14.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 150/100


ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2018/850 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Μαΐου 2018

για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με στόχο την προστασία, τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου, τη συνετή, αποδοτική και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, την προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από εισαγόμενους πόρους.

(2)

Οι στόχοι που παρατίθενται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου (4) για τον καθορισμό περιορισμών της υγειονομικής ταφής θα πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη φιλοδοξία της Ένωσης για μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά στην εφαρμογή της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την «πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες – κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη» με τη σταδιακή μείωση στο ελάχιστο της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η μείωση αυτή θα είναι ενταγμένη σε μια ολοκληρωμένη πολιτική η οποία θα διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, θα ενισχύει τη στροφή προς την πρόληψη, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης, την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και θα αποτρέπει τη στροφή από την υγειονομική ταφή στην αποτέφρωση.

(3)

Για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή στο δίκαιο της Ένωσης για τα απόβλητα, οι ορισμοί που καθορίζονται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ θα πρέπει, όπου είναι σκόπιμο, να ευθυγραμμιστούν με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

(4)

Είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί ο υφιστάμενος ορισμός των «απομονωμένων οικισμών» όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των οικισμών αυτών, που δημιουργούν πολύ διαφορετικά προβλήματα από περιβαλλοντική άποψη σε σχέση με άλλες περιοχές.

(5)

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 1999/31/ΕΚ θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με εκείνον της οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) και να συνεχίσει να καλύπτει την απόθεση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2006/21/ΕΚ.

(6)

Σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη αναμένεται να προκύψουν από περαιτέρω περιορισμούς της υγειονομικής ταφής, αρχής γενομένης με τις ροές αποβλήτων που υπόκεινται σε χωριστή συλλογή, όπως πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, χαρτί και βιολογικά απόβλητα. Η τεχνική, περιβαλλοντική ή οικονομική σκοπιμότητα της ανακύκλωσης ή άλλου είδους ανάκτησης των υπολειμματικών αποβλήτων που προέρχονται από χωριστά συλλεγόμενα απόβλητα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των εν λόγω περιορισμών για την υγειονομική ταφή.

(7)

Τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό των αστικών αποβλήτων. Η υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων συνεπάγεται σημαντικές δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, των υπόγειων υδάτων, του εδάφους και του αέρα. Μολονότι η οδηγία 1999/31/ΕΚ ορίζει ήδη στόχους εκτροπής από τους χώρους υγειονομικής ταφής των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, είναι σκόπιμο να τεθούν σε εφαρμογή περαιτέρω περιορισμοί για την υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων μέσω της απαγόρευσης της υγειονομικής ταφής των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά για ανακύκλωση σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ.

(8)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή, από το 2030, περιορισμών στην υγειονομική ταφή για όλα τα απόβλητα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή ανάκτηση άλλων υλικών ή ενέργειας. Οι εν λόγω περιορισμοί δεν θα πρέπει να ισχύουν όταν μπορεί να καταδειχθεί ότι τα απόβλητα δεν είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή άλλη ανάκτηση και ότι η υγειονομική ταφή θα αποφέρει τα βέλτιστα συνολικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων που προβλέπεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.

(9)

Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη αναπτύξει πλήρως την αναγκαία υποδομή διαχείρισης αποβλήτων. Ο καθορισμός στόχων για τη μείωση της υγειονομικής ταφής θα απαιτήσει σοβαρές αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων σε πολλά κράτη μέλη και θα διευκολύνει περαιτέρω τη χωριστή συλλογή, τη διαλογή και την ανακύκλωση των αποβλήτων και την αποφυγή του εγκλωβισμού των ανακυκλώσιμων υλών στο κατώτερο επίπεδο της ιεράρχησης των αποβλήτων.

(10)

Μια σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής είναι αναγκαία για την πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και για να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικώς πολύτιμα απόβλητα υλικά ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της ορθής διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων όπως καθορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. Η μείωση αυτή θα πρέπει να αποφύγει τη δημιουργία πλεονάζουσας ικανότητας για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υπολειμματικών αποβλήτων, όπως μέσω της ανάκτησης ενέργειας ή μέσω χαμηλής ποιότητας μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας ακατέργαστων αστικών αποβλήτων, δεδομένου ότι τούτο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της επίτευξης των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης όσον αφορά την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αστικών αποβλήτων, όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ομοίως, ενώ, προκειμένου να προληφθούν οι δυσμενείς συνέπειες για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται ότι μόνον τα απόβλητα που έχουν υποστεί επεξεργασία θα καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, η συμμόρφωση προς την εν λόγω υποχρέωση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία πλεονάζουσας ικανότητας για την επεξεργασία των υπολειμματικών αστικών αποβλήτων. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των στόχων που ορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ και του στόχου μείωσης της υγειονομικής ταφής που ορίζεται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ, όπως τροποποιείται με την παρούσα οδηγία, καθώς και για να διασφαλιστεί ο συντονισμένος σχεδιασμός των υποδομών και των επενδύσεων που χρειάζονται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη που διέθεσαν με υγειονομική ταφή περισσότερο από το 60 % των αστικών αποβλήτων τους το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του κοινού ερωτηματολογίου του ΟΟΣΑ και της Eurostat, η δυνατότητα να αποφασίσουν να παρατείνουν την προθεσμία για την επίτευξη του στόχου για μείωση της υγειονομικής ταφής για το 2035.

(11)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των δεδομένων, είναι σημαντικό να καθοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία για τα αστικά απόβλητα που έχουν διατεθεί με υγειονομική ταφή. Η υποβολή στοιχείων θα πρέπει να βασίζεται στην ποσότητα των αστικών αποβλήτων που διατίθενται με υγειονομική ταφή αφού υποβληθούν σε επεξεργασία προετοιμασίας για την υγειονομική ταφή, όπως η σταθεροποίηση των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων, και στην εισροή στις διεργασίες αποτέφρωσης. Όσον αφορά τα αστικά απόβλητα που υποβάλλονται σε επεξεργασία προετοιμασίας για ανακύκλωση και ανάκτηση αποβλήτων, όπως διαλογή και μηχανική επεξεργασία, θα πρέπει στον υπολογισμό του στόχου υγειονομικής ταφής να λαμβάνονται υπόψη και τα απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες αυτές και διατίθενται τελικά σε χώρους υγειονομικής ταφής.

(12)

Κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης που προβλέπεται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ, να διασφαλίζεται η επεξεργασία των αποβλήτων πριν από την υγειονομική ταφή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν την πλέον ενδεδειγμένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της σταθεροποίησης του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων, προκειμένου να μειωθούν στο μέτρο του δυνατού οι αρνητικές συνέπειες της υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός τρόπου επεξεργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί για τη μείωση των εν λόγω αρνητικών συνεπειών, ιδίως δε τον διαχωρισμό των βιολογικών αποβλήτων και τη χωριστή συλλογή χαρτιού και χαρτονιού.

(13)

Για να διασφαλιστεί η καλύτερη, πιο έγκαιρη και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και για να προβλεφθούν τυχόν αδυναμίες εφαρμογής, θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα εκθέσεων έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό των ανεπαρκειών και να καταστεί δυνατή η ανάληψη δράσης πριν από τις προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων.

(14)

Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας 1999/31/ΕΚ και να ενισχύσει τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας.

(15)

Οι εκθέσεις εφαρμογής που εκπονούνται από τα κράτη μέλη ανά τριετία δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για την επαλήθευση της συμμόρφωσης ή τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής, ενώ δημιουργούν περιττό διοικητικό φόρτο. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθούν οι διατάξεις που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να υποβάλλουν παρόμοιες εκθέσεις. Αντ’ αυτού, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία που υποβάλλουν ετησίως τα κράτη μέλη στην Επιτροπή.

(16)

Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι σημαντικά για την αξιολόγηση από την Επιτροπή της συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών προς το δίκαιο της Ένωσης για τα απόβλητα. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των στοιχείων θα πρέπει να βελτιωθούν με την καθιέρωση ενός ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, με τη διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, με τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών υποβολής στοιχείων και με τη θέσπιση έκθεσης ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων. Η αξιόπιστη υποβολή στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, κατά την υποβολή των εκθέσεων σχετικά με την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη οδηγία 1999/31/ΕΚ, όπως τροποποιείται με την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους πλέον πρόσφατους κανόνες που έχουν αναπτυχθεί από την Επιτροπή και τις μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί από τις αντίστοιχες εθνικές αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(17)

Για να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 5α παράγραφος 4, το άρθρο 15 παράγραφος 5 και τα άρθρα 15β και 15γ αυτής όπως τροποποιούνται με την παρούσα οδηγία. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

(18)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων στην Ένωση, και με τον τρόπο αυτό η συμβολή στην προστασία, στη διαφύλαξη και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεων των μέτρων, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(19)

Συνεπώς, η οδηγία 1999/31/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(20)

Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα (8), τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να συνοδεύουν την κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, όταν δικαιολογείται, με ένα ή περισσότερα έγγραφα που επεξηγούν τη σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των εθνικών πράξεων μεταφοράς. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης κρίνει ότι είναι δικαιολογημένη η διαβίβαση των εγγράφων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η οδηγία 1999/31/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Προκειμένου να υποστηριχτούν οι στόχοι της Ένωσης για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1), και ιδίως εκείνες των άρθρων 4 και 12, στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλιστούν η σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, ιδίως δε των αποβλήτων που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση και, μέσω αυστηρών λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τα απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής, ο καθορισμός μέτρων, διαδικασιών και κατευθυντηρίων γραμμών για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών συνεπειών για το τοπικό περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τη ρύπανση των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας, και για το παγκόσμιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του χώρου υγειονομικής ταφής.

(*1)  Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).»."

2)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

ισχύουν οι ορισμοί “απόβλητα”, “επικίνδυνα απόβλητα”, “μη επικίνδυνα απόβλητα”, “αστικά απόβλητα”, “παραγωγός αποβλήτων”, “κάτοχος αποβλήτων”, “διαχείριση αποβλήτων”, “χωριστή συλλογή”, “ανάκτηση”, “προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση”, “ανακύκλωση” και “διάθεση”, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·»·

β)

τα στοιχεία β), γ), δ) και ν) διαγράφονται·

γ)

στο στοιχείο ρ) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Στις εξόχως απόκεντρες περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τον ακόλουθο ορισμό:

“απομονωμένος οικισμός”: οικισμός:

με όχι περισσότερους από 2 000 κατοίκους ανά οικισμό και όχι περισσότερους από πέντε κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ή με περισσότερους από 2 000 αλλά λιγότερους από 5 000 κατοίκους ανά οικισμό και όχι περισσότερους από πέντε κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και του οποίου η παραγωγή αποβλήτων δεν υπερβαίνει τους 3 000 τόνους ετησίως, και

η απόσταση του οποίου από την πλησιέστερη αστική περιοχή με τουλάχιστον 250 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο δεν είναι μικρότερη από 100 χιλιόμετρα και ο οποίος δεν έχει οδική πρόσβαση.».

3)

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 2, η τελευταία περίπτωση διαγράφεται·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η διαχείριση αποβλήτων από χερσαίες εξορυκτικές βιομηχανίες, δηλαδή αποβλήτων από μεταλλευτική έρευνα, εξόρυξη, συμπεριλαμβανομένης της φάσης ανάπτυξης πριν από την παραγωγή, κατεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων, και από εκμετάλλευση λατομείων, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας όταν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων.».

4)

Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 2, διαγράφεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Δύο έτη πριν από την αναφερόμενη στο στοιχείο γ) ημερομηνία το Συμβούλιο επανεξετάζει τον ανωτέρω στόχο, με βάση έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρακτική πείρα που απέκτησαν τα κράτη μέλη κατά την επιδίωξη των στόχων που ορίζονται στα στοιχεία α) και β), η οποία συνοδεύεται, όπου είναι σκόπιμο, από πρόταση που αποσκοπεί στην επιβεβαίωση ή στην τροποποίηση αυτού του στόχου, έτσι ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.»·

β)

στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«στ)

τα απόβλητα που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και το άρθρο 22 της εν λόγω οδηγίας, με εξαίρεση τα απόβλητα που προκύπτουν από μεταγενέστερη επεξεργασία χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων για τα οποία η υγειονομική ταφή παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλλον σύμφωνα με το άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας.»·

γ)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α.   Τα κράτη μέλη προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι, από το 2030, όλα τα απόβλητα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση, ιδίως όσον αφορά τα αστικά απόβλητα, δεν γίνονται δεκτά σε χώρο υγειονομικής ταφής με εξαίρεση τα απόβλητα για τα οποία η υγειονομική ταφή παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλλον σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων τους που καθορίζονται στο άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ή σε άλλα έγγραφα στρατηγικής που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους.»·

δ)

προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«5.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη μείωση, έως το 2035, της ποσότητας των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 10 % ή λιγότερο της συνολικής ποσότητας των αστικών αποβλήτων που παράγονται (κατά βάρος).

6.   Ένα κράτος μέλος δύναται να αναβάλει την προθεσμία για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 για έως και πέντε έτη, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω κράτος μέλος:

α)

διέθεσε με υγειονομική ταφή περισσότερο από το 60 % των αστικών αποβλήτων του που δημιουργήθηκαν το 2013, σύμφωνα με τις απαντήσεις στο κοινό ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ και της Eurostat και

β)

το αργότερο 24 μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ενημερώνει την Επιτροπή για την πρόθεσή του να αναβάλει την προθεσμία και υποβάλλει σχέδιο εφαρμογής σύμφωνα με το παράρτημα IV της παρούσας οδηγίας. Το σχέδιο αυτό μπορεί να συνδυαστεί με σχέδιο εφαρμογής υποβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

7.   Εντός τριών μηνών από την παραλαβή του σχεδίου εφαρμογής που υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου 6 στοιχείο β), η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει το εν λόγω σχέδιο, αν η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος IV. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει αναθεωρημένο σχέδιο εντός τριών μηνών από την παραλαβή του αιτήματος της Επιτροπής.

8.   Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας σύμφωνα με την παράγραφο 6, το κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μειώσει έως το 2035 την ποσότητα των αστικών αποβλήτων που διατίθενται με υγειονομική ταφή στο 25 % ή λιγότερο της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων αστικών αποβλήτων (κατά βάρος).

9.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή επανεξετάζει τον στόχο που ορίζεται στην παράγραφο 5 με σκοπό τη διατήρηση ή, αν ενδείκνυται, τη μείωσή του, την εξέταση της σκοπιμότητας να οριστεί ποσοτικός στόχος κατά κεφαλή για την υγειονομική ταφή, και τη θέσπιση περιορισμών για την υγειονομική ταφή των μη επικίνδυνων αποβλήτων, πλην των αστικών αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη από νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.».

5)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 5α

Κανόνες σχετικά με την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων

1.   Προκειμένου να εκτιμηθεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 6:

α)

υπολογίζεται το βάρος των παραχθέντων αστικών αποβλήτων που οδηγήθηκαν σε υγειονομική ταφή σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος·

β)

το βάρος των αποβλήτων από διαδικασίες επεξεργασίας πριν από την ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση αστικών αποβλήτων, όπως η διαλογή ή η μηχανική βιολογική επεξεργασία, τα οποία στη συνέχεια διατίθενται με υγειονομική ταφή, πρέπει να συνυπολογίζεται στο βάρος των αστικών αποβλήτων που δηλώνεται ότι διατέθηκαν με υγειονομική ταφή·

γ)

το βάρος των αστικών αποβλήτων που υποβάλλονται σε εργασίες διάθεσης με αποτέφρωση και το βάρος των αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες σταθεροποίησης του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων με σκοπό την επακόλουθη υγειονομική ταφή τους δηλώνεται ως βάρος αποβλήτων που διατέθηκαν με υγειονομική ταφή·

δ)

το βάρος των αποβλήτων που παράγονται κατά την ανακύκλωση ή σε άλλες εργασίες ανάκτησης αστικών αποβλήτων που στη συνέχεια διατίθενται με υγειονομική ταφή δεν συνυπολογίζεται στο βάρος των αστικών αποβλήτων που δηλώνεται ότι διατέθηκαν με υγειονομική ταφή.

2.   Τα κράτη μέλη καθιερώνουν αποτελεσματικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου και ανιχνευσιμότητας των αστικών αποβλήτων που διατίθενται με υγειονομική ταφή, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Μπορούν για τον σκοπό αυτόν να χρησιμοποιούν την κοινή μεθοδολογία που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

3.   Όταν τα αστικά απόβλητα μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος ή εξάγονται από την Ένωση για σκοπούς υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2), συνυπολογίζονται στην ποσότητα των αποβλήτων που διατίθενται με υγειονομική ταφή, σύμφωνα με την παράγραφο 1, από το κράτος μέλος στο οποίο συλλέχθηκαν τα απόβλητα.

4.   Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις έως τις 31 Μαρτίου 2019 για τη θέσπιση κανόνων υπολογισμού, επαλήθευσης και υποβολής στοιχείων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 5β

Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης

1.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, συντάσσει έκθεση σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 6 το αργότερο τρία έτη πριν από κάθε προθεσμία που προβλέπεται στις εν λόγω διατάξεις.

2.   Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

εκτίμηση της επίτευξης των στόχων από κάθε κράτος μέλος·

β)

κατάλογο των κρατών μελών που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους στόχους εντός των αντίστοιχων προθεσμιών, μαζί με τις κατάλληλες συστάσεις για τα οικεία κράτη μέλη·

γ)

παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ένωση και θα μπορούσαν να κατευθύνουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων.

Άρθρο 5γ

Ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών

Η Επιτροπή οργανώνει τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και, κατά περίπτωση, με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, για την πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας.

(*2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1).»·"

6)

Στο άρθρο 6 στοιχείο α), προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά την ιεράρχηση των αποβλήτων και την αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της εν λόγω οδηγίας.».

7)

Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.

8)

Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 15

Υποβολή στοιχείων

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφοι 2, 5 και 6 για κάθε ημερολογιακό έτος.

Διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά ηλεκτρονικά, εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία. Τα στοιχεία διαβιβάζονται με τον μορφότυπο που θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

Η πρώτη περίοδος υποβολής στοιχείων για την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6 αρχίζει το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον μορφότυπο για την υποβολή των στοιχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, και καλύπτει τα στοιχεία για την εν λόγω περίοδο υποβολής στοιχείων.

2.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 έως την 1η Ιανουαρίου 2025.

3.   Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν άρθρο συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου.

4.   Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασής της. Η έκθεση αξιολογεί την οργάνωση της συλλογής των στοιχείων, τις πηγές των στοιχείων και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στα κράτη μέλη, καθώς και την πληρότητα, την αξιοπιστία, την έγκαιρη υποβολή και τη συνοχή των εν λόγω στοιχείων. Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για βελτίωση. Η έκθεση συντάσσεται μετά την πρώτη υποβολή των στοιχείων από τα κράτη μέλη και στη συνέχεια κάθε τέσσερα έτη.

5.   Έως τις 31 Μαρτίου 2019, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση του μορφοτύπου υποβολής των στοιχείων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 17 παράγραφος 2.».

9)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 15α

Μέσα για την προαγωγή της μετάβασης σε μια περισσότερο κυκλική οικονομία

Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα και άλλα μέτρα παροχής κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων. Στα εν λόγω μέσα και μέτρα μπορεί να περιλαμβάνονται εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα IVα της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ή άλλα κατάλληλα μέσα και μέτρα.

Άρθρο 15β

Καθορισμός του συντελεστή διαπερατότητας στους χώρους υγειονομικής ταφής

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό της μεθόδου που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του συντελεστή διαπερατότητας στους χώρους υγειονομικής ταφής, με επιτόπιες δοκιμές και σε όλη την έκταση της εγκατάστασης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 15γ

Ενωσιακό πρότυπο για τη δειγματοληψία αποβλήτων

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την ανάπτυξη προτύπου δειγματοληψίας αποβλήτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 17 παράγραφος 2. Έως ότου εγκριθούν οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν εθνικά πρότυπα και διαδικασίες.».

10)

Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 16

Επανεξέταση των παραρτημάτων

Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά τα παραρτήματα και, όπου απαιτείται, υποβάλλει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.».

11)

Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 17

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*3).

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(*3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).»."

12)

Στο παράρτημα I, το σημείο 3.5 διαγράφεται.

13)

Στο παράρτημα II, το σημείο 5 διαγράφεται.

14)

Στο παράρτημα III σημείο 2, το πρώτο εδάφιο διαγράφεται.

15)

Προστίθεται το παράρτημα IV όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 5 Ιουλίου 2020. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή πληροφορεί τα άλλα κράτη μέλη σχετικά.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 30 Μαΐου 2018.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

L. PAVLOVA


(1)  ΕΕ C 264 της 20.7.2016, σ. 98.

(2)  ΕΕ C 17 της 18.1.2017, σ. 46.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2018.

(4)  Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1).

(5)  Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

(6)  Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ - Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(8)  ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το σχέδιο εφαρμογής που πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1.

αξιολόγηση των παλαιότερων, των τρεχόντων και των προβλεπόμενων ποσοστών ανακύκλωσης, υγειονομικής ταφής και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων και των ροών που τα απαρτίζουν·

2.

αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

3.

τους λόγους για τους οποίους το κράτος μέλος κρίνει ότι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιτύχει τον σχετικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 εντός της οριζόμενης σε αυτό προθεσμίας και εκτίμηση της παράτασης της προθεσμίας που απαιτείται για την επίτευξη του εν λόγω στόχου·

4.

τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 8 της παρούσας οδηγίας, τα οποία έχουν εφαρμογή στο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια της παράτασης της προθεσμίας, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων οικονομικών μέσων και άλλων μέτρων για την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτημα IVα της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

5.

χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται στο σημείο 4, καθορισμό του οργάνου που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή τους και εκτίμηση της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων που ισχύουν σε περίπτωση χρονικής παράτασης·

6.

πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”·

7.

μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, όπου απαιτείται, για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των επιδόσεων στη διαχείριση των αποβλήτων.».