14.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 205/48


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1136 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Αυγούστου 2018

για μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης και συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης σε σχέση με τους κινδύνους που προέρχονται από άγρια πτηνά όσον αφορά τη μετάδοση των υψηλής παθογονικότητας ιών της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 5243]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 3 και το άρθρο 63 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η γρίπη των πτηνών είναι λοιμώδης, ιογενής νόσος των πτηνών, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών. Οι λοιμώξεις από τους ιούς της γρίπης των πτηνών σε οικόσιτα πουλερικά προκαλούν δύο κύριες μορφές της εν λόγω νόσου οι οποίες διακρίνονται από τη λοιμογόνο δύναμη του ιού. Κατά κανόνα, η χαμηλής παθογονικότητας μορφή της νόσου προκαλεί μόνο ήπια συμπτώματα, ενώ η υψηλής παθογονικότητας μορφή της προκαλεί πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας στα περισσότερα είδη πουλερικών. Η εν λόγω νόσος μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία των οικόσιτων και άγριων πτηνών και στην κερδοφορία της πτηνοτροφίας.

(2)

Η οδηγία 2005/94/ΕΚ καθορίζει τα ελάχιστα μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εστίας της νόσου αυτής σε πουλερικά ή σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, ενώ προβλέπει επίσης ορισμένα προληπτικά μέτρα που αφορούν την επιτήρηση και την έγκαιρη ανίχνευση της γρίπης των πτηνών.

(3)

Τα άγρια πτηνά, ιδίως τα αποδημητικά υδρόβια πτηνά, είναι γνωστό ότι είναι ο φυσικός ξενιστής για ιούς της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας, τους οποίους φέρουν συνήθως χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα της νόσου αυτής, κατά τη διάρκεια των εποχικών τους αποδημητικών μετακινήσεων. Ωστόσο, από το 2005 οι υψηλής παθογονικότητας ιοί της γρίπης των πτηνών (HPAI) του υποτύπου H5 έδειξαν ότι είναι ικανοί να μολύνουν τα αποδημητικά πτηνά, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να εξαπλώσουν τους εν λόγω ιούς σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ ηπείρων.

(4)

Η παρουσία ιών της γρίπης των πτηνών και ιδίως των ιών HPAI σε άγρια πτηνά αποτελεί συνεχή απειλή για την άμεση και έμμεση εισαγωγή αυτών των ιών σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες εκτρέφονται πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, ιδίως κατά τη διάρκεια των εποχικών μετακινήσεων των αποδημητικών πτηνών, με τον κίνδυνο της επακόλουθης εξάπλωσης του ιού από την προσβληθείσα εκμετάλλευση σε άλλες εκμεταλλεύσεις, κάτι που είναι πιθανό να επιφέρει σημαντικές οικονομικές ζημίες.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 ολοκληρωμένη επιστημονική γνώμη σχετικά με την γρίπη των πτηνών (2), η οποία επιβεβαιώνει ότι η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοπροφύλαξης διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πρόληψη της εξάπλωσης των ιών HPAI από άγρια πτηνά σε πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία (γνώμη της EFSA του 2017).

(6)

Η γνώμη της EFSA του 2017 απαριθμεί τα πιο συναφή μέτρα βιοπροφύλαξης που πρέπει να εφαρμόζονται συνεχώς σε διαφορετικά συστήματα εκτροφής πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεων. Αναφέρει επίσης ότι ορισμένες γενικές αρχές βιοπροφύλαξης έχουν καθολική εφαρμογή σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών, ενώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μοναδικά χαρακτηριστικά για κάθε εκμετάλλευση για βέλτιστη προστασία με βάση τις συμβουλές των εμπειρογνωμόνων.

(7)

Η γνώμη της EFSA του 2017 αξιολόγησε και προσδιόρισε κινδύνους για την εισαγωγή του ιού HPAI σε εκμεταλλεύσεις με πουλερικά, όπως η διατήρηση οικόσιτων παπιών και χηνών μαζί με άλλα είδη πουλερικών, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με ορισμένες δραστηριότητες, όπως η απελευθέρωση των πουλερικών για την ανασύσταση του πληθυσμού των θηραμάτων πτηνών, και πρότεινε μέτρα για την άμβλυνση των εν λόγω κινδύνων.

(8)

Η γνώμη της EFSA του 2017 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παθητική επιτήρηση των άγριων πτηνών αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την έγκαιρη ανίχνευση της παρουσίας ιών HPAI σε άγρια πτηνά, στις περιπτώσεις που οι λοιμώξεις από τον ιό HPAI συνδέονται με θνησιμότητα και συνέστησε τη διενέργεια δειγματοληψίας και εργαστηριακών δοκιμών σε στοχευόμενα είδη άγριων πτηνών. Στη συνέχεια, η EFSA δημοσίευσε κατάλογο των στοχευόμενων ειδών άγριων πτηνών στην επιστημονική της έκθεση σχετικά με τη γρίπη των πτηνών που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2017 (3).

(9)

Στην επιστημονική έκθεση για τη γρίπη των πτηνών που εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου 2018 (4), η EFSA διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα μόλυνσης του ανθρώπου λόγω του A(H5N8) ή των ιών A(H5N5) και A(H5N6) που προέκυψαν πρόσφατα και που αντιπροσωπεύουν την ανακατάταξη των ιών Α(H5) κλάδος 2.3.4.4 με τους τοπικούς ευρωπαϊκούς ιούς που δίνουν το γονίδιο N5 ή N6. Οι ιοί Α(H5N8), A(H5N5) και A(H5N6) θεωρείται ότι προσαρμόζονται κυρίως σε είδη πτηνών.

(10)

Η γνώμη της EFSA του 2017 κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι σε ορισμένες επιδημιολογικές καταστάσεις, ίσως είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να εντείνουν προσωρινά ορισμένα προληπτικά μέτρα γύρω από τις περιοχές στις οποίες επιβεβαιώθηκε η μόλυνση από τον ιό HPAI σε άγριο πτηνό ή στα περιττώματά του, ιδίως με σκοπό να εκτιμηθεί αν έχει γίνει διαβίβαση σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών και αν εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέτρα βιοπροφύλαξης για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού.

(11)

Προκειμένου να στοχεύσουν τους πληθυσμούς πτηνών που κινδυνεύουν περισσότερο από τη γρίπη των πτηνών και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, ορισμένα προληπτικά μέτρα θα πρέπει να στοχεύσουν σε πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

(12)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/263 της Επιτροπής (5) προβλέπει μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης των ιών HPAI από άγρια πτηνά σε πουλερικά, με την αποφυγή άμεσων και έμμεσων επαφών μεταξύ αυτών των ομάδων πληθυσμού, και επέβαλε στα κράτη μέλη την υποχρέωση να προσδιορίζουν τις περιοχές της επικράτειάς τους που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την εισαγωγή ιών HPAI σε εκμεταλλεύσεις με πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία («περιοχές υψηλού κινδύνου»), λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την επιδημιολογική κατάσταση και συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου. Η εν λόγω εκτελεστική απόφαση ίσχυε έως τις 30 Ιουνίου 2018.

(13)

Συνεπώς, τα μέτρα που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/263 πρέπει να επανεξεταστούν με βάση την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση στα πουλερικά, σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και σε άγρια πτηνά στην Ένωση και σε συναφείς με τον κίνδυνο τρίτες χώρες, τη γνώμη της EFSA του 2017 και τις μεταγενέστερες επιστημονικές εκθέσεις σχετικά με τη γρίπη των πτηνών, και την πείρα των κρατών μελών την οποία απέκτησαν κατά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω εκτελεστική απόφαση.

(14)

Κατά συνέπεια, λόγω της συνεχιζόμενης απειλής μετάδοσης του ιού HPAI από μολυσμένα άγρια πτηνά και του κινδύνου εκδήλωσης εστιών σε πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, στην παρούσα απόφαση θα πρέπει να οριστούν επικαιροποιημένα μέτρα, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/263.

(15)

Η πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/263 δείχνει ότι είναι απαραίτητες ορισμένες παρεκκλίσεις από τα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και τα ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης, ώστε τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να προσαρμόσουν τα μέτρα αυτά στην εξελισσόμενη επιδημιολογική κατάσταση.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ορίζει μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, ορισμένα ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης και συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης για τους κινδύνους που προέρχονται από άγρια πτηνά όσον αφορά την εισαγωγή υψηλής παθογονικότητας ιών της γρίπης των πτηνών (HPAI) σε εκμεταλλεύσεις, καθώς και μέτρα για την ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών και άλλων φορέων του τομέα των πουλερικών για τους σχετικούς κινδύνους και για την ανάγκη να εφαρμόσουν ή να ενισχύσουν τα μέτρα βιοπροφύλαξης στις εκμεταλλεύσεις τους.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ.

Άρθρο 3

Προσδιορισμός των περιοχών υψηλού κινδύνου για την εισαγωγή και εξάπλωση ιών HPAI

1.   Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις περιοχές της επικράτειάς τους που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την εισαγωγή ιών HPAI στις εκμεταλλεύσεις («περιοχές υψηλού κινδύνου»), λαμβάνοντας υπόψη:

α)

τους παράγοντες κινδύνου για την εισαγωγή ιών HPAI σε εκμεταλλεύσεις, ιδίως όσον αφορά:

i)

τη γεωγραφική τους θέση σε περιοχές στα κράτη μέλη από τις οποίες ταξιδεύουν τα αποδημητικά πτηνά ή στις περιοχές στις οποίες παραμένουν τα πτηνά αυτά κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών τους κινήσεων μετά την είσοδό τους στην Ένωση και ειδικότερα μέσω των βορειοανατολικών και ανατολικών μεταναστευτικών οδών·

ii)

την εγγύτητα σε υγρότοπους, νερόλακκους, έλη, λίμνες, ποταμούς ή στη θάλασσα όπου τα αποδημητικά πτηνά, ιδίως εκείνα των τάξεων Anseriformes και Charadriiformes, μπορούν να συγκεντρωθούν και να κάνουν τις στάσεις τους·

iii)

τη γεωγραφική θέση σε περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα αποδημητικών πτηνών, ιδίως υδρόβιων·

iv)

τα πουλερικά που φυλάσσονται σε υπαίθριες εκμεταλλεύσεις, στις οποίες η επαφή μεταξύ αγρίων πτηνών και πουλερικών δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί ή να ελεγχθεί επαρκώς·

v)

τις τρέχουσες και προηγούμενες ανιχνεύσεις ιών HPAI σε πουλερικά, άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και άγρια πτηνά·

β)

τους παράγοντες κινδύνου εξάπλωσης των ιών HPAI εντός της ίδιας εκμετάλλευσης όσο και μεταξύ των εκμεταλλεύσεων, ιδίως, στις εξής περιπτώσεις:

i)

η γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε περιοχή με υψηλή πυκνότητα εκμεταλλεύσεων, ιδίως εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν πάπιες και χήνες και πουλερικά με υπαίθρια πρόσβαση·

ii)

η ένταση μετακινήσεων οχημάτων που μεταφέρουν πουλερικά και ατόμων εντός της εκμετάλλευσης και από άλλες εκμεταλλεύσεις, καθώς και η ένταση άλλων άμεσων και έμμεσων επαφών μεταξύ εκμεταλλεύσεων είναι υψηλή·

γ)

εκτιμήσεις κινδύνου και επιστημονική συμβουλή σε σχέση με τη σημασία της εξάπλωσης ιών HPAI από άγρια πτηνά που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και εθνικούς και διεθνείς φορείς εκτίμησης κινδύνου·

δ)

τα αποτελέσματα των προγραμμάτων επιτήρησης που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών εκμεταλλεύσεων, ενημερώνονται με τον καταλληλότερο τρόπο σχετικά με την οριοθέτηση των περιοχών υψηλού κινδύνου που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.   Τα κράτη μέλη τηρούν την έκταση της οριοθέτησης των περιοχών υψηλού κινδύνου υπό διαρκή επανεξέταση.

Άρθρο 4

Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης

1.   Τα κράτη μέλη παρακολουθούν σε συνεχή βάση την ιδιαίτερη επιδημιολογική κατάσταση στην επικράτειά τους, λαμβανομένων επίσης υπόψη των απειλών που προέρχονται από την ανίχνευση του HPAI στα πουλερικά, άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και άγρια πτηνά σε άλλα κράτη μέλη και γειτονικές τρίτες χώρες, καθώς και των εκτιμήσεων κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα και εφικτά μέτρα σε περιοχές υψηλού κινδύνου για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης των ιών HPAI από άγρια πτηνά σε πουλερικά.

3.   Τα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και τα ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης αποσκοπούν να εμποδίσουν τα άγρια πτηνά και, ιδίως, τα υδρόβια αποδημητικά πτηνά να έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με πουλερικά, και ιδίως πάπιες και χήνες.

4.   Ανάλογα με την αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη απαγορεύουν τις ακόλουθες δραστηριότητες σε περιοχές υψηλού κινδύνου:

α)

την εκτροφή παπιών και χηνών μαζί με άλλα είδη πουλερικών, εκτός εάν

i)

ο κίνδυνος εισαγωγής του ιού θεωρείται αμελητέος λόγω των χαρακτηριστικών της εκμετάλλευσης και των εφαρμοζόμενων μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου που θεωρούνται επαρκή από την αρμόδια αρχή· ή

ii)

τα είδη πουλερικών εκτός από πάπιες και χήνες χρησιμοποιούνται ως δείκτες σύμφωνα με τις διατάξεις της αρμόδιας αρχής·

β)

την παραμονή των πουλερικών στην ύπαιθρο, εκτός αν

i)

τα πουλερικά προστατεύονται από την επαφή με άγρια πτηνά με δίχτυα ή στέγες, οριζόντια υφάσματα ή με άλλα κατάλληλα μέσα· ή

ii)

στα πουλερικά παρέχονται ζωοτροφές και νερό στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων ή κάτω από υπόστεγο γεγονός το οποίο αποτρέπει επαρκώς την πρόσβαση των άγριων πτηνών και, ως εκ τούτου, εμποδίζει την επαφή των άγριων αυτών πτηνών με τη ζωοτροφή ή το νερό που προορίζεται για τα πουλερικά·

γ)

τη χρήση εξωτερικών δεξαμενών νερού για πουλερικά· εκτός εάν αυτές απαιτούνται για λόγους καλής μεταχείρισης των ζώων για ορισμένα πουλερικά και ελέγχονται επαρκώς για άγρια πτηνά·

δ)

τη χορήγηση στα πουλερικά νερού από επιφανειακές δεξαμενές νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση άγρια πτηνά· εκτός εάν το νερό υποβάλλεται σε επεξεργασία που εξασφαλίζει την αδρανοποίηση των ιών της γρίπης των πτηνών·

ε)

τη συγκέντρωση πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία σε αγορές, θεάματα, εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις· εκτός εάν η διοργάνωση και η διαχείριση των εν λόγω εκδηλώσεων γίνεται κατά τρόπο ώστε ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού από πιθανώς μολυσμένα πτηνά σε άλλα πτηνά να μειώνεται στο ελάχιστο·

στ)

τη χρήση πτηνών-δολωμάτων των τάξεων Anseriformes και Charadriiformes· εκτός αν χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος επιτήρησης της γρίπης των πτηνών που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, ερευνητικών έργων, ορνιθολογικών μελετών ή κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή·

ζ)

την αποδέσμευση των πουλερικών για την ανασύσταση του πληθυσμού των θηραμάτων πτηνών· εκτός εάν επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι:

i)

οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν διαχωριστεί από άλλες εκμεταλλεύσεις· και

ii)

τα πουλερικά για την ανασύσταση του πληθυσμού υποβλήθηκαν σε ιολογική δοκιμή σύμφωνα με το σημείο 4 στοιχείο α) του κεφαλαίου IV του διαγνωστικού εγχειριδίου για τη γρίπη των πτηνών που προβλέπεται στο παράρτημα της απόφασης 2006/437/ΕΚ της Επιτροπής (6) με αρνητικά αποτελέσματα για τη γρίπη των πτηνών, σε δείγματα που λαμβάνονται από κάθε μονάδα παραγωγής εντός 48 ωρών πριν από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.

5.   Τα κράτη μέλη δύνανται, βάσει της τακτικής επανεξέτασης των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 5, να επεκτείνουν ή να περιορίζουν το πεδίο και την περίοδο εφαρμογής των μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου και των ενισχυμένων μέτρων βιοπροφύλαξης που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

6.   Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τον τομέα των πουλερικών να υποστηρίζει τις δραστηριότητες κατάρτισης για μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης για ιδιοκτήτες πουλερικών, να αναπτύσσει σχέδια βιοπροφύλαξης ειδικά για τις εκμεταλλεύσεις και να παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων βιοπροφύλαξης.

Άρθρο 5

Διατήρηση και επανεξέταση των μέτρων άμβλυνσης κινδύνου και των ενισχυμένων βιοπροφύλαξης που εφαρμόζονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου

1.   Τα κράτη μέλη διατηρούν τα μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 σε περιοχές υψηλού κινδύνου για τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο αυξημένος κίνδυνος εισαγωγής και εξάπλωσης του ιού HPAI εμμένει στην επικράτειά τους.

2.   Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τακτικά τα μέτρα που έχουν λάβει σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 προκειμένου να τα τροποποιήσουν και να τα προσαρμόσουν στην υφιστάμενη επιδημιολογική κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους που εγκυμονούν τα άγρια πτηνά.

3.   Τα κράτη μέλη βασίζουν την επανεξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στην εκτίμηση των ακόλουθων παραγόντων:

α)

την εξέλιξη της κατάστασης της νόσου στα άγρια πτηνά, την επιδημιολογική καμπύλη, δηλαδή τον αριθμό των νέων μολύνσεων ανά μονάδα χρόνου, τη χαρτογράφηση των θετικών και αρνητικών διαπιστώσεων και τη δυναμική της λοίμωξης·

β)

την παρουσία ειδών αποδημητικών και καθιστικών άγριων πτηνών, ειδικότερα εκείνων που προσδιορίζονται ως στοχευόμενα είδη για την επιτήρηση της γρίπης των πτηνών·

γ)

την εμφάνιση εστιών HPAI σε πουλερικά και σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, ιδίως ως συνέπεια της πρώτης εισαγωγής του ιού από άγρια πτηνά·

δ)

την ανίχνευση του HPAI στα πουλερικά, σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και σε άγρια πτηνά κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει επιτήρησης·

ε)

τον υποτύπο ή τους υποτύπους του ιού HPAI, την εξέλιξη του ιού και τη δυνητική σημασία για την ανθρώπινη υγεία·

στ)

την επιδημιολογική κατάσταση όσον αφορά τον HPAI σε άγρια πτηνά, πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία στην επικράτεια γειτονικών κρατών μελών και τρίτων χωρών και τις εκτιμήσεις κινδύνου που διενεργήθηκαν από την EFSA και τους εθνικούς και διεθνείς φορείς εκτίμησης του κινδύνου·

ζ)

το επίπεδο της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των μέτρων που προβλέπει η παρούσα απόφαση.

Άρθρο 6

Ευαισθητοποίηση

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την ευαισθητοποίηση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών εκμεταλλεύσεων, όσον αφορά τους κινδύνους της εισαγωγής του ιού HPAI σε εκμεταλλεύσεις και για να τους παράσχουν την πλέον κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και τα ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4, ιδίως τα μέτρα προς εκτέλεση σε περιοχές υψηλού κινδύνου, με τα πλέον πρόσφορα μέσα για να θέσουν τα στοιχεία αυτά σε γνώση τους.

Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν επίσης την ευαισθητοποίηση των ομάδων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την άγρια πανίδα, συμπεριλαμβανομένων των ορνιθολόγων, των παρατηρητών πτηνών και των κυνηγών.

Άρθρο 7

Συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης σε σμήνη πουλερικών

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ή ενισχύουν τα ισχύοντα συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης με σκοπό την ταχεία αναφορά από τους ιδιοκτήτες στην αρμόδια αρχή κάθε σημείου παρουσίας του ιού HPAI σε σμήνη πουλερικών που εκτρέφονται σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

2.   Τα συστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεωρούν, τουλάχιστον, ως σημαντικές παραμέτρους που δηλώνουν την πιθανή παρουσία της νόσου τη σημαντική πτώση στην πρόσληψη ζωοτροφής και νερού και στην παραγωγή αυγών, την παρατηρηθείσα θνησιμότητα και κάθε κλινικό σημείο ή μεταθανάτια αλλοίωση που υποδηλώνει την παρουσία του ιού HPAI, λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση των παραμέτρων αυτών σε διάφορα είδη πουλερικών και είδη παραγωγής.

Άρθρο 8

Αυξημένη επιτήρηση σε άγρια πτηνά

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αυξημένη επιτήρηση των άγριων πληθυσμών πτηνών και η περαιτέρω παρακολούθηση των νεκρών ή άρρωστων πτηνών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, για την εφαρμογή προγραμμάτων επιτήρησης για τη γρίπη των πτηνών στα άγρια πτηνά που ορίζεται στο παράρτημα II της απόφασης 2010/367/ΕΕ της Επιτροπής (7).

2.   Τα κράτη μέλη μπορεί να εστιάσουν τη διενέργεια δειγματοληψίας και εργαστηριακών δοκιμών άγριων πτηνών σε είδη και γεωγραφικές περιοχές που δεν είχαν μέχρι τότε προσβληθεί από HPAI.

Άρθρο 9

Πρόσθετα προσωρινά μέτρα σε περίπτωση επιβεβαίωσης κρουσμάτων του HPAI σε άγρια πτηνά

1.   Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η παρουσία του ιού HPAI σε δείγματα που ελήφθησαν από ένα ή περισσότερα άγρια πτηνά ή τα περιττώματά τους και σε περίπτωση που διαπιστωθεί αυξημένος κίνδυνος για την εισαγωγή ιού στις εκμεταλλεύσεις ή πιθανός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα κοντά στην εν λόγω εκμετάλλευση, τα οποία περιλαμβάνουν:

α)

την εφαρμογή μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου και ενισχυμένων μέτρων βιοπροφύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 4·

β)

αυξημένη επιτήρηση σε άγρια πτηνά σύμφωνα με το άρθρο 8·

γ)

εάν χρειαστεί, επιδημιολογικές έρευνες και επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, δειγματοληψίας και δοκιμών για HPAI·

δ)

την εισαγωγή και η ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης ανίχνευσης σύμφωνα με το άρθρο 7.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την εφαρμογή ορισμένων από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αν ο κίνδυνος εισαγωγής του ιού HPAI κρίνεται από την αρμόδια αρχή αμελητέος για ορισμένα τμήματα της επικράτειας ή για ορισμένους τύπους εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 10

Συμμόρφωση και υποχρεώσεις ενημέρωσης

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπει η παρούσα απόφαση από τους ιδιοκτήτες και από τον τομέα των πουλερικών.

2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 11

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2018.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16.

(2)  EFSA Journal 2017· 15(10):4991.

(3)  EFSA Journal 2017· 15(12):5141.

(4)  EFSA Journal 2018· 16(3):5240.

(5)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/263 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, για την άμβλυνση του κινδύνου και ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης και συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης σε σχέση με τους κινδύνους που προέρχονται από άγρια πτηνά όσον αφορά τη μετάδοση των υψηλής παθογονικότητας ιών της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά (ΕΕ L 39 της 16.2.2017, σ. 6).

(6)  Απόφαση 2006/437/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2006, για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου για τη γρίπη των πτηνών όπως προβλέπεται στην οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 237 της 31.8.2006, σ. 1).

(7)  Απόφαση 2010/367/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2010, για την εφαρμογή από τα κράτη μέλη προγραμμάτων επιτήρησης για τη γρίπη των πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά (ΕΕ L 166 της 1.7.2010, σ. 22).