7.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 199/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1100 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Ιουνίου 2018

για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα, και των μέτρων που βασίζονται σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα, και των μέτρων που βασίζονται σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς (1) και ιδίως το άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2271/96 εξουδετερώνει τις συνέπειες από την εξωεδαφική εφαρμογή νόμων, συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών και λοιπών νομοθετικών πράξεων που θεσπίστηκαν από τρίτες χώρες, καθώς και των μέτρων που βασίζονται σε αυτές ή απορρέουν από αυτές, οσάκις η εφαρμογή αυτή θίγει τα συμφέροντα φυσικών και νομικών προσώπων στην Ένωση τα οποία μετέχουν στο διεθνές εμπόριο ή/και την κίνηση κεφαλαίων και τις σχετικές εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών.

(2)

Ο κανονισμός αναγνωρίζει ότι με την εξωεδαφική τους εφαρμογή, οι εν λόγω πράξεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

(3)

Οι νομοθετικές πράξεις τρίτων χωρών στις οποίες εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2271/96 καθορίζονται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Στις 8 Μαΐου 2018, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι παύουν την αναστολή της εφαρμογής των εθνικών περιοριστικών τους μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ορισμένα από τα μέτρα αυτά έχουν εξωεδαφική εφαρμογή και προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στα συμφέροντα της Ένωσης και στα συμφέροντα φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν δικαιώματα δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Το παράρτημα του κανονισμού θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί, ώστε να συμπεριλάβει τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 309 της 29.11.1996, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΙ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σημείωση: Οι κύριες διατάξεις των πράξεων που περιέχονται στο παρόν παράρτημα συνοψίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η πλήρης επισκόπηση των διατάξεων και το ακριβές περιεχόμενό τους παρατίθενται στις σχετικές πράξεις.

ΧΩΡΑ: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΙ

1.   «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993», Title XVII — «Cuban Democracy Act 1992», sections 1704 and 1706

Απαιτούμενη συμμόρφωση:

Οι απαιτήσεις έχουν ενοποιηθεί στον τίτλο I του «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996», βλέπε κατωτέρω.

Πιθανές ζημίες των συμφερόντων της ΕΕ:

Οι αναληφθείσες ευθύνες έχουν ενταχθεί στο «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996» (βλέπε κατωτέρω).

2.   «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996»

Τίτλος I

Απαιτούμενη συμμόρφωση:

Συμμόρφωση προς το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό εμπάργκο των ΗΠΑ προς την Κούβα: μεταξύ άλλων, δεν εξάγονται προς τις ΗΠΑ προϊόντα ή υπηρεσίες κουβανικής καταγωγής ή τα οποία περιέχουν υλικά ή αγαθά κουβανικής καταγωγής, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων χωρών, δεν διακινούνται εμπορεύματα που βρίσκονται ή κάποτε βρίσκονταν στην Κούβα ή μεταφέρονται ή έχουν μεταφερθεί μέσω Κούβας, δεν επανεξάγεται στις ΗΠΑ ζάχαρη κουβανικής καταγωγής χωρίς κοινοποίηση από την αρμόδια εθνική αρχή του εξαγωγέα, δεν εισάγονται στις ΗΠΑ προϊόντα ζάχαρης χωρίς τη βεβαίωση ότι τα προϊόντα αυτά δεν είναι κουβανικά, τα κουβανικά περιουσιακά στοιχεία παγώνουν και οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με την Κούβα παύουν.

Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:

Απαγόρευση φόρτωσης ή εκφόρτωσης φορτίου από πλοίο σε οποιοδήποτε σημείο των ΗΠΑ ή εισόδου σε λιμένα των ΗΠΑ. Άρνηση εισαγωγής αγαθών ή υπηρεσιών κουβανικής καταγωγής και εισαγωγής στην Κούβα προϊόντων ή υπηρεσιών καταγωγής ΗΠΑ, παρεμπόδιση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στις οποίες ενέχεται η Κούβα.

Τίτλος III και τίτλος IV:

Απαιτούμενη συμμόρφωση:

Τερματισμός των παρανόμων δοσοληψιών επί ιδιοκτησίας που ανήκε πριν σε υπηκόους των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων και των κουβανών που έχουν λάβει ιθαγένεια ΗΠΑ) και έχει απαλλοτριωθεί από το κουβανικό καθεστώς. (Στις παράνομες δοσοληψίες περιλαμβάνονται: χρήση, πώληση, μεταβίβαση, έλεγχος, διαχείριση και άλλες δραστηριότητες προς όφελος ενός προσώπου.)

Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:

Δικαστικοί αγώνες στις ΗΠΑ, βασιζόμενοι σε ήδη υφιστάμενη ευθύνη κατά πολιτών ή εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέχονται στις ανωτέρω δοσοληψίες, με αποτέλεσμα δικαστικές αποφάσεις για την πληρωμή αποζημίωσης (εις πολλαπλούν) στον αμερικανό διάδικο. Άρνηση εισόδου στις ΗΠΑ προσώπων που ενέχονται στις ανωτέρω δοσοληψίες, συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων, των ανήλικων τέκνων και των αντιπροσώπων τους.

3.   «Iran Sanctions Act of 1996»

Απαιτούμενη συμμόρφωση:

 

Απαγορεύεται η εν γνώσει:

i)

επένδυση στο Ιράν ποσού μεγαλύτερου των 20 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ εντός δωδεκαμήνου, η οποία συμβάλει άμεσα και ουσιαστικά στην αύξηση των ιρανικών δυνατοτήτων για ανάπτυξη των πετρελαϊκών του πόρων·

ii)

παροχή στο Ιράν αγαθών, υπηρεσιών ή άλλων μορφών στήριξης, οιαδήποτε εκ των οποίων αξίας τουλάχιστον 1 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ ή αθροιστικής αξίας τουλάχιστον 5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ σε περίοδο 12 μηνών, που θα μπορούσαν να διευκολύνουν άμεσα και σε σημαντικό βαθμό τη διατήρηση ή επέκταση της εγχώριας παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου του Ιράν ή την ικανότητά του να αναπτύσσει πετρελαϊκούς πόρους ευρισκόμενους στο Ιράν·

iii)

παροχή στο Ιράν αγαθών, υπηρεσιών ή άλλων μορφών στήριξης, οιαδήποτε εκ των οποίων αξίας τουλάχιστον 250 000 δολαρίων ΗΠΑ ή αθροιστικής αξίας τουλάχιστον 1 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ σε περίοδο 12 μηνών, που θα μπορούσαν να διευκολύνουν άμεσα και σε σημαντικό βαθμό τη διατήρηση ή επέκταση της εγχώριας παραγωγής πετροχημικών προϊόντων του Ιράν·

iv)

παροχή στο Ιράν α) προϊόντων διύλισης πετρελαίου ή β) αγαθών, υπηρεσιών ή άλλων μορφών στήριξης που θα μπορούσαν άμεσα να συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην ενίσχυση της ικανότητας του Ιράν να εισάγει προϊόντα διύλισης πετρελαίου, οιαδήποτε εκ των οποίων αξίας τουλάχιστον 1 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ ή αθροιστικής αξίας τουλάχιστον 5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ σε περίοδο 12 μηνών·

v)

συμμετοχή σε κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη πετρελαϊκών πόρων εκτός του Ιράν η οποία έχει συσταθεί την 1η Ιανουαρίου 2002 ή μεταγενέστερα και στην οποία το Ιράν ή η κυβέρνησή του έχει ιδιαίτερα συμφέροντα·

vi)

εμπλοκή στη μεταφορά αργού πετρελαίου από το Ιράν ή απόκρυψη της ιρανικής προέλευσης φορτίου που αποτελείται από αργό πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης πετρελαίου·

 

Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:

Μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών ή προμηθειών προς τις ΗΠΑ, απαγόρευση χαρακτηρισμού ως πρωταρχικού διαχειριστή ή ως φύλακα κρατικών κεφαλαίων των ΗΠΑ, άρνηση δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ ή μεταβιβάσεων μέσω των εν λόγω ιδρυμάτων, απαγόρευση των συναλλαγών σε συνάλλαγμα που υπάγονται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ, περιορισμοί κατά τις εξαγωγές από τις ΗΠΑ, απαγόρευση της αγοραπωλησίας ακινήτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ ή άρνηση παροχής βοήθειας από την Τράπεζα ΕΧΙΜ, περιορισμοί όσον αφορά την εκφόρτωση και τον κατάπλου των σκαφών.

4.   «Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012»

Απαιτούμενη συμμόρφωση:

 

Απαγορεύεται η εν γνώσει:

i)

παροχή σημαντικής στήριξης, μεταξύ άλλων μέσω της διευκόλυνσης σημαντικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ή αγαθών ή υπηρεσιών προς ορισμένα πρόσωπα ή εξ ονόματος προσώπων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των λιμένων, της ενέργειας, της ναυτιλίας ή της ναυπηγικής βιομηχανίας στο Ιράν, ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο από το Ιράν που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ειδικώς σεσημασμένων υπηκόων και των προσώπων για τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις·

ii)

διεξαγωγή εμπορίου με το Ιράν σε σημαντικά αγαθά και υπηρεσίες σε σχέση με τους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας ή της ναυπηγικής βιομηχανίας του Ιράν·

iii)

αγορά πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από το Ιράν και διεξαγωγή σχετιζόμενων με αυτά χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε ειδικές περιστάσεις·

iv)

διεξαγωγή ή διευκόλυνση συναλλαγών για το εμπόριο φυσικού αερίου από ή προς το Ιράν (ισχύει για αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα)·

v)

διεξαγωγή με το Ιράν εμπορίου πολύτιμων μετάλλων, γραφίτη, ακατέργαστων ή ημικατεργασμένων μετάλλων, ή λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένους τομείς ή με τη συμμετοχή ορισμένων προσώπων· επίσης η διευκόλυνση σημαντικής χρηματοοικονομικής συναλλαγής σε σχέση με τέτοιου είδους εμπόριο·

vi)

παροχή υπηρεσιών αναδοχής της έκδοσης τίτλων, ασφάλισης και αντασφάλισης που συνδέονται με συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν, αλλά όχι περιοριστικά, αυτές που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) ανωτέρω, ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων·

Εφαρμόζονται ορισμένες εξαιρέσεις ανάλογα με τη φύση του εμπορίου ή των συναλλαγών και το επίπεδο της εφαρμοζόμενης δέουσας επιμέλειας.

 

Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:

Μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών ή προμηθειών προς τις ΗΠΑ, απαγόρευση να ορίζεται ως πρωταρχικός διαχειριστής ή ως φύλακας κρατικών κεφαλαίων των ΗΠΑ, άρνηση δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ ή μεταβιβάσεων μέσω των εν λόγω ιδρυμάτων, απαγόρευση των συναλλαγών σε συνάλλαγμα που υπάγονται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ, περιορισμοί κατά τις εξαγωγές από τις ΗΠΑ, απαγόρευση της αγοραπωλησίας ακινήτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ ή άρνηση παροχής βοήθειας από την Τράπεζα ΕΧΙΜ, απαγορεύσεις και περιορισμοί όσον αφορά το άνοιγμα και την τήρηση λογαριασμών σε ανταποκρίτρια τράπεζα στις ΗΠΑ.

5.   «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012»

Απαιτούμενη συμμόρφωση:

 

Να μη διενεργούνται ή διευκολύνονται εν γνώσει οποιεσδήποτε σημαντικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν ή με άλλο ορισθέν ιρανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (ισχύει για αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα).

 

Εξαιρέσεις για συναλλαγές που αφορούν τρόφιμα και φάρμακα, καθώς και για συναλλαγές σχετικές με το πετρέλαιο υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:

Αστικές και ποινικές κυρώσεις· απαγορεύσεις και περιορισμοί όσον αφορά το άνοιγμα και την τήρηση λογαριασμών σε ανταποκρίτρια τράπεζα στις ΗΠΑ.

6.   «Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012»

Απαιτούμενη συμμόρφωση:

 

Απαγορεύεται η εν γνώσει:

i)

παροχή υπηρεσιών αναδοχής της έκδοσης τίτλων, ασφάλισης ή αντασφάλισης σε ορισμένα πρόσωπα του Ιράν·

ii)

διευκόλυνση της έκδοσης τίτλων δημόσιου χρέους του Ιράν, ή χρέους οντοτήτων που ελέγχονται από το τελευταίο·

iii)

πραγματοποίηση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης συναλλαγής με την κυβέρνηση του Ιράν ή με οποιοδήποτε πρόσωπο υπαγόμενο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης του Ιράν που απαγορεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ (εφαρμόζεται σε αλλοδαπές θυγατρικές που ανήκουν ή ελέγχονται από υπηκόους των ΗΠΑ).

iv)

παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών οικονομικών επικοινωνιών ή παροχή ή διευκόλυνση άμεσης ή έμμεσης πρόσβασης σε τέτοιου είδους υπηρεσίες επικοινωνιών για την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του οποίου τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα έχουν δεσμευθεί σε συνάρτηση με δραστηριότητες του Ιράν στον τομέα των πυρηνικών όπλων.

Όσον αφορά το σημείο i), υπάρχουν εξαιρέσεις για τον εφοδιασμό σε ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και ιατρικά προϊόντα, και εξάρτηση από το επίπεδο της δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζεται.

 

Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:

Μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών ή προμηθειών προς τις ΗΠΑ, απαγόρευση να ορίζεται ως πρωταρχικός διαχειριστής ή ως φύλακας κρατικών κεφαλαίων των ΗΠΑ, άρνηση δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ ή μεταβιβάσεων μέσω των εν λόγω ιδρυμάτων, απαγόρευση των συναλλαγών σε συνάλλαγμα που υπάγονται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ, περιορισμοί κατά τις εξαγωγές από τις ΗΠΑ, απαγόρευση της αγοραπωλησίας ακινήτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ ή άρνηση παροχής βοήθειας από την Τράπεζα ΕΧΙΜ, απαγορεύσεις και περιορισμοί όσον αφορά το άνοιγμα και την τήρηση λογαριασμών σε ανταποκρίτρια τράπεζα στις ΗΠΑ.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

«Iranian Transactions and Sanctions Regulations»

Απαιτούμενη συμμόρφωση:

 

Να μην επανεξάγονται εμπορεύματα, τεχνολογία ή υπηρεσίες που α) έχουν εξαχθεί από τις ΗΠΑ και β) υπόκεινται σε κανόνες ελέγχου των εξαγωγών στις ΗΠΑ, εφόσον ο εξαγωγέας γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι προορίζονται ειδικά για το Ιράν ή την κυβέρνησή του.

 

Τα αγαθά που υπόκεινται σε σημαντική μεταποίηση σε προϊόντα κατασκευασμένα στο εξωτερικό εκτός των ΗΠΑ και τα αγαθά που ενσωματώνονται σε τέτοια προϊόντα και που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10 % της αξίας τους, δεν υπόκεινται στην απαγόρευση.

Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:

 

Επιβολή αστικών κυρώσεων, προστίμων και ποινών φυλάκισης.

 

► C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Απαιτούμενη συμμόρφωση:

Οι απαγορεύσεις ενοποιούνται στον τίτλο I του «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996», βλέπε ανωτέρω. Επιπλέον, απαιτείται η απόκτηση αδειών ή/και εγκρίσεων σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν την Κούβα.

Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:

Σε περιπτώσεις παραβάσεων επιβολή προστίμων, κατάσχεση και φυλάκιση.