22.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 212/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1139 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 4ης Ιουλίου 2018

για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας με την έκδοση κοινών κανόνων ασφαλείας και με μέτρα που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των προϊόντων, προσώπων και φορέων που συμμετέχουν σε δραστηριότητα πολιτικής αεροπορίας εντός της Ένωσης με τους εν λόγω κανόνες.

(2)

Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος με μέτρα που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προϊόντων, προσώπων και φορέων που συμμετέχουν σε δραστηριότητα πολιτικής αεροπορίας εντός της Ένωσης με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης και με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς συνιστώμενες πρακτικές.

(3)

Επιπλέον, τα αεροσκάφη τρίτων χωρών που εκτελούν πτήσεις προς, από ή εντός του εδάφους όπου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) («οι Συνθήκες») θα πρέπει να υπόκεινται σε δέουσα εποπτεία σε επίπεδο Ένωσης εντός των ορίων που καθορίζονται από τη Διεθνή σύμβαση Πολιτικής Αεροπορίας που υπεγράφη στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944 («σύμβαση του Σικάγου»), της οποίας όλα τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη.

(4)

Δεν θα ήταν σκόπιμο να υπόκεινται σε κοινούς κανόνες όλα τα αεροσκάφη. Συγκεκριμένα, τα αεροσκάφη απλού σχεδιασμού ή εκείνα που εκτελούν κυρίως τοπικά δρομολόγια, καθώς και εκείνα που είναι ερασιτεχνικής κατασκευής ή ιδιαίτερα σπάνια ή ολιγάριθμα, λόγω του περιορισμένου κινδύνου που παρουσιάζουν για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, θα πρέπει να παραμείνουν υπό τον κανονιστικό έλεγχο των κρατών μελών, χωρίς τα άλλα κράτη μέλη να υποχρεούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού να αναγνωρίζουν τις εν λόγω εθνικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η κατάρτιση εθνικών κανόνων για τα αεροσκάφη που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια («ο Οργανισμός») μπορεί να εκδίδει καθοδηγητικό υλικό.

(5)

Θα πρέπει πάντως να προβλεφθεί η δυνατότητα εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του παρόντος κανονισμού σε ορισμένους τύπους αεροσκαφών που κανονικά εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του, ιδίως αεροσκάφη βιομηχανικής παραγωγής που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης. Συνεπώς, οι φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό των εν λόγω αεροσκαφών θα πρέπει να μπορούν να ζητήσουν πιστοποιητικό τύπου από τον Οργανισμό ή, κατά περίπτωση, να υποβάλουν δήλωση στον Οργανισμό σχετικά με τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους που πρόκειται να θέσουν στην αγορά.

(6)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει μια σειρά από νέα εργαλεία προς υποστήριξη της εφαρμογής απλών και αναλογικών κανόνων για την αθλητική αεροπορία και την αεροπορία αναψυχής. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμού για τη ρύθμιση του συγκεκριμένου κλάδου της αεροπορίας θα πρέπει να είναι αναλογικά, οικονομικά, ευέλικτα και να βασίζονται στις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εκπονηθούν εγκαίρως, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και θα πρέπει να αποφεύγουν μια περιττή διοικητική και οικονομική επιβάρυνση για τους κατασκευαστές και τους φορείς εκμετάλλευσης.

(7)

Δεν θα ήταν σκόπιμο να υπόκεινται σε κοινούς κανόνες όλα τα αεροδρόμια. Αεροδρόμια κλειστά στο κοινό ή αεροδρόμια που δεν εξυπηρετούν εμπορικές αερομεταφορές ή αεροδρόμια χωρίς επιστρωμένους ενόργανους διαδρόμους μήκους άνω των 800 μέτρων και τα οποία δεν εξυπηρετούν αποκλειστικά ελικόπτερα με διαδικασίες προσέγγισης ή αναχώρησης με όργανα θα πρέπει να παραμείνουν υπό τον κανονιστικό έλεγχο των κρατών μελών, χωρίς ο παρών κανονισμός να υποχρεώνει τα άλλα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν τις εν λόγω εθνικές ρυθμίσεις.

(8)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εξαιρούν του παρόντος κανονισμού αεροδρόμια με χαμηλή κίνηση, εφόσον όμως αυτά πληρούν τους ελάχιστους κοινούς στόχους ασφαλείας που καθορίζονται στις σχετικές βασικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Όταν κράτος μέλος χορηγεί τέτοιες εξαιρέσεις, αυτές θα πρέπει να ισχύουν και για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο και για τους παρόχους υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και τους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης χώρων στάθμευσης (apron management services) («AMS») στα εξαιρούμενα αεροδρόμια. Οι εξαιρέσεις που έχουν χορηγήσει κράτη μέλη για αεροδρόμια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εξακολουθήσουν και, παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις εξαιρέσεις αυτές.

(9)

Τα αεροδρόμια υπό τον έλεγχο και την εκμετάλλευση του στρατού, καθώς και οι υπηρεσίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσίες αεροναυτιλίας (air traffic management and air navigation services) («ATM/ANS») που παρέχονται ή διατίθενται από τον στρατό θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ωστόσο να διασφαλίζουν, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, ότι τα εν λόγω αεροδρόμια, όταν είναι ανοικτά στο κοινό, και οι εν λόγω ATM/ANS, όταν αφορούν εναέρια κυκλοφορία στην οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), προσφέρουν επίπεδο ασφαλείας και διαλειτουργικότητας με τα συστήματα της πολιτικής αεροπορίας εξίσου αποτελεσματικό με εκείνο που επιτυγχάνεται από την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων για τα αεροδρόμια και τις ATM/ANS που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(10)

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, αν το κρίνουν σκόπιμο, ιδίως προς ενίσχυση της ασφαλείας, της διαλειτουργικότητας ή της αποδοτικότητας, να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό αντί της εθνικής τους νομοθεσίας, για τα αεροσκάφη που εκτελούν στρατιωτικές, τελωνειακές, αστυνομικές, πυροσβεστικές, λιμενικές ή παρόμοιες δραστηριότητες ή υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες ή δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης ή συνοριακών ελέγχων, οι οποίες εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας θα πρέπει να συνεργάζονται με τον Οργανισμό και ιδίως να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να επιβεβαιωθεί ότι αεροσκάφος και δραστηριότητες συνάδουν με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(11)

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, για να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα και τις απόψεις της αεροναυτικής τους βιομηχανίας και των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών τους, να εξαιρούν του παρόντος κανονισμού τις δραστηριότητες σχεδιασμού, παραγωγής, συντήρησης και λειτουργίας για ορισμένα μικρά αεροσκάφη, εκτός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εκτός εάν για τα εν λόγω αεροσκάφη έχει εκδοθεί ή τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί πιστοποιητικό κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) ή έχει συνταχθεί δήλωση κατά τον παρόντα κανονισμό. Οι εξαιρέσεις αυτές δεν θα πρέπει να δημιουργούν υποχρέωση των άλλων κρατών μελών να αναγνωρίζουν τις εν λόγω εθνικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, οι εξαιρέσεις αυτές δεν θα πρέπει να εμποδίζουν ένα φορέα που έχει την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος του κράτους μέλους που ενέκρινε μια εξαίρεση να διεξάγει τις δραστηριότητες σχεδιασμού και παραγωγής του όσον αφορά αεροσκάφη που καλύπτονται από τη σχετική απόφαση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού.

(12)

Τα μέτρα που λαμβάνονται κατά τον παρόντα κανονισμό για τη ρύθμιση της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση, και οι κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, θα πρέπει να αντιστοιχούν και να αναλογούν στη φύση και την επικινδυνότητα των διάφορων τύπων αεροσκαφών, λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει, επίσης, κατά το δυνατόν, να διατυπώνονται κατά τρόπο ώστε να εστιάζονται στους στόχους και, παράλληλα, να επιτρέπουν διάφορα μέσα για την επίτευξη αυτών και θα πρέπει επίσης να προωθούν μια συστημική προσέγγιση στην πολιτική αεροπορία, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της ασφαλείας και άλλων τεχνικών τομέων της νομοθεσίας για την αεροπορία, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλείας στον κυβερνοχώρο. Αυτό θα πρέπει να συμβάλει σε μια οικονομικότερη επίτευξη των απαιτούμενων επιπέδων ασφαλείας και στην τόνωση της τεχνικής και της λειτουργικής καινοτομίας. Θα πρέπει να γίνεται χρήση των αναγνωρισμένων προτύπων και πρακτικών του κλάδου όταν αποδεδειγμένα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(13)

Η εφαρμογή ορθών αρχών διαχείρισης της ασφαλείας είναι ουσιώδους σημασίας για τη συνεχή βελτίωση της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση, την πρόβλεψη αναδυόμενων κινδύνων ασφαλείας και τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιορισμένων τεχνικών πόρων. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να διαμορφωθεί κοινό πλαίσιο για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση δράσεων βελτίωσης της ασφαλείας. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταρτιστούν ευρωπαϊκό σχέδιο και ευρωπαϊκό πρόγραμμα αεροπορικής ασφαλείας σε επίπεδο Ένωσης. Επίσης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει κρατικό πρόγραμμα ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 19 της σύμβασης του Σικάγου. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο στο οποίο να περιγράφονται τα μέτρα που οφείλει να λάβει το κράτος μέλος για τον μετριασμό διαπιστωθέντων κινδύνων ασφαλείας.

(14)

Σύμφωνα με το παράρτημα 19 της σύμβασης του Σικάγου, τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν αποδεκτό επίπεδο επιδόσεων ασφαλείας για τις αεροπορικές δραστηριότητες υπό την ευθύνη τους. Το ευρωπαϊκό σχέδιο αεροπορικής ασφαλείας, για να συντελέσει στην εκπλήρωση της απαίτησης αυτής από τα κράτη μέλη με συντονισμένο τρόπο, θα πρέπει να καθορίζει επίπεδο επιδόσεων ασφαλείας για την Ένωση όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες αεροπορικών δραστηριοτήτων. Το εν λόγω επίπεδο δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτικό αλλά θα πρέπει να εκφράζει τη φιλοδοξία της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

(15)

Η σύμβαση του Σικάγου προβλέπει ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας και περιβαλλοντικής προστασίας στο συγκεκριμένο πεδίο. Οι βασικές απαιτήσεις της Ένωσης και οι περαιτέρω κανόνες που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό για την εφαρμογή τους θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν με ομοιόμορφο τρόπο τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση του Σικάγου, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων έναντι τρίτων χωρών. Όταν οι κανόνες της Ένωσης διαφέρουν από τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζει η σύμβαση του Σικάγου, οι υποχρεώσεις των κρατών μελών να ενημερώνουν τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας δεν επηρεάζονται.

(16)

Για τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές της σύμβασης του Σικάγου, θα πρέπει να καθοριστούν βασικές εφαρμοστέες απαιτήσεις για τα αεροναυτικά προϊόντα, τα εξαρτήματα, τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό, τα αεροδρόμια και την παροχή ATM/ANS. Πέραν αυτού, θα πρέπει επίσης να καθοριστούν βασικές εφαρμοστέες απαιτήσεις για τα πρόσωπα και τους φορείς που απασχολούνται στη λειτουργία αεροσκαφών, τη λειτουργία αεροδρομίων και την παροχή ATM/ANS και βασικές εφαρμοστέες απαιτήσεις για τα πρόσωπα και τα προϊόντα που υπεισέρχονται στην εκπαίδευση και την ιατρική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

(17)

Είναι σημαντικό το προσωπικό που απασχολούν οι πάροχοι ATM/ANS, όπως το προσωπικό ηλεκτρονικού εξοπλισμού ασφαλείας της εναέριας κυκλοφορίας («ATSEP») να είναι κατάλληλα ειδικευμένο και εκπαιδευμένο. Οι πάροχοι ATM/ANS θα πρέπει επίσης να εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης και ελέγχων, που να λαμβάνουν υπόψη τους διάφορους τύπους καθηκόντων του προσωπικού τους. Οι εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και αφορούν τις ευθύνες των παρόχων ATM/ANS θα πρέπει να περιέχουν λεπτομερέστερους εναρμονισμένους κανόνες για το εν λόγω προσωπικό, περιλαμβανομένου ATSEP για την εξασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου ασφαλείας.

(18)

Οι βασικές απαιτήσεις για την περιβαλλοντική συμβατότητα του σχεδιασμού αεροναυτικών προϊόντων θα πρέπει να αφορούν, όπου χρειάζεται, τόσο τον θόρυβο όσο και τις εκπομπές των αεροσκαφών, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από τις επιβλαβείς συνέπειες αυτών των προϊόντων. Θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί διεθνώς, όπως ορίζονται στη σύμβαση του Σικάγου. Για να διασφαλιστεί πλήρης συνοχή, κρίνεται σκόπιμο να γίνεται στον παρόντα κανονισμό παραπομπή στις σχετικές διατάξεις της εν λόγω σύμβασης. Ωστόσο, τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός θα πρέπει να υπαχθούν στις βασικές απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμβατότητας που καθορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού, στον βαθμό που η σύμβαση του Σικάγου δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας. Όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα, εξαρτήματα και μη εγκατεστημένο εξοπλισμό, θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η δυνατότητα καθορισμού λεπτομερών απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας.

(19)

Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν βασικές απαιτήσεις για ασφαλή παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και ασφαλείς AMS.

(20)

Επειδή η πολιτική αεροπορία βασίζεται όλο και περισσότερο στις σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, θα πρέπει να καθοριστούν βασικές απαιτήσεις για την κατοχύρωση της ασφαλείας των πληροφοριών που χρησιμοποιεί ο τομέας της πολιτικής αεροπορίας.

(21)

Οι υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης αεροδρομίου μπορούν να εκπληρώνονται είτε απευθείας από τον φορέα εκμετάλλευσης είτε, ενίοτε, από τρίτο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες με τον τρίτο διά των οποίων να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και με τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού.

(22)

Θα πρέπει να καθοριστούν βασικές απαιτήσεις για την αναφορά και την ανάλυση συμβάντων ασφαλείας. Οι λεπτομερείς κανόνες που θεσπίζονται για να εξασφαλιστούν η ομοιόμορφη εφαρμογή και τήρηση των εν λόγω βασικών απαιτήσεων θα πρέπει να συνάδουν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(23)

Τα αεροναυτικά προϊόντα, τα εξαρτήματα και ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός, τα αεροδρόμια και ο εξοπλισμός τους ασφαλείας, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών και αεροδρομίων, τα συστήματα ATM/ANS και συστατικά των ATM/ANS και οι πάροχοι ATM/ANS, καθώς και οι χειριστές και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τα πρόσωπα, τα προϊόντα και οι φορείς που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και την ιατρική εξέταση των προσώπων αυτών θα πρέπει να πιστοποιούνται ή να αδειοδοτούνται, εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούν τις σχετικές βασικές απαιτήσεις ή, κατά περίπτωση, τις λοιπές απαιτήσεις που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό ή δυνάμει αυτού. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία πιστοποίησης θα πρέπει να εκδοθούν οι αναγκαίοι λεπτομερείς κανόνες για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών και, κατά περίπτωση, των σχετικών προς τον σκοπό αυτό δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος κανονισμού και τη φύση και την επικινδυνότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

(24)

Το πλήρωμα θαλάμου επιβατών που συμμετέχει σε εμπορικές αεροπορικές μεταφορές θα πρέπει να υπόκειται σε πιστοποίηση και, μετά την πιστοποίηση αυτή, να λαμβάνει βεβαίωση. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της πιστοποίησης αυτής, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες διά των οποίων θα καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες για την πιστοποίηση των μελών του πληρώματος θαλάμου επιβατών. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να μπορεί με τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, λαμβανομένων υπόψη της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, να απαιτήσει το πλήρωμα θαλάμου επιβατών που εκτελεί άλλες εργασίες να υπόκειται σε πιστοποίηση και να διαθέτει σχετική βεβαίωση. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

(25)

Οι φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την παραγωγή αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και μη εγκατεστημένου εξοπλισμού θα πρέπει να μπορούν να δηλώνουν τη συμμόρφωση του σχεδιασμού των προϊόντων, των εξαρτημάτων και του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού με τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα, εφόσον κρίνεται ότι έτσι εξασφαλίζεται αποδεκτό επίπεδο ασφαλείας. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να αφορά μόνον προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην αθλητική αεροπορία και στην αεροπορία αναψυχής και να υπόκειται σε κατάλληλους περιορισμούς και όρους για λόγους ασφαλείας.

(26)

Επειδή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτελούν πτήσεις στον ίδιο εναέριο χώρο με επανδρωμένα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανεξαρτήτως της μάζας λειτουργίας τους. Οι τεχνολογίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθιστούν πλέον δυνατό ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και οι εν λόγω λειτουργίες θα πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες ανάλογους των κινδύνων κάθε συγκεκριμένης λειτουργίας ή τύπου λειτουργίας.

(27)

Για να εφαρμοστεί η προσέγγιση βάσει κινδύνων και η αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία όσον αφορά τις λειτουργίες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, λαμβανομένων υπόψη διαφόρων τοπικών ιδιαιτεροτήτων των επιμέρους κρατών μελών, όπως η πυκνότητα του πληθυσμού, με παράλληλη εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφαλείας.

(28)

Οι κανόνες για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα πρέπει να συμβάλουν στο σεβασμό των δικαιωμάτων που εγγυάται το δίκαιο της Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 16 ΣΛΕΕ και όπως ρυθμίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

(29)

Οι βασικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τους κινητήρες, τους έλικες, τα εξαρτήματα και τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό τους θα πρέπει να καλύπτουν επίσης θέματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και το ραδιοφάσμα, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά δεν προξενούν επιζήμιες παρεμβολές, ότι χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το ραδιοφάσμα και ότι στηρίζουν την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. Ωστόσο, πολλοί τύποι αεροπορικού εξοπλισμού δεν προορίζονται κατ' ανάγκη για χρήση μόνο σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή μόνο σε επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στα δύο. Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις αυτές που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και το ραδιοφάσμα θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνον από τη στιγμή και στο βαθμό που ο σχεδιασμός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των κινητήρων, των ελίκων, των εξαρτημάτων και του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού τους υπόκειται σε πιστοποίηση κατά τον παρόντα κανονισμό. Και τούτο για να εξασφαλιστεί ότι το καθεστώς που εφαρμόζεται στον εν λόγω αεροπορικό εξοπλισμό είναι ευθυγραμμισμένο με το καθεστώς που εφαρμόζεται στα άλλα αεροσκάφη και τους κινητήρες, τους έλικες, τα εξαρτήματα και τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό τους, ως προς τα οποία απαιτείται επίσης σχετική πιστοποίηση κατά τον παρόντα κανονισμό. Από άποψη περιεχομένου και για λόγους συνοχής, οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να είναι ισοδύναμες με εκείνες της οδηγίας 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) και της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10).

(30)

Για ορισμένους τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δεν είναι αναγκαία η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με τη νηολόγηση, την πιστοποίηση, την ταυτοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή, καθώς και των διατάξεων που αφορούν τον Οργανισμό, για την επίτευξη επαρκούς επιπέδου ασφαλείας. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται οι μηχανισμοί εποπτείας της αγοράς που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα.

(31)

Λόγω των κινδύνων που είναι δυνατόν να παρουσιάζουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία της πολιτικής αεροπορίας ή το περιβάλλον, θα πρέπει να προβλεφθούν απαιτήσεις σχετικά με την εγγραφή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των φορέων εκμετάλλευσής τους. Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθούν διατάξεις σχετικά με την καθιέρωση ψηφιακών, εναρμονισμένων και διαλειτουργικών εθνικών συστημάτων εγγραφής στα οποία θα πρέπει να αποθηκεύονται οι πληροφορίες, περιλαμβανομένων των ίδιων βασικών δεδομένων, σχετικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τους φορείς εκμετάλλευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού. Αυτά τα εθνικά συστήματα εγγραφής θα πρέπει να τηρούν την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι δε πληροφορίες που αποθηκεύονται στα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να είναι ευχερώς προσιτές.

(32)

Στους όρους, κανόνες και διαδικασίες για τις περιπτώσεις στις οποίες ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η συντήρηση και η λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και το προσωπικό και οι φορείς που συμμετέχουν στις εν λόγω δραστηριότητες είναι σκόπιμο να υπόκεινται σε πιστοποίηση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση και η επικινδυνότητα του σχετικού τύπου λειτουργίας. Στους ανωτέρω όρους, κανόνες και διαδικασίες θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη ο τύπος, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα της λειτουργίας, καθώς και, μεταξύ άλλων και κατά περίπτωση, το μέγεθος και ο τύπος της κυκλοφορίας που εξυπηρετείται από τον αρμόδιο φορέα ή πρόσωπο· αν η πτητική λειτουργία είναι ανοιχτή στο κοινό· σε ποιον βαθμό θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο άλλη εναέρια κυκλοφορία ή πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία στο έδαφος, εξαιτίας της εν λόγω λειτουργίας· ο σκοπός της πτήσης και ο τύπος του χρησιμοποιούμενου αεροσκάφους· και η πολυπλοκότητα και οι επιδόσεις του σχετικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

(33)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να απαγορεύονται, να περιορίζονται ή να εξαρτώνται από ορισμένες προϋποθέσεις οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του παρόντος κανονισμού, εφόσον το απαιτεί η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή για τον σκοπό αυτό. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, για λόγους που περιλαμβάνουν τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(34)

Τα μοντέλα αεροσκαφών θεωρούνται ως μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και χρησιμοποιούνται κυρίως για δραστηριότητες αναψυχής. Οι κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που αφορούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι τα εν λόγω μοντέλα αεροσκαφών έχουν έως τώρα καλό ιστορικό στην ασφάλεια πτήσεων, ιδίως εκείνα τα οποία χειρίζονται μέλη ενώσεων ή λεσχών αερομοντελιστών που έχουν καθιερώσει ειδικούς κώδικες δεοντολογίας για τις εν λόγω δραστηριότητες. Επιπλέον, κατά τη θέσπιση των εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεκτιμά την ανάγκη για μια ομαλή μετάβαση από τα διάφορα εθνικά συστήματα στο νέο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η λειτουργία των μοντέλων αεροσκαφών όπως σήμερα, καθώς και να λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη.

(35)

Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει, με την από κοινού αξιοποίηση των πόρων και τη συνεργασία τους, να ενεργούν ως ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορικής ασφαλείας. Ο Οργανισμός θα πρέπει να προάγει ενεργώς μια κοινή νοοτροπία πιστοποίησης και εποπτείας και την ανταλλαγή βέλτιστων διοικητικών πρακτικών, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας τις ανταλλαγές προσωπικού μεταξύ των αρμόδιων αρχών προς επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των αντιδράσεων των ενδιαφερομένων. Οι δραστηριότητες παρακολούθησης, εκ μέρους του Οργανισμού, της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους περί την πιστοποίηση και την εποπτεία, καθώς και τη μεταφορά γνώσης μεταξύ των εν λόγω αρχών.

(36)

Είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη στην εκτέλεση των καθηκόντων τους στους τομείς της πιστοποίησης, της εποπτείας - και ιδίως της συνεργατικής και της διασυνοριακής εποπτείας - και της επιβολής, με τη δημιουργία αποδοτικού πλαισίου για τη συγκέντρωση και κοινή χρήση επιθεωρητών πολιτικής αεροπορίας και άλλων ειδικών με συναφή εμπειρογνωσία. Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να διευκολυνθούν αυτές οι ανταλλαγές προσωπικού μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει συντονιστικό ρόλο.

(37)

Ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται για τον καλύτερο εντοπισμό επικινδύνων καταστάσεων και τη λήψη διορθωτικών μέτρων όπου απαιτείται. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ιδίως να μπορούν να ανακατανέμουν μεταξύ τους ή στον Οργανισμό τις εκ του παρόντος κανονισμού αρμοδιότητες περί την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή, ιδίως όταν είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της ασφαλείας και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Η ανακατανομή θα πρέπει να είναι προαιρετική, να γίνεται μόνο όταν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι τα σχετικά καθήκοντα θα μπορέσουν να εκτελεστούν αποτελεσματικά και θα πρέπει, δεδομένης της στενής σχέσης μεταξύ πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής, να καλύπτει όλες τις εν λόγω αρμοδιότητες ως προς το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, τα αεροσκάφη, τον εξοπλισμό, τα αεροδρόμια, το σύστημα ATM/ANS ή συστατικό στοιχείο ATM/ANS. Η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να προϋποθέτει κοινή συναίνεση, τη δυνατότητα ανάκλησης της ανακατανομής και τη σύναψη συμφωνιών όπου να προσδιορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για μια ομαλή μετάβαση και αδιάλειπτη αποτελεσματική εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων. Στις συμφωνίες αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις και τα έννομα συμφέροντα των θιγομένων νομικών ή φυσικών προσώπων και, κατά περίπτωση, η γνώμη του Οργανισμού.

(38)

Μετά την ανακατανομή μιας αρμοδιότητας σε άλλο κράτος μέλος, η εθνική αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που απεδέχθη την ανακατανομή θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο της αρμόδιας αρχής και, ως εκ τούτου, να έχει όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες έναντι των συναφών νομικών ή φυσικών προσώπων, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, στις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού και στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους που απεδέχθη το αίτημα. Η ανακατανομή όσον αφορά την επιβολή θα πρέπει να περιορίζεται σε αποφάσεις και μέτρα που σχετίζονται με καθήκοντα πιστοποίησης και εποπτείας, τα οποία ανακατανεμήθηκαν στην εθνική αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που απεδέχθη το αίτημα. Οι εν λόγω αποφάσεις και μέτρα θα πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο των εθνικών δικαστηρίων του κράτους μέλους που απεδέχθη το αίτημα σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία. Το κράτος μέλος που απεδέχθη το αίτημα μπορεί να κληθεί να λογοδοτήσει για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων. Όλες οι υπόλοιπες αρμοδιότητες του αιτούντος κράτους μέλους στον τομέα της επιβολής δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από την ανακατανομή.

(39)

Η προβλεπόμενη στον παρόντα κανονισμό δυνατότητα ανακατανομής της αρμοδιότητας για την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή στον Οργανισμό ή σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να μη θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τη σύμβαση του Σικάγου. Κατά συνέπεια, η ανακατανομή συνεπάγεται μεν μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Οργανισμό ή σε άλλο κράτος μέλος για τους σκοπούς του δικαίου της Ένωσης, δεν επηρεάζει όμως την ευθύνη του αιτούντος κράτους μέλους βάσει της σύμβασης του Σικάγου.

(40)

Δεδομένου ότι η συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού και των εθνικών αρμόδιων αρχών είναι ουσιώδης για να εξασφαλιστεί υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφαλείας στην Ένωση, όταν καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής ανακατανέμονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές στον Οργανισμό όσον αφορά φορείς που έχουν σημαντικό μέρος των εγκαταστάσεων και του προσωπικού τους σε πλείονα κράτη μέλη, η ανακατανομή δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εθνικών αρμόδιων αρχών από άποψη γνώσεων, δεξιοτήτων, πόρων και από οικονομική άποψη, δεν θα πρέπει να δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ του Οργανισμού και των εθνικών αρμόδιων αρχών ούτε να θίγει την ανεξαρτησία του Οργανισμού κατά τη διεξαγωγή ελέγχων τυποποίησης για την επαλήθευση της ομοιόμορφης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(41)

Θα πρέπει να καθιερωθεί ένας υποστηρικτικός μηχανισμός εποπτείας σε καταστάσεις όπου επαληθευμένα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια τα οποία προέρχονται από ελέγχους και άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης που διεξάγει ο Οργανισμός καταδεικνύουν σοβαρή και συνεχιζόμενη αδυναμία κράτους μέλους να εκτελεί αποτελεσματικά ορισμένα ή όλα τα σχετικά με την πιστοποίηση, εποπτεία και επιβολή καθήκοντά του δυνάμει του παρόντος κανονισμού και όπου οι καταστάσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Οργανισμός και το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει, κατ' αίτηση της Επιτροπής, να διαμορφώσουν προσωρινό πρόγραμμα τεχνικής συνδρομής ώστε να βοηθηθεί το οικείο κράτος μέλος στην άρση των διαπιστωθέντων ελλείψεων. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ιδίως την εκπαίδευση ελεγκτών και άλλου σχετικού προσωπικού, τη συνδρομή στη διαμόρφωση εγγράφων και διαδικασιών εποπτείας, καθώς και άλλη πρακτική και απτή υποστήριξη για την αποκατάσταση της ασφαλείας. Κατά τον σχεδιασμό και εφαρμογή του προγράμματος τεχνικής συνδρομής συνεκτιμούνται οι ανάγκες και οι απόψεις του Οργανισμού και του οικείου κράτους μέλους. Ωστόσο, εάν το οικείο κράτος μέλος αναγνωρίσει ότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς όπως σχεδιάστηκε, θα πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή και είτε να ανακατανείμει την αρμοδιότητα για τα καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής τα οποία αφορούν οι ελλείψεις στον Οργανισμό ή σε άλλο κράτος μέλος είτε να λάβει άλλα μέτρα άρσης των ελλείψεων.

(42)

Για να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι του παρόντος κανονισμού, καθώς και οι στόχοι που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και οι δηλώσεις που συντάσσονται κατά τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, θα πρέπει να ισχύουν και θα πρέπει να αναγνωρίζονται χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις ή αξιολόγηση σε όλα τα κράτη μέλη.

(43)

Κατά την έκδοση πιστοποιητικών δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν υπόψη πιστοποιητικά ή άλλα συναφή έγγραφα που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις νομοθεσίες τρίτων χωρών. Αυτό επιτρέπεται εφόσον προβλέπεται στις διεθνείς διμερείς συμφωνίες που συνάπτει η Επιτροπή με τρίτες χώρες ή στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή βάσει του παρόντος κανονισμού, και σύμφωνα με τις εν λόγω συμφωνίες ή κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

(44)

Με βάση τους κανόνες αποδοχής πιστοποιητικών και άλλων σχετικών εγγράφων βεβαίωσης της συμμόρφωσης που εκδίδονται σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτων χωρών, οι οποίοι προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας θα πρέπει να λήξουν ή να επικαιροποιηθούν αν οι συμφωνίες αυτές δεν είναι συμβατές με τους κανόνες αυτούς.

(45)

Θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων του παρόντος κανονισμού ή των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία μέτρα όποτε ανακύπτουν προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ή να χορηγούν εξαιρέσεις σε περίπτωση ορισμένων έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων ή επειγουσών λειτουργικών αναγκών, υπό κατάλληλους όρους, ώστε να διασφαλίζονται, ιδίως, η αναλογικότητα, ο αμερόληπτος έλεγχος και η διαφάνεια. Για λόγους αναλογικότητας, ο Οργανισμός και η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογούν τις εξαιρέσεις με σκοπό την έκδοση σύστασης ή τη λήψη απόφασης, αντιστοίχως, μόνον εφόσον η διάρκεια των μέτρων υπερβαίνει τη διάρκεια μιας περιόδου προγραμματισμού αεροπορικής εταιρείας, δηλαδή οκτώ μήνες, με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής κατά το άρθρο 258 ΣΛΕΕ. Αν ο Οργανισμός είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση ορισμένων πιστοποιητικών κατά τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει επίσης να διαθέτει την εξουσία να χορηγεί τέτοιες εξαιρέσεις, στις ίδιες περιπτώσεις και υπό τους όρους που ισχύουν και για τα κράτη μέλη. Θα πρέπει, επίσης, να προβλεφθεί διάταξη για μια πιθανή τροποποίηση των σχετικών κανόνων που καθορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού, ώστε να επιτραπούν και άλλα μέσα συμμόρφωσης και, παράλληλα, να εξασφαλίζεται αποδεκτό επίπεδο ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση.

(46)

Για την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και με βάση την ανάγκη εντοπισμού, αξιολόγησης και μετριασμού των κινδύνων ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας, η Επιτροπή, ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία που αποκτούν στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να μπορεί να οργανώνει συστηματική συνεργασία για τη συλλογή, την ανταλλαγή και την ανάλυση των σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών, χρησιμοποιώντας, κατά το δυνατόν, τα υφιστάμενα συστήματα πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει στις απαραίτητες ρυθμίσεις με φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό ή με ενώσεις των προσώπων αυτών. Θα πρέπει να τονίζεται ότι ο Οργανισμός, κατά την εκτέλεση οποιωνδήποτε συντονιστικών καθηκόντων του σχετικά με τη συλλογή, ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών, εξακολουθεί να δεσμεύεται από τους περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση του Οργανισμού στις πληροφορίες από αποτυπωτές ομιλίας ή εικόνων θαλάμου διακυβέρνησης και από συσκευές καταγραφής στοιχείων πτήσης, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ), το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και το άρθρο 14 παράγραφος 2.

(47)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία των πληροφοριών που συγκεντρώνονται, ανταλλάσσονται και αναλύονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού από την Επιτροπή, τον Οργανισμό και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, καθώς και την προστασία των πηγών των πληροφοριών αυτών. Τα εν λόγω μέτρα δεν θα πρέπει να συνεπάγονται αδικαιολόγητες παρεμβάσεις στα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών. Θα πρέπει, επομένως, να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου εθνικού ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πληροφοριών ως αποδεικτικών στοιχείων. Επιπλέον, το δικαίωμα κίνησης αστικών διαδικασιών από τρίτους δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από τα εν λόγω μέτρα και θα πρέπει να υπάγεται αποκλειστικά στην εθνική νομοθεσία.

(48)

Για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων που είναι σημαντικά για τις δραστηριότητες πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής, ο Οργανισμός θα πρέπει να συστήσει ηλεκτρονικό αποθετήριο των πληροφοριών αυτών το οποίο θα διαχειρίζεται σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

(49)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις και περιορισμούς για ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αυτός προβλέπει, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επεξεργασία ιατρικών δεδομένων και δεδομένων υγείας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα των ιατρικών δεδομένων και των δεδομένων υγείας, στο πλαίσιο του αποθετηρίου που δημιουργείται με τον παρόντα κανονισμό, είναι αναγκαία για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στην πιστοποίηση και στον έλεγχο της υγείας των χειριστών. Η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς όρους και να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, οι αρχές που διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 θα πρέπει να συμπληρωθούν ή να διευκρινιστούν στον παρόντα κανονισμό, όπου απαιτείται.

(50)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12) και ιδίως οι διατάξεις του σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας, ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος κανονισμού και πιο συγκεκριμένα κατά τη διαχείριση του αποθετηρίου που δημιουργείται με τον παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, οι αρχές που διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 θα πρέπει να συμπληρωθούν ή να διευκρινιστούν στον παρόντα κανονισμό, όπου απαιτείται.

(51)

Ο Οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) στο πλαίσιο της υφιστάμενης θεσμικής δομής και ισορροπίας εξουσιών της Ένωσης, είναι ανεξάρτητος σε τεχνικά ζητήματα και με νομική, διοικητική και οικονομική αυτονομία. Ο Οργανισμός έχει λάβει περαιτέρω αρμοδιότητες κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Θα πρέπει να επέλθει κάποια αναπροσαρμογή στη δομή και τη λειτουργία του για να εκτελεί καλύτερα τα νέα του καθήκοντα βάσει του παρόντος κανονισμού.

(52)

Στο θεσμικό σύστημα της Ένωσης, η εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών. Τα καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, θα πρέπει συνεπώς, καταρχήν, να εκτελούνται κυρίως σε εθνικό επίπεδο από μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να εκτελεί τα καθήκοντα αυτά. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να επιτραπεί στον Οργανισμό να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τη λειτουργία αεροσκαφών, τα προσόντα του ιπτάμενου προσωπικού ή τη χρήση αεροσκαφών τρίτων χωρών, εφόσον είναι το καλύτερο μέσο για να εξασφαλιστεί ομοιομορφία και να διευκολυνθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(53)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει στην Επιτροπή τεχνικούς εμπειρογνώμονες κατά την εκπόνηση της αναγκαίας νομοθεσίας και να βοηθά, εφόσον χρειάζεται, τα κράτη μέλη και τον κλάδο στην εφαρμογή της. Θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδει προδιαγραφές πιστοποίησης και καθοδηγητικό υλικό μαζί με άλλες λεπτομερείς προδιαγραφές και καθοδηγητικό υλικό, να συντάσσει τεχνικές εκθέσεις και να εκδίδει πιστοποιητικά, δηλώσεις νηολογίου, όταν απαιτείται.

(54)

Τα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης («GNSS») και ιδίως το ενωσιακό πρόγραμμα Galileo που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14) θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι υπηρεσίες που αυξάνουν τα σήματα τα οποία εκπέμπονται από τις βασικές συστοιχίες του GNSS για τους σκοπούς της αεροναυτιλίας, όπως αυτές που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και από άλλους παρόχους, θα πρέπει να θεωρούνται ως υπηρεσίες ATM/ANS. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να καταρτίσει τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και να πιστοποιεί τους φορείς παροχής υπηρεσιών ATM/ANS σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ο πάροχος υπηρεσιών EGNOS, ώστε να διασφαλιστεί υψηλό και ενιαίο επίπεδο ασφαλείας, διαλειτουργικότητας και λειτουργικής αποδοτικότητας.

(55)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15) επιβάλλει στον Οργανισμό το καθήκον να διαβιβάζει κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να είναι σημαντική για την επικαιροποίηση του καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων η λειτουργία στην Ένωση απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, με τη διεξαγωγή των αναγκαίων αξιολογήσεων των φορέων εκμετάλλευσης τρίτων χωρών και των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία τους και με τη διατύπωση κατάλληλων συστάσεων στην Επιτροπή.

(56)

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να είναι δυνατή η επιβολή προστίμων ή περιοδικών χρηματικών ποινών, ή και τα δύο, για τους κατόχους πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από τον Οργανισμό και στις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δηλώσεις στον Οργανισμό, όποτε παραβιάζουν τους εκάστοτε εφαρμοστέους κανόνες κατά τον παρόντα κανονισμό. Τα εν λόγω πρόστιμα και ποινές θα πρέπει να επιβάλλονται από την Επιτροπή έπειτα από σύσταση του Οργανισμού. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση τις περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης, να αντιμετωπίζει τις εν λόγω παραβιάσεις με τρόπο αναλογικό και κατάλληλο, εξετάζοντας και άλλα πιθανά μέτρα όπως η απόσυρση του πιστοποιητικού.

(57)

Για να συμβάλει στην ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εφαρμογή του από τα κράτη μέλη, καθώς και να διεξάγει επιθεωρήσεις.

(58)

Με βάση την τεχνική εμπειρογνωσία που διαθέτει, ο Οργανισμός θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στη χάραξη πολιτικής στον τομέα της έρευνας και στην εκτέλεση των προγραμμάτων έρευνας της Ένωσης. Θα πρέπει να μπορεί να διεξάγει την έρευνα που κρίνεται επειγόντως αναγκαία και να συμμετέχει σε ειδικά ερευνητικά έργα βάσει του προγράμματος-πλαίσιο της Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία ή άλλα, ενωσιακά ή μη, ιδιωτικά ή δημόσια χρηματοδοτικά προγράμματα.

(59)

Έχοντας υπόψη την υφιστάμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ αεροπορικής ασφαλείας και προστασίας της πολιτικής αεροπορίας, ο Οργανισμός θα πρέπει να συμμετέχει στη συνεργασία στο πεδίο της προστασίας της πολιτικής αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλείας στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει να συμβάλει με την εμπειρογνωσία του στην εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη στο πεδίο αυτό.

(60)

Ο Οργανισμός θα πρέπει, κατόπιν αιτήματος, να επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πεδίο των διεθνών σχέσεων που αφορούν τα θέματα τα οποία καλύπτει ο παρών κανονισμός, ιδίως όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών. Θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει κατάλληλες σχέσεις, μέσω συμφωνιών συνεργασίας, με τις αρχές τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους για θέματα του παρόντος κανονισμού, έπειτα από προηγούμενη διαβούλευση με την Επιτροπή. Για να προωθηθεί η ασφάλεια παγκοσμίως, με δεδομένα τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζονται εντός της Ένωσης, ο Οργανισμός θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε ad hoc έργα τεχνικής συνεργασίας, έρευνας και συνδρομής με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε άλλους τεχνικούς τομείς κανονιστικής ρύθμισης της πολιτικής αεροπορίας, όπως η προστασία της αεροπορίας ή ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, στους οποίους ο Οργανισμός διαθέτει εμπειρογνωσία.

(61)

Για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και της ομοιόμορφης εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την ασφάλεια της αεροπορίας, ο Οργανισμός θα πρέπει να μπορεί να εγκρίνει παρόχους αεροπορικής κατάρτισης και να παρέχει τέτοια κατάρτιση.

(62)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να διευθύνεται και να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012.

(63)

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ώστε να ελέγχουν αποτελεσματικά τις λειτουργίες του. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες ιδίως για να διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και να εγκρίνει την ενοποιημένη ετήσια έκθεση πεπραγμένων, το έγγραφο προγραμματισμού, τον ετήσιο προϋπολογισμό και τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για τον Οργανισμό.

(64)

Για λόγους διαφάνειας, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού με την ιδιότητα του παρατηρητή.

(65)

Για λόγους δημόσιου συμφέροντος, ο Οργανισμός απαιτείται να βασίζει τη δράση του στον τομέα της ασφαλείας αποκλειστικά σε ανεξάρτητη εμπειρογνωσία, εφαρμόζοντας αυστηρά τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού. Για τον σκοπό αυτόν, όλες οι σχετικές με την ασφάλεια αποφάσεις του Οργανισμού θα πρέπει να λαμβάνονται από τον εκτελεστικό διευθυντή του, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει μεγάλη ευελιξία στην αναζήτηση συμβουλών και την οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας του Οργανισμού.

(66)

Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι οι θιγόμενοι από τις αποφάσεις του Οργανισμού έχουν πρόσβαση τις αναγκαίες δυνατότητες προσφυγής λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου της αεροπορίας. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού προσφυγών, ώστε οι αποφάσεις του εκτελεστικού διευθυντή να είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής ενώπιον τμήματος προσφυγών οι αποφάσεις του οποίου να μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ.

(67)

Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή δυνάμει του παρόντος κανονισμού υπόκεινται στον έλεγχο του Δικαστηρίου σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ. Το Δικαστήριο θα πρέπει, κατά το άρθρο 261 ΣΛΕΕ, να έχει πλήρη δικαιοδοσία όσον αφορά τις αποφάσεις με τις οποίες η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο ή περιοδική χρηματική ποινή.

(68)

Όταν ο Οργανισμός εκπονεί σχέδια γενικών κανόνων προς εφαρμογή από τις εθνικές αρχές, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των κρατών μελών. Επιπλέον, εφόσον τα σχέδια αυτά ενδέχεται να έχουν σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων της Ένωσης, όταν ο Οργανισμός εκπονεί αντίστοιχα σχέδια κανόνων.

(69)

Για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζεται, εφόσον χρειάζεται, με άλλα θεσμικά και μη όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης σε πεδία όπου οι δραστηριότητές τους επηρεάζουν τις τεχνικές πτυχές της πολιτικής αεροπορίας. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16) για την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την ασφάλεια χημικών ουσιών, τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της αεροπορίας και σχετικές επιστημονικές και τεχνικές πτυχές. Όπου απαιτείται διαβούλευση σχετικά με στρατιωτικές πτυχές, εκτός από τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός θα πρέπει να συμβουλεύεται επίσης τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΚΕΠΠΑ) 2015/1835 (17) και άλλους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τα κράτη μέλη.

(70)

Είναι απαραίτητο να παρέχονται στο κοινό κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας και της συναφούς περιβαλλοντικής προστασίας, λαμβανομένων υπόψη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18) και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.

(71)

Για να εξασφαλιστούν η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία του Οργανισμού, θα πρέπει να του χορηγηθεί αυτόνομος προϋπολογισμός με έσοδα προερχόμενα κατά κύριο λόγο από συνεισφορά της Ένωσης και από τα τέλη και τα δικαιώματα που καταβάλλουν οι χρήστες του ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας της αεροπορίας. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συνεισφορά κρατών μελών, τρίτων χωρών ή άλλων οντοτήτων ή προσώπων που δέχεται ο Οργανισμός δεν θα πρέπει να διακυβεύει την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του. Η δημοσιονομική διαδικασία της Ένωσης θα πρέπει να εφαρμόζεται όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης και οποιεσδήποτε άλλες επιδοτήσεις που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, ενώ τον έλεγχο των λογαριασμών θα πρέπει να διενεργεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Για να μπορεί ο Οργανισμός να συμμετέχει σε όλα τα σημαντικά μελλοντικά έργα, θα πρέπει να μπορεί να λάβει επιχορηγήσεις.

(72)

Για να διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση για τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, ιδίως όσον αφορά την πιστοποίηση και τις δραστηριότητες μετά από μια ανακατανομή αρμοδιότητας από τα κράτη μέλη, έγκαιρα και αποδοτικά και με σεβασμό της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ο πίνακας προσωπικού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους πόρους που απαιτούνται για να καλυφθούν οι απαιτήσεις για πιστοποίηση και για άλλες δραστηριότητες του Οργανισμού με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν μετά από μια ανακατανομή αρμοδιότητας. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί σειρά δεικτών για τη μέτρηση του φόρτου εργασίας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού όσον αφορά τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τέλη και δικαιώματα. Έχοντας υπόψη τους δείκτες αυτούς, ο Οργανισμός θα πρέπει να προσαρμόζει τον προγραμματισμό του προσωπικού του και τη διαχείριση των πόρων από τα τέλη και τα δικαιώματα κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται δεόντως στην εν λόγω ζήτηση και σε τυχόν διακυμάνσεις των εσόδων από τέλη και δικαιώματα.

(73)

Είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για τη δέουσα προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια.

(74)

Τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττει ο Οργανισμός θα πρέπει να καθορίζονται με τρόπο διαφανή, δίκαιο, ομοιόμορφο και χωρίς διακρίσεις. Δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα του συγκεκριμένου κλάδου της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η δυνατότητα καταβολής τους από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδίως όσον αφορά τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις.

(75)

Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι περισσότερες από τις εν λόγω εκτελεστικές αρμοδιότητες, και ιδίως οι σχετικές με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων περί κανόνων και διαδικασιών, θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(76)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν διορθωτικά μέτρα και μέτρα διασφάλισης, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι έκτακτης ανάγκης.

(77)

Για να συνεκτιμώνται τεχνικές, επιστημονικές, λειτουργικές ανάγκες ή ανάγκες ασφαλείας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την τροποποίηση ή, κατά περίπτωση, τη συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την αξιοπλοΐα που συνδέονται με τον σχεδιασμό και την παραγωγή, τους περιορισμούς χρόνου πτήσης, τους φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων, τα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS, τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη συντήρηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των κινητήρων, των ελίκων, των εξαρτημάτων, του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού τους και του εξοπλισμού τους για τον εξ αποστάσεως έλεγχο του αεροσκάφους, καθώς και σχετικές με το προσωπικό διατάξεις, περιλαμβανομένων των χειριστών εξ αποστάσεως, και τους φορείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές, τους φορείς εκμετάλλευσης τρίτων χωρών, ορισμένες πτυχές της εποπτείας και της επιβολής, την αποδοχή πιστοποίησης τρίτης χώρας, τα πρόστιμα και τις περιοδικές χρηματικές ποινές, το τμήμα προσφυγών, καθώς και τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα II έως ΙΧ του παρόντος κανονισμού.

Επιπλέον, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ ώστε να τροποποιεί τις αναφορές στον παρόντα κανονισμό στις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που περιέχονται στην Τροποποίηση 12, τόμος Ι, στην Τροποποίηση 9, τόμος ΙΙ και στην αρχική έκδοση του τόμου ΙΙΙ, ως ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2018, του παραρτήματος 16 της σύμβασης του Σικάγου, για να επικαιροποιηθούν με βάση μεταγενέστερες τροποποιήσεις του παραρτήματος 16 της εν λόγω σύμβασης.

(78)

Κατά την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για την τροποποίηση των παραρτημάτων II έως ΙΧ του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις διεθνείς προδιαγραφές και συνιστώμενες πρακτικές, και ιδίως τις διεθνείς προδιαγραφές των παραρτημάτων της σύμβασης του Σικάγου.

(79)

Κατά την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων κατά τον παρόντα κανονισμό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 (19) για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(80)

Οι πάροχοι ANS θα πρέπει να καταρτίσουν και να εφαρμόζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών ATM.

(81)

Θα πρέπει να επιδιωχθεί η συμμετοχή ευρωπαϊκών τρίτων χωρών, ώστε να εξασφαλιστεί η βελτίωση της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευρωπαϊκές τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διεθνείς συμφωνίες με την Ένωση για να υιοθετήσουν και να εφαρμόζουν το κεκτημένο της Ένωσης στο πεδίο που καλύπτει ο παρών κανονισμός, θα πρέπει να συνδεθούν με τις εργασίες του Οργανισμού σύμφωνα με τους κανόνες και διαδικασίες που προβλέπονται στις συμφωνίες αυτές.

(82)

Ο παρών κανονισμός καθορίζει κοινούς κανόνες στο πεδίο της πολιτικής αεροπορίας και διατηρεί τον Οργανισμό. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί.

(83)

Δεδομένου ότι οι κανόνες που είναι απαραίτητοι για τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (EATMN) είτε περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό είτε θα περιληφθούν σε κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις εκδιδόμενες βάσει αυτού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20) θα πρέπει να καταργηθεί. Ωστόσο, θα απαιτηθεί κάποια χρονική περίοδος μέχρι την προετοιμασία, έκδοση και έναρξη εφαρμογής των απαιτούμενων κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων.

Οι εκτελεστικοί κανόνες που έχουν θεσπιστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004 θα πρέπει συνεπώς παραμείνουν σε ισχύ προς το παρόν. Πρόκειται για τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 (21), (ΕΚ) αριθ. 1032/2006 (22), (ΕΚ) αριθ. 633/2007 (23), (ΕΚ) αριθ. 262/2009 (24), (ΕΚ) αριθ. 29/2009 (25), (ΕΕ) αριθ. 73/2010 (26) της Επιτροπής και τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1206/2011 (27), (ΕΕ) αριθ. 1207/2011 (28) και (ΕΕ) αριθ. 1079/2012 (29) της Επιτροπής. Ορισμένα άρθρα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και τα παραρτήματα του κανονισμού στα οποία παραπέμπουν τα εν λόγω άρθρα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν, σε σχέση με το οικείο αντικείμενο, έως την ημερομηνία εφαρμογής των σχετικών εκτελεστικών και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(84)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (30), καταργώντας το παράρτημα III από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αντίστοιχων μέτρων του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Τα εν λόγω, υπό έκδοση, μέτρα αφορούν τους περιορισμούς χρόνου πτήσης και τις απαιτήσεις ανάπαυσης σε σχέση με τα αεροταξί, τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις εμπορικές μεταφορές με αεροπλάνα με έναν μόνο χειριστή. Οι λοιπές διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 είναι πλέον παρωχημένες και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί από την ημερομηνία εφαρμογής των εν λόγω υπό έκδοση μέτρων. Ωστόσο, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 δημιουργείται επίσης μια επιτροπή ασφάλειας πτήσεων, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, και η εν λόγω επιτροπή επικουρεί επίσης την Επιτροπή στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι, για τους σκοπούς του κανονισμού αυτού, η εν λόγω επιτροπή θα συνεχίσει να επικουρεί την Επιτροπή και μετά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91.

(85)

Οι αλλαγές τις οποίες επιφέρει ο παρών κανονισμός έχουν επίπτωση στην εφαρμογή άλλων πράξεων της νομοθεσίας της Ένωσης. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (31) και οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως. Θα πρέπει ιδίως να προβλεφθεί η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών διερεύνησης ασφαλείας να αποφασίζουν, λαμβάνοντας υπόψη τους τα αναμενόμενα διδάγματα για τη βελτίωση της αεροπορικής ασφαλείας, να μην κινούν διαδικασία διερεύνησης ασφαλείας όταν ένα ατύχημα ή σοβαρό συμβάν αφορά μη επανδρωμένο αεροσκάφος για το οποίο δεν απαιτείται πιστοποιητικό ή δήλωση κατά τον παρόντα κανονισμό και όταν δεν έχει προκληθεί θάνατος ή σοβαρή σωματική βλάβη. Τονίζεται ότι, στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω πιστοποιητικά και δηλώσεις είναι εκείνα τα οποία αφορούν τη συμμόρφωση του σχεδιασμού των μη επανδρωμένων αεροσκαφών με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και τα οποία υπόκεινται στην εποπτεία του Οργανισμού. Η εν λόγω ευελιξία των αρχών διερεύνησης ασφαλείας θα πρέπει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(86)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ληφθεί δεόντως υπόψη η δυνατότητα που δίνει ο παρών κανονισμός στον Οργανισμό να καταστεί η αρμόδια αρχή για την έκδοση και την εποπτεία των πιστοποιητικών αερομεταφορέα. Επιπλέον, δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού αερομεταφορέων που έχουν λειτουργικές βάσεις σε πλείονα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να μην ταυτίζεται πάντα η αρμόδια αρχή που εκδίδει τις άδειες εκμετάλλευσης με εκείνη που εκδίδει τα πιστοποιητικά αερομεταφορέα, πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματική εποπτεία των αερομεταφορέων αυτών. Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 για να εξασφαλιστεί στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία αφενός των πιστοποιητικών αερομεταφορέα και αφετέρου των αδειών εκμετάλλευσης.

(87)

Λόγω των μεταβολών του ειδικού ενωσιακού κανονιστικού καθεστώτος για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που εισάγει ο παρών κανονισμός, οι οδηγίες 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθούν. Ειδικότερα, όσον αφορά τα αεροσκάφη πλην των μη επανδρωμένων, καθώς και τους κινητήρες, τις έλικες, τα εξαρτήματα και τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό που συνδέονται με αεροσκάφη πλην των μη επανδρωμένων θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι αυτός ο εξοπλισμός θα συνεχίσει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών αυτών. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι κινητήρες, οι έλικες, τα εξαρτήματα και ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός τους θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω οδηγιών, αλλά μόνον από τη στιγμή και στον βαθμό που ο σχεδιασμός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των κινητήρων, ελίκων, εξαρτημάτων και μη εγκατεστημένου εξοπλισμού τους έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό κατά τον παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, άπαξ και πιστοποιηθούν, υπόκεινται σε βασικές απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και το ραδιοφάσμα και ότι η συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να εκτιμάται και να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο των κανόνων σχετικά με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, η εξαίρεση τέτοιου αεροπορικού εξοπλισμού από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ θα πρέπει να αφορά μόνον τον αεροπορικό εξοπλισμό ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά για εναέρια χρήση σε προστατευόμενες αεροναυτικές συχνότητες. Κατά συνέπεια, ο εξοπλισμός για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους, καθώς και ο εξοπλισμός που προορίζεται για εναέρια χρήση αλλά και για ορισμένες άλλες χρήσεις δεν εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ και μπορεί συνεπώς να υπόκειται στους κανόνες τόσο του παρόντος κανονισμού όσο και των οδηγιών αυτών.

(88)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η δημιουργία και η διατήρηση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας και, ταυτόχρονα, ομοιόμορφου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω του εγγενώς υπερεθνικού χαρακτήρα του αεροπορικού τομέα και της περιπλοκότητάς του, μπορούν όμως εξαιτίας του πανευρωπαϊκού πεδίου εφαρμογής τους να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και στόχοι

1.   Κύριος στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η εγκαθίδρυση και διατήρηση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση.

2.   Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι επίσης να:

α)

συντελέσει στην ευρύτερη πολιτική αερομεταφορών της Ένωσης και στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων του τομέα της πολιτικής αεροπορίας·

β)

διευκολύνει, στα πεδία που καλύπτει, την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, τη διαμόρφωση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της εσωτερικής αγοράς αερομεταφορών και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του αεροπορικού κλάδου της Ένωσης·

γ)

συμβάλει σε ένα υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος·

δ)

διευκολύνει, στα πεδία που καλύπτει, την κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσωπικού ανά τον κόσμο, με την καθιέρωση της ενδεδειγμένης συνεργασίας με τρίτες χώρες και τις αρχές αεροπορίας τους και με την προαγωγή της αμοιβαίας αποδοχής των πιστοποιητικών και άλλων σχετικών εγγράφων·

ε)

προαγάγει την αποδοτικότητα ως προς το κόστος, μεταξύ άλλων με την αποφυγή επικαλύψεων, και να προωθήσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών κανονιστικής ρύθμισης, πιστοποίησης και εποπτείας, καθώς και την αποδοτική χρήση των σχετικών πόρων σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο·

στ)

συντελέσει, στα πεδία που καλύπτει, στη δημιουργία και διατήρηση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου προστασίας της πολιτικής αεροπορίας·

ζ)

βοηθήσει τα κράτη μέλη, στα πεδία που καλύπτει, στην άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη σύμβαση του Σικάγου, με τη διασφάλιση κοινής ερμηνείας και ομοιόμορφης και έγκαιρης εφαρμογής των διατάξεών της, κατά περίπτωση·

η)

προωθήσει παγκοσμίως τις απόψεις της Ένωσης για τα πρότυπα της πολιτικής αεροπορίας και τους κανόνες που αφορούν την πολιτική αεροπορία, με την καθιέρωση κατάλληλης συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς·

θ)

προωθήσει την έρευνα και την καινοτομία, μεταξύ άλλων και στις διαδικασίες κανονιστικής ρύθμισης, πιστοποίησης και εποπτείας·

ι)

προωθήσει, στα πεδία που καλύπτει, την τεχνική και λειτουργική διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή βέλτιστων διοικητικών πρακτικών·

ια)

στηρίξει την εμπιστοσύνη των επιβατών σε μια ασφαλή πολιτική αεροπορία.

3.   Οι στόχοι που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 επιτυγχάνονται, μεταξύ άλλων, με τα εξής:

α)

την εκπόνηση, την έκδοση και την ομοιόμορφη εφαρμογή όλων των αναγκαίων πράξεων·

β)

τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των προτύπων ασφαλείας·

γ)

τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αναγνώρισης των δηλώσεων και των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού σε ολόκληρη την Ένωση, χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις·

δ)

την κατάρτιση, με τη συμμετοχή φορέων τυποποίησης και άλλων φορέων του κλάδου, λεπτομερών τεχνικών προτύπων που θα χρησιμοποιούνται ως μέσα συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, αναλόγως·

ε)

την ίδρυση ανεξάρτητου Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (ο «Οργανισμός»)·

στ)

την ομοιόμορφη εφαρμογή όλων των αναγκαίων πράξεων από τις εθνικές αρμόδιες αρχές και τον Οργανισμό εντός των αντιστοίχων πεδίων αρμοδιότητάς τους·

ζ)

τη συγκέντρωση, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων·

η)

την ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης και προώθησης, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας και της διάδοσης σημαντικών πληροφοριών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

στον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού για τον εξ αποστάσεως έλεγχο αεροσκαφών από φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την εποπτεία του Οργανισμού ή κράτους μέλους, εφόσον δεν καλύπτονται από το στοιχείο β)·

β)

στον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία αεροσκαφών, καθώς και των κινητήρων, ελίκων, εξαρτημάτων, μη εγκατεστημένου εξοπλισμού και εξοπλισμού για τον εξ αποστάσεως έλεγχο αεροσκαφών, εφόσον τα αεροσκάφη είναι ή θα είναι:

i)

νηολογημένα σε κράτος μέλος, εκτός εάν και εφόσον το κράτος μέλος έχει μεταβιβάσει τις αρμοδιότητές του δυνάμει της σύμβασης του Σικάγου σε τρίτη χώρα και τα εκμεταλλεύεται φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών τρίτης χώρας·

ii)

νηολογημένα σε τρίτη χώρα και τα εκμεταλλεύεται φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που έχει την έδρα του, την κατοικία του ή την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες·

iii)

σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο δεν είναι νηολογημένο ούτε σε κράτος μέλος ούτε σε τρίτη χώρα και το οποίο εκμεταλλεύεται εντός του εδάφους στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που έχει την έδρα του, την κατοικία του ή την κύρια εγκατάστασή του εντός του εν λόγω εδάφους·

γ)

στην εκμετάλλευση αεροσκαφών προς, από ή εντός του εδάφους στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες από φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών τρίτης χώρας·

δ)

στον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία σχετικού με την ασφάλεια εξοπλισμού αεροδρομίου ο οποίος χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιείται στα αεροδρόμια που αναφέρονται στο στοιχείο ε) και για την επίγεια εξυπηρέτηση και τις AMS στα εν λόγω αεροδρόμια·

ε)

στον σχεδιασμό, τη συντήρηση και τη λειτουργία αεροδρομίων, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού με την ασφάλεια εξοπλισμού των αεροδρομίων αυτών, ευρισκόμενων στο έδαφος στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες, τα οποία:

i)

είναι ανοικτά στο κοινό·

ii)

εξυπηρετούν εμπορικές αεροπορικές μεταφορές· και

iii)

διαθέτουν επιστρωμένο ενόργανο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης μήκους τουλάχιστον 800 μέτρων ή εξυπηρετούν κατ' αποκλειστικότητα ελικόπτερα με διαδικασία προσέγγισης ή αναχώρησης με όργανα·

στ)

με την επιφύλαξη της νομοθεσίας της Ένωσης και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με το περιβάλλον και τον χωροταξικό σχεδιασμό, στη διασφάλιση του περιβάλλοντος χώρου των αεροδρομίων που αναφέρονται στο στοιχείο ε)·

ζ)

στην παροχή «ATM/ANS» στον εναέριο χώρο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και στον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία συστημάτων και συστατικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην παροχή των εν λόγω ATM/ANS·

η)

με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (32) και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στον εναέριο χώρο δικαιοδοσίας τους, στον σχεδιασμό των δομών εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού·

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στο προσωπικό και τους φορείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της παραγράφου 1.

3.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

α)

στα αεροσκάφη και στους κινητήρες, τους έλικες, τα εξαρτήματα, τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό τους και τον εξοπλισμό για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους, όταν εκτελούν στρατιωτικές, τελωνειακές, αστυνομικές, πυροσβεστικές, λιμενικές ή παρόμοιες δραστηριότητες ή υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες ή δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης ή συνοριακών ελέγχων, υπό τον έλεγχο και την ευθύνη κράτους μέλους, οι οποίες αναλαμβάνονται χάριν του δημοσίου συμφέροντος από φορέα διαθέτοντα εξουσίες δημόσιας αρχής ή εξ ονόματος αυτού, και στο προσωπικό και τους φορείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τα δρομολόγια που εκτελούν τα εν λόγω αεροσκάφη·

β)

σε αεροδρόμια ή μέρος αυτών, καθώς και στον εξοπλισμό, το προσωπικό και τους φορείς που είναι υπό τον έλεγχο και την εκμετάλλευση του στρατού·

γ)

στις ATM/ANS, καθώς και στα συστήματα και τα συστατικά στοιχεία, το προσωπικό και τους φορείς που παρέχει ή διαθέτει ο στρατός·

δ)

στον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία αεροσκαφών, η λειτουργία των οποίων συνεπάγεται χαμηλό κίνδυνο για την αεροπορική ασφάλεια, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και στο προσωπικό και τους φορείς που συμμετέχουν, εκτός εάν για το αεροσκάφος έχει εκδοθεί ή τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί πιστοποιητικό κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

Όσον αφορά το στοιχείο α), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες που εκτελούνται από τα εκεί αναφερόμενα αεροσκάφη διεξάγονται λαμβανομένων δεόντως υπόψη των στόχων του παρόντος κανονισμού σχετικά με την ασφάλεια. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης τον ασφαλή διαχωρισμό, όπου κρίνεται σκόπιμο, των αεροσκαφών αυτών από τα υπόλοιπα αεροσκάφη.

Τηρουμένων των υποχρεώσεων των κρατών μελών από τη σύμβαση του Σικάγου, τα αεροσκάφη που καλύπτονται από το παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού και είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος μπορούν να τεθούν σε εκμετάλλευση σε άλλα κράτη μέλη, αρκεί να συμφωνεί το κράτος μέλος όπου γίνεται η εκμετάλλευση. Η συντήρηση των εν λόγω αεροσκαφών ή τροποποιήσεις του σχεδιασμού τους μπορούν επίσης να γίνονται σε άλλα κράτη μέλη, αν οι εν λόγω τροποποιήσεις και δραστηριότητες υπάγονται στην εποπτεία του κράτους μέλους νηολόγησης του αεροσκάφους και ακολουθούν τις διαδικασίες της εθνικής του νομοθεσίας.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 στοιχείο δ) πρώτο εδάφιο, ο παρών κανονισμός και οι κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού εφαρμόζονται στον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη συντήρηση τύπου αεροσκάφους που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 1 στοιχεία ε), στ), ζ), η) ή θ) του παραρτήματος I και στο προσωπικό και τους φορείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές, εφόσον:

α)

ο φορέας που είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό του εν λόγω τύπου αεροσκάφους έχει ζητήσει πιστοποιητικό τύπου από τον Οργανισμό κατά το άρθρο 11 ή, κατά περίπτωση, έχει υποβάλει δήλωση στον Οργανισμό κατά το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) σχετικά με τον συγκεκριμένο τύπο·

β)

ο τύπος αεροσκάφους προορίζεται για μαζική παραγωγή· και

γ)

ο σχεδιασμός του εν λόγω τύπου αεροσκάφους δεν έχει εγκριθεί προηγουμένως σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κράτους μέλους.

Ο παρών κανονισμός και οι κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού εφαρμόζονται στον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού τύπου ή, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Ωστόσο, οι διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση της αίτησης για το πιστοποιητικό τύπου και την έκδοση του πιστοποιητικού τύπου από τον Οργανισμό εφαρμόζονται από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

5.   Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της εθνικής ασφαλείας και άμυνας και του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (33), τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α)

οι εγκαταστάσεις της παραγράφου 3 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου που είναι ανοικτές στο κοινό, και

β)

οι ATM/ANS της παραγράφου 3 στοιχείο γ) πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου και παρέχονται στην εναέρια κυκλοφορία στην οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004,

προσφέρουν επίπεδο ασφαλείας και διαλειτουργικότητας με τα συστήματα της πολιτικής αεροπορίας εξίσου ικανοποιητικό με εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων των παραρτημάτων VII και VIII του παρόντος κανονισμού.

6.   Ένα κράτος μέλος δύναται να εφαρμόσει, ή να συνδυάσει, τις διατάξεις οποιουδήποτε από τα τμήματα I, II, III ή VII του κεφαλαίου ΙΙΙ όσον αφορά ορισμένες ή όλες τις δραστηριότητες της παραγράφου 3 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο και όσον αφορά το προσωπικό και τους φορείς που συμμετέχουν στις εν λόγω δραστηριότητες, εφόσον κρίνει ότι, λόγω των χαρακτηριστικών των δραστηριοτήτων, προσωπικού και φορέων, καθώς και του σκοπού και του περιεχομένου των διατάξεων αυτών, οι συγκεκριμένες διατάξεις μπορούν να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά.

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση αυτή, οι σχετικές δραστηριότητες, προσωπικό και φορείς ρυθμίζονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του εν λόγω τμήματος ή τμημάτων και από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή των τμημάτων αυτών.

Το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή και τον Οργανισμό την απόφασή του και τους παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, ιδίως:

α)

το σχετικό τμήμα ή τμήματα·

β)

τις δραστηριότητες, το προσωπικό και τους φορείς που αφορά η απόφαση·

γ)

την αιτιολογία της απόφασης· και

δ)

την ημερομηνία από την οποία ισχύει η απόφαση.

Εάν η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τον Οργανισμό, θεωρεί ότι δεν πληρούται η προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν την απόφασή της προς το σκοπό αυτό. Μετά την κοινοποίηση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων στο οικείο κράτος μέλος, το τελευταίο αποφασίζει αμελλητί να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφασή του κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τον Οργανισμό.

Με την επιφύλαξη του τετάρτου εδαφίου, ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ενημερώνοντας αμελλητί την Επιτροπή και τον Οργανισμό σχετικά.

Ο Οργανισμός εγγράφει όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών που κοινοποιούνται κατά την παρούσα παράγραφο στο αποθετήριο του άρθρου 74.

Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους συνεργάζονται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

7.   Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρέσουν από τον παρόντα κανονισμό τον σχεδιασμό, τη συντήρηση και τη λειτουργία αεροδρομίου, καθώς και τον σχετικό με την ασφάλεια εξοπλισμό του αεροδρομίου αυτού, εφόσον αυτό εξυπηρετεί ετησίως έως 10 000 επιβάτες εμπορικών αεροπορικών μεταφορών και έχει έως 850 κινήσεις αεροσκαφών σχετικές με δραστηριότητες μεταφοράς φορτίου ετησίως, υπό τον όρο ότι τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εξαίρεση δεν θέτει σε κίνδυνο τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 33.

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση περί εξαιρέσεως, ο σχεδιασμός, η συντήρηση και η λειτουργία του συγκεκριμένου αεροδρομίου, ο σχετικά με την ασφάλεια εξοπλισμός και οι υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης καθώς και οι AMS του αεροδρομίου αυτού δεν ρυθμίζονται πλέον από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τον Οργανισμό για την απόφασή του περί εξαιρέσεως και την αιτιολογία της.

Εάν η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τον Οργανισμό, κρίνει ότι μια τέτοια εξαίρεση από κράτος μέλος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν την απόφασή της προς το σκοπό αυτό. Μετά την κοινοποίηση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων στο οικείο κράτος μέλος, αυτό τροποποιεί ή ανακαλεί αμελλητί την περί εξαιρέσεως απόφασή του και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τον Οργανισμό.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή και τον Οργανισμό τις εξαιρέσεις που χορηγούν δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

Τα κράτη μέλη εξετάζουν, σε ετήσια βάση, τα στοιχεία κινήσεως των αεροδρομίων που έχουν εξαιρέσει σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή το άρθρο 4 παράγραφος 3β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Εφόσον η εξέταση δείξει ότι, επί τρία συναπτά έτη, ένα από τα αεροδρόμια αυτά εξυπηρετεί περισσότερους από 10 000 επιβάτες αεροπορικών αερομεταφορών ετησίως ή έχει περισσότερες από 850 κινήσεις σχετικές με δραστηριότητες μεταφοράς φορτίου ετησίως, το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί την εξαίρεση του αεροδρομίου και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τον Οργανισμό.

Ο Οργανισμός εγγράφει όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών που κοινοποιούνται κατά την παρούσα παράγραφο στο αποθετήριο του άρθρου 74.

8.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να εξαιρέσει από τον παρόντα κανονισμό τις δραστηριότητες σχεδιασμού, παραγωγής, συντήρησης και λειτουργίας όσον αφορά μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω κατηγορίες αεροσκαφών:

α)

αεροπλάνα, πλην των μη επανδρωμένων, με δύο θέσεις το πολύ, μετρήσιμη ταχύτητα απώλειας στήριξης ή κατώτατη ταχύτητα σταθερής πτήσης σε διαμόρφωση προσγείωσης που δεν υπερβαίνει τους 45 κόμβους διορθωμένης ταχύτητας αέρος και μέγιστη μάζα απογείωσης (ΜΤΟΜ), όπως καταγράφεται από το κράτος μέλος, που δεν υπερβαίνει τα 600 kg για αεροπλάνα που δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν σε νερό ή τα 650 kg για αεροπλάνα που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν σε νερό·

β)

ελικόπτερα, πλην των μη επανδρωμένων, με δύο θέσεις το πολύ και ΜΤΟΜ, όπως καταγράφεται από το κράτος μέλος, που δεν υπερβαίνει τα 600 kg για ελικόπτερα που δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν σε νερό ή τα 650 kg για ελικόπτερα που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν σε νερό·

γ)

ανεμόπτερα, πλην των μη επανδρωμένων, και μηχανοκίνητα ανεμόπτερα, με δύο θέσεις το πολύ και ΜΤΟΜ, όπως καταγράφεται από τα κράτη μέλη, που δεν υπερβαίνει τα 600 kg.

Ωστόσο, όσον αφορά τις κατηγορίες αεροσκαφών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να λαμβάνουν σχετική απόφαση για αεροσκάφη για τα οποία έχει εκδοθεί ή τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί πιστοποιητικό, κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ή κατά τον παρόντα κανονισμό ή για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση κατά τον παρόντα κανονισμό.

9.   Η περί εξαιρέσεως απόφαση που λαμβάνεται από κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 8 δεν εμποδίζει έναν φορέα με κύρια εγκατάσταση στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους να ασκήσει τις δραστηριότητες σχεδιασμού και παραγωγής του όσον αφορά αεροσκάφη που καλύπτονται από την εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού. Όταν ένας φορέας λαμβάνει τέτοια απόφαση, ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η απόφαση περί εξαιρέσεως που λαμβάνεται από το κράτος μέλος κατά την παράγραφο 8 δεν εφαρμόζεται στις συγκεκριμένες δραστηριότητες σχεδιασμού και παραγωγής ούτε στα αεροσκάφη που έχουν σχεδιαστεί και παραχθεί ως αποτέλεσμα αυτών.

10.   Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από τη σύμβαση του Σικάγου, τα αεροσκάφη στα οποία εφαρμόζεται η απόφαση περί εξαιρέσεως λαμβανομένη δυνάμει της παραγράφου 8 και είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που έλαβε την απόφαση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλα κράτη μέλη, αρκεί να συμφωνεί το κράτος μέλος όπου γίνεται η εκμετάλλευση. Η συντήρηση των εν λόγω αεροσκαφών ή τροποποιήσεις του σχεδιασμού τους μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες συντήρησης και τροποποιήσεις σχεδιασμού υπάγονται στην εποπτεία του κράτους μέλους νηολόγησης του αεροσκάφους και ακολουθούν τις διαδικασίες που προβλέπονται στην εθνική του νομοθεσία.

Οποιοδήποτε πιστοποιητικό για αεροσκάφος στο οποίο εφαρμόζεται απόφαση περί εξαιρέσεως λαμβανομένη δυνάμει της παραγράφου 8 αναφέρει σαφώς ότι το πιστοποιητικό αυτό δεν εκδίδεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού αλλά δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του εκδίδοντος το πιστοποιητικό κράτους μέλους. Άλλα κράτη μέλη μπορούν να δέχονται τα εθνικά πιστοποιητικά μόνον εφόσον έχουν λάβει και τα ίδια αντίστοιχη απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 8.

11.   Οι διατάξεις εθνικού δικαίου του κράτους μέλους που έχει λάβει την περί εξαιρέσεως απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 8, η οποία ρυθμίζει τις δραστηριότητες σχεδιασμού, παραγωγής, συντήρησης και λειτουργίας του αεροσκάφους στο οποίο εφαρμόζεται η εν λόγω απόφαση, είναι ανάλογες προς τη φύση και την επικινδυνότητα της σχετικής δραστηριότητας και λαμβάνουν υπόψη τους στόχους και τις αρχές των άρθρων 1 και 4 αντίστοιχα.

Το κράτος μέλος που έχει λάβει την περί εξαιρέσεως απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 8 ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τον Οργανισμό για την απόφασή του και τους παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, ιδίως την ημερομηνία από την οποία εφαρμόζεται η εν λόγω απόφαση και την κατηγορία αεροσκάφους που αφορά.

Ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την περί εξαιρέσεως απόφαση που έλαβε κατά την παράγραφο 8 και ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τον Οργανισμό σχετικά.

Ο Οργανισμός εγγράφει όλες τις αποφάσεις των κρατών μελών που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο στο αποθετήριο του άρθρου 74.

Μια απόφαση εξαίρεσης που λαμβάνεται από κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 8 εφαρμόζεται επίσης στους φορείς και το προσωπικό που συμμετέχουν στις δραστηριότητες σχεδιασμού, παραγωγής, συντήρησης και λειτουργίας στις οποίες εφαρμόζεται η εν λόγω απόφαση.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «εποπτεία»: η εξακρίβωση, από την αρμόδια αρχή ή για λογαριασμό της, σε συνεχή βάση, ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί βάσει αυτού, σύμφωνα με τις οποίες έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ή ως προς τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση·

2)   «σύμβαση του Σικάγου»: η σύμβαση Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας και τα παραρτήματά της, που υπεγράφησαν στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944·

3)   «προϊόν»: αεροσκάφος, κινητήρας ή έλικας·

4)   «εξάρτημα»: οποιοδήποτε στοιχείο προϊόντος, όπως ορίζεται στον σχεδιασμό τύπου του προϊόντος αυτού·

5)   «ATM/ANS»: υπηρεσίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσίες αεροναυτιλίας (air traffic management and air navigation services), καλύπτοντας όλα τα ακόλουθα: οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004· οι υπηρεσίες αεροναυτιλίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, περιλαμβανομένων των λειτουργιών και των υπηρεσιών διαχείρισης δικτύου που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 551/2004, καθώς και οι υπηρεσίες που αυξάνουν τα σήματα τα οποία εκπέμπονται από τις βασικές συστοιχίες του GNSS για τους σκοπούς της αεροναυτιλίας· ο σχεδιασμός της διαδικασίας πτήσης· και οι υπηρεσίες που συνίστανται στην παραγωγή και την επεξεργασία δεδομένων, καθώς και στη μορφοποίηση και τη διαβίβαση δεδομένων στη γενική εναέρια κυκλοφορία για τους σκοπούς της αεροναυτιλίας·

6)   «συστατικό στοιχείο ATM/ANS»: τόσο τα υλικά αντικείμενα, όπως το υλισμικό, όσο και τα άυλα στοιχεία, όπως το λογισμικό, στα οποία βασίζεται η διαλειτουργικότητα του EATMN·

7)   «σύστημα ATM/ANS»: το σύνολο των φερόμενων επί αεροσκαφών και επίγειων συστατικών στοιχείων, καθώς και ο διαστημικός εξοπλισμός, που χρησιμοποιούνται προς υποστήριξη των υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε όλες τις φάσεις της πτήσης·

8)   «γενικό πρόγραμμα ATM»: το πρόγραμμα που εγκρίθηκε με την απόφαση 2009/320/ΕΚ (34) του Συμβουλίου, κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου (35)·

9)   «πιστοποίηση»: κάθε μορφή αναγνώρισης κατά τον παρόντα κανονισμό, βάσει δέουσας αξιολόγησης, ότι νομικό ή φυσικό πρόσωπο, προϊόν, εξάρτημα, μη εγκατεστημένος εξοπλισμός, εξοπλισμός για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους, αεροδρόμιο, εξοπλισμός αεροδρομίου σχετικός με την ασφάλεια, σύστημα ATM/ANS, συστατικό στοιχείο ATM/ANS ή προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, με την έκδοση πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη συμμόρφωση·

10)   «δήλωση»: κάθε γραπτή δήλωση που συντάσσεται κατά τον παρόντα κανονισμό υπό την αποκλειστική ευθύνη νομικού ή φυσικού προσώπου υποκείμενου στον παρόντα κανονισμό, η οποία επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προϊόν, εξάρτημα, μη εγκατεστημένο εξοπλισμό, εξοπλισμό για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους, εξοπλισμό αεροδρομίου σχετικό με την ασφάλεια, σύστημα ATM/ANS, συστατικό στοιχείο ATM/ANS ή προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης·

11)   «ειδικευμένος φορέας»: διαπιστευμένο νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο είναι δυνατόν να ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα πιστοποίησης ή εποπτείας δυνάμει του παρόντος κανονισμού από τον Οργανισμό και υπό τον έλεγχο και υπ' ευθύνη του ή υπό την ευθύνη εθνικής αρμόδιας αρχής·

12)   «πιστοποιητικό»: κάθε πιστοποιητικό, έγκριση, άδεια, εξουσιοδότηση, βεβαίωση ή άλλο έγγραφο που εκδίδεται ως αποτέλεσμα πιστοποίησης και βεβαιώνει τη συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις·

13)   «φορέας εκμετάλλευσης αεροσκάφους»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ή προτείνει να αναλάβει την εκμετάλλευση ενός ή περισσοτέρων αεροσκαφών·

14)   «φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίου»: κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ή προτίθεται να αναλάβει την εκμετάλλευση ενός ή περισσοτέρων αεροδρομίων·

15)   «προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης»: κάθε συσκευή επί του εδάφους που προσομοιώνει τις συνθήκες πτήσης, συμπεριλαμβανομένων των προσομοιωτών πτήσης, των συσκευών πτητικής εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών συσκευών διαδικασιών πτήσης και πλοήγησης και των συσκευών βασικής εκπαίδευσης με όργανα·

16)   «αεροδρόμιο»: οριοθετημένη περιοχή, σε ξηρά ή σε ύδατα, σε σταθερή, σταθερή υπεράκτια ή πλωτή δομή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί είτε στο σύνολό της είτε σε τμήμα της για την άφιξη, την αναχώρηση και τις κινήσεις επιφανείας αεροσκαφών·

17)   «εξοπλισμός ασφαλείας αεροδρομίου»: κάθε όργανο, εξοπλισμός, μηχανισμός, διάταξη, προσάρτημα, λογισμικό ή βοήθημα που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ασφαλή λειτουργία αεροσκάφους σε αεροδρόμιο·

18)   «χώρος στάθμευσης»: καθορισμένος χώρος αεροδρομίου που προορίζεται για την υποδοχή αεροσκαφών με σκοπό την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και τη φόρτωση και εκφόρτωση αποσκευών, ταχυδρομείου ή φορτίου, την τροφοδοσία με καύσιμα, τη στάθμευση ή τη συντήρηση·

19)   «υπηρεσία διαχείρισης χώρου στάθμευσης (AMS)»: κάθε υπηρεσία που παρέχεται για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων και των κινήσεων αεροσκαφών και οχημάτων στον χώρο στάθμευσης·

20)   «υπηρεσία πληροφοριών πτήσης»: υπηρεσία παροχής συμβουλών και πληροφοριών, χρήσιμων για την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση των πτήσεων·

21)   «γενική εναέρια κυκλοφορία»: το σύνολο των κινήσεων πολιτικών και κρατικών αεροσκαφών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας («ICAO»)·

22)   «διεθνή πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές»: τα διεθνή πρότυπα και οι συνιστώμενες πρακτικές που εγκρίνει ο ICAO κατά το άρθρο 37 της σύμβασης του Σικάγου·

23)   «επίγεια εξυπηρέτηση»: κάθε υπηρεσία παρεχομένη στα αεροδρόμια, η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με την ασφάλεια στους τομείς της εποπτείας εδάφους, της διεκπεραίωσης πτήσεων και του ελέγχου φορτίων, της εξυπηρέτησης επιβατών, της διακίνησης αποσκευών, της διακίνησης φορτίου και ταχυδρομείου, της διαχείρισης των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών, των υπηρεσιών αεροσκαφών, του εφοδιασμού με καύσιμα και λιπαντικά και της φόρτωσης της τροφοδοσίας ακόμα και όταν οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών παρέχουν οι ίδιοι τις εν λόγω υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης (αυτοεξυπηρέτηση)·

24)   «εμπορική αερομεταφορά»: η λειτουργία αεροσκάφους για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου έναντι αμοιβής ή άλλου τιμήματος·

25)   «επιδόσεις ασφαλείας»: η επίτευξη συγκεκριμένου επιπέδου ασφαλείας από κράτος μέλος, την Ένωση ή φορέα, όπως ορίζεται από τους στόχους επιδόσεων ασφαλείας και τους δείκτες επιδόσεων ασφαλείας·

26)   «δείκτης επιδόσεων ασφαλείας»: παράμετρος που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων ασφαλείας·

27)   «στόχος επιδόσεων ασφαλείας»: προγραμματισμένος ή επιδιωκόμενος στόχος για τη συμμόρφωση με τους δείκτες επιδόσεων ασφαλείας επί δεδομένο χρονικό διάστημα·

28)   «αεροσκάφος»: κάθε ιπτάμενο όχημα που εξασφαλίζει τη στήριξή του στην ατμόσφαιρα χάρη στις αντιδράσεις του αέρα, εξαιρουμένων των αντιδράσεων του αέρα σε σχέση με την επιφάνεια της Γης·

29)   «μη εγκατεστημένος εξοπλισμός»: κάθε όργανο, εξοπλισμός, μηχανισμός, διάταξη, προσάρτημα, λογισμικό ή βοήθημα που φέρει αεροσκάφος με απόφαση του φορέα εκμετάλλευσής του, το οποίο δεν αποτελεί εξάρτημα και χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία ή στον έλεγχο ενός αεροσκάφους, υποστηρίζει την επιβιωσιμότητα των επιβαινόντων ή μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους·

30)   «μη επανδρωμένο αεροσκάφος»: κάθε αεροσκάφος που λειτουργεί ή προορίζεται να λειτουργεί αυτόνομα ή εξ αποστάσεως χωρίς χειριστή που να επιβαίνει σε αυτό·

31)   «χειριστής εξ αποστάσεως»: το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους μέσω των χειριστηρίων πτήσης του, είτε με χειροκίνητο τρόπο είτε, όταν η πτήση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους είναι αυτόματη, με την παρακολούθηση της πορείας του και τη διατήρηση της δυνατότητας παρέμβασης και αλλαγής της πορείας ανά πάσα στιγμή·

32)   «εξοπλισμός για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους»: κάθε όργανο, εξοπλισμός, μηχανισμός, διάταξη, προσάρτημα, λογισμικό ή βοήθημα αναγκαίο για την ασφαλή λειτουργία μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο δεν αποτελεί τμήμα ούτε φέρεται επί του αεροσκάφους·

33)   «εναέριος χώρος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού»: ο εναέριος χώρος πάνω από το έδαφος στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες, καθώς και κάθε άλλος εναέριος χώρος στον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 551/2004 κατά το άρθρο 1 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού·

34)   «εθνική αρμόδια αρχή»: μία ή περισσότερες οντότητες που έχουν οριστεί από κράτος μέλος και έχουν τις αναγκαίες εξουσίες και αρμοδιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής, κατά τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, καθώς και κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004.

Άρθρο 4

Αρχές για τη λήψη μέτρων δυνάμει του παρόντος κανονισμού

1.   Κατά τη λήψη μέτρων δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη:

α)

ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της τεχνολογίας και στις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της αεροπορίας και λαμβάνουν υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί στον τομέα της αεροπορίας παγκοσμίως, καθώς και την επιστημονική και τεχνική πρόοδο στα αντίστοιχα πεδία·

β)

αξιοποιούν τα βέλτιστα διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις·

γ)

επιτρέπουν την άμεση αντίδραση σε αποδεδειγμένα αίτια ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων και εσκεμμένων παραβιάσεων της προστασίας της πολιτικής αεροπορίας·

δ)

λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων πεδίων της ασφαλείας της αεροπορίας, καθώς και μεταξύ της ασφαλείας της αεροπορίας, της ασφαλείας στον κυβερνοχώρο και άλλων τεχνικών τομέων της κανονιστικής ρύθμισης της αεροπορίας·

ε)

καθορίζουν, εφόσον είναι δυνατόν, απαιτήσεις και διαδικασίες με βάση τις επιδόσεις και με επίκεντρο τους επιδιωκόμενους στόχους, επιτρέποντας πλείονα μέσα για την επίτευξη συμμόρφωσης με τους εν λόγω στόχους·

στ)

προωθούν τη συνεργασία και την αποδοτική χρήση των πόρων μεταξύ των αρχών σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών·

ζ)

λαμβάνουν μη δεσμευτικά μέτρα, καθώς και μέτρα προώθησης της ασφαλείας, όπου είναι δυνατόν·

η)

λαμβάνουν υπόψη τα διεθνή δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν από τη σύμβαση του Σικάγου.

2.   Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού αντιστοιχούν και αναλογούν στη φύση και την επικινδυνότητα κάθε δραστηριότητας την οποία αφορούν. Κατά την προετοιμασία και τη λήψη τέτοιων μέτρων, η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα:

α)

αν μεταφέρονται με το αεροσκάφος πρόσωπα πλην του πληρώματος και ειδικότερα αν η πτήση είναι ανοιχτή στο κοινό·

β)

σε ποιον βαθμό θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο τρίτοι ή περιουσιακά στοιχεία στο έδαφος εξαιτίας της δραστηριότητας·

γ)

την πολυπλοκότητα, τις επιδόσεις και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του σχετικού αεροσκάφους·

δ)

τον σκοπό της πτήσης, τον τύπο αεροσκάφους και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου εναέριου χώρου·

ε)

τον τύπο, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της λειτουργίας ή της δραστηριότητας, καθώς και, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, το μέγεθος και τον τύπο της κυκλοφορίας που εξυπηρετείται από τον αρμόδιο φορέα ή πρόσωπο·

στ)

τον βαθμό στον οποίο τα πρόσωπα που υφίστανται τους κινδύνους που ενέχει η λειτουργία μπορούν να τους αξιολογήσουν και να τους ελέγξουν·

ζ)

τα αποτελέσματα προγενέστερων δραστηριοτήτων πιστοποίησης και εποπτείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 5

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα αεροπορικής ασφαλείας

1.   Η Επιτροπή, αφού συμβουλευθεί τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη, εκδίδει, δημοσιεύει και επικαιροποιεί, εάν χρειάζεται, έγγραφο το οποίο περιγράφει τη λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος αεροπορικής ασφαλείας και περιέχει τους κανόνες, τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση κατά τον παρόντα κανονισμό (εφεξής «ευρωπαϊκό πρόγραμμα αεροπορικής ασφαλείας»).

2.   Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αεροπορικής ασφαλείας περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα στοιχεία που αφορούν τις κρατικές αρμοδιότητες διαχείρισης της ασφαλείας που περιγράφονται στα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές.

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αεροπορικής ασφαλείας περιγράφεται επίσης η διαδικασία για την κατάρτιση, την έγκριση, την επικαιροποίηση και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου αεροπορικής ασφαλείας του άρθρου 6, στην οποία συμμετέχουν εκ του σύνεγγυς τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Άρθρο 6

Ευρωπαϊκό σχέδιο αεροπορικής ασφαλείας

1.   Ο Οργανισμός, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, καταρτίζει, εγκρίνει, δημοσιεύει και στη συνέχεια επικαιροποιεί, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, ευρωπαϊκό σχέδιο αεροπορικής ασφαλείας. Με βάση την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια, στο ευρωπαϊκό σχέδιο αεροπορικής ασφαλείας εντοπίζονται οι κύριοι κίνδυνοι ασφαλείας που επηρεάζουν το ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορικής ασφαλείας και καθορίζονται οι αναγκαίες δράσεις μετριασμού των εν λόγω κινδύνων.

2.   Ο Οργανισμός, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, καταγράφει σε ειδικό χαρτοφυλάκιο κινδύνων ασφαλείας τους κινδύνους ασφαλείας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και παρακολουθεί την υλοποίηση των σχετικών δράσεων μετριασμού από τα ενδιαφερόμενα μέρη μεταξύ άλλων, εάν ενδείκνυται, με τον καθορισμό δεικτών επιδόσεων ασφαλείας.

3.   Στο ευρωπαϊκό σχέδιο αεροπορικής ασφαλείας προσδιορίζεται, λαμβανομένων υπόψη των στόχων του άρθρου 1, το αποδεκτό επίπεδο επιδόσεων ασφαλείας στην Ένωση, του οποίου την επίτευξη επιδιώκουν από κοινού, η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη.

Άρθρο 7

Κρατικό πρόγραμμα ασφαλείας

1.   Κάθε κράτος μέλος, σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καταρτίζει και τηρεί κρατικό πρόγραμμα ασφαλείας για τη διαχείριση της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας όσον αφορά τις αεροπορικές δραστηριότητες υπό την ευθύνη του («κρατικό πρόγραμμα ασφαλείας»). Το πρόγραμμα αντιστοιχεί στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων αυτών και είναι σύμφωνο με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αεροπορικής ασφαλείας.

2.   Το κρατικό πρόγραμμα ασφαλείας περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα στοιχεία που αφορούν τις κρατικές αρμοδιότητες διαχείρισης της ασφαλείας, όπως περιγράφονται στα διεθνή πρότυπα και στις συνιστώμενες πρακτικές.

3.   Στο κρατικό πρόγραμμα ασφαλείας προσδιορίζεται, με βάση τους στόχους του άρθρου 1 και το επίπεδο επιδόσεων ασφαλείας κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3, το επίπεδο επιδόσεων ασφαλείας που πρέπει να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο για τις αεροπορικές δραστηριότητες υπό την ευθύνη του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 8

Κρατικό σχέδιο αεροπορικής ασφαλείας

1.   Το κρατικό πρόγραμμα ασφαλείας περιλαμβάνει ή συνοδεύεται από κρατικό σχέδιο αεροπορικής ασφαλείας. Με βάση την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια, κάθε κράτος μέλος, σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εντοπίζει στο εν λόγω σχέδιο τους κύριους κινδύνους ασφαλείας που επηρεάζουν το εθνικό σύστημα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας και καθορίζει τις αναγκαίες δράσεις μετριασμού αυτών.

2.   Το κρατικό σχέδιο αεροπορικής ασφαλείας περιλαμβάνει τους κινδύνους και τις δράσεις που προβλέπονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο αεροπορικής ασφαλείας και αφορούν το οικείο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος ενημερώνει τον Οργανισμό για τους κινδύνους και τις δράσεις του ευρωπαϊκού σχεδίου αεροπορικής ασφαλείας που δεν αφορούν το εθνικό του σύστημα αεροπορικής ασφαλείας και τους σχετικούς λόγους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ I

Αξιοπλοΐα και προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 9

Βασικές απαιτήσεις

1.   Τα αεροσκάφη του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), πλην των μη επανδρωμένων, καθώς και οι κινητήρες, οι έλικες, τα εξαρτήματα και ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός τους πληρούν τις βασικές απαιτήσεις αξιοπλοΐας που καθορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

2.   Όσον αφορά τον θόρυβο και τις εκπομπές, τα ανωτέρω αεροσκάφη καθώς και οι κινητήρες, οι έλικες, τα εξαρτήματα και ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός τους πληρούν τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που περιλαμβάνονται στην τροποποίηση 12 του τόμου Ι, στην τροποποίηση 9 του τόμου ΙΙ και στην αρχική έκδοση του τόμου III του παραρτήματος 16 της σύμβασης του Σικάγου, όπως εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Οι βασικές απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμβατότητας που ορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται επίσης στα προϊόντα, τα εξαρτήματα και τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό, εφόσον οι διατάξεις της σύμβασης του Σικάγου που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνουν απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

Οι φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη συντήρηση προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) συμμορφώνονται με το σημείο 8 του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Συμμόρφωση

1.   Όσον αφορά τα αεροσκάφη του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), εκτός των επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και τους κινητήρες, τους έλικες και τα εξαρτήματά τους, η συμμόρφωση με το άρθρο 9 διασφαλίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 και με το άρθρο 15 παράγραφος 1.

2.   Όσον αφορά τα αεροσκάφη του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i), πλην των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και τους κινητήρες, τους έλικες, τα εξαρτήματα και τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό τους, η συμμόρφωση με το άρθρο 9 διασφαλίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 16.

Άρθρο 11

Σχεδιασμός προϊόντων

Ο σχεδιασμός προϊόντος υπόκειται σε πιστοποίηση και στην έκδοση πιστοποιητικού τύπου. Οι τροποποιήσεις του σχεδιασμού υπόκεινται επίσης σε πιστοποίηση και καταλήγουν στην έκδοση πιστοποιητικού αλλαγών, καθώς και σε συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου. Οι σχεδιασμοί επισκευής υπόκεινται σε πιστοποίηση και λαμβάνουν έγκριση.

Εκδίδεται έγκριση για τα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας που συνδέονται με τον σχεδιασμό τύπου. Η εν λόγω έγκριση συμπεριλαμβάνεται στο πιστοποιητικό τύπου ή το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο β), κατά περίπτωση.

Το εν λόγω πιστοποιητικό τύπου, το πιστοποιητικό αλλαγών, η έγκριση σχεδιασμού επισκευής και η έγκριση των δεδομένων λειτουργικής καταλληλότητας χορηγούνται κατόπιν αίτησης, εφόσον ο αιτών αποδείξει ότι ο σχεδιασμός του προϊόντος είναι σύμφωνος με τη βάση πιστοποίησης που καθορίζεται σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) και ii), κατά περίπτωση, και ότι ο σχεδιασμός του προϊόντος δεν έχει κανένα γνώρισμα ή χαρακτηριστικό που καθιστά τη λειτουργία του περιβαλλοντικά ασύμβατη ή επισφαλή.

Το εν λόγω πιστοποιητικό τύπου, το πιστοποιητικό αλλαγών, η έγκριση σχεδιασμού επισκευής και η έγκριση των δεδομένων λειτουργικής καταλληλότητας μπορούν να χορηγηθούν επίσης χωρίς αίτηση, από φορέα εγκεκριμένο κατά το άρθρο 15 στον οποίο έχει χορηγηθεί το δικαίωμα να εκδίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά ή εγκρίσεις σύμφωνα με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ια), όταν ο φορέας αυτός αποφανθεί ότι ο σχεδιασμός του προϊόντος είναι σύμφωνος με τους όρους που καθορίζονται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Δεν απαιτείται χωριστό πιστοποιητικό τύπου για τον σχεδιασμό κινητήρων και ελίκων που έχουν πιστοποιηθεί ως μέρος του σχεδιασμού αεροσκάφους κατά το παρόν άρθρο.

Άρθρο 12

Σχεδιασμός εξαρτημάτων

Ο σχεδιασμός εξαρτημάτων υπόκειται σε πιστοποίηση και στην έκδοση πιστοποιητικού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται κατόπιν αίτησης, εφόσον ο αιτών αποδείξει ότι το εξάρτημα πληροί τη βάση πιστοποίησης η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19, παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii).

Το πιστοποιητικό τύπου μπορεί επίσης να εκδοθεί αυτεπαγγέλτως, από φορέα εγκεκριμένο κατά το άρθρο 15 στον οποίο έχει χορηγηθεί το δικαίωμα να εκδίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά σύμφωνα με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ια), όταν ο φορέας αυτός αποφανθεί ότι ο σχεδιασμός του εξαρτήματος είναι σύμφωνος με τη βάση της πιστοποίησης που καθορίζεται σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1στοιχείο β) σημείο iii).

Δεν απαιτείται χωριστό πιστοποιητικό για τον σχεδιασμό εξαρτημάτων που έχουν πιστοποιηθεί ως μέρος του σχεδιασμού αεροσκάφους κατά το άρθρο 11.

Άρθρο 13

Σχεδιασμός μη εγκατεστημένου εξοπλισμού

Εφόσον προβλέπεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19, ο σχεδιασμός μη εγκατεστημένου εξοπλισμού υπόκειται σε πιστοποίηση και στην έκδοση πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται κατόπιν αίτησης, εφόσον ο αιτών αποδείξει ότι ο σχεδιασμός μη εγκατεστημένου εξοπλισμού πληροί τη βάση πιστοποίησης η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19, παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii).

Το εν λόγω πιστοποιητικό τύπου επιτρέπεται να εκδοθεί επίσης χωρίς αίτηση, από φορέα εγκεκριμένο κατά το άρθρο 15 στον οποίο έχει χορηγηθεί το δικαίωμα να εκδίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά σύμφωνα με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ια), όταν ο φορέας αυτός αποφανθεί ότι ο σχεδιασμός του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού είναι σύμφωνος με τη βάση της πιστοποίησης που καθορίζεται σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii).

Άρθρο 14

Μεμονωμένο αεροσκάφος

1.   Μεμονωμένο αεροσκάφος υπόκειται σε πιστοποίηση και στην έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας και, εφόσον προβλέπεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 19, στην έκδοση πιστοποιητικού θορύβου.

Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται κατόπιν αίτησης, εφόσον ο αιτών αποδείξει ότι το αεροσκάφος ανταποκρίνεται στον σχεδιασμό που πιστοποιήθηκε κατά το άρθρο 11 και ότι το αεροσκάφος είναι σε κατάσταση ασφαλούς και περιβαλλοντικά συμβατής λειτουργίας.

2.   Τα πιστοποιητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παραμένουν σε ισχύ ενόσω το αεροσκάφος και οι κινητήρες, οι έλικες, τα εξαρτήματα και ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός του συντηρούνται σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις για τη διαρκή αξιοπλοΐα που αναφέρονται στο άρθρο 17 και είναι σε κατάσταση ασφαλούς και περιβαλλοντικά συμβατής λειτουργίας.

Άρθρο 15

Φορείς

1.   Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων, εξαρτημάτων και μη εγκατεστημένου εξοπλισμού υπόκεινται σε πιστοποίηση και λαμβάνουν έγκριση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 19. Η έγκριση εκδίδεται κατόπιν αίτησης, όταν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες που καθορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 για να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 9. Στην έγκριση αυτή προσδιορίζονται τα δικαιώματα που χορηγούνται στον φορέα και το πεδίο της έγκρισης.

2.   Απαιτείται επίσης έγκριση για:

α)

φορείς που είναι αρμόδιοι για τη συντήρηση και τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας των προϊόντων, των εξαρτημάτων και του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού, και

β)

φορείς που συμμετέχουν στην κατάρτιση του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τη διάθεση προϊόντος, εξαρτήματος ή μη εγκατεστημένου εξοπλισμού έπειτα από συντήρηση.

Ωστόσο, η πρώτη παράγραφος δεν ισχύει όταν, μετά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο β), λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4 και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, εγκρίσεις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 δεν απαιτούνται.

Οι εγκρίσεις της παρούσας παραγράφου χορηγούνται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 17, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 9.

3.   Στις εγκρίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται τα δικαιώματα που χορηγούνται στον φορέα. Οι εγκρίσεις μπορούν να τροποποιούνται ώστε να προστίθενται ή να αφαιρούνται δικαιώματα, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β).

4.   Οι εγκρίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να περιορίζονται, να αναστέλλονται, ή να ανακαλούνται όταν ο κάτοχος δεν συμμορφώνεται πλέον με τους κανόνες και διαδικασίες χορήγησης και διατήρησης τέτοιας έγκρισης, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β).

5.   Όταν, μετά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο β), λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4 και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, δεν απαιτείται η έγκριση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 17 μπορούν ακόμα να επιβάλλουν στον ενδιαφερόμενο φορέα την υποχρέωση να δηλώσει ότι διαθέτει την ικανότητα και τα μέσα για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του σύμφωνα με τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις.

Άρθρο 16

Προσωπικό

1.   Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη διάθεση προϊόντος, εξαρτήματος ή μη εγκατεστημένου εξοπλισμού έπειτα από συντήρηση υποχρεούται να διαθέτει άδεια, εκτός εάν, μετά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ), λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4 και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, δεν απαιτείται τέτοια άδεια.

Η άδεια αυτή χορηγείται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 17 που εκδίδονται με σκοπό να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 9.

2.   Στην άδεια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται τα δικαιώματα που χορηγούνται στο προσωπικό. Η άδεια μπορεί να τροποποιείται ώστε να προστίθενται ή να αφαιρούνται δικαιώματα, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

3.   Η άδεια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορίζεται, να αναστέλλεται ή να ανακαλείται όταν ο κάτοχος δεν συμμορφώνεται πλέον με τους κανόνες και διαδικασίες χορήγησης και διατήρησης τέτοιας άδειας, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

Άρθρο 17

Εκτελεστικές πράξεις περί αξιοπλόου

1.   Για να διασφαλιστούν η ομοιόμορφη εφαρμογή και η τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 9, για τα αεροσκάφη του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), πλην των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και για τους κινητήρες, τους έλικες, τα εξαρτήματα και τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό τους, η Επιτροπή, με βάση τις αρχές του άρθρου 4 και για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με:

α)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη διατήρηση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 14 και στο άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)·

β)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την αναστολή ή την ανάκληση των εγκρίσεων του άρθρου 15 παράγραφος 2, και για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτούνται τέτοιες εγκρίσεις·

γ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τις δηλώσεις του άρθρου 15 παράγραφος 5, και για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται τέτοιες δηλώσεις·

δ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την αναστολή ή την ανάκληση των αδειών του άρθρου 16, και για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτούνται τέτοιες άδειες·

ε)

τα δικαιώματα και τις ευθύνες των κατόχων των εγκρίσεων και των αδειών που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 παράγραφος 2 και 16, καθώς και των φορέων που υποβάλλουν δηλώσεις κατά το άρθρο 15 παράγραφος 5·

στ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη συντήρηση προϊόντων, εξαρτημάτων και μη εγκατεστημένου εξοπλισμού·

ζ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκάφους·

η)

πρόσθετες απαιτήσεις αξιοπλοΐας για προϊόντα, εξαρτήματα και μη εγκατεστημένο εξοπλισμό, ο σχεδιασμός των οποίων έχει ήδη πιστοποιηθεί, που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της διαρκούς αξιοπλοΐας και βελτιώσεων της ασφαλείας.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 127 παράγραφος 3.

2.   Κατά την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 9 και λαμβάνει δεόντως υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές, ιδίως κατά τα οριζόμενα στα παραρτήματα 1, 6 και 8 της σύμβασης του Σικάγου.

Άρθρο 18

Παρεκκλίσεις

1.   Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 9 έως 13, αναλόγως:

α)

η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες βασικές απαιτήσεις του άρθρου 9 για τον σχεδιασμό προϊόντων, εξαρτημάτων και μη εγκατεστημένου εξοπλισμού επιτρέπεται να αξιολογείται χωρίς έκδοση πιστοποιητικού, εφόσον προβλέπεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο i). Στην περίπτωση αυτή, οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο ι) πρέπει να καθορίζουν τους όρους και τις διαδικασίες αξιολόγησης. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο i) είναι δυνατόν να προβλέπουν ότι ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την παραγωγή αυτών των προϊόντων, εξαρτημάτων και μη εγκατεστημένου εξοπλισμού πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δηλώσει τη συμμόρφωση του σχεδιασμού τους με τις βασικές απαιτήσεις και τις λεπτομερείς προδιαγραφές που καθορίζονται σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 σημείο i) οι οποίες εκδίδονται για τη συμμόρφωση των σχεδιασμών αυτών με τις συγκεκριμένες βασικές απαιτήσεις·

β)

όταν ο σχεδιασμός αεροσκάφους δεν πληροί τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 9, επιτρέπεται η έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου. Στην περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό εκδίδεται, κατόπιν αίτησης, όταν ο αιτών αποδείξει ότι ο σχεδιασμός του αεροσκάφους είναι σύμφωνος με τη βάση πιστοποίησης η οποία έχει καθοριστεί σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημεία i) και ii) και ότι ο σχεδιασμός του αεροσκάφους είναι ο κατάλληλος, όσον αφορά την αξιοπλοΐα και την περιβαλλοντική συμβατότητα, με βάση τη σκοπούμενη χρήση του αεροσκάφους.

2.   Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 9, 10 και 14, αναλόγως:

α)

σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 19, περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή περιορισμένο πιστοποιητικό θορύβου εκδίδεται για αεροσκάφος, του οποίου ο σχεδιασμός αποτέλεσε αντικείμενο δήλωσης κατά την παράγραφο 1 στοιχείο α) ή για το οποίο έχει εκδοθεί περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου κατά την παράγραφο 1 στοιχείο β). Στην περίπτωση αυτή, τα πιστοποιητικά εκδίδονται κατόπιν αίτησης, εφόσον ο αιτών αποδείξει ότι το αεροσκάφος ανταποκρίνεται στον συγκεκριμένο σχεδιασμό και είναι σε κατάσταση ασφαλούς και περιβαλλοντικά συμβατής λειτουργίας·

β)

σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 19, είναι δυνατόν να χορηγηθεί πτητική άδεια ώστε να επιτραπεί η λειτουργία αεροσκάφους για το οποίο δεν διατίθεται έγκυρο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή έγκυρο περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια εκδίδεται κατόπιν αίτησης, εφόσον ο αιτών αποδείξει ότι το αεροσκάφος είναι ικανό να εκτελεί με ασφάλεια βασική πτήση.

Η πτητική άδεια επιτρέπεται να εκδοθεί επίσης χωρίς αίτηση, από φορέα εγκεκριμένο κατά το άρθρο 15 στον οποίο έχει χορηγηθεί το δικαίωμα να εκδίδει τις άδειες αυτές σύμφωνα με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ια) ή την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο ε), εφόσον ο εν λόγω φορέας αποφανθεί ότι το αεροσκάφος είναι ικανό να εκτελεί με ασφάλεια βασική πτήση.

Η πτητική άδεια υπόκειται σε κατάλληλους περιορισμούς, όπως προβλέπεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο στ), και ιδίως στους περιορισμούς για την προστασία της ασφαλείας τρίτων.

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες κατ' εξουσιοδότηση

1.   Όσον αφορά τα αεροσκάφη του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), πλην των μη επανδρωμένων, καθώς και τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, κατά το άρθρο 128, που θα καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για:

α)

τις λεπτομερείς απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας όσον αφορά προϊόντα, εξαρτήματα και μη εγκατεστημένο εξοπλισμό, στις περιπτώσεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο·

β)

τους όρους υπό οποίους ο Οργανισμός καθορίζει και κοινοποιεί σε αιτούντα κατά το άρθρο 77:

i)

τη βάση πιστοποίησης τύπου που εφαρμόζεται σε προϊόν για τους σκοπούς της πιστοποίησης τύπου κατά το άρθρο 11 και το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

ii)

τη βάση πιστοποίησης που εφαρμόζεται σε προϊόν για τους σκοπούς της έγκρισης των δεδομένων λειτουργικής καταλληλότητας κατά το άρθρο 11, τα οποία περιλαμβάνουν:

το στοιχειώδες πρόγραμμα συντήρησης που πιστοποιεί την εκπαίδευση ειδικότητας τύπου του προσωπικού·

το στοιχειώδες πρόγραμμα ειδικότητας τύπου χειριστή και τα δεδομένα αναφοράς για την αντικειμενική αξιολόγηση καταλληλότητας των αντίστοιχων προσομοιωτών·

τον βασικό κατάλογο ελάχιστου εξοπλισμού, κατά περίπτωση·

τα δεδομένα του τύπου αεροσκάφους που αφορούν το πλήρωμα θαλάμου επιβατών·

πρόσθετες προδιαγραφές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το τμήμα III·

iii)

τη βάση πιστοποίησης που εφαρμόζεται σε εξάρτημα ή μη εγκατεστημένο εξοπλισμό, περιλαμβανομένων του εξοπλισμού και των μέσων που απαιτούνται για την ασφάλεια κατά το άρθρο 30 παράγραφος 7, για τους σκοπούς της πιστοποίησης των άρθρων 12 και 13·

γ)

τους ειδικούς όρους συμμόρφωσης των αεροσκαφών κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 9·

δ)

τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής της ισχύος ή ανάκλησης των πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 11, 12, 13, και στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β), που περιλαμβάνουν:

i)

τους όρους για τις περιπτώσεις στις οποίες, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 και λαμβανομένων υπόψη της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, πρέπει να απαιτούνται ή όχι τα εν λόγω πιστοποιητικά ή να επιτρέπονται δηλώσεις, κατά περίπτωση·

ii)

τους όρους για τη διάρκεια των πιστοποιητικών αυτών και για την ανανέωσή τους όταν είναι ορισμένης διάρκειας·

ε)

τους όρους έκδοσης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και των πιστοποιητικών θορύβου του άρθρου 14 παράγραφος 1, καθώς και των περιορισμένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και των περιορισμένων πιστοποιητικών θορύβου του άρθρου 18 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)·

στ)

τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής, ανάκλησης και χρήσης των πτητικών αδειών του άρθρου 18 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)·

ζ)

τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης των αδειών του άρθρου 15 παράγραφος 1, καθώς και τους όρους για καταστάσεις στις οποίες απαιτούνται ή όχι οι εν λόγω εγκρίσεις ή επιτρέπονται δηλώσεις, κατά περίπτωση, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 και λαμβανομένων υπόψη της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας·

η)

τα δικαιώματα και τις ευθύνες των κατόχων των πιστοποιητικών που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 11, 12, 13, 14 παράγραφος 1, 15 παράγραφος 1, 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 18 παράγραφος 2 και των φορέων που έχουν υποβάλει δηλώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) και 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της παρούσας παραγράφου·

θ)

τους όρους καθορισμού των λεπτομερών προδιαγραφών οι οποίες εφαρμόζονται στον σχεδιασμό προϊόντων, τον σχεδιασμό εξαρτημάτων και τον σχεδιασμό μη εγκατεστημένου εξοπλισμού που υπόκεινται σε δήλωση κατά το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

ι)

τους όρους και τις διαδικασίες αξιολόγησης, κατά το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α), της αξιοπλοΐας και της περιβαλλοντικής συμβατότητας του σχεδιασμού προϊόντων, του σχεδιασμού εξαρτημάτων και του σχεδιασμού μη εγκατεστημένου εξοπλισμού χωρίς να χρειάζεται η έκδοση πιστοποιητικού, καθώς και τους όρους και τους περιορισμούς λειτουργίας·

ια)

τους όρους υπό τους οποίους στους φορείς στους οποίους έχει εκδοθεί έγκριση κατά το άρθρο 15 παράγραφος 1 για τη χορήγηση του δικαιώματος έκδοσης των πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 11, 12, 13 και 18 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)·

2.   Όσον αφορά την αξιοπλοΐα και την περιβαλλοντική συμβατότητα των αεροσκαφών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείαα) και β), πλην των μη επανδρωμένων, καθώς και των κινητήρων, των ελίκων, των εξαρτημάτων και του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 128, για να τροποποιεί τα παραρτήματα II και III, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, λειτουργικών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων στο πεδίο της αξιοπλοΐας ή της περιβαλλοντικής συμβατότητας, ώστε να επιτευχθούν στον απαιτούμενο βαθμό οι στόχοι του άρθρου 1.

3.   Όσον αφορά την περιβαλλοντική συμβατότητα των αεροσκαφών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), πλην των μη επανδρωμένων, και των κινητήρων, ελίκων, εξαρτημάτων και μη εγκατεστημένου εξοπλισμού τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 128, για να τροποποιήσει τις παραπομπές στις διατάξεις της σύμβασης του Σικάγου που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, προκειμένου να επικαιροποιηθούν υπό το πρίσμα των μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών των διατάξεων που αρχίζουν να ισχύουν μετά τις 4 Ιουλίου 2018 και που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη, εφόσον οι εν λόγω προσαρμογές δεν διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ II

Ιπτάμενο προσωπικό

Άρθρο 20

Βασικές απαιτήσεις

Οι χειριστές και το πλήρωμα θαλάμου επιβατών που ασχολούνται με τη λειτουργία αεροσκαφών κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), εκτός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και οι προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης, τα πρόσωπα και οι φορείς που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την εξέταση, τον έλεγχο ή την ιατρική αξιολόγηση των εν λόγω χειριστών και πληρωμάτων θαλάμου επιβατών πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 21

Χειριστές

1.   Οι χειριστές απαιτείται να διαθέτουν άδεια χειριστή και ιατρικό πιστοποιητικό χειριστή, κατάλληλα για τη λειτουργία που πρόκειται να εκτελείται, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ως αποτέλεσμα της έκδοσης των εκτελεστικών πράξεων του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i), λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4 και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, δεν απαιτούνται τέτοιες άδειες ή ιατρικά πιστοποιητικά.

2.   Η άδεια χειριστή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 23, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 20.

3.   Το ιατρικό πιστοποιητικό χειριστή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 23, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 20.

4.   Η άδεια χειριστή και το ιατρικό πιστοποιητικό χειριστή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζουν τα δικαιώματα που χορηγούνται στον χειριστή.

Η άδεια χειριστή και το ιατρικό πιστοποιητικό χειριστή μπορούν να τροποποιούνται, ώστε να προστίθενται ή να αφαιρούνται δικαιώματα, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

5.   Η άδεια χειριστή και το ιατρικό πιστοποιητικό χειριστή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να περιορίζονται, να αναστέλλονται ή να ανακαλούνται, όταν ο κάτοχος δεν συμμορφώνεται πλέον με τους κανόνες και διαδικασίες χορήγησης και διατήρησης άδειας ή ιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

6.   Η εκπαίδευση και η πείρα σε αεροσκάφη που δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό μπορούν να αναγνωρίζονται για τον σκοπό της απόκτησης της άδειας χειριστή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iv).

Άρθρο 22

Πλήρωμα θαλάμου επιβατών

1.   Το πλήρωμα θαλάμου επιβατών που απασχολείται σε λειτουργίες εμπορικών αεροπορικών μεταφορών υποχρεούται να διαθέτει βεβαίωση.

2.   Λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4, και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ενδέχεται το πλήρωμα θαλάμου επιβατών που απασχολείται σε λειτουργίες άλλες από εκείνες των εμπορικών αεροπορικών μεταφορών να πρέπει επίσης να διαθέτει βεβαίωση, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο α).

3.   Οι βεβαιώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου χορηγούνται κατόπιν αίτησης, όταν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες που καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 23, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 20.

4.   Στις βεβαιώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται τα δικαιώματα που χορηγούνται στο πλήρωμα θαλάμου επιβατών. Οι βεβαιώσεις μπορεί να τροποποιείται ώστε να προστίθενται ή να αφαιρούνται δικαιώματα, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

5.   Οι βεβαιώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορίζονται, να αναστέλλονται ή να ανακαλούνται, όταν ο κάτοχος δεν συμμορφώνεται πλέον με τους κανόνες και διαδικασίες χορήγησης και διατήρησης τέτοιας βεβαίωσης, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

6.   Πριν ασκήσουν τα δικαιώματά τους, και σε τακτά χρονικά διαστήματα στη συνέχεια, τα μέλη του πληρώματος θαλάμου επιβατών υπόκεινται σε αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας τους, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 20 σχετικά με την κατάσταση της υγείας, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Άρθρο 23

Εκτελεστικές πράξεις για τους χειριστές και το πλήρωμα θαλάμου επιβατών

1.   Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή και τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 20, για τους χειριστές που απασχολούνται στη λειτουργία των αεροσκαφών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), εκτός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η Επιτροπή, με βάση τις αρχές του άρθρου 4 και για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με:

α)

τις κατηγορίες αδειών χειριστών και ιατρικών πιστοποιητικών χειριστών του άρθρου 21, καθώς και τις ειδικότητες για τις εν λόγω άδειες χειριστών που ενδείκνυνται για τα διάφορα είδη των εκτελούμενων δραστηριοτήτων·

β)

τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των κατόχων αδειών χειριστών, ειδικοτήτων και ιατρικών πιστοποιητικών χειριστών·

γ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης αδειών χειριστών, ειδικοτήτων και ιατρικών πιστοποιητικών χειριστών, μεταξύ άλλων:

i)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τις περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω άδειες, ειδικότητες και ιατρικά πιστοποιητικά δεν είναι υποχρεωτικά·

ii)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη μετατροπή των εθνικών αδειών χειριστή και των εθνικών ιατρικών πιστοποιητικών χειριστή στις άδειες χειριστή και τα ιατρικά πιστοποιητικά χειριστή του άρθρου 21 παράγραφος 1·

iii)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη μετατροπή των εθνικών αδειών ιπτάμενου μηχανικού στις άδειες χειριστή του άρθρου 21 παράγραφος 1·

iv)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για την αναγνώριση της εκπαίδευσης και της εμπειρίας σε αεροσκάφη που δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό για τον σκοπό της απόκτησης των αδειών χειριστή του άρθρου 21 παράγραφος 1.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

Κατά την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 20 του παρόντος κανονισμού και λαμβάνει δεόντως υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές, ιδίως τα οριζόμενα στο παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου.

Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, διατάξεις για την έκδοση όλων των τύπων αδειών και ειδικοτήτων χειριστή που απαιτούνται δυνάμει του παραρτήματος 1 της σύμβασης του Σικάγου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις για την έκδοση άλλων τύπων αδειών και ειδικοτήτων χειριστή.

2.   Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή και τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 20 στα πληρώματα θαλάμου επιβατών που συμμετέχουν στην εκμετάλλευση των αεροσκαφών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), πλην των μη επανδρωμένων, η Επιτροπή, με βάση τις αρχές του άρθρου 4 και για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με:

α)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την αναστολή ισχύος ή την ανάκληση των βεβαιώσεων των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, και για τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται τέτοιες βεβαιώσεις για τα πληρώματα θαλάμου επιβατών που απασχολούνται σε λειτουργίες άλλες από εκείνες των εμπορικών αεροπορικών μεταφορών·

β)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του πληρώματος θαλάμου επιβατών που αναφέρεται στο άρθρο 22·

γ)

τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των κατόχων βεβαιώσεων πληρώματος θαλάμου επιβατών που αναφέρονται στο άρθρο 22.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

Άρθρο 24

Φορείς εκπαίδευσης και αεροϊατρικά κέντρα

1.   Απαιτείται έγκριση για τα αεροϊατρικά κέντρα.

2.   Απαιτείται έγκριση για τους φορείς εκπαίδευσης χειριστών και τους φορείς εκπαίδευσης πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ως αποτέλεσμα της έκδοσης των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α), λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4 και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, δεν απαιτούνται τέτοιες εγκρίσεις.

3.   Οι εγκρίσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου χορηγούνται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 27, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 20.

4.   Στις εγκρίσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται τα δικαιώματα του φορέα. Οι εν λόγω εγκρίσεις μπορούν να τροποποιούνται ώστε να προστίθενται ή να αφαιρούνται δικαιώματα, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α).

5.   Οι εγκρίσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να περιορίζονται, να αναστέλλονται, ή να ανακαλούνται όταν ο κάτοχος δεν συμμορφώνεται πλέον με τους κανόνες και διαδικασίες χορήγησης και διατήρησης τέτοιας έγκρισης, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α).

6.   Όταν, συνεπεία της έκδοσης των εκτελεστικών πράξεων του άρθρου 27 παράγραφος 1 στοιχείο α), λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4 και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, δεν απαιτείται η έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου όσον αφορά φορέα εκπαίδευσης χειριστών ή φορέα εκπαίδευσης πληρώματος θαλάμου επιβατών, οι εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί παρά ταύτα να απαιτούν από τον ενδιαφερόμενο φορέα να δηλώσει ότι διαθέτει την ικανότητα και τα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες που εκτελεί σύμφωνα με τις ανωτέρω εκτελεστικές πράξεις.

Άρθρο 25

Προσομοιωτές πτητικής εκπαίδευσης

1.   Κάθε προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση χειριστών πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ως αποτέλεσμα της έκδοσης των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α), λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4 και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, δεν απαιτούνται τέτοια πιστοποιητικά.

2.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών αποδείξει ότι ο αιτών και η συσκευή συμμορφώνονται με τις εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 27, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 20.

3.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζει τις λειτουργίες της συσκευής. Το πιστοποιητικό μπορεί να τροποποιείται ώστε να προσαρμόζεται στις αλλαγές των λειτουργιών, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α).

4.   Το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να περιορίζεται, να αναστέλλεται ή να ανακαλείται, όταν ο κάτοχός του ή η συσκευή δεν πληροί πλέον τους κανόνες και διαδικασίες χορήγησης και διατήρησης τέτοιου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α).

5.   Όταν προβλέπεται στις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 27, ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης απαιτείται να δηλώνει τη συμμόρφωση της συσκευής με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 20 και με τις λεπτομερείς διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 26

Εκπαιδευτές και εξεταστές

1.   Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή πτητικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης με προσομοίωση πτήσης, ή την αξιολόγηση των ικανοτήτων των χειριστών, καθώς επίσης και οι αεροϊατρικοί εξεταστές, απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικό, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ως αποτέλεσμα της έκδοσης των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α), λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4 και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, δεν απαιτούνται τέτοια πιστοποιητικά.

2.   Λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4 και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή εκπαίδευσης σε πλήρωμα θαλάμου επιβατών ή για την αξιολόγηση των ικανοτήτων των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών μπορεί να υποχρεωθούν να διαθέτουν πιστοποιητικό βάσει των εκτελεστικών πράξεων του άρθρου 27 παράγραφος 1 στοιχείο α).

3.   Τα πιστοποιητικά των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου χορηγούνται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 27, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 20.

4.   Τα πιστοποιητικά των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου προσδιορίζουν τα δικαιώματα που χορηγούν.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά μπορούν να τροποποιούνται ώστε να προστίθενται ή να αφαιρούνται δικαιώματα, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 στοιχείο α).

5.   Τα πιστοποιητικά των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορίζονται, να αναστέλλονται ή να ανακαλούνται, όταν ο κάτοχος δεν πληροί πλέον τους κανόνες και διαδικασίες χορήγησης και διατήρησης αυτών, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Άρθρο 27

Εκτελεστικές πράξεις για την εκπαίδευση, την εξέταση, τον έλεγχο και την ιατρική αξιολόγηση

1.   Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή και τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 20, για τις προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης, και για τα πρόσωπα και τους φορείς που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση, την εξέταση, τον έλεγχο ή την ιατρική αξιολόγηση των χειριστών και των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, η Επιτροπή, με βάση τις αρχές του άρθρου 4 και για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με:

α)

τους κανόνες και τις διαδικασίες έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής της ισχύος ή ανάκλησης των εγκρίσεων και πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 24, 25 και 26, καθώς και για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται ή όχι τέτοιες εγκρίσεις και πιστοποιητικά·

β)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τις δηλώσεις των φορέων εκπαίδευσης χειριστών και των φορέων εκπαίδευσης πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 6 και των φορέων εκμετάλλευσης προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 5, και για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται τέτοιες δηλώσεις·

γ)

τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των κατόχων των εγκρίσεων και των πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 24, 25 και 26 και των φορέων που συντάσσουν δηλώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 24 παράγραφος 6 και 25 παράγραφος 5.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

2.   Κατά την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 20 και λαμβάνει δεόντως υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές, ιδίως τα οριζόμενα στα παραρτήματα 1 και 6 της σύμβασης του Σικάγου.

Άρθρο 28

Αρμοδιότητες κατ' εξουσιοδότηση

1.   Όσον αφορά τους χειριστές και τα πληρώματα θαλάμου επιβατών που απασχολούνται στη λειτουργία αεροσκαφών κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), εκτός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και όσον αφορά τις προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης, τα πρόσωπα και τους φορείς που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση, τη δοκιμή, τον έλεγχο ή την ιατρική αξιολόγηση των εν λόγω χειριστών και πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 128, για να τροποποιεί το παράρτημα IV, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, λειτουργικών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφαλείας που σχετίζονται με το ιπτάμενο προσωπικό, ώστε να επιτυγχάνονται στον απαιτούμενο βαθμό οι στόχοι του άρθρου 1.

2.   Οι κανόνες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, διατάξεις για την έκδοση όλων των τύπων αδειών και ειδικοτήτων χειριστή που απαιτούνται δυνάμει της σύμβασης του Σικάγου. Οι εν λόγω κανόνες μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις για την έκδοση άλλων τύπων αδειών και ειδικοτήτων.

ΤΜΗΜΑ III

Πτητικές λειτουργίες

Άρθρο 29

Βασικές απαιτήσεις

Η λειτουργία αεροσκαφών κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), εκτός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πληροί τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος V και, κατά περίπτωση, των παραρτημάτων VII και VIII.

Άρθρο 30

Φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

1.   Προκειμένου να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 29 και λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4, και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που έχουν την έδρα, την κατοικία ή την κύρια εγκατάστασή τους στο έδαφος όπου εφαρμόζονται οι Συνθήκες ενδέχεται να έχουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ):

α)

να δηλώνουν ότι διαθέτουν την ικανότητα και τα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη λειτουργία των αεροσκαφών σύμφωνα με τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, ή

β)

να διαθέτουν πιστοποιητικό.

2.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 31, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 29.

3.   Στο πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται τα δικαιώματα του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Το πιστοποιητικό μπορεί να τροποποιείται ώστε να προστίθενται ή να αφαιρούνται δικαιώματα, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

4.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορίζεται, να αναστέλλεται ή να ανακαλείται, όταν ο κάτοχος δεν συμμορφώνεται πλέον με τους κανόνες και διαδικασίες χορήγησης και διατήρησης τέτοιου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

5.   Λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4 και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ενδέχεται να υποχρεούνται, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 31 να:

α)

πληρούν ειδικές απαιτήσεις, όταν συνάπτουν συμφωνίες πτήσεων κοινού κωδικού ή συμφωνίες μίσθωσης·

β)

πληρούν ειδικές απαιτήσεις όταν εκμεταλλεύονται αεροσκάφος νηολογημένο σε τρίτη χώρα·

γ)

καταρτίζουν πίνακα ελάχιστου εξοπλισμού (MEL) ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο που προβλέπει τη χρήση του αεροσκάφους, υπό καθορισμένες συνθήκες, όργανα, στοιχεία εξοπλισμού ή λειτουργίες εκτός ενεργείας κατά την έναρξη της πτήσης.

6.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η λειτουργία αεροσκαφών προς το έδαφος όπου εφαρμόζονται οι Συνθήκες, εντός αυτού, ή από αυτό, από φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που έχει την έδρα, την κατοικία ή την κύρια εγκατάστασή του εκτός του εδάφους αυτού, αλλά για τον οποίο τα κράτη μέλη εκτελούν τις λειτουργίες και τα καθήκοντα του κράτους του φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με τη σύμβαση του Σικάγου, καθώς και το προσωπικό και οι φορείς που συμμετέχουν στις εν λόγω λειτουργίες, εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ισοδύναμο με εκείνο που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

7.   Όταν προβλέπεται στις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο ζ), τα αεροσκάφη διαθέτουν τον εξοπλισμό και τα μέσα που απαιτούνται για την ασφάλεια, πιστοποιημένα, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii), συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ή όλων των ακόλουθων:

α)

καταγραφείς στοιχείων πτήσης·

β)

μέσα εντοπισμού της θέσης του αεροσκάφους·

γ)

μέσα ανάκτησης δεδομένων καταγραφέα πτήσης σε εύθετο χρόνο, αν το αεροσκάφους βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου, βάσει ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο ή άλλων κατάλληλων τεχνικών λύσεων.

Άρθρο 31

Εκτελεστικές πράξεις για τις πτητικές λειτουργίες

1.   Για την ομοιόμορφη εφαρμογή και τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 29, για τη λειτουργία των αεροσκαφών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), εκτός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η Επιτροπή, με βάση τις αρχές του άρθρου 4 και για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με:

α)

τους ειδικούς κανόνες και διαδικασίες συμμόρφωσης της λειτουργίας αεροσκαφών με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 29·

β)

τους κανόνες και τις διαδικασίες έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής της ισχύος ή ανάκλησης των πιστοποιητικών του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο β), συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες απαιτούνται τέτοια πιστοποιητικά·

γ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη δήλωση των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες απαιτούνται τέτοιες δηλώσεις·

δ)

τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των κατόχων των πιστοποιητικών του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο β) και των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που συντάσσουν δηλώσεις κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

ε)

τις πρόσθετες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 29 και εφαρμόζονται στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που έχουν την έδρα, την κατοικία ή την κύρια εγκατάστασή τους στο έδαφος στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες, εφόσον οι εν λόγω φορείς συνάπτουν συμφωνίες πτήσεων κοινού κωδικού ή συμφωνίες μίσθωσης ή εκμεταλλεύονται αεροσκάφος νηολογημένο σε τρίτη χώρα·

στ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 όσον αφορά την καθιέρωση MEL ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, και για τις περιπτώσεις στις οποίες αυτό απαιτείται.

ζ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες βάσει των οποίων το αεροσκάφος πρέπει να διαθέτει τον εξοπλισμό και τα μέσα που απαιτούνται για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των καταγραφέων στοιχείων πτήσης και/ή των μέσων του άρθρου 30 παράγραφος 7, καθώς και τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη διατήρηση, προστασία, χρήση και, κατά περίπτωση, ασφαλή διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 127 παράγραφος 3.

2.   Κατά την έκδοση των ανωτέρω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 29 του παρόντος κανονισμού και λαμβάνει δεόντως υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές, ιδίως τα οριζόμενα στο παράρτημα 6 της σύμβασης του Σικάγου.

Άρθρο 32

Αρμοδιότητες κατ' εξουσιοδότηση

1.   Για τη λειτουργία των αεροσκαφών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), εκτός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις κατά το άρθρο 128, που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά:

α)

τους όρους που πρέπει να πληρούν οι φορείς εκμετάλλευσης του άρθρου 30 παράγραφος 1 και το ιπτάμενο προσωπικό τους όσον αφορά τους περιορισμούς χρόνου πτήσης και υπηρεσίας, καθώς και τις απαιτήσεις ανάπαυσης των πληρωμάτων·

β)

τους όρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 29 όσον αφορά την έγκριση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές εξατομικευμένων συστημάτων καθορισμού χρόνου πτήσης και την έκδοση γνωμοδοτήσεων από τον Οργανισμό σχετικά με τα εν λόγω συστήματα κατά το άρθρο 76 παράγραφος 7.

2.   Όσον αφορά τη λειτουργία των αεροσκαφών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), εκτός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, κατά το άρθρο 128, για να τροποποιεί το παράρτημα V και, κατά περίπτωση, τα παραρτήματα VII και VIII, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, λειτουργικών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφαλείας πτήσεων, ώστε να επιτυγχάνονται στον απαιτούμενο βαθμό οι στόχοι του άρθρου 1.

ΤΜΗΜΑ IV

Αεροδρόμια

Άρθρο 33

Βασικές απαιτήσεις

Τα αεροδρόμια, ο σχετικός με την ασφάλεια εξοπλισμός των αεροδρομίων, η εκμετάλλευση των αεροδρομίων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και οι AMS στα αεροδρόμια κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VII και, κατά περίπτωση, στο παράρτημα VIII.

Άρθρο 34

Πιστοποίηση αεροδρομίου

1.   Απαιτείται πιστοποιητικό για τα αεροδρόμια. Το εν λόγω πιστοποιητικό καλύπτει το αεροδρόμιο και τον εξοπλισμό ασφαλείας του, εκτός εάν ο εν λόγω εξοπλισμός καλύπτεται από δήλωση ή πιστοποιητικό που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), αντίστοιχα.

2.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών αποδείξει ότι το αεροδρόμιο:

α)

συμμορφώνεται με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 36 και τη βάση πιστοποίησης αεροδρομίου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου· και

β)

δεν έχει κανένα γνώρισμα ή χαρακτηριστικό που να το καθιστά μη ασφαλές προς λειτουργία.

3.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να τροποποιείται ώστε να συμπεριλαμβάνει τις αλλαγές στο αεροδρόμιο ή τον εξοπλισμό ασφαλείας του, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

4.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορίζεται, να αναστέλλεται ή να ανακαλείται, όταν το αεροδρόμιο ή ο σχετικός με την ασφάλεια εξοπλισμός του δεν πληροί πλέον τους κανόνες και διαδικασίες χορήγησης και διατήρησης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

5.   Η βάση πιστοποίησης για ένα αεροδρόμιο συνίσταται στα ακόλουθα:

α)

τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης που αφορούν τον τύπο των αεροδρομίων·

β)

τις διατάξεις εκείνες των ισχυουσών προδιαγραφών πιστοποίησης για τις οποίες έγινε δεκτό ένα ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας·

γ)

τις ειδικές λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που είναι αναγκαίες, όταν τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού ενός συγκεκριμένου αεροδρομίου ή η πείρα από την εκμετάλλευσή του καθιστούν οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές πιστοποίησης που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ανεπαρκή ή ακατάλληλη για να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 33.

Άρθρο 35

Εξοπλισμός ασφαλείας αεροδρομίου

1.   Λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4 και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 36 ενδέχεται να απαιτούν από τους φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας αεροδρομίου, ο οποίος χρησιμοποιείται ή προορίζεται για χρήση σε αεροδρόμια που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό να:

α)

δηλώνουν ότι ο εν λόγω εξοπλισμός πληροί τις λεπτομερείς προδιαγραφές που καθορίζονται σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 36· ή

β)

διαθέτουν πιστοποιητικό για τον εν λόγω σχετικό με την ασφάλεια εξοπλισμό αεροδρομίου.

2.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου χορηγείται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών αποδείξει ότι ο εξοπλισμός τηρεί τις λεπτομερείς προδιαγραφές που καθορίζονται σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 36, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 33.

3.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου προσδιορίζει τις λειτουργίες του εξοπλισμού. Το εν λόγω πιστοποιητικό μπορεί να τροποποιείται ώστε να προσαρμόζεται στις αλλαγές σε αυτές τις λειτουργίες, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

4.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορίζεται, να αναστέλλεται ή να ανακαλείται, όταν ο εξοπλισμός δεν πληροί πλέον τους κανόνες και διαδικασίες χορήγησης και διατήρησης αυτού, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

Άρθρο 36

Εκτελεστικές πράξεις για τα αεροδρόμια και τον εξοπλισμό ασφαλείας αεροδρομίου

1.   Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή και τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 33, για τα αεροδρόμια και τον εξοπλισμό ασφαλείας αεροδρομίου, η Επιτροπή, με βάση τις αρχές του άρθρου 4 και για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με:

α)

τους κανόνες και τις διαδικασίες καθορισμού και κοινοποίησης στον αιτούντα, με βάση το άρθρο 34 παράγραφος 5, της βάσης πιστοποίησης που ισχύει για ένα αεροδρόμιο για τους σκοπούς της πιστοποίησης κατά το άρθρο 34 παράγραφος 1·

β)

τους κανόνες και τις διαδικασίες καθορισμού και κοινοποίησης στον αιτούντα των λεπτομερών προδιαγραφών που εφαρμόζονται στον εξοπλισμό ασφαλείας αεροδρομίου, για τους σκοπούς της πιστοποίησης κατά το άρθρο 35 παράγραφος 1·

γ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής της ισχύος ή ανάκλησης των πιστοποιητικών αεροδρομίου του άρθρου 34, καθώς και τους λειτουργικούς περιορισμούς που αφορούν τον συγκεκριμένο σχεδιασμό του αεροδρομίου·

δ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής της ισχύος, ή ανάκλησης των πιστοποιητικών για τον εξοπλισμό ασφαλείας αεροδρομίου που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1, και για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται τέτοια πιστοποιητικά·

ε)

τους κανόνες και τις διαδικασίες καθορισμού των λεπτομερών προδιαγραφών που εφαρμόζονται στον εξοπλισμό ασφαλείας αεροδρομίου που υπόκειται σε δήλωση κατά το άρθρο 35 παράγραφος 1·

στ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη δήλωση, κατά το άρθρο 35 παράγραφος 1, όσον αφορά τον εξοπλισμό ασφαλείας αεροδρομίου, και για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται τέτοιες δηλώσεις·

ζ)

τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των κατόχων των πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 34 και 35 παράγραφος 1, και των φορέων που συντάσσουν δηλώσεις κατά το άρθρο 35 παράγραφος 1·

η)

τους κανόνες και τις διαδικασίες αποδοχής και μετατροπής των εθνικών πιστοποιητικών αεροδρομίου που εκδίδονται βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών σε πιστοποιητικά αεροδρομίου κατά το άρθρο 34 του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έχει ήδη εγκρίνει το οικείο κράτος μέλος με βάση τις κοινοποιηθείσες διαφορές σε σχέση με το παράρτημα 14 της σύμβασης του Σικάγου.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

2.   Κατά την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 του παρόντος κανονισμού και λαμβάνει δεόντως υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές, ιδίως τα οριζόμενα στο παράρτημα 14 της σύμβασης του Σικάγου.

Άρθρο 37

Φορείς

1.   Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εκμετάλλευση αεροδρομίων υπόκεινται σε πιστοποίηση και στην έκδοση πιστοποιητικού. Το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται κατόπιν αίτησης, όταν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 39, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 33.

Στο πιστοποιητικό προσδιορίζονται τα δικαιώματα που χορηγούνται στον πιστοποιηθέντα φορέα και το πεδίο που καλύπτει το πιστοποιητικό.

2.   Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης και τις AMS σε αεροδρόμια που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό δηλώνουν ότι διαθέτουν την ικανότητα και τα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 33.

Άρθρο 38

Προστασία του περιβάλλοντος χώρου αεροδρομίου

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι τα αεροδρόμια που βρίσκονται στο έδαφός τους προστατεύονται από δραστηριότητες και εξελίξεις στον περιβάλλοντα χώρο τους που μπορούν να προκαλέσουν απαράδεκτους κινδύνους στα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια.

2.   Οι φορείς του άρθρου 37 παράγραφος 1 παρακολουθούν τις δραστηριότητες και τις εξελίξεις που μπορούν να προκαλέσουν απαράδεκτους κινδύνους για την ασφάλεια της αεροπορίας στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου για την εκμετάλλευση του οποίου είναι υπεύθυνοι. Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να μετριάζουν τους εν λόγω κινδύνους, εφόσον αυτό εμπίπτει στον έλεγχό τους και, όταν αυτό εκφεύγει του ελέγχου τους, εφιστούν την προσοχή των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους εντός του οποίου βρίσκεται το αεροδρόμιο για τους κινδύνους.

3.   Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, με βάση τις αρχές του άρθρου 4 και για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

Άρθρο 39

Αρμοδιότητες κατ' εξουσιοδότηση

1.   Για την εκμετάλλευση αεροδρομίων καθώς και για την παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και τις AMS σε αεροδρόμια, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 128, που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά:

α)

τους ειδικούς όρους συμμόρφωσης της εκμετάλλευσης αεροδρομίων με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 33·

β)

τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής της ισχύος ή ανάκλησης των πιστοποιητικών του άρθρου 37 παράγραφος 1·

γ)

τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των κατόχων των πιστοποιητικών του άρθρου 37 παράγραφος 1·

δ)

τους όρους και τις διαδικασίες για τη δήλωση των φορέων που παρέχουν επίγεια εξυπηρέτηση και των φορέων που παρέχουν AMS κατά το άρθρο 37 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης, χωρίς περαιτέρω επαλήθευση, των εν λόγω δηλώσεων από τους φορείς εκμετάλλευσης·

ε)

τα δικαιώματα και τις ευθύνες των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης και των φορέων που παρέχουν AMS, οι οποίοι έχουν συντάξει δηλώσεις κατά το άρθρο 37 παράγραφος 2·

2.   Όσον αφορά τα αεροδρόμια, τον εξοπλισμό ασφαλείας αυτών, την εκμετάλλευσή τους και τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης και τις AMS, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, κατά το άρθρο 128, για να τροποποιεί το παράρτημα VII και, κατά περίπτωση, το παράρτημα VIII, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, λειτουργικών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφαλείας αεροδρομίου, ώστε να επιτυγχάνονται στον απαιτούμενο βαθμό οι στόχοι του άρθρου 1.

ΤΜΗΜΑ V

ATM/ANS

Άρθρο 40

Βασικές απαιτήσεις

1.   Η παροχή ATM/ANS κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) πληροί τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος VIII και, κατά περίπτωση, του παραρτήματος VII.

2.   Όλα τα αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις στον εναέριο χώρο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, εκτός αυτών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο α), πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος VIII.

Άρθρο 41

Πάροχοι ATM/ANS

1.   Οι πάροχοι ATM/ANS διαθέτουν πιστοποιητικό.

2.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 43, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 40.

3.   Στο πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται τα δικαιώματα που χορηγούνται. Στο πιστοποιητικό μπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται δικαιώματα, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 43 παράγραφος 1,πρώτο εδάφιο, στοιχείο β).

4.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορίζεται, να αναστέλλεται ή να ανακαλείται, όταν ο κάτοχος δεν συμμορφώνεται πλέον με τους κανόνες και διαδικασίες χορήγησης και διατήρησης αυτού, σύμφωνα τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 43 παράγραφος 1,πρώτο εδάφιο, στοιχείο β).

5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 43, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι επιτρέπεται στους παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών πτήσης να δηλώνουν ότι διαθέτουν την ικανότητα και τα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 40. Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή, τον Οργανισμό και τα άλλα κράτη μέλη για την απόφασή του.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν σε παρόχους ATM/ANS εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο πάροχος έχει την κύρια εγκατάστασή του εκτός των εδαφών για τα οποία κράτη μέλη είναι αρμόδια σύμφωνα με τη σύμβαση του Σικάγου·

β)

η παροχή ATM/ANS από τον εν λόγω πάροχο αφορά μικρού όγκου εναέρια κυκλοφορία σε περιορισμένο τμήμα του εναέριου χώρου ο οποίος υπάγεται στην ευθύνη του κράτους μέλους που χορηγεί την εξαίρεση και το εν λόγω τμήμα του εναέριου χώρου συνορεύει με εναέριο χώρο που υπάγεται στην ευθύνη τρίτης χώρας·

γ)

τυχόν υποχρέωση του παρόχου να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του με τους κανόνες της παραγράφου 1 θα συνεπαγόταν δυσανάλογη προσπάθεια από τον εν λόγω πάροχο δεδομένης της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας που ασκεί εντός του εν λόγω εναέριου χώρου·

δ)

το οικείο κράτος μέλος έχει θέσει κανόνες και διαδικασίες για την παροχή ATM/ANS από τον πάροχο οι οποίες εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε περίπτωσης, αποδεκτό επίπεδο ασφαλείας και συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 40, και έχει θεσπίσει κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα και μηχανισμούς εποπτείας και επιβολής για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες και διαδικασίες.

ε)

το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης καθορίζεται σαφώς και η εξαίρεση περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο, υπόκειται δε σε τακτική επανεξέταση σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα όταν η διάρκειά της υπερβαίνει τα πέντε έτη, και εφαρμόζεται αδιακρίτως.

Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να χορηγήσει τέτοιου είδους εξαίρεση, κοινοποιεί στην Επιτροπή και στον Οργανισμό την πρόθεσή του, παραθέτοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον Οργανισμό, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις διά των οποίων αποφαίνεται αν έχουν τηρηθεί οι όροι του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 2 και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Οργανισμός εγγράφει την εν λόγω απόφαση στο αποθετήριο του άρθρου 74.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος χορηγεί την εξαίρεση εάν οι εκτελεστικές πράξεις του τρίτου εδαφίου περιέχουν θετική απόφαση. Ανακαλεί την εξαίρεση όταν λαμβάνει γνώση, ιδίως μέσω της τακτικής επανεξέτασης που αναφέρεται στο στοιχείο ε) του πρώτου εδαφίου, ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι του πρώτου εδαφίου. Ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τον Οργανισμό για τη χορήγηση οποιασδήποτε εξαίρεσης και, κατά περίπτωση, για τα αποτελέσματα αυτών των επανεξετάσεων και για τυχόν ανακλήσεις.

Άρθρο 42

Φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την παραγωγή ή τη συντήρηση συστημάτων ATM/ANS και των συστατικών ATM/ANS

1.   Λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4 και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, οι φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την παραγωγή ή τη συντήρηση συστημάτων ATM/ANS και συστατικών στοιχείων ATM/ANS ενδέχεται να υποχρεούνται, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 43:

α)

να δηλώνουν ότι διαθέτουν την ικανότητα και τα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκούνται σύμφωνα με τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις· ή

β)

να διαθέτουν πιστοποιητικό.

2.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου χορηγείται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες που καθορίζονται με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 43, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 40.

3.   Στο πιστοποιητικό της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται τα δικαιώματα που χορηγούνται. Το πιστοποιητικό μπορεί να τροποποιείται ώστε να προστίθενται ή να αφαιρούνται δικαιώματα, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 43 παράγραφος 1,πρώτο εδάφιο, στοιχείο δ).

4.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορίζεται, να αναστέλλεται ή να ανακαλείται, όταν ο κάτοχος δεν συμμορφώνεται πλέον με τους κανόνες και διαδικασίες χορήγησης και διατήρησης αυτού, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 43,πρώτο εδάφιο, παράγραφος 1 στοιχείο δ).

Άρθρο 43

Εκτελεστικές πράξεις για τους παρόχους ATM/ANS, καθώς και για τους φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την παραγωγή ή τη συντήρηση συστημάτων ATM/ANS και συστατικών ATM/ANS

1.   Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή και τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 40, για την παροχή ATM/ANS κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), η Επιτροπή, με βάση τις αρχές του άρθρου 4 και για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με:

α)

τους ειδικούς κανόνες και διαδικασίες για την παροχή ATM/ANS σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 40, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και της εφαρμογής του σχεδίου έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το παράρτημα VIII σημείο 5.1. στοιχείο στ)·

β)

τους κανόνες και τις διαδικασίες έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης των πιστοποιητικών του άρθρου 41 παράγραφος 1·

γ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη δήλωση των παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών πτήσης του άρθρου 41 παράγραφος 5, και για τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπονται τέτοιες δηλώσεις·

δ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής της ισχύος ή ανάκλησης των πιστοποιητικών του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχείο β), και για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται τέτοια πιστοποιητικά·

ε)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη δήλωση των φορέων του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχείο α), και για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται τέτοιες δηλώσεις·

στ)

τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των κατόχων των πιστοποιητικών του άρθρου 41 παράγραφος 1 και του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχείο β) και των φορέων που συντάσσουν δηλώσεις κατά το άρθρο 41 παράγραφος 5 και το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

2.   Οι κανόνες της παραγράφου 1 λαμβάνουν δεόντως υπόψη το γενικό πρόγραμμα ΑΤΜ.

3.   Κατά την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 40 του παρόντος κανονισμού και λαμβάνει δεόντως υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές, ιδίως τα οριζόμενα στα παραρτήματα 2 έως 4, 10, 11 και 15 της σύμβασης του Σικάγου.

Άρθρο 44

Εκτελεστικές πράξεις για τη χρήση του εναέριου χώρου και το σχεδιασμό των δομών αυτού

1.   Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή και τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 40, για την παροχή ATM/ANS κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) καθώς και για τον σχεδιασμό δομών εναέριου χώρου, η Επιτροπή, με βάση τις αρχές του άρθρου 4 και για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με:

α)

τους κανόνες λειτουργίας που συνδέονται με τη χρήση του εναερίου χώρου, τον εξοπλισμό των αεροσκαφών και τα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS που απαιτούνται για τη χρήση του εναέριου χώρου·

β)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τον σχεδιασμό δομών εναέριου χώρου, για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το άρθρο 46.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

2.   Οι κανόνες της παραγράφου 1 λαμβάνουν δεόντως υπόψη το γενικό πρόγραμμα ΑΤΜ.

3.   Κατά την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 40 του παρόντος κανονισμού και λαμβάνει δεόντως υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές, ιδίως τα οριζόμενα στα παραρτήματα 2, 3, 10, 11 και 15 της σύμβασης του Σικάγου.

Άρθρο 45

Συστήματα ATM/ANS και συστατικά στοιχεία ATM/ANS

1.   Εφόσον προβλέπεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 47, οι πάροχοι ATM/ANS του άρθρου 41 υποχρεούνται να δηλώνουν ότι τα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS τα οποία αυτοί πρόκειται να θέσουν σε λειτουργία πληρούν τις λεπτομερείς προδιαγραφές που καθορίζονται κατά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 47 οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 40.

2.   Εφόσον προβλέπεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 47, τα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS υπόκεινται σε πιστοποίηση και έκδοση πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται κατόπιν αίτησης, εφόσον ο αιτών αποδείξει ότι τα εν λόγω συστήματα και τα συστατικά στοιχεία τους πληρούν τις λεπτομερείς προδιαγραφές που καθορίζονται κατά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 47, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 40.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, εφόσον προβλέπεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 47, επιτρέπεται στους φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την παραγωγή ή τη συντήρηση συστημάτων ATM/ANS και των συστατικών στοιχείων ATM/ANS να δηλώνουν ότι τα εν λόγω συστήματα και συστατικά στοιχεία πληρούν τις λεπτομερείς προδιαγραφές που καθορίζονται κατά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 47, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 40 και ότι τα εν λόγω συστήματα και συστατικά στοιχεία είναι κατάλληλα προς χρήση.

Άρθρο 46

Σχεδιασμός δομών εναέριου χώρου

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δομές του εναέριου χώρου σχεδιάζονται, επιθεωρούνται και επικυρώνονται καταλλήλως πριν αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν από τα αεροσκάφη, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που θεσπίζει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 47

Αρμοδιότητες κατ' εξουσιοδότηση

1.   Για τα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 128, που να θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά:

α)

τους όρους καθορισμού και κοινοποίησης στον αιτούντα των λεπτομερών προδιαγραφών που εφαρμόζονται στα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS, για τους σκοπούς της πιστοποίησης κατά το άρθρο 45 παράγραφος 2·

β)

τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης των πιστοποιητικών του άρθρου 45 παράγραφος 2, καθώς και για τις περιπτώσεις στις οποίες, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 και λαμβανομένων υπόψη της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, απαιτούνται τέτοια πιστοποιητικά ή επιτρέπονται δηλώσεις, κατά περίπτωση·

γ)

τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των κατόχων των πιστοποιητικών του άρθρου 45 παράγραφος 2·

δ)

τα δικαιώματα και τις ευθύνες των φορέων που εκδίδουν δηλώσεις κατά το άρθρο 45 παράγραφοι 1 και 2·

ε)

τους όρους και τις διαδικασίες δήλωσης των παρόχων ATM/ANS κατά το άρθρο 45 παράγραφος 1, καθώς και για τις περιπτώσεις στις οποίες, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 και λαμβανομένων υπόψη της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, απαιτούνται τέτοιες δηλώσεις·

στ)

τους όρους καθορισμού των λεπτομερών προδιαγραφών που εφαρμόζονται στα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS που υπόκεινται σε δήλωση κατά το άρθρο 45 παράγραφοι 1 και 2·

2.   Όσον αφορά την παροχή ATM/ANS, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, κατά το άρθρο 128, για να τροποποιεί το παράρτημα VIII και, κατά περίπτωση, το παράρτημα VII, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, λειτουργικών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφαλείας που σχετίζονται με ATM/ANS, ώστε να επιτυγχάνονται στον απαιτούμενο βαθμό οι στόχοι του άρθρου 1.

ΤΜΗΜΑ VI

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Άρθρο 48

Βασικές απαιτήσεις

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που συμμετέχουν στην παροχή ATM/ANS κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), καθώς και τα πρόσωπα, οι φορείς και οι συσκευές συνθετικής εκπαίδευσης που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την εξέταση, τον έλεγχο ή την ιατρική αξιολόγηση των ελεγκτών πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος VIII.

Άρθρο 49

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

1.   Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας απαιτείται να διαθέτουν άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και ιατρικό πιστοποιητικό ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας κατάλληλα για την υπηρεσία που πρόκειται να παρέχουν.

2.   Η άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών την άδεια αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 50, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 48.

3.   Το ιατρικό πιστοποιητικό ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται κατόπιν αίτησης, εάν ο ελεγκτής αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 50, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 48.

4.   Η άδεια και το ιατρικό πιστοποιητικό ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζουν τα δικαιώματα που χορηγούνται στον ελεγκτή. Η εν λόγω άδεια και το εν λόγω πιστοποιητικό μπορούν να τροποποιούνται ώστε να προστίθενται ή να αφαιρούνται δικαιώματα, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 50 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ).

5.   Η άδεια και το ιατρικό πιστοποιητικό ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να περιορίζονται, να αναστέλλονται, ή να ανακαλούνται, όταν ο κάτοχος δεν πληροί πλέον τους όρους χορήγησης και διατήρησης της άδειας ή του ιατρικού πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 50 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ).

Άρθρο 50

Εκτελεστικές πράξεις για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

1.   Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή και τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 48 για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, η Επιτροπή, με βάση τις αρχές του άρθρου 4 και για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με:

α)

τις διάφορες κατηγορίες, ειδικότητες και καταχωρίσεις των αδειών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας του άρθρου 49·

β)

τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των κατόχων αδειών ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, ειδικοτήτων και καταχωρίσεων που συνδέονται με αυτές και ιατρικών πιστοποιητικών του άρθρου 49·

γ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης των αδειών ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, των ειδικοτήτων και καταχωρίσεων που συνδέονται με αυτές και των ιατρικών πιστοποιητικών του άρθρου 49, περιλαμβανομένων των κανόνων και των διαδικασιών μετατροπής των εθνικών αδειών ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και των εθνικών ιατρικών πιστοποιητικών στις άδειες ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και τα ιατρικά πιστοποιητικά του άρθρου 49.

δ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας όσον αφορά τους περιορισμούς χρόνου υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης· οι εν λόγω κανόνες και διαδικασίες πρέπει να προσφέρουν υψηλό επίπεδο ασφαλείας μέσω της προστασίας από τις επιπτώσεις της κόπωσης και, ταυτόχρονα, επαρκή ευελιξία προγραμματισμού·

Οι εκτελεστικοί αυτοί κανόνες εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

2.   Κατά την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 48 του παρόντος κανονισμού και λαμβάνει δεόντως υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές, ιδίως κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου.

Άρθρο 51

Φορείς εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και αεροϊατρικά κέντρα

1.   Οι φορείς εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και τα αεροϊατρικά κέντρα πρέπει να διαθέτουν έγκριση.

2.   Η έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 53, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 48.

3.   Στην έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται τα δικαιώματα που χορηγούνται στον φορέα. Η έγκριση μπορεί να τροποποιείται ώστε να προστίθενται ή να αφαιρούνται δικαιώματα, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

4.   Η έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορίζεται, να αναστέλλεται ή να ανακαλείται όταν ο κάτοχος δεν πληροί πλέον τους κανόνες και διαδικασίες χορήγησης και διατήρησης τέτοιας έγκρισης, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

Άρθρο 52

Εκπαιδευτές, αξιολογητές και αεροϊατρικοί εξεταστές

1.   Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εκπαίδευση στην πράξη ή την αξιολόγηση των πρακτικών δεξιοτήτων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας καθώς και των αεροϊατρικών εξεταστών οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό.

2.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 53, οι οποίες εκδίδονται ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 48.

3.   Στο πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται τα δικαιώματα που χορηγούνται. Στο πιστοποιητικό μπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται δικαιώματα, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

4.   Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορίζεται, να αναστέλλεται ή να ανακαλείται, όταν ο κάτοχος δεν πληροί πλέον τους κανόνες και διαδικασίες χορήγησης και διατήρησης αυτού, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

Άρθρο 53

Εκτελεστικές πράξεις για την εκπαίδευση, την εξέταση, τον έλεγχο και την ιατρική αξιολόγηση

1.   Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή και τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 48, για τα πρόσωπα και τους φορείς που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την εξέταση, τον έλεγχο και την ιατρική αξιολόγηση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η Επιτροπή, με βάση τις αρχές του άρθρου 4 και για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με:

α)

τους κανόνες και τις διαδικασίες έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής της ισχύος ή ανάκλησης των εγκρίσεων και των πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 51 και 52·

β)

τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των κατόχων των εγκρίσεων και των πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 51 και 52.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

2.   Κατά την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 48 του παρόντος κανονισμού και λαμβάνει δεόντως υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές, ιδίως τα οριζόμενα στο παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου.

Άρθρο 54

Αρμοδιότητες κατ' εξουσιοδότηση

Όσον αφορά τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τα πρόσωπα και τους φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση, τη δοκιμή, τον έλεγχο ή την ιατρική εξέταση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τα συνθετικά μέσα εκπαίδευσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, κατά το άρθρο 128, για να τροποποιεί το παράρτημα VIII, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, επιχειρησιακών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφαλείας σχετικά με τους φορείς εκπαίδευσης και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να επιτυγχάνονται στον απαιτούμενο βαθμό οι στόχοι του άρθρου 1.

ΤΜΗΜΑ VII

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Άρθρο 55

Βασικές απαιτήσεις για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η συντήρηση και η εκμετάλλευση των αεροσκαφών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), όσον αφορά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και τους κινητήρες, τους έλικες, τα εξαρτήματα, τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό και τον εξοπλισμό για τον έλεγχο εξ αποστάσεως, καθώς και το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών εξ αποστάσεως, και οι φορείς που ασχολούνται με τις εν λόγω δραστηριότητες, πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος IX, και, εφόσον προβλέπεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 58 και στις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 57, τις βασικές απαιτήσεις των παραρτημάτων II, IV και V.

Άρθρο 56

Συμμόρφωση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών

1.   Λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4 και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, των λειτουργικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους και των χαρακτηριστικών της περιοχής δραστηριότητας, ενδέχεται να απαιτείται πιστοποιητικό για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των κινητήρων, των ελίκων, των εξαρτημάτων, του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού και του εξοπλισμού για τον έλεγχο εξ αποστάσεως καθώς και για το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών εξ αποστάσεως και τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες, σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 58 και τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 57.

2.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται κατόπιν αίτησης, εάν ο αιτών αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 58 και τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 57.

3.   Στο πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται οι σχετικοί με την ασφάλεια περιορισμοί, οι όροι εκμετάλλευσης και τα δικαιώματα. Το πιστοποιητικό μπορεί να τροποποιείται ώστε να προστίθενται ή να αφαιρούνται περιορισμοί, όροι και δικαιώματα, σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 58 και τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 57.

4.   Το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορίζεται, να αναστέλλεται ή να ανακαλείται όταν ο κάτοχος δεν πληροί πλέον τους όρους, κανόνες και διαδικασίες χορήγησης ή διατήρησης αυτού, σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 58 και τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 57.

5.   Λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των αρχών των άρθρων 1 και 4 και ιδίως της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, των λειτουργικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους και των χαρακτηριστικών της περιοχής δραστηριότητας, οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 58 και οι εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 57 ενδέχεται να απαιτούν όσον αφορά τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των κινητήρων, των ελίκων, των εξαρτημάτων, του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού τους και του εξοπλισμού για τον έλεγχο εξ αποστάσεως καθώς και το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών εξ αποστάσεως και τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες, δήλωση με την οποία επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση προς τις εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις.

6.   Όταν οι στόχοι και οι αρχές των άρθρων 1 και 4 μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την εφαρμογή των κεφαλαίων IV και V του παρόντος κανονισμού, οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορούν να προβλέπουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια δεν εφαρμόζονται ούτε στις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 55 ούτε στους αντίστοιχους εκτελεστικούς κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 58. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εν λόγω απαιτήσεις και κανόνες αποτελούν «κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης», κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (36) και της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (37).

7.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των φορέων εκμετάλλευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών που υπόκεινται σε υποχρέωση εγγραφής σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 57 και του σημείου 4 του παραρτήματος IX αποθηκεύονται σε ψηφιακά, εναρμονισμένα, διαλειτουργικά εθνικά συστήματα εγγραφής. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση και να ανταλλάσσουν τις εν λόγω πληροφορίες μέσω του αποθετηρίου του άρθρου 74.

8.   Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες για την υπαγωγή σε ορισμένες προϋποθέσεις των λειτουργιών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών για λόγους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίας ασφαλείας ή της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά το δίκαιο της Ένωσης.

Άρθρο 57

Εκτελεστικές πράξεις για μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή και τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 55, για τη λειτουργία των αεροσκαφών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), όσον αφορά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς και για το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών εξ αποστάσεως, και τους φορείς που ασχολούνται με τις εν λόγω δραστηριότητες, η Επιτροπή, και με βάση τις αρχές του άρθρου 4 και για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1, η Επιτροπή εκδίδει με εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με:

α)

τους ειδικούς κανόνες και τις διαδικασίες για τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς και για το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών εξ αποστάσεως, και τους φορείς που συμμετέχουν στις εν λόγω δραστηριότητες·

β)

τους κανόνες και τις διαδικασίες έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής της ισχύος ή ανάκλησης των πιστοποιητικών, ή σύνταξης δηλώσεων, για τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και για το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών εξ αποστάσεως, και τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες, και για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται τα εν λόγω πιστοποιητικά ή δηλώσεις. Οι κανόνες και διαδικασίες για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών και για τη σύνταξη των εν λόγω δηλώσεων μπορούν να βασίζονται, ή να συνίστανται, στις λεπτομερείς απαιτήσεις των τμημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ·

γ)

τα δικαιώματα και τις ευθύνες των κατόχων πιστοποιητικών και των φυσικών και νομικών προσώπων που συντάσσουν δηλώσεις·

δ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη νηολόγηση και τη σήμανση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και για την εγγραφή των φορέων εκμετάλλευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με το τμήμα 4 του παραρτήματος IX·

ε)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη δημιουργία ψηφιακών, διαλειτουργικών, εναρμονισμένων, εθνικών συστημάτων εγγραφής του άρθρου 56 παράγραφος 7.

στ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη μετατροπή των εθνικών πιστοποιητικών στα πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει του άρθρου 56 παράγραφος 1.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

Άρθρο 58

Αρμοδιότητες κατ' εξουσιοδότηση

1.   Όσον αφορά τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη συντήρηση των αεροσκαφών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), όσον αφορά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και τους κινητήρες, τους έλικες, τα εξαρτήματα, τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό και τον εξοπλισμό για τον εξ αποστάσεως έλεγχο του αεροσκάφους, καθώς και το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών εξ αποστάσεως, και τους φορείς που ασχολούνται με τις εν λόγω δραστηριότητες, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 128, προκειμένου να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά:

α)

τους συγκεκριμένους όρους για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη συντήρηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των κινητήρων, των ελίκων, των εξαρτημάτων, του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού και του εξοπλισμού για τον εξ αποστάσεως έλεγχο του αεροσκάφους, καθώς και για το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών εξ αποστάσεως, και τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες, που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 55, που μπορεί να περιλαμβάνει τους όρους υπό τους οποίους ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και λειτουργίες που αφορούν, ειδικότερα, τους μέγιστους περιορισμούς απόστασης και υψόμετρου κατά τη λειτουργία, την αναγγελία θέσης, τον περιορισμό εισόδου σε γεωγραφικές ζώνες, την αποφυγή των συγκρούσεων, τη σταθεροποίηση εν πτήσει και την αυτόματη προσγείωση·

β)

τους όρους και τις διαδικασίες για την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, περιορισμό, αναστολή της ισχύος ή ανάκληση των πιστοποιητικών, ή σύνταξη δηλώσεων, που αφορούν τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη συντήρηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των κινητήρων, των ελίκων, των εξαρτημάτων, του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού και του εξοπλισμού για τον εξ αποστάσεως έλεγχό τους, καθώς και για το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών εξ αποστάσεως, και τους φορείς που ασχολούνται με τις εν λόγω δραστηριότητες, κατά το άρθρο 56 παράγραφοι 1 και 5, και για τις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να απαιτούνται τα εν λόγω πιστοποιητικά ή δηλώσεις. Οι όροι και διαδικασίες για την έκδοση των πιστοποιητικών και τη σύνταξη των δηλώσεων μπορούν να βασίζονται, ή να συνίστανται, στις λεπτομερείς απαιτήσεις των τμημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ·

γ)

τους όρους υπό τους οποίους οι απαιτήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη συντήρηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των κινητήρων, των ελίκων, των εξαρτημάτων, του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού και του εξοπλισμού για τον εξ αποστάσεως έλεγχό τους δεν υπόκεινται στα κεφάλαια IV και V για τον σκοπό του άρθρου 56 παράγραφος 6·

δ)

τα δικαιώματα και τις ευθύνες των κατόχων πιστοποιητικών και των φυσικών και νομικών προσώπων που συντάσσουν δηλώσεις·

ε)

τους όρους για τη μετατροπή των εθνικών πιστοποιητικών στα πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει του άρθρου 56 παράγραφος 1.

2.   Για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όσον αφορά τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των αεροσκαφών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), τους κινητήρες, τους έλικες, τα εξαρτήματα, τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό και τον εξοπλισμό για τον εξ αποστάσεως έλεγχο του αεροσκάφους, καθώς και το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών εξ αποστάσεως, και τους φορείς που ασχολούνται με τις εν λόγω δραστηριότητες, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, κατά το άρθρο 128, για να τροποποιεί, το παράρτημα IX και, κατά περίπτωση, το παράρτημα III, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για λόγους τεχνικών, επιχειρησιακών ή επιστημονικών εξελίξεων ή στοιχείων ασφαλείας σχετικών με τα αεροδρόμια, ώστε να επιτυγχάνονται στον απαιτούμενο βαθμό οι στόχοι του άρθρου 1.

ΤΜΗΜΑ VIII

Αεροσκάφη χρησιμοποιούμενα από φορέα εκμετάλλευσης τρίτης χώρας προς, από και εντός της Ένωσης

Άρθρο 59

Εφαρμοστέοι κανόνες

Με την επιφύλαξη του σημείου 1 του παραρτήματος VIII και των κανόνων που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 44 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα αεροσκάφη του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), καθώς και το ιπτάμενο προσωπικό και οι λειτουργίες τους, πληρούν τα εφαρμοστέα πρότυπα του ICAO.

Εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα, τα αεροσκάφη αυτά, και το ιπτάμενο προσωπικό και οι λειτουργίες τους, πληρούν:

α)

όσον αφορά τα αεροσκάφη εκτός των μη επανδρωμένων, τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα II, IV και V·

β)

όσον αφορά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IX και, εφόσον προβλέπεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 61, τις βασικές απαιτήσεις των παραρτημάτων II, IV και V.

Ωστόσο, το δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν οι εν λόγω βασικές απαιτήσεις αντιβαίνουν στα δικαιώματα τρίτων χωρών δυνάμει διεθνών συμβάσεων.

Άρθρο 60

Συμμόρφωση

1.   Η εκμετάλλευση αεροσκάφους του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) για εμπορικές αεροπορικές μεταφορές υπόκειται σε πιστοποίηση και έκδοση εξουσιοδότησης.

Η εξουσιοδότηση χορηγείται κατόπιν αίτησης, όταν ο αιτών αποδείξει ότι διαθέτει την ικανότητα και τα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση του αεροσκάφους αυτού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 59. Στην εξουσιοδότηση προσδιορίζονται τα δικαιώματα που χορηγούνται στον φορέα εκμετάλλευσης και το πεδίο των λειτουργιών.

2.   Εφόσον προβλέπεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 61, η εκμετάλλευση αεροσκάφους του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) που δεν χρησιμοποιείται για εμπορικές αεροπορικές μεταφορές υπόκειται σε πιστοποίηση και έκδοση εξουσιοδότησης.

Η εξουσιοδότηση χορηγείται κατόπιν αίτησης, όταν ο αιτών αποδείξει ότι διαθέτει την ικανότητα και τα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση του αεροσκάφους αυτού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 59.

Στην εν λόγω εξουσιοδότηση προσδιορίζονται τα δικαιώματα που χορηγούνται στον φορέα εκμετάλλευσης και το πεδίο των λειτουργιών.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, εφόσον προβλέπεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 61, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκάφους κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) που δεν χρησιμοποιείται για εμπορικές αεροπορικές μεταφορές επιτρέπεται να δηλώνουν ότι διαθέτουν την ικανότητα και τα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση του εν λόγω αεροσκάφους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 59.

3.   Εκτός από τη λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, οι εξουσιοδοτήσεις και οι δηλώσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν απαιτούνται για τη λειτουργία αεροσκαφών που απλώς υπερίπτανται του εδάφους στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες.

Άρθρο 61

Αρμοδιότητες κατ' εξουσιοδότηση

1.   Για τα αεροσκάφη του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), καθώς και για το ιπτάμενο προσωπικό και τις λειτουργίες τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 128 που να θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά:

α)

την εξουσιοδότηση των αεροσκαφών για τα οποία δεν υπάρχει τυποποιημένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του ICAO ή την εξουσιοδότηση χειριστών που δεν διαθέτουν τυποποιημένη άδεια του ICAO να εκτελούν πτήσεις προς το έδαφος όπου εφαρμόζονται οι Συνθήκες, εντός αυτού ή από αυτό·

β)

τους ειδικούς όρους εκμετάλλευσης αεροσκάφους σύμφωνα με το άρθρο 59·

γ)

τους εναλλακτικούς όρους όταν η συμμόρφωση προς τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του άρθρου 59 δεν είναι εφικτή ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια από τον φορέα εκμετάλλευσης, με παράλληλη διασφάλιση της τήρησης των στόχων των εν λόγω προτύπων και απαιτήσεων·

δ)

τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 60, καθώς και για τις περιπτώσεις στις οποίες, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 και λαμβανομένων υπόψη της φύσης και της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, απαιτούνται τέτοιες εξουσιοδοτήσεις ή επιτρέπονται δηλώσεις, κατά περίπτωση. Στους όρους αυτούς λαμβάνονται υπόψη τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από το κράτος νηολόγησης, το κράτος του φορέα εκμετάλλευσης και, στην περίπτωση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το κράτος στο οποίο βρίσκεται ο εξοπλισμός εξ αποστάσεως ελέγχου του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, και με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού·

ε)

τα δικαιώματα και τις ευθύνες των κατόχων των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 60 παράγραφοι 1 και 2 και, κατά περίπτωση, των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που έχουν συντάξει δηλώσεις δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 2·

2.   Κατά την έκδοση των κανόνων της παραγράφου 1, η Επιτροπή εξασφαλίζει, ιδίως, ότι:

α)

χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, οι συνιστώμενες πρακτικές και τα έγγραφα καθοδήγησης του ICAO·

β)

καμία απαίτηση δεν υπερβαίνει αυτό που απαιτείται, βάσει του παρόντος κανονισμού, από τα αεροσκάφη του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) και από το ιπτάμενο προσωπικό και τους φορείς εκμετάλλευσης αυτών·

γ)

η διαδικασία με την οποία λαμβάνονται οι εξουσιοδοτήσεις του άρθρου 60 παράγραφοι 1 και 2 είναι απλή, αναλογική, αποτελεσματική και οικονομική και επιτρέπει αποδείξεις συμμόρφωσης ανάλογες προς την πολυπλοκότητα της εκμετάλλευσης και την επικινδυνότητα αυτής. Η Επιτροπή διασφαλίζει, ειδικότερα, ότι λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

i)

τα αποτελέσματα του γενικού ελεγκτικού προγράμματος εποπτείας ασφαλείας του ICAO·

ii)

οι πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο προγραμμάτων επιθεωρήσεων του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών που καταρτίζονται σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 62 παράγραφος 13 και τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 62 παράγραφος 14·

iii)

άλλες έγκυρες πληροφορίες επί θεμάτων ασφαλείας που αφορούν συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης·

iv)

τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας·

δ)

λαμβάνονται υπόψη οι πτυχές που αφορούν τις ATM/ANS.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΟΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

Άρθρο 62

Πιστοποίηση, εποπτεία και επιβολή

1.   Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη συνεργάζονται στο πλαίσιο ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος αεροπορικής ασφαλείας με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού.

2.   Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές.

α)

παραλαμβάνουν και αξιολογούν τις αιτήσεις που τους υποβάλλονται και, κατά περίπτωση, εκδίδουν ή ανανεώνουν τα πιστοποιητικά και παραλαμβάνουν τις δηλώσεις που τους υποβάλλονται, σύμφωνα με το κεφάλαιο III·

β)

ασκούν εποπτεία στους κατόχους πιστοποιητικών, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία συνέταξαν δηλώσεις, και στα προϊόντα, τα εξαρτήματα, τον εξοπλισμό, τα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS, τις προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης και τα αεροδρόμια που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό·

γ)

διεξάγουν τις αναγκαίες διερευνήσεις, επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων επιθεωρήσεων του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, ελέγχους και άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης για να εντοπίζονται πιθανές παραβιάσεις, από φυσικά και νομικά πρόσωπα υποκείμενα στον παρόντα κανονισμό, των απαιτήσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού·

δ)

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα επιβολής, συμπεριλαμβανομένων της τροποποίησης, του περιορισμού, της αναστολής ή της ανάκλησης πιστοποιητικών που έχουν εκδώσει, της απαγόρευσης απογείωσης αεροσκαφών και της επιβολής κυρώσεων, ώστε να παύσουν οι διαπιστωμένες παραβιάσεις·

ε)

απαγορεύουν, περιορίζουν ή θέτουν προϋποθέσεις για τις δραστηριότητες του κεφαλαίου ΙΙΙ, για λόγους ασφαλείας·

στ)

εξασφαλίζουν στα μέλη του προσωπικού τους που ασκούν καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής επαρκές επίπεδο προσόντων, μεταξύ άλλων με την παροχή κατάλληλης κατάρτισης.

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι ανεξάρτητες κατά τη λήψη τεχνικών αποφάσεων σχετικά με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή και ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και διαφάνεια και ότι έχουν την κατάλληλη οργάνωση, στελέχωση και διαχείριση. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές τους διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και ικανότητες για να εκτελέσουν αποτελεσματικά και έγκαιρα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού.

4.   Οι αρμοδιότητες για τα καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής κατά την παράγραφο 2 καθορίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος όταν τα εν λόγω καθήκοντα του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 82 και όταν αυτά του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65.

Ωστόσο, σε περίπτωση χορήγησης εξαίρεσης από κράτος μέλος κατά το άρθρο 41 παράγραφος 6, το άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται πλέον και το εν λόγω κράτος μέλος είναι αρμόδιο για την εποπτεία και την επιβολή σχετικά με τον συγκεκριμένο πάροχο ATM/ANS κατά τα προβλεπόμενα στην εν λόγω εξαίρεση.

Η εθνική αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόμιο είναι υπεύθυνη για τα καθήκοντα που αφορούν το πιστοποιητικό αεροδρομίου κατά το άρθρο 34 παράγραφος 1 και το πιστοποιητικό για τον φορέα εκμετάλλευσης αεροδρομίου κατά το άρθρο 37 παράγραφος 1.

Η εν λόγω εθνική αρμόδια αρχή είναι επίσης υπεύθυνη για τα καθήκοντα εποπτείας και επιβολής όσον αφορά τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης ή τις AMS σε αυτό το αεροδρόμιο.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η εθνική αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που αιτείται πιστοποιητικό ή συντάσσει δήλωση, ή, εάν το πρόσωπο αυτό δεν διαθέτει κύρια εγκατάσταση, στο οποίο κατοικεί ή έχει την έδρα του, είναι υπεύθυνη για τα καθήκοντα αυτά, εκτός εάν για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή απαιτείται η κατανομή τους στην εθνική αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες της παραγράφου 14 στοιχείο δ).

Ωστόσο, εφόσον προβλέπεται έτσι στις εκτελεστικές πράξεις της παραγράφου 15:

α)

οι αεροϊατρικοί εξεταστές, τα αεροϊατρικά κέντρα και οι ιατροί γενικής ιατρικής είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των ιατρικών πιστοποιητικών των χειριστών κατά το άρθρο 21 παράγραφος 1 και των ιατρικών πιστοποιητικών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 49 παράγραφος 1·

β)

οι φορείς εκπαίδευσης πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που έχουν λάβει έγκριση κατά το άρθρο 24 και οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που έχουν λάβει πιστοποιητικό κατά το άρθρο 30 είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των βεβαιώσεων των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών κατά το άρθρο 22.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, οι εθνικές αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες από κοινού για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή όσον αφορά τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για εμπορικές αερομεταφορές, εφόσον πληρούνται και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η εν λόγω κοινή ευθύνη προβλέπεται σε συμφωνία η οποία συνήφθη μεταξύ των εν λόγω κρατών μελών πριν την 1η Ιανουαρίου 1992·

β)

τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν εξασφαλίσει ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντα αυτά σε συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν, μέχρι τις 12 Μαρτίου 2019 το αργότερο, την Επιτροπή και τον Οργανισμό για την απόφασή τους περί συνευθύνης και τους παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, ειδικότερα τη συμφωνία του στοιχείου α) και τα μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω καθήκοντα εκτελούνται αποτελεσματικά κατά το στοιχείο β).

Εάν η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον Οργανισμό, θεωρεί ότι οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν πληρούνται, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες καθορίζουν τη σχετική απόφασή της. Μετά την κοινοποίηση στο οικείο κράτος μέλος των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, το κράτος αυτό χωρίς καθυστέρηση τροποποιεί ή ανακαλεί την περί συνευθύνης απόφασή του και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τον Οργανισμό.

Ο Οργανισμός εγγράφει όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών που του κοινοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο στο αποθετήριο του άρθρου 74.

6.   Η εποπτεία που ασκούν ο Οργανισμός και οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι συνεχής και βασίζεται σε προτεραιότητες που καθορίζονται με βάση τους κινδύνους στην πολιτική αεροπορία.

7.   Κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών κατά την παράγραφο 2 στοιχείο γ), ο Οργανισμός συνεργάζεται με την αρμόδια εθνική αρχή του κράτους μέλους όπου γίνεται η επιθεώρηση.

8.   Ο Οργανισμός διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί τα εργαλεία και τις διαδικασίες που χρειάζονται για τη συλλογή, την ανταλλαγή και την ανάλυση των πληροφοριών ασφαλείας που λαμβάνει από επιθεωρήσεις του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο γ).

9.   Για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή, η Επιτροπή, ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων, όσον αφορά πιθανές ή διαπιστωμένες παραβιάσεις.

10.   Ο Οργανισμός προωθεί την κοινή ερμηνεία και εφαρμογή των απαιτήσεων που περιέχουν ο παρών κανονισμός και οι κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, μεταξύ άλλων, καταρτίζοντας το καθοδηγητικό υλικό του άρθρου 76 παράγραφος 3, σε διαβούλευση με τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

11.   Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποκείμενο στον παρόντα κανονισμό δύναται να εφιστά την προσοχή του Οργανισμού σε ισχυρισμούς για διαφορετική εφαρμογή των κανόνων μεταξύ των κρατών μελών. Αν οι διαφορές αυτές εμποδίζουν σοβαρά τις δραστηριότητες των εν λόγω προσώπων ή κατ' άλλο τρόπο προκαλούν ουσιαστικές δυσκολίες, ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους συνεργάζονται για την αντιμετώπιση, και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών. Εάν οι διαφορές δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν, ο Οργανισμός παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή.

12.   Ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές προβαίνουν στις αναγκαίες και αποτελεσματικές ενέργειες για την αύξηση και την προώθηση της ευαισθητοποίησης επί θεμάτων ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας και τη διάδοση των σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών που είναι σημαντικές για την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων.

13.   Όσον αφορά τα καθήκοντα του Οργανισμού που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή κατά τον παρόντα κανονισμό, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 128, που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά:

α)

τους όρους διενέργειας της πιστοποίησης και διεξαγωγής διερευνήσεων, επιθεωρήσεων, ελέγχων και άλλων δραστηριοτήτων παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας από τον Οργανισμό των φυσικών και νομικών προσώπων, προϊόντων, εξαρτημάτων, εξοπλισμού, συστημάτων ATM/ANS και συστατικών στοιχείων ATM/ANS, προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης και αεροδρομίων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό·

β)

τους όρους διεξαγωγής επιθεωρήσεων του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών από τον Οργανισμό και απαγόρευσης απογείωσης αεροσκαφών όταν το αεροσκάφος, ο φορέας εκμετάλλευσής του ή το πλήρωμά του δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή με τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού·

γ)

τους όρους υπό τους οποίους οι δραστηριότητες που ρυθμίζονται στο κεφάλαιο III μπορούν να απαγορεύονται, να περιορίζονται ή να υπόκεινται σε προϋποθέσεις για λόγους ασφαλείας·

δ)

τους όρους έκδοσης και διάδοσης υποχρεωτικών πληροφοριών και συστάσεων από τον Οργανισμό κατά το άρθρο 76 παράγραφος 6, με σκοπό την εγγύηση της ασφαλείας των δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται από το κεφάλαιο III·

ε)

τους όρους έκδοσης και διάδοσης υποχρεωτικών πληροφοριών από τον Οργανισμό, κατά το άρθρο 77, για να διασφαλίζονται η διαρκής αξιοπλοΐα και η περιβαλλοντική συμβατότητα των προϊόντων, των εξαρτημάτων, του μη εγκατεστημένου εξοπλισμού και του εξοπλισμού τηλεκατεύθυνσης του αεροσκάφους, και τους όρους έγκρισης εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεωτικές πληροφορίες·

στ)

τους όρους και τις διαδικασίες για τη διαπίστευση από τον Οργανισμό ενός ειδικευμένου φορέα για τον σκοπό του άρθρου 69.

14.   Για να διασφαλιστούν η ομοιόμορφη εφαρμογή και η συμμόρφωση με τις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τα καθήκοντα των εθνικών αρμόδιων αρχών που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, με βάση τις αρχές του άρθρου 4 και για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με:

α)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη διενέργεια της πιστοποίησης και τη διεξαγωγή των διερευνήσεων, επιθεωρήσεων, ελέγχων και άλλων δραστηριοτήτων παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας, από την εθνική αρμόδια αρχή, των φυσικών και νομικών προσώπων, προϊόντων, εξαρτημάτων, εξοπλισμού, συστημάτων ATM/ANS και συστατικών στοιχείων ATM/ANS, προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης και αεροδρομίων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό·

β)

τους κανόνες και τις διαδικασίες επιθεωρήσεων του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών από την εθνική αρμόδια αρχή και απαγόρευσης απογείωσης αεροσκαφών όταν το αεροσκάφος, ο φορέας εκμετάλλευσής του ή το ιπτάμενο πλήρωμα του αεροσκάφους δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού·

γ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες βάσει των οποίων οι δραστηριότητες που ρυθμίζονται στο κεφάλαιο III μπορούν να απαγορεύονται, να περιορίζονται ή να υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις για λόγους ασφαλείας·

δ)

όσον αφορά την παράγραφο 4, τους κανόνες και τις διαδικασίες για την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή·

ε)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη διαπίστευση, από την αρμόδια εθνική αρχή, ειδικευμένου φορέα για τον σκοπό του άρθρου 69.

Οι εκτελεστικές αυτές διατάξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

15.   Για να διασφαλιστεί ομοιόμορφη εφαρμογή και τήρηση των παραγράφων 2 έως 9 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τα καθήκοντα του Οργανισμού και των εθνικών αρμόδιων αρχών που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, με βάση τις αρχές του άρθρου 4 και για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με:

α)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη συλλογή, ανταλλαγή και διάδοση σχετικών πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και των εθνικών αρμόδιων αρχών για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για πιθανές ή εντοπισθείσες παραβιάσεις·

β)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τα προσόντα των μελών του προσωπικού του Οργανισμού και των εθνικών αρμόδιων αρχών που ασχολούνται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή και των φορέων που αναλαμβάνουν την εκπαίδευσή τους·

γ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τα συστήματα διοίκησης και διαχείρισης του Οργανισμού και των αρμόδιων εθνικών αρχών σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής·

δ)

όσον αφορά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, τους κανόνες και τις διαδικασίες για την κατανομή των αρμοδιοτήτων των αεροϊατρικών εξεταστών και των αεροϊατρικών κέντρων για την έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών χειριστών και ιατρικών πιστοποιητικών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους ανατίθενται τέτοιες αρμοδιότητες σε ιατρούς γενικής ιατρικής, με σκοπό να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων που αφορούν τα ιατρικά πιστοποιητικά χειριστών και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας·

ε)

όσον αφορά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, τους κανόνες και τις διαδικασίες για την κατανομή των αρμοδιοτήτων των φορέων εκπαίδευσης πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών για την έκδοση βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, με σκοπό να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων που αφορούν την πιστοποίηση των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

Άρθρο 63

Δεξαμενή Ευρωπαίων επιθεωρητών πολιτικής αεροπορίας

1.   Ο Οργανισμός δημιουργεί, σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, μηχανισμό εθελούσιας συγκέντρωσης και κοινής αξιοποίησης επιθεωρητών και λοιπών μελών προσωπικού που διαθέτουν εμπειρογνωσία επί θεμάτων πιστοποίησης και εποπτείας δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Προς τον σκοπό αυτόν, ο Οργανισμός σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές καθορίζει τα απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία βάσει των οποίων οι αρχές και ο Οργανισμός ορίζουν, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, υποψηφίους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στους μηχανισμούς συγκέντρωσης και κοινής αξιοποίησης ως Ευρωπαίοι επιθεωρητές πολιτικής αεροπορίας.

2.   Ο Οργανισμός και κάθε εθνική αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει τη συνδρομή της δεξαμενής Ευρωπαίων επιθεωρητών πολιτικής αεροπορίας κατά την εποπτεία και πιστοποίηση. Ο Οργανισμός συντονίζει τις απαντήσεις στα εν λόγω αιτήματα και, για τον σκοπό αυτό, αναπτύσσει κατάλληλες διαδικασίες κατόπιν διαβούλευσης με τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

3.   Οι Ευρωπαίοι επιθεωρητές πολιτικής αεροπορίας διεξάγουν τις δραστηριότητες εποπτείας και πιστοποίησης υπό τον έλεγχο, τις οδηγίες και την ευθύνη του Οργανισμού ή της αρμόδιας εθνικής αρχής που ζήτησε τη συνδρομή τους.

4.   Το κόστος της συνδρομής που παρέχουν οι Ευρωπαίοι επιθεωρητές πολιτικής αεροπορίας καλύπτεται από την αρχή η οποία ζήτησε τη συνδρομή.

Η εν λόγω αρχή μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτή τη συνδρομή μέσω της είσπραξης τελών για τα οποία εκδίδονται τιμολόγια και εισπράττονται με βάση τους κανόνες που θεσπίζονται κατά την παράγραφο 6 στοιχείο γ), από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο υπέκειτο στις δραστηριότητες πιστοποίησης και εποπτείας τις οποίες διενήργησαν οι εν λόγω Ευρωπαίοι επιθεωρητές πολιτικής αεροπορίας.

Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω αρχή μεταβιβάζει το εισπραχθέν ποσό στην αρχή που παρέσχε τη συνδρομή.

5.   Οι δηλώσεις, οι εγγραφές και οι εκθέσεις των δραστηριοτήτων των Ευρωπαίων επιθεωρητών πολιτικής αεροπορίας κατά το παρόν άρθρο, αντιμετωπίζονται πλήρως ως ισοδύναμα με εκείνα των εθνικών επιθεωρητών και συνιστούν παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες.

6.   Όσον αφορά τον μηχανισμό συγκέντρωσης και κοινής αξιοποίησης κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

α)

τους κανόνες και τις διαδικασίες βάσει των οποίων ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές ζητούν, λαμβάνουν ή παρέχουν συνδρομή μέσω του μηχανισμού αυτού·

β)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τις εξουσιοδοτήσεις και τους λεπτομερείς κανόνες που εφαρμόζονται στους Ευρωπαίους επιθεωρητές πολιτικής αεροπορίας όταν παρέχουν τέτοια συνδρομή.

γ)

τους κανόνες και τις διαδικασίες για τον καθορισμό και την είσπραξη των τελών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

Άρθρο 64

Ανακατανομή αρμοδιότητας κατόπιν αιτήματος κρατών μελών

1.   Ένα κράτος μέλος δύναται να ζητήσει από τον Οργανισμό να αναλάβει τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή του άρθρου 62 παράγραφος 2 όσον αφορά οποιοδήποτε ή όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα αεροσκάφη, τον εξοπλισμό ασφαλείας αεροδρομίου, τα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS, τις προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης και τα αεροδρόμια που υπάγονται στην ευθύνη του οικείου κράτους μέλους, δυνάμει του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού.

Αν κάνει δεκτό το εν λόγω αίτημα, ο Οργανισμός καθίσταται η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τα καθήκοντα που καλύπτονται από το συγκεκριμένο αίτημα και το αιτούν κράτος μέλος απαλλάσσεται της ευθύνης για τα καθήκοντα αυτά.

Όσον αφορά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής για τα εν λόγω καθήκοντα από τον Οργανισμό, εφαρμόζονται τα κεφάλαια IV και V.

2.   Ένα κράτος μέλος δύναται να ζητήσει από άλλο κράτος μέλος να αναλάβει την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2 όσον αφορά οποιοδήποτε ή όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα αεροσκάφη, τον εξοπλισμό ασφαλείας αεροδρομίου, τα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS, τις προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης και τα αεροδρόμια που υπάγονται στην ευθύνη του οικείου κράτους μέλους, δυνάμει του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού.

Αν κάνει δεκτό το εν λόγω αίτημα, το κράτος μέλος καθίσταται υπεύθυνο για τα καθήκοντα που καλύπτονται από το συγκεκριμένο αίτημα και το αιτούν κράτος μέλος απαλλάσσεται από την αρμοδιότητα για τα καθήκοντα αυτά.

Όσον αφορά την άσκηση της αρμοδιότητας για τα καθήκοντα που έχουν ανακατανεμηθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα κεφάλαια II και IV και τα άρθρα 131 και 132, καθώς και οι εφαρμοστέες διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους αποδοχής.

3.   Σε ό,τι αφορά την επιβολή, η αρμοδιότητα του κράτους μέλους που έκανε δεκτό το αίτημα ή του Οργανισμού αφορά μόνο τα θέματα των διαδικασιών που οδηγούν στην έκδοση αποφάσεων από την αρμόδια εθνική δημόσια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους ή από τον Οργανισμό και αφορούν καθήκοντα πιστοποίησης και εποπτείας που του έχουν ανακατανεμηθεί κατά το παρόν άρθρο, καθώς και την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Για όλα τα άλλα θέματα επιβολής, η κατανομή των αρμοδιοτήτων που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού δεν θίγεται.

4.   Ο Οργανισμός ή το κράτος μέλος, αναλόγως, κάνει δεκτό το αίτημα της παραγράφου 1 ή 2 μόνον εάν ο Οργανισμός ή η εθνική αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους κρίνει ότι διαθέτει τους αναγκαίους πόρους και μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά την αρμοδιότητα για τα εν λόγω καθήκοντα.

5.   Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να εφαρμόσει την παράγραφο 1 ή 2, συνάπτει με τον Οργανισμό ή με το άλλο κράτος μέλος, κατά περίπτωση, λεπτομερείς ρυθμίσεις περί ανακατανομής της αρμοδιότητας για τα εν λόγω καθήκοντα. Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα τα οποία αφορά η ανακατανομή καθώς και, στην περίπτωση της ανακατανομής κατά την παράγραφο 2, ο Οργανισμός, γνωμοδοτούν επί των ρυθμίσεων πριν οριστικοποιηθούν. Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις διευκρινίζουν τουλάχιστον τα καθήκοντα τα οποία ανακατανέμονται και περιλαμβάνουν τις νομικές, πρακτικές και διοικητικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για να διασφαλιστούν η ομαλή μεταβίβαση, η αποτελεσματική και αδιάλειπτη συνέχιση της εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών σε συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και με τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, καθώς και η απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων των εν λόγω φυσικών και νομικών προσώπων. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν και διατάξεις για τη μεταβίβαση των σχετικών τεχνικών αρχείων και εγγράφων.

Ο Οργανισμός και το οικείο κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, μεριμνούν ώστε η ανακατανομή της αρμοδιότητας για τα καθήκοντα να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις.

6.   Ο Οργανισμός διαθέτει, μέσω του αποθετηρίου που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 74, κατάλογο των κρατών μελών που εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Ο κατάλογος διευκρινίζει τα ανακατανεμηθέντα καθήκοντα και την αρμόδια αρχή που είναι πλέον υπεύθυνη για τα καθήκοντα αυτά.

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη του την ανακατανομή της αρμοδιότητας για τα καθήκοντα κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων και άλλου είδους δραστηριοτήτων παρακολούθησης κατά το άρθρο 85.

7.   Οι ανακατανομές αρμοδιότητας βάσει του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών βάσει της σύμβασης του Σικάγου.

Όταν κράτος μέλος ανακατανέμει, κατά το παρόν άρθρο, την αρμοδιότητα για τα καθήκοντα τα οποία του έχουν ανατεθεί από τη σύμβαση του Σικάγου, ενημερώνει τον ICAO ότι ο Οργανισμός ή άλλο κράτος μέλος ασκεί για λογαριασμό του τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτά.

8.   Το κράτος μέλος που έχει ανακατανείμει την αρμοδιότητα για τα καθήκοντα στον Οργανισμό ή σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2 δύναται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την ανακατανομή οπότε και εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 και της παραγράφου 7 δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 65

Ανακατανομή αρμοδιότητας αιτήσει φορέων που δραστηριοποιούνται σε πλείονα κράτη μέλη

1.   Φορέας δύναται να ζητήσει από τον Οργανισμό να ενεργεί ως αρχή αρμόδια για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή για τον εν λόγω φορέα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 62 παράγραφος 4, εφόσον ο φορέας αυτός είναι κάτοχος πιστοποιητικού ή είναι επιλέξιμος να υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό βάσει του κεφαλαίου III στην εθνική αρμόδια αρχή κράτους μέλους, αλλά έχει ή προτίθεται να έχει σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη σημαντικό μέρος των εγκαταστάσεων και του προσωπικού που καλύπτονται από το εν λόγω πιστοποιητικό.

Τέτοια αίτηση μπορεί να υποβληθεί επίσης από δύο ή περισσότερους φορείς ανήκοντες σε ενιαία επιχειρηματική ομάδα, καθένας από τους οποίους έχει την κύρια εγκατάστασή του σε διαφορετικό κράτος μέλος και καθένας από τους οποίους είναι κάτοχος πιστοποιητικού ή είναι επιλέξιμος να υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό σύμφωνα με το κεφάλαιο III για τον ίδιο τύπο αεροπορικής δραστηριότητας.

2.   Η αίτηση της παραγράφου 1 αποστέλλεται από τους οικείους φορείς στον Οργανισμό και τις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία έχουν την κύρια εγκατάστασή τους.

Μετά την παραλαβή της αίτησης, ο Οργανισμός και οι οικείες εθνικές αρμόδιες αρχές διαβουλεύονται μεταξύ τους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, αν χρειαστεί, ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες από τους αιτούντες φορείς. Στις διαβουλεύσεις αυτές εξετάζεται από τον Οργανισμό και τις εθνικές αρμόδιες αρχές η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν επιθεωρητές και άλλο προσωπικό που βρίσκονται στη διάθεση των οικείων εθνικών αρμόδιων αρχών, σε περίπτωση συμφωνίας ανακατανομής.

Εάν, μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, ο Οργανισμός ή οικεία εθνική αρμόδια αρχή κρίνουν ότι η αίτηση θα μπορούσε να θίξει τη δική τους ικανότητα να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής βάσει του παρόντος κανονισμού και των βάσει αυτού εκδιδόμενων εκτελεστικών και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, ή άλλως θα έπληττε την αποτελεσματική λειτουργία της αρχής, ενημερώνει τους οικείους φορείς εντός 180 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για τους λόγους που θεωρεί ότι μία τέτοια αίτηση θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις, αιτιολογώντας την κρίση του. Η ενημερωτική αυτή επιστολή κοινοποιείται επίσης στο άλλο μέρος. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση τεκμαίρεται απορριφθείσα.

3.   Εφόσον η αίτηση δεν έχει απορριφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο Οργανισμός και οι οικείες εθνικές αρμόδιες αρχές ρυθμίζουν λεπτομερώς την ανακατανομή της αρμοδιότητας για τα σχετικά καθήκοντα. Οι φορείς που ζήτησαν από τον Οργανισμό να ενεργεί ως αρμόδια αρχή τους διατυπώνουν τη γνώμη τους σχετικά με αυτές τις λεπτομερείς ρυθμίσεις πριν οριστικοποιηθούν. Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις διευκρινίζουν τουλάχιστον τα καθήκοντα τα οποία ανακατανέμονται και περιλαμβάνουν τις νομικές, πρακτικές και διοικητικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για να διασφαλιστούν η ομαλή μεταβίβαση, η αποτελεσματική και αδιάλειπτη συνέχιση της εκτέλεσης των σχετικών καθηκόντων σε συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και με τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, καθώς και η απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων των εν λόγω φορέων. Στις λεπτομερείς ρυθμίσεις περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για τη μεταβίβαση των σχετικών τεχνικών αρχείων και εγγράφων.

Ο Οργανισμός και το οικείο κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, μεριμνούν ώστε η ανακατανομή της αρμοδιότητας για τα καθήκοντα να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εν λόγω λεπτομερείς ρυθμίσεις. Κατά την εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, τους επιθεωρητές και το λοιπό προσωπικό που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη.

4.   Αφού γίνουν οι λεπτομερείς ρυθμίσεις κατά την παράγραφο 3, ο Οργανισμός καθίσταται η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τα καθήκοντα που καλύπτονται από την αίτηση και το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη απαλλάσσονται της αρμοδιότητας για τα εν λόγω καθήκοντα. Όσον αφορά την άσκηση της αρμοδιότητας για την εκτέλεση των ανακατανεμηθέντων καθηκόντων από τον Οργανισμό, εφαρμόζονται τα κεφάλαια IV και V.

5.   Το άρθρο 64 παράγραφοι 3, 6 και 7 εφαρμόζονται κατ' αναλογία σε κάθε ανακατανομή αρμοδιότητας για τα καθήκοντα κατά το παρόν άρθρο.

6.   Οι φορείς έναντι των οποίων ο Οργανισμός ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατά το παρόν άρθρο δύνανται να ζητήσουν από τα κράτη μέλη της κυρίας εγκατάστασής τους να επανακτήσουν την αρμοδιότητα για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται κατ' αναλογία το άρθρο 64 παράγραφοι 4 έως 7.

Άρθρο 66

Υποστηρικτικός μηχανισμός εποπτείας

1.   Εφόσον πληρούνται όλοι οι κάτωθι όροι:

α)

τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων και άλλων δραστηριοτήτων παρακολούθησης που διεξάγει ο Οργανισμός κατά το άρθρο 85 καταδεικνύουν σοβαρή και συνεχιζόμενη αδυναμία κράτους μέλους να εκτελεί αποτελεσματικά ορισμένα ή όλα τα σχετικά με την πιστοποίηση, εποπτεία και επιβολή καθήκοντά του δυνάμει του παρόντος κανονισμού,

β)

η Επιτροπή έχει ζητήσει από το οικείο κράτος μέλος να διορθώσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά το στοιχείο α),

γ)

το κράτος μέλος δεν έχει διορθώσει επαρκώς τις ελλείψεις και η κατάσταση θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας,

το οικείο κράτος μέλος και ο Οργανισμός, κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, καταρτίζουν από κοινού πρόγραμμα προσωρινής τεχνικής βοήθειας για να διορθωθούν οι ελλείψεις και να βοηθηθεί το οικείο κράτος μέλος να αποκαταστήσει την ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό έως το τέλος της περιόδου υποστήριξης. Το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας περιλαμβάνει, ιδίως, το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, τον σχεδιασμό και την άσκηση των καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής όταν έχουν εντοπιστεί ελλείψεις, την εκπαίδευση και τα προσόντα των επιθεωρητών και του προσωπικού, καθώς και την οργάνωση των εργασιών της εθνικής αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους, εφόσον έχει άμεση επίπτωση στις διαπιστωμένες ελλείψεις.

2.   Το οικείο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του προγράμματος τεχνικής βοήθειας για τη διόρθωση των ελλείψεων. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Οργανισμό κατά την εφαρμογή του προγράμματος, μεταξύ άλλων εκδίδοντας όλες τις αναγκαίες οδηγίες προς την εθνική αρμόδια αρχή και παρέχοντας όλες τις ουσιώδεις διευκολύνσεις που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος τεχνικής βοήθειας, το οικείο κράτος μέλος παραμένει υπεύθυνο για τα καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2. Ο Οργανισμός βαρύνεται με τα έξοδα που συνεπάγεται για αυτόν η παροχή βοήθειας στο οικείο κράτος μέλος.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος τεχνικής βοήθειας, το οικείο κράτος μέλος αξιοποιεί, εφόσον είναι σκόπιμο, ανάλογα με τη φύση των ελλείψεων, τη δεξαμενή ευρωπαίων επιθεωρητών πολιτικής αεροπορίας που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 63, τους ειδικευμένους φορείς του άρθρου 69 και τις δυνατότητες κατάρτισης του άρθρου 92.

3.   Ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για την προϊούσα υλοποίηση του προγράμματος τεχνικής βοήθειας.

4.   Το οικείο κράτος μέλος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει την ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Εάν το οικείο κράτος μέλος αναγνωρίσει ότι το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας δεν μπορεί να υλοποιηθεί όπως σχεδιάστηκε, ενημερώνει την Επιτροπή και είτε ανακατανέμει τις αρμοδιότητές του σε θέματα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής στον Οργανισμό ή σε άλλο κράτος μέλος κατά το άρθρο 64 είτε λαμβάνει άλλα μέτρα αντιμετώπισης των ελλείψεων. Το εύρος της ανακατανομής περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση των ελλείψεων. Ο Οργανισμός περιλαμβάνει στο αποθετήριο που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 74 τις πληροφορίες σχετικά με τα ανακατανεμηθέντα καθήκοντα, τις οποίες και δημοσιοποιεί.

5.   Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων του άρθρου 67 του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005.

Άρθρο 67

Εγκυρότητα και αναγνώριση πιστοποιητικών και δηλώσεων

1.   Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον Οργανισμό ή τις εθνικές αρμόδιες αρχές και οι δηλώσεις στις οποίες προβαίνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού υπόκεινται αποκλειστικά στους κανόνες, τους όρους και τις διαδικασίες που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό και στις εθνικές διοικητικές απαιτήσεις, ισχύουν δε και αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις ή αξιολόγηση.

2.   Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι νομικό ή φυσικό πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ή το οποίο έχει προβεί σε δήλωση δεν συμμορφώνεται πλέον προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, η Επιτροπή, με βάση σύσταση του Οργανισμού, ζητεί από το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την εποπτεία του εν λόγω προσώπου να λάβει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και μέτρα διασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού ή της αναστολής του πιστοποιητικού. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που περιέχουν την εν λόγω απόφαση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 2. Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης που αφορούν την αεροπορική ασφάλεια, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 4.

Από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η εν λόγω εκτελεστική πράξη, το πιστοποιητικό ή η δήλωση δεν ισχύει και δεν αναγνωρίζεται πλέον σε όλα τα κράτη μέλη, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1.

3.   Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι το κράτος μέλος της παραγράφου 2 έλαβε τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και μέτρα διασφάλισης, αποφασίζει, με βάση σύσταση του Οργανισμού, ότι το πιστοποιητικό ή η δήλωση ισχύει και αναγνωρίζεται και πάλι σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που περιέχουν την εν λόγω απόφαση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 2. Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης που αφορούν την αεροπορική ασφάλεια, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 4.

4.   Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005.

Άρθρο 68

Αποδοχή πιστοποίησης τρίτης χώρας

1.   Ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές δύνανται είτε να εκδίδουν τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού με βάση πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας, είτε να δέχονται πιστοποιητικά και άλλα σχετικά έγγραφα που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες της πολιτικής αεροπορίας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας, αν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται:

α)

σε διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών σχετικά με την αναγνώριση πιστοποιητικών·

β)

σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται με βάση την παράγραφο 3· ή

γ)

ελλείψει διεθνούς συμφωνίας και σχετικής κατ' εξουσιοδότηση πράξης, όπως αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου αντίστοιχα, και με την επιφύλαξη του άρθρου 140 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού, σε συμφωνία σχετικά με την αναγνώριση πιστοποιητικών η οποία συνήφθη μεταξύ ενός κράτους μέλους και τρίτης χώρας πριν την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, κατά το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 ή το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

2.   Για να οικοδομηθεί και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στα κανονιστικά συστήματα των τρίτων χωρών, ο Οργανισμός εξουσιοδοτείται να διενεργεί τις αναγκαίες τεχνικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις της νομοθεσίας τρίτων χωρών και αλλοδαπών αρχών αεροπορίας. Για τη διενέργεια των εν λόγω αξιολογήσεων και εκτιμήσεων, ο Οργανισμός δύναται να συνάπτει διακανονισμούς εργασίας κατά το άρθρο 90 παράγραφος 2.

3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 128 που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την αποδοχή πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων εκδοθέντων σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες της πολιτικής αεροπορίας και εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ισοδύναμο με το προβλεπόμενο στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και των όρων για την επίτευξη και διατήρηση της αναγκαίας εμπιστοσύνης στα κανονιστικά συστήματα των τρίτων χωρών.

Άρθρο 69

Ειδικευμένοι φορείς

1.   Ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές δύνανται να αναθέτουν τα καθήκοντά τους περί την πιστοποίηση και εποπτεία δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε ειδικευμένους φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 62 παράγραφος 13 στοιχείο στ) ή τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 62 παράγραφος 14 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε) ως πληρούντες τα κριτήρια του παραρτήματος VI.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές που προσφεύγουν σε ειδικευμένους φορείς καταρτίζουν σύστημα για τη διαπίστευση αυτή και για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ειδικευμένων φορέων με τα εν λόγω κριτήρια τόσο κατά τη στιγμή της διαπίστευσης όσο διαρκώς κατόπιν αυτής.

Ο ειδικευμένος φορέας λαμβάνει διαπίστευση είτε μεμονωμένα από τον Οργανισμό ή εθνική αρμόδια αρχή είτε από κοινού από δύο ή περισσότερες εθνικές αρμόδιες αρχές ή από τον Οργανισμό και μία ή περισσότερες εθνικές αρμόδιες αρχές.

2.   Ο Οργανισμός ή η εθνική αρμόδια αρχή ή αρχές, κατά περίπτωση, τροποποιούν, περιορίζουν, αναστέλλουν ή ανακαλούν τη διαπίστευση που έχουν χορηγήσει σε ειδικευμένο φορέα, εφόσον αυτός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα VI.

3.   Ο Οργανισμός ή η εθνική αρμόδια αρχή ή αρχές που χορηγούν διαπίστευση σε ειδικευμένο φορέα δύνανται να του χορηγήσουν το δικαίωμα να εκδίδει, να ανανεώνει, να τροποποιεί, να περιορίζει, να αναστέλλει και να ανακαλεί πιστοποιητικά ή να παραλαμβάνει δηλώσεις, εξ ονόματος του Οργανισμού ή της εθνικής αρμόδιας αρχής. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης.

4.   Ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές αναγνωρίζουν, χωρίς περαιτέρω τεχνικές απαιτήσεις ή αξιολόγηση, τις διαπιστεύσεις ειδικευμένων φορέων που έχουν χορηγήσει ο Οργανισμός και άλλες εθνικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Ωστόσο, ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές δεν υποχρεούνται να κάνουν χρήση όλου του πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης που έχει χορηγήσει άλλη εθνική αρμόδια αρχή ή ο Οργανισμός ούτε να κάνουν χρήση όλου του πεδίου εφαρμογής των δικαιωμάτων που έχει χορηγήσει στον συγκεκριμένο ειδικευμένο φορέα άλλη εθνική αρμόδια αρχή ή ο Οργανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 3.

5.   Ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις διαπιστεύσεις που χορηγούνται, περιορίζονται, αναστέλλονται και ανακαλούνται, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης και των δικαιωμάτων που χορηγούνται. Ο Οργανισμός καθιστά τις εν λόγω πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του αποθετηρίου του άρθρου 74.

Άρθρο 70

Διατάξεις διασφάλισης

1.   Ο παρών κανονισμός και οι κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού δεν εμποδίζουν κράτος μέλος να αντιδράσει αμέσως σε πρόβλημα που αφορά την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, εφόσον πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

α)

το πρόβλημα ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την αεροπορική ασφάλεια και απαιτείται η ανάληψη άμεσης δράσης από το εν λόγω κράτος μέλος για την αντιμετώπισή του·

β)

είναι αδύνατη η κατάλληλη αντιμετώπιση του προβλήματος από το κράτος μέλος κατά τρόπο σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό και με τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού·

γ)

τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ανάλογα της σοβαρότητας του προβλήματος.

Σε αυτή την περίπτωση, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή, στον Οργανισμό και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, μέσω του αποθετηρίου που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 74, τα μέτρα που έλαβε, τη διάρκεια και την αιτιολογία τους.

2.   Αφού παραλάβει την κοινοποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Οργανισμός αξιολογεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατά πόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης περιλαμβάνονται από τον Οργανισμό στο αποθετήριο που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 74.

Αν ο Οργανισμός κρίνει ότι οι όροι αυτοί πληρούνται, αξιολογεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατά πόσον μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που διαπιστώθηκε από το κράτος μέλος λαμβάνοντας τις αποφάσεις του άρθρου 76 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, ώστε να μη χρειάζονται πλέον τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος. Αν ο Οργανισμός κρίνει ότι μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνει την κατάλληλη απόφαση και ενημερώνει σχετικώς τα κράτη μέλη μέσω του αποθετηρίου που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 74. Αν κρίνει ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί με τον τρόπο αυτό, συνιστά στην Επιτροπή να τροποποιήσει τυχόν κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ή εκτελεστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει του παρόντος κανονισμού κατά τον τρόπο που κρίνει αναγκαίο υπό το πρίσμα της εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι οι όροι αυτοί δεν πληρούνται, εκδίδει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύσταση προς την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης. Ο Οργανισμός καταχωρίζει την εν λόγω σύσταση στο αποθετήριο που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 74.

3.   Η Επιτροπή αξιολογεί, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του Οργανισμού η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο, κατά πόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1.

4.   Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι οι όροι δεν πληρούνται ή διαφοροποιείται ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του Οργανισμού, εκδίδει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκτελεστικές πράξεις που περιλαμβάνουν την απόφαση και το πόρισμά της η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρίζεται από τον Οργανισμό στο αποθετήριο που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 74.

Μετά την κοινοποίηση εκτελεστικής πράξης που επιβεβαιώνει ότι οι όροι αυτοί δεν πληρούνται, το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί αμέσως το μέτρο που έλαβε σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 71

Διατάξεις ευελιξίας

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν εξαιρέσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποκείμενο στον παρόντα κανονισμό από τις απαιτήσεις που ισχύουν έναντι αυτού σύμφωνα με το κεφάλαιο III, εκτός από τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο εν λόγω κεφάλαιο, ή τις κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του εν λόγω κεφαλαίου σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που επηρεάζουν τα εν λόγω πρόσωπα ή έκτακτων λειτουργικών αναγκών των προσώπων αυτών, εφόσον πληρούνται όλοι οι κάτωθι όροι:

α)

δεν είναι δυνατή η ικανοποιητική αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων ή αναγκών σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις·

β)

η ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος και η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες βασικές απαιτήσεις εξασφαλίζονται, όταν απαιτείται με τη λήψη μέτρων μετριασμού·

γ)

το κράτος μέλος έχει κατά το δυνατόν μετριάσει κάθε πιθανή στρέβλωση των συνθηκών της αγοράς συνεπεία της χορήγησης εξαίρεσης· και

δ)

το πεδίο και η διάρκεια της εξαίρεσης περιορίζονται στα αυστηρώς αναγκαία και η εξαίρεση εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις.

Σε αυτή την περίπτωση, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή, τον Οργανισμό και τα υπόλοιπα κράτη μέλη, μέσω του αποθετηρίου που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 74, τη χορηγούμενη εξαίρεση, τη διάρκειά της, τους λόγους χορήγησής της και, αναλόγως, τα αναγκαία μέτρα μετριασμού που έχουν ληφθεί.

2.   Εφόσον η εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγήθηκε για διάρκεια που υπερβαίνει τους οκτώ συνεχόμενους μήνες ή εφόσον κράτος μέλος έχει χορηγήσει την ίδια εξαίρεση επανειλημμένα και η συνολική διάρκειά της υπερβαίνει τους οκτώ μήνες, ο Οργανισμός αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και εκδίδει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σύσταση προς την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Ο Οργανισμός καταχωρίζει τη σύσταση στο αποθετήριο που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 74.

Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή αξιολογεί, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση, κατά πόσον πληρούνται οι συγκεκριμένοι όροι. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι οι όροι δεν πληρούνται ή διαφοροποιείται ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του Οργανισμού, εκδίδει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σύστασης, εκτελεστική πράξη που περιέχει τη σχετική της απόφαση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρίζονται από τον Οργανισμό στο αποθετήριο που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 74.

Μετά την κοινοποίηση της εκτελεστικής πράξης που επιβεβαιώνει ότι οι όροι αυτοί δεν πληρούνται, το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί αμέσως την εξαίρεση που χορήγησε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.   Όταν κράτος μέλος κρίνει ότι η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα μπορεί να αποδειχθεί με άλλα μέσα πέραν εκείνων που καθορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού, και ότι τα μέσα αυτά έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα στο επίπεδο της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας ή της απόδοσης για τα πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό ή τις ενδιαφερόμενες αρχές, μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή και τον Οργανισμό, μέσω του αποθετηρίου που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 74, αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της σχετικής κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικής πράξης, ώστε να επιτραπεί η χρήση των άλλων αυτών μέσων.

Στην περίπτωση αυτή, ο Οργανισμός εκδίδει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύσταση προς την Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσον η αίτηση του κράτους μέλους πληροί τους όρους του πρώτου εδαφίου. Εφόσον είναι αναγκαίο βάσει της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή εξετάζει, χωρίς καθυστέρηση και λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση αυτή, το ενδεχόμενο τροποποίησης της σχετικής κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικής πράξης.

Άρθρο 72

Συλλογή, ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών

1.   Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού και η οποία αφορά τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με τη διερεύνηση ατυχημάτων και περιστατικών πολιτικής αεροπορίας ή με την ανάλυση συμβάντων δικαιούνται επίσης πρόσβαση στις σχετικές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους πληροφορίες. Οι εν λόγω πληροφορίες επιτρέπεται επίσης να διατίθενται στα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

2.   Με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 996/2010 και (ΕΕ) αριθ. 376/2014, ο Οργανισμός συντονίζει σε επίπεδο Ένωσης τη συλλογή, την ανταλλαγή και την ανάλυση πληροφοριών σχετικών με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών δεδομένων πτήσεων. Προς τον σκοπό αυτόν, ο Οργανισμός μπορεί να συνάπτει ρυθμίσεις σχετικά με τη συλλογή, ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό ή με ενώσεις τέτοιων προσώπων. Κατά τη συλλογή, ανταλλαγή και ανάλυση των πληροφοριών και τη σύναψη και εφαρμογή τέτοιων ρυθμίσεων, ο Οργανισμός περιορίζει τη διοικητική επιβάρυνση για τους ενδιαφερομένους όσο το δυνατόν περισσότερο και εξασφαλίζει τη δέουσα προστασία των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε αυτές, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, και τα άρθρα 73 παράγραφος 1, 123 και 132 του παρόντος κανονισμού.

3.   Ο Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος, επικουρεί την Επιτροπή στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Αποθετηρίου του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 376/2014.

4.   Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός αναλύει επείγοντα ή σημαντικά θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι εθνικές αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με τον Οργανισμό στην εκπόνηση των αναλύσεων αυτών.

5.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες για τους τρόπους ανταλλαγής των πληροφοριών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και των εθνικών αρμόδιων αρχών, καθώς και για τους τρόπους διάθεσης των πληροφοριών αυτών στα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνονται σε εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

Στους λεπτομερείς κανόνες του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α)

η ανάγκη να παρέχονται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό οι πληροφορίες που χρειάζονται για να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους στόχους του άρθρου 1 και να προάγουν τους στόχους αυτούς·

β)

η ανάγκη περιορισμού της διάθεσης και της χρήσης των πληροφοριών στα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 1·

γ)

η ανάγκη πρόληψης της διάθεσης ή της χρήσης των πληροφοριών με σκοπό τον καταλογισμό υπαιτιότητας ή ευθύνης, με την επιφύλαξη του ισχύοντος εθνικού ποινικού δικαίου.

6.   Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές, καθώς και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις των προσώπων αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνουν, κατά το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνουν κατ' εφαρμογήν του παρόντος άρθρου. Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων απαιτήσεων εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 ή άλλο νομοθέτημα της Ένωσης.

7.   Ετησίως και όταν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, ο Οργανισμός δημοσιεύει επισκόπηση ασφαλείας για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το γενικό επίπεδο ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση. Η επισκόπηση περιλαμβάνει ανάλυση της γενικής κατάστασης ασφαλείας με απλή και κατανοητή διατύπωση και επισημαίνει κατά πόσον υφίστανται αυξημένοι κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Άρθρο 73

Προστασία των πηγών πληροφοριών

1.   Όταν οι πληροφορίες του άρθρου 72 παράγραφοι 1 και 2 παρέχονται σε εθνική αρμόδια αρχή, η πηγή των πληροφοριών προστατεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας των πηγών πληροφοριών για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Όταν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από φυσικό πρόσωπο στην Επιτροπή ή τον Οργανισμό, η πηγή των πληροφοριών δεν αποκαλύπτεται και τα προσωπικά στοιχεία της πηγής δεν καταγράφονται μαζί με τις παρεχόμενες πληροφορίες.

2.   Με την επιφύλαξη του ισχύοντος εθνικού ποινικού δικαίου, τα κράτη μέλη δεν κινούν διαδικασίες για παραβάσεις του νόμου οι οποίες διαπράχθηκαν χωρίς πρόθεση ή εξ αμελείας και περιέρχονται στη γνώση τους απλώς και μόνον διότι αποτέλεσαν αντικείμενο αναφοράς βάσει του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις άμεσου δόλου ή σε περιπτώσεις πρόδηλης, βαριάς και σοβαρής αδιαφορίας για προφανή κίνδυνο και σοβαρής παραμέλησης επαγγελματικού καθήκοντος για τη λήψη της μέριμνας που προφανώς απαιτείται υπό τις περιστάσεις, με αποτέλεσμα να προκαλείται προβλέψιμη ζημία σε πρόσωπο ή περιουσία ή να διακυβεύεται σοβαρά το επίπεδο ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

3.   Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ή να λαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των πηγών πληροφοριών της παραγράφου 1.

4.   Οι υπάλληλοι και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι που παρέχουν πληροφορίες κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού δεν υφίστανται δυσμενείς συνέπειες από τον εργοδότη τους ή από τον φορέα στον οποίο παρέχουν υπηρεσίες λόγω των παρεχόμενων πληροφοριών.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις άμεσου δόλου ή σε περιπτώσεις πρόδηλης, βαριάς και σοβαρής αδιαφορίας για προφανή κίνδυνο και σοβαρής παραμέλησης επαγγελματικού καθήκοντος για τη λήψη της μέριμνας που προφανώς απαιτείται υπό τις περιστάσεις, με αποτέλεσμα να προκαλείται προβλέψιμη ζημία σε πρόσωπο ή περιουσία ή να διακυβεύεται σοβαρά η αεροπορική ασφάλεια.

5.   Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει την Επιτροπή, τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

6.   Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία των πηγών πληροφοριών που καθορίζονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 996/2010 και (ΕΕ) αριθ. 376/2014.

Άρθρο 74

Αποθετήριο πληροφοριών

1.   Ο Οργανισμός δημιουργεί, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, και διαχειρίζεται αποθετήριο πληροφοριών αναγκαίων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των εθνικών αρμόδιων αρχών για την άσκηση των καθηκόντων τους που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή βάσει του παρόντος κανονισμού.

Το εν λόγω αποθετήριο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

α)

τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και τις δηλώσεις που παραλαμβάνουν ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές βάσει του κεφαλαίου III και των άρθρων 64 και 65, και 77 έως 82·

β)

τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και τις δηλώσεις που παραλαμβάνουν ειδικευμένοι φορείς εξ ονόματος του Οργανισμού και των εθνικών αρμόδιων αρχών κατά το άρθρο 69 παράγραφος 3·

γ)

τις διαπιστεύσεις που χορηγούν ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές σε ειδικευμένους φορείς κατά το άρθρο 69, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης και των δικαιωμάτων που χορηγούνται·

δ)

τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη κατά το άρθρο 2 παράγραφοι 6 και 7, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής·

ε)

τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 8·

στ)

τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 5·

ζ)

την ανακατανομή της αρμοδιότητας για τα καθήκοντα από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό ή σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με τα ανακατανεμηθέντα καθήκοντα·

η)

τις αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή κατά το άρθρο 67·

θ)

τις κοινοποιήσεις των εθνικών αρμόδιων αρχών σχετικά με ατομικά συστήματα προδιαγραφών χρόνου πτήσης που έχουν υποβληθεί στον Οργανισμό βάσει των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο β), καθώς και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις του Οργανισμού που εκδίδονται κατά το άρθρο 76 παράγραφος 7·

ι)

τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν αντιδρώντας αμέσως σε πρόβλημα σχετιζόμενο με την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και σχετικά με τη χορήγηση εξαιρέσεων, καθώς και τις σχετικές συστάσεις του Οργανισμού και τις αποφάσεις της Επιτροπής, κατά το άρθρο 70 παράγραφος 1 και το άρθρο 71 παράγραφος 1·

ια)

τα αιτήματα των κρατών μελών σχετικά με άλλα μέσα συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και τις σχετικές συστάσεις του Οργανισμού κατά το άρθρο 71 παράγραφος 3·

ιβ)

τις κοινοποιήσεις του Οργανισμού και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 76 παράγραφος 4·

ιγ)

τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις εθνικές αρμόδιες αρχές και σχετίζονται με τις δραστηριότητες αεροσκαφών που συμμετέχουν σε λειτουργίες άλλες από εκείνες των εμπορικών αεροπορικών μεταφορών·

ιδ)

τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή διεθνών προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών, κατά το άρθρο 90 παράγραφος 4·

ιε)

τις αποφάσεις κρατών μελών και της Επιτροπής που έχουν κοινοποιηθεί κατά το άρθρο 62 παράγραφος 5, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τα καθήκοντα που ασκούνται από κοινού·

ιστ)

τις εξαιρέσεις που χορηγούν κράτη μέλη κατά το άρθρο 41 παράγραφος 6, καθώς και τις αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής·

ιζ)

τα μέτρα του Οργανισμού σχετικά με τις πτήσεις πάνω από περιοχές συγκρούσεων τα οποία εφαρμόζονται κατά το άρθρο 88 παράγραφος 3·

ιη)

άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των εθνικών αρμόδιων αρχών σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι εθνικές αρμόδιες αρχές, οι αεροϊατρικοί εξεταστές και τα αεροϊατρικά κέντρα ανταλλάσσουν επίσης πληροφορίες μέσω του αποθετηρίου πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της υγείας των χειριστών. Κάθε τέτοια πληροφορία που συνιστά δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν την υγεία, περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής πιστοποίησης και εποπτείας των χειριστών κατά το άρθρο 21.

3.   Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει το αποθετήριο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων υγείας, αποθηκεύονται για διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή για τους οποίους υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.

4.   Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν ότι τα υποκείμενα των δεδομένων, των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο αποθετήριο, ενημερώνονται εκ των προτέρων.

5.   Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός δύνανται να περιορίσουν το εύρος των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά την πρόσβαση, τη διόρθωση και τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει το αποθετήριο, στον βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για τη διαφύλαξη της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας, κατά το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

6.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, η Επιτροπή, ο Οργανισμός, οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οποιαδήποτε αρμόδια αρχή των κρατών μελών επιφορτισμένη με τη διερεύνηση ατυχημάτων και περιστατικών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας διαθέτουν, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, επιγραμμική και ασφαλή πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που περιέχει το αποθετήριο.

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή και ο Οργανισμός δύνανται να διαθέτουν σε ενδιαφερόμενα μέρη ορισμένες πληροφορίες που περιέχει το αποθετήριο, πλην των πληροφοριών της παραγράφου 2, ή να τις δημοσιοποιούν.

Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πάντοτε πληροφορίες σχετικά με:

α)

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί και δηλώσεις που παραλαμβάνονται κατά το άρθρο 2 παράγραφος 4·

β)

αποφάσεις της Επιτροπής ή κράτους μέλους που του κοινοποιούνται κατά το άρθρο 2 παράγραφοι 6 και 7·

γ)

αποφάσεις κράτους μέλους που του κοινοποιούνται κατά το άρθρο 2 παράγραφος 11 δεύτερο εδάφιο.

7.   Οι πληροφορίες που περιέχει το αποθετήριο προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με κατάλληλα εργαλεία και πρωτόκολλα. Η πρόσβαση στις πληροφορίες της παραγράφου 2 και η κοινοποίησή τους περιορίζονται στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την πιστοποίηση και την εποπτεία της κατάστασης της υγείας των χειριστών, για να εκτελούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Περιορισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές επιτρέπεται να χορηγείται επίσης σε άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του αποθετηρίου, ιδίως για την τεχνική συντήρησή του. Τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκπαιδεύονται εκ των προτέρων σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές διασφαλίσεις.

8.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τους αναγκαίους κανόνες για τη λειτουργία και διαχείριση του αποθετηρίου και λεπτομερείς απαιτήσεις όσον αφορά:

α)

τις τεχνικές πτυχές της αρχικής σύστασης και της συντήρησης του αποθετηρίου·

β)

τη διαβάθμιση των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται από την Επιτροπή, τον Οργανισμό και τις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για να καταχωρισθούν στο αποθετήριο, συμπεριλαμβανομένης της μορφής και του τρόπου διαβίβασης των εν λόγω πληροφοριών·

γ)

τις τακτικές και τυποποιημένες επικαιροποιήσεις των πληροφοριών που περιέχει το αποθετήριο·

δ)

τους λεπτομερείς τρόπους διάθεσης και δημοσίευσης ορισμένων πληροφοριών που περιέχει το αποθετήριο σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου·

ε)

τη διαβάθμιση των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της υγείας των χειριστών που πρέπει να διαβιβάζονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, τους αεροϊατρικούς εξεταστές και τα αεροϊατρικά κέντρα, προς καταχώριση στο αποθετήριο, καθώς και τη μορφή και τον τρόπο διαβίβασης των πληροφοριών αυτών·

στ)

τους λεπτομερείς τρόπους προστασίας των πληροφοριών που περιέχει το αποθετήριο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τους τρόπους περιορισμού της πρόσβασης στις πληροφορίες και τους τρόπους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει το αποθετήριο σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση ή κοινοποίηση·

ζ)

τη μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδο αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει το αποθετήριο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της υγείας των χειριστών οι οποίες συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·

η)

τους λεπτομερείς όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός δύνανται να περιορίζουν τα δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων όσον αφορά την πρόσβαση, τη διόρθωση και τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει το αποθετήριο, για τους σκοπούς της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Καθήκοντα

Άρθρο 75

Ίδρυση και αρμοδιότητες του Οργανισμού

1.   Ιδρύεται Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια.

2.   Για να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία και η ανάπτυξη της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 1, ο Οργανισμός:

α)

αναλαμβάνει καθήκοντα και γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός·

β)

επικουρεί την Επιτροπή καταρτίζοντας μέτρα προς λήψη δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Αν τα μέτρα περιλαμβάνουν τεχνικούς κανόνες, η Επιτροπή δεν δύναται να τροποποιήσει το περιεχόμενό τους χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τον Οργανισμό·

γ)

παρέχει στην Επιτροπή την απαραίτητη τεχνική, επιστημονική και διοικητική στήριξη για την άσκηση των καθηκόντων της·

δ)

λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα εντός των εξουσιών που του ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό ή άλλη νομοθεσία της Ένωσης·

ε)

εκτελεί επιθεωρήσεις, άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης και διερευνήσεις, αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή·

στ)

εντός της αρμοδιότητάς του, εκτελεί, εξ ονόματος των κρατών μελών, αρμοδιότητες και καθήκοντα που του αναθέτουν οι εφαρμοστέες διεθνείς συμβάσεις και ιδίως η σύμβαση του Σικάγου·

ζ)

βοηθά τις εθνικές αρμόδιες αρχές στην άσκηση των καθηκόντων τους, παρέχοντας ιδίως βήμα ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρογνωσίας·

η)

συμβάλλει, για ζητήματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, στον καθορισμό, τη μέτρηση, την αναφορά και την ανάλυση των δεικτών επιδόσεων, εφόσον νομοθέτημα της Ένωσης προβλέπει μηχανισμούς επιδόσεων σχετικούς με την πολιτική αεροπορία·

θ)

προάγει τα πρότυπα και τους κανόνες της Ένωσης στον τομέα της αεροπορίας σε διεθνές επίπεδο, καθιερώνοντας κατάλληλη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς·

ι)

συνεργάζεται με άλλα όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης σε τομείς που οι δραστηριότητές τους σχετίζονται με τεχνικές πτυχές της πολιτικής αεροπορίας.

Άρθρο 76

Μέτρα του Οργανισμού

1.   Κατόπιν αιτήματος, ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στην εκπόνηση προτάσεων τροποποίησης του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 4. Τα έγγραφα που υποβάλλει ο Οργανισμός στην Επιτροπή για τους σκοπούς αυτούς έχουν τη μορφή γνωμοδοτήσεων.

2.   Ο Οργανισμός εκδίδει συστάσεις που απευθύνονται στην Επιτροπή για την εφαρμογή των άρθρων 70 και 71.

3.   Ο Οργανισμός εκδίδει, κατά το άρθρο 115 και τις εφαρμοστέες κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού, προδιαγραφές πιστοποίησης και άλλες λεπτομερείς προδιαγραφές, αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και καθοδηγητικό υλικό για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού.

4.   Ο Οργανισμός λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, των άρθρων 77 έως 83, 85 και 126 και εφόσον του έχουν ανατεθεί καθήκοντα σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65.

Ο Οργανισμός δύναται να χορηγεί εξαιρέσεις σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκδώσει πιστοποιητικό στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 71 παράγραφος 1.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Οργανισμός κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μέσω του αποθετηρίου που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 74, τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν, τους λόγους χορήγησής τους και, αναλόγως, τα αναγκαία μέτρα μετριασμού που εφαρμόστηκαν.

Εφόσον χορηγήθηκε εξαίρεση που υπερβαίνει τους οκτώ συνεχόμενους μήνες ή εφόσον ο Οργανισμός έχει χορηγήσει την ίδια εξαίρεση επανειλημμένα και η συνολική διάρκειά της υπερβαίνει τους οκτώ μήνες, η Επιτροπή αξιολογεί εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 71 παράγραφος 1. Αν θεωρεί ότι δεν έχουν πληρωθεί, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που περιέχουν τη σχετική της απόφαση. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρίζονται από τον Οργανισμό στο αποθετήριο που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 74.

Ο Οργανισμός ανακαλεί αμέσως την εξαίρεση μετά την κοινοποίηση της εν λόγω εκτελεστικής πράξης.

5.   Ο Οργανισμός εκδίδει εκθέσεις σχετικά με τις επιθεωρήσεις και τις άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης που διεξάγει κατ' εφαρμογή του άρθρου 85.

6.   Ο Οργανισμός αντιδρά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε επείγον πρόβλημα ασφαλείας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

α)

καθορίζοντας τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να λάβουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα οποία ενεργεί ως αρμόδια αρχή, και διαθέτοντας σχετικές πληροφορίες στα εν λόγω πρόσωπα, καθώς και οδηγίες ή συστάσεις, εφόσον είναι αναγκαίο για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1. Ο Οργανισμός δύναται επίσης να εκδίδει δελτία ασφαλείας με μη δεσμευτικές πληροφορίες ή συστάσεις προς άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε αεροπορικές δραστηριότητες·

β)

καθορίζοντας τους επιδιωκόμενους στόχους ασφαλείας και συνιστώντας τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να λάβουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές, καθώς και διαθέτοντας σχετικές πληροφορίες στις εν λόγω εθνικές αρμόδιες αρχές εφόσον είναι αναγκαίο για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1.

Όσον αφορά το στοιχείο β), οι εθνικές αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον Οργανισμό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την επίτευξη των εν λόγω στόχων ασφαλείας που έχουν καθοριστεί από τον Οργανισμό. Επιπλέον, όταν το πρόβλημα επηρεάζει περισσότερα από ένα κράτη μέλη, οι οικείες εθνικές αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με τον Οργανισμό για μια συντονισμένη λήψη των μέτρων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων ασφαλείας.

7.   Ο Οργανισμός εκδίδει γνώμες σχετικά με τα ατομικά συστήματα προδιαγραφών χρόνου πτήσης τα οποία προτείνονται από τα κράτη μέλη βάσει των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων οι οποίες εκδίδονται κατά το άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) και τα οποία αποκλίνουν από τις προδιαγραφές πιστοποίησης που εγκρίνει ο Οργανισμός.

Άρθρο 77

Πιστοποίηση αξιοπλοΐας και περιβαλλοντική πιστοποίηση

1.   Όσον αφορά τα προϊόντα, τα εξαρτήματα, τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό και τον εξοπλισμό για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στοιχείο β) σημείο i), ο Οργανισμός ασκεί, εξ ονόματος των κρατών μελών, κατά περίπτωση και όπως ορίζεται στη σύμβαση του Σικάγου ή στα παραρτήματά της, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κράτους σχεδιασμού, κατασκευής ή νηολόγησης, εάν αυτές οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αφορούν την πιστοποίηση σχεδιασμού και τις υποχρεωτικές πληροφορίες διασφάλισης της διαρκούς αξιοπλοΐας. Ειδικότερα, για τον σκοπό αυτό:

α)

για κάθε σχεδιασμό προϊόντος και εξοπλισμού για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους για τον οποίο υποβλήθηκε αίτηση πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, αλλαγής σε πιστοποιητικό τύπου ή σε περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, συμπεριλαμβανομένου συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, έγκρισης σχεδιασμού επισκευής ή έγκρισης δεδομένων λειτουργικής καταλληλότητας, κατά το άρθρο 11 ή το άρθρο 56 παράγραφος 1, καθορίζει και κοινοποιεί στον αιτούντα τη βάση πιστοποίησης·

β)

για κάθε σχεδιασμό εξαρτήματος ή μη εγκατεστημένου εξοπλισμού για τον οποίο υποβλήθηκε αίτηση πιστοποιητικού σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 ή το άρθρο 56 παράγραφος 1, αντιστοίχως, καθορίζει και κοινοποιεί στον αιτούντα τη βάση πιστοποίησης·

γ)

για αεροσκάφη για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση πτητικής άδειας κατά το άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) ή το άρθρο 56 παράγραφος 1 εκδίδει έγκριση των σχετικών όρων πτήσης που αφορούν τον σχεδιασμό·

δ)

καθορίζει και διαθέτει τις εφαρμοστέες προδιαγραφές αξιοπλοΐας και περιβαλλοντικής συμβατότητας για τον σχεδιασμό προϊόντων, εξαρτημάτων, μη εγκατεστημένου εξοπλισμού και εξοπλισμού για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους που υπόκεινται σε δήλωση κατά το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 56 παράγραφος 5·

ε)

είναι υπεύθυνος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2 όσον αφορά τα πιστοποιητικά τύπου, τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου, τα πιστοποιητικά αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών πιστοποιητικών τύπου, καθώς και τις εγκρίσεις σχεδιασμών επισκευής και τις εγκρίσεις δεδομένων λειτουργικής καταλληλότητας για τον σχεδιασμό προϊόντων κατά το άρθρο 11, το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή το άρθρο 56 παράγραφος 1·

στ)

είναι υπεύθυνος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2 όσον αφορά τα πιστοποιητικά για τον σχεδιασμό εξαρτημάτων καθώς και για μη εγκατεστημένο εξοπλισμό και εξοπλισμό για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 και το άρθρο 56 παράγραφος 1·

ζ)

εκδίδει τα κατάλληλα δελτία περιβαλλοντικών δεδομένων σχετικά με τον σχεδιασμό των προϊόντων που πιστοποιεί κατά το άρθρο 11 και το άρθρο 56 παράγραφος 1·

η)

εξασφαλίζει τις λειτουργίες διαρκούς αξιοπλοΐας που συνδέονται με τον σχεδιασμό προϊόντων, εξαρτημάτων, μη εγκατεστημένου εξοπλισμού και εξοπλισμού για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους που έχουν πιστοποιηθεί από αυτόν και υπόκεινται στην εποπτεία του, όπως επίσης ενεργεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε περίπτωση προβλήματος ασφαλείας ή προστασίας από έκνομες ενέργειες, και εκδίδει και κοινοποιεί τις σχετικές υποχρεωτικές πληροφορίες.

2.   Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2 όσον αφορά:

α)

τις εγκρίσεις και τις δηλώσεις των φορέων που είναι αρμόδιοι για τον σχεδιασμό προϊόντων, εξαρτημάτων, μη εγκατεστημένου εξοπλισμού και εξοπλισμού για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους, κατά το άρθρο 15 παράγραφος 1, το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και το άρθρο 56 παράγραφοι 1 και 5·

β)

τις εγκρίσεις και τις δηλώσεις των φορέων που είναι αρμόδιοι για την παραγωγή, τη συντήρηση και τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας προϊόντων, εξαρτημάτων, μη εγκατεστημένου εξοπλισμού ή εξοπλισμού για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους, καθώς και των φορέων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση προσωπικού υπεύθυνου για τη διάθεση προϊόντος, εξαρτήματος, μη εγκατεστημένου εξοπλισμού ή εξοπλισμού για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους μετά από συντήρηση, κατά το άρθρο 15, το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και το άρθρο 56 παράγραφοι 1 και 5, όταν οι εν λόγω φορείς έχουν την κύρια εγκατάστασή τους εκτός των εδαφών για τα οποία τα κράτη μέλη είναι αρμόδια σύμφωνα με τη σύμβαση του Σικάγου.

3.   Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την εποπτεία και την επιβολή κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2 όσον αφορά τις δηλώσεις στις οποίες προβαίνουν φορείς κατά το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 56 παράγραφος 5 και όσον αφορά τη συμμόρφωση σχεδιασμού προϊόντος, εξαρτήματος, μη εγκατεστημένου εξοπλισμού ή εξοπλισμού για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου σκάφους με τις λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 78

Πιστοποίηση ιπτάμενου προσωπικού

1.   Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή, κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2, όσον αφορά τις εγκρίσεις και τις δηλώσεις των φορέων εκπαίδευσης χειριστών και των φορέων εκπαίδευσης πληρωμάτων θαλάμου επιβατών καθώς και των αεροϊατρικών κέντρων που αναφέρονται στο άρθρο 24 και στο άρθρο 56 παράγραφοι 1 και 5, εφόσον οι εν λόγω φορείς και τα κέντρα έχουν την κύρια εγκατάστασή τους εκτός των εδαφών αρμοδιότητας των κρατών μελών σύμφωνα με τη σύμβαση του Σικάγου.

2.   Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2 όσον αφορά τα πιστοποιητικά και τις δηλώσεις για προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης κατά το άρθρο 25 και το άρθρο 56 παράγραφοι 1 και 5 σε καθεμιά από τις κάτωθι περιπτώσεις:

α)

τη συσκευή εκμεταλλεύεται φορέας που έχει την κύρια εγκατάστασή του εκτός των εδαφών αρμοδιότητας των κρατών μελών σύμφωνα με τη σύμβαση του Σικάγου·

β)

η συσκευή βρίσκεται εκτός των εδαφών αρμοδιότητας των κρατών μελών σύμφωνα με τη σύμβαση του Σικάγου.

Άρθρο 79

Πιστοποίηση του εξοπλισμού ασφαλείας αεροδρομίου

Όσον αφορά τον εξοπλισμό ασφαλείας αεροδρομίου του άρθρου 35, ο Οργανισμός:

α)

καθορίζει και κοινοποιεί στον αιτούντα τις λεπτομερείς προδιαγραφές για τον εξοπλισμό ασφαλείας αεροδρομίου που υπόκειται σε πιστοποίηση κατά το άρθρο 35·

β)

καθορίζει και καθιστά διαθέσιμες τις λεπτομερείς προδιαγραφές για τον εξοπλισμό ασφαλείας αεροδρομίου που υπόκειται σε δήλωση κατά το άρθρο 35·

γ)

είναι υπεύθυνος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2 όσον αφορά τα πιστοποιητικά και τις δηλώσεις για τον εξοπλισμό ασφαλείας αεροδρομίου κατά το άρθρο 35.

Άρθρο 80

Υπηρεσίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσίες αεροναυτιλίας (ATM/ANS)

1.   Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2 όσον αφορά:

α)

τα πιστοποιητικά των παρόχων ATM/ANS του άρθρου 41, εφόσον οι εν λόγω πάροχοι έχουν την κύρια εγκατάστασή τους εκτός των εδαφών αρμοδιότητας των κρατών μελών σύμφωνα με τη σύμβαση του Σικάγου και είναι αρμόδιοι για την παροχή ATM/ANS στον εναέριο χώρο υπεράνω του εδάφους στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες·

β)

τα πιστοποιητικά των παρόχων ATM/ANS του άρθρου 41, εφόσον οι εν λόγω πάροχοι παρέχουν πανευρωπαϊκές ATM/ANS·

γ)

τα πιστοποιητικά για τους φορείς του άρθρου 42 και τις δηλώσεις στις οποίες προβαίνουν, εφόσον οι εν λόγω φορείς συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την παραγωγή ή τη συντήρηση συστημάτων ATM/ANS και συστατικών στοιχείων ATM/ANS, μεταξύ άλλων και όταν συνεισφέρουν στην υλοποίηση του ερευνητικού σχεδίου ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR), τα οποία χρησιμοποιούνται στην παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου·

δ)

τις δηλώσεις των παρόχων ATM/ANS στους οποίους ο Οργανισμός έχει εκδώσει πιστοποιητικό σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου όσον αφορά τα συστήματα ATM/ANS και συστατικά στοιχεία ATM/ANS που τίθενται σε λειτουργία από τους παρόχους αυτούς κατά το άρθρο 45 παράγραφος 1.

2.   Όσον αφορά τα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS του άρθρου 45, μεταξύ άλλων και όταν συνεισφέρουν στην υλοποίηση του SESAR, ο Οργανισμός, εφόσον προβλέπεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 47:

α)

καθορίζει και κοινοποιεί στον αιτούντα τις λεπτομερείς προδιαγραφές για τα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS τα οποία υπόκεινται σε πιστοποίηση κατά το άρθρο 45 παράγραφος 2·

β)

καθορίζει και καθιστά διαθέσιμες τις λεπτομερείς προδιαγραφές για τα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS που υπόκεινται σε δήλωση κατά το άρθρο 45 παράγραφος 2·

γ)

είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή, κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2 όσον αφορά τα πιστοποιητικά και τις δηλώσεις για τα συστήματα ATM/ANS και τα συστατικά στοιχεία ATM/ANS κατά το άρθρο 45 παράγραφος 2.

Άρθρο 81

Πιστοποίηση φορέων εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2 όσον αφορά τα πιστοποιητικά για τους φορείς εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 51, εφόσον οι εν λόγω φορείς έχουν την κύρια εγκατάστασή τους εκτός των εδαφών αρμοδιότητας των κρατών μελών σύμφωνα με τη σύμβαση του Σικάγου, καθώς και, κατά περίπτωση, το προσωπικό τους.

Άρθρο 82

Φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών τρίτων χωρών και διεθνής εποπτεία της ασφαλείας

1.   Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2 όσον αφορά τις άδειες και δηλώσεις για τις λειτουργίες αεροσκαφών και για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών του άρθρου 60, εκτός εάν κράτος μέλος εκτελεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κράτους του φορέα εκμετάλλευσης για τους οικείους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

2.   Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2 όσον αφορά τις εξουσιοδοτήσεις για αεροσκάφη και χειριστές κατά το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο α).

3.   Ο Οργανισμός, εφόσον του ζητηθεί, επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 διεξάγοντας όλες τις απαραίτητες αξιολογήσεις ασφαλείας, περιλαμβανομένων και επιτόπιων ελέγχων, για τους φορείς εκμετάλλευσης τρίτων χωρών και τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία τους. Διαβιβάζει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών, με κατάλληλες συστάσεις, στην Επιτροπή.

Άρθρο 83

Διερευνήσεις του Οργανισμού

1.   Ο Οργανισμός διενεργεί είτε ο ίδιος είτε μέσω εθνικών αρμόδιων αρχών ή ειδικευμένων φορέων τις διερευνήσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του που συνδέονται με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή κατά το άρθρο 62 παράγραφος 2.

2.   Για τη διεξαγωγή των διερευνήσεων της παραγράφου 1, ο Οργανισμός έχει την εξουσία:

α)

να ζητεί από τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα για τα οποία έχει εκδώσει πιστοποιητικό, ή τα οποία έχουν προβεί σε δήλωση προς αυτόν, να του παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες·

β)

να ζητεί από τα εν λόγω πρόσωπα να παρέχουν προφορικά εξηγήσεις σχετικά με οποιοδήποτε γεγονός, έγγραφο, αντικείμενο, διαδικασία ή άλλο θέμα έχει σημασία για να προσδιοριστεί αν το πρόσωπο συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού·

γ)

να εισέρχεται στις σχετικές εγκαταστάσεις, τους χώρους και τα μέσα μεταφοράς των προσώπων αυτών·

δ)

να εξετάζει, να αντιγράφει ή να παράγει αποσπάσματα κάθε σχετικού εγγράφου, αρχείου ή δεδομένου που διατηρούν ή στο οποίο έχουν πρόσβαση τα εν λόγω πρόσωπα, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσης των πληροφοριών αυτών.

Ο Οργανισμός, όταν απαιτείται για να προσδιοριστεί αν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού ένα πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ή το οποίο έχει προβεί σε δήλωση προς αυτόν, έχει επίσης την εξουσία να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο όσον αφορά οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο αναμένεται εύλογα ότι διαθέτει ή έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τους σκοπούς αυτούς. Οι αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου ασκούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας όπου πραγματοποιείται η διερεύνηση, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων των ενδιαφερόμενων προσώπων και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

Εφόσον κατά το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων εξουσιοδότηση από δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας για την είσοδο στις σχετικές εγκαταστάσεις, τους χώρους και τα μέσα μεταφοράς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), οι εν λόγω εξουσίες ασκούνται μόνον εφόσον ληφθεί προηγουμένως η εξουσιοδότηση αυτή.

3.   Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι τα μέλη του προσωπικού του και, κατά περίπτωση, οι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στη διερεύνηση έχουν επαρκή προσόντα, κατάλληλες οδηγίες και τη δέουσα εξουσιοδότηση. Τα εν λόγω πρόσωπα ασκούν τις αρμοδιότητές τους προσκομίζοντας γραπτή εξουσιοδότηση.

4.   Οι υπάλληλοι των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διερεύνηση παρέχουν συνδρομή στον Οργανισμό, κατόπιν αιτήματός του, για τη διεξαγωγή της διερεύνησης. Αν απαιτείται συνδρομή, ο Οργανισμός, εγκαίρως πριν από τη διερεύνηση, ενημερώνει για τη διερεύνηση και την απαιτούμενη συνδρομή το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εν λόγω διερεύνηση.

Άρθρο 84

Πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές

1.   Η Επιτροπή δύναται, κατ' αίτηση του Οργανισμού, να επιβάλει σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ο Οργανισμός έχει εκδώσει πιστοποιητικό ή το οποίο έχει προβεί σε δήλωση προς αυτόν, κατά τον παρόντα κανονισμό, είτε ένα είτε αμφότερα τα ακόλουθα:

α)

πρόστιμο, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο παρέβη, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, μία από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού·

β)

περιοδική χρηματική ποινή αν το εν λόγω πρόσωπο εξακολουθεί να παραβαίνει μία από αυτές τις διατάξεις, για να υποχρεώσει το εν λόγω πρόσωπο να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις.

2.   Τα πρόστιμα και οι περιοδικές χρηματικές ποινές της παραγράφου 1 έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα. Καθορίζονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης και ιδίως ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια ή η προστασία του περιβάλλοντος, τη δραστηριότητα που αφορά η παράβαση καθώς και τις οικονομικές δυνατότητες του εκάστοτε νομικού ή φυσικού προσώπου.

Το ποσό των προστίμων δεν υπερβαίνει το 4 % του ετήσιου εισοδήματος ή του κύκλου εργασιών του οικείου νομικού ή φυσικού προσώπου. Το ποσό των περιοδικών χρηματικών ποινών δεν υπερβαίνει το 2,5 % του μέσου ημερήσιου εισοδήματος ή κύκλου εργασιών του οικείου νομικού ή φυσικού προσώπου.

3.   Η Επιτροπή δύναται να επιβάλει πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές σύμφωνα με την παράγραφο 1, μόνον όταν άλλα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού για την αντιμετώπιση τέτοιων παραβάσεων είναι ακατάλληλα ή δυσανάλογα.

4.   Όσον αφορά την επιβολή προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών βάσει του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις κατά το άρθρο 128, οι οποίες θεσπίζουν:

α)

λεπτομερή κριτήρια και λεπτομερή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου ή της περιοδικής χρηματικής ποινής·

β)

λεπτομερείς κανόνες για τις έρευνες, τα συναφή μέτρα και τις εκθέσεις, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων περί δικαιωμάτων υπεράσπισης, πρόσβασης σε φακέλους, νομικής εκπροσώπησης, εμπιστευτικότητας, καθώς και διατάξεων περί χρονικών ορίων· και

γ)

διαδικασίες είσπραξης των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών.

5.   Το Δικαστήριο έχει πλήρη δικαιοδοσία για τον έλεγχο των αποφάσεων που λαμβάνει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1. Δύναται να ακυρώσει, να μειώσει ή να επαυξήσει τα πρόστιμα ή τις περιοδικές χρηματικές ποινές που έχουν επιβληθεί.

6.   Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα.

Άρθρο 85

Παρακολούθηση των κρατών μελών

1.   Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στην παρακολούθηση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού διεξάγοντας επιθεωρήσεις και άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις και δραστηριότητες στοχεύουν επίσης να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και των βάσει αυτού εκδιδομένων κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Ο Οργανισμός υποβάλλει στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με τις επιθεωρήσεις και τις άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης που διεξάγει κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

2.   Για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων και των άλλων δραστηριοτήτων παρακολούθησης κατά την παράγραφο 1, ο Οργανισμός έχει την εξουσία:

α)

να ζητεί από κάθε εθνική αρμόδια αρχή και κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο υποκείμενο στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού να του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες·

β)

να ζητεί από τις αρχές και τα πρόσωπα αυτά να παρέχουν προφορικά εξηγήσεις σχετικά με οποιοδήποτε γεγονός, έγγραφο, αντικείμενο, διαδικασία ή άλλο θέμα έχει σημασία για να προσδιοριστεί αν ένα κράτος μέλος συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού·

γ)

να εισέρχεται στις σχετικές εγκαταστάσεις, τους χώρους και τα μέσα μεταφοράς των αρχών και των προσώπων αυτών·

δ)

να εξετάζει, να αντιγράφει ή να παράγει αποσπάσματα κάθε σχετικού εγγράφου, αρχείου ή δεδομένου που διατηρούν ή στο οποίο έχουν πρόσβαση οι αρχές και τα πρόσωπα αυτά, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσης των πληροφοριών αυτών.

Ο Οργανισμός, όταν απαιτείται για να προσδιοριστεί αν ένα κράτος μέλος συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, έχει επίσης την εξουσία να ασκήσει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο όσον αφορά οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο αναμένεται εύλογα ότι διαθέτει ή έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τους σκοπούς αυτούς.

Οι αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου ασκούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η επιθεώρηση ή άλλη δραστηριότητα παρακολούθησης, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων των ενδιαφερομένων αρχών και προσώπων και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Εφόσον κατά το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι απαραίτητη εκ των προτέρων εξουσιοδότηση από δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους μέλους για την είσοδο στις σχετικές εγκαταστάσεις, τους χώρους και τα μέσα μεταφοράς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), οι εν λόγω εξουσίες ασκούνται μόνον εφόσον ληφθεί προηγουμένως η εξουσιοδότηση αυτή.

3.   Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι τα μέλη του προσωπικού του και, κατά περίπτωση, οι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην επιθεώρηση ή σε άλλη δραστηριότητα παρακολούθησης έχουν επαρκή προσόντα και κατάλληλες οδηγίες. Σε περιπτώσεις επιθεωρήσεων, τα εν λόγω πρόσωπα ασκούν τις εξουσίες τους προσκομίζοντας γραπτή εξουσιοδότηση.

Εγκαίρως πριν από την επιθεώρηση, ο Οργανισμός ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος για το αντικείμενο, τον σκοπό της δραστηριότητας, την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξής της και την ταυτότητα των μελών του προσωπικού του και τυχόν άλλων εμπειρογνωμόνων που διεξάγουν τη δραστηριότητα αυτή.

4.   Το οικείο κράτος μέλος διευκολύνει την επιθεώρηση ή την άλλη δραστηριότητα παρακολούθησης. Μεριμνά για τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων αρχών και προσώπων με τον Οργανισμό.

Όταν νομικό ή φυσικό πρόσωπο δεν συνεργάζεται με τον Οργανισμό, οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους παρέχουν την αναγκαία συνδρομή στον Οργανισμό, ώστε να μπορέσει να διενεργήσει την επιθεώρηση ή την άλλη δραστηριότητα παρακολούθησης.

5.   Όταν επιθεώρηση ή άλλη δραστηριότητα παρακολούθησης που διενεργείται βάσει του παρόντος άρθρου συνεπάγεται επιθεώρηση ή άλλη δραστηριότητα παρακολούθησης για νομικό ή φυσικό πρόσωπο υποκείμενο στον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζεται το άρθρο 83 παράγραφοι 2, 3 και 4.

6.   Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους, οι εκθέσεις που συντάσσει ο Οργανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 1 διατίθενται στην επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους της Ένωσης όπου διενεργήθηκε η επιθεώρηση.

7.   Ο Οργανισμός δημοσιεύει σύνοψη των πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή από κάθε κράτος μέλος του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια επισκόπηση ασφαλείας του άρθρου 72 παράγραφος 7.

8.   Ο Οργανισμός συμβάλλει στην εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, με την επιφύλαξη της αξιολόγησης της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 124, λαμβανομένων υπόψη των στόχων του άρθρου 1.

9.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις μεθόδους εργασίας του Οργανισμού για την εκτέλεση των καθηκόντων δυνάμει του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

Άρθρο 86

Έρευνα και καινοτομία

1.   Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στον προσδιορισμό κύριων θεμάτων έρευνας στο πεδίο της πολιτικής αεροπορίας, για να συνεισφέρει στην εξασφάλιση της συνοχής και του συντονισμού μεταξύ της δημοσίως χρηματοδοτούμενης έρευνας και ανάπτυξης και των πολιτικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο Οργανισμός στηρίζει την Επιτροπή στον καθορισμό και την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων-πλαίσιο της Ένωσης για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της διεξαγωγής διαδικασιών αξιολόγησης, της επανεξέτασης των χρηματοδοτούμενων έργων και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έργων έρευνας και καινοτομίας.

Ο Οργανισμός υλοποιεί τα τμήματα του προγράμματος-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία τα οποία σχετίζονται με την πολιτική αεροπορία, εφόσον η Επιτροπή τον έχει εξουσιοδοτήσει σχετικώς.

3.   Ο Οργανισμός δύναται να αναπτύσσει και να χρηματοδοτεί έρευνα στον βαθμό που αφορά αυστηρά τη βελτίωση των δραστηριοτήτων στο πεδίο αρμοδιότητάς του. Οι ερευνητικές ανάγκες και δραστηριότητες του Οργανισμού περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του.

4.   Τα αποτελέσματα της χρηματοδοτούμενης από τον Οργανισμό έρευνας δημοσιεύονται, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από τους εφαρμοστέους κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή από τους κανόνες ασφαλείας του Οργανισμού που αναφέρονται στο άρθρο 123.

5.   Επιπλέον των καθηκόντων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 75, ο Οργανισμός δύναται να συμμετέχει επίσης σε ad hoc ερευνητικές δραστηριότητες, αν αυτές είναι συμβατές με τα καθήκοντα του Οργανισμού και τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 87

Προστασία του περιβάλλοντος

1.   Τα μέτρα που λαμβάνει ο Οργανισμός όσον αφορά τις εκπομπές και τον θόρυβο, για την πιστοποίηση του σχεδιασμού προϊόντων κατά το άρθρο 11, αποσκοπούν στην πρόληψη σημαντικών βλαβών στο κλίμα, το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που οφείλονται στα σχετικά προϊόντα της πολιτικής αεροπορίας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των διεθνών προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών, των περιβαλλοντικών οφελών, της τεχνολογικής εφικτότητας και του οικονομικού αντικτύπου.

2.   Η Επιτροπή, ο Οργανισμός, λοιπά θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί της Ένωσης και τα κράτη μέλη, εντός του πεδίου αρμοδιότητάς τους, συνεργάζονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (38) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ του κλίματος και της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και άλλων, τεχνικών, τομέων της πολιτικής αεροπορίας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των διεθνών προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών, των περιβαλλοντικών οφελών, της τεχνολογικής εφικτότητας και του οικονομικού αντικτύπου.

3.   Εφόσον διαθέτει τη σχετική εμπειρογνωσία, ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στον καθορισμό και τον συντονισμό των πολιτικών και των δράσεων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, ιδίως εκπονώντας μελέτες και προσομοιώσεις και παρέχοντας τεχνικές συμβουλές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ του κλίματος και της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και άλλων, τεχνικών, τομέων της πολιτικής αεροπορίας.

4.   Για να ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό, ο Οργανισμός δημοσιεύει, τουλάχιστον ανά τριετία, περιβαλλοντική επισκόπηση, η οποία παρουσιάζει κατά τρόπο αντικειμενικό την κατάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος σε σχέση με την πολιτική αεροπορία στην Ένωση.

Κατά την κατάρτιση της επισκόπησης, ο Οργανισμός βασίζεται πρωτίστως σε στοιχεία που είναι ήδη στη διάθεση των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης, καθώς και σε στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ο Οργανισμός μεριμνά για τη συμμετοχή των κρατών μελών στην κατάρτιση της επισκόπησης και διαβουλεύεται με ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς.

Η επισκόπηση περιλαμβάνει συστάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση.

Άρθρο 88

Αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και την προστασία της από έκνομες ενέργειες

1.   Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη συνεργάζονται σε θέματα προστασίας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοθωράκισης, όταν υφίστανται αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και στην προστασία της από έκνομες ενέργειες.

2.   Αν υφίστανται αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και στην προστασία της από έκνομες ενέργειες, ο Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος, παρέχει τεχνική βοήθεια στην Επιτροπή, εφόσον ο ίδιος διαθέτει τη σχετική εμπειρογνωσία σε θέματα ασφαλείας, όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (39) και άλλων συναφών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας.

3.   Για να συνεισφέρει στην προστασία της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες όταν υφίστανται αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και στην προστασία της από έκνομες ενέργειες, ο Οργανισμός, όταν χρειάζεται, αντιδρά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε επείγον πρόβλημα κοινού ενδιαφέροντος των κρατών μελών το οποίο εμπίπτει στο πεδίο του παρόντος κανονισμού:

α)

λαμβάνοντας μέτρα δυνάμει του άρθρου 77 παράγραφος 1 στοιχείο η) για την αντιμετώπιση αδυναμιών στον σχεδιασμό αεροσκαφών·

β)

συστήνοντας διορθωτικά μέτρα που πρέπει να λάβουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές ή τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό και/ή διαβιβάζοντας σχετικές πληροφορίες στις αρχές και τα πρόσωπα αυτά, όταν το πρόβλημα επηρεάζει λειτουργίες των αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που προκύπτουν για την πολιτική αεροπορία σε περιοχές συγκρούσεων.

Πριν τη λήψη των μέτρων του πρώτου εδαφίου στοιχεία α) και β), ο Οργανισμός εξασφαλίζει τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής και διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός στηρίζει τα εν λόγω μέτρα, ει δυνατόν, σε κοινές ενωσιακές εκτιμήσεις κινδύνου και συνυπολογίζει την ανάγκη ταχείας αντίδρασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 89

Αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες

1.   Η Επιτροπή, ο Οργανισμός, τα λοιπά θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμοί της Ένωσης και τα κράτη μέλη, εντός των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους, συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας και συναφών κοινωνικοοικονομικών παραγόντων λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων στις κανονιστικές διαδικασίες, στην εποπτεία και στην εμπέδωση της σωστής νοοτροπίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 376/2014, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών κινδύνων για την αεροπορική ασφάλεια.

2.   Ο Οργανισμός διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη όταν εξετάζει τις αλληλεξαρτήσεις αυτές.

3.   Ο Οργανισμός δημοσιεύει ανά τριετία επισκόπηση η οποία παρουσιάζει κατά τρόπο αντικειμενικό τις δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται, ιδίως όσα αφορούν τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.

Άρθρο 90

Διεθνής συνεργασία

1.   Ο Οργανισμός, εφόσον του ζητηθεί, επικουρεί την Επιτροπή στη διαχείριση των σχέσεων με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς με αντικείμενο θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Η συνδρομή συμβάλλει, ιδίως, στην εναρμόνιση των κανόνων, στην αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών, προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και στην προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων αεροπορικής ασφαλείας.

2.   Ο Οργανισμός δύναται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους σε θέματα του παρόντος κανονισμού. Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός, κατόπιν προηγούμενης διαβούλευσης με την Επιτροπή, δύναται να συνάπτει διακανονισμούς εργασίας με τις αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς αυτούς. Οι εν λόγω διακανονισμοί εργασίας δεν δημιουργούν έννομες υποχρεώσεις στην Ένωση και τα κράτη μέλη της.

3.   Ο Οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και στην τήρηση των υποχρεώσεών τους δυνάμει διεθνών συμφωνιών σε θέματα του παρόντος κανονισμού, ιδίως δε των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους δυνάμει της σύμβασης του Σικάγου.

Ο Οργανισμός δύναται να ενεργεί ως περιφερειακός οργανισμός εποπτείας της ασφαλείας στο πλαίσιο του ICAO.

4.   Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβάνει και επικαιροποιεί, εφόσον είναι αναγκαίο, τις ακόλουθες πληροφορίες στο αποθετήριο του άρθρου 74:

α)

πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του παρόντος κανονισμού, των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού και των μέτρων που λαμβάνει ο Οργανισμός δυνάμει του παρόντος κανονισμού με τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές·

β)

άλλες πληροφορίες σχετικές με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι οποίες είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη και αφορούν την παρακολούθηση από τον ICAO της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τη σύμβαση του Σικάγου και με τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές·

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του άρθρου 38 της σύμβασης του Σικάγου και κατά την παροχή πληροφοριών στον ICAO στο πλαίσιο του γενικού ελεγκτικού προγράμματος εποπτείας της ασφαλείας του ICAO.

5.   Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων των Συνθηκών, η Επιτροπή, ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν σε δραστηριότητες του ICAO συνεργάζονται, μέσω δικτύου εμπειρογνωμόνων, σε τεχνικά θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και συνδέονται με τις εργασίες του ICAO. Ο Οργανισμός παρέχει στο δίκτυο αυτό την αναγκαία διοικητική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής για την προετοιμασία και τη διοργάνωση των συνεδριάσεών του.

6.   Πέραν των καθηκόντων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 75, ο Οργανισμός δύναται να συμμετέχει επίσης σε ad hoc τεχνική συνεργασία καθώς και σε έργα έρευνας και συνδρομής με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές είναι συμβατές με τα καθήκοντα του Οργανισμού και τους στόχους του άρθρου 1.

Άρθρο 91

Διαχείριση αεροπορικών κρίσεων

1.   Ο Οργανισμός συμβάλλει, εντός του πεδίου αρμοδιότητάς του, στην έγκαιρη απόκριση σε αεροπορικές κρίσεις και στον μετριασμό των συνεπειών τους, σε συντονισμό με άλλους κατάλληλους ενδιαφερόμενους φορείς.

2.   Ο Οργανισμός συμμετέχει στην ευρωπαϊκή μονάδα συντονισμού αεροπορικών κρίσεων (ΕΜΣΑΚ) που συστάθηκε κατά το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 677/2011 της Επιτροπής (40).

Άρθρο 92

Αεροπορική κατάρτιση

1.   Για να προωθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές και η ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, ο Οργανισμός δύναται, κατόπιν αιτήματος παρόχου αεροπορικής κατάρτισης, να εκτιμά τη συμμόρφωση του παρόχου και των εκπαιδευτικών σειρών του με τις απαιτήσεις που ορίζονται από τον Οργανισμό και δημοσιεύονται στην επίσημη έκδοσή του. Αφού διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του, ο πάροχος δικαιούται να παρέχει εκπαιδευτικές σειρές εγκεκριμένες από τον Οργανισμό.

2.   Ο Οργανισμός δύναται να παρέχει κατάρτιση με κύριους αποδέκτες το δικό του προσωπικό και το προσωπικό των εθνικών αρμόδιων αρχών, αλλά και αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, διεθνείς οργανισμούς, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε μέσω ιδίων εκπαιδευτικών πόρων είτε, όταν χρειάζεται, βασιζόμενος σε εξωτερικούς παρόχους κατάρτισης.

Άρθρο 93

Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

Ο Οργανισμός παρέχει, αν έχει τη σχετική εμπειρογνωσία και κατόπιν αιτήματος, τεχνική συνδρομή στην Επιτροπή, για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, ιδίως:

α)

διενεργώντας τεχνικές επιθεωρήσεις, τεχνικές διερευνήσεις και μελέτες·

β)

συμβάλλοντας, για θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός, σε συνεργασία με τον φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, στην εφαρμογή μηχανισμού επιδόσεων για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας και τις λειτουργίες δικτύου·

γ)

συμβάλλοντας στην εφαρμογή του γενικού προγράμματος ATM, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της εφαρμογής του SESAR.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

Εσωτερική διάρθρωση

Άρθρο 94

Νομικό καθεστώς, έδρα και τοπικά γραφεία

1.   Ο Οργανισμός είναι φορέας της Ένωσης. Διαθέτει νομική προσωπικότητα.

2.   Σε κάθε κράτος μέλος, ο Οργανισμός διαθέτει την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που αναγνωρίζει το εθνικό δίκαιο στα νομικά πρόσωπα. Δύναται ιδίως να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

3.   Έδρα του Οργανισμού ορίζεται η Κολονία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

4.   Ο Οργανισμός δύναται να εγκαθιστά τοπικά γραφεία στα κράτη μέλη ή να συστεγάζει το προσωπικό του στις αντιπροσωπείες της Ένωσης σε τρίτες χώρες, κατά το άρθρο 104 παράγραφος 4.

5.   Ο Οργανισμός εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκτελεστικό διευθυντή του.

Άρθρο 95

Προσωπικό

1.   Στο προσωπικό που απασχολεί ο Οργανισμός εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (41), το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κανόνες που έχουν εγκριθεί με συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για τους σκοπούς της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του εν λόγω καθεστώτος.

2.   Ο Οργανισμός δύναται να χρησιμοποιεί αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες ή άλλο προσωπικό που δεν απασχολείται από τον Οργανισμό. Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Οργανισμό.

Άρθρο 96

Προνόμια και ασυλίες

Το επισυναπτόμενο στην ΣΕΕ και στην ΣΛΕΕ πρωτόκολλο αριθ. 7 περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται στον Οργανισμό και στο προσωπικό του.

Άρθρο 97

Ευθύνη

1.   Η συμβατική ευθύνη του Οργανισμού διέπεται από το δίκαιο που εφαρμόζεται στη σχετική σύμβαση.

2.   Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφαίνεται δυνάμει κάθε ρήτρας διαιτησίας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση που συνάπτει ο Οργανισμός.

3.   Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, ο Οργανισμός υποχρεούται, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών, να αποκαθιστά κάθε ζημία που προκαλείται από τον ίδιο ή το προσωπικό του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4.   Το Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εκδικάζει διαφορές που αφορούν αποζημιώσεις για ζημίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5.   Η προσωπική ευθύνη των μελών του προσωπικού έναντι του Οργανισμού διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 98

Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου

1.   Ο Οργανισμός έχει διοικητικό συμβούλιο.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο:

α)

διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και, κατά περίπτωση, παρατείνει τη θητεία του ή τον παύει από τα καθήκοντά του, κατά το άρθρο 103·

β)

εκδίδει ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού και τη διαβιβάζει, έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δημοσιεύεται·

γ)

εγκρίνει σε ετήσια βάση το έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατά το άρθρο 117·

δ)

εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και σύμφωνα με το άρθρο 120 παράγραφος 11·

ε)

ορίζει διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων από τον εκτελεστικό διευθυντή όπως αναφέρονται στα άρθρα 115 και 116·

στ)

εκτελεί τα καθήκοντά του που αφορούν τον προϋπολογισμό του Οργανισμού σύμφωνα με τα άρθρα 120, 121 και 125·

ζ)

διορίζει τα μέλη του τμήματος προσφυγών κατά το άρθρο 106·

η)

ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στον εκτελεστικό διευθυντή·

θ)

γνωμοδοτεί ως προς τους κανόνες περί τελών και δικαιωμάτων του άρθρου 126·

ι)

εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό·

ια)

αποφασίζει σχετικά με γλωσσικά θέματα του Οργανισμού·

ιβ)

λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη διαμόρφωση και, εφόσον χρειάζεται, την τροποποίηση των εσωτερικών δομών του Οργανισμού σε διευθυντικό επίπεδο·

ιγ)

σύμφωνα με την παράγραφο 6, ασκεί, όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισμού, αφενός τις εξουσίες που ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και αφετέρου τις εξουσίες που ανατίθενται στην αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη σύναψη των συμβάσεων προσλήψεως από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό («εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής»)·

ιδ)

εκδίδει κατάλληλους εκτελεστικούς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό κατά το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

ιε)

εκδίδει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα μέλη του, καθώς και τα μέλη του τμήματος προσφυγών·

ιστ)

μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια σε πορίσματα και συστάσεις που προκύπτουν από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις, καθώς και από έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (42)·

ιζ)

εκδίδει τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό κατά το άρθρο 125·

ιη)

διορίζει υπόλογο, δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, ο οποίος λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του·

ιθ)

εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, ανάλογη των κινδύνων απάτης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη των μέτρων που θα εφαρμοστούν·

κ)

γνωμοδοτεί επί του σχεδίου ευρωπαϊκού προγράμματος αεροπορικής ασφαλείας κατά το άρθρο 5·

κα)

εγκρίνει το ευρωπαϊκό σχέδιο αεροπορικής ασφαλείας κατά το άρθρο 6·

κβ)

λαμβάνει δεόντως τεκμηριωμένες αποφάσεις αναφορικά με την άρση ασυλίας σύμφωνα προς το άρθρο 17 του επισυναπτόμενου στην ΣΕΕ και στην ΣΛΕΕ πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

κγ)

θεσπίζει τις διαδικασίες για την πρόσφορη συνεργασία του Οργανισμού με τις εθνικές δικαστικές αρχές, με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 996/2010 και (ΕΕ) αριθ. 376/2014.

3.   Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συμβουλεύει τον εκτελεστικό διευθυντή σε κάθε θέμα που συνδέεται με πεδία που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

4.   Το διοικητικό συμβούλιο συστήνει συμβουλευτικό σώμα στο οποίο εκπροσωπείται όλο το φάσμα των ενδιαφερόμενων μερών τα οποία αφορούν οι εργασίες του Οργανισμού και το οποίο συμβουλεύεται πριν λάβει αποφάσεις στα πεδία της παραγράφου 2 στοιχεία γ), ε), στ) και θ). Το διοικητικό συμβούλιο δύναται επίσης να ζητήσει τη γνώμη του συμβουλευτικού σώματος για άλλα θέματα των παραγράφων 2 και 3. Το διοικητικό συμβούλιο ουδέποτε δεσμεύεται από τη γνώμη του συμβουλευτικού σώματος.

5.   Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συστήνει ομάδες εργασίας για να το επικουρούν στην εκτέλεση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των αποφάσεών του και της παρακολούθησης της εφαρμογής τους.

6.   Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει, κατά το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, απόφαση με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το άρθρο 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό για τη μεταβίβαση των σχετικών εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον εκτελεστικό διευθυντή, καθώς και για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων με βάση τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω μεταβίβαση. Ο εκτελεστικός διευθυντής εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εξουσίες αυτές.

Αν εξαιρετικές περιστάσεις το επιβάλλουν, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναστείλει προσωρινά τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον εκτελεστικό διευθυντή και των αρμοδιοτήτων που ο αυτός μεταβίβασε περαιτέρω, και να τις ασκήσει το ίδιο ή να τις μεταβιβάσει σε κάποιο από τα μέλη του ή σε άλλο μέλος του προσωπικού πλην του εκτελεστικού διευθυντή.

Άρθρο 99

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

1.   Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής, οι οποίοι έχουν όλοι δικαίωμα ψήφου. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δύο αναπληρωτές. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί το μέλος μόνον όταν αυτό απουσιάζει. Η Επιτροπή ορίζει δύο εκπροσώπους και τους αναπληρωτές τους. Η διάρκεια της θητείας των μελών και των αναπληρωτών τους είναι τέσσερα έτη. Η θητεία μπορεί να παραταθεί.

2.   Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με κριτήρια τις γνώσεις, την εγνωσμένη εμπειρία και τη μακροχρόνια ενασχόλησή τους στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής εμπειρογνωσίας τους σε θέματα διαχείρισης, διοίκησης και προϋπολογισμού, προσόντα τα οποία πρέπει να αξιοποιούνται για την προώθηση των στόχων του παρόντος κανονισμού. Τα μέλη φέρουν συνολική ευθύνη τουλάχιστον για την πολιτική ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας στα αντίστοιχα κράτη μέλη τους.

3.   Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους, για να εξασφαλίζεται η συνέχεια των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν μια ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

4.   Ανάλογα με την περίπτωση, η συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών τρίτων χωρών με την ιδιότητα του παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται διά των συμφωνιών του άρθρου 129.

5.   Το συμβουλευτικό σώμα του άρθρου 98 παράγραφος 4 ορίζει τέσσερα από τα μέλη του για να συμμετέχουν με την ιδιότητα του παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο. Τα εν λόγω μέλη εκπροσωπούν, κατά τον ευρύτερο δυνατό τρόπο, τις διάφορες απόψεις που εκφράζονται στο συμβουλευτικό σώμα. Η αρχική διάρκεια της θητείας τους είναι 48 μήνες και μπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 100

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

1.   Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά αυτοδικαίως τον πρόεδρο αν αυτός αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.

2.   Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αντιπροέδρου είναι τετραετής και μπορεί να παραταθεί άπαξ για τέσσερα επιπλέον έτη. Εάν παύσουν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η θητεία τους λήγει αυτομάτως από τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Άρθρο 101

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

1.   Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρό του.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ανά έτος. Συνέρχεται επίσης κατόπιν αιτήματος του προέδρου, της Επιτροπής ή του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του.

3.   Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4.   Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν, σύμφωνα με τον εσωτερικό του κανονισμό, να επικουρούνται από τους συμβούλους ή εμπειρογνώμονές τους.

5.   Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο, του οποίου η γνώμη παρουσιάζει ενδεχομένως ενδιαφέρον, να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητής.

6.   Ο Οργανισμός παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 102

Κανόνες ψηφοφορίας του διοικητικού συμβουλίου

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 98 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και του άρθρου 103 παράγραφος 7, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εφόσον το ζητήσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου, η αναφερόμενη στο άρθρο 98 παράγραφος 2 στοιχείο ια) απόφαση λαμβάνεται με ομοφωνία.

2.   Κάθε μέλος ορισθέν κατά το άρθρο 99 παράγραφος 1 έχει μία ψήφο. Κατά την απουσία μέλους, το δικαίωμα ψήφου του δικαιούται να ασκεί ο αναπληρωτής του. Οι παρατηρητές και ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

3.   Ο εσωτερικός κανονισμός του διοικητικού συμβουλίου περιέχει λεπτομερέστερες ρυθμίσεις σχετικά με τις ψηφοφορίες, και ιδίως τους όρους υπό τους οποίους ένα μέλος μπορεί να ενεργεί εξ ονόματος άλλου καθώς και τις απαιτήσεις απαρτίας, κατά περίπτωση.

4.   Για την έγκριση αποφάσεων επί ζητημάτων που αφορούν τον προϋπολογισμό ή τους ανθρώπινους πόρους, και ιδίως εκείνων του άρθρου 98 παράγραφος 2 στοιχεία δ), στ), η), ιγ), ιδ), ιε) και ιζ), απαιτείται υπερψήφιση από την Επιτροπή.

Άρθρο 103

Εκτελεστικός διευθυντής

1.   Ο εκτελεστικός διευθυντής προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος του Οργανισμού κατά το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

2.   Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με βάση αξιοκρατικά κριτήρια και την τεκμηριωμένη ικανότητα και πείρα επί θεμάτων πολιτικής αεροπορίας, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, έπειτα από ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής.

Για τον σκοπό της σύναψης της σύμβασης με τον εκτελεστικό διευθυντή, ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Προτού διορισθεί, ο επιλεγείς από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

3.   Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Στο τέλος αυτής της περιόδου η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση, στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή, καθώς και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις του Οργανισμού. Στο μέσο αυτής της περιόδου, ο εκτελεστικός διευθυντής ενδέχεται να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της όσον αφορά τις επιδόσεις του.

4.   Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν πρότασης της Επιτροπής στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της παραγράφου 3, μπορεί να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή για μέγιστο διάστημα πέντε ετών. Πριν από την παράταση της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή. Εντός μηνός πριν από την εν λόγω παράταση, ο εκτελεστικός διευθυντής ενδέχεται να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

5.   Ο εκτελεστικός διευθυντής, του οποίου η θητεία έχει παραταθεί, δεν δύναται να συμμετέχει σε άλλη διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση στο τέλος της συνολικής περιόδου.

6.   Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

7.   Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την παράταση της θητείας ή την απαλλαγή από τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

8.   Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να επικουρείται από έναν ή περισσότερους διευθυντές. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκτελεστικού διευθυντή, τα καθήκοντά του ασκεί ένας από τους διευθυντές.

Άρθρο 104

Αρμοδιότητες του εκτελεστικού διευθυντή

1.   Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Οργανισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ενεργεί υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν επιζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από καμία κυβέρνηση ούτε από οποιονδήποτε άλλο φορέα.

2.   Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του κατόπιν σχετικού αιτήματος. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.

3.   Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στον Οργανισμό δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή άλλων πράξεων της Ένωσης. Ειδικότερα, ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος:

α)

να εγκρίνει τα μέτρα του Οργανισμού, όπως καθορίζονται στο άρθρο 76, εντός των ορίων του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού·

β)

να λαμβάνει αποφάσεις για τις διερευνήσεις, τις επιθεωρήσεις και άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης σύμφωνα με τα άρθρα 83 και 85·

γ)

να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των καθηκόντων σε ειδικευμένους φορείς κατά το άρθρο 69 παράγραφος 1 και για τη διεξαγωγή διερευνήσεων από εθνικές αρμόδιες αρχές ή ειδικευμένους φορείς εξ ονόματος του Οργανισμού κατά το άρθρο 83 παράγραφος 1·

δ)

να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού που συνδέονται με τη διεθνή συνεργασία κατά το άρθρο 90·

ε)

να προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης εσωτερικών διοικητικών οδηγιών και της δημοσίευσης ανακοινώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Οργανισμού βάσει του παρόντος κανονισμού·

στ)

να εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου·

ζ)

να συντάσσει την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού και να την υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

η)

να καταρτίζει το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού κατά το άρθρο 120 και να εκτελεί τον προϋπολογισμό του κατά το άρθρο 121·

θ)

να μεταβιβάζει τις εξουσίες του σε άλλα μέλη του προσωπικού του Οργανισμού. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τους κανόνες που εφαρμόζονται στις εν λόγω μεταβιβάσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 2·

ι)

να εκπονεί το έγγραφο προγραμματισμού του άρθρου 117 παράγραφος 1 και να το υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση, αφού λάβει τη γνώμη της Επιτροπής·

ια)

να εφαρμόζει το έγγραφο προγραμματισμού του άρθρου 117 παράγραφος 1 και να αναφέρει σχετικά με την εφαρμογή του στο διοικητικό συμβούλιο·

ιβ)

να καταρτίζει σχέδιο δράσης σε συνέχεια των πορισμάτων εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και των αξιολογήσεων, καθώς και των ερευνών της OLAF, και να υποβάλλει έκθεση προόδου δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο·

ιγ)

να προστατεύει τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ένωσης εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλων τυχόν έκνομων δραστηριοτήτων με αποτελεσματικούς ελέγχους και, εφόσον διαπιστώνονται παρατυπίες, να ανακτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και, κατά περίπτωση, να επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές και χρηματικές κυρώσεις·

ιδ)

να καταστρώνει τη στρατηγική του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης και να την υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

ιε)

να εκπονεί σχέδιο των δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στον Οργανισμό·

ιστ)

να καταρτίζει το ευρωπαϊκό σχέδιο αεροπορικής ασφαλείας και τις μετέπειτα επικαιροποιήσεις του και να τα υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο·

ιζ)

να υποβάλλει εκθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου αεροπορικής ασφαλείας·

ιη)

να ανταποκρίνεται σε αιτήματα της Επιτροπής για την παροχή συνδρομής κατά τον παρόντα κανονισμό·

ιθ)

να αποδέχεται την ανακατανομή αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό κατά τα άρθρα 64 και 65·

κ)

να μεριμνά για την καθημερινή διοίκηση του Οργανισμού·

κα)

να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη σύσταση των εσωτερικών δομών του Οργανισμού και, εφόσον χρειάζεται, την τροποποίησή τους, εξαιρουμένων των αποφάσεων σε επίπεδο διευθυντών, οι οποίες εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο·

κβ)

να εγκρίνει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τους συμμετέχοντες σε ομάδες εργασίας και σε ομάδες εμπειρογνωμόνων, και άλλα μέλη του προσωπικού που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης· οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων και, κατά περίπτωση, τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ανελήφθησαν μετά τη συγκεκριμένη απασχόληση.

4.   Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων τοπικών γραφείων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή η συστέγαση προσωπικού στις αντιπροσωπείες της Ένωσης σε τρίτες χώρες με την επιφύλαξη των κατάλληλων συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Για την απόφαση αυτή απαιτείται η εκ των προτέρων συγκατάθεση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και, κατά περίπτωση, του κράτους μέλους όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το τοπικό γραφείο. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο ή το συστεγαζόμενο προσωπικό, ώστε να αποφεύγονται τα περιττά έξοδα και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του Οργανισμού.

Άρθρο 105

Εξουσίες του τμήματος προσφυγών

1.   Στο πλαίσιο της διοικητικής διάρθρωσης του Οργανισμού δημιουργείται τμήμα προσφυγών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 128 για να καθορίσει την οργάνωση και τη σύνθεσή του.

2.   Το τμήμα προσφυγών είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων του άρθρου 108. Το τμήμα προσφυγών συνέρχεται οσάκις είναι απαραίτητο.

Άρθρο 106

Μέλη του τμήματος προσφυγών

1.   Τα μέλη και οι αναπληρωτές τους διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο από κατάλογο υποψηφίων καταλλήλων προσόντων, ο οποίος καταρτίζεται από την Επιτροπή.

2.   Η θητεία των μελών του τμήματος προσφυγών, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου και των αναπληρωτών, είναι πενταετής και μπορεί να παραταθεί για άλλα πέντε έτη.

3.   Τα μέλη του τμήματος προσφυγών είναι ανεξάρτητα. Κατά τη λήψη των αποφάσεών τους δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση ούτε από οποιονδήποτε άλλον φορέα.

4.   Τα μέλη του τμήματος προσφυγών δεν ασκούν άλλα καθήκοντα εντός του Οργανισμού. Επιτρέπεται για τα μέλη του τμήματος προσφυγών το καθεστώς της μερικής απασχόλησης.

5.   Τα μέλη του τμήματος προσφυγών δεν απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους ούτε διαγράφονται από τον κατάλογο καταλλήλων υποψηφίων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και η Επιτροπή, κατόπιν γνωμοδότησης του διοικητικού συμβουλίου, έχει λάβει σχετική απόφαση.

6.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 128 για να καθορίσει τα απαιτούμενα προσόντα των μελών του τμήματος προσφυγών, το καθεστώς τους και τη συμβατική σχέση τους με τον Οργανισμό, τις εξουσίες των επιμέρους μελών κατά τη φάση προετοιμασίας των αποφάσεων και τους κανόνες και διαδικασίες ψηφοφορίας.

Άρθρο 107

Αποκλεισμός και εξαίρεση

1.   Τα μέλη του τμήματος προσφυγών δεν συμμετέχουν στην εκδίκαση προσφυγής στην οποία έχουν προσωπικό συμφέρον ή στην οποία είχαν προηγουμένως παρέμβει ως αντιπρόσωποι ενός εκ των διαδίκων ή εάν συνέπραξαν στην έκδοση της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή.

2.   Εάν μέλος του τμήματος προσφυγών κρίνει ότι δεν πρέπει να συμμετάσχει στην εκδίκαση προσφυγής για έναν από τους λόγους της παραγράφου 1 ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ενημερώνει το τμήμα προσφυγών.

3.   Κάθε διάδικος στην εκδίκαση προσφυγής μπορεί να αιτηθεί την εξαίρεση μέλους του τμήματος προσφυγών για οποιονδήποτε από τους λόγους της παραγράφου 1 ή εάν υπάρχουν υπόνοιες μεροληψίας του εν λόγω μέλους. Η αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη εάν ο συγκεκριμένος διάδικος προχώρησε σε διαδικαστικές πράξεις μολονότι γνώριζε ήδη τον λόγο εξαίρεσης. Η αίτηση εξαίρεσης δεν είναι δυνατόν να βασίζεται στην ιθαγένεια των μελών.

4.   Το τμήμα προσφυγών αποφασίζει επί των ληπτέων μέτρων στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3, χωρίς τη συμμετοχή του οικείου μέλους. Για τους σκοπούς της λήψης της απόφασης αυτής, το οικείο μέλος αντικαθίσταται στο τμήμα προσφυγών από τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 108

Αποφάσεις που υπόκεινται σε προσφυγή

1.   Κατά αποφάσεων του Οργανισμού οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 64, 65, το άρθρο 76 παράγραφος 6 και τα άρθρα 77 έως 83, 85 ή 126 χωρεί προσφυγή.

2.   Η προσφυγή που ασκείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, εάν κρίνει ότι το επιτρέπουν οι περιστάσεις.

3.   Προσφυγή κατά απόφασης, η οποία δεν τερματίζει διαδικασία όσον αφορά ένα από τα μέρη, μπορεί να ασκείται μόνον σε συνδυασμό με προσφυγή κατά της οριστικής απόφασης, εκτός εάν η απόφαση επιτρέπει την άσκηση χωριστής προσφυγής.

Άρθρο 109

Πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκήσουν προσφυγή

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά απόφασης που του απευθύνεται ή κατά απόφασης η οποία, μολονότι απευθύνεται σε άλλο πρόσωπο, αφορά άμεσα και ατομικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι διάδικοι στη διαδικασία μπορούν να καθίστανται διάδικοι στη διαδικασία προσφυγής.

Άρθρο 110

Προθεσμία και τύπος

Η προσφυγή, μαζί με τεκμηριωμένο υπόμνημα όπου εκτίθενται οι λόγοι της προσφυγής, κατατίθεται εγγράφως στη γραμματεία του τμήματος προσφυγών εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση του μέτρου στον ενδιαφερόμενο ή, ελλείψει κοινοποίησης, από την ημέρα που ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση του εν λόγω μέτρου, κατά περίπτωση.

Άρθρο 111

Προδικαστική αναθεώρηση

1.   Πριν την εξέταση της προσφυγής, το τμήμα προσφυγών παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα αναθεώρησης της απόφασής του. Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής κρίνει την προσφυγή βάσιμη, διορθώνει την απόφαση εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση από το τμήμα προσφυγών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η διαδικασία προσφυγής, διεξάγεται κατ' αντιδικία.

2.   Εάν η απόφαση δεν διορθωθεί, ο Οργανισμός αποφασίζει στη συνέχεια αν θα αναστείλει ή όχι την εκτέλεσή της κατά το άρθρο 108 παράγραφος 2.

Άρθρο 112

Εξέταση προσφυγών

1.   Το τμήμα προσφυγών αξιολογεί αν η προσφυγή είναι παραδεκτή και βάσιμη.

2.   Κατά την εξέταση της προσφυγής σύμφωνα με την παράγραφο 1, το τμήμα προσφυγών ενεργεί ταχέως. Το τμήμα προσφυγών καλεί τους διαδίκους, οσάκις απαιτείται, να καταθέσουν, εντός καθορισμένης προθεσμίας, γραπτές παρατηρήσεις επί των κοινοποιήσεων που τους έχει απευθύνει ή επί των προτάσεων των λοιπών διαδίκων. Το τμήμα προσφυγών μπορεί να αποφασίσει να διεξαγάγει ακρόαση, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος ενός εκ των διαδίκων.

Άρθρο 113

Αποφάσεις επί της προσφυγής

Αν το τμήμα προσφυγών κρίνει την προσφυγή απαράδεκτη ή αβάσιμη, απορρίπτει την προσφυγή. Αν το τμήμα προσφυγών κρίνει ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή και βάσιμη, παραπέμπει την υπόθεση στον Οργανισμό ο οποίος λαμβάνει νέα αιτιολογημένη απόφαση έχοντας υπόψη την απόφαση του τμήματος προσφυγών.

Άρθρο 114

Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου

1.   Είναι δυνατή η άσκηση προσφυγών ενώπιον του Δικαστηρίου για την ακύρωση πράξεων του Οργανισμού που προορίζονται να παράγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων, για παράλειψη και, κατά το άρθρο 97, σχετικά με την εξωσυμβατική ευθύνη και, δυνάμει ρήτρας διαιτησίας, τη συμβατική ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν από πράξεις του Οργανισμού.

2.   Προσφυγή για την ακύρωση αποφάσεων του Οργανισμού οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 64, 65, 76 παράγραφος 6, 77 έως 83, 85 ή 126 είναι δυνατόν να ασκηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου μόνον αφού εξαντληθούν όλες οι διαδικασίες προσφυγής εντός του Οργανισμού.

3.   Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη δύνανται να προσφύγουν κατά αποφάσεων του Οργανισμού απευθείας ενώπιον του Δικαστηρίου, χωρίς να απαιτείται η εξάντληση των διαδικασιών προσφυγής εντός του οργανισμού.

4.   Ο Οργανισμός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου.

ΤΜΗΜΑ III

Μέθοδοι εργασίας

Άρθρο 115

Διαδικασίες έκδοσης γνωμών, προδιαγραφών πιστοποίησης και λοιπών λεπτομερών προδιαγραφών, αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης και καθοδηγητικού υλικού

1.   Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει διαφανείς διαδικασίες για την έκδοση γνωμών, προδιαγραφών πιστοποίησης και λοιπών λεπτομερών προδιαγραφών, αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης και καθοδηγητικού υλικού κατά το άρθρο 76 παράγραφοι 1 και 3. Με τις διαδικασίες αυτές:

α)

αξιοποιείται εν προκειμένω η εμπειρογνωσία που διαθέτουν οι αρχές της πολιτικής και, όπου αρμόζει, της πολεμικής αεροπορίας των κρατών μελών·

β)

οσάκις απαιτείται, συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τα ενδιαφερόμενα μέρη ή αξιοποιείται η εμπειρογνωσία των σχετικών ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης ή άλλων ειδικευμένων φορέων·

γ)

ο Οργανισμός δημοσιεύει έγγραφα και διαβουλεύεται ευρέως με τους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα και διαδικασία που περιλαμβάνει και την υποχρέωσή του να απαντά εγγράφως στη διαδικασία διαβούλευσης.

2.   Όταν ο Οργανισμός εκδίδει, κατά το άρθρο 76 παράγραφοι 1 και 3, γνώμες, προδιαγραφές πιστοποίησης και λοιπές λεπτομερείς προδιαγραφές, αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και καθοδηγητικό υλικό, καθορίζει διαδικασία εκ των προτέρων διαβούλευσης με τα κράτη μέλη. Προς τον σκοπό αυτόν, μπορεί να συστήσει ομάδα εργασίας στην οποία κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να ορίσει έναν εμπειρογνώμονα. Όταν απαιτείται διαβούλευση επί στρατιωτικών θεμάτων, ο Οργανισμός, εκτός από τα κράτη μέλη, συμβουλεύεται επίσης τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και άλλους αρμόδιους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Όταν απαιτείται διαβούλευση για τον πιθανό κοινωνικό αντίκτυπο των μέτρων του Οργανισμού, ο Οργανισμός καλεί τους κοινωνικούς εταίρους της Ένωσης και άλλους ενδιαφερομένους να συμμετέχουν.

3.   Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις γνώμες, τις προδιαγραφές πιστοποίησης και λοιπές λεπτομερείς προδιαγραφές, τα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και το καθοδηγητικό υλικό που εκπονεί κατά το άρθρο 76 παράγραφοι 1 και 3, καθώς και τις διαδικασίες που καθορίζει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στην επίσημη έκδοση του Οργανισμού.

Άρθρο 116

Διαδικασίες λήψης αποφάσεων

1.   Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει διαφανείς διαδικασίες για τη λήψη μεμονωμένων αποφάσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76 παράγραφος 4.

Ειδικότερα, με τις διαδικασίες αυτές:

α)

εξασφαλίζεται η ακρόαση του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο απευθύνεται η απόφαση, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσώπου το οποίο αφορά άμεσα και ατομικά·

β)

προβλέπεται η κοινοποίηση της απόφασης σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η δημοσίευσή της, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του άρθρου 123 και του άρθρου 132 παράγραφος 2·

γ)

εξασφαλίζεται η ενημέρωση του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο απευθύνεται η απόφαση, καθώς και οποιουδήποτε άλλου μέρους ενεχομένου στη διαδικασία, για τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

δ)

εξασφαλίζεται ότι η απόφαση περιέχει αιτιολογίες.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει διαδικασίες που καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους κοινοποιούνται οι αποφάσεις στους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 117

Ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός

1.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, κατά το άρθρο 98 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει έγγραφο προγραμματισμού που περιέχει τον ετήσιο και τον πολυετή προγραμματισμό, βάσει σχεδίου που υποβάλλει ο εκτελεστικός διευθυντής έξι εβδομάδες πριν από την έκδοσή του, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Επιτροπής και σε συνάρτηση με τον πολυετή προγραμματισμό μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει το έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Το έγγραφο προγραμματισμού οριστικοποιείται μετά την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, προσαρμόζεται ανάλογα.

2.   Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνει λεπτομερείς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και δείκτες επιδόσεων, και λαμβάνει υπόψη τους στόχους του ευρωπαϊκού σχεδίου αεροπορικής ασφαλείας. Περιέχει επίσης περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν και ενδεικτική αναφορά των οικονομικών και των ανθρώπινων πόρων που θα διατεθούν για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, με επισήμανση των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό και των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν από τα τέλη και δικαιώματα που εισπράττει ο Οργανισμός. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών συμβαδίζει με το πολυετές πρόγραμμα εργασιών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Διευκρινίζει τα καθήκοντα που έχουν προστεθεί, μεταβληθεί ή καταργηθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ο ετήσιος προγραμματισμός περιλαμβάνει τη στρατηγική του Οργανισμού σχετικά με τις δραστηριότητές του που συνδέονται με τη διεθνή συνεργασία κατά το άρθρο 90 και τις δράσεις του που συνδέονται με την εν λόγω στρατηγική.

3.   Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Κάθε ουσιαστική τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασιών εγκρίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία εγκρίθηκε και το αρχικό πρόγραμμα. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέσει στον εκτελεστικό διευθυντή την αρμοδιότητα να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

4.   Στο πολυετές πρόγραμμα εργασιών καθορίζεται ο συνολικός στρατηγικός προγραμματισμός, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους, αναμενόμενα αποτελέσματα και δείκτες επιδόσεων. Καθορίζεται επίσης ο προγραμματισμός των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς προϋπολογισμού και των ανθρώπινων πόρων.

Ο προγραμματισμός των πόρων επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο στρατηγικός προγραμματισμός επικαιροποιείται κατά περίπτωση, και ιδίως για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση κατά το άρθρο 124.

Άρθρο 118

Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων

1.   Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον ο Οργανισμός εξετέλεσε το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και τον προϋπολογισμό του και τον τρόπο με τον οποίον αξιοποίησε τους ανθρώπινους πόρους. Αναφέρει σαφώς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Οργανισμού που έχουν προστεθεί, μεταβληθεί ή καταργηθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

2.   Η έκθεση περιγράφει τις δραστηριότητες που έφερε σε πέρας ο Οργανισμός και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους σε σύγκριση με τους καθορισθέντες στόχους, τους δείκτες επιδόσεων και το καθορισθέν χρονοδιάγραμμα, τους κινδύνους που συνδέονταν με τις δραστηριότητες αυτές, τη χρήση των πόρων και τη γενική λειτουργία του Οργανισμού, καθώς και την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Διευκρινίζει επίσης τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν από τον τακτικό προϋπολογισμό και εκείνες που χρηματοδοτήθηκαν από τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττει ο Οργανισμός.

Άρθρο 119

Διαφάνεια και επικοινωνία

1.   Για τα έγγραφα που είναι στην κατοχή του Οργανισμού εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, με την επιφύλαξη των κανόνων που αφορούν την πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει των άρθρων 72 παράγραφος 5 και 74 παράγραφος 8 του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο Οργανισμός μπορεί να αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας με δική του πρωτοβουλία εντός των αρμοδιοτήτων του. Μεριμνά ιδίως ώστε, επιπλέον της δημοσίευσης κατά το άρθρο 115 παράγραφος 3, να παρέχεται ταχέως στο ευρύ κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο αντικειμενική, αξιόπιστη και κατανοητή πληροφόρηση για το έργο του Οργανισμού. Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε η διάθεση των πόρων του για δραστηριότητες επικοινωνίας να μην θίγει την εκτέλεση των καθηκόντων κατά το άρθρο 75.

3.   Ο Οργανισμός μεταφράζει το υλικό για την προώθηση της ασφαλείας στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, κατά περίπτωση.

4.   Οι εθνικές αρμόδιες αρχές επικουρούν τον Οργανισμό με την αποτελεσματική κοινοποίηση σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών εντός της δικαιοδοσίας τους.

5.   Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να απευθυνθεί στον Οργανισμό γραπτώς σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και δικαιούται να λάβει απάντηση στην ίδια γλώσσα.

6.   Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΜΗΜΑ IV

Δημοσιονομικές απαιτήσεις

Άρθρο 120

Προϋπολογισμός

1.   Με την επιφύλαξη άλλων εσόδων, τα έσοδα του Οργανισμού περιλαμβάνουν:

α)

συνεισφορά της Ένωσης·

β)

συνεισφορά ευρωπαϊκής τρίτης χώρας με την οποία η Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία κατά το άρθρο 129·

γ)

τα τέλη που καταβάλλουν οι αιτούντες πιστοποιητικά και οι κάτοχοι πιστοποιητικών που εκδίδει ο Οργανισμός, καθώς και τα τέλη που καταβάλλουν πρόσωπα που έχουν υποβάλει δηλώσεις στον Οργανισμό·

δ)

δικαιώματα για δημοσιεύσεις, κατάρτιση και άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες και για την εκδίκαση προσφυγών από τον Οργανισμό·

ε)

οποιαδήποτε εθελοντική χρηματοδοτική συνεισφορά κρατών μελών, τρίτων χωρών ή άλλων φορέων, υπό τον όρο ότι η εν λόγω συνεισφορά δεν θίγει την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του Οργανισμού·

στ)

επιχορηγήσεις.

2.   Οι δαπάνες του Οργανισμού περιλαμβάνουν τις δαπάνες προσωπικού και διοίκησης και τις δαπάνες υποδομής και λειτουργίας. Όσον αφορά τις δαπάνες λειτουργίας, οι δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων για δράσεις των οποίων η εκτέλεση διαρκεί περισσότερα του ενός οικονομικά έτη είναι δυνατόν να κατανέμονται σε ετήσιες δόσεις επί περισσότερων ετών, όπου απαιτείται.

3.   Τα έσοδα και οι δαπάνες ισοσκελίζονται.

4.   Οι τακτικοί προϋπολογισμοί, τα τέλη που επιβάλλονται και εισπράττονται για δραστηριότητες πιστοποίησης και τα δικαιώματα που εισπράττει ο Οργανισμός είναι διακριτά στους λογαριασμούς του Οργανισμού.

5.   Ο Οργανισμός προσαρμόζει, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, τον προγραμματισμό του προσωπικού του και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από πόρους που συνδέονται με τα τέλη και δικαιώματα κατά τρόπο που να αντιμετωπίζει γρήγορα τον εργασιακό φόρτο και τις διακυμάνσεις των εν λόγω εσόδων.

6.   Κάθε έτος ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει σχέδιο κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει και σχέδιο πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενο από επεξηγηματικό υλικό σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση. Το εν λόγω σχέδιο πίνακα προσωπικού, όσον αφορά τις θέσεις που χρηματοδοτούνται από τέλη και δικαιώματα, βασίζεται σε περιορισμένο σύνολο δεικτών εγκεκριμένων από την Επιτροπή για τη μέτρηση του φόρτου εργασίας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού, και καθορίζει τους αναγκαίους πόρους για την κάλυψη των αιτήσεων πιστοποίησης και άλλων δραστηριοτήτων του Οργανισμού με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τις ανακατανομές αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65.

Βάσει του σχεδίου αυτού, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος. Το προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

7.   Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει, έως τις 31 Μαρτίου το αργότερο, το τελικό σχέδιο προβλέψεων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού, το οποίο περιλαμβάνει σχέδιο πίνακα προσωπικού και συνοδεύεται από το προσωρινό πρόγραμμα εργασιών, στην Επιτροπή και στα ευρωπαϊκά τρίτα κράτη με τα οποία η Ένωση έχει συνάψει διεθνείς συμφωνίες κατά το άρθρο 129.

8.   Η Επιτροπή αποστέλλει την κατάσταση προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9.   Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες για τον πίνακα προσωπικού και το ποσό της συνεισφοράς από τον γενικό προϋπολογισμό, και καταθέτει το σχέδιο αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 313 και 314 ΣΛΕΕ.

10.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τις πιστώσεις για τη συνεισφορά υπέρ του Οργανισμού και εγκρίνουν τον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που σχετίζονται με τον φόρτο εργασίας και την αποδοτικότητα του Οργανισμού και αναφέρονται στην παράγραφο 6.

11.   Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Εφόσον απαιτείται, προσαρμόζεται αναλόγως.

12.   Το διοικητικό συμβούλιο κοινοποιεί, το συντομότερο δυνατό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την πρόθεσή του να υλοποιήσει οποιοδήποτε έργο που μπορεί να έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, και ιδίως έργα που αφορούν ακίνητα, όπως η μίσθωση ή η αγορά ακινήτων, και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Για τυχόν έργα κατασκευής κτιρίων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του Οργανισμού, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 (43) της Επιτροπής.

Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο κοινοποιήσει την πρόθεσή του να διατυπώσει γνώμη, διαβιβάζει τη γνώμη αυτή στο διοικητικό συμβούλιο εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης του έργου.

Άρθρο 121

Εκτέλεση και έλεγχος του προϋπολογισμού

1.   Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού εκτελείται από τον εκτελεστικό διευθυντή.

2.   Έως την 1η Μαρτίου του έτους που έπεται κάθε οικονομικού έτους, ο υπόλογος του Οργανισμού κοινοποιεί τους προσωρινούς λογαριασμούς στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο υπόλογος του Οργανισμού αποστέλλει επίσης στον υπόλογο της Επιτροπής έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και την οικονομική διαχείριση του συγκεκριμένου οικονομικού έτους έως την 1η Μαρτίου του έτους που έπεται κάθε οικονομικού έτους. Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασμούς των οργάνων και των αποκεντρωμένων οργανισμών κατά το άρθρο 147 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (44).

3.   Έως τις 31 Μαρτίου το αργότερο του έτους που έπεται κάθε οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και την οικονομική διαχείριση για το εν λόγω οικονομικό έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

4.   Δυνάμει του άρθρου 148 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς του Οργανισμού, ο υπόλογος καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς του Οργανισμού με δική του ευθύνη και ο εκτελεστικός διευθυντής τους διαβιβάζει προς γνωμοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο.

5.   Το διοικητικό συμβούλιο διατυπώνει γνώμη σχετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς του Οργανισμού.

6.   Έως την 1η Ιουλίου το αργότερο του έτους που έπεται κάθε οικονομικού έτους, ο υπόλογος του Οργανισμού διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασμούς, καθώς και τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

7.   Οι οριστικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 15 Νοεμβρίου κάθε δημοσιονομικού έτους.

8.   Ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επομένου δημοσιονομικού έτους. Κοινοποιεί επίσης την εν λόγω απάντηση στο διοικητικό συμβούλιο και στην Επιτροπή.

9.   Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ' αίτησή του, κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 165 παράγραφος 3 του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

10.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, αποφασίζει, πριν από τις 15 Μαΐου του έτους n + 2, για τη χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους n.

Άρθρο 122

Καταπολέμηση της απάτης

1.   Για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, εφαρμόζεται χωρίς κανέναν περιορισμό ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (45).

2.   Ο Οργανισμός προσχωρεί στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (46) εντός έξι μηνών από τις 11 Σεπτεμβρίου 2018 και εκδίδει τις κατάλληλες διατάξεις που εφαρμόζονται για το προσωπικό του χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα της εν λόγω συμφωνίας.

3.   Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να ελέγχει, βάσει παραστατικών και επιτόπιου ελέγχου, όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έλαβαν κονδύλια της Ένωσης από τον Οργανισμό.

4.   Η OLAF μπορεί να διενεργεί έρευνες, καθώς και επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 (47), με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σχετικά με επιχορήγηση ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη από τον Οργανισμό.

5.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 4, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης του Οργανισμού περιέχουν διατάξεις διά των οποίων παρέχεται ρητώς στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην OLAF εξουσία διενέργειας των εν λόγω ελέγχων και ερευνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 123

Κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών

Ο Οργανισμός εγκρίνει δικούς του κανόνες ασφαλείας που είναι ισοδύναμοι των κανόνων ασφαλείας της Επιτροπής για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΠΕΕ) και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, όπως ορίζουν οι αποφάσεις (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 (48) και 2015/444 της Επιτροπής (49). Οι κανόνες ασφαλείας του Οργανισμού καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις περί ανταλλαγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης τέτοιων πληροφοριών.

Άρθρο 124

Αξιολόγηση

1.   Το αργότερο στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή αξιολογεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής τις επιδόσεις του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογείται η συμβολή του παρόντος κανονισμού, του Οργανισμού και των μεθόδων εργασίας του στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας. Στην αξιολόγηση επίσης εξετάζεται η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας τροποποίησης. Στην αξιολόγηση συνεκτιμώνται οι απόψεις του διοικητικού συμβουλίου και των ενδιαφερομένων μερών, τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο.

2.   Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η συνέχιση της ύπαρξης του Οργανισμού δεν δικαιολογείται πλέον ως προς τους προκαθορισμένους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του, δύναται να εισηγηθεί την ανάλογη τροποποίηση ή την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.

3.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τα πορίσματα της αξιολόγησης μαζί με τα συμπεράσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο. Εάν κρίνεται σκόπιμο, επισυνάπτεται σχέδιο δράσης με χρονοδιάγραμμα. Τα πορίσματα της αξιολόγησης και οι συστάσεις δημοσιοποιούνται.

Άρθρο 125

Δημοσιονομικοί κανόνες

Το διοικητικό συμβούλιο, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής, θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες στους οποίους υπόκειται ο Οργανισμός. Οι εν λόγω κανόνες παρεκκλίνουν από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 μόνον εάν η παρέκκλιση επιβάλλεται ειδικά για λόγους λειτουργίας του Οργανισμού και εφόσον έχει προηγουμένως συμφωνήσει η Επιτροπή.

Άρθρο 126

Τέλη και δικαιώματα

1.   Τέλη και δικαιώματα επιβάλλονται για τα εξής:

α)

την έκδοση και την ανανέωση πιστοποιητικών, καθώς και για την καταχώριση των δηλώσεων από τον Οργανισμό κατά τον παρόντα κανονισμό, καθώς και για την εποπτεία δραστηριοτήτων σχετικών με τα εν λόγω πιστοποιητικά και δηλώσεις·

β)

δημοσιεύσεις, κατάρτιση και παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας από τον Οργανισμό, της οποίας το κόστος αντιστοιχεί στο πραγματικό κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας·

γ)

τη διαδικασία προσφυγής.

Όλα τα τέλη και τα δικαιώματα εκφράζονται και καταβάλλονται σε ευρώ.

2.   Το ύψος των τελών και των δικαιωμάτων καθορίζεται σε επίπεδο που εξασφαλίζει ότι τα σχετικά έσοδα καλύπτουν πλήρως το κόστος των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και αποτρέπει τη σημαντική σώρευση πλεονάσματος. Όλες οι δαπάνες του Οργανισμού για το προσωπικό που συμμετέχει σε δραστηριότητες της παραγράφου 1, και ιδίως η αναλογική εισφορά του εργοδότη στο συνταξιοδοτικό σύστημα, αντανακλώνται στο εν λόγω κόστος. Τα τέλη και τα δικαιώματα χαρακτηρίζονται έσοδα ειδικού προορισμού για τον Οργανισμό για δραστηριότητες σχετικές με τις υπηρεσίες για τις οποίες χρεώνονται τέλη και δικαιώματα.

3.   Τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού που δημιουργούνται από τα τέλη και τα δικαιώματα χρηματοδοτούν μελλοντικές δραστηριότητες σχετικές με τέλη και δικαιώματα ή αντισταθμίζουν απώλειες. Όταν εμφανίζεται επανειλημμένα σημαντικό θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού, αναθεωρείται το επίπεδο των τελών και των δικαιωμάτων.

4.   Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη του Οργανισμού κατά το άρθρο 98 παράγραφος 2 σημείο i), εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττει ο Οργανισμός. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν ειδικότερα σε ποιες περιπτώσεις χρεώνονται τέλη και δικαιώματα κατά το άρθρο 120 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ), το ύψος των τελών και των δικαιωμάτων και τον τρόπο καταβολής τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Άρθρο 127

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

4.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 4.

Άρθρο 128

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.   Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 19, το άρθρο 28, το άρθρο 32, το άρθρο 39, το άρθρο 47, το άρθρο 54, το άρθρο 58, το άρθρο 61, το άρθρο 62 παράγραφος 13, το άρθρο 68 παράγραφος 3, το άρθρο 84 παράγραφος 4 το άρθρο 105 και το άρθρο 106 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από τις 11 Σεπτεμβρίου 2018. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 19, 28, 32, 39, 47, 54, 58, 61, το άρθρο 62 παράγραφος 13, το άρθρο 68 παράγραφος 3, το άρθρο 84 παράγραφος 4, τα άρθρα 105 και 106 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

4.   Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.   Κατ' εξουσιοδότηση πράξη αναφερομένη στα άρθρα 19, 28, 32, 39, 47, 54, 58, 61, στο άρθρο 62 παράγραφος 13, στο άρθρο 68 παράγραφος 3, στο άρθρο 84 παράγραφος 4, στα άρθρα 105 και 106 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εγείρουν αντίρρηση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να εγείρουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 129

Συμμετοχή ευρωπαϊκών τρίτων χωρών

Στον Οργανισμό μπορούν να συμμετέχουν οι ευρωπαϊκές τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης του Σικάγου και έχουν συνάψει διεθνείς συμφωνίες με την Ένωση, σύμφωνα με τις οποίες έχουν εγκρίνει και εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης στα πεδία που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

Οι εν λόγω διεθνείς συμφωνίες είναι δυνατόν να περιέχουν διατάξεις που διευκρινίζουν, ιδίως, τη φύση και την έκταση της συμμετοχής της ευρωπαϊκής τρίτης χώρας στις εργασίες του Οργανισμού, καθώς και διατάξεις για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές και το προσωπικό. Ο Οργανισμός δύναται, κατά το άρθρο 90 παράγραφος 2, να προβαίνει σε ρυθμίσεις εργασίας με την αρμόδια αρχή της ευρωπαϊκής τρίτης χώρας, ώστε να τεθούν σε εφαρμογή οι εν λόγω διατάξεις.

Άρθρο 130

Συμφωνία για την έδρα και τις συνθήκες λειτουργίας

1.   Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση του Οργανισμού στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεσή του το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό του Οργανισμού και τα μέλη των οικογενειών τους, καθορίζονται στα πλαίσια συμφωνίας για την έδρα η οποία συνάπτεται μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα του.

2.   Το κράτος μέλος υποδοχής του Οργανισμού εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, καθώς και την πολύγλωσση και κατάλληλη σχολική εκπαίδευση και κατάλληλες συγκοινωνιακές συνδέσεις.

Άρθρο 131

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβιάσεων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 132

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.   Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη εκτελούν τα καθήκοντά τους εκ του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις κατά τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

2.   Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή και ο Οργανισμός εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 133

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005

Στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, οι παράγραφοι 1 έως 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (“επιτροπή ασφαλείας πτήσεων της ΕΕ”). Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.».

Άρθρο 134

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 4, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

διαθέτει έγκυρο AOC που έχει εκδοθεί κατά τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1) είτε από εθνική αρχή κράτους μέλους, ή από περισσότερες εθνικές αρχές κρατών μελών που ενεργούν από κοινού κατά το άρθρο 62 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού ή από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια.

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018,για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1).»."

2)

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

Πιστοποιητικό αερομεταφορέα

1.   Η χορήγηση και τήρηση σε ισχύ άδειας εκμετάλλευσης προϋποθέτει την κατοχή εγκύρου AOC που αναγράφει τις καλυπτόμενες από την εν λόγω άδεια εκμετάλλευσης δραστηριότητες.

2.   Κάθε τροποποίηση στο πιστοποιητικό κοινοτικού αερομεταφορέα αποτυπώνεται, όπου αρμόζει, στην άδεια εκμετάλλευσης.

Η αρμόδια για το AOC αρχή ενημερώνει την αρμόδια αρχή αδειοδότησης το συντομότερο δυνατόν για τυχόν σχετικές προτεινόμενες τροποποιήσεις στο AOC.

3.   Η αρμόδια για το AOC αρχή και η αρμόδια αρχή αδειοδότησης συμφωνούν μέτρα για την πρωτόβουλη ανταλλαγή πληροφοριών σημαντικών για την αξιολόγηση και διατήρηση του AOC και της άδειας εκμετάλλευσης.

Στην ανταλλαγή αυτή μπορούν να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικές με το καθεστώς ιδιοκτησίας ή τις οικονομικές ή οργανωτικές ρυθμίσεις του κοινοτικού αερομεταφορέα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια ή τη φερεγγυότητα των λειτουργιών του ή να βοηθήσουν την αρμόδια για το AOC αρχή στην εκτέλεση των σχετικών με την ασφάλεια δραστηριοτήτων εποπτείας. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται εμπιστευτικά, τίθενται σε εφαρμογή μέτρα για να διασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία τους.

3α.   Όταν είναι πιθανόν να απαιτηθούν μέτρα επιβολής, η αρμόδια για το AOC αρχή και η αρμόδια αρχή αδειοδότησης διαβουλεύονται το συντομότερο δυνατόν πριν από τη λήψη τέτοιων μέτρων και συνεργάζονται για την επίλυση των ζητημάτων πριν αναληφθεί οποιαδήποτε δράση. Σε περίπτωση που αναληφθεί δράση, η αρμόδια για το AOC αρχή και η αρμόδια αρχή αδειοδότησης αλληλοενημερώνονται το συντομότερο δυνατόν ότι ελήφθησαν μέτρα.».

3)

στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί κοινοτικός αερομεταφορέας νηολογούνται, κατ' επιλογήν του κράτους μέλους του οποίου η αρμόδια αρχή εκδίδει την άδεια εκμετάλλευσης, είτε στο εθνικό του νηολόγιο είτε στο εθνικό νηολόγιο άλλου κράτους μέλους. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συμφωνίας μίσθωσης υπό όρους ή πλήρους μίσθωσης κατά το άρθρο 13, τα αεροσκάφη μπορούν να νηολογούνται στο εθνικό νηολόγιο είτε ενός από τα κράτη μέλη είτε τρίτης χώρας.».

Άρθρο 135

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010

Το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

Υποχρέωση διερεύνησης

1.   Κάθε αεροπορικό ατύχημα ή σοβαρό συμβάν με αεροσκάφος, στο οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2), υπόκειται σε διερεύνηση ασφαλείας στο κράτος μέλος όπου συνέβη το ατύχημα ή το συμβάν.

2.   Αν αεροσκάφος, στο οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 και είναι νηολογημένο σε κράτος μέλος, εμπλακεί σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν η θέση του οποίου δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί με βεβαιότητα ότι βρίσκεται στην επικράτεια οποιουδήποτε κράτους, η διερεύνηση διεξάγεται από την αρχή διερεύνησης ασφαλείας του κράτους μέλους νηολόγησης.

3.   Η έκταση της διερεύνησης ασφαλείας των παραγράφων 1, 2 και 4 και η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διεξαγωγή της καθορίζονται από την αρχή διερεύνησης ασφαλείας, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών του ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος και των πορισμάτων για τη βελτίωση της αεροπορικής ασφαλείας που αναμένονται από την εν λόγω διερεύνηση.

4.   Οι αρχές διερεύνησης ασφαλείας μπορούν να αποφασίζουν τη διερεύνηση συμβάντων πέραν των διαλαμβανομένων στις παραγράφους 1 και 2, και των ατυχημάτων ή σοβαρών συμβάντων με άλλους τύπους αεροσκαφών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, οσάκις αναμένουν να αντλήσουν διδάγματα ασφαλείας.

5.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή διερεύνησης ασφαλείας μπορεί να αποφασίσει, λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα διδάγματα για τη βελτίωση της αεροπορικής ασφαλείας, να μην κινήσει διερεύνηση ασφαλείας σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τα οποία δεν απαιτείται πιστοποιητικό ή δήλωση δυνάμει του άρθρου 56 παράγραφοι 1 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, ή με επανδρωμένα αεροσκάφη με μέγιστη μάζα απογείωσης μικρότερη ή ίση των 2 250 kg, και εφόσον δεν έχει προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

6.   Οι διερευνήσεις ασφαλείας κατά τις παραγράφους 1, 2 και 4 ουδέποτε αποσκοπούν στην απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης. Οι διερευνήσεις είναι ανεξάρτητες, χωριστές και τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας για την απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης.

Άρθρο 136

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 376/2014

Στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 376/2014 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε συμβάντα με αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας και σε άλλα σχετικά με την ασφάλεια στοιχεία που αφορούν αυτά τα αεροσκάφη στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουfn (*3).

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε συμβάντα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τα οποία δεν απαιτείται πιστοποιητικό ή δήλωση δυνάμει του άρθρου 56 παράγραφοι 1 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και σε άλλα σχετικά με την ασφάλεια στοιχεία που αφορούν αυτά τα αεροσκάφη, εκτός εάν τα συμβάντα ή άλλα σχετικά με την ασφάλεια στοιχεία για μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκαλέσουν θανατηφόρο ή σοβαρό τραυματισμό προσώπου ή εάν εμπλέκονται αεροσκάφη άλλα από τα μη επανδρωμένα.

Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό και σε συμβάντα και σε άλλα σχετικά με την ασφάλεια στοιχεία που αφορούν αεροσκάφη στα οποία δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139.

Άρθρο 137

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/30/ΕΕ

Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/30/ΕΕ, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

στον εξής αεροπορικό εξοπλισμό, όταν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*4) και προορίζεται αποκλειστικά για εναέρια χρήση:

i)

αεροσκάφη, εκτός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και τους κινητήρες, τους έλικες, τα εξαρτήματα και τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό τους·

ii)

μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς και τους κινητήρες, τους έλικες, τα εξαρτήματα και τον μη εγκατεστημένο εξοπλισμό τους, ο σχεδιασμός των οποίων πιστοποιείται κατά το άρθρο 56 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και τα οποία προορίζονται να λειτουργούν μόνο στις συχνότητες που εκχωρούνται από τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για προστατευμένη αεροναυτική χρήση.

Άρθρο 138

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ

Στο παράρτημα I της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.

Ο εξής αεροπορικός εξοπλισμός, όταν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*5) και προορίζεται αποκλειστικά για εναέρια χρήση:

α)

αεροσκάφη, εκτός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και οι κινητήρες, οι έλικες, τα εξαρτήματα και ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός τους·

β)

μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς και οι κινητήρες, οι έλικες, τα εξαρτήματα και ο μη εγκατεστημένος εξοπλισμός τους, ο σχεδιασμός των οποίων πιστοποιείται κατά το άρθρο 56 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και τα οποία προορίζονται να λειτουργούν μόνο στις συχνότητες που εκχωρούνται από τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για προστατευμένη αεροναυτική χρήση.

Άρθρο 139

Κατάργηση

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 καταργείται από τις 11 Σεπτεμβρίου 2018.

2.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2004 καταργείται από τις 11 Σεπτεμβρίου 2018. Ωστόσο, τα άρθρα 4, 5, 6, 6α και 7 και τα παραρτήματα III και IV του εν λόγω κανονισμού εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως την ημερομηνία εφαρμογής των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 47 του παρόντος κανονισμού και εφόσον οι εν λόγω πράξεις καλύπτουν το αντικείμενο των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2023.

3.   Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των λεπτομερών κανόνων που εγκρίνονται κατά το άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τους περιορισμούς χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης όσον αφορά τις λειτουργίες αεροταξί, ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και εμπορικών αερομεταφορών με αεροπλάνα με έναν χειριστή.

4.   Οι παραπομπές στους καταργούμενους κανονισμούς των παραγράφων 1, 2 και 3 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος X.

Άρθρο 140

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Τα πιστοποιητικά και οι ειδικές προδιαγραφές αξιοπλοΐας που εκδίδονται ή αναγνωρίζονται και οι υποβληθείσες ή αναγνωρισμένες δηλώσεις κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του εξακολουθούν να ισχύουν και θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί, υποβληθεί και αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, καθώς και για την εφαρμογή του άρθρου 67.

2.   Το αργότερο έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2023, οι εκτελεστικοί κανόνες που εκδίδονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004 προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Έως ότου προσαρμοστούν, τυχόν παραπομπές στους εν λόγω εκτελεστικούς κανόνες έχουν ως εξής:

α)

η «εμπορική δραστηριότητα» θεωρείται ως παραπομπή στο άρθρο 3 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008·

β)

το «σύνθετο μηχανοκίνητο αεροσκάφος» θεωρείται ως παραπομπή στο άρθρο 3 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008·

γ)

ο «εξοπλισμός» θεωρείται ως παραπομπή στο άρθρο 3 σημείο 29) του παρόντος κανονισμού·

δ)

η «άδεια χειριστή αναψυχής» θεωρείται ως παραπομπή στην άδεια του άρθρου 7 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008·

3.   Το αργότερο δύο έτη μετά τις 11 Σεπτεμβρίου 2018, ο Οργανισμός γνωμοδοτεί, κατά το άρθρο 76 παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος κανονισμού, σχετικά με προτάσεις για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 748/2012 (50), (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 (51), (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 (52) και (ΕΕ) αριθ. 965/2012 (53) της Επιτροπής και τις εφαρμοστέες προδιαγραφές πιστοποίησης, για να προσαρμοστούν όσον αφορά τα αεροσκάφη που προορίζονται κατά κύριο λόγο για σκοπούς αθλητισμού και αναψυχής, στον παρόντα κανονισμό.

4.   Έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2021 ο Οργανισμός μπορεί να εκδίδει καθοδηγητικό υλικό για οικειοθελή χρήση από τα κράτη μέλη με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης αναλογικών εθνικών κανόνων όσον αφορά τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των αεροσκαφών που παρατίθενται στο παράρτημα I.

5.   Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 55 και 56, οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι κατ' εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται αντιστοίχως δυνάμει των άρθρων 58 και 57 του παρόντος κανονισμού.

6.   Τα κράτη μέλη καταργούν ή προσαρμόζουν τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες που έχουν συνάψει με τρίτες χώρες στα πεδία που καλύπτει ο παρών κανονισμός το συντομότερο δυνατόν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τις 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Άρθρο 141

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 4 Ιουλίου 2018.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

K. EDTSTADLER


(1)  ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 111.

(2)  ΕΕ C 88 της 21.3.2017, σ. 69.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2018 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2018.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός-πλαίσιο) (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 18).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(9)  Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 79).

(10)  Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 62).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 35).

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού ασφαλείας της αεροπορίας (ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1).

(14)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11η Δεκεμβρίου 2013, για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 1).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, καθώς και για την κατάργηση του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15).

(16)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

(17)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1835 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2015, για τον καθορισμό του καταστατικού, της έδρας και των κανόνων λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΕ L 266 της 13.10.2015, σ. 55).

(18)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

(19)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(20)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα) (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 26).

(21)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό των απαιτήσεων που αφορούν τις διαδικασίες για τα σχέδια πτήσης στο στάδιο προ πτήσης στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (ΕΕ L 186 της 7.7.2006, σ. 46).

(22)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1032/2006 της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό απαιτήσεων για τα συστήματα αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων πτήσης για την αναγγελία, το συντονισμό και τη μεταβίβαση πτήσεων μεταξύ μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕ L 186 της 7.7.2006, σ. 27).

(23)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 633/2007 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων για την εφαρμογή πρωτοκόλλου μετάδοσης μηνυμάτων πτήσης για την αναγγελία, το συντονισμό και τη μεταβίβαση πτήσεων μεταξύ μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕ L 146 της 8.6.2007, σ. 7).

(24)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 262/2009 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2009, για καθορισμό απαιτήσεων για τη συντονισμένη εκχώρηση και χρήση κωδικών ερωτηματοθέτησης τρόπου λειτουργίας S στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (ΕΕ L 84 της 31.3.2009, σ. 20).

(25)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 29/2009 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων για τις υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕ L 13 της 17.1.2009, σ. 3).

(26)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 73/2010 της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2010, για τον καθορισμό απαιτήσεων σχετικών με την ποιότητα των αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 6).

(27)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1206/2011 της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό απαιτήσεων για την αναγνώριση αεροσκάφους με σκοπό την επιτήρηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕ L 305 της 23.11.2011, σ. 23).

(28)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1207/2011 της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2011, περί καθορισμού απαιτήσεων για τις επιδόσεις και τη διαλειτουργικότητα της επιτήρησης στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕ L 305 της 23.11.2011, σ. 35).

(29)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1079/2012 της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2012, για καθορισμό των απαιτήσεων σχετικά με τη διαπόσταση φωνητικών καναλιών στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕ L 320 της 17.11.2012, σ. 14).

(30)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4).

(31)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3).

(32)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός για τον εναέριο χώρο) (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 20).

(33)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών) (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10).

(34)  Απόφαση 2009/320/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2009, σχετικά με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Γενικού Προγράμματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας του ερευνητικού σχεδίου ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR) (ΕΕ L 95 της 9.4.2009, σ. 41).

(35)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) (ΕΕ L 64 της 2.3.2007, σ. 1).

(36)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

(37)  Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).

(38)  Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

(39)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72).

(40)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 677/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2011, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εκτέλεσης λειτουργιών δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ΔΕΚ) και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010 (ΕΕ L 185 της 15.7.2011, σ. 1).

(41)  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1).

(42)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

(43)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

(44)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(45)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

(46)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.

(47)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

(48)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

(49)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

(50)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (ΕΕ L 224 της 21.8.2012, σ. 1).

(51)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (ΕΕ L 362 της 17.12.2014, σ. 1).

(52)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 25.11.2011, σ. 1).

(53)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012, για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 296 της 25.10.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αεροσκάφος αναφερόμενο στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο δ)