18.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 13/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/73 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Ιανουαρίου 2018

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ενώσεων υδραργύρου μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τις ενώσεις υδραργύρου έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II και στο μέρος B του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(2)

Η οδηγία 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου απαγόρευσε την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρησιμοποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ενώσεις υδραργύρου. Οι άδειες όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ενώσεις υδραργύρου ανακλήθηκαν και εν συνεχεία όλα τα ΑΟΚ ορίστηκαν σε τιμές ίσες με τα αντίστοιχα όρια προσδιορισμού (ΟΠ).

(3)

Η Επιτροπή έλαβε πληροφορίες, από υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και από κράτη μέλη, που αποδεικνύουν την ύπαρξη ενώσεων υδραργύρου σε ορισμένα προϊόντα, τέτοια που να οδηγεί σε επίπεδα καταλοίπων υψηλότερα από το ΟΠ που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(4)

Πρόσφατα δεδομένα παρακολούθησης επιβεβαιώνουν ότι κατάλοιπα ενώσεων υδραργύρου παρουσιάζονται σε ορισμένα προϊόντα σε επίπεδα υψηλότερα από το ΟΠ. Με βάση το 95ο εκατοστημόριο όλων των αποτελεσμάτων όλων των δειγμάτων, έχουν αναφερθεί οι εξής περιπτώσεις παρουσίας ενώσεων υδραργύρου: σε ακρόδρυα, σε επίπεδα 0,02 mg/kg· σε φρέσκα βότανα, σε επίπεδα 0,03 mg/kg· σε καλλιεργούμενα μανιτάρια σε επίπεδα 0,05 mg/kg· σε άγρια μανιτάρια σε επίπεδα 0,50 mg/kg, με εξαίρεση τα βασιλομανίταρα όπου βρέθηκαν επίπεδα 0,90 mg/kg· σε ελαιούχους σπόρους σε επίπεδα 0,02 mg/kg· σε τσάι, κόκκους καφέ, φασόλια, αφεψήματα βοτάνων και κόκκους κακάο σε επίπεδα 0,02 mg/kg· σε καρυκεύματα σε επίπεδα 0,02 mg/kg, με εξαίρεση την πιπερόριζα, το μοσχοκάρυδο, τα περιβλήματα μοσχοκάρυδων και τον κουρκουμά όπου βρέθηκαν επίπεδα 0,05 mg/kg· σε κρέας σε επίπεδα 0,01 mg/kg, με εξαίρεση το κρέας άγριων θηραμάτων όπου βρέθηκαν επίπεδα 0,015 mg/kg και το κρέας πάπιας (εκτρεφόμενης και άγριας) όπου βρέθηκαν επίπεδα 0,04 mg/kg· σε ζωικό λίπος σε επίπεδα 0,01 mg/kg· σε βρώσιμα εντόσθια σε επίπεδα 0,02 mg/kg, με εξαίρεση τα εντόσθια άγριων θηραμάτων όπου βρέθηκαν επίπεδα 0,025 mg/kg και τα εντόσθια αγριόχοιρου όπου βρέθηκαν επίπεδα 0,10 mg/kg· σε γάλα σε επίπεδα 0,01 mg/kg· και σε μέλι σε επίπεδα 0,01 mg/kg.

(5)

Καθώς τα φυτοφάρμακα που περιέχουν υδράργυρο καταργήθηκαν σταδιακά εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να θεωρηθεί ότι η παρουσία του υδραργύρου στα τρόφιμα οφείλεται στην περιβαλλοντική μόλυνση. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να αντικατασταθούν οι προκαθορισμένες τιμές με εκείνες που απαριθμούνται στην αιτιολογική σκέψη 4, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τα επίπεδα υποβάθρου του υδραργύρου στο περιβάλλον. Αυτό θα επιτρέψει στις αρμόδιες εθνικές αρχές να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα επιβολής βάσει ρεαλιστικών ΑΟΚ.

(6)

Η επιστημονική ομάδα για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (ομάδα CONTAM) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, εφεξής «η Αρχή», εξέδωσε γνώμη σχετικά με τον υδράργυρο και τον μεθυλυδράργυρο στα τρόφιμα (2).

(7)

Καθώς ενώσεις υδραργύρου περιέχονται σε χαμηλά επίπεδα στα προϊόντα που απαριθμούνται στην αιτιολογική σκέψη 4, και αφού ληφθούν υπόψη τα διαθέσιμα δεδομένα αναφορικά με την κατανάλωση εντός της Ένωσης, η συνολική συμβολή στην έκθεση μέσω της διατροφής είναι χαμηλή και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών. Τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν ως προσωρινά στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· κατά την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία σε διάστημα 10 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

(8)

Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων όσον αφορά την ανάγκη για προσαρμογή των ορίων προσδιορισμού. Τα εργαστήρια αυτά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα τρέχοντα όρια προσδιορισμού θα πρέπει να διατηρηθούν.

(9)

Με βάση τη γνώμη της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(10)

Μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ζητήθηκε η γνώμη των εμπορικών εταίρων της Ένωσης για τα νέα ΑΟΚ και οι παρατηρήσεις τους ελήφθησαν υπόψη.

(11)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Ομάδα της EFSA για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (CONTAM)· Επιστημονική γνώμη σχετικά με τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία που συνδέονται με την παρουσία του υδραργύρου και του μεθυλυδραργύρου στα τρόφιμα. EFSA Journal 2012·10(12):2985. [241 σ.].


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα II, η στήλη για τις ενώσεις υδραργύρου διαγράφεται.

2)

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο μέρος Α, προστίθεται η στήλη για τις ενώσεις υδραργύρου:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (1)

Ενώσεις του υδραργύρου (άθροισμα ενώσεων του υδραργύρου εκφραζόμενο ως υδράργυρος)

(1)

(2)

(3)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

0110000

Εσπεριδοειδή

0,01 (*1)

0110010

Γκρέιπφρουτ

 

0110020

Πορτοκάλια

 

0110030

Λεμόνια

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

0110050

Μανταρίνια

 

0110990

Άλλα

 

0120000

Ακρόδρυα

0,02 (+)

0120010

Αμύγδαλα

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

0120040

Κάστανα

 

0120050

Καρύδες

 

0120060

Φουντούκια

 

0120070

Μακαντάμια

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

0120090

Κουκουνάρια

 

0120100

Φιστίκια

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

0120990

Άλλα

 

0130000

Μηλοειδή

0,01 (*1)

0130010

Μήλα

 

0130020

Αχλάδια

 

0130030

Κυδώνια

 

0130040

Μούσμουλα

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

0130990

Άλλα

 

0140000

Πυρηνόκαρπα

0,01 (*1)

0140010

Βερίκοκα

 

0140020

Κεράσια (γλυκά)

 

0140030

Ροδάκινα

 

0140040

Δαμάσκηνα

 

0140990

Άλλα

 

0150000

Μούρα και μικροί καρποί

0,01 (*1)

0151000

α)

σταφύλια

 

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

0152000

β)

φράουλες

 

0153000

γ)

καρποί βάτου

 

0153010

Βατόμουρα

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

0153030

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)

 

0153990

Άλλα

 

0154000

δ)

άλλοι μικροί καρποί και μούρα

 

0154010

Μύρτιλλα

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

 

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 

0154060

Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα)

 

0154070

Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα)

 

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς

 

0154990

Άλλα

 

0160000

Διάφοροι καρποί όπου

0,01 (*1)

0161000

α)

καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

0161010

Χουρμάδες

 

0161020

Σύκα

 

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

0161040

Κουμκουάτ

 

0161050

Καράμβολες

 

0161060

Kaki/Λωτός

 

0161070

Ευγενία η ιαμβολάνη

 

0161990

Άλλα

 

0162000

β)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

0162010

Ακτινίδια (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο)

 

0162020

Λίτσι

 

0162030

Πασιφλόρα/Μαρακούγια

 

0162040

Φραγκόσυκα

 

0162050

Μήλα STAR/καϊνίτες

 

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 

0162990

Άλλα

 

0163000

γ)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

0163010

Αβοκάντο

 

0163020

Μπανάνες

 

0163030

Μάνγκο

 

0163040

Παπάγια

 

0163050

Ρόδια

 

0163060

Cherimoyas

 

0163070

Γκουάβα

 

0163080

Ανανάς

 

0163090

Αρτόκαρπος

 

0163100

Durians (δούριο το ζιβέθινο)

 

0163110

Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα

 

0163990

Άλλα

 

0200000

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

0210000

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,01 (*1)

0211000

α)

πατάτες

 

0212000

β)

τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

0212010

Μανιόκα/κάσσαβο

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας)

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

0212990

Άλλα

 

0213000

γ)

άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

0213010

Κοκκινογούλια

 

0213020

Καρότα

 

0213030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

 

0213040

Χρένα

 

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

 

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

 

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

 

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες

 

0213090

Λαγόχορτα

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

0213110

Γογγύλια

 

0213990

Άλλα

 

0220000

Βολβώδη λαχανικά

0,01 (*1)

0220010

Σκόρδα

 

0220020

Κρεμμύδια

 

0220030

Ασκαλώνια

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/ σιμπούλα

 

0220990

Άλλα

 

0230000

Καρποφόρα λαχανικά

0,01 (*1)

0231000

α)

σολανώδη

 

0231010

Ντομάτες

 

0231020

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

 

0231030

Μελιτζάνες

 

0231040

Μπάμιες

 

0231990

Άλλα

 

0232000

β)

κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

0232010

Αγγούρια

 

0232020

Αγγουράκια

 

0232030

Κολοκύθια

 

0232990

Άλλα

 

0233000

γ)

κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

0233010

Πεπόνια

 

0233020

Κολοκύθες

 

0233030

Καρπούζια

 

0233990

Άλλα

 

0234000

δ)

γλυκό καλαμπόκι

 

0239000

ε)

άλλα καρποφόρα λαχανικά

 

0240000

Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης)

0,01 (*1)

0241000

α)

ανθοκράμβες

 

0241010

Μπρόκολα

 

0241020

Κουνουπίδια

 

0241990

Άλλα

 

0242000

β)

κεφαλωτές κράμβες

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

0242020

Λάχανα

 

0242990

Άλλα

 

0243000

γ)

φυλλώδεις κράμβες

 

0243010

Κινέζικα λάχανα

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

 

0243990

Άλλα

 

0244000

δ)

γογγυλοκράμβες

 

0250000

Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη

 

0251000

α)

μαρούλια και σαλατικά

0,01 (*1)

0251010

Λυκοτρίβολο

 

0251020

Μαρούλια

 

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

 

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

 

0251060

Ρόκα

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

 

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

 

0251990

Άλλα

 

0252000

β)

σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0,01 (*1)

0252010

Σπανάκι

 

0252020

Ανδράκλα

 

0252030

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

 

0252990

Άλλα

 

0253000

γ)

αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη

0,01 (*1)

0254000

δ)

Νεροκάρδαμο

0,01 (*1)

0255000

ε)

ραδίκια witloof/αντίβ

0,01 (*1)

0256000

στ)

βότανα και βρώσιμα άνθη

0,03 (+)

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

0256030

Φύλλα σέλινου

 

0256040

Μαϊντανός

 

0256050

Φασκόμηλο

 

0256060

Δενδρολίβανο

 

0256070

Θυμάρι

 

0256080

Βασιλικός

 

0256090

Δάφνη/δαφνόφυλλα

 

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν

 

0256990

Άλλα

 

0260000

Ψυχανθή

0,01 (*1)

0260010

Φασόλια (με τον λοβό)

 

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

 

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό)

 

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

 

0260050

Φακές

 

0260990

Άλλα

 

0270000

Λαχανικά με στέλεχος

0,01 (*1)

0270010

Σπαράγγια

 

0270020

Άγριες αγγινάρες

 

0270030

Σέλινο

 

0270040

Μάραθο Φλωρεντίας

 

0270050

Αγκινάρες

 

0270060

Πράσα

 

0270070

Ραβέντι

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

 

0270090

Καρδιές φοινίκων

 

0270990

Άλλα

 

0280000

Μανιτάρια, βρύα και λειχήνες

 

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

0,05 (+)

0280020

Άγρια μανιτάρια

0,5 (+)

0280990

Βρύα και λειχήνες

0,01 (*1)

0290000

Φύκη και προκαρυωτικοί οργανισμοί

0,01 (*1)

0300000

ΟΣΠΡΙΑ

0,01 (*1)

0300010

Φασόλια

 

0300020

Φακές

 

0300030

Μπιζέλια

 

0300040

Λούπινα/καρπός λούπινων

 

0300990

Άλλα

 

0400000

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

0401000

Ελαιούχοι σπόροι

0,02 (+)

0401010

Λιναρόσπορος

 

0401020

Αραχίδες/Αράπικα φιστίκια

 

0401030

Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

 

0401040

Σπόροι σησαμιού

 

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

0401060

Σπέρματα ελαιοκράμβης

 

0401070

Σόγια

 

0401080

Σπέρματα σιναπιού

 

0401090

Σπέρματα βαμβακιού

 

0401100

Σπόροι κολοκύθας

 

0401110

Σπέρματα κνήκου

 

0401120

Σπόροι βόραγου

 

0401130

Σπόροι ψευδολιναριού

 

0401140

Κανναβόσπορος

 

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 

0401990

Άλλα

 

0402000

Ελαιούχοι καρποί

 

0402010

Ελιές για παραγωγή λαδιού

0,01 (*1)

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

0,02 (*1)

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

0,02 (*1)

0402040

Καπόκ

0,02 (*1)

0402990

Άλλα

0,02 (*1)

0500000

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

0,01 (*1)

0500010

Κριθάρι

 

0500020

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και άλλα ψευδοδημητριακά

 

0500030

Καλαμπόκι

 

0500040

Κεχρί

 

0500050

Βρώμη

 

0500060

Ρύζι

 

0500070

Σίκαλη

 

0500080

Σόργο

 

0500090

Σίτος

 

0500990

Άλλα

 

0600000

ΤΕΪΑ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ

 

0610000

Τέια

0,02 (+)

0620000

Κόκκοι καφέ

0,02 (+)

0630000

Αφεψήματα βοτάνων από

0,02 (+)

0631000

α)

άνθη

 

0631010

Χαμομήλι

 

0631020

Ιβίσκος

 

0631030

Τριανταφυλλιά

 

0631040

Γιασεμί

 

0631050

Τίλιο

 

0631990

Άλλα

 

0632000

β)

φύλλα και βότανα

 

0632010

Φράουλα

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Μάτε

 

0632990

Άλλα

 

0633000

γ)

ρίζες

 

0633010

Βαλεριάνα

 

0633020

Πάναξ η γινσένη

 

0633990

Άλλα

 

0639000

δ)

κάθε άλλο μέρος του φυτού

 

0640000

Κόκκοι κακάο

0,02 (+)

0650000

Χαρούπια

0,02 (*1)

0700000

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

0,02 (*1)

0800000

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

(+)

0810000

Μπαχαρικά σπόροι

 

0810010

Γλυκάνισο

0,02

0810020

Μαυροκούκκι/μαύρο κύμινο

0,02

0810030

Σέλινο

0,02

0810040

Κορίανδρος

0,02

0810050

Κύμινο

0,02

0810060

Άνηθος

0,02

0810070

Μάραθο

0,02

0810080

Μοσχοσίταρο

0,02

0810090

Μοσχοκάρυδο

0,05

0810990

Άλλα

0,02

0820000

Καρποί καρυκεύματα

0,02

0820010

Μπαχάρι

 

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

 

0820030

Αγριοκύμινο

 

0820040

Καρδάμωμο

 

0820050

Καρποί αρκεύθου

 

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

 

0820070

Βανίλια

 

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

0820990

Άλλα

 

0830000

Φλοιός μπαχαρικών

0,02

0830010

Κανέλα

 

0830990

Άλλα

 

0840000

Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά

 

0840010

Γλυκόριζα

0,02

0840020

Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)

0,05

0840030

Κουρκουμά

0,05

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο)

 

0840990

Άλλα

0,02

0850000

Οφθαλμοί ανθέων

0,02

0850010

Γαρύφαλλα

 

0850020

Κάπαρη

 

0850990

Άλλα

 

0860000

Στίγμα ανθέων

0,02

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 

0860990

Άλλα

 

0870000

Επίσπερμο

 

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

0,05

0870990

Άλλα

0,02

0900000

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,01 (*1)

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 

0900030

Ρίζες κιχωρίου

 

0900990

Άλλα

 

1000000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

 

1010000

Ιστοί από

 

1011000

α)

χοίρους

(+)

1011010

Μυς

0,01

1011020

Λιπώδης ιστός

0,01

1011030

Ήπαρ

0,02

1011040

Νεφροί

0,02

1011050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,02

1011990

Άλλα

0,01  (*1)

1012000

β)

βοοειδή

(+)

1012010

Μυς

0,01

1012020

Λιπώδης ιστός

0,01

1012030

Ήπαρ

0,02

1012040

Νεφροί

0,02

1012050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,02

1012990

Άλλα

0,01  (*1)

1013000

γ)

πρόβατα

(+)

1013010

Μυς

0,01

1013020

Λιπώδης ιστός

0,01

1013030

Ήπαρ

0,02

1013040

Νεφροί

0,02

1013050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,02

1013990

Άλλα

0,01  (*1)

1014000

δ)

αίγες

(+)

1014010

Μυς

0,01

1014020

Λιπώδης ιστός

0,01

1014030

Ήπαρ

0,02

1014040

Νεφροί

0,02

1014050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,02

1014990

Άλλα

0,01  (*1)

1015000

ε)

ιπποειδή

(+)

1015010

Μυς

0,01

1015020

Λιπώδης ιστός

0,01

1015030

Ήπαρ

0,02

1015040

Νεφροί

0,02

1015050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,02

1015990

Άλλα

0,01  (*1)

1016000

στ)

πουλερικά

 

1016010

Μυς

0,01 (+)

1016020

Λιπώδης ιστός

0,01 (+)

1016030

Ήπαρ

0,02 (+)

1016040

Νεφροί

0,02 (+)

1016050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,02 (+)

1016990

Άλλα

0,01 (*1)

1017000

ζ)

άλλα εκτρεφόμενα χερσαία ζώα

(+)

1017010

Μυς

0,01

1017020

Λιπώδης ιστός

0,01

1017030

Ήπαρ

0,02

1017040

Νεφροί

0,02

1017050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,02

1017990

Άλλα

0,01  (*1)

1020000

Γάλα

0,01 (+)

1020010

Βοοειδή

 

1020020

Πρόβατα

 

1020030

Αίγες

 

1020040

Ίπποι

 

1020990

Άλλα

 

1030000

Αυγά πτηνών

0,01 (*1)

1030010

Όρνιθες

 

1030020

Πάπιες

 

1030030

Χήνες

 

1030040

Ορτύκια

 

1030990

Άλλα

 

1040000

Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας

0,01 (+)

1050000

Αμφίβια και ερπετά

0,01  (*1)

1060000

Χερσαία ασπόνδυλα ζώα

0,01  (*1)

1070000

Άγρια χερσαία σπονδυλωτά ζώα

0,04 (+)

β)

Στο μέρος Β, η στήλη για τις ενώσεις υδραργύρου διαγράφεται.


(*1)  όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(1)  Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.

(F)

=

Λιποδιαλυτό

Ενώσεις του υδραργύρου (άθροισμα ενώσεων του υδραργύρου εκφραζόμενο ως υδράργυρος)

(+)

Από τα δεδομένα παρακολούθησης προκύπτει ότι τα κατάλοιπα οφείλονται στην περιβαλλοντική μόλυνση. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, θα λάβει υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία σε διάστημα 10 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

0120000

Ακρόδρυα

0256000

στ)

βότανα και βρώσιμα άνθη

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

(+)

Το ακόλουθο ΑΟΚ ισχύει για τα βασιλομανίταρα: 0,9 mg/kg. Από τα δεδομένα παρακολούθησης προκύπτει ότι τα κατάλοιπα οφείλονται στην περιβαλλοντική μόλυνση. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, θα λάβει υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία σε διάστημα 10 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

0280020

Άγρια μανιτάρια

(+)

Από τα δεδομένα παρακολούθησης προκύπτει ότι τα κατάλοιπα οφείλονται στην περιβαλλοντική μόλυνση. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, θα λάβει υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία σε διάστημα 10 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

0401000

Ελαιούχοι σπόροι

0610000

Τέια

0620000

Κόκκοι καφέ

0630000

Αφεψήματα βοτάνων από

0640000

Κόκκοι κακάο

0800000

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

(+)

Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπων για το χρένο (Armoracia rusticana) της ομάδας των μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι το ίδιο με το όριο που έχει θεσπιστεί για το χρένο (Armoracia rusticana) της κατηγορίας των λαχανικών, της ομάδας των ριζωματωδών και κονδυλωτών λαχανικών (κωδικός 0213040), αφού ληφθούν υπόψη αλλαγές στα επίπεδα λόγω μεταποίησης (αποξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο)

(+)

Από τα δεδομένα παρακολούθησης προκύπτει ότι τα κατάλοιπα οφείλονται στην περιβαλλοντική μόλυνση. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, θα λάβει υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία σε διάστημα 10 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

1011000

α)

Ιστοί από χοίρους

1012000

β)

Ιστοί από βοοειδή

1013000

γ)

Ιστοί από πρόβατα

1014000

δ)

Ιστοί από αίγες

1015000

ε)

Ιστοί από ιπποειδή

(+)

Το ακόλουθο ΑΟΚ ισχύει για το κρέας πάπιας: 0,04 mg/kg. Από τα δεδομένα παρακολούθησης προκύπτει ότι τα κατάλοιπα οφείλονται στην περιβαλλοντική μόλυνση. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, θα λάβει υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία σε διάστημα 10 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

1016010

Μυς (πουλερικά)

(+)

Από τα δεδομένα παρακολούθησης προκύπτει ότι τα κατάλοιπα οφείλονται στην περιβαλλοντική μόλυνση. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, θα λάβει υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία σε διάστημα 10 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

1016020

Λιπώδης ιστός (πουλερικά)

1016030

Ήπαρ (πουλερικά)

1016040

Νεφροί (πουλερικά)

1016050

Βρώσιμα εντόσθια (πουλερικά)

1017000

ζ)

Ιστοί από άλλα εκτρεφόμενα χερσαία ζώα

1020000

Γάλα

1040000

Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας

(+)

Το ακόλουθο ΑΟΚ ισχύει για τα εντόσθια αγριόχοιρου: 0,1 mg/kg. Από τα δεδομένα παρακολούθησης προκύπτει ότι τα κατάλοιπα οφείλονται στην περιβαλλοντική μόλυνση. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, θα λάβει υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία σε διάστημα 10 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

1070000

Άγρια χερσαία σπονδυλωτά ζώα»