9.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202/9


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1106 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Αυγούστου 2018

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα για τη δήλωση συμμόρφωσης που πρέπει να δημοσιεύεται και να τηρείται από διαχειριστές σημαντικών και μη σημαντικών δεικτών αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (1), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 26 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, υποχρεούνται οι διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς, οι οποίοι επιλέγουν να μη συμμορφωθούν προς μία ή περισσότερες συγκεκριμένες απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού, να δημοσιεύουν και να τηρούν δήλωση συμμόρφωσης στην οποία αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους δεν είναι σκόπιμο γι' αυτούς να συμμορφώνονται προς τις εν λόγω απαιτήσεις. Βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, επιβάλλεται παρόμοια υποχρέωση στους διαχειριστές μη σημαντικών δεικτών αναφοράς, αλλά για ευρύτερο φάσμα απαιτήσεων.

(2)

Η δήλωση συμμόρφωσης αναμένεται να παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε τη διαβάζει να προσδιορίζει σαφώς τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 τις οποίες έχει επιλέξει να μην εφαρμόσει ο διαχειριστής του δείκτη αναφοράς και τους λόγους για τους οποίους ο διαχειριστής θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να μη συμμορφώνεται προς τις εν λόγω διατάξεις.

(3)

Βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 7 και του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, απαιτείται να αναφέρει σαφώς η δήλωση συμμόρφωσης τους λόγους για τους οποίους ο διαχειριστής θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να μη συμμορφώνεται προς τις εν λόγω διατάξεις. Επομένως, στο υπόδειγμα θα πρέπει να απαιτείται χωριστή επεξήγηση για κάθε μία από τις διατάξεις που δεν εφαρμόζονται από τον διαχειριστή.

(4)

Οι προαιρετικές εξαιρέσεις για τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς, που προβλέπονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, αποτελούν υποσύνολο των πιθανών εξαιρέσεων για τους μη σημαντικούς δείκτες αναφοράς, που προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του ιδίου κανονισμού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των δύο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, που απαιτούνται βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 8 και του άρθρου 26 παράγραφος 5 για τις εξαιρέσεις αυτές, και να αποφευχθεί ενδεχόμενη περιττή διοικητική επιβάρυνση για τους διαχειριστές δεικτών αναφοράς, είναι επιθυμητό να συγκεντρωθούν αυτά τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σε έναν ενιαίο κανονισμό.

(5)

Οι διαχειριστές μπορούν να επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν μια ενιαία δήλωση συμμόρφωσης για μια οικογένεια δεικτών αναφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπει τον σαφή προσδιορισμό των διατάξεων που επέλεξε να μην εφαρμόσει ο διαχειριστής για κάθε δείκτη αναφοράς που καλύπτεται από τη δήλωση συμμόρφωσης. Μια ενιαία δήλωση συμμόρφωσης δεν θα πρέπει να καλύπτει ταυτοχρόνως σημαντικούς και μη σημαντικούς δείκτες αναφοράς. Εάν μια οικογένεια δεικτών αναφοράς περιλαμβάνει και σημαντικούς και μη σημαντικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να καταρτίζονται τουλάχιστον δύο δηλώσεις συμμόρφωσης.

(6)

Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στους διαχειριστές ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του,

(7)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή.

(8)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Υποδείγματα για τη δήλωση συμμόρφωσης

1.   Το υπόδειγμα για τη δήλωση συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.   Το υπόδειγμα για τη δήλωση συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 29 Οκτωβρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Υπόδειγμα για τη δήλωση συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

Στοιχείο

Πεδίο κειμένου

A.   Γενικές πληροφορίες

1.

Ημερομηνία δημιουργίας του παρόντος εγγράφου και, ενδεχομένως, της πλέον πρόσφατης επικαιροποίησής του

1.

Δημιουργήθηκε: [ηη/μμ/εε]

Τελευταία επικαιροποίηση: [ηη/μμ/εε]

2.

Επωνυμία του διαχειριστή

2.

[Όπως εμφαίνεται στο «Μητρώο διαχειριστών και δεικτών αναφοράς» που δημοσιεύεται από την ESMA]

3.

Σχετική εθνική αρμόδια αρχή

3.

[Η αρμόδια αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια στον διαχειριστή ή τον έχει εγγράψει σε μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011]

Στο ακόλουθο τμήμα:

προσδιορίζονται ο σημαντικός δείκτης αναφοράς ή οι σημαντικοί δείκτες αναφοράς για τους οποίους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις,

προσδιορίζονται οι διατάξεις τις οποίες έχει επιλέξει να μην εφαρμόσει ο διαχειριστής, και

επεξηγείται γιατί είναι σκόπιμο να μη συμμορφώνεται ο διαχειριστής προς καθεμία από τις εν λόγω διατάξεις.

Εάν το παρόν έγγραφο αφορά περισσότερους από έναν σημαντικούς δείκτες αναφοράς που παρέχονται από τον διαχειριστή, πρέπει να συμπληρώνεται χωριστό τμήμα για κάθε σύνολο δεικτών αναφοράς για τους οποίους:

οι διατάξεις που επιλέγει να μην εφαρμόσει ο διαχειριστής είναι οι ίδιες για όλους αυτούς τους δείκτες αναφοράς, και

για κάθε διάταξη, η επεξήγηση του γιατί είναι σκόπιμο να μη συμμορφώνεται ο διαχειριστής προς τη διάταξη είναι η ίδια για όλους αυτούς τους δείκτες αναφοράς.

B.    [Να συμπληρωθεί η επωνυμία του διαχειριστή όπως παρατίθεται στο στοιχείο 2 του τμήματος Α] επιλέγει να μην εφαρμόσει τις ακόλουθες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά τον σημαντικό δείκτη αναφοράς ή τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς που προσδιορίζονται κατωτέρω

1.

Ο δείκτης αναφοράς ή οι δείκτες αναφοράς για τους οποίους δεν εφαρμόζεται/-ονται η διάταξη ή οι διατάξεις

1.

[Να συμπληρωθεί το όνομα του δείκτη αναφοράς, ή καθενός από τους δείκτες αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού διεθνούς αριθμού αναγνώρισης τίτλων (ISIN) ή, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος ISIN, οποιουδήποτε άλλου διαθέσιμου αναγνωριστικού κωδικού]

2.

Ένδειξη του πού είναι δημοσιευμένη η δήλωση δείκτη αναφοράς για τον σχετικό δείκτη αναφοράς ή καθέναν από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς

2.

[π.χ. σύνδεσμος προς ιστοσελίδα]

3.

i)

Η διάταξη ή οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 που δεν εφαρμόζονται

ii)

Για κάθε διάταξη, οι λόγοι για τους οποίους είναι σκόπιμο να μη συμμορφώνεται ο διαχειριστής προς την εν λόγω διάταξη

3 i)

[Για κάθε διάταξη, να συμπληρωθεί ο αριθμός άρθρου, παραγράφου και, κατά περίπτωση, το συγκεκριμένο σημείο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, καθώς και το πλήρες κείμενο της διάταξης]

3 ii)

[Για κάθε διάταξη, να συμπληρωθεί συγκεκριμένη, λεπτομερής και σαφής επεξήγηση του γιατί είναι σκόπιμο να μη συμμορφώνεται ο διαχειριστής προς τη διάταξη, όπου να λαμβάνεται υπόψη η φύση και ο αντίκτυπος του δείκτη αναφοράς ή των δεικτών αναφοράς και το μέγεθος του διαχειριστή.]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμα για τη δήλωση συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

Στοιχείο

Πεδίο κειμένου

A.   Γενικές πληροφορίες

1.

Ημερομηνία δημιουργίας του παρόντος εγγράφου και, ενδεχομένως, της πλέον πρόσφατης επικαιροποίησής του

1.

Δημιουργήθηκε: [ηη/μμ/εε]

Τελευταία επικαιροποίηση: [ηη/μμ/εε]

2.

Επωνυμία του διαχειριστή

2.

[Όπως εμφαίνεται στο «Μητρώο διαχειριστών και δεικτών αναφοράς» που δημοσιεύεται από την ESMA]

Στο ακόλουθο τμήμα:

προσδιορίζονται ο μη σημαντικός δείκτης αναφοράς ή οι μη σημαντικοί δείκτες αναφοράς για τους οποίους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις,

προσδιορίζονται οι διατάξεις τις οποίες έχει επιλέξει να μην εφαρμόσει ο διαχειριστής, και

επεξηγείται γιατί είναι σκόπιμο να μη συμμορφώνεται ο διαχειριστής προς καθεμία από τις εν λόγω διατάξεις.

Εάν το παρόν έγγραφο αφορά μια οικογένεια μη σημαντικών δεικτών αναφοράς που παρέχονται από τον διαχειριστή, πρέπει να συμπληρώνεται χωριστό τμήμα για κάθε σύνολο δεικτών αναφοράς για τους οποίους:

οι διατάξεις που επιλέγει να μην εφαρμόσει ο διαχειριστής είναι οι ίδιες για όλους αυτούς τους δείκτες αναφοράς, και

για κάθε διάταξη, η επεξήγηση του γιατί είναι σκόπιμο να μη συμμορφώνεται ο διαχειριστής προς τη διάταξη είναι η ίδια για όλους αυτούς τους δείκτες αναφοράς.

B.    [Να συμπληρωθεί η επωνυμία του διαχειριστή, όπως παρατίθενται στο στοιχείο 2 του τμήματος Α] επιλέγει να μην εφαρμόσει τις ακόλουθες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά τον μη σημαντικό δείκτη αναφοράς ή τους μη σημαντικούς δείκτες αναφοράς που προσδιορίζονται κατωτέρω

1.

Ο δείκτης αναφοράς ή οι δείκτες αναφοράς για τους οποίους δεν εφαρμόζεται/-ονται η διάταξη ή οι διατάξεις

1.

[Να συμπληρωθεί το όνομα του δείκτη αναφοράς, ή καθενός από τους δείκτες αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού διεθνούς αριθμού αναγνώρισης τίτλων (ISIN) ή, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος ISIN, οποιουδήποτε άλλου διαθέσιμου αναγνωριστικού κωδικού]

2.

i)

Η διάταξη ή οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 που δεν εφαρμόζονται

ii)

Για κάθε διάταξη, οι λόγοι για τους οποίους είναι σκόπιμο να μη συμμορφώνεται ο διαχειριστής προς την εν λόγω διάταξη

2 i)

[Για κάθε διάταξη, να συμπληρωθεί ο αριθμός άρθρου, παραγράφου και, κατά περίπτωση, το συγκεκριμένο σημείο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, καθώς και το πλήρες κείμενο της διάταξης]

2 ii)

[Για κάθε διάταξη, να συμπληρωθεί συγκεκριμένη, λεπτομερής και σαφής επεξήγηση του γιατί είναι σκόπιμο να μη συμμορφώνεται ο διαχειριστής προς τη διάταξη.]