18.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/39


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιουλίου 2018

για την επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/478 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015 (1), και ιδίως τα άρθρα 5 και 7,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/755 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015 (2), και ιδίως τα άρθρα 3 και 4,

Αφού ζήτησε τη γνώμη της επιτροπής διασφαλίσεων που συστάθηκε βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/478 και του άρθρου 22 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/755, αντίστοιχα,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

I.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ

(1)

Στις 26 Μαρτίου 2018 η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση για την έναρξη έρευνας διασφάλισης σχετικά με τις εισαγωγές 26 κατηγοριών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα (2018/C 111/10) (3) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την έρευνα δεδομένου ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι οι εισαγωγές των προϊόντων ενδέχεται να προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στον σχετικό ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

(2)

Στις 28 Ιουλίου, η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης ανακοίνωση με την οποία η έρευνα επεκτάθηκε σε δύο επιπλέον κατηγορίες προϊόντων (4).

(3)

Από τα στοιχεία που περιήλθαν στην Επιτροπή από τον εφαρμοζόμενο μηχανισμό εκ των προτέρων επιτήρησης των εισαγωγών σιδήρου και χάλυβα (5) και από πηγές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής προέκυψε ότι η αυξητική τάση των εισαγωγών των συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων και η επικράτηση απειλητικών συνθηκών για την οικονομία και το εμπόριο, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την κατάσταση στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής χάλυβα, δικαιολογούσαν τη διενέργεια διεξοδικής εξέτασης.

(4)

Επιπλέον, λόγω των μέτρων κατά των εισαγωγών σιδήρου και χάλυβα που έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής («ΗΠΑ») σύμφωνα με το άρθρο 232 του νόμου για την ανάπτυξη του εμπορίου (Trade Expansion Act) του 1962 («άρθρο 232»), υπήρχε υψηλός κίνδυνος περαιτέρω αύξησης των εισαγωγών λόγω εκτροπής του εμπορίου.

(5)

Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα εξακολουθεί να είναι πλεονάζουσα, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής χάλυβα, ο οποίος παραμένει ευάλωτος σε μια πιθανόν επικείμενη αύξηση των εισαγωγών και βρίσκεται στο στάδιο της ανάκαμψης από τα πλήγματα που κατάφεραν οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως αποδεικνύει ο σημαντικός αριθμός μέτρων εμπορικής άμυνας σε σχέση με προϊόντα σιδήρου και χάλυβα που ελήφθησαν παγκοσμίως κατά το πρόσφατο παρελθόν.

(6)

Στις 11 Απριλίου 2018 η Επιτροπή εξέδωσε σημείωση στον φάκελο η οποία περιέχει σημαντικά στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές και τους διαθέσιμους δείκτες ζημίας. Σε σχέση με την εν λόγω σημείωση στον φάκελο, η Επιτροπή έλαβε 41 παρατηρήσεις από τρίτες χώρες, εθνικές ενώσεις και μεμονωμένες χαλυβουργίες.

(7)

Αρκετοί ενδιαφερόμενοι υποστήριξαν ότι η Επιτροπή δεν γνωστοποίησε τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η έναρξη της έρευνας διασφάλισης με επαρκή και έγκαιρο τρόπο. Προβλήθηκε το επιχείρημα ότι ως αποτέλεσμα της εν λόγω παράλειψης δεν δόθηκε στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα υπεράσπισής τους. Πιο συγκεκριμένα, αρκετοί ενδιαφερόμενοι ισχυρίστηκαν ότι η σημείωση στον φάκελο που κατέστη διαθέσιμη στις 11 Απριλίου 2018 δεν περιείχε δεδομένα για τις ενωσιακές πωλήσεις, τις ενωσιακές εξαγωγές, την ενωσιακή κατανάλωση και τη συνολική ενωσιακή παραγωγή.

(8)

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς αυτούς, η σημείωση στον φάκελο περιείχε δεδομένα για τις ενωσιακές πωλήσεις, την ενωσιακή κατανάλωση και τη συνολική ενωσιακή παραγωγή. Επίσης, η Επιτροπή θεωρεί ότι, επιπλέον, τα κυριότερα σημεία και αποδεικτικά στοιχεία συνοψίζονται επαρκώς τόσο στην ανακοίνωση για την έναρξη έρευνας που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στην κοινοποίηση της έρευνας στον ΠΟΕ δυνάμει του άρθρου 12.1(α) της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης.

(9)

Η Επιτροπή θεωρεί, συνεπώς, ότι έχει εκπληρώσει τις νομικές υποχρεώσεις της όσον αφορά την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων υπεράσπισης των ενδιαφερομένων. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι έχουν ακόμη τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους κατά το υπόλοιπο της έρευνας.

(10)

Η Επιτροπή, προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διενέργεια διεξοδικής αξιολόγησης, απέστειλε ερωτηματολόγια σε γνωστούς παραγωγούς της ΕΕ και σε κάθε παραγωγό-εξαγωγέα, εισαγωγέα και χρήστη των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας ο οποίος είχε υποβάλει σχετικό αίτημα εντός των προθεσμιών που τάσσονταν στην ανακοίνωση για την έναρξη έρευνας. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι, όπως και τρίτες χώρες, κλήθηκαν και αυτοί να υποβάλλουν σχετικές παρατηρήσεις. Η Επιτροπή έλαβε 222 απαντήσεις σε ερωτηματολόγια και 74 παρατηρήσεις.

II.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ Ή ΕΥΘΕΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

(11)

Η Επιτροπή κίνησε την έρευνα διασφάλισης για 26 κατηγορίες προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που εισάγονται στην ΕΕ, και στις 28 Ιουλίου το πεδίο της έρευνας επεκτάθηκε σε 2 επιπλέον κατηγορίες προϊόντων μέσω ανακοίνωσης για την τροποποίηση της ανακοίνωσης για την έναρξη έρευνας (6). Οι 28 κατηγορίες προϊόντων (το «υπό εξέταση προϊόν» ή οι «υπό εξέταση κατηγορίες προϊόντων») καλύπτονται στο σύνολό τους από τον μηχανισμό επιτήρησης των εισαγωγών σιδήρου και χάλυβα που θέσπισε η Επιτροπή τον Μάιο του 2016. Υπόκεινται επίσης στα δασμολογικά μέτρα που έλαβαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 232. Οι υπό εξέταση κατηγορίες προϊόντων, μαζί με τους κωδικούς ΣΟ στους οποίους κατατάσσονται επί του παρόντος παρατίθενται στο παράρτημα I.

(12)

Στο πλαίσιο της παρούσας προκαταρκτικής αξιολόγησης, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι 28 κατηγορίες προϊόντων που παράγει ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής (εφεξής το «ομοειδές προϊόν» ή οι «ομοειδείς κατηγορίες προϊόντων») είναι ομοειδείς ή ευθέως ανταγωνιστικές με τις υπό εξέταση κατηγορίες προϊόντων. Τόσο τα παραγόμενα στην Ένωση όσο και τα εισαγόμενα υπό εξέταση προϊόντα έχουν τα ίδια βασικά φυσικά, τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά· έχουν τις ίδιες χρήσεις, και υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες για την τιμή και την ποιότητά τους· επίσης πωλούνται μέσω παρεμφερών ή πανομοιότυπων διαύλων που τα αγοράζουν ή μπορούν να τα αγοράζουν τόσο από εγχώριους όσο και, εναλλακτικά, από ξένους εισαγωγείς. Ως εκ τούτου, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των υπό εξέταση κατηγοριών προϊόντων και εκείνων που παράγονται από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής στις αντίστοιχες κατηγορίες.

(13)

Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης στο πλαίσιο της παρούσας προκαταρκτικής ανάλυσης ότι υπάρχει σημαντική αλληλοσυσχέτιση και έντονος ανταγωνισμός μεταξύ προϊόντων που ταξινομούνται σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων καθώς και μεταξύ προϊόντων σε διάφορα στάδια παραγωγής εντός συγκεκριμένων κατηγοριών, δεδομένου ότι κάποιες από τις κατηγορίες περιέχουν τις κύριες πρώτες ύλες ή τους κύριους συντελεστές για την παραγωγή άλλων προϊόντων σε άλλες κατηγορίες προϊόντων.

(14)

Την αλληλοσυσχέτιση και τον ανταγωνισμό εντός και μεταξύ κατηγοριών προϊόντων καταδεικνύουν ορισμένα παραδείγματα. Οι πλατιές ταινίες θερμής έλασης, για παράδειγμα, παράγονται από πλάκες και μετατρέπονται με έλαση σε ρόλους ή παράγονται ως πλατέα προϊόντα με έλαστρα «quarto». Με την κοπή των ταινιών κατά μήκος παράγονται φύλλα. Οι στενές ταινίες παράγονται είτε απευθείας είτε με σχίσιμο πλατιών ταινιών θερμής έλασης. Πλατέα προϊόντα θερμής έλασης χρησιμοποιούνται επίσης στην κατασκευή αγωγών και σωλήνων για την πετροχημική βιομηχανία και πλατέα προϊόντα ψυχρής έλασης χρησιμοποιούνται εν συνεχεία από κατασκευαστές συγκολλημένων σωλήνων. Μεγάλο μέρος των παραγόμενων πλατιών ταινιών θερμής έλασης υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία με στόχο την παραγωγή ταινιών ψυχρής έλασης, οι οποίες είναι πιο λεπτές και έχουν καλύτερα τελειωμένη επιφάνεια. Μεγάλο ποσοστό των προϊόντων ψυχρής έλασης επενδύεται με μέταλλα, κασσίτερο ή χρώμιο για τη βιομηχανία κονσερβών ή ψευδάργυρο (7).

(15)

Πολλοί παραγωγοί στην Ένωση δραστηριοποιούνται στην παραγωγή της πλειονότητας των προαναφερθέντων προϊόντων. Για παράδειγμα, η Arcelor Mittal δεν περιορίζεται στην παραγωγή φύλλων και ταινιών θερμής και ψυχρής έλασης, αλλά δραστηριοποιείται και στην επένδυση διάφορων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα και στην παραγωγή λαμαρινών. Ομοίως, εταιρείες όπως οι Voest Alpine και Tata Steel παράγουν φύλλα και ταινίες θερμής και ψυχρής έλασης, αλλά και επενδυμένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα που κατασκευάζονται από αυτά τα προϊόντα.

(16)

Αυτό επιπλέον έχει ως αποτέλεσμα, δεδομένου του βαθμού αλληλοσυσχέτισης, η ανταγωνιστική πίεση να μπορεί εύκολα να μεταφερθεί από το ένα προϊόν στο άλλο. Για παράδειγμα, σε περίπτωση επιβολής μέτρων εμπορικής άμυνας σε ένα προϊόν, π.χ. στους ρόλους χάλυβα, το προϊόν αυτό μπορεί να υποβληθεί σε περαιτέρω μεταποίηση στην ίδια χώρα και να εξαχθεί με διαφορετική μορφή με στόχο να αποφεύγονται τα πρόσθετα μέτρα και, παράλληλα, να παραμένει ανταγωνιστικό με τα εγχώρια προϊόντα. Δεν αποκλείεται επίσης το ενδεχόμενο τρίτες χώρες να εισάγουν κάποια από αυτά τα προϊόντα με χαμηλό κόστος και, αφού τα μεταποιήσουν, να τα εξάγουν εκ νέου στην Ένωση.

(17)

Εξαιτίας αυτών των αλληλοσυσχετίσεων και διασυνδέσεων, και δεδομένου ότι —όπως εξηγείται κατωτέρω— η δυνητική εκτροπή του εμπορίου λόγω των μέτρων που έλαβαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 232 αφορά όλες τις κατηγορίες προϊόντων για τον λόγο ότι τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται οριζόντια σε όλα τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, αδιακρίτως σχήματος μεγέθους ή σύνθεσης, η ανάλυση για τους σκοπούς της προσωρινής αξιολόγησης διεξήχθη τόσο συνολικά για τις 28 κατηγορίες προϊόντων, ως το υπό εξέταση προϊόν (ήτοι σίδηρος και χάλυβας σε διάφορα σχήματα και μορφές), όσο και σε μεμονωμένο επίπεδο για κάθε κατηγορία προϊόντων (8).

III.   Ο ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(18)

Στην πλειονότητά τους οι παραγωγοί της Ένωσης είναι μέλη της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας των βιομηχανιών σιδήρου και χάλυβα («Eurofer») ή, στον βαθμό που τα προϊόντα είναι αγωγοί και σωλήνες, μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης βιομηχανιών χαλυβδοσωλήνων («ESTA»). Οι δύο αυτές βιομηχανικές ενώσεις αντιπροσωπεύουν το 95 % και πλέον της ενωσιακής παραγωγής σιδήρου και χάλυβα. Τα μέλη τους είναι εγκατεστημένα σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη.

(19)

Για λογαριασμό των μελών τους, οι εν λόγω βιομηχανικές ενώσεις ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι τάσσονται υπέρ της έναρξης της έρευνας διασφάλισης, καθώς και της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, της εκτροπής του εμπορίου λόγω των μέτρων του άρθρου 232 που διαταράσσει σοβαρά την αγορά χάλυβα, η οποία δεν έχει ανακάμψει ακόμα πλήρως από την κρίση στον τομέα της χαλυβουργίας.

IV.   ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

(20)

Βάσει στοιχείων της Eurostat, του μηχανισμού εκ των προτέρων επιτήρησης των εισαγωγών σιδήρου και χάλυβα, καθώς και στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, η Επιτροπή διεξήγαγε προκαταρκτική ανάλυση της αύξησης των εισαγωγών των υπό εξέταση προϊόντων κατά την περίοδο 2013-2017. Η Επιτροπή εξέτασε επίσης την εξέλιξη των εισαγωγών κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2018 προκειμένου να επιβεβαιώσει την πρόσφατη αύξηση των εισαγωγών.

(21)

Οι συνολικές εισαγωγές των υπό εξέταση προϊόντων παρουσίασαν την ακόλουθη εξέλιξη:

 

2013

2014

2015

2016

2017

εισαγωγές (χιλ. τόνοι)

18 861

22 437

27 164

29 778

30 573

δείκτης 2013 = 100

100

119

144

158

162

μερίδια αγοράς

12,7 %

14,4 %

16,9 %

17,9 %

18,0 %

Πηγή: Eurostat

(22)

Συνολικά, οι εισαγωγές των 28 υπό εξέταση κατηγοριών προϊόντων αυξήθηκαν αθροιστικά και σε απόλυτες τιμές κατά 62 % την περίοδο 2013-2017. Η αύξηση των εισαγωγών ήταν ιδιαιτέρως αισθητή έως το 2016. Έκτοτε, οι εισαγωγές συνέχισαν να αυξάνονται και παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα.

(23)

Οι εισαγωγές για τη συντριπτική πλειονότητα των επιμέρους κατηγοριών προϊόντων που καλύπτει η έρευνα επίσης σημείωσαν αύξηση σε απόλυτες τιμές την τελευταία πενταετία. Για παράδειγμα, οι εισαγωγές των μεγαλύτερων κατηγοριών από την άποψη των εισαγωγών (κατηγορίες προϊόντων 1, 4 και 7) αυξήθηκαν κατά 45 %, 168 % και 78 %, αντίστοιχα.

(24)

Ωστόσο, δεν καταγράφηκε αύξηση για 5 κατηγορίες προϊόντων, ήτοι τις κατηγορίες 10, 11, 19, 24 και 27. Η Επιτροπή θεωρεί, συνεπώς, ότι οι εν λόγω κατηγορίες προϊόντων θα πρέπει στο παρόν στάδιο να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής των προσωρινών μέτρων. Εντούτοις, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει αυτές τις 5 κατηγορίες προϊόντων στο πεδίο εφαρμογής των οριστικών μέτρων και για τον σκοπό αυτό θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εισαγωγές που εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές. Η εξέλιξη των εισαγωγών για κάθε κατηγορία προϊόντων παρουσιάζεται στο παράρτημα II.

(25)

Πέραν της εξαίρεσης, στο παρόν στάδιο, των ανωτέρω κατηγοριών προϊόντων, η Επιτροπή εξέτασε επίσης το ενδεχόμενο εξαίρεσης ορισμένων χωρών από το πεδίο εφαρμογής των μέτρων στη βάση των συμπερασμάτων της αιτιολογικής σκέψης 121. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Επιτροπή να εξαιρέσει τις εισαγωγές αυτών των κατηγοριών προϊόντων από τις εν λόγω χώρες από την υπόλοιπη προκαταρκτική ανάλυση και να επανεξετάσει την εξέλιξη των εισαγωγών.

(26)

Στη βάση αυτή, οι εισαγωγές των υπό εξέταση προϊόντων στο πλαίσιο της παρούσας προκαταρκτικής αξιολόγησης, παρουσίασαν την ακόλουθη εξέλιξη:

 

2013

2014

2015

2016

2017

εισαγωγές (χιλ. τόνοι)

17 367

20 764

25 556

28 174

29 122

δείκτης 2013 = 100

100

120

147

162

168

μερίδια αγοράς

12,1 %

13,8 %

16,5 %

17,5 %

17,8 %

Πηγή: Eurostat

(27)

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε απόλυτες τιμές κατά 68 % στη διάρκεια της περιόδου 2013-2017, ενώ η αύξηση των μεριδίων αγοράς κυμάνθηκε από 12,1 % έως 17,80 %. Η πλέον αισθητή αύξηση καταγράφηκε την περίοδο 2013-2016, αλλά οι εισαγωγές συνέχισαν να αυξάνονται και παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και το 2017.

(28)

Η αυξητική τάση των εισαγωγών συνεχίζεται το 2018. Από τη σύγκριση του πρώτου τριμήνου του 2018 με το πρώτο τρίμηνο του 2017, προκύπτει ότι η συνολική αύξηση ανέρχεται σε 10 %. Για 9 κατηγορίες προϊόντων η αύξηση υπερβαίνει το 20 % και για μία από τις κατηγορίες αυτές (κατηγορία 13) η αύξηση υπερβαίνει το 100 %. Επιπλέον, η αύξηση αυτή προϋπήρχε της έναρξης ισχύος των μέτρων του άρθρου 232.

(29)

Η Επιτροπή, συνεπώς, συμπεραίνει ότι υπήρξε απότομη, κατακόρυφη και σημαντική αύξηση των εισαγωγών σε απόλυτες τιμές για 23 κατηγορίες προϊόντων. Εξάλλου, η αύξηση των εισαγωγών συνεχίζεται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω ενόψει της αναμενόμενης εκτροπής του εμπορίου λόγω των μέτρων του άρθρου 232.

V.   ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

(30)

Η Επιτροπή διαπιστώνει σε προκαταρκτικό στάδιο ότι η προαναφερθείσα αύξηση στις εισαγωγές προϊόντων σιδήρου και χάλυβα στην Ένωση είναι το αποτέλεσμα απρόβλεπτων εξελίξεων εκπορευόμενων από σειρά παραγόντων που συνετέλεσαν στην εδραίωση και όξυνση ανισορροπιών στο διεθνές εμπόριο των υπό εξέταση προϊόντων.

(31)

Πρώτον, η ονομαστική παγκόσμια ικανότητα παραγωγής χάλυβα υπερδιπλασιάστηκε μετά το 2000, από τα επίπεδα των 1,05 δισεκατ. τόνων το 2000 σε 2,29 δισεκατ. τόνους το 2016 και παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα το 2017 (2,27 δισεκατ. τόνοι) (9). Εξάλλου, η πραγματική παγκόσμια παραγωγή χάλυβα το 2016 (1,6 δισεκατ. τόνοι) ήταν σε κάθε περίπτωση κατά 100 εκατ. τόνους υψηλότερη από την παγκόσμια ζήτηση χάλυβα (1,5 δισεκατ. τόνοι). Συνεπώς, τα τελευταία χρόνια υπήρξε σημαντικό χάσμα ανάμεσα στην ονομαστική παγκόσμια ικανότητα παραγωγής και την πραγματική παραγωγή, καθώς και ανάμεσα στην παραγωγή και τη ζήτηση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην παγκόσμια αγορά χάλυβα, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη συρρίκνωσή της. Επιπλέον, όσον αφορά το μέλλον, ενώ η παγκόσμια παραγωγή το 2017 αυξήθηκε κατά περισσότερο από 5 % λόγω της οικονομικής ανάκαμψης, η αύξηση που θα καταγράψει η παγκόσμια ζήτηση χάλυβα το 2018 θα είναι συγκρατημένη, ενώ για το 2019 προβλέπεται περαιτέρω επιβράδυνση. Το 2017 υπήρξαν σημάδια ανάκαμψης, ωστόσο οι σημαντικοί κίνδυνοι παραμένουν.

(32)

Οι χαλυβουργίες εξακολουθούν να είναι οικονομικά ευάλωτες καθώς, όπως αναφέρεται ανωτέρω, στον τομέα του χάλυβα εξακολουθούν να υφίστανται διαρθρωτικές ανισορροπίες. Τις εν λόγω ανισορροπίες επιτείνουν οι επιδοτήσεις και τα μέτρα κρατικής στήριξης που προκαλούν στρεβλώσεις (10). Δεδομένων των υψηλών πάγιων δαπανών στον τομέα του χάλυβα, πολλοί παραγωγοί χάλυβα, ιδίως σε χώρες όπου το Δημόσιο στρεβλώνει την κανονική λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς, διατήρησαν τα ποσοστά χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας σε υψηλά επίπεδα και κατέκλυσαν τις αγορές τρίτων χωρών με τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές, όταν η εσωτερική κατανάλωση δεν ήταν σε θέση να τα απορροφήσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εισαγωγών στην ΕΕ και τη γενικότερη συμπίεση των τιμών. Οι τιμές εισαγωγής ήταν κατά κανόνα χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής το 2017, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των μέσων τιμών για κάθε κατηγορία προϊόντων. Η σύγκριση των μέσων τιμών δεν αποτυπώνει κατ' ανάγκη όλες τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα των στοιχείων, σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, παρέχει μια ικανοποιητική ένδειξη του γενικού επιπέδου των τιμών των εισαγωγών σε σύγκριση με τις ενωσιακές τιμές. Διαπιστώθηκε υποτιμολόγηση για 17 κατηγορίες προϊόντων, το εύρος της οποίας κυμαινόταν από 1,2 % έως 23 %.

(33)

Δεύτερον, το παραπάνω φαινόμενο επιτείνουν οι περιοριστικές εμπορικές πρακτικές σε αγορές τρίτων χωρών. Πράγματι, από την περίοδο 2014/2015, ως αντίδραση στην προαναφερθείσα υπερπροσφορά χάλυβα και στις πρακτικές στρέβλωσης της αγοράς, αρκετές χώρες άρχισαν να κάνουν ευρύτερη χρήση μέσων εμπορικής πολιτικής και εμπορικής άμυνας στον τομέα του χάλυβα με στόχο την προστασία των εγχώριων παραγωγών τους. Το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Ινδία και η Τουρκία προέβησαν σε αυξήσεις στους εισαγωγικούς δασμούς που κυμαίνονται από 2,5 % έως 40 % για έναν αριθμό προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, όπως, μεταξύ άλλων: χάλυβα θερμής και ψυχρής έλασης, πλατέα προϊόντα χάλυβα όπως ταινίες, καθώς και ράβδους οπλισμού σκυροδέματος. Τα εν λόγω προϊόντα εισάγονταν κατά κανόνα σε αυξανόμενες ποσότητες κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας. Επιπλέον, συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 2017 η επιβολή από τρίτες χώρες μέτρων που περιορίζουν το εμπόριο: κάποιες χώρες θέσπισαν ελάχιστες τιμές εισαγωγής (Ινδία), κάποιες επέβαλαν υποχρεωτικά εθνικά πρότυπα για τον χάλυβα (Ινδονησία) και άλλες επέβαλαν απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου, μεταξύ άλλων μέσω των δημόσιων προμηθειών (ΗΠΑ).

(34)

Εξάλλου, σταθερή αύξηση παρουσιάζει η προσφυγή σε μέσα εμπορικής άμυνας. Βάσει στατιστικών στοιχείων του ΠΟΕ, ενώ την περίοδο 2011-2013 κινήθηκαν ετησίως κατά μέσο όρο περίπου 77 έρευνες με αντικείμενο τον χάλυβα, την περίοδο 2015-2016 ο ίδιος μέσος όρος αυξήθηκε σε 117. Τον Φεβρουάριο του 2018 στις ΗΠΑ εφαρμόζονταν 169 δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί για τον χάλυβα, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη 25 έρευνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα ακόμη πιο περιοριστικό περιβάλλον για τις εισαγωγές χάλυβα στις ΗΠΑ (11). Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είναι μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες εισαγωγές χάλυβα —αντιπροσωπεύοντας περίπου το 13,1 % των παγκόσμιων εισαγωγών χάλυβα (το 2016)— ο αντίκτυπος αυτού του τόσο μεγάλου αριθμού μέτρων αποκατάστασης του εμπορίου έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε παγκόσμιο επίπεδο.

(35)

Τρίτον, δεδομένου ότι η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα εξακολουθεί να είναι πλεονάζουσα, τα παράνομα και περιοριστικά μέτρα που έλαβαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 232 είναι πιθανόν, λόγω της έκτασης και του πεδίου εφαρμογής τους, να προκαλέσουν σημαντική εκτροπή του εμπορίου προϊόντων σιδήρου και χάλυβα προς την Ένωση. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ΗΠΑ, η επιβολή ενιαίου δασμού σε όλα τα προϊόντα στο πλαίσιο των μέτρων του άρθρου 232, χωρίς να εξαιρείται σχεδόν καμία χώρα, αναμένεται να μειώσει τις εισαγωγές κατά περίπου 13 εκατ. τόνους —που αντιστοιχούν στο 7 % της ενωσιακής κατανάλωσης (12). Η ενωσιακή αγορά αποτελεί γενικώς μια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, τόσο από την άποψη της ζήτησης όσο και από την άποψη των τιμών. Μερικοί από τους σημαντικότερους εξαγωγείς προς τις ΗΠΑ είναι επίσης παραδοσιακοί προμηθευτές χάλυβα της Ένωσης και, αναμφίβολα, οι χώρες αυτές, όπως και άλλες χώρες οι εξαγωγές και η παραγωγή των οποίων επηρεάζονται από τα μέτρα των ΗΠΑ και την αναμενόμενη μετακύλιση της εκτροπής του εμπορίου, θα ανακατευθύνουν τις εξαγωγές τους προς την Ένωση. Ακόμη και η μερική εκτροπή των ανωτέρω ρευμάτων συναλλαγών προς την Ένωση θα προκαλέσει αναπόφευκτα νέα συμπίεση των τιμών και υποτιμολόγηση στην αγορά της ΕΕ, με αποτέλεσμα οι τιμές να υποχωρήσουν σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα του 2016, με σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής χάλυβα. Θα πρέπει, τέλος, να επισημανθεί ότι η επιπρόσθετη αύξηση των εισαγωγών, η οποία αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω την οικονομική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής χάλυβα, μπορεί να προέλθει κυρίως από χώρες που επί του παρόντος δεν υπόκεινται σε μέτρα δασμών αντιντάμπινγκ/αντισταθμιστικών δασμών.

(36)

Κατά συνέπεια, οι προαναφερθείσες απρόβλεπτες εξελίξεις έχουν επιφέρει και θα εξακολουθήσουν να επιφέρουν αισθητή αύξηση των εισαγωγών χάλυβα στην Ένωση.

VI.   ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

1.   Συνολική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής χάλυβα

(37)

Προκειμένου να διαπιστώσει σε προκαταρκτικό στάδιο εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για πρόκληση σοβαρής ζημίας ή για κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημίας στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής σε σχέση με το υπό εξέταση προϊόν που τελεί υπό αξιολόγηση, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού 2015/478 και το άρθρο 6 του κανονισμού 2015/755, εξέτασε τις τάσεις σε επίπεδο κατανάλωσης, παραγωγής, χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας, πωλήσεων, μεριδίου αγοράς, τιμών, κερδοφορίας, αποθεμάτων, απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου, ταμειακών ροών και απασχόλησης για το υπό εξέταση προϊόν για τα έτη 2013 έως 2017 (εκκρεμεί η συλλογή των στοιχείων για το 2018).

(38)

Η ανάλυση αυτή διεξήχθη τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και μεμονωμένα για καθεμία από τις 23 κατηγορίες προϊόντων ο όγκος εισαγωγών των οποίων σημείωσε αύξηση («προϊόντα/κατηγορίες προϊόντων υπό αξιολόγηση»). Όπως εξηγείται στο τμήμα II ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω συνολική και ολοκληρωμένη ανάλυση είναι επαρκής για την παρούσα έρευνα, δεδομένης της αλληλοσυσχέτισης, της διασύνδεσης και της έντασης του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων προϊόντων από την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς.

(39)

Όσον αφορά τη συνολική κατάσταση, η ενωσιακή κατανάλωση, οι πωλήσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς παρουσίασαν την ακόλουθη εξέλιξη:

(χιλ. τόνοι)

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση

144 908

152 146

157 236

163 100

166 244

δείκτης 2013 = 100

100

105

109

113

115

Εγχώριες πωλήσεις

125 808

129 261

129 542

132 717

134 542

δείκτης 2013 = 100

100

103

103

105

107

Μερίδια αγοράς (%)

86,8 %

85,0 %

82,4 %

81,4 %

80,9 %

Πηγή: Στοιχεία της Eurostat και του κλάδου

(40)

Η κατανάλωση των προϊόντων υπό αξιολόγηση αυξήθηκε σταθερά σε κάθε έτος της περιόδου 2013-2017, και συνολικά κατά 15 %. Αύξηση σημείωσαν και οι πωλήσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με την ενωσιακή κατανάλωση, και δη κατά μόνο 7 %. Κατά συνέπεια, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν κατάφερε να ωφεληθεί από την αύξηση της ζήτησης στην Ένωση και είδε τα μερίδια αγοράς του να μειώνονται από 86,8 % σε 80,9 %. Υπενθυμίζεται ότι την ίδια περίοδο οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 68 %.

(41)

Στη βάση των απαντήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στο ερωτηματολόγιο, η παραγωγή και η παραγωγική ικανότητα παρουσίασαν την ακόλουθη εξέλιξη:

χιλ. τόνοι

2013

2014

2015

2016

2017

Παραγωγή της ΕΕ

184 912

190 687

192 493

194 369

200 650

δείκτης 2013 = 100

100

103

104

105

109

Παραγωγική ικανότητα

257 331

257 138

258 056

260 171

265 353

δείκτης 2013 = 100

100

100

100

101

103

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

71,9 %

74,2 %

74,6 %

74,7 %

75,6 %

Πηγή: Στοιχεία του κλάδου

(42)

Η παραγωγική ικανότητα αυξήθηκε κατά 3 % την περίοδο 2013-2017, αλλά λιγότερο σε σχέση με την παραγωγή, η οποία αυξήθηκε κατά 9 %. Ως εκ τούτου, το ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας αυξήθηκε από 72 % σε 76 %.

(43)

Τα αποθέματα που τηρούνταν από τις συνεργασθείσες εταιρείες αυξήθηκαν συνολικά κατά 20 % την περίοδο 2013-2017.

χιλ. τόνοι

2013

2014

2015

2016

2017

Αποθέματα

11 006

11 896

12 391

12 117

13 222

δείκτης 2013 = 100

100

108

113

110

120

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο

(44)

Οι μοναδιαίες τιμές πώλησης, η κερδοφορία και οι ταμειακές ροές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής παρουσίασαν την ακόλουθη εξέλιξη:

 

2013

2014

2015

2016

2017

Μοναδιαίες τιμές πώλησης (ευρώ/τόνο)

673,5

652,8

616,9

572,9

681,5

δείκτης 2013 = 100

100

97

92

85

101

Κερδοφορία

– 1,0 %

0,9 %

0,9 %

2,2 %

6,2 %

Ταμειακές ροές (εκατ. ευρώ)

3 133

4 975

6 519

5 386

6 141

δείκτης 2013 = 100

100

159

208

172

196

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο

(45)

Την περίοδο 2013-2016 σημειώθηκε σημαντική συμπίεση των τιμών στην ενωσιακή αγορά: οι μοναδιαίες τιμές πώλησης μειώθηκαν κατά 15 %. Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγωγές επίσης αυξήθηκαν σημαντικά στη διάρκεια της περιόδου αυτής. Ωστόσο, η μέση μοναδιαία τιμή πώλησης ανέκαμψε το 2017 και έφτασε σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα του 2013. Η κερδοφορία διατηρήθηκε συνολικά σε πολύ χαμηλά επίπεδα την περίοδο 2013-2016. Παρά τη σημαντική μείωση των τιμών, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής πέτυχε, ωστόσο, να μειώσει το κόστος παραγωγής του το 2016 σε τέτοιον βαθμό ώστε να καταφέρει να εξασφαλίσει ένα μικρό επίπεδο κέρδους (2,2 %). Η κατάσταση παρουσίασε προσωρινή ανάκαμψη το 2017. Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν σχεδόν κατά 20 % μεταξύ του 2016 και του 2017, και έφτασαν στα επίπεδα του 2013. Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής εξασφάλισε επίπεδο κέρδους 6,2 %, καθώς το κόστος παραγωγής (πρώτες ύλες), παρά την αύξηση που σημείωσε, παρέμεινε σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα του 2013. Οι συνολικές ταμειακές ροές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής αυξήθηκαν κατά περίπου 60 %.

(46)

Όσον αφορά την απασχόληση, στη διάρκεια της 5ετούς περιόδου, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής των κατηγοριών προϊόντων υπό αξιολόγηση απώλεσε σχεδόν 10 000 θέσεις εργασίας.

 

2013

2014

2015

2016

2017

Απασχόληση (ΙΠΑ)

189 265

183 470

182 136

182 162

181 303

δείκτης 2013 = 100

100

97

96

96

96

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο

2.   Κατάσταση στο επίπεδο των επιμέρους κατηγοριών προϊόντων

(47)

Παράλληλα με τη συνολική ανάλυση της κατάστασης του υπό εξέταση προϊόντος, η οποία κατά τη γνώμη της Επιτροπής παρέχει την κατάλληλη οπτική γωνία για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας της λήψης μέτρων διασφάλισης στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, η Επιτροπή αξιολόγησε επίσης την κατάσταση στο επίπεδο των επιμέρους κατηγοριών προϊόντων προκειμένου να επιβεβαιώσει τις ανωτέρω τάσεις σε αναλυτικό επίπεδο.

(48)

Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, η κατάσταση παρουσιάζει μεγαλύτερες αντιθέσεις, αλλά σε γενικές γραμμές παρατηρούνται οι ίδιες τάσεις. Οι οικονομικοί δείκτες παρατίθενται σε μεμονωμένο επίπεδο και ανά κατηγορία προϊόντων στο παράρτημα III.

(49)

Η ενωσιακή κατανάλωση αυξήθηκε την τελευταία πενταετία σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων εκτός από δύο. Αν και η αύξηση ήταν συγκρατημένη σε κάποια επιμέρους προϊόντα, καθώς η ελάχιστη αύξηση ανήλθε σε 2 %, σε άλλα προϊόντα ήταν πολύ πιο αισθητή, καθώς η μέγιστη αύξηση ανήλθε σε 169 %.

(50)

Οι όγκοι πωλήσεων παρέμειναν σταθεροί σε γενικές γραμμές την περίοδο 2013-2017 ή, σε μερικές περιπτώσεις, αυξήθηκαν ελαφρά, αλλά, με την εξαίρεση τριών κατηγοριών προϊόντων, δεν αυξήθηκαν όσο η ενωσιακή κατανάλωση. Ως εκ τούτου, τα μερίδια αγοράς μειώθηκαν στη διάρκεια της πενταετούς περιόδου σε όλα τα προϊόντα εκτός από 3.

(51)

Τα επίπεδα παραγωγής σε γενικές γραμμές αυξήθηκαν για τα 18 από τα 23 επιμέρους προϊόντα, και το ίδιο συνέβη με τα ποσοστά χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας.

(52)

Από την άποψη των τιμών, σημειώθηκε σημαντική μείωση τιμών για κάθε προϊόν (με την εξαίρεση ενός προϊόντος που υπόκειται σε δασμούς αντιντάμπινγκ με τη μορφή ελάχιστης τιμής εισαγωγής) την περίοδο 2013-2016. Οι τιμές ανέκαμψαν το 2017, λόγω της γενικότερης ανάκαμψης της αγοράς χάλυβα, αλλά και ως συνέπεια των διαφόρων μέτρων εμπορικής άμυνας που ελήφθησαν κατά των πρακτικών αθέμιτης τιμολόγησης και των επιδοτούμενων εισαγωγών. Το επίπεδο τιμής 16 προϊόντων παρέμεινε το 2017 χαμηλότερο απ' ό,τι το 2013. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα επίπεδα των μέσων τιμών εισαγωγής ήταν, σχεδόν συστηματικά, χαμηλότερα από τις ενωσιακές τιμές σε όλα τα έτη και για όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

(53)

Όσον αφορά το κέρδος, όλες οι κατηγορίες προϊόντων πωλούνταν με ζημία ή με πολύ μειωμένο κέρδος μέχρι το 2016. Μόνο 7 προϊόντα κατάφεραν να ανακάμψουν σε επίπεδα κέρδους άνω του 6 % το 2017. Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι σημαντικά από την άποψη του όγκου παραγωγής της ΕΕ και έξι από αυτά υπόκεινται σε (πρόσφατα) μέτρα δασμών αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών δασμών. Επισημαίνεται ότι τα μέτρα αφορούν μερικές μόνο χώρες καταγωγής. Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα είτε παρέμειναν ζημιογόνα (3 προϊόντα) είτε βρίσκονταν κοντά στο νεκρό σημείο του κύκλου εργασιών (13 προϊόντα). Θεωρείται ότι όταν το επίπεδο κέρδους είναι μικρότερο από 6 % δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι επενδύσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της δραστηριότητας, καθώς, στην πλειονότητα των πρόσφατων ερευνών, η Επιτροπή χρησιμοποίησε επίπεδο κέρδους γύρω στο 8 % ως επαρκές επίπεδο κέρδους στον συγκεκριμένο τομέα για την κάλυψη των επενδύσεων. Όσον αφορά τις ταμειακές ροές, στα μισά προϊόντα οι ταμειακές ροές επιδεινώθηκαν την περίοδο 2013-2017 και, μάλιστα, για 6 προϊόντα οι ταμειακές ροές ήταν αρνητικές το 2017. Η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου παρέμεινε χαμηλή την περίοδο 2013-2016, αλλά στη συνέχεια βελτιώθηκε για τη μεγάλη πλειονότητα των κατηγοριών προϊόντων, αν και για 5 προϊόντα η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου παρέμεινε αρνητική το 2017.

(54)

Όσον αφορά τα αποθέματα, αυτά αυξήθηκαν σε 17 κατηγορίες προϊόντων. Μείωση παρουσίασαν μόνο τα αποθέματα 5 κατηγοριών προϊόντων, ενώ σε μία κατηγορία προϊόντων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα στη διάρκεια της περιόδου.

(55)

Η παραπάνω ανάλυση επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής χάλυβα επιδεινώθηκε σημαντικά την περίοδο 2013-2016. Η επιδείνωση αυτή εκδηλώθηκε με τη μορφή της μείωσης των μεριδίων αγοράς, καθώς και της σημαντικής συμπίεσης των τιμών που δεν επέτρεψε στον κλάδο να επωφεληθεί από τη μείωση του κόστους των πρώτων υλών. Οι τάσεις αυτές καταγράφηκαν τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιμέρους προϊόντων. Η κατάσταση βελτιώθηκε εν μέρει το 2017. Ενώ πολλές κατηγορίες προϊόντων εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του βιώσιμου κέρδους, κάποιες έχουν βελτιωθεί, πιθανότατα ως αποτέλεσμα της πρόσφατης επιβολής μέτρων αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων. Επομένως, τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και όσον αφορά επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, θεωρείται ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής εξακολουθεί να βρίσκεται σε επισφαλή κατάσταση και να είναι ευάλωτος σε περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών, ιδίως αν οι εισαγωγές από χώρες που υπόκεινται σε μέτρα εμπορικής άμυνας υποκατασταθούν από άλλες εισαγωγές που θα εκτραπούν από την αγορά των ΗΠΑ ως αποτέλεσμα των μέτρων του άρθρου 232.

(56)

Για παράδειγμα, αυτό ισχύει κατά κανόνα για τις κατηγορίες προϊόντων 1, 2 και 4, οι οποίες είναι σημαντικές από την άποψη της ζήτησης στην Ένωση αλλά και διότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες (ιδίως δε οι κατηγορίες 1 και 2) χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα. Όσον αφορά τις κατηγορίες 1, 2 και 4, η οικονομική εικόνα ήταν αρνητική το 2016, αλλά εξελίχθηκε σε θετική το 2017 μετά την επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων κατά σειράς χωρών όπως, μεταξύ άλλων, η Κίνα και η Ρωσία. Ωστόσο, οι εισαγωγές από τις εν λόγω χώρες έχουν προσφάτως και εν μέρει υποκατασταθεί από εισαγωγές από την Ινδία, την Κορέα και την Τουρκία, εκ των οποίων οι δύο τελευταίες αποτελούν παράλληλα σημαντικό προμηθευτή των ΗΠΑ. Το πρώτο τρίμηνο του 2018, δηλαδή πριν από την επιβολή των μέτρων από τις ΗΠΑ, οι εισαγωγές στην Ένωση είχαν ήδη παρουσιάσει αύξηση όσον αφορά την κατηγορία 1 συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2017, και η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις εισαγωγές από την Τουρκία.

(57)

Είναι πιθανόν ενδεχόμενη περαιτέρω αύξηση στις εισαγωγές χάλυβα στην Ένωση να μην επιτρέψει στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, ο οποίος δεν έχει ανακάμψει ακόμη πλήρως, να επωφεληθεί από τη θετική επίδραση των πρόσφατων μέτρων εμπορικής άμυνας.

3.   Κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας

(58)

Στην ανακοίνωση για τη χαλυβουργία που εξέδωσε στις 16 Μαρτίου 2016 (13), η Επιτροπή διατύπωσε το συμπέρασμα ότι o ενωσιακός κλάδος παραγωγής χάλυβα αντιμετωπίζει μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, της θεαματικής αύξησης των παγκόσμιων εξαγωγών και ενός άνευ προηγουμένου κύματος αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

(59)

Παράλληλα, η Ένωση, προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημία που προκαλούν οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, επέβαλε σειρά μέτρων αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων κατά των εισαγωγών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα. Συνολικά, επί του παρόντος εφαρμόζονται 19 μέτρα αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων κατά των αθέμιτων εισαγωγών 14 κατηγοριών προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας, από διάφορες χώρες. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, δηλαδή από το 2013 έως το 2017, στο πλαίσιο 13 νέων ερευνών διαπιστώθηκε ότι στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής χάλυβα προκλήθηκε (ή, σε μία περίπτωση, υπήρξε κίνδυνος να προκληθεί) σοβαρή ζημία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

(60)

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 55, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής εξακολουθεί να βρίσκεται σε επισφαλή κατάσταση και να είναι ευάλωτος σε περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών. Η πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ να μην εξαιρεθούν οι εξαγωγές της ΕΕ από το πεδίο εφαρμογής των μέτρων του άρθρου 232 είναι πιθανόν να περιορίσει την ικανότητα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής να εξάγει τα προϊόντα του στις ΗΠΑ, και να κάνει την κατάστασή του ακόμη πιο επισφαλή.

(61)

Οι εισαγωγές χάλυβα αυξήθηκαν σημαντικά, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα το 2017. Η περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών το 2018 —ιδίως δε από χώρες ή εξαγωγείς που δεν υπόκεινται σε μέτρα εμπορικής άμυνας— είναι πιθανό να μην επιτρέψει στον κλάδο να ανακάμψει πλήρως και να επωφεληθεί από αυτά τα μέτρα. Είναι γεγονός ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής χάλυβα θεωρείται ότι εξακολουθεί να είναι ευάλωτος σε περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών.

(62)

Απουσία προσωρινών μέτρων διασφάλισης, είναι πιθανόν η κατάσταση να εξελιχθεί σε πραγματική σοβαρή ζημία στο άμεσο μέλλον.

(63)

Στο πλαίσιο αυτό, δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού 2015/478 και του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισμού 2015/755 η Επιτροπή εξέτασε τον ρυθμό αύξησης των εισαγωγών στην Ένωση και την πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί η διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα για την πραγματοποίηση εισαγωγών στην Ένωση.

(64)

Πρώτον, όπως διαπιστώνεται ανωτέρω, οι εισαγωγές στην Ένωση αυξήθηκαν σημαντικά την περίοδο 2013-2017, ήτοι κατά 68 % σε συνολικό επίπεδο. Ενώ η αύξηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική έως το 2016, οι εισαγωγές συνέχισαν να αυξάνονται και στη μετέπειτα περίοδο, αν και με αργότερο ρυθμό. Όπως επισημαίνεται στις αιτιολογικές σκέψεις (37) και (82) όσον αφορά τις κρίσιμες περιστάσεις, οι εισαγωγές σημείωσαν περαιτέρω σημαντική αύξηση, κατά περίπου 10 %, στο πρώτο τρίμηνο του 2018. Επομένως, ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών είναι σημαντικός.

(65)

Δεύτερον, δεδομένου ότι η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα εξακολουθεί να είναι πλεονάζουσα σε διάφορες χώρες, αναμένεται ότι τα περιοριστικά μέτρα που έλαβαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 232 είναι πιθανόν, λόγω της έκτασης και του πεδίου εφαρμογής τους, να προκαλέσουν εκτροπή του εμπορίου προϊόντων σιδήρου και χάλυβα προς την Ένωση.

(66)

Οι ΗΠΑ εξήγγειλαν ότι προτίθενται να μειώσουν τις εισαγωγές κατά περίπου 13 εκατομμύρια τόνους και, στο πλαίσιο αυτό, επέβαλαν τον Μάρτιο του 2018 συμπληρωματικό εισαγωγικό δασμό ύψους 25 % στις εισαγωγές πολύ μεγάλου αριθμού προϊόντων σιδήρου και χάλυβα. Οι ποσότητες σιδήρου και χάλυβα που δεν θα εξάγονται πλέον στις ΗΠΑ αναπόφευκτα θα εκτραπούν προς άλλες τρίτες χώρες.

(67)

Μερικοί από τους σημαντικότερους εξαγωγείς προς τις ΗΠΑ είναι επίσης παραδοσιακοί προμηθευτές χάλυβα της Ένωσης. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι χώρες αυτές, αλλά και άλλες χώρες, θα επιδιώξουν σε μεγάλο βαθμό να ανακατευθύνουν τις εξαγωγές τους προς την Ένωση. Είναι γεγονός ότι η ενωσιακή αγορά αποτελεί γενικώς μια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, τόσο από την άποψη της ζήτησης όσο και από την άποψη των τιμών. Η ΕΕ είναι μάλιστα, πίσω από την Κίνα, αλλά μπροστά από τις ΗΠΑ, μία από τις σημαντικότερες αγορές χάλυβα, όπου, αφενός, η ζήτηση έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και, αφετέρου, οι τιμές έχουν ανακάμψει.

(68)

Στο πλαίσιο αυτό, τυχόν σημαντική αύξηση της προσφοράς στην ενωσιακή αγορά που θα προκληθεί από τις αθρόες εισαγωγές θα επιφέρει γενικευμένες καθοδικές πιέσεις στις τιμές, με αποτέλεσμα οι τιμές να υποχωρήσουν σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα του 2016, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής χάλυβα.

4.   Συμπεράσματα

(69)

Υπό αυτές τις συνθήκες, και βάσει των ανωτέρω, διαπιστώνεται σε προκαταρκτικό στάδιο ότι, παρά το γεγονός ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής ανέκαμψε εν μέρει όσον αφορά ορισμένες κατηγορίες προϊόντων το 2017, κυρίως λόγω των μέτρων εμπορικής άμυνας, όσον αφορά τον κύριο όγκο των κατηγοριών προϊόντων υπό αξιολόγηση η οικονομική κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά που μπορούν να θεωρηθούν βιώσιμα, με αποτέλεσμα ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής να εξακολουθεί να είναι ευάλωτος στην απότομη αύξηση των εισαγωγών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής χάλυβα βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας όσον αφορά τις 23 κατηγορίες προϊόντων υπό αξιολόγηση.

VII.   ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

1.   Αύξηση εισαγωγών

(70)

Η Επιτροπή διαπίστωσε σε προκαταρκτικό στάδιο ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ, αφενός, των αυξημένων εισαγωγών του προϊόντος υπό αξιολόγηση και, αφετέρου, του κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας, βάσει των κατωτέρω.

(71)

Πρώτον, υπενθυμίζεται ότι τα προϊόντα που παράγει ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής είναι ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά με τα υπό εξέταση προϊόντα. Έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, τις ίδιες χρήσεις και πωλούνται μέσω παρεμφερών ή πανομοιότυπων διαύλων και βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους ως προς τις τιμές.

(72)

Όπως εξηγείται στα τμήματα IV και VI, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής πλήττεται από απώλεια μεριδίου αγοράς και σημαντική πίεση των τιμών, με αποτέλεσμα το επίπεδο κέρδους τους να είναι αρνητικό ή μη βιώσιμο. Στην περίπτωση ορισμένων προϊόντων, παρά την ανάκαμψη των παραγωγών τους, φαίνεται να είναι επικείμενη η πρόκληση σοβαρής ζημίας.

(73)

Την περίοδο 2013-2017 οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος αυξήθηκαν σημαντικά και απέσπασαν μερίδια αγοράς της Ένωσης με μοχλό τα χαμηλότερα από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής επίπεδα τιμών. Ειδικότερα, το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών, συνολικά, αυξήθηκε από 12,2 % σε 17,6 % και οι τιμές εισαγωγής παρέμειναν, σχεδόν συστηματικά, χαμηλότερες από τις ενωσιακές τιμές πώλησης για κάθε επιμέρους προϊόν.

(74)

Η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των αυξημένων εισαγωγών και της κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής ήταν ιδιαιτέρως σημαντική την περίοδο 2013-2016, όταν οι φθηνές εισαγωγές έφτασαν στο αποκορύφωμά τους (+ 62 %) και οι τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκαν κατά 15 %. Για την κατηγορία 13 η μείωση των τιμών έφτασε ακόμη και το 20 % ενώ για τις κατηγορίες 1 και 3 ήταν 19 % και 18 % αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, οι ενωσιακοί παραγωγοί των ομοειδών προϊόντων ήταν είτε ζημιογόνοι είτε βρίσκονταν κοντά στο νεκρό σημείο του κύκλου εργασιών. Το 2017 οι εισαγωγές παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και συνέχισαν να είναι υποτιμολογημένες, παρά τη γενική αύξηση των τιμών. Οι τιμές στην ΕΕ ανέκαμψαν, αλλά όχι επαρκώς για μια σειρά προϊόντων τα οποία εξακολούθησαν να πωλούνται είτε με ζημία είτε με μειωμένο κέρδος.

(75)

Αν και το κέρδος ανέκαμψε για κάποιες κατηγορίες προϊόντων, η κατάστασή τους εξακολουθεί να είναι επισφαλής. Ειδικότερα, με βάση τις εξελίξεις των προηγούμενων ετών, οι εν λόγω κατηγορίες προϊόντων είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητες στην πίεση των τιμών, και τυχόν περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών με χαμηλή τιμολόγηση θα έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην κατάστασή τους.

(76)

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται ότι τα περιοριστικά μέτρα που έλαβαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 232 του νόμου για την ανάπτυξη του εμπορίου (Trade Expansion Act) είναι πιθανόν, λόγω της έκτασης και του πεδίου εφαρμογής τους, να προκαλέσουν επικείμενη σοβαρή ζημία.

(77)

Η Επιτροπή, συνεπώς, συμπεραίνει προσωρινά ότι, όσον αφορά τις 23 κατηγορίες προϊόντων υπό αξιολόγηση, υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της αύξησης των εισαγωγών, της πίεσης στις τιμές της ενωσιακής αγοράς χάλυβα και του κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

2.   Άλλοι γνωστοί παράγοντες

(78)

Για να εξασφαλιστεί ότι η σοβαρή ζημία δεν οφείλεται σε παράγοντες άλλους από την αύξηση των εισαγωγών, η Επιτροπή διεξήγαγε προκαταρκτική ανάλυση προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι άλλοι αυτοί παράγοντες ενδεχομένως συνέβαλαν στην πρόκληση σοβαρής ζημίας στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

(79)

Η παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα διαπιστώθηκε ότι έπαιξε έναν ρόλο, από την άποψη ότι έδωσε ώθηση στις φθηνές εισαγωγές προς την Ένωση. Η κατανάλωση των υπό εξέταση προϊόντων σιδήρου και χάλυβα αυξήθηκε και επομένως δεν θα μπορούσε να αποδυναμώσει την αιτιώδη συνάφεια.

(80)

Η Επιτροπή εξέτασε επίσης κατά πόσο η σοβαρή ζημία μπορεί να αποδοθεί στις εισαγωγές των υπό εξέταση προϊόντων από μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας ΕΟΧ μεταξύ, αφενός, της Ένωσης και των κρατών μελών της και, αφετέρου, των μελών του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν), η Ένωση εγκαθίδρυσε στενή οικονομική ολοκλήρωση με τις αγορές των χωρών του ΕΟΧ, καθώς και με τους κλάδους παραγωγής των υπό εξέταση προϊόντων. Ο κλάδος παραγωγής στις αγορές αυτές είναι ώριμος και κορεσμένος, και εξαιτίας αυτού θεωρείται ότι η εξαίρεση από τα μέτρα διασφάλισης των προϊόντων που προέρχονται από τα μέλη του ΕΟΧ θα έχει ελάχιστες (αν όχι μηδαμινές) επιπτώσεις στα επίπεδα εισαγωγών των προϊόντων. Ειδικότερα, αν και οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες έχουν πράγματι συντελέσει, όσον αφορά κάποιες κατηγορίες προϊόντων, σε αύξηση των εισαγωγών (οι συνολικές εισαγωγές από αυτές τις χώρες σημείωσαν αύξηση κατά περίπου 9 %), το ποσοστό των εισαγωγών αυτών επί των συνολικών εισαγωγών είναι περιορισμένο (το μερίδιο του ΕΟΧ στις εισαγωγές είναι περίπου 1,5 %, που αντιστοιχεί συνολικά σε μερίδιο αγοράς 0,3 %). Επίσης, τα μέλη του ΕΟΧ είναι, κατά παράδοση, ήσσονος σημασίας προμηθευτές του υπό εξέταση προϊόντος στις ΗΠΑ, που σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκτροπής του εμπορίου διαπιστώθηκε σε προκαταρκτικό στάδιο ότι είναι επίσης περιορισμένος. Συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη των, κατά παράδοση, ήσσονος σημασίας προμηθειών προς τις ΗΠΑ, της ωριμότητας του κλάδου παραγωγής στις αγορές του ΕΟΧ και του περιορισμένου συναφούς κινδύνου εκτροπής του εμπορίου που απορρέει από τα παραπάνω, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι εισαγωγές των υπό εξέταση προϊόντων από μέλη του ΕΟΧ ενδέχεται να έχει πολύ οριακή, αν όχι μηδαμινή, συμβολή στον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημίας.

(81)

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε την ύπαρξη άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της αύξησης των εισαγωγών και της σοβαρής ζημίας στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Παρ' όλ' αυτά, διεξοδικότερη εξέταση όλων των παραγόντων που έχουν συμβάλει, ή ενδέχεται να συμβάλουν, στην πρόκληση ζημίας θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης έρευνας της Επιτροπής.

VIII.   ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(82)

Όπως προαναφέρθηκε, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής βρίσκεται στο σύνολό του σε κατάσταση κινδύνου πρόκλησης ζημίας και η σοβαρή ζημία είναι επικείμενη πέραν αμφιβολίας. Για κάποιες επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, υπάρχουν ήδη ενδείξεις προς την κατεύθυνση της σοβαρής ζημίας. Η περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών είναι πιθανόν να έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο σύνολο του κλάδου παραγωγής.

(83)

Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο συντρέχουν κρίσιμες περιστάσεις υπό τις οποίες κάθε καθυστέρηση θα προκαλούσε ζημία η οποία θα είναι δύσκολο να αποκατασταθεί. Ειδικότερα εξετάστηκε κατά πόσο οι εισαγωγές συνέχισαν να αυξάνονται κατά την πιο πρόσφατη περίοδο.

(84)

Με βάση τη σύγκριση των εισαγωγών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα το πρώτο τρίμηνο του 2018 και το πρώτο τρίμηνο του 2017, προκύπτει ότι όσον αφορά τις 18 από τις 23 κατηγορίες προϊόντων οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 26 %. Η αύξηση των εισαγωγών είναι πιο σημαντική από εκείνη που σημειώθηκε την περίοδο 2016-2017, η οποία ήταν περίπου 2 %.

(85)

Οι δασμοί ύψους 25 % στα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα σύμφωνα με το άρθρο 232 θεσπίστηκαν στις 23 Μαρτίου 2018. Στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν οι πλήρεις επιπτώσεις των μέτρων των ΗΠΑ από την άποψη της εκτροπής του εμπορίου. Η αύξηση των εισαγωγών προς την Ένωση το πρώτο τρίμηνο του 2018 θα μπορούσε ωστόσο να θεωρηθεί ως μια πρόγευση των επιπτώσεών τους και, επομένως, να αποτελεί μια σαφή ένδειξη της δυνητικής μελλοντικής εξέλιξης των εισαγωγών στην Ένωση μετά την επιβολή των μέτρων των ΗΠΑ.

(86)

Στις 30 Μαΐου 2018 οι ΗΠΑ αποφάσισαν ότι θα πρέπει να επιβληθούν μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 232 και κατά της Ένωσης, του Μεξικού και του Καναδά. Η Επιτροπή εκτιμά ότι αυτό είναι ένα επιπλέον κρίσιμο στοιχείο, δεδομένου ότι όχι μόνο θα περιόριζε τις εξαγωγές της Ένωσης αλλά θα αύξανε και τον κίνδυνο εκτροπής του εμπορίου από τις άλλες δύο σημαντικές χώρες παραγωγής χάλυβα.

(87)

Δεδομένης της επισφαλούς κατάστασης του κλάδου παραγωγής, και ενόψει της πιο πρόσφατης αύξησης των εισαγωγών, η επιπρόσθετη υπερπροσφορά προϊόντων σιδήρου και χάλυβα στην ενωσιακή αγορά, καθώς και η επακόλουθη πίεση στις τιμές, θα έχουν αναμφίβολα σοβαρές συνέπειες στην κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(88)

Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι λόγω του πραγματικού κινδύνου εκτροπής του εμπορίου και του περαιτέρω περιορισμού των εισαγωγών στις ΗΠΑ από σημαντικές χώρες παραγωγής χάλυβα, συντρέχουν κρίσιμες περιστάσεις υπό τις οποίες οποιαδήποτε καθυστέρηση στη θέσπιση προσωρινών μέτρων διασφάλισης θα προκαλούσε ζημία η οποία θα είναι δύσκολο να αποκατασταθεί. Η Επιτροπή, συνεπώς, συμπεραίνει ότι θα πρέπει να θεσπιστούν αμέσως προσωρινά μέτρα διασφάλισης.

IX.   ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(89)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 2015/478, εξετάστηκε αν, παρά το προσωρινό συμπέρασμα περί κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι από τους οποίους να συμπεραίνεται ότι η θέσπιση μέτρων στην προκειμένη περίπτωση δεν εξυπηρετεί το συμφέρον της Ένωσης. Η ανάλυση του συμφέροντος της Ένωσης βασίστηκε σε αξιολόγηση όλων των ποικίλων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ενωσιακής βιομηχανίας, των εισαγωγέων και των χρηστών.

(90)

Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής αποτελείται από περίπου 40 παραγωγούς, που είναι εγκατεστημένοι σε πολλά διαφορετικά κράτη μέλη της Ένωσης και την περίοδο 2013-2017 απασχολούσαν απευθείας 180 000 και πλέον άτομα σε σχέση με τα 25 υπό εξέταση προϊόντα. Όπως διαπιστώθηκε, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής διατρέχει κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημίας από την αύξηση των εισαγωγών. Υπενθυμίζεται ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν επωφελήθηκε από την αύξηση της κατανάλωσης και ότι η οικονομική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής παραμένει επισφαλής και ευάλωτη σε περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών. Η στρατηγική σημασία της βιομηχανίας χάλυβα έχει αναγνωριστεί προ πολλού (14). Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να διαθέτει υγιή και ανταγωνιστική βιομηχανία χάλυβα. Είναι σαφές ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα, τόσο οι τιμές όσο και το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής θα μειωθούν περαιτέρω με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής, την αύξηση της οικονομικής ζημίας και την απώλεια θέσεων απασχόλησης, τόσο στον κλάδο του χάλυβα όσο και στους συνδεόμενους βιομηχανικούς κλάδους. Η επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης θα αποκαταστήσει προσωρινά τη σοβαρή ζημία και θα διευκολύνει την προσαρμογή του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(91)

Οι χρήστες και οι εισαγωγείς, σε γενικές γραμμές, επιδιώκουν τη χαμηλότερη δυνατή τιμή για τον χάλυβα, και είναι σαφές ότι, χωρίς τη λήψη μέτρων, οι τιμές θα μειωθούν περαιτέρω. Ωστόσο, είναι επίσης προς το συμφέρον τους να υπάρχει ένας ανταγωνιστικός και βιώσιμος ενωσιακός κλάδος παραγωγής, που θα είναι σε θέση να καλύπτει τις ανάγκες τους.

(92)

Στο πλαίσιο αυτό, αρκετοί ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της έρευνας υποστήριξαν ότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης να επιβάλει προσωρινά μέτρα διασφάλισης. Υποστηρίζουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα μέτρα θα προκαλούσαν ελλείψεις σε επίπεδο προσφοράς και, ως εκ τούτου, θα ενίσχυαν τη διαπραγματευτική θέση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής ως προς την άσκηση πίεσης στις τιμές. Υποστήριξαν επίσης ότι οι πηγές προσφοράς έχουν ήδη περιοριστεί λόγω της επιβολής μέτρων αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων και ότι τα προϊόντα που δεν διατίθενται από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής ή δεν διατίθενται σε επαρκείς ποσότητες ή με τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να εξαιρεθούν από τα μέτρα διασφάλισης.

(93)

Προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ των διαφόρων έννομων συμφερόντων και δεδομένου ότι ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας σχετίζεται στην προκειμένη περίπτωση κυρίως με την ύπαρξη εκτροπής του εμπορίου, η Επιτροπή εκτιμά ότι η μορφή των μέτρων διασφάλισης θα πρέπει να διατηρεί τα ιστορικά επίπεδα εισαγωγών, και ότι μόνον οι εισαγωγές καθ' υπέρβαση αυτού του επιπέδου θα πρέπει να υπόκεινται σε αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, με ένα σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων βάσει του οποίου δεν εγείρεται κανένα εμπόδιο στα παραδοσιακά ρεύματα συναλλαγών διασφαλίζεται ότι τα μέτρα διασφάλισης συνάδουν με το συμφέρον της Ένωσης. Ένα μέτρο αυτής της μορφής θα προλάμβανε τις αρνητικές επιπτώσεις της εκτροπής του εμπορίου για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής και, παράλληλα, θα διατηρούσε τις ίδιες παραδοσιακές εμπορικές πηγές προσφοράς και τον πραγματικό ανταγωνισμό στην αγορά χάλυβα.

(94)

Υπό τις δεδομένες συνθήκες, η Επιτροπή εκτιμά ότι ο κίνδυνος το μέτρο που θα θεσπιστεί να προκαλέσει ελλείψεις σε επίπεδο προσφοράς ή αύξηση των τιμών δεν είναι σημαντικός. Ομοίως, ο ισχυρισμός ότι ορισμένες κατηγορίες προϊόντων πρέπει να εξαιρεθούν από τα μέτρα διασφάλισης επειδή δεν διατίθενται από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής ή δεν διατίθενται σε επαρκείς ποσότητες ή με τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να απορριφθεί καθώς τα παραδοσιακά ρεύματα συναλλαγών θα είναι κατοχυρωμένα.

(95)

Ως εκ τούτου, συνολικά, η Επιτροπή συμπεραίνει προσωρινά ότι το συμφέρον της Ένωσης προϋποθέτει την έγκριση προσωρινών μέτρων διασφάλισης που θα λαμβάνουν τη συγκεκριμένη μορφή της αύξησης των δασμών, η οποία θα εφαρμοστεί πέραν των παραδοσιακών ρευμάτων συναλλαγών σε βάση κατηγορίας προϊόντων.

X.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

1.   Έγκριση προσωρινών μέτρων

(96)

Διαπιστώθηκε σε προκαταρκτικό στάδιο ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής χάλυβα βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας όσον αφορά τις 23 κατηγορίες προϊόντων υπό αξιολόγηση και ότι η κατάσταση αυτή είναι πιθανόν να εξελιχθεί σε πραγματική σοβαρή ζημία στο άμεσο μέλλον. Δεδομένων των κρίσιμων περιστάσεων, κρίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν προσωρινά μέτρα διασφάλισης προκειμένου να αποτραπεί ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής χάλυβα η οποία θα είναι δύσκολο να αποκατασταθεί πριν από την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας.

2.   Μορφή και ύψος των μέτρων

(97)

Προκειμένου να επιλέξει την ενδεδειγμένη μορφή του μέτρου, η Επιτροπή εξέτασε τα παρακάτω τρία στοιχεία. Πρώτον, είναι πιθανόν να επισυμβεί σοβαρή ζημία στο σύνολο του ενωσιακού κλάδου παραγωγής χάλυβα λόγω της εκτροπής εξαγωγών χάλυβα προς τις ΗΠΑ προς την ΕΕ ως συνέπεια των μέτρων του άρθρου 232. Δεύτερον, εκτιμάται ότι ο ανοιχτός χαρακτήρας της αγοράς της Ένωσης θα πρέπει να διαφυλαχθεί και η παραδοσιακή ροή εισαγωγών θα πρέπει να διατηρηθεί. Πράγματι, αυτό που κατ' ουσία θεωρείται ως η κύρια απειλή για την κατάσταση του κλάδου παραγωγής χάλυβα είναι οι πλεονάζουσες εισαγωγές καθ' υπέρβαση των εν λόγω παραδοσιακών ρευμάτων συναλλαγών. Τέλος, σε συμμόρφωση με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/478 και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης, ιδίως δε το άρθρο 6 της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης του ΠΟΕ, τα προσωρινά μέτρα διασφάλισης θα πρέπει να λάβουν τη μορφή δασμολογικών μέτρων.

(98)

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή εκτιμά ότι, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 93, τα προσωρινά μέτρα διασφάλισης θα πρέπει να λάβουν τη μορφή συστήματος δασμολογικών ποσοστώσεων καθ' υπέρβαση των οποίων θα καταβάλλεται πρόσθετος δασμός. Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ενωσιακή αγορά όλων των παραδοσιακών προμηθευτών, οι δασμολογικές αυτές ποσοστώσεις θα πρέπει να βασίζονται στον μέσο όρο του ετήσιου επιπέδου των εισαγωγών που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2015, 2016 και 2017. Καθώς οι δασμολογικές ποσοστώσεις θα είναι σε ισχύ για 200 ημερολογιακές ημέρες, οι ποσοστώσεις θα πρέπει να οριστούν σε αντίστοιχο κατ' αναλογία επίπεδο επί του ετήσιου μεγέθους.

(99)

Ο συμπληρωματικός δασμολογικός συντελεστής καθ' υπέρβαση της ποσόστωσης θα πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο που θα συνάδει με τον στόχο της αποτροπής σοβαρής ζημίας στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Λαμβανομένων υπόψη των συμπερασμάτων που άπτονται του κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας και του γεγονότος ότι δεν έχει επισυμβεί ακόμη σοβαρή ζημία σε συνολικό επίπεδο, η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν φαίνεται να είναι σκόπιμος ο υπολογισμός του περιθωρίου ζημίας βάσει της κατασκευασμένης μέσης μη ζημιογόνου τιμής ανά τόνο προϊόντων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά την πιο πρόσφατη περίοδο.

(100)

Αντίθετα, υπό τις παρούσες συνθήκες, η Επιτροπή εκτιμά ότι είναι πιο σκόπιμο να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση για την εκτίμηση του επιπέδου του δασμού που απαιτείται για να αποτραπούν εισαγωγές καθ' υπέρβαση των παραδοσιακών ρευμάτων συναλλαγών που θα προκαλούσαν σοβαρή ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής μετά την κάλυψη του επιπέδου των ποσοστώσεων.

(101)

Στο πλαίσιο αυτό, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής πρότεινε δύο συμπληρωματικές μεθόδους για τον υπολογισμό ενός επαρκώς αποτρεπτικού δασμού, οι οποίες, όπως εκτιμά η Επιτροπή, είναι επαρκείς για τον συγκεκριμένο σκοπό: η πρώτη είναι ένα μοντέλο μερικής ισορροπίας της ενωσιακής αγοράς για τον σίδηρο και τον χάλυβα, ενώ με τη δεύτερη υπολογίζονται τα περιθώρια συνεισφοράς για τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα.

(102)

Το μοντέλο μερικής ισορροπίας είναι ένα σύνολο εξισώσεων προσφοράς και ζήτησης που εστιάζεται σε ένα τμήμα της οικονομίας ενώ για την υπόλοιπη οικονομία εφαρμόζεται η παραδοχή ότι τα λοιπά στοιχεία παραμένουν αμετάβλητα. Το μοντέλο αυτό βασίζεται επίσης στην παραδοχή ότι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις του σεναρίου που αναλύεται δεν είναι αρκετά σημαντικές για να επηρεάσουν μακροοικονομικά μεγέθη όπως το γενικό επίπεδο των μισθών σε μια οικονομία.

(103)

Το μοντέλο που προτείνει ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής βασίζεται σε έναν δημόσια διαθέσιμο κώδικα, ο προγραμματισμός και η επίλυση του οποίου γίνεται με λογισμικό λογιστικού φύλλου. Γενικότερα, τα μοντέλα μερικής ισορροπίας αποτελούν σύνηθες εργαλείο που χρησιμοποιούν οι αρμόδιες για την έρευνα αρχές, όπως η Επιτροπή, για την ανάλυση εμπορικών πολιτικών.

(104)

Το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως και τα περισσότερα άλλα, εφαρμόζει τη λεγόμενη «παραδοχή Armington», σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα διαφορετικής καταγωγής υποκαθιστούν ατελώς το ένα το άλλο. Το μοντέλο αναλύει την ενωσιακή αγορά χρησιμοποιώντας αποκλειστικά από μια συνάρτηση ζήτησης για την εγχώρια ενωσιακή προσφορά, την προσφορά εισαγωγών από χώρες που υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης και την προσφορά εισαγωγών από χώρες που εξαιρούνται από τα μέτρα διασφάλισης. Τέλος, χρησιμοποιεί μια συνάρτηση ενωσιακής ζήτησης που ανταποκρίνεται στο συνολικό επίπεδο τιμών για τον προσδιορισμό της ζήτησης για χάλυβα σε συγκεντρωτικό επίπεδο και το κατανέμει στις τρεις αναφερθείσες πηγές προσφοράς με βάση σχετικές τιμές. Η τελευταία αυτή διαδικασία διέπεται από τις λεγόμενες «ελαστικότητες Armington», ήτοι οικονομικές παραμέτρους που αντιπροσωπεύουν την ελαστικότητα της υποκατάστασης μεταξύ προϊόντων από διαφορετικές χώρες καταγωγής, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο προϊόντος και την αγορά.

(105)

Τα στοιχεία για το μοντέλο προέρχονται από τη EUROFER και τη Eurostat. Οι ελαστικότητες Armington, όπως και οι ελαστικότητες της προσφοράς και της ζήτησης προέρχονται από έγκριτες πηγές όπως η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών και το δίκτυο Global Trade Analysis Project («GTAP»). Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, η ελαστικότητα Armington ορίζεται σε 3,75, η ελαστικότητα ζήτησης σε -0,5 και οι τρεις ελαστικότητες προσφοράς ορίζονται σε 4.

(106)

Δεδομένου ότι πρόκειται για μοντέλο μίας χώρας πρέπει να γίνουν ορισμένες άμεσες και έμμεσες παραδοχές, κυρίως όσον αφορά την αγορά χάλυβα των ΗΠΑ και τις επιπτώσεις των μέτρων που επιβλήθηκαν με την επίκληση του άρθρου 232.

(107)

Πρώτον γίνεται η παραδοχή ότι τα μέτρα αυτά θα επιτύχουν να αποκλείσουν από την αγορά των ΗΠΑ τις σημερινές εξαγωγές από χώρες που υπόκεινται στα μέτρα του άρθρου 232. Στο επόμενο βήμα, η αναλογία αυτών των αποκλεισθέντων εξαγωγών που θα εκτραπεί προς την αγορά της ΕΕ για κάθε χώρα παραγωγής που σήμερα πραγματοποιεί εξαγωγές στις ΗΠΑ υπολογίζεται με βάση μια μεθοδολογία στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται και σταθμίζονται τέσσερα διαφορετικά κριτήρια: απόσταση από την Ένωση, διαθεσιμότητα στην εκάστοτε ευρύτερη περιοχή χωρών που είναι σε θέση να απορροφήσουν τις εξαγωγές που εκτρέπονται, ύπαρξη στην εκάστοτε ευρύτερη περιοχή χωρών με σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, και ύπαρξη στη χώρα εφαρμοζόμενων μέτρων εμπορικής άμυνας. Σύμφωνα με τον υπολογισμό αυτό, το 72 % των σημερινών εισαγωγών των ΗΠΑ σε χάλυβα θα εκτραπεί στην αγορά των ΗΠΑ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 55 % των συνολικών ενωσιακών εισαγωγών χάλυβα το 2017. Γίνεται επίσης η παραδοχή ότι οι εν λόγω πρόσθετες εισαγωγές θα εκτοπίσουν ισόποση παραγωγή της Ένωσης.

(108)

Το μοντέλο διαμορφώνεται με τις προαναφερθείσες παραμέτρους και τα δεδομένα της αγοράς έχουν διορθωθεί με βάση τις παραδοχές των δύο προηγούμενων αιτιολογικών σκέψεων. Το μοντέλο εν συνεχεία επιλύεται με πειράματα στα οποία χρησιμοποιούνται διάφορα μεγέθη για έναν ενωσιακό δασμό διασφάλισης εκτός ποσόστωσης. Τα αποτελέσματα του μοντέλου προβλέπουν ότι ένας δασμός ύψους 25 % θα επέτρεπε επίπεδα εισαγωγών που είναι περίπου 19 % υψηλότερα σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 2015-2017. Ένας δασμός ύψους 32 % θα επέτρεπε, και πάλι, 10 % περισσότερες εισαγωγές σε σχέση με την περίοδο αναφοράς. Αντίθετα, ένας δασμός ύψους 41 % θα συμπίεζε τις εισαγωγές στα επίπεδα της περιόδου 2015-2017.

(109)

Τα αποτελέσματα του μακροοικονομικού μοντέλου εμπορικών συναλλαγών συμπληρώνονται από μια σειρά μικροοικονομικών προσομοιώσεων τυπικών περιθωρίων συνεισφοράς για 12 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων υπό αξιολόγηση. Η παραδοχή στην οποία βασίζεται η ανάλυση είναι ότι σε περίπτωση πτώσης των τιμών οι παραγωγοί θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν το 100 % της παραγωγικής ικανότητάς τους και να εξάγουν στην Ένωση για όσο διάστημα το μεταβλητό κόστος τους καλύπτεται. Το περιθώριο μεταξύ της τιμής πώλησης και του μεταβλητού κόστους ονομάζεται «περιθώριο συνεισφοράς». Με άλλα λόγια, ένας παραγωγός θα συνεχίσει να παράγει για όσο διάστημα το περιθώριο συνεισφοράς παραμένει μη αρνητικό. Η ανάλυση προσδιορίζει για καθεμία από τις δώδεκα κατηγορίες προϊόντων υπό αξιολόγηση την τιμή εκφορτωθέντος εμπορεύματος στην Ένωση στην οποία θα εξαντλείτο πλήρως το περιθώριο συνεισφοράς για τους εξαγωγείς προς την ΕΕ. Το περιθώριο μεταξύ της τιμής αυτής και της μη ζημιογόνου εγχώριας τιμής στην αγορά της Ένωσης θα είναι επομένως ο δασμός εκτός ποσόστωσης που είναι αναγκαίος για να διασφαλιστεί ένα επίπεδο μη ζημιογόνου τιμής στην αγορά της Ένωσης.

(110)

Η ανάλυση χρησιμοποιεί ένα καλάθι τιμών πρώτων υλών βάσει των δημοσιευμένων δεικτών του Metal Bulleting, το μεταβλητό κόστος κινεζικών εταιρειών από τη βάση δεδομένων CRU και υποθετικό κόστος μεταφοράς μεταξύ Κίνας και ΕΕ ύψους 60 δολαρίων/τόνο, το οποίο δηλώνεται ότι αποτελεί συντηρητική εκτίμηση. Η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα περιθώρια συνεισφοράς και, επομένως, οι αποτρεπτικοί δασμοί εκτός ποσόστωσης που απαιτούνται είναι της τάξης του 19-45 %, με διάμεση τιμή το 34 %, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την τάξη μεγέθους του δασμού εκτός ποσόστωσης που προσδιορίστηκε βάσει του μοντέλου μερικής ισορροπίας.

(111)

Στη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει σε προκαταρκτικό στάδιο ότι ένας προσωρινός δασμός εκτός ποσόστωσης ύψους 25 % θα ήταν επαρκής προκειμένου να αποτραπεί η πρόκληση σοβαρής ζημίας. Αυτός ο δασμός, που είναι χαμηλότερος σε σχέση με το 32 % που προέκυψε από το μοντέλο προκειμένου να διασφαλιστεί το παραδοσιακό εμπόριο συν 10 % αύξηση της ροής εισαγωγών, αντιπροσωπεύει μια συνετή προσέγγιση, λαμβανομένου υπόψη του συμφέροντος της Ένωσης και εν αναμονή των παρατηρήσεων των ενδιαφερομένων μετά την έγκριση των προσωρινών μέτρων και μιας διεξοδικότερης μελέτης της εξέλιξης των εισαγωγών πριν από την επιβολή οριστικών μέτρων.

3.   Διαχείριση των ποσοστώσεων

(112)

Ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρησιμοποίηση των δασμολογικών ποσοστώσεων είναι να κατανεμηθούν σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά των ημερομηνιών αποδοχής των τελωνειακών διασαφήσεων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 (15). Η ισότιμη και συνεχής πρόσβαση στις ποσοστώσεις πρέπει να εξασφαλιστεί για όλους τους ενωσιακούς εισαγωγείς. Αυτή η μέθοδος διαχείρισης απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

(113)

Η επιλεξιμότητα των προϊόντων που εισάγονται από αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να εξαιρούνται από τις δασμολογικές ποσοστώσεις, εξαρτάται από την καταγωγή των προϊόντων. Τα κριτήρια προσδιορισμού της καταγωγής που ισχύουν τη στιγμή αυτή στην Ένωση πρέπει κατά συνέπεια να εφαρμόζονται.

(114)

Για τον σκοπό των προσωρινών μέτρων, προκειμένου να επιτραπεί η συνέχεια των παραδοσιακών ρευμάτων συναλλαγών, θα καθοριστεί συγκεκριμένη ποσόστωση για καθεμία από τις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες ο παρών κανονισμός επιβάλλει προσωρινά μέτρα, ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής τους. Στο πλαίσιο της υπόλοιπης έρευνας θα διαπιστωθεί αν η κατανομή της ποσόστωσης ανά χώρα εξαγωγής είναι επιθυμητή προκειμένου να διασφαλιστούν τα παραδοσιακά ρεύματα συναλλαγών από τις χώρες αυτές, λαμβανομένων δε υπόψη των επιπτώσεων των προσωρινών μέτρων. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στην κατανομή και τη χρήση της ποσόστωσης ανά χώρα τα μέτρα αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ.

4.   Εφαρμοστέα μέτρα αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων

(115)

Τα μέτρα διασφάλισης εφαρμόζονται από τη στιγμή που θα καλυφθεί η καθορισθείσα αδασμολόγητη ποσόστωση.

(116)

Αρκετοί ενδιαφερόμενοι υποστήριξαν ότι ο συνδυασμός των μέτρων αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών που έχουν ήδη επιβληθεί σε πολλές κατηγορίες προϊόντων με μέτρα διασφάλισης επί των ίδιων εισαγωγών θα επέβαλε αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις σε ορισμένους παραγωγούς-εξαγωγείς που επιδιώκουν να εξάγουν στην Ένωση, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι τους απαγορεύεται η πρόσβαση στην αγορά της Ένωσης.

(117)

Πράγματι, όσον αφορά 12 κατηγορίες προϊόντων χάλυβα που καλύπτονται από τα ισχύοντα προσωρινά μέτρα διασφάλισης, κάποιες χώρες καταγωγής υπόκεινται σήμερα σε δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς. Είναι επομένως αναγκαίο να εξεταστεί κατά πόσο η σώρευση των μέτρων αυτών με τα μέτρα διασφάλισης δεν θα επέφερε σοβαρότερες επιπτώσεις από τις επιθυμητές (16). Προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο επιβολής «διπλών μέτρων διόρθωσης», όποτε γίνεται υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης, το επίπεδο των υφιστάμενων δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών θα πρέπει να αναστέλλεται ή να μειώνεται ώστε να διασφαλίζεται ότι οι συνδυαστικές επιπτώσεις των μέτρων αυτών δεν θα υπερβαίνουν το μέγιστο επίπεδο των μέτρων διασφάλισης ή των δασμών αντιντάμπινγκ/αντισταθμιστικών δασμών που εφαρμόζονται.

5.   Διάρκεια

(118)

Τα προσωρινά μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται για 200 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

XI.   ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

(119)

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού 2015/478 και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης, τα προσωρινά μέτρα δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε προϊόν καταγωγής αναπτυσσόμενης χώρας, εφόσον το τμήμα των ενωσιακών εισαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος που αντιστοιχεί στην εν λόγω χώρα δεν υπερβαίνει το 3 %, υπό την προϋπόθεση ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη του ΠΟΕ των οποίων το μερίδιο στις ενωσιακές εισαγωγές είναι κατώτερο του 3 %, δεν συγκεντρώνουν συνολικά περισσότερο από το 9 % των συνολικών εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση.

(120)

Από την προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής προκύπτει ότι οι υπό εξέταση κατηγορίες προϊόντων καταγωγής συγκεκριμένων αναπτυσσόμενων χωρών πληρούν τους όρους υπαγωγής τους στην προαναφερθείσα παρέκκλιση. Στο παράρτημα IV (Κατάλογος προϊόντων καταγωγής από αναπτυσσόμενες χώρες για τις οποίες ισχύουν τα προσωρινά μέτρα) καθορίζονται οι αναπτυσσόμενες χώρες για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Αναφέρονται επίσης για καθεμία από τις 23 υπό εξέταση κατηγορίες προϊόντων, οι αναπτυσσόμενες χώρες για τις οποίες εφαρμόζονται τα προσωρινά μέτρα. Η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο στο παρόν στάδιο να υπολογιστεί ο όγκος εισαγωγών από αναπτυσσόμενες χώρες στη βάση κάθε κατηγορίας προϊόντων, καθώς η δασμολογική ποσόστωση καθορίζεται επίσης με αναφορά στα παραδοσιακά ρεύματα συναλλαγών από κάθε κατηγορία χωριστά. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη μελλοντικών αποφάσεων σχετικά με το κατά πόσο μια χώρα μπορεί να θεωρηθεί αναπτυσσόμενη χώρα.

(121)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 80 ανωτέρω, λόγω της στενής ολοκλήρωσης των αγορών με τα μέλη του ΕΟΧ, τα συνολικά μεγέθη των εισαγωγών από τις χώρες αυτές και τον χαμηλό κίνδυνο εκτροπής του εμπορίου, η Επιτροπή κρίνει ότι τα προϊόντα υπό αξιολόγηση καταγωγής Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν θα πρέπει να εξαιρεθούν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ανοίγουν δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στην Ένωση καθεμίας εκ των 23 κατηγοριών προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα I για περίοδο 200 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι δασμολογικές ποσοστώσεις αναφέρονται στο παράρτημα V (οριζόμενες σε σχέση με τον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ).

3.   Σε περίπτωση εξάντλησης της σχετικής δασμολογικής ποσόστωσης ή σε περίπτωση που οι εισαγωγές των κατηγοριών προϊόντων δεν υπάγονται στη σχετική δασμολογική ποσόστωση, επιβάλλεται συμπληρωματικός δασμός ύψους 25 %. Ο εν λόγω συμπληρωματικός δασμός εφαρμόζεται επί της δασμολογητέας αξίας του εισαγόμενου προϊόντος.

Άρθρο 2

1.   Η καταγωγή οποιουδήποτε προϊόντος στο οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην Ένωση σχετικά με τη μη προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων.

2.   Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 3

Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων γίνεται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων που προβλέπεται στα άρθρα 49 έως 54 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής.

Άρθρο 4

Οι εισαγωγές των κατηγοριών προϊόντων που αναφέρονται στον άρθρο 1, οι οποίες βρίσκονται ήδη καθ' οδόν προς την Ένωση κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, και των οποίων ο προορισμός δεν μπορεί να αλλάξει, δεν καταλογίζονται στις δασμολογικές ποσοστώσεις ούτε υπόκεινται στον συμπληρωματικό δασμό που καθορίζεται στο άρθρο 1, και μπορούν να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 6

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι εισαγωγές των 23 κατηγοριών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα I καταγωγής μίας εκ των αναπτυσσόμενων χωρών, δεν υπόκεινται, όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV, στις δασμολογικές ποσοστώσεις, ούτε υπόκεινται στους συμπληρωματικούς δασμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1.

2.   Για καθεμία από τις 23 κατηγορίες προϊόντων, στο παράρτημα IV καθορίζονται οι αναπτυσσόμενες χώρες καταγωγής οι οποίες υπόκεινται στα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 7

Τα προϊόντα καταγωγής Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν δεν υπόκεινται στα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 83 της 27.3.2015, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 33.

(3)  ΕΕ C 111 της 26.3.2018, σ. 29.

(4)  ΕΕ C 225 της 28.6.2018, σ. 54.

(5)  Τον Απρίλιο του 2018 εγκρίθηκαν μέτρα εκ των προτέρων επιτήρησης μέσω του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/670 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών (ΕΕ L 115 της 29.4.2016, σ. 37).

(6)  ΕΕ C 225 της 28.6.2018, σ. 54.

(7)  Υπόθεση COMP/ECSC.1351, Usinor/Arbed/Aceralia, και υπόθεση COMP/M.4137, Mittal/Arcelor.

(8)  Ειδικότερα, βλέπε τμήμα IV και τμήμα VI ενότητες 1 και 2.

(9)  Πρβλ. εκθέσεις της 83ης και 84ης συνεδρίασης της Επιτροπής Χάλυβα του ΟΟΣΑ, που διατίθενται στη διεύθυνση http://www.oecd.org/sti/ind/steel.htm.

(10)  Ομοίως, 83η έκθεση.

(11)  Δελτίο Τύπου, υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Wilbur Ross, υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, https://www.commerce.gov/news/press-releases/2018/02/secretary-ross-releases-steel-and-aluminum-232-reports-coordination.

(12)  Έκθεση του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 232, https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf.

(13)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Χαλυβουργία: Εξασφάλιση βιώσιμης απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρώπη, COM (2016) 155 final, 16.3.2016.

(14)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, της 16ης Μαρτίου 2016, «Χαλυβουργία: Εξασφάλιση βιώσιμης απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρώπη», COM(2016) 155 final.

(15)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

(16)  Κανονισμός (EE) 2015/477 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (ΕΕ L 83 της 27.3.2015, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Οικεία προϊόντα

Αριθμός προϊόντος

Κατηγορία προϊόντος

Κωδικοί ΣΟ

1

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7225 99 00 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3

Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES — φύλλα με την ονομασία «μαγνητικά», σε κόκκους καθορισμένης μορφής)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5

Φύλλα με οργανική επικάλυψη

7210 70 80 , 7212 40 80

6

Προϊόντα λευκοσιδήρου

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

8

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

12

Μη κραματοποιημένοι και άλλοι κραματοποιημένοι ράβδοι εμπορίου και ελαφρείς μορφοχάλυβες

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13

Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος

7214 20 00 , 7214 99 10

14

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφρείς μορφοχάλυβες

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15

Χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

7221 00 10 , 7221 00 90

16

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18

Πάσσαλοι πλατυσμένοι

7301 10 00

20

Σωλήνες αερίου

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21

Σωλήνες κοίλης διατομής

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

23

Φέροντες σωλήνες και αγωγοί

7304 51 12 , 7304 51 18 , 7304 59 32 , 7304 59 38

25

Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26

Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

28

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

II.1 — Αύξηση των εισαγωγών για τις 23 κατηγορίες προϊόντων (σε τόνους)

Αριθμός προϊόντος

Κατηγορία προϊόντος

2013

2014

2015

2016

2017

αύξηση 2017 σε σχέση με το 2013

1

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

4 814 207

5 212 268

7 807 441

8 574 007

6 991 376

45 %

2

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

1 832 159

1 903 092

2 759 877

1 998 437

2 462 471

34 %

3

Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES — φύλλα με την ονομασία «μαγνητικά», σε κόκκους καθορισμένης μορφής)

266 559

285 132

280 256

318 496

379 649

42 %

4

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

1 854 963

2 202 856

2 687 715

3 911 752

4 980 452

168 %

5

Φύλλα με οργανική επικάλυψη

681 698

725 296

622 553

730 625

915 248

34 %

6

Προϊόντα λευκοσιδήρου

552 384

662 861

638 316

756 016

617 567

12 %

7

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

1 419 767

1 959 605

2 554 930

2 814 802

2 530 630

78 %

8

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

175 836

233 028

269 697

351 075

436 173

148 %

9

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

697 457

1 017 613

787 521

843 352

976 108

40 %

12

Μη κραματοποιημένοι και άλλοι κραματοποιημένοι ράβδοι εμπορίου και ελαφρείς μορφοχάλυβες

911 115

1 219 800

1 200 627

1 400 824

1 385 829

52 %

13

Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος

527 008

972 602

1 430 014

1 292 971

1 191 445

126 %

14

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφρείς μορφοχάλυβες

113 071

147 453

142 416

147 811

159 577

41 %

15

Χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

52 082

71 229

57 627

58 670

62 978

21 %

16

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

1 125 730

1 289 953

1 697 912

2 000 967

2 094 274

86 %

17

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

223 669

277 507

268 014

388 041

262 745

17 %

18

Πάσσαλοι πλατυσμένοι

15 870

16 503

14 051

36 970

85 054

436 %

20

Σωλήνες αερίου

266 467

340 051

298 103

336 050

380 257

43 %

21

Σωλήνες κοίλης διατομής

461 263

552 874

574 490

725 545

820 667

78 %

22

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

32 581

38 782

39 719

42 510

42 701

31 %

23

Φέροντες σωλήνες και αγωγοί

7 489

9 426

11 944

9 773

8 663

16 %

25

Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

286 939

411 273

209 524

159 219

1 044 534

264 %

26

Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

474 949

491 934

510 548

540 386

571 167

20 %

28

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

573 988

722 719

692 714

736 500

722 633

26 %

II.2 — Αύξηση των εισαγωγών για τις 23 κατηγορίες προϊόντων (σε τόνους)

Αριθμός προϊόντος

Κατηγορία προϊόντος

Πρώτο τρίμηνο 2017

Πρώτο τρίμηνο 2018

αύξηση πρώτου τριμήνου 2017 σε σύγκριση με πρώτο τρίμηνο 2018

1

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

1 810 764

2 079 408

15 %

2

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

679 628

630 459

– 7 %

3

Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES — φύλλα με την ονομασία «μαγνητικά», σε κόκκους καθορισμένης μορφής)

80 836

114 451

42 %

4

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

1 482 049

1 190 741

– 20 %

5

Φύλλα με οργανική επικάλυψη

212 209

201 838

– 5 %

6

Προϊόντα λευκοσιδήρου

146 457

168 583

15 %

7

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

676 207

640 176

– 5 %

8

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

122 092

107 577

– 12 %

9

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

229 981

280 549

22 %

12

Μη κραματοποιημένοι και άλλοι κραματοποιημένοι ράβδοι εμπορίου και ελαφρείς μορφοχάλυβες

319 420

466 154

46 %

13

Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος

210 505

551 316

162 %

14

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφρείς μορφοχάλυβες

40 602

49 988

23 %

15

Χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

14 956

19 642

31 %

16

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

560 863

641 668

14 %

17

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

73 733

139 670

89 %

18

Πάσσαλοι πλατυσμένοι

19 947

20 326

2 %

20

Σωλήνες αερίου

94 430

120 512

28 %

21

Σωλήνες κοίλης διατομής

223 618

256 998

15 %

22

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

12 411

12 399

0 %

23

Φέροντες σωλήνες και αγωγοί

1 316

1 498

14 %

25

Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

48 791

51 285

5 %

26

Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

145 059

153 106

6 %

28

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

176 299

202 450

15 %

II.3 — Αύξηση των εισαγωγών για τις 5 κατηγορίες προϊόντων (σε τόνους)

Αριθμός προϊόντος

Κατηγορία προϊόντος

2013

2014

2015

2016

2017

αύξηση 2017 σε σχέση με το 2013

10

Ανοξείδωτη λαμαρίνα quarto θερμής έλασης

34 319

40 218

37 542

31 407

32 917

– 4 %

11

Φύλλο με την ονομασία «μαγνητικό», σε κόκκους καθορισμένης μορφής

147 565

160 580

150 047

156 477

121 947

– 17 %

19

Σιδηροδρομικό υλικό

1 376

1 096

1 240

1 521

1 342

– 2 %

24

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

456 167

528 245

475 132

464 876

402 600

– 12 %

27

Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

456 791

521 976

484 927

459 327

458 310

0 %


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — Οικονομικοί δείκτες για τις 23 κατηγορίες προϊόντων

Προϊόν 1 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

30 225 632

31 095 524

33 121 273

34 158 703

32 768 375

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

4 814 207

5 212 268

7 807 441

8 574 007

6 991 376

Μερίδιο αγοράς (%)

15,9 %

16,8 %

23,6 %

25,1 %

21,3 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

463

442

396

351

492

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

75 %

75 %

76 %

75 %

76 %

Παραγωγή (σε τόνους)

76 871 621

77 990 908

77 331 686

77 563 694

79 568 514

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

25 411 425

25 883 256

25 313 832

25 584 696

25 776 999

Μερίδιο αγοράς (%)

84,1 %

83,2 %

76,4 %

74,9 %

78,7 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

519

493

455

422

556

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

– 1,9 %

0,0 %

– 3,1 %

– 1,0 %

7,8 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

37 467

35 573

35 038

33 557

34 815

Απόθεμα

2 572 574

2 580 258

2 585 958

2 617 556

2 749 280

Χρηματορροή

448 135 738

1 065 492 450

763 891 666

603 485 811

1 369 472 142

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

– 3,8 %

1,0 %

– 6,6 %

– 1,0 %

7,7 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

11,5 %

Προϊόν 2 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

9 772 904

9 728 449

10 353 391

9 849 904

10 085 487

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

1 832 159

1 903 092

2 759 877

1 998 437

2 462 471

Μερίδιο αγοράς (%)

18,7 %

19,6 %

26,7 %

20,3 %

24,4 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

566

546

485

474

606

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

71 %

75 %

75 %

75 %

77 %

Παραγωγή (σε τόνους)

40 855 196

41 632 189

41 639 946

41 738 974

42 811 283

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

7 920 370

7 805 648

7 570 764

7 829 002

7 602 288

Μερίδιο αγοράς (%)

81,0 %

80,2 %

73,1 %

79,5 %

75,4 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

588

558

522

495

633

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

– 4,4 %

– 2,8 %

– 3,0 %

0,6 %

9,8 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

12 690

11 973

11 550

11 230

11 264

Απόθεμα

1 078 838

1 052 246

1 064 061

1 054 347

1 093 798

Χρηματορροή

200 559 843

413 849 620

324 264 435

454 766 919

375 807 983

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

– 8,0 %

– 2,4 %

– 12,8 %

– 3,1 %

4,0 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

4,3 %

Προϊόν 3 Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES — φύλλα με την ονομασία «μαγνητικά», σε κόκκους καθορισμένης μορφής)

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

1 267 827

1 287 448

1 223 892

1 255 417

1 350 354

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

266 559

285 132

280 256

318 496

379 649

Μερίδιο αγοράς (%)

21,0 %

22,1 %

22,9 %

25,4 %

28,1 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

648

617

578

502

642

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

87 %

80 %

80 %

82 %

81 %

Παραγωγή (σε τόνους)

1 080 894

1 110 013

1 052 273

1 032 560

1 114 309

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

1 001 268

1 002 316

943 636

936 553

969 977

Μερίδιο αγοράς (%)

79,0 %

77,9 %

77,1 %

74,6 %

71,8 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

705

657

606

576

699

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

– 8,9 %

– 8,1 %

– 13,0 %

– 14,3 %

– 3,2 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

1 522

1 707

2 087

2 069

2 065

Απόθεμα

45 680

136 605

142 998

125 466

148 259

Χρηματορροή

110 221 498

213 556 132

127 226 053

131 151 436

– 89 295 095

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

– 18,3 %

– 11,7 %

– 38,3 %

– 17,9 %

– 3,4 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

8,1 %

Προϊόν 4 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

23 229 673

24 289 751

25 840 225

27 439 848

28 231 862

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

1 854 963

2 202 856

2 687 715

3 911 752

4 980 452

Μερίδιο αγοράς (%)

8,0 %

9,1 %

10,4 %

14,3 %

17,6 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

679

657

615

530

662

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

78 %

82 %

84 %

86 %

84 %

Παραγωγή (σε τόνους)

27 930 059

29 517 243

29 875 495

29 905 847

30 450 568

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

21 344 052

22 056 052

23 118 423

23 490 212

23 218 040

Μερίδιο αγοράς (%)

91,9 %

90,8 %

89,5 %

85,6 %

82,2 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

682

654

614

586

711

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

1,9 %

5,4 %

5,5 %

7,9 %

11,7 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

28 915

28 243

28 749

29 863

29 648

Απόθεμα

1 970 500

2 433 422

2 498 143

2 329 341

2 597 133

Χρηματορροή

807 884 294

1 353 026 892

1 343 062 742

1 720 354 890

2 020 588 339

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

– 6,8 %

– 0,9 %

– 10,4 %

– 1,7 %

6,0 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

7,0 %

Προϊόν 5 Φύλλα με οργανική επικάλυψη

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

4 533 256

4 823 144

4 809 384

5 121 927

5 221 575

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

681 698

725 296

622 553

730 625

915 248

Μερίδιο αγοράς (%)

15,0 %

15,0 %

12,9 %

14,3 %

17,5 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

854

813

813

709

853

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

70 %

76 %

74 %

76 %

75 %

Παραγωγή (σε τόνους)

4 479 238

4 564 346

4 574 414

4 863 169

4 940 410

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

3 851 467

4 097 788

4 186 771

4 391 169

4 306 231

Μερίδιο αγοράς (%)

85,0 %

85,0 %

87,1 %

85,7 %

82,5 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

898

868

829

791

934

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

– 1,7 %

1,4 %

1,1 %

3,7 %

3,9 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

6 377

6 272

6 047

6 150

6 095

Απόθεμα

239 236

182 275

197 241

214 384

258 114

Χρηματορροή

152 893 378

351 790 418

321 603 588

361 237 401

79 886 901

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

– 7,6 %

– 2,1 %

– 12,9 %

– 2,7 %

3,7 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

8,6 %

Προϊόν 6 Προϊόντα λευκοσιδήρου

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

3 638 423

3 758 879

3 789 391

3 792 575

3 695 205

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

552 384

662 861

638 316

756 016

617 567

Μερίδιο αγοράς (%)

15,2 %

17,6 %

16,8 %

19,9 %

16,7 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

822

792

781

667

753

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

82 %

84 %

84 %

82 %

84 %

Παραγωγή (σε τόνους)

4 223 583

4 315 402

4 353 002

4 302 367

4 295 575

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

3 085 602

3 095 745

3 150 741

3 036 316

3 077 185

Μερίδιο αγοράς (%)

84,8 %

82,4 %

83,1 %

80,1 %

83,3 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

845

821

789

728

812

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

1,7 %

4,1 %

4,8 %

4,6 %

3,1 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

7 939

7 660

7 683

7 819

7 424

Απόθεμα

380 445

394 384

394 712

297 877

356 460

Χρηματορροή

117 064 184

201 350 074

291 440 814

272 002 110

133 250 945

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

– 18,6 %

– 10,1 %

– 35,2 %

– 20,4 %

– 25,0 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

7,3 %

Προϊόν 7 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

10 148 839

10 375 274

10 934 966

11 058 596

11 059 068

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

1 419 767

1 959 605

2 554 930

2 814 802

2 530 630

Μερίδιο αγοράς (%)

14,0 %

18,9 %

23,4 %

25,5 %

22,9 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

513

492

474

403

533

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

58 %

62 %

62 %

63 %

65 %

Παραγωγή (σε τόνους)

10 749 475

11 240 103

10 608 260

10 244 950

10 581 040

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

8 727 826

8 414 892

8 377 455

8 242 865

8 527 686

Μερίδιο αγοράς (%)

14,0 %

18,9 %

23,4 %

25,5 %

22,9 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

700

676

714

582

692

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

– 9,4 %

– 8,9 %

– 4,0 %

– 7,5 %

3,2 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

18 472

17 628

17 177

16 763

16 211

Απόθεμα

707 152

788 008

896 708

862 084

819 690

Χρηματορροή

45 651 999

123 399 207

426 592 285

– 44 547 318

205 976 592

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

– 12,2 %

– 0,3 %

– 3,3 %

– 9,9 %

– 1,5 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

23,0 %

Προϊόν 8 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

1 168 291

1 352 875

1 590 437

1 807 242

1 487 848

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

175 836

233 028

269 697

351 075

436 173

Μερίδιο αγοράς (%)

15,1 %

17,2 %

17,0 %

19,4 %

29,3 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

2 011

1 926

1 877

1 518

1 822

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

61 %

65 %

69 %

73 %

73 %

Παραγωγή (σε τόνους)

3 334 814

3 525 794

3 664 821

3 842 503

3 799 867

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

991 962

1 119 435

1 320 528

1 455 714

1 050 966

Μερίδιο αγοράς (%)

84,9 %

82,7 %

83,0 %

80,5 %

70,6 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

2 023

2 013

2 028

1 792

2 115

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

– 4,2 %

– 0,3 %

4,0 %

4,9 %

9,2 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

5 439

4 914

4 464

4 271

4 133

Απόθεμα

103 375

131 557

123 098

106 508

93 335

Χρηματορροή

144 497 251

182 932 062

613 851 975

116 754 324

218 815 195

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

– 33,7 %

– 37,1 %

– 1,5 %

– 0,4 %

13,6 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

13,9 %

Προϊόν 9 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

3 362 718

3 671 898

3 587 237

3 913 974

3 816 472

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

697 457

1 017 613

787 521

843 352

976 108

Μερίδιο αγοράς (%)

20,7 %

27,7 %

22,0 %

21,5 %

25,6 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

2 098

1 985

2 064

1 782

2 023

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

71 %

76 %

80 %

84 %

84 %

Παραγωγή (σε τόνους)

3 076 074

3 016 723

3 139 572

3 425 201

3 114 323

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

2 664 602

2 653 177

2 798 719

3 070 197

2 839 979

Μερίδιο αγοράς (%)

79,2 %

72,3 %

78,0 %

78,4 %

74,4 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

2 259

2 272

2 238

2 014

2 323

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

– 4,2 %

– 2,7 %

2,4 %

5,5 %

9,4 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

10 205

9 483

9 220

8 892

8 812

Απόθεμα

179 087

206 956

219 170

215 904

213 931

Χρηματορροή

135 463 456

45 971 825

847 696 098

450 355 017

685 492 711

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

– 12,4 %

– 7,7 %

8,5 %

10,6 %

21,5 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

12,9 %

Προϊόν 12 Μη κραματοποιημένοι και άλλοι κραματοποιημένοι ράβδοι εμπορίου και ελαφρείς μορφοχάλυβες

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

11 891 558

12 422 902

12 297 356

12 678 733

13 617 607

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

911 115

1 219 800

1 200 627

1 400 824

1 385 829

Μερίδιο αγοράς (%)

7,7 %

9,8 %

9,8 %

11,0 %

10,2 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

699

657

640

531

641

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

79 %

82 %

80 %

80 %

74 %

Παραγωγή (σε τόνους)

12 132 593

12 585 360

12 301 986

11 839 241

12 427 808

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

10 964 010

11 189 221

11 095 204

11 276 054

12 230 774

Μερίδιο αγοράς (%)

92,2 %

90,1 %

90,2 %

88,9 %

89,8 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

632

613

573

520

592

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

2,2 %

3,4 %

2,4 %

0,8 %

3,6 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

9 537

9 734

10 057

10 342

10 486

Απόθεμα

749 386

888 456

914 268

943 355

1 023 612

Χρηματορροή

220 994 774

264 742 034

272 433 127

255 904 385

123 997 731

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

– 1,2 %

3,7 %

3,3 %

3,9 %

6,9 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

– 8,3 %

Προϊόν 13 Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

9 617 685

10 359 993

10 664 689

11 099 947

11 253 309

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

527 008

972 602

1 430 014

1 292 971

1 191 445

Μερίδιο αγοράς (%)

5,5 %

9,4 %

13,4 %

11,6 %

10,6 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

475

446

388

353

441

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

72 %

72 %

71 %

73 %

67 %

Παραγωγή (σε τόνους)

13 171 558

13 019 699

12 763 140

13 191 436

12 494 712

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

8 906 120

9 187 941

9 019 809

9 568 119

9 848 615

Μερίδιο αγοράς (%)

92,6 %

88,7 %

84,6 %

86,2 %

87,5 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

460

437

386

367

436

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

– 2,0 %

– 2,5 %

– 2,6 %

3,4 %

4,8 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

5 563

5 441

5 529

5 634

5 457

Απόθεμα

761 808

683 591

642 506

602 948

659 484

Χρηματορροή

20 571 082

14 116 433

53 015 513

165 167 521

249 292 475

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

0,9 %

2,4 %

1,9 %

6,2 %

9,3 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

– 1,3 %

Προϊόν 14 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφρείς μορφοχάλυβες

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

526 080

593 501

593 530

630 737

632 804

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

113 071

147 453

142 416

147 811

159 577

Μερίδιο αγοράς (%)

21,5 %

24,8 %

24,0 %

23,4 %

25,2 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

3 092

2 894

3 035

2 590

2 885

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

65 %

68 %

68 %

69 %

72 %

Παραγωγή (σε τόνους)

527 386

597 178

599 927

637 938

641 446

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

411 655

444 339

450 094

482 314

472 247

Μερίδιο αγοράς (%)

78,2 %

74,9 %

75,8 %

76,5 %

74,6 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

2 988

2 969

2 838

2 404

2 807

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

5,2 %

5,6 %

4,1 %

2,3 %

5,8 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

3 680

3 766

3 737

3 789

3 844

Απόθεμα

83 561

91 900

89 676

90 409

90 893

Χρηματορροή

111 869 518

142 849 693

191 511 047

155 623 001

145 832 442

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

1,0 %

4,3 %

1,4 %

– 0,7 %

4,9 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

– 2,8 %

Προϊόν 15 Χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

318 373

323 191

304 987

335 552

347 077

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

52 082

71 229

57 627

58 670

62 978

Μερίδιο αγοράς (%)

16,4 %

22,0 %

18,9 %

17,5 %

18,1 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

2 300

2 193

2 310

1 962

2 228

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

63 %

64 %

65 %

69 %

71 %

Παραγωγή (σε τόνους)

373 010

383 586

388 273

412 892

449 392

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

266 290

251 961

247 359

276 880

284 098

Μερίδιο αγοράς (%)

83,6 %

78,0 %

81,1 %

82,5 %

81,9 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

2 480

2 516

2 382

2 022

2 417

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

– 3,7 %

– 2,1 %

– 4,7 %

– 3,1 %

3,9 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

1 677

1 671

1 731

1 761

1 852

Απόθεμα

24 810

28 696

31 083

31 584

43 800

Χρηματορροή

13 022 575

18 221 077

106 175 940

84 328 053

44 337 763

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

– 0,7 %

2,9 %

– 1,5 %

– 2,8 %

5,5 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

7,8 %

Προϊόν 16 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

18 033 534

18 249 258

18 949 497

19 375 225

20 026 426

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

1 125 730

1 289 953

1 697 912

2 000 967

2 094 274

Μερίδιο αγοράς (%)

6,2 %

7,1 %

9,0 %

10,3 %

10,5 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

522

504

439

392

486

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

80 %

84 %

83 %

81 %

83 %

Παραγωγή (σε τόνους)

19 765 154

19 775 715

20 436 595

20 037 883

20 757 864

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

16 782 585

16 828 358

17 108 877

17 222 468

17 795 595

Μερίδιο αγοράς (%)

93,1 %

92,2 %

90,3 %

88,9 %

88,9 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

509

492

443

420

505

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

1,8 %

4,8 %

3,0 %

0,6 %

3,4 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

11 561

11 598

11 881

13 068

13 058

Απόθεμα

876 450

896 633

1 120 091

974 085

954 649

Χρηματορροή

234 768 428

424 076 182

365 467 214

287 106 970

310 381 566

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

1,0 %

6,9 %

2,9 %

3,9 %

6,7 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

3,7 %

Προϊόν 17 Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

6 159 135

6 544 142

6 549 935

7 205 377

7 375 383

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

223 669

277 507

268 014

388 041

262 745

Μερίδιο αγοράς (%)

3,6 %

4,2 %

4,1 %

5,4 %

3,6 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

539

509

463

409

473

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

64 %

69 %

71 %

72 %

72 %

Παραγωγή (σε τόνους)

8 583 668

8 590 216

8 894 223

9 400 691

9 605 365

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

5 935 432

6 266 353

6 281 426

6 817 231

7 112 453

Μερίδιο αγοράς (%)

96,4 %

95,8 %

95,9 %

94,6 %

96,4 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

471

471

449

417

463

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

– 6,5 %

– 3,7 %

– 0,6 %

2,1 %

– 1,8 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

6 212

5 685

6 006

6 264

6 096

Απόθεμα

510 927

464 184

466 561

559 452

569 947

Χρηματορροή

– 48 381 794

7 224 031

161 157 041

150 487 051

– 18 595 244

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

– 6,0 %

6,3 %

1,4 %

3,9 %

0,6 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

– 2,1 %

Προϊόν 18 Πάσσαλοι πλατυσμένοι

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

574 025

637 684

577 270

584 985

626 863

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

15 870

16 503

14 051

36 970

85 054

Μερίδιο αγοράς (%)

2,8 %

2,6 %

2,4 %

6,3 %

13,6 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

787

765

1 126

651

629

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

78 %

82 %

76 %

82 %

81 %

Παραγωγή (σε τόνους)

907 320

940 451

840 182

777 182

817 764

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

558 131

621 150

563 140

548 010

541 782

Μερίδιο αγοράς (%)

97,2 %

97,4 %

97,6 %

93,7 %

86,4 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

711

697

652

623

640

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

6,8 %

11,5 %

8,8 %

14,0 %

3,7 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

949

971

951

981

995

Απόθεμα

49 762

47 610

58 744

68 417

75 616

Χρηματορροή

58 272 442

68 732 139

63 936 644

86 404 634

40 555 786

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

– 9,3 %

6,8 %

6,7 %

10,3 %

1,5 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

1,7 %

Προϊόν 20 Σωλήνες αερίου

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

1 211 435

1 662 233

1 653 112

1 637 097

1 642 935

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

266 467

340 051

298 103

336 050

380 257

Μερίδιο αγοράς (%)

22,0 %

20,5 %

18,0 %

20,5 %

23,1 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

688

649

646

566

676

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

37 %

38 %

38 %

40 %

37 %

Παραγωγή (σε τόνους)

1 053 283

1 460 549

1 471 772

1 396 933

1 392 404

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

944 903

1 322 070

1 354 273

1 300 727

1 262 560

Μερίδιο αγοράς (%)

78,0 %

79,5 %

81,9 %

79,5 %

76,8 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

717

666

619

580

693

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

0,9 %

1,3 %

2,3 %

3,9 %

0,5 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

552

543

548

526

509

Απόθεμα

55 178

55 305

53 434

58 081

50 697

Χρηματορροή

15 451 286

15 884 723

16 166 705

15 309 189

20 506 964

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

3,7 %

3,9 %

1,1 %

1,7 %

8,7 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

2,4 %

Προϊόν 21 Σωλήνες κοίλης διατομής

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

3 347 996

3 407 926

3 511 951

3 885 748

4 028 730

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

461 263

552 874

574 490

725 545

820 667

Μερίδιο αγοράς (%)

13,8 %

16,2 %

16,4 %

18,7 %

20,4 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

599

571

553

497

618

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

46 %

46 %

46 %

47 %

49 %

Παραγωγή (σε τόνους)

3 019 375

3 019 977

3 106 261

3 333 368

3 388 786

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

2 882 473

2 854 843

2 936 771

3 159 965

3 207 994

Μερίδιο αγοράς (%)

86,1 %

83,8 %

83,6 %

81,3 %

79,6 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

606

569

541

517

625

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

– 2,7 %

– 3,9 %

– 3,3 %

0,2 %

– 0,5 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

1 073

1 124

1 200

1 209

1 181

Απόθεμα

160 442

138 981

146 353

107 826

149 537

Χρηματορροή

– 9 630 441

13 389 861

23 807 058

13 000 201

21 372 166

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

– 2,4 %

– 5,3 %

– 6,2 %

– 0,6 %

7,2 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

1,2 %

Προϊόν 22 Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

96 507

101 504

97 341

96 320

95 672

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

32 581

38 782

39 719

42 510

42 701

Μερίδιο αγοράς (%)

33,8 %

38,2 %

40,8 %

44,1 %

44,6 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

6 941

6 167

6 118

5 846

6 300

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

6 %

7 %

6 %

6 %

6 %

Παραγωγή (σε τόνους)

116 630

124 135

101 291

101 831

92 357

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

61 822

61 708

56 802

53 196

52 083

Μερίδιο αγοράς (%)

64,1 %

60,8 %

58,4 %

55,2 %

54,4 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

7 913

7 740

8 318

7 361

7 993

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

3,1 %

5,9 %

– 0,4 %

– 0,1 %

1,2 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

11 180

11 211

10 369

9 779

9 317

Απόθεμα

7 452

9 389

10 455

8 690

11 688

Χρηματορροή

19 858 477

10 438 041

– 48 885 671

4 038 078

– 22 872 178

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

22,7 %

– 4,3 %

– 58,1 %

– 33,4 %

– 50,5 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

21,2 %

Προϊόν 23 Φέροντες σωλήνες και αγωγοί

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

68 824

72 805

67 249

59 867

65 355

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

7 489

9 426

11 944

9 773

8 663

Μερίδιο αγοράς (%)

10,9 %

12,9 %

17,8 %

16,3 %

13,3 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

2 069

1 626

1 749

1 630

1 608

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

68 %

64 %

53 %

52 %

63 %

Παραγωγή (σε τόνους)

64 972

65 475

58 407

52 494

57 657

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

61 324

63 378

55 304

50 092

56 691

Μερίδιο αγοράς (%)

89,1 %

87,1 %

82,2 %

83,7 %

86,7 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

2 023

2 003

1 925

1 804

1 837

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

4,6 %

4,9 %

– 6,7 %

– 9,2 %

– 1,8 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

332

322

306

274

280

Απόθεμα

1 285

1 433

2 591

1 452

2 429

Χρηματορροή

3 499 664

3 928 566

5 055 796

– 791 310

– 620 461

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

0,9 %

– 3,3 %

– 64,7 %

– 54,5 %

– 28,1 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

12,5 %

Προϊόν 25 Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

669 846

1 041 055

427 457

586 746

1 804 463

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

286 939

411 273

209 524

159 219

1 044 534

Μερίδιο αγοράς (%)

42,8 %

39,5 %

49,0 %

27,1 %

57,9 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

1 070

793

904

772

936

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

26 %

32 %

29 %

35 %

65 %

Παραγωγή (σε τόνους)

1 333 900

1 150 000

1 034 600

1 086 300

1 500 000

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

382 758

624 819

216 243

426 937

759 478

Μερίδιο αγοράς (%)

57,1 %

60,0 %

50,6 %

72,8 %

42,1 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

894

887

835

771

766

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

3,0 %

– 6,1 %

– 2,7 %

– 0,6 %

0,0 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

1 512

1 545

1 365

1 372

1 326

Απόθεμα

322 722

600 020

633 600

727 048

1 139 429

Χρηματορροή

197 726 967

– 97 558 802

94 492 289

– 70 888 943

13 666 659

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

– 15,8 %

– 23,5 %

– 17,7 %

– 6,7 %

9,1 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

– 22,0 %

Προϊόν 26 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

2 385 499

3 121 613

3 126 300

3 286 436

3 352 661

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

474 949

491 934

510 548

540 386

571 167

Μερίδιο αγοράς (%)

19,9 %

15,8 %

16,3 %

16,4 %

17,0 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

1 352

1 376

1 397

1 262

1 431

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

57 %

57 %

57 %

58 %

60 %

Παραγωγή (σε τόνους)

2 384 152

3 166 935

3 144 492

3 190 480

3 301 195

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

1 907 944

2 622 348

2 588 536

2 721 349

2 765 915

Μερίδιο αγοράς (%)

80,0 %

84,0 %

82,8 %

82,8 %

82,5 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

1 024

1 013

984

942

1 062

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

1,2 %

2,4 %

1,7 %

4,2 %

4,3 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

3 024

3 013

3 011

3 089

3 025

Απόθεμα

125 621

84 268

100 035

120 308

120 420

Χρηματορροή

66 281 502

68 619 951

77 514 611

87 283 492

106 630 804

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

9,1 %

11,5 %

8,8 %

12,8 %

19,3 %


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

– 34,8 %

Προϊόν 28 Χαλύβδινο σύρμα

Στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Κατανάλωση (σε τόνους)

1 318 451

1 517 192

1 480 243

1 513 248

1 505 202

Εισαγωγές

Όγκος (σε τόνους)

574 083

722 773

692 918

736 623

722 858

Μερίδιο αγοράς (%)

43,5 %

47,6 %

46,8 %

48,7 %

48,0 %

Τιμές μονάδας (ευρώ/τόνο)

781

729

722

626

708

Κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

73 %

75 %

77 %

73 %

71 %

Παραγωγή (σε τόνους)

899 763

932 496

940 169

886 666

900 054

Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (σε τόνους)

744 368

794 419

787 325

776 626

782 344

Μερίδιο αγοράς (%)

56,5 %

52,4 %

53,2 %

51,3 %

52,0 %

Μοναδιαία τιμή πώλησης (ευρώ/τόνο)

940

909

840

832

905

Καθαρό κέρδος/ζημία επί πωλήσεων στην ΕΕ (%)

0,5 %

0,0 %

1,1 %

2,6 %

0,8 %

Απασχόληση (τέλος περιόδου)

3 387

3 395

3 429

3 459

3 408

Απόθεμα

 

 

 

 

 

Χρηματορροή

66 281 502

68 619 951

77 514 611

87 283 492

106 630 804

ROCE (λογικός δείκτης απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου) (%)

 

 

 

 

 


Σύγκριση τιμών για το 2017

 

Υποτιμολόγηση

21,8 %


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — Κατάλογος προϊόντων καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών για τα οποία ισχύουν τα προσωρινά μέτρα

Χώρα/ομάδα προϊόντων

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

25

26

28

Αφγανιστάν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλβανία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανγκόλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αργεντινή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρμενία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασίλειο του Μπαχρέιν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπανγκλαντές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπαρμπάντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπελίζε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπενίν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολυεθνοτικό Κράτος της Βολιβίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μποτσουάνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βραζιλία

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Σουλτανάτο του Μπρουνέι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπουρκίνα Φάσο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπουρούντι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο Ακρωτήριο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καμπότζη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καμερούν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τσαντ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χιλή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κίνα

 

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x

Κολομβία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κονγκό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόστα Ρίκα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακτή Ελεφαντοστού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κούβα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τζιμπουτί

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ντομίνικα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δομινικανή Δημοκρατία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισημερινός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αίγυπτος

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελ Σαλβαδόρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φίτζι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γκαμπόν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γκάμπια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεωργία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γκάνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γρενάδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γουατεμάλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γουινέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γουινέα Μπισάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γουιάνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αϊτή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ονδούρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ινδία

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

x

x

 

 

 

x

 

x

x

 

x

 

Ινδονησία

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τζαμάικα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιορδανία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καζαχστάν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κένυα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κράτος του Κουβέιτ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημοκρατία της Κιργιζίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεσόθο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λιβερία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μακάο, Κίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαδαγασκάρη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαλάουι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαλαισία

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαλδίβες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάλι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαυριτανία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαυρίκιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεξικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημοκρατία της Μολδαβίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μογγολία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαυροβούνιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρόκο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοζαμβίκη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μιανμάρ/Βιρμανία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ναμίμπια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νεπάλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νικαράγουα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νίγηρας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιγηρία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πακιστάν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παναμάς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παπουασία-Νέα Γουινέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραγουάη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φιλιππίνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρουάντα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγία Λουκία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαμόα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Σενεγάλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεϋχέλλες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σιέρα Λεόνε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νήσοι Σολομώντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νότια Αφρική

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρι Λάνκα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σουρινάμ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σουαζιλάνδη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τατζικιστάν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τανζανία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταϊλάνδη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

Τόγκο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόνγκα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυνησία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τουρκία

x

x

 

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

x

x

Ουγκάντα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ουκρανία

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

x

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Ουρουγουάη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βανουάτου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιετνάμ

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υεμένη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζάμπια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζιμπάμπουε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V — Δασμολογικές ποσοστώσεις

Αριθμός προϊόντος

Αύξων αριθμός

Κατηγορία προϊόντος

Κωδικοί ΣΟ

Όγκος δασμολογικής ποσόστωσης (τόνοι καθαρού βάρους)

Συμπληρωματικός δασμός

1

09.8501

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

4 269 009

25 %

2

09.8502

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

1 318 865

25 %

3

09.8503

Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES — φύλλα με την ονομασία «μαγνητικά», σε κόκκους καθορισμένης μορφής)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

178 704

25 %

4

09.8504

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

2 115 054

25 %

5

09.8505

Φύλλα με οργανική επικάλυψη

7210 70 80 , 7212 40 80

414 324

25 %

6

09.8506

Προϊόντα λευκοσιδήρου

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

367 470

25 %

7

09.8507

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

1 442 988

25 %

8

09.8508

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

193 049

25 %

9

09.8509

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

476 161

25 %

12

09.8512

Μη κραματοποιημένοι και άλλοι κραματοποιημένοι ράβδοι εμπορίου και ελαφρείς μορφοχάλυβες

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

728 270

25 %

13

09.8513

Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος

7214 20 00 , 7214 99 10

714 964

25 %

14

09.8514

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφρείς μορφοχάλυβες

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

82 156

25 %

15

09.8515

Χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

7221 00 10 , 7221 00 90

32 744

25 %

16

09.8516

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

1 058 110

25 %

17

09.8517

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

167 817

25 %

18

09.8518

Πάσσαλοι πλατυσμένοι

7301 10 00

24 854

25 %

20

09.8520

Σωλήνες αερίου

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

185 280

25 %

21

09.8521

Σωλήνες κοίλης διατομής

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

387 343

25 %

22

09.8522

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

22 818

25 %

23

09.8523

Φέροντες σωλήνες και αγωγοί

7304 51 12 , 7304 51 18 , 7304 59 32 , 7304 59 38

5 549

25 %

25

09.8525

Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

258 133

25 %

26

09.8526

Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

296 274

25 %

28

09.8528

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

393 031

25 %