30.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 192/31


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1065 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Ιουλίου 2018

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 όσον αφορά την αυτόματη επικύρωση των ενωσιακών αδειών πληρώματος πτήσης και την εκπαίδευση απογείωσης και προσγείωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής (2) καθορίζει τεχνικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση εκπαιδευτικών συσκευών προσομοίωσης πτήσης, την πιστοποίηση των χειριστών που συμμετέχουν στη λειτουργία ορισμένων αεροσκαφών, καθώς και για την πιστοποίηση των προσώπων και οργανισμών που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, τις δοκιμασίες και τους ελέγχους των χειριστών.

(2)

Μετά από επιθεωρήσεις διαδρόμου εκτός της επικράτειας των κρατών μελών, οπότε και διαπιστώθηκε ότι μέλη του πληρώματος πτήσης επιχειρούσαν σε αεροσκάφος νηολογημένο σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος που είχε χορηγήσει τις οικείες άδειες χειριστών, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) τροποποίησε το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου για τη διεθνή πολιτική αεροπορία προκειμένου να διευκολύνεται η αυτόματη επικύρωση των αδειών μέσω συμφωνιών των περιφερειακών οργανισμών εποπτείας της ασφάλειας.

(3)

Η εν λόγω τροποποίηση θα πρέπει να αποτυπωθεί στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 ώστε να καταστεί δυνατή η αυτόματη επικύρωση των ενωσιακών αδειών πληρώματος πτήσης σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την τροπολογία 174 του ΔΟΠΑ παράρτημα 1 σημείο 1.2.2.3.2.1, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες αλλαγές στις ισχύουσες άδειες χειριστών.

(4)

Από την έναρξη ισχύος του παραρτήματος I (Μέρος-FCL) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, που καταρτίστηκε με βάση τους όρους της Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing 1 (JAR-FCL 1), η Ένωση ακολουθεί μια προσέγγιση περισσότερο προσανατολισμένη στις ικανότητες ώστε να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται απαιτήσεις αναλογικές και βασισμένες στις επιδόσεις για τις άδειες του πληρώματος πτήσης. Ως εκ τούτου, η απαίτηση εκπαίδευσης απογείωσης και προσγείωσης κατά την προχωρημένη φάση του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων για την άδεια χειριστή πολλαπλών πληρωμάτων θα πρέπει να τροποποιηθεί για να ευθυγραμμιστεί με τις συστάσεις του ΔΟΠΑ που διατυπώνονται στο έγγραφο 9868 «Διαδικασίες Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας – Κατάρτιση» (Procedures for Air Navigation Services – Training) (PANS-TRG).

(5)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας υπέβαλε στην Επιτροπή σχέδιο εκτελεστικών κανόνων μαζί με τη γνώμη αριθ. 16/2016 και τη γνώμη αριθ. 03/2017.

(6)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«9.   Για τις άδειες που εκδίδονται πριν από τις 19 Αυγούστου 2018, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο της ARA.FCL.200 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1065 της Επιτροπής (*1) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 το αργότερο.

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1065 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 όσον αφορά την αυτόματη επικύρωση των ενωσιακών αδειών πληρώματος πτήσης και την εκπαίδευση απογείωσης και προσγείωσης (ΕΕ L 192 της 30.7.2018, σ. 31).»·"

2)

το παράρτημα I (Μέρος-FCL) τροποποιείται ως εξής:

α)

στην FCL.045 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε)

Χειριστής που προτίθεται να εκτελέσει πτήση εκτός του εδάφους της Ένωσης με αεροσκάφος νηολογημένο σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια του πληρώματος πτήσης, μεταφέρει, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, την τελευταία έκδοση της επισύναψης ΔΟΠΑ, που περιλαμβάνει αναφορά στον αριθμό καταχώρισης ΔΟΠΑ της συμφωνίας που αναγνωρίζει την αυτόματη επικύρωση των αδειών, καθώς και τον κατάλογο των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην εν λόγω συμφωνία.»·

β)

στο προσάρτημα 5 το σημείο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«11.

Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 απογειώσεις και προσγειώσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η ικανότητα. Οι εν λόγω απογειώσεις και προσγειώσεις μπορεί να μειωθούν σε τουλάχιστον έξι, υπό την προϋπόθεση ότι πριν από την παροχή εκπαίδευσης, ο ΕΦΕ και ο φορέας εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν ότι:

α)

έχει θεσπιστεί διαδικασία για την αξιολόγηση του απαιτούμενου επιπέδου ικανότητας του εκπαιδευόμενου χειριστή· και

β)

εφαρμόζεται διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται η λήψη διορθωτικών μέτρων εάν ενδείκνυται με βάση αξιολόγηση που διενεργείται εντός του πλαισίου της εκπαίδευσης.

Οι εν λόγω απογειώσεις και προσγειώσεις πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή σε αεροπλάνο για το οποίο εκδίδεται η ειδικότητα τύπου.»·

3)

το παράρτημα VI (Μέρος-ARA) τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος ARA.GEN.105 τροποποιείται ως εξής:

i)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 3α και 3β:

«3α.

Ως “τμήμα ARO.RAMP” νοείται το τμήμα RAMP του παραρτήματος II του κανονισμού για τις αεροπορικές δραστηριότητες·

3β.

Ως “αυτόματη επικύρωση” νοείται η χωρίς διατυπώσεις αποδοχή άδειας πληρώματος πτήσης επικυρωμένης από συμβαλλόμενο κράτος της ΔΟΠΑ που περιλαμβάνεται στην επισύναψη ΔΟΠΑ, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με το παράρτημα I της σύμβασης του Σικάγου·»·

ii)

το σημείο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«12.

Ως “επισύναψη ΔΟΠΑ” νοείται έγγραφο που επισυνάπτεται σε αυτόματα επικυρωμένη άδεια πληρώματος πτήσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα 1 της σύμβασης του Σικάγου, η οποία αναφέρεται στο σημείο XIII της άδειας πληρώματος πτήσης·»·

β)

η παράγραφος ARA.FCL.200 τροποποιείται ως εξής:

το στοιχείο α) της παραγράφου ARA.FCL.200 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Έκδοση αδειών και ειδικοτήτων. Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια χειριστή και τις συναφείς ειδικότητες χρησιμοποιώντας το έντυπο του προσαρτήματος I του παρόντος μέρους.

Σε περίπτωση που χειριστής προτίθεται να εκτελέσει πτήση εκτός του εδάφους της Ένωσης με αεροσκάφος νηολογημένο σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια πληρώματος πτήσης, η αρμόδια αρχή:

1.

προσθέτει την ακόλουθη παρατήρηση στην άδεια πληρώματος πτήσης, στο σημείο XIII: “Η παρούσα άδεια επικυρώνεται αυτομάτως σύμφωνα με την επισύναψη ΔΟΠΑ της εν λόγω άδειας”· και

2.

η επισύναψη ΔΟΠΑ διατίθεται στον χειριστή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.»·

γ)

στο προσάρτημα I, το σημείο α, 2), XIII) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«XIII)

παρατηρήσεις: π.χ. ειδικές καταχωρίσεις σχετικές με περιορισμούς και εγκρίσεις δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τη γλωσσομάθεια, παρατηρήσεις σχετικά με την αυτόματη επικύρωση της άδειας και ειδικότητες για αεροσκάφη του παραρτήματος II όταν χρησιμοποιούνται για εμπορικές αεροπορικές μεταφορές· και».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 25.11.2011, σ. 1).