20.12.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/47


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/2030 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2018

που καθορίζει, για περιορισμένη χρονική περίοδο, ότι το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας είναι ισοδύναμο δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (1) και ιδίως του άρθρου 25 παράγραφος 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (το «Ηνωμένο Βασίλειο») υπέβαλε γνωστοποίηση της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, ήτοι από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)

Όπως ανακοινώθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο «Προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Μαρτίου 2019: σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης» (2) (το «σχέδιο δράσης»), αποχώρηση χωρίς συμφωνία ενέχει δυνητικούς κινδύνους σε σχέση με ορισμένες υπηρεσίες που παρέχουν σε φορείς της Ένωσης κεντρικά αποθετήρια τίτλων («ΚΑΤ») που έχουν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο («ΚΑΤ του ΗΒ»), τα οποία δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν βραχυπρόθεσμα. Για την πρόληψη των κινδύνων αυτών, είναι θεμιτό και προς το συμφέρον της Ένωσης και των κρατών μελών της να διασφαλιστεί, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ότι τα ΚΑΤ του ΗΒ μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες στην Ένωση μετά την 29η Μαρτίου 2019.

(3)

Τα ΚΑΤ είναι καθοριστικής σημασίας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η καταχώριση τίτλων σε σύστημα λογιστικής εγγραφής («συμβολαιογραφικές υπηρεσίες») και η τήρηση λογαριασμών τίτλων σε ανώτατο επίπεδο («υπηρεσίες κεντρικής διατήρησης») αυξάνουν τη διαφάνεια και προστατεύουν τους επενδυτές, δεδομένου ότι διασφαλίζουν την ακεραιότητα της έκδοσης και την αποτροπή των άσκοπων επικαλύψεων ή της μείωσης των τίτλων. Τα ΚΑΤ διαχειρίζονται επίσης συστήματα διακανονισμού τίτλων, που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές τίτλων διακανονίζονται σωστά και έγκαιρα. Οι λειτουργίες αυτές είναι καθοριστικής σημασίας κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισμού μετά τη συναλλαγή και, ως εκ τούτου, έχουν ουσιαστική σημασία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης και των κρατών μελών της. Τα συστήματα διακανονισμού τίτλων είναι ουσιαστικής σημασίας και για τη νομισματική πολιτική, καθώς διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην εγγύηση της εξασφάλισης σε πράξεις νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, οι φορείς της αγοράς στην Ιρλανδία στηρίζονται στις υπηρεσίες ΚΑΤ του ΗΒ όσον αφορά τους εταιρικούς τίτλους και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που συστάθηκαν σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο της Ιρλανδίας.

(4)

Από την 30ή Μαρτίου 2019, τα ΚΑΤ του ΗΒ θα είναι «ΚΑΤ τρίτης χώρας» και, ως εκ τούτου, θα μπορούν να παρέχουν συμβολαιογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κεντρικής διατήρησης σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους μόνο εφόσον αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕΑΚΑΑ») σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Εάν δεν αναγνωριστούν τα ΚΑΤ του ΗΒ, οι εκδότες της Ένωσης θα παύσουν να χρησιμοποιούν ΚΑΤ του ΗΒ για την καταχώριση κινητών αξιών που έχουν συσταθεί βάσει της σχετικής νομοθεσίας υπό μορφή λογιστικής εγγραφής σε ΚΑΤ, όπως απαιτείται από το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Η κατάσταση αυτή μπορεί να συνεπάγεται για τους εκδότες την αντιμετώπιση προσωρινών προκλήσεων κατά την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών τους. Όπως ανακοινώθηκε στο σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης, είναι συνεπώς απαραίτητο, στην εξαιρετική αυτή περίσταση, οι νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις που διέπουν τα ΚΑΤ του ΗΒ να κριθούν ισοδύναμες, για αυστηρά περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό συγκεκριμένους όρους, ούτως ώστε τα εν λόγω ΚΑΤ να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν συμβολαιογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διατήρησης στην Ένωση.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις, προκειμένου να κριθεί ότι οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις τρίτης χώρας σχετικά με ΚΑΤ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην εν λόγω χώρα, είναι ισοδύναμες με εκείνες που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(6)

Πρώτον, οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις τρίτης χώρας πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα ΚΑΤ στην εν λόγω τρίτη χώρα συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις που είναι πράγματι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Έως τις 29 Μαρτίου 2019, τα ΚΑΤ του ΗΒ πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Ως μέρος της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περί αποχώρησης) του 2018, το Ηνωμένο Βασίλειο ενσωμάτωσε στις 26 Ιουνίου 2018 τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στο εσωτερικό του δίκαιο με ισχύ από την ημερομηνία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

(7)

Δεύτερον, οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις της τρίτης χώρας πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα ΚΑΤ που είναι εγκατεστημένα στην τρίτη χώρα υπόκεινται σε συνεχή βάση σε αποτελεσματική εποπτεία, επίβλεψη και επιβολή του νόμου. Έως τις 29 Μαρτίου 2019, τα ΚΑΤ του ΗΒ τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Αγγλίας, όπως ορίζεται από το εσωτερικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Στα πλαίσια της ενσωμάτωσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στο εσωτερικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, η Τράπεζα της Αγγλίας παραμένει υπεύθυνη για την εποπτεία των ΚΑΤ και οι εξουσίες της σε θέματα εποπτείας, επίβλεψης και επιβολής του νόμου όσον αφορά τα ΚΑΤ θα παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες.

(8)

Τρίτον, το νομικό πλαίσιο της τρίτης χώρας πρέπει να προβλέπει αποτελεσματικό σύστημα ισοδυναμίας για την αναγνώριση ΚΑΤ αδειοδοτημένων δυνάμει νομικών καθεστώτων τρίτων χωρών. Αυτό εξασφαλίζεται με την ενσωμάτωση του ισοδύναμου συστήματος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 στο εσωτερικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

(9)

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που θα εφαρμόζονται στα ΚΑΤ του ΗΒ την επομένη της αποχώρησής του από την Ένωση πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

(10)

Ωστόσο, η παρούσα απόφαση βασίζεται στις νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις που θα ισχύουν στα ΚΑΤ του ΗΒ την επομένη της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Αυτές οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις θα πρέπει να θεωρηθούν ισοδύναμες μόνο εφόσον οι απαιτήσεις που ισχύουν για τα ΚΑΤ στο εσωτερικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου διατηρηθούν και εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται αποτελεσματικά και να επιβάλλονται σε συνεχή βάση. Η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός εποπτικών δραστηριοτήτων μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και της Τράπεζας της Αγγλίας αποτελούν, επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρηθεί η κρίση περί της ισοδυναμίας.

(11)

Η ανταλλαγή πληροφοριών απαιτεί τη σύναψη ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών ρυθμίσεων συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Οι εν λόγω ρυθμίσεις συνεργασίας θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη δυνατότητα ανταλλαγής όλων των συναφών πληροφοριών με τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των λοιπών μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, για τους σκοπούς της διαβούλευσης με τις εν λόγω αρχές σχετικά με το αναγνωρισμένο καθεστώς των ΚΑΤ του ΗΒ ή σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τις εν λόγω αρχές για την άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων.

(12)

Εφόσον προκύψει η εξαιρετική κατάσταση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία, και δεδομένης της σημασίας των ΚΑΤ του ΗΒ για φορείς της αγοράς στην Ένωση, πρέπει μέσω ρυθμίσεων συνεργασίας, δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, να διασφαλιστεί η άμεση και σε συνεχή βάση πρόσβαση της ESMA σε όλες τις αιτούμενες από την ίδια πληροφορίες. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν, αλλά όχι αποκλειστικά, τις πληροφορίες που επιτρέπουν την αξιολόγηση τυχόν σημαντικών κινδύνων που προκύπτουν από τα ΚΑΤ του ΗΒ για την Ένωση ή τα κράτη μέλη της, άμεσα ή έμμεσα. Οι ρυθμίσεις συνεργασίας θα πρέπει, επομένως, να προσδιορίζουν τον μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της ESMA, των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο οποίο ένα ΚΑΤ έχει υποκατάστημα ή παρέχει τις υπηρεσίες του (το «κράτος μέλος υποδοχής») και της Τράπεζας της Αγγλίας, καθώς και να προβλέπουν την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα ΚΑΤ του ΗΒ που ζητεί η ΕΑΚΑΑ και ιδίως την πρόσβαση σε πληροφορίες που ζητούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 όσον αφορά τις περιοδικές εκθέσεις για δραστηριότητες των ΚΑΤ του ΗΒ στο κράτος μέλος υποδοχής· την κοινοποίηση της ταυτότητας των εκδοτών και των συμμετεχόντων στο σύστημα διακανονισμού τίτλων που διαχειρίζονται τα ΚΑΤ του ΗΒ ή κάθε άλλης πληροφορίας σχετικά με δραστηριότητες των ΚΑΤ του ΗΒ στο κράτος μέλος υποδοχής· καθώς και την άμεση γνωστοποίηση στην ESMA τυχόν εξελίξεων όσον αφορά τα ΚΑΤ του ΗΒ που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική της Ένωσης, και τυχόν αλλαγών στις νομικές ή/και εποπτικές ρυθμίσεις που ισχύουν στα ΚΑΤ του ΗΒ· τον μηχανισμό άμεσης ειδοποίησης της ESMA σε περίπτωση που η Τράπεζα της Αγγλίας θεωρεί ότι ένα ΚΑΤ που τελεί υπό την εποπτεία της παραβιάζει τις προϋποθέσεις της άδειας λειτουργίας ή άλλο εφαρμοστέο δίκαιο· και τις διαδικασίες που αφορούν τον συντονισμό των εποπτικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των επιτόπιων επιθεωρήσεων.

(13)

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ, θα παρακολουθεί τυχόν αλλαγές στις νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τα ΚΑΤ του ΗΒ, τις εξελίξεις στην αγορά, καθώς και την αποτελεσματικότητα της εποπτικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της ESMA και της Τράπεζας της Αγγλίας. Η Επιτροπή θα μπορούσε να προβεί σε επανεξέταση ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που, λόγω σχετικών εξελίξεων, καταστεί αναγκαίο να αξιολογήσει εκ νέου η Επιτροπή την ισοδυναμία που χορηγείται με την παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων όταν οι όροι των συμφωνιών συνεργασίας που έχουν συναφθεί μεταξύ της ESMA και της Τράπεζας της Αγγλίας δεν τηρούνται ή δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική αξιολόγηση του κινδύνου που προκύπτει για την Ένωση ή τα κράτη μέλη της από τα ΚΑΤ του ΗΒ.

(14)

Λαμβανομένων υπόψη των αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν τη μελλοντική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης, καθώς και των πιθανών επιπτώσεών τους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης και των κρατών μελών της και στην ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να παύσει να ισχύει στις 30 Μαρτίου 2021. Η αξιολόγηση που περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση δεν προδικάζει συνεπώς καμία μελλοντική αξιολόγηση των νομικών και εποπτικών ρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για τα ΚΑΤ και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πέραν των σκοπών της παρούσας απόφασης.

(15)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως και να εφαρμόζεται μόνο από την ημέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός εάν μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία έχει τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης με το Ηνωμένο Βασίλειο ή έχει παραταθεί η διετής περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, που συνίστανται στον νόμο περί χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αγορών του 2000 και στην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περί αποχώρησης) του 2018 και που ισχύουν για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων που είναι ήδη εγκατεστημένα και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, θεωρούνται ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ημέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε καμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

έχει συναφθεί συμφωνία αποχώρησης με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία·

β)

έχει ληφθεί απόφαση να παραταθεί η διετής περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λήγει στις 30 Μαρτίου 2021.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1

(2)  COM(2018) 880 final.