2.5.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 112/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) 2018/644 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Απριλίου 2018

σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η τιμολόγηση που εφαρμόζεται στα διασυνοριακά δέματα και άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα για τους αποστολείς μικρών όγκων, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τους ιδιώτες, εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλή. Αυτό έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες στους χρήστες που επιθυμούν να λαμβάνουν υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, ιδίως στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

(2)

Το άρθρο 14 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) τονίζει τη θέση που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος ως μέρος των κοινών αξιών της Ένωσης, καθώς και τη συμβολή τους στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Ορίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων που να επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους.

(3)

Το πρωτόκολλο αριθ. 26 για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στη ΣΛΕΕ, τονίζει επίσης ότι οι κοινές αξίες της Ένωσης για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 14 ΣΛΕΕ περιλαμβάνουν τις διαφορές στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των χρηστών που είναι δυνατόν να προκύψουν από τις εκάστοτε γεωγραφικές, κοινωνικές ή πολιτισμικές συνθήκες, καθώς και ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και οικονομικής προσιτότητας, ίση μεταχείριση και προώθηση της καθολικής πρόσβασης και των δικαιωμάτων των χρηστών.

(4)

Το άρθρο 169 παράγραφος 1 και το άρθρο 169 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ ορίζουν ότι η Ένωση πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή με μέτρα θεσπιζόμενα κατ' εφαρμογή του άρθρου 114 αυτής.

(5)

Παρατηρούνται θεμελιώδεις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αγοράς και της κανονιστικής εποπτείας των φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων. Για παράδειγμα, ορισμένες αρχές μπορούν να απαιτήσουν επιτυχώς από τους παρόχους να τους προμηθεύσουν με στοιχεία που αφορούν τις τιμές. Η ύπαρξη των αποκλίσεων αυτών επιβεβαιώνεται σε κοινή γνωμοδότηση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές χρειάζονται τις κατάλληλες ρυθμιστικές αρμοδιότητες, ώστε να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν, και ότι οι εν λόγω αρμοδιότητες δεν φαίνεται να υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη. Οι αποκλίσεις αυτές συνεπάγονται επιπλέον διοικητικές επιβαρύνσεις και κόστος συμμόρφωσης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που λειτουργούν διασυνοριακά. Κατά συνέπεια, οι αποκλίσεις αυτές συνιστούν φραγμό στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και έχουν, κατ' επέκταση, άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(6)

Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του τομέα ταχυδρομείου και δεμάτων, είναι σημαντικό να υπάρξει, προκειμένου να επωφεληθούν οι χρήστες και το περιβάλλον, περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών και διεθνών τεχνικών προτύπων και να διευρυνθούν οι ευκαιρίες αγοράς για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι χρήστες συχνά αναφέρουν προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών κατά την αποστολή, λήψη ή επιστροφή διασυνοριακών δεμάτων. Ως εκ τούτου, είναι εξίσου απαραίτητο να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των προτύπων και της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Αμφότερες θα πρέπει να λάβουν μεγαλύτερη προτεραιότητα σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) και με άλλους τρόπους. Επίσης, είναι ανάγκη να σημειωθεί περισσότερη πρόοδος όσον αφορά την αποδοτικότητα των υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τα συμφέροντα των χρηστών.

(7)

Η τυποποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε υποστήριξη της οδηγίας 97/67/ΕΚ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Ένωσης, η οποία θα πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω. Η τεχνική τυποποίηση είναι απαραίτητη για την προαγωγή της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών δικτύων και για την ύπαρξη μιας αποδοτικής καθολικής υπηρεσίας. Τον Αύγουστο του 2016, η Επιτροπή υπέβαλε μία τέταρτη αίτηση τυποποίησης προς τη CEN με σκοπό την κατάρτιση προγράμματος εργασίας και τη σύνταξη τελικής έκθεσης τον Αύγουστο του 2020 (4). Το εν λόγω πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει, ιδίως, να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των χρηστών και περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και την αποδοτικότητα, και θα πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση της δημιουργίας μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς για την Ένωση.

(8)

Η αγορά των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων παρουσιάζει πολυμορφία και είναι σύνθετου και ανταγωνιστικού χαρακτήρα, καθώς οι διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες και τιμές ανάλογα με το βάρος, τις διαστάσεις και τη μορφή των δεμάτων που αποστέλλονται, καθώς και σε συνάρτηση με τον τόπο προορισμού τους, τυχόν στοιχεία προστιθέμενης αξίας, όπως τα συστήματα ανιχνευσιμότητας, και τον αριθμό των δεμάτων που αποστέλλονται. Σε αρκετά κράτη μέλη, οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας δεν έχουν πλειοψηφικό μερίδιο της αγοράς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων. Η πολυμορφία αυτή δυσχεραίνει για τους καταναλωτές και τους χρήστες τη σύγκριση των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων μεταξύ των διάφορων φορέων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς τιμών, καθώς αυτοί συχνά δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές για ανάλογες υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων οι οποίες προσφέρονται στο πλαίσιο του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διευκολύνεται ιδίως για τις ΜΜΕ και τους ιδιώτες. Εξάλλου, οι μικρού και μεσαίου μεγέθους έμποροι έχουν αναγνωρίσει τα προβλήματα στην παράδοση ως εμπόδιο όταν προβαίνουν σε διασυνοριακές πωλήσεις.

(9)

Για τη βελτίωση των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, ιδίως για τους ιδιώτες και τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και των επιχειρήσεων σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές, καθώς και για τα άτομα με αναπηρίες ή με μειωμένη κινητικότητα, κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της πρόσβασης και της διαφάνειας των δημόσιων καταλόγων τιμολόγησης για περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Η βελτίωση της διαφάνειας στις τιμές των παρεχόμενων διασυνοριακών υπηρεσιών και η διευκόλυνση της συγκρισιμότητάς τους σε ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη μείωση των αδικαιολόγητων διαφορών τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των αδικαιολόγητων αποκλίσεων μεταξύ των εγχώριων και των διασυνοριακών τιμολογίων.

(10)

Οι υπηρεσίες αποστολής μεμονωμένων δεμάτων αποτελούν τμήμα της καθολικής υπηρεσίας σε κάθε κράτος μέλος και αντιπροσωπεύουν επίσης τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα από ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις. Η βελτίωση της διαφάνειας και της δυνατότητας χρεώσεως ανά μονάδα είναι αναγκαία για την περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

(11)

Πολλές εταιρείες που προβαίνουν σήμερα, προέβησαν στο παρελθόν ή επιχείρησαν να προβούν σε πωλήσεις μέσω του διαδικτύου θεωρούν ότι το υψηλό κόστος παράδοσης, σε συνδυασμό με τις δαπανηρές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και διασφάλισης εγγυήσεων, αποτελούν πρόβλημα. Απαιτείται περαιτέρω δράση ιδίως για να διασφαλιστεί ότι ΜΜΕ και ιδιώτες σε απομακρυσμένες περιοχές επωφελούνται πλήρως από απρόσκοπτες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων στις οποίες έχουν πρόσβαση και για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν προσιτές τιμές.

(12)

Ο όρος «φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας» αναφέρεται σε ταχυδρομικούς φορείς που παρέχουν καθολική ταχυδρομική υπηρεσία ή μέρη αυτής εντός συγκεκριμένου κράτους μέλους. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη θα πρέπει να ταξινομούνται ως φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας μόνο στο κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη όπου παρέχουν καθολική ταχυδρομική υπηρεσία.

(13)

Επί του παρόντος, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες ρυθμίζονται από τις διατάξεις της οδηγίας 97/67/ΕΚ. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει κοινούς κανόνες που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας εντός της Ένωσης. Επικεντρώνεται πρωτίστως, αλλά όχι αποκλειστικά, στις εθνικές καθολικές υπηρεσίες και δεν ασχολείται με την κανονιστική εποπτεία των φορέων παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Η συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις περί καθολικής υπηρεσίας που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία διασφαλίζεται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τις οποίες ορίζουν τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός συμπληρώνει, όσον αφορά τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, τους κανόνες που καθορίζονται στην οδηγία 97/67/ΕΚ. Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων που ορίζονται στην οδηγία 97/67/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της συνεχιζόμενης παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στους χρήστες.

(14)

Ο παρών κανονισμός δεν τροποποιεί τον ορισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου του άρθρου 2 σημείο 6) της οδηγίας 97/67/ΕΚ, ούτε τους βασιζόμενους σε αυτόν ορισμούς εθνικού δικαίου.

(15)

Εκτιμάται ότι το 80 % των δεμάτων που αποστέλλονται επί του παρόντος στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου ζυγίζουν λιγότερο από δύο χιλιόγραμμα και διεκπεραιώνονται συχνά μέσω της ροής του επιστολικού ταχυδρομείου. Υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με το βάρος των δεμάτων που παραδίδονται με άλλους τρόπους. Κρίνεται σημαντικό αυτά τα πιο ελαφριά είδη να υπαχθούν στον παρόντα κανονισμό.

(16)

Για τον σκοπό εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, είναι σημαντικό να παρασχεθούν σαφείς ορισμοί των δεμάτων, των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και των φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και να καθοριστεί ποια είναι τα ταχυδρομικά αντικείμενα που καλύπτονται από τους εν λόγω ορισμούς. Θεωρείται δεδομένο ότι τα ταχυδρομικά αντικείμενα πάχους μεγαλύτερου των 20 mm περιέχουν εμπορεύματα, εκτός από τα αντικείμενα αλληλογραφίας, είτε υποβάλλονται σε επεξεργασία είτε όχι από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που περιέχουν μόνο αλληλογραφία δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει, σύμφωνα με την πάγια πρακτική, δέματα που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία, τα οποία έχουν μέγιστο βάρος 31,5 κιλά, καθώς δεν είναι δυνατός ο χειρισμός βαρύτερων αντικειμένων από έναν υπάλληλο μεσαίων διαστάσεων χωρίς μηχανικά βοηθήματα και η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στον κλάδο εμπορευματικών μεταφορών και επιμελητείας.

(17)

Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που χρησιμοποιούν εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, για παράδειγμα εκείνοι που χρησιμοποιούν τη συνεργατική οικονομία και τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, θα πρέπει να υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, εφόσον παρέχουν τουλάχιστον ένα από τα στάδια στην αλυσίδα ταχυδρομικής παράδοσης. Η περισυλλογή, η διαλογή και η διανομή, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών παραλαβής, θα πρέπει να θεωρούνται υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, μεταξύ άλλων όταν παρέχονται από φορείς παροχής υπηρεσιών επείγουσας παράδοσης και ταχυμεταφοράς, καθώς και από φορείς που πραγματοποιούν ενοποιημένες αποστολές, σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική. Η απλή μεταφορά που δεν πραγματοποιείται σε συνδυασμό με ένα από τα στάδια αυτά δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων όταν, μεταξύ άλλων, διεξάγονται από υπεργολάβους είτε στο πλαίσιο των εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων είτε όχι, δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να θεωρείται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί τμήμα του τομέα των μεταφορών, εκτός αν η οικεία επιχείρηση ή μία από τις θυγατρικές ή τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις εμπίπτει για διαφορετικούς λόγους στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(18)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε ένα μόνο κράτος μέλος και διαθέτουν εγχώρια ενδοϋπηρεσιακά δίκτυα παράδοσης μόνο για να διεκπεραιώνουν παραγγελίες εμπορευμάτων που έχουν πωλήσει οι ίδιες δυνάμει συμβάσεως πώλησης κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 5) της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν επίσης εγχώρια ενδοϋπηρεσιακά δίκτυα παράδοσης για την παράδοση εμπορευμάτων που πωλούνται από τρίτους θα πρέπει να υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

(19)

Θα πρέπει να καθοριστούν το ελάχιστο σύνολο εμπιστευτικών πληροφοριών που θα πρέπει να διαβιβάζεται υποχρεωτικώς στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και η διαδικασία που ακολουθούν οι αρχές αυτές για να διασφαλίσουν στους εθνικούς φορείς εκμετάλλευσης τον σεβασμό του εμπορικού τους χαρακτήρα και θα πρέπει να θεσπιστούν ασφαλείς δίαυλοι για τη γνωστοποίησή τους.

(20)

Είναι αναγκαίο οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να γνωρίζουν και να διαθέτουν σχετικές πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που δραστηριοποιούνται στην αγορά επί τη βάσει κατάλληλων διαδικασιών έγκρισης ή άλλων νομικών απαιτήσεων. Λόγω του χαρακτήρα υψηλής έντασης εργασίας του τομέα και για τον περιορισμό της διοικητικής επιβάρυνσης των μικρών φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που δραστηριοποιούνται μόνο σε εθνική ή περιφερειακή αγορά, θα πρέπει να εφαρμόζεται κατώτατο όριο λιγότερων των 50 προσώπων, με βάση τον αριθμό των προσώπων που εργάζονταν για τον φορέα παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και που συμμετείχαν στην παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής, εκτός εάν ο εν λόγω φορέας παροχής είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Αυτό το κατώτατο όριο συνάδει με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (6), αποτυπώνει χαρακτήρα υψηλής έντασης εργασίας του τομέα και λαμβάνει υπόψη το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς παράδοσης δεμάτων και του επιπέδου του μεριδίου αγοράς, ιδίως σε χώρες με χαμηλούς όγκους ροής αποστολής δεμάτων. Το εν λόγω κατώτατο όριο θα πρέπει, ιδίως, να περιλαμβάνει άτομα που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, όπως υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης και προσωρινά απασχολούμενους και αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται για τον φορέα παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Αναλύσεις στις οποίες εμφαίνεται ο αριθμός των προσώπων ανά καθεστώς απασχόλησης θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, η εθνική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το κατώτατο όριο σε 25 πρόσωπα ή να ζητά από τον φορέα παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων να συμπεριλάβει στο κατώτατο όριο πλήρους απασχόλησης, υπαλλήλους μερικής απασχόλησης, προσωρινά απασχολούμενους και αυτοαπασχολούμενους για τους υπεργολάβους του, προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια των διασυνοριακών τιμολογίων και της αγοράς στο σύνολό της.

(21)

Οποιαδήποτε υποβολή στην εθνική ρυθμιστική αρχή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των προσώπων που εργάζονται για τον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις πρακτικές της εγκατεστημένης εταιρείας για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία. Αυτό είναι σημαντικό για να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των δεδομένων διατηρώντας ταυτόχρονα στο ελάχιστο τον διοικητικό φόρτο για τους παρόχους.

(22)

Ο προσδιορισμός του τόπου εγκατάστασης του φορέα παροχής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός τόποι εγκατάστασης του ίδιου φορέα, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί από ποιον τόπο εγκατάστασης παρέχεται η εν λόγω υπηρεσία.

(23)

Κατά την υποβολή των πληροφοριών στην εθνική ρυθμιστική αρχή, τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα στάδια της αλυσίδας ταχυδρομικής παράδοσης (περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή) που αναλαμβάνει ο εν λόγω φορέας παροχής, το κατά πόσον η υπηρεσία εντάσσεται ή όχι στο πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας, το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας (περιφερειακό, εγχώριο, διασυνοριακό), και το κατά πόσον προσφέρεται προστιθέμενη αξία.

(24)

Θα πρέπει να τίθενται περιορισμοί στον κατάλογο ταχυδρομικών αντικειμένων που υπόκεινται σε μέτρα για τη διαφάνεια των τιμών, ώστε να διευκολύνεται η συγκρισιμότητα και να ελαχιστοποιούνται οι διοικητικές επιβαρύνσεις στους φορείς παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες απλής και συστημένης παράδοσης, καθώς συνιστούν τη βάση της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας, και, δεδομένης της σημασίας της λειτουργικής δυνατότητας παρακολούθησης και εντοπισμού για το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι τιμές για παρακολούθηση και εντοπισμό και για τα συστημένα δέματα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται, ανεξάρτητα αν αποτελούν μέρος της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα σε όλη την Ένωση. Έμφαση θα πρέπει να δίνεται στα ελαφρότερα αντικείμενα, τα οποία συνιστούν την πλειοψηφία των ταχυδρομικών αντικειμένων που παραδίδονται από φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, καθώς και στις τιμές των ταχυδρομικών αντικειμένων πάχους μεγαλύτερου των 20 mm που αντιμετωπίζονται ως επιστολές. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο χρεώσεις ανά μονάδα, καθώς αυτές είναι οι τιμές που πληρώνουν οι μικρότεροι αποστολείς. Τα σχετικά ταχυδρομικά αντικείμενα θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς σε παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός δεν υποχρεώνει τους φορείς παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων να παρέχουν όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα που παρατίθενται στον εν λόγω κατάλογο. Οι τιμολογιακές πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται από τους ίδιους τους φορείς παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβειά τους. Η τιμολόγηση αυτή θα πρέπει να δημοσιεύεται από την Επιτροπή σε ειδικό προς τον σκοπό αυτό ιστότοπο ο οποίος είναι ουδέτερος και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.

(25)

Όταν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές προβαίνουν σε αντικειμενική αξιολόγηση των διασυνοριακών τιμολογίων τα οποία κρίνουν ότι είναι απαραίτητο να αξιολογήσουν, θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία όπως: τα εγχώρια και λοιπά συναφή τιμολόγια των συγκρίσιμων υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος προέλευσης και στο κράτος μέλος προορισμού· τυχόν εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη· τον όγκο των διμερών συναλλαγών, τα έξοδα ειδικής μεταφοράς ή διεκπεραίωσης, άλλα σχετικά στοιχεία κόστους και τα πρότυπα παροχής ποιοτικής υπηρεσίας· και, όπου είναι δυνατόν χωρίς δυσανάλογη επιβάρυνση, τον πιθανό αντίκτυπο των διασυνοριακών τιμολογίων που ισχύουν για τους μεμονωμένους χρήστες και τις ατομικές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι εγκατεστημένοι σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές, καθώς και τους μεμονωμένους χρήστες με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα. Τα εν λόγω κοινά στοιχεία ενδέχεται να συμπληρώνονται από άλλα στοιχεία ιδιαίτερης σημασίας για την αποσαφήνιση των συγκεκριμένων τιμολογίων, όπως εάν τα τιμολόγια υπόκεινται σε ρύθμιση των τιμών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή εάν οι καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης στην αγορά καθορίζονται σύμφωνα με το σχετικό εφαρμοστέο δίκαιο. Επιπλέον, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και για τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, κατά τον προσδιορισμό του ποια διασυνοριακά τιμολόγια χρήζουν αξιολόγησης, να στηρίζουν τον προσδιορισμό τους σε έναν αντικειμενικό επιλεκτικό μηχανισμό προκαταρκτικής αξιολόγησης.

(26)

Τα ενιαία τιμολόγια για τις διασυνοριακές παραδόσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορεί να είναι σημαντικά για την προστασία της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να προωθηθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες όσον αφορά τη συμμετοχή αραιοκατοικημένων και απομακρυσμένων περιοχών στο ηλεκτρονικό εμπόριο και την ενίσχυση των περιφερειακών οικονομιών τους.

(27)

Οι σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των εγχώριων και των διασυνοριακών τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων θα πρέπει να αιτιολογούνται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως τα έξοδα ειδικής μεταφοράς ή διεκπεραίωσης ή άλλα σχετικά στοιχεία κόστους. Ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη για την εθνική ρυθμιστική αρχή η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία, μαζί με κάθε αιτιολόγηση των εξεταζόμενων τιμολογίων, θα πρέπει να παρέχονται στην εθνική ρυθμιστική αρχή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

(28)

Για την εξασφάλιση διαφάνειας σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να δημοσιεύεται από την Επιτροπή μια μη εμπιστευτική έκδοση της αξιολόγησης την οποία υποβάλλει κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή.

(29)

Με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρου, οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και η Επιτροπή θα πρέπει να διαβιβάζουν δεδομένα με ηλεκτρονικό τρόπο και θα πρέπει ιδίως να επιτρέπουν τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

(30)

Δεδομένου ότι οι αγορές υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και θα πρέπει να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση επανεξέτασης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να καταρτίζεται με τη συμμετοχή όλων των οικείων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής κοινωνικού διαλόγου για τον ταχυδρομικό τομέα.

(31)

Η Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται στα πολύτιμα στοιχεία που λαμβάνει από την ομάδα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

(32)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον προσδιορισμό της μορφής υπό την οποία οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων θα υποβάλλουν στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές αυτές τις πληροφορίες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

(33)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(34)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) και η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(35)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα ισχύουν για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(36)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η θέσπιση των κανονιστικών αρχών και των κανόνων που απαιτούνται για τη βελτίωση της κανονιστικής εποπτείας, η βελτίωση της διαφάνειας των τιμολογίων και η θέσπιση ορισμένων αρχών σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων που θα πρέπει να στηρίζουν τον ανταγωνισμό, με απώτερο σκοπό την επίτευξη καλύτερων υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων για τους χρήστες και, με τον τρόπο αυτό, επίσης την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, εξαιτίας της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτού του στόχου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και στόχοι

Ο παρών κανονισμός καθορίζει ειδικές διατάξεις που προάγουν καλύτερα τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, επιπλέον των διατάξεων που καθορίζονται στην οδηγία 97/67/ΕΚ, σχετικά με:

α)

την κανονιστική εποπτεία των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων,

β)

τη διαφάνεια των τιμολογίων και την αξιολόγηση της τιμολόγησης για ορισμένες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, με σκοπό να εντοπίζονται τα αδικαιολογήτως υψηλά τιμολόγια,

γ)

πληροφορίες για καταναλωτές που καθιστούν διαθέσιμες οι έμποροι όσον αφορά υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 97/67/ΕΚ και του άρθρου 2 σημεία 1), 2) και 5) της οδηγίας 2011/83/ΕΕ. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «δέμα»: ταχυδρομικό αντικείμενο που περιέχει αγαθά με ή χωρίς εμπορική αξία το οποίο διαφέρει από το αντικείμενο αλληλογραφίας και έχει βάρος που δεν υπερβαίνει τα 31,5 kg,

2)   «υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων»: οι υπηρεσίες που συνίστανται στην περισυλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά και τη διανομή δεμάτων,

3)   «φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων»: επιχείρηση που παρέχει μία ή περισσότερες υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε ένα μόνο κράτος μέλος και παρέχουν μόνο υπηρεσίες εγχώριας παράδοσης δεμάτων σύμφωνα με σύμβαση πώλησης και σύμφωνα με τη σύμβαση παραδίδουν προσωπικά στον καταναλωτή εμπορεύματα που υπόκεινται σε αυτήν τη σύμβαση,

4)   «υπεργολάβος»: επιχείρηση που παρέχει την περισυλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά ή τη διανομή δεμάτων για τον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων.

Άρθρο 3

Επίπεδο εναρμόνισης

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό συνιστούν ελάχιστες απαιτήσεις και δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν πρόσθετα, αναγκαία και κατάλληλα μέτρα προκειμένου να επιτυγχάνονται καλύτερες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με το δίκαιο της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 4

Παροχή πληροφοριών

1.   Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι τις ακόλουθες πληροφορίες, εκτός εάν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει και λάβει τις πληροφορίες αυτές:

α)

την επωνυμία τους, το νομικό καθεστώς και τη νομική μορφή τους, τον αριθμό καταχώρισής τους στο εμπορικό ή άλλο παρεμφερές μητρώο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, τη διεύθυνση της έδρας τους και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας,

β)

τα χαρακτηριστικά και, όπου γίνεται, λεπτομερή περιγραφή των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που προσφέρουν,

γ)

τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις τους για την παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών στοιχείων για τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών για τους χρήστες και οποιωνδήποτε πιθανών περιορισμών ευθύνης.

2.   Οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ενημερώνουν την εθνική ρυθμιστική αρχή για τυχόν αλλαγή στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός προθεσμίας 30 ημερών.

3.   Έως τις 30 Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους, όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης τις ακόλουθες πληροφορίες, εκτός εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει ήδη ζητήσει και λάβει τις πληροφορίες αυτές:

α)

τον ετήσιο κύκλο εργασιών όσον αφορά τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, με ανάλυση των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων σε εγχώριες και εισερχόμενες και εξερχόμενες διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων,

β)

τον αριθμό των προσώπων που εργάζονταν σε αυτούς κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και συμμετείχαν στην παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, περιλαμβάνοντας αναλύσεις στις οποίες εμφαίνεται ο αριθμός των προσώπων ανά καθεστώς απασχόλησης, ιδίως δε τον αριθμό των προσώπων που εργάζονταν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και με καθεστώς μερικής απασχόλησης, των προσωρινά απασχολούμενων και των αυτοαπασχολούμενων,

γ)

τον αριθμό των δεμάτων που διεκπεραιώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, με ανάλυση σε εγχώρια, εισερχόμενα και εξερχόμενα διασυνοριακά δέματα,

δ)

τα ονόματα των υπεργολάβων τους, μαζί με τυχόν πληροφορίες στην κατοχή των φορέων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που παρείχαν οι εν λόγω υπεργολάβοι,

ε)

κατά περίπτωση, οποιονδήποτε δημοσίως διαθέσιμο τιμοκατάλογο που ισχύει την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους για τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων.

4.   Έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2018, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη, θεσπίζοντας μορφή για την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12.

5.   Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δύνανται να επιβάλλουν απαιτήσεις παροχής πληροφοριών επιπλέον εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3, εφόσον κρίνονται αναγκαίες και αναλογικές.

6.   Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν εφαρμόζονται σε κανένα φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ο οποίος, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, απασχολούσε κατά μέσο όρο λιγότερα από 50 πρόσωπα ως εργαζομένους και συμμετέχοντες στην παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος στο οποίο ο εν λόγω φορέας παροχής είναι εγκατεστημένος, εκτός εάν ο εν λόγω φορέας παροχής είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Μια εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να συμπεριλάβει στο κατώτατο όριο των 50 προσώπων τα πρόσωπα που εργάζονται για υπεργολάβους του φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων.

7.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6, μία εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται βάσει των παραγράφων 1 έως 5 από οποιονδήποτε φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ο οποίος απασχολούσε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους κατά μέσο όρο μεταξύ 25 και 49 πρόσωπα όταν το απαιτούν οι ιδιαιτερότητες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και υπό την προϋπόθεση ότι το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5

Διαφάνεια των διασυνοριακών τιμολογίων

1.   Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, εκτός εκείνων που εξαιρούνται από το άρθρο 4 παράγραφοι 6 και 7, υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασής τους τον δημόσιο κατάλογο των τιμολογίων που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους για την παράδοση μεμονωμένων ταχυδρομικών αντικειμένων, εκτός από αντικείμενα αλληλογραφίας, τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

2.   Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποβάλλουν αμελλητί στην Επιτροπή, και έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους, τους δημόσιους καταλόγους των τιμολογίων που λαμβάνουν σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η Επιτροπή δημοσιεύει τους καταλόγους αυτούς σε ειδικό προς τον σκοπό αυτό ιστότοπο το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους και εξασφαλίζει ότι αυτός ο ιστότοπος είναι ουδέτερος και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.

Άρθρο 6

Αξιολόγηση διασυνοριακών τιμολογίων αποστολής μεμονωμένων απλών δεμάτων

1.   Η εθνική ρυθμιστική αρχή προσδιορίζει, με βάση τον δημόσιο κατάλογο τιμολογίων που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 5, για καθένα από τα μεμονωμένα ταχυδρομικά αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα, τα διασυνοριακά τιμολόγια του φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που προέρχονται από το κράτος μέλος του και τα οποία υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας που η εθνική ρυθμιστική αρχή αντικειμενικά κρίνει απαραίτητη για την αξιολόγησή τους.

2.   Η εθνική ρυθμιστική αρχή αξιολογεί αντικειμενικά, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 12 της οδηγίας 97/67/ΕΚ, τα διασυνοριακά τιμολόγια που προσδιορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 προκειμένου να εντοπιστούν τα διασυνοριακά τιμολόγια που θεωρεί ότι είναι υπερβολικά υψηλά. Κατά την αξιολόγηση αυτή, η εθνική ρυθμιστική αρχή λαμβάνει υπόψη ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τα εγχώρια και τα άλλα σχετικά τιμολόγια των συγκρίσιμων υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος προέλευσης και στο κράτος μέλος προορισμού,

β)

τυχόν εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη,

γ)

τον όγκο των διμερών συναλλαγών, συγκεκριμένα στοιχεία κόστους μεταφοράς ή διακίνησης, άλλα συναφή στοιχεία κόστους και ποιοτικές προδιαγραφές παροχής της υπηρεσίας,

δ)

τον πιθανό αντίκτυπο των διασυνοριακών τιμολογίων που εφαρμόζονται στους μεμονωμένους χρήστες και τις ατομικές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των εγκατεστημένων σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές, καθώς και στους μεμονωμένους χρήστες που είναι άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, όπου είναι δυνατόν χωρίς την επιβολή δυσανάλογης επιβάρυνσης.

3.   Πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί, εάν το κρίνει αναγκαίο, να λάβει επίσης υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

εάν τα τιμολόγια υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση των τιμών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,

β)

τις καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης στην αγορά που καθορίζονται σύμφωνα με το σχετικό εφαρμοστέο δίκαιο.

4.   Η Επιτροπή ορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τη μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμόζεται όσον αφορά τα στοιχεία που απαριθμούνται στις παραγράφους 2 και 3.

5.   Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η εθνική ρυθμιστική αρχή, όταν το κρίνει απαραίτητο, ζητεί τυχόν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα τιμολόγια αυτά που απαιτούνται για την αξιολόγηση που πρέπει να πραγματοποιηθεί.

6.   Τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 υποβάλλονται στην εθνική ρυθμιστική αρχή εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, μαζί με κάθε αιτιολόγηση των υπό αξιολόγηση τιμολογίων.

7.   Η εθνική ρυθμιστική αρχή υποβάλλει την αξιολόγησή της στην Επιτροπή έως την 30ή Ιουνίου του σχετικού ημερολογιακού έτους. Επιπλέον, η εθνική ρυθμιστική αρχή διαβιβάζει μια μη εμπιστευτική έκδοση αυτής της αξιολόγησης στην Επιτροπή.

8.   Η Επιτροπή δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση τη μη εμπιστευτική έκδοση της αξιολόγησης που υπέβαλαν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και, σε κάθε περίπτωση, εντός μηνός από την παραλαβή της.

Άρθρο 7

Ενημέρωση στους καταναλωτές

Για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/83/ΕΕ, όλοι οι έμποροι που συνάπτουν συμβάσεις πώλησης με καταναλωτές οι οποίες περιλαμβάνουν την αποστολή διασυνοριακών δεμάτων καθιστούν διαθέσιμες κατά το προσυμβατικό στάδιο, όπου αυτό είναι δυνατό και εφαρμόσιμο, πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές διασυνοριακής παράδοσης σε σχέση με την ειδική σύμβαση πώλησης και για τα τέλη που καταβάλλονται από τους καταναλωτές για τις διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, καθώς και, κατά περίπτωση, τις πολιτικές τους για την εξέταση καταγγελιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8

Κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβιάσεων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.   Τα κράτη μέλη, έως τις 23 Νοεμβρίου 2019, κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις του δικαίου τους που θεσπίζουν δυνάμει της παραγράφου 1 και την ενημερώνουν, χωρίς καθυστέρηση, για κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Άρθρο 9

Εμπιστευτικότητα

Τυχόν εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή στην Επιτροπή υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου.

Άρθρο 10

Εφαρμογή

Εκτός αν στον παρόντα κανονισμό ορίζεται άλλως, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, των κατάλληλων διαδικασιών έγκρισης που ισχύουν για τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, των κοινωνικών και εργασιακών κανόνων και των απαιτήσεων περί υποβολής πληροφοριών στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Άρθρο 11

Επανεξέταση

Έως τις 23 Μαΐου 2020, και εν συνεχεία ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή και εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, η οποία συνοδεύεται, εάν είναι αναγκαίο, από νομοθετική πρόταση επανεξέτασής του. Όλοι οι σχετικοί φορείς οφείλουν να συμμετέχουν και να ενημερώνονται πριν από την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

Η Επιτροπή αξιολογεί τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τη συμβολή του παρόντος κανονισμού στη βελτίωση των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά το οικονομικά προσιτό για τις ΜΜΕ και τους ιδιώτες, ιδίως αυτούς που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές, και κατά πόσον έχει βελτιωθεί η διαφάνεια των διασυνοριακών τιμολογίων,

β)

τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στα επίπεδα της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των τελών παράδοσης,

γ)

τον βαθμό στον οποίο οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, μια ποσοτική ανάλυση των διοικητικών επιπτώσεων,

δ)

την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με άλλες πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και ιδίως την πρόοδο στους τομείς της προστασίας των καταναλωτών και της ανάπτυξης προτύπων.

Άρθρο 12

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την ταχυδρομική οδηγία, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 21 της οδηγίας 97/67/ΕΚ. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 22 Μαΐου 2018, με εξαίρεση το άρθρο 8, το οποίο εφαρμόζεται από τις 23 Νοεμβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 18 Απριλίου 2018.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

L. PAVLOVA


(1)  ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 106.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2018 (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Απριλίου 2018.

(3)  Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14).

(4)  Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2016, σχετικά με αίτηση τυποποίησης που υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης όσον αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς στήριξη της οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997.

(5)  Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64).

(6)  Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(10)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα μεμονωμένα ταχυδρομικά αντικείμενα για τα οποία τα τιμολόγια του φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων υπόκεινται στα μέτρα και στην αξιολόγηση για τη διαφάνεια των τιμών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6:

α)

(εγχώρια και ενδοενωσιακή) απλή επιστολή 500 g,

β)

(εγχώρια και ενδοενωσιακή) απλή επιστολή 1 kg,

γ)

(εγχώρια και ενδοενωσιακή) απλή επιστολή 2 kg,

δ)

(εγχώρια και ενδοενωσιακή) συστημένη επιστολή 500 g,

ε)

(εγχώρια και ενδοενωσιακή) συστημένη επιστολή 1 kg,

στ)

(εγχώρια και ενδοενωσιακή) συστημένη επιστολή 2 kg,

ζ)

(εγχώρια και ενδοενωσιακή) επιστολή 500 g με δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης πορείας,

η)

(εγχώρια και ενδοενωσιακή) επιστολή 1 kg με δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης πορείας,

θ)

(εγχώρια και ενδοενωσιακή) επιστολή 2 kg με δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης πορείας,

ι)

(εγχώριο και ενδοενωσιακό) απλό δέμα 1 kg,

ια)

(εγχώριο και ενδοενωσιακό) απλό δέμα 2 kg,

ιβ)

(εγχώριο και ενδοενωσιακό) απλό δέμα 5 kg,

ιγ)

(εγχώριο και ενδοενωσιακό) δέμα 1 kg με δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης πορείας,

ιδ)

(εγχώριο και ενδοενωσιακό) δέμα 2 kg με δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης πορείας,

ιε)

(εγχώριο και ενδοενωσιακό) δέμα 5 kg ε δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης πορείας.

Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που παρατίθενται στα στοιχεία α) έως ιε) πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

Οι περιορισμοί μεγέθους των ταχυδρομικών αντικειμένων που παρατίθενται στα στοιχεία α) έως θ) (προϊόντα επιστολικού ταχυδρομείου) υπόκεινται στον ακόλουθο κανόνα:

Συνδυασμός μήκους, πλάτους και πάχους: 900 mm, η μέγιστη διάσταση δεν υπερβαίνει τα 600 mm και η μικρότερη διάσταση είναι άνω των 20 mm·

β)

Το μέγεθος των δεμάτων που παρατίθενται στα στοιχεία ι) έως ιε) δεν είναι μικρότερο από το μέγεθος που ορίζεται για αυτά που παρατίθενται στα στοιχεία α) έως θ).

Στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα τιμολόγια για τα στοιχεία α) έως ιε):

(*)

Τα τιμολόγια που αντιστοιχούν στα ταχυδρομικά αντικείμενα είναι ανά μονάδα και δεν περιλαμβάνουν ειδικές εκπτώσεις λόγω όγκων ή τυχόν άλλης ειδικής μεταχείρισης.

(**)

Η αξία των τιμολογίων υποβάλλεται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

(***)

Φορείς παροχής οι οποίοι προσφέρουν περισσότερα από ένα ταχυδρομικά αντικείμενα που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια δηλώνουν το χαμηλότερο τιμολόγιο.

(****)

Η ανωτέρω τιμολόγηση αντιστοιχεί σε ταχυδρομικά αντικείμενα που παραδίδονται κατ' οίκον ή σε άλλες εγκαταστάσεις του παραλήπτη στο κράτος μέλος προορισμού, ή σε άλλους χώρους που έχουν ζητηθεί από τον παραλήπτη εάν η εν λόγω τιμολόγηση περιλαμβάνει τη δυνατότητα αυτή χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.