να ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων εισόδου και παραμονής,

ζ)

υπενθύμιση ότι η κατοχή έγκυρης άδειας ταξιδιού αποτελεί προϋπόθεση για την παραμονή, η οποία πρέπει να πληρούται καθ’ όλη τη διάρκεια της βραχείας παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών,

η)

σύνδεσμο με τη διαδικτυακή υπηρεσία που μνημονεύεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους υπηκόους τρίτων χωρών να επαληθεύουν ανά πάσα στιγμή την υπολειπόμενη επιτρεπόμενη παραμονή τους,

θ)

κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη στα οποία ο αιτών δικαιούται να ταξιδεύει,

ι)

σύνδεσμο που οδηγεί στον δημόσιο δικτυακό τόπο ETIAS, ο οποίος περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα του αιτούντος να ζητήσει την ανάκληση της άδειας ταξιδιού, τη δυνατότητα να ανακληθεί η άδεια ταξιδιού εάν οι προϋποθέσεις έκδοσής της δεν πληρούνται πλέον και τη δυνατότητα να ακυρωθεί εάν καταστεί προφανές ότι οι προϋποθέσεις έκδοσής της δεν πληρούνταν κατά τον χρόνο έκδοσης,

ια)

πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα 13 έως 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και τα άρθρα 15 έως 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και της εθνικής εποπτικής αρχής του κράτους μέλους της πρώτης σκοπούμενης παραμονής, όταν η άδεια ταξιδιού εκδίδεται από το κεντρικό σύστημα ETIAS, ή το υπεύθυνο κράτος μέλος, όταν η άδεια ταξιδιού έχει εκδοθεί από την εθνική μονάδα ETIAS.

2.   Όταν απορρίπτεται αίτηση για άδεια ταξιδιού, ο αιτών λαμβάνει αμέσως κοινοποίηση μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία περιλαμβάνει:

α)

σαφή δήλωση του γεγονότος ότι η αίτηση για άδεια ταξιδιού έχει απορριφθεί, καθώς και τον αριθμό της αίτησης για άδεια ταξιδιού,

β)

αναφορά στην εθνική αρχή ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους που απέρριψε την αίτηση για άδεια ταξιδιού και ταχυδρομική διεύθυνση της αρχής αυτής,

γ)

δήλωση που εμπεριέχει τους λόγους απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδιού, προσδιορίζοντας τον συγκεκριμένο λόγο που εφαρμόζεται από αυτούς που απαριθμούνται στο άρθρο 37 παράγραφοι 1 και 2, βάσει των οποίων ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής,

δ)

πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή και τη χρονική προθεσμία για να το πράξει, καθώς και σύνδεσμο στον δικτυακό τόπο προς τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 7,

ε)

πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και στα άρθρα 15 έως 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και της εθνικής εποπτικής αρχής του υπεύθυνου κράτους μέλους.

3.   Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τυποποιημένο έντυπο για την απόρριψη, την ανάκληση ή την ακύρωση άδειας ταξιδιού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην η οποία αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2.

Άρθρο 39

Στοιχεία που προστίθενται στον φάκελο αίτησης σε συνέχεια της απόφασης για έκδοση άδειας ταξιδιού ή απόρριψη αίτησης για άδεια ταξιδιού

1.   Όταν έχει ληφθεί απόφαση για έκδοση άδειας ταξιδιού, το κεντρικό σύστημα ETIAS ή, όταν η απόφαση έχει ληφθεί με τη χειροκίνητη επεξεργασία σύμφωνα με το κεφάλαιο IV, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους προσθέτει στον φάκελο αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία, χωρίς καθυστέρηση:

α)

πληροφορίες για την κατάσταση της διαδικασίας, με την ένδειξη ότι η άδεια ταξιδιού εκδόθηκε,

β)

ένδειξη ως προς το κατά πόσον η άδεια ταξιδιού εκδόθηκε από το κεντρικό σύστημα ETIAS ή ύστερα από χειροκίνητη επεξεργασία· στη δεύτερη περίπτωση, προστίθεται αναφορά της εθνικής μονάδας ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους που έλαβε την απόφαση και της ταχυδρομικής διεύθυνσής της,

γ)

την ημερομηνία της απόφασης για έκδοση άδειας ταξιδιού,

δ)

τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης ισχύος της άδειας ταξιδιού,

ε)

τυχόν επισημάνσεις που έχουν προστεθεί στην άδεια ταξιδιού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφοι 2 και 3, με αναφορά των λόγων για την εν λόγω επισήμανση ή επισημάνσεις, και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους δεύτερης γραμμής στην περίπτωση του άρθρου 36 παράγραφος 2, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις συνοριακές αρχές στην περίπτωση του άρθρου 36 παράγραφος 3.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89 για τον περαιτέρω καθορισμό του είδους πρόσθετων πληροφοριών που μπορούν να προστίθενται, της γλώσσας τους και των μορφότυπών τους, καθώς επίσης των λόγων για τις επισημάνσεις.

3.   Όταν έχει ληφθεί απόφαση για απόρριψη αίτησης για άδεια ταξιδιού, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους προσθέτει στον φάκελο αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

πληροφορίες για την κατάσταση της διαδικασίας, με την ένδειξη ότι η αίτηση για άδεια ταξιδιού απορρίφθηκε,

β)

αναφορά στην εθνική αρχή ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους που απέρριψε την αίτηση για άδεια ταξιδιού και ταχυδρομική διεύθυνση της αρχής αυτής,

γ)

ημερομηνία της απόφασης απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδιού,

δ)

τους λόγους απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδιού, προσδιορίζοντας τον λόγο από αυτούς που απαριθμούνται στο άρθρο 37 παράγραφοι 1 και 2.

4.   Εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3, όταν έχει ληφθεί απόφαση έκδοσης άδειας ταξιδιού ή απόρριψης αίτησης για άδεια ταξιδιού, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους προσθέτει επίσης τους λόγους στους οποίους βασίζεται η τελική της απόφαση, εκτός εάν με την απόφαση αυτή απορρίπτεται η αίτηση με βάση αρνητική γνωμοδότηση του κράτους μέλους του οποίου ζητήθηκε η γνώμη.

Άρθρο 40

Ακύρωση άδειας ταξιδιού

1.   Μια άδεια ταξιδιού ακυρώνεται εάν καταστεί προφανές ότι οι προϋποθέσεις έκδοσής της δεν πληρούνταν κατά τον χρόνο έκδοσής της. Η άδεια ταξιδιού ακυρώνεται με βάση έναν ή περισσότερους από τους λόγους απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδιού που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφοι 1 και 2.

2.   Όταν ένα κράτος μέλος έχει στην κατοχή του αποδεικτικά στοιχεία ότι οι προϋποθέσεις έκδοσης μιας άδειας ταξιδιού δεν πληρούνταν κατά τον χρόνο έκδοσής της, η εθνική μονάδα ETIAS του εν λόγω κράτους μέλους ακυρώνει αυτήν την άδεια ταξιδιού.

3.   Ένα πρόσωπο η άδεια ταξιδιού του οποίου έχει ακυρωθεί έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής. Η προσφυγή ασκείται στο κράτος μέλος που έχει λάβει την απόφαση για την ακύρωση και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους παρέχει στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής. Οι πληροφορίες παρέχονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των χωρών που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001, των οποίων ο αιτών έχει την ιθαγένεια.

4.   Η δικαιολόγηση της απόφασης για την ακύρωση άδειας ταξιδιού καταγράφεται στον φάκελο της αίτησης από τον υπάλληλο που διενήργησε την αξιολόγηση κινδύνου.

Άρθρο 41

Ανάκληση άδειας ταξιδιού

1.   Άδεια ταξιδιού ανακαλείται εάν καταστεί σαφές ότι οι προϋποθέσεις έκδοσής της δεν πληρούνται πλέον. Η άδεια ταξιδιού ανακαλείται με βάση έναν ή περισσότερους από τους λόγους απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδιού που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1.

2.   Όταν ένα κράτος μέλος έχει στην κατοχή του αποδεικτικά στοιχεία ότι οι προϋποθέσεις έκδοσης μιας άδειας ταξιδιού δεν πληρούνται πλέον, η εθνική μονάδα ETIAS του εν λόγω κράτους μέλους ανακαλεί αυτήν την άδεια ταξιδιού.

3.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, όταν εκδίδεται στο SIS νέα καταχώριση που αφορά άρνηση εισόδου και παραμονής ή ταξιδιωτικό έγγραφο που δηλώνεται ως απολεσθέν, κλαπέν, υπεξαιρεθέν ή ακυρωθέν, το SIS ενημερώνει το κεντρικό σύστημα ETIAS. Το κεντρικό σύστημα ETIAS επαληθεύει εάν αυτή η νέα καταχώριση αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια ταξιδιού. Σε αυτήν την περίπτωση, το κεντρικό σύστημα ETIAS διαβιβάζει τον φάκελο της αίτησης στην εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που εισήγαγε την καταχώριση. Όταν εκδίδεται νέα καταχώριση άρνησης εισόδου και παραμονής, η εθνική μονάδα ETIAS ανακαλεί την άδεια ταξιδιού. Όταν η άδεια ταξιδιού συνδέεται με ταξιδιωτικό έγγραφο που δηλώνεται ως απολεσθέν, υπεξαιρεθέν, κλαπέν ή ακυρωθέν στο SIS ή στην SLTD, η εθνική μονάδα ETIAS προβαίνει σε χειροκίνητη επεξεργασία του φακέλου της αίτησης.

4.   Τα νέα δεδομένα που εισάγονται στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS συγκρίνονται με τα δεδομένα των φακέλων αιτήσεων στο κεντρικό σύστημα ETIAS. Το κεντρικό σύστημα ETIAS επαληθεύει εάν αυτά το νέα δεδομένα αντιστοιχούν σε έγκυρη άδεια ταξιδιού. Όταν ισχύει αυτό, το κεντρικό σύστημα ETIAS διαβιβάζει τον φάκελο αίτησης στην εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που έχει εισαγάγει τα νέα δεδομένα ή, εάν τα νέα δεδομένα έχουν εισαχθεί από την Ευρωπόλ, στην εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους της πρώτης σκοπούμενης παραμονής όπως έχει δηλωθεί από τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο ι). Η εν λόγω εθνική μονάδα ETIAS αξιολογεί τον κίνδυνο για την ασφάλεια και ανακαλεί την άδεια ταξιδιού, εφόσον έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι προϋποθέσεις έκδοσής της δεν πληρούνται πλέον.

5.   Όταν εισάγεται στο ΣΕΕ αρχείο άρνησης εισόδου που αφορά τον κάτοχο έγκυρης άδειας ταξιδιού και αυτό το αρχείο βασίζεται στους λόγους B ή Θ που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Β του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, το κεντρικό σύστημα ETIAS διαβιβάζει τον φάκελο αίτησης στην εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που αρνήθηκε την είσοδο. Η εν λόγω εθνική μονάδα ETIAS αξιολογεί εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ταξιδιού και, εάν όχι, ανακαλεί την άδεια ταξιδιού.

6.   Η δικαιολόγηση της απόφασης για την ανάκληση άδειας ταξιδιού καταγράφεται στον φάκελο της αίτησης από τον υπάλληλο που διενήργησε την αξιολόγηση κινδύνου.

7.   Ο αιτών η άδεια ταξιδιού του οποίου έχει ανακληθεί έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής. Η προσφυγή ασκείται στο κράτος μέλος που έχει λάβει την απόφαση για την ανάκληση και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους παρέχει στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής. Οι πληροφορίες παρέχονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των χωρών που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 των οποίων ο αιτών έχει την ιθαγένεια.

8.   Άδεια ταξιδιού μπορεί να ανακληθεί κατόπιν αιτήματος του αιτούντος. Δεν είναι δυνατή η προσφυγή κατά της ανάκλησης με αυτή τη βάση. Εάν ο αιτών βρίσκεται στην επικράτεια ενός κράτους μέλους όταν υποβάλλεται το εν λόγω αίτημα, η ανάκληση αρχίζει να ισχύει αφού ο αιτών έχει εξέλθει από την επικράτεια και έχει δημιουργηθεί η αντίστοιχη καταχώριση εισόδου/εξόδου στο ΣΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 και το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.

Άρθρο 42

Κοινοποίηση σχετικά με την ακύρωση ή την ανάκληση άδειας ταξιδιού

Όταν ακυρώνεται ή ανακαλείται μια αίτηση για άδεια ταξιδιού, ο αιτών λαμβάνει αμέσως κοινοποίηση μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία περιλαμβάνει:

α)

σαφή δήλωση ότι η αίτηση για άδεια ταξιδιού έχει ακυρωθεί ή ανακληθεί και τον αριθμό της αίτησης για άδεια ταξιδιού,

β)

αναφορά στην εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους που ακύρωσε ή ανακάλεσε την άδεια ταξιδιού και ταχυδρομική διεύθυνση της αρχής αυτής,

γ)

τους λόγους ακύρωσης ή ανάκλησης της άδειας ταξιδιού, προσδιορίζοντας τον συγκεκριμένο λόγο που εφαρμόζεται από αυτούς που απαριθμούνται στο άρθρο 37 παράγραφοι 1 και 2, βάσει των οποίων ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής,

δ)

πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή και τη χρονική προθεσμία για να το πράξει, καθώς και σύνδεσμο στον δικτυακό τόπο προς τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 7,

ε)

σαφή δήλωση ότι η κατοχή έγκυρης άδειας ταξιδιού αποτελεί προϋπόθεση για την παραμονή, η οποία πρέπει να πληρούται καθ’ όλη τη διάρκεια της βραχείας παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών,

στ)

πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και στα άρθρα 15 έως 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και της εθνικής εποπτικής αρχής του υπεύθυνου κράτους μέλους.

Άρθρο 43

Στοιχεία που προστίθενται στον φάκελο αίτησης σε συνέχεια της απόφασης για ακύρωση ή ανάκληση άδειας ταξιδιού

1.   Όταν έχει ληφθεί απόφαση ακύρωσης ή ανάκλησης άδειας ταξιδιού, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους που ακύρωσε ή ανακάλεσε την άδεια ταξιδιού προσθέτει τα ακόλουθα δεδομένα στον φάκελο αίτησης, χωρίς καθυστέρηση:

α)

πληροφορίες για την κατάσταση της διαδικασίας, με την ένδειξη ότι η άδεια ταξιδιού ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε,

β)

αναφορά στην εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους που ανακάλεσε ή ακύρωσε την άδεια ταξιδιού, καθώς και ταχυδρομική διεύθυνση της αρχής αυτής, και

γ)

ημερομηνία της απόφασης για ακύρωση ή ανάκληση της άδειας ταξιδιού.

2.   Η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους που ακύρωσε η ανακάλεσε την άδεια ταξιδιού δηλώνει επίσης στον φάκελο αίτησης τον λόγο ή λόγους για την ακύρωση ή την ανάκληση οι οποίοι έχουν εφαρμογή βάσει του άρθρου 37 παράγραφοι 1 και 2 ή ότι η άδεια ταξιδιού ανακλήθηκε κατόπιν αιτήματος του αιτούντος βάσει του άρθρου 41 παράγραφος 8.

Άρθρο 44

Έκδοση άδειας ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή για λόγους διεθνών υποχρεώσεων

1.   Όταν μια αίτηση έχει θεωρηθεί παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 19, το κράτος μέλος στο οποίο σκοπεύει να ταξιδέψει ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί κατ’ εξαίρεση να εκδίδει άδεια ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος, εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος κρίνει ότι είναι αναγκαίο για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων, παρά το γεγονός ότι:

α)

η χειροκίνητη επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 26 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ή

β)

η άδεια ταξιδιού έχει απορριφθεί, ακυρωθεί ή ανακληθεί.

Οι εν λόγω άδειες θα ισχύουν γενικά μόνο στην επικράτεια του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια. Ωστόσο, μπορούν να ισχύουν επίσης κατ’ εξαίρεση για την επικράτεια περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, αρκεί να συναινέσει καθένα από αυτά τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών μονάδων τους ETIAS. Όταν εθνική μονάδα ETIAS εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης άδειας ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος που καλύπτει περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους ζητεί τη γνώμη των εν λόγω κρατών μελών.

Όταν έχει ζητηθεί ή εκδοθεί άδεια ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, αυτό δεν διακόπτει τη χειροκίνητη επεξεργασία της αίτησης η οποία θα επιτρέψει την έκδοση άδειας ταξιδιού που δεν θα έχει περιορισμένη εδαφική ισχύ.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 και όπως αναφέρεται στον δημόσιο δικτυακό τόπο και στην εφαρμογή για φορητές συσκευές, ο αιτών μπορεί να απευθυνθεί στην κεντρική μονάδα ETIAS αναφέροντας τον αριθμό της αίτησής του, το κράτος μέλος στο οποίο σκοπεύει να ταξιδέψει και ότι ο σκοπός του ταξιδιού του αφορά ανθρωπιστικούς λόγους ή συνδέεται με διεθνείς υποχρεώσεις. Εφόσον λάβει χώρα τέτοια επικοινωνία, η κεντρική μονάδα ETIAS ενημερώνει την εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να ταξιδέψει ο υπήκοος τρίτης χώρας και καταγράφει τις πληροφορίες στον φάκελο αίτησης.

3.   Η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να ταξιδέψει ο υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα από τον αιτούντα, καθώς και να ορίσει την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υποβληθούν οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα. Τα αιτήματα αυτά κοινοποιούνται μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο στ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που καταγράφεται στον φάκελο αίτησης, και αναφέρουν κατάλογο των γλωσσών στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τουλάχιστον την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα, εκτός εάν περιλαμβάνει επίσημη γλώσσα της τρίτης χώρας της οποίας την ιθαγένεια έχει δηλώσει ότι έχει ο αιτών. Δεν μπορεί να ζητηθεί από τον αιτούντα να προσκομίσει επίσημη μετάφραση από τις γλώσσες αυτές. Ο αιτών παρέχει τις πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα απευθείας στην εθνική μονάδα ETIAS μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς λογαριασμού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ζ). Μετά την υποβολή των πρόσθετων πληροφοριών ή εγγράφων, το κεντρικό σύστημα ETIAS καταγράφει και αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες ή έγγραφα στον φάκελο αίτησης. Οι πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα που έχουν καταγραφεί στον φάκελο της αίτησης εξετάζονται μόνο για τον σκοπό της αξιολόγησης και της λήψης απόφασης σχετικά με την αίτηση, για τον σκοπό της διαχείρισης διαδικασίας προσφυγής ή για την επεξεργασία νέας αίτησης από τον ίδιο αιτούντα.

4.   Η άδεια ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος ισχύει για μέγιστο διάστημα 90 ημερών από την ημερομηνία πρώτης εισόδου βάσει της άδειας αυτής.

5.   Άδειες ταξιδιού που εκδίδονται βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να υπόκεινται σε επισήμανση βάσει του άρθρου 36 παράγραφος 2 ή 3.

6.   Όταν εκδίδεται άδεια ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος, προστίθενται τα ακόλουθα δεδομένα στον φάκελο αίτησης από την εθνική μονάδα ETIAS που εξέδωσε τη συγκεκριμένη άδεια:

α)

πληροφορίες για την κατάσταση της διαδικασίας, με την ένδειξη ότι εκδόθηκε άδεια ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος,

β)

το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη προς τα οποία δικαιούται να ταξιδέψει ο κάτοχος της άδειας ταξιδιού και η περίοδος ισχύος της εν λόγω άδειας ταξιδιού,

γ)

η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που εξέδωσε την άδεια ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος και η ταχυδρομική της διεύθυνση,

δ)

η ημερομηνία της απόφασης έκδοσης άδειας ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος,

ε)

αναφορά στους ανθρωπιστικούς λόγους, λόγους εθνικού συμφέροντος ή λόγους διεθνών υποχρεώσεων των οποίων έχει γίνει επίκληση,

στ)

τυχόν επισημάνσεις που έχουν προστεθεί στην άδεια ταξιδιού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφοι 2 και 3, με αναφορά των λόγων για την εν λόγω επισήμανση ή επισημάνσεις, και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους δεύτερης γραμμής στην περίπτωση του άρθρου 36 παράγραφος 2, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις συνοριακές αρχές στην περίπτωση του άρθρου 36 παράγραφος 3.

Όταν μια εθνική μονάδα ETIAS εκδίδει άδεια ταξιδιού με περιορισμένη εδαφική ισχύ χωρίς ο αιτών να έχει υποβάλει πληροφορίες ή έγγραφα, η εθνική μονάδα ETIAS καταγράφει και αποθηκεύει στον φάκελο αίτησης κατάλληλες πληροφορίες ή έγγραφα που δικαιολογούν την απόφαση αυτή.

7.   Όταν εκδίδεται άδεια ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος, ο αιτών λαμβάνει κοινοποίηση μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία περιλαμβάνει:

α)

σαφή δήλωση ότι έχει εκδοθεί άδεια ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος, καθώς και τον αριθμό της αίτησης για άδεια ταξιδιού,

β)

τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της άδειας ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος,

γ)

σαφή δήλωση των κρατών μελών προς τα οποία δικαιούται να ταξιδέψει ο κάτοχος της άδειας και του γεγονότος ότι μπορεί να μετακινηθεί μόνο εντός του εδάφους των εν λόγω κρατών μελών,

δ)

υπενθύμιση ότι η κατοχή έγκυρης άδειας ταξιδιού αποτελεί προϋπόθεση για την παραμονή, η οποία πρέπει να πληρούται καθ’ όλη τη διάρκεια της βραχείας παραμονής στην επικράτεια του κράτους μέλους για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος,

ε)

σύνδεσμο με τη διαδικτυακή υπηρεσία που μνημονεύεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους υπηκόους τρίτων χωρών να επαληθεύουν ανά πάσα στιγμή την υπολειπόμενη επιτρεπόμενη παραμονή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ETIAS ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 45

Πρόσβαση σε δεδομένα για επαλήθευση από μεταφορείς

1.   Οι αερομεταφορείς, οι θαλάσσιοι μεταφορείς και οι διεθνείς μεταφορείς που μεταφέρουν ομάδες οδικώς με τουριστικά λεωφορεία πραγματοποιούν αναζήτηση στο σύστημα πληροφοριών ETIAS προκειμένου να επαληθεύουν εάν υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση άδειας ταξιδιού έχουν στην κατοχή τους έγκυρη άδεια ταξιδιού.

2.   Η ασφαλής διαδικτυακή πρόσβαση στην πύλη των μεταφορέων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ια), συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης τεχνικών λύσεων για φορητές συσκευές, επιτρέπει στους μεταφορείς να πραγματοποιούν την αναζήτηση που μνημονεύεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πριν από την επιβίβαση επιβάτη. Ο μεταφορέας παρέχει τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη του ταξιδιωτικού εγγράφου και αναφέρει το κράτος μέλος εισόδου. Κατά παρέκκλιση, στην περίπτωση διέλευσης από αερολιμένα, ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να επαληθεύει αν υπήκοος τρίτης χώρας έχει στην κατοχή του έγκυρη άδεια ταξιδιού.

Το σύστημα πληροφοριών ETIAS παρέχει στους μεταφορείς, μέσω της πύλης των μεταφορέων, απάντηση «ΟΚ/ΝΟΤ ΟΚ», αναφέροντας αν το πρόσωπο είναι ή όχι κάτοχος έγκυρης άδειας ταξιδιού. Εάν έχει εκδοθεί άδεια ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 44, η απάντηση που παρέχεται από το κεντρικό σύστημα ETIAS λαμβάνει υπόψη το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη για τα οποία ισχύει η άδεια καθώς και το κράτος μέλος εισόδου που δηλώνεται από τον μεταφορέα. Οι μεταφορείς μπορούν να αποθηκεύουν τις πληροφορίες που αποστέλλονται και την απάντηση που λαμβάνεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Η απάντηση «ΟΚ/ΝΟΤ ΟΚ» δεν εκλαμβάνεται ως απόφαση για την έγκριση ή την άρνηση εισόδου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399.

Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της πύλης των μεταφορέων και τους εφαρμοστέους κανόνες προστασίας δεδομένων και ασφάλειας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2.

3.   Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, σύστημα επαλήθευσης, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για μεταφορείς, ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στην πύλη των μεταφορέων για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου σε δεόντως εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού των μεταφορέων. Κατά τη δημιουργία του συστήματος επαλήθευσης, λαμβάνονται υπόψη η διαχείριση κινδύνου για την ασφάλεια των πληροφοριών και οι αρχές περί προστασίας των δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2.

4.   Η πύλη μεταφορέων χρησιμοποιεί χωριστή βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση η οποία ενημερώνεται σε καθημερινή βάση μέσω μονόδρομης εξαγωγής του ελάχιστου αναγκαίου υποσυνόλου αποθηκευμένων στο ETIAS δεδομένων. Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της πύλης μεταφορέων, για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει και για τη διαδικασία εξαγωγής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη χωριστή βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση.

5.   Οι μεταφορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα («σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν») και το άρθρο 4 της οδηγίας 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου (40) όταν μεταφέρουν υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι, μολονότι υπόκεινται στην υποχρέωση άδειας ταξιδιού, δεν έχουν στην κατοχή τους έγκυρη άδεια ταξιδιού.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση κατά την οποία, για τον ίδιο υπήκοο τρίτης χώρας, οι μεταφορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπόκεινται ήδη στις κυρώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και το άρθρο 4 της οδηγίας 2001/51/ΕΚ, οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται.

7.   Για τον σκοπό της εφαρμογής της παραγράφου 5 ή για τον σκοπό της επίλυσης κάθε ενδεχόμενης διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή της, ο eu-LISA διατηρεί αρχείο καταχωρίσεων όλων των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται από τους μεταφορείς εντός της πύλης των μεταφορέων. Στο εν λόγω αρχείο καταχωρίσεων εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα κάθε πράξης επεξεργασίας, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα, τα δεδομένα που διαβίβασε η πύλη των μεταφορέων και το όνομα του εν λόγω μεταφορέα.

Τα αρχεία καταχωρίσεων αποθηκεύονται για περίοδο δύο ετών. Τα αρχεία καταχωρίσεων προστατεύονται καταλλήλως έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

8.   Σε περίπτωση άρνησης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών, ο μεταφορέας που τους έφερε στα εξωτερικά σύνορα αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή διά ξηράς υποχρεούται να τους αναλάβει και πάλι αμέσως υπό την ευθύνη του. Κατόπιν αιτήματος των συνοριακών αρχών, οι μεταφορείς υποχρεούνται να επιστρέφουν τους υπηκόους τρίτων χωρών είτε στην τρίτη χώρα από την οποία μεταφέρθηκαν αυτοί, είτε στην τρίτη χώρα που εξέδωσε το ταξιδιωτικό έγγραφο με το οποίο ταξίδεψαν, είτε σε κάθε άλλη τρίτη χώρα στην οποία είναι εξασφαλισμένη η είσοδός τους.

9.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για τους μεταφορείς ομάδων που εξασφαλίζουν οδικές συνδέσεις με τουριστικά λεωφορεία, για τα πρώτα τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του ETIAS, ο έλεγχος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι προαιρετικός και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 δεν εφαρμόζονται έναντι αυτών.

Άρθρο 46

Εναλλακτικές διαδικασίες στην περίπτωση τεχνικής αδυναμίας πρόσβασης σε δεδομένα από μεταφορείς

1.   Όταν είναι τεχνικά αδύνατη η αναζήτηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1, λόγω αστοχίας οποιουδήποτε μέρους του συστήματος πληροφοριών ETIAS, οι μεταφορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση επαλήθευσης της κατοχής έγκυρης άδειας ταξιδιού. Όταν η αστοχία αυτή εντοπίζεται από τον eu-LISA, η κεντρική μονάδα ETIAS ειδοποιεί τους μεταφορείς. Ειδοποιεί επίσης τους μεταφορείς για τη διόρθωση της αστοχίας. Όταν η αστοχία εντοπίζεται από τους μεταφορείς, αυτοί μπορούν να ενημερώσουν την κεντρική μονάδα ETIAS.

2.   Οι ποινές του άρθρου 45 παράγραφος 5 δεν επιβάλλονται στους μεταφορείς στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.   Όταν για άλλους λόγους πλην της αστοχίας οποιουδήποτε μέρους του συστήματος πληροφοριών ETIAS είναι τεχνικά αδύνατο για έναν μεταφορέα να προχωρήσει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα στην αναζήτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1, ο εν λόγω μεταφορέας ενημερώνει την κεντρική μονάδα ETIAS.

4.   Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομέρειες σχετικά με τις εναλλακτικές διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 90 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ETIAS ΑΠΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ

Άρθρο 47

Πρόσβαση σε δεδομένα για επαλήθευση στα εξωτερικά σύνορα

1.   Οι συνοριακές αρχές που είναι επιφορτισμένες με τους συνοριακούς ελέγχους στα εξωτερικά συνοριακά σημεία διέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 πραγματοποιούν αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που περιέχονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη του ταξιδιωτικού εγγράφου.

2.   Το κεντρικό σύστημα ETIAS απαντά αναφέροντας:

α)

αν το πρόσωπο είναι κάτοχος έγκυρης άδειας ταξιδιού και, στην περίπτωση άδειας ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 44, το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη για τα οποία ισχύει,

β)

τυχόν επισήμανση που επισυνάπτεται στην άδεια ταξιδιού βάσει του άρθρου 36 παράγραφοι 2 και 3,

γ)

εάν η άδεια ταξιδιού θα λήξει εντός των επόμενων 90 ημερών και την εναπομένουσα περίοδο ισχύος,

δ)

τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία ια) και ιβ).

3.   Όταν η άδεια ταξιδιού προβλέπεται να λήξει εντός των επόμενων 90 ημερών, οι συνοριακές αρχές ενημερώνουν τον κάτοχο της εν λόγω άδειας ταξιδιού για την εναπομένουσα περίοδο ισχύος, για τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για νέα άδεια ταξιδιού ακόμη και κατά τη διάρκεια παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών, καθώς και για την υποχρέωση κατοχής έγκυρης άδειας ταξιδιού καθ’ όλη τη διάρκεια βραχείας παραμονής. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται είτε από τον συνοριοφύλακα τη στιγμή των συνοριακών ελέγχων είτε μέσω του εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο σημείο διέλευσης των συνόρων και δίνει τη δυνατότητα στον υπήκοο τρίτης χώρας να χρησιμοποιήσει το εργαλείο επαλήθευσης που αναφέρεται στο άρθρο 31. Οι πληροφορίες παρέχονται επιπλέον μέσω του δημόσιου δικτυακού τόπου που αναφέρεται στο άρθρο 16. Το κεντρικό σύστημα ETIAS παρέχει επίσης αυτόματα στον κάτοχο άδειας ταξιδιού τις ίδιες πληροφορίες μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.   Όταν το κεντρικό σύστημα ETIAS απαντά με την επίδειξη επισήμανσης που επισυνάπτεται στην άδεια ταξιδιού βάσει του άρθρου 36 παράγραφος 2, οι συνοριακές αρχές προβαίνουν σε έλεγχο δεύτερης γραμμής. Για τους σκοπούς του ελέγχου δεύτερης γραμμής εξουσιοδοτούνται να λάβουν γνώση των συμπληρωματικών πληροφοριών που προστίθενται στον φάκελο της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή το άρθρο 44 παράγραφος 6 στοιχείο στ).

Όταν το κεντρικό σύστημα ETIAS απαντά με την επίδειξη επισήμανσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 3 και εφόσον απαιτούνται πρόσθετες επαληθεύσεις, οι συνοριακές αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα ETIAS για να αποκτήσουν τις πρόσθετες πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή το άρθρο 44 παράγραφος 6 στοιχείο στ).

Άρθρο 48

Εναλλακτικές διαδικασίες στην περίπτωση τεχνικής αδυναμίας πρόσβασης σε δεδομένα στα εξωτερικά σύνορα

1.   Όταν είναι τεχνικά αδύνατη η εκτέλεση της αναζήτησης που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 λόγω αστοχίας οποιουδήποτε μέρους του συστήματος πληροφοριών ETIAS, η κεντρική μονάδα ETIAS ενημερώνει τις συνοριακές αρχές και τις εθνικές μονάδες ETIAS των κρατών μελών.

2.   Όταν είναι τεχνικά αδύνατη η εκτέλεση της αναζήτησης που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 λόγω αστοχίας της εθνικής συνοριακής υποδομής σε κράτος μέλος, οι συνοριακές αρχές ενημερώνουν την κεντρική μονάδα ETIAS και την εθνική μονάδα ETIAS του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η κεντρική μονάδα ETIAS ενημερώνει τότε αμέσως τον eu-LISA και την Επιτροπή.

3.   Και στις δύο περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι συνοριακές αρχές εφαρμόζουν τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης τους. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399, το εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης μπορεί να επιτρέπει στις συνοριακές αρχές να παρεκκλίνουν προσωρινά από την υποχρέωση να πραγματοποιούν αναζητήσεις στο κεντρικό σύστημα ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

4.   Η Επιτροπή θεσπίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων πρότυπα σχέδια έκτακτης ανάγκης για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούν οι συνοριακές αρχές. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης τους χρησιμοποιώντας ως βάση τα πρότυπα σχέδια έκτακτης ανάγκης, με τις απαραίτητες προσαρμογές σε εθνικό επίπεδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ETIAS ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Άρθρο 49

Πρόσβαση σε δεδομένα από τις αρχές μετανάστευσης

1.   Προκειμένου να ελέγχουν ή να επαληθεύουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου ή παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών και για να λαμβάνουν τα δέοντα συναφή μέτρα, οι αρχές μετανάστευσης των κρατών μελών έχουν πρόσβαση για έρευνα στο κεντρικό σύστημα ETIAS με τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε).

2.   Η πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα ETIAS σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπονται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

έχει διεξαχθεί προηγούμενη αναζήτηση στο ΣΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, και

β)

το αποτέλεσμα της αναζήτησης δείχνει ότι το ΣΕΕ δεν περιέχει αρχείο εισόδου που αντιστοιχεί στην παρουσία του υπηκόου τρίτης χώρας στην επικράτεια των κρατών μελών.

Εφόσον απαιτηθεί, η εκπλήρωση των προϋποθέσεων των στοιχείων α) και β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου επαληθεύεται με πρόσβαση στο αρχείο καταχωρίσεων του ΣΕΕ που προβλέπει το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, οι οποίες αντιστοιχούν στην έρευνα που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, καθώς και στην απάντηση που αναφέρεται στο στοιχείο β) του εν λόγω εδαφίου.

3.   Το κεντρικό σύστημα ETIAS απαντά αναφέροντας αν το πρόσωπο είναι ή όχι κάτοχος έγκυρης άδειας ταξιδιού και, στην περίπτωση άδειας ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος που εκδίδεται βάσει του άρθρου 44, τα κράτη μέλη για τα οποία ισχύει η εν λόγω άδεια ταξιδιού. Το κεντρικό σύστημα ETIAS αναφέρει επίσης αν η άδεια ταξιδιού λήγει εντός των επόμενων 90 ημερών και την εναπομένουσα περίοδο ισχύος.

Όταν πρόκειται για ανηλίκους, οι αρχές μετανάστευσης έχουν επίσης πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον νόμιμο κηδεμόνα του ταξιδιώτη σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο ια).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ETIAS ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 50

Εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που έχουν το δικαίωμα να ζητούν την εκτέλεση αναζήτησης στα δεδομένα τα οποία είναι καταγεγραμμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS με σκοπό την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

2.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει κεντρικό σημείο πρόσβασης το οποίο έχει πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα ETIAS. Το κεντρικό σημείο πρόσβασης επαληθεύει αν πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 52 προϋποθέσεις για να ζητηθεί πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα ETIAS.

Η εντεταλμένη αρχή και το κεντρικό σημείο πρόσβασης μπορούν να είναι μέλη του ίδιου οργανισμού εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο, αλλά το κεντρικό σημείο πρόσβασης ενεργεί απολύτως ανεξάρτητα από τις εντεταλμένες αρχές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά τον παρόντα κανονισμό. Το κεντρικό σημείο πρόσβασης λειτουργεί χωριστά από τις εντεταλμένες αρχές και δεν λαμβάνει οδηγίες από αυτές όσον αφορά το αποτέλεσμα της επαλήθευσης την οποία πραγματοποιεί ανεξάρτητα.

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν περισσότερα του ενός κεντρικά σημεία πρόσβασης, ώστε να αντιστοιχούν προς την οργανωτική και διοικητική δομή τους κατ’ εκπλήρωση των συνταγματικών ή άλλων νομικών υποχρεώσεών τους.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στον eu-LISA και την Επιτροπή τις εντεταλμένες αρχές τους και τα κεντρικά σημεία πρόσβασής τους και δύνανται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουν ή να αντικαταστήσουν τις κοινοποιήσεις τους.

3.   Σε εθνικό επίπεδο, κάθε κράτος μέλος τηρεί κατάλογο των επιχειρησιακών μονάδων εντός των εντεταλμένων αρχών που έχουν εξουσιοδοτηθεί να ζητούν την εκτέλεση αναζήτησης στα δεδομένα του κεντρικού συστήματος ETIAS μέσω των κεντρικών σημείων πρόσβασης.

4.   Μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των κεντρικών σημείων πρόσβασης επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα ETIAS σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 52.

Άρθρο 51

Διαδικασία για την πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα ETIAS για σκοπούς επιβολής του νόμου

1.   Επιχειρησιακή μονάδα που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 υποβάλλει αιτιολογημένη ηλεκτρονικό ή γραπτό αίτημα για την αναζήτηση συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS προς κεντρικό σημείο πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2. Όταν επιδιώκεται αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως γ), το αιτιολογημένο ηλεκτρονικό ή γραπτό αίτημα περιλαμβάνει αιτιολόγηση σχετικά με την αναγκαιότητα αναζήτησης αυτών των συγκεκριμένων δεδομένων.

2.   Μόλις παραληφθεί το αίτημα πρόσβασης, το κεντρικό σημείο πρόσβασης επαληθεύει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης του άρθρου 52, μεταξύ άλλων ελέγχοντας αν είναι αιτιολογημένη οποιαδήποτε αίτηση για αναζήτηση δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως γ).

3.   Εάν οι προϋποθέσεις πρόσβασης που αναφέρονται στο άρθρο 52 πληρούνται, το κεντρικό σημείο πρόσβασης διεκπεραιώνει το αίτημα. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS και στα οποία αποκτά πρόσβαση το κεντρικό σημείο πρόσβασης διαβιβάζονται στην επιχειρησιακή μονάδα που υπέβαλε το αίτημα κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων.

4.   Σε επείγουσες περιπτώσεις, όπου υπάρχει ανάγκη να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος για τη ζωή προσώπου που συνδέεται με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις, το κεντρικό σημείο πρόσβασης διεκπεραιώνει αμέσως το αίτημα και απλώς ελέγχει εκ των υστέρων αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 52, καθώς και το κατά πόσον υπήρχε πράγματι επείγουσα περίπτωση. Η εκ των υστέρων επαλήθευση διενεργείται αμελλητί και σε κάθε περίπτωση το αργότερο επτά εργάσιμες ημέρες μετά τη διεκπεραίωση του αιτήματος.

Όταν η εκ των υστέρων επαλήθευση καταδεικνύει ότι η αναζήτηση ή η πρόσβαση στα δεδομένα που είναι καταγεγραμμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS δεν ήταν δικαιολογημένη, όλες οι αρχές που απέκτησαν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα καταστρέφουν τα δεδομένα στα οποία υπήρχε πρόσβαση από το κεντρικό σύστημα ETIAS. Οι αρχές ενημερώνουν για την καταστροφή το σχετικό κεντρικό σημείο πρόσβασης του κράτους μέλους στο οποίο έγινε το αίτημα.

Άρθρο 52

Προϋποθέσεις πρόσβασης εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών στα δεδομένα που είναι καταγεγραμμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS

1.   Οι εντεταλμένες αρχές μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για αναζήτηση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS, εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η πρόσβαση με σκοπό την αναζήτηση σε δεδομένα είναι απαραίτητη για τον σκοπό της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης,

β)

η πρόσβαση με σκοπό την αναζήτηση σε δεδομένα είναι απαραίτητη και αναλογική σε συγκεκριμένη υπόθεση και

γ)

υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ή βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η αναζήτηση σε δεδομένα αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS θα συμβάλει στην πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση οποιασδήποτε από τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις, ιδίως όταν υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι ο ύποπτος, ο δράστης ή το θύμα τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης εμπίπτει σε κατηγορία ταξιδιώτη που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

2.   Για την αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία δεδομένων που είναι καταγεγραμμένα στον φάκελο αίτησης:

α)

επώνυμο και, εάν είναι διαθέσιμα, όνομα ή ονόματα,

β)

άλλα ονόματα (ψευδώνυμο ή ψευδώνυμα, καλλιτεχνικό όνομα ή ονόματα, συνήθως χρησιμοποιούμενο όνομα ή ονόματα),

γ)

αριθμό του ταξιδιωτικού εγγράφου,

δ)

διεύθυνση κατοικίας,

ε)

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

στ)

αριθμούς τηλεφώνου,

ζ)

διεύθυνση IP.

3.   Η αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS με τα δεδομένα που παρατίθενται στην παράγραφο 2 μπορεί να συνδυασθεί με τα ακόλουθα δεδομένα του φακέλου αίτησης, ώστε να περιορισθεί η εμβέλειά της:

α)

ιθαγένεια ή ιθαγένειες,

β)

φύλο,

γ)

ημερομηνία γέννησης ή ηλικιακή ομάδα.

4.   Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης όσον αφορά δεδομένα που έχουν καταγραφεί στον φάκελο αίτησης, η αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ) και στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία ι) έως ιγ) που πρόκειται να καταγραφούν στον εν λόγω φάκελο αίτησης, καθώς και στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στον εν λόγω φάκελο αίτησης σε σχέση με την έκδοση, την απόρριψη, την ακύρωση ή την ανάκληση άδειας ταξιδιού σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 43. Η πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως γ), που έχουν καταγραφεί στον φάκελο αίτησης, παρέχεται μόνο εάν η αναζήτηση των εν λόγω δεδομένων έχει ζητηθεί ρητώς από επιχειρησιακή μονάδα στο αιτιολογημένο ηλεκτρονικό ή γραπτό αίτημα που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 και το εν λόγω αίτημα έχει ανεξάρτητα εγκριθεί και επαληθευτεί από το κεντρικό σημείο πρόσβασης. Η αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS δεν παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν την εκπαίδευση και αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο η).

Άρθρο 53

Διαδικασία και προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε δεδομένα που είναι καταγεγραμμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS από την Ευρωπόλ

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 2, η Ευρωπόλ μπορεί να ζητήσει την αναζήτηση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS και να υποβάλει αιτιολογημένο ηλεκτρονικό αίτημα προς την κεντρική μονάδα ETIAS για την αναζήτηση συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων αποθηκευμένων στο κεντρικό σύστημα ETIAS. Όταν επιδιώκεται αναζήτηση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως γ), το αιτιολογημένο ηλεκτρονικό αίτημα περιλαμβάνει αιτιολόγηση σχετικά με την αναγκαιότητα αναζήτησης αυτών των συγκεκριμένων δεδομένων.

2.   Το αιτιολογημένο αίτημα περιέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η αναζήτηση είναι απαραίτητη για τη στήριξη και ενίσχυση της δράσης των κρατών μελών για την πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ,

β)

η αναζήτηση δεδομένων είναι απαραίτητη και αναλογική σε συγκεκριμένη υπόθεση,

γ)

η αναζήτηση περιορίζεται στην έρευνα με τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με τα δεδομένα που παρατίθενται στο άρθρο 52 παράγραφος 3, όπου είναι απαραίτητο, και

δ)

υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ή βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η αναζήτηση δεδομένων θα συμβάλει στην πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση οποιασδήποτε από τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις, ιδίως όταν υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι ο ύποπτος, ο δράστης ή το θύμα τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης εμπίπτει σε κατηγορία ταξιδιώτη που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

3.   Τα αιτήματα της Ευρωπόλ για αναζήτηση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS υποβάλλονται σε προηγούμενη επαλήθευση από ειδικευμένη μονάδα με δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Ευρωπόλ, η οποία εξετάζει κατά τρόπο αποτελεσματικό και έγκαιρο αν το αίτημα πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

4.   Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης όσον αφορά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον φάκελο αίτησης, η αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ) και στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία ι) έως ιγ), καθώς και στα δεδομένα που έχουν προστεθεί στον φάκελο αίτησης σε σχέση με την έκδοση, την απόρριψη, την ακύρωση ή την ανάκληση άδειας ταξιδιού σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 43. Η πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως γ) και έχουν προστεθεί στον φάκελο αίτησης, παρέχεται μόνον εάν η αναζήτηση των εν λόγω δεδομένων έχει ζητηθεί ρητώς από την Ευρωπόλ. Η αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS δεν παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την εκπαίδευση και αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο η).

5.   Μετά την έγκριση του αιτήματος από την ειδικευμένη μονάδα με δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Ευρωπόλ, η κεντρική μονάδα ETIAS το επεξεργάζεται για αναζήτηση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS. Διαβιβάζει στην Ευρωπόλ τα δεδομένα στα οποία ζητήθηκε πρόσβαση κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 54

Διατήρηση δεδομένων

1.   Κάθε φάκελος αίτησης αποθηκεύεται στο κεντρικό σύστημα ETIAS για:

α)

τη διάρκεια ισχύος της άδειας ταξιδιού,

β)

πέντε έτη από την τελευταία απόφαση απόρριψης, ακύρωσης ή ανάκλησης της άδειας ταξιδιού σύμφωνα με τα άρθρα 37, 40 και 41. Εάν τα δεδομένα που περιέχονται σε αρχείο, φάκελο ή καταχώριση σε κάποιο από τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ, στα δεδομένα Ευρωπόλ, στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ SLTD ή TDAWN, στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS ή στους κανόνες διαλογής ETIAS που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση διαγραφούν νωρίτερα από τη λήξη της εν λόγω πενταετούς περιόδου, ο φάκελος της αίτησης διαγράφεται εντός επτά ημερών από την ημερομηνία της διαγραφής των δεδομένων στο εν λόγω αρχείο, φάκελο ή καταχώριση. Για τον σκοπό αυτόν, το κεντρικό σύστημα ETIAS επαληθεύει τακτικά και αυτομάτως εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο παρόν σημείο φακέλων αιτήσεων. Αν δεν πληρούνται πλέον, διαγράφει τον φάκελο της αίτησης με αυτοματοποιημένο τρόπο.

2.   Για να διευκολυνθεί η υποβολή νέας αίτησης μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας ταξιδιού ETIAS, ο φάκελος της αίτησης μπορεί να αποθηκεύεται στο κεντρικό σύστημα ETIAS για επιπλέον περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη από τη λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας ταξιδιού και μόνο εφόσον ο αιτών, κατόπιν αιτήματος συγκατάθεσης, συναινέσει ελεύθερα και ρητά μέσω ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης δήλωσης. Τα αιτήματα συγκατάθεσης υποβάλλονται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτά από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η συγκατάθεση ζητείται μετά την αυτόματη παροχή πληροφοριών βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2. Στο πλαίσιο της αυτόματης ενημέρωσης υπενθυμίζονται στον αιτούντα ο σκοπός της διατήρησης των δεδομένων σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 71 στοιχείο ιε) και η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή.

Ο αιτών μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Σε περίπτωση ανάκλησης συγκατάθεσης, ο φάκελος της αίτησης διαγράφεται αυτόματα από το κεντρικό σύστημα ETIAS.

Ο eu-LISA δημιουργεί εργαλείο που επιτρέπει στους αιτούντες να δίνουν και να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους. Το εργαλείο αυτό είναι προσβάσιμο μέσω του ειδικού δημόσιου δικτυακού τόπου ή μέσω της εφαρμογής για φορητές.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89 για τον περαιτέρω καθορισμό του εργαλείου που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αιτούντες προκειμένου να δίνουν και να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους.

3.   Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, ο φάκελος της αίτησης διαγράφεται αυτόματα από το κεντρικό σύστημα ETIAS.

Άρθρο 55

Τροποποίηση δεδομένων και πρόωρη διαγραφή δεδομένων

1.   Η κεντρική μονάδα ETIAS και οι εθνικές μονάδες ETIAS υποχρεούνται να επικαιροποιούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS και να διασφαλίζουν ότι είναι ακριβή. Η κεντρική μονάδα ETIAS και οι εθνικές μονάδες ETIAS δεν έχουν δικαίωμα να τροποποιούν τα δεδομένα που έχουν προστεθεί στο έντυπο αίτησης από τον αιτούντα δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2, 3 ή 4.

2.   Όταν η κεντρική μονάδα ETIAS έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα δεδομένα που είναι καταγεγραμμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS από την κεντρική μονάδα ETIAS είναι ανακριβή ως προς την ουσία ή ότι τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο κεντρικό σύστημα ETIAS κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, ελέγχει τα σχετικά δεδομένα και, εάν είναι απαραίτητο, τα τροποποιεί ή τα διαγράφει χωρίς καθυστέρηση από το κεντρικό σύστημα ETIAS.

3.   Όταν το υπεύθυνο κράτος μέλος έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα δεδομένα που είναι καταγεγραμμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS είναι ανακριβή ως προς την ουσία ή ότι τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο κεντρικό σύστημα ETIAS κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, η εθνική μονάδα ETIAS του εν λόγω κράτους μέλους ελέγχει τα σχετικά δεδομένα και, εάν είναι απαραίτητο, τα τροποποιεί ή τα διαγράφει χωρίς καθυστέρηση από το κεντρικό σύστημα ETIAS.

4.   Εάν η κεντρική μονάδα ETIAS έχει αποδεικτικά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS είναι ανακριβή ως προς την ουσία ή ότι τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο κεντρικό σύστημα ETIAS κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, επικοινωνεί με την εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους εντός προθεσμίας 14 ημερών. Εάν κράτος μέλος άλλο από το υπεύθυνο κράτος μέλος έχει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία, επικοινωνεί με την κεντρική μονάδα ETIAS ή την εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους, επίσης εντός προθεσμίας 14 ημερών. Η κεντρική μονάδα ETIAS ή η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους ελέγχει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους εντός μηνός και, εάν είναι απαραίτητο, τροποποιεί ή διαγράφει τα δεδομένα από το κεντρικό σύστημα ETIAS χωρίς καθυστέρηση.

5.   Αν ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει αποκτήσει την ιθαγένεια κράτους μέλους ή έχει υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ), οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους επαληθεύουν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι κάτοχος έγκυρης άδειας ταξιδιού και, κατά περίπτωση, διαγράφουν τον φάκελο αίτησης χωρίς καθυστέρηση από το κεντρικό σύστημα ETIAS. Η αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαγραφή του φακέλου αίτησης είναι:

α)

η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που εξέδωσε το ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α),

β)

η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους του οποίου έχει αποκτήσει την ιθαγένεια,

γ)

η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που εξέδωσε το δελτίο διαμονής ή την άδεια διαμονής.

6.   Σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ), ε), στ) ή ιβ), ο εν λόγω υπήκοος δύναται να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που εξέδωσε τη σχετική άδεια διαμονής, ομοιόμορφη θεώρηση ή εθνική θεώρηση μακράς παραμονής που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο ότι είναι κάτοχος έγκυρης άδειας ταξιδιού και δύναται να ζητήσει τη διαγραφή του αντίστοιχου φακέλου αίτησης από το κεντρικό σύστημα ETIAS. Οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους επαληθεύουν αν το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι κάτοχος έγκυρης άδειας ταξιδιού. Εάν επιβεβαιωθεί ότι το πρόσωπο κατέχει τέτοια άδεια, η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που εξέδωσε την άδεια διαμονής, την ομοιόμορφη θεώρηση ή την εθνική θεώρηση μακράς παραμονής διαγράφει τον φάκελο αίτησης χωρίς καθυστέρηση από το κεντρικό σύστημα ETIAS.

7.   Σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), δύναται να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου θα εισέλθει κατόπιν για την αλλαγή αυτή. Το εν λόγω κράτος μέλος επικοινωνεί με την κεντρική μονάδα ETIAS εντός προθεσμίας 14 ημερών. Η κεντρική μονάδα ETIAS ελέγχει την ακρίβεια των δεδομένων εντός προθεσμίας ενός μηνός και, εάν είναι απαραίτητο, διαγράφει τον φάκελο αίτησης από το κεντρικό σύστημα ETIAS χωρίς καθυστέρηση.

8.   Με την επιφύλαξη τυχόν διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση σε πραγματική δικαστική προσφυγή για να διασφαλίσει την τροποποίηση ή τη διαγραφή των αποθηκευμένων στο ETIAS δεδομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 56

Προστασία δεδομένων

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τον eu-LISA.

2.   Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εθνικές μονάδες της ETIAS που αξιολογούν τις αιτήσεις, από τις συνοριακές αρχές και από τις υπηρεσίες μετανάστευσης.

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εθνικές μονάδες ETIAS πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τον σκοπό της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, εφαρμόζεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Όταν η εθνική μονάδα ETIAS αποφασίσει σχετικά με την έκδοση, την απόρριψη, την ανάκληση ή την ακύρωση αδείας ταξιδιού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

3.   Η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

4.   Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 53 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 57

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

1.   O Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο κεντρικό σύστημα ETIAS. Σε σχέση με τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών στο κεντρικό σύστημα ETIAS, ο eu-LISA θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας.

2.   Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο κεντρικό σύστημα ETIAS από κράτος μέλος, η εθνική μονάδα ETIAS θεωρείται υπεύθυνη επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 7) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679. Έχει την κεντρική ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο κεντρικό σύστημα ETIAS από το εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 58

Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων

1.   O eu-LISA θεωρείται εκτελών την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο σύστημα πληροφοριών ETIAS.

2.   Ο eu-LISA διασφαλίζει ότι το σύστημα πληροφοριών ETIAS λειτουργεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 59

Ασφάλεια επεξεργασίας

1.   Ο eu-LISA, η κεντρική μονάδα ETIAS και οι εθνικές μονάδες ETIAS διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Ο eu-LISA, η κεντρική μονάδα ETIAS και οι εθνικές μονάδες ETIAS συνεργάζονται σχετικά με καθήκοντα που αφορούν την ασφάλεια των δεδομένων.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ο eu-LISA λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να κατοχυρώσει την ασφάλεια του συστήματος πληροφοριών ETIAS.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και των άρθρων 32 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ο eu-LISA, η κεντρική μονάδα ETIAS και οι εθνικές μονάδες ETIAS θεσπίζουν τα απαιτούμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων σχεδίου ασφαλείας και σχεδίου συνέχισης των δραστηριοτήτων και αποκατάστασης της λειτουργίας έπειτα από καταστροφή, προκειμένου:

α)

να προβλέπεται η υλική προστασία των δεδομένων, μεταξύ άλλων με σχέδια έκτακτης ανάγκης για την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας,

β)

να εμποδίζεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στην ασφαλή διαδικτυακή υπηρεσία, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την υπηρεσία ασφαλούς λογαριασμού, την πύλη μεταφορέων, το εργαλείο επαλήθευσης για τους αιτούντες και το εργαλείο συγκατάθεσης για τους αιτούντες,

γ)

να εμποδίζεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων και στις εθνικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους σκοπούς του ETIAS,

δ)

να εμποδίζονται η άνευ εξουσιοδότησης ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή αφαίρεση υποθεμάτων δεδομένων,

ε)

να εμποδίζονται η άνευ εξουσιοδότησης καταχώριση δεδομένων, καθώς και η άνευ εξουσιοδότησης εξέταση, τροποποίηση ή διαγραφή καταγεγραμμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

στ)

να εμποδίζεται η χρήση συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που χρησιμοποιούν εξοπλισμό διαβίβασης δεδομένων,

ζ)

να εμποδίζονται η άνευ εξουσιοδότησης επεξεργασία δεδομένων στο κεντρικό σύστημα ETIAS και κάθε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία στο κεντρικό σύστημα ETIAS,

η)

να εξασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών ETIAS έχουν πρόσβαση μόνον σε δεδομένα που καλύπτονται από την άδεια πρόσβασής τους, με ατομικές και αποκλειστικές ταυτότητες χρήστη και μόνον με εμπιστευτικά μέσα πρόσβασης,

θ)

να εξασφαλίζεται ότι όλες οι αρχές που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα πληροφοριών ETIAS δημιουργούν προφίλ που περιγράφουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, και ότι οι αρχές κοινοποιούν αυτά τα προφίλ στις εποπτικές αρχές,

ι)

να διασφαλίζεται η δυνατότητα επαλήθευσης και προσδιορισμού των φορέων στους οποίους μπορούν να διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω εξοπλισμού διαβίβασης δεδομένων,

ια)

να διασφαλίζεται η δυνατότητα επαλήθευσης και προσδιορισμού των δεδομένων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία στο σύστημα πληροφοριών ETIAS, καθώς και το πότε, από ποια πρόσωπα και για ποιον σκοπό,

ιβ)

να εμποδίζονται η μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς ή από το σύστημα πληροφοριών ETIAS ή κατά τη μεταφορά υποθεμάτων δεδομένων, ιδίως μέσω κατάλληλων τεχνικών κρυπτογράφησης,

ιγ)

να διασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση διακοπής, θα είναι δυνατή η αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των εγκατεστημένων συστημάτων,

ιδ)

να επιτυγχάνεται αξιοπιστία με το να διασφαλίζεται ότι οποιεσδήποτε αστοχίες στη λειτουργία του ETIAS κοινοποιούνται δεόντως και να λαμβάνονται τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για την αποκατάσταση των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση αλλοίωσης οφειλόμενης σε δυσλειτουργία του ETIAS,

ιε)

να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας της παρούσας παραγράφου και να λαμβάνονται τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα εσωτερικού ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

4.   Η Επιτροπή θεσπίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων πρότυπο σχέδιο ασφαλείας και πρότυπο σχέδιο συνέχισης των δραστηριοτήτων και αποκατάστασης της λειτουργίας έπειτα από καταστροφή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2. Το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα σχέδια ασφάλειας τους και τα σχέδια για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων και την αποκατάσταση της λειτουργίας έπειτα από καταστροφή για eu-LISA, την κεντρική μονάδα ETIAS και τις εθνικές μονάδες ETIAS αντίστοιχα. Χρησιμοποιούν τα πρότυπα σχεδίων που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή ως βάση, με τις αναγκαίες προσαρμογές.

5.   Ο eu-LISA ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τα μέτρα που λαμβάνει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 60

Συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια

1.   Κάθε γεγονός που έχει ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στην ασφάλεια του ETIAS και μπορεί να προκαλέσει ζημία ή απώλεια των αποθηκευμένων στο ETIAS δεδομένων θεωρείται συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να έχει αποκτηθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ή σε περιπτώσεις όπου έχει θιγεί ή ενδέχεται να έχουν θιγεί η διαθεσιμότητα, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

2.   Συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια αντιμετωπίζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ταχεία, αποτελεσματική και κατάλληλη αντίδραση.

3.   Με την επιφύλαξη της γνωστοποίησης και κοινοποίησης μιας παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, το άρθρο 30 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 ή και τα δύο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, τον eu-LISA και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τα συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Σε περίπτωση συμβάντος που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του συστήματος πληροφοριών ETIAS, ο eu-LISA ενημερώνει την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Σε περίπτωση συμβάντος ασφαλείας που σχετίζεται με τον ETIAS, η Ευρωπόλ ενημερώνει την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

4.   Οι πληροφορίες σχετικά με συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, το οποίο έχει ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στη λειτουργία του ETIAS ή στη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων στο ETIAS δεδομένων, παρέχονται στην Επιτροπή, και, εφόσον επηρεάζονται, στην κεντρική μονάδα ETIAS, τις εθνικές μονάδες ETIAS και την Ευρωπόλ. Τα εν λόγω συμβάντα αναφέρονται επίσης σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης συμβάντων που θα παράσχει ο eu-LISA.

5.   Τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο eu-LISA και η Ευρωπόλ συνεργάζονται σε περίπτωση συμβάντος που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Άρθρο 61

Αυτοπαρακολούθηση

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η Ευρωπόλ και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε αρχή που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα πληροφοριών ETIAS να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα συμμόρφωσής της με τον παρόντα κανονισμό και να συνεργάζεται, εφόσον απαιτείται, με την εποπτική αρχή.

Άρθρο 62

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο που διασφαλίζει την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 63

Ευθύνη

1.   Με την επιφύλαξη του δικαιώματος αποζημιώσεως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και της ευθύνης τους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001:

α)

κάθε πρόσωπο ή κράτος μέλος που υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή οποιασδήποτε άλλης πράξης ασυμβίβαστης με τον παρόντα κανονισμό την οποία διέπραξε κράτος μέλος, δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το εν λόγω κράτος μέλος,

β)

κάθε πρόσωπο ή κράτος μέλος που υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πράξης από τον eu-LISA που δεν είναι συμβατή με τον παρόντα κανονισμό, δικαιούται να λάβει αποζημίωση από τον εν λόγω οργανισμό. Ο eu-LISA ευθύνεται για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ρόλο του ως εκτελούντος την επεξεργασία ή, κατά περίπτωση, υπευθύνου επεξεργασίας.

Ένα κράτος μέλος ή ο eu-LISA απαλλάσσονται πλήρως ή εν μέρει από την κατά το πρώτο εδάφιο ευθύνη τους, εάν αποδείξουν ότι δεν ευθύνονται για το ζημιογόνο περιστατικό.

2.   Αν η μη τήρηση από ένα κράτος μέλος των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό προκαλέσει ζημία στο κεντρικό σύστημα ETIAS, το συγκεκριμένο κράτος μέλος υπέχει ευθύνη για την εν λόγω ζημία, εκτός εάν και εφόσον ο eu-LISA ή ένα άλλο κράτος μέλος που συμμετέχει στο κεντρικό σύστημα ETIAS δεν έλαβε εύλογα μέτρα για να αποτρέψει την πρόκληση ζημίας ή να περιορίσει τις συνέπειές της.

3.   Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά κράτους μέλους για τις ζημίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, διέπονται από το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους. Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά του υπευθύνου επεξεργασίας ή του eu-LISA για τις ζημίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 υπόκεινται στις διατάξεις που προβλέπονται στις Συνθήκες.

Άρθρο 64

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιορισμού της επεξεργασίας τους

1.   Με την επιφύλαξη του δικαιώματος ενημέρωσης που προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, οι αιτούντες τα δεδομένα των οποίων είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS ενημερώνονται, κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων τους, σχετικά με τις διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και στα άρθρα 15 έως 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Την ίδια χρονική στιγμή τούς κοινοποιούνται επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

2.   Προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 13 έως 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και των άρθρων 15 έως 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, οι αιτούντες έχουν δικαίωμα να απευθύνονται στην κεντρική μονάδα ETIAS ή στην εθνική μονάδα ETIAS που είναι υπεύθυνη για το αίτημά τους. Η μονάδα που λαμβάνει το αίτημα, το εξετάζει και απαντάει επ’ αυτού το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 30 ημερών.

Εάν, προς απάντηση σε αίτημα, διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS είναι ανακριβή ως προς την ουσία ή έχουν καταγραφεί παράνομα, η κεντρική μονάδα ETIAS ή η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους διορθώνουν ή διαγράφουν αυτά τα δεδομένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS χωρίς καθυστέρηση.

Εάν, σε απάντηση αιτήματος δυνάμει της παρούσας παραγράφου, άδεια ταξιδιού τροποποιηθεί από την κεντρική μονάδα ETIAS ή την εθνική μονάδα ETIAS κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της, το κεντρικό σύστημα ETIAS πραγματοποιεί την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 για να προσδιορίσει εάν για τον τροποποιηθέντα φάκελο της αίτησης προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφοι 2 έως 5. Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεν προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, το κεντρικό σύστημα ETIAS εκδίδει τροποποιημένη άδεια ταξιδιού με την ίδια περίοδο ισχύος με την αρχική και ενημερώνει τον αιτούντα. Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους αξιολογεί τον κίνδυνο για την ασφάλεια, τον κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή τον υψηλό επιδημικό κίνδυνο σύμφωνα με το άρθρο 26. Στη συνέχεια αποφασίζει αν θα εκδώσει τροποποιημένη άδεια ταξιδιού ή, εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ταξιδιού δεν πληρούνται πλέον, ανακαλεί την άδεια ταξιδιού.

3.   Όταν η κεντρική μονάδα ETIAS ή η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την αίτηση δεν συμφωνεί με τον ισχυρισμό ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS είναι ανακριβή ως προς την ουσία ή έχουν καταγραφεί παράνομα, η κεντρική μονάδα ETIAS ή η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους εκδίδει χωρίς καθυστέρηση διοικητική απόφαση στην οποία επεξηγείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο ο λόγος για τον οποίο δεν προτίθεται να διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα που τον αφορούν.

4.   Αυτή η απόφαση παρέχει επίσης στον ενδιαφερόμενο πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης που λαμβάνεται όσον αφορά το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης προσφυγής ή υποβολής καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων, καθώς και κάθε διαθέσιμη στον ενδιαφερόμενο συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές.

5.   Οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και διαγράφονται αμέσως μετά.

6.   Η κεντρική μονάδα ETIAS ή η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται με μορφή εγγράφου η υποβολή του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και η συνέχεια που δόθηκε. Θέτει το σχετικό έγγραφο στη διάθεση των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της προστασίας των δεδομένων χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο δε εντός επτά ημερών από τη λήψη της απόφασης διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο ή από τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αντίστοιχα.

Άρθρο 65

Κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και ιδιώτες

1.   Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS δεν διαβιβάζονται ούτε καθίστανται διαθέσιμα σε τρίτη χώρα, διεθνή οργανισμό ή ιδιώτη, εξαιρουμένων των διαβιβάσεων προς την Ιντερπόλ με σκοπό την εκτέλεση της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία β) και ιβ) του παρόντος κανονισμού. Οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς την Ιντερπόλ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

2.   Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα οποία αποκτά πρόσβαση κράτος μέλος ή η Ευρωπόλ από το κεντρικό σύστημα ETIAS για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεν διαβιβάζονται ούτε καθίστανται διαθέσιμα σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα, διεθνή οργανισμό ή ιδιώτη. Η απαγόρευση ισχύει επίσης εάν αυτά τα δεδομένα υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία σε εθνικό επίπεδο ή μεταξύ κρατών μελών.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 49 του παρόντος κανονισμού, εφόσον είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της επιστροφής, οι αρχές μετανάστευσης μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα ETIAS για την ανάκτηση δεδομένων που πρέπει να διαβιβασθούν σε τρίτη χώρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις, μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

έχει διεξαχθεί προηγούμενη έρευνα στο ΣΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, και

β)

η εν λόγω έρευνα δείχνει ότι το ΣΕΕ δεν περιέχει δεδομένα σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών που πρόκειται να επιστραφούν.

Εφόσον απαιτηθεί, η εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων ελέγχεται με πρόσβαση στο αρχείο καταχωρίσεων που προβλέπει το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, οι οποίες αντιστοιχούν στην έρευνα που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, καθώς και στην απάντηση που αντιστοιχεί στο στοιχείο β) του εν λόγω εδαφίου.

Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, οι αρχές μετανάστευσης έχουν πρόσβαση για να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS με όλα ή ορισμένα από τα δεδομένα που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) του παρόντος κανονισμού. Εφόσον φάκελος αίτησης ETIAS αντιστοιχεί στα δεδομένα αυτά, οι αρχές μετανάστευσης θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ) του παρόντος κανονισμού και, σε περίπτωση ανηλίκων, στο στοιχείο ια) της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα δεδομένα στα οποία αποκτούν πρόσβαση οι αρχές μετανάστευσης από το κεντρικό σύστημα ETIAS μπορούν να διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις, εφόσον απαιτείται για να αποδειχθεί η ταυτότητα υπηκόων τρίτων χωρών αποκλειστικά για τον σκοπό της επιστροφής και μόνο εφόσον πληρούται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση σχετικά με το επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679,

β)

προβλέπονται κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όπως μέσω συμφωνίας επανεισδοχής που βρίσκεται σε ισχύ μεταξύ της Ένωσης ή κράτους μέλους και της εν λόγω τρίτης χώρας,

γ)

εφαρμόζεται το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ) ε) και στ) του παρόντος κανονισμού μπορούν να διαβιβασθούν μόνο αν πληρούνται σωρευτικά οι εξής όροι:

α)

η διαβίβαση των δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, ιδίως τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένου του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σύμφωνα με τις συμφωνίες επανεισδοχής και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους το οποίο διαβιβάζει τα δεδομένα,

β)

η τρίτη χώρα συμφώνησε να επεξεργαστεί τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν και

γ)

έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής δυνάμει της οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (41), σε σχέση με τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ανασταλεί η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης επιστροφής και ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή που να μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή της εφαρμογής της.

4.   Οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεν θίγουν τα δικαιώματα των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μη επαναπροώθηση.

5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 και στα οποία αποκτούν πρόσβαση οι εντεταλμένες αρχές από το κεντρικό σύστημα ETIAS για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 μπορούν να διαβιβάζονται ή να διατίθενται από την εντεταλμένη αρχή σε τρίτη χώρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

πρόκειται για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όπου υπάρχει:

i)

επικείμενος κίνδυνος που συνδέεται με τρομοκρατικό έγκλημα ή

ii)

επικείμενος κίνδυνος για τη ζωή προσώπου και ο κίνδυνος αυτός συνδέεται με σοβαρή αξιόποινη πράξη,

β)

η διαβίβαση δεδομένων είναι αναγκαία για την πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση στην επικράτεια των κρατών μελών ή στη σχετική τρίτη χώρα ενός τέτοιου τρομοκρατικού εγκλήματος ή σοβαρής αξιόποινης πράξης,

γ)

η εντεταλμένη αρχή έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 51 και 52,

δ)

η διαβίβαση διενεργείται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους που προβλέπονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/680, ιδίως στο κεφάλαιο V αυτής,

ε)

έχει υποβληθεί δεόντως αιτιολογημένο γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα από την τρίτη χώρα,

στ)

διασφαλίζεται η αμοιβαία παροχή προς τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ETIAS κάθε πληροφορίας σε συστήματα για άδεια ταξιδιού που έχει στη διάθεσή της η αιτούσα τρίτη χώρα.

Κάθε διαβίβαση που γίνεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου τεκμηριώνεται και η τεκμηρίωση τίθεται στη διάθεση της εποπτικής αρχής που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, κατόπιν αιτήματος που συμπεριλαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα της διαβίβασης, πληροφορίες σχετικά με την αποδέκτρια αρμόδια αρχή, την αιτιολόγηση της διαβίβασης και τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 66

Άσκηση της εποπτείας από την αρχή ελέγχου

1.   Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η εποπτική αρχή που θεσπίζεται με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 να ελέγχει με ανεξαρτησία τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού από το εν λόγω κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους προς και από το ETIAS.

2.   Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εθνικοί νόμοι, κανονισμοί και διοικητικές διατάξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 εφαρμόζονται από τις εθνικές αρχές του και στο ζήτημα της πρόσβασης στο ETIAS, σύμφωνα με το κεφάλαιο X του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα δικαιώματα των προσώπων στων οποίων τα δεδομένα υπάρχει πρόσβαση.

3.   Η εποπτική αρχή που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 ελέγχει τη νομιμότητα της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των κρατών μελών σύμφωνα με το κεφάλαιο X του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης δεδομένων προς και από το ETIAS. Το άρθρο 66 παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται αναλόγως.

4.   Η εποπτική αρχή ή οι εποπτικές αρχές που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 μεριμνούν ώστε να διενεργείται έλεγχος των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων από τις εθνικές μονάδες ETIAS, σύμφωνα με συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου, τουλάχιστον ανά τριετία από την έναρξη τους λειτουργίας του ETIAS. Τα αποτελέσματα του ελέγχου μπορούν να λαμβάνονται υπότουςτις αξιολογήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου (42). Η εποπτική αρχή που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 δημοσιεύει ετησίως τον αριθμό των αιτημάτων για διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη δράση που ανελήφθη ακολούθως και τον αριθμό των διορθώσεων, συμπληρώσεων, διαγραφών και περιορισμών επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων προσώπων.

5.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εποπτική αρχή τους που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 να διαθέτει επαρκείς πόρους και εμπειρογνωσία για την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

6.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στην εποπτική αρχή που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 όλες τις πληροφορίες που ζητούνται και, συγκεκριμένα, της παρέχουν πληροφορίες για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους κατά τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην εποπτική αρχή που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 πρόσβαση στα αρχεία καταχωρίσεών τους και της επιτρέπουν την πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, σε όλες τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του ETIAS.

Άρθρο 67

Άσκηση εποπτείας από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

1.   Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του eu-LISA, της Ευρωπόλ και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που σχετίζονται με το ETIAS και εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου και τουλάχιστον ανά τριετία, έλεγχος των δραστηριοτήτων του eu-LISA και της κεντρικής μονάδας ETIAS σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η έκθεση σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον eu-LISA και τις εποπτικές αρχές. Ο eu-LISA και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής δύνανται να διατυπώσουν παρατηρήσεις πριν από την έγκριση της έκθεσης.

3.   Ο eu-LISA και η κεντρική μονάδα ETIAS παρέχουν στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων τις πληροφορίες που ζητούνται, του παρέχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τα αρχεία τους καθώς και πρόσβαση στο σύνολο των εγκαταστάσεών τους ανά πάσα στιγμή.

Άρθρο 68

Συνεργασία μεταξύ των αρχών ελέγχου και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

1.   Οι εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, καθένας εκ των οποίων ενεργεί εντός του πεδίου των οικείων αρμοδιοτήτων του, συνεργάζονται ενεργά στα πλαίσια των οικείων καθηκόντων τους. Διασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία του ETIAS και των εθνικών συνοριακών υποδομών.

2.   Οι εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, αλληλοβοηθούνται κατά τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, εξετάζουν τυχόν δυσκολίες όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, αξιολογούν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά την άσκηση ανεξάρτητου ελέγχου ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, συντάσσουν εναρμονισμένες προτάσεις ώστε να εξευρεθούν κοινές λύσεις σε τυχόν προβλήματα, και προάγουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα για την προστασία των δεδομένων, όταν κριθεί απαραίτητο.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές κάθε έτος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Το κόστος και η διοργάνωση των εν λόγω συνεδριάσεων βαρύνουν το εν λόγω συμβούλιο. Κατά την πρώτη συνεδρίαση εγκρίνονται οι σχετικοί διαδικαστικοί κανόνες. Αναλόγως των αναγκών, γίνεται από κοινού η επεξεργασία περαιτέρω μεθόδων εργασίας.

4.   Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων υποβάλλει ανά διετία κοινή έκθεση δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τον eu-LISA. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για κάθε κράτος μέλος, το οποίο συντάσσει η εποπτική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους.

Άρθρο 69

Τήρηση αρχείου καταχωρίσεων

1.   Ο eu-LISA τηρεί αρχείο καταχωρίσεων όλων των επεξεργασιών δεδομένων στο πλαίσιο του συστήματος πληροφοριών ETIAS. Το εν λόγω αρχείο περιέχει τα ακόλουθα:

α)

τον σκοπό της πρόσβασης,

β)

την ημερομηνία και ώρα κάθε εργασίας,

γ)

τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των αιτήσεων,

δ)

τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 20,

ε)

τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την επαλήθευση της ταυτότητας και έχουν αποθηκευτεί στο κεντρικό σύστημα ETIAS ή άλλα συστήματα πληροφοριών και βάσεις δεδομένων,

στ)

τα αποτελέσματα της διαδικασίας επαλήθευσης που αναφέρεται στο άρθρο 22 και

ζ)

το μέλος του προσωπικού που την εκτέλεσε.

2.   Η κεντρική μονάδα ETIAS τηρεί αρχεία με τα μέλη του προσωπικού που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα να εκτελούν τις επαληθεύσεις ταυτότητας.

Η εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους τηρεί αρχεία για το δεόντως εξουσιοδοτημένο μέλος του προσωπικού που εισήγαγε ή ανέκτησε τα δεδομένα.

3.   Ο eu-LISA τηρεί αρχείο καταχωρίσεων όλων των εργασιών επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του συστήματος πληροφοριών ETIAS σχετικά με την πρόσβαση από τις συνοριακές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 47 και την πρόσβαση από τις αρχές μετανάστευσης που αναφέρονται στο άρθρο 49. Στα εν λόγω αρχεία καταχωρίσεων εμφαίνονται η ημερομηνία και η ώρα κάθε εργασίας, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα, τα δεδομένα που διαβιβάσθηκαν από το κεντρικό σύστημα ETIAS και οι ονομασίες των συνοριακών αρχών και των αρχών μετανάστευσης που εισήγαγαν και ανέκτησαν τα δεδομένα.

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές τηρούν αρχεία για τα δεόντως εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού που εισήγαγαν και ανέκτησαν τα δεδομένα.

4.   Τα εν λόγω αρχεία καταχωρίσεων μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την παρακολούθηση του παραδεκτού της επεξεργασίας δεδομένων και για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων. Τα αρχεία καταχωρίσεων προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Διαγράφονται ένα έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας διατήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 54, εφόσον δεν είναι αναγκαία για διαδικασία ελέγχου που έχει ήδη κινηθεί.

Ο eu-LISA και οι εθνικές μονάδες ETIAS καθιστούν τα αρχεία καταχωρίσεων διαθέσιμα στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές κατόπιν αιτήματος.

Άρθρο 70

Τήρηση αρχείων καταχωρίσεων για αιτήματα αναζήτησης δεδομένων με σκοπό την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων

1.   Ο eu-LISA τηρεί αρχεία καταχωρίσεων με όλες τις εργασίες επεξεργασίας δεδομένων στο κεντρικό σύστημα ETIAS σχετικά με την πρόσβαση από κεντρικά σημεία πρόσβασης που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 2. Στα εν λόγω αρχεία καταχωρίσεων εμφαίνονται η ημερομηνία και η ώρα κάθε εργασίας, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα, τα δεδομένα που διαβιβάσθηκαν από το κεντρικό σύστημα ETIAS και το ονοματεπώνυμο των εξουσιοδοτημένων μελών του προσωπικού των κεντρικών σημείων πρόσβασης που εισήγαγαν ή ανέκτησαν τα δεδομένα.

2.   Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπόλ τηρούν αρχεία καταχωρίσεων με όλες τις εργασίες επεξεργασίας δεδομένων που εκτελούνται στο κεντρικό σύστημα ETIAS και οι οποίες προκύπτουν από αιτήματα για αναζήτηση δεδομένων ή από πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS για τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

3.   Στα αρχεία καταχωρίσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 εμφαίνονται:

α)

ο ακριβής σκοπός του αιτήματος αναζήτησης ή πρόσβασης στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης και, όσον αφορά την Ευρωπόλ, ο ακριβής σκοπός του αιτήματος για αναζήτηση,

β)

η ληφθείσα απόφαση όσον αφορά το παραδεκτό του αιτήματος,

γ)

τα στοιχεία του εθνικού φακέλου,

δ)

η ημερομηνία και η ακριβής ώρα του αιτήματος πρόσβασης εκ μέρους του κεντρικού σημείου πρόσβασης προς το κεντρικό σύστημα ETIAS,

ε)

κατά περίπτωση, η χρήση της διαδικασίας επείγοντος που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 4 και το αποτέλεσμα της εκ των υστέρων επαλήθευσης,

στ)

ποια από τα δεδομένα ή ποιο από τα σύνολα δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφοι 2 και 3 έχουν χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση και

ζ)

σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794, τα στοιχεία ταυτότητας του υπαλλήλου που διενήργησε την έρευνα και του υπαλλήλου που διέταξε την έρευνα ή τη διαβίβαση δεδομένων.

4.   Τα αρχεία καταχωρίσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο του παραδεκτού του αιτήματος, την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων. Τα αρχεία καταχωρίσεων προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Διαγράφονται ένα έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας διατήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 54, εφόσον δεν είναι αναγκαία για διαδικασία ελέγχου που έχει ήδη κινηθεί. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων και της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων έχουν, εφόσον το ζητήσουν, πρόσβαση στα αρχεία καταχωρίσεων για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Η αρχή που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο του παραδεκτού του αιτήματος έχει επίσης πρόσβαση στα αρχεία καταχωρίσεων για αυτόν τον σκοπό. Πέρα από τους ανωτέρω λόγους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απαλείφονται τόσο από όλα τα εθνικά όσο και από τα αρχεία της Ευρωπόλ μετά την παρέλευση ενός μήνα, σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά δεν είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας για την οποία ζητήθηκαν τα δεδομένα από το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή από την Ευρωπόλ. Μόνο τα αρχεία καταχωρίσεων που περιλαμβάνουν δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 92.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Άρθρο 71

Ενημέρωση του ευρέος κοινού

Αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, η κεντρική μονάδα ETIAS παρέχει στο ευρύ κοινό όλες τις σχετικές πληροφορίες για την αίτηση για άδεια ταξιδιού. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στον δημόσιο δικτυακό τόπο και περιλαμβάνουν:

α)

τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης για άδεια ταξιδιού,

β)

πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο και την εφαρμογή για φορητές συσκευές από όπου είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης,

γ)

πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης από άλλο πρόσωπο ή ενδιάμεσο εμπορικό οργανισμό,

δ)

πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα καταγγελίας καταχρήσεων από ενδιάμεσους εμπορικούς οργανισμούς, χρησιμοποιώντας το έντυπο του άρθρου 15 παράγραφος 5,

ε)

τις προθεσμίες για τη λήψη απόφασης επί αίτησης που προβλέπονται στο άρθρο 32,

στ)

το γεγονός ότι μια άδεια ταξιδιού συνδέεται με το ταξιδιωτικό έγγραφο που αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης και ότι, συνεπώς, η λήξη ισχύος ή κάθε τροποποίηση του ταξιδιωτικού εγγράφου θα επιφέρουν την ακυρότητα ή τη μη αναγνώριση της άδειας ταξιδιού κατά τη διέλευση των συνόρων,

ζ)

το γεγονός ότι οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι για το γνήσιο, την πληρότητα, την ορθότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων που υποβάλλουν και για το αληθές και την αξιοπιστία των δηλώσεών τους,

η)

το γεγονός ότι αποφάσεις επί των αιτήσεων πρέπει να κοινοποιούνται στον αιτούντα και όταν απορρίπτεται αίτηση για άδεια ταξιδιού ότι οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει να αναφέρουν τους λόγους της απόρριψης και ότι οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν έχουν δικαίωμα προσφυγής, μαζί με πληροφορίες για την ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση προσφυγής, που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για την αρμόδια αρχή καθώς και την προθεσμία κατάθεσης της προσφυγής,

θ)

το γεγονός ότι οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στην κεντρική μονάδα ETIAS αναφέροντας ότι ο σκοπός του ταξιδιού τους αφορά ανθρωπιστικούς λόγους ή συνδέεται με διεθνείς υποχρεώσεις και τις σχετικές προϋποθέσεις και διαδικασίες,

ι)

τις προϋποθέσεις εισόδου που καθορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 και το γεγονός ότι η βραχεία παραμονή μπορεί μόνον να έχει διάρκεια που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, με εξαίρεση των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι επωφελούνται από ευνοϊκότερες διατάξεις διμερούς συμφωνίας που προϋπάρχει της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν,

ια)

το γεγονός ότι η απλή κατοχή άδειας ταξιδιού δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου,

ιβ)

το γεγονός ότι οι συνοριακές αρχές μπορούν να ζητούν δικαιολογητικά έγγραφα στα εξωτερικά σύνορα προκειμένου να ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων εισόδου,

ιγ)

το γεγονός ότι η κατοχή έγκυρης άδειας ταξιδιού αποτελεί προϋπόθεση για την παραμονή, η οποία πρέπει να πληρούται καθ’ όλη τη διάρκεια της βραχείας παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών,

ιδ)

σύνδεσμο με τη διαδικτυακή υπηρεσία που μνημονεύεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους υπηκόους τρίτων χωρών να επαληθεύουν ανά πάσα στιγμή την υπολειπόμενη επιτρεπόμενη παραμονή τους,

ιε)

το γεγονός ότι τα δεδομένα που εισάγονται στο σύστημα πληροφοριών ETIAS χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνόρων, μεταξύ άλλων και για ελέγχους στις βάσεις δεδομένων, καθώς και ότι στα δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο X,

ιστ)

το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων,

ιζ)

τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 45/2001, (ΕΕ) 2016/679 και (ΕΕ) 2016/794 και της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680,

ιη)

τη δυνατότητα για τους ταξιδιώτες να λαμβάνουν στήριξη όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ).

Άρθρο 72

Ανταλλαγή πληροφοριών

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την κεντρική μονάδα ETIAS και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των προξενείων τους στις σχετικές τρίτες χώρες, συνοδεύουν την έναρξη της λειτουργίας του ETIAS με ενημερωτική εκστρατεία, με στόχο την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σχετικά με την υποχρέωση που υπέχουν να είναι αμφότεροι κάτοχοι έγκυρης άδειας ταξιδιού για τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα και καθ’ όλη τη διάρκεια βραχείας παραμονής στην επικράτεια κρατών μελών.

Η ενημερωτική αυτή εκστρατεία διεξάγεται τακτικά και σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες των χωρών των οποίων οι υπήκοοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 73

Αρμοδιότητες του eu-LISA κατά το στάδιο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης

1.   Το κεντρικό σύστημα ETIAS φιλοξενείται από τον eu-LISA στις τεχνικές εγκαταστάσεις του και παρέχει τις λειτουργίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τους όρους ασφάλειας, διαθεσιμότητας, ποιότητας και ταχύτητας που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 74 παράγραφος 1.

2.   Οι υποδομές που υποστηρίζουν το δημόσιο δικτυακό τόπο, την εφαρμογή για φορητές συσκευές, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την υπηρεσία ασφαλούς λογαριασμού, το εργαλείο επαλήθευσης για τους αιτούντες, το εργαλείο συγκατάθεσης για τους αιτούντες, το εργαλείο αξιολόγησης για τον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS, την πύλη μεταφορέων, τη διαδικτυακή υπηρεσία, το λογισμικό για την επεξεργασία των αιτήσεων, το κεντρικό αποθετήριο δεδομένων και τις τεχνικές λύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 8 φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις του eu-LISA ή σε εγκαταστάσεις της Επιτροπής. Αυτές οι υποδομές είναι γεωγραφικά κατανεμημένες ώστε να παρέχουν τις λειτουργίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τους όρους ασφάλειας, προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων, διαθεσιμότητας, ποιότητας και ταχύτητας δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 74 παράγραφος 1. Ο κατάλογος επιτήρησης ETIAS φιλοξενείται σε δικτυακό τόπο του eu-LISA.

3.   Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την τεχνική ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών ETIAS, για οποιεσδήποτε ενέργειες τεχνικής ανάπτυξης απαιτούνται για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ETIAS και των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 11 και για τη διευκόλυνση της αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ σύμφωνα με το άρθρο 12.

Ο eu-LISA προσδιορίζει τον σχεδιασμό της φυσικής αρχιτεκτονικής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής επικοινωνίας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές και την εξέλιξή τους και τις NUI. Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής. Ο eu-LISA εφαρμόζει επίσης τις ενδεχόμενες αναγκαίες προσαρμογές στο ΣΕΕ, το SIS, το Eurodac ή το VIS, οι οποίες προκύπτουν από την επίτευξη διαλειτουργικότητας με το ETIAS.

Ο eu-LISA αναπτύσσει και υλοποιεί το κεντρικό σύστημα ETIAS, συμπεριλαμβανομένων του καταλόγου επιτήρησης ETIAS, των NUI και της υποδομής επικοινωνίας, το συντομότερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και την έγκριση από την Επιτροπή:

α)

των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 16 παράγραφος 10, στο άρθρο 17 παράγραφος 9, στο άρθρο 31, στο άρθρο 35 παράγραφος 7, στο άρθρο 45 παράγραφος 2, στο άρθρο 54 παράγραφος 2, στο άρθρο 74 παράγραφος 5, στο άρθρο 84 παράγραφος 2 και στο άρθρο 92 παράγραφος 8 και

β)

των μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2 και τα οποία είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και την τεχνική εφαρμογή του κεντρικού συστήματος ETIAS, των NUI, της υποδομής επικοινωνίας και της πύλης μεταφορέων, ιδίως δε των εκτελεστικών πράξεων για:

i)

την πρόσβαση σε δεδομένα, σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως 29 και τα άρθρα 33 έως 53,

ii)

την τροποποίηση, διαγραφή και πρόωρη διαγραφή δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 55,

iii)

την τήρηση αρχείων και την πρόσβαση σε αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 45 και το άρθρο 69,

iv)

τις απαιτήσεις επιδόσεων,

v)

τις προδιαγραφές των τεχνικών λύσεων για τη σύνδεση των κεντρικών σημείων πρόσβασης σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 53.

Η ανάπτυξη συνίσταται στην εκπόνηση και εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, τη διεξαγωγή δοκιμών και τον συνολικό συντονισμό του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, στα καθήκοντα του eu-LISA συμπεριλαμβάνονται επίσης τα εξής:

α)

διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου ως προς την ασφάλεια,

β)

τήρηση των αρχών της ιδιωτικότητας εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης του ETIAS και

γ)

διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου ως προς την ασφάλεια όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα του ETIAS με τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και τα δεδομένα της Ευρωπόλ που αναφέρονται στο άρθρο 11.

4.   Κατά τη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης, συστήνεται συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος αποτελούμενο από 10 το πολύ μέλη. Αποτελείται από έξι μέλη διορισμένα από το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA μεταξύ των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του, τον πρόεδρο της συμβουλευτικής ομάδας ΣΕΕ-ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 91, ένα μέλος που εκπροσωπεί τον eu-LISA και διορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή του, ένα μέλος που εκπροσωπεί τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και διορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή του, καθώς και ένα μέλος που διορίζεται από την Επιτροπή. Τα μέλη που διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA εκλέγονται μόνον από τα κράτη μέλη που δεσμεύονται πλήρως δυνάμει του δικαίου της Ένωσης από τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν την ανάπτυξη, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη χρήση όλων των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο eu-LISA και τα οποία θα συμμετάσχουν στο ETIAS. Το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος συνέρχεται τακτικά και τουλάχιστον τρεις φορές ανά τρίμηνο. Διασφαλίζει την κατάλληλη διαχείριση του σταδίου σχεδιασμού και ανάπτυξης του ETIAS. Το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος υποβάλλει γραπτές εκθέσεις κάθε μήνα στο διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA σχετικά με την πρόοδο του έργου. Δεν έχει εξουσία λήψης αποφάσεων ούτε εντολή να εκπροσωπεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του eu-LISA.

5.   Το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου διαχείρισης προγράμματος, ο οποίος περιλαμβάνει ειδικότερα κανόνες σχετικά με:

α)

την προεδρία,

β)

τους τόπους συνεδριάσεων,

γ)

την προετοιμασία των συνεδριάσεων,

δ)

τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στις συνεδριάσεις,

ε)

σχέδια επικοινωνίας ώστε να διασφαλίζεται πλήρης ενημέρωση σε μη συμμετέχοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του eu-LISA.

Η προεδρία ασκείται από κράτος μέλος το οποίο δεσμεύεται πλήρως δυνάμει του δικαίου της Ένωσης από τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν την ανάπτυξη, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη χρήση όλων των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο eu-LISA.

Όλα τα έξοδα ταξιδιού και παραμονής που πραγματοποιούνται από τα μέλη του συμβουλίου διαχείρισης προγράμματος καταβάλλονται από τον eu-LISA. Το άρθρο 10 του εσωτερικού κανονισμού του eu-LISA εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών. Για τη γραμματεία του συμβουλίου διαχείρισης προγράμματος μεριμνά ο eu-LISA.

Η συμβουλευτική ομάδα ΣΕΕ-ETIAS συνεδριάζει τακτικά μέχρι την έναρξη των εργασιών του ETIAS. Υποβάλλει έκθεση ύστερα από κάθε συνεδρίαση στο συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος. Παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την υποστήριξη των καθηκόντων του συμβουλίου διαχείρισης προγράμματος και παρακολουθεί το επίπεδο της προετοιμασίας των κρατών μελών.

Άρθρο 74

Αρμοδιότητες του eu-LISA μετά την έναρξη λειτουργίας του ETIAS

1.   Μετά την έναρξη λειτουργίας του ETIAS, ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την τεχνική διαχείριση του κεντρικού συστήματος ETIAS και των NUI. Είναι επίσης υπεύθυνος για όλες τις τεχνικές δοκιμές που απαιτούνται για την κατάρτιση και επικαιροποίηση των κανόνων διαλογής ETIAS. Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ότι χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, με την επιφύλαξη ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ο eu-LISA είναι επίσης υπεύθυνος για την τεχνική διαχείριση της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ETIAS και των NUI, καθώς και για τον δημόσιο δικτυακό τόπο, την εφαρμογή για φορητές συσκευές, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την υπηρεσία ασφαλούς λογαριασμού, το εργαλείο επαλήθευσης για τους αιτούντες, το εργαλείο συγκατάθεσης για τους αιτούντες, το εργαλείο αξιολόγησης για τον κατάλογο επιτήρησης ETIAS, την πύλη μεταφορέων, τη διαδικτυακή υπηρεσία, το λογισμικό για την επεξεργασία των αιτήσεων και το κεντρικό αποθετήριο δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 6.

Η τεχνική διαχείριση του ETIAS περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών ETIAS επί εικοσιτετραώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, ειδικότερα όσον αφορά τη συντήρηση και τις τεχνικές αναβαθμίσεις που απαιτούνται ώστε το σύστημα να λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό τεχνικής αρτιότητας, ιδίως όσον αφορά τον χρόνο απόκρισης κατά την αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (43), ο eu-LISA εφαρμόζει τους δέοντες κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου ή άλλη ισοδύναμη υποχρέωση εχεμύθειας στο σύνολο του προσωπικού του που οφείλει να χειρίζεται δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και αφού το εν λόγω προσωπικό παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του ή να απασχολείται στη συγκεκριμένη θέση εργασίας ή μετά τον τερματισμό των δραστηριοτήτων του.

3.   Όταν ο eu-LISA συνεργάζεται με εξωτερικούς αναδόχους σε καθήκοντα σχετιζόμενα με το ETIAS, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις δραστηριότητες των αναδόχων για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων.

4.   Ο eu-LISA εκτελεί επίσης καθήκοντα σχετικά με την παροχή κατάρτισης για την τεχνική χρήση του συστήματος πληροφοριών ETIAS.

5.   Ο eu-LISA αναπτύσσει και διατηρεί μηχανισμό και διαδικασίες για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων των δεδομένων στο κεντρικό σύστημα ETIAS και υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στα κράτη μέλη και στην κεντρική μονάδα ETIAS. Ο eu-LISA υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή σχετικά με τα ζητήματα που ανακύπτουν. Η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων ορίζει και αναπτύσσει τον εν λόγω μηχανισμό, τις διαδικασίες και τις κατάλληλες απαιτήσεις συμμόρφωσης των δεδομένων ως προς την ποιότητα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2.

Άρθρο 75

Αρμοδιότητες του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

1.   Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής είναι υπεύθυνος για:

α)

τη σύσταση και τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας ETIAS και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ασφαλή διαχείριση των αποθηκευμένων στο ETIAS δεδομένων,

β)

την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των αιτήσεων και

γ)

τους κανόνες διαλογής ETIAS.

2.   Πριν εξουσιοδοτηθεί για την επεξεργασία δεδομένων που είναι καταγεγραμμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS, το προσωπικό της κεντρικής μονάδας ETIAS που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο κεντρικό σύστημα ETIAS λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση για την ασφάλεια των δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως δε την προστασία των δεδομένων. Επίσης, συμμετέχει σε κατάρτιση που προσφέρει ο eu-LISA σχετικά με την τεχνική χρήση του συστήματος πληροφοριών ETIAS και την ποιότητα των δεδομένων.

Άρθρο 76

Αρμοδιότητες των κρατών μελών

1.   Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για:

α)

τη σύνδεση με την NUI,

β)

την οργάνωση, τη διαχείριση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των εθνικών μονάδων ETIAS για την εξέταση και τη χειροκίνητη επεξεργασία αιτήσεων για άδεια ταξιδιού στις περιπτώσεις που από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία έχει προκύψει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26,

γ)

την οργάνωση κεντρικών σημείων πρόσβασης και τη σύνδεσή τους με την NUI για τον σκοπό της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων,

δ)

τη διαχείριση και τις λεπτομέρειες πρόσβασης στο σύστημα πληροφοριών ETIAS του δεόντως εξουσιοδοτημένου προσωπικού των αρμόδιων εθνικών αρχών, βάσει του παρόντος κανονισμού, και την κατάρτιση και τακτική επικαιροποίηση καταλόγου του εν λόγω προσωπικού και των προσόντων του,

ε)

τη σύσταση και τη λειτουργία των εθνικών μονάδων ETIAS,

στ)

την εισαγωγή δεδομένων στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS σχετικά με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3 και

ζ)

τη διασφάλιση ότι κάθε μία από τις αρχές του που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα πληροφοριών ETIAS λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα συμμόρφωσής της με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ασφάλειας των δεδομένων.

2.   Κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες για πραγματοποίηση αναζήτησης στο κεντρικό σύστημα ETIAS στα εξωτερικά σύνορα.

3.   Πριν εξουσιοδοτηθεί για την επεξεργασία δεδομένων που είναι καταγεγραμμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS, το προσωπικό των εθνικών μονάδων ETIAS που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα πληροφοριών ETIAS λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση για την ασφάλεια των δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως δε την προστασία των δεδομένων.

Επίσης, συμμετέχουν σε καταρτίσεις που προσφέρει ο eu-LISA σχετικά με την τεχνική χρήση του συστήματος πληροφοριών ETIAS και την ποιότητα των δεδομένων.

Άρθρο 77

Υποχρεώσεις της Ευρωπόλ

1.   Η Ευρωπόλ διασφαλίζει την επεξεργασία των αναζητήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ι) και στο άρθρο 20 παράγραφος 4. Προσαρμόζει αναλόγως το σύστημα πληροφοριών της.

2.   Η Ευρωπόλ αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όσον αφορά τον κατάλογο επιτήρησης όπως ορίζει το άρθρο 35 παράγραφος 1 και το άρθρο 35 παράγραφοι 3 έως 6.

3.   Η Ευρωπόλ είναι υπεύθυνη για την παροχή αιτιολογημένης γνωμοδότησης όποτε ζητείται η γνώμη της σύμφωνα με το άρθρο 29.

4.   Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2, η Ευρωπόλ είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή δεδομένων στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS σχετικά με τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις, οι οποίες λαμβάνονται από την Ευρωπόλ.

5.   Πριν εξουσιοδοτηθεί για την ανάληψη των καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 34 και 35, το προσωπικό της Ευρωπόλ λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση για την ασφάλεια των δεδομένων και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως της προστασίας των δεδομένων. Επίσης, συμμετέχουν σε κατάρτιση που προσφέρει ο eu-LISA σχετικά με την τεχνική χρήση του συστήματος πληροφοριών ETIAS και την ποιότητα των δεδομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 78

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011:

«Άρθρο 5β

Καθήκοντα σχετικά με το ETIAS

Σχετικά με το ETIAS, ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από το άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1) .

Άρθρο 79

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014

Στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α.   Κατά το στάδιο ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) τα κράτη μέλη λαμβάνουν συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 96,5 εκατομμυρίων EUR επιπλέον της βασικής τους χρηματοδότησης και τη διαθέτουν εξολοκλήρου για το ETIAS, με στόχο τη διασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής ανάπτυξής του σύμφωνα με την εφαρμογή του κεντρικού συστήματος ETIAS, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2).

Άρθρο 80

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

να διαθέτουν έγκυρη θεώρηση, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου (*3) ή έγκυρη άδεια ταξιδιού, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*4), εκτός εάν διαθέτουν έγκυρο τίτλο διαμονής ή έγκυρη θεώρηση μακράς διαρκείας.

(*3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1)."

(*4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1).»."

β)

προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Για μια μεταβατική περίοδο όπως θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, η χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) είναι προαιρετική και η υποχρέωση κατοχής έγκυρης άδειας ταξιδιού όπως αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση κατοχής άδειας ταξιδιού κατά τη διέλευσή τους από τα εξωτερικά σύνορα σχετικά με την υποχρέωση να διαθέτουν έγκυρη άδεια ταξιδιού μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Για αυτόν τον σκοπό, τα κράτη μέλη διανέμουν κοινό φυλλάδιο σε αυτήν την κατηγορία ταξιδιωτών όπως αναφέρεται στο άρθρο 83 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, οι συνοριακές αρχές επιτρέπουν κατ’ εξαίρεση στους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση κατοχής άδειας ταξιδιού και οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι άδειας ταξιδιού να διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα όταν πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, υπό τον όρο ότι διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών για πρώτη φορά από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 83 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240. Οι συνοριακές αρχές ενημερώνουν τους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με την υποχρέωση να είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ταξιδιού σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Προς τούτο, οι συνοριακές αρχές διανέμουν στους ταξιδιώτες αυτούς κοινό φυλλάδιο όπως αναφέρεται στο άρθρο 83 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 με το οποίο ενημερώνονται ότι επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα ενώ δεν πληρούν την υποχρέωση να έχουν στην κατοχή τους έγκυρη άδεια ταξιδιού και τους παρέχει εξήγηση της εν λόγω υποχρέωσης.».

2)

Το άρθρο 8 παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)

εξακρίβωση ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει έγγραφο έγκυρο για τη διέλευση των συνόρων το οποίο δεν έχει λήξει και ότι το έγγραφο αυτό συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από την αναγκαία θεώρηση, άδεια ταξιδιού ή τίτλο διαμονής.»,

β)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

«βα)

εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει την άδεια ταξιδιού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, ο διεξοδικός έλεγχος κατά την είσοδο περιλαμβάνει επίσης εξακρίβωση της γνησιότητας, της εγκυρότητας και της κατάστασης της άδειας ταξιδιού και, κατά περίπτωση, της ταυτότητας του κατόχου της άδειας ταξιδιού, με αναζήτηση στο ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 . Όταν είναι τεχνικά αδύνατη η διενέργεια της αναζήτησης ή η εκτέλεση της έρευνας που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, εφαρμόζεται το άρθρο 48 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.».

3)

Στο παράρτημα V μέρος Β, στο ενιαίο έντυπο άρνησης εισόδου στα σύνορα, το τμήμα Γ) στον κατάλογο των λόγων άρνησης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Γ)

δεν διαθέτει έγκυρη θεώρηση, άδεια ταξιδιού ή τίτλο διαμονής.».

Άρθρο 81

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ιζα)

εκπλήρωση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240 (*5) και εξασφάλιση της σύστασης και της λειτουργίας της κεντρικής μονάδας ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού.

(*5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1).»."

2)

Στο κεφάλαιο II, προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

«Τμήμα 5

ETIAS

Άρθρο 33α

Σύσταση της κεντρικής μονάδας ETIAS

1.   Συστήνεται κεντρική μονάδα ETIAS.

2.   Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής διασφαλίζει τη σύσταση και τη λειτουργία κεντρικής μονάδας ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*6).

(*6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1).»."

Άρθρο 82

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226

Στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5.   Η χρηματοδότηση που πρέπει να κινητοποιηθεί από το συνολικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 για την κάλυψη των δαπανών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου εκτελείται με έμμεση διαχείριση όταν πρόκειται για δαπάνες του eu-LISA και με επιμερισμένη διαχείριση όταν πρόκειται για δαπάνες των κρατών μελών.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 83

Μεταβατική περίοδος και μεταβατικά μέτρα

1.   Για περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ETIAS, η χρήση του ETIAS είναι προαιρετική και η υποχρέωση κατοχής έγκυρης άδειας ταξιδιού δεν ισχύει. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 89 για την παράταση της περιόδου για έξι επιπλέον μήνες κατ’ ανώτατο όριο, με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης.

2.   Κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση κατοχής άδειας ταξιδιού κατά τη διέλευσή τους από τα εξωτερικά σύνορα σχετικά με την υποχρέωση να διαθέτουν έγκυρη άδεια ταξιδιού μετά τη λήξη της εξάμηνης περιόδου. Για αυτόν τον σκοπό, τα κράτη μέλη διανέμουν ένα κοινό φυλλάδιο σε αυτήν την κατηγορία ταξιδιωτών. Το φυλλάδιο διατίθεται επίσης στα προξενεία των κρατών μελών στις χώρες των οποίων οι υπήκοοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

3.   Μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύει περίοδος χάριτος διάρκειας έξι μηνών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, ισχύει η υποχρέωση κατοχής έγκυρης άδειας ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, οι συνοριακές αρχές επιτρέπουν κατ’ εξαίρεση στους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση κατοχής άδειας ταξιδιού και οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι άδειας ταξιδιού να διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα όταν πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, υπό την προϋπόθεση ότι διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών για πρώτη φορά από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι συνοριακές αρχές ενημερώνουν τους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με την υποχρέωση να είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ταξιδιού σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399. Προς τούτο, οι συνοριακές αρχές διανέμουν στους ταξιδιώτες αυτούς κοινό φυλλάδιο με το οποίο ενημερώνονται ότι επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα ενώ δεν πληρούν την υποχρέωση να έχουν στην κατοχή τους έγκυρη άδεια ταξιδιού και τους παρέχει εξήγηση της εν λόγω υποχρέωσης. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 89 του παρόντος κανονισμού για την παράταση της εν λόγω περιόδου κατ’ ανώτατο όριο για έξι επιπλέον μήνες.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος δεν λαμβάνονται υπόψη οι είσοδοι στην επικράτεια των κρατών μελών που δεν χρησιμοποιούν το ΣΕΕ.

4.   Η Επιτροπή εκπονεί μέσω εκτελεστικών πράξεων τα δύο κοινά ενημερωτικά φυλλάδια που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, που περιέχουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 71. Τα φυλλάδια είναι σαφή και απλά και διαθέσιμα σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες κάθε χώρας της οποίας οι υπήκοοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2.

5.   Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το σύστημα πληροφοριών ETIAS απαντά στην αναζήτηση του μεταφορέα που αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2, παρέχοντας στους μεταφορείς απάντηση «OK». Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η απάντηση που αποστέλλει το σύστημα πληροφοριών ETIAS στην αναζήτηση των μεταφορέων λαμβάνει υπόψη αν ο υπήκοος τρίτης χώρας διασχίζει τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών για πρώτη φορά από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 84

Χρήση δεδομένων για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών

1.   Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής, του eu-LISA και της κεντρικής μονάδας του ETIAS έχει πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και κατάρτισης στατιστικών, χωρίς να επιτρέπεται η ατομική ταυτοποίηση και σύμφωνα με τις διασφαλίσεις περί αποφυγής διακρίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14:

α)

πληροφορίες για την κατάσταση της αίτησης,

β)

ιθαγένειες, φύλο και έτος γέννησης του αιτούντος,

γ)

χώρα διαμονής,

δ)

βαθμό εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια ή καμία),

ε)

τρέχον επάγγελμα (κατηγορία απασχόλησης),

στ)

το είδος του ταξιδιωτικού εγγράφου και τον κωδικό τριών γραμμάτων της χώρας έκδοσης,

ζ)

τον τύπο άδειας ταξιδιού και, για άδεια ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος όπως αναφέρεται στο άρθρο 44, αναφορά στο ή στα κράτη μέλη έκδοσης της άδειας ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος,

η)

την περίοδο ισχύος της άδειας ταξιδιού και

θ)

τους λόγους απόρριψης, ανάκλησης ή ακύρωσης άδειας ταξιδιού.

2.   Για τον σκοπό της παραγράφου 1, ο eu-LISA καταρτίζει, εφαρμόζει και φιλοξενεί στις τεχνικές εγκαταστάσεις του κεντρικό αποθετήριο για τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το οποίο δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των ατόμων αλλά θα επέτρεπε στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να αποκτούν εξατομικευμένες εκθέσεις και στατιστικές με στόχο τη βελτίωση της αξιολόγησης του κινδύνου για την ασφάλεια, του κινδύνου παράνομης μετανάστευσης και του υψηλού επιδημικού κινδύνου, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των συνοριακών ελέγχων, να υποβοηθούνται η κεντρική μονάδα ETIAS και οι εθνικές μονάδες ETIAS κατά την επεξεργασία των αιτήσεων για άδεια ταξιδιού και να υποστηριχθεί η χάραξη ενωσιακής μεταναστευτικής πολιτικής βάσει αντικειμενικών δεδομένων. Το αποθετήριο περιέχει επίσης καθημερινά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Η πρόσβαση στο κεντρικό αποθετήριο παρέχεται μέσω ασφαλούς πρόσβασης μέσω του TESTA με έλεγχο πρόσβασης και ειδικά προφίλ χρήστη, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και των στατιστικών.

Η Επιτροπή θεσπίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου και τους κανόνες προστασίας δεδομένων και ασφαλείας που ισχύουν για το αποθετήριο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2.

3.   Οι διαδικασίες που θεσπίζονται από τον eu-LISA για να παρακολουθούνται η ανάπτυξη και η λειτουργία του συστήματος πληροφοριών ETIAS οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 περιλαμβάνουν τη δυνατότητα παραγωγής τακτικών στατιστικών για τη διασφάλιση της εν λόγω παρακολούθησης.

4.   Κάθε τρίμηνο, ο eu-LISA δημοσιεύει στατιστικές σχετικά με το σύστημα πληροφοριών ETIAS, οι οποίες καταδεικνύουν ιδίως τον αριθμό και την ιθαγένεια των αιτούντων των οποίων η αίτηση για άδεια ταξιδιού εκδόθηκε ή απορρίφθηκε, συμπεριλαμβανομένων των λόγων απόρριψης, και των υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η άδεια ταξιδιού ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε.

5.   Στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζονται στατιστικές σε ετήσια έκθεση για το συγκεκριμένο έτος. Η εν λόγω έκθεση δημοσιεύεται και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και στις εθνικές εποπτικές αρχές.

6.   Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο eu-LISA παρέχει στατιστικές για συγκεκριμένες πτυχές που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις στατιστικές σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Άρθρο 85

Δαπάνες

1.   Οι δαπάνες για την ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών ETIAS, την ενσωμάτωση των υφιστάμενων εθνικών συνοριακών υποδομών και τη σύνδεση στην NUI, για τη φιλοξενία της NUI και για τη σύσταση της κεντρικής μονάδας ETIAS και των εθνικών μονάδων ETIAS καλύπτονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Ο eu-LISA δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο αύξησης των δαπανών και διασφαλίζει επαρκή παρακολούθηση των αναδόχων.

2.   Οι δαπάνες λειτουργίας του ETIAS καλύπτονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος πληροφοριών ETIAS, καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες της NUI· οι δαπάνες λειτουργίας της κεντρικής μονάδας ETIAS και το κόστος που έχουν το προσωπικό και ο τεχνικός εξοπλισμός (υλικό και λογισμικό) που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων των εθνικών μονάδων ETIAS, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης που προκύπτουν σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2 και 8.

Εξαιρούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

α)

γραφείο διαχείρισης έργου των κρατών μελών (συνεδριάσεις, αποστολές, γραφεία),

β)

φιλοξενία εθνικών συστημάτων ΤΠ (χώρος, εφαρμογή, ηλεκτρική ενέργεια, ψύξη),

γ)

λειτουργία εθνικών συστημάτων ΤΠ (φορείς εκμετάλλευσης και συμβάσεις υποστήριξης),

δ)

σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή, λειτουργία και συντήρηση εθνικών δικτύων επικοινωνίας.

3.   Οι δαπάνες της λειτουργίας του ETIAS περιλαμβάνουν επίσης χρηματοδοτική στήριξη προς τα κράτη μέλη για τα προκύπτοντα έξοδα από την προσαρμογή και την αυτοματοποίηση των συνοριακών ελέγχων για την εφαρμογή του ETIAS. Το συνολικό ποσόν της εν λόγω χρηματοδοτικής στήριξης περιορίζεται σε κατ’ ανώτατο όριο 15 εκατομμύρια EUR για το πρώτο έτος λειτουργίας, κατ’ ανώτατο όριο 25 εκατομμύρια EUR για το δεύτερο έτος λειτουργίας και κατ’ ανώτατο όριο 50 εκατομμύρια EUR ετησίως για τα επακόλουθα έτη λειτουργίας. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89 για τον περαιτέρω καθορισμό της χρηματοδοτικής αυτής στήριξης.

4.   Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο eu-LISA και η Ευρωπόλ λαμβάνουν κατάλληλη επιπρόσθετη χρηματοδότηση και το αναγκαίο προσωπικό για την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

5.   Η χρηματοδότηση που πρέπει να κινητοποιηθεί από το συνολικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 για την κάλυψη των δαπανών εκτέλεσης του παρόντος κανονισμού που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου εκτελείται με έμμεση διαχείριση όταν πρόκειται για δαπάνες του eu-LISA και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και με επιμερισμένη διαχείριση όταν πρόκειται για δαπάνες των κρατών μελών.

Άρθρο 86

Έσοδα

Τα έσοδα που προκύπτουν από το ETIAS συνιστούν εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (44). Διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του ETIAS. Τα τυχόν έσοδα που απομένουν μετά την κάλυψη αυτών των δαπανών εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Άρθρο 87

Κοινοποιήσεις

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την αναφερόμενη στο άρθρο 57 αρχή η οποία θεωρείται υπεύθυνη επεξεργασίας.

2.   Η κεντρική μονάδα ETIAS και τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στον eu-LISA τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 13 και έχουν πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών ETIAS.

Τρεις μήνες από τη θέση σε λειτουργία του ETIAS, σύμφωνα με το άρθρο 88, ο eu-LISA δημοσιεύει ενοποιημένο κατάλογο των εν λόγω αρχών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή και στον eu-LISA οποιαδήποτε αλλαγή των εν λόγω αρχών χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση που υπάρχουν σχετικές αλλαγές, ο eu-LISA δημοσιεύει μια φορά τον χρόνο ενημερωμένη και ενοποιημένη έκδοση των εν λόγω πληροφοριών. Ο eu-LISA διατηρεί δημόσιο διαδικτυακό χώρο οποίος ενημερώνεται συνεχώς και περιλαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στον eu-LISA τις εντεταλμένες αρχές τους και τα κεντρικά τους σημεία πρόσβασης που αναφέρονται στο άρθρο 50 και γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση οποιαδήποτε σχετική αλλαγή.

4.   Ο eu-LISA ενημερώνει την Επιτροπή για την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμής που αναφέρεται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές αλλάξουν, η Επιτροπή δημοσιεύει μια φορά τον χρόνο ενημερωμένη και ενοποιημένη έκδοση των εν λόγω πληροφοριών. Η Επιτροπή διατηρεί δημόσιο διαδικτυακό χώρο οποίος ενημερώνεται συνεχώς και περιλαμβάνει τις πληροφορίες.

Άρθρο 88

Έναρξη της λειτουργίας

1.   Η Επιτροπή καθορίζει την ημερομηνία από την οποία θα αρχίσει να λειτουργεί το ETIAS, αφού έχουν πληρωθεί οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

έχουν τεθεί σε ισχύ οι αναγκαίες τροποποιήσεις των νομικών πράξεων σύστασης των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ των οποίων διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με το σύστημα πληροφοριών ETIAS οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2,

β)

έχει τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός με τον οποίο ανατίθεται στον eu-LISA η λειτουργική διαχείριση του ETIAS,

γ)

έχουν τεθεί σε ισχύ οι αναγκαίες τροποποιήσεις των νομικών πράξεων σύστασης των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 μέσω των οποίων διασφαλίζεται η πρόσβαση της κεντρικής μονάδας ETIAS στις εν λόγω βάσεις δεδομένων,

δ)

έχουν εγκριθεί τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 παράγραφοι 3, 5 και 6, στο άρθρο 18 παράγραφος 4, στο άρθρο 27 παράγραφοι 3 και 5, στο άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 36 παράγραφος 3, στο άρθρο 38 παράγραφος 3, στο άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 45 παράγραφος 3, στο άρθρο 46 παράγραφος 4, στο άρθρο 48 παράγραφος 4, στο άρθρο 59 παράγραφος 4, στο άρθρο 73 παράγραφος 3 στοιχείο β), στο άρθρο 83 παράγραφοι 1, 3 και 4 και στο άρθρο 85 παράγραφος 3,

ε)

έχει διαπιστωθεί από τον eu-LISA η επιτυχής ολοκλήρωση πλήρους δοκιμής του ETIAS,

στ)

ο eu-LISA και η κεντρική μονάδα ETIAS έχουν επικυρώσει τις τεχνικές και νομικές ρυθμίσεις για τη συλλογή και διαβίβαση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 17 στο κεντρικό σύστημα ETIAS και τις έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή,

ζ)

τα κράτη μέλη και η κεντρική μονάδα ETIAS έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα δεδομένα σχετικά με τις διάφορες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφοι 1 και 3.

2.   Η δοκιμή του ETIAS που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) διεξάγεται από τον eu-LISA σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και την κεντρική μονάδα ETIAS.

3.   Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των δοκιμών που διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο ε).

4.   Η απόφαση της Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Τα κράτη μέλη και η κεντρική μονάδα ETIAS αρχίζουν να χρησιμοποιούν το ETIAS από την ημερομηνία που καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 89

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 17 παράγραφοι 3, 5 και 6, στο άρθρο 18 παράγραφος 4, στο άρθρο 27 παράγραφος 3, στο άρθρο 31, στο άρθρο 33 παράγραφος 2, στο άρθρο 36 παράγραφος 4, στο άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 54 παράγραφος 2, στο άρθρο 83 παράγραφοι 1 και 3 και στο άρθρο 85 παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 9 Οκτωβρίου 2018. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 17 παράγραφοι 3, 5 και 6, στο άρθρο 18 παράγραφος 4, στο άρθρο 27 παράγραφος 3, στο άρθρο 31, στο άρθρο 33 παράγραφος 2, στο άρθρο 36 παράγραφος 4, στο άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 54 παράγραφος 2, στο άρθρο 83 παράγραφοι 1 και 3 και στο άρθρο 85 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4, του άρθρου 17 παράγραφοι 3, 5 και 6, του άρθρου 18 παράγραφος 4, του άρθρου 27 παράγραφος 3, του άρθρου 31, του άρθρου 33 παράγραφος 2, του άρθρου 36 παράγραφος 4, του άρθρου 39 παράγραφος 2, του άρθρου 54 παράγραφος 2, του άρθρου 83 παράγραφοι 1 και 3 ή του άρθρου 85 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 90

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Όταν η επιτροπή δεν εκδίδει γνώμη, η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 91

Συμβουλευτική ομάδα

Οι αρμοδιότητες της συμβουλευτικής ομάδας ΣΕΕ του eu-LISA επεκτείνονται στο ETIAS. Αυτή η συμβουλευτική ομάδα ΣΕΕ-ETIAS παρέχει στον eu-LISA εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με το ETIAS, ιδίως στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ετήσιου προγράμματος εργασίας του και της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του.

Άρθρο 92

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.   Ο eu-LISA διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται διαδικασίες για την παρακολούθηση της ανάπτυξης του συστήματος πληροφοριών του ETIAS σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους όσον αφορά τον σχεδιασμό και το κόστος, καθώς και για την παρακολούθηση της λειτουργίας του ETIAS σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους όσον αφορά τα τεχνικά αποτελέσματα, τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών.

2.   Έως τις 10 Απριλίου 2019 και, στη συνέχεια, ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης του συστήματος πληροφοριών του ETIAS, ο eu-LISA υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης του κεντρικού συστήματος ETIAS, των NUI και της υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος ETIAS και των NUI. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες που προκύπτουν και πληροφορίες σχετικά με τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν το συνολικό κόστος του συστήματος που βαρύνει τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 85.

Έως τις 10 Απριλίου 2019 και, στη συνέχεια, ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης του συστήματος πληροφοριών ETIAS, η Ευρωπόλ και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής υποβάλλουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πορεία της προετοιμασίας για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού η οποία περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες που προκύπτουν και πληροφορίες σχετικά με οποιονδήποτε κίνδυνο μπορεί να έχει επίπτωση στο συνολικό κόστος του συστήματος το οποίο βαρύνει τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 85.

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξη, ο eu-LISA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία επεξηγείται λεπτομερώς πώς επιτεύχθηκαν οι στόχοι, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό και το κόστος, και αιτιολογούνται τυχόν αποκλίσεις.

3.   Για τους σκοπούς της τεχνικής συντήρησης, ο eu-LISA έχει πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες σε σχέση με τις εργασίες επεξεργασίας δεδομένων που εκτελούνται στο σύστημα πληροφοριών του ETIAS.

4.   Δύο έτη μετά την έναρξη της λειτουργίας του ETIAS και κατόπιν ανά διετία, ο eu-LISA υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση σχετικά με την τεχνική λειτουργία του συστήματος πληροφοριών ETIAS, καθώς και την ασφάλειά του, και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον κατάλογο επιτήρησης ETIAS σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου του άρθρου 35 παράγραφοι 5 και 6.

5.   Τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του ETIAS και, στη συνέχεια, κάθε τέσσερα έτη, η Επιτροπή αξιολογεί το ETIAS και διατυπώνει τις απαιτούμενες συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει:

α)

την αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων SLTD και TDAWN της Ιντερπόλ μέσω του ETIAS, μεταξύ άλλων για πληροφορίες σχετικές με τον αριθμό των θετικών αποτελεσμάτων αναζητήσεων στις βάσεις των εν λόγω δεδομένων της Ιντερπόλ, τον αριθμό των αδειών ταξιδιού που απορρίφθηκαν κατόπιν αυτών των θετικών αποτελεσμάτων και πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενα προβλήματα που προέκυψαν, καθώς και, εφόσον απαιτείται, εκτίμηση της ανάγκης για νομοθετική πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού,

β)

τα αποτελέσματα του ETIAS σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του,

γ)

τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επιδόσεων του ETIAS και των πρακτικών εργασίας του σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του,

δ)

αξιολόγηση της ασφάλειας του ΣΕΕ,

ε)

τους κανόνες διαλογής ETIAS που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της αξιολόγησης κινδύνου,

στ)

τον αντίκτυπο του καταλόγου επιτήρησης ETIAS, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αριθμός των αιτήσεων για άδεια ταξιδιού που απορρίφθηκαν για λόγους που έλαβαν υπόψη θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS,

ζ)

την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής της κεντρικής μονάδας ETIAS και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας τροποποίησης,

η)

τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα,

θ)

τον αντίκτυπο στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και των ενδιαφερομένων τρίτων χωρών,

ι)

τα έσοδα που προκύπτουν από το τέλος έκδοσης των αδειών ταξιδιού, τις δαπάνες που συνδέονται με την ανάπτυξη του ETIAS, τις δαπάνες λειτουργίας του ETIAS, τις δαπάνες του eu-LISA, της Ευρωπόλ και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς και τα τυχόν έσοδα που κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 86,

ια)

τη χρήση του ETIAS για σκοπούς επιβολής του νόμου βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου,

ιβ)

τον αριθμό των αιτούντων που καλούνται σε συνέντευξη και σε τι ποσοστό του συνολικού αριθμού αιτούντων αντιστοιχούν αυτοί, τους λόγους για τους οποίους ζητείται η συνέντευξη, τον αριθμό των εξ αποστάσεως συνεντεύξεων, τον αριθμό των αποφάσεων με τις οποίες χορηγήθηκε, χορηγήθηκε με επισήμανση ή απορρίφθηκε άδεια ταξιδιού, καθώς και τον αριθμό των αιτούντων που κλήθηκαν σε συνέντευξη αλλά δεν προσήλθαν, και, εφόσον απαιτείται, εκτίμηση της ανάγκης για νομοθετική πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.   Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ παρέχουν στον eu-LISA, στην κεντρική μονάδα ETIAS και στην Επιτροπή τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την κατάρτιση των εκθέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν θέτουν σε κίνδυνο μεθόδους εργασίας ούτε περιλαμβάνουν πληροφορίες που αποκαλύπτουν πηγές, μέλη του προσωπικού ή έρευνες των εντεταλμένων αρχών.

7.   Ο eu-LISA και η κεντρική μονάδα ETIAS παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπόνηση των αξιολογήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

8.   Με σεβασμό στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη δημοσίευση ευαίσθητων πληροφοριών, κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπόλ καταρτίζουν ετήσιες εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της πρόσβασης στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα του ETIAS για σκοπούς επιβολής του νόμου, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες και στατιστικές για:

α)

τον ακριβή σκοπό της αναζήτησης, καθώς επίσης και το είδος τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης,

β)

τους βάσιμους λόγους από τους οποίους απορρέει στοιχειοθετημένη υπόνοια ότι ο ύποπτος, ο δράστης ή το θύμα εμπίπτει στον παρόντα κανονισμό,

γ)

τον αριθμό των αιτημάτων πρόσβασης στο κεντρικό σύστημα ETIAS για σκοπούς επιβολής του νόμου,

δ)

τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων που έχουν καταλήξει σε θετικά αποτελέσματα αναζήτησης,

ε)

τον αριθμό και το είδος των υποθέσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η επείγουσα διαδικασία του άρθρου 51 παράγραφος 4, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων των οποίων ο επείγων χαρακτήρας δεν έγινε δεκτός κατά την εκ των υστέρων επαλήθευση στην οποία προέβη το κεντρικό σημείο επαφής.

Διατίθεται στα κράτη μέλη τεχνική λύση ώστε να διευκολυνθεί η συλλογή των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με το κεφάλαιο X για τον σκοπό της παραγωγής των στατιστικών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Η Επιτροπή θεσπίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων τις προδιαγραφές της τεχνικής λύσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2.

Άρθρο 93

Πρακτικό εγχειρίδιο

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης, καθιστά διαθέσιμο ένα πρακτικό εγχειρίδιο, το οποίο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Το πρακτικό εγχειρίδιο λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα σχετικά εγχειρίδια. Η Επιτροπή εγκρίνει το πρακτικό εγχειρίδιο υπό τη μορφή σύστασης.

Άρθρο 94

Θέουτα και Μελίλια

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται στις πόλεις Θέουτα και Μελίλια, όπως ορίζονται στη δήλωση του Βασιλείου της Ισπανίας για τις πόλεις Θέουτα και Μελίλια στην τελική πράξη της συμφωνίας προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας στη σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985.

Άρθρο 95

Χρηματοδοτική συνεισφορά των χωρών που συνδέονται με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν

Στο πλαίσιο των οικείων διατάξεων των αντίστοιχων συμφωνιών σύνδεσης, θεσπίζονται ρυθμίσεις για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές των χωρών που συνδέονται με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν.

Άρθρο 96

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία που καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 88, εξαιρουμένων των άρθρων 6, 11, 12, 33, 34, 35, 59, 71, 72 και 73, των άρθρων 75 έως 79, των άρθρων 82, 85, 87, 89, 90 και 91, του άρθρου 92 παράγραφοι 1 και 2 και των άρθρων 93 και 95, καθώς και των διατάξεων που σχετίζονται με τα αναφερόμενα στο άρθρο 88 παράγραφος 1 στοιχείο δ) μέτρα, τα οποία ισχύουν από τις 9 Οκτωβρίου 2018.

Οι διατάξεις που σχετίζονται με την αναζήτηση στο Eurodac εφαρμόζονται από την ημερομηνία κατά την οποία ισχύει η αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (45).

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Στρασβούργο, 12 Σεπτεμβρίου 2018.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

K. EDTSTADLER


(1)  ΕΕ C 246 της 28.7.2017, σ. 28.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2018.

(3)  Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 157 της 15.6.2002, σ. 1).

(5)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 31ης Ιανουαρίου 2006, Επιτροπή κατά Ισπανίας, C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74.

(6)  Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 205 της 7.8.2007, σ. 63).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

(8)  ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19.

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1).

(10)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

(11)  Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1).

(12)  Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 8ης Απριλίου 2014, Digital Rights Ireland Ltd, στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(13)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(15)  Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

(16)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(18)  Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43).

(19)  Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).

(20)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(21)  Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31).

(22)  ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.

(23)  Απόφαση 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1).

(24)  Απόφαση 2008/149/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2008 για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 50).

(25)  ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21.

(26)  Απόφαση 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, όσον αφορά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και την κυκλοφορία των προσώπων (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 19).

(27)  Απόφαση 2011/349/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά ιδίως τη δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα και την αστυνομική συνεργασία (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 1).

(28)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1).

(29)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 143).

(30)  Αποθήκευση εγγράφου Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

(31)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (ΕΕ L 327 της 9.12.2017, σ. 20).

(32)  ΕΕ C 162 της 23.5.2017, σ. 9.

(33)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1).

(34)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, περί κανόνων σχετικά με την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών μελών και τροποποιήσεως των διατάξεων της σύμβασης Σένγκεν (ΕΕ L 405 της 30.12.2006, σ. 1).

(35)  Οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης (ΕΕ L 157 της 27.5.2014, σ. 1).

(36)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21).

(37)  Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).

(38)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 1).

(39)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4).

(40)  Οδηγία 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, για τη συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 26 της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 (ΕΕ L 187 της 10.7.2001, σ. 4).

(41)  Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

(42)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύμβασης Σένγκεν (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27).

(43)  ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.

(44)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(45)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των αξιόποινων πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο α)

1.

τρομοκρατικά εγκλήματα,

2.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

3.

εμπορία ανθρώπων,

4.

σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,

5.

παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

6.

παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,

7.

δωροδοκία,

8.

απάτη, μεταξύ άλλων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,

9.

νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος και παραχάραξη/κιβδηλεία νομίσματος, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ,

10.

ηλεκτρονικό έγκλημα/έγκλημα στον κυβερνοχώρο,

11.

εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου απειλουμένων ζωικών ειδών και του παράνομου εμπορίου απειλουμένων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,

12.

παροχή βοήθειας για την παράνομη είσοδο και διαμονή,

13.

ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαριά σωματική βλάβη,

14.

παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών,

15.

απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε ομηρία,

16.

οργανωμένη και ένοπλη ληστεία,

17.

παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαμβανομένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης,

18.

παράνομη απομίμηση και πειρατεία προϊόντων,

19.

πλαστογράφηση και διακίνηση διοικητικών εγγράφων,

20.

λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,

21.

λαθρεμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών,

22.

βιασμός,

23.

εγκλήματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

24.

αεροπειρατεία ή πειρατεία,

25.

δολιοφθορά,

26.

εμπορία κλεμμένων οχημάτων,

27.

βιομηχανική κατασκοπία,

28.

εμπρησμός,

29.

ρατσισμός και ξενοφοβία.