26.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 22/28


ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2018/131 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Ιανουαρίου 2018

για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του 2014 στη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006, όπως εγκρίθηκαν από τη Διεθνή διάσκεψη Εργασίας στις 11 Ιουνίου 2014

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 155 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι («οι κοινωνικοί εταίροι») μπορούν να ζητούν από κοινού οι συμφωνίες τις οποίες συνάπτουν σε επίπεδο της Ένωσης να εφαρμόζονται με απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται μετά από πρόταση της Επιτροπής.

(2)

Η οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου (1) έθεσε σε εφαρμογή τη συμφωνία που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) για την ενσωμάτωση των διατάξεων της σύμβασης ναυτικής εργασίας του 2006 («η ΣΝΕ») της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) στην ενωσιακή νομοθεσία, προκειμένου να επικαιροποιηθεί η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία με τα πρότυπα της σύμβασης τα οποία ήταν ευνοϊκότερα για τους ναυτικούς. Σκοπός της ήταν η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους ναυτικούς, ιδίως όσον αφορά τις συμβάσεις απασχόλησης, τις ώρες εργασίας, την παλιννόστηση, τη σταδιοδρομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενδιαίτηση και τις δυνατότητες ψυχαγωγίας, τη σίτιση και τροφοδοσία, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την ιατρική περίθαλψη και τις διαδικασίες σε περίπτωση καταγγελιών.

(3)

Σε συνέχεια συνεδριάσεων διεθνών εμπειρογνωμόνων, η ΔΟΕ δρομολόγησε διαδικασία τροποποίησης της ΣΝΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που σχετίζονταν, αφενός, με την εγκατάλειψη ναυτικών και τη χρηματοοικονομική ασφάλεια και, αφετέρου, με απαιτήσεις που συνδέονται με το θάνατο ή τη μακροχρόνια ανικανότητα ναυτικών. Η ειδική τριμερής επιτροπή που συστάθηκε βάσει της ΣΝΕ ενέκρινε δύο τροποποιήσεις επί των ζητημάτων αυτών κατά τη συνεδρίασή της από τις 7 έως τις 11 Απριλίου 2014. Μέρη των κανόνων που θεσπίστηκαν με τις τροποποιήσεις ενέπιπταν στην αρμοδιότητα της Ένωσης και αφορούσαν ζητήματα επί των οποίων η Ένωση είχε θεσπίσει κανόνες, ιδιαίτερα στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και των μεταφορών. Ως εκ τούτου, στις 26 Μαΐου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/346/EE (2) σχετικά με τη θέση που έπρεπε να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ένωσης κατά την 103η σύνοδο της Διεθνούς διάσκεψης Εργασίας. Η θέση της Ένωσης ήταν να υποστηριχθεί η έγκριση των τροποποιήσεων στον κώδικα της ΣΝΕ («οι τροποποιήσεις της ΣΝΕ του 2014»).

(4)

Οι τροποποιήσεις της ΣΝΕ του 2014 εγκρίθηκαν από τη Διεθνή διάσκεψη Εργασίας κατά την 103η σύνοδό της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου 2014 στη Γενεύη, και τέθηκαν σε ισχύ στις 18 Ιανουαρίου 2017. Πραγματεύονται δε την παροχή αποτελεσματικού συστήματος χρηματοοικονομικής ασφάλειας ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των ναυτικών σε περίπτωση εγκατάλειψης και να διασφαλίζεται η καταβολή αποζημίωσης για συμβατικές αξιώσεις που συνδέονται με το θάνατο ή τη μακροχρόνια ανικανότητα ναυτικού λόγω επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας ή κινδύνου. Βελτιώνουν και βελτιστοποιούν το υφιστάμενο σύστημα προστασίας των ναυτικών, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης φύλαξης επί των πλοίων έγγραφης απόδειξης του συστήματος χρηματοοικονομικής ασφάλειας και επέκτασης του συστήματος ώστε να καλυφθούν δύο νέες περιπτώσεις εγκατάλειψης. Οι εν λόγω περιπτώσεις αφορούν την εγκατάλειψη των ναυτικών χωρίς τα απαραίτητα μέσα διαβίωσης και υποστήριξης ή τη μονομερή διακοπή από την πλευρά του πλοιοκτήτη των δεσμών του με τον ναυτικό, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας καταβολής των συμβατικών αμοιβών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών.

(5)

Στις 5 Δεκεμβρίου 2016, οι κοινωνικοί εταίροι στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών —η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF)— συνήψαν συμφωνία («η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων») για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/13/ΕΚ σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του 2014 στη σύμβαση ναυτικής εργασίας. Στις 12 Δεκεμβρίου 2016 ζήτησαν από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 155 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ ώστε να εφαρμοστεί η συμφωνία τους.

(6)

Η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων αναπαράγει το περιεχόμενο όλων των υποχρεωτικών διατάξεων των τροποποιήσεων του 2014 στη ΣΝΕ. Η πρώτη τροποποίηση σχετικά με το σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας σε περίπτωση εγκατάλειψης του ναυτικού αφορά τόσο την υγεία και ασφάλεια όσο και τις συνθήκες εργασίας και, συνεπώς, εμπίπτει στο άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της ΣΛΕΕ. Η δεύτερη τροποποίηση, η οποία αφορά την απαίτηση να εξασφαλίζεται από το σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας των ναυτικών λόγω επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας ή κινδύνου, εμπίπτει στο άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων σχετίζεται με ζητήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 153 της ΣΛΕΕ και μπορεί να εφαρμοστεί με απόφαση του Συμβουλίου που εκδίδεται κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Για τους σκοπούς του άρθρου 288 της ΣΛΕΕ, η πλέον κατάλληλη νομοθετική πράξη για την εφαρμογή της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων είναι η οδηγία.

(7)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 1998, για την προσαρμογή και ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου σε κοινοτικό επίπεδο, η Επιτροπή αξιολόγησε την αντιπροσωπευτικότητα των υπογραφόντων μερών και τη νομιμότητα κάθε ρήτρας της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων.

(8)

Η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων τροποποιεί τη συμφωνία που συνήφθη στις 19 Μαΐου 2008 μεταξύ της Ένωσης Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές σχετικά με τη ΣΝΕ, η οποία προσαρτάται στην οδηγία 2009/13/ΕΚ, και ενσωματώνει στην εν λόγω οδηγία τις τροποποιήσεις της ΣΝΕ του 2014 προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η υγεία και ασφάλεια και η κοινωνική προστασία για ναυτικούς σε πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους.

(9)

Με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/13/ΕΚ, η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων θα εντάξει τις υποχρεωτικές διατάξεις των τροποποιήσεων της ΣΝΕ του 2014, που ήδη καλύπτονται από το σύστημα εποπτείας της ΣΝΕ, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2013/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) καθώς και στο σύστημα εποπτείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας της Ένωσης, περιλαμβανομένης της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμόρφωση από τα κράτη μέλη και τους πλοιοκτήτες.

(10)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων που αφορούν την παρακολούθηση και την επανεξέταση από τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο Ένωσης, η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων.

(11)

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους, εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από κοινού, την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στο βαθμό που τα κράτη μέλη έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να εξασφαλίζουν τα αποτελέσματα που επιδιώκονται από την παρούσα οδηγία.

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποστέλλοντάς του το κείμενο της πρότασης της παρούσας οδηγίας.

(13)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 31 αυτού.

(14)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, η οποία αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών – στον οποίο οι δραστηριότητες ασκούνται σε διασυνοριακό επίπεδο και με πλοία που φέρουν τη σημαία διαφόρων κρατών μελών – δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(15)

Θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 2009/13/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία θέτει σε εφαρμογή τη συμφωνία που συνήψαν στις 5 Δεκεμβρίου 2016 η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/13/ΕΚ σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του 2014 στη ΣΝΕ.

Άρθρο 2

Με βάση τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων η συμφωνία ECSA - ETF για την ΣΝΕ 2006, ως εκτίθεται στο παράρτημα της οδηγίας 2009/13/ΕΚ, τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 16 Φεβρουαρίου 2020. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους, εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από κοινού, την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στο βαθμό που τα κράτη μέλη έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να εξασφαλίζουν τα αποτελέσματα που επιδιώκονται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. GORANOV


(1)  Οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2009, για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 και για τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ (ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 30).

(2)  Απόφαση 2014/346/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 103η σύνοδο της Διεθνούς διάσκεψης Εργασίας σχετικά με τροποποιήσεις του κώδικα της σύμβασης ναυτικής εργασίας (ΕΕ L 172 της 12.6.2014, σ. 28).

(3)  Οδηγία 2013/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις του κράτους σημαίας για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και την εφαρμογή της σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (ΕΕ L 329 της 10.12.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα της οδηγίας 2009/13/ΕΚ, η συμφωνία ECSA - ETF για τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

στην επικεφαλίδα «Πρότυπο A2.5 – Παλιννόστηση», αντικαθίσταται το στοιχείο «Α2.5» από το «Α2.5.1».

2)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο πρότυπο Α2.5.2:

«Πρότυπο A2.5.2 – Χρηματοοικονομική ασφάλεια

1.

Για την εφαρμογή του κανονισμού 2.5 παράγραφος 2, το παρόν πρότυπο καθιερώνει απαιτήσεις για να εξασφαλίσει την παροχή ενός ταχέος και αποτελεσματικού συστήματος χρηματοοικονομικής ασφάλειας για να βοηθήσει τους ναυτικούς σε περίπτωση εγκατάλειψής τους.

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου, ένας ναυτικός πρέπει να θεωρείται ότι έχει εγκαταλειφθεί όταν, κατά παράβαση των απαιτήσεων αυτής της συμφωνίας ή των όρων της σύμβασης εργασίας των ναυτικών, ο πλοιοκτήτης:

α)

αποτυγχάνει να καλύψει το κόστος της παλιννόστησης του ναυτικού· ή

β)

έχει αφήσει τον ναυτικό χωρίς τα απαραίτητα μέσα διαβίωσης και υποστήριξης· ή

γ)

έχει με άλλο τρόπο μονομερώς διακόψει τους δεσμούς του με τον ναυτικό, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψής του να πληρώσει τους συμβατικούς μισθούς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών.

3.

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας που πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος προτύπου είναι σε ισχύ για τα πλοία που φέρουν τη σημαία του. Το σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας μπορεί να έχει τη μορφή ενός σχήματος κοινωνικής ασφάλειας ή ασφάλισης ή ενός εθνικού κεφαλαίου ή άλλων παρόμοιων ρυθμίσεων. Η μορφή του πρέπει να καθορίζεται από το κράτος μέλος, ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις των πλοιοκτητών και των ναυτικών.

4.

Το σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας παρέχει απευθείας πρόσβαση, επαρκή κάλυψη και ταχεία οικονομική βοήθεια, σύμφωνα με το παρόν πρότυπο σε οποιονδήποτε εγκαταλελειμμένο ναυτικό επί πλοίου που φέρει τη σημαία του κράτους μέλους.

5.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο β) του παρόντος προτύπου, η απαραίτητη διαβίωση και υποστήριξη των ναυτικών περιλαμβάνει: κατάλληλη τροφή, ενδιαίτηση, προμήθειες πόσιμου νερού, καύσιμα που είναι απαραίτητα για επιβίωση επί του πλοίου και την αναγκαία ιατρική περίθαλψη.

6.

Κάθε κράτος μέλος απαιτεί ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία του και για τα οποία απαιτείται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας να διαθέτουν πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας ή το πράττουν κατόπιν αιτήματος του πλοιοκτήτη, φυλάσσουν επί του πλοίου πιστοποιητικό ή άλλη έγγραφη απόδειξη χρηματοοικονομικής ασφάλειας που εκδίδεται από τον πάροχο χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Αντίγραφο πρέπει να αναρτάται σε εμφανές μέρος επί του πλοίου όπου είναι διαθέσιμο στους ναυτικούς. Όταν περισσότεροι του ενός πάροχοι χρηματοοικονομικής ασφάλειας παρέχουν κάλυψη, το έγγραφο που εκδίδεται από τον κάθε πάροχο πρέπει να φυλάσσεται επί του πλοίου.

7.

Το πιστοποιητικό ή άλλη έγγραφη απόδειξη χρηματοοικονομικής ασφάλειας πρέπει να συντάσσεται στην αγγλική ή να συνοδεύεται από μετάφραση στην αγγλική και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

όνομα του πλοίου·

β)

λιμένα νηολόγησης του πλοίου·

γ)

διακριτικό σήμα του πλοίου·

δ)

αριθμό ΔΝΟ του πλοίου·

ε)

επωνυμία και διεύθυνση του παρόχου ή των παρόχων χρηματοοικονομικής ασφάλειας·

στ)

στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων ή οντότητας, υπεύθυνων να διαχειρίζονται αιτήσεις στήριξης των ναυτικών·

ζ)

όνομα του πλοιοκτήτη·

η)

περίοδο ισχύος της χρηματοοικονομικής ασφάλειας· και

θ)

βεβαίωση, από τον πάροχο χρηματοοικονομικής ασφάλειας, ότι η χρηματοοικονομική ασφάλεια ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου A2.5.2.

8.

Συνδρομή που παρέχεται από το σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας πρέπει να χορηγείται αμέσως κατόπιν αιτήματος που έγινε από τον ναυτικό ή ορισμένο από τον ναυτικό εκπρόσωπο και να υποστηρίζεται από την αναγκαία αιτιολόγηση του δικαιώματος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος προτύπου.

9.

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό 2.5, η συνδρομή που παρέχεται από το σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας πρέπει να είναι επαρκής για την κάλυψη των ακόλουθων:

α)

οφειλόμενοι μισθοί και άλλες δικαιούμενες αμοιβές που οφείλονται από τον πλοιοκτήτη στον ναυτικό σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας ναυτικού, τη σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας ή την εθνική νομοθεσία του κράτους σημαίας, που περιορίζονται σε οποιουσδήποτε τέτοιους οφειλόμενους μισθούς τεσσάρων μηνών και οποιεσδήποτε άλλες δικαιούμενες αμοιβές τεσσάρων μηνών·

β)

όλα τα έξοδα που λελογισμένως πραγματοποιούνται από τον ναυτικό, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της παλιννόστησης που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του παρόντος προτύπου· και

γ)

τις βασικές ανάγκες του ναυτικού συμπεριλαμβανόμενων τέτοιων στοιχείων όπως: κατάλληλη τροφή, ένδυση όποτε είναι αναγκαία, ενδιαίτηση, προμήθειες πόσιμου νερού, καύσιμα που είναι απαραίτητα για επιβίωση επί του πλοίου, την αναγκαία ιατρική περίθαλψη και οποιεσδήποτε άλλες λελογισμένες δαπάνες ή χρεώσεις από πράξη ή παράλειψη που συνιστά εγκατάλειψη μέχρι την επιστροφή του ναυτικού στην πατρίδα.

10.

Το κόστος της παλιννόστησης καλύπτει το ταξίδι με κατάλληλα και ταχέα μέσα, συνήθως από αέρος, και περιλαμβάνει παροχή για τροφή και ενδιαίτηση του ναυτικού από τη στιγμή που φεύγει από το πλοίο μέχρι την άφιξη στην πατρίδα του ναυτικού, απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, διέλευση και μεταφορά των προσωπικών ειδών και οποιεσδήποτε άλλες λελογισμένες δαπάνες ή χρεώσεις που εγείρονται από την εγκατάλειψη.

11.

Η χρηματοοικονομική ασφάλεια δεν παύει να ισχύει πριν από το τέλος της περιόδου ισχύος της χρηματοοικονομικής ασφάλειας εκτός εάν ο πάροχος χρηματοοικονομικής ασφάλειας έχει δώσει προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα ημερών στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας.

12.

Εάν ο πάροχος της ασφάλισης ή άλλης χρηματοοικονομικής ασφάλειας έχει κάνει οποιαδήποτε πληρωμή σε οποιονδήποτε ναυτικό σύμφωνα με το παρόν πρότυπο, τότε ένας τέτοιος πάροχος αποκτά, μέχρι το ποσό που έχει πληρώσει και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέσω υποκατάστασης, εκχώρησης/ανάθεσης ή άλλως, τα δικαιώματα που ο ναυτικός θα απολάμβανε.

13.

Το παρόν πρότυπο δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα προσφυγής του ασφαλιστή ή του παρόχου χρηματοοικονομικής ασφάλειας έναντι τρίτων μερών.

14.

Οι διατάξεις του παρόντος προτύπου δεν έχουν σκοπό να αποκλείουν ή να θίγουν οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, απαιτήσεις ή θεραπευτικά μέσα, που μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμα για την αποζημίωση των ναυτικών που έχουν εγκαταλειφθεί. Οι εθνικοί νόμοι και κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν ότι οποιαδήποτε πληρωτέα ποσά σύμφωνα με το παρόν πρότυπο μπορεί να αντισταθμιστούν έναντι άλλων ποσών που έχουν ληφθεί από άλλες πηγές εγειρόμενων από οποιαδήποτε δικαιώματα, απαιτήσεις ή θεραπευτικά μέσα, που μπορεί να είναι αντικείμενο αποζημίωσης σύμφωνα με το παρόν πρότυπο».

3)

το «Πρότυπο A4.2 – Ευθύνη πλοιοκτητών» τροποποιείται ως εξής:

α)

στην επικεφαλίδα, το «A4.2» αντικαθίσταται από το «A4.2.1»·

β)

προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«8.

Οι εθνικοί νόμοι και κανονισμοί προβλέπουν ότι το σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας που εξασφαλίζει αποζημίωση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος προτύπου για συμβατικές αξιώσεις, όπως ορίζονται στο πρότυπο Α4.2.2, ικανοποιούν κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

η συμβατική αποζημίωση, όπως έχει οριστεί στη σύμβαση εργασίας ναυτικού και χωρίς να θίγεται η υποπαράγραφος γ) της παρούσας παραγράφου, καταβάλλεται ολόκληρη και χωρίς καθυστέρηση·

β)

δεν πρέπει να υπάρχει καμία πίεση να αποδεχθεί πληρωμή μικρότερη από το συμβατικό ποσό·

γ)

όπου η φύση της μακροχρόνιας αναπηρίας ναυτικού καθιστά δυσχερή την εκτίμηση της πλήρους αποζημίωσης την οποία μπορεί να δικαιούται, μια προσωρινή πληρωμή ή πληρωμές πρέπει να γίνονται στον ναυτικό προκειμένου να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία·

δ)

σύμφωνα με τον κανονισμό 4.2 παράγραφος 2, ο ναυτικός λαμβάνει πληρωμή χωρίς να θίγονται τα άλλα νόμιμα δικαιώματά του, αλλά η πληρωμή αυτή μπορεί να αντισταθμιστεί από τον πλοιοκτήτη έναντι άλλων ζημιών που απορρέουν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση που έγινε από τον ναυτικό εναντίον του πλοιοκτήτη και προκύπτουν από το ίδιο περιστατικό· και

ε)

η αξίωση για συμβατική αποζημίωση μπορεί να ασκηθεί απευθείας από τον ενδιαφερόμενο ναυτικό ή τους εγγυτέρους συγγενείς του ή εκπρόσωπο του ναυτικού ή ορισμένο δικαιούχο.

9.

Οι εθνικοί νόμοι και κανονισμοί διασφαλίζουν ότι οι ναυτικοί λαμβάνουν προηγούμενη ειδοποίηση εάν η χρηματοοικονομική ασφάλεια του πλοιοκτήτη πρόκειται να ακυρωθεί ή να τερματιστεί.

10.

Οι εθνικοί νόμοι και κανονισμοί διασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας ειδοποιείται από τον πάροχο χρηματοοικονομικής ασφάλειας εάν η χρηματοοικονομική ασφάλεια του πλοιοκτήτη έχει ακυρωθεί ή τερματιστεί.

11.

Κάθε κράτος μέλος απαιτεί ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία του φυλάσσουν επί αυτών πιστοποιητικό ή άλλη έγγραφη απόδειξη χρηματοοικονομικής ασφάλειας που έχει εκδοθεί από τον πάροχο χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Αντίγραφο πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο επί του πλοίου όπου είναι διαθέσιμο στους ναυτικούς. Όταν περισσότεροι του ενός πάροχοι χρηματοοικονομικής ασφάλειας παρέχουν κάλυψη, το έγγραφο που εκδίδεται από τον κάθε πάροχο πρέπει να φυλάσσεται επί του πλοίου.

12.

Η χρηματοοικονομική ασφάλεια δεν παύει να ισχύει πριν από το τέλος της περιόδου ισχύος της χρηματοοικονομικής ασφάλειας εκτός εάν ο πάροχος χρηματοοικονομικής ασφάλειας έχει δώσει προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα ημερών στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας.

13.

Η χρηματοοικονομική ασφάλεια προβλέπει την πληρωμή όλων των καλυπτόμενων από αυτή συμβατικών αξιώσεων που εγείρονται κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του εγγράφου.

14.

Το πιστοποιητικό ή άλλη έγγραφη απόδειξη χρηματοοικονομικής ασφάλειας πρέπει να συντάσσεται στην αγγλική ή να συνοδεύεται από μετάφραση στην αγγλική και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

όνομα του πλοίου·

β)

λιμένα νηολόγησης του πλοίου·

γ)

διακριτικό σήμα του πλοίου·

δ)

αριθμό ΔΝΟ του πλοίου·

ε)

επωνυμία και διεύθυνση του παρόχου ή των παρόχων χρηματοοικονομικής ασφάλειας·

στ)

στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων ή οντότητας, υπεύθυνων να διαχειρίζονται συμβατικές αξιώσεις των ναυτικών·

ζ)

όνομα του πλοιοκτήτη·

η)

περίοδο ισχύος της χρηματοοικονομικής ασφάλειας· και

θ)

βεβαίωση από τον πάροχο χρηματοοικονομικής ασφάλειας ότι η χρηματοοικονομική ασφάλεια ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου A4.2.1.».

4)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο πρότυπο:

«Πρότυπο A4.2.2 – Διαχείριση συμβατικών αξιώσεων

1.

Για τους σκοπούς του προτύπου Α4.2.1 παράγραφος 8 και του παρόντος προτύπου, ο όρος “συμβατική αξίωση” σημαίνει οποιαδήποτε αξίωση η οποία σχετίζεται με θάνατο ή μακροχρόνια αναπηρία ναυτικών λόγω επαγγελματικού τραυματισμού, ασθένειας ή κινδύνου, όπως ορίζει η εθνική νομοθεσία, η σύμβαση εργασίας των ναυτικών ή η συλλογική σύμβαση.

2.

Το σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όπως ορίζεται στο πρότυπο A 4.2.1 παράγραφος 1 στοιχείο β), μπορεί να έχει τη μορφή ενός σχήματος κοινωνικής ασφάλειας ή ασφάλισης ή κεφαλαίου ή άλλων παρόμοιων ρυθμίσεων. Η μορφή του θα ορίζεται από το κράτος μέλος ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις των πλοιοκτητών και των ναυτικών.

3.

Οι εθνικοί νόμοι και κανονισμοί διασφαλίζουν ότι αποτελεσματικές ρυθμίσεις υπάρχουν για να λαμβάνονται, να αντιμετωπίζονται και αμερόληπτα να διακανονίζονται συμβατικές αξιώσεις που σχετίζονται με αποζημίωση που αναφέρεται στο πρότυπο Α4.2.1 παράγραφος 8, μέσω ταχέων και δίκαιων διαδικασιών.».