8.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 65/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/337 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Μαρτίου 2018

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τα πρότυπα και τις τεχνικές απενεργοποίησης, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (1), και ιδίως το άρθρο 10β παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2403 της Επιτροπής (2) καθορίζει τους κανόνες καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων στην Ένωση, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση. Ο εν λόγω κανονισμός περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων πρέπει να επαληθεύεται και να πιστοποιείται από τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών και θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη σήμανση των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων.

(2)

Για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2403 προβλέπει τακτική επανεξέταση και επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που θεσπίζονται σ' αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτούν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων και τυχόν πρόσθετων μέτρων απενεργοποίησης.

(3)

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή δημιούργησε τον Σεπτέμβριο του 2016 ομάδα εργασίας με εθνικούς εμπειρογνώμονες για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων, στο πλαίσιο της επιτροπής που συστάθηκε με την οδηγία 91/477/ΕΟΚ. Η ομάδα εργασίας επικεντρώθηκε στην επανεξέταση των τεχνικών προδιαγραφών για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων που παρατίθενται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403, με στόχο τη βελτίωση της σαφήνειας τους, την αποφυγή τυχόν ασαφειών για τους επαγγελματίες και τη διασφάλιση του ότι οι τεχνικές προδιαγραφές εφαρμόζονται σε όλα τα είδη πυροβόλων όπλων.

(4)

Η οδηγία 91/477/ΕΟΚ τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Η τροποποιημένη οδηγία περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα, προβλέποντας επίσης την ταξινόμησή τους, και παρέχει ορισμό των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων που αντικατοπτρίζει τις γενικές αρχές της απενεργοποίησης πυροβόλων όπλων, όπως διατυπώνονται στο πρωτόκολλο σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών, το οποίο συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, που επισυνάπτεται στην απόφαση 2014/164/ΕΕ του Συμβουλίου (4), η οποία μεταφέρει το εν λόγω πρωτόκολλο στην έννομη τάξη της Ένωσης.

(5)

Οι κανόνες για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων που θεσπίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2403 θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν και να συνάδουν με τους νέους κανόνες για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων που θεσπίζονται από την οδηγία (ΕΕ) 2017/853.

(6)

Το πεδίο εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 θα πρέπει να καλύπτει τα πυροβόλα όπλα όλων των κατηγοριών που απαριθμούνται στο μέρος II του παραρτήματος I της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ.

(7)

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων θα πρέπει να αποτρέπουν την επανενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων με τη χρήση κοινών εργαλείων.

(8)

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων επικεντρώνονται στην απενεργοποίηση των ουσιωδών συστατικών μερών των πυροβόλων όπλων, όπως ορίζονται στην οδηγία 91/477/ΕΟΚ. Αυτό συμβαίνει επειδή η οδηγία 91/477/ΕΟΚ επίσης προβλέπει έναν ορισμό για τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα ο οποίος περιλαμβάνει την ανάγκη να εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη συστατικά μέρη του εν λόγω πυροβόλου όπλου έχουν καταστεί οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή οποιαδήποτε ενδεχόμενη επανενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης για την απενεργοποίηση των καννών αντικατάστασης, οι οποίες, μολονότι είναι χωριστά αντικείμενα, είναι, από τεχνικής άποψης, αλληλένδετες με το πυροβόλο όπλο που απενεργοποιείται και προορίζονται να τοποθετηθούν σ' αυτό.

(9)

Κατόπιν αιτήματος της ομάδας εργασίας εθνικών εμπειρογνωμόνων για την απενεργοποίηση, οι αναθεωρημένες τεχνικές προδιαγραφές υποβλήθηκαν σε δοκιμασία αντοχής από εθνικούς επαγγελματίες απενεργοποίησης για διάστημα 5 εβδομάδων από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου 2017. Το αποτέλεσμα της εν λόγω δοκιμασίας οδήγησε, ιδίως, στην απόφαση να επανεξεταστεί η παρουσίαση των προδιαγραφών απενεργοποίησης. Για λόγους σαφήνειας, οι ειδικές ενέργειες απενεργοποίησης θα πρέπει να παρουσιάζονται με τρόπο που να κάνει διάκριση μεταξύ των διαφόρων ειδών πυροβόλων όπλων.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ.

(11)

Για να προβούν τα κράτη μέλη στις αναγκαίες διοικητικές αλλαγές και στην ευθυγράμμιση των πρακτικών τους σύμφωνα με τον παρόντα τροποποιημένο εκτελεστικό κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2403 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για πυροβόλα όπλα όλων των κατηγοριών που απαριθμούνται στο μέρος II του παραρτήματος I της οδηγίας 91/477/ ΕΟΚ.»

2)

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν μια αρμόδια δημόσια αρχή η οποία επαληθεύει ότι η απενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου διενεργήθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράτημα Ι (“η οντότητα επαλήθευσης”).»

3)

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

Σήμανση των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων

Τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα επισημαίνονται με ένα κοινό μοναδικό σήμα σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα II, το οποίο υποδηλώνει ότι έχουν απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα I. Το σήμα τοποθετείται από την οντότητα επαλήθευσης σε όλα τα ουσιώδη συστατικά μέρη που τροποποιήθηκαν για τους σκοπούς της απενεργοποίησης του πυροβόλου όπλου και πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

είναι ευκρινές και δεν μπορεί να αφαιρεθεί·

β)

φέρει πληροφορίες για το κράτος μέλος στο οποίο διενεργήθηκε η απενεργοποίηση και την οντότητα επαλήθευσης που πιστοποίησε την απενεργοποίηση·

γ)

ο (οι) αρχικός(-οί) αριθμός(-οί) σειράς του πυροβόλου όπλου διατηρείται(-ούνται).»

4)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

5)

Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

6)

Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 28 Ιουνίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 256 της 13.9.1991, σ. 51.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2403 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τα πρότυπα και τις τεχνικές απενεργοποίησης, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση (ΕΕ L 333 της 19.12.2015, σ. 62).

(3)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (ΕΕ L 137 της 24.5.2017, σ. 22).

(4)  Απόφαση 2014/164/ΕΕ του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2014, για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την παράνομη κατασκευή και διακίνηση πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών, το οποίο συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 89 της 25.3.2014, σ. 7).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων

Οι ενέργειες απενεργοποίησης που πρέπει να εκτελούνται προκειμένου τα πυροβόλα όπλα να καταστούν αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση καθορίζονται βάσει τριών πινάκων:

στον πίνακα I παρατίθενται τα διάφορα είδη πυροβόλων όπλων,

στον πίνακα II καθορίζονται οι γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται όταν τα πυροβόλα όπλα καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση,

στον πίνακα III περιγράφονται οι ειδικές ενέργειες ανά είδος πυροβόλου όπλου που πρέπει να εκτελούνται προκειμένου να καταστούν τα πυροβόλα όπλα αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων θα πρέπει να αποτρέπουν την επανενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων με τη χρήση κοινών εργαλείων.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων επικεντρώνονται στην απενεργοποίηση των ουσιωδών συστατικών μερών των πυροβόλων όπλων, όπως ορίζεται στην οδηγία 91/477/ΕΟΚ. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων που καθορίζονται στο παράρτημα I εφαρμόζονται επίσης για την απενεργοποίηση των καννών αντικατάστασης, οι οποίες, μολονότι είναι χωριστά αντικείμενα, είναι, από τεχνικής άποψης, αλληλένδετες με το πυροβόλο όπλο που απενεργοποιείται και προορίζονται να τοποθετηθούν σ' αυτό.

Για να διασφαλιστεί η ορθή και ενιαία εφαρμογή των εργασιών απενεργοποίησης πυροβόλων όπλων, η Επιτροπή θα συντάξει ορισμούς σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Πίνακας I

Κατάλογος ειδών πυροβόλων όλων

Είδη πυροβόλων όπλων

1

Πιστόλια (μονής βολής, ημιαυτόματα)

2

Περίστροφα (συμπεριλαμβανομένων των περιστρόφων που γεμίζονται μέσω βικίου)

3

Μακρύκαννα πυροβόλα όπλα (μη αρθρωτά)

4

Αρθρωτά πυροβόλα όπλα (π.χ. λειόκαννα, με αυλακωτή κάννη, συνδυαστικά, ασφαλιζόμενου/περιστρεφόμενου κλείστρου, βραχέα και μακρύκαννα πυροβόλα όπλα)

5

Μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα (λειόκαννα, με αυλακωτή κάννη)

6

Ημιαυτόματα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα (λειόκαννα, με αυλακωτή κάννη)

7

Αυτόματα πυροβόλα όπλα: π.χ. τυφέκια εφόδου, (υπο)πολυβόλα, αυτόματα πιστόλια

8

Εμπροσθογεμή πυροβόλα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των αρθρωτών (εκτός των περιστρόφων που γεμίζονται μέσω βικίου)

Πίνακας ΙΙ

Γενικές αρχές

Αποτρέψτε την αποσυναρμολόγηση των ουσιωδών συστατικών μερών των πυροβόλων όπλων με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας.

Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία, η διαδικασία αυτή μπορεί να εκτελεστεί μετά τον έλεγχο από την εθνική αρχή.

Σκληρότητα των παρεμβλημάτων: Η οντότητα απενεργοποίησης οφείλει να διασφαλίσει οι πείροι/τα πώματα/οι ράβδοι που χρησιμοποιούνται έχουν σκληρότητα τουλάχιστον 40 HRC και ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση εξασφαλίζουν μόνιμη και αποτελεσματική ένωση.

Πίνακας ΙΙΙ

Ειδικές ενέργειες ανά είδος πυροβόλων όπλων

1.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ (ΜΟΝΗΣ ΒΟΛΗΣ, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ)

1.1

Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή στην κάννη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάμης, εφόσον υπάρχει (πλάτος > 

Formula

 διαμετρήματος· μήκος: για αυλακωτές κάννες τρεις φορές το μήκος της θαλάμης και για λείες κάννες δύο φορές το μήκος της θαλάμης).

1.2

Κάννη: Για όλα τα πιστόλια, εκτός από εκείνα με αρθρωτή κάννη, πρέπει να διανοιχθεί οπή που να διαπερνά και τα δύο τοιχώματα της θαλάμης και μέσω της οποίας πρέπει να εισαχθεί πείρος από σκληρυμένο χάλυβα και να συγκολληθεί καλά (διάμετρος > 50 % της θαλάμης, τουλάχιστον 4,5 mm). Ο ίδιος πείρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στερεωθεί η κάννη στον μηχανισμό όπλισης. Εναλλακτικά, πρέπει να εισαχθεί στη θαλάμη ένα πώμα στο μέγεθος του κάλυκα και να συγκολληθεί καλά.

1.3

Κάννη: Αφαιρέστε τη ράμπα, εφόσον υπάρχει.

1.4

Κάννη: Η κάννη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πείρος που χρησιμοποιείται στην ενέργεια 1.2.

1.5

Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης που δεν περιλαμβάνονται σε πιστόλι, εκτελέστε τις ενέργειες 1.1 - 1.4 και 1.19 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με κοπή, συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας.

1.6

Κλείστρο/Περόνη: Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα.

1.7

Κλείστρο/Περόνη: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης του κλείστρου. Όλοι οι πείροι ασφάλισης πρέπει να αφαιρεθούν ή να εξασθενήσουν σημαντικά.

1.8

Κλείστρο/Περόνη: Συγκολλήστε την οπή του επικρουστήρα.

1.9

Ολκός: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί το υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια.

1.10

Ολκός: Αφαιρέστε τον επικρουστήρα.

1.11

Ολκός: Αφαιρέστε τους πείρους ασφάλισης του ολκού.

1.12

Ολκός: Όπου είναι δυνατόν, λειάνετε το εσωτερικό του άκρου ασφάλισης της θυρίδας απόρριψης στον ολκό σε γωνία 45 έως 75 μοιρών.

1.13

Ολκός: Αν το κλείστρο μπορεί να αφαιρεθεί από τον ολκό, το απενεργοποιημένο κλείστρο πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στον ολκό.

1.14

Σκελετός/Κορμός: Αφαιρέστε τη ράμπα προώθησης του φυσιγγίου, αν υπάρχει.

1.15

Σκελετός/Κορμός: Λειάνετε τουλάχιστον τα 2/3 των ραγών του κλείστρου και στις δύο πλευρές του σκελετού.

1.16

Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της σκανδάλης, αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη.

1.17

Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές).

1.18

Αυτόματο σύστημα: Καταστρέψτε το έμβολο αερίων και το σύστημα αερίων με κοπή ή συγκόλληση.

1.19

Αυτόματο σύστημα: Αν δεν υπάρχει έμβολο αερίων, αφαιρέστε τον σωλήνα αερίων. Αν η κάννη χρησιμοποιείται ως έμβολο αερίων, συγκολλήστε την απενεργοποιημένη κάννη στη θήκη. Όπου υπάρχει, κλείστε την οπή αερίων της κάννης με συγκόλληση.

1.20

Γεμιστήρες: Συγκολλήστε τον γεμιστήρα δημιουργώντας κηλίδες συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέτρα με αντίστοιχο βαθμό μονιμότητας, ανάλογα με το είδος όπλου και το υλικό, ώστε να αποτρέψετε την αφαίρεση του γεμιστήρα.

1.21

Γεμιστήρες: Αν ο γεμιστήρας λείπει, τοποθετήστε κηλίδες από το υλικό συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέτρα στη θέση του γεμιστήρα ή τοποθετήστε ένα σύστημα ασφάλισης για να αποτρέψετε μόνιμα την εισαγωγή του γεμιστήρα.

1.22

Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αποτρέψτε μόνιμα την αφαίρεση του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου από την κάννη με τη βοήθεια ενός πείρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας, αν ο σιγαστήρας/μειωτήρας θορύβου είναι μέρος του όπλου.

1.23

Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αφαιρέστε, αν είναι δυνατόν, όλα τα εσωτερικά μέρη του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου, καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει μόνο ο σωλήνας. Διανοίξτε οπές διαμέτρου μεγαλύτερης από το διαμέτρημα του πυροβόλου όπλου, αφήνοντας διάμηκες μεσοδιάστημα 3 cm (βραχύκαννα πυροβόλα όπλα) ή 5 cm (μακρύκαννα πυροβόλα όπλα) μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. Εναλλακτικά, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή τουλάχιστον 6 mm από το εμπρός έως το πίσω ακραίο σημείο μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής.


2.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΒΙΚΙΟΥ)

2.1

Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή (πλάτος >

Formula

διαμετρήματος· μήκος: τουλάχιστον

Formula

του μήκους της κάννης από τον κώνο συναρμογής)

2.2

Κάννη: Πρέπει να διανοιχθεί οπή που να διαπερνά και τα δύο τοιχώματα της κάννης (κοντά στον κώνο συναρμογής) και μέσω της οποίας πρέπει να εισαχθεί πείρος από σκληρυμένο χάλυβα και να συγκολληθεί καλά (διάμετρος > 50 % του διαμετρήματος, τουλάχιστον 4,5 mm). Ο ίδιος πείρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στερεωθεί η κάννη στον μηχανισμό όπλισης. Εναλλακτικά, συγκολλήστε καλά κατάλληλο πώμα από σκληρυμένο χάλυβα (μήκος: τουλάχιστον το ήμισυ του μήκους της θαλάμης του κυλίνδρου) μέσα στην κάννη, ξεκινώντας από την πλευρά του βικίου.

2.3

Κάννη: Η κάννη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στον σκελετό με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πείρος που χρησιμοποιείται στην ενέργεια 2.2.

2.4

Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης που δεν έχουν τοποθετηθεί στο πυροβόλο όπλο, εκτελέστε τις ενέργειες 2.1 - 2.3 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με κοπή, συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας.

2.5

Βικίο: Αφαιρέστε όλα τα εσωτερικά τοιχώματα από το βικίο για τουλάχιστον τα 2/3 του μήκους του με λείανση. Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο τα εσωτερικά τοιχώματα από το βικίο, στην ιδανική περίπτωση φθάνοντας τη διάμετρο του κάλυκα, χωρίς να διαρρηχθεί το εξωτερικό τοίχωμα.

2.6

Βικίο: Όπου είναι δυνατόν, πραγματοποιήστε συγκόλληση για να αποτρέψετε την αφαίρεση του βικίου από τον σκελετό ή χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέτρα, όπως π.χ. τοποθέτηση πείρου, που καθιστούν αδύνατη την αφαίρεση.

2.7

Βικίο: Για εφεδρικά βικία που δεν είναι τοποθετημένα σε πυροβόλο όπλο, εκτελέστε την ενέργεια 2.5. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση του βικίου σε πυροβόλο όπλο με κοπή, συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας.

2.8

Σκελετός/Κορμός: Διευρύνετε την οπή του επικρουστήρα στο τριπλάσιο του αρχικού μεγέθους.

2.9

Σκελετός/Κορμός: Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα.

2.10

Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της σκανδάλης, αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη.

2.11

Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές).

2.12

Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αποτρέψτε μόνιμα την αφαίρεση του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου από την κάννη με τη βοήθεια ενός πείρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας, αν ο σιγαστήρας/μειωτήρας θορύβου είναι μέρος του όπλου.

2.13

Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αφαιρέστε, αν είναι δυνατόν, όλα τα εσωτερικά μέρη του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου, καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει μόνο ο σωλήνας. Διανοίξτε οπές διαμέτρου μεγαλύτερης από το διαμέτρημα του πυροβόλου όπλου, αφήνοντας διάμηκες μεσοδιάστημα 3 cm (βραχύκαννα πυροβόλα όπλα) ή 5 cm (μακρύκαννα πυροβόλα όπλα) μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. Εναλλακτικά, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή τουλάχιστον 6 mm από το εμπρός έως το πίσω ακραίο σημείο μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής.


3.

ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΜΟΝΗΣ ΒΟΛΗΣ (ΜΗ ΑΡΘΡΩΤΑ)

3.1

Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή στην κάννη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάμης, εφόσον υπάρχει (πλάτος > 

Formula

 διαμετρήματος· μήκος: για αυλακωτές κάννες τρεις φορές το μήκος της θαλάμης και για λείες κάννες δύο φορές το μήκος της θαλάμης).

3.2

Κάννη: Πρέπει να διανοιχθεί οπή που να διαπερνά και τα δύο τοιχώματα της θαλάμης και μέσω της οποίας πρέπει να εισαχθεί πείρος από σκληρυμένο χάλυβα και να συγκολληθεί καλά (διάμετρος > 50 % της θαλάμης, τουλάχιστον 4,5 mm). Ο ίδιος πείρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στερεωθεί η κάννη στον μηχανισμό όπλισης. Εναλλακτικά, πρέπει να εισαχθεί στη θαλάμη ένα πώμα στο μέγεθος του κάλυκα και να συγκολληθεί καλά.

3.3

Κάννη: Αφαιρέστε τη ράμπα, εφόσον υπάρχει.

3.4

Κάννη: Η κάννη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πείρος που χρησιμοποιείται στην ενέργεια 3.2.

3.5

Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης που δεν έχουν τοποθετηθεί στο πυροβόλο όπλο, εκτελέστε τις ενέργειες 3.1 - 3.4 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με κοπή, συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας.

3.6

Κλείστρο/Περόνη: Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα.

3.7

Κλείστρο/Περόνη: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης του κλείστρου. Όλοι οι πείροι ασφάλισης πρέπει να αφαιρεθούν ή να εξασθενήσουν σημαντικά.

3.8

Κλείστρο/Περόνη: Συγκολλήστε την οπή του επικρουστήρα.

3.9

Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της σκανδάλης, αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη.

3.10

Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές).

3.11

Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αποτρέψτε μόνιμα την αφαίρεση του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου από την κάννη με τη βοήθεια ενός πείρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας, αν ο σιγαστήρας/μειωτήρας θορύβου είναι μέρος του όπλου.

3.12

Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αφαιρέστε, αν είναι δυνατόν, όλα τα εσωτερικά μέρη του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου, καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει μόνο ο σωλήνας. Διανοίξτε οπές διαμέτρου μεγαλύτερης από το διαμέτρημα του πυροβόλου όπλου, αφήνοντας διάμηκες μεσοδιάστημα 3 cm (βραχύκαννα πυροβόλα όπλα) ή 5 cm (μακρύκαννα πυροβόλα όπλα) μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. Εναλλακτικά, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή τουλάχιστον 6 mm από το εμπρός έως το πίσω ακραίο σημείο μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής.


4.

ΑΡΘΡΩΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ (Π.Χ. ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ, ΜΕ ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΚΑΝΝΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ/ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ, ΒΡΑΧΥΚΑΝΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ)

4.1

Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή στην κάννη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάμης, εφόσον υπάρχει (πλάτος > 

Formula

 διαμετρήματος· μήκος: για αυλακωτές κάννες τρεις φορές το μήκος της θαλάμης και για λείες κάννες δύο φορές το μήκος της θαλάμης). Για πυροβόλα όπλα στα οποία η κάννη δεν περιλαμβάνει τη θαλάμη, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή (πλάτος >

Formula

διαμετρήματος· μήκος: τουλάχιστον

Formula

του μήκους της κάννης από τον κώνο συναρμογής).

4.2

Κάννη: Κατάλληλο πώμα μήκους τουλάχιστον τα 2/3 του μήκους της θαλάμης πρέπει να συγκολληθεί καλά μέσα στη θαλάμη σε θέση όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κλείστρο.

4.3

Κάννη: Αφαιρέστε τη ράμπα, εφόσον υπάρχει.

4.4

Κάννη: Η κάννη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας.

4.5

Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης που δεν έχουν τοποθετηθεί στο πυροβόλο όπλο, εκτελέστε τις ενέργειες 4.1 - 4.4 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με κοπή, συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας.

4.6

Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της σκανδάλης, αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη.

4.7

Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές).

4.8

Μηχανισμός όπλισης: Λειάνετε ένα κωνικό τμήμα με γωνία 60 μοιρών τουλάχιστον (γωνία κορυφής), ώστε να προκύψει διάμετρος βάσης 10 mm τουλάχιστον ή ίση με τη διάμετρο της πρόσοψης του κλείστρου.

4.9

Μηχανισμός όπλισης: Αφαιρέστε τον επικρουστήρα, διευρύνετε την οπή του επικρουστήρα σε διάμετρο τουλάχιστον 5 mm και συγκολλήστε την.

4.10

Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αποτρέψτε μόνιμα την αφαίρεση του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου από την κάννη με τη βοήθεια ενός πείρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας, αν ο σιγαστήρας/μειωτήρας θορύβου είναι μέρος του όπλου.

4.11

Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αφαιρέστε, αν είναι δυνατόν, όλα τα εσωτερικά μέρη του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου, καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει μόνο ο σωλήνας. Διανοίξτε οπές διαμέτρου μεγαλύτερης από το διαμέτρημα του πυροβόλου όπλου, αφήνοντας διάμηκες μεσοδιάστημα 3 cm (βραχύκαννα πυροβόλα όπλα) ή 5 cm (μακρύκαννα πυροβόλα όπλα) μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. Εναλλακτικά, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή τουλάχιστον 6 mm από το εμπρός έως το πίσω ακραίο σημείο μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής.


5.

ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ (ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ, ΜΕ ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΚΑΝΝΗ)

5.1

Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή στην κάννη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάμης, εφόσον υπάρχει (πλάτος > 

Formula

 διαμετρήματος· μήκος: για αυλακωτές κάννες τρεις φορές το μήκος της θαλάμης και για λείες κάννες δύο φορές το μήκος της θαλάμης). Για πυροβόλα όπλα στα οποία η κάννη δεν περιλαμβάνει τη θαλάμη, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή (πλάτος >

Formula

διαμετρήματος· μήκος: τουλάχιστον

Formula

του μήκους της κάννης από τον κώνο συναρμογής).

5.2

Κάννη: Πρέπει να διανοιχθεί οπή που να διαπερνά και τα δύο τοιχώματα της θαλάμης και μέσω της οποίας πρέπει να εισαχθεί πείρος από σκληρυμένο χάλυβα και να συγκολληθεί καλά (διάμετρος > 50 % της θαλάμης, τουλάχιστον 4,5 mm). Ο ίδιος πείρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στερεωθεί η κάννη στον μηχανισμό όπλισης. Εναλλακτικά, πρέπει να εισαχθεί στη θαλάμη ένα πώμα στο μέγεθος του κάλυκα και να συγκολληθεί καλά.

5.3

Κάννη: Αφαιρέστε τη ράμπα, εφόσον υπάρχει.

5.4

Κάννη: Η κάννη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πείρος που χρησιμοποιείται στην ενέργεια 5.2.

5.5

Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης που δεν έχουν τοποθετηθεί στο πυροβόλο όπλο, εκτελέστε τις ενέργειες 5.1 - 5.4 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με κοπή, συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας.

5.6

Κλείστρο/Περόνη: Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα.

5.7

Κλείστρο/Περόνη: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης του κλείστρου. Όλοι οι πείροι ασφάλισης πρέπει να αφαιρεθούν ή να εξασθενήσουν σημαντικά.

5.8

Κλείστρο/Περόνη: Συγκολλήστε την οπή του επικρουστήρα.

5.9

Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της σκανδάλης, αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη.

5.10

Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές).

5.11

Γεμιστήρες: Συγκολλήστε τον γεμιστήρα δημιουργώντας κηλίδες συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέτρα με αντίστοιχο βαθμό μονιμότητας, ανάλογα με το είδος όπλου και το υλικό, ώστε να αποτρέψετε την αφαίρεση του γεμιστήρα.

5.12

Γεμιστήρες: Αν ο γεμιστήρας λείπει, τοποθετήστε κηλίδες από το υλικό συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέτρα στη θέση του γεμιστήρα ή τοποθετήστε ένα σύστημα ασφάλισης για να αποτρέψετε μόνιμα την εισαγωγή του γεμιστήρα.

5.13

Γεμιστήρες: Για κυλινδρικούς γεμιστήρες, καρφώστε έναν ή περισσότερους πείρους από σκληρυμένο χάλυβα μέσα στον γεμιστήρα, στη θαλάμη και στον σκελετό, συνδέοντάς τα μόνιμα μεταξύ τους. Στερεώστε με συγκόλληση.

5.14

Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αποτρέψτε μόνιμα την αφαίρεση του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου από την κάννη με τη βοήθεια ενός πείρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας, αν ο σιγαστήρας/μειωτήρας θορύβου είναι μέρος του όπλου.

5.15

Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αφαιρέστε, αν είναι δυνατόν, όλα τα εσωτερικά μέρη του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου, καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει μόνο ο σωλήνας. Διανοίξτε οπές διαμέτρου μεγαλύτερης από το διαμέτρημα του πυροβόλου όπλου, αφήνοντας διάμηκες μεσοδιάστημα 3 cm (βραχύκαννα πυροβόλα όπλα) ή 5 cm (μακρύκαννα πυροβόλα όπλα) μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. Εναλλακτικά, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή τουλάχιστον 6 mm από το εμπρός έως το πίσω ακραίο σημείο μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής


6.

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ (ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ, ΜΕ ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΚΑΝΝΗ)

6.1

Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή στην κάννη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάμης, εφόσον υπάρχει (πλάτος > 

Formula

 διαμετρήματος· μήκος: για αυλακωτές κάννες τρεις φορές το μήκος της θαλάμης και για λείες κάννες δύο φορές το μήκος της θαλάμης). Για πυροβόλα όπλα στα οποία η κάννη δεν περιλαμβάνει τη θαλάμη, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή (πλάτος >

Formula

διαμετρήματος· μήκος: τουλάχιστον

Formula

του μήκους της κάννης από τον κώνο συναρμογής).

6.2

Κάννη: Πρέπει να διανοιχθεί οπή που να διαπερνά και τα δύο τοιχώματα της θαλάμης και μέσω της οποίας πρέπει να εισαχθεί πείρος από σκληρυμένο χάλυβα και να συγκολληθεί καλά (διάμετρος > 50 % της θαλάμης, τουλάχιστον 4,5 mm). Ο ίδιος πείρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στερεωθεί η κάννη στον μηχανισμό όπλισης. Εναλλακτικά, πρέπει να εισαχθεί στη θαλάμη ένα πώμα στο μέγεθος του κάλυκα και να συγκολληθεί καλά.

6.3

Κάννη: Αφαιρέστε τη ράμπα, εφόσον υπάρχει.

6.4

Κάννη: Η κάννη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πείρος που χρησιμοποιείται στην ενέργεια 6.2.

6.5

Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης που δεν έχουν τοποθετηθεί στο πυροβόλο όπλο, εκτελέστε τις ενέργειες 6.4 - 6.12 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με κοπή, συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας.

6.6

Κλείστρο/Περόνη: Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα.

6.7

Κλείστρο/Περόνη: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης του κλείστρου. Όλοι οι πείροι ασφάλισης πρέπει να αφαιρεθούν ή να εξασθενήσουν σημαντικά.

6.8

Κλείστρο/Περόνη: Συγκολλήστε την οπή του επικρουστήρα.

6.9

Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της σκανδάλης, αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη.

6.10

Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές).

6.11

Αυτόματο σύστημα: Καταστρέψτε το έμβολο αερίων και το σύστημα αερίων με κοπή ή συγκόλληση.

6.12

Αυτόματο σύστημα: Αν δεν υπάρχει έμβολο αερίων, αφαιρέστε τον σωλήνα αερίων. Αν η κάννη χρησιμοποιείται ως έμβολο αερίων, συγκολλήστε την απενεργοποιημένη κάννη στη θήκη. Όπου υπάρχει, κλείστε την οπή αερίων της κάννης με συγκόλληση.

6.13

Αυτόματο σύστημα: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης του κλείστρου και αλλού, έτσι ώστε το κλείστρο/η περόνη να μειωθεί κατά τουλάχιστον 50 % της αρχικής μάζας. Στερεώστε μόνιμα το κλείστρο στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας.

6.14

Αυτόματο σύστημα: Στις περιπτώσεις που οι περόνες είναι ενσωματωμένες σε θήκη, αυτή πρέπει να μειωθεί κατά τουλάχιστον 50 %. Η περόνη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στη θήκη και η θήκη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας.

6.15

Γεμιστήρες: Συγκολλήστε τον γεμιστήρα δημιουργώντας κηλίδες συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέτρα με αντίστοιχο βαθμό μονιμότητας, ανάλογα με το είδος όπλου και το υλικό, ώστε να αποτρέψετε την αφαίρεση του γεμιστήρα.

6.16

Γεμιστήρες: Αν ο γεμιστήρας λείπει, τοποθετήστε κηλίδες από το υλικό συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέτρα στη θέση του γεμιστήρα ή τοποθετήστε ένα σύστημα ασφάλισης για να αποτρέψετε μόνιμα την εισαγωγή του γεμιστήρα.

6.17

Γεμιστήρες: Για κυλινδρικούς γεμιστήρες, καρφώστε έναν ή περισσότερους πείρους από σκληρυμένο χάλυβα μέσα στον γεμιστήρα, στη θαλάμη και στον σκελετό, συνδέοντάς τα μόνιμα μεταξύ τους. Στερεώστε με συγκόλληση.

6.18

Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αποτρέψτε μόνιμα την αφαίρεση του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου από την κάννη με τη βοήθεια ενός πείρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας, αν ο σιγαστήρας/μειωτήρας θορύβου είναι μέρος του όπλου.

6.19

Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αφαιρέστε, αν είναι δυνατόν, όλα τα εσωτερικά μέρη του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου, καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει μόνο ο σωλήνας. Διανοίξτε οπές διαμέτρου μεγαλύτερης από το διαμέτρημα του πυροβόλου όπλου, αφήνοντας διάμηκες μεσοδιάστημα 3 cm (βραχύκαννα πυροβόλα όπλα) ή 5 cm (μακρύκαννα πυροβόλα όπλα) μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. Εναλλακτικά, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή τουλάχιστον 6 mm από το εμπρός έως το πίσω ακραίο σημείο μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής.


7.

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ: Π.Χ. ΤΥΦΕΚΙΑ ΕΦΟΔΟΥ, (ΥΠΟ) ΠΟΛΥΒΟΛΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

7.1

Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή στην κάννη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάμης, εφόσον υπάρχει (πλάτος > 

Formula

 διαμετρήματος· μήκος: για αυλακωτές κάννες τρεις φορές το μήκος της θαλάμης και για λείες κάννες δύο φορές το μήκος της θαλάμης).

7.2

Κάννη: Πρέπει να διανοιχθεί οπή που να διαπερνά και τα δύο τοιχώματα της θαλάμης και μέσω της οποίας πρέπει να εισαχθεί πείρος από σκληρυμένο χάλυβα και να συγκολληθεί καλά (διάμετρος > 50 % της θαλάμης, τουλάχιστον 4,5 mm). Ο ίδιος πείρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στερεωθεί η κάννη στον μηχανισμό όπλισης. Εναλλακτικά, πρέπει να εισαχθεί στη θαλάμη ένα πώμα στο μέγεθος του κάλυκα και να συγκολληθεί καλά.

7.3

Κάννη: Αφαιρέστε τη ράμπα, εφόσον υπάρχει.

7.4

Κάννη: Η κάννη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πείρος που χρησιμοποιείται στην ενέργεια 7.2.

7.5

Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης που δεν έχουν τοποθετηθεί στο πυροβόλο όπλο, εκτελέστε τις ενέργειες 7.1 - 7.3 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με κοπή, συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας.

7.6

Κλείστρο/Περόνη: Αφαιρέστε ή κοντύνετε τον επικρουστήρα.

7.7

Κλείστρο/Περόνη: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης του κλείστρου. Όλοι οι πείροι ασφάλισης πρέπει να αφαιρεθούν ή να εξασθενήσουν σημαντικά.

7.8

Κλείστρο/Περόνη: Συγκολλήστε την οπή του επικρουστήρα.

7.9

Ολκός (για αυτόματα πιστόλια): Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί το υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια.

7.10

Ολκός (για αυτόματα πιστόλια): Αφαιρέστε τον επικρουστήρα.

7.11

Ολκός (για αυτόματα πιστόλια): Αφαιρέστε τους πείρους ασφάλισης του ολκού.

7.12

Ολκός (για αυτόματα πιστόλια): Όπου είναι δυνατόν, λειάνετε το εσωτερικό του άκρου ασφάλισης της θυρίδας απόρριψης στον ολκό σε γωνία 45 έως 75 μοιρών.

7.13

Ολκός (για αυτόματα πιστόλια): Αν το κλείστρο μπορεί να αφαιρεθεί από τον ολκό, το απενεργοποιημένο κλείστρο πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στον ολκό.

7.14

Σκελετός/Κορμός (για αυτόματα πιστόλια): Αφαιρέστε τη ράμπα προώθησης του φυσιγγίου, αν υπάρχει.

7.15

Σκελετός/Κορμός (για αυτόματα πιστόλια): Λειάνετε τουλάχιστον τα 2/3 των ραγών του κλείστρου και στις δύο πλευρές του σκελετού.

7.16

Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της σκανδάλης, αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη.

7.17

Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές).

7.18

Αυτόματο σύστημα: Καταστρέψτε το έμβολο αερίων και το σύστημα αερίων με κοπή ή συγκόλληση.

7.19

Αυτόματο σύστημα: Αν δεν υπάρχει έμβολο αερίων, αφαιρέστε τον σωλήνα αερίων. Αν η κάννη χρησιμοποιείται ως έμβολο αερίων, συγκολλήστε την απενεργοποιημένη κάννη στη θήκη. Όπου υπάρχει, κλείστε την οπή αερίων της κάννης με συγκόλληση.

7.20

Αυτόματο σύστημα: Λειάνετε ή αφαιρέστε την πρόσοψη του κλείστρου με γωνία από 45 έως 75 μοίρες, μετρούμενη από τη γωνία της αρχικής πρόσοψης. Πρέπει να αφαιρεθεί υλικό από ολόκληρη την επιφάνεια της πρόσοψης του κλείστρου και αλλού, έτσι ώστε το κλείστρο/η περόνη να μειωθεί κατά τουλάχιστον 50 % της αρχικής μάζας. Στερεώστε μόνιμα το κλείστρο στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας.

7.21

Αυτόματο σύστημα: Στις περιπτώσεις που οι περόνες είναι ενσωματωμένες σε θήκη, αυτή πρέπει να μειωθεί κατά τουλάχιστον 50 %. Η περόνη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στη θήκη και η θήκη πρέπει να στερεωθεί μόνιμα στο πυροβόλο όπλο με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας.

7.22

Γεμιστήρες: Συγκολλήστε τον γεμιστήρα δημιουργώντας κηλίδες συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέτρα με αντίστοιχο βαθμό μονιμότητας, ανάλογα με το είδος όπλου και το υλικό, ώστε να αποτρέψετε την αφαίρεση του γεμιστήρα.

7.23

Γεμιστήρες: Αν ο γεμιστήρας λείπει, τοποθετήστε κηλίδες από το υλικό συγκόλλησης ή χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέτρα στη θέση του γεμιστήρα ή τοποθετήστε ένα σύστημα ασφάλισης για να αποτρέψετε μόνιμα την εισαγωγή του γεμιστήρα.

7.24

Γεμιστήρες: Για κυλινδρικούς γεμιστήρες, καρφώστε έναν ή περισσότερους πείρους από σκληρυμένο χάλυβα μέσα στον γεμιστήρα, στη θαλάμη και στον σκελετό, συνδέοντάς τα μόνιμα μεταξύ τους. Στερεώστε με συγκόλληση.

7.25

Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αποτρέψτε μόνιμα την αφαίρεση του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου από την κάννη με τη βοήθεια ενός πείρου από σκληρυμένο χάλυβα ή με συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας, αν ο σιγαστήρας/μειωτήρας θορύβου είναι μέρος του όπλου.

7.26

Σιγαστήρας/Μειωτήρας θορύβου: Αφαιρέστε, αν είναι δυνατόν, όλα τα εσωτερικά μέρη του σιγαστήρα/μειωτήρα θορύβου, καθώς και τα σημεία προσάρτησής τους, ώστε να παραμείνει μόνο ο σωλήνας. Διανοίξτε οπές διαμέτρου μεγαλύτερης από το διαμέτρημα του πυροβόλου όπλου, αφήνοντας διάμηκες μεσοδιάστημα 3 cm (βραχύκαννα πυροβόλα όπλα) ή 5 cm (μακρύκαννα πυροβόλα όπλα) μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής. Εναλλακτικά, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή τουλάχιστον 6 mm από το εμπρός έως το πίσω ακραίο σημείο μέσω του περιβλήματος και διαπερνώντας τον θάλαμο διαστολής.


8.

ΕΜΠΡΟΣΘΟΓΕΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΒΙΚΙΟΥ)

8.1

Κάννη: Ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή στην κάννη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάμης ανάφλεξης, εφόσον υπάρχει (πλάτος >

Formula

διαμετρήματος· μήκος: τρεις φορές τη διάμετρο της σφαίρας). Για πυροβόλα όπλα στα οποία η κάννη δεν περιλαμβάνει τη θαλάμη ανάφλεξης, ανοίξτε μια διαμήκη σχισμή (πλάτος >

Formula

διαμετρήματος· μήκος: τουλάχιστον 

Formula

του μήκους της κάννης από τον κώνο συναρμογής).

8.2

Κάννη: Για πυροβόλα όπλα στα οποία η κάννη περιλαμβάνει τη θαλάμη ανάφλεξης, πρέπει να διανοιχθεί οπή που να διαπερνά τη θαλάμη ανάφλεξης και από τα δύο τοιχώματα και μέσω της οποίας πρέπει να εισαχθεί πείρος από σκληρυμένο χάλυβα και να συγκολληθεί καλά (διάμετρος > 50 % θαλάμης, τουλάχιστον 4,5 mm). Ο ίδιος πείρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στερεωθεί η κάννη στον μηχανισμό όπλισης.

Για πυροβόλα όπλα στα οποία η κάννη δεν περιλαμβάνει τη θαλάμη ανάφλεξης, συγκολλήστε καλά κατάλληλο πώμα από σκληρυμένο χάλυβα (μήκος: τουλάχιστον δύο φορές τη διάμετρο της σφαίρας), μέσα στην κάννη από τον κώνο συναρμογής.

8.3

Κάννη: Για κάννες αντικατάστασης που δεν έχουν τοποθετηθεί στο πυροβόλο όπλο, εκτελέστε τις ενέργειες 8.1 - 8.2 κατά περίπτωση. Επιπλέον, πρέπει να αποτραπεί μόνιμα η τοποθέτηση των καννών σε πυροβόλο όπλο με κοπή, συγκόλληση, κόλληση ή με τη χρήση κατάλληλων μέτρων με ισοδύναμο βαθμό μονιμότητας.

8.4

Στην περίπτωση αρθρωτού πυροβόλου όπλου: Λειάνετε ένα κωνικό τμήμα με γωνία 60 μοιρών τουλάχιστον (γωνία κορυφής), ώστε να προκύψει διάμετρος βάσης 10 mm τουλάχιστον ή ίση με τη διάμετρο της πρόσοψης του κλείστρου.

8.5

Στην περίπτωση αρθρωτού πυροβόλου όπλου: Αφαιρέστε τον επικρουστήρα, διευρύνετε την οπή του επικρουστήρα σε διάμετρο τουλάχιστον 5 mm και συγκολλήστε την.

8.6

Μηχανισμός της σκανδάλης: Διασφαλίστε την καταστροφή του φυσικού λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ της πλάκας της σκανδάλης και της σφύρας, του επικρουστήρα ή της σχαστηρίας. Συγκολλήστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και, εάν είναι δυνατό, και πάνω στον σκελετό/κορμό. Αν δεν είναι δυνατή η εν λόγω συγκόλληση του μηχανισμού της σκανδάλης, αφαιρέστε τον μηχανισμό της σκανδάλης και πληρώστε το κενό με μέταλλο συγκόλλησης ή με εποξική ρητίνη.

8.7

Μηχανισμός της σκανδάλης: Ο μηχανισμός και/ή η θήκη της σκανδάλης πρέπει να συγκολληθεί στον σκελετό/κορμό (στην περίπτωση χαλύβδινου σκελετού) ή να κολληθεί στον σκελετό/κορμό με κόλλα ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες (στην περίπτωση σκελετού από ελαφρύ μέταλλο ή από πολυμερές).

8.8

Προστομίδες/Οπές: Αφαιρέστε ή συγκολλήστε την(τις) προστομίδα(-ες), συγκολλήστε την(τις) οπή(-ές).

8.9

Χωριστές (πολλαπλές) θαλάμες ανάφλεξης (εκτός του βικίου): Για πυροβόλα όπλα με χωριστές ή πολλαπλές θαλάμες ανάφλεξης, αφαιρέστε τα εσωτερικά τοιχώματα από τις θαλάμες ανάφλεξης επί τουλάχιστον τα 2/3 του μήκους τους με λείανση. Αφαιρέστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών τοιχωμάτων του βικίου, στην ιδανική δε περίπτωση φθάνοντας την τιμή του διαμετρήματος.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμα σήμανσης των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων

Image

(1)

Σήμα απενεργοποίησης (να παραμείνει «EU» σε όλες τις εθνικές σημάνσεις)

(2)

Χώρα απενεργοποίησης — επίσημος διεθνής κωδικός

(3)

Σύμβολο της οντότητας που πιστοποίησε την απενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου

(4)

Έτος απενεργοποίησης

Το πλήρες σήμα τοποθετείται μόνο στον σκελετό του πυροβόλου όπλου, ενώ το σήμα απενεργοποίησης (1) και η χώρα απενεργοποίησης (2) τοποθετούνται σε όλα τα υπόλοιπα ουσιώδη συστατικά μέρη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Υπόδειγμα πιστοποιητικού για τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα

(το πιστοποιητικό πρέπει να συντάσσεται σε χαρτί μη δυνάμενο να παραποιηθεί)

Λογότυπο ΕΕ

 

Ονομασία οντότητας που επαλήθευσε και πιστοποίησε τη συμμόρφωση της απενεργοποίησης

Λογότυπο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αριθμός πιστοποιητικού:

Τα μέτρα απενεργοποίησης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων που ορίζονται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/337 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2018.

Ονομασία οντότητας που διενήργησε την απενεργοποίηση:

Χώρα:

Ημερομηνία/έτος πιστοποίησης της απενεργοποίησης:

Κατασκευαστής/επωνυμία του απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου:

Είδος/Τύπος:

Κατασκευαστής/Μοντέλο:

Διαμέτρημα:

Αριθμός(-οί) σειράς:

Παρατηρήσεις:

 

 

 

Επίσημο σήμα απενεργοποίησης της ΕΕ

Ονοματεπώνυμο, τίτλος και υπογραφή του αρμόδιου προσώπου

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν πιστοποιητικό είναι σημαντικό έγγραφο. Πρέπει να φυλάσσεται πάντα από τον κάτοχο του απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου. Τα ουσιώδη συστατικά μέρη του απενεργοποιημένου όπλου το οποίο αφορά το παρόν πιστοποιητικό έχουν επισημανθεί με επίσημο σήμα ελέγχου· τα σήματα αυτά δεν πρέπει να αφαιρεθούν ή να τροποποιηθούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η παραποίηση πιστοποιητικού απενεργοποίησης θα μπορούσε να αποτελέσει αδίκημα βάσει της εθνικής νομοθεσίας.