9.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/2


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/548 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 6ης Απριλίου 2018

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1509 της 30ής Αυγούστου 2017, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007 (1) και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 30 Αυγούστου 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1509.

(2)

Στις 30 Μαρτίου 2018 η επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών («ΣΑΗΕ») που θεσπίστηκε δυνάμει της απόφασης 1718 (2006) ΣΑΗΕ προσέθεσε ένα πρόσωπο και είκοσι μία οντότητες στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα και όρισε 15 σκάφη για δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, 25 σκάφη για απαγόρευση εισόδου σε λιμένα και 12 σκάφη για απονηολόγηση.

(3)

Τα παραρτήματα XIII και XIV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα XIII και XIV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός στο σύνολό του και εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

E. ZAHARIEVA


(1)  ΕΕ L 224 της 31.8.2017, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1)

Το πρόσωπο και οι οντότητες που απαριθμούνται κατωτέρω προστίθενται στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 3, ως έχει στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509:

«α)   Φυσικά πρόσωπα

 

Ονοματεπώνυμο

Άλλως

Αναγνωριστικά στοιχεία

Ημερ. καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ

Αιτιολογία

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Ημερομηνία γέννησης: 20.10.1957

Αριθ. διαβατηρίου: 302001581

30.3.2018

Ο Tsang Yung Yuan συντόνισε τις εξαγωγές άνθρακα της ΛΔΚ μέσω μεσίτη της ΛΔΚ που ασκεί τη δραστηριότητά του σε τρίτη χώρα, και έχει μακρά ιστορία σε δραστηριότητες αποφυγής κυρώσεων.

β)   Νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς

 

Επωνυμία

Άλλως

Τόπος εγκατάστασης

Ημερ. καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ

Άλλες πληροφορίες

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image,

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Κίνα

30.3.2018

Εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης, διαχειριστής και εμπορικός διευθυντής του φορτηγού σκάφους HUA FU που φέρει την παναμαϊκή σημαία, το οποίο φόρτωσε άνθρακα της ΛΔΚ στο Najin της ΛΔΚ στις 24 Σεπτεμβρίου 2017.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ, Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ

30.3.2018

Εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης του σκάφους CHON MYONG 1 υπό σημαία ΛΔΚ, το οποίο πραγματοποίησε μεταφόρτωση καυσίμων από πλοίο σε πλοίο στα τέλη Δεκεμβρίου του 2017.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Πλοιοκτήτης του δεξαμενόπλοιου PAEK MA υπό σημαία ΛΔΚ, το οποίο πραγματοποίησε δραστηριότητες μεταφόρτωσης πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στα μέσα Ιανουαρίου του 2018.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης του δεξαμενόπλοιου NAM SAN 8 υπό σημαία ΛΔΚ, το οποίο πιστεύεται ότι πραγματοποίησε δραστηριότητες μεταφόρτωσης πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, και πλοιοκτήτης του σκάφους HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Κίνα

30.3.2018

Διαχειριστής και εμπορικός διευθυντής του σκάφους ASIA Bridge 1. Το νηολογημένο στο Χονγκ Κονγκ “ASIA Bridge 1” φέρεται να έλαβε εντολή στις 19 Οκτωβρίου 2017 από τη Huaxin Shipping να ετοιμαστεί για κατάπλου στο Nampo της ΛΔΚ, προκειμένου να φορτώσει άνθρακα με προορισμό το Βιετνάμ. Το “ASIA Bridge 1” έλαβε εντολή από αγνώστου ταυτότητας υπάλληλο της Huaxin Shipping Ltd να ετοιμαστεί ώστε να παραλάβει 8 000 μετρικούς τόνους άνθρακα και στη συνέχεια να καταπλεύσει στο Cam Pha του Βιετνάμ. Ο πλοίαρχος του σκάφους έλαβε εντολή να καλύψει το όνομα του σκάφους και άλλα διακριτικά σήματα με καραβόπανο ενόσω το σκάφος ήταν ελλιμενισμένο στο Nampo.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Νήσοι Μάρσαλ

30.3.2018

Το 2017, ο Tsang Yung Yuan (επίσης γνωστός ως Neil Tsang) και ο Kingly Won επιδίωξαν να κλείσουν συμφωνία για τη μεταφορά πετρελαίου του οποίου η εκτιμώμενη αξία υπερέβαινε το 1 εκατομμύριο δολάρια με πετρελαϊκή εταιρεία σε τρίτη χώρα με σκοπό την παράνομη μεταφορά του φορτίου στη ΛΔΚ. Ο Kingly Won ενήργησε ως ναυλομεσίτης για λογαριασμό της εν λόγω πετρελαϊκής εταιρείας, ενώ μια κινεζική εταιρεία προσέγγισε τον Kingly Won προκειμένου να προβεί σε αγορά πετρελαίου ναυτιλίας εξ ονόματός του.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ

30.3.2018

Εγγεγραμένος πλοιοκτήτης του δεξαμενόπλοιου CHON MA SAN υπό σημαία ΛΔΚ. Το νηολογημένο στη ΛΔΚ σκάφος CHON MA SAN προέβη σε ετοιμασίες για δραστηριότητες μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο στα τέλη Ιανουαρίου του 2018. Ο πλοίαρχος του μηχανοκίνητου δεξαμενόπλοιου YU JONG 2 υπό σημαία ΛΔΚ ανέφερε στις 18 Νοεμβρίου 2017 σε αγνώστου ταυτότητας ελεγκτή ευρισκόμενο στη ΛΔΚ, ότι το σκάφος εκτελούσε ελιγμούς για την αποφυγή καταιγίδας πριν από προβλεπόμενη μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο. Ο πλοίαρχος εισηγήθηκε να φορτωθεί μαζούτ στο YU JONG 2 από το υπό ΛΔΚ σημαία δεξαμενόπλοιο CHON MA SAN δεδομένου ότι ήταν καταλληλότερο, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους του CHON MA SAN, για τη μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο σε συνθήκες καταιγίδας. Αφού το CHON MA SAN εφοδιάστηκε με μαζούτ από ένα σκάφος, μεταφόρτωσε 1 168 κιλολίτρα μαζούτ στο YU JONG 2 στις 19 Νοεμβρίου 2017, μέσω διαδικασίας μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ

30.3.2018

Εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης του δεξαμενόπλοιου AN SAN 1 υπό σημαία ΛΔΚ, το οποίο πιστεύεται ότι πραγματοποίησε δραστηριότητες μεταφόρτωσης πετρελαιοειδών από πλοίο σε πλοίο.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ

30.3.2018

Εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης του σκάφους YU PHYONG 5. Στα τέλη Νοεμβρίου του 2017, το YU PHYONG 5 πραγματοποίησε μεταφόρτωση 1 721 μετρικών τόνων μαζούτ από πλοίο σε πλοίο.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ

30.3.2018

Εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης των νηολογημένων στη ΛΔΚ δεξαμενόπλοιων SAM JONG 1 και SAM JONG 2. Πιστεύεται ότι αμφότερα τα σκάφη εισήγαγαν διυλισμένο πετρέλαιο στη ΛΔΚ κατά παράβαση των κυρώσεων του ΟΗΕ στα τέλη Ιανουαρίου του 2018.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ

30.3.2018

Το νηολογημένο στη ΛΔΚ δεξαμενόπλοιο SAM MA 2, υπό την κυριότητα της Korea Samma Shipping Company, πραγματοποίησε μεταφόρτωση πετρελαιοειδών από πλοίο σε πλοίο με πλαστά έγγραφα στα μέσα Οκτωβρίου 2017, διεκπεραιώνοντας φόρτωση περίπου 1 600 μετρικών τόνων μαζούτ. Ο πλοίαρχος κλήθηκε να διαγράψει την επωνυμία SAMMA SHIPPING και τις κορεατικές λέξεις που περιέχονται στη σφραγίδα του σκάφους και, αντ' αυτού, να σημειώσει “Hai Xin You 606” προκειμένου να αποκρύψει τα στοιχεία νηολόγησης του σκάφους υπό σημαία ΛΔΚ.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ

αριθ. εταιρείας IMO 5434358

30.3.2018

Εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης του υπό σημαία ΛΔΚ δεξαμενόπλοιου YU JONG 2, το οποίο φόρτωσε 1 168 κιλολίτρα μαζούτ στις 19 Νοεμβρίου 2017 μέσω διαδικασίας μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Διαχειριστής και εμπορικός διευθυντής του υπό παναμαϊκής σημαίας σκάφους KOTI, το οποίο πραγματοποίησε μεταφόρτωση κατά πάσα πιθανότητα πετρελαιοειδών από πλοίο σε πλοίο στο υπό ΛΔΚ σημαία KUM UN SAN 3 στις 9 Δεκεμβρίου 2017.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ

30.3.2018

Διαχειριστής του δεξαμενόπλοιου YU SON υπό σημαία ΛΔΚ, το οποίο πιστεύεται ότι πραγματοποίησε δραστηριότητες μεταφόρτωσης πετρελαιοειδών από πλοίο σε πλοίο.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ

30.3.2018

Εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης του δεξαμενόπλοιου PAEK MA υπό σημαία ΛΔΚ, το οποίο πραγματοποίησε δραστηριότητες μεταφόρτωσης πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στα μέσα Ιανουαρίου του 2018.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ

30.3.2018

Εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης του δεξαμενόπλοιου JI SONG 6 υπό σημαία ΛΔΚ, το οποίο πιστεύεται ότι πραγματοποίησε δραστηριότητες μεταφόρτωσης πετρελαιοειδών από πλοίο σε πλοίο στα τέλη Ιανουαρίου του 2018. Υπό την κυριότητα της εταιρείας βρίσκονται επίσης τα σκάφη JI SONG 8 και WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Σαμόα

30.3.2018

Εταιρεία υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο του Tsang Yung Yuan και η οποία συμμετείχε σε παράνομες μεταφορές άνθρακα της ΛΔΚ.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

Image

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, Κίνα

30.3.2018

Εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης, διαχειριστής και εμπορικός διευθυντής του σκάφους DONG FENG 6, το οποίο φόρτωσε άνθρακα στο Hamhung της ΛΔΚ στις 11 Ιουλίου 2017 με σκοπό την εξαγωγή κατά παράβαση σχετικών κυρώσεων του ΟΗΕ.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

 

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Κίνα

30.3.2018

Διαχειριστής και εμπορικός διευθυντής των υπό σημαία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις σκαφών HAO FAN 2 και HAO FAN 6. Το HAO FAN 6 φόρτωσε άνθρακα στο Nampo της ΛΔΚ στις 27 Αυγούστου 2017. Το HAO FAN 2 φόρτωσε άνθρακα της ΛΔΚ στο Nampo της ΛΔΚ στις 3 Ιουνίου 2017.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Κίνα

30.3.2018

Διαχειριστής και εμπορικός διευθυντής του σκάφους XIN GUANG HAI, το οποίο φόρτωσε άνθρακα στο Taean της ΛΔΚ στις 27 Οκτωβρίου 2017 και το οποίο κατέπλευσε με εκτιμώμενη άφιξη στις 14 Νοεμβρίου 2017 στο Cam Pha του Βιετνάμ, το οποίο ωστόσο δεν ακολούθησε τον προορισμό αυτό και, αντ' αυτού, ελλιμενίστηκε στο Port Klang της Μαλαισίας, στις 18 Δεκεμβρίου 2017.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Σιγκαπούρη

30.3.2018

Διαχειριστής και εμπορικός διευθυντής του σκάφους YUK TUNG, το οποίο πραγματοποίησε μεταφόρτωση πετρελαιοειδών από πλοίο σε πλοίο.»

2)

Τα σκάφη που απαριθμούνται κατωτέρω προστίθενται στον κατάλογο των σκαφών που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ως έχει στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509, υπό την επικεφαλίδα Α. Σκάφη που υπόκεινται σε κατάσχεση:

«1.   Επωνυμία: CHON MYONG 1

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8712362

2.   Επωνυμία: AN SAN 1

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 7303803

3.   Επωνυμία: YU PHYONG 5

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8605026

4.   Επωνυμία: SAM JONG 1

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8405311

5.   Επωνυμία: SAM JONG 2

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 7408873

6.   Επωνυμία: SAM MA 2

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8106496

7.   Επωνυμία: YU JONG 2

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8604917

8.   Επωνυμία: PAEK MA

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 9066978

9.   Επωνυμία: JI SONG 6

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8898740

10.   Επωνυμία: CHON MA SAN

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8660313

11.   Επωνυμία: NAM SAN 8

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8122347

12.   Επωνυμία: YU SON

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8691702

13.   Επωνυμία: WOORY STAR

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8408595

14.   Επωνυμία: JI SONG 8

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8503228

15.   Επωνυμία: HAP JANG GANG 6

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 9066540».

3)

Τα σκάφη που απαριθμούνται κατωτέρω προστίθενται στον κατάλογο των σκαφών που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ως έχει στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509, υπό την επικεφαλίδα Β. Σκάφη στα οποία απαγορεύθηκε η είσοδος σε λιμένες:

«9.   Επωνυμία: CHON MYONG 1

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8712362

10.   Επωνυμία: AN SAN 1

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 7303803

11.   Επωνυμία: YU PHYONG 5

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8605026

12.   Επωνυμία: SAM JONG 1

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8405311

13.   Επωνυμία: SAM JONG 2

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 7408873

14.   Επωνυμία: SAM MA 2

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8106496

15.   Επωνυμία: YU JONG 2

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8604917

16.   Επωνυμία: PAEK MA

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 9066978

17.   Επωνυμία: JI SONG 6

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8898740

18.   Επωνυμία: CHON MA SAN

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8660313

19.   Επωνυμία: NAM SAN 8

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8122347

20.   Επωνυμία: YU SON

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8691702

21.   Επωνυμία: WOORY STAR

Συμπληρωματικές πληροφορίες

22.   Επωνυμία: ASIA Bridge 1

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8916580

23.   Επωνυμία: XIN GUANG HAI

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 9004700

24.   Επωνυμία: HUA FU

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 9020003

25.   Επωνυμία: YUK TUNG

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 9030591

26.   Επωνυμία: KOTI

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 9417115

27.   Επωνυμία: DONG FENG 6

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 9008201

28.   Επωνυμία: HAO FAN 2

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8747604

29.   Επωνυμία: HAO FAN 6

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8628597

30.   Επωνυμία: JIN HYE

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8518572

31.   Επωνυμία: FAN KE

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8914934

32.   Επωνυμία: WAN HENG 11

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: 8791667

33.   Επωνυμία: MIN NING DE YOU 078

Συμπληρωματικές πληροφορίες

IMO: ουδέν».